TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA"

Transkriptio

1 TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO

2 TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA , HELSINGISSA TYÖVA.EN URHEII.ULIITTO

3 \ TYÖV ÄEN URHEILULIITON HELSINGIN TYÖVÄEN TALOSSA TOUKOKUUN 10 P:NÄ 1945 ALKAVAN X SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO: J. Kokouksen avaus ja alkutoimenpiteet: 1. Kokouksen avaus. 2. Kutsuvieraiden tervehdykset. 3. Ilmoitus edustajavaltuuksista. 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen. 5. Edustajavaltuuksien hyväksyminen. Helsinki 1945, Työväen kirjapaino. J J. Kokouksen järjestäytyminen: 1. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtajat, b) sihteerit, c) pöytäkirjan tar:k:astajat, d) äänt enlaskijat. 2. Päätetään pöytäkirjan painattamisesta. 3. Vahvistetaan kokouk sen työjärjestys. 4. Vahvistetaan kokouksen säännöt. J J J. Valiokuntien asettaminen 1. Asetetaan a) järjestävä valiokunta, b) vaalivaliokunta, c) menettelytapavaliokunta, d) valistusasiainvaliokunta, e) sääntöasiainvaliokunta, f) nuorisoasiainvaliokunta,

4 g) naisten valiokunta, h) talousasiainvaliokunta, ja i) riittävä määrä urheiluteknillisiä valiokuntia. IV. Kulttneen toiminrmn tarkastelu: 1. Kertomus vuoden 1944 toiminnasta ja tileistä. a) käsitellään samalla Esitys N:o Selostus välivuosien toiminnasta ja tileistä. 3. Esitetään tilintarkastuslausunnot. 4. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. V. Sääntöm~tutosten evästys valiokuntiin: 1. Käsitellä.il.n Esitykset N:o V I. Liittokokouksetle esitetyt alustukset: 1. Käsitellään Esitykset N:o 12-26,28-44 ja 46. VI J. Päätetään liitto veron suuruudesta: 1. Tässä y hteydessä käsitellään Esitys N:o 45. VII I. Päätetään suoritettavista palkkioista: 1. Sääntöjen 5. : n 5) mom. mukaan määrätään a) puheenjohtajan palkkio sekä b) liitto~oim i~unnan jäsenten, naistoimikunnan ja jaostojen puheenjohtajien sekä naistoimikunnan ja jaostojen jäsenten kokouspalkkiot. KERTOMUS TY ÖVÄEN,URHEILULIITON TOIMl N N AS T A VUODELTA JOHDANTO. Kertomusvuoden toiminnalle antaa leiman, eräänlaiuen elämänuskon ja luottamuksen palautuminen. Sotatoimien jatkumisesta huolimatta liiton toimiuta alkoi alkuvuodesta saada vakiintuneita muotoja. Ajan mukanaan tuomin rajoituksin voitiin jo laatia toimin,tasuunnitelmiakin. Vuoden ensimmäinen puolisko m eni siten kaikin puolin piristymisen merkeissä. Sotatoimien aktivisoituminen kesällä muutti kuitenkin olosuhteet ja toiminnan käyrä laski jyrkässä kaaressa. K esäkuukaudet kuluivat jännittyneen odotuksen m erkeissä. Jännitys laukesi syyskuun puolivälissä solmittuun, välirauhaan. Tästä ratkaisevasta käänteestä ei kulunut pitkää aikaa, kun elämä alkoi virrata liiton järjestökoneistoon ja t oiminta saada uutta, nopeasti kiihtyvää vauhtia. Vuoden loppukuukaudet e lettiin jo väkevää nousukautta: nukuksissa olleet seurat v irkosivat uuteen elämään, uusia jäseniä virtasi seuroihin ja toimitsijain palatessa a lkoi toiminta näkyä myös ulospäin. Kahtena v iime kuukautena oli toiminnan paine jo saavuttanut a'steen, jot a hyvin voi verrata liittomme vilkka impiin toimintakausiin. 4 IX. Suoritetaan sääntöjen 5. :n 6) mom. edellyttämät vaalit: 1. Valitaan liiton puheenjohtaja. 2. Valit aan, liiton varapuheenjohtaja. 3. Va~taan l.iittotoimikuntaan 7 varsinaista ja 3 varajäsentä. 4. Valitaa~ naistoimik unnan ja jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä naistoimikuntaan 7 ja jaostoihin 3 varsinaista jäsentä. 5. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. X. J(okouksen lopettaminen. 25-VUOTISJUHLALLISUUDET. Vuosi alkoi merkkitapaukse n ja sen a ntamien tehtävien m.erkeissä. Vaikka maailmassa parhaillaan raivosi sekä henkisiä että aineellisia arvoja tuhoava sot a, niin työläisurheiluväki pienessä Suomenmaassa valmistautui kulttuu~iarvoja kohottavaan juhlaansa, aivankuin site n valaen uskoa parempien voimien menestykseen. Liittomme valmistautui vakavana aikana arvokkaalla tavalla viettämään neljännesvuosisataisen rajapyykin ohittamista. 25-vuotisjuhlat olivat aatteellisen työmme merkitsevä voitto. J o yksin juhlien ulkonaiset mittasuhteet niissä o loissa o livat kunnioitettavat. Pys- 5

5 tyttiinhän puutteellisin voimin ja vaikeis.. järjestelykyl~"" että'. sa olot sa toun ~e np ane m aa n sekä n.~a. -votmaa vaativat oh' 1 arvojuhlat 13 eri paikkakunna lla J h' l' Je mansa puolesta a in.oalaatuiset. u ten sts lt l"... korostamista ja aatteellisen työm. l' a 0 0 t tnhtmtlllsten arvojen '''' iks' m e JU tstusta Se py' tytt l' "ks'. m""""n s 1 tehoavin keinoin tt h l'. "Iln tsa I estttä-.,e eiju tem m e tarkoituk ' t. mr.nkäänlaista harhakäsitysta" ' ei' y " 't" ",VI 'll emme eneln,es... a 1 s UInkaan. jä.ä.nyt 1 emmekaan, joiden taholt.. paa. tuul vastustajil-. a myos saavutuk 'emm t t" tautumalla juhlien J'ärj'esta"mt's...." ' e ttl1nlls ettun. Uskal-. een Ja nll"", varten s 't II. mtstamiseen J'a esittä,mts' eelu'tt uunnt e un ohjelman val-. I 1 omme taas k r 'tt'.. ryhtmsä J'a e ittämättö~" 1 tt e ran OSO I I h enkisesti terveen LU<>11 uo arnuksensa om" hd ' Koska 2S-vuotisjuhlilla 011 oma hist... un m a.olllsuuksiinsa. merkitä.... " 1. " k t '" onallmen m erkityksensä on syytä. ~LLan er omukseen ne pllnt'a aikk ". '.. oloissa olt mahdollis uus järjestää.' H J l p. a~~.nnat, JOissa Juhlat nussä Läusiuudenmaan piirissä 1.oh' II. V e smgm pltltssä K ansalltsteatterissa, Ja a, arsiualssuom... T kunnan piirissä Porissa Ha"m... ',. ", en pllnssa urussa, Sata- " een punssa Rtth "11" ' Tampereen piirissä Tampereella P h' llllae.~ ja Hämeenlinnassa, men piirissä Jyväskylässä K ',0 Jan.ma~n pltnssa Vaasassa, Keskisuo-. "L ' uoplon puussa Kuopiossa Et \ä".. n ssa appeenrannas a ja Imat II K ' ' e sallnaatl pura a, ymtnlaaksol1 K 'l.rhulassa. YLEIS KATSAUS TOIMINTAAN,.. Epävakaisesta t. vuodesta huolm' l atta lii't " C 011 arvokllp 1 t.. pllr em suunnitelmien muk ' t" al u saatllll s uurin ". a lses 1 suontetuksi K" t ' vuoksi ei kuitenkaan VO 'lt... t. esan 50 atapahtunuen II Jal'Jes ää yl' h 'l loppuun saakka s uorittaa pall '1 t elsur ei ume t aruuskilpailuja eikä ". 01 umes aruu ktlpatluja.".. pesapallollussakaan, K ansainva"ii "'''k' k enempaa Jalka- kuin s"'" ln osketusta 0 d ' TUL :lla suhteellisesti e n em~" k ' k ' 0. vuo en a ikana ollut,..."n Lil um vastaav t ' ' 11 '" ' kuitenkin ollut Yksipuolist a L "tt '.,as I mul a llltotlla. Se on. Il omme l{llpatlulssa " 1 ruotsalaisia urheilij'oita, etupa"a"..,'.. on VIeraIlut pääotsias a ~ a pall1ijolta kun,'tä t '.. vuoden lopulla tapahtunutta i " ' " SI vas om vllme VUOlllla joit a käynyt ulkomailla. pa llljavleratlua lukuunotta matta ei urheili- K ertomusvuoden kurssitoimintaa s u '..... asiassa Pajnlahteen. OhJ'elm l' t".. unn~t eltlln Järjest ettäväksi pää-. ' a 0 I llvis Ja OhSI kok. kestänyt vertailun d lli.. ". OL'laan suontettuna hyvin e e S11n VUOSlll1 Jopa r h 'k ' tapahtumat kuitenkin tulivat "li', ' au anal aankm. Tunnetut va m Ja keskeyttivät 1... koulutyön. J oitakin täyd -k "... lyvaan a lkuun. päässeen en.ny" ulsseja voltlln s'lt '". t " pukuukausina välirauhan SOPI'l] ks "'l t I Jaqes aa vuoden loplu en Ja k een N. "t t' t anneet sitä menetystä ' k '. e elva let enkään vas-...,, jon a suunnttelman k sk ttä", EntyIstä syytä on m erkitä tä " 1 t : ey mulen aiheutti, levikin huomattava nousu TUL Isshad y 11 eydessa saavutukseksi lehtiemme., - e en evllnssä ä" t" h aimpaan tulokseep lu"t o h ' t ' P as 1111 viime vuonna pa r-, n ls onassa. J o vuo d en ensl" mm~hn ' en kuukausi, 6 nähtävä,ti merkkitapauksen innoittamana, osoitti siinä suhteessa huomatta \'aa nousua. Sitä seurasi johtomiestemme suurtempaus ')pamput pinteessä, ~, Joka tuotti sievoisen tuloksen huolimatta siitä, että samaan aikaan sattuiyat tunnetut helmikuun pommitukset, Työläisnaisten Urheilu lehden levikin nousuun nä.hden eivät numerot ole aivan yhtä hyviä, mutta edistymistä siinäkin on tapahtnnut. Tulkoon vielä. mainituksi, että TUL:n Joulu, joka kuuluu \'uoden loppukuukausien ponnistuksiin, saavutti myös suurimman levikkinsä. Levikki numel'oiden nopeasta kasvusta on, annettava tunnustus asiamiehille, joiden uutteran työn varassa tämä. toimihaara liitossa pääasiallisesti kehittyy. Odotuksien vastaisesti liiton t a lous kertomusvuoden aikana pysyi vakaana, Liiton kon.eistoa jouduttiin olosuhteiden pakosta hoitamaan pienentr nein toimitsijavoimin, mikä aikaansai välittömien menojen säästöä, ja sen lisäksi voidaan kurssimenoissakin merkitä. talousarviosäastöä., Kun yeikkaustulot viime vuodelta kokonaan tyrehtyivät, myönsi valtiovalta. yuoden lopulla urheilun keskusjärjestöille ylimääräisen avustuksen rahaarpajaisten voittovaroista, mikä oli omiansa myötävaikuttamaan vuoden taloudelliseen tulokseen. LIITTONEUVOSTO, Liittoneuvoston kokou ' pidettiin HTYn. talossa H elsingissä k esäkuun -l päivänä. Piirikllntia edustivat kokouksessa seuraavat valtuutetut: Eteläsaimaa: juho Peltonen, varalta Yrjö Ranta, Eteläsavo: Aarne Randen, Helsinki: Kalle Altti, Häme: Hj. Elomaa, Karjala: Rick. Pietarineu, Keskisuomi: Väinö Kauranen, varalta Sulo T ammisto, Kuopio: Lauri Korhonen, Kyminlaakso : Erkki Lukkari, Lahti: Oskari Kautto, varalta A. aio, Länsiwtsimaa: Alvar Hulden, Oul'u- ja Peräpohjola: Veikko Kylmänen, varalta R, Kiiskineu, Pohjanmaa: Laine Konttl1ri, P orvoo: Evert Koivisto, varalta. y, Suominen, Satakunta: Toivo Nurmi, Tampere: Paavo Virtanen, varalta Lauri Pihlaja, Varsinaissuomi: Aarne Heinonen, varalta Eikka L ehtinen. l'iipuri: Vilho P alonen, varalta Lempi Kuparinen. Kokous voitiin. pitää sääntöjen edellyttämässä järjestyksessä. Sääntömäiräisten asioiden lisäksi käsiteltiin kokouksessa 7 esitystä.. PIIRIEN EDUSTAJAIN NEUVOTTELUKOK9 S. lvlarraskuun S p :nä liittotoimikunt a kutsui H elsinkiin pl1neu edustajat yhteiseen neuvottelutilaisuuteen, jossa käsi teltiin seuraavat ajankohtaiset keskust elukysymykset: 1) Tehtävämme tällä hetkellä (liiton sihteeri Eino A. \Vuokko) ja 2) Seura- ja kilpailutoiminta (Tampereen piirin sihteeri L. Pihlaja). Lisäksi ministeri Eero A, Wuori esitti poliittisen tilan.nekatsa,uksen,.,

6 Piirikuntia edusti t k k ks juho Peltonen J Hi v~k 0 ou Ses~ seuraavat valtuutetut: Eteläsairnaa: Martti Kukk '.. ne anen Ja a e Huttunen, Eteläsavo: Otto VilhU!~en onen Ja ero Makkonen Helsinki' E' S l'. ' ja Vieno Ristell, Häme: Hj. Elomaa' Salli Vir~!nO a mmen, ~mo Salo Kangas, Karjala: Hannes Ma '. anen, U. KaIsla Ja Kerttu. honen, Kesklsuom~: V. Kauranen J'a S Yilh nen, K uop~o: S. Jokela T Hytö. L.. u- Koivisto, A. Ukkola, P~ul'Niemt~~rJa empi Backlund, Ky'minlaakso: L. Salo J'a Liisi Jokinen L"..' kka Remgoldt Ja A. VallHo, Lahti: A., anst'uus~maa: A Hulden E H. Oulu- ja Peräpohjola: V. Kylmänen ja R K ' ki'. P aapanen Ja K. Ranta, ja Elvi Harjunpä.ä, Porvoo' V S.' 11S nen,. ~hlanmaa: L. KOl1tturi Nunni, Aaro Ranne 'a Sel~a'.uorr:men Ja E. KOIVIstO, Satakunta: Toivo Pihlaja ja Elsa Nie~nen V ~leminen,.tampere: Paavo Virtanen, Lauri. ' ayslna~ssu(}1om' A Leht ':t A '. Olli Livo Viipur. ' V Pal '. OVll a,. Heinonen Ja.' '" onen. JAOSTOjEN EDUSTAJAIN NEUVOTTELUKOKOUS. joulukuun 17 p:nä pidettiin Helsingis..'... kokous J'ossa käsi't lt", sa JaostoJen edustajam neuvottelu-, e lin seuraavat kysymyk t 1) TUL. nen asema tällä hetkella" 1 t.. se. :n urheilupoliitti-, a us ajana Arv~ E Hei~k 2) Yh.. sopimukset, alustajana O. S~wanto.. '. an.en,.~eistolmintasilmälläpitäen 1 t ' 3) Luton suunoltelmat hittokokousta, a us ajana E A Wuokko ja 4) Tä.. h tk kysymyksiä, alustajana L. Nur:ni. man e en propaganda- Kokouksessa oli 55 osanottajaa. Kaikki jao tot olivat edustettuina. LIITTOTOIMIKUNTA. k'tt. Liittotoimikul1taan v ovat kuuluneet 2. ~okouksen sekä ja id t. 7 -~8. ~ : 1941 pidetyn liitto Jäseniksi valitsemina seuraavat h e tyjen luttoneuvoston,kokousten Vkin' enjo. a alset jäsenet Urho Rin '. Heiskanen varapuheenjohtaja 01 '. S ne puheenjohtaja, Arvi E. Penna Tervo U t S",aVI. uvanto, K. A. Vuori, Lilli Pesonen, n 0 llvonen, V. SUomInen ja ' Varajäsenet _ " -.'. 44 KOStI Ranta. Mäkinen, 4. 6 _ ' IT '11 AlV;tta~.o Leskinen, Vämö K9ivula ja Eikka.. ",a eija II 44 S.. Alkuvuode ta haittasi liitt t"k " '. even Koskinen. 0 omu unnan kokoontumista '.. t lu kuisuus, kun puheenjohtaja Urh Ri '. Jasen en vajaataja Arvi E. Heiskanen 'a Itku 'ä o nne saira~den vuoksi, varapuheenjohsekä Itku jäsen Kosti Ran~a p 'kk J ~en Vi Suommen as~palveluksen vuoksi listua liittotoimikunnan kok:~ks~in~~:a~a muuton takia eivät voineet osaltäydennettiin liittotoimikunta vara 'äs~ni~~euv~sto.n.~okouksessa kokoontua säännöllisesti J'a lk' J...' mmka Jälkeen se Ol~ voinut me em ama taysllukulsena. Kertomusvuonna S toimikunta kokoontui 39 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 502 pykälää. Kokouksi sa ovat jäsenet käyneet seuraavasti: Olavi Suvanto 39, Kustaa,"uori 38, Unto Siivonen 37, Väinö Koivula 36, Väinö Leskinen 31, Penna Tervo 30, Eikka Mäkinen 25, Kalle Altti 24, Lilli Pesonen 19, Severi Koskinen 17 ja V. Suominen 8 kertaa. Arvi E. Heiskanen osallistui 13 kokoukseen. Puheenjohtaja Urho Rinne ei vaikean sairauden vuoksi voinut osallistua liittotoimikunnan kokouksiin. Varapubeenjohtaja Arvi E. Heiskanen ja ltkn jä.sen V. Suominen saattoivat osallistua kokouksiin vasta loppuvuodesta. Puheenjohtajan tehtäviä hoiti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissa ollessa Olavi Suvanto. NAISTOIMIKUNTA. Naistoimikuntaan kuuluivat pidetyn liittokokouksen valitsemina toimittaja Lilli Pesonen puheenjohtaja, neiti Taimi Taisto varapuheenjohtajana sekä jäseninä rva Elma Pyykönen, rva Taimi Hirvonen, rva Rauha Ruohonen, nti Regina Marjanen, rva Helga Lehtoranta, nti Maire Rajala ja rva l,empi Kuparinen. Viimeksi mainittu ei vuoden 1942 lähtien ole osalli - tunut toimikunnan työhön kokoontuneen liittoneuvoston mukaisesti on toimikunnan kokoukseen tyttöjaoston edustajana osallistunut neiti Helvi Raatikainen. Naistoimikunnan jä.senet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti: Pesonen 11, Taisto 14, Ruobonen 12, Hirvonen 12, Pyykönen 10, Marjanen 14, Raatikainen 2, Rajala 2, L ehtorantä 2, kaksi jälkimmä.istä ovat olleet poissa paikkakunnalta. Naistoimikunta kokoontui 14 kertaa ja pykäliä merkittiin pöytäkirjaan 143., JAOSTOT: Liittokokouksessa valittiin 16 jaostoa eri urheilu1l1uotoja varten. Liittoneuvoston kokous 1943 päätti lisäksi käsipalloilun ottamisesta liiton objelmaan, joten jaostojen lukumäärä on ollut kaikkiaan 17. Koska kertomusvuoden aikana on usea jäsen edelleenkin sotapalveluksen vuoksi tai muuten olosuhteista jobtuen estynyt osallistumasta jaoston toimintaan, täydensi 1944 pidetty liittoneuvoston kokous niitä jaostoja, jotka olivat käyneet vajalukuisiksi. Muutamia erikoisjaostoja, kuten purjebdus-, moottori pyöräily- ja kasvatusjaostoa lukuunottamatta oli jaostojen toiminta, et nkin vuoden loppupuolella melkeinpä normaaliseen aikaan verrattavaa. Allaolevassa luettelossa jaoston jäsenet, pubeenjohtaja ensiksi mainittuna: Hiihtoiaosto: K. Nieminen (14), V. Peura (13), j. Erjama (12), S. Rämä (9). A. Taisi (2) ja T. Hietanen (0). Liittotoimikunnan edustaja K. Ranta. Kokouksia asiaa.

7 . J\asvatusjaosto: L. urmi, P. Lönngren, Elina jääskeläinen, Greta Rajala Ja LIlh Pesonen. Ei kokoontunut. ](o:ipallojaosto: L. Kivi (1), R. Marjanen (8), J. Kykkä.nen (10), T. Vaahtera(;, ), T. Mustonen, (8), Eila Rinne (3), O. Valpas (4), H. Nygren (4) ja A. SaastamoInen (0), Kokouksia asiaa. ]{~sipa.llojcwsto: K. Tirri (5), V. Nieminen (4), P. Enroos (3), A. Metsistö (3), S. SOlkkeh (2), A. Virtasaari (0) ja R. Lappa lainen (0). Kokouksia 6-38 asiaa. Luistelltjuosto: Y. Pirhonen ( ~ ), H. Helenius (4), E. Jäntti (4), V. Lampinen (1) Ja O. Aulanko (0). Liittotoimikunnan edustaja O. Suvanto. Kokouksia 4-19 asiaa. JUoottoripyöräjaosto: V. Lindgren, U. Suomalainen, O. ahrlund, S. Saikkonen ja U. Sorakorpi, Ei kokoontunut. _.7\':~urtenjaosto: E. :'irtanen (8), E. Salo (5), R. Rönnholm (7), T. Kervala (;,), 1. Mustonen (7) Ja V, Vanhanen (0), Kokouksia 8-43 asiaa. :Vyrkkeilyjaosto:. Ronkanen (8), A. Lehtevä (L 1), H. Nurmio (9), M. Hokkanen (7), E. Alho (1) ja E. Kalervo (0). Liittotoimikunnan edustaja A. HeIskanen. Kokouksia 1 J -78 asiaa. Painijaosto: K. A. Vuori (29), S. Koskinen (30), V. Pahlsten (26), A. Leino (10) Ja K. Mä.kelä (7). Liittotoimikunnan edustaja ensin mainittu. Kokouksia asiaa.. Palloilujaosto: E. A. Wuoldm (24), K. Altti (22), O. Kivistö (2 1), V. Honka Jllenu (10), A. Pulkkinen (9), A. Metsälä (0) ja V. Siren (0). Liittotoimikunnan edustaja P. Tervo. Kokouksia asiaa. Painonnostojaosto: M. ~okkanen (3), S. Harttell (3), Y. Sivonen (3), N. LehtInen (1), A. Holopamen (0) Ja O. Luoma (0). Kokouksia 3-1:~ asiaa. Pesäpallojc!osto: O. Suvanto (2), L. Kadenius (2), K. Sivenius (2), T. Lehtonen (1), T. Vaahtera (0) ja V. oininen (0). Kokouksia 2-13 asiaa. Purjehdusjaosto: L. Forsten, K. Joutsen, V, Väinölä, E, Glans ja R. Glans Jaosto ei kokoontunut.. Pyöräily jaosto: R. Valasti (0), O. Viander (6), T. Lampinen (5), A. KO\'an~? (3),. A: Koskenvesi (3), V. Lampinen (3), S. Lahtinen (0) ja A. Malin (0). Lllttotolllllkunnan edustajana U. Siivonen. Kokouksia 6-39 asiaa. U~l1tiiaosto: V. Leskinen (9), H. Nieminen (9), T. Mustonen (9), O. Rauttu (2) Ja K erttu K etola (1). Liittotoimikunnan edustajana ensinmainittu. Kokouksia asiaa. Voimisleluj~osto: Y. Ahtio (12), V. Parkkinen (13), V. Laherma (1 1), K. Mlllli (11 ) Ja O. Puukilainen (1). Kokouksia asiaa. _ Yleisurheilujaosto:,U, Siivonen (24), V. Järvinen (21), E. Salminen (21), \. KOIvula (21), V, SaimI (21), E. Salo (12) ja A. Hakala (4). Liittotoimikunnan edustajana ensinmainittu. Kokouksia a iaa. 10 Nlwrisovaliokunta: Liittoneu voston päätöksen perusteella valittiin kerto IUusvuonna nuorisovaliokunta, joka piti ensimmäisen kokouksensa J Valiokunta on jakautunut tyttö- ja poikajaostoihin, Jäsenet : E. Virtanen, puh. johto (3), Liisa Mustonen varapuh. johto (3), R. Rönnholm (3), Orvokki Hauta la (3), Helvi Raatikainen (3), E. Salo (2), T. Hervala (2.). ylvi Mutikainen (2) Mirjam Pietikäinen (1) ja T. Määttä (1). KokoukSia 3-18 asiaa. Tyttöjaosto: Jaoston ovat muod03taneet nuorisov~liokunnan naisjäsenet. Puheenjohtajana toiminut Liisa Mustonen. K okouksia 1-4 asiaa. Kokouksissa ovat kaikki olleet saapuvilla. Poikajaostona on toiminut nuortenjaqsto. PIIRITOIMIKUNTIEN KOKOONPANO: Eteläsaimaa: J. Peltonen, E. Kii~c ri, J. Hinkkanen, Y. Ranta, E. Kaatonen, V. Oinonen, Salme Huttunen, Y. Mustonen, V. Velling ja A. Hirvisaari. Eteläsavo: Vilho Savolainen, Jussi Kivimä.ki, Eero Makkonen, Kalle Kauppinen, Adam Turunen, Airi Hyötyläinen, A'l.rne Randen, Kaisu Kosonen Otto A'ldersin ja Veli Juuti. Helsinki: K. Altti, J. Kivistö, E. Salo, E. Salminen, Hilja Paasikallio, A. Alaune, G. Grahn, Vieno Ristell ja T. Mustonen.. Häme: Rj. Elomaa, V. Toivon,en, U. Kaisla: Lauri Nien~U:en.' E. Laaksonen, Heikki Tyry, H. Mattila, Valde Oksa, EmIl Ralttlllen Ja. TOIVO Selin.. Karjala: Riku Pietarinen, Hannes YI:ahonen, ArVI Dro c~ ll a, Mattt Turu~ nen Veikko Saarelainen, Emil Kirkinen, l\lhkko Kortelall1en, Aleksanten Ye;sä, Aino K ankkunen ja VienO Kopunen:. Keskisuomi: Väinö Kauranen, Sulo Tammlsto, Sulo Vilhunen, V. Renvall, J. Kankainen, E. Jokin.en, T. Heininen, M. Sikanen, A. Ahouen ja Sylvia Björn... Kuopio: S. Jokela, Lempi Backlund, L. Korhonen, J. Ksog.er, Eva Sav:olainen, Lempi Smolander, T. Hytönen, E. K orhonen, O. Häynnen Ja 1\1. imonen, Kyminlaakso: E. Lukkari, V. Kokkola, V. Hannula, A. Ukkola, P. Niemi, S. Kokkola, V. Lempinen, A. Vainio, L. Koivisto ja V. Nikander. Lahti: O. Kautto, L. Suvikas, A. Salo, Liisi Jokinen, A. Rajala, Ei\a Fliuckman, A. Saarinen, Liisa Siljander, V. Venäläinen ja T. Murto. Länsi~tusimaa: Alvar Hulden, Lauri Lundholm, Kosti Ranta, Johan Forsman, Anton Påälänen, P aavo Saaristo, Eino Haapanen, Ville K <;>rkolaineli Valter Vainio ja Viljo Syrman...". Ollll~- ja Peräpohjola: V. Kylmänen, S. Mikkola, E. VIlppola, R. Kllskmeu, 11

8 V. Ahmala, H. Parkkari, K. Verronen, :vi. Komulainen, T. Ahmala ja E. Heikkinen. Pohjanmaa: Yrjö Somppi, Aapu Pottala, Laine Kontturi, Veikko Mänty, Elsa Lund, Helvi Ruohonen, Anni Salmi, Matti Lumivuori, Toivo Lähdesmäki ja Holger Öhman. Porvoo: E. Koivisto, E. Tamminen, M. Vainio, V. Suominen, V. Jä,rvinen, V. Koskinen ja V. Hakala, 1. Nurmi, E. Penttinen ja K. Paananen. Satakunta: T. Nurmi, M. Ekblom, V. Rantanen, V. Turpeinen, E. Railoituo, A. Ranne, E. Saarinen, Selma Nieminen ja K. Tähtinen. Tampere: Paavo irtanen, Kaarlo Rönnman, Lauri Pihlaja, Olavi Joutsi, Aarne Hyytinen, Tauno Palmio, Elsa Nieminen, Toivo Järvinen, Yilliam Launis ja Toivo Jokinen. Varsinaissuomi: Eino Lehtinen, Artturi Sundelin, Aarne H einonen, Mauri Tuomi, Unto Ruokonen, Edvin Leino, Hannes Nieminen, A. Lehtovirta, V. Saaristo ja R. Eloranta. Viipuri: Vilho Palonen, ArYO Jyrkinen, EehJ Nurmi, L empi Kuparinen, Kalle Lehtinen, V. Tykkyläinen, H. Mikkonen, V. Koskinen, V. R eponen ja A. Ylärakkola. LIITON EDUSTUS ERT JÄRjESTÖI SÄ Y Stadion-säätiö. Hallitus: U. Siivonen ja V. Laherma, U. Rinne, kaupungin edustajana, tilintarkastajat O. Suvanto, varalta V. Penttinen, tilientarkkailija Penn,a Tervo. Edustajisto: Urho Rinne, Väinö Leskinen, Väinö Laherma, Arvi. E. Heiskanen, K. A. Vuori, J. Erjama, Olavi Suvanto, SeVeri Koskinen, Väinö Lähteinen, Väinö Koivula, Onni L ehtonen, EikkaMäkinen, Viktor Penttinen, Elina jääskeläinen ja Taimi Ta isto. Oy. Veikkaustoimisto Ab. Hallintoneuvosto: nto Siivonen, K. A. Vuori ja V. Leskinen ja valtion edustajana Väinö Laberma; tilintarkastajana Olavi Suvanto. Johtokunta: Arvi E. Heiskanen. Urheilttmuseosäätiö. Hallitus: Väinö Koivula, varalla Olavi Suvanto. Valtion Urheiltt- ja Voimistelulautakunta. Edustajat: Väinö Lahenna ja Ola vi Suvanto. Työväen Akatemian Kannatus Oy. Edu taji to: Kustaa Vuori. Hallintoneuvosto: Lilli Pesonen. l2 Työväen Sivistysliitto. Edustajisto: Urho Rinne, A. E. H eiskanen, V. Leskinen ja E. K.,Kalervo vakinaisina jä'ieninä, varalla Lilli Pesonen, j. Erjama, O. Suvanto ja K. Ranta. Johtokunnassa varajäsenenä. E. A. Wuokko. Työväen Nl atl/ailuliitto. Edustajisto: Väino Leskin.en, Olavi Sll'Van,to, Un,to Siivonen ja Kustaa Vuori vakinaisina jäc;eninä, varalla Urho Rinne, Pel~na Tervo, Lilli Pesonen ja Väinö Koivula. Johtokunta: Greta Rajala. Lomankäyton K esk1tsliitto. Edustajisto: K. A. Vuori, varalta Greta Rajala. Sl~u.rtalkoot ja Nl~ortentalkoot. Ein,o Rantanen. Opetusministeriön nuorisotyölautak~tnta: Eino A. Wuokko. Varhaisnuorisotyön Neuvottelukunta. E. A. Wuokko, varalta Toivo Määttä.. YHTEISTOIMINTA VALIOKUNNAT. Kertomusvuonna toimivissa TULo ja erikqisliittojeu muodostamissa yhteistoimintavaliokunnissa liiton, edustus oli seuraava: Hiihto: K. Niininen ja J. Erjama, vara.lta V. Peura ja S. Rämä.. l(oripalloilu: O. Suvanto ja J. Kykkänen, varalta E. Rantanen. LtlisteIL~: Y. Pirhonen, Eino Jäntti ja varalta Eino Rantal~en ja H. Helenius Nyrkkeily: U. Ronkanen ja A. Lehtevä, varalta E. Rantanen. Paini: K. A. Vuori, S. Koskinen ja Toivo Määttä. Painonnosto: M. Hokkanen, Y. Sivonen ja Sv. Harttell. Palloilu: yhteistoimintavaliokun,ta: E. A. Wuokko, Penna Tervo, vara,tta Eino Ran,tanen. Valitsemisvaliokunta: Eino Rantanen ja A. Pulkkinen, varalta K. Altti. Jääpalloilun valitsemisvaliokunta Eino Rantan.en, A. Pulkkinen ja varalta Kalle Altti. Pesäpalloilu: Olavi Suvanto ja Eino Rantanen, varalta T. Lehtonen. P yöräily: O. Viander ja Eino Rantanen, varalta A. Kovanen ja V. Lampinen. Uinti: Väinö Leskinen, Toivo Mustonen ja. H. Nieminen. Voimistelu: V. Laherma, Y. Ahtio ja O. Puukilainen. Yleisurheilu: Yhteistoimintavaliokunta: U. Siivonen ja V. Koivula, varalta V. Järvinen ja E. Salminen. Valmennusvaliokunta: V. Jarvinen ja V. Koivula, varalta V. Salmi ja E. Salo. Kansainvälisten kilpailujen järjestämisvaliokunt a: U. Siivonen ja E. Salminen, varalta U. Rinne ja V. Koivula. 13

9 HENKILÖKUNTA. Kertomusvuoden aikana tapahtui liiton toimistossa henkilövaihdoksia. Liiton sihteerinä ja vastuunalaisena toimistopäällikkönä on toiminut Eino A. Wuokko. Hän saattoi keskeytymättä osallistu,a koko vuoden teht ä viensä hoitamiseen. Jaostosihteerinä on toiminut Eino Rantanen ja liiton järjestäjänä Toivo Määttä. Molemmat joutuivat kesäkuussa sotapalvelukseen, josta he vapautuivat vasta lokakuun lopulla. Toimistosihteerinä on toiminut lukien Kerttu Liikanen. Nuorten liitto-ohjaajaksi kiinnitettiin lukien Toivo Mustonen. TUL-Iehden toimittamisesta on kertomusvuonna huolehtinut Eino jäntti sekä lukien Lauri Nurmi sotapaveluksesta vapauduttuaan. Naissihteerin tointa ja Työläisnaisten Urheilulehden toimittajan tehtäviä on kertomusvuonna hoitanut naissihteeri Greta Rajala. Lehtien ilmoitushankkijana jonne K ykkänen. Liiton monivuotinen toimistohenkilökunta erosi kokonais u udessaan vuoden a lkukuukausina, Salli Voutilainen 20. 2, Aili Kaukonen ja Siiri Vuorinen Monivuotisen tunnollisen palvel~ksensa tunnustuksena liittotoimikunta antoi rouva Siiri Vuoriselle ja rva Aili Kaukoselle muistolahjat. Kassanhoitajan ja kirjanpitäjän toimeen valittiin rouva jenni Siivola, joka astui toimeensa Toimistoapulaiseksi valittiin rouva Aune Andersson, joka astui toimeensa L ja neiti Toini Savolaine.n, joka on ollut liiton palveluksessa lähtien. Lähettinä on toiminut ]v1iriam Saariia. KIRJEENVAIHTO. Saapuneita: Arvolähetyksiä Kirjeitä Lehtien til. kirjeitä Tarviketilauksia LähetettYi ä: Kirjeitä , Kiertokirjeitä PostiennakkoJähetyksiä ,366 kpl 1,571 ~ 5, Yht. 10,238 kpl 11,511 kpl 4, Yht. 17,074 kpl REKISTERIASIAT. Seurojen rekisteröimis- ja 1l1uutosilmoituksia tar~astettiin ja täydennettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekistentolmlstooll 50 kpl. SEURAT JA JÄSENISTÖ. Kertomusvuonna oli monen seuran toiminta sodasta johtuen edelle~n lamassa. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana seuratoiminnassa kuitenkm tapahtui huomattavaa elpymistä kautta linjan, mm. 7 liiton jäsenluettelo~st~ poistettua seuraakin ilmoitti aloittaneensa toiminnan ~u~elleen.. Llsaksl hyväksyttiin liiton jäseneksi yksi uusi seura, nimittäin Palmlon Menkulman Tähti. Seurojen lukumäärän li<;äys oli siten 8 ja seuroja vuoden lop~ssa 401: Jäsenmäärä osoitti vuoden aikana erittäin huomattavaa nou~u~ Ja,kohoSI vuoden lopulla varsin jyrkästi. Miesten jäsenmääräksi merlnttlln vuoden lopulla 23,522 (20,737), naisten 9,474 (7,954), poikien.1~,:37.. (13,~40), tyttöjen 8,143 (7,336). Liiton koko jäsenmää 1 :ä 54,876 (49,067) Ja hsays :>,809 (3,261) jäsentä. JULKAISUTOIl\IINTA. Liiton pää-äänenkannattaja TUL-lehti ihnestyi kertomusvuonna kerran viikossa kahta jälempänä mainittua poikkeusta lukuunottamatta. Vuoden kuluessa lehden sivuluku oli paperisä.ännöstelyn vuoksi rajoitettava. Tavallisesti se ilmestyi 8-sivuisena, mutta useita kertoja oli pakko julkaista myös 4-sivllisia numeroita. Lehden toimittajana on ollut Eino Jäntti ja lähtien myös Lauri Nurmi, joka silloin vapautui sotapalveluksesta.. ~ Kertomusvuoden aikana julkaistiin useita enkolsnumerolta. Nllnpä 2:>. 1. julkaistiin 32-sivuinen kaksoisnumero (Ro 3-:~.l ~~ittomme 25-~uoti.s!uhlan merkeissä. Sen toimittamisessa '011 mukana ValTIo KOIvula. Nlmlkä.an Julkaistiin kymmenen eri piirikunnan erikoisnumeroa, nimittäin (N:o 11) Keskisuomen, 4.4. (N:o 14) Kuopion, (N:o 17) Lahden, (N:o 20) Pohjanmaan, 13. G. (N:o 24) Tamperee,n, (N:o 26). Hel~ingin 1~. 7. (N:o 28) VarSll1aISSUOmen, (N:o 32) Oulun Ja PeräpohJ.~lan, 2:: 8: (N:o 34) Satakunnan ja (N:o 43) LänSI-uudenmaan. pnrm. Naista. julkaistiin seitsemän 12-sivuisena ja kolme 8-S1vulsena. LIsäkSI TUL-lehtl ilmestyi (N:o 22) 16-sivuisena osuustolmmtanumeron~ Ja (N:o 51-52) 24-sivuisena joulun merkeissä toimitettuna kaksolsnullleron.a. Liiton naisten äänenkannattaja Työläisnaisten Urheilulehti on nulllkä.an ilmestynyt säännöllisesti kerran kuukaudessa. Lehden toimittamisesta on huolehtinut liiton naissihteeri Greta Rajala. 15

10 Entiseen tapaan ilmestyi jouluksi arvojulkaisu, runsaasti kuvitettu ja hyvin toimitettu urheiluväen joululukemisto TULn JOULU. Sen toimittamisesta huolehti pä,äasiallisesti Eikka Mäkinen. ' Julkaisun levikki työ suoritettiin linjoilla tälläkin k ertaa tunn ustusta ansaitsevalla tavalla. Siitä johtui, että kertomusvuode n TULn JOULUn levikki kasvoi edelliseel~ v uoteen verrattuna huomattavasti ja ulikin suurin, mitä. koskaan liiton toiminnan aikana on ollut, Sodan johdosta ei kertomusvuonna julkaistu TULn Vuosikirjaa. Edellä mainittujen lisäksi liiton toimesta on kustannettu sääntöjä, kilpailupöytä,kirjoja ja toimitettu liiton toimintaa koskettelevia luentokirja ia seuroja varten. KASVATUS- JA VALISTU TOIMINTA. Kertomusvuoden ka ikille suunnitelmille antavat luonnollisesti leinlan ne olosuhteet, joissa toimintasuunnitelmat jouduttiin laatimaan ja toisaalta ne olosuhteet, joissa niiden toteuttamisen piti tapahtua, Erikoisesti tämä toteamus koskee liiton koulutus- ja kurssitoimintaa, joka vuoden alussa vallinneiden suhteellisten vakaantuneiden olojen vuoksi s uunniteltiin osaksi korvaamaan edellisten epävakaisten vuosien vajavaisuutta. Niinpä kuluneen vuoden kurssis uunnitelma oli ehjä kokonaisuus ohjautuen sekä, urheilun t eknilliseen kouluttamiseen että järjestötoiminnan vakaannuttamiseen ja ohjaajien kouluttamiseen, mikä, puute sotavuosina oli käynyt yhä ilmeisemlnäksi. Ajan rajoituksia koetettiin noudattaa myös siinä suhteessa, että pääasiallinen koulutus ja valmennus pyrittiin kohdistamaan. nuorisoon. uuden polven kasvattamiseen niitä tehtäviä suorittamaan. jotka olivat jä.äneet kesken miesten jouduttua maanpuolustustehtäviin. Niinpä nuorten kurssiohjelmaan kertomusvuonna kuuluivat mm. seuraavat kurssit: tyttöjen toiminnanohjaajakurssi (32.380:-). poikien toiminnanohjaajakurssi (41.850: _). poikien ja tyttöjen leiripäivät ( : -), nuorten valmennus- ja virkistysleiri urheilijoille (45.000: -). poikien voimisteluleiri (22.000:.-) ja nuorten uintipäivät ja valmennllskurssit (12.000: -). Edellisestä saanee käsityk- _ en siitä.. mihin suuntaan sotavuonna yritettiin koulutustoimintaa ohjata. Toinen toimintamme tärkeä. toimi haara on naistentoiminta. On ymmärrettävää. että viime vuonna slihenkin voitiin suunnata tehokkaampi kouluutus kuin miesten toimintaan, Niinpä naisten kurssiohjelmaan sisältyivät mm. seuraavat tilaisuudet: naisten uintikurssi (31.000: -) naisten ohjelmakurssi (26.480: -). naisten voimisteluohjaajien alkeiskurssi (48.000: -) ja naisten (ja miesten) opinto-ohjaajakurssi, Tämän lisäksi oli ohjelmassa tietenkin miesten urheilukursseja. m utta niistä ehdittiin toteuttaa ainoastaan jalkapalloilijain seuraohjaajakurssi (37.000: -). kun toiminta keskeytyi. 16 N " k' huomataan oli vuoden kurssiohjelma tiivis ja t arkoituksenmu- IIn um.. d II' " k ' Kokonaan s uoritettuna se olisi hyvin kestänyt vertailun e e ls11n. amen, k ' "Ii'. h' osuu" kin Ttmnetut t apahtumat tulivat kutten 111 jopa rau anajan vu,,,,., U va h m.. 'a liiton urheiluopiston Pajulahden kurssitoiminta täytyi k es ke~ ttaa:. r.. elotettiin puolustuslaitoksen palvelukseen salraalat arkoltuksuu käy- ~uopisto tettä... äksi..".' t kin t, d Välirauhasopimuksen jälkeen eri tahoilla tolmeen p<~:ntjln] Ol a. ~y. enk. s kä,' nys ursseja e tuettiin piirien toimest a järjestettyja.' piirikursseja.. T' JOiden t oh'elma koetettiin soveltaa liiton kurssisuunnitelma n muka ~ seksl, I ~ e ~- J..". t '" kä'ytta"a"ksemme _» korvlk e t01mlllta~ tayslll kään ei tä.ma - ajan ermia. ', vastannut niitä. tuloksia. joita suunnitelmanmuka isest a tolmmnasta odote~tiin, Epävakaiset olosuhteet huomioon ottaen voidaan v uoden koulutustyohön kuitenkin olla varsin tyytyväisiä..,'.. Avustusvarojen käyttö eri t arkoitukseen käy yksityiskohtaisesti selville valistustilin yhteen vedosta. joka osoittaa kuluneelta vuodelta seuraavia lukuja: Sttttllinen ja kirjallinen valistustyö." Sihteerien palkkaukseen,..., ,...,......,...,. Piirikuntien avustamiseen ,.... aisten toimintaan"..., Ntwrten neuvontatyöhön: U rhei luneuvontaan: Nyrkkeilyyn......,... Hiihtoon Yleisurheiluun Luisteluun Painonnostoon Pyöräilyyn ,.... Käsipalloiluun ,958: ,437: : : 60 Nuorten kurssityöhön ,356: 50 Nuorten uintipäivät ,195: 60 Nuortenohjaajien koulutus.. " _7_.5_5_7_:_6_0_ : 70 Palloiluneuvontaan, :.. "..,... "." : 25 ](oripallo-ohjaukseen."" , ,828: - Painineuvontaan......, : 50 Pesäpalloiluun.....,.. 5,984: : 50 3,234: - 599: - 415: - 345: - 320: - 1_1_0_: _ :- Apurahoja Työväen Akatemiaan...:....._.._._.._.. 6_.5_0_0_:_ mk :

11 Seuraavas~a esitetään yhteenveto vuoden aikana toimeenpannuista kurssija neuvontatilaisuuksista: Yleinen kurssi- ja neuvontatyö. Poikien piirijuhlaohjelman neuvontatilaisuus Tampereella Osanottajia 11 piirikunnasta 11 piiriohjaajaa. Ohjaaja Toivo Määttä, säestäjä. Annikki Järvinen. Nuorten ohjaajakurssit Pajulahdessa Osanottajia 27, joista 9 tyttöohjaajaa ja 18 poikaohjaajaa. Ohjaajat: Voimistelu Maija Varmaala, ja Toivo Maättä., yleisurheilu Anni Flinck ja Aulis Oksa, uinti Toivo Mustonen, leikit ja ottelut Anni Flinck ja Toivo Määttä., laulu Sylvia Lehtoranta, leiritoiminta Rauha Livo, yleisohjaaja Greta Rajala. Luennoitsijat: Eemil Huunonen, Helvi Raatikainen, Viljo Kosonen, Greta Rajala, Anni Flinck ja Toivo Määttä.. Nuorten uintipaivät Porissa Osanottajia 33, joista tyttöjä 14 ja poikia 19. Ohjaaja Toivo Mustonen. Poikien virkistys- ja valmennuskurssi Lohjalla Osanottajia 19. Ohjaajina Rudolf Muukkonen, Hugo Lahtinen ja Viljo Järvinen. Poikien virkistys- ja valmennuskurssi Lohjalla Osanottajia 16. Ohjaajina Rudolf MuukkoIlen ja Viljo Järvinen. Jalkapalloilun seuraohjaajakurssi Pajulahdessa 28. S Osanottajia 14. Ohjaajat: Väinö Honkalliemi ja Yrjö Tuhkunen. Luennoitsijat: Yrjö Tuhkunen, Väinö Honkaniemi, Greta Rajala, Toivo Määttä., Eino Rantanen, Eino A. Wuokko ja A. Mikkonen. Jalkapalloilijain erotuomarikurssi Helsingissä S. 44. Osanottajia 12. Ohjaajina Esko Pekonen jah. Kuhlberg. (Yhteiset kurssit SPL:n kanssa). Jääpalloilijain erotuomaripäivät H elsingissä Osanottajia 17. Ohjaajana Yrjö Tuhkunen. Koripalloilun neuvonta- ja tuomarikurssi Tampereella Osanottajia 14. Ohjaajina Olavi Suvanto, Roy Lappalainen ja Lauri Pihlaja. Lisäksi pienempiä kursseja Tampreella, Porissa, Vuoksenniskalla ja H elsingissä. Naisten kurssitoiminta. Koripallokurssi Pajulahdessa Osanottajia 43. Kurssin ohjaajina Helge Nygren ja Regina Marjanen. Luennoitsijoina Olavi Suvanto, Anni Flinck ja Greta Rajala. Juhlaohjelmistokurssi HelsingisEä Osanottajia 43. Ohjaajana Maija Varmaala, säestäjänä Sylvia Lehtoranta ja yleisohjaajana Greta Raja- 18 Ia. Luennoitsijoina Lilli Pesonen, Helvi Raatikainen, Kerttu Liikanen, Greta Rajala, E. A. Wuokko ja Rein~ Oittine~ vuotisjuhlaohjelmien neuvontapäivä Helsmglssa OsanottaJIa Ohjaajana Maija Varmaala. Säestäjänä Sylvia. Lehtor.~.nta Piirijuhlaohjelmien neuvontapäivät naiste~ ~a tytto.jen pllnoh~aaj1~le Tampereella Osanottajia 22. OhJaaJma KaiJa-Leena Kärkkäinen, Annikki Karvonen ja Greta Rajala. Säestäjänä Sylvia Lehtoranta. juhlaohjelmiston neuvontaa Viipurin piirin naisille Viipurissa Osanottajia 24. Ohjaajana Maija Varmaala ' 2S-vuotisjuhlaohjelmien neuvontaa Pohjanmaan pllrln naisille SemaJoella 1-2. ja Osanottajia 10 seurasta. Ohjaajina Ellen Hakala ja Elsa Lund. Piirijuhlaohjelmien neuvontaa Pohjanmaan piirin naisille Seinäjoella Ohjaajina Laura Lähdesmäki ja Helvi Ruohonen. Piirijuhlaohjelmien neuvontaa Pohjanmaan piirin naisille Seinäjoella 21- S. 44. Ohjaajina Laura Lähdesmäki, Helvi Ruohonen ja Ellen Hakala. Osanottajia 19. Juhlaohjelmistonneuvontaa Pohjanmaan piirin naisille Vaasassa Osanottajia 11. Ohjaajina Laura Lä.hdesmäki ja Ellen Hakala. Piirijuhlaohjelmien neuvontaa Hämeen piirin naisille Hämeenlinnass~ 7. S. 44. Ohjaajina Annikki Valajärvi, Kerttu Forsman jahelenamännynväli. Juhlaohjelmien neuvontaa Varsinais-Suomen piirin naisille Turussa lokakuussa. Ohjaajina Irma Rannikko ja Lea Linden. Voimisteluohjaajien alkeiskurs~i Varsinais-Suomen piirin naisille Turussa Osanottajia 15. Ohjaajana Sylvi Mutikainen. Luennoitsijoina Eino Lehtinen, Aarne Heinonen, Paavo Suominen, Sylvi Siltanen ja Vappu Heinonen. J uhlaohj elmiston neuvontaa Kyminlaakson piirin naisille Kotkassa lokakuussa. Ohjaajana Saara Schildt. Ohjelmaneuvontaa Kotkan Kisailijoiden. naisille Kotkasa Osanottajia 10. Ohjaajana Taimi Hirvonen. Juhlaohjelmiston neuvontaa Keski-Suomen piirin naisille Jyväskylässä Osanottajia 43. Ohjaajana Helvi Puukko. Neljä eri kertaa piirijuhlaohjelmien neuvontaa Kuopion piirin naisille Kuopiossa kevää.llä. Ohjaajana Eva Savolainen.. Osanottajia 50. Piirikunnallinen kurssi- ja neuvontatyö. Nuorten leiripäiviä:. Pohjanmaan piirikun.ta järjesti nuorten leiripäivät Vaasan K esämaassa Osanottajia 60. Ohjaajina: Toini Ekman, Ellen Hakala, Väinö Muurimäki, Helvi Ruohonen ja Martti Lurnivuori. 19

12 Turun Kisa järjesti nuorten leiripäivät Ruissalon kansanpuistossa Osanottajia 25. Kesän kuluessa järjestivät nuorten leiripäiviä Varsinais Suomen piirissä edellämainitun lisäksi Turun Pyrkivä (2-viikkoiset leiripäivät Särkänsalmessa), Turun Kiri (kymmenpäiväiset leirit Paimion Kaistilassa), Turun Voima (1O-päiväiset leiripäivät Ruissalossa), Turun Toverit (10- päiväiset leiripäivät Ruissalossa) sekä Turun Vesa (8-päiväiset leiripäivät Paraisilla). Kaikilla leireillä oli osanottajia runsaasti. Nuorten ohjaajakurssit: Oulun ja Peräpohjolan piirikunta järjesti nuorten ohjaajakurssin. Osanottajia 22. Ohjaajana Toivo Mustonen. Kurssit Oulussa. Tampereen piirikunta järjesti nuorten liikuntakurssin kunnallisella voimistelusalilla. Osanottajia 13. Ohjaajina ja luennoitsijoina Kaija Leena Kärkkäinen, Maija Varmaala, Greta Rajala, Elvi Syrjä, Aarne Hyytinen, Esteri Seppälä, Paavo Virtanen ja Lauri Pihlaja Tampereelta. Nuorten neuvottelupäiviä: Liiton 2S-v. juhlaohjelman nuorten neuvontapäivät Helsingissä Osanottajia 23. Ohjaajina Maija Varmaala ja Toivo Määttä. Samoin Tampereella Osanottajia 20. Ohjaajana Toivo Määttä. Nuorten neuvontctpäivä Raahessa Osanottajia 14. Ohjaajana Toivo Mustonen. Nuorten neuvontapäivä Muhoksessa Osanottajia 14. Ohjaajana Toivo Mustonen. Piiri juhlien ohjelmaneuvonta: Piirijuhlaohjelmien neuvontapäiviä ovat järjestäneet: Pohjanmaan piirikunta Seinäjoella ja Osanottajia 15. Ohjaajina Elsa Lund ja Ellen Hakala. Piirijuhlaohjelman neuvontapäivä Seinäjoella Osanottajia 39. Ohjaajina Laura Lähdesmäki, Helvi Ruohonen ja Väinö Muurimäki sekä Osanottajia 19. Ohjaajina: Laura Lähdesmäki, Helvi Ruohonen, Ellen Hakala ja Väinö Muurimäki. Hämeen piirin piirijuhlaohjelman neuvontatilaisuus järjestettiin Hämeenlinnassa Osanottajia 25. Ohjaajina Annikki Valajärvi, Kerttu Forsman ja Helena Männynväli. Varsinaissuomen piirin piiri.iuhlaohjelman neuvontatilaisuudet Turussa ja Osanottajia kummassakin tilaisuudessa runsaasti. Tampereen piirissä suoritettiin piirijuhlaohjelmien neuvonta seuroissa siten, että nuoria kävivät ohjaamassa Elvi Syrjä ja Eino Salminen ja naisia Maiju Juvonen ja Kaarina Kivekäs. 20 Yle i s u r hei 1 u: Toukokuussa järjesti Helsingin piiritoimikunta 4 päivää kestävät yleisurheilun toimitsijakurssit. Osanottajia 16. Ohjaajina Väinö Koivula, Unto Siivonen ja Viljo Järvinen... Tampereen piirissä ovat koko kesän 1944 ~ntaneet ylelsurhellune~.vontaa naisille, miehille ja pojille joka tiistai ja torstai 2 tul1tla kerrallaan YrJo Luoto ja Rudolf Muukkonen. K ä s i p ali 0 i 1 u: Varsinais-Suomen piiritoimikunta järjesti yhdessä käsipallotuomarikurssit SVUL:n seurojen kanssa. Osanottajia 10. Jalkapalloilu: Tampereen piiri järjesti marras-joulukuussa jalka- ja jääpalloilun neuvontakurssit. Osanottajia 22. Ohjaajina Veikko Aalto ja Reino Valkama. P a i n i: Helsingin piiri järjesti painituomarikurssit marraskuussa. Osanottajia 30. Ohjaajina K. A. Vuori, Severi Koskinen ja Väinö Pahlsten järjestivät Turun Toverit ja Turun Voimamiehet (vllmemalluttu SPL:stä) painituomarik'urssit Toverien painisalissa. Osanottajia 17. L u i s tel u: Tampereen piirissä on järjestetty talven 1944 aikana luisteluneuvontaa 27 iltana kahden tunnin ajan kunakin kertana. Osanottajia keskimäärin poikia 24 ja tyttöjä 8. Ohjaajana Tauno Palmio. Uimakoulut. Vuoden 1944 aikana ovat seuraavat uimako ui u t olleet toiminnassa: Helsingin Työväen Uimarit Mustikkamaan uimalaitoksella. Oppilaita 258. Ohjaajina Kerttu Ketola ja Åke Tammi. Maisteritutkinnon suoritti 9 poikaa ja 16 tyttöä, kandidaattitutkinnon 22 poikaa ja 30 tyttöä. Turun Työväen Ui marit Uittamon uimalaitoksella. Oppilaita 196, joista poikia 95 ja tyttöjä Maisteritutkinnon suoritti 12 tyttöä ja 5 poikaa, kandidaattitutkinnon 12 poikaa ja 28 tyttöä. Vaasan Toverit Palosaaren uimalaitoksella. Ohjaajina Margit Hietamäki- Leskinen ja Veikko Mänty. Kurikan Visa Kurikassa. Ohjaajana Helvi Ruohonen. Kotkan Kisailijat Kotkan uimalaitoksella. Tampereen Työväen Uimarit Palomäen uimalaitoksella. Osanottajia 21

13 138, joista 65 tyttöä, 58 poikaa ja 15 aikuista. Ohjaajina Aino Ahola, Helmi Korpinen ja Ville Järvi. Maistereita 15, kandidaatteja 17. Uinnin harrastusmerkin suoritti 55 ja urheilumerkin uintivaatimukset 100 oppilasta. Mainos- ja valistustilaisuudd. Piirijuhlat. Tavan mukaan järjestettiin kertomusvuonn.a piirijuhlat kuuden pnrlkunnan alueella. Nämä jokavuotiset urheilun propagandatilaisuudet ovat aina vetäneet suurta yleisöä puoleensa. Ne ovat erinomaista urheilupropagandaa jo valmisteluasteella, koska jokaisessa seurassa, joka niihin aikoo osallistua, joudutaan. suorittamaan. jäsenistön. keskuudessa valmisteluhal' joitukset varsinkin yhteisiin voimisteluesityksiin, jotka ovatkin muodostuneet piirijuhlien kantavimmaksi ohjelmanumeroksi. Olosuhteista tietysti johtuu, että kertomusvuonna osan.otto piirijuhliin oli naisvoittoin.en. Erityisen ilahduttavaa on todeta nuorten runsas mukanaolo. Sotatoimien vilkastumisen vuoksi jouduttiin piirijuhlat itäisissä piirikunnissa, kuten Viipurissa, Eteläsaimaassa ja Kyminlaakson piirikunnissa peruuttamaan. Seuraa:rassa yksityiskohtaisi numeroita (tilastotietojen mukaan) vuoden aikana järjestetyistä piirijuhlista: Piirikunta Osanotto voimisteluesityksiin. N. M. P. T. Yhteensä. Yleisöä. Häme ,100 Helsinki ,900 Kuopio ,500 Pohjanmaa Varsinais-Suomi ,000 Tampere ,158 7,000 Yhteensä 1, ,005 1,165 4,365 20,300 Muut juhlatilaisuudet. Tilasto, joka jälempänä esitetää~, osoittaa, että juhlatilaisuuksia järjestettiin liiton piirissä kertomusvuonna enemmän. kuin edellisenä. Tämä on merkille pantava tulos juuri sen vuoksi, että viime vuosi sotatoimien vuoksi katkesi pahasti juuri parhaimpana toimikautena, kesäkuukausina. Juhlakulttuurin kehittämisessä on erikoisesti huomattava, että seurat suorittavat juhlissaan ohjelman pääasiallisesti omin voimin. Ohjelmat sisällvät sekä fyysillisen että henkisen kulttuurin alalta erilaisia numeroita. Liiton 22 naisvoimistelu on tunnustetusti varsin korkealla tasolla, mutta hyvää tasoa osoittavat myös ne lukuisat ja monipuoliset tanssit, joita naistemme taholta näissä juhlissa esitetään. Käytettävissä olevien numeroiden perusteella jakautuvat vuoden juhlatapahtumat seuraavasti: Yleisiä juhlatilaisuuksia: a) seuran omalla paikkakunnalla b) vierailla paikkakunnilla (vierailu) Naisten järjestämiä valistusjuhlia Piiritoimikuntien järjestämät juhlat Naisten voimistelunäytökset (Naisten) esiintyminen muissa juhlissa Opintokerhotoiminta. Yhteensä 1,915 tilaisuutta. Tavoilleen uskollisina harrastavat liittomme jäsenet myös opintokerhotoimintaa., opiskeluaineina pääasiassa yhteiskunnalliset kysymykset. Ymmärrettävää on, että viime vuo3i ei opintokerhotoimin.nan osalta antanut aivan yhtä hyviä tuloksia kuin edellinen vuosi, mutta se johtuu siitä epävakaisuudesta, jota vuosi verrattuna edelliseen itsessään merkitsi. Silti opiskelutoimintaa ei kokonaan hylätty, vaan kerhot kokoontuivat, tosin vähälukuisina, kuitenkin säännöllisesti. Kertomusvuoden kerhojen lukumäärä oli 17. Kerhot kokoontuivat 304 kertaa ja niiden jäsenmäärä oli 416. Kerhotoimintaa ohjaa Työväen Sivistysliitto. Tämä mielenkiintoinen toiminnanhaara osoittaa seuraavia tilastonumeroja kuluneelta vuodelta: Kerhot Kokoukset Jäsenmäärä Järjestötehtävät Esiintymistaito Käsityöt Yleisohjelmallinen (erilaisia aineita) Kunnallistieto Kirjallisuus (ja sielutiede) Ruotsinkieli Urheilu ja sen harrastus~ _._.._.._._.._._. 1 1_8 -::-_ 1 _0 Yhteensä

14 .. KILPAILUTOIMINTA. Kuten alempana olevasta tila..... tomusvuoden aika 'lkk stosta käy selv1lle, oh lnlpailutoiminta ker-. na V1 aampaa k' d 11'... oh alku- J' a lop d Um e e lsena vuotena. Vllkkainta se puvuo esta sen s" k"... vaikutti sotatila t t' 1Jaan esakausma rajoltetumpaa, mihin n eessa apahtunutkä" S t maan useita as1'a. t.. anne. u a syysta Jouduttun peruuttanoma1s en lutto' '. kuten Suomi-U k.. Jen kanssa suunmteltuja maaottelujakin n an nyrkke1lys" S. " ' keilyssä ja p ainissa M t. sa, uomj-ruots1 Jaäpalloilussa, nyrk-. es aruuskilpail. t... t. urheilu- ja J'alkapall t UlS arnme Ja1va suonttamatta yleisomes aruudet M.. t yty. l' ottelu TUL-SPL. yos a 1 JO va m1steltu painin liittoperuuttaa. Vuoden kilpailutilastossa... tilaisuudet. OSOlttaa enkolsta nousua paikallisluontoiset Alla olevassa tilastossa on kil.. 1 = kansainväli'" 2 pa1lutapahtumat m erkitty seuraavasti: sla, = kansallisia 3.. '1 II'" välisiä. (Suluissa edellise,= pun mnna 1sm Ja 4 = jäsentenen vuoden verlausnumerot.) Hiihto J alkapallo... Jääpallo... Koripallo... Käsipallo... Luistelu Mäenlasku..... Nyrkkeily..... Paini Paino~'~~~;~'..... ' " P " Il... esapa Pyöräily... Uinti Yleisurheilu Voimistelu... Suunnistaminen.... Yhteensä Yhteistoimintakilpai_ lut... Kaikki yhteensä.... ~.~ (v. H 1943) arrast. 141 (31) 8, (383) 2, (84) 1, (94) (19) (6) (6) (51) 1, (74) 2, (1 ) (156) 1, (13) (21) (112) 4, (1 ) 8,558 5 (0) 301 1,440 (1,242) 34,887 Ohjajia ~. -1~4~-:;4~1~0--~:-~~-:-~~-~=~_-.:=--= ,578 (1,242) 34, Suomen mestaruuskilpailut. Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta suoritettiin SM-kilpailut useimmilla a loilla. Peruuttamaan jouduttiin huomattavimmista kilpailuista viestinjuoksu- ja voimistelumestaruuskilpailut. Seuraavat SM-kilpailut järj es~ettiin yhteistoiminnassa joko asianomaisen liiton tai seuran kanssa: H ii h t 0: A-ryhmä Ounasvaaralla , järjestäjinä Rovaniemen Lappi ja Ounasvaaran hiihtoseura. B-ryhmä, Jyväskylässä , toimeenpanijoina sikäläiset Veikot-Kisatoverit. L u i s tel u: II-ryhmä Helsingissä , järjestäjinä TUL:n-SLL:n Yhteistoimintavaliokunta. - III-ryhmä T ampereella , järjestäjinä TUL:n Tampereen Piiritoimikunta-Pyrintö. P a i n i: Alokasm est aruuskilpailujen I-ryhmä Tainionkoskella, Tainionkosken Tähti- Urheilijat. - Alokasmest aruuskilpailujen IIryhmä Voikkaalla, Voikkaan Viesti-Kuusankosken Kilpa Veljet. - Yleiset sarjat Seinäjoella, Seinäjoen Sisu-Urheilijat, Tampereella Tampereen K ilpa-veljet-voimailijat ja Turussa Turun Tovent-Voimamiehet..N y r k k e i 1 y: Alokasm estaruuskilpailut Porissa Porin Pyr:ntö-Tarmo ja L ahdessa Lahden Kaleva- Ahkera. - Yleiset sarjat H elsingissä järjestäjinä TUL-SNL Yhteistoimintavaliokunta. P a i no n n 0 s t 0: Tampereella , Tampereen Yritys. Uin t i: SK-kilpailut Turussa , Turun Työväen Uimarit Uimaseura. Y i ei s u r h e i 1 u: Rata- ja kenttälajit Helsingissä , järjestäjinä TUL:n-SUL:n Yhteistoimintavaliokunta. - Ottelumestaruuskilpailut Jyväskylässä , Jyväskylän Veikot-Kenttäurheilijat. J a 1 kap a II 0 i 1 u s s a jatkettiin m estaruussarjan otteluja alkukesästä, mutta jouduttiin ottelut k esällä k eskeyttämään. K 0 r i p ali 0 i 1 u: Koripa lloilussa pelattiin keväällä naisten m estaruussarja, jossa voittajaksi tuli Helsingin Tarmon joukkue. Liiton mestaruuskilpailut. L u i s t e l u: H elsingissä , H elsingin Työväen Luistelijat. H i i h t 0: Nokialla Nokian Pyry- TUL:n T amp ereen piiri. Ohjelmaan kuului lisäksi yhdistetyn ja mäenlaskun m est aruuskilpailut. P a i n i: I-ryhmä Mäntä3sä , Mäntän Valo. - II-ryhmä Popinniem essä , Popinniemen Ponnitus. P a i n 0 n n 0 s t 0: Tampereella , Tampereen Yritys. Vie s t i n juo k s u: Tampereella , Tampereen Kisatoverit, Kilpa-Veljet, Yritys ja Kullervo. 25

15 2 5-k m. juo k s u: Kuopiossa 2. 7., Kuopion Kisaveikot. Nai s t e n me s t a r u u s k i 1 P a i 1 u t: Tampereella , TUL:n Tampereen piiri. Uin t i: Tampereella , Tampereen Työväen Uimarit. P y ö r ä i 1 y: Helsingissä , Helsinkiläisyhtymä. Uin t i: Porissa (Nuorten mestaruuslajit) Porin Pyrintö. Voi m i s tel u: Lahdessa , Lahden Kaleva. Ny r k k e i 1 y: Kymintehtaalla , Kymintehtaan Kisa. - Jyväskylässä. (alokasmestaruus) , Jyväskylän Veikot. Jää P a 11 0: Nuorten mestan.lus: voittaja Sorvalin Veikot. J a 1 kap a 11 0: Nuorten Cup-mestaruus: voittaja Turun Pyrkivä. Maa s t 0 juo k s u: Popinniemessä , Popinniemen.Ponnistus. Kuten ylläolevasta selviää, saatiin liiton mestaruuskisat huomattavammalta osalta järjestetyiksi. Liitto-ottelut. Liitto-ottelu voimistelussa suoritettiin SVL:n kanssa TUL voitti ottelun pistemäärällä 260,5-255,8. Joukkue oli seuraava: T. Hmme, E. Paju, M. Kaksonen, T. Pehkonen, T. Kekäläinen ja G. Karma, johtajana Y. Ahtio.. Naisten yleisurheiluliitto-ottelu TUL:n ja SUL:n välillä suoritettiin Jyväskylässä SUL voitti pistein Liittomme joukkueen kokoonpano oli seuraava: Sirkka R eingoldt, Aini Aavilfko, Kirsti Lunden, Kerttu Aaltonen, Lea Aaltonen, Helvi Keskinen, Lipe Marjanen, Vera Aaltonen. Joukkueen.ohtaja Taimi Taisto. Muita kilpailutapahtumia. Jää P a 11 0 i 1 u s s a suoritettiill ka upunkien välinen Cup-kilpailu. Mukana olivat Helsinki, Turku, Ta mpere, Varkaus, Viipuri ja Kotka. Sa.r: jan voitti Turku. J a 1 kap ali 0 i 1 u s s a jatkettiin liittosarjaa, mutta jouduttiin sotatilanteen vuoksi keskeyttämään. ~o r i p a 11 0 i 1 u s s a suoritettiin SKL:n joukkueiden kanssa naisten mestaruussarja, jonka voitti H elsingin Tarmon joukkue. Koripalloilussa on lisäksi pelattu useita miesjoukkueiden välisiä sarjoja. Nuorten kilpailutoiminta. Yle i s u r hei 1 u p s a suoritettiin Porissa kolmiliitto-ottelu TUL-SVUL-SFI. Pisteet: SVUL 130, TUL 99 ja SFI 87. Ja 1 kap ali 0 i 1 u s s a pelattiin liitto-ottelut kummankin 26 liiton mestaruuskilpailussa ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittautuneitten joukkueiden kesken. A-ottelussa oli liittoamme edustamassa Turun Pyrkivä, häviten Vaasan Palloseuralle 5-1. B-ottelussa Kotkan Työväen Palloilijat hävisi Kotkan Jänteville 3-1. P 0 i k a u r hei 1 u p ä i v ä t järjestettiin Turussa TUL:n Turun Poikapäivätoimikunnan toimesta heinäkuun päivinä. Osanottajia oli vallitsevasta vaikeasta tilanteesta huolimatta 230. Tulostaso hyvä. Nuo r t e n h i i h t 0 P ä i v ä ä vietettiin ensi kerran h elmikuun 20 päivänä. Kaikkiaan usallistui päivän kilpailuihin n. 4,000 hiihtäjää. Eniten oli osanottajia K eski-suomen piirissä toimeenpannuissa kilpailuissa. J a 1 k a- j a jää P ali 0 i 1 u s s a suoritettiin nuorten Cup-ottelut. Jääpalloilussa selvisi voittajaksi Sorvalin Veikot ja ja1kapalloilussa Turun Pyrkivä. P e s ä p ali 0 i 1 u s s a pelattiin nuorten Cup-kilpailu. Kilpailun voitti TMP:n joukkue. Nuo r t e n. uin t i P ä i v ä t toimeenpantiin Porissa heinäkuun 23 päivänä. Päivien yhteydessä suoritettiin samalla nuorten mestaruuslajit. Osanottajia oli 60. Kansainvälinen kilpailutoiminta. Maa 0 t tel u t. Nyrkkeilymaaottelu Suomi-Ruotsi Tukholmassa Ruotsi voitti \3-2. Liittomme nyrkkeilijöistä oli joukkueessa: Elis Ask, Olavi Ouvinen, Yrjö Anttila, Veikko Iskanius ja Aatos Lundell. Lisäksi oli mukana tuomarina Usko Ronkanen ja avustajana Arvi Lehtevä. Joukkue kilpaili samalla Eskilstunassa ja Upsalassa. Muu kansainvälinen kilpailutoiminta. Pai ni: V u 0 k sen n i s k a n Ve san. kilpailuissa vierailivat ruotsalaiset G. Freij ja H. Olofsson. Samat painijat osallistuivat myöskin Tampereella Kilpa-Veljien, Yrityksen ja Kisaveikkojen (SPL) järjestäilliin kilpailuihin K e m i n Ve don kilpailuissa 1:-2.4. vieraili 7-miehinen H aaparannan SK-painijoukkue. V u 0 k sen n i s k a n V e s a-urheilijat-seuran (SPL) kilpailuihin osallistuivat ruotsalaiset Olof Lindström ja Bertil Antonsson. J y v ä s k y lä n. Vei k k 0 j en kilpailuihin osallistuivat ruotsalaispainijat Öster Nilsson ja Åke Johansson, Suolahden Urhon kil-. pailuihin

16 K e m i n V e t 0 on kaksi kertaa lähettänyt edustajiaan Haaparannan SK:n kilpailuihin l. vieraili HSK:n kilpailuissa 11 miestä ja saman seuran kilpailuissa 13 miestä. Ny r k k ei 1 y: HeI s i n gin Ta r m 0 n nyrkkeily kilpailuihin l. osallistuivat ruotsalaiset G. Andersson ja B. Bengtsson. T u r u n T 0 v eri t, Pyrkivä, Riento ja UL järjestivät yhdessä kansainväliset yleisurheilukilpailut joihin osallistuivat ruotsalaiset Erik Ahlden, G. Waxberg, B. Andersson ja E. Göran. NAISTEN TOIMINTA. Naisten liikuntakasvatustoiminta on kertomusvuonila ollut huomattavan vilkasta. Naisten voimakas panos vaikutti huomattavalla tavalla toiminnan jatkumiseen useissa seuroissa. Tärkeiden seuratoimitsijatehtävien hoitamisessa osoittivat naiset suurta aktiivisuutta. Liiton 25-vuotisjuhlien järjestelyissä ja ohjelmien suorituksissa kantoivat naiset ansiokkaalia tavalla kortensa yhteiseen kekoon niin, että kokonaistulos oli mitä parhain. Sota-ajan mukanaan tuomat rajoitukset asettivat kuitenkin toiminnalle vaikeuksiakin. Ne rauhan tultua vähitellen poistuivat ja toiminta vilkastui huomattavasti. Uusien jäsenien liittyminen seuroihin on parhain todistus toiminnan piristymisestä ja sen tarpeellisuudesta sota-ajan ankeutta poistamaan. Viime vuoden hyvä»tilinpäätös» loi naisille erinomaiset edellytykset kehittää toimintaansa, selventää sen aatteellista sisältöä ja rynnistää eteenpäin tietoisina arvokkaasta työstään työväenluokan naisten hyväksi. N aisvoimistelu. Naisten pääharrastusala, voimistelu, kehittyy vuosi vuodelta. Seuroissa, joiden käytettävissä oli asialliset harjoitushuoneet, olivat tulokset viime vuoden kuluessa mitä parhaimmat. Voimistelunohjaajia oli liiton seuroissa yhteensä 238. Vaikka liiton toimesta olosuhteiden pakosta ei voitukaan suuniteltua kurssitoirnintaa toteuttaa, huolehdittiin usean piirikunnan taholta ohjaajakoulutuksen kehittämisestä. Naistoimikunnan järjestämä ohjelmakurssi esim. antoi piirikunnille aiheen järjestää vastaavanlaista neuvontaa seurojen ohjaajille. Merkille pantava on myöskin TUL:n Varsinais-Suomen piirin hyvä aloite alkeiskurssin järjestämisestä, jota hyvää esikerkkiä on syytä seurata muissakin piirikunnissa. Tähänastiset kokeilut ovatkin jo tuottaneet hyviä tuloksia. Alkeiskurssien järjestäminen onkin vastaisuudessa keskitettävä piirikuliltiin, sillä siten ovat tulokset varmaankin antoisammat. Jatkokoulutus ja ohjelmaopetus lienee hedelmällisempää varsinai- 28 sina liiton kursseina. Näin voisi liitto keskittyä paremmin piiriohjaajien kouluttamiseen.... Niinkuin edellisinäkin vuosina on naisten suorittama työ juhlatilaisuuksien järjestämisessä ja muiden työväenjärjestöjen j~.hlien ohjel.mansuontus~~n avustamisessa ollut keskeisimpiä työmuotoja. Lnttomme tovnmtaa on nam voitu arvokkaalla tavalla edustaa ulospäin. Järjestetyissä piirijuhlrssa naisten yhteisnäytökset ja voimisteluesitykset ovat o~eet juhlien arvokkallllpia suorituksia. Palautettujen tilastokaavakk~iden peruste~ll~ saad~t luvut eivät kuitenkaan anna täydellistä kuvaa naisten koko voimlsteluto~minnan laajuudesta, mutta ne jo sinänsä antavat aavistukse~ siitä elinvoimaisesta ty 'stä, jota naisvoimistelijamme kautta maan suorittavat. Na~.s.~ voimistelun asema on liittomme toiminnassa niin vankka, että se kestaa painavimmankin arvostelun. Yhteenveto naisten osuudesta juhlien järjestämiseen tai ohjelma-avun antamiseen juhla- ja esiintymistilaisuuksissa: Valistustilaisuuksia Erilaisia oimistelunäytöksiä Esiintymisiä oman seuran juhlissa Esiintymisiä muissa juhlatilaisuuksissa.... Naisten kilpailutoiminta. Esiintymiset yhteensä ,809 Taisten harrastamia urheilulajeja kilpailuilisessa mielessä ovat e.dellee~ kin olleet uinti, yleisurheilu, hiihto ja kori- ja pesäpalloliu. Varsillkin konpalloilun, uinnin ja yleisurheilun aloilla on ollut huoma:ttava.a nou.sua Koripalloilu, joka yksimielisesti on tunnustettu naisille sopivaksi urhellu~ alaksi, on harrastajalukumäärästään edellisestä. vuodest~ ~uon:a.tt~vasti kasvanut ja kilpailutilaisuuksia on ollut runsaasti. PelIstä ~ayttä.akin nykyisin muodostuvan liittomme naisten barrastama.urheilulaji numero yksi. Viime vuoden merkittävin saavutus on Helsmglll Tarmon Suomen mestaruus. Yleisurheilussa olivat huomattavimmat tapa~ks~t Tampere~n piirin naisjaoston järjestämät TUL:n nais~en mestaruuskilpailut, Mikkelin Jousen yhteistoimiatakilpailut ja toinen lntto-ottelu SUL:n kanssa. SUL voitti 43-4l. Muu naisten toiminta. Tilastokaavakkeiden mukaan on naisosastoien naisjaostoja tai -toimikuntia ollut toiminnassa 63. Niiden kokousten yhteinen lukumäär'i. on ~28. Niiden 'naisosastojen kohdalta, joissa ei ole ollut varsinaisia naisten tolml- 29

17 kuntia. hoitivat seurojen johtokunnat naisia koskevat kysymykset. Liikuntatoiminnan ohella on joissakin seuroissa toiminut opintokerhoja. Viden opintoaineina on ollut mm. kaunokirjallis uus. ruotsinkieli. sielutiede. nykyajan ihmisen ajatuselämä. talousmaantiede ja kunnallisoppi. Opinto ~e.rhojen lisäksi ovat naisosastot j:irjestänect käsityö- ja keskusteluiltoja, JOIssa on alustetiu jokin yht eiskunnallinen Haisia koskeva kysymys. Keskusteluiltojen lukumäärä on 152. NUORTEN TOIMINTA. Nuorlen toiminnasta sen lisäksi. mit.i. kilpailutoiminnan ja kurssitoiminnan yhteydessä on jo kerrottu. mainittakoon vuosikerlomukseen vielä eräitä tilastolukuja ja tietoja. jotka omalta osaltaan kuvastavat sen toiminnan monipuolisuutta.. jota liittomme seurat nuorille ja varhaisnuorille kasvattavassa mielessä tarjoavat. Nuorlentoimintaa seuroissa ohjaavat erityiset jaostot. uuden organisation mukaan nuorisovaliokunnat. jotka kootaan sekä tyttö- että poikajaostoista. Nuorlenjac;stot pitivät kertomusvuonna kokousta. joissa tietenkin kaikissa nuorekkaalla vakavuudella pohdittiin toimintamahdollisuuksia. t ehtiin suunnitelmia ja pantiin myös toinleksi. Retkiä. tekivät nuoret vuoden aikana 205. leirejä järjestivät J 2. juhlia 92. kerhoiltoja pitivät 198 ja opintokerhoja 16. Tilastotietojen mukaan 93 seurassa toimii yksi nuortenohjaaja. 67 seurassa kaksi nuortenohjaajaa. Samojen tietojen mukaan oli kertomusvuonna toimivista nuortenohjaajista 99 koulutettua. Lisäksi toimi seuroissa 34 varhaisnuorison poikaohjaajaa ja 12 tyttöjen ohjaajaa. Varhaisnuorten retkiä tehtiin 28. leirejä järjestettiin 6 paikkakunnalla. leikki-. voimistelu- ja urheiluti.laisuuksia 102. LIITON TALOUS. Liiton tilinpäätös osoittaa lähes markan t appiota viime vuoden toiminnan osalta. Sitä voidaan kuitenkin pitäa verraten siedettävänä si lä talousarviossa edellytettiin. että vuoden tappio nousee pyörein luvui~ 600.eOO markkaan. Niin ei kuitenkaan käynyt. Parempaan tulokseen vaikuttavia tekijöitä on useampiakin. Tärkeimpänä tietenkin on pidettävä sitä. että opetusministeriö eri anomuksesta vuoden lopulla myönsi liitolle lisäavustuksen raha-arpajaisten voittovaroista lähinnä siitä syystä. että veikkausvaroja ei vuoden aikana ollut jaettavissa. Edelleen merkitsevät taloudelliseen tuloks ~en odotettua pienemmät palkkausmenot. koska t oimistoa jouduttiin olosuhteiden pakosta hoitamaan pienentynein voimin. Varsin merkitsevänä vuoden taloudelliseen toimintaan liittyy lehtiemnie 30 t aloudellinen tulos. Se muodostui kieltämättä parhaaksi koko liiton toiminta-aikana. Asiallisesti katsoen tapahtui ensimmäisen kerran. kun liiton pää-äänenkannattajaa voidaan pitää myös taloudellisesti itsensä kannattavana. ehkäpä. vielä parempanakin! Saman toimintahaaran hyväksi koituu myös joulu-lehden varsin t yydyttä.vä tulos. Suht eellisen edullinen taloudellinen vuosi on m erkitsevä myös siitä syystä. että vuoden aikana voitiin sentään käyttää kurssitoimintaankin huomattavia summia ja erityisesti piirikuntien kurssitoiminnan tukemiseen enemmän kuin edellisenä vuonna. Taloudellisessa mielessä voidaankin kulunut vuosi merkitä historiaan tavallaan saavutuksena sekin. TYÖVÄEN URHEILULIITON OMAISUUSTASE Varat: Rahaa kassassa : 85 postikassa : : - Talletuksia : 45 Saatavia luettelon mukaan ' : 40 Tavaravarasto : 25 Arvopapereita : 50 Kiinteistö ja kalusto : 25 Tappio v:lta _.._._.. 2-'~:...7_.5_3_9_: _50 Velat: mk : 20 Velkoja lehtiasiamiehille : 40 Henkilötilivelat : 04 R ahastojen tilillä : : 60 Liiton avustusrahasto : 90 Pajulahden asuntolarak. rahasto...: : 50 Radiorahasto : 30 Edellisten vuosien ylijäämä : 46 -_-..:..-~-- mk : 20 TYÖVÄEN URHEILULIITON TULOSTASE Tulot: Valtionavustus TULn JOULUsta : : 70 31

18 Liittoverotili ,660: 50 Kilpailutili ,031: 15 Korkotili ,221: 70 Kustannustuotteiden tili ,011: 50 Tappio v:lta ,539: mk 1,514,849: 05 Menot: Valistuskulut... : : ,004,453: 30 Yleiskuluja ,224: 05 Kuluja Pajulahdesta ,925: 80 Poisto Pajulahden kiinteistöstä ,260: - Poisto toimiston kalustosta... 5,680: - Arvopaperipoistot ,866: 80 TNULn tappio ,346: 40 TULn ,092: ~-- mk 1,514,849: 05 TILlNTARKASTUSLAUSUNTO. Työväen Urheiluliiton r.y. huhtikuun p:nä 1941 pidetyn 9:nnen sääntömääräisen liittokokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme tarkastaneet liiton vuoden 1944 tilejä ja toimintaa ja tarkastuksen perusteella esitämme arvo liittokokoukselle seuraavan lausunnon: l. Tilinavaus oli edellisen vuoden tilinpäätöksen mukainen. 2. Tulo- ja m enotositteet olivat hyväksyttävät ja rahatilille oikein kirjatut. Liittotoimikunnan valitsemat tilien tarkkailijat ovat myös tarkastaneet liiton kassa- ja memoriaalitositteiden kirjaukset ja todenneet ne oikeiksi. 3. Käteiset rahavarat vastasivat kirjanpidon osoittamaa saldoa. 4. Olympiarahaston, Liittotalorahaston sekä Väinö Mikkolan rahaston pääomat on sijoitettu pankkitalletuksiin. 5. Liiton vara- ja velkaerät olivat oikein merkityt tilinpäätökseen. 6. Irtaimiston, kiinteistön sekä kustannustuotevaraston palovakuutukset olivat riittävät. 7. Liiton kirjanpito on tarkoituksenmukaisesti järjestetty sekä oikein ja huolellisesti hoidettu. 8. Liiton vuoden 1944 tilinpäätös on tappiollinen, mutta voitaneen liiton taloudellista asemaa tästä huolimatta pitää varsin vakavaraisena. Tutu.stuttuamme vielä liittoneuvoston ja liittotoimikunnan pöytäkirjoihin sekä muihin liiton toimintaa koskeviin asiapapereihin olemme tulleet 32 siihen käsitykseen, että liiton asioita o~ hoidettu liiton sääntöjen ja liittokokousten ohjeiden mukaisesti. Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja että tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta Helsingissä 2) p:nä maaliskuuta Martti Kallinen. K.K:n määräämä tilintarkastaja. Eero Kaukinen. Artturi Saarimaa. K.K:n määräämä tilintarkastaja. 3 33

19 Eteläsavo: Antto1an Uusi Yritys Elisenvaaran Yritys ) Ehonkosken Pyrintö Haapakosken Pyrintö Joroisten Jyske ) Joutsan Tarmo ) l Jäsenmäärä piirikunnittain v lopussa. Lieviskän Pyrintö ) is + Mikkelin Jousi Piirikunta Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä i243 väh.- :\Iikkelin Vauhti y[äntyharjun Jäntevä Eteläsaimaa , ,544 2, Ota van Viesti Eteläsavo Pieksämäen Pyrintö H elsinki ,215 1,175 1,913 1,158 6,461 5, Putikon Ponsi ) Häme ,978 1, Puumalan Riuska Karjala Rantasalmen Nousu Keskisuomi , , Savonlinnan Jyry Kuopio , ,947 2, Särkisalmen Viesti ) Kyminlaa kso ,069 1,146 1,462 1,119 6,796 6, Lahti , seuraa Länsiuusimaa , , ,652 3, Oulu ja Peräpohjola... 1, l-,897 1, Helsinki: Pohjanmaa ,712 1, Porvoo H elsingin Urheilijat*) Satakunta... 1, , ,466 3, Helsingin Isku Tampere ,311 1,917 2,255 1,383 8,866 7, ,603 Helsingin Kalervo ) Varsinaissuomi , , ,036 4, Helsingin Kisatoverit Viipuri Helsingin Kotkat Helsingin Kullervo*) ,504 9,478 13,763 8,137 54,882 49,067 +5,815 Helsingin Ponnistus Helsingin Tarmo Seurat ja jäsenmäärä v lopussa. Helsingin Vesa (*) Tilastokaavake puuttuu) Helsingin Veto ) lis+ Helsingin Vauhti-Veikot Piirikunta ja seurat Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä yhteensä 1943 väh- Koiton Visa Käpylän Kunto Eteläsaimaa: Toukolan Teräs Enson Koitto Työväen Hiihtäjät Imatran Voima *) Työväen Luistelijat Joutsenon Kataja Työväen Mailapojat J ääsken Toive ) Työv. Moottoripyöräilijät.., Lappeenrannan Työväen Urhei- Työv. Naisvoimistelijat lijat Työv. Nyrkkeilijät Lauritsalan Teräs Työv. Painonnostajat , Ruokolahden Kunto Työv. Palloilijat ) Simpeleen Vesa ) Työv. Pallonlyöjät Suomenniemen Työv. Urho Työv. Pursiseura Tainionkosken Tähti Työv. Pyöräveikot ) Taipalsaaren Riento*) Työv. Uimarit Vuoksenniskan Vesa Työv. Voimistelijat seuraa... 1, ,544 2, seuraa ,215 1,175 1,913 1,158 6,461 5,

20 Häme: Forssan Alku Harvialan Tenho ) Herajoen Yritys Humppilan Raivaajaveikot Hämeenlinnan Kisa Idänpään ja Hätilän Toive Iso-Evon Esa )..... '" J okioistell Koetus Kalvolan Isku ) Lammin Luja ) Launosten Nouseva Leppäkosken Voima Länsivanajan Kajastus ) Löyttyrnäen Oras ) Maalaiskunnan Ryhti ) Mallinkaistell Nouseva ) Mustialan Toverit ) Napialan Pyrkivä Parolan Visa ) Riihimäen Kiistaveikot Riihimäen Pyrkivä Ryttylän Kiri ) Someron Voima-) Tammelan Nousu ) Toijalan Valpas Turengin Sarastus Vaulammin Kiusa Viralan Vauhti Vähikkälän Kipinä-) seura", Keskisuomi: Haapamäen Visa Iohan Taimi Jämsänkosken Jyry Jämsän Tarmo JyväSkylän Toverit Jyväskylän työv. Naisvoim.., JyväSkylän Veikot Keuruun Toverit Killinkosken Myrsky Kolhon Vihuri ) Konneveden Veto ) Korpilahden Pyrintö...: Koskensaaren Pojat Lahdenkylän Toive Laukaan Kisa-Veljet..., Lievestuoren Toive Lohikosken Lohi-) Muuramen yritys ) Oravasaaren Vauhti Pihtiputaan Putaanpojat ) Puuppolan Kisa Ruuhimäen Töpinä Suolahden Urho Säynätsalon Riento Tikkakosken Into Toivakan Haka Uuraisten Raiku Vaajakosken Kuohu ) Viitasaaren Toverit ) Virtain Veikot ) ,978 1, Äänekosken Huima seuraa 1, ,563 3, Karjala : Helylän Voima Joensuun yritys Järventauksen Salonpojat Kaltimon Kaiku ) Kinahmon Kiisto , Lieksan Into Mutalan Riento Mätäsvaaran Mänty Outokummun Vesa Pankakosken Ta rmonpojat Sortavalan Ponnistus Tohmajärven Voima Uhan Koitto ) seuraa Kuopio: Hyrynsalmen Tempaus ) Iisalmen Työv. Urho Iisveden Kisatoverit Jormuan Tarmo ) Kajaanin Kuohu Karttulan Kontio ) Kiehimäen Jyry...: Kotalahden Into Kuopion Kisa-Veikot Kuopion Työv. Naisvoim Kuopion Työv. Urheilijat Kurkimäen Kiri ) Leppävirran Viesti ~..

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1949 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitaja 3. Kassanhoitaja 4. Toimihenkilöt: 1950 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1951 1. Toimjohtaja

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949.

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. LIITTEET Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. Sisältö: Kertomus Puoluetoimikunnan toiminnasta 1946 1948. Piirijärjestöjen

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

Työväen Mailapojat 75 vuotta

Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 v. Juhlatoimikunta: Anja Leisma, Sirkka Muranen, Kirsi Näkyvä, Kati Tienari, Eero Laasila, Raimo Lindholm, Kari Nyman, Pentti Pekkala, Matti Savolainen,

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT SUOMEN LUISTELULIITTO 1908 2010 JÄÄKENTTIEN kiitäjät välähdyksiä suomen Luisteluliiton 100-vuotistaipaleelta ISBN 978-952-93-0186-7 (sid.) ISBN 978-952-93-0187-4

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot