TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi ) Opetus- ja kulttuuriministeriö Aluehallintovirastot 1

2 Sisällysluettelo sivu Johdanto Osaava-ohjelma Osaava-ohjelma vuonna Tietojen kokoaminen toiminnasta Ohjelman määrällisiä tuloksia ja talous Toiminnan aikatauluja vuonna Osaava-ohjelman organisointi Strategiaryhmä Toimeenpanoryhmä Seuranta- ja kehittämisjaos Osaava Forum 2013 Turussa ja vuoden Osaava-verkosto Osaava-ohjelman verkostohankkeet osaamisen kehittämisen tukena Verkostohankkeiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä verkostojen toiminnan arviointi Verkoston omien ja yhteisten toimintamallien luominen Henkilöstön kehittämisen suunnitelmallisuuden vahvistaminen ja kehityskeskustelukäytännöt Opetuksen laatutyö, henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstön kehittämisessä tarvittavan tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistaminen Verkostohankkeiden ohjaus ja muu vaikuttaminen Verkostohankkeiden edustajien havaintoja ja johtopäätöksiä Aluehallintovirastojen edustajien esittämiä kehittämisehdotuksia Kansalliset koulutusohjelmat osaamisen kehittämisen tukena Vertaisryhmämentorointi Verme uusille opettajille Norssiope.fi-hanke Sivistys- ja oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Oppilaitosjohdon muut koulutukset Kehittämisehdotuksia Osaava-ohjelman arviointi Arvioinnin ja seurannan rooli Osaava-seminaareissa Ohjelman seuranta vuoden 2013 sidosryhmäseminaarissa Ohjelman kansallinen arviointi 59 2

3 Osaava-ohjelman toimintakertomus Johdanto Osaava-ohjelmalla luodaan kehittymismyönteistä toimintakulttuuria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä edistetään koulutuksen järjestäjien ja toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä henkilöstökoulutuksen kehittämisessä. Ohjelma edistää osaltaan hallituksen tavoitetta Suomesta maailman osaavimpana kansana vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman tavoitteena on parantaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen saavutettavuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa. Lisäksi sillä uudistetaan henkilöstökoulutuksen perinteisiä toimintamalleja ja -rakenteita sekä luodaan uutta koulutustarjontaa työuran kriittisiin vaiheisiin. Opetustoimessa työskentelevän henkilöstön osaamisvaatimukset ja sidosryhmien odotukset työlle ovat kasvaneet jatkuvasti. Osaava-ohjelman taustalla on vuonna 2009 käynnistynyt yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että jokaisella opetustyössä työskentelevällä henkilöllä ja heidän työnantajillaan olisi velvollisuus huolehtia omasta/henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta ja siihen osallistumisesta. Taustalla oli lisääntynyt huoli siitä, että yhä useampi opettaja ei osallistunut tai päässyt lainkaan täydennyskoulutukseen. Laissa säädettävän täydennyskoulutusvelvoitteen sijaan opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2010 Osaava-ohjelman, joka lain sijaan vahvistaa työnantajan mahdollisuuksia huolehtia suunnitelmallisesti henkilöstön ammattitaidon kehittämisestä sekä luo henkilöstölle itselleen kattavasti mahdollisuuksia rakentaa omiin tarpeisiinsa paremmin vastaavia joustavia opiskelu- ja kehittymispolkuja. Osaava-ohjelman konkreettisina tavoitteina on kehittää opetustoimessa työskentelevän henkilöstön (johto, opetus ja opetuksen tukitehtävissä toimivat) ammatillista osaamista sekä henkilöstön kehittämisessä tarvittavien suunnitelmien, rakenteiden ja toimintamallien luomista. Ohjelmassa keskeisellä sijalla on sopia ja luoda paikallisesti tai alueellisesti joustavasti toimivia henkilöstökoulutuksen toimintatapoja ja -malleja, jotka edistävät sekä työnantajan että työntekijöiden pidemmän aikavälin omalle osaamiselle asettamia tavoitteita ja niiden saavuttamista. Osaava-ohjelmaan osallistuminen edellyttää koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja sitoutumista yhteiseen kehittämiseen. 3

4 Keskeisessä asemassa ohjelmassa käynnistetyissä verkostorakenteissa toteutetuissa hankkeissa on muu muassa: edistää opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja siinä tarvittavien yhteistyörakenteiden ja -toimintamallien luomista luoda paikallisesti ja alueellisesti hyödynnettävissä olevia koulutustarvekartoituksia sekä edistää työyhteisöissä tarvittavien koulutus- ja kehittymissuunnitelmien laatimista ja toimeenpanoa luoda uusia joustavia ammattitaidon kehittämisen käytänteitä henkilöstön tueksi ja henkilöstöä parhaiten hyödyntävillä tavoilla synnyttää tehokkaita osaamista jakavia ja siitä huolehtivia (vertais)- verkostoja tukemaan osaamisen kehittämistä työuran eri vaiheissa. vakiinnuttaa parhaat osaamisen kehittämisen käytännöt ja varmistaa toimintaa parhaiten seuraavien mittareiden hyödyntäminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen Vision mukaan ohjelman päättyessä opetustoimessa työskentelevällä henkilöstöllä on käytettävissään ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelut, joiden sisältöihin, toteutukseen ja ajoitukseen itse kukin voi vaikuttaa. Osaamisen kehittämisen tueksi muodostetut verkostot tarjoavat yksittäistä oppilaitosta kattavammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin tukea yhteisiin osaamishaasteisiin. Ohjelmassa erikseen tuettuja sisältöalueita ovat oppilaitoksen laatutyön kehittäminen, henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistaminen. Valtakunnallisesti on tuettu sivistys- ja oppilaitosjohdon osaamista (johdon koulutus), opettajankouluttajien digitaalista osaamista normaalikouluissa sekä uusien opettajien vertaisryhmämentorointia työuran alkuvaiheen vahvistamiseksi (induktiovaiheen koulutus). Ohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden henkilöstöryhmien tarpeiden tunnistamiseen, jotka osallistuvat vain vähän tai eivät lainkaan tarjolla olevaan täydennyskoulutukseen. Tämä on toinen Osaava-ohjelman toiminnasta koottu toimintakertomus. Tiedot on koottu hankkeilta saaduista vuosikatsauksista ja muista ohjelmassa tuotetuista lähteistä. Toimitustyöstä ovat vastanneet ohjelman parissa työskentelevät henkilöt aluehallintovirastoissa Johanna Albert, Carola Bryggman, Pirjo Jämsen-Ahonen, Lea Karjomaa, Hanna-Mari Sarlin, Elisa Suutala, Virve Smarzoch ja Kari Torikka, opetus- ja kulttuuriministeriössä Jouni Kangasniemi ja Opetushallituksessa Kristiina Haavisto sekä Kimmo Hämäläinen Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnasta. 4

5 1. Osaava-ohjelma Yleiskatsaus Osaava-ohjelma on vuodesta 2010 alkaneen nopean liikkeellelähdön ja aloitusvaiheen jälkeen siirtynyt vuoden 2013 loppuun mennessä tilanteeseen, jossa ohjelman painopistettä siirretään vakiintuneiden painopisteiden lisäksi vuodesta 2014 alkaen hyvien toimintamallien tunnistamiseen, levittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Toiminnassa varaudutaan valtion osoittaman rahoituksen päättymiseen vuoden 2017 loppuun mennessä. Ohjelmaa toteutettiin vuonna 2013 alueellisesti kattavasti. Se saavutti ohjelmaan osallistuvat koulut ja oppilaitokset sekä niiden henkilöstöä. Rahoituksen piirissä oli vuoden 2013 loppuun mennessä runsas sata verkostoa, yhteensä noin 170 käynnissä olevassa hankkeessa. Ohjelmaan osallistui noin henkilöä. Jokaisessa hankkeessa on ollut toimijana verkosto, joka on koostunut pääosin 3-10 koulutuksen järjestäjästä. Muutama hanke on ollut tätäkin isompi. Yleisin kohderyhmän suuruus rahoitusta saaneissa hankkeissa on ollut henkilöä. Yhteistyötä tehdään kaikissa hankkeissa yli kuntarajojen, laajimmillaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti. Vuonna 2013 hankkeet ovat arvioineet itse Osaava-ohjelman ja oman toimintansa vaikuttavuutta. Hankkeiden näkökulmasta toimintavuoden on raportoitu sujuneen hyvin. Verkostojen tyytyväisyys omaan toimintaan on ollut hyvää. Vain muutamassa hankkeessa on jääty jälkeen suunnitellusta toiminnasta. Näille hankkeille yhteistä on ollut liian hajanaisesti johdettu oma hanketoiminta tai ohjausryhmän osaaminen. Vuoden 2013 syksyllä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti ohjelman ulkoisen arvioinnin. Ohjelman ulkopuolisen arvioinnin toteuttajaksi valittiin Helsingin yliopiston OKL Koulutuksen arviointikeskus. Kansallinen arviointihanke valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Arvioinnin ensi vaiheen tuloksia on kuvattu toimintakertomuksen luvussa 7.3. Toimintavuonna jatkettiin ohjelmassa jo aloittaneiden verkostojen toimintaa niiden omien suunnitelmien mukaisesti. Aluehallintovirastojen asiantuntijat rohkaisivat toiminta-alueellaan toimivia, vielä ohjelmaan osallistumattomia koulutuksen järjestäjiä mukaan ohjelmaan. 5

6 Kansallisista koulutuksista koottu palaute oli edelleen erittäin rohkaisevaa. VERME-hankkeessa jatkettiin opettajien mentori -koulutusta ja uusien opettajien ryhmämentorointia. Oppilaitosjohdolle tarjottiin työuran alku- ja keskivaiheille suunnattua täydennyskoulutusta. Yliopistojen normaalikoulujen norssiope.fi -hankkeessa keskityttiin opettajankouluttajien oman digitaalisen osaamisen valmiuksien parantamiseen sekä yhteistyöhön opettajankoulutuksen kanssa. Ohjelman rahoitus oli vuonna 2013 yhteensä 10 miljoonaa euroa. Aluehallintovirastot jakoivat siitä edelleen 80 % koulutuksen järjestäjien muodostamien Osaava-verkostojen toimintaan. Loput rahoituksesta käytettiin ohjelmaan kuuluvien kansallisten koulutusohjelmien kustannuksiin. Näitä rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Lisäksi määrärahalla katettiin myös kansainväliseen TALIS2013-tutkimukseen osallistumisen kansalliset ja kansainväliset kustannukset. Osaava-ohjelman hanketoiminnan tueksi aluehallintovirastot kokosivat syksyn 2012 aikana OSAAVA -kehittämishankkeiden hallinnoinnin oppaan. Opas lähetettiin hankkeiden edustajille alkuvuodesta Oppaan toimittivat Virve Smarzoch Etelä-Suomen- ja Pirjo Jämsen-Ahonen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. 2. Osaava-ohjelma vuonna Tietojen kokoaminen toiminnasta Vuosi 2013 oli Osaava-ohjelman neljäs. Ohjelman kehittämisen painopisteenä vuonna 2013 on ollut kattavan osallistumisen varmistaminen ja hankkeiden välisen yhteistyön lisääminen. Ohjelma pyöri täydessä laajuudessaan. Valtio tuki ohjelman toimeenpanoa 10 miljoonalla eurolla (VTA 2013, mom ). Osaava-hankkeet ovat arvioineet ja raportoineet vuoden 2013 toiminnasta mennessä. Lisäksi hankkeiden toiminnasta on saatu tietoa aluehallintovirastojen järjestämissä alueellisissa ja paikallisissa tapaamisissa verkostojen koordinaattoreilta ja ohjausryhmän jäseniltä. Hankkeiden oma vuosiraportointi on sisältänyt tiiviin kuvauksen hankkeen toiminnasta kuluneena vuonna sekä itsearviointia toiminnasta suhteessa sovittuihin 6

7 tavoitteisiin. Vuosiraportoinnin yhteydessä hankkeet ovat myös raportoineet osallistumista koskevat määrälliset tiedot. 2.2 Ohjelman määrällisiä tuloksia ja talous Määrälliset tulokset Vuonna 2013 Osaava-ohjelman verkostotoimintaan osallistui yhteensä henkilöä ja kansallisiin ohjelmiin henkilöä eli yhteensä henkilöä. Vuonna 2012 osallistujia oli henkilöä. Osallistujien määrä on pysynyt erittäin hyvällä tasolla. Osallistuminen yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön osalta on vastannut pitkälti kunkin koulutusmuodon suhteellista osuutta niissä työskentelevän henkilöstön määrän osalta. Määrällisesti eniten toimintaan ovat osallistuneet perusopetuksen opettajat. Suhteellisesti aktiivisimmin osallistui vapaan sivistystyön henkilöstö. Määrällinen osallistuminen ja sen jakautuminen eri koulutusasteiden henkilöstön kesken on kuvattu tarkemmin luvussa 4. Ohjelman talous Osaava-ohjelman toimintaan on varattu määrärahoja valtion talousarviossa momentilla (Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot). Määrärahoja oli vuonna 2013 käytettävissä yhteensä 10 miljoonaa euroa. Määräraha jakautui eri viranomaisten välillä toimeenpantavaksi seuraavasti: Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Aluehallintovirastot euroa euroa euroa OKM ja Oph ovat vastanneet ohjelman yhteisten koulutusohjelmien rahoituksista. Aluehallintovirastot ovat myöntäneet avustukset Osaavaohjelman verkostoille paikallisen ja alueellisen toiminnan tueksi. Vuosina 2012 ja 2013 määräraha jakaantui alueille seuraavasti: Etelä-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

8 Pohjois-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Lounais-Suomen AVI Svenska enheten Lapin AVI Yhteensä: Aluehallintovirastot ovat vastaanottaneet Osaava-verkostojen avustushakemuksia vuosina seuraavasti (suluissa myönteisen avustuspäätöksen saaneet hakemukset): /(76) 112 /(80) 99 /(77) 104 (82) Hakemusten määrän lievään vähenemiseen on vaikuttanut mm. se, että alkuvaiheen jälkeen osa hankkeista on yhdistänyt toimintansa. Myös toimijoiden ymmärrys ohjelman tavoitteista, odotetun toiminnan ja rahoituksen laajuudesta on lisääntynyt. Haettujen avustusten yhteenlaskettu loppusumma ( ) on vuosina ollut seuraava: * (ennakkotieto) Hakemusten loppusumma on tasaantunut ohjelman kehittymisen myötä ja tietoisuuden lisääntyessä siitä, mitkä toimet voivat kuulua avustuksen piiriin. Osaava-ohjelman rahoitus (miljoonaa euroa) ja suunniteltu talous vuosille on kuvattu tarkemmin alla ,8* * Vuoden 2014 tavoite oli 8 miljoonaa euroa. Määrärahaan kohdistettiin ylimääräinen leikkaus syksyllä

9 2.4 Toiminnan aikatauluja vuonna 2013 Osaava-ohjelman valtakunnallisia tapahtumia vuonna 2013 olivat: OKM:n päätökset kansallisille koulutusohjelmille Aluehallintovirastojen päätökset verkostohankkeille Opetushallituksen päätökset johtamiskoulutuksesta Osaava-ohjelman sidosryhmäseminaari (Espoo) Osaava Forum IV (Turku ) Haku Osaava-ohjelman vuoden 2014 toimintaan 3. Osaava-ohjelman organisointi Ohjelman organisoinnissa on pyritty hyödyntämään laajasti keskeisten sidosryhmien mahdollisuuksia tukea ohjelman sujuvaa toimeenpanoa. Verkostomaisesti toteutetun ohjelman tukena toimii kansallinen 1. Strategiaryhmä 2. Toimeenpanoryhmä 3. Seuranta- ja kehittämisjaos, joka toimii Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan yhteydessä. Lisäksi sidosryhmien ja ohjelman toimijoiden vuoropuhelua on edistetty vuosittain järjestettävässä Sidosryhmäseminaarissa sekä ohjelman osallistujille järjestetyssä kansallisessa Osaava Forumissa. Keskeiset ohjelman tueksi perustetut ryhmät, niiden tehtävät, jäsenet ja keskinäinen työnjako on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa. 3.1 Strategiaryhmä Osaava-ohjelman strategiaryhmän tehtävänä on päättää Osaava-ohjelman valtakunnallisista painotuksista ja sopia ohjelman yleisistä linjauksista sekä edistää sidosryhmäyhteistyötä Osaava-ohjelman tavoitteiden toteutumiseksi. Strategiaryhmä toimii myös vuosittain järjestettävän Osaava Forumin johtoryhmänä. Strategiaryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Kirsi Kangaspunta, opetusja kulttuuriministeriö Ryhmän jäseniä ovat puheenjohtaja Kauko Hämäläinen, Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta 9

10 varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Suomen Kuntaliitto Toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala, Niilo Mäki Instituutti pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus edunvalvonta-asiantuntija Jussi-Pekka Rode ja Antti Seitamaa syksy 2013-, SAKKI ry. erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Elinkeinopoliittinen asiantuntija Jukka-Pekka Kivioja, Sivistystyönantajat Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen ja syksy työmarkkina-asiamies Sirpa Sivonen, Kuntatyönantajat Ryhmän sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ryhmän vuosittain vaihtuvia jäseniä olivat (Osaava Forumin toimeenpanosta vastaavan) aluehallintoviraston edustaja, opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa (2013) sekä Suomen Lukiolaisten Liiton edustaja, puheenjohtaja Daniel Sazonov (2013). Strategiaryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana kaksi kertaa. 3.2 Ohjelman toimeenpanoryhmä Osaava-ohjelman toimeenpanoryhmän tehtävänä on huolehtia Osaavaohjelman toimeenpanossa tarvittavien yhteisten hallinnollisten toimintamallien luomisesta ja edistää yhteistyötä aluehallintovirastojen ja opetushallinnon välillä Osaava-ohjelman toimeenpanossa ja määrärahan jakoa koskevassa päätöksenteossa. Toimeenpanoryhmä vastaa myös alueellisesti tai kansallisesti kerättävän seuranta- ja arviointitiedon yhdenmukaisesta kokoamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön sekä ohjelman Seuranta- ja kehittämisjaostolle. Toimeenpanoryhmän jäsenet edustavat Osaavaohjelman hallinnosta vastaavia viranomaisia. Vuonna 2013 toimeenpanoryhmän kokoonpano on ollut seuraava: sivistystoimen ylitarkastaja Carola Bryggman ruotsinkielinen palveluyksikkö (LSSAVI) sivistystoimen ylitarkastaja Johanna Albert Itä-Suomen aluehallintovirasto pääsihteeri Kimmo Hämäläinen, Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta (Oph) kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi opetus- ja kulttuuriministeriö 10

11 opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimialueen johtaja Tuomo Laitila Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, Itä-Suomen aluehallintovirasto opetusneuvos Anneli Rautiainen ja syksystä 2013 Kristiina Haavisto, Oph opetustoimen ylitarkastaja Hanna-Mari Sarlin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto opetustoimen ylitarkastaja Virve Smarzoch Etelä-Suomen aluehallintovirasto opetustoimen ylitarkastaja Elisa Suutala Lapin aluehallintovirasto Toimeenpanoryhmän puheenjohtajuus muutettiin (Arja-Sisko Holapan PSAVI siirryttyä toisiin tehtäviin) vuonna 2013 kiertäväksi AVI ja OKM kesken. Johanna Albert ISAVI on toiminut ryhmän sihteerinä. Toimeenpanoryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana kuusi kertaa. Kaikkiin kokouksiin oli mahdollisuus osallistua videon välityksellä ja suurin osa toteutettiinkin vain videokokouksina. Aluehallintovirastojen yhdyshenkilöt pitivät lisäksi keskenään kaksi Osaavan alueelliseen toimeenpanoon liittyvää kokousta. 3.3 Seuranta- ja kehittämisjaos Osaava-ohjelman seuranta- ja kehittämisjaos toimii Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan yhteydessä. Sen tehtävänä on seurata Osaava-ohjelman käytännön toteutusta ja tuloksia sekä raportoida niistä opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Osaava-ohjelman strategiaryhmälle. Se voi myös tehdä aloitteita ohjelman toimeenpanon edistämiseksi. Seuranta- ja kehittämisjaoksen puheenjohtajana toimii erikoisasiantuntija Lieselotte Eskelinen Suomen Kuntaliitosta. Vuonna 2013 jaoksen jäseniä ovat asiantuntija Merja Koivisto ja syksystä 2013 Jaakko Salo, OAJ johtaja Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen amk opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, Kuntatyönantajat KT opetusneuvos Anneli Rautiainen, Opetushallitus professori Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto, KTL koulutussuunnittelija Kirsi-Marja Varjokorpi, STTK/Tampereen yliopisto. 11

12 Jaoksen sihteerinä toimii pääsihteeri Kimmo Hämäläinen Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnasta. Seuranta- ja kehittämisjaos ei kokoontunut vuonna 2013, jolloin ohjelman seurannan painopiste on ollut Helsingin yliopiston OKL Koulutuksen arviointikeskuksen suorittamassa väliarvioinnissa (ks. 7.3). Jaos laatii kesäkuuhun 2014 mennessä ohjelman loppukautta koskevan toimintasuunnitelmansa. 4. Osaava Forum 2013 Turussa ja vuoden Osaava-verkosto Osaava Forum on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa esitellään Osaava-ohjelmassa kehitettyjä hyviä käytänteitä ja aktivoidaan keskustelua kansallisesti merkittävistä opetusalan ajankohtaisista kysymyksistä. Lisäksi Forumin tavoitteena on tarjota hanketoimijoille mahdollisuus verkostoitua ja tutustua toistensa kehittämistoimintaan. Järjestyksessä neljäs Osaava Forum järjestettiin vuonna 2013 Turussa. Forumin järjestelyistä vastasivat Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielinen palveluyksikkö Forumissa aamupäivän teemana olivat erilaiset oppijat ja heidän huomioon ottamisensa opetuksessa. Lisäksi kolme hanketta esitteli näkemyksiään Osaava-ohjelmasta. Iltapäivän ohjelmassa oli alustus tulevaisuuksien tutkimuksesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset osaamisen kehittämiselle ja Osaava-ohjelmalle. Iltajuhla vietettiin Turun linnassa, jossa muun muassa palkittiin vuoden 2013 Osaava-verkosto. Ennen varsinaista forumia, järjestettiin learning café -tyyppinen hankeklinikka verkostojen koordinaattoreille ja muille toimijoille. Päivän teemoina olivat uudet ja innovatiiviset koulutusmuodot ja -sisällöt, hanketoiminnan juurruttaminen sekä hankkeiden verkostoituminen ja yhteistyö. Hankekoordinaattorit olivat aktiivisesti mukana päivän suunnittelussa ja toimivat pöytien vetäjinä. Keskustelujen keskeiset tulokset käytiin päivän lopuksi yhdessä läpi. Osaava Forumiin osallistui 158 henkilöä ja edellisenä päivänä järjestettyyn hankeklinikkaan 127. Turun forum oli kokonaisuudessaan kaksikielinen. Saadun palautteen mukaan forumin järjestelyt, sisältö ja rakenne onnistuivat osallistujien mielestä hyvin. 12

13 Osaava-Forumin alueellinen järjestämisvastuu Järjestelyvastuu jo toteutettujen ja tulevien Osaava Forumin kokoamiseksi on sovittu seuraavasti: Helsinki 2010 (ESAVI) Mikkeli 2011 (ISAVI) Oulu 2012 (PSAVI) Turku 2013 (LSAVI ja Svenska service-enheten) Rovaniemi 2014 (LAVI, tulossa) Jyväskylä 2015 (LSSAVI, tulossa) Helsinki 2016 (ESAVI, tulossa) Vuoden Osaava-verkosto 2013 Vuoden OSAAVA-verkostona palkittiin uusimaalainen, kaksikielinen hanke KKK-UUU eli Kartoita, kehitä ja kouluta / Utreda, Utveckla, Utbilda. KKK-UUU-verkostoon kuuluvat toimijoina Porvoon kaupungin koulutuspalvelut, Loviisan kaupunki/sivistyskeskus, Sipoon koulutuspalvelut, Lapinjärven kunta/sivistystoimi, Askolan kunta/sivistystoimi, Myrskylän ja Pukkilan kunnat, Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f., Pyttis svenska skola i Svartbäck ja Kouvola stads svenska skola i Kuusankoski. Hankkeen tavoitteena on ollut kartoittaa jatko- ja täydennyskoulutuksen tarve kaikissa esi- ja perusopetuksen sekä lukion henkilöstöryhmissä, kehittää henkilökuntaa jatkokoulutuksella sekä kouluttaa mahdollisimman monipuolisesti ja motivoivasti. Hankkeen verkkosivuilla kuvataan tarkemmin hankkeen toimintaa. Porvoon kaupungin koulutuspalvelujen koordinoiman KKK-UUU-verkoston erityispiirteenä ja vahvuutena voidaan pitää sen kaksikielisyyttä ja toiminnallista yhteistyötä usean kunnan kesken. Myös kansallisen Osaavaohjelman toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu erityisen hyvin. Hankkeen keskeisenä toimintana on luotu alueellista koulutustarjontaa, jonka lähtökohtana ovat henkilöstön tarpeet. Koulutustarpeita on kartoitettu säännöllisesti toteutettavan alueellisen osaamiskartoituksen avulla. Ensimmäinen kartoitus tehtiin hankkeen käynnistysvaiheessa vuonna 2011 ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. 13

14 Porvoossa työskentelevät koulutuskoordinaattorit Ulrica Brunberg, Åsa Haglund ja Soili Koskelainen ovat vastanneet pääasiassa hankkeen koulutussuunnittelusta ja -järjestelyistä. Hankkeen suomenkielisen koulutuksen suunnittelusta on vastannut Susanna Kareinen vuoden 2013 syksyyn asti. Verkoston muita koordinaattoreita ovat Alexander Smeds ja Arja Paalosmaa Loviisasta ja Anna-Karin Brunberg Sipoosta. Koordinaattoreilla ja hyvällä ohjausryhmätyöskentelyllä on ollut merkittävä rooli hankkeen onnistumisen kannalta. Koordinaattorit ovat koonneet koulutustarjonnan, huolehtineet käytännön järjestelyistä ja kouluttajakontakteista sekä tiedottaneet tarjonnasta kouluille. Pelkästään vuonna 2013 on järjestetty noin 160 eri koulutustilaisuutta ja koulutustarjonta saavuttaa vuosittain noin henkilöä verkoston jäsenkunnissa. erikoissuunnittelija Tiina Välikangas on vastannut verkoston hallinnoinnista, avustushakemusten laatimisesta ja loppuselvityksen kokoamisesta sekä toiminnan edelleen kehittämisestä yhdessä ohjausryhmän kanssa. 5. Osaava-ohjelman verkostohankkeet osaamisen kehittämisen tukena Osaava-ohjelma on luotu kehittämään opetustoimen henkilöstökoulutuksen kenttää ja vallitsevia käytäntöjä. Opettajat osallistuvat paljon niin sanottuun non-formaaliin täydennyskoulutukseen, eli kehittävät työtään oman henkilökohtaisen ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti. Aluehallintovirastot järjestävät alueillaan koulutuspoliittista henkilöstökoulutusta. Opetushallitus sekä yksityisen sektorin toimijat tarjoavat opettajille täydennyskoulutusta, samoin yliopistot. Työnantajien oma rooli täydennyskoulutuksen järjestäjänä on merkittävä. Tästä esimerkkinä ovat muun muassa opetusalan virkaehtosopimuksen mukainen koulutus ja muu työnantajan henkilöstölleen tarpeelliseksi katsoma lisäkoulutus. Toisen asteen ammatillista opetushenkilöstöä tuetaan myös ESR-rahoitteisten hankkeiden järjestämillä tilaisuuksilla. Osaava-hankkeiden tavoitteena on kehittää henkilöstökoulutuksen rakenteita ja suunnitelmallisuutta niin, että siinä huomioidaan niin opettajan itsensä kuin työyhteisön ja työnantajan tarpeet. Tällä on haluttu varmistaa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen tarvelähtöisyys ja tavoitteena on myös sovittaa yhteen pirstaleiseksi koettua koulutustarjontaa. Henkilöstökoulutuksen kentällä on syntynyt tarve tunnistaa eri lähtökohdista järjestettävän henkilöstökoulutuksen rajapintoja, niiden mahdollisia päällekkäisyyksiä ja aukkoja. 14

15 Osaava-ohjelman mukaisia alueellisia verkostohankkeita on ollut vuonna 2013 toiminnassa yhteensä 129. Näistä 72 on aloittanut toimintansa vuonna 2012 ja 57 vuonna Suurin osa hankkeista on ollut aluehallintovirastojen toiminta-alueen sisällä toimivia, mutta mukana on ollut myös maantieteellisesti laajempia hankkeita. Kuvio 1: Rahoituspäätöksen saaneet verkostohankkeen vuosina 2012 ja 2013 (N=129). 5.1 Verkostohankkeiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä verkostojen toiminnan arviointi Aluehallintovirastot ovat keränneet vuonna 2013 toiminnassa olleilta koulutuksen järjestäjien verkostoilta sekä määrällistä että laadullista palautetietoa. Tiedot on koottu aluehallintovirastojen laatimilla yhtenäisillä lomakkeilla sähköisesti. Aluehallintovirastojen rahoittamien alueellisten Osaava-hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan henkilöä. Osallistujamäärä edellisenä vuonna 2012 oli yhteensä henkilöä. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on ollut henkilöä. Tiedoista arvioidaan puuttuvan edelleen noin osallistujaa. Oulun kaupunki ei pystyneet toimittamaan tietoja opetustoimen tilaisuuksista keväällä 2013 olleiden tietoteknisten ongelmien, hakkeroinnin ym. takia. 15

16 Taulukko 1: Osaava-ohjelman verkostojen järjestämään toimintaan osallistuneet vuonna Laatutyön määrä on hankkeissa lisääntynyt jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna. Vastaavasti erityisryhmille tarjottu koulutus on vähentynyt. Kuvio 2: Osallistujien jakautuminen kehittämistoiminnan eri aihealueille vuonna Verkostot ovat arvioineet kolmen keskeisen tavoitteensa saavuttamista vuoden 2013 lopussa. Osa näistä hankkeista on aloittanut toimintansa vuoden 2012 keväällä ja osa vuotta myöhemmin. Yleisesti voidaan todeta, että suurin osa hankkeista arvioi ainakin päätavoitteensa toteutuneen hankesuunnitelman mukaan eikä mikään hankkeista ole kokonaan epäonnistunut. Hankkeiden käynnistymisessä on edelleen ollut hitautta, sillä osa arvioi vielä vuoden 2013 lopussa, että hanke ei ole käynnistynyt tai ainakaan toisen tai kolmannen tavoitteen saavuttaminen ei ole onnistunut. Kokonaisuutena arvioiden Osaava-ohjelman mukaiset kehittämishankkeet 16

17 ovat onnistuneet hyvin. Hanketoimijat ovat pääsääntöisesti toimineet ammattitaitoisesti ja hankehallinto on ollut hyvää. Hankehallinnon kokemuksessa on kuitenkin vaihtelua, mikä on näkynyt erityisesti verkostohankkeiden vaikeasti hallittavan talouden raportoinnissa. Hallinnoinnin ja talousseurannan tukemiseksi aluehallintovirastot ovat yhteistyössä laatineet Osaava-kehittämishankkeiden hallinnoinnin oppaan, joka on valmistunut alkukeväästä Hankepäätösten mukaan hankkeet on tullut päättää mennessä. Selvitys vuonna 2012 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä on tullut toimittaa aluehallintovirastoon mennessä. Muutama hanke on palauttanut liikaa maksettua valtionavustusta eri syistä. Taustalla näissä tapauksissa on ollut esimerkiksi avainhenkilön vaihtuminen tai vastaava inhimillinen syy. Valtionavustuksen käytön selvitysten lisäksi hankkeet ovat toimittaneet kehittämistoiminnan laadullisen arvioinnin sekä toteutuneeseen osaamiseen kehittämiseen osallistuneiden määrälliset tiedot mennessä. Kuvio 3: Tavoitteiden toteutumisen arviointi (N=129). 5.2 Verkoston omien ja yhteisten toimintamallien luominen Verkostot ovat arvioineet, miten Osaava-ohjelmalle asetetut tavoitteet pysyvistä vaikutuksista ovat toteutumassa hankkeessa sen päätyttyä. Tärkeimpinä saavutuksina hankkeet pitävät itsearvioinnissaan täydennyskoulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen vaikuttavuuden paranemista sekä verkostojen ja niissä ohjelman edetessä syntyneiden toimintamallien hyödyntämistä. Näitä vähäisempää on ollut uusien 17

18 työelämälähtöisten toimintamuotojen kehittyminen. Tässäkin kuitenkin yli 70 hanketta kokee onnistuneensa hyvin. Erityisesti toimintamuotoina on käytetty erilaisia lähikouluttajajärjestelmiä, joiden on koettu olevan hyvin sopivia opettajien kehittämistoiminnassa. Jo tässä vaiheessa verkostot ovat pohtineet aikaa ohjelman päättymisen jälkeen. Suuri osa verkostoista arvioi kehitetyn toiminnan jatkuvan, vaikka samalla toivotaan luonnollisesti myös valtionavustuksen jatkuvan. Haasteeksi koetaan viestinnän kehittäminen verkostoissa ja niin sanotun hiljaisen tiedon siirtyminen tilanteissa, joissa keskeiset verkostotoimijat muuttuvat esimerkiksi eläköitymisen takia. Kuvio 4: Verkostojen arvio: osaamisen kehittämistä tukevien rakenteiden kehittäminen (N=129). 5.3 Henkilöstön kehittämisen suunnitelmallisuuden vahvistaminen ja kehityskeskustelukäytännöt Suurin osa verkostoista kokee onnistuneensa vahvistamaan tarvelähtöisyyttä opetushenkilöstönsä täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Keinoina tässä hankkeet ovat käyttäneet sekä osaamistarvekartoituksia että koulutus- ja kehittämissuunnitelmia. Joukossa on kuitenkin myös hankkeita, joissa näitä ei ole hyödynnetty. 18

19 Kuvio 5: Osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuden vahvistamisen keinojen käyttö (N=129). Kuvio 6: Osaamisen kehittämisen tarvelähtöisyys (N=129). Osaamisen kehittäminen on vastannut yhtä hyvin sekä työntekijöiden että työnantajan tarpeita ja se on vastannut myös työyhteisön tarpeita. Tämä tuntuukin luonnolliselta osaamistarvekartoitusten tulosten perusteella ja voidaan olettaa, että koulutus on ollut vaikuttavaa ja tehokasta. 19

20 5.4 Opetuksen laatutyö, henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstön kehittämisessä tarvittavan tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistaminen Hankkeet, joissa työhyvinvointi ja laatutyö ovat olleet tavoitteina, arvioivat onnistuneensa näiden edistämisessä keskimäärin hyvin. Arviot tästä kuitenkin vaihtelevat hankkeittain. Yleisesti on nähtävissä, että pedagoginen osaaminen on vahvistunut ja monipuolistunut. Hankkeet raportoivat, että uutta pedagogiikkaa on hyödynnetty opetussuunnitelmissa, oppimismenetelmissä ja -ympäristöissä. Opetuksen laatu ja työelämävastaavuus on parantunut. Hyvinvointia on lisännyt myös Osaavaohjelman kautta opettajille tarjoutunut mahdollisuus kohdata muitakin kuin oman koulun opettajia. Kuvio 7: Laatutyön kehittäminen (N=129). Tietoyhteiskuntaosaaminen hankkeiden tavoitteena on yleistynyt ja vahvistunut. Vain noin 20 hankkeessa tämä ei ole ollut lainkaan tavoitteena. Tietoyhteiskuntaosaamisen edistämisessä koetaan myös onnistutun yleisimmin hyvin. Hankkeet ovat löytäneet uusia toimintamalleja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Erittäin hyväksi toimintamalliksi on koettu vertaistuki. 20

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus

Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus 21 067 000 8 000 000 21 067 000 Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Opetustoimen Henkilöstökoulutus 10 350 000 Opettaja.tv 700 000 Opetushallinnon muu

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)

Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma) 1 / 5 Opetus- ja kulttuuritoimi Hakuohje 5.2.2015 Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma) Hakuaika 9.2.2015 9.3.2015 klo 16.15 Aluehallintovirasto tukee ja rahoittaa toimialueellaan

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Yleiset ohjeet ja raportointi OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Tiedotustilaisuus 10.11.2014 Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen perusta Valtionavustuslaki

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12.

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12. OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12.2012 1 TAUSTATIEDOT Osaava-kehittämishankkeen nimi Osaavasti ISOverstaassa

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Juho Helminen ja Kimmo Koskinen Oppimisympäristöhankkeiden kehittämispäivä 5.10.2009 www.edu.fi/oppimisymparistot Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeet

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 OPStuki 2016 II-vaihe Hyvinvoiva koulu perusteista

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM

Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM Osaava Forum IV Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM Osaava ohjelman toiminta perustuu rakentavaan hämminkiin (constructive confusion) ei ole valmiiksi suunniteltua toteutusta Osaava on toiminnallinen

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.1.2014 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Katsaus hankkeen toimintaan 3. Ensimmäisen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi

kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Oulu 13-14.3.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Väliraportointi tammikuun lopussa 2008 - kehittämistoimintaa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 1 / 7 Dnro Saapunut Viranomainen täyttää OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 1. Hankkeen nimi OSUVAMPI Opettele, Saavuta, Uudistu, Verkostoidu Aktiivisesti, MobiiliPedagogiikasta

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

28.05.2012. Yliopiston vanha juhlasali S212 (S-rakennus), Seminaarinkatu 15, Jyväskylä. Seminaarin tavoitteena on

28.05.2012. Yliopiston vanha juhlasali S212 (S-rakennus), Seminaarinkatu 15, Jyväskylä. Seminaarin tavoitteena on KUTSU LSSAVI/05.12.02/2012 28.05.2012 Hallintopalvelut PIENKOULUSEMINAARI Aika: 09. - 10.10.2012 Paikka: Yliopiston vanha juhlasali S212 (S-rakennus), Seminaarinkatu 15, Jyväskylä Aluehallintovirastot

Lisätiedot

28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014

28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014 ESITTELYMUISTIO Opetustoimen ryhmän esimies Tuomo Laitila 28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014 1. Säädökset ja ohjeet Aluehallintovirastoista

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

1 / 5. Dnro Saapunut. Viranomainen täyttää

1 / 5. Dnro Saapunut. Viranomainen täyttää 1 / 5 Dnro Saapunut Viranomainen täyttää 2 / 5 OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 2016 1. Hankkeen nimi Osaava Pohjois-Satakunta 5. 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti

Lisätiedot

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Elinikäisen oppimisen neuvoston ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n yhteinen teemaseminaari Paula Ylöstalo-Kuronen Opettajan

Lisätiedot

Paula Jordan 20.5.2011

Paula Jordan 20.5.2011 Osaava-hanke 2010-2012 Espoon musiikkiopisto, Kauniaisten musiikkiopisto, Kirkkonummen musiikkiopisto, Musiikkiopisto Juvenalia Kohti uutta kehittyvää musiikkiopistoa Paula Jordan 20.5.2011 Naapurioppilaitokset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Kouvolan työpaja 1. Ohjelma: *) Kahvitauko työskentelyn lomassa

Kouvolan työpaja 1. Ohjelma: *) Kahvitauko työskentelyn lomassa Kouvolan työpaja 1 Ohjelma: 8.45 9.15 Aamukahvit 9.15 9.20 Tervetuloa! (Virve Schmarzoch) 9.20 9.45 Mikä on OPStuki 2016? 9.45 12.00 Opetussuunnitelma 2016 Mikä muuttuu? 12.00 13.00 Lounas (omakustanteinen)

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

I MITÄ ON VERTAISRYHMÄMENTOROINTI? 1 Työssä oppimisen monet muodot... 17

I MITÄ ON VERTAISRYHMÄMENTOROINTI? 1 Työssä oppimisen monet muodot... 17 Sisältö Tämä kirja... 11 Alkutehtävä... 13 I MITÄ ON VERTAISRYHMÄMENTOROINTI? Hannu L. T. Heikkinen ja Päivi Tynjälä 1 Työssä oppimisen monet muodot... 17 Mitä ja miten työssä opitaan?... 17 Oppimisen

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti

Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti Helsingin yliopisto Koulutuksen arviointikeskus Meri Lintuvuori, Raisa Ahtiainen, Ninja Hienonen, Mari-Pauliina Vainikainen ja Jarkko Hautamäki KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006 Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Arviointityökalu oppilaitosverkostojen välisiä vertaiskäyntejä varten

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015. Opetushallituksen terveiset

KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015. Opetushallituksen terveiset KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015 Opetushallituksen terveiset Helsinki, Paasitorni 2.10.2015 Esa Karvinen Opetusneuvos Yksikön päällikkö Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus KICK OFF Tavoitteena on

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 STM Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 STM Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Kaste-ohjelma muodostuu kuudesta toisiaan täydentävästä osaohjelmasta Osaohjelmien

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan työsuunnitelma vuosille 2011-2015

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan työsuunnitelma vuosille 2011-2015 1 Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan työsuunnitelma vuosille 2011-2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti ensimmäisen opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan ajalle 14.1.2008-31.1.2011

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kerhotoiminnan ajankohtaisseminaari. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Kerhotoiminnan ajankohtaisseminaari. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kerhotoiminnan ajankohtaisseminaari Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Uudistuva koulu Uusi pedagogiikka, uusi toimintakulttuuri, uusi oppiminen Tulevaisuuden peruskoulu OPS 2016 KuntaKesu Kehittämiskouluverkosto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Joustoa rakenteisiin opetusalan täydennyskoulutusta OPS-uudistuksen tueksi

Joustoa rakenteisiin opetusalan täydennyskoulutusta OPS-uudistuksen tueksi Joustoa rakenteisiin opetusalan täydennyskoulutusta OPS-uudistuksen tueksi Sininen Kolmio Oy järjestää yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle suunnattua Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot