VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2014 1"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hallinto ja organisaatio Toiminnan kehitys Arvio tulevasta kehityksestä Talous 7 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 12 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 16 Tilintarkastuskertomus PUHDISTAMON KÄYTTÖ JA TULOKSET Yleistä 18 Jätevesimäärät Puhdistamon prosessi 21 Prosessi 21 Jäteveden esikäsittely 22 Biologinen puhdistus 22 Kemiallinen jälkisaostus 22 Jälkikäsittelykenttä Lietteen käsittely ja kuivaus 23 Lietteen sakeutus 23 Turpeen ja polymeerin lisäys 24 Kuivaus ja aumakompostointi Käsittelyn tunnuslukuja Puhdistamon käyttötyöt ja käyttötarkkailu Puhdistustulokset 27 2

3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Lakeuden keskuspuhdistamo Oy perustettiin Vuosi 2014 oli yhtiön 29. toimintavuosi. Yhtiö huolehtii omistajakuntien jätevedenkäsittelystä kestävä kehitys huomioon ottaen. Omistajakunnissa laajennettiin viemäriverkostoja taajamien ulkopuolelle, jolloin myös olemassa olevia kiinteistöjä pääsi viemäriverkoston piiriin. Osakaskunnissamme on liittynyt vuoden 2014 loppuun mennessä viemäriverkostoon melkein asukasta. Käsitelty vesimäärä pysyi viime vuoden tasolla. Puhdistamo toimi tasaisen varmasti. Elokuussa laitokselle asennetulla kiinteällä varavoimakoneella saadaan laitosta pyöritettyä myös ilman valtakunnan sähköverkkoa. Puhdistamon ympäristöluvan mukaisesti yhtiö on toimittanut typpiselvityksen Pohjois- Suomen aluehallintovirastoon viime vuoden kesäkuun lopulla. Yhtiön on esittänyt typenpoiston numeeristen raja-arvojen poistamista pyrkien mahdollisemman hyvään typenpoistoon nykyisellä toimintatavallaan. Alustavat Oulun yliopiston tutkimukset viittaavat, ettei puhdistamon tehostetulla laitosmittakaavaisella typenpoistolla ole merkitystä Liminganlahden ekologiseen tilaan. Yhtiö on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta päätöksen lietteenkäsittelyvaihtoehtojen selvityksestä. Asiasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja päätöstä asiasta odotetaan. Aikoinaan lietteenkäsittelyvaihto puhdistamolle on valittu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Nykyisen kaltainen ratkaisu tukee myös jätelain 646/2011 periaatteita kierrätyksen osalta. Kokonaisuus palvelee hyvin Suomessa vallitsevaa Cleantech -ajattelua. Lainsäädäntöön on tullut muutoksia ja konkreettisesti valtionneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista kieltää puhdistamolla syntyvän välpejätteen viemisen kaatopaikalle lähtien. Puhdistamolla ko. jätettä syntyy 60 tonnia vuodessa. Välpejäte olisi tarkoituksenmukaista polttaa kuten kattojärjestömme VVY on ilmaissut, mutta Oulussa sijaitsevalla polttolaitoksella ei ole kyseiseen jätteeseen polttolupaa. Jatkossa välpejätteelle tullaan etsimään sopiva käsittelymenetelmä. Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöä, omistajia ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä vuonna Hannu Roikola 3

4 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy perustettiin Vuosi 2014 oli yhtiön 29. toimintavuosi. 2.1 Hallinto ja organisaatio Osakkeet ja osakepääoma Vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. Yhtiön osakepääoma on ,93 euroa. Kaikki osakkeet ovat samanlajisia ja osakkeen nimellisarvo on 336,38 euroa. Yhtiöjärjestyksessä on osakkeiden lunastuslauseke. Yhtiön osakkeet jakautuvat seuraavasti: Hailuodon kunta 40 osaketta 1,50 % Kempeleen Vesihuolto Oy osaketta 40,26 % Limingan Vesihuolto Oy 627 osaketta 23,57 % Lumijoen Vesi Oy 80 osaketta 3,01 % Oulun kaupunki 550 osaketta 20,68 % Tyrnävän kunta 292 osaketta 10,98 % osaketta 100,00 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kempeleessä. Paikalla oli 96,99 % osakkeista ja äänistä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaiset asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty. 4

5 Hallitus (osallistuminen kokouksiin) puheenjohtaja myyntineuvottelija Taavi Jarva (5/5) varapj. myyntiedustaja Juha Erkkilä (5/5) jäsenet tekniikan tohtori Matti Huotari (3/5) toimitusjohtaja Markku Komulainen (4/5) tekninen johtaja Risto Sarkkinen (3/5) tekninen johtaja Matti Mannonen (5/5) henkilökohtaiset varajäsenet toiminnanjohtaja Minna Siira (0/2) asti pankkitoimihenkilö Kaisu Juvani (0/3) lähtien postimies Impi Gärding (0/5) johtaja Jouni Lähdemäki (1/5) tekninen johtaja Simo Pöllänen (1/5) maalarimestari Martti Kaisto (0/5) toimitusjohtaja Kalevi Sarsila (0/5) Lumijoen ed. toimitusjohtaja Ari Korkala (3/5) Hailuodon ed. toimitusjohtaja Jouni Marjaniemi (0/5) Hallituksen kokous Kuvassa vasemmalta Matti Mannonen, Ari Korkala, Hannu Roikola, Taavi Jarva, Risto Sarkkinen, Juha Erkkilä, Markku Komulainen ja Matti Huotari Toimintavuoden aikana pidettiin viisi hallituksen kokousta. Niissä on toiminut esittelijänä ja sihteerinä toimitusjohtaja Hannu Roikola. Lumijoen kunnan tultua yhtiön osakkaaksi, teki hallitus päätöksen kutsua Lumijoen edustajan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Samoin Hailuodon kunnan tultua yhtiön osakkaaksi, teki hallitus päätöksen kutsua Hailuodon edustajan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. 5

6 Osakassopimus ja siirtoviemäreitä koskevat sopimukset Yhtiötä perustettaessa tehtiin osakkaiden kesken sopimus, jolla sovittiin investoinneista ja niiden rahoituksesta, käyttökustannuksista ja niiden jakamisesta, hallinto- ja työntekijäjärjestelyistä, sekä viemärin rakentamis- ja käyttökustannuksista. Lumijoen kunnan kanssa tehty sopimus Lumijoen kunnan osakkuudesta yhtiössä ja Lumijoen jätevesien johtamisesta keskuspuhdistamolle, kuin myös Hailuodon kunnan kanssa tehty sopimus Hailuodon kunnan osakkuudesta yhtiössä ja Hailuodon jätevesien johtamisesta keskuspuhdistamolle, perustuvat osakassopimukseen. Lakeuden siirtoviemärit ovat kuntien ja vesiyhtiöiden omistamia. Niiltä osilta kun siirtoviemärit ovat monen kunnan käytössä, omistetaan ne yhteisesti käytön mukaisessa suhteessa. Niistä on tehty erilliset sopimukset ennen rakentamista. Hailuodon jätevedet johdetaan Oulun ja Hailuodon keskinäisen sopimuksen perusteella Oulun Veden viemäriverkossa Kempeleeseen, puhdistamolle menevään kolmen kunnan yhteiseen viemäriin. Tilintarkastajat HTM Kari Salonpää varatilintarkastaja HTM Anne Karppinen-Salonpää BDO Yhtiötarkastus Oy, päävastuullinen tilintarkastaja JHTT, HTM Simo Paakkola ja varatilintarkastaja JHTT, HTM Hilkka Ojala. Henkilökunta Puhdistamonhoitajana toimii Harri Vuolteenaho ja puhdistamon laitosmiehenä Kari Turunen. Toimintavuoden keskimääräinen henkilövahvuus oli kaksi. Yhtiön sivutoiminen toimitusjohtaja on ollut Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Hannu Roikola. Käyttöpäällikkönä toimi Kempeleen Vesihuolto Oy:n käyttöpäällikkö Janne Nikula. Vesilaitoksenhoitaja Jouni Väyrynen tekee yhtiölle puhdistamon atk-raportointia sekä huolto- ja kunnossapitojärjestelmän ylläpitotöitä. Varallaolopäivystyksen suorittaa vesiyhtiön käyttöhenkilöstö yhdessä yhtiön työntekijöiden kanssa. Vesiyhtiön työntekijöitä käytetään myös lomasijaisina ja apuna puhdistamon huolto- ja korjaustöissä. Toimistotyöt hoitaa Kempeleen Vesihuolto Oy:n henkilökunta. Toimintavuonna maksettiin palkkoja ,21 euroa ja kokous- ym. palkkioita euroa. Kempeleen Vesihuolto Oy laskutti yhtiöltä henkilökunnan palvelusten kustannukset toimistohenkilöstön ja toimitusjohtajan osalta ,05 euroa ja käyttöhenkilökunnan osalta ,91 euroa. Toimitusjohtajan osalta yhtiö maksaa Kempeleen Vesihuolto Oy:lle 12,5 % palkasta henkilöstökuluineen ja henkilökunnan osalta todelliset kustannukset ajankäytön perusteella. 6

7 2.2 Toiminnan kehitys Käsitelty jätevesimäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Viiden edellisen vuoden kasvu on ollut 5,1 %. Säiliöillä tuotavien lietteiden määrä vähentyi. Puhdistustulokset täyttivät selvästi lupaehdot, paitsi voimaan tullutta kesäkauden typenpoistovelvoitetta ei saavutettu. Viherrengas Oy on hoitanut sopimuksemme mukaisesti puhdistamon kompostikentällä lietteenkäsittelystä tulevan turvelieteseoksen kompostoinnin ja jatkojalostuksen sekä valmiin tuotteen loppusijoittamisen. Lietteenkäsittelyn tilanne on ympäristöluvan mukainen. 2.3 Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan jatkuvan vakaasti ennallaan. Puhdistamolle johdettava jätevesikuormitus lisääntyy alueemme kasvua enemmän, koska haja-asutusta liitetään viemäriverkostoihin. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antaman puhdistamon ympäristölupapäätöksen mukaan vuosina toteutettujen viiden miljoonan euron investointien ansiosta kapasiteetti riittää alueemme voimakkaallekin kasvulle, mutta isot lainat on maksettavana. Kun investoinneista rahoitettiin lainoilla 3,6 milj. euroa, on korkotasolla merkittävä vaikutus kustannuksiin. Jos korot eivät suuresti nouse, pystytään toimimaan reaaliarvoltaan nykyisillä hinnoilla lainojen suhteen. Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisilta on saatu päätös lietteenkäsittelyä koskevaan selvitykseen. Asiasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja päätöstä asiasta odotellaan. Typpiselvitys on toimitettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle vuoden 2014 kesäkuun lopulla. Alustavasti Oulun yliopiston selvitykset viittaavat, ettei puhdistamon tehostetulla typenpoistolla ole merkitystä Liminganlahden ekologiseen tilaan. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan Sen johdosta laitoksella tullaan varautumaan mahdollisiin prosessimuutoksiin 0,7 miljoonan investoinnilla. Investoinnilla varaudutaan myös nykyisen tulopumppauksen saneeraukseen ja saneerauksen aikaisiin muutoksiin Talous Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla voittoa jakamatta. Osakkaiden tarkoituksena yhtiötä perustettaessa oli, että se toimii omarahoitteisesti siten että kustannukset katetaan jäteveden käsittelystä saatavilla maksutuloilla ja osakkaat rahoittavat tarvittaessa vain suuria puhdistamo- sekä purkuviemäriinvestointeja. Ympäristölupapäätöksen mukaiset puhdistamon tehostamis- ja laajennusinvestoinnit v olivat yhteensä 4,95 milj. euroa: Niiden rahoittamiseen otettiin lainaa 1,2 milj. euroa v ja 2,4 milj. euroa v Eli 3,60 milj. euroa 15 vuoden takaisinmaksuajalla yhtiön osakaskuntien takauksella. Vuonna 2015 jäteveden arvonlisäverottomia puhdistusmaksuja nostettiin 0,58 eurosta 7

8 PÄÄOMARAKENNE Oma pääoma 49,8 % (2757), vieras pääoma 50,2 % (2778) 8

9 0,63 euroon/ m 3. Sakokaivolietteen arvonlisäveroton hinta oli 11,70 euroa/m 3 ja umpikaivolietteen 5,85 euroa/ m3. Niiden hinta pysyy samana vuonna Puhdistamolle johdettu jätevesimäärä pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta säiliöillä tuotavat vähenivät 19,1 %. Liikevaihto oli 1,09 milj. euroa väheten vuoden takaisesta euroa. Tuotantokustannukset olivat budjetoitua tasoa ja tulos budjetin mukainen. Tilivuoden investoinnit olivat euroa. Vuosina laajennusinvestointiin otettuja lainoja maksettiin tilikauden aikana euroa, minkä jälkeen niitä on euroa. Oma pääoman määrä on tilikauden lopussa 49,8 %. Suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on euroa voitolla. Verotettavaa tulosta pienennetään euron poistoeron lisäyksellä, jonka jälkeen tilikauden voitto on 254,74 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilivuoden voiton 254,74 euroa, siirtämistä edellisten tilikausien voittovaroihin. 9

10 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,15 Liiketoiminnan muut tuotot 0, ,13 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,11 Ulkopuoliset palvelut , , , ,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,21 Muut henkilösivukulut 6 843, , , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,84 Liiketoiminnan muut kulut , ,86 LIIKEVOITTO , ,28 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 2 434, ,54 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,05 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,23 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys , ,00 Tuloverot 108,31 101,19 TILIKAUDEN VOITTO 254,74 253,04 10

11 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,37 Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,87 0, ,37 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,77 Rakennukset ja rakennelmat , ,07 Koneet ja kalusto , ,77 Keskeneräiset hankinnat 3 281, , , ,12 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 732, ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,54 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,21 Muut saamiset 0,00 11,81 Siirtosaamiset 7 667, , , ,60 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,81 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,93 Muut rahastot Vararahasto , ,08 Liittymismaksurahasto , ,24 Investointirahasto , , , ,36 Edellisten tilikausien voitto , ,93 Tilivuoden voitto 254,74 253,04 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,26 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,52 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Velat omistusyrityksille 0, ,00 0, ,00 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 230,56 224,95 Ostovelat , ,48 Muut velat , ,82 Siirtovelat , , , ,03 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,03 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,81 11

12 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , ,08 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,73 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,75 Saadut korot liiketoiminnasta 1 994, ,34 Saadut osinkotulot 300,00 112,50 Maksetut välittömät verot 101,19 0,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,44 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,97 Aineellisten hyödykkeiden myynti 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 6 298, ,01 Investointien rahavirta , ,96 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos , ,48 Rahavarat tilikauden alussa , ,36 Rahavarat tilikauden lopussa , ,84 Lisäys/vähennys , ,48 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sijoitukset on kirjattu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan muuttuvaan hankintamenoon. Hankintameno on määritelty käyttäen fifo-periaatetta. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluiksi. 12

13 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti Jätevedenpuhdistamo - Rakennukset 25 vuotta - Laitoskoneistot 15 vuotta - Automaatio 10 vuotta - Erilliset maarakenteet 40 vuotta - Kompostikenttien asfalttip. 10 vuotta Kalusto 10 vuotta Arvostuserät tasapoisto 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 2134, ,04 Osinkotulo 300,00 112,50 Korkokulut , ,59 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Maa- ja vesialueet Hankintameno , ,77 Vähennys 0,00 0,00 Hankintameno , ,77 Rakennukset Sumumenojäännös , ,08 Evl menojäännös , ,08 Lisäykset ,94 0,00 Sumupoisto , ,93 Evl-poisto (7 %) , ,32 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoero ,00 0,00 Sumu-menojäännös , ,15 Elv-menojäännös , ,76 Altaat Sumu-menojäännös , ,01 Evl-menojäännös , ,98 Lisäys 0,00 0,00 Sumupoisto , ,81 Evl-poisto (25 %) , ,81 Poistoeron muutos 0, ,00 Poistoero , ,03 Sumu-menojäännös , ,20 Evl menojäännös , ,17 Laitosten koneistot Sumu menojäännös , ,10 Evl menojäännös , ,46 Lisäys 0,00 0,00 Sumupoisto , ,79 Evl-poisto (25%) , ,79 13

14 Poistoeron muutos ,00 0,00 Poistoero , ,64 Sumu-menojäännös , ,31 Evl-menojäännös , ,67 Laitosautomaatio Sumu-menojäännös , ,67 Evl-menojäännös , ,60 Lisäykset , ,70 Vähennykset 0,00 0,00 Sumupoisto , ,60 Evl-poisto , ,60 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoero , ,07 Sumu-menojäännös , ,77 Evl-menojäännös , ,70 Erill.maarakenteet Sumu-menojäännös , ,93 Evl-menojäännös , ,05 Lisäykset 0,00 0,00 Sumupoisto , ,71 Evl-poisto , ,71 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoero , ,88 Sumu-menojäännös , ,22 Evl-menojäännös , ,34 Kompostikentän asfalttipäällysteet Sumu-menojäännös , ,01 Evl-menojäännös , ,01 Lisäykset 0, ,64 Sumupoisto 9 975, ,26 Evl-poisto 9 975, ,26 Sumu-menojäännös , ,39 Evl-menojäännös , ,39 Muut koneet ja kalusto Sumu-menojäännös , ,49 Evl-menojäännös , ,79 Lisäykset 0, ,11 Sumupoisto 3 886, ,82 Elv-poisto 3 886, ,82 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoero ,00 0,00 Sumu-menojäännös , ,78 Evl-menojäännös , ,08 Aineelliset hyödykkeet yht. kp-arvo , ,12 Aineelliset hyödykkeet yht. elv-poistoarvo , ,11 14

15 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,93 Osakepääoma Vararahasto , ,93 Vararahasto , ,08 Sopimus Vararahasto , ,08 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,01 Vapaa oma pääoma Muut rahastot Liittymismaksurahasto , ,24 Sopimus Liittymismaksurahasto , ,24 Investointirahasto , ,04 Investointirahasto , ,04 Muut rahastot yhteensä , ,28 Ed. tilik. voitto 176,875, ,93 Tilikauden voitto/tappio 254,74 253,04 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,97 Oma pääoma yhteensä , ,26 Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät velat , ,00 Velat omistusyhteysyrityksille Kempeleen Vesihuolto Oy ostovelat 8171, ,45 Yhtiön maa-alueisiin Helpi 18:257 kiinnitetyt ,32 euron määräiset panttikirjat 7 kpl, ovat yhtiön hallussa Liitetiedot henkilöstöstä Henkilökunta 2 2 Henkilöstökulut Palkat hallitus 6 700, ,00 Palkat henkilökunta , ,61 Muut palkat ja palkkiot 0,00 0,00 Eläkekulut , ,76 Muut henkilösivukulut 4 535, , , ,57 15

16 KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Palkkakirjanpito Myyntireskontra Ostoreskontra Tasekirja Tase-erittelyt Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Erikseen sidottuna Erilliset luettelot Tositelajit ja säilytystapa 01 Sampo paperitositteina 10 Kirjanpidon tositteet paperitositteina 11 Sampopankki paperitositteina 12 Osuuspankki paperitositteina 13 Nordea paperitositteina 14 Osuuspankki, tuottotili paperitositteina 18 Myyntilaskut paperitositteina 20 Ostolaskut paperitositteina 30 Ostolaskujen suoritukset paperitositteina 60 Palkkatositteet paperitositteina 70 Vuokrajaksotukset paperitositteina 95 Jaksotukset paperitositteina TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 16

17 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS 17

18 3. PUHDISTAMON KÄYTTÖ JA TULOKSET 3.1 Yleistä Jätevedenpuhdistamolla käsitellään viiden Oulun eteläpuolen kunnan sekä entisen Oulunsalon kunnan jätevedet että sako- ja umpikaivolietteet. Puhdistusprosessi on aktiivilietelaitos jälkisaostuksella, jota on tehostettu etusaostuksella. Laitoskäsittelyn jälkeen vedet jälkikäsitellään kosteikkokentällä ennen vesistöön johtamista. Lupa jätevesien johtamiseen yleiseen vesistöön on myönnetty Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston pää töksellä Nro 78/07/2, Lupaehtojen mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, että laitokselta jälkikäsittelykentälle johdettavan jäteveden BOD 7 ATU-arvo on enintään 20 mg/o 2 /l, fosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l ja puhdistusteho molempien mainittujen arvojen osalta vähintään 95 %, kiintoaines enintään 35 mg/l puhdistusteho vähintään 90 % sekä COD Cr enintään 125 mg/o 2 /l puhdistusteho vähintään 75 %. Tulokset lasketaan kolmen kuukauden keskiarvona. Typen osalta jälkikäsittelykentältä vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuus enintään 20 mg/l N ja puhdistustehon vähintään 70 % kesä-heinäkuussa vuodesta 2011 lähtien. Entinen jätevesilupa Nro 29/94/2 oli Pohjois-Suomen vesioikeuden myöntämä. Kuvassa puhdistamon tulopiha 18

19 JÄTEVESIMÄÄRÄT Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä oli 1,81 milj. m 3 /a, ja se nousi 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Puhdistamolle johdettiin osakkailta seuraavat jätevesimäärät (m 3 /a): Keskimääräisenä vuorokausikeskiarvona (m 3 /d) jätevesimäärä oli osakkailta seuraava: 19

20 Laskutetun ja puhdistamolle johdetun jäteveden kehitys Käsiteltävä jätevesimäärä oli keskimäärin m 3 /vrk. Suurin tulovirtaama oli m 3 / vrk

21 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN MÄÄRÄN KEHITYS 3.2 Puhdistamon prosessi PROSESSI Karkeasti ottaen prosessi voidaan jakaa vesiprosessiin ja lieteprosessiin. Vesiprosessi käsittää veden mekaanisen, biologisen ja kemiallisen käsittelyn. Lieteprosessilla voidaan ymmärtää vesiprosessista poistetun kiintoaineen käsittelyä. Jätevesi ja -lietevirrat tunnuslukuineen vuoden 2014 aikana. 21

22 JÄTEVEDEN ESIKÄSITTELY Esikäsittelyn tarkoituksena on poistaa jätevedestä mekaanisesti erottuvia partikkeleita sekä johtaa laitokselle tuleva jätevesi puhdistusprosessiin tasaisena virtaamana läpi vuorokauden. Esikäsittelyksi voidaan lukea tulopumppaus, välppäys, hiekanerotus ja esiselkeytys. Puhdistamolle tulevan jäteveden virtaamaa ohjataan prosessiautomaatiolla tulopumppaamon pinnankorkeuden mukaan. Osakkaiden lähtöasemilla olevien tasausaltaiden tehtävänä on varmistaa siirtoviemäreiden kapasiteetin riittävyys sekä käyttövarmuus. Lisäksi niillä tasataan käsittelyprosessiin tulevaa hydraulista kuormitusta. Jäteveden suurimmat partikkelit poistetaan porrasvälpillä (2 kpl), joita ohjataan tulokanavan pinnankorkeuden mukaan. Välpille kerrytetään hyvin vettä siivilöivä jätekerros. Välpätyt epäpuhtaudet johdetaan välpepuristimelle. Välpepuristimessa välpeestä poistetaan vettä ennen lavalle johtamista. Välpe, jota kertyi 62,12 tonnia (170 kg/vrk) kuljetetaan Ruskon kaatopaikalle. Esiselkeyttämöjen tehtävänä on poistaa jätevedestä gravitaation avulla hiukkaset. Hiukkasten muodostumista ja niiden laskeutumista autetaan esisaostuskemikaalilla PIX-105. Vuonna 2014 esisaostuskemikaalia käytettiin 386,5 tonnia. BIOLOGINEN PUHDISTUS Biologinen yksikkö perustuu pieneliöiden eli mikrobien kykyyn hajottaa ja käyttää ravinnokseen jäteveden sisältämää orgaanista ainesta ja ravinteita. Toimiakseen ne vaativat oikeanlaiset olosuhteet orgaanisen aineksen, ravinteiden ja hapen osalta. Ilmastuksella saadaan myös aktiiviliete jatkuvaan liikkeeseen. Kun uutta biomassaa syntyy jatkuvasti ja lietepitoisuus halutaan pitää ilmastusaltaissa vakiona, lietettä pitää poistaa. Tämä tapahtuu väliselkeytyksessä, jossa poistettavasta lietteestä suurin osa johdetaan takaisin ilmastukseen ja viidesosa poistetaan prosessista ylijäämälietteenä. Lietekuorma kuvaa syötettävän ravinnon määrää suhteessa prosessissa olevaan biomassaan. Normaalikuormitteisessa aktiivilietelaitoksessa tämä suhde on välillä 0,05-0,2. Keskiarvo laitoksella on ollut 0,08. KEMIALLINEN JÄLKISAOSTUS Jälkisaostuksen tarkoituksena on poistaa jätevedestä jäljellä olevaa fosforia. Erillinen jälkisaostus myös varmistaa puhdistustuloksen, jos biologisessa prosessissa tapahtuu häiriö. Saostuskemikaalina käytettiin Eka WT 91 liuoskemikaalia. Kemikaalin annostelu toimii virtaaman mukaan. Liuoskemikaalien annostelu tapahtuu lähellä pikasekoitusta, josta vesi johdetaan kaksiosaiseen flokkausaltaaseen. Flokkausaltaissa on lapahämmentimet. Veden viipymä mitoitusvirtaamalla on 15 minuuttia. Kemikaalia käytettiin jälkisaostuksessa 217,46 tonnia vuonna

23 JÄLKIKÄSITTELYKENTTÄ Ennen vesistöön johtamista vesi jälkikäsitellään 17,1 hehtaarin jälkikäsittelykentällä. Kentällä kasvaa pääasiallisesti järviruokoa. Kentällä on orgaanista ainesta, fosforia ja typpeä poistava vaikutus. Jälkikäsittelykentän lähtöpää 3.3. Lietteen käsittely ja kuivaus LIETTEEN SAKEUTUS Esiselkeytyksestä sekä biologisesta että kemiallisesta prosessissa erotetut lietteet ovat vesipitoisia, joten niitä tiivistetään mekaanisesti sakeuttamoissa ennen lietteen koneellista kuivausta. Puhdistamon selkeytysaltailta poistettu liete (ylijäämäliete) kerätään selkeytinrakennuksessa olevaan ylijäämälietepumppaamoon. Sieltä liete pumpataan sakeuttamoihin. Sakeuttamoiden pohjalla olevat lietekaavarit pyörivät jatkuvasti, jotta liete tiivistyisi mutta ei kerääntyisi liian tiukasti pohjalle. Sakeutuksessa tiivistetty liete pumpataan turve/lietesekoitussäiliöön ja sakeuttamoiden rejektivedet johdetaan takaisin prosessiin. Lietteen laskeutuvuudella sekä sakeuttamoiden rejektivesien kuormituksella on suuri merkitys koko puhdistamon toimintaan. 23

24 TURPEEN JA POLYMEERIN LISÄYS Sakeutuksesta tiivistetty liete pumpataan turve/lietesekoitussäiliöihin. Sakeutettuun lietteeseen lisätään turvetta ja myöhemmässä vaiheessa polymeeriä lietteen kuivauksen tehostamiseksi. Prosessi toimii panosperiaatteella, jolloin toisen sekoitussäiliön tuote virtaa kuivaukseen ja toinen on täytöllä. Automatiikka laskee tarvittavan turpeen määrän tulevan lietteen kiintoainepitoisuuden perusteella. Turve mitataan kuljettimen nopeudesta ja turpeen määrästä kolien välissä. Lietteen kuivainyksikkö 1 KUIVAUS JA AUMAKOMPOSTOINTI Turve-lieteseos, johon on lisätty polymeeriä, johdetaan flokkulaattorista ruuvikuivaimeen, jossa seosta puristetaan vastapainelaippaa vasten. Ruuvikuivaimessa seoksesta puristuu rejektivettä ruuvia ympäröivän kiilalankasiivilän lävitse. Ruuvikuivaimelta kuivattu tuote johdetaan ruuvikuljettimelle, joka kuljettaa seoksen katettuun seossiiloon. Siihen mahtuu kuivattua turvelieteseosta noin 250 m3, eli noin kahden viikon tuotanto. Siilosta seos ajetaan pyöräkuormaajalla puhdistamon kompostikentälle, missä Viherrengas Oy lisää tukiaineita ja kompostoi tavaran mullan valmistukseen. Kompostoitavan turvelieteseoksen tuotanto oli tonnia, johon on lisätty tonnia tukiaineita. Kompostoituvaa seosta oli siis tonnia. 24

25 Asfaltoitua kompostikenttää on puhdistamolla 1,48 hehtaaria. Vuoden lopulla kompostikentällä oli kompostoituvaa seosta tonnia eli 2,5 kuukauden tuotanto. Viherrengas Järvenpää Oy kompostointikentällä Yhtiön ja Viherrengas Järvenpää Oy:n välillä on tehty sopimus jätevedenpuhdistamolla syntyvän turvelieteseoksen kompostoinnista ja hyödyntämisestä. Kompostitoimintaa on kehitetty Oulun yliopiston tutkimusten pohjalta yhteistyössä kompostointia hoitavan yrityksen kanssa. Uuden ympäristöluvan mukaisesti aumojen kompostoitavuutta ja materiaalivirtoja seurataan. Niistä pidetään erillistä päiväkirjaa. Aumojen käännössä ja turvelieteseossiilon tyhjennyksissä huomioidaan myös tuulen suunta hajuhaittojen minimoimiseksi. Laitoksella on tuulen suuntaa rekisteröivä ja visualisoiva laitteisto. Analyyttinen hajutarkkailu on otettu käyttöön kevään 2008 aikana tueksi hajuhaittojen minimoimiseksi. Tämän lisäksi viime vuonna käynnistettiin hajupaneeli Niittyrannan alueella. Paneelin jäsenet toimittavat kuukausittain tulokset, joista laaditaan raportti puolivuosittain. 3.4 Käsittelyn tunnuslukuja Tunnuslukuja vesiprosessista vuodelta 2014 vesimäärän ollessa m 3 /d 25

26 Lieteprosessin tunnuslukuja vuodelta Puhdistamon käyttötyöt ja käyttötarkkailu Puhdistamon käyttötyön hoitaa puhdistamon henkilökunta. Käyttötöitä ovat erilaiset prosessien, mittareiden, koneiden sekä kemikaalien annostuksien tarkistukset, valvonnat ja määräaikaishuollot. Suuremmissa huoltotöissä käytetään apuna Kempeleen Vesihuolto Oy:n asentajia sekä ulkopuolisia yrityksiä. Huoltosopimuksia eri yrityksiin on sähkö- ja automaatiolaitteista, pumpuista, lieteanalysaattoreista ja mikroskoopista. Prosessin tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti automaation avulla sekä manuaalisesti erilaisilla analysaattoreilla. Seurattavia ja valvottavia manuaalisia analysointeja ovat fosfaattifosforin ainepitoisuus, palautuslietteen lieteindeksi, lietteiden kuiva-ainepitoisuudet sekä palautuslietteen aktiivisuus. Kesällä hankittiin kiinteä varavoimakone, jolle rakennettiin oma rakennus. Alla on kuva rakennuksen katon laskemisesta. Varavoimakoneen teho on 118 kw ja sillä voidaan turvata laitoksen sähkönsaanti, lietteen kuivaus poissulkien, sähkökatkoksien aikana. 26

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

T A S E K I R J A 31.12.2014

T A S E K I R J A 31.12.2014 T A S E K I R J A 31.12.2014 Inarin Lapin Vesi Oy Y-tunnus 0644614-2 Kotipaikka: Inari Säilytä 31.12.2024 asti Inarin Lapin Vesi Oy Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot