Sote Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh ja ta louspääl lik kö, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444."

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus / /2014 Sote Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh ja ta louspääl lik kö, puh Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty Jämsän kau pungin ja Kuhmoisten kunnan valtuustojen sekä sosiaali- ja terveys lau takun nan päättämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden se kä palvelusuunnitelman mukaisesti. Palvelut on pystytty tuot ta maan Kuh mois ten kunnalle sovitussa laajuudessa. Kuhmoisten kun nan kans sa on käyty tilausneuvotteluja sopimuksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnokseen on val mistel tu lautakunnassa kaupungin lausuntoa maaliskuussa ja muu te tusta lakiluonnoksesta lautakunnan lausunto valmistui syyskuussa. Valtuus to täydensi lausuntoa ja esitti, että Jämsän kaupunki kuuluisi Pirkan maan sairaanhoitopiirin ympärille rakentuvaan so te-alu ee seen. Kaupungin tahdon mukaisesti Jämsä on lakiesityksessä mer kit ty kuuluvaksi Keskiseen sote-alueeseen, samoin Kuhmoinen. Syksyn aikana kaupungin ja toimialan edustajia on osallistunut Pirkan maan alueelle muodostettavan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotan to vas tuu alu een suunnitteluun. Kaupunginvaltuusto päätti käynnistää kumppanin haun kau pun gin kanssa muodostettavaan yhteisyritykseen, jossa kau pungin omistusosuus on 49% ja yrityskumppanin 51%. Yritys tuottaisi suu rim man osan sosiaali- ja terveyspalveluista 10+5 vuoden ajalle. So pi muk sen tulisi olla allekirjoitettuna ennen sote-järjestämislain anta mis ta, jotta kaupungille ei tulisi sopimuksesta ns. kak sois kus tannuk sia. Yrityksen toiminta käynnistyisi alkaen. Hankinnan val mis te lu ja kumppanin kilpailuttaminen käynnistettiin välittömästi ja kaik ki tehtiin nopeutetulla aikataululla. Helmikuussa 2015 on tar koitus tehdä asiaa koskevia päätöksiä. Tarjouspyynnön valmistelu vei pal jon voimavaroja niin toimialan kuin kaupungin muiden vi ran hal tijoi den muista työtehtävistä. Kuhmoisten kunnan alueella olevien yksi köi den toimintaa ei sisällytetty tarjouspyyntöön Kuhmoisten kun nan päätöksen mukaisesti. Muutamia poimintoja vuoden 2014 toiminnassa tapahtuneesta: - Toimialalle on valmistunut laadun ja potilasturvallisuuden seu ran ta mit ta rit.

2 - Vanhuspalvelulain mukaiset yksiköiden oma val von ta suun nitel mat ovat valmistuneet tai valmistumassa. - Kunnalliseen potilastiedon arkistoon liittyminen on tapahtunut Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi asiakasta, heistä tyy ty väi siä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon tai palve luun oli 96 % vastanneista. - Jämsän hyvinvointitilinpito vuodelta 2014 valmistui. - Sähköinen Laura sijaishallinta- ja rekrytointijärjestelmä otettiin käyt töön rekrytoinnin osalta vuoden 2014 alusta lähtien. Säh köi nen sijaishallinta-osio otettiin käyttöön joulukuussa Oh jel ma mahdollistaa yksiköiden sijaistarpeisiin vastaa mi sen 24 h/7 vrk eli tämän avulla sijaistarpeita on voitu välit tää säh köi ses ti myös virka-ajan ulkopuolella. - Lastensuojelun asiakasmäärä on ollut vuonna 2014 kas vussa. Las ten suo je lu il moi tuk sia on tullut lähes sama määrä kuin edel lis vuon na. Lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty 90 pro sent ti ses ti tekemään määräaikojen puitteissa. Las tensuo je lus sa on panostettu avohuollon tukitoimiin ja vuoden 2014 aikana li sät tiin kaupungin omaa perhetyötä siten, että kak si per he työn te ki jää tekee myös iltatyötä, jotta perheiden tar pei siin voitaisiin vas ta ta paremmin. - Toimeentuloturvan etuuskäsittelyssä on ollut ajoittain ruuhkaa ja toimeentulotuen kä sit te ly ajat ovat ylittyneet joillakin päi vil lä. - Sosiaaliohjauksissa painopiste on ollut enenevässä määrin kun tout ta vas sa työtoiminnassa ja kuntouttavan työtoiminnan pii ris sä on entistä enemmän asiakkaita. - Sosiaalityön asiakkaiden asumisen ohjaamista on tehostettu so si aa li- ja terveyslautakunnan päätöksellä Asu mis neu vo ja-hank kee seen saatiin myönteinen Ara:n avustus pää tös vv Asumisneuvoja aloitti työnsä Työval men nus sää tiö Avituksen palveluksessa Neuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastukset toteutuivat suo si tus ten ja toimintamallin mukaisesti ikäryhmittäin. Neuvokas perhe ohjausmenetelmä otettiin laajamittaisesti käyt töön.opis ke li ja ter vey den huol lon terveystarkastuksessa jää tiin hieman alle suo si tel ta vien määrien. Toiminta per he pal-

3 ve lu kes kuk sen uusissa yh tei sis sä tiloissa oli suurelta osin asian mu kais ta ja sujuvaa, mut ta osalla työntekijöistä työtilat oli vat vielä puutteelliset. - Päihde- ja mielenterveyspalveluissa akuuttihoitoon on päässyt pää sään töi ses ti samana tai seuraavana arkipäivänä ja yh teis työ ensiavun kanssa on jatkunut.kolmannen sektorin toi min ta on vakiintunut, mutta tarvitsee vielä yksikön työn te kijöi den tukea - Linnamäentien ryhmäkodin rakentaminen KSP-Asunnot Oy:n toi mes ta alkoi v Palveluntuottajan sosiaali- ja ter veyslau ta kun ta kilpailutti ja palveluntuottajaksi valikoitui Hoi vakymp pi Oy. Vammaispalveluohjaajat ja Hoivakymppi Oy:n edus ta ja aloit ti vat muuttovalmennuksen suunnittelun. Asukas va lin to ja Lin na mäen tien ryhmäkotiin käynnistettiin lop puvuo des ta 2014.Lamminhovin asuntolan korvaaville tiloille myön si Ara ra hoi tuk sen (rahoituksen hakijana ja ra ken nut taja na KSP-Asunnot Oy). - Vanhusten palveluiden strategian mukaista pal ve lu ra ken nemuu tos ta laitoshoidosta kohti avohoitopainotteisuutta jat kettiin vuon na Alkuvuodesta 2014 ter veys kes kus vuo deosas tot 11 ja 12 yhdistettiin yhdeksi 40 paikkaiseksi vuo deosas tok si lukien vuodeosasto 2 toiminta siirtyi Joki laak son Ter veys Oy:lle. - Toiminnanohjausjärjestelmä työvuorosuunnittelun pohjaksi otet tiin käyttöön kotihoidossa joulukuussa Vanhuspalvelujen yksiköissä toteutettiin asia kas tyy ty väi syysky se ly toukokuussa Kouluarvosanalla (4-10; yleis arvo sa na palveluista) mi tat tu na saavutettiin tavoitetaso hyvä (kes ki ar vo kotihoito 8,5 ja ta val li nen palvelutalo 8,3 ja ym pä rivuo ro kau ti sen hoivan yksiköt 8,4). - Hoitotyön laatua laitoshoidon yksiköissä on seurattu ja ke hitet ty vuo den 2014 aikana muun muassa hyödyntämällä jat kuvan pa laut teen arviointilomaketta sekä RAI-ar vi oin ti jär jes telmän tuot ta maa tietoa niin yksittäisen potilaan hoidossa kuin yk sik kö ta sol la hoitotyön laadun kehittämisessä. - Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä jatkuvan palautteen ohel la toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely toukokuussa Kou lu ar vo sa nal la (4-10; yleisarvosana palveluista) mi tat tu na saa vu tet tiin tavoitetaso hyvä (keskiarvo 8,4). - Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilla Jämsässä on asetetut

4 ta voit teet pääosin saavutettu. Poikkeamiin hen ki lös tö mää rissä on puututtu ja tilanne on normalisoitunut. Lä he te mää rät eri kois sai raan hoi toon eivät ole nousseet. Myöskään päi vystyk sen käyttö ei ole merkittävästi lisääntynyt, mikä viittaa siihen, että avovastaanottotoiminta on ollut riittävää. Hoitotakuu on toteutunut. - Suun terveydenhuollossa suuhygienistien säännölliset käynnit laitoksissa ja tehostetun pal ve lu asu mi sen yksiköissä ovat to teu tu neet. Lisäksi yhteistyö on aloitettu yksityisten van husten hoitokotien kanssa. Jämsänkosken hammashoitola on lak kau tet tu keväällä 2014 ja pal ve lut ovat siirtyneet Jämsän kes kus tan hoitolaan, jota laa jen net tu kolmella huoneella. - Vuodenvaihteen 2014/2015 jälkeen 24/7 terveydenhuollon päi vys tys on mah dol lis ta Jämsässä uuden päi vys tys ase tuksen mukaisena yh teis päi vys tyk se nä. Sosiaali- ja terveystoimen talouden toteutuma: Tuotot Täydenkorvauksen perusteella valtiolta saadut korvaukset ovat edelleen laskeneet. Ulkokuntien myynti on toteutunut ensiavussa 61,3 %, erikoissairaanhoitoon varattu euron tulo ei ole to teu tu nut lain kaan ja Kuhmoisten kunnan osuuden alittuminen n eurol la on aiheuttanut n. 1 M alituksen myyntituottoihin. Muille kun nil le erikoissairaanhoidon palveluiden myynneissä on STM:n lau sun nos ta johtuvia avoimia saa ta via n euroa, joka on n 50 % kun tasaa ta vien määrästä. Pe rin tä toi men pi teet on aloitettu. Terveyskeskusmaksut ovat toteutuneet 77,2 %. Lääkäreiden vastaan ot to käyn nit ovat vähentyneet Jämsän vastainotoilla 15 % ja Kuhmois ten vastaanotoilla 22 %. Terveyskeskusmaksua ei peritä hoi taja käyn nis tä. Päivystyskäynnit ensiavussa ovat Jämsän osalta vähen ty neet edellisvuoteen 10 % ja kuhmoislaisten käynnit ovat vä henty neet 10 %. Toimintakulut Henkilöstökuluissa palkat ja palkkiot ovat ylittyneet euroa eli to teu tu ma on 101,1 %. Henkilöstösivukulut ovat toteutuneet 98,7 %, ali tus ta euroa. Kuntien Eläkelaitokselle maksettavat var hemak su jen ja eläkemenoperusteisten maksujen osuus on 37,2 % eli 2,7 M hen ki lös tö si vu ku luis ta. Asiakaspalveluiden ostojen (kuntalaisille muualta ostetut lop pu tuo tepal ve lut, hoitopäivät käynnit)) osalta toteutuma on 108,8 % ja ylitys

5 on 3,7 M. Sosiaalityö- ja perhepalveluiden tulosalueella ylitystä on euroa. Vanhuspalveluissa ylitys on euroa, ter veyspal ve luis sa ja erikoissairaanhoidossa yhteensä n. 2 M. Kun asiakaspalveluiden ostoja tarkastellaan tuottajittain, niin ostot val tiol ta ovat toteutuneet 29,1 %. Asiakaspalveluiden ostot muilta kun nil ta ovat toteutuneet 142,4 % ylitystä euroa. Asia kaspal ve lui den ostot kuntayhtymiltä (sai raan hoi to pii rit) ovat ylittyneet 9 % eli 1,4 M. Yksityisiltä palveluntuottajilta os tot ovat ylittyneet 2,2 M eli toteutuma on 108,8 %. Kuhmoisten kun nan ostot ovat alit tuneet euroa, toteutuma on 91,6 %. ICT- kustannusten toteutuma, sekä sisäiset että ulkoiset kus tan nukset, on 85,9 %, euroa alle budjetoidun. La bo ra to rio pal ve luiden ostot ovat alittuneet euroa. Toteutuma on 93 %. Omaishoidon tuen toteuma on 71 %. Erikoissairaanhoidon potilaskohtainen kalliiden hoitojen toteutuma on Jämsän osalta ollut 1,7 M. Ensihoidon kustannukset ovat olleet euroa ja eri tyis vel voi te mak su ja Pirkanmaan sai raan hoi to piiril le on maksettu euroa. Tilaus Pirkanmaalle on ollut 14,9 M ja lopullinen mak su osuus on 18,2 M. Pirkanmaan sai raan hoi topii rin lisälasku ti lin pää tös vai hees sa on ollut 3,3 M. Jokilaakson sairaalan osalta erikoissairaanhoito on ylittynyt 6 % eli euroa. Kirurgian osaston saneeraus tuli maksamaan euroa, josta vähennyskelvotonta arvonlisäveroa on n euroa. Erikoissalakohtaiset ostot ovat ylittyneet euroa. Sosiaali- ja terveystoimi Jämsä Budjetti+ muutos Toteutuma Tot % Poikkeama SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HAL, JÄ , SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT, JÄ , VAMMAISPALVELUT, JÄ , VANHUSPALVELUT, JÄ , TERVEYSPALVELUT, JÄ , ERIKOISSAIRAANHOITO, JÄ , SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, JÄ , Kuhmoisten kunnan tilaus Kuhmoisten kunnalle kirjattavat yleishallinnon kustannukset ovat toteu tu neet 9%.

6 Toimeentuloturvan toteutuma on ollut 49,2 % ja määräraha on alit tunut eurolla. Sosiaalityön asumispalveluissa on pääosin ostet tu asumispalveluita mielenterveyden asumispalveluista, to teu tu ma on 97 %. Jälkihuoltoon varattu määräraha on ollut euroa ja sen toteutuma on %. Lastensuojelun perhehoitoa ja -lai tos hoitoa Kuhmoisten kunnalle ei juuri ole ollut, toteutuma 7 %. Vammaisille annetut avustukset ovat ylittyneet n euroa toteu tu ma pro sent ti on 134,3 %. Päijännekodin (tehostettu pal ve lu asumi nen) kustannukset ovat ylittyneet euroa toteutuma-% 111,5, samoin kehitysvammaisten ostopalvelut ylittyvät, toteutuma on 114,36 % Kotihoidon toteutuma on 92,5 %, alitusta euroa. Vuo de osasto 10:n ja vuodeosastopalveluiden ostot ovat pysyneet suun ni tel massa ja toteutuma on 98 %. Vanhusten omaishoidontuen to teu tu ma on 55,5 %, euroa alle suunnitelman. Terveyspalveluissa on myynti ulkokunnille ylittynyt eurolla. Lisäys tä edelliseen vuoteen on 56 % ja vuoteen 2012 peräti 70 %. Kuh moi sis sa terveyskeskusmaksut ovat toteutuneet 90 % Mak sut tomien hoitotarvikkeiden osalta Kuhmoisten vastaanotolla on ta lous arvio ylittynyt 60 %. Kokonaisuutena lääkäreiden vas taan ot to toi min ta on toteutunut 87,7 %, alitusta euroa. Hammashoidon to teutu ma on ollut 99 %. Oikomishoidossa on 27 % ylitys. Päivystys Jämsäs sä on toteutunut 103 %. Päivystyksen budjetissa on jo huo mioi tu ensihoidon ja ensivasteen siirtyminen erikoissairaanhoitoon. Jokilaakson sairaalan käyttö on ylittynyt 4 %, ylitystä euroa. Eri kois aloit tain kirurgia, plastiikkakirurgia ja urologia ovat li sään tyneet edellisestä vuodesta. Muut erikoisalat ovat suunnitelman mu kaisia. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toteutuma 99,8 %. Ensihoidon kus tan nuk set olivat euroa. Palautusta sairaanhoitopiiriltä tu li ,48 euroa. Sosiaali- ja terveystoimi Kuhmoinen Budjetti+ muutos Toteutuma Tot % Poikkeama SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HAL, KU , SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT, KU , VAMMAISPALVELUT, KU , VANHUSPALVELUT, KU , TERVEYSPALVELUT, KU , ERIKOISSAIRAANHOITO, KU , Yhteensä ,

7 Tarkemmat tulosalue- ja -yksikkökohtaiset talouden toteutumat käyvät selville liitteenä olevista talouden toteumatiedoista. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista esitellään liitteenä olevassa toi min ta ker to muk ses sa. Kokouksessa läsnä olevat johtavat viranhaltijat ovat varautuneet selvit tä mään alueensa tuloksia tarkemmin. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. Hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätöstiedot liitteineen. 2. Esittää tilinpäätöstiedot tulosaluetasoisina kaupunginhallituksen hy väk syt tä väk si. 3. Toimittaa Kuhmoisten kunnanhallitukselle tilinpäätöstä varten tar vit ta vat tiedot. Päätös Tulosaluejohtajat ja talouspäällikkö olivat asian käsittelyn ajan läsnä kokouksessa asiantuntijoina. Ehdotus hyväksyttiin.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueille Sosiaalipalvelut 1. Palveluajatus...........................................

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot