TOIMINTAKERTOMUS 1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1990"

Transkriptio

1 KATKOnk/TOIMKEFS TOIMINTAKERTOMUS 1990 YLEISTÄ Julkishallinnon tietotekniikan volyymin kasvu jatkui vielä vuonna Kuntapuolen osalta kasvu lienee pudonnut edellisen vuoden 20 %:sta noin 10 %:iin. Kunnallishallinnon toimittajakentässä merkittävin muutos oli Kunnallistieto Oy:n ja PTK- Tietokeskuksen fuusioituminen KT- Tietokeskukseksi. Uudesta yhtiöstä tuli maan kolmanneksi suurin tietotekniikan toimittaja ja sen markkinaosuus kunnallishallinnon kentässä on noin puolet. Myös Nixdorfin emoyhtiön fuusio merkitsi Suomessa toimivalle yritykselle uutta nimeä Siemens Nixdorf Informaatiojärjestelmät OY joskin fuusiovaikutus muutoin jäikin vähäiseksi. Tekninen kehitys jatkui kohti työasema-arkkitehtuureja ja standardoituja järjestelmiä. KATKOn pääsihteeri ja toimikunnat osallistuivat avoimuutta koskeviin keskusteluihin ja aihetta käsittelevää selvitystä on ryhdytty valmistelemaan tietotekniikkatoimikunnassa. Tunnusomaista vuodelle oli julkisen hallinnon tietohuoltoyhteistyön tiivistyminen erityisesti KATKOn ja sisäasiainministeriön alaisen julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) välillä. JUHTA sai ensimmäisen pääsihteerinsä syksyllä 1990 ja KATKOn uusi pääsihteeri aloitti vuoden 1990 alussa. Vuoden 1990 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu painopistealueiksi kuntien palveluihin ja uuden teknologian soveltamiseen liittyvät hankkeet sekä konekieliseen tiedonsiirtoon liittyvät selvitykset. Kuntien palvelut olivat tarkastelun kohteena erityisesti "Kuntien palvelut ja tietotekniikka (KUNPA)" -projektissa, joka päättyi lokakuussa Uutta teknologiaa edustivat mm. valmisteilla oleva hypertekstikokeilu sekä vuonna 1991 toteutettavaan kunnallishallinnon tietotekniikkakyselyyn liittyvän lomakeohjelmiston laatiminen. OVT- tiedonsiirron osalta käynnistettiin yhteistyössä JUHTAn kanssa selvitys "julkishallinnon OVTstä" jonka tuloksena toivotaan voitavan sopia OVT- työnjaosta kuntien ja valtion välillä. Toimikuntien valmistelemia tiedonsiirtohankkeita jarrutti lisäksi mm. valtionosuusuudistuksen valmistelu ja tässä yhteydessä muodostettu periaatteellinen kannanotto siitä että nykyisenkaltaista laajaa valtionosuus- tiedonsiirtoa ei jatkossa tule olemaan. Tietoliikenne ja -verkot ovat olleet esillä KATKOn toiminnassa mm. Suomen tietoverkkopalvelulta tilatun asiaa koskevan selvityksen muodossa ja Liikenneministeriön TELMO- projektin (ent. yleinen tietoverkko) kautta. KATKO on TELMOssa edustanut kunnallishallintoa. Toimintavuoden aikana käynnistyi myös julkishallinnon ja yritysten sähköisiä palveluja tietoverkon kautta tarjoava hanke TELMO Kuusamoon- projekti. Vuoden aikana valmisteltiin myös uudistettua painosta KATKOn lähiverkkoselvityksestä.

2 NEUVOTTELUKUNTA 2 Vuoden 1990 alusta astui voimaan uusi toimintasääntö jonka mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on: - ohjata ja kehittää kunnallishallinnon tietotekniikkatoimintaa - tehdä tarvittavia tutkimuksia ja selvityksiä omalla toimialallaan - informoida kuntia toimialaansa kehityksestä, mahdollisuuksista ja vaikutuksista - antaa asiaa koskevia suosituksia ja avustaa kuntia ja kuntainliittoja toimialaansa kehittämisessä - antaa alaansa liittyvää koulutusta ja avustaa sen toimeenpanossa - kehittää toimialansa yhteistyötä valtionhallinnon, korkeakoulujen ja tarvittaessa Pohjoismaiden kuntien keskusjärjestöjen kanssa - antaa lausuntoja toimialansa kehittämisestä - edistää ja yhtenäistää toimialansa ohjeiden laatimista ja kehittämistä ja tehdä tätä koskevia esityksiä ja aloitteita. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Matti Haapala Suomen Kaupunkiliitosta ja varapuheenjohtajana tietohallintapäällikkö Heikki Lunnas Suomen Kunnallisliitosta. Neuvottelukuntaan kuului 14 varsinaista jäsentä, kaksi asiantuntijaa sekä kolmihenkinen sihteeristö, jota johti pääsihteeri. Toimintavuoden aikana pidettiin 4 neuvottelukunnan kokousta. Alkuvuodesta neuvottelukunta kävi periaatteellista keskustelua omasta roolistaan ja työtavoistaan kaupunginkamreeri Juha Heinosen laatiman "KATKOsta KUTKA"-muistion pohjalta. Vaikka tarvetta selvästi laajamittaisempaan ja kenties myös alueellistettuun toimintaan saattaisi olla tähän ei nähty mahdollisuuksia olevan. Tältä osin KATKOn toiminnassa pyritään ottamaan huomioon asioita ja näkökohtia joita tässä yhteydessä esitettiin. Merkittäviä teemoja ja asiakokonaisuuksia neuvottelukunnan muissa kokouksissa olivat mm. tietosuoja ja julkisen hallinnon tietohuoltoyhteistyö. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) kanssa käynnistettiin yhteishankkeita, joita olivat mm. julkishallinnon tiedonsiirtoon liittyvä selvitys ja julkisen hallinnon ovt- yhteistyön valmistelu. Pääsihteeri on lisäksi osallistunut lukuisiin työryhmiin mm. valtiovarainministeriön aluetietotoimikunnan alaiseen työryhmään jonka tehtävänä on ollut pohtia yhteiskunnan perusrekistereiden roolia tulevaisuudessa. Lisäksi tietotekniikan standardointi ja erilaisten rajapintojen määrittely oli esillä monissa yhteyksissä. Teknisen sektorin hankkeista merkittävä kokonaisuus on ollut paikkatiedonhallinta ja siihen liittyvät selvitykset. Konkreettisena painopistealueena oli pienten kuntien atk-tarpeet ja niihin liittyvät selvitykset. Merkittävä ja ajankohtainen oli myös "Kuntien palvelut ja tietotekniikka (KUNPA)" -projekti, joka päättyi lokakuussa Neuvottelukunta seurasi erityisesti kuntien valtionosuusuudistuksen valmistelua ja tele-lain kuntien omia tietoverkkoja koskevaa oikeustapahtumaa ja sitä seurannutta lainmuutoksen valmistelua. Asiantuntijoina kuultiin Suomen tietoverkkopalvelu Oy:n toimitusjohtajaa Jonny Friskbergiä aiheesta Julkisen hallinnon palvelu (JUHA) -verkko sekä FT Antti Hautamäkeä palvelustrategiamenetelmästä ja KUNPA- projektin tuloksista.

3 3 Neuvottelukunnan toimintaa ohjasi ensimmäistä kertaa kaikille keskusjärjestöjen yhteisille neuvottelukunnille yhteinen toimintasääntö. Toimisäännön uudistaminen ei merkinnyt toiminnallisia muutoksia KATKOn toiminnassa. Neuvottelukunnan asiat valmisteli edelleen neuvottelukunnan nimittämä työjaosto, jolle puolestaan asiat valmisteli pääasiassa KATKOn toimisto toimikuntien avustuksella. Kunnallishallinnon tietotekniikkaneuvottelukunta (KATKO) piti kuluneella kaudella neljä kokousta, joista yksi pidettiin TELEn tiloissa Vallilassa. TALOUS Neuvottelukunnan liikevaihtoa vastaava luku oli vuoden 1990 kirjanpidon mukaan 5,7 Mmk. Projektimenot muodostivat tästä suurimman osuuden eli 3,7 Mmk. Neuvottelukunnan varsinaiset menot olivat 2,0 Mmk. Vertailu talousarvioon osoittaa että menojen osalta ollaan pysytty talousarvion raameissa. Tulopuolella palvelujen myyntiin oli merkitty mk kun tuloja kertyi vain 15% tästä eli n mk. Koska menopuolella oli säästöä vain n mk tilinpäätös saatiin tasapainoitettua vain nostamalla keskusjärjestöjen osuutta talousarvioon nähden. Tämä merkitsi vajaan 10 % nousua liittojen osuuksiin. Neuvottelukunnan, toimikuntien ja toimiston menot pysyivät kokonaisuuksina kohtuullisesti talousarvion raameissa. Tilinpäätös on liitteenä. PROJEKTIT Toimintavuodelle ajoittui seuraavien projektien päättyminen: - Kuntien palvelut ja tietotekniikka (KUNPA) - Kehitysvammahuollon tietojärjestelmä (KERE) - Kunnan teknisen sektorin visio - Maastotiedon standardointi - Katu- ja väylätietojärjestelmä (KATI) - Vaalien tulospalvelun kehittäminen kunnissa - Selvitys johdon tietohuollosta teknisellä sektorilla - Integroitu kunnan kiinteistötietojärjestelmä (IKKTJ) Seuraaville projekteille annettiin käynnistyslupa: - Lähiverkkojen käyttö kunnissa - Asuntotoimen tietojärjestelmän suunnittelu ja toteutus - Yhdyskuntatekniikan hankehallinnan tietojärjestelmän systeemisuunnittelu - Vaalien tulospalvelun kehittäminen kunnissa - Sosiaalitoimen ohjelmistotarjonnan kartoitus - Terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoituksen II vaihe - Tietosuoja - Kunnan paikkatietohakemisto ja kuvatietokanta - Tietotekniikan sopimusmallit ja hankintaohjeet - Kunnan teknisen palvelun atk-julkaisut Kunnan ympäristötietojärjestelmän toteutus SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT

4 Toimintavuoden aikana KATKO järjesti yhteistyössä Kaupunkiopiston kanssa mittavan Kuntien teknisen sektorin tietotekniikkaa käsittelevän KU- TI-90 tapahtuman, joka koostui näyttelystä ja seminaareista. Tapahtumaan osallistui noin 700 henkilöä. Kuntien palvelut ja tietotekniikka (KUNPA) -projekti järjesti päätösseminaarin Kaupunkiopistolla. 4 JULKAISUT KATKOn projekti- ja selvitystyö tuotti vuonna 1990 seuraavat julkaisut, joita myydään Kaupunkiliiton julkaisumyynnin välityksellä: - Lähiverkkojen käyttö kunnallishallinnossa - Tutkimusraportti elinoloja kuvaavien tietojen tarpeesta ja käytöstä kunnallishallinnossa/seppo Nevatalo - Kuntien palvelustrategiat - Kunnan palvelujen ja tietotekniikan kehittäminen (KUNPA) projektin loppuraportti - Matkakertomus UNIX'89 tapahtumaan, Tukholma Kunnan tavoitteellinen toimistojärjestelmä/tietojyvä Oy - Kunnan palvelut ja tietotekniikka - Johdatus palvelustrategiamenetelmään/hm&v Research Oy - Selvitys johdon tietohuollosta kunnan teknisellä sektorilla - Kiinteistö- ja mittaustoimen toimistoautomaation yleissuunnitelma KATKOn julkaisusarjaan otettiin lisäksi myytäväksi KUNPA projektiin liittyvä SITRAn julkaisema "Palvelustrategiat julkisessa hallinnossa" TOIMIKUNNAT Kunnallishallinnon tietotekniikkaneuvottelukunta (KATKO) asetti vuodelle 1990 seuraavat toimikunnat: yleishallinnon atk-toimikunta, sivistystoimen atk-toimikunta, sosiaalitoimen atk-toimikunta, terveydenhuollon tietojenkäsittelytoimikunta, tietotekniikkatoimikunta ja teknisen hallinnon atk-toimikunta. Muutoksena edelliseen kauteen oli TEKATKOn jaostojen sekä palvelussuhdeasiainjaoston poisjääminen. Samalla taloushallinnon atk-toimikunnan nimi muutettiin yleishallinnon atk-toimikunnaksi. Nimenmuutos merkitsi käytännössä toimikunnan toimialan laajenemista: taloushallinnon lisäksi toimikunnalle tuli uusina alueina henkilöstöhallinto, toimistoautomaatio, yleishallinto, tiedottaminen ja palvelujen kehittäminen yleisesti. YLEISHALLINNON ATK-TOIMIKUNTA Toimikunta jatkoi edelliseltä toimikunnalta siirtyneiden asioiden käsittelyä. Suurin hanke oli edelleen Ulf Forsmanin teoksen "Kunta kuntoon" arviointi ja loppuunsaattaminen. Toimikunta jatkoi edellisen toimikunnan vireillepanemaa ovt- standardin käytön pilottiprojektin valmistelua ja projektisuunnitelma hankintatoimen alueelle on valmistumassa. Toimikunta hyväksyi osaltaan alustavasti "Talouden ohjauksen tietojärjestelmän", TOTIn projektisuunnitelman. Projektin tarkoituksena on tuottaa kehittämismalli kuntien

5 talouden ohjausta, päätöksentekoa ja tulosseurantaa palvelevasta tietojärjestelmästä. Toimikunnalla on ollut seurattavanaan KATKOn projekteista ASHA (kuntien asiointihanke), KUNPA ja VAALIT. Kuluneella toimikaudella toimikunta kokoontui viisi (5) kertaa. 5 SIVISTYSTOIMEN ATK-TOIMIKUNTA Toimikunta käynnisti pienten kuntien kirjastojen tietotekniikkaa selvittävän tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on tuottaa asiaa koskeva raportti. Toimikunta toimi kokoonkutsujana yleisten kirjastojen sijaintipaikkarekisterin tarvetta selvittävässä neuvottelutilaisuudessa opetusministeriön, Kirjastopalvelun ja atk-järjestelmätuottajien edustajien kanssa. Tilaisuuden tuloksena päätettiin ehdottaa opetusministeriölle toimikunnan asettamista selvittämään sijaintipaikkarekisteriin liittyviä kysymyksiä. Toimikunta laati projektisuunnitelman ja käynnisti "Hyvää kunnan kouluhallintoa palvelevat akt-järjestelmät" -hankkeen, jossa selvitetään kuntien kouluhallinnon organisoimisen ja atk-ratkaisujen välistä suhdetta. Toimikunta selvitti valtion ja kuntien välisen atk-pohjaisen tiedonsiirron uudistamista, kehittämistä ja ongelmia sivistystoimen alueella. Toimikunta valmisteli tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia aikuiskoulutuksen alueella. Toimikunta kuuli opetusministeriön atk-päällikön alustuksen telemaattisista kulttuuripalveluista ja kuntien roolista niiden kehittämisessä. Toimikunta kokoontui kuluneella kaudella neljä (4) kertaa. SOSIAALITOIMEN ATK-TOIMIKUNTA Toimikunta käynnisti sosiaalitoimen ohjelmistoja koskevan selvityksen sekä käynnisti sosiaalitoimen keskeisten käsitteiden tietosisältöjen yhdenmukaistamista koskevan projektin. Toimikunta oli mukana järjestämässä sosiaalitoimen tiedonsiirtoa käsittelevää seminaaria keväällä Toimikunta valmisteli osallistumista vuoden 1991 sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikkamessuille Kaupunkiopistolla. Toimikunnan aloitteesta järjestettiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimikuntien yhteyskokous, jonka tuloksena toimikunnat pyrkivät lisäämään keskinäistä yhteistyötä. Kesken olleista projekteista päättyi kertomusvuonna kehitysvammahuollon -projekti (KERE), jonka tuottama ohjelmiston on käytössä 11 erityishuoltopiirissä. Toimikunta seurasi sosiaalitoimessa käynnissä olevia ja alaa sivuavia hankkeita, mm. Toimiva vanhustenhuoltoprojekti, kuntien ja valtion välisen tiedonsiirron SVOL-projekti, kasvatus- ja perheneuvonnan atk-projekti (KASPER) sekä asuntotoimen tietojärjestelmien määrittelyprojekti. Toimikunta kuuli asiantuntijoita sosiaalihallituksesta, toimiva vanhustenhuoltoprojektista sekä Softema Oy:stä. Toimikunta kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa. Yksi kokouksista pidettiin yhteistyössä terveydenhuollon tietojenkäsittelytoimikunnan kanssa. TERVEYDENHUOLLON TIETOJENKÄSITTELYTOIMIKUNTA Toimikunta käynnisti ja toteutti terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoitusprojektin ensimmäisen vaiheen, josta valmistuu raportti KAT- KOn julkaisusarjaan. Toimikunta kokosi vuonna 1989 järjestetyn tietojärjestelmäkartoituksen tulokset tiedotteeksi ja lehtiartikkeliksi, joka julkaistiin alan lehdissä. Toimikunta valmisteli ja käynnisti Terveydenhuollon tietojär-

6 jestelmäkartoituksen toisen vaiheen, valmisteli hankkeet "Tietotuotanto kunnissa ja kuntainliitoissa, "Selvitys terveydenhuollon palveluhakemiston perustamisesta" ja "Avoimuus terveydenhuollon tietojärjestelmissä". Toimikunta piti kertomusvuonna viisi (5) kokousta, joista yksi yhdessä sosiaalitoimen atk-toimikunnan kanssa. 6 TIETOTEKNIIKKATOIMIKUNTA Toimikunta kävi keskuudessaan varsin perusteellista keskustelua "avoimen tietojärjestelmän" käsitteestä, ja valmisteli asiaa koskevan selvityksen laatimista. Aiheesta kuultiin asiantuntijoina tietotekniikkajohtaja Heikki Sinervoa Tampereelta ja ylitarkastaja Harri Rothstenia valtiovarainministeriöstä. Asiaan liittyvien käsitteiden selkeyttämiseksi toimikunta teettää vuonna 1991 selvityksen. Toimikunta pohti erityisesti myös omaa rooliaan ja mietittiin toimikunnan tavoitteita sekä uusia menetelmiä toiminnan kehittämiseksi. Kuntien tietotekniikkaa koskevan kyselyn uudistaminen aloitettiin. Kyselytutkimuksen toteuttamista ja analysointia varten teetettiin Atk-instituutissa oppilastyönä PC sovellus. Kunnissa koottavista tiedoista muodostetaan tietokanta KATKOn toimistoon. Hanke tuottaa suppean tietokannan myös kunnan omiin tarpeisiin. Toimikunta aloitti projektin, jossa selvitetään hypertekstin käyttömahdollisuuksia kunnallishallinnossa. Yleiseen tietoverkkoon liittyviä kysymyksiä on myös useassa eri yhteydessä käsitelty toimikunnan kokouksissa. Toimikunta on tutustunut Suomen Tietoverkkopalvelu Oy:n toimintaan sekä Heurekan tekoälyaiheiseen näyttelyyn. Toimikunta kokoontui kaudella viisi kertaa. TEKNISEN HALLINNON ATK-TOIMIKUNTA Toimikunnan toiminta organisoitiin uudelleen siten, että jaostoja ei enää muodostettu. TEKATKO saattoi päätökseen eräitä projekteja, jotka oli jo käynnistetty ja jotka oli pääosin toteutettu vuoden 1989 aikana jaostojen alaisuudessa (rekisteri-, mittaustoimen tai yhdyskuntatekniikan jaosto). TEKATKO totesi että teknisen hallinnon visiohanketta ei jatketa. TEKATKO suunnitteli toisaalta tulevaa toimintaansa ja tuotti visiohankkeen selvitysten ja keskustelujen pohjalta raportin "TEKATKOn toiminta vuonna ". Toimikunnassa käsiteltiin jäsenten valmistelun pohjalta seuraavat projektialoitteet tai projektisuunnitelmat: Kunnan paikkatietojen hakemisto ja kuvatietokanta (hyväksytty käynnistettäväksi), teknisten palvelujen tietotekniikan kehittäminen keskisuurissa ja pienissä kunnissa (periaatteellinen käynnistyslupa), kunnan teknisen palvelun atk-julkaisut 1991 (hyväksytty käynnistettäväksi) sekä teknisen sektorin laitteisto- ja ohjelmistovertailu. Toimikunta osallistui ympäristöministeriön maankäytön CAD- ohjelmistoja koskevaan selvitykseen. Toimikunta osallistui Pohjoismaisen ministerineuvoston osarahoituksella toteutettuun NORGIS- hankkeeseen, joka tuotti mm. skenaarioraportin sijaintitiedon hallinnan mahdollisuuksista. IKKTJ-projekti päättyi joulukuussa. Muita toimintavuonna käsiteltyjä asioita olivat: kuntarekisterisuosituksen ajantasaistamista koskeva aloite, yritys- ja toimipaikkatietojen saantia kunnallishallintoon koskevan selvityksen käynnistämistarve, kiinteistökaup-

7 parekisterin perustaminen, hintasuosituksen ajantasaistaminen, Nordisk GIS- projekti sekä kiinteistö- ja mittaustoimen kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen. 7 Toimikunnan jäsenet toimivat aktiivisesti mittavan KUTI-seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa mm. kurssisuunnittelussa, kurssien vetäjinä ja luennoitsijoina. TEKATKO piti toimintavuotena 1990 yhteensä kahdeksan kokousta, joista ensimmäinen pidettiin vielä vuoden 1989 kokoonpanolla. KATKON TOIMISTO KATKOn toimistossa on kuluneena vuonna työskennellyt pääsihteeri, pääsuunnittelija ja toimistosihteeri. Projektivaroista on lisäksi palkattu päätoiminen projektipäällikkö. Pääsihteerin tointa on hoitanut Folke Sundqvist lähtien, pääsuunnittelijan toimessa jatkoi Kari Luukkonen, projektipäällikön toimessa Sami Määttä ja toimistosihteerinä Margit Saukkonen.

22.2.1993 TOIMINTAKERTOMUS 1992 YLEISTÄ

22.2.1993 TOIMINTAKERTOMUS 1992 YLEISTÄ 22.2.1993 TOIMINTAKERTOMUS 1992 J..\nvk\TOIMKERT.92B YLEISTÄ Kunnallishallinnon tietotekniikkamarkkinoihin lama tuli kaksi vuotta yksityistä sektoria myöhemmin eli oikeastaan vasta vuonna 1992. 1980-luvulla

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

PERUSTIETOVARANTOJAOSTO TOIMINTAKERTOMUS Eero Mantere

PERUSTIETOVARANTOJAOSTO TOIMINTAKERTOMUS Eero Mantere 1 PERUSTIETOVARANTOJAOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 2016 Eero Mantere 2.2.2016 Oheisena on perustietovarantojaoston puheenjohtajan yhteenveto jaoston toiminnasta: 1. Perustietovarantojaoston asettaminen Julkisen

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne

JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne 29.6.2015 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät...

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös 1 (5) VM130:01/2015 12.5.2016 JulkICT-osasto JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Tausta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten Hankesuunnitelma v.0.3 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Hankkeen perustamisen tausta 4 1.2 Hankkeen tavoitteet 4 1.3 Hankkeen sidosryhmät

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositukset. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, JulkICT

Julkisen hallinnon suositukset. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, JulkICT Julkisen hallinnon suositukset Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, JulkICT 3.6.2013 1 JHS-järjestelmän historiaa Valtioneuvosto päätti valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

JHS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN KUSTANNUSLASKENTA

JHS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN KUSTANNUSLASKENTA JHS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN KUSTANNUSLASKENTA Hyväksytty asiantuntijajaostossa 27.1.2017 Heli Salmi / Netum Oy 26.1.2017 1(10) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta...

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45 Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Juha Lång,

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman päätösseminaari Hämeenlinnassa 25.11.2014 Mikko Nurmi, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Metsäpalveluyritysten tarve tietojärjestelmälle

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JHS 166 (JIT2007) uusiminen

JHS 166 (JIT2007) uusiminen JHS 166 (JIT2007) uusiminen Hankesuunnitelma v.0.1 Hankesuunnitelma JHS166 uusiminen v.0.1 30.08.2012 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö JHS-järjestelmä ja standardit Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö 9.6.2010 1 JHS-järjestelmän historiaa Valtioneuvosto päätti valtionhallinnon sisäisistä standardeista

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -päivitys JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara Päivitysluonnoksen valmistelu Työryhmä käynnisti työskentelyn marraskuussa 2012, kokoonpano:

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 29.4.2015 ehdotettavien henkilöiden cv:t

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 29.4.2015 ehdotettavien henkilöiden cv:t Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 29.4.2015 ehdotettavien henkilöiden cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

KUNTIEN TILILUETTELO

KUNTIEN TILILUETTELO KUNTIEN TILILUETTELO Kuntien toimintaympäristön muutokset: Kehittämistarpeet kuntatilastoinnille ja yleensä kuntien tietohuollolle. Kuntien johtamisen lisäksi kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavia tietoja

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin?

Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin? Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin? Juhta asiantuntijaryhmä: tietoturva, tietosuoja, varautuminen puheenjohtaja Tuula Seppo Valtio Expo 10.5.2017, klo 10.30-11, Fennia 1 2 krs. Digitalisaatio

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

JHS xxx Kuntien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit

JHS xxx Kuntien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit JHS xxx Kuntien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit Hankesuunnitelma v.1.0 Hanna Majurinen VM/julkICT Hankesuunnitelma v.1.0 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 1 3706/00.01.00/2013 231 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. (09) 816 22252 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

JHS xxx Kuntien talousarvio ja suunnitelma

JHS xxx Kuntien talousarvio ja suunnitelma JHS xxx Kuntien talousarvio ja suunnitelma 25.5.2015 1(10) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 4

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke

Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke HANKE-ESITTELY Toukokuu 2006 Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke Pasi Lappalainen, Suunnittelukeskus Oy HALLITUS FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

Kimmo Rasila. Copyright Kuntien Tiera Oy 1

Kimmo Rasila. Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Kimmo Rasila Ekonomi Kimmo Rasila on perustamansa ExecNet Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus ICT-alasta sekä hallitustyöstä. Rasila teki pitkän uran IBM:llä 1980 2003

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

SeutuICT -strategian periaate- ja aiesopimus

SeutuICT -strategian periaate- ja aiesopimus SeutuICT -strategian periaate- ja aiesopimus Näiden periaatteiden piirissä ovat Kaarinan, Liedon, Naantalin, Paimion, Raision ja Turun kuntien ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ICT-vastuualueet ja

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto PÖYTÄKIRJA 1 (3) 6.5.2004 Aika: 6.5.2004 Paikka: Heureka Läsnä: Osallistujalista liitteessä 1 1 Vuosikokouksen avaus Kokouksen avasi Mika Kaijanen toivottaen

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien CV:t

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien CV:t Hallituksen jäseniksi ehdotettavien CV:t Yhtiökokous 27.4.2017 Copyright Kuntien Tiera Oy Kimmo Rasila Ekonomi Kimmo Rasila on perustamansa ExecNet Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa ehdotettavien henkilöiden cv:t

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa ehdotettavien henkilöiden cv:t Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 6.5.2014 ehdotettavien henkilöiden cv:t Markku Silén Markku Silén on toiminut yli 30 vuotta kansainvälisissä liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan palveluiden

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUS- JA IHMISOIKEUSYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOSTA 1 Yleistä Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot