TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO

2

3 TULEVAISUUS ON JO PAINOSSA.

4 Toimitusjohtajan katsaus Kun vuosi 2000 oli Yliopistopainolle voimakkaan liikevaihdon kasvun ja tuloksen vuosi, vuotta 2001 voidaan pitää uusiin asioihin panostamisen ja muutoksen vuotena. Aloitettiin useita muun muassa sähköiseen liiketoimintaan, asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja laatuun liittyviä kehitysprojekteja. Keskeinen resurssien suuntaamisen alue liittyy systemaattiseen tuotekehityspanoksen lisäämiseen. Vastikään aloittaneiden asiantuntija- ja tuotekehitysyksiköiden toimintaedellytyksiä vahvistettiin edelleen. Yliopistopainon strategiaan kuuluukin osaamisen ja palvelukyvyn lisääminen paitsi perinteisten paino- ja tulostuspalvelujen kohdalla myös uusien digitaalisten julkaisutekniikoiden alueilla. Viisi vuotta ansiokkaasti Yliopistopainoa luotsannut toimitusjohtaja Jorma Hänninen siirtyi elokuussa uusien haasteiden pariin ja allekirjoittanut sai ruorin Nykyisen perusliiketoiminnan kirjapainon tuottavuuden ja laadun parantamiseen kiinnitetään edelleen huomiota. Vuonna 2001 valmistui kirjapainon kehittämissuunnitelma, jonka osana hallitus vahvisti investointiohjelman vuodelle Kehittämisohjelmaan kuuluu marraskuun 2001 alusta toteutettu offset- ja digitaalipainojen yhdistäminen, jolla haetaan uudenlaista synergiaa. Yliopistopainon resursseja kohdistettiin myös toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Edellä kuvatut panostukset tulevaisuuteen ovat osaltaan vieneet voimavaroja lyhyen aikavälin tuloksen tekemiseltä. Henkilövaihdokset myynti- 2 3

5 ryhmässä ja myynnin uudelleen järjestäytyminen vuoden 2001 jälkimmäisellä puoliskolla haittasivat myös toimintaa. Globaalin talouden edellisenä vuonna alkanut taantuma kohdistui kotimaassa erityisen voimakkaasti graafiseen teollisuuteen jälkimmäisen vuosipuoliskon alusta. Kirjapainoalan ylikapasiteetti ja heikentynyt kysyntä näkyivät epäterveenä hintakilpailuna sekä asiakkaiden haluttomuutena sitoutua laajempiin julkaisuprojekteihin. Yliopistopainon liikevaihto vuonna 2001 jäi edellisen vuoden tasolle ja vuoden liikevoitto supistui jääden vain niukasti positiiviseksi. Lyhyen aikavälin keskeisenä haasteena tulee olemaan Yliopistopainon kannattavuuden saaminen takaisin kasvuuralle. Yliopistopainon strategisena kulmakivenä säilyy tiede-, opetus- ja tutkimusyhteisön ja erityisesti Helsingin yliopiston julkaisutarpeisiin vastaaminen. Eikä vain muuttuvaan ympäristöön reagoiminen vaan edelläkävijyys ja julkaisemisen uusien toimintamuotojen aktiivinen kehittäminen asiakkaidensa kanssa. Harri Erämetsä toimitusjohtaja

6 Hallituksen toimintakertomus Hallinto Yliopistopainon hallituksen muodostivat kertomusvuonna professori Vesa Majamaa puheenjohtajana, toimitusjohtaja Jorma Hänninen ( asti) toimitusjohtaja Harri Erämetsä ( alkaen), professori Pirkko Oittinen, painaja Ari Pallaspuro henkilöstön edustajana, kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara sekä professori Mikko Tervo. Kvestori Ilkka Hyvärinen osallistui hallituksen kokouksiin pysyvänä asiantuntijana. Hallituksen sihteerinä toimi Hannele Kauranne. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen kertaa. Yliopistopainon tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy. Henkilöstö ja toimitilat Henkilökunnan määrä oli 76 henkeä (75 henkeä ), joista viisi oli osa-aikaeläkkeellä ja kaksi hoitovapaalla. Henkilöstökulut olivat euroa ( euroa vuonna 2000). Toimitusjohtaja, KTM Jorma Hännisen haettua eroa ja siirryttyä uuteen tehtävään hallitus nimitti hakuprosessin päätteeksi Yliopistopainon uudeksi toimitusjohtajaksi valt.tri Harri Erämetsän alkaen. Työterveyshuollosta vastasi Mehiläinen-Yhtymä. Terveysasemia täydentävinä palveluina jatkettiin työterveyslääkärin ja -hoitajan säännöllisiä työpaikkakäyntejä. TYKY-ryhmä, joka vastaa myös vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä, jatkoi aktiivista toimintaansa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Pirttiperä avattiin Yliopistopainon uusi kampus-lähipalvelupiste Meilahden Biomedicumissa. Muita muutoksia toimitiloissa ei tapahtunut. Toiminnan tulos Kertomusvuoden tilikauden voitto oli 1200 euroa ( euroa vuonna 2000). Liikevaihtoa kertyi euroa ( euroa vuonna 2000). Keskeisinä syinä liikevaihdon jäännille selvästi budjetoitua alhaisemmalle tasolle olivat yhtäältä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla graafiselle alalle heijastuva taantuma, kysynnän lasku ja hintojen lasku, sekä toisaalta Yliopistopainon myyntiryhmässä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja henkilöjärjestelyt, joiden seurauksena ryhmä toimi osan vuodesta vajaateholla. Lisäksi tulosta heikensi resurssien ohjaaminen tuotekehitykseen ja erillisprojekteihin kuten toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Näitä täytyy kuitenkin pitää ennen kaikkea panostamisena tulevaisuuteen. Erityisesti kirjapainon osalta jäätiin huomattavasti jälkeen toimintavuodelle asetetusta myyntitavoitteesta. Pikapainoyksiköt samoin kuin Itsepalveluko- 4 5

7 piointiyksikkö uutta Biomedicumin toimipistettä lukuunottamatta paransivat liikevaihtoaan ja tekivät selvästi positiivisen tuloksen. Asiantuntijayksikön tulosta rasittivat lisääntyneet henkilökulut, joita liikevaihdon kasvu ei kompensoinut. Kustannusyksikön tulos jäi hivenen tappiolle. Rahoitus Rahoitustilanne säilyi tyydyttävänä, vaikka tulos ei mahdollistanut pitkäaikaisen velan lyhentämistä rahastoilta. Päinvastoin laina kasvoi edellisen vuoden 2000 tilikauden voittoa vastaavalla summalla ( euroa), joka konsistorin päätöksen mukaan siirrettiin rahastoille. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden 2001 lopussa euroa. Investoinnit Kertomusvuoden nettoinvestoinnit olivat yhteensä euroa ( euroa vuonna 2000). Investoinnit kohdistuivat edelleen pääosin tietotekniikkaan. Palvelut Strategian mukaisesti Yliopistopainon toimintaa kehitetään vastaamaan erityisesti opetus-, tutkimus- ja tiedeyhteisön julkaisutarpeita. Tämä tarkoittaa perinteisten paino- ja monistuspalvelujen edelleen kehittämistä sekä uusien sähköisten julkaisupalvelujen, koulutuksen ja konsultoinnin lisäämistä toiminnassa. Yliopistopaino tarjoaa asiakkailleen myös kokonaisvaltaista viestinnän toteuttamista muun muassa yhdistämällä graafista suunnittelua julkaisun tuottamiseen. Strategiaan kuuluvat myös Helsingin yliopiston lähipalvelut, jotka tarkoittavat kampuksille sijoitettujen pikapainojen kehittämistä, itsepalvelukopioinnin- ja tulostuksen kehittämistä sekä aktiivista konsultoivaa myyntiä yliopiston eri yksiköissä. Tulevaisuuden näkymät Yliopistopainon lähitulevaisuuden haasteet liittyvät taloudellisten toimintaedellytysten lisäämiseen perinteisiä kirjapainopalveluja tehostamalla sekä uuden digitaalisen julkaisemisen palvelustrategian kehittämiseen. Kirjapainolle edellinen merkitsee tekniikan kehittämistä, toimintaprosessien järkeistämistä ja palveluiden tehokkaampaa kaupallistamista. Digitaalisella palvelustrategialla ymmärretään pääsyä erityisesti yliopisto-yhteisön digitaalisiin julkaisuhankkeisiin ja luontevan roolin ottamista digitaaliajan julkaisutoimittajana.

8 Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,80 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos , ,81 Valmistus omaan käyttöön , ,35 Liiketoiminnan muut tuotot , ,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,07 Varastojen muutos , ,02 Ulkopuoliset palvelut , , , ,73 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,50 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , , , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,41 Liiketoiminnan muut kulut , ,85 LIIKEVOITTO , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,91 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 200, ,95 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1 200, ,95 TILIKAUDEN VOITTO 1 200, ,95 6 7

9 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,80 Muut pitkävaikutteiset menot , ,86 Ennakkomaksut ,82 0, , ,66 Aineelliset hyödykkeet 5,94573 Koneet ja kalusto , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,32 Keskeneräiset tuotteet , ,85 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,83 Saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,64 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,84 Lainasaamiset 5 650, ,54 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,68 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sijoitettu pääoma , ,93 Muu sijoitettu pääoma , ,71 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,33 Tilikauden voitto (tappio) 1 200, , , ,25 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,25 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,48 Ostovelat , ,45 Velat saman konsernin yrityksille 1 198,66 0,00 Muut velat , ,58 Siirtovelat , , , ,18 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,68 Vesa Majamaa Harri Erämetsä Pirkko Oittinen Ari Pallaspuro Kaisa Sinikara Mikko Tervo

10 Toiminta vuonna 2001 Kirjapaino Kirjapaino koostuu painopinnanvalmistuksen suorittavasta prepress-yksiköstä, offsetpainosta, digitaalipainosta ja jälkikäsittelystä. Henkilömäärä oli kirjapainossa vuoden 2001 lopussa yhteensä 26 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi euroa. Tulos jäi euroa tappiolle. Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna euroa. Suurimmat syyt tuloksen tappiollisuuteen olivat myynnin jääminen jälkeen tavoitteistaan, alan töiden väheneminen, hintakilpailun kiristyminen taantuman seurauksena ja raskas kustannustaso. Marraskuun alkuun saakka offset- ja digitaalinen tuotantolinja toimivat erillisinä kirjapainon yksikköinä. Vuoden aikana tehtiin kirjapainon kokonaiskehityssuunnitelma vuosille , jonka hallitus hyväksyi Henkilöstöä haastateltiin, tuotannon rakenne arvioitiin, uusia investointeja suunniteltiin ja tilavaihtoehdot kartoitettiin. Marraskuun alusta kirjapainon offset- ja digitaalipainot yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi, jonka tuotantojohtajaksi nimitettiin Seppo Honkonen. Työnjohdon hoitaa nelihenkinen tuotantotiimi, joka käsittelee aineistot ja jakaa resurssit optimaalisesti töiden mukaan. Kirjapainoon perustettiin myös johtoryhmä. Sen muodostavat työntekijöiden edustajat prepressistä, painosta ja jälkikäsittelystä, työnjohtajat, tietohallinnon edustaja, myyntipäällikkö ja tuotantojohtaja. Investointien suunnittelussa selvitettiin prepressin työnkulun uudistamista, offsetpainokoneen ja/tai digitaalipainokoneen hankintaa ja jälkikäsittelyn sopeuttamista monipuoliseen tuotantoon. Prepressin työnkulku päätettiin uudistaa hankkimalla suoraan painolevylle tulostava levytulostin. Tämän ns. ctp-tekniikan (computer-to-plate) avulla voidaan poistaa kaksi työvaihetta, käsiasemointi ja levynvalmistus. Levytulostin nopeuttaa myös offsetpainokoneiden kuntoon- 8 9

11 laittoa ja parantaa laatua. Samalla työnkulku yksinkertaistuu ja yhdenmukaistuu. Työnkulkuun liittyy oleellisena osana myös uusi mustesuihkuvedostin, jolla voidaan tuottaa painokoneen jälkeä simuloivia vedoksia. Näin esimerkiksi kuvat voidaan säätää oikealla tavalla jo kuvankäsittelyvaiheessa ja asiakkaalle saadaan lopputulosta vastaava vedos. Painokapasiteetin lisääminen offset- ja/tai digitaalipainokoneen hankinnalla vaatii vielä lisäselvityksiä, samoin jälkikäsittelyn sopeuttaminen tarvepainantaan. Asiakastyytyväisyystutkimuksen seurauksena kirjapainoon perustettiin projektiryhmä, jossa on edustajia työnjohdosta, myynnistä, graafisesta suunnittelusta ja tuotannosta. Ryhmässä sovitaan yhteiset pelisäännöt ja valvotaan niiden toteutumista. Yliopistopainon systemaattisen laatujärjestelmän luominen käynnistettiin. Tiedonkeruu työnkulun ongelmakohdista aloitettiin laatutaulujen avulla. Sitä mukaa kun ongelmakohtia tiedostetaan, prosessia korjataan ja ohjeistetaan tarkemmaksi ja annetaan opastusta oikeista työtavoista. Kaikissa toiminnoissa pyritään muutenkin jatkossa suurempaan systemaattisuuteen. Asiantuntijayksikkö Graafinen suunnittelu Koulutuspalvelut Julkaisuprosessien kehittäminen Sähköiset julkaisut Toisena toimintavuotenaan Asiantuntijayksikkö panosti erityisesti uusien palveluiden tuotteistamiseen, hinnoittelun kehittämiseen ja yksikön tunnettuuden lisäämiseen yliopistoasiakkaiden piirissä. Lisäksi tavoiteltiin korkeatasoista ja laadukasta suunnittelutyötä, joka mahdollisimman hyvin tukee asiakkaan viestintää.

12 Viestintäkuvan terävöittämistä ja kirkastamista tavoitellaan yhä enemmän myös tiede- ja koulutussektorilla. Kansainvälistyminen ja kilpailun lisääntyminen synnyttävät tarpeen erottua joukosta. Myös julkaisujen edustava ulkoasu viestii yksikön laadusta. Vuoden 2001 aikana yhä useampi yliopiston yksikkö luotti vuosikertomuksensa, esitteidensä, julkaisujensa ja postereidensa suunnittelun Yliopistopainon graafikoiden käsiin. Julkaiseminen on tiedemaailman keskeisimpiä toimintoja. Julkaisemisen tavat ja tekniikka ovat muuttuneet nopeasti viime vuosina. Tekniikan kehitys on aiheuttanut sen, että monia kirjapainon ammattityövaiheita on siirtynyt asiakkaalle. Asiakkaat tarvitsevat koulutusta, teknistä tukea, oman monikanavaisen julkaisuprosessin kehittämistä ja vaihtoehtojen selvittämistä. Asiantuntijayksikössä pidettiin koulutustilaisuuksia asiakkaille, toteutettiin julkaisuprosessin kehittämisprojektit muun muassa Helsingin opetusvirastossa sekä Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Sähköisiä julkaisuja tehtiin verkkoon useiden painotöiden rinnakkaisversioina. Painetussa muodossa olevan aineiston digitointi, tekstintunnistus ja jalostaminen uudeksi julkaisuksi olivat vuoden 2001 uusimpia tuotteita asiantuntijayksikön valikoimaan. Asiantuntijayksikön toiminnasta vastasi Hannele Kauranne. Graafikkoina toimivat Reija Jokinen, Oona Loman ja Päivi Talonpoika-Ukkonen. Viestintätekniikan asiantuntijoina toimivat järjestelmäasiantuntijat Antti Mäenpää ja Jorma Ahlqvist sekä projektipäällikkö Minna Laukkanen. Liikevaihto oli noin euroa. Vuoden alussa käynnistetty tuotekehitystoiminta verotti asiantuntijayksikön resursseja ennakoitua enemmän. Asetettuun myynti- ja tulostavoitteeseen ei aivan päästy. Pikapainot Vuosina Yliopistopainon lähipikapaino-konseptia on laajennettu sijoittamalla uudet palveluyksiköt aikaisemman Vuorikadun lisäksi Viikin Infotaloon ja Meilahden Biomedicumiin. Viimeksi mainittu on lähinnä töiden vastaanottopiste, mutta siellä tuotetaan myös postereita ja pieniä kopiosarjoja. Pitkät sarjat ja painotyöt toimitetaan edelleen Teollisuuskadun tuotantoyksikköön. Yliopistopainon lähipalvelua kehitetään edelleen. Uudelle palvelupisteelle on varattu tilat myös Kumpulasta, jossa toiminta alkanee vuonna Yliopistolla on käynnissä voimakas kampusalueiden kehittäminen, ja useat aikaisemmin keskustassa toimineet yksiköt siirtyvät muille kampusalueille

13 Viikin ja Biomedicumin uusista yksiköistä huolimatta Vuorikadun pikapainon liikevaihto kasvoi vuodesta 2000 vuoteen euroa. Vuorikadun yksikön henkilöstön määrä pysyi vuonna 2001 edellisen vuoden tasolla. Vuorikadun pikapainon asiakasmäärä oli vuonna 2001 keskimäärin 2000 asiakasta kuukaudessa. Pikajulkaisemisen tekniikoiden ja toimintatapojen muutos heijastuu muun muassa siinä, että sähköinen tiedonsiirto on lisääntynyt. Tarjouspyyntöjä tulee huomattavasti enemmän etenkin sähköpostin kautta. Yhteydenpito asiakkaisiin on lisääntynyt sähköisen tiedonvälityksen avulla. Ajankäyttö painottuu aiempaa enemmän tarjousten laskemiseen ja kirjoittamiseen. Tarjousten myötä yksikkö on saanut myös uusia asiakkaita. Väripainamisen ja -tulostuksen osuus tuotannosta on lisääntynyt. Vuorikadulla otettiin käyttöön uusi tulostukseen työasema, skanneri (diakannella), Zip-asema (250 Mb), uusi kansituskone sekä kassaohjelman euroversio. Vuorikadun pikapainosta vastaa asiakaspalvelupäällikkö Pirjo Alanko. Viikin yksikön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Sille on muodostunut vakituinen asiakaskunta, jonka odotetaan laajenevan kampuksen kehittymisen myötä. Opiskelijoita on selvästi enemmän kuin aikaisempana vuonna, mikä näkyy myös kopiokorttien myynnin kasvuna. Myös alueen yrityshautomot ovat löytäneet yksikön palvelut. Viikin pikapainon liikevaihto oli vuonna 2001 noin euroa, kasvua edellisvuodesta on noin 10 prosenttia. Tulos 2001 oli euroa. Henkilövahvuus on 2, yksikön toiminnasta vastaa asiakaspalvelupäällikkö Eeva Pylkkänen. Biomedicumin palvelupisteen toiminta aloitettiin maaliskuussa Pisteessä työskentelee kaksi henkilöä, joista toinen on aktiivisia asiakaskäyntejä tekevä myyjä. Kysyntää odotetaan erityisesti lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjojen tekijöiltä sekä HYKS-instituutilta. Biomedicumin myynti 2001 oli (ilman kopiokortteja) euroa. Palvelukonseptia on tarkoitus kehittää edelleen vastaamaan paremmin tuotto-odotuksia. Yksikkö toimii myyntipäällikkö Kimmo Jokisen alaisuudessa. Itsepalvelukopiointi Itsepalvelukopioinnin liikevaihto oli vuonna euroa, kasvua vuoteen 2000 oli noin 3,5 %. Kopiointivolyymi laski vuonna 2001 noin 4 %, ja liikevaihdon kasvu tulikin tehdystä 7,5 % hinnankorotuksesta. Itsepalvelukopioinnin tulos vuodelta 2001 oli euroa, joka on noin 30 % vähemmän kuin vuonna Tuloksen heikkeneminen

14 johtui pääosin volyymin laskusta, lisääntyneestä paperihävikistä ja yleisestä kustannustason noususta (sisältäen Yliopistopainon tuotekehityskuluja). Vuoden 2001 aikana vaihdettiin viimeiset Canon-koneet pois, ja vuoden 2001 lopulla kentällä oli vain Xerox-koneita. Tietoverkkoon liitettyjä monitoimilaitteita oli vuoden 2001 lopussa 50 kappaletta. Koneiden kokonaismäärä vuoden lopulla oli 650, sillä syksyn aikana koneita vähennettiin vähäisen käytön vuoksi 30 kappaletta. Vuoden 2001 aikana jatkettiin myös värikonekokeiluja muutamassa pisteessä (Fabianinkadun atk-asema ja yliopiston tiedotus). Kesällä 2001 järjestettiin kopiokoneiden pääkäyttäjille saaristoristeily Suomenlahdella, mukana oli lähes 100 henkeä. Vuoden 2001 aikana ei tehty erillistä asiakastyytyväisyysmittausta, koska sopimuskausi alkoi lähestyä loppuaan. Yleisesti voidaan todeta, että tyytyväisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt sopimuskauden edetessä. Etenkin Xeroxin huolto ja asiakaspalvelu on parantanut otteitaan koko ajan. Koneiden ikääntymisestä johtuneet ylimääräiset konevaihdot ovat hieman lisääntyneet sopimuskauden loppua kohden, mikä on täysin luonnollista. Syksyllä 2001 käynnistettiin uuden sopimuksen tarjouspyyntökierros. Mukaan ilmoittautui kahdeksan laitetoimittajaa, joista valitsimme viisi jatkoneuvotteluihin. Uusi sopimuskierros on erittäin merkittävä ja tärkeä asia sekä Yliopistopainolle että koko Helsingin yliopistolle. Tarkoituksena on liittää tulevaisuudessa suuri osa monitoimilaitteista verkkoon, ja tällöin ne toimivat kopiokoneina ja tulostimina. Keskitetty palvelu takaisi hyvän, edullisen ja ympäristöystävällisen kokonaispalvelun myös tulostuspuolelle. Yliopistopainon mukana sopimusneuvotteluissa ovat atk-osasto ja ympäristöasioiden osalta tekninen osasto. Uusi sopimus astuu voimaan , ja uusi toimittaja on tarkoitus päättää mennessä. Yleisen uskottavuuden, hinnan ja kokonaispalvelun lisäksi sopimuskumppanin valintaan vaikuttavat tällä sopimuskierroksella erittäin paljon teknologiset valmiudet muun muassa verkkoliitäntöjen, uuden teknologian ja uusien veloitusmallien suhteen. Yksikköä vetää toimialajohtaja Jouni Komulainen

15 Tuotekehitys Nopea toimintaympäristön muutos ja julkaisutekniikan kehitys vaativat entistä tehokkaampaa palvelujen ja uusien tuotteiden kehittämistä niin yritysmaailmassa kuin yliopistoympäristössä. Vuoden 2001 alusta päätettiin Yliopistopainossa panostaa resursseja systemaattiseen tuotekehitykseen. Se sijoitettiin toiminnallisesti Asiantuntijayksikön yhteyteen. Tärkeimmät kohteet löytyivät aluksi yliopiston sähköistä julkaisemista tukevista palveluista. Tuotekehityksestä vastasi Hannele Kauranne. Kehitystiimin muodostivat projektipäällikkö Minna Laukkanen, järjestelmäasiantuntijat Jorma Ahlqvist ja Antti Mäenpää sekä tietohallinnosta vastaava toimialajohtaja Jouni Komulainen. Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteet olivat: 1) Saada aikaan tuotekehitystoiminta, niin että löydetään oikeat kehittämiskohteet sekä opitaan hallitsemaan projektityö, tuotteistaminen ja resurssien käyttö. 2) Käynnistää ja toteuttaa 2 3 konkreettista hanketta ideasta valmiiksi palveluksi. 3) Rakentaa yhteistyöverkostoa Yliopistopainon kannalta tärkeisiin tahoihin. 4) Seurata systemaattisesti julkaisutekniikan ja -käytäntöjen kehittymistä graafisella alalla, sähköisessä julkaisemisessa ja tiedemaailmassa. Vuoden 2001 keskeisimpiä yhteistyökumppaneita olivat Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskus ja Opiskelijakirjasto. Tutkittiin sähkökirjan mahdollisuuksia tulevaisuuden opiskelijan työvälineenä sekä muokattiin digitaaliseen muotoon tutkintovaatimuksiin kuuluvia artikkeleita sijoitettaviksi opiskelijakirjaston verkkosivuille. Yhteyksiä luotiin myös atk-osastoon, virtuaaliyliopiston kehittämisyksikköön, Cytale-sähkökirjayritykseen sekä useisiin muihin mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Omille verkkosivuille luotiin sähköinen tarjouspyyntö- ja kirjatilauslomake sekä väitöskirjan kirjoittajalle monipuolinen palvelusivusto. Yliopistoasiakkaille kehitettiin palvelu, jolla yliopiston käyntikortin voi tilata suoraan verkkosivuilta. Palvelu julkistetaan vuoden 2002 puolella.

16 Vuoden 2001 elokuussa käynnistettiin koko Yliopistopainoa koskeva projekti, jossa internet ja muut tietoverkot valjastetaan tukemaan paremmin kaikkien yksiköiden liiketoimintaa markkinoinnista tuotteiden jakeluun asti. Tässä yhteydessä myös verkkosivut uudistuvat kokonaan. Tuotekehitys vastaa myös koko www-projektin koordinoinnista. Kustannus Kirjankustannukselle vuosi 2001 merkitsi paneutumista uuteen teknologiaan. Testattavana oli sähköisesti tilattavien kirjojen saatavuus ja edelleen kehittäminen. Kasvua edellisen vuoden tilauskantaan oli noin 10 %. Sähkökirjarintamalla oltiin näyttävästi esillä ensimmäisillä Helsingissä järjestetyillä kirjamessuilla. Pilottijulkaisu oli professori Anto Leikolan Sikiävätkö hyttyset itsestään. Myös kirjankustannuksen verkkosivujen ilmettä uudistettiin ja luotiin pelisäännöt sivujen ylläpitämiseksi. Yhteistyö yrityksen tuotekehityksen, graafisten- ja asiantuntijapalveluiden kanssa osoittautui hedelmälliseksi ja tulokselliseksi. Perinteisessä kustannustoiminnassa avainsana oli tarvepainatus. Uusien nimikkeiden määrä oli 30, ja kaikkiaan otettiin yli 60 painosta. Miltei poikkeuksetta kirjat olivat A5- kokoisia ja nidottuja. Aihealueet painottuivat kieliin, vieraisiin kulttuureihin ja psykologiaan, jotka julkaisuina olivat myös liiketaloudellisesti kannattavia. Ns. tiukan tieteelliset ja korkeatasoiset julkaisut olivat liiketaloudellisin perustein mitattuina kannattamattomia. Neljä julkaisua läpäisi ulkomaisten kustantajien tiheän seulan muun muassa USA:n markkinoilla. Saavutus on merkittävä. Välitysmyyntipalveluun liittyi neljä uutta yhteistyökumppania useilla nimekkeillä. Saatiin myös kokemuksia EU-rahoituksen julkaisuyhteistyömenetelmistä (Europe in Flames). Henkilökunnan määrä pysyi edellisvuoden tasolla: varsinainen kustannustoiminta 2 henkilöä; kirjojen tilaus- ja myyntipalvelut 1; toimituksen assistentti, joka myös tarvittaessa hoitaa tilaus- ja myyntipalvelut; graafinen suunnittelu ja toteutus 1 (siviilipalvelusta suorittava). Varastonhoito on ulkoistettu, ja siitä vastaavat Teollisuuskadun sitomosta nimetyt henkilöt. Yksikön vetäjänä toimii Sirkka Stolt

17 Myynti ja markkinointi Vuonna 2001 myyntiryhmään on kuulunut viisi myyjää sekä ryhmän vetäjä myyntipäällikkö Kimmo Jokinen ja markkinointipäällikkö Sirkku Grönholm. Henkilövaihdoksista johtuen osa vuodesta jouduttiin toimimaan vajaalla ryhmällä. Ensimmäisen puolen vuoden ajan myynti sujui lähes budjetoidussa tahdissa, mutta kesän jälkeen vauhti hidastui. Tähän vaikuttivat paitsi henkilövaihdokset myös yleinen taloudellinen tilanne. Koko graafinen ala kärsi työpulasta syyskaudella ja hintakilpailu selvästi kiristyi. Myyntiryhmän valmiuksia on vuoden aikana on lisätty yhdellä kaksipäiväisellä ja kahdella yksipäiväisellä seminaarilla. Lisäksi myynti on osallistunut asiantuntijayksikön järjestämään tietotekniikkakoulutukseen. Vuoden 2001 aikana otettiin käyttöön uusi tarjouslaskentajärjestelmä. Toimintavuoden alussa teetettiin Taloustutkimus Oy:llä laaja asiakastyytyväisyyden mittaus. Kyselyn perusteella Yliopistopainon sijainti, myyntihenkilöstön palvelualttius ja pikapainojen toiminta saivat asiakkailta myönteiset arviot. Eniten kehitettävää löydettiin tuotantohenkilöstön ammattitaidosta ja tuotteiden hinta laatu-suhteesta. Tutkimusten tulosten perusteella käynnistettiin asiakastyytyväisyyden nostamiseen tähtäävä kehitysprojekti. Yliopistopainon ulkoista tiedottamista on hoidettu toimintavuonna pääasiassa neljän asiakaslehden numeron ja www-tiedottamisen avulla. Asiakaslehden jakelu on ollut 8000 kappaletta. Sähköinen tarjouspyyntölomake saatiin toimimaan www-sivuilla. Lisäksi sivuilla avattiin muun muassa uusi palvelusivusto väitöskirjan tekijöille. Kirjankustannuksen sivuilla tuli mahdolliseksi tilata kirjoja verkossa. Perinteinen yritysesite korvattiin sarjalla palvelumuodoista kertovia tuotelinjaesitteitä. Yliopistopaino esittäytyi kolmen road-shown avulla yliopiston kampuksilla sekä useissa omissa tiloissa järjestetyissä asiakastapahtumissa. Suurin markkinointitapahtuma oli osallistuminen Helsingin ensimmäisiin kirjamessuihin lokakuussa. Yliopistopainon järjestämät kaksi sähkökirjaseminaaria keräsivät runsaasti yleisöä ja saivat huomiota myös tiedotusvälineissä. Sisäinen tiedottaminen on hoidettu sähköpostin, ilmoitustaulujen ja joka toinen viikko ilmestyvän painetun tiedotteen avulla. Vuoden aikana järjestettiin kolme kertaa tiedotustilaisuus koko henkilöstölle.

18 Tulevaisuuden näkymiä Yliopistopainon keskeisenä vahvuutena on yliopisto-omistajan halu kehittää tämän oman yksikkönsä kautta tiede- ja opetusjulkaisemisen palveluja. Tämä lähtökohta on keskeinen Yliopistopainon toiminnan perusta. Omistajansa ja asiakkaiden asettamiin haasteisiin Yliopistopaino vastaa panostamalla aktiivisesti toimintansa laatuun ja tuotekehitykseen. Yrityksen tulee samanaikaisesti säilyä kilpailukykyisenä ja modernina painopalveluita tarjoavana talona sekä kehittyä uuden tekniikan ja digitaalisen viestinnän alueella. Tämä merkitsee jatkuvaa keskittymistä sekä henkilöstön osaamiseen että uuteen teknologiaan. Investoinnit koskevat perinteisen painotekniikan puolella muun muassa painon esikäsittelyn automatisointia. Esimerkiksi vuonna 2002 käyttöön otettava ctp-tekniikan eli suoraan tietokoneen ruudulta painolevylle tulostamisen ansiosta prepressin työ nopeutuu ja filmien tulostamisesta ja asemoinnista voidaan luopua. Aineiston digitointi ja uusien sähköisten julkaisualustojen kehittäminen vaativat panostusta toisaalla. Yhä suurempi osa tietojulkaisemisen aineistoa tulee olemaan verkossa digitaalisessa muodossa. Yliopistopaino kehittää verkosta tulostamisen palveluja kompensoimaan muun muassa vähentyvää perinteistä monistamista. Tämä täytyy ottaa huomioon, kun vuonna 2002 uusitaan itsepalvelukopioinnin järjestelmä, noin 600 kopio- ja monitoimilaitetta, Helsingin yliopiston alueella. Vuosi 2002 on Yliopistopainolle 30-vuotisjuhlavuosi. Monistuspalveluna aloittanut yritys hakee voimakkaasti paikkaansa digitaalisen julkaisemisen kentässä. Talouden vahvistaminen on vuoden 2002 keskeisiä haasteita. Edellisenä vuonna alkaneen graafisen alan taantuman kestoa ja syvyyttä on hyvin vaikea ennakoida. Yliopistopaino panostaa myös entistä aktiivisemmin toimintansa ja palveluidensa markkinointiin ja esittelyyn. Yhtenä konkreettisena muotona on vuodelle 2002 rakennettu asiakasseminaarien ja luentojen sarja Amos Andersonin museon Petra-näyttelyn yhteyteen.

19

20 TULEVAISUUS ON JO PAINOSSA.

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot