TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO

2

3 TULEVAISUUS ON JO PAINOSSA.

4 Toimitusjohtajan katsaus Kun vuosi 2000 oli Yliopistopainolle voimakkaan liikevaihdon kasvun ja tuloksen vuosi, vuotta 2001 voidaan pitää uusiin asioihin panostamisen ja muutoksen vuotena. Aloitettiin useita muun muassa sähköiseen liiketoimintaan, asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja laatuun liittyviä kehitysprojekteja. Keskeinen resurssien suuntaamisen alue liittyy systemaattiseen tuotekehityspanoksen lisäämiseen. Vastikään aloittaneiden asiantuntija- ja tuotekehitysyksiköiden toimintaedellytyksiä vahvistettiin edelleen. Yliopistopainon strategiaan kuuluukin osaamisen ja palvelukyvyn lisääminen paitsi perinteisten paino- ja tulostuspalvelujen kohdalla myös uusien digitaalisten julkaisutekniikoiden alueilla. Viisi vuotta ansiokkaasti Yliopistopainoa luotsannut toimitusjohtaja Jorma Hänninen siirtyi elokuussa uusien haasteiden pariin ja allekirjoittanut sai ruorin Nykyisen perusliiketoiminnan kirjapainon tuottavuuden ja laadun parantamiseen kiinnitetään edelleen huomiota. Vuonna 2001 valmistui kirjapainon kehittämissuunnitelma, jonka osana hallitus vahvisti investointiohjelman vuodelle Kehittämisohjelmaan kuuluu marraskuun 2001 alusta toteutettu offset- ja digitaalipainojen yhdistäminen, jolla haetaan uudenlaista synergiaa. Yliopistopainon resursseja kohdistettiin myös toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Edellä kuvatut panostukset tulevaisuuteen ovat osaltaan vieneet voimavaroja lyhyen aikavälin tuloksen tekemiseltä. Henkilövaihdokset myynti- 2 3

5 ryhmässä ja myynnin uudelleen järjestäytyminen vuoden 2001 jälkimmäisellä puoliskolla haittasivat myös toimintaa. Globaalin talouden edellisenä vuonna alkanut taantuma kohdistui kotimaassa erityisen voimakkaasti graafiseen teollisuuteen jälkimmäisen vuosipuoliskon alusta. Kirjapainoalan ylikapasiteetti ja heikentynyt kysyntä näkyivät epäterveenä hintakilpailuna sekä asiakkaiden haluttomuutena sitoutua laajempiin julkaisuprojekteihin. Yliopistopainon liikevaihto vuonna 2001 jäi edellisen vuoden tasolle ja vuoden liikevoitto supistui jääden vain niukasti positiiviseksi. Lyhyen aikavälin keskeisenä haasteena tulee olemaan Yliopistopainon kannattavuuden saaminen takaisin kasvuuralle. Yliopistopainon strategisena kulmakivenä säilyy tiede-, opetus- ja tutkimusyhteisön ja erityisesti Helsingin yliopiston julkaisutarpeisiin vastaaminen. Eikä vain muuttuvaan ympäristöön reagoiminen vaan edelläkävijyys ja julkaisemisen uusien toimintamuotojen aktiivinen kehittäminen asiakkaidensa kanssa. Harri Erämetsä toimitusjohtaja

6 Hallituksen toimintakertomus Hallinto Yliopistopainon hallituksen muodostivat kertomusvuonna professori Vesa Majamaa puheenjohtajana, toimitusjohtaja Jorma Hänninen ( asti) toimitusjohtaja Harri Erämetsä ( alkaen), professori Pirkko Oittinen, painaja Ari Pallaspuro henkilöstön edustajana, kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara sekä professori Mikko Tervo. Kvestori Ilkka Hyvärinen osallistui hallituksen kokouksiin pysyvänä asiantuntijana. Hallituksen sihteerinä toimi Hannele Kauranne. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen kertaa. Yliopistopainon tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy. Henkilöstö ja toimitilat Henkilökunnan määrä oli 76 henkeä (75 henkeä ), joista viisi oli osa-aikaeläkkeellä ja kaksi hoitovapaalla. Henkilöstökulut olivat euroa ( euroa vuonna 2000). Toimitusjohtaja, KTM Jorma Hännisen haettua eroa ja siirryttyä uuteen tehtävään hallitus nimitti hakuprosessin päätteeksi Yliopistopainon uudeksi toimitusjohtajaksi valt.tri Harri Erämetsän alkaen. Työterveyshuollosta vastasi Mehiläinen-Yhtymä. Terveysasemia täydentävinä palveluina jatkettiin työterveyslääkärin ja -hoitajan säännöllisiä työpaikkakäyntejä. TYKY-ryhmä, joka vastaa myös vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä, jatkoi aktiivista toimintaansa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Pirttiperä avattiin Yliopistopainon uusi kampus-lähipalvelupiste Meilahden Biomedicumissa. Muita muutoksia toimitiloissa ei tapahtunut. Toiminnan tulos Kertomusvuoden tilikauden voitto oli 1200 euroa ( euroa vuonna 2000). Liikevaihtoa kertyi euroa ( euroa vuonna 2000). Keskeisinä syinä liikevaihdon jäännille selvästi budjetoitua alhaisemmalle tasolle olivat yhtäältä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla graafiselle alalle heijastuva taantuma, kysynnän lasku ja hintojen lasku, sekä toisaalta Yliopistopainon myyntiryhmässä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja henkilöjärjestelyt, joiden seurauksena ryhmä toimi osan vuodesta vajaateholla. Lisäksi tulosta heikensi resurssien ohjaaminen tuotekehitykseen ja erillisprojekteihin kuten toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Näitä täytyy kuitenkin pitää ennen kaikkea panostamisena tulevaisuuteen. Erityisesti kirjapainon osalta jäätiin huomattavasti jälkeen toimintavuodelle asetetusta myyntitavoitteesta. Pikapainoyksiköt samoin kuin Itsepalveluko- 4 5

7 piointiyksikkö uutta Biomedicumin toimipistettä lukuunottamatta paransivat liikevaihtoaan ja tekivät selvästi positiivisen tuloksen. Asiantuntijayksikön tulosta rasittivat lisääntyneet henkilökulut, joita liikevaihdon kasvu ei kompensoinut. Kustannusyksikön tulos jäi hivenen tappiolle. Rahoitus Rahoitustilanne säilyi tyydyttävänä, vaikka tulos ei mahdollistanut pitkäaikaisen velan lyhentämistä rahastoilta. Päinvastoin laina kasvoi edellisen vuoden 2000 tilikauden voittoa vastaavalla summalla ( euroa), joka konsistorin päätöksen mukaan siirrettiin rahastoille. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden 2001 lopussa euroa. Investoinnit Kertomusvuoden nettoinvestoinnit olivat yhteensä euroa ( euroa vuonna 2000). Investoinnit kohdistuivat edelleen pääosin tietotekniikkaan. Palvelut Strategian mukaisesti Yliopistopainon toimintaa kehitetään vastaamaan erityisesti opetus-, tutkimus- ja tiedeyhteisön julkaisutarpeita. Tämä tarkoittaa perinteisten paino- ja monistuspalvelujen edelleen kehittämistä sekä uusien sähköisten julkaisupalvelujen, koulutuksen ja konsultoinnin lisäämistä toiminnassa. Yliopistopaino tarjoaa asiakkailleen myös kokonaisvaltaista viestinnän toteuttamista muun muassa yhdistämällä graafista suunnittelua julkaisun tuottamiseen. Strategiaan kuuluvat myös Helsingin yliopiston lähipalvelut, jotka tarkoittavat kampuksille sijoitettujen pikapainojen kehittämistä, itsepalvelukopioinnin- ja tulostuksen kehittämistä sekä aktiivista konsultoivaa myyntiä yliopiston eri yksiköissä. Tulevaisuuden näkymät Yliopistopainon lähitulevaisuuden haasteet liittyvät taloudellisten toimintaedellytysten lisäämiseen perinteisiä kirjapainopalveluja tehostamalla sekä uuden digitaalisen julkaisemisen palvelustrategian kehittämiseen. Kirjapainolle edellinen merkitsee tekniikan kehittämistä, toimintaprosessien järkeistämistä ja palveluiden tehokkaampaa kaupallistamista. Digitaalisella palvelustrategialla ymmärretään pääsyä erityisesti yliopisto-yhteisön digitaalisiin julkaisuhankkeisiin ja luontevan roolin ottamista digitaaliajan julkaisutoimittajana.

8 Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,80 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos , ,81 Valmistus omaan käyttöön , ,35 Liiketoiminnan muut tuotot , ,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,07 Varastojen muutos , ,02 Ulkopuoliset palvelut , , , ,73 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,50 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , , , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,41 Liiketoiminnan muut kulut , ,85 LIIKEVOITTO , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,91 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 200, ,95 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1 200, ,95 TILIKAUDEN VOITTO 1 200, ,95 6 7

9 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,80 Muut pitkävaikutteiset menot , ,86 Ennakkomaksut ,82 0, , ,66 Aineelliset hyödykkeet 5,94573 Koneet ja kalusto , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,32 Keskeneräiset tuotteet , ,85 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,83 Saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,64 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,84 Lainasaamiset 5 650, ,54 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,68 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sijoitettu pääoma , ,93 Muu sijoitettu pääoma , ,71 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,33 Tilikauden voitto (tappio) 1 200, , , ,25 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,25 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,48 Ostovelat , ,45 Velat saman konsernin yrityksille 1 198,66 0,00 Muut velat , ,58 Siirtovelat , , , ,18 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,68 Vesa Majamaa Harri Erämetsä Pirkko Oittinen Ari Pallaspuro Kaisa Sinikara Mikko Tervo

10 Toiminta vuonna 2001 Kirjapaino Kirjapaino koostuu painopinnanvalmistuksen suorittavasta prepress-yksiköstä, offsetpainosta, digitaalipainosta ja jälkikäsittelystä. Henkilömäärä oli kirjapainossa vuoden 2001 lopussa yhteensä 26 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi euroa. Tulos jäi euroa tappiolle. Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna euroa. Suurimmat syyt tuloksen tappiollisuuteen olivat myynnin jääminen jälkeen tavoitteistaan, alan töiden väheneminen, hintakilpailun kiristyminen taantuman seurauksena ja raskas kustannustaso. Marraskuun alkuun saakka offset- ja digitaalinen tuotantolinja toimivat erillisinä kirjapainon yksikköinä. Vuoden aikana tehtiin kirjapainon kokonaiskehityssuunnitelma vuosille , jonka hallitus hyväksyi Henkilöstöä haastateltiin, tuotannon rakenne arvioitiin, uusia investointeja suunniteltiin ja tilavaihtoehdot kartoitettiin. Marraskuun alusta kirjapainon offset- ja digitaalipainot yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi, jonka tuotantojohtajaksi nimitettiin Seppo Honkonen. Työnjohdon hoitaa nelihenkinen tuotantotiimi, joka käsittelee aineistot ja jakaa resurssit optimaalisesti töiden mukaan. Kirjapainoon perustettiin myös johtoryhmä. Sen muodostavat työntekijöiden edustajat prepressistä, painosta ja jälkikäsittelystä, työnjohtajat, tietohallinnon edustaja, myyntipäällikkö ja tuotantojohtaja. Investointien suunnittelussa selvitettiin prepressin työnkulun uudistamista, offsetpainokoneen ja/tai digitaalipainokoneen hankintaa ja jälkikäsittelyn sopeuttamista monipuoliseen tuotantoon. Prepressin työnkulku päätettiin uudistaa hankkimalla suoraan painolevylle tulostava levytulostin. Tämän ns. ctp-tekniikan (computer-to-plate) avulla voidaan poistaa kaksi työvaihetta, käsiasemointi ja levynvalmistus. Levytulostin nopeuttaa myös offsetpainokoneiden kuntoon- 8 9

11 laittoa ja parantaa laatua. Samalla työnkulku yksinkertaistuu ja yhdenmukaistuu. Työnkulkuun liittyy oleellisena osana myös uusi mustesuihkuvedostin, jolla voidaan tuottaa painokoneen jälkeä simuloivia vedoksia. Näin esimerkiksi kuvat voidaan säätää oikealla tavalla jo kuvankäsittelyvaiheessa ja asiakkaalle saadaan lopputulosta vastaava vedos. Painokapasiteetin lisääminen offset- ja/tai digitaalipainokoneen hankinnalla vaatii vielä lisäselvityksiä, samoin jälkikäsittelyn sopeuttaminen tarvepainantaan. Asiakastyytyväisyystutkimuksen seurauksena kirjapainoon perustettiin projektiryhmä, jossa on edustajia työnjohdosta, myynnistä, graafisesta suunnittelusta ja tuotannosta. Ryhmässä sovitaan yhteiset pelisäännöt ja valvotaan niiden toteutumista. Yliopistopainon systemaattisen laatujärjestelmän luominen käynnistettiin. Tiedonkeruu työnkulun ongelmakohdista aloitettiin laatutaulujen avulla. Sitä mukaa kun ongelmakohtia tiedostetaan, prosessia korjataan ja ohjeistetaan tarkemmaksi ja annetaan opastusta oikeista työtavoista. Kaikissa toiminnoissa pyritään muutenkin jatkossa suurempaan systemaattisuuteen. Asiantuntijayksikkö Graafinen suunnittelu Koulutuspalvelut Julkaisuprosessien kehittäminen Sähköiset julkaisut Toisena toimintavuotenaan Asiantuntijayksikkö panosti erityisesti uusien palveluiden tuotteistamiseen, hinnoittelun kehittämiseen ja yksikön tunnettuuden lisäämiseen yliopistoasiakkaiden piirissä. Lisäksi tavoiteltiin korkeatasoista ja laadukasta suunnittelutyötä, joka mahdollisimman hyvin tukee asiakkaan viestintää.

12 Viestintäkuvan terävöittämistä ja kirkastamista tavoitellaan yhä enemmän myös tiede- ja koulutussektorilla. Kansainvälistyminen ja kilpailun lisääntyminen synnyttävät tarpeen erottua joukosta. Myös julkaisujen edustava ulkoasu viestii yksikön laadusta. Vuoden 2001 aikana yhä useampi yliopiston yksikkö luotti vuosikertomuksensa, esitteidensä, julkaisujensa ja postereidensa suunnittelun Yliopistopainon graafikoiden käsiin. Julkaiseminen on tiedemaailman keskeisimpiä toimintoja. Julkaisemisen tavat ja tekniikka ovat muuttuneet nopeasti viime vuosina. Tekniikan kehitys on aiheuttanut sen, että monia kirjapainon ammattityövaiheita on siirtynyt asiakkaalle. Asiakkaat tarvitsevat koulutusta, teknistä tukea, oman monikanavaisen julkaisuprosessin kehittämistä ja vaihtoehtojen selvittämistä. Asiantuntijayksikössä pidettiin koulutustilaisuuksia asiakkaille, toteutettiin julkaisuprosessin kehittämisprojektit muun muassa Helsingin opetusvirastossa sekä Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Sähköisiä julkaisuja tehtiin verkkoon useiden painotöiden rinnakkaisversioina. Painetussa muodossa olevan aineiston digitointi, tekstintunnistus ja jalostaminen uudeksi julkaisuksi olivat vuoden 2001 uusimpia tuotteita asiantuntijayksikön valikoimaan. Asiantuntijayksikön toiminnasta vastasi Hannele Kauranne. Graafikkoina toimivat Reija Jokinen, Oona Loman ja Päivi Talonpoika-Ukkonen. Viestintätekniikan asiantuntijoina toimivat järjestelmäasiantuntijat Antti Mäenpää ja Jorma Ahlqvist sekä projektipäällikkö Minna Laukkanen. Liikevaihto oli noin euroa. Vuoden alussa käynnistetty tuotekehitystoiminta verotti asiantuntijayksikön resursseja ennakoitua enemmän. Asetettuun myynti- ja tulostavoitteeseen ei aivan päästy. Pikapainot Vuosina Yliopistopainon lähipikapaino-konseptia on laajennettu sijoittamalla uudet palveluyksiköt aikaisemman Vuorikadun lisäksi Viikin Infotaloon ja Meilahden Biomedicumiin. Viimeksi mainittu on lähinnä töiden vastaanottopiste, mutta siellä tuotetaan myös postereita ja pieniä kopiosarjoja. Pitkät sarjat ja painotyöt toimitetaan edelleen Teollisuuskadun tuotantoyksikköön. Yliopistopainon lähipalvelua kehitetään edelleen. Uudelle palvelupisteelle on varattu tilat myös Kumpulasta, jossa toiminta alkanee vuonna Yliopistolla on käynnissä voimakas kampusalueiden kehittäminen, ja useat aikaisemmin keskustassa toimineet yksiköt siirtyvät muille kampusalueille

13 Viikin ja Biomedicumin uusista yksiköistä huolimatta Vuorikadun pikapainon liikevaihto kasvoi vuodesta 2000 vuoteen euroa. Vuorikadun yksikön henkilöstön määrä pysyi vuonna 2001 edellisen vuoden tasolla. Vuorikadun pikapainon asiakasmäärä oli vuonna 2001 keskimäärin 2000 asiakasta kuukaudessa. Pikajulkaisemisen tekniikoiden ja toimintatapojen muutos heijastuu muun muassa siinä, että sähköinen tiedonsiirto on lisääntynyt. Tarjouspyyntöjä tulee huomattavasti enemmän etenkin sähköpostin kautta. Yhteydenpito asiakkaisiin on lisääntynyt sähköisen tiedonvälityksen avulla. Ajankäyttö painottuu aiempaa enemmän tarjousten laskemiseen ja kirjoittamiseen. Tarjousten myötä yksikkö on saanut myös uusia asiakkaita. Väripainamisen ja -tulostuksen osuus tuotannosta on lisääntynyt. Vuorikadulla otettiin käyttöön uusi tulostukseen työasema, skanneri (diakannella), Zip-asema (250 Mb), uusi kansituskone sekä kassaohjelman euroversio. Vuorikadun pikapainosta vastaa asiakaspalvelupäällikkö Pirjo Alanko. Viikin yksikön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Sille on muodostunut vakituinen asiakaskunta, jonka odotetaan laajenevan kampuksen kehittymisen myötä. Opiskelijoita on selvästi enemmän kuin aikaisempana vuonna, mikä näkyy myös kopiokorttien myynnin kasvuna. Myös alueen yrityshautomot ovat löytäneet yksikön palvelut. Viikin pikapainon liikevaihto oli vuonna 2001 noin euroa, kasvua edellisvuodesta on noin 10 prosenttia. Tulos 2001 oli euroa. Henkilövahvuus on 2, yksikön toiminnasta vastaa asiakaspalvelupäällikkö Eeva Pylkkänen. Biomedicumin palvelupisteen toiminta aloitettiin maaliskuussa Pisteessä työskentelee kaksi henkilöä, joista toinen on aktiivisia asiakaskäyntejä tekevä myyjä. Kysyntää odotetaan erityisesti lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjojen tekijöiltä sekä HYKS-instituutilta. Biomedicumin myynti 2001 oli (ilman kopiokortteja) euroa. Palvelukonseptia on tarkoitus kehittää edelleen vastaamaan paremmin tuotto-odotuksia. Yksikkö toimii myyntipäällikkö Kimmo Jokisen alaisuudessa. Itsepalvelukopiointi Itsepalvelukopioinnin liikevaihto oli vuonna euroa, kasvua vuoteen 2000 oli noin 3,5 %. Kopiointivolyymi laski vuonna 2001 noin 4 %, ja liikevaihdon kasvu tulikin tehdystä 7,5 % hinnankorotuksesta. Itsepalvelukopioinnin tulos vuodelta 2001 oli euroa, joka on noin 30 % vähemmän kuin vuonna Tuloksen heikkeneminen

14 johtui pääosin volyymin laskusta, lisääntyneestä paperihävikistä ja yleisestä kustannustason noususta (sisältäen Yliopistopainon tuotekehityskuluja). Vuoden 2001 aikana vaihdettiin viimeiset Canon-koneet pois, ja vuoden 2001 lopulla kentällä oli vain Xerox-koneita. Tietoverkkoon liitettyjä monitoimilaitteita oli vuoden 2001 lopussa 50 kappaletta. Koneiden kokonaismäärä vuoden lopulla oli 650, sillä syksyn aikana koneita vähennettiin vähäisen käytön vuoksi 30 kappaletta. Vuoden 2001 aikana jatkettiin myös värikonekokeiluja muutamassa pisteessä (Fabianinkadun atk-asema ja yliopiston tiedotus). Kesällä 2001 järjestettiin kopiokoneiden pääkäyttäjille saaristoristeily Suomenlahdella, mukana oli lähes 100 henkeä. Vuoden 2001 aikana ei tehty erillistä asiakastyytyväisyysmittausta, koska sopimuskausi alkoi lähestyä loppuaan. Yleisesti voidaan todeta, että tyytyväisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt sopimuskauden edetessä. Etenkin Xeroxin huolto ja asiakaspalvelu on parantanut otteitaan koko ajan. Koneiden ikääntymisestä johtuneet ylimääräiset konevaihdot ovat hieman lisääntyneet sopimuskauden loppua kohden, mikä on täysin luonnollista. Syksyllä 2001 käynnistettiin uuden sopimuksen tarjouspyyntökierros. Mukaan ilmoittautui kahdeksan laitetoimittajaa, joista valitsimme viisi jatkoneuvotteluihin. Uusi sopimuskierros on erittäin merkittävä ja tärkeä asia sekä Yliopistopainolle että koko Helsingin yliopistolle. Tarkoituksena on liittää tulevaisuudessa suuri osa monitoimilaitteista verkkoon, ja tällöin ne toimivat kopiokoneina ja tulostimina. Keskitetty palvelu takaisi hyvän, edullisen ja ympäristöystävällisen kokonaispalvelun myös tulostuspuolelle. Yliopistopainon mukana sopimusneuvotteluissa ovat atk-osasto ja ympäristöasioiden osalta tekninen osasto. Uusi sopimus astuu voimaan , ja uusi toimittaja on tarkoitus päättää mennessä. Yleisen uskottavuuden, hinnan ja kokonaispalvelun lisäksi sopimuskumppanin valintaan vaikuttavat tällä sopimuskierroksella erittäin paljon teknologiset valmiudet muun muassa verkkoliitäntöjen, uuden teknologian ja uusien veloitusmallien suhteen. Yksikköä vetää toimialajohtaja Jouni Komulainen

15 Tuotekehitys Nopea toimintaympäristön muutos ja julkaisutekniikan kehitys vaativat entistä tehokkaampaa palvelujen ja uusien tuotteiden kehittämistä niin yritysmaailmassa kuin yliopistoympäristössä. Vuoden 2001 alusta päätettiin Yliopistopainossa panostaa resursseja systemaattiseen tuotekehitykseen. Se sijoitettiin toiminnallisesti Asiantuntijayksikön yhteyteen. Tärkeimmät kohteet löytyivät aluksi yliopiston sähköistä julkaisemista tukevista palveluista. Tuotekehityksestä vastasi Hannele Kauranne. Kehitystiimin muodostivat projektipäällikkö Minna Laukkanen, järjestelmäasiantuntijat Jorma Ahlqvist ja Antti Mäenpää sekä tietohallinnosta vastaava toimialajohtaja Jouni Komulainen. Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteet olivat: 1) Saada aikaan tuotekehitystoiminta, niin että löydetään oikeat kehittämiskohteet sekä opitaan hallitsemaan projektityö, tuotteistaminen ja resurssien käyttö. 2) Käynnistää ja toteuttaa 2 3 konkreettista hanketta ideasta valmiiksi palveluksi. 3) Rakentaa yhteistyöverkostoa Yliopistopainon kannalta tärkeisiin tahoihin. 4) Seurata systemaattisesti julkaisutekniikan ja -käytäntöjen kehittymistä graafisella alalla, sähköisessä julkaisemisessa ja tiedemaailmassa. Vuoden 2001 keskeisimpiä yhteistyökumppaneita olivat Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskus ja Opiskelijakirjasto. Tutkittiin sähkökirjan mahdollisuuksia tulevaisuuden opiskelijan työvälineenä sekä muokattiin digitaaliseen muotoon tutkintovaatimuksiin kuuluvia artikkeleita sijoitettaviksi opiskelijakirjaston verkkosivuille. Yhteyksiä luotiin myös atk-osastoon, virtuaaliyliopiston kehittämisyksikköön, Cytale-sähkökirjayritykseen sekä useisiin muihin mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Omille verkkosivuille luotiin sähköinen tarjouspyyntö- ja kirjatilauslomake sekä väitöskirjan kirjoittajalle monipuolinen palvelusivusto. Yliopistoasiakkaille kehitettiin palvelu, jolla yliopiston käyntikortin voi tilata suoraan verkkosivuilta. Palvelu julkistetaan vuoden 2002 puolella.

16 Vuoden 2001 elokuussa käynnistettiin koko Yliopistopainoa koskeva projekti, jossa internet ja muut tietoverkot valjastetaan tukemaan paremmin kaikkien yksiköiden liiketoimintaa markkinoinnista tuotteiden jakeluun asti. Tässä yhteydessä myös verkkosivut uudistuvat kokonaan. Tuotekehitys vastaa myös koko www-projektin koordinoinnista. Kustannus Kirjankustannukselle vuosi 2001 merkitsi paneutumista uuteen teknologiaan. Testattavana oli sähköisesti tilattavien kirjojen saatavuus ja edelleen kehittäminen. Kasvua edellisen vuoden tilauskantaan oli noin 10 %. Sähkökirjarintamalla oltiin näyttävästi esillä ensimmäisillä Helsingissä järjestetyillä kirjamessuilla. Pilottijulkaisu oli professori Anto Leikolan Sikiävätkö hyttyset itsestään. Myös kirjankustannuksen verkkosivujen ilmettä uudistettiin ja luotiin pelisäännöt sivujen ylläpitämiseksi. Yhteistyö yrityksen tuotekehityksen, graafisten- ja asiantuntijapalveluiden kanssa osoittautui hedelmälliseksi ja tulokselliseksi. Perinteisessä kustannustoiminnassa avainsana oli tarvepainatus. Uusien nimikkeiden määrä oli 30, ja kaikkiaan otettiin yli 60 painosta. Miltei poikkeuksetta kirjat olivat A5- kokoisia ja nidottuja. Aihealueet painottuivat kieliin, vieraisiin kulttuureihin ja psykologiaan, jotka julkaisuina olivat myös liiketaloudellisesti kannattavia. Ns. tiukan tieteelliset ja korkeatasoiset julkaisut olivat liiketaloudellisin perustein mitattuina kannattamattomia. Neljä julkaisua läpäisi ulkomaisten kustantajien tiheän seulan muun muassa USA:n markkinoilla. Saavutus on merkittävä. Välitysmyyntipalveluun liittyi neljä uutta yhteistyökumppania useilla nimekkeillä. Saatiin myös kokemuksia EU-rahoituksen julkaisuyhteistyömenetelmistä (Europe in Flames). Henkilökunnan määrä pysyi edellisvuoden tasolla: varsinainen kustannustoiminta 2 henkilöä; kirjojen tilaus- ja myyntipalvelut 1; toimituksen assistentti, joka myös tarvittaessa hoitaa tilaus- ja myyntipalvelut; graafinen suunnittelu ja toteutus 1 (siviilipalvelusta suorittava). Varastonhoito on ulkoistettu, ja siitä vastaavat Teollisuuskadun sitomosta nimetyt henkilöt. Yksikön vetäjänä toimii Sirkka Stolt

17 Myynti ja markkinointi Vuonna 2001 myyntiryhmään on kuulunut viisi myyjää sekä ryhmän vetäjä myyntipäällikkö Kimmo Jokinen ja markkinointipäällikkö Sirkku Grönholm. Henkilövaihdoksista johtuen osa vuodesta jouduttiin toimimaan vajaalla ryhmällä. Ensimmäisen puolen vuoden ajan myynti sujui lähes budjetoidussa tahdissa, mutta kesän jälkeen vauhti hidastui. Tähän vaikuttivat paitsi henkilövaihdokset myös yleinen taloudellinen tilanne. Koko graafinen ala kärsi työpulasta syyskaudella ja hintakilpailu selvästi kiristyi. Myyntiryhmän valmiuksia on vuoden aikana on lisätty yhdellä kaksipäiväisellä ja kahdella yksipäiväisellä seminaarilla. Lisäksi myynti on osallistunut asiantuntijayksikön järjestämään tietotekniikkakoulutukseen. Vuoden 2001 aikana otettiin käyttöön uusi tarjouslaskentajärjestelmä. Toimintavuoden alussa teetettiin Taloustutkimus Oy:llä laaja asiakastyytyväisyyden mittaus. Kyselyn perusteella Yliopistopainon sijainti, myyntihenkilöstön palvelualttius ja pikapainojen toiminta saivat asiakkailta myönteiset arviot. Eniten kehitettävää löydettiin tuotantohenkilöstön ammattitaidosta ja tuotteiden hinta laatu-suhteesta. Tutkimusten tulosten perusteella käynnistettiin asiakastyytyväisyyden nostamiseen tähtäävä kehitysprojekti. Yliopistopainon ulkoista tiedottamista on hoidettu toimintavuonna pääasiassa neljän asiakaslehden numeron ja www-tiedottamisen avulla. Asiakaslehden jakelu on ollut 8000 kappaletta. Sähköinen tarjouspyyntölomake saatiin toimimaan www-sivuilla. Lisäksi sivuilla avattiin muun muassa uusi palvelusivusto väitöskirjan tekijöille. Kirjankustannuksen sivuilla tuli mahdolliseksi tilata kirjoja verkossa. Perinteinen yritysesite korvattiin sarjalla palvelumuodoista kertovia tuotelinjaesitteitä. Yliopistopaino esittäytyi kolmen road-shown avulla yliopiston kampuksilla sekä useissa omissa tiloissa järjestetyissä asiakastapahtumissa. Suurin markkinointitapahtuma oli osallistuminen Helsingin ensimmäisiin kirjamessuihin lokakuussa. Yliopistopainon järjestämät kaksi sähkökirjaseminaaria keräsivät runsaasti yleisöä ja saivat huomiota myös tiedotusvälineissä. Sisäinen tiedottaminen on hoidettu sähköpostin, ilmoitustaulujen ja joka toinen viikko ilmestyvän painetun tiedotteen avulla. Vuoden aikana järjestettiin kolme kertaa tiedotustilaisuus koko henkilöstölle.

18 Tulevaisuuden näkymiä Yliopistopainon keskeisenä vahvuutena on yliopisto-omistajan halu kehittää tämän oman yksikkönsä kautta tiede- ja opetusjulkaisemisen palveluja. Tämä lähtökohta on keskeinen Yliopistopainon toiminnan perusta. Omistajansa ja asiakkaiden asettamiin haasteisiin Yliopistopaino vastaa panostamalla aktiivisesti toimintansa laatuun ja tuotekehitykseen. Yrityksen tulee samanaikaisesti säilyä kilpailukykyisenä ja modernina painopalveluita tarjoavana talona sekä kehittyä uuden tekniikan ja digitaalisen viestinnän alueella. Tämä merkitsee jatkuvaa keskittymistä sekä henkilöstön osaamiseen että uuteen teknologiaan. Investoinnit koskevat perinteisen painotekniikan puolella muun muassa painon esikäsittelyn automatisointia. Esimerkiksi vuonna 2002 käyttöön otettava ctp-tekniikan eli suoraan tietokoneen ruudulta painolevylle tulostamisen ansiosta prepressin työ nopeutuu ja filmien tulostamisesta ja asemoinnista voidaan luopua. Aineiston digitointi ja uusien sähköisten julkaisualustojen kehittäminen vaativat panostusta toisaalla. Yhä suurempi osa tietojulkaisemisen aineistoa tulee olemaan verkossa digitaalisessa muodossa. Yliopistopaino kehittää verkosta tulostamisen palveluja kompensoimaan muun muassa vähentyvää perinteistä monistamista. Tämä täytyy ottaa huomioon, kun vuonna 2002 uusitaan itsepalvelukopioinnin järjestelmä, noin 600 kopio- ja monitoimilaitetta, Helsingin yliopiston alueella. Vuosi 2002 on Yliopistopainolle 30-vuotisjuhlavuosi. Monistuspalveluna aloittanut yritys hakee voimakkaasti paikkaansa digitaalisen julkaisemisen kentässä. Talouden vahvistaminen on vuoden 2002 keskeisiä haasteita. Edellisenä vuonna alkaneen graafisen alan taantuman kestoa ja syvyyttä on hyvin vaikea ennakoida. Yliopistopaino panostaa myös entistä aktiivisemmin toimintansa ja palveluidensa markkinointiin ja esittelyyn. Yhtenä konkreettisena muotona on vuodelle 2002 rakennettu asiakasseminaarien ja luentojen sarja Amos Andersonin museon Petra-näyttelyn yhteyteen.

19

20 TULEVAISUUS ON JO PAINOSSA.

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot