toimintakertomus 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 toimintakertomus 2006

2

3 toimintaperiaatteet Mainostajien Liiton tehtävä on antaa mainostajille taloudellista hyötyä, vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia. Mainostajien kannalta tehokkaan ja taloudellisen ostotoiminnan tukemisen lisäksi Mainostajien Liiton tavoitteena on markkinointiviestinnän toimintaedellytysten vahvistaminen. Mainonnan arvostuksen ja ymmärtämisen nostaminen niin yrityksissä kuin kuluttajien ja sidosryhmien piirissä on myös liiton tärkeä tehtävä. Lisäksi liiton tavoitteena on mainostajien ammattitaidon nostaminen kouluttamalla ja kehittämällä markkinointiviestinnän työvälineitä kuten julkaisuja ja tutkimuksia. 3

4 4 LIITON 55. TOIMINTAVUOSI

5 sisällysluettelo Toimintaperiaatteet 3 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro 7 Markkinointiviestinnän toimintaympäristö 8 Taloudellinen kehitys 8 Mediamainonnan määrän kehitys 8 Liiton tutkimukset 8 Keskeiset teemat 12 Liiton strategia 12 Media Smart -mainonnan lukutaito-ohjelma peruskouluille 12 Televisio ilman rajoja -direktiivi 12 Mainonnan kauppatapa 13 Myönnetyt tunnustukset ja alan kilpailuyhteistyö 14 Vuoden Mainostaja 14 Mainostajien rahasto 14 AdProfi t tuloksellista mainontaa -kilpailu 14 Vuoden Lääkemainos ja Radiomainoskilpailu Kaiku 14 Edunvalvonta 16 Liiton kannanotot 16 Järjestö- ja muu sidosryhmäyhteistyö 21 Edustukset yhteistyöelimissä 22 Mainostajien Liiton kattojärjestö WFA 24 Jäsenpalvelu 26 Asiantuntijapalvelut 26 Mallisopimukset 26 Verkko- ja tietopalvelut 26 Jäsentiedotteet 27 Koulutus 27 Vuoden 2006 tilaisuudet 28 Julkaisut 28 Organisaatio 30 Vuosikokous 30 Hallitus 31 Jäsenistö 31 Työryhmät 32 Liiton toimisto 35 Talous 37 Jäsenmaksut 37 Tuloslaskelma 37 Tase 39 Tilinpäätöksen liitetiedot 40 Tilintarkastuskertomus 43 Jäsenet 44 5

6 puheenjohtajan puheenvuoro Liitto ajan hermolla Mennyt vuosi oli jatkoa jo muutaman vuoden kestänyttä hyvän taloudellisen kehityksen ajanjaksoa. Näyttää siltä, että eknomistiemme optimistisimmat skenaariot toteutuvat vuonna Suomessa menee nyt lujaa Länsi-Eurooppa on elpynyt, USA jatkaa positiivista kehitystään ja Venäjän sekä Aasian kasvu on ennätyskorkea. Suomen työllisyyskehitys on erittäin positiivinen ja yritysten taloudellinen toimeliaisuus ja tulokset jatkuvat noususuunnassa. Kaikki edellä mainittu mahdollistaa ja edellyttää mainostajilta lisääntyvää aktiviteettia ja antaa alan toimijoille positiivisen vireen. Vuoden 2006 aikana lanseerattiin Suomessa mainonnan lukutaito-ohjelma, Media Smart, joka on kehitetty Iso-Britanniassa. Mainostajien Liitto on ollut aktiivisesti mukana muokkaamassa aineistoa suomalaisten opetuskäyttöön sopivaksi yhteistyössä muun muassa Opetushallituksen ja Kuluttajaviraston kanssa. Mukana projektissa on ollut Mainonnan neuvottelukunta, joka edustaa kaikkia mainonnan arvoketjun järjestöjä. On ensiarvoisen tärkeää, että lapset ja nuoret jo varhaisessa vaiheessa saavat tällaisen mainonnan ajokortin. Tämä ei voi olla vaikuttamatta positiivisesti myöhemmässä vaiheessa elämää, kun nämä nuoret tulevina päättäjinä arvioivat mainonnan strategista merkitystä yrityksissä. Mainostajien Liitto ja liikkeenjohdon konsulttitoimisto Booz Allen Hamilton tutkivat Suomessa markkinoinnin roolia yritysten johdossa. Marketing Profi ler -tutkimuksesta ilmenee, että jos markkinoinnilla on vahva rooli yrityksen johdossa, sillä on positiivinen vaikutus yrityksen tulokseen. Markkinoinnin johdon tulisi aktiivisesti selkeyttää rooliaan yrityksen strategisessa päätöksenteossa, koska odotukset tältä osin ovat kasvaneet. Kehitystä on tapahtunut viime vuosien aikana, mikä on erittäin positiivista. Yli 50 prosentissa suomalaisyrityksiä markkinointi organisaatiolla on vaikutusvaltaa yrityksen strategiseen päätök sentekoon. Luultavasti luku nousee kun Media Smart -sukupolvi astuu ohjaksiin. On mukava todeta, että Mainostajien Liitto on ollut aktiivisesti edesauttamassa mainittuja projekteja ja pystyy tältäkin osin viemään kehitystä eteenpäin mainonnan alalla. Näin liitto toimii vahvasti mainostajien etujärjestönä. Pekka Tefke puheenjohtaja 6

7 toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän asema julkishallinnossa vahvistuu Mainostajien Liiton vuoden 2006 mielenkiintoisimpia edunvalvontahankkeita oli osallistuminen Liikenteen yhteiskuntaviestintätyöryhmän työskentelyyn. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä tarkasteli yhteiskunnallisen markkinointiviestinnän erityisesti kampanjoinnin käyttöä liikennepolitiikan tukena. Työryhmä perustettiin, jotta ministeriö pysyisi edelläkävijänä maksetussa yhteiskunnallisessa viestinnässä. Viestintäkanavien lisääntyminen ja mediakentän pirstaloituminen tekevät kampanjoinnista myös julkisella sektorilla entistä haasteellisempaa. Myöskään kohderyhmät eivät ole yhtä homogeenisia kuin aikaisemmin. Julkisen sektorin etuna on kuitenkin se, että kansalaiset suhtautuvat melko myönteisesti yhteiskunnalliseen kampanjointiin. Työryhmä päätyi ehdottamaan, että tulevaisuudessa kampanjoinnille on asetettava entistä selkeämmät tavoitteet, ja niihin on ohjattava nykyistä enemmän resursseja. Kampanjoinnin aiheet on johdettava hallitusohjelmasta ja liikenneviestintäpoliittisista strategioista. Erityisesti todettiin, että viestinnän yhteistyöverkostoja tulee käyttää aktiivisemmin hyväksi. Tieliikenneturvallisuusviestintään ehdotettiin luotavan yhteiset tunnukset. Myös voimavarojen keskittämistä yhteiseen kampanjointiin pidettiin tärkeänä. Työryhmätyöskentelyssä kävi ilmi, että julkishallinnossa on samanlaisia ongelmia kuin yritysten markkinointi viestinnässä. Viestinnän roolin tulisi kasvaa organisaatiossa ja siihen tulisi panostaa entistä enemmän. Merkittävin ero tuntui olevan se, että terminologisesti julkishallinnossa on vaikea käyttää sanoja mainonta ja markkinointi. Mieluummin puhuttiin yhteiskuntaviestinnästä ja kampanjoinnista. Työryhmän raportti tulisi saattaa myös muiden ministeriöiden käyttöön. Kansalaisten vastaanottamien viestien määrän kasvaessa on todella tarpeen, että myös julkishallinto viestii tehokkaasti. Olisi hienoa, jos muutkin ministeriöt kiinnittäisivät huomiota oman hallinnonalansa viestintään. Julkishallinnon edustajien tulisi entistä paremmin ymmärtää, että markkinointiviestintä on tehokas keino kertoa omasta toiminnasta ja tavoitteista. Se on luonnollinen osa yhteiskuntaamme. Ritva Hanski-Pitkäkoski toimitusjohtaja 7

8 markkinointiviestinnän toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Maailman talouden kasvu on jatkunut ripeänä, mutta kasvun hidastumisesta on selviä merkkejä osassa teollisuusmaita. Euroalueella kasvu on pysytellyt suhteellisen vahvana enimmäkseen investointien elpymisen ansiosta. Suomen talouden laaja-alainen kasvu on jatkunut kotimaisen kysynnän ja viennin tukemana. Sekä liike-elämän että kotitalouksien tulevaisuusnäkymät ovat säilyneet suotuisina Suomessa. Bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan olevan huomattavasti parempi kuin vuonna Mainosbarometrin mukaan mainostajat näyttävät luottavan edelleen voimakkaasti kysynnän kasvuun vuonna Mainospanostuksien kasvuaikeet ovat nousseet edellisestä vuodesta (vuodelle ja vuodelle ). Länsi- Euroopassa markkinointipanostuksien uskotaan kasvavan 3,8 prosenttia ja Pohjois-Amerikassa 4,2 prosenttia vuonna Varovaisen arvion mukaan voitaisiin uskoa Suomessa päästävän noin 4 prosentin tasolle ensi vuonna edellyttäen, että taloudellinen kasvusuunta ei käänny merkittävästi. Mediamainonnan määrän kehitys Mainonnan neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2006 yhteensä miljoonaa euroa, joka on 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Mediamainonnan määrä -tutkimuksen mukaan mainonnan muutokset medioittain olivat seuraavat (verkkomediamainonnan luvuissa on mukana varsinainen ja luokiteltu mainonta, ei hakusanamainontaa, sähköisiä hakemistoja eikä hakupalveluita): 2006 Milj. euroa Muutos-% Sanomalehtimainonta 590,0 +2,5 Kaupunki- ja noutopistelehtimainonta 68,8 +2,0 Aikakauslehtimainonta 200,1 +3,3 Televisiomainonta 242,9 +5,3 Radiomainonta 46,8-0,8 Verkkomediamainonta 47,1 +25,7 Elokuvamainonta 1,4-13,0 Ulko- ja liikennemainonta 35,8-0,4 Yhteensä keskimäärin 1 232,9 +3,7 Liiton tutkimukset Liiton strategian mukaan oman tutkimustoiminnan perustehtävä on markkinointiviestintää koskevan tiedon tuottaminen ja välittäminen. Tavoite on olla johtava markkinointiviestinnän tutkimustiedon ei-kaupallinen tuottaja ja välittäjä sekä jäsenyritysten asiantuntija kaupallisissa tutkimuksissa. Mainostajien Liitto julkaisee vuosittain useita omia tutkimuksia, joissa selvitetään jäsenyritysten markkinointiviestinnän panostusten muutoksia ja kohteita. Mainosbarometri kertoo kaksi kertaa vuodessa mainospanostusaikeiden pääsuunnat sekä muutostrendit mediaryhmittäin. Tutkimusbarometri luotaa markkinatutkimuksen näkymiä. Sponsorointibarometrilla selvitetään tämän markkinointiviestinnän osa-alueen ennakoitua kehitystä yksityiskohtaisemmin. Mainos- ja mediatoimisto- 8

9 suhteet ja palkkiotavat -tutkimus sisältää benchmarking-tietoa muun muassa alan palkkiotavoista. Marketing Profiler -tutkimus Vuonna 2006 toteutettiin yhdessä liikkeenjohdon konsulttitoimiston Booz Allen Hamiltonin kanssa kansainvälinen tutkimus markkinoinnin ja markkinointiorganisaatioiden roolista. Marketing Profi ler -tutkimuksesta kävi ilmi, miten markkinointiorganisaation asema vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon ja tulokseen. Lisäksi saatiin tietoa siitä, miten yrityksen eri toimintojen käsitykset markkinoinnin roolista eroavat toisistaan. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Euroopassa ensimmäisenä Suomessa Mainostajien Liiton seminaarissa Marketing Profi ler -tutkimuksen vastausten perusteella markkinointiorganisaatiot jaettiin kuuteen edeltä määriteltyyn profi iliin, joilla kuvattiin markkinointiorganisaation roolia yrityksen strategisessa päätöksenteossa ja strategian toteuttamisessa. Yli 50 prosentissa suomalaisista yrityksistä markkinointiorganisaatio kuului kasvun edistäjiin, joilla on vaikutusvaltaisin asema strategisessa päätöksenteossa. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan tämä profi ili liittyi yrityksiin, joilla on toimialaansa keskimääräistä parempi tuottavuus ja kasvu. Muita markkinointiorganisaation rooleja voivat olla esimerkiksi markkinointipalvelujen tuottaja tai markkinoinnin neuvonantaja. Mainosbarometri 2007 Mainostajien Liitto selvitti elokuussa jäsenyritystensä markkinointiviestinnän näkymiä seuraavalle vuodelle. Vastaava tutkimus toteutettiin joulukuussa, kun näkymät seuraavalle vuodelle olivat tarkentuneet. Tällöin 35 prosenttia mainostajista aikoi lisätä markkinointiviestinnän panostuksiaan, 46 prosenttia pitää ne ennallaan ja 19 prosenttia vähentää niitä. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostunut saldoluku oli +16, kun se elokuussa oli +23. Toimialoista moniala, teollisuus ja kauppa suunnittelivat eniten markkinointiviestinnän investointiensa lisäämistä. Mainoseuroja aiottiin suunnata entistä enemmän erityisesti verkko- ja sähköpostimainontaan. Myös osoitteellinen Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen 2007 Mainosbarometri 2007 Saldo % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kasvaa Ennallaan Pienenee kysytty elokuussa % 46% 35% kysytty joulukuussa

10 suoramainonta sekä myymälämainonta kiinnosti. Oman yrityksen kysyntänäkymiin suhtauduttiin erittäin luottavaisesti. Tutkimusbarometri 2006 Markkinatutkimuspanostusten kehittyminen vuonna 2007, saldoluvut Kaikki Alle budjetti budjetti Yli budjetti Tutkimusbarometri 2006 Mainostajien Liitto ja Suomen Markkinatutkimusliitto toteuttivat jälleen yhteistyössä Tutkimusbarometri kyselyn. Panostusaikeita markkinatutkimuksiin selvitettiin alkuvuonna mainostajilta, medioilta, mainos- ja mediatoimistoilta sekä julkiselta sektorilta. Markkinatutkimuksia aiottiin ostaa edellisvuotta enemmän. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi muodostui +23, kun panostuksiaan markkinatutkimuksiin aikoi kasvattaa 47 prosenttia vastaajista ja 24 prosenttia vähentää niitä. Ostetuimpia markkinatutkimusten tyyppejä olivat edelleen asiakastyytyväisyystutkimukset, joita tilasi 58 prosenttia vastaajista. Mediamainonnan määrän seuranta nousi jälleen toiseksi suosituimmaksi (56 %). Tulevaisuudessa Tutkimusbarometrin vastaajia kiinnostivat eniten tuotetestit/palvelukonseptien kehittäminen (saldo +54). Mainonnan ennakkotestausten saldoluku oli +46. Sponsorointibarometri 2006 Sponsorointibarometrin mukaan 18 prosenttia aikoi lisätä sponsorointiin käyttämäänsä rahamäärää ja 15 prosenttia aikoi Sponsorointibarometri 2006 Sponsoroidut kohteet % vastaajista sponsoroinut 2005 Urheilu 87 muutos , saldoluku Yksilöurheilu Joukkueurheilu Urheilutapahtuma 36-8 Nuorisoliikunta Kulttuuri 46 Taidelaitokset 21 0 Taidetapahtuma 22-5 Yksittäinen taiteilija 5-19 Viihdetapahtuma 20-5 Muut 55 Tiede 12 8 Koulutus, kasvatus 13 9 Sosiaaliset kohteet Yhteiskunnall. kohteet Ympäristökohteet 15 0 TV, radio, elokuvat

11 vähentää sitä. Barometrin saldoluvuksi muodostui näin +3. Kiinnostavimpina yhteistyökumppaneina tulevaisuudessa nähtiin yhteiskunnalliset, sosiaaliset sekä nuorisoliikunnan kohteet. Panostuksia aiottiin karsia muun muassa yksittäisiltä taiteilijoilta. Toteutuneiden sponsorointikohteiden kärjessä oli edelleen urheilu. Barometrin mukaan yritykset olivat saavuttaneet sponsoroinnille asettamansa tavoitteet parhaiten sponsoroidessaan yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kohteita. Tutkimus selvitti myös yksittäisen yrityksen sponsorointibudjetin prosentuaalista jakautumista pääkohteittain. Mainostajien Liiton keskimääräinen jäsenyritys kohdensi sponsorointikakustaan 68 prosenttia urheiluun, 16 prosenttia kulttuuriin ja 16 prosenttia muihin kohteisiin. Mainos- ja mediatoimistosuhteet ja palkkiotavat 2006 Toimistosuhteet-tutkimus selvitti liiton jäsenyritysten yhteistyötä mainos- ja mediatoimistojen kanssa, palkkiotapoja ja mainonnan palveluyritysten käyttöä. Tutkimuksessa selvitettiin ulkopuolisten markkinointiviestinnän palvelujen ostoaikeita vuonna Viestintätoimistot saivat suurimman saldoluvun (53). Liiton jäsenyritykset aikoivat lisätä selvästi myös digitaalisen viestinnän yritysten (saldo 48) sekä media- (31) ja mainostoimistojen (27) käyttöä. Mainostoimiston pääsääntöisenä palkkioperusteena oli edelleen kiinteä palkkio, jota käytti 38 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä yleistä oli aikaveloitus, jota ilmoitti soveltavansa 36 prosenttia. Aikaveloituksen ja palvelupalkkion yhdistelmää käytti 12 prosenttia ja pelkkää palvelupalkkiota kahdeksan prosenttia. Tulokseen perustuvaa palkkiointia vähintään osana mainostoimistosopimusta käytti nyt 12 prosenttia vastaajista. Mediatoimistoa käyttävien vastaajien valtaosa, 69 prosenttia, maksoi toimistolleen palvelupalkkion perusteella. Kansainvälisesti kasvava ja paljon mielenkiintoa herättänyt trendi käyttää yrityksen osto-osaston asiantuntemusta myös markkinointiviestinnän hankinnoissa näkyi Suomessakin. Tutkimuksessa joka kolmas yritys ilmoitti käyttävänsä yrityksen osto-osastoa tai -henkilöitä markkinointiviestinnän hankinnoissa, kuten mainostoimisto- tai painopalveluissa. Mainostoimistosopimuksen pääsääntöinen laskutusperuste Kiinteä palkkio 38 % Aikaveloitus 36 % Aikavel. + palvelup. 12 % Palvelupalkkio 7,5 % Muu peruste 6,5 % 11

12 keskeiset teemat Liiton strategia Mainostajien Liitto jatkoi uudistetun strategiansa kehittämistä edelleen. Yleiset periaatteet käytiin läpi kussakin työryhmässä. Julkaisu-, koulutus- ja tutkimustoiminnalle johdettiin omat strategiansa liiton kokonaisstrategian pohjalta. Operatiivista toimintaa varten tehtyjä mittareita, joiden avulla strategisten hankkeiden toteutumista seurataan liiton toimistossa, hiottiin myös. Media Smart -mainonnan lukutaito-ohjelma peruskouluille Mainostajien Liiton aloitteesta Mainonnan neuvottelukunnassa perustettiin vuonna 2004 työryhmä pohtimaan Media Smart -nimisen mainonnan lukutaito-ohjelman kehittämistä Suomessa. Ohjelma on kehitetty Britanniassa, ja se on käytössä useissa Euroopan maissa. Mainostajien Liitto muokkasi aineiston suomalaiseen opetuskäyttöön sopivaksi kuullen asiantuntijoina muun muassa Opetushallitusta ja Kuluttajavirastoa. Työ valmistui alkusyksyllä Media Smart on ei-kaupallinen mainonnan lukutaito-ohjelma perusopetuksen 1 6-vuosiluokille. Mainosala harjoittaa itsesääntelyä ja haluaa kantaa vastuunsa opettamalla lapsille mainonnan lukutaitoa. Media Smart opettaa arvioivaa suhtautumista median välittämiin sisältöihin. Media Smart lanseerattiin lokakuun lopussa Mainonnan Viikon yhteydessä. Opetushallitus lähetti aineiston kaikkiin perusopetuksen 1 6-vuosiluokkien kouluihin. Sen voi ladata myös verkkosivuilta Pakettiin kuuluu muun muassa opettajan opas, 18 harjoituksen monistepohjat ja opetusfi lmi. Liikesivistysrahasto ja Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö osallistuivat Media Smart -ohjelman rahoitukseen Mainonnan neuvottelukunnan lisäksi. Televisio ilman rajoja -direktiivi Mainostajien kannalta yksi keskeisimpiä EU:ssa vireillä olevia asioita oli televisio ilman rajoja -direktiivi, jonka nimi muuttui vuoden aikana audiovisuaalisten palvelujen direktiiviksi. Mainostajien Liitto antoi Suomessa keväällä jälleen lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle direktiiviehdotuksesta (ks. s. 17). Aiempien lausuntojensa mukaisesti liitto kannatti audiovisuaalisia palveluita koskevaa direktiiviä tietyin rajauksin. Muun muassa tuotesijoittelun määrittäminen sallituksi oli mainostajien kannalta tärkeää. Liiton kattojärjestö World Federation of Advertisers (WFA) vaikutti kertomusvuonnakin aktiivisesti neuvotteluihin direktiivin eri vaiheissa. Euroopan parlamentti hyväksyi yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä olevaan mietintöön monia tarkistuksia. Monet WFA:n esille tuomat keskeiset asiat otettiin huomioon direktiiviluonnoksessa. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa EU:ssa itsesääntelyn tärkeä rooli tunnustetaan täysin. Samoin ensimmäistä kertaa tuotesijoittelu nimenomaan sallitaan joissakin ohjelmatyypeissä. Mitään uusia kieltoja tai rajoituksia mainonnalle ei asetettu huomattavista paineista huolimatta. Mainosten sijoittelu ohjelmiin muuttui joustavammaksi. 12

13 Mainonnan kauppatapa Mainostajien Liiton kauppatapatyöryhmä osallistui aktiivisesti kokouksissaan mainonnan kauppatavan kehittämiseen. Liitto piti edelleen mediaostoehtojen kehittämisen tavoitteina yksinkertaista ja selkeää hinnoittelua, läpinäkyvyyttä, kustannusvastaavuutta ja suoraan ostavien mainostajien tasapuolista kohtelua verrattuna media- ja mainostoimistojen kautta ostaviin. Mainostajat korostivat sitä, että vain he maksavat mediatoimistoille siitä työstä, jota nämä tekevät. Liitto kävi keskusteluja keskeisimpien medioiden kanssa. Kertomusvuonna toteutettiin jäsenille esite mediatoimistojen alennuksista ja suosituksista niiden välittämisestä mainostajalle. Liitto antoi myös yhdessä MTL Mediatoimistot ry:n kanssa keväällä kaksi tiedotetta: suositus mediatunnuslukujen käytöstä ja kannanotto Googlen hinnoittelumalliiin. Tiivis yhteistyö mediatoimistojen kanssa ilmeni myös keskustelutilaisuutena liiton kauppatapatyöryhmän ja mediatoimistojen edustajien kesken. Lisäksi kauppatapatyöryhmä osallistui MTL Mediatoimistojen eettisten ohjeiden valmisteluun. Samoin yhteistyössä suomennettiin WFA:n ja mainostoimistojen kansainvälisen kattojärjestön EACA:n ohje media-auditoijan valintaan ja käyttöön. 13

14 myönnetyt tunnustukset ja alan kilpailuyhteistyö Vuoden Mainostaja Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja -tunnustus luovutetaan vuosittain mainonnassaan esimerkilliselle jäsenyritykselle. Saarioinen Oy valittiin Vuoden Mainostajaksi Liiton hallitus halusi päätöksellään korostaa brändinhallinnan merkitystä. Yritys on ollut aktiivinen mainostaja, jonka pitkäjänteinen työ on nostanut sen brändin yhdeksi alan tunnetuimmista. Yrityksen viimeisin mainoskampanja Äitien tekemää ruokaa uudisti brändin erottuvaksi perinteisistä arvoista luopumatta. Kampanjalla oli suuri merkitys Saarioisen omien työntekijöiden yritysylpeyden rakentajana, ja sisäinen markkinointi olikin oleellinen osa toimenpiteitä. Mainostajien rahasto Vuonna 2001 perustettiin liiton 50-vuotisjuhlan yhteydessä Mainostajien rahasto, joka saa käyttövaransa Suomalaisen mainonnan historia -kirjan myyntituotoista. Rahaston vuotuisen palkinnon, euroa, sai kertomusvuonna valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin. AdProfit tuloksellista mainontaa -kilpailu AdProfi t kilpailun tulokset julkistettiin Yhteensä 51 työtä kilpaili paremmuudesta. Sarjassa Uutuustuotteet, -palvelut, -merkit ja uudet yritykset palkittiin Oy Ab Arabian KoKo kokoa vapaasti -kampanja, mainostoimistona Kirnauskis 2.0 Oy. Sarjassa Markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset palkittiin Saarioinen Oy:n Äitien tekemää ruokaa -kampanja, mainostoimistona Bob Helsinki Oy. Molemmille tiimeille luovutettiin kunniakirjan lisäksi euron palkinto. Kunniamaininnan sai Alma Media Interactive Oy:n autotalli.com sinne ne vaihtoautot menneet on. AdProfi t kilpailuun osallistui 43 kampanjaa, joista parhaat palkittiin tammikuussa Kilpailun yhteistyökumppanit ovat Aikakauslehtien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Outdoor Finland - Suomen Ulkomainosliitto, Sanomalehtien Liitto, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Suoramarkkinointiliitto ja Suomen Televisioiden Liitto. Vuoden Lääkemainos ja Radiomainoskilpailu Kaiku Toimitusjohtaja oli Lääketeollisuus ry:n järjestämän Vuoden lääkemainos -kilpailun raadin puheenjohtajana sekä Radiomainoskilpailu Kaikun tuomariston jäsenenä. 14

15 15

16 edunvalvonta Mainostajien Liitto toimii markkinointiviestinnän toimintaedellytysten sekä tehokkaan ja taloudellisen ostotoiminnan vahvistajana. Liitto antoi markkinointia koskevia lausuntoja ja kannanottoja ministeriöiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja muiden viranomaisten muutosehdotuksiin. Liitto osallistui alan ostoehtojen ja kauppatavan kehittämiseen kannanotoin ja kirjelmin. Mainostajien Liitto edusti mainostajia alan asiantuntijana sekä julkisessa keskustelussa että koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa. Lisäksi liitto pyrki mainonnan edellytysten vahvistamiseen yhteistyössä muiden mainonnan alan järjestöjen kanssa. Mainostajien Liitto teki edunvalvontatyötä myös mainostajien kansainvälisen kattojärjestön World Federation of Advertisersin (WFA) kanssa. Liiton kannanotot Kosmetiikkaa koskeva lainsäädäntö Suomessa Teknokemian yhdistyksen ja kuluttajaviraston sovellusohjeet lausunto Mainostajien Liitolla ei ollut huomautettavaa ohjeisiin. Hallituksen esitys koskien televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Mainostajien Liitto kannatti asiaa tutkineen työryhmän sitä näkemystä, ettei ole tarkoituksenmukaista edellyttää uuden verkon toiminnalta valtioneuvoston harkintaan perustuvaa ohjelmistolupaa vaan kevennettyä toimilupamenettelyä. Uusi neljäs kanavanippu rakennetaan vaiheittain ja sen kapasiteetin määrä ei ole rajoitettu samalla tavalla kuin kolmessa jo olemassa olevassa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa. Mainostajien Liitto tuki myös työryhmän näkemystä siitä, että selvitettäisiin pikaisesti ne tekijänoikeudelliset kysymykset, jotka luovat esteitä tulevaisuuden tietoyhteiskunnan palveluiden kehittämiselle ja palveluiden saattamiselle kuluttajan ulottuville. Digimuistilistojen päivittäminen lausunto Kuluttajavirastolle ja kuluttaja-asiamiehelle Mainostajien Liitto piti muistilistan laatimista sinänsä positiivisena, mutta katsoi, että tarkistuslista tulisi laatia digisovittimien ja digitelevisioiden myyjien lisäksi myös ostajien käyttöön. Muistilistan teksti tulisikin muotoilla ja jakaa tiedoksi niin, että se tulisi molempien ryhmien käyttöön oppaana. Yleismarkkinoinnissa annettavien tietojen osalta todettiin, että näiden tulisi olla suositusmuodossa. Yleisluonteisen digilaitteiden markkinoinnin on voitava edelleen olla mahdollista ilman, että esitettyjä tietoja annetaan markkinoinnissa. Liitto piti myös kyseenalaisena sitä, onko www-osoitteen antamisella markkinoinnissa mitään erityistä lisäarvoa. Mainostajien Liitto pitää tärkeänä sitä, että vaadittaessa mainostajilta tiettyjen tietojen antamista kuluttajille markkinoinnissa tulee näiden tietojen olla olennaisia kuluttajien kannalta. 16

17 Televisio ilman rajoja -direktiivin muuttaminen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Mainostajien Liitto kannatti aikaisempien lausuntojensa mukaisesti audiovisuaalisia palveluita koskevaa direktiiviä, kun se perustuu selkeille määritelmille ja erottaa traditionaalisen television ja uudentyyppiset on demand -audiovisuaaliset sisällöt toisistaan soveltamalla niihin eri sääntöjä. Liitto esitti huolenaiheensa siitä, eroaako direktiivin sovellutusalue riittävästi sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin määritelmistä. Edelleen liitto toivoi ilmaistavan selkeästi, ettei direktiivi koske Internetiä. Toimituksellisen ja kaupallisen sisällön tunnistaminen on Mainostajien Liiton mielestä edelleen tärkeä direktiiviin sisältyvä periaate, jota myös markkinointiviestintää koskevat itsesääntelyohjeet korostavat. Liitto kannatti laadullisten rajoitusten, kuten lastensuojelua ja alkoholimainontaa koskevien, laajentamista koskemaan myös kaikkia audiovisuaalisia sisältöpalveluita. Mainostajien Liitto kannatti komission ehdotusta ylläpitää nykyiset tuntirajoitukset mainonnan määrästä. Mainostajat eivät kuitenkaan hyväksy sitä, että lastenohjelmia, uutisia ja vastaavia ei saisi keskeyttää 35 minuuttiin. Mainostajien Liiton mielestä on hyvä, että sponsorointisäännöksiä sovelletaan myös kaikkiin audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin. Myös tuotesijoittelun määrittäminen sallituksi on mainostajien kannalta tärkeää. Uuden arjen tietoyhteiskunta -taustaselvitysluonnos lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Mainostajien Liitto kannatti uuden arjen tietoyhteiskunnan innovaatio-ohjelman perustamista. Mainostajien kannalta ubimedian kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia ja haasteita käyttää tätä mediaa markkinointikanavana. Liitto toivoi, että selvitystyön yhteydessä luotaisiin toimivat puitteet myös siihen, että markkinointiviestintää pystytään käyttämään tehokkaasti tässä kehittyvässä mediassa. Samoin esitettiin toivomus, että uuden arjen tietoyhteiskunnan innovaatio-ohjelmassa selvitettäisiin myös sitä, miten markkinointiviestintää voidaan käyttää hyödyksi tässä kehitystyössä. Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Mainostajien Liitto kannatti ehdotusta sähköisen tietosuojalain muuttamiseksi. Kuluttajaviraston ohjeet kynttilätuotteiden turvallisuusvaatimuksista ja merkinnöistä lausunto Kuluttajavirastolle Mainostajien Liitto esitti ohjeisiin liittyen huolenaiheenaan sen, että elinkeinonharjoittajien tiedottamisvelvollisuus kasvaa kohtuuttoman laajaksi. Tämän tyyppisiä ohjeita laadittaessa olisi huomio kiinnitettävä siihen, että elinkeinonharjoittajilta edellytettäisiin yksinomaan kuluttajien kannalta tarpeellisten tietojen antamista. Kuluttajien yleistä tiedontasoa ja osaamista ei tule aliarvioida. 17

18 Hallituksen esitys lapsipornografian levittämisen estotoimista lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Mainostajien Liitto kannatti ehdotusta. Liiton mielestä on tärkeää, että poliisi voi luovuttaa teleyrityksille laatimansa luettelon lapsipornografi sta aineistoa sisältävistä ulkomailla ylläpidettävistä Internet-sivuista. Liitto piti myös perusteltuna elinkeinovapauden näkökulmasta sitä, että teleyrityksiä ei velvoiteta lainsäädännöllä estotoimiin, vaan ne saavat toimia tässä asiassa vapaaehtoisesti. Liitto kannatti myös ehdotettua tiedottamisvelvollisuutta, joka tukee järjestelyn läpinäkyvyyttä. Sen mukaan poliisin on yhteistyössä teleyritysten kanssa laadittava tiedote, joka kertoo levittämisen eston toteuttamisesta. Hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän muistio lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle Mainostajien Liitto yhtyi täysin siihen työryhmän esittämään kantaan, että Suomessa ei ole tarvetta hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojan kehittämiseksi. Voimassa oleva tavaramerkkilain laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja vastaa pitkälti niitä tarpeita, joita yrityksillä on saada tavara- tai palvelulajin ylittävä suoja. Työryhmä esitti perustettavaksi erityisen viranomaisten ylläpitämän luettelon, joka helpottaisi toteamaan ne tavaramerkit, jotka saavat suojaa laajemmalti kuin omassa tavaramerkkiluokassaan. Lisäksi luettelo levittäisi tietoisuutta laajalti tunnetuista merkeistä muille yrityksille. Mainostajien Liitto kannatti lämpimästi tätä ehdotusta. Liitto piti perusteltuna sitä, etteivät mainostajat menettäisi laajalti tunnettujen merkkien suojaa, mikäli he eivät syystä tai toisesta hakeutuisikaan luetteloon. Liitto kannatti myös sitä, että luetteloon laitettaisiin merkintä silloin, kun tavaramerkin tunnettuus on yksinomaan tietyssä kohderyhmässä. Mainostajien Liitto esitti kuitenkin harkittavaksi, että luettelomerkinnän uudistamista vaadittaisiin 10 vuoden välein eikä, kuten työryhmä ehdottaa, viiden vuoden välein. Vaikka merkin laaja tunnettuus olisikin selvä, näytön hankkiminen on työlästä ja kallista. Alkoholilain ja alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttaminen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Mainostajien Liitto piti tärkeänä valtioneuvoston tavoitetta vähentää alkoholin lapsille ja nuorille aiheuttamia haittoja. Liitto näki kuitenkin esimerkiksi saatavuuden säätelyn, valistuksen, verotuksen ja muut alkoholipoliittiset keinot suositeltavampina kuin markkinointiin puuttuminen esitetyllä tavalla. Alkoholimainontaa rajoitetaan Suomessa erittäin tehokkaasti nykyisin sekä lainsäädännöllä että viranomaisvalvon nalla, ja ne ovat toimineet hyvin. Alkoholimainonnan kielto televisiossa klo on tarpeeton. Televisioyhtiöt ovat yhteisesti päättäneet lopettaa mietojen alkoholijuomien televisiomainonnan ennen klo vuoden 2007 alusta. Liitto totesi myös yleisesti, että se ei kannata lainsäädännöllisiä ratkaisuja, joissa eri mediat asetetaan eriarvoiseen asemaan niiden kilpaillessa mainostuloista. 18

19 Mainostajien Liitto ei pitänyt perusteltuna sitä, että jollakin toimialalla rajoitetaan hinnan käyttämistä markkinointivälineenä, erityisesti kun on kyseessä päivittäistavarakaupoissa myytäväksi sallittu tuote. Tuotteisiin lisättävien varoitusmerkintöjen osalta olisi Mainostajien Liiton mielestä ehdottomasti seurattava Euroopan unionin kehitystä. Muussa tapauksessa suomalaiset yritykset asetetaan eriarvoiseen asemaan eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa. Kuluttajaviraston ohje kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista lausunto Kuluttajavirastolle Kuluttajaviraston antamassa ohjeessa pyritään varmistamaan se, että toiminnanharjoittajat antavat kuluttajille kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista tarpeelliset tiedot terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Uutta ohjeessa ovat erityisesti vaatimukset palveluista annettavista tiedoista. Mainostajien Liitto ehdotti, että ohjeessa kuvattaisiin mitä kuluttajiin rinnastettavilla henkilöillä tarkoitetaan tai koko käsite poistettaisiin epäselvänä. Kielivaatimukset eivät saa Mainostajien Liiton mielestä olla palveluntarjoajalla tiukempia kuin kuluttajatavaroita myyvällä elinkeinonharjoittajalla. Etämyynnin osalta ohjeessa edellytetään, että palveluntarjoajan on varmistauduttava siitä, että kuluttaja on ymmärtänyt turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot ja ohjeet. Mainostajien Liitto piti tätä edellytystä kohtuuttoman tiukkana, koska uskoi sen olevan käytännössä mahdoton toteuttaa. Lisäksi todettiin, että velvoitettaessa toiminnanharjoittajia arvioimaan kuluttajien ominaisuuksia, on syytä huomioida kohtuullisuus. Tässä suhteessa on oltava riittävää, että toiminnanharjoittaja toimii huolellisesti. Verkkovierailut ja sähköisten viestintäverkkojen sääntely lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Mainostajien Liitto ei ottanut kantaa asiaan, joka koski komission esitystä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa yhteisön alueella ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteisestä sääntelyjärjestelmästä Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö lausunto Kilpailuvirastolle Virasto oli saanut ulkomainosyritystä koskevan toimenpidepyynnön määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Liitto totesi, että ulkomainontaa ei voida tarkastella omana markkinana. Se on osa laajempaa medioiden kokonaisuutta, josta mainostaja voi valita käyttämänsä mainosvälineet. Näin ollen määräävää markkina-asemaa ei voi syntyä tässä tapauksessa. Tekijäoikeusasioiden siirto kauppa- ja teollisuusministeriöön Lokakuussa 2006 kannanotto eduskuntapuolueille Mainostajien Liitto esitti yhdessä lukuisien muiden yhteisöjen, liittojen ja yritysten kanssa tekijänoikeuksien hallinnon siirtämistä opetusministeriöstä kauppa- ja teollisuusministeriöön 19

20 teollisoikeuksien yhteyteen seuraavan hallituskauden aikana. Perusteluna todettiin muun muassa, että tekijänoikeuksien kehittämisessä painottuvat aikaisempaa enemmän elinkeinoja teknologiapoliittiset sekä kuluttajapoliittiset näkökohdat. Postipalveludirektiivin muuttaminen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Liitolla ei ollut lausuttavaa Euroopan yhteisöjen komission ehdotukseen postipalveludirektiivin muuttamisesta. Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen ohje kanta-asiakasmarkkinoinnista ja kanta-asiakasohjelmista lausunto Kuluttajavirastolle ja kuluttaja-asiamiehelle Liitto totesi yleisesti, että kanta-asiakasmarkkinointia ja -ohjelmia koskeva ohjeluonnos on pitkä ja monimutkainen, mikä tekee siitä vaikeaselkoisen sekä mainostajien että kuluttajien kannalta. Liitto toivoi, että kuluttajaviranomaiset palaisivat entisen kaltaisiin lyhyisiin ohjeisiin, joista selkeästi kävisi ilmi ohjeen sisältö. Edelleen liitto korosti, että ohjeissa tulisi selkeästi määritellä ne asiat, joista on jo oikeuskäytäntöä sekä erikseen mainita niistä kannanotoista, joilla virasto aikoo muuttaa nykyistä käytäntöä. Mainostajien Liitto katsoi myös, että Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies ovat ohjeiden sisällön osalta laajentaneet aiheettomasti toimivaltaansa kuluttajansuojaasioiden ulkopuolelle tietosuojaa koskevissa kysymyksissä, jotka tulisi ehdottomasti jättää tämän ohjeen ulkopuolelle. Lisäksi liitto esitti epäilyksensä siitä, että osa ohjeessa esitetyistä uusista mainonnan rajoituksista on sellaisia, joista tulisi säätää lailla eikä viranomaisohjeilla. Yhteenvetona ohjeen sisällöstä Mainostajien Liitto totesi, että on kohtuutonta kieltää kanta-asiakassopimusmarkkinointia ja rajata se ainoastaan kanta-asiakkuuden imagomarkkinointiin. Tähän päädytään edellyttämällä, että kanta-asiakasmarkkinoinnissa tulisi olla esitetyssä laajuudessa tietoja mm. liittymismaksusta, tarjouksesta, hyvitysten yksityiskohdista ja tietosuoja-asioista. Nämä tiedot eivät kohtuudella mahdu normaaliin markkinointimateriaaliin. Liitto toivoi, että Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies harkitsisi perusteellisesti uudelleen kanta-asiakasmarkkinointia ja kanta-asiakasohjelmia koskevan ohjeen sisältöä, jotta mahdollisuus kanta-asiakassopimusten markkinointiin säilyisi. Ryhmäkannelakiehdotus lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Mainostajien Liitto vastusti voimakkaasti ryhmäkannelain hyväksymistä eduskunnassa. Liiton mielestä lakiehdotus tulisi hylätä pääosin samoin perustein kuin se hylättiin vuosia sitten asian ollessa esillä. Perusteluina esitettiin muun muassa seuraavaa: - Käytännön tai oikeussuojan tarvetta ryhmäkanteelle ei ole eikä hallituksen esityksestäkään ilmene riittäviä perusteluja ryhmäkanteen hyväksymiselle. - Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien riitaisuuksien ratkaiseminen tulisi tapahtua asianomaisten välillä tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella. 20

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri Mainosbarometri lokakuu 017 Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna 018 017 016 015 014 013 01 011 010 009 008 53 4-4 -9-15 -16 33 19-41 36 16 Mainosbarometri tehdään

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

SPONSOROINTIBAROMETRI 2009. Sponsorointibarometri 2009 1

SPONSOROINTIBAROMETRI 2009. Sponsorointibarometri 2009 1 SPONSOROINTIBAROMETRI 2009 1 pähkinänkuoressa Sponsoroinnin arvo vuonna 2008 noin 179 Me, nousua edellisvuodesta 8%. Sponsoroinnin lajeittain kehitys hyvin tasaista. Sponsorisopimusten keskikesto on 2

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri Q1/2012 Tutkimusajanjakso 6.3.-23.3.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 444 toimitusjohtajaa

Lisätiedot

TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.

TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal. TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.com Lehdistötiedote marraskuu 2013 MEDIAMAINONNAN LASKU LOIVENI

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

SPONSOROINTIBAROMETRI 2010

SPONSOROINTIBAROMETRI 2010 SPONSOROINTIBAROMETRI 2010 Tutkimuksen päätavoitteina oli estimoida suomalaisten yritysten investoimien sponsorointieurojen määrää ja jakaumaa eri kohteille. Tutkimuksen toteutti Mainostajien Liiton toimeksiannosta

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006 Divia-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006 12.1.2006 Jari Vesanen Thomas Michelsson Mika Raulas SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006... 3 Kanavien käyttö 2005... 3 Kanavien käytön

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013

1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013 1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on alan edunvalvoja elinkeino-

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS Mainosvuosi 2014 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys Milj. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Muutos-% 6,5 6,4 10 3,3 3,7 4,8 3,7 1,7 5-2,9-2,6 0-8,1-5 -10-15,8-15 1150 1189 1236

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Mainosvuosi 2008. Kirsi Maste

Mainosvuosi 2008. Kirsi Maste Mainosvuosi 2008 Kirsi Maste Agenda 1. Mainonnan kokonaiskehitys Mainosvuosi 2008 2. Media- ja toimialaryhmät Kalastajatorppa 3. Merkkimainonta 4. Toimialat 5. Mainostajat ja mediat 6. Yhteenveto Kirsi

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIITON 64. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIITON 64. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIITON 64. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAPERIAATTEET 1 PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO 2 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO 3 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Taloudellinen

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Mainonnan eettinen neuvosto 2014 Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Esitys Mikä mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on Mitkä seikat vaikuttavat mainoksen hyvän tavan vastaisuuden arviointiin Vuoden

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala SUORAVELOITUS PÄÄTTYY Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala 1 2 YDINVIESTEJÄ TERÄVÖITETTY MIGRAATIO ETENEE HITAASTI Suoraveloitusvaltakirjoista vasta 3 prosenttia on muunnettu

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T A K S E T U L N J A U I V T U S L A D A K A S I M D I A K E VIESTINNÄN KESKUSLIITON MEDIAKASVATUSLINJAUKSET: Lasten ja

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla RESEARCH & ANALYSIS OF MEDIA (RAM) Yli 1 000 asiakasta TV, radio, online ja printtimediat Uniikki 70 miljoonaa haastattelua Puoli miljoonaa

Lisätiedot

Mainosvuosi 2009. Marja Honkaniemi

Mainosvuosi 2009. Marja Honkaniemi Mainosvuosi 2009 Marja Honkaniemi Agenda 1. Mainonnan kokonaiskehitys Mainosvuosi 2009 2. Mediaryhmät Restaurant Pörssi 3. Merkkimainonta 4. Toimialaryhmät 5. Mainostajat ja mediat 6. Yhteenveto Marja

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007 Divia-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007 12.1.2007 Jari Vesanen SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007... 3 Kanavien käyttö 2006... 4 Kanavien käytön kehittyminen vuonna 2007... 5

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp)

Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp) LAUSUNTO Eduskunta Helsinki 20.9.2013 Sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Lausuntopyyntö 12.9.2013 Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp) Viestinnän Keskusliitto kiittää valiokuntaa tilaisuudesta

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012 Ajankohtaista päihdepolitiikasta Kristiina Hannula 24.3.2012 2 Kansanterveysjärjestöjen ja alkoholielinkeinon suhde Terveyden edistämisen keskuksen Päihde-ja mielenterveysfoorumin nimeämä työryhmä pohti

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Alma Median yhtiökokous Kai Telanne

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Alma Median yhtiökokous Kai Telanne TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Alma Median yhtiökokous 22.3.2017 Kai Telanne Esityksen sisältö Ajankohtaista mediasta Tilinpäätös 2016 Suhdannetilanne Strategia Fake news is the best thing that has happened

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

ITS Finland. Toiminnan esittely

ITS Finland. Toiminnan esittely ITS Finland Toiminnan esittely 28.10.2003 Haasteet Liikenneverkot ovat kuormitettuja ja alttiita häiriöille, kuljetusten tehokkuus on tärkeä osa yritysten kilpailukykyä, sujuva liikenne säästää resursseja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot