TOIMINTAKERTOMUS 1990

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1990"

Transkriptio

1 KATKOnk/TOIMKEFS TOIMINTAKERTOMUS 1990 YLEISTÄ Julkishallinnon tietotekniikan volyymin kasvu jatkui vielä vuonna Kuntapuolen osalta kasvu lienee pudonnut edellisen vuoden 20 %:sta noin 10 %:iin. Kunnallishallinnon toimittajakentässä merkittävin muutos oli Kunnallistieto Oy:n ja PTK- Tietokeskuksen fuusioituminen KT- Tietokeskukseksi. Uudesta yhtiöstä tuli maan kolmanneksi suurin tietotekniikan toimittaja ja sen markkinaosuus kunnallishallinnon kentässä on noin puolet. Myös Nixdorfin emoyhtiön fuusio merkitsi Suomessa toimivalle yritykselle uutta nimeä Siemens Nixdorf Informaatiojärjestelmät OY joskin fuusiovaikutus muutoin jäikin vähäiseksi. Tekninen kehitys jatkui kohti työasema-arkkitehtuureja ja standardoituja järjestelmiä. KATKOn pääsihteeri ja toimikunnat osallistuivat avoimuutta koskeviin keskusteluihin ja aihetta käsittelevää selvitystä on ryhdytty valmistelemaan tietotekniikkatoimikunnassa. Tunnusomaista vuodelle oli julkisen hallinnon tietohuoltoyhteistyön tiivistyminen erityisesti KATKOn ja sisäasiainministeriön alaisen julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) välillä. JUHTA sai ensimmäisen pääsihteerinsä syksyllä 1990 ja KATKOn uusi pääsihteeri aloitti vuoden 1990 alussa. Vuoden 1990 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu painopistealueiksi kuntien palveluihin ja uuden teknologian soveltamiseen liittyvät hankkeet sekä konekieliseen tiedonsiirtoon liittyvät selvitykset. Kuntien palvelut olivat tarkastelun kohteena erityisesti "Kuntien palvelut ja tietotekniikka (KUNPA)" -projektissa, joka päättyi lokakuussa Uutta teknologiaa edustivat mm. valmisteilla oleva hypertekstikokeilu sekä vuonna 1991 toteutettavaan kunnallishallinnon tietotekniikkakyselyyn liittyvän lomakeohjelmiston laatiminen. OVT- tiedonsiirron osalta käynnistettiin yhteistyössä JUHTAn kanssa selvitys "julkishallinnon OVTstä" jonka tuloksena toivotaan voitavan sopia OVT- työnjaosta kuntien ja valtion välillä. Toimikuntien valmistelemia tiedonsiirtohankkeita jarrutti lisäksi mm. valtionosuusuudistuksen valmistelu ja tässä yhteydessä muodostettu periaatteellinen kannanotto siitä että nykyisenkaltaista laajaa valtionosuus- tiedonsiirtoa ei jatkossa tule olemaan. Tietoliikenne ja -verkot ovat olleet esillä KATKOn toiminnassa mm. Suomen tietoverkkopalvelulta tilatun asiaa koskevan selvityksen muodossa ja Liikenneministeriön TELMO- projektin (ent. yleinen tietoverkko) kautta. KATKO on TELMOssa edustanut kunnallishallintoa. Toimintavuoden aikana käynnistyi myös julkishallinnon ja yritysten sähköisiä palveluja tietoverkon kautta tarjoava hanke TELMO Kuusamoon- projekti. Vuoden aikana valmisteltiin myös uudistettua painosta KATKOn lähiverkkoselvityksestä.

2 NEUVOTTELUKUNTA 2 Vuoden 1990 alusta astui voimaan uusi toimintasääntö jonka mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on: - ohjata ja kehittää kunnallishallinnon tietotekniikkatoimintaa - tehdä tarvittavia tutkimuksia ja selvityksiä omalla toimialallaan - informoida kuntia toimialaansa kehityksestä, mahdollisuuksista ja vaikutuksista - antaa asiaa koskevia suosituksia ja avustaa kuntia ja kuntainliittoja toimialaansa kehittämisessä - antaa alaansa liittyvää koulutusta ja avustaa sen toimeenpanossa - kehittää toimialansa yhteistyötä valtionhallinnon, korkeakoulujen ja tarvittaessa Pohjoismaiden kuntien keskusjärjestöjen kanssa - antaa lausuntoja toimialansa kehittämisestä - edistää ja yhtenäistää toimialansa ohjeiden laatimista ja kehittämistä ja tehdä tätä koskevia esityksiä ja aloitteita. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Matti Haapala Suomen Kaupunkiliitosta ja varapuheenjohtajana tietohallintapäällikkö Heikki Lunnas Suomen Kunnallisliitosta. Neuvottelukuntaan kuului 14 varsinaista jäsentä, kaksi asiantuntijaa sekä kolmihenkinen sihteeristö, jota johti pääsihteeri. Toimintavuoden aikana pidettiin 4 neuvottelukunnan kokousta. Alkuvuodesta neuvottelukunta kävi periaatteellista keskustelua omasta roolistaan ja työtavoistaan kaupunginkamreeri Juha Heinosen laatiman "KATKOsta KUTKA"-muistion pohjalta. Vaikka tarvetta selvästi laajamittaisempaan ja kenties myös alueellistettuun toimintaan saattaisi olla tähän ei nähty mahdollisuuksia olevan. Tältä osin KATKOn toiminnassa pyritään ottamaan huomioon asioita ja näkökohtia joita tässä yhteydessä esitettiin. Merkittäviä teemoja ja asiakokonaisuuksia neuvottelukunnan muissa kokouksissa olivat mm. tietosuoja ja julkisen hallinnon tietohuoltoyhteistyö. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) kanssa käynnistettiin yhteishankkeita, joita olivat mm. julkishallinnon tiedonsiirtoon liittyvä selvitys ja julkisen hallinnon ovt- yhteistyön valmistelu. Pääsihteeri on lisäksi osallistunut lukuisiin työryhmiin mm. valtiovarainministeriön aluetietotoimikunnan alaiseen työryhmään jonka tehtävänä on ollut pohtia yhteiskunnan perusrekistereiden roolia tulevaisuudessa. Lisäksi tietotekniikan standardointi ja erilaisten rajapintojen määrittely oli esillä monissa yhteyksissä. Teknisen sektorin hankkeista merkittävä kokonaisuus on ollut paikkatiedonhallinta ja siihen liittyvät selvitykset. Konkreettisena painopistealueena oli pienten kuntien atk-tarpeet ja niihin liittyvät selvitykset. Merkittävä ja ajankohtainen oli myös "Kuntien palvelut ja tietotekniikka (KUNPA)" -projekti, joka päättyi lokakuussa Neuvottelukunta seurasi erityisesti kuntien valtionosuusuudistuksen valmistelua ja tele-lain kuntien omia tietoverkkoja koskevaa oikeustapahtumaa ja sitä seurannutta lainmuutoksen valmistelua. Asiantuntijoina kuultiin Suomen tietoverkkopalvelu Oy:n toimitusjohtajaa Jonny Friskbergiä aiheesta Julkisen hallinnon palvelu (JUHA) -verkko sekä FT Antti Hautamäkeä palvelustrategiamenetelmästä ja KUNPA- projektin tuloksista.

3 3 Neuvottelukunnan toimintaa ohjasi ensimmäistä kertaa kaikille keskusjärjestöjen yhteisille neuvottelukunnille yhteinen toimintasääntö. Toimisäännön uudistaminen ei merkinnyt toiminnallisia muutoksia KATKOn toiminnassa. Neuvottelukunnan asiat valmisteli edelleen neuvottelukunnan nimittämä työjaosto, jolle puolestaan asiat valmisteli pääasiassa KATKOn toimisto toimikuntien avustuksella. Kunnallishallinnon tietotekniikkaneuvottelukunta (KATKO) piti kuluneella kaudella neljä kokousta, joista yksi pidettiin TELEn tiloissa Vallilassa. TALOUS Neuvottelukunnan liikevaihtoa vastaava luku oli vuoden 1990 kirjanpidon mukaan 5,7 Mmk. Projektimenot muodostivat tästä suurimman osuuden eli 3,7 Mmk. Neuvottelukunnan varsinaiset menot olivat 2,0 Mmk. Vertailu talousarvioon osoittaa että menojen osalta ollaan pysytty talousarvion raameissa. Tulopuolella palvelujen myyntiin oli merkitty mk kun tuloja kertyi vain 15% tästä eli n mk. Koska menopuolella oli säästöä vain n mk tilinpäätös saatiin tasapainoitettua vain nostamalla keskusjärjestöjen osuutta talousarvioon nähden. Tämä merkitsi vajaan 10 % nousua liittojen osuuksiin. Neuvottelukunnan, toimikuntien ja toimiston menot pysyivät kokonaisuuksina kohtuullisesti talousarvion raameissa. Tilinpäätös on liitteenä. PROJEKTIT Toimintavuodelle ajoittui seuraavien projektien päättyminen: - Kuntien palvelut ja tietotekniikka (KUNPA) - Kehitysvammahuollon tietojärjestelmä (KERE) - Kunnan teknisen sektorin visio - Maastotiedon standardointi - Katu- ja väylätietojärjestelmä (KATI) - Vaalien tulospalvelun kehittäminen kunnissa - Selvitys johdon tietohuollosta teknisellä sektorilla - Integroitu kunnan kiinteistötietojärjestelmä (IKKTJ) Seuraaville projekteille annettiin käynnistyslupa: - Lähiverkkojen käyttö kunnissa - Asuntotoimen tietojärjestelmän suunnittelu ja toteutus - Yhdyskuntatekniikan hankehallinnan tietojärjestelmän systeemisuunnittelu - Vaalien tulospalvelun kehittäminen kunnissa - Sosiaalitoimen ohjelmistotarjonnan kartoitus - Terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoituksen II vaihe - Tietosuoja - Kunnan paikkatietohakemisto ja kuvatietokanta - Tietotekniikan sopimusmallit ja hankintaohjeet - Kunnan teknisen palvelun atk-julkaisut Kunnan ympäristötietojärjestelmän toteutus SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT

4 Toimintavuoden aikana KATKO järjesti yhteistyössä Kaupunkiopiston kanssa mittavan Kuntien teknisen sektorin tietotekniikkaa käsittelevän KU- TI-90 tapahtuman, joka koostui näyttelystä ja seminaareista. Tapahtumaan osallistui noin 700 henkilöä. Kuntien palvelut ja tietotekniikka (KUNPA) -projekti järjesti päätösseminaarin Kaupunkiopistolla. 4 JULKAISUT KATKOn projekti- ja selvitystyö tuotti vuonna 1990 seuraavat julkaisut, joita myydään Kaupunkiliiton julkaisumyynnin välityksellä: - Lähiverkkojen käyttö kunnallishallinnossa - Tutkimusraportti elinoloja kuvaavien tietojen tarpeesta ja käytöstä kunnallishallinnossa/seppo Nevatalo - Kuntien palvelustrategiat - Kunnan palvelujen ja tietotekniikan kehittäminen (KUNPA) projektin loppuraportti - Matkakertomus UNIX'89 tapahtumaan, Tukholma Kunnan tavoitteellinen toimistojärjestelmä/tietojyvä Oy - Kunnan palvelut ja tietotekniikka - Johdatus palvelustrategiamenetelmään/hm&v Research Oy - Selvitys johdon tietohuollosta kunnan teknisellä sektorilla - Kiinteistö- ja mittaustoimen toimistoautomaation yleissuunnitelma KATKOn julkaisusarjaan otettiin lisäksi myytäväksi KUNPA projektiin liittyvä SITRAn julkaisema "Palvelustrategiat julkisessa hallinnossa" TOIMIKUNNAT Kunnallishallinnon tietotekniikkaneuvottelukunta (KATKO) asetti vuodelle 1990 seuraavat toimikunnat: yleishallinnon atk-toimikunta, sivistystoimen atk-toimikunta, sosiaalitoimen atk-toimikunta, terveydenhuollon tietojenkäsittelytoimikunta, tietotekniikkatoimikunta ja teknisen hallinnon atk-toimikunta. Muutoksena edelliseen kauteen oli TEKATKOn jaostojen sekä palvelussuhdeasiainjaoston poisjääminen. Samalla taloushallinnon atk-toimikunnan nimi muutettiin yleishallinnon atk-toimikunnaksi. Nimenmuutos merkitsi käytännössä toimikunnan toimialan laajenemista: taloushallinnon lisäksi toimikunnalle tuli uusina alueina henkilöstöhallinto, toimistoautomaatio, yleishallinto, tiedottaminen ja palvelujen kehittäminen yleisesti. YLEISHALLINNON ATK-TOIMIKUNTA Toimikunta jatkoi edelliseltä toimikunnalta siirtyneiden asioiden käsittelyä. Suurin hanke oli edelleen Ulf Forsmanin teoksen "Kunta kuntoon" arviointi ja loppuunsaattaminen. Toimikunta jatkoi edellisen toimikunnan vireillepanemaa ovt- standardin käytön pilottiprojektin valmistelua ja projektisuunnitelma hankintatoimen alueelle on valmistumassa. Toimikunta hyväksyi osaltaan alustavasti "Talouden ohjauksen tietojärjestelmän", TOTIn projektisuunnitelman. Projektin tarkoituksena on tuottaa kehittämismalli kuntien

5 talouden ohjausta, päätöksentekoa ja tulosseurantaa palvelevasta tietojärjestelmästä. Toimikunnalla on ollut seurattavanaan KATKOn projekteista ASHA (kuntien asiointihanke), KUNPA ja VAALIT. Kuluneella toimikaudella toimikunta kokoontui viisi (5) kertaa. 5 SIVISTYSTOIMEN ATK-TOIMIKUNTA Toimikunta käynnisti pienten kuntien kirjastojen tietotekniikkaa selvittävän tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on tuottaa asiaa koskeva raportti. Toimikunta toimi kokoonkutsujana yleisten kirjastojen sijaintipaikkarekisterin tarvetta selvittävässä neuvottelutilaisuudessa opetusministeriön, Kirjastopalvelun ja atk-järjestelmätuottajien edustajien kanssa. Tilaisuuden tuloksena päätettiin ehdottaa opetusministeriölle toimikunnan asettamista selvittämään sijaintipaikkarekisteriin liittyviä kysymyksiä. Toimikunta laati projektisuunnitelman ja käynnisti "Hyvää kunnan kouluhallintoa palvelevat akt-järjestelmät" -hankkeen, jossa selvitetään kuntien kouluhallinnon organisoimisen ja atk-ratkaisujen välistä suhdetta. Toimikunta selvitti valtion ja kuntien välisen atk-pohjaisen tiedonsiirron uudistamista, kehittämistä ja ongelmia sivistystoimen alueella. Toimikunta valmisteli tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia aikuiskoulutuksen alueella. Toimikunta kuuli opetusministeriön atk-päällikön alustuksen telemaattisista kulttuuripalveluista ja kuntien roolista niiden kehittämisessä. Toimikunta kokoontui kuluneella kaudella neljä (4) kertaa. SOSIAALITOIMEN ATK-TOIMIKUNTA Toimikunta käynnisti sosiaalitoimen ohjelmistoja koskevan selvityksen sekä käynnisti sosiaalitoimen keskeisten käsitteiden tietosisältöjen yhdenmukaistamista koskevan projektin. Toimikunta oli mukana järjestämässä sosiaalitoimen tiedonsiirtoa käsittelevää seminaaria keväällä Toimikunta valmisteli osallistumista vuoden 1991 sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikkamessuille Kaupunkiopistolla. Toimikunnan aloitteesta järjestettiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimikuntien yhteyskokous, jonka tuloksena toimikunnat pyrkivät lisäämään keskinäistä yhteistyötä. Kesken olleista projekteista päättyi kertomusvuonna kehitysvammahuollon -projekti (KERE), jonka tuottama ohjelmiston on käytössä 11 erityishuoltopiirissä. Toimikunta seurasi sosiaalitoimessa käynnissä olevia ja alaa sivuavia hankkeita, mm. Toimiva vanhustenhuoltoprojekti, kuntien ja valtion välisen tiedonsiirron SVOL-projekti, kasvatus- ja perheneuvonnan atk-projekti (KASPER) sekä asuntotoimen tietojärjestelmien määrittelyprojekti. Toimikunta kuuli asiantuntijoita sosiaalihallituksesta, toimiva vanhustenhuoltoprojektista sekä Softema Oy:stä. Toimikunta kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa. Yksi kokouksista pidettiin yhteistyössä terveydenhuollon tietojenkäsittelytoimikunnan kanssa. TERVEYDENHUOLLON TIETOJENKÄSITTELYTOIMIKUNTA Toimikunta käynnisti ja toteutti terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoitusprojektin ensimmäisen vaiheen, josta valmistuu raportti KAT- KOn julkaisusarjaan. Toimikunta kokosi vuonna 1989 järjestetyn tietojärjestelmäkartoituksen tulokset tiedotteeksi ja lehtiartikkeliksi, joka julkaistiin alan lehdissä. Toimikunta valmisteli ja käynnisti Terveydenhuollon tietojär-

6 jestelmäkartoituksen toisen vaiheen, valmisteli hankkeet "Tietotuotanto kunnissa ja kuntainliitoissa, "Selvitys terveydenhuollon palveluhakemiston perustamisesta" ja "Avoimuus terveydenhuollon tietojärjestelmissä". Toimikunta piti kertomusvuonna viisi (5) kokousta, joista yksi yhdessä sosiaalitoimen atk-toimikunnan kanssa. 6 TIETOTEKNIIKKATOIMIKUNTA Toimikunta kävi keskuudessaan varsin perusteellista keskustelua "avoimen tietojärjestelmän" käsitteestä, ja valmisteli asiaa koskevan selvityksen laatimista. Aiheesta kuultiin asiantuntijoina tietotekniikkajohtaja Heikki Sinervoa Tampereelta ja ylitarkastaja Harri Rothstenia valtiovarainministeriöstä. Asiaan liittyvien käsitteiden selkeyttämiseksi toimikunta teettää vuonna 1991 selvityksen. Toimikunta pohti erityisesti myös omaa rooliaan ja mietittiin toimikunnan tavoitteita sekä uusia menetelmiä toiminnan kehittämiseksi. Kuntien tietotekniikkaa koskevan kyselyn uudistaminen aloitettiin. Kyselytutkimuksen toteuttamista ja analysointia varten teetettiin Atk-instituutissa oppilastyönä PC sovellus. Kunnissa koottavista tiedoista muodostetaan tietokanta KATKOn toimistoon. Hanke tuottaa suppean tietokannan myös kunnan omiin tarpeisiin. Toimikunta aloitti projektin, jossa selvitetään hypertekstin käyttömahdollisuuksia kunnallishallinnossa. Yleiseen tietoverkkoon liittyviä kysymyksiä on myös useassa eri yhteydessä käsitelty toimikunnan kokouksissa. Toimikunta on tutustunut Suomen Tietoverkkopalvelu Oy:n toimintaan sekä Heurekan tekoälyaiheiseen näyttelyyn. Toimikunta kokoontui kaudella viisi kertaa. TEKNISEN HALLINNON ATK-TOIMIKUNTA Toimikunnan toiminta organisoitiin uudelleen siten, että jaostoja ei enää muodostettu. TEKATKO saattoi päätökseen eräitä projekteja, jotka oli jo käynnistetty ja jotka oli pääosin toteutettu vuoden 1989 aikana jaostojen alaisuudessa (rekisteri-, mittaustoimen tai yhdyskuntatekniikan jaosto). TEKATKO totesi että teknisen hallinnon visiohanketta ei jatketa. TEKATKO suunnitteli toisaalta tulevaa toimintaansa ja tuotti visiohankkeen selvitysten ja keskustelujen pohjalta raportin "TEKATKOn toiminta vuonna ". Toimikunnassa käsiteltiin jäsenten valmistelun pohjalta seuraavat projektialoitteet tai projektisuunnitelmat: Kunnan paikkatietojen hakemisto ja kuvatietokanta (hyväksytty käynnistettäväksi), teknisten palvelujen tietotekniikan kehittäminen keskisuurissa ja pienissä kunnissa (periaatteellinen käynnistyslupa), kunnan teknisen palvelun atk-julkaisut 1991 (hyväksytty käynnistettäväksi) sekä teknisen sektorin laitteisto- ja ohjelmistovertailu. Toimikunta osallistui ympäristöministeriön maankäytön CAD- ohjelmistoja koskevaan selvitykseen. Toimikunta osallistui Pohjoismaisen ministerineuvoston osarahoituksella toteutettuun NORGIS- hankkeeseen, joka tuotti mm. skenaarioraportin sijaintitiedon hallinnan mahdollisuuksista. IKKTJ-projekti päättyi joulukuussa. Muita toimintavuonna käsiteltyjä asioita olivat: kuntarekisterisuosituksen ajantasaistamista koskeva aloite, yritys- ja toimipaikkatietojen saantia kunnallishallintoon koskevan selvityksen käynnistämistarve, kiinteistökaup-

7 parekisterin perustaminen, hintasuosituksen ajantasaistaminen, Nordisk GIS- projekti sekä kiinteistö- ja mittaustoimen kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen. 7 Toimikunnan jäsenet toimivat aktiivisesti mittavan KUTI-seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa mm. kurssisuunnittelussa, kurssien vetäjinä ja luennoitsijoina. TEKATKO piti toimintavuotena 1990 yhteensä kahdeksan kokousta, joista ensimmäinen pidettiin vielä vuoden 1989 kokoonpanolla. KATKON TOIMISTO KATKOn toimistossa on kuluneena vuonna työskennellyt pääsihteeri, pääsuunnittelija ja toimistosihteeri. Projektivaroista on lisäksi palkattu päätoiminen projektipäällikkö. Pääsihteerin tointa on hoitanut Folke Sundqvist lähtien, pääsuunnittelijan toimessa jatkoi Kari Luukkonen, projektipäällikön toimessa Sami Määttä ja toimistosihteerinä Margit Saukkonen.

22.2.1993 TOIMINTAKERTOMUS 1992 YLEISTÄ

22.2.1993 TOIMINTAKERTOMUS 1992 YLEISTÄ 22.2.1993 TOIMINTAKERTOMUS 1992 J..\nvk\TOIMKERT.92B YLEISTÄ Kunnallishallinnon tietotekniikkamarkkinoihin lama tuli kaksi vuotta yksityistä sektoria myöhemmin eli oikeastaan vasta vuonna 1992. 1980-luvulla

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman päätösseminaari Hämeenlinnassa 25.11.2014 Mikko Nurmi, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Metsäpalveluyritysten tarve tietojärjestelmälle

Lisätiedot

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 29.4.2015 ehdotettavien henkilöiden cv:t

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 29.4.2015 ehdotettavien henkilöiden cv:t Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 29.4.2015 ehdotettavien henkilöiden cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten Hankesuunnitelma v.0.3 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Hankkeen perustamisen tausta 4 1.2 Hankkeen tavoitteet 4 1.3 Hankkeen sidosryhmät

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45 Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Juha Lång,

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö JHS-järjestelmä ja standardit Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö 9.6.2010 1 JHS-järjestelmän historiaa Valtioneuvosto päätti valtionhallinnon sisäisistä standardeista

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

KUNTIEN TILILUETTELO

KUNTIEN TILILUETTELO KUNTIEN TILILUETTELO Kuntien toimintaympäristön muutokset: Kehittämistarpeet kuntatilastoinnille ja yleensä kuntien tietohuollolle. Kuntien johtamisen lisäksi kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavia tietoja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

JHS xxx Kuntien talousarvio ja suunnitelma

JHS xxx Kuntien talousarvio ja suunnitelma JHS xxx Kuntien talousarvio ja suunnitelma 25.5.2015 1(10) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 4

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke

Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke HANKE-ESITTELY Toukokuu 2006 Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke Pasi Lappalainen, Suunnittelukeskus Oy HALLITUS FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto PÖYTÄKIRJA 1 (3) 6.5.2004 Aika: 6.5.2004 Paikka: Heureka Läsnä: Osallistujalista liitteessä 1 1 Vuosikokouksen avaus Kokouksen avasi Mika Kaijanen toivottaen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa ehdotettavien henkilöiden cv:t

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa ehdotettavien henkilöiden cv:t Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 6.5.2014 ehdotettavien henkilöiden cv:t Markku Silén Markku Silén on toiminut yli 30 vuotta kansainvälisissä liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan palveluiden

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

Kaupalliset kirjastojärjestelmät

Kaupalliset kirjastojärjestelmät Kaupalliset kirjastojärjestelmät Lapin yhteinen kirjasto -projekti Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutustilaisuus 20.9.2012 Pori Leena Kinnunen, Rovaniemen kaupunginkirjasto Esityksen rakenne: Projektin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Terveydenhuollon atk-päivät Mikkeli 29-30.5.2006 Matti Puhakka 1 Kelan toiminta-ajatus Elämässä mukana muutoksissa

Lisätiedot

05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:01 /2003 05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 30.01.2004, klo. 14.00-15.50 Paikka Valtioneuvoston linna, kokoushuone

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA

VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA v.1.0 25.03.2013 1(10) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004 08.03.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004 Yleistä Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmassa todetaan, että valtionhallinto edistää tietoyhteiskuntakehitystä

Lisätiedot

YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA JA NIMEÄMISPYYNNÖSTÄ NEUVOTTELUKUNTAAN

YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA JA NIMEÄMISPYYNNÖSTÄ NEUVOTTELUKUNTAAN MUISTIO VM129:00/2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari 9.2.2016 YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot