TOIMINTAKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi ) Opetus- ja kulttuuriministeriö Aluehallintovirastot 1

2 Sisällysluettelo sivu Johdanto Osaava-ohjelma Osaava-ohjelma vuonna Tietojen kokoaminen toiminnasta Ohjelman määrällisiä tuloksia ja talous Toiminnan aikatauluja vuonna Osaava-ohjelman organisointi Strategiaryhmä Toimeenpanoryhmä Seuranta- ja kehittämisjaos Osaava Forum 2013 Turussa ja vuoden Osaava-verkosto Osaava-ohjelman verkostohankkeet osaamisen kehittämisen tukena Verkostohankkeiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä verkostojen toiminnan arviointi Verkoston omien ja yhteisten toimintamallien luominen Henkilöstön kehittämisen suunnitelmallisuuden vahvistaminen ja kehityskeskustelukäytännöt Opetuksen laatutyö, henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstön kehittämisessä tarvittavan tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistaminen Verkostohankkeiden ohjaus ja muu vaikuttaminen Verkostohankkeiden edustajien havaintoja ja johtopäätöksiä Aluehallintovirastojen edustajien esittämiä kehittämisehdotuksia Kansalliset koulutusohjelmat osaamisen kehittämisen tukena Vertaisryhmämentorointi Verme uusille opettajille Norssiope.fi-hanke Sivistys- ja oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Oppilaitosjohdon muut koulutukset Kehittämisehdotuksia Osaava-ohjelman arviointi Arvioinnin ja seurannan rooli Osaava-seminaareissa Ohjelman seuranta vuoden 2013 sidosryhmäseminaarissa Ohjelman kansallinen arviointi 59 2

3 Osaava-ohjelman toimintakertomus Johdanto Osaava-ohjelmalla luodaan kehittymismyönteistä toimintakulttuuria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä edistetään koulutuksen järjestäjien ja toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä henkilöstökoulutuksen kehittämisessä. Ohjelma edistää osaltaan hallituksen tavoitetta Suomesta maailman osaavimpana kansana vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman tavoitteena on parantaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen saavutettavuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa. Lisäksi sillä uudistetaan henkilöstökoulutuksen perinteisiä toimintamalleja ja -rakenteita sekä luodaan uutta koulutustarjontaa työuran kriittisiin vaiheisiin. Opetustoimessa työskentelevän henkilöstön osaamisvaatimukset ja sidosryhmien odotukset työlle ovat kasvaneet jatkuvasti. Osaava-ohjelman taustalla on vuonna 2009 käynnistynyt yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että jokaisella opetustyössä työskentelevällä henkilöllä ja heidän työnantajillaan olisi velvollisuus huolehtia omasta/henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta ja siihen osallistumisesta. Taustalla oli lisääntynyt huoli siitä, että yhä useampi opettaja ei osallistunut tai päässyt lainkaan täydennyskoulutukseen. Laissa säädettävän täydennyskoulutusvelvoitteen sijaan opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2010 Osaava-ohjelman, joka lain sijaan vahvistaa työnantajan mahdollisuuksia huolehtia suunnitelmallisesti henkilöstön ammattitaidon kehittämisestä sekä luo henkilöstölle itselleen kattavasti mahdollisuuksia rakentaa omiin tarpeisiinsa paremmin vastaavia joustavia opiskelu- ja kehittymispolkuja. Osaava-ohjelman konkreettisina tavoitteina on kehittää opetustoimessa työskentelevän henkilöstön (johto, opetus ja opetuksen tukitehtävissä toimivat) ammatillista osaamista sekä henkilöstön kehittämisessä tarvittavien suunnitelmien, rakenteiden ja toimintamallien luomista. Ohjelmassa keskeisellä sijalla on sopia ja luoda paikallisesti tai alueellisesti joustavasti toimivia henkilöstökoulutuksen toimintatapoja ja -malleja, jotka edistävät sekä työnantajan että työntekijöiden pidemmän aikavälin omalle osaamiselle asettamia tavoitteita ja niiden saavuttamista. Osaava-ohjelmaan osallistuminen edellyttää koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja sitoutumista yhteiseen kehittämiseen. 3

4 Keskeisessä asemassa ohjelmassa käynnistetyissä verkostorakenteissa toteutetuissa hankkeissa on muu muassa: edistää opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja siinä tarvittavien yhteistyörakenteiden ja -toimintamallien luomista luoda paikallisesti ja alueellisesti hyödynnettävissä olevia koulutustarvekartoituksia sekä edistää työyhteisöissä tarvittavien koulutus- ja kehittymissuunnitelmien laatimista ja toimeenpanoa luoda uusia joustavia ammattitaidon kehittämisen käytänteitä henkilöstön tueksi ja henkilöstöä parhaiten hyödyntävillä tavoilla synnyttää tehokkaita osaamista jakavia ja siitä huolehtivia (vertais)- verkostoja tukemaan osaamisen kehittämistä työuran eri vaiheissa. vakiinnuttaa parhaat osaamisen kehittämisen käytännöt ja varmistaa toimintaa parhaiten seuraavien mittareiden hyödyntäminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Vision mukaan ohjelman päättyessä opetustoimessa työskentelevällä henkilöstöllä on käytettävissään ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelut, joiden sisältöihin, toteutukseen ja ajoitukseen itse kukin voi vaikuttaa. Osaamisen kehittämisen tueksi muodostetut verkostot tarjoavat yksittäistä oppilaitosta kattavammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin tukea yhteisiin osaamishaasteisiin. Ohjelmassa erikseen tuettuja sisältöalueita ovat oppilaitoksen laatutyön kehittäminen, henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistaminen. Valtakunnallisesti on tuettu sivistys- ja oppilaitosjohdon osaamista (johdon koulutus), opettajankouluttajien digitaalista osaamista normaalikouluissa sekä uusien opettajien vertaisryhmämentorointia työuran alkuvaiheen vahvistamiseksi (induktiovaiheen koulutus). Ohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden henkilöstöryhmien tarpeiden tunnistamiseen, jotka osallistuvat vain vähän tai eivät lainkaan tarjolla olevaan täydennyskoulutukseen. Tämä on toinen Osaava-ohjelman toiminnasta koottu toimintakertomus. Tiedot on koottu hankkeilta saaduista vuosikatsauksista ja muista ohjelmassa tuotetuista lähteistä. Toimitustyöstä ovat vastanneet ohjelman parissa työskentelevät henkilöt aluehallintovirastoissa Johanna Albert, Carola Bryggman, Pirjo Jämsen-Ahonen, Lea Karjomaa, Hanna-Mari Sarlin, Elisa Suutala, Virve Smarzoch ja Kari Torikka, opetus- ja kulttuuriministeriössä Jouni Kangasniemi ja Opetushallituksessa Kristiina Haavisto sekä Kimmo Hämäläinen Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnasta. 4

5 1. Osaava-ohjelma Yleiskatsaus Osaava-ohjelma on vuodesta 2010 alkaneen nopean liikkeellelähdön ja aloitusvaiheen jälkeen siirtynyt vuoden 2013 loppuun mennessä tilanteeseen, jossa ohjelman painopistettä siirretään vakiintuneiden painopisteiden lisäksi vuodesta 2014 alkaen hyvien toimintamallien tunnistamiseen, levittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Toiminnassa varaudutaan valtion osoittaman rahoituksen päättymiseen vuoden 2017 loppuun mennessä. Ohjelmaa toteutettiin vuonna 2013 alueellisesti kattavasti. Se saavutti ohjelmaan osallistuvat koulut ja oppilaitokset sekä niiden henkilöstöä. Rahoituksen piirissä oli vuoden 2013 loppuun mennessä runsas sata verkostoa, yhteensä noin 170 käynnissä olevassa hankkeessa. Ohjelmaan osallistui noin henkilöä. Jokaisessa hankkeessa on ollut toimijana verkosto, joka on koostunut pääosin 3-10 koulutuksen järjestäjästä. Muutama hanke on ollut tätäkin isompi. Yleisin kohderyhmän suuruus rahoitusta saaneissa hankkeissa on ollut henkilöä. Yhteistyötä tehdään kaikissa hankkeissa yli kuntarajojen, laajimmillaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti. Vuonna 2013 hankkeet ovat arvioineet itse Osaava-ohjelman ja oman toimintansa vaikuttavuutta. Hankkeiden näkökulmasta toimintavuoden on raportoitu sujuneen hyvin. Verkostojen tyytyväisyys omaan toimintaan on ollut hyvää. Vain muutamassa hankkeessa on jääty jälkeen suunnitellusta toiminnasta. Näille hankkeille yhteistä on ollut liian hajanaisesti johdettu oma hanketoiminta tai ohjausryhmän osaaminen. Vuoden 2013 syksyllä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti ohjelman ulkoisen arvioinnin. Ohjelman ulkopuolisen arvioinnin toteuttajaksi valittiin Helsingin yliopiston OKL Koulutuksen arviointikeskus. Kansallinen arviointihanke valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Arvioinnin ensi vaiheen tuloksia on kuvattu toimintakertomuksen luvussa 7.3. Toimintavuonna jatkettiin ohjelmassa jo aloittaneiden verkostojen toimintaa niiden omien suunnitelmien mukaisesti. Aluehallintovirastojen asiantuntijat rohkaisivat toiminta-alueellaan toimivia, vielä ohjelmaan osallistumattomia koulutuksen järjestäjiä mukaan ohjelmaan. 5

6 Kansallisista koulutuksista koottu palaute oli edelleen erittäin rohkaisevaa. VERME-hankkeessa jatkettiin opettajien mentori -koulutusta ja uusien opettajien ryhmämentorointia. Oppilaitosjohdolle tarjottiin työuran alku- ja keskivaiheille suunnattua täydennyskoulutusta. Yliopistojen normaalikoulujen norssiope.fi -hankkeessa keskityttiin opettajankouluttajien oman digitaalisen osaamisen valmiuksien parantamiseen sekä yhteistyöhön opettajankoulutuksen kanssa. Ohjelman rahoitus oli vuonna 2013 yhteensä 10 miljoonaa euroa. Aluehallintovirastot jakoivat siitä edelleen 80 % koulutuksen järjestäjien muodostamien Osaava-verkostojen toimintaan. Loput rahoituksesta käytettiin ohjelmaan kuuluvien kansallisten koulutusohjelmien kustannuksiin. Näitä rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Lisäksi määrärahalla katettiin myös kansainväliseen TALIS2013-tutkimukseen osallistumisen kansalliset ja kansainväliset kustannukset. Osaava-ohjelman hanketoiminnan tueksi aluehallintovirastot kokosivat syksyn 2012 aikana OSAAVA -kehittämishankkeiden hallinnoinnin oppaan. Opas lähetettiin hankkeiden edustajille alkuvuodesta Oppaan toimittivat Virve Smarzoch Etelä-Suomen- ja Pirjo Jämsen-Ahonen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. 2. Osaava-ohjelma vuonna Tietojen kokoaminen toiminnasta Vuosi 2013 oli Osaava-ohjelman neljäs. Ohjelman kehittämisen painopisteenä vuonna 2013 on ollut kattavan osallistumisen varmistaminen ja hankkeiden välisen yhteistyön lisääminen. Ohjelma pyöri täydessä laajuudessaan. Valtio tuki ohjelman toimeenpanoa 10 miljoonalla eurolla (VTA 2013, mom ). Osaava-hankkeet ovat arvioineet ja raportoineet vuoden 2013 toiminnasta mennessä. Lisäksi hankkeiden toiminnasta on saatu tietoa aluehallintovirastojen järjestämissä alueellisissa ja paikallisissa tapaamisissa verkostojen koordinaattoreilta ja ohjausryhmän jäseniltä. Hankkeiden oma vuosiraportointi on sisältänyt tiiviin kuvauksen hankkeen toiminnasta kuluneena vuonna sekä itsearviointia toiminnasta suhteessa sovittuihin 6

7 tavoitteisiin. Vuosiraportoinnin yhteydessä hankkeet ovat myös raportoineet osallistumista koskevat määrälliset tiedot. 2.2 Ohjelman määrällisiä tuloksia ja talous Määrälliset tulokset Vuonna 2013 Osaava-ohjelman verkostotoimintaan osallistui yhteensä henkilöä ja kansallisiin ohjelmiin henkilöä eli yhteensä henkilöä. Vuonna 2012 osallistujia oli henkilöä. Osallistujien määrä on pysynyt erittäin hyvällä tasolla. Osallistuminen yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön osalta on vastannut pitkälti kunkin koulutusmuodon suhteellista osuutta niissä työskentelevän henkilöstön määrän osalta. Määrällisesti eniten toimintaan ovat osallistuneet perusopetuksen opettajat. Suhteellisesti aktiivisimmin osallistui vapaan sivistystyön henkilöstö. Määrällinen osallistuminen ja sen jakautuminen eri koulutusasteiden henkilöstön kesken on kuvattu tarkemmin luvussa 4. Ohjelman talous Osaava-ohjelman toimintaan on varattu määrärahoja valtion talousarviossa momentilla (Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot). Määrärahoja oli vuonna 2013 käytettävissä yhteensä 10 miljoonaa euroa. Määräraha jakautui eri viranomaisten välillä toimeenpantavaksi seuraavasti: Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Aluehallintovirastot euroa euroa euroa OKM ja Oph ovat vastanneet ohjelman yhteisten koulutusohjelmien rahoituksista. Aluehallintovirastot ovat myöntäneet avustukset Osaavaohjelman verkostoille paikallisen ja alueellisen toiminnan tueksi. Vuosina 2012 ja 2013 määräraha jakaantui alueille seuraavasti: Etelä-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

8 Pohjois-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Lounais-Suomen AVI Svenska enheten Lapin AVI Yhteensä: Aluehallintovirastot ovat vastaanottaneet Osaava-verkostojen avustushakemuksia vuosina seuraavasti (suluissa myönteisen avustuspäätöksen saaneet hakemukset): /(76) 112 /(80) 99 /(77) 104 (82) Hakemusten määrän lievään vähenemiseen on vaikuttanut mm. se, että alkuvaiheen jälkeen osa hankkeista on yhdistänyt toimintansa. Myös toimijoiden ymmärrys ohjelman tavoitteista, odotetun toiminnan ja rahoituksen laajuudesta on lisääntynyt. Haettujen avustusten yhteenlaskettu loppusumma ( ) on vuosina ollut seuraava: * (ennakkotieto) Hakemusten loppusumma on tasaantunut ohjelman kehittymisen myötä ja tietoisuuden lisääntyessä siitä, mitkä toimet voivat kuulua avustuksen piiriin. Osaava-ohjelman rahoitus (miljoonaa euroa) ja suunniteltu talous vuosille on kuvattu tarkemmin alla ,8* * Vuoden 2014 tavoite oli 8 miljoonaa euroa. Määrärahaan kohdistettiin ylimääräinen leikkaus syksyllä

9 2.4 Toiminnan aikatauluja vuonna 2013 Osaava-ohjelman valtakunnallisia tapahtumia vuonna 2013 olivat: OKM:n päätökset kansallisille koulutusohjelmille Aluehallintovirastojen päätökset verkostohankkeille Opetushallituksen päätökset johtamiskoulutuksesta Osaava-ohjelman sidosryhmäseminaari (Espoo) Osaava Forum IV (Turku ) Haku Osaava-ohjelman vuoden 2014 toimintaan 3. Osaava-ohjelman organisointi Ohjelman organisoinnissa on pyritty hyödyntämään laajasti keskeisten sidosryhmien mahdollisuuksia tukea ohjelman sujuvaa toimeenpanoa. Verkostomaisesti toteutetun ohjelman tukena toimii kansallinen 1. Strategiaryhmä 2. Toimeenpanoryhmä 3. Seuranta- ja kehittämisjaos, joka toimii Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan yhteydessä. Lisäksi sidosryhmien ja ohjelman toimijoiden vuoropuhelua on edistetty vuosittain järjestettävässä Sidosryhmäseminaarissa sekä ohjelman osallistujille järjestetyssä kansallisessa Osaava Forumissa. Keskeiset ohjelman tueksi perustetut ryhmät, niiden tehtävät, jäsenet ja keskinäinen työnjako on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa. 3.1 Strategiaryhmä Osaava-ohjelman strategiaryhmän tehtävänä on päättää Osaava-ohjelman valtakunnallisista painotuksista ja sopia ohjelman yleisistä linjauksista sekä edistää sidosryhmäyhteistyötä Osaava-ohjelman tavoitteiden toteutumiseksi. Strategiaryhmä toimii myös vuosittain järjestettävän Osaava Forumin johtoryhmänä. Strategiaryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Kirsi Kangaspunta, opetusja kulttuuriministeriö Ryhmän jäseniä ovat puheenjohtaja Kauko Hämäläinen, Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta 9

10 varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Suomen Kuntaliitto Toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala, Niilo Mäki Instituutti pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus edunvalvonta-asiantuntija Jussi-Pekka Rode ja Antti Seitamaa syksy 2013-, SAKKI ry. erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Elinkeinopoliittinen asiantuntija Jukka-Pekka Kivioja, Sivistystyönantajat Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen ja syksy työmarkkina-asiamies Sirpa Sivonen, Kuntatyönantajat Ryhmän sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ryhmän vuosittain vaihtuvia jäseniä olivat (Osaava Forumin toimeenpanosta vastaavan) aluehallintoviraston edustaja, opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa (2013) sekä Suomen Lukiolaisten Liiton edustaja, puheenjohtaja Daniel Sazonov (2013). Strategiaryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana kaksi kertaa. 3.2 Ohjelman toimeenpanoryhmä Osaava-ohjelman toimeenpanoryhmän tehtävänä on huolehtia Osaavaohjelman toimeenpanossa tarvittavien yhteisten hallinnollisten toimintamallien luomisesta ja edistää yhteistyötä aluehallintovirastojen ja opetushallinnon välillä Osaava-ohjelman toimeenpanossa ja määrärahan jakoa koskevassa päätöksenteossa. Toimeenpanoryhmä vastaa myös alueellisesti tai kansallisesti kerättävän seuranta- ja arviointitiedon yhdenmukaisesta kokoamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön sekä ohjelman Seuranta- ja kehittämisjaostolle. Toimeenpanoryhmän jäsenet edustavat Osaavaohjelman hallinnosta vastaavia viranomaisia. Vuonna 2013 toimeenpanoryhmän kokoonpano on ollut seuraava: sivistystoimen ylitarkastaja Carola Bryggman ruotsinkielinen palveluyksikkö (LSSAVI) sivistystoimen ylitarkastaja Johanna Albert Itä-Suomen aluehallintovirasto pääsihteeri Kimmo Hämäläinen, Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta (Oph) kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi opetus- ja kulttuuriministeriö 10

11 opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimialueen johtaja Tuomo Laitila Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, Itä-Suomen aluehallintovirasto opetusneuvos Anneli Rautiainen ja syksystä 2013 Kristiina Haavisto, Oph opetustoimen ylitarkastaja Hanna-Mari Sarlin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto opetustoimen ylitarkastaja Virve Smarzoch Etelä-Suomen aluehallintovirasto opetustoimen ylitarkastaja Elisa Suutala Lapin aluehallintovirasto Toimeenpanoryhmän puheenjohtajuus muutettiin (Arja-Sisko Holapan PSAVI siirryttyä toisiin tehtäviin) vuonna 2013 kiertäväksi AVI ja OKM kesken. Johanna Albert ISAVI on toiminut ryhmän sihteerinä. Toimeenpanoryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana kuusi kertaa. Kaikkiin kokouksiin oli mahdollisuus osallistua videon välityksellä ja suurin osa toteutettiinkin vain videokokouksina. Aluehallintovirastojen yhdyshenkilöt pitivät lisäksi keskenään kaksi Osaavan alueelliseen toimeenpanoon liittyvää kokousta. 3.3 Seuranta- ja kehittämisjaos Osaava-ohjelman seuranta- ja kehittämisjaos toimii Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan yhteydessä. Sen tehtävänä on seurata Osaava-ohjelman käytännön toteutusta ja tuloksia sekä raportoida niistä opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Osaava-ohjelman strategiaryhmälle. Se voi myös tehdä aloitteita ohjelman toimeenpanon edistämiseksi. Seuranta- ja kehittämisjaoksen puheenjohtajana toimii erikoisasiantuntija Lieselotte Eskelinen Suomen Kuntaliitosta. Vuonna 2013 jaoksen jäseniä ovat asiantuntija Merja Koivisto ja syksystä 2013 Jaakko Salo, OAJ johtaja Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen amk opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, Kuntatyönantajat KT opetusneuvos Anneli Rautiainen, Opetushallitus professori Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto, KTL koulutussuunnittelija Kirsi-Marja Varjokorpi, STTK/Tampereen yliopisto. 11

12 Jaoksen sihteerinä toimii pääsihteeri Kimmo Hämäläinen Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnasta. Seuranta- ja kehittämisjaos ei kokoontunut vuonna 2013, jolloin ohjelman seurannan painopiste on ollut Helsingin yliopiston OKL Koulutuksen arviointikeskuksen suorittamassa väliarvioinnissa (ks. 7.3). Jaos laatii kesäkuuhun 2014 mennessä ohjelman loppukautta koskevan toimintasuunnitelmansa. 4. Osaava Forum 2013 Turussa ja vuoden Osaava-verkosto Osaava Forum on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa esitellään Osaava-ohjelmassa kehitettyjä hyviä käytänteitä ja aktivoidaan keskustelua kansallisesti merkittävistä opetusalan ajankohtaisista kysymyksistä. Lisäksi Forumin tavoitteena on tarjota hanketoimijoille mahdollisuus verkostoitua ja tutustua toistensa kehittämistoimintaan. Järjestyksessä neljäs Osaava Forum järjestettiin vuonna 2013 Turussa. Forumin järjestelyistä vastasivat Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielinen palveluyksikkö Forumissa aamupäivän teemana olivat erilaiset oppijat ja heidän huomioon ottamisensa opetuksessa. Lisäksi kolme hanketta esitteli näkemyksiään Osaava-ohjelmasta. Iltapäivän ohjelmassa oli alustus tulevaisuuksien tutkimuksesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset osaamisen kehittämiselle ja Osaava-ohjelmalle. Iltajuhla vietettiin Turun linnassa, jossa muun muassa palkittiin vuoden 2013 Osaava-verkosto. Ennen varsinaista forumia, järjestettiin learning café -tyyppinen hankeklinikka verkostojen koordinaattoreille ja muille toimijoille. Päivän teemoina olivat uudet ja innovatiiviset koulutusmuodot ja -sisällöt, hanketoiminnan juurruttaminen sekä hankkeiden verkostoituminen ja yhteistyö. Hankekoordinaattorit olivat aktiivisesti mukana päivän suunnittelussa ja toimivat pöytien vetäjinä. Keskustelujen keskeiset tulokset käytiin päivän lopuksi yhdessä läpi. Osaava Forumiin osallistui 158 henkilöä ja edellisenä päivänä järjestettyyn hankeklinikkaan 127. Turun forum oli kokonaisuudessaan kaksikielinen. Saadun palautteen mukaan forumin järjestelyt, sisältö ja rakenne onnistuivat osallistujien mielestä hyvin. 12

13 Osaava-Forumin alueellinen järjestämisvastuu Järjestelyvastuu jo toteutettujen ja tulevien Osaava Forumin kokoamiseksi on sovittu seuraavasti: Helsinki 2010 (ESAVI) Mikkeli 2011 (ISAVI) Oulu 2012 (PSAVI) Turku 2013 (LSAVI ja Svenska service-enheten) Rovaniemi 2014 (LAVI, tulossa) Jyväskylä 2015 (LSSAVI, tulossa) Helsinki 2016 (ESAVI, tulossa) Vuoden Osaava-verkosto 2013 Vuoden OSAAVA-verkostona palkittiin uusimaalainen, kaksikielinen hanke KKK-UUU eli Kartoita, kehitä ja kouluta / Utreda, Utveckla, Utbilda. KKK-UUU-verkostoon kuuluvat toimijoina Porvoon kaupungin koulutuspalvelut, Loviisan kaupunki/sivistyskeskus, Sipoon koulutuspalvelut, Lapinjärven kunta/sivistystoimi, Askolan kunta/sivistystoimi, Myrskylän ja Pukkilan kunnat, Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f., Pyttis svenska skola i Svartbäck ja Kouvola stads svenska skola i Kuusankoski. Hankkeen tavoitteena on ollut kartoittaa jatko- ja täydennyskoulutuksen tarve kaikissa esi- ja perusopetuksen sekä lukion henkilöstöryhmissä, kehittää henkilökuntaa jatkokoulutuksella sekä kouluttaa mahdollisimman monipuolisesti ja motivoivasti. Hankkeen verkkosivuilla kuvataan tarkemmin hankkeen toimintaa. Porvoon kaupungin koulutuspalvelujen koordinoiman KKK-UUU-verkoston erityispiirteenä ja vahvuutena voidaan pitää sen kaksikielisyyttä ja toiminnallista yhteistyötä usean kunnan kesken. Myös kansallisen Osaavaohjelman toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu erityisen hyvin. Hankkeen keskeisenä toimintana on luotu alueellista koulutustarjontaa, jonka lähtökohtana ovat henkilöstön tarpeet. Koulutustarpeita on kartoitettu säännöllisesti toteutettavan alueellisen osaamiskartoituksen avulla. Ensimmäinen kartoitus tehtiin hankkeen käynnistysvaiheessa vuonna 2011 ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. 13

14 Porvoossa työskentelevät koulutuskoordinaattorit Ulrica Brunberg, Åsa Haglund ja Soili Koskelainen ovat vastanneet pääasiassa hankkeen koulutussuunnittelusta ja -järjestelyistä. Hankkeen suomenkielisen koulutuksen suunnittelusta on vastannut Susanna Kareinen vuoden 2013 syksyyn asti. Verkoston muita koordinaattoreita ovat Alexander Smeds ja Arja Paalosmaa Loviisasta ja Anna-Karin Brunberg Sipoosta. Koordinaattoreilla ja hyvällä ohjausryhmätyöskentelyllä on ollut merkittävä rooli hankkeen onnistumisen kannalta. Koordinaattorit ovat koonneet koulutustarjonnan, huolehtineet käytännön järjestelyistä ja kouluttajakontakteista sekä tiedottaneet tarjonnasta kouluille. Pelkästään vuonna 2013 on järjestetty noin 160 eri koulutustilaisuutta ja koulutustarjonta saavuttaa vuosittain noin henkilöä verkoston jäsenkunnissa. erikoissuunnittelija Tiina Välikangas on vastannut verkoston hallinnoinnista, avustushakemusten laatimisesta ja loppuselvityksen kokoamisesta sekä toiminnan edelleen kehittämisestä yhdessä ohjausryhmän kanssa. 5. Osaava-ohjelman verkostohankkeet osaamisen kehittämisen tukena Osaava-ohjelma on luotu kehittämään opetustoimen henkilöstökoulutuksen kenttää ja vallitsevia käytäntöjä. Opettajat osallistuvat paljon niin sanottuun non-formaaliin täydennyskoulutukseen, eli kehittävät työtään oman henkilökohtaisen ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti. Aluehallintovirastot järjestävät alueillaan koulutuspoliittista henkilöstökoulutusta. Opetushallitus sekä yksityisen sektorin toimijat tarjoavat opettajille täydennyskoulutusta, samoin yliopistot. Työnantajien oma rooli täydennyskoulutuksen järjestäjänä on merkittävä. Tästä esimerkkinä ovat muun muassa opetusalan virkaehtosopimuksen mukainen koulutus ja muu työnantajan henkilöstölleen tarpeelliseksi katsoma lisäkoulutus. Toisen asteen ammatillista opetushenkilöstöä tuetaan myös ESR-rahoitteisten hankkeiden järjestämillä tilaisuuksilla. Osaava-hankkeiden tavoitteena on kehittää henkilöstökoulutuksen rakenteita ja suunnitelmallisuutta niin, että siinä huomioidaan niin opettajan itsensä kuin työyhteisön ja työnantajan tarpeet. Tällä on haluttu varmistaa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen tarvelähtöisyys ja tavoitteena on myös sovittaa yhteen pirstaleiseksi koettua koulutustarjontaa. Henkilöstökoulutuksen kentällä on syntynyt tarve tunnistaa eri lähtökohdista järjestettävän henkilöstökoulutuksen rajapintoja, niiden mahdollisia päällekkäisyyksiä ja aukkoja. 14

15 Osaava-ohjelman mukaisia alueellisia verkostohankkeita on ollut vuonna 2013 toiminnassa yhteensä 129. Näistä 72 on aloittanut toimintansa vuonna 2012 ja 57 vuonna Suurin osa hankkeista on ollut aluehallintovirastojen toiminta-alueen sisällä toimivia, mutta mukana on ollut myös maantieteellisesti laajempia hankkeita. Kuvio 1: Rahoituspäätöksen saaneet verkostohankkeen vuosina 2012 ja 2013 (N=129). 5.1 Verkostohankkeiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä verkostojen toiminnan arviointi Aluehallintovirastot ovat keränneet vuonna 2013 toiminnassa olleilta koulutuksen järjestäjien verkostoilta sekä määrällistä että laadullista palautetietoa. Tiedot on koottu aluehallintovirastojen laatimilla yhtenäisillä lomakkeilla sähköisesti. Aluehallintovirastojen rahoittamien alueellisten Osaava-hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan henkilöä. Osallistujamäärä edellisenä vuonna 2012 oli yhteensä henkilöä. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on ollut henkilöä. Tiedoista arvioidaan puuttuvan edelleen noin osallistujaa. Oulun kaupunki ei pystyneet toimittamaan tietoja opetustoimen tilaisuuksista keväällä 2013 olleiden tietoteknisten ongelmien, hakkeroinnin ym. takia. 15

16 Taulukko 1: Osaava-ohjelman verkostojen järjestämään toimintaan osallistuneet vuonna Laatutyön määrä on hankkeissa lisääntynyt jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna. Vastaavasti erityisryhmille tarjottu koulutus on vähentynyt. Kuvio 2: Osallistujien jakautuminen kehittämistoiminnan eri aihealueille vuonna Verkostot ovat arvioineet kolmen keskeisen tavoitteensa saavuttamista vuoden 2013 lopussa. Osa näistä hankkeista on aloittanut toimintansa vuoden 2012 keväällä ja osa vuotta myöhemmin. Yleisesti voidaan todeta, että suurin osa hankkeista arvioi ainakin päätavoitteensa toteutuneen hankesuunnitelman mukaan eikä mikään hankkeista ole kokonaan epäonnistunut. Hankkeiden käynnistymisessä on edelleen ollut hitautta, sillä osa arvioi vielä vuoden 2013 lopussa, että hanke ei ole käynnistynyt tai ainakaan toisen tai kolmannen tavoitteen saavuttaminen ei ole onnistunut. Kokonaisuutena arvioiden Osaava-ohjelman mukaiset kehittämishankkeet 16

17 ovat onnistuneet hyvin. Hanketoimijat ovat pääsääntöisesti toimineet ammattitaitoisesti ja hankehallinto on ollut hyvää. Hankehallinnon kokemuksessa on kuitenkin vaihtelua, mikä on näkynyt erityisesti verkostohankkeiden vaikeasti hallittavan talouden raportoinnissa. Hallinnoinnin ja talousseurannan tukemiseksi aluehallintovirastot ovat yhteistyössä laatineet Osaava-kehittämishankkeiden hallinnoinnin oppaan, joka on valmistunut alkukeväästä Hankepäätösten mukaan hankkeet on tullut päättää mennessä. Selvitys vuonna 2012 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä on tullut toimittaa aluehallintovirastoon mennessä. Muutama hanke on palauttanut liikaa maksettua valtionavustusta eri syistä. Taustalla näissä tapauksissa on ollut esimerkiksi avainhenkilön vaihtuminen tai vastaava inhimillinen syy. Valtionavustuksen käytön selvitysten lisäksi hankkeet ovat toimittaneet kehittämistoiminnan laadullisen arvioinnin sekä toteutuneeseen osaamiseen kehittämiseen osallistuneiden määrälliset tiedot mennessä. Kuvio 3: Tavoitteiden toteutumisen arviointi (N=129). 5.2 Verkoston omien ja yhteisten toimintamallien luominen Verkostot ovat arvioineet, miten Osaava-ohjelmalle asetetut tavoitteet pysyvistä vaikutuksista ovat toteutumassa hankkeessa sen päätyttyä. Tärkeimpinä saavutuksina hankkeet pitävät itsearvioinnissaan täydennyskoulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen vaikuttavuuden paranemista sekä verkostojen ja niissä ohjelman edetessä syntyneiden toimintamallien hyödyntämistä. Näitä vähäisempää on ollut uusien 17

18 työelämälähtöisten toimintamuotojen kehittyminen. Tässäkin kuitenkin yli 70 hanketta kokee onnistuneensa hyvin. Erityisesti toimintamuotoina on käytetty erilaisia lähikouluttajajärjestelmiä, joiden on koettu olevan hyvin sopivia opettajien kehittämistoiminnassa. Jo tässä vaiheessa verkostot ovat pohtineet aikaa ohjelman päättymisen jälkeen. Suuri osa verkostoista arvioi kehitetyn toiminnan jatkuvan, vaikka samalla toivotaan luonnollisesti myös valtionavustuksen jatkuvan. Haasteeksi koetaan viestinnän kehittäminen verkostoissa ja niin sanotun hiljaisen tiedon siirtyminen tilanteissa, joissa keskeiset verkostotoimijat muuttuvat esimerkiksi eläköitymisen takia. Kuvio 4: Verkostojen arvio: osaamisen kehittämistä tukevien rakenteiden kehittäminen (N=129). 5.3 Henkilöstön kehittämisen suunnitelmallisuuden vahvistaminen ja kehityskeskustelukäytännöt Suurin osa verkostoista kokee onnistuneensa vahvistamaan tarvelähtöisyyttä opetushenkilöstönsä täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Keinoina tässä hankkeet ovat käyttäneet sekä osaamistarvekartoituksia että koulutus- ja kehittämissuunnitelmia. Joukossa on kuitenkin myös hankkeita, joissa näitä ei ole hyödynnetty. 18

19 Kuvio 5: Osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuden vahvistamisen keinojen käyttö (N=129). Kuvio 6: Osaamisen kehittämisen tarvelähtöisyys (N=129). Osaamisen kehittäminen on vastannut yhtä hyvin sekä työntekijöiden että työnantajan tarpeita ja se on vastannut myös työyhteisön tarpeita. Tämä tuntuukin luonnolliselta osaamistarvekartoitusten tulosten perusteella ja voidaan olettaa, että koulutus on ollut vaikuttavaa ja tehokasta. 19

20 5.4 Opetuksen laatutyö, henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstön kehittämisessä tarvittavan tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistaminen Hankkeet, joissa työhyvinvointi ja laatutyö ovat olleet tavoitteina, arvioivat onnistuneensa näiden edistämisessä keskimäärin hyvin. Arviot tästä kuitenkin vaihtelevat hankkeittain. Yleisesti on nähtävissä, että pedagoginen osaaminen on vahvistunut ja monipuolistunut. Hankkeet raportoivat, että uutta pedagogiikkaa on hyödynnetty opetussuunnitelmissa, oppimismenetelmissä ja -ympäristöissä. Opetuksen laatu ja työelämävastaavuus on parantunut. Hyvinvointia on lisännyt myös Osaavaohjelman kautta opettajille tarjoutunut mahdollisuus kohdata muitakin kuin oman koulun opettajia. Kuvio 7: Laatutyön kehittäminen (N=129). Tietoyhteiskuntaosaaminen hankkeiden tavoitteena on yleistynyt ja vahvistunut. Vain noin 20 hankkeessa tämä ei ole ollut lainkaan tavoitteena. Tietoyhteiskuntaosaamisen edistämisessä koetaan myös onnistutun yleisimmin hyvin. Hankkeet ovat löytäneet uusia toimintamalleja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Erittäin hyväksi toimintamalliksi on koettu vertaistuki. 20

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus

Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus 21 067 000 8 000 000 21 067 000 Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Opetustoimen Henkilöstökoulutus 10 350 000 Opettaja.tv 700 000 Opetushallinnon muu

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)

Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma) 1 / 5 Opetus- ja kulttuuritoimi Hakuohje 5.2.2015 Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma) Hakuaika 9.2.2015 9.3.2015 klo 16.15 Aluehallintovirasto tukee ja rahoittaa toimialueellaan

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Yleiset ohjeet ja raportointi OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Tiedotustilaisuus 10.11.2014 Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen perusta Valtionavustuslaki

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12.

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12. OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12.2012 1 TAUSTATIEDOT Osaava-kehittämishankkeen nimi Osaavasti ISOverstaassa

Lisätiedot

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla MIKÄ ON? OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus on enorssin ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 6.3.2017, Jyväskylä #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis-

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 24.3.2017, Vaasa Projektipäällikkö Tiina Silander #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Hyvät käytänteet jakoon. Matti Kangasoja

Hyvät käytänteet jakoon. Matti Kangasoja Hyvät käytänteet jakoon Matti Kangasoja 2.2.2017 Hyvä käytänne Lähtökohta tälle esitykselle Käytänne on hyvä, kun se on hankkeen mielestä hyvä! Selvityksen julkaisussa on kuvaukset 59 hankkeelta Toimintamalleista/käytänteistä

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelman verkostossa mukana (tilanne syyskuussa 2008) Akaan lukiot Kalevan lukio Kangasalan lukio Lempäälän lukio Mäntän seudun

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Juho Helminen ja Kimmo Koskinen Oppimisympäristöhankkeiden kehittämispäivä 5.10.2009 www.edu.fi/oppimisymparistot Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeet

Lisätiedot

Arviointien kertomaa. Johtaja-forum, Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj.

Arviointien kertomaa. Johtaja-forum, Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj. Arviointien kertomaa Johtaja-forum, 9.6.2011 Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj. Esityksen perusta Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnit vuosina 2009-2011 Kohdistuneet mm. perusopetuksen

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

OSKU-Osaava kumppani hanke. Turku Osaava Forum

OSKU-Osaava kumppani hanke. Turku Osaava Forum OSKU-Osaava kumppani hanke Turku 14.11.2013 Osaava Forum OSKU- Osaava kumppani verkosto Mukana kolme oppilaitosta: it t Kankaanpään opisto Satakunnan koulutuskuntayhtymä y Sataedu Länsirannikon koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 klo 10.00 15.15, Amiedu klo 13.00 14.30 Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osaava-ohjelma

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osaava-ohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.4.2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osaava-ohjelma Sisällys sivu 1. Osaava-ohjelman katsaus... 3 2. Osaava-ohjelman tausta ja tavoitteet... 5 3. Osaava-ohjelman toiminta vuonna

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeiden seminaari Kati Lounema

Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeiden seminaari Kati Lounema Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeiden seminaari 30.11.2017 Kati Lounema Hallitus päätti kevään kehysriihessä tukea reformin toimeenpanoa yhteensä 30 miljoonalla eurolla vuosina 2018 ja 2019.

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Pääjohtaja Aulis Pitkälä Pro Lukio ry:n lukioseminaari Helsinki 6.11.2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lukiopedagogiikan arviointi Koulutuksen arviointineuvoston

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon LAATUA LAIVALLA Miten edistämme toiminnan vaikuttavuutta? ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 22.-24.8.2012, laatuverkosto Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon Opetusneuvos Leena

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen klo

Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen klo Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen 26.2.2013 klo 13.00-14.30 Aira Rajamäki aira.rajamaki@oph.fi www.oph.fi Aloitustilaisuuden tavoitteet:

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 OPStuki 2016 II-vaihe Hyvinvoiva koulu perusteista

Lisätiedot

Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM

Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM Osaava Forum IV Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM Osaava ohjelman toiminta perustuu rakentavaan hämminkiin (constructive confusion) ei ole valmiiksi suunniteltua toteutusta Osaava on toiminnallinen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.8.2013 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Lyhyt katsaus hankkeen toimintaan

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 39/2010 12.4.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.1.2014 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Katsaus hankkeen toimintaan 3. Ensimmäisen

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Wifi-tunnus: royalmeeting salasana: rr-crowne

Wifi-tunnus: royalmeeting salasana: rr-crowne Wifi-tunnus: royalmeeting salasana: rr-crowne Tavoitteena hyvin toimiva ja johdettu korkeakouluyhteisö Ylijohtaja Tapio Kosunen 5.4.2017, Helsinki Yliopisto- ja ammattikorkeakouluuudistusten vaikutusten

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Määrärahan käyttö suunnataan perusopetuksen hankkeisiin.

Määrärahan käyttö suunnataan perusopetuksen hankkeisiin. HAKUTIEDOTE 31/2017 1 (5) HAKUTIEDOTE 2017 Yleissivistävä koulutus Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelma Valtion erityisavustus uuden pedagogiikan ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämiseen

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

1 / 5. Dnro Saapunut. Viranomainen täyttää

1 / 5. Dnro Saapunut. Viranomainen täyttää 1 / 5 Dnro Saapunut Viranomainen täyttää 2 / 5 OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 2016 1. Hankkeen nimi Osaava Pohjois-Satakunta 5. 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot