SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:"

Transkriptio

1 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS Säädösperusta, määrittely ja lähteet Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa Täydentävän rahoituksen muodot Täydentävä rahoitus ja talousarvio 5 2. TÄYDENTÄVÄN RAHOITUKSEN HALLINNOINTI JA VALVONTA Opetusministeriön kysely Tulosohjaus valvonnan ja hallinnoinnin apuna Täydentävän rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan tilanne yliopistoissa Valvonta- ja tarkastusvastuusta 9 3. ONGELMAKOHDAT JA TYÖRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET Ulkoisen toiminnan yleiset periaatteet Ulkoiseen toimintaan liittyvä ohjeistus ja koulutus Apurahat Yliopistosairaaloiden ja yliopistojen yhteistyö Yliopistojen ja niiden henkilöstön yritystoiminta Täydentävän rahoituksen sisäinen valvonta ja tarkastus 19 LIITTEET: 1) Yliopistojen ulkoisen toiminnan valvontaan liittyvät tärkeimmät säädökset ja ohjeet 2) Säännösluettelo 3) Turun kauppakorkeakoulun projektinhallintajärjestelmä (viitteellinen malli) 4) Tampereen teknillisen korkeakoulun kokonaisbudjetointi (viitteellinen malli)

2 2 Johdanto Yliopistojen ulkoiseen rahoitukseen perustuva toiminta alkoi voimakkaasti kasvaa luvun lopulla. Erityisesti lisääntyivät yliopistojen aloitteesta lähtevät hankkeet, joihin yliopistojen oman panostuksen lisäksi saadaan varoja myös muista lähteistä. Toimintaa alettiin kutsua uuden maksuperustelain voimaantulon jälkeen talousarviossa yhteisrahoitteiseksi, koska siihen eivät sopineet normaalit maksullisen toiminnan kriteerit. Samaan aikaan yliopistot alkoivat kehittää ulkoisen toiminnan ohjausta sisäisin menettelytapasäännöin. Yliopistojen perinteisiin arvoihin on aina kuulunut laaja autonomia sekä professoreiden suuri valta tieteenalaansa ja yksikköönsä liittyvissä asioissa. Ulkoisen toiminnan laajennuttua ei yliopistoilla aina ole ollut selkeitä menettelytapaohjeita ulkoisen rahoituksen hallinnointiin. Viime aikoina on ulkoiseen rahoitukseen liittyviä yleisiä säännöksiä ja menettelytapaohjeita ohjaavien ja valvovien viranomaisten sekä yliopistojen taholta lisätty ja tarkennettu. Ulkoinen toiminta ja sen arviointi on tullut myös tärkeäksi elementiksi opetusministeriön ja yliopistojen välisissä tulosneuvotteluissa. Tiedeyhteisöissä viime aikoina tapahtuneet lähinnä ulkoisen tutkimusrahoituksen käyttöön liittyneet virheelliset menettelyt ja suoranaiset väärinkäytökset ovat herättäneet keskustelun yliopistojen ulkoisen rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan tehokkuudesta ja tähän liittyvän säännöstön ja muun ohjeistuksen riittävyydestä. Esillä olleissa tapauksissa on ollut kyse mm. valtiolle kuuluvien, yliopiston nimissä hankittujen tutkimusvarojen tai lahjoitusten ohjaamisesta eri tavoin omille pankkitileille. Lisäksi on ilmennyt matka- ja muihin laskuihin liittyviä epäselvyyksiä. Keskustelu on toisaalta liittynyt yliopistojen ulkoisen rahoituksen voimakkaan kasvun merkitykseen ja vaikutuksiin koko yliopistolaitoksen toiminnassa ja tavoitteissa. Myös yliopistojen henkilöstön harjoittama yritystoiminta ja sen mahdolliset kytkennät yliopiston toimintaan ovat olleet julkisuudessa. Näissä yhteyksissä esiintulleet väärinkäytökset ovat liittyneet esimerkiksi tekaistuihin laskuihin tutkijoiden yrityksille tai tilausten sekä koulutustoiminnan ohjaamisena ko. yritykselle julkisista hankinnoista annettujen säädösten vastaisesti. Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti selvittänyt yliopistojen ulkoisen rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan tämänhetkistä tilannetta ja arvioinut säännöstön riittävyyttä ja tehnyt näiden pohjalta ehdotuksensa. Säännöksissä on rajoituttu tärkeimpiin valtion taloushallintoon ja rahoituksen valvontaan sekä henkilöstön sivutoimiin liittyviin säännöksiin Tämän lisäksi työryhmä on tietyiltä osin pohtinut yliopistojen rahoitusta kokonaisuutena, ottanut esille ongelmakohtia ja tehnyt ehdotuksia tarpeellisiksi katsomistaan jatkotoimista.

3 3 1. Yliopistojen täydentävä rahoitus 1.1. SÄÄDÖSPERUSTA, MÄÄRITTELY JA LÄHTEET Yliopistot rahoittavat toimintaansa suoraan valtion talousarviossa osoitettujen toimintamenojen ja muiden virastojen tai laitosten rahoituspäätöksillä sekä lisäksi ulkopuolisilta tahoilta saaduilla muilla varoilla. Valtion talousarvion mukaan ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Yliopistojen haltuun tulevaa rahoitusta on kaikki tutkimussopimusten, muiden toimeksiantojen ja täydennyskoulutustoiminnan kautta yliopistolle, sen laitokselle, tutkimusryhmälle tai yksittäiselle henkilölle myönnetty rahoitus. Rahoitettavassa toiminnassa käytetään tällöin yliopistojen päätösvallassa olevia tiloja, laitteita ja henkilökuntaa. Yliopistojen toimintamenomomentti ( ) on nettoutettu. Tämä tarkoittaa, että sinne kirjatut tuloerät ovat yliopiston käytössä siirtomäärärahoina niiden voimassaoloajan. Ulkoinen rahoitus on nykyisin määritelty varsinaista suoraa budjettirahoitusta täydentäväksi rahoitukseksi (ks. esim. Sponsorointityöryhmän muistio, VM 5/2000). Täydentävää rahoitusta yliopistot saavat suoraan tutkimusrahoituksena muilta virastoilta tai laitoksilta (esim. Suomen Akatemia, TEKES), Euroopan unionin ohjelmista, kotimaisilta ja ulkomaisilta yrityksiltä tai yhteisöiltä sekä myös yksityisiltä henkilöiltä lahjoitusten ja testamenttien muodossa. Koti- ja ulkomaiset säätiöt sekä rahastot antavat rahoitusta apurahojen muodossa vain yliopistojen palveluksessa oleville tai muille yksityishenkilöille. Määrärahan ollessa tarkoitettu yliopistossa ja yliopiston nimissä tapahtuvaan toimintaan, rahoituksen myöntäminen yksityishenkilölle on talousarvion kannalta ongelmallinen ja muutoinkin riskialtis. Yliopistoon työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö ei voi tehdä omissa nimissään omaa työaikaansa ja yliopiston muita resursseja sitovaa sopimusta. Edellä mainittu kielto käyttää yliopiston resursseja ilman erillistä sopimista koskee myös esimerkiksi dosentteja ja erilaisilla apurahoilla työtään tekeviä tutkijoita. Ulkoisilta tahoilta saadun rahoituksen määrä oli vuonna milj. mk, mikä on noin 36% yliopistojen kokonaisrahoituksesta. Kokonaisrahoituksella tarkoitetaan tässä varsinaisen budjettirahoituksen ja täydentävän rahoituksen yhteismäärää. Rahoituslähteittäin rahoitus oli seuraava (Lähde: KOTA 2000) (1000 mk) Suomen Akatemia Tekee Kotimainen yritys Muu kotimainen rahoitus (esim. säätiöt) EU Ulkomainen yritys Muu ulkomainen rahoitus

4 Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa Täydentävän rahoituksen muodot Yliopisto voi saada toiselta valtion virastolta tai laitokselta sovittuun tarkoitukseen ja määrätyin ehdoin päätöksen jonkin määrärahan käyttöön asettamisesta. Menettely on valtionhallinnon sisällä vielä varsin yleinen. Myös voidaan käyttää lähetteiden tiliä, jolloin tulot ja menot eivät sinänsä näy talousarviossa. Tyypillisiä lähetteiden tiliä käyttäviä viranomaisia ovat ministeriöt. Lähetteiden tilin käyttöä on pyritty siihen liittyvien ongelmien vuoksi vähentämään. Maksullisessa toiminnassa tilaaja saa maksua vastaan yliopistolta tavaran tai palvelun. Tähän liittyvät menettelytavat on lainsäädännössä ja taloushallinnon määräyksissä ohjeistettu varsin tarkoin. Toimintaa säätelee valtion maksuperustelaki (150/1992) ja asetus sekä opetusministeriön tähän liittyvät maksuperustepäätökset (OPM 81/1993; 82/1993; 83/1993). Maksullinen toiminta jaetaan liiketaloudelliseen ja julkisoikeudelliseen toimintaan. Opetusministeriö päättää yliopistojen julkisoikeudellisista maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista. Valtiovarainministeriön antamien (TIM 0103) toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä vuoden 2002 talousarvioehdotusten laadintaa koskevien määräysten mukaan silloin, kun viraston suoritetuotannossa peritään maksuja valtion maksuperustelain tai jonkin erityislain perusteella, kyse on viraston maksullisesta toiminnasta. Maksullisena toimintana käsitellään myös sellaisia yhteisiä hankkeita, joiden tuloksena syntyneen suoritteen omistusoikeus joko kokonaan tai osittain siirtyy rahoittajalle. Yhteisrahoitteisella toiminnalla tarkoitetaan hankkeita, joihin yliopisto saa talousarviossa myönnetyn määrärahan lisäksi osarahoitusta erilaisilta yhteistyötahoilta. Yhteisrahoitteisen toiminnan määrittely ja erottaminen maksullisesta toiminnasta on joskus ongelmallista. Opetusministeriön antamissa ohjeissa ( ) on eroa määritelty tunnusmerkein. Lahjoitusvaroihin sovellettavista yleisperiaatteista on säädetty valtioneuvoston yleismääräyspäätöksessä (35/1974) sekä yliopistolain 27, 31 ja 39 pykälissä sekä yliopistoasetuksen 27 pykälässä. Nykyisin merkittävä osa lahjoituksista liittyy lahjoitusprofessuureihin. Sponsorointituloista ja niiden käsittelystä talousarviossa ja kirjanpidossa ei ole aiemmin tarkemmin säädetty. Asiaa käsitellyt sponsorointityöryhmä antoi mietinnössään asiaa koskevia suosituksia ja määrittelyjä. Valtiokonttori on antanut sponsorointituen talousarvioon liittyvät käsittelymääräykset kirjeellään 17/03/2000. Sponsorointirahoituksessa noudatetaan maksullisen toiminnan periaatteita.

5 Täydentävä rahoitus ja talousarvio Suomen perustuslain (731/1999) 84 pykälän mukaan talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion perustelut. Lailla voidaan säätää lisäksi, että talousarvioon otetaan joistain toisiinsa välittömästi liittyvistä tuloista ja menoista niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat (nettobudjetointi). Talousarvion tulee toisin sanoen sisältää täysimääräisesti arviot kaikista viraston tiedossa olevista tuloista ja määrärahoista. Ulkopuolisilta tahoilta saadut nettoutettavat tulot on vuosittaisissa talousarvioissa määritelty talousarvio- ja kirjanpitokäsittelyä varten joko maksullisen tai yhteisrahoitteisen toiminnan tuloiksi. Valtiovarainministeriön määräyksessä vuoden 2002 talousarvioehdotuksen laadinnasta ( ) on esimerkissä nettoutetusta toimintamenomomentista merkittynä myös lahjoitukset ja sponsoritulot. Määräyksen liitteessä (liite 1) on mainittu erikseen, että talousarviossa voidaan nettobudjetoida viraston ja laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot. Yliopistot ovat kirjanneet mm. lahjoituksia talousarviokirjanpidon ulkopuolelle ( liikekirjanpidon tili 670). Tilillä on käsitelty myös esim. apurahoja, kongressiavustuksia ja eräitä ns. "läpikulkueriä", joita ovat olleet esim. CIMOn opiskelijavaihtoon liittyvät ja eräät muut apurahat. Budjetointivelvoitteen tiukentuessa tilin 670 käyttömahdollisuus kuitenkin poistuu, jolloin tilille aiemmin kirjatut rahoituserät on otettava mukaan nettobudjetointiin. Määrättyjen tuloerien jättäminen talousarviokirjanpidon ulkopuolelle on osin perustunut mm. siihen käsitykseen, että toimintamenomomentille voidaan nettouttaa ainoastaan sellaisia tuloja, jotka on sisällytetty momentin selvitysosassa olevaan tulojen ja menojen erittelyyn. Lahjoituksiin ja sponsorointituloihin liittyvät lisäksi vuosittaisten tulojen ennakointiongelmat. Tilin 670 poistumisen jälkeen yliopiston haltuun tulevat nettoutettavat varat kirjataan niiden muodon mukaan edellä mainittujen kategorioiden perusteella. Talousarviossa on erikseen mainittu tuloerät, jotka voidaan nettouttaa suoraan (esim. irtaimen omaisuuden myyntitulot). Johtopäätös: Yliopistot tarvitsevat ohjeistusta täydentävän rahoituksen, mm. lahjoitusten ja apurahojen sekä stipendien talousarvio- ja kirjanpidon käsittelyn periaatteista. Tässä yhteydessä on erityisesti harkittava, voidaanko joitain selkeästi ns. läpikulkuerinä käsiteltäviä pieniä apurahoja, stipendejä ja muita avustuksia edelleen kirjata talousarvion ulkopuolelle.

6 6 2. Täydentävän rahoituksen hallinnointi ja valvonta 2.1. OPETUSMINISTERIÖN KYSELY Opetusministeriö edellytti antamissaan yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen hallinnointia ja valvontaa koskevassa ohjekirjeessä, että yliopistojen hallintojohtajien vastuulla käydään jokaista ulkoista rahoitusta saavan ja sitä hallinnoivan yksikön välillä annetun kysymyslistan mukaiset neuvottelut. Neuvottelut tuli pöytäkirjata ja allekirjoittaa. Saapuneita vastauksia ja niiden perusteella tehtyjä johtopäätöksiä käsiteltiin lisäksi kevään 2001 tulosneuvotteluissa. Kysymykset pyrittiin kohdentamaan ulkoiseen toimintaan liittyville riskialueille. Saapuneiden pöytäkirjojen perusteella voidaan tehdä kysymyksittäin seuraavat lyhyet yhteenvedot: 1) Onko yksiköille tulevaa rahoitusta muilla kuin yliopiston tileillä? Tarkoituksena oli selvittää, missä määrin ja millaisiin tarkoituksiin tilejä on avattu ja onko yksikössä selkeä tieto näistä. Yli puolet yliopistoista ilmoitti yksiköille kuuluvaa rahoitusta olevan muilla kuin yliopiston tileillä. Muilla tileillä ilmoitettiin olevan mm. säätiöiltä tulevaa rahoitusta, erillisillä kongressitileillä olevaa rahoitusta, yliopistollisten sairaaloiden tileillä olevaa rahoitusta, veikkausvoittovaroista myönnettyjä avustuksia, CIMOlta saatua rahoitusta sekä erilaisia muita avustuksia. 2) Ovatko yksikön johtaja tai yksikössä työskentelevät henkilöt saaneet yliopistolle tulevaa rahoitusta shekkeinä? Vastauksista ilmeni, että yliopistoille tulee edelleen rahoitusta shekkeinä, joskin enää varsin vähäisessä määrin. Varoja tulee tällä tavoin ulkomaisista ja osin kotimaisista lähteistä mm. tutkimukseen, julkaisumyynnistä, konserttipalkkioita ja kongressien osallistumismaksuja. 3) Ovatko yksikön johdon tiedossa kaikki henkilöstölleen myönnetyt apurahat? Ainoastaan neljässä yliopistossa kaikki yksiköiden johtajat ilmoittivat tietävänsä henkilöstölleen myönnetyt apurahat. Vastauksista ilmeni kuitenkin, että kaikki suuremmat apurahat ovat tiedossa, mutta pienet henkilökohtaiset apurahat eivät. Eräissä pöytäkirjoissa ilmoitettiin lisäksi, että keskushallinto ryhtyy keräämään tietoja sellaisista apurahoista, joista aiheutuu yliopistolle sitoumuksia ja/tai kustannuksia. 4) Ovatko henkilöstön sivutoimiluvat ja -ilmoitukset ajan tasalla? Pöytäkirjojen perusteella ilmeni, että luvat ja ilmoitukset ovat miltei kaikilla yliopistoilla ajan tasalla. 5) Ovatko kaikki ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvät sopimukset tehty kirjallisesti ja ovatko ne yksikön tai yliopiston hallussa?

7 7 Kaikkien yliopistojen yksiköt ilmoittivat, että sopimukset ovat kirjallisia ja yksikön tai yliopiston hallussa. Usein pienehköistä sopimuksista tai toimeksiannosta ei kuitenkaan tehdä kirjallisia sopimuksia, vaan ne hoidetaan esim. tilausvahvistusmenettelyllä. Joissakin yksiköissä on täsmennetty "pienten" projektien suuruus, joka perustuu yliopiston antamiin ohjeisiin. Kirjallisia sopimuksia puuttui mm. seuraavissa tapauksissa: * Yliopistollisten keskussairaaloiden ollessa sopimuskumppaneita, sopimus saattaa olla sairaalan hallussa. * Syöpäjärjestöjen tutkimusapurahoista ei ole kirjallisia sopimuksia * Yksittäisen luento-opetuksen antamisesta on tehty suullisia sopimuksia 6) Onko yksiköllä ajantasainen kalustoluettelo Yliopistojen kalustoluettelot hoidetaan yleensä keskitetysti laiterekisterin avulla yliopistojen ohjeiden mukaisesti. Yleensä ilmoitettiin luettelojen olevan ajan tasalla tai niitä oltiin parhaillaan tarkistamassa. 7) Onko yksikön johtajan tiedossa henkilöstön omistajuudet tai hallituksen jäsenyydet yhtiöissä, yhdistyksissä tai säätiöissä, joiden toiminta on sellaisessa yhteydessä yliopistoon, että virkamiehiä koskevat esteellisyyssäännökset saattavat tulla kysymykseen? Vastauksia kysymykseen oli kolmea tyyppiä: * Jäsenyydet ja omistajuudet ovat tiedossa * Jäsenyydet ja omistajuudet eivät ole tiedossa * Tämäntyyppisiä omistajuuksia tai jäsenyyksiä ei ole Vastausten mukaan yli puolessa yliopistoista lähes kaikissa yksiköissä yksikön johtajan tiedossa oli omistajuudet tai jäsenyydet. Eräissä yliopistoissa ne olivat kuitenkin vain pääosin tiedossa. Kysymys oli koko ryhmästä selvästi vaikein ja vastauksissa on tulkinnanvaraisuutta. Lisäksi suuresta osasta vastauksia ei ilmennyt, onko harkinta esteellisyydestä ollut yliopiston vai henkilön itsensä päättämää. Vuonna 2001 käydyt tulosneuvottelut: Keväällä 2001 käydyissä tulosneuvotteluissa olivat esillä opetusministeriön kysely sekä yliopistojen ulkoista toimintaa koskeva ohjeistus. Yliopistot esittivät itse ne toimenpiteet, joihin he ovat ryhtyneet opetusministeriön antamien ohjeiden sekä kirjeeseen liittyvän kyselyn perusteella. Ne yliopistot, jotka olivat itse huomanneet annetuissa vastauksissa vielä epätietoisuutta tai tulkinnanvaraisuutta ovat itse ryhtyneet toimiin niiden selvittämiseksi. Ne yliopistot, joiden ohjeistuksessa on ollut vielä puutteellisuuksia, ovat tarkentaneet ohjeitaan tai laatimassa niitä. Ohjeistuksien osalta sovittiin, että tarkennukset saatetaan loppuun kuluvana vuonna. Kaikki yliopistot ovat lisäksi tarkistamassa erityisesti sivutoimiluparekistereitään niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi.

8 Tulosohjaus valvonnan ja hallinnoinnin apuna Tulosohjausmenettelyn merkitys opetusministeriön ja yliopistojen välisten suhteiden säätelijänä on keskeinen. Vuosittain käytävissä tulosneuvotteluissa otetaan esille tavoitteiden ja määrärahojen lisäksi myös muita kysymyksiä. Tarvittaessa asiat voidaan merkitä allekirjoitettavaan tulossopimukseen. Ulkoisilta tahoilta saadun rahoituksen tulosohjaukseen ovat liittyneet seuraavat tavoitteet: * Talousarvion luvun selvitysosassa todetaan, että ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Lisäksi yliopistojen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan on oltava kokonaisuudessaan kannattavaa. * Tulossopimuksissa on kirjattuna liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite. Keväällä 2001 käydyissä vuotta 2002 koskeneissa neuvotteluissa yliopistoilta edellytettiin ulkoisen toiminnan strategian laatimista osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Suunnitelmiin tuli sisällyttää myös toiminnan hallinnointia ja valvontaa koskevat kohdat. Suunnitelmat todettiin vielä epätasaisiksi ja osin puutteellisiksi. Ongelmana on yleensä ollut täsmällisten taloudellisten ja muiden tavoitteiden puuttuminen ja selkeät kytkennät yliopiston muuhun toimintaan. Yhteisrahoitteisen toiminnan osalta kustannuslaskenta on vielä kehittymätöntä. Suurin osa yliopistoista ei ole voinut esittää vaadittua arviotaan yhteisrahoitteiseen toimintaan sidottujen kokonaisresurssien määrästä. Tulosneuvotteluissa olivat lisäksi esillä yliopistojen sisäistä valvontaa ja sopimusmenettelyjä koskevien ohjeiden ajantasaisuus. Eräiden yliopistojen osalta keskusteluissa olivat Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksista esiintulleet ongelmat. Johtopäätös: Yliopistojen budjetointijärjestelmän avoimuus ja sen kehittämistoimet edellyttävät täydentävän rahoituksen ja sen vaikutusten huomioon ottamista ja selkeyttämistä osana yliopistojen strategiaa ja kokonaisrahoitusta Täydentävän rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan tilanne yliopistoissa Opetusministeriö lähetti yliopistoille ulkoisen rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan tilaa koskeneen kyselyn. Kyselyssä tiedusteltiin seuraavia asioita: * Sisäisen tarkastuksen organisointi * Toimintaan käytetty resurssointi * Tarkastustointa koskevat sisäiset säännöt ja ohjeet * Rahoituksen hankintaan liittyvät menettelytavat * Toiminnan kehittämissuunnitelmat

9 9 Vuotta 2001 koskevien tulosneuvottelujen yhteydessä käytiin täydentävästi läpi yliopistojen valvontaa, tarkastuksia ja sivutoimilupia koskevien säännösten ja ohjeiden sen hetkinen tilanne ja kunkin yliopiston kohdalla vielä puutteellisten asioiden loppuunsaattamisen aikataulu. Kyselyn ja tulosneuvottelujen perusteella ilmeni mm. seuraavaa: Kahdessa yliopistossa ei ole ollut sisäistä tarkastustoimintaa. Tarvittava sisäisen tarkastuksen ohjesääntö oli kyselyhetkellä vain kahdeksassa yliopistossa, muutoin viitattiin taloussäännössä oleviin mainintoihin. Tarkastustoiminta oli ulkoistettu seitsemässä yliopistossa, yhdessätoista yliopistossa oli joko erillinen tarkastaja tai tarkastustoimi oli sisällytetty lähinnä taloustoimiston henkilöstön toimenkuviin. Toimintaan käytetyt resurssit vaihtelevat varsin suuresti, osin yliopistojen kokoeroista johtuen. Oman henkilöstön työpanokset vaihtelevat välillä henkilötyövuotta. Ulkopuoliset tarkastajat ovat käyttäneet tarkastuksiin 5-30 työpäivää vuodessa. Sopimustoiminta on suurimmalla osalla yliopistoista keskitetty. Joissain yliopistoissa oli markkamääräisiä rajoja tai velvoitteita tarkastuttaa sopimukset hallintovirastossa. Yleisesti käytössä on hinnoitteluohje. Yli puolella yliopistoista on erillinen sopimusopas hinnoitteluohjeineen. Muut viittasivat esim. talous- ja johtosäännön määräyksiin. Erilliset taloushallinnon oppaat oli kahdella yliopistolla. Suurimmassa osassa yliopistoja on käynnistetty kehittämistoimia tarkastustoiminnan ja siihen liittyvän ohjeistuksen parantamiseksi. Tähän on vaikuttanut paitsi esillä olleet tapaukset myös opetusministeriön ohjekirje Valvonta- ja tarkastusvastuusta Opetusministeriöllä on toimialallaan ylin päätäntävalta valtioneuvoston ohjesäännön 20 pykälässä mainituissa asioissa. Ministeriön valvontavastuu sekä valvontaoikeus määritellään Suomen perustuslaissa (731/1999), jonka 65 pykälän perusteella ministeriölle kuuluvat erikseen perustuslaissa säädettyjen tehtävien lisäksi ne muut hallintoasiat, joita ei ole osoitettu muun viranomaisen toimivaltaan. Edelleen lain 68 pykälän perusteella kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta sekä ohjauksesta. Sisäinen valvonta ja tarkastus Valtion talousarviosta annetun lain 24b pykälän mukaan viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa tai toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston johto. Viraston taloussääntö on sisäisen valvonnan suunnittelun keskeinen väline.

10 10 Valtion talousarviosta annetun asetuksen 70 pykälän mukaan viraston johdon on järjestettävä sisäinen tarkastus, jos siihen on sisäisen valvonnan menettelyjen johdosta perusteltua tarvetta. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää johdolle valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät. Sisäisen tarkastuksen tulee olla riippumaton muista toiminnoista ja suoraan ylimmän johdon alainen. Yliopistoilla on sisäisissä asioissaan itsehallinto. Lainsäädännön perusteella vastuu yliopistojen toiminnasta ja sen valvonnasta sekä toiminnan kehittämisestä on niillä itsellään. Yliopistojen ylin päättävä elin on hallitus. Yliopistolain 13. pykälässä mainitaan, että rehtori johtaa yliopiston toimintaa. Määrittely käsittää myös vastuun toiminnan valvonnasta. Talousarviosta annettujen säännösten mukaan viraston tai laitoksen johto vastaa sisäisestä valvonnasta. Yliopistojen johto- ja taloussäännöissä on määritelty tarkemmin keskushallinnon sekä tiedekuntien ja yksiköiden virkamiesten tehtävistä ja vastuista. Yliopistojen tulee järjestää varojen hallinnointia ja sisäistä tarkastusta koskevat ohjeensa ja menettelytapansa tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ulkoinen valvonta ja tarkastus Perustuslain mukaan eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Eduskunta valvoo sekä taloudenhoidon laillisuutta että tarkoituksenmukaisuutta. Eduskunnan yhteydessä olevan riippumattoman Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä talousarvion noudattamista. Tarkastusvirastolla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki tarvittavat yliopistojen asiakirjat. Tarkastusvirasto valvoo myös, että havaittujen virheellisyyksien ja väärinkäytösten johdosta ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tarkastusvirasto vastaa virastojen ja laitosten vuositilintarkastuksista. Valtion talouden parlamentaarisen valvonnan järjestämistä varten Eduskunnan yhteydessä olevien valtiontilintarkastajain tehtävänä on osaltaan valvoa valtion tilinhoidon laillisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta. Valtiontilintarkastajain valvonta kohdistuu pääosin valtiontalouden yleiseen tilaan ja hoitoon (Valtiontilintarkastajain johtosääntö 391/1951). 3. Ongelmakohdat ja työryhmän johtopäätökset 3.1. Ulkoisen toiminnan yleiset periaatteet Työryhmä toteaa, että yliopistojen täydentävä rahoitus on yliopistolaitoksen tavoitteiden mukaista. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että yliopistojen perustehtävien, opetuksen ja tutkimuksen sekä muiden yliopistojen perustehtävien, tärkein rahoitusmuoto on suora budjettirahoitus. Täydentävä rahoitus parantaa yliopistojen perustehtävien laatua ja lisää vuorovaikutusta yhteiskuntaan.

11 11 Ongelmakohtina työryhmä näkee toiminnan ja menettelyt, joihin liittyy väärinkäytöksiä mahdollistavia riskitekijöitä. Nämä liittyvät toiminnan ohjaukseen ja valvontaan, mahdollisiin epäselviin vastuusuhteisiin, ohjeiden puutteeseen sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedonkulkuun. Valvonnan ja tarkastustoimen tehostamiseksi yliopistojen tulee kehittää kustannustehokkuuttaan sekä kustannuslaskentaansa. Erityisesti tulee ottaa huomioon maksullisen toiminnan hankkeiden vaatimukset projektikohtaisesta työajan seurannasta. Lisäksi rahoittajat asettavat kustannuslaskennan luotettavuudelle ja ajantasaisuudelle omia vaatimuksiaan. Käytettävien järjestelmien on tuotettava tietoa sekä yliopistojen johdolle että tulosneuvotteluja varten. Työryhmä suosittelee projektinhallintajärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Yliopistojen ja niiden yksiköiden rahoitusta tulee käsitellä kokonaisuutena, jolloin kaikki tulot ja menot ovat avoimia ja yksiköiden tiedossa. Järjestelmien tulee antaa yliopistojen johdolle ajantasaista ja luotettavaa seurantatietoa ja tuottaa tarvittaavaa tietoa myös toimintakertomuksiin. Muistion liitteenä ovat eräinä esimerkkeinä Turun kauppakorkeakoulussa toteutettu projektinhallintajärjestelmäkuvaus sekä kuvaus Tampereen teknillisen korkeakoulun kokonaisbudjetointijärjestelmästä. Ulkoista toimintaa tulee ohjata seuraavin periaattein: 1) Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 2) Yliopistolain mukaan yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa ja koulutuksessa saavutetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Yliopistojen tulee käydä sisäisiä arvokeskusteluja toiminnan tavoitteista ja eettisten periaatteiden noudattamisesta. Hyvät toimintatavat ovat olennainen osa yliopistojen laatujärjestelmää. 3) Yliopistojen johtamisen laatuun ja hyviin käytäntöihin hallinnon eri tasoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toimintatapojen ja - kulttuurin muuttaminen säädösten edellyttämiä velvoitteita vastaaviksi voidaan saavuttaa vain johtamiseen liittyviä taitoja ja menetelmiä kehittämällä. 4) Ulkoisen toiminnan tulee olla tavoitteellista ja suunniteltua. Toiminnan tulee tukea yliopistojen perustehtäviä mahdollisimman tuloksellisella tavalla. Yliopistojen ulkoisen toiminnan strategioita on edelleen kehitettävä ja vietävä ne käytäntöön. 5) Ulkoiseen toimintaan liittyvien menettelyiden ja ohjeiden sekä kustannuslaskennan tulee olla säädösten edellyttämällä tasolla. Opetusministeriön tulee osaltaan seurata tapahtuvaa kehitystä ja käsitellä ulkoiseen rahoitukseen liittyvää toimintaa tulosneuvottelujen yhteydessä.

12 12 6) Ulkoisen toiminnan periaatteiden tulee olla yliopiston sisällä ja ympäristöön nähden avoimia. Tämä edellyttää myös yhteistyötä rahoittajien kanssa, jolloin voidaan informoida osapuolia noudatettavista käytännöistä ja mahdolliset väärinkäsitykset eri osapuolten rooleista voidaan välttää. 7) Yliopistojen johdon sekä yksiköiden johtajien on vastuunsa mukaisesti ohjattava ja valvottava ulkoiseen toimintaan liittyviä keskeisiä asioita. 8) Ulkoisen toiminnan tulee olla myös henkilöstöä kannustavaa. Ulkoisen rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan tulee täyttää sille asetetut vaatimukset, mutta käytäntöjen tulee olla henkilöstön kannalta mahdollisimman joustavia. 9) Hallinnon on oltava aktiivinen ja kehitettävä ulkoisen rahoituksen valvontaan ja hallinnointiin liittyviä menettelytapoja. Tärkeää on tässä yhteydessä talousarviosäännösten edellyttämien riskikartoitusten tekeminen. 10) Yliopistojen on sisäisin toimenpitein varmistettava, että sisäinen valvonta kokonaisuutena on toiminnan laajuuteen ja riskeihin nähden asianmukainen ja riittävä Ulkoiseen toimintaan liittyvä ohjeistus ja koulutus a) Lainsäädäntö Työryhmän käsityksen mukaan yliopistojen sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen sekä ulkoisen rahoituksen hallinnointiin ja valvontaan liittyvä lainsäädäntö on riittävä eikä näin ollen tee uusia säädösehdotuksia. b) Yliopistojen sisäinen ohjeistus Tehtyjen selvitysten perusteella todettiin sisäisten sääntöjen ja ohjeiden sekä rekistereiden osalta yliopistokohtaisia puutteita. Kevään 2001 tulosneuvotteluissa annettujen vastausten ja muiden tietojen perusteella kaikissa yliopistoissa on valmistunut tai tekeillä sisäisten ohjeiden tarkistukset ja puuttuvien ohjeiden laadinta. Työryhmä katsoo, että opetusministeriön tulee seurata, että lainsäädännön edellyttämät sisäisen ohjeistuksen tarkistukset ja muut toimenpiteet kaikkien yliopistojen osalta on tehty vuoden 2001 loppuun mennessä. Kaikilla yliopistoilla on henkilöstön tehtäviä ja vastuita määrittelevä johtosääntö sekä talousarviolain mukainen taloussääntö. Taloussäännöistä tulee ilmetä ulkoisen rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan periaatteet. Lisäksi taloussäännöissä tulee olla ohjeet mm. tilien käytöstä, laskujen käsittelystä sekä hankinnoista. Työryhmä katsoo, että yliopistoilla tulee olla lainsäädännön edellyttämät ja muut erilliset ohjeet oheisen luettelon mukaisesti. Yliopistojen sisäisen ohjeistuksen ja menettelytapojen tulisi niveltyä laatujärjestelmään. 1) Ohjeet sivutoimista ja päätösten myöntämisen periaatteet valtiovarainministeriön ohjeen VM 19/01/2001 mukaisesti

13 13 2) Ohjeet tutkimus- ja koulutussopimuksen solmimisen periaatteista ja hankkeiden suorittamiseen liittyvistä käytännöistä 3) Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö säädösten mukaisesti 4) Yliopiston hankintoja sekä omaisuusrekisteriä koskevat määräykset taloussäännössä ja lisäksi erilliset ohjeet. Euroopan unionin tutkimus- ja koulutusohjelmiin liittyy määräyksiä ja ohjeita hankkeiden suorittamisesta ja valvonnasta. Sama koskee eräitä kotimaisia rahoittajia (mm. TEKES, Suomen Akatemia). Euroopan unionin rakennerahastohankkeilta koskee oma lainsäädäntönsä. Työryhmä katsoo, että koulutus- ja tutkimussopimusten solmimista koskevissa ohjeissa on korostettava seuraavia seikkoja: 1) Sopimusosapuolena on aina yliopisto, ei sen yksikkö tai yksittäinen virkamies tai muu palvelussuhteessa oleva henkilö 2) Rahaliikenne hoidetaan yliopiston nimeämien pankkitilien kautta. Shekkien vastaanotto ei ole sallittua. Mikäli poikkeustapauksissa shekkejä on käytettävä, vaatii se yliopiston suostumuksen. Työryhmän mielestä opetusministeriön aiemmin antamat ohjeet käytettävästä esittelymenettelystä ja suositus sopimustoiminnan ja sen valvonnan keskittämisestä varmistavat toiminnan hyvän laadun. Työryhmä korostaa koulutuksen merkitystä täydentävään rahoitukseen liittyvässä toiminnassa. Yliopistojen tulee koulutuksella varmistaa henkilöstön tietoisuus säännöksistä ja ohjeista sekä niiden vaikutus toimintaan. Erityisen tärkeää koulutus on yksiköiden johdolle sekä uusille yliopistoon rekrytoiduille henkilöille. Ulkoiseen rahoitukseen liittyvät vastuut ja menettelytavat eivät saa olla asianosaisille epäselviä. Työryhmä pitää myös tärkeänä, että yliopistot järjestävät ulkoisen toiminnan menettelytapoja koskeva neuvontapalvelun tarkoituksenmukaisella tavalla. Palvelu voidaan järjestää toiminnan laajuudesta riippuen erilliseen sopimustoiminnan hallitsevaan yksikköön tai nimeämällä tätä varten henkilö tai henkilöitä. Eräinä sopimustoiminnan menettelytapaohjeisiin liittyvinä esimerkkeinä voidaan mainita Helsingin ja Kuopion yliopistojen sopimusohjeet Apurahat Yliopistoissa henkilöstölle ja opiskelijoille tutkimukseen ja opiskeluun sekä opiskelijavaihtoon myönnetyt erilaiset apurahat ja stipendit ovat merkittäviä. Apurahoja myönnetään mm. koti- ja ulkomaisista säätiöistä ja rahastoista sekä Euroopan unionin vaihto-ohjelmista lähinnä opiskelijoille. Myös yliopistot myöntävät apurahoja toimintamenoistaan. Lupa tähän on annettu toimintamenomomentin ( ) perusteluissa. Vuonna 2000 kotimaisten säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa edustettuina olevat 37 suurta säätiötä ja yhdistystä jakoivat apurahoja noin 345 Mmk. Ulkomaisista apurahoista

14 14 ei ole saatavissa koottua tietoa. Kaikkiaan apurahoja myönnettiin Suomessa tieteelliseen tutkimustyöhön vuonna 2000 arviolta Mmk. Apurahojen suuruus voi vaihdella pienistä matka-, julkaisu- tms. apurahoista suurille tutkimushankkeille tarkoitettuihin useampivuotisiin varoihin. Opetusministeriö myöntää eräitä apurahoja yksityishenkilöille veikkausvoittovaroista lähinnä taiteen tukemiseen ja liikuntatieteelliseen tutkimukseen. Yksittäinen säätiö voi rahoittaa samaa hanketta usean hakemuksen perusteella. Rahoitusta voidaan hakea esim. yliopiston nimissä ja yksittäisten tutkijoiden kautta. Apurahat maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, pääosin yksityishenkilöille. Tutkijat voivat tehdä työtään useita vuosia apurahojen turvin. Säätiöt seuraavat tutkimuksen etenemistä ja lopputuloksia. Ne eivät yleensä valvo rahoituksen jakautumista eri tarkoituksiin tai eri henkilöille rahoituksen myöntämisen jälkeen. Vain jotkut säätiöt valvovat apurahan käyttöä tositteita ja tiliotteita seuraamalla. Apurahoihin liittyy seuraavia ongelmakohtia: * Apurahan saajan status yliopistossa * Yliopiston resurssien käyttö tutkimustyössä * Apurahojen verollisuus tai verottomuus * Apurahojen talousarviokäsittelyyn ja kirjanpitoon liittyvät ongelmat * Tiedonkulkuun ja valvontaan liittyvät ongelmat Apurahan saajan status ja apurahan verollisuus Päätoimiseen tutkimukseen tarkoitetun apurahan saaminen aiheuttaa normaalisti sen, että yliopiston palveluksessa oleva tutkija joutuu hakemaan virkavapautta. Tällöin virkasuhteeseen kuuluva sosiaaliturva lakkaa. Tutkijan oikeudellinen asema on tällöin itsenäiseen ammatinharjoittajaan verrattava. Yliopistoissa on myös apurahalla työskenteleviä henkilöitä, joilla ei ole ollut palvelussuhdetta yliopistoon. Tutkijalla voi toisaalta olla myös virkasuhde yliopistoon ja tämän lisäksi käytössään apurahoja. Apurahojen käyttämisen palvelussuhteen vaihtoehtona voidaan katsoa olevan perusteiltaan myös valtion edun vastaista. Apurahaa voi käyttää yliopistoperinteen mukaisesti väitöskirjojen tai kypsyysnäytteiden viimeistelyyn, painatuskustannuksiin ja vastaaviin menoihin. On myös tapahtunut, että rahoituksen vastaanottava tutkija on toiminut työnantajaroolissa, jolloin tutkija on palkannut apurahalla muita tutkijoita hankkeeseen. Yliopiston sisälle on tällöin muodostunut työsopimussuhteita, joiden sosiaaliturvasta on ollut vastuussa rahoituksen saanut tutkija. Apurahalla työskenneltäessä voivat myös vahingonkorvausoikeudelliset kysymykset tuottaa ongelmia. Kotimaiset säätiöt ja yliopistot ilmoittavat apurahojen maksamisesta verottajalle kerran vuodessa valvontalomakkeella. Käytäntö perustuu verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/95) ja verohallituksen päätökseen (689/96). Ilmoitusvelvollisuus koskee vähintään mk:n suuruisia apurahoja ja stipendejä. Apurahojen verovapauden raja vuonna 2001 on mk. Raja ei kuitenkaan ole kategorinen ja aina verottajan kulloisenkin harkinnan varassa.

15 15 Yliopiston resurssien käyttö Apurahoilla työskentelevät käyttävät vaihtelevassa määrin yliopiston resursseja, kuten tiloja, henkilökuntaa ja laitteita. Tästä aiheutuu yliopistoille kustannuksia. Ongelmana on usein ollut kustannusten korvaaminen yliopistolle. Useat säätiöt hyväksyvät kuitenkin nämä kuluerät apurahaan, mikäli ne on tarkasti hakulomakkeessa hakijan taholta eritelty. Käytäntönä on, että yliopisto perii osan hallinnoimistaan apurahasta yleiskustannuksina. Apurahatutkimus edellyttää aina yliopiston suostumusta. Kirjallisia sopimuksia ei kuitenkaan aina ole tehty apurahan saajan ja yliopiston välillä. Tiedonkulku Koti- ja ulkomaisten säätiöiden käytäntöön ei kuulu tiedottaminen apurahan myöntämisestä yliopistolle. Käytännössä yliopisto voi saada tiedon, mikäli esim. hakijan esimieheltä edellytetään puoltolausetta tutkimushankkeelle. Hakemus tulee tällöin yksikön tietoon. Tietoja kotimaisten apurahojen saajista julkaistaan usein myös tiedotusvälineissä ja nykyään internetissä myöntäjien kotisivuilla. Toisaalta yliopistojen ulkoisen toiminnan säännöt ja rahoituksen käsittelyä koskevat menettelytavat eivät aina ole apurahojen myöntäjien tiedossa. Tämä koskee paitsi kotimaisia tahoja erityisesti ulkomaisia rahoituksen myöntäjiä. Tiedotuskäytännöt ja puutteellinen tiedonkulku muodostavat selkeän riskin. Yliopiston tulee tietää kaikista henkilöstönsä saamista apurahoista ja stipendeistä ja niiden käyttötarkoituksesta ja rahallisesta määrästä riippumatta. Talousarvio ja kirjanpito Apurahat maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Varoja on tullut myös shekkeinä yliopistolle tai yksittäisille henkilöille. Toisaalta esim. CIMO:n myöntämät stipendit kulkevat yliopiston hallinnon kautta suoraan asianomaisille. Rahoitusmuotona yliopistolle tulevat apurahat ovat yhteisrahoitteista toimintaa. Apurahan tullessa yliopiston pankkitilille voidaan tutkimushankkeiden osalta pitää varat yliopiston oman kirjanpidon tarkkuudella valvonnassa. Johtopäätökset : 1) Yliopistojen keskushallinnon tiedonsaannin varmistamiseksi säätiöiden tulisi tiedottaa yliopistoille myönnetyistä apurahoista lähettämällä myöntöpäätöksistä kopio asianomaiselle yliopistolle. Myöntöpäätöksistä tulisi selkeästi ilmetä, missä yliopiston toimintayksikössä tutkimusta johdetaan. Yliopistojen tulee antaa ohjeet apurahojen yhteydessä noudatettavista menettelyistä ja pitää apurahoista ja niiden saajista rekisteriä. 2) Yliopistoon palvelussuhteessa olevien yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien yliopiston resursseja käyttäviin hankkeisiin tarkoitetut apurahat tulee pääsääntöisesti ohjata yliopiston pankkitilille, jolloin yliopisto hallinnoi varoja omassa kirjanpidossaan.

16 16 3) Tapauksissa, joissa apurahalla työskentelevä tutkija yliopiston suostumuksella käyttää yliopiston resursseja, tulee apurahan saajan ja yliopiston sopia tutkimushankkeeseen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista. 4) Apurahan hakijan tulee hakemuksessaan eritellä yliopistolle kohdistuvat tila-, laite- ja hallintokustannukset, jolloin apurahoja myöntävät tahot voivat ottaa ne huomioon myöntöpäätöksissään. 5) Yliopiston palveluksessa oleva apurahaa saanut opettaja, tutkija tai muu virkamies on velvollinen ilmoittamaan saamistaan apurahoista yliopistolle, ja hän ei saa toimia työnantajana eikä näin ollen itse palkata henkilökuntaa. 6) Työryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena vähäisesti tai ei ollenkaan yliopiston resursseja käyttävien henkilökohtaisten pienten apurahojen ottamista talousarvioon ja kirjanpitoon niistä aiheutuvien hallintokustannusten vuoksi. Tässä tarkoitetuksi apurahaksi työryhmä katsoo kulloisenkin vuosittaisen verorajan alittavat apurahat. Myös CIMOsta tulevia kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviä ja muita vastaavia eriä tulisi voida käsitellä kirjanpidollisesti varsinaisen talousarvion ulkopuolella. 7) Apurahaa hakevan henkilön on ennen hakemuksen lähettämistä pyydettävä apurahalla harjoitettavaan toimintaan lupa yliopistolta, jossa aikoo tehdä tutkimusta. 8) Apurahojen maksamisen toimintamenoista tulee olla tarkoin rajattua. Sitä tulee käyttää vain silloin, kun se on tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista, kuten esimerkiksi lopputyön tai väitöskirjan viimeistelyyn sekä vastaaviin menoihin. Jos palvelussuhteen tunnusmerkistö suhteessa yliopistoon täyttyy, kyseessä voi olla vain palvelussuhde Yliopistosairaaloiden ja yliopistojen yhteistyö Merkittävimmät väärinkäytökset ovat ilmenneet tutkimushankkeissa, joissa osapuolina ovat olleet yliopistot ja yliopistolliset sairaalat sekä erilaisista koti- ja ulkomaisista lähteistä tutkimusrahoitusta saaneet tutkijat. Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 10 luvussa säädetään opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä. Lain 45 pykälän mukaan yliopistolla on oikeus käyttää yliopistollista sairaalaa lääketieteellisen koulutusyksikön opetus- ja tutkimustoiminnan tarpeisiin. Lain 46. pykälän mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee huolehtia tiloista, laitteista ja muista tarvittavista resursseista. Lain 47 pykälän mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle suoritetaan valtion varoista korvausta niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat perus- ja erikoistumiskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta (ns. EVO-raha). Koulutustoiminnan korvaus perustuu nykyisin tutkintojen määrään ja siitä päätettyyn korvaukseen. Tutkimustoiminnasta suoritettava korvaus perustuu tieteellisten julkaisujen lukumäärään ja niille annettuihin pisteisiin. Lain mukaan yliopistollisessa sairaalassa toimivan lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat samalla toimia suostumuksensa mukaisesti sairaalan ylilääkärin sivuviran haltijoina sen mukaan kuin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarkemmin määrää. Professoreiden

17 17 ja muiden opettajien toimimisesta lääkäreinä tai muina toimihenkilöinä sovitaan osapuolten välillä erikseen. Yliopistolla on oikeus nimetä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän liittovaltuustoon ja liittohallitukseen kaksi jäsentä kumpaiseenkin. Yhteistyöhön liittyvät ongelmat yliopistojen kannalta Yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden yhteistyö on ollut selvitysten perusteella vaihtelevasti ja osin puutteellisesti järjestettyä. Yliopistot ovat valtion laitoksia ja sairaalat kuuluvat kuntayhtymille. Tästä aiheutuu myös toimintakulttuuriin liittyviä eroavaisuuksia. Yliopistoilla ja toisaalta sairaaloilla on omia ohjeistuksia, mutta niitä ei ole valmisteltu yhteistyössä. Lääketieteellisiä tutkimushankkeita toteutetaan sekä yliopistojen että sairaaloiden nimissä, joskus myös yhteishankkeina. Päätöksenteko hankkeen toteuttamisesta ja organisoinnista sekä varojen hallinnoinnista on usein jäänyt tutkijan harkintaan. Tämä voi aiheuttaa epätietoisuutta menettelytavoista niin yliopiston ja sairaalan kuin rahoittajienkin taholla. Tutkija on voinut hakea ja saada rahoitusta samaan hankkeeseen sekä yliopisto- että sairaalaorganisaation kautta. Tämä ei aina ole tullut esiin. Yliopistojen ja sairaalan välinen tutkimusrahoitusta koskeva tiedonkulku ei ole ollut tyydyttävää ja koskee sekä EVO- että muulla rahoituksella toteutettavia hankkeita. Tämä voi mahdollistaa rahoituksen ohjaamisen kokonaan tai osittain esim. erilaisina palkkioina ja matkustuskorvauksina tutkijan omien pankkitilien kautta. Tiedon puute voi myös aiheuttaa väärinkäsityksiä hankkeiden tuloksellisuudesta ja laajuudesta yliopiston ja sairaalan välille. Yhteishankkeissa ei ole useinkaan kiinnitetty huomiota tutkimustulosten omistussuhteisiin. Oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain (656/1967) mukaan työnantajalla on oikeus työntekijän tekemään keksintöön. Yliopiston, korkeakoulun tai vastaavanlaisen tieteellisen opetuslaitoksen opettajaa ja tutkijaa ei kuitenkaan tässä ominaisuudessa pidetä laissa tarkoitettuna työntekijänä. Tilanne ei näin ollen ole yhdenmukainen. Lääketieteellisiin tutkimushankkeisiin liittyy potilasmateriaalin käyttö. Yliopistoja eivät koske säännökset potilasvahingoista. Hankkeisiin voi liittyä vastuita, joihin yliopisto ei voi sitoutua. Nykyisessä tilanteessa tulisikin tutkimussopimuksiin sisältyvät potilastutkimukset suorittaa sairaalassa. Johtopäätökset: 1) Yliopistojen keskushallinnon ja yliopistollisten keskussairaaloiden tulisi sopia keskenään erillisellä puitesopimuksella tutkimushankkeiden toteuttamisen käytännön periaatteista ja muusta yhteistyöstä. Tämän pohjalta on lisäksi jokaisesta tutkimushankkeesta tehtävä erillinen sopimus yliopiston keskushallinnossa. Sopimusten tulee noudattaa periaatteita, jotka on määritelty muissa ulkoista rahoitusta ja siihen liittyvien sopimusten tekoa koskevissa säännöksissä ja ohjeissa. Sopimukset tulee rekisteröidä. 2) Mikäli tutkimushankkeen vastuuhenkilö on yliopistoon palvelussuhteessa, hankesopimus tehdään yliopiston nimissä ja tutkimukseen saatuja varoja hallinnoi samoin yliopisto. Mikäli

18 18 sairaalalle tulee jostain hankkeesta tai sen osasta kustannuksia, tulee niistä sopia erikseen esim. alihankintasopimuksin. 3) Ulkoisilta tahoilta tulevat yliopiston tutkimushankkeeseen liittyvät mahdolliset erilliset palkkiot ja korvaukset yksittäisille yliopistoon palvelussuhteessa oleville tutkijoille sisällytetään tutkimussopimukseen ja niitä hallinnoi yliopisto. Kaikista tutkimushankkeeseen liittyvistä erillisistä palkkioista on sovittava tutkimussopimuksissa. Yliopisto voi maksaa palkkioita voimassaolevien virka- ja työehtosopimusten ja päätösten mukaan. 4) Tavoitteena tulee olla avoimuus ja tiedonvaihtomekanismien luominen yliopiston ja sairaalan keskushallinnon välillä sekä ulkoisella että esim. EVO-rahoituksella toteutettavista hankkeista. Osapuolten tulisi aina tiedottaa toisilleen alkavista hankkeista kirjallisesti, esimerkiksi erityisillä sovittavilla lomakkeilla. 5) Yliopiston sairaanhoitopiirin kuntayhtymän liittovaltuustoon ja liittohallitukseen nimeämistä jäsenistä toisen tulee olla keskushallinnosta. 6) Toiminnassa noudatettavista periaatteista tulee tiedottaa mahdollisimman laajalti koti- ja ulkomaisille rahoittajille esimerkiksi sopimusten valmistelun yhteydessä Yliopistojen ja niiden henkilöstön yritystoiminta Yliopistojen yritystoiminta Yliopistojen tehtävistä säädetään yliopistolaissa. Yritystoiminta ei kuulu näihin tehtäviin. Yliopistot suorittavat täydennyskoulutustehtävät ja tilaustutkimukset maksullisena palvelutoimintana noudattaen maksuperustelain sekä kilpailulainsäädännön määräyksiä. Joissain tapauksissa yliopistot ovat omistajina yhtiöissä. Yhtiön osakkeiden lunastaminen budjettivaroin edellyttää eduskunnan suostumusta. Tarkoituksena on, että yliopistot hoitavat niille määritellyt tehtävät talousarviossa näihin tarkoituksiin osoitetuin määrärahoin julkisena viranomaisena. Osaamisperusteisen yritystoiminnan syntyminen on myönteistä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Toiminnalle ei kuitenkaan ole yhtenäisiä menettelytapoja ja ohjeita. Toiminta on verraten uutta ja siihen liittyvät myös innovaatioiden hyödyntämisen immateriaalioikeudet. Yliopistojen henkilöstön yritystoiminta Jotkut yliopistojen henkilöstöstä harjoittavat yritystoimintaa joko omistamalla itse tai lähipiirinsä kautta yrityksen tai toimimalla jonkin yrityksen hallintoelimissä. Henkilöstön oma yritystoiminta edellyttää aina yliopiston lupaa sivutoimia koskevien säännösten mukaisesti. Virkamiehellä ei ole oikeutta harjoittaa yliopiston tehtävien kanssa kilpailevaa toimintaa. Ongelmia on esiintynyt ja väärinkäytösten vaara on olemassa erityisesti tapauksissa, jolloin yritys, jonka omistaa yliopiston henkilökuntaan kuuluva tai jonka hallintoelimissä henkilö-

19 19 kuntaan kuuluva on, harjoittaa liiketoimintaa yliopiston kanssa. Hallintomenettelylain esteellisyysperiaatteiden lisäksi voidaan tällöin rikkoa myös kilpailulainsäädäntöä sekä valtion hankinnoista annettuja määräyksiä.. Yliopistojen sivutoimilupien myöntöä koskevat periaatteet eivät aina ole olleet henkilöstön tiedossa puutteellisen sisäisen ohjeistuksen ja koulutuksen vuoksi. Samoin selvitysten perusteella kaikkien yliopistojen sivutoimiluparekisterit eivät ole olleet ajan tasalla. Yliopistot eivät näin ollen aina ole olleet myöskään tietoisia kaikista henkilöstönsä relevanteista omistajuuksista tai jäsenyyksistä. Johtopäätökset: 1) Yliopistot eivät saa siirtää tutkintoon johtavaa opetusta tai tutkimusta ja muita yliopiston perustehtäviä yksityisen yrityksen, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yliopiston henkilöstöön kuuluva ei myöskään saa harjoittaa yliopiston tehtäviin liittyvää kilpailevaa toimintaa. 2) Yliopiston varoilla tai muilla resursseilla ei saa suoraan tukea yritystoimintaa. Toiminnassa on noudatettava maksuperustelain, virkamieslain ja kilpailulainsäädännön sekä valtion hankintojen osalta annettuja määräyksiä. 3) Yliopistojen resursseja käyttävien yritysten kanssa on aina laadittava selkeät menettelytapoja sekä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat sopimukset. 4) Tutkimuksesta syntyvän yritystoiminnan ohjeistusta ja menettelytapoja on selkeytettävä koko yliopistolaitoksen osalta. 5) Yliopistojen on jatkuvasti päivitettävä henkilöstönsä sivutoimiluparekisteriä. Sivutoimi tulee kieltää, jos se haittaa asianomaisen virkatehtävien hoitoa, on yliopiston kanssa kilpailevaa toimintaa tai muutoin vastoin yliopiston etua. 6) Henkilöstön ilmoitusvelvollisuus koskee myös virka-ajan ulkopuolella tapahtuvia sivutoimia Täydentävän rahoituksen sisäinen valvonta ja tarkastus Yliopistoissa täydentävän rahoituksen valvontaan ja tarkastuksiin käytetty resurssointi ja niitä koskeva sisäinen ohjeistus on osin ollut puutteellista. Sisäisen tarkastuksen järjestelyt eivät kaikkien yliopistojen kohdalla ole olleet asianmukaiset tai niiden resurssointi ei ole ollut riittävää toiminnan laajuuteen nähden. Kevään 2001 tulosneuvottelujen perusteella tilanteen on jo voitu todeta parantuneen. Yliopistot ovat tarkentaneet taloussääntöjään. Talousarvioasetuksen edellyttämät sisäisen tarkastuksen erilliset ohjeet on tarkoitus laatia kaikissa yliopistoissa vuoden 2001 loppuun mennessä.

20 20 Opetusministeriö on antamassaan kirjeessä korostanut muiden suositusten ohella, että yliopistojen sisäinen tarkastustoimi tulee järjestää jatkuvana yleisten tarkastustointa koskevien standardien ja suositusten mukaisesti. Valvonnan tehokkuutta ja resurssointia tulee lisäksi lisätä sisäisin toimenpitein. Tarkastustoimen tulee olla suoraan ylimmän johdon alaisena mahdollisimman suuren riippumattomuuden varmistamiseksi. Johtopäätös: 1) Työryhmä katsoo, että yliopistojen täydentävän rahoituksen sisäisen valvonnan ja tarkastustoimen kehittämistä ja järjestämistä koskevat valtion talousarviosta annetut säännökset ovat riittävät. Yliopistojen on otettava huomioon tulosneuvotteluissa ja erillisillä kirjeillä annetut muut ohjeet. Valvonnan ja tarkastustoimen laadun kehittämiseksi yliopistojen on otettava huomioon tässä mietinnössä tehdyt muut johtopäätökset ja suositukset.

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 4/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot