VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2014 1"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hallinto ja organisaatio Toiminnan kehitys Arvio tulevasta kehityksestä Talous 7 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 12 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 16 Tilintarkastuskertomus PUHDISTAMON KÄYTTÖ JA TULOKSET Yleistä 18 Jätevesimäärät Puhdistamon prosessi 21 Prosessi 21 Jäteveden esikäsittely 22 Biologinen puhdistus 22 Kemiallinen jälkisaostus 22 Jälkikäsittelykenttä Lietteen käsittely ja kuivaus 23 Lietteen sakeutus 23 Turpeen ja polymeerin lisäys 24 Kuivaus ja aumakompostointi Käsittelyn tunnuslukuja Puhdistamon käyttötyöt ja käyttötarkkailu Puhdistustulokset 27 2

3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Lakeuden keskuspuhdistamo Oy perustettiin Vuosi 2014 oli yhtiön 29. toimintavuosi. Yhtiö huolehtii omistajakuntien jätevedenkäsittelystä kestävä kehitys huomioon ottaen. Omistajakunnissa laajennettiin viemäriverkostoja taajamien ulkopuolelle, jolloin myös olemassa olevia kiinteistöjä pääsi viemäriverkoston piiriin. Osakaskunnissamme on liittynyt vuoden 2014 loppuun mennessä viemäriverkostoon melkein asukasta. Käsitelty vesimäärä pysyi viime vuoden tasolla. Puhdistamo toimi tasaisen varmasti. Elokuussa laitokselle asennetulla kiinteällä varavoimakoneella saadaan laitosta pyöritettyä myös ilman valtakunnan sähköverkkoa. Puhdistamon ympäristöluvan mukaisesti yhtiö on toimittanut typpiselvityksen Pohjois- Suomen aluehallintovirastoon viime vuoden kesäkuun lopulla. Yhtiön on esittänyt typenpoiston numeeristen raja-arvojen poistamista pyrkien mahdollisemman hyvään typenpoistoon nykyisellä toimintatavallaan. Alustavat Oulun yliopiston tutkimukset viittaavat, ettei puhdistamon tehostetulla laitosmittakaavaisella typenpoistolla ole merkitystä Liminganlahden ekologiseen tilaan. Yhtiö on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta päätöksen lietteenkäsittelyvaihtoehtojen selvityksestä. Asiasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja päätöstä asiasta odotetaan. Aikoinaan lietteenkäsittelyvaihto puhdistamolle on valittu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Nykyisen kaltainen ratkaisu tukee myös jätelain 646/2011 periaatteita kierrätyksen osalta. Kokonaisuus palvelee hyvin Suomessa vallitsevaa Cleantech -ajattelua. Lainsäädäntöön on tullut muutoksia ja konkreettisesti valtionneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista kieltää puhdistamolla syntyvän välpejätteen viemisen kaatopaikalle lähtien. Puhdistamolla ko. jätettä syntyy 60 tonnia vuodessa. Välpejäte olisi tarkoituksenmukaista polttaa kuten kattojärjestömme VVY on ilmaissut, mutta Oulussa sijaitsevalla polttolaitoksella ei ole kyseiseen jätteeseen polttolupaa. Jatkossa välpejätteelle tullaan etsimään sopiva käsittelymenetelmä. Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöä, omistajia ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä vuonna Hannu Roikola 3

4 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy perustettiin Vuosi 2014 oli yhtiön 29. toimintavuosi. 2.1 Hallinto ja organisaatio Osakkeet ja osakepääoma Vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. Yhtiön osakepääoma on ,93 euroa. Kaikki osakkeet ovat samanlajisia ja osakkeen nimellisarvo on 336,38 euroa. Yhtiöjärjestyksessä on osakkeiden lunastuslauseke. Yhtiön osakkeet jakautuvat seuraavasti: Hailuodon kunta 40 osaketta 1,50 % Kempeleen Vesihuolto Oy osaketta 40,26 % Limingan Vesihuolto Oy 627 osaketta 23,57 % Lumijoen Vesi Oy 80 osaketta 3,01 % Oulun kaupunki 550 osaketta 20,68 % Tyrnävän kunta 292 osaketta 10,98 % osaketta 100,00 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kempeleessä. Paikalla oli 96,99 % osakkeista ja äänistä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaiset asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty. 4

5 Hallitus (osallistuminen kokouksiin) puheenjohtaja myyntineuvottelija Taavi Jarva (5/5) varapj. myyntiedustaja Juha Erkkilä (5/5) jäsenet tekniikan tohtori Matti Huotari (3/5) toimitusjohtaja Markku Komulainen (4/5) tekninen johtaja Risto Sarkkinen (3/5) tekninen johtaja Matti Mannonen (5/5) henkilökohtaiset varajäsenet toiminnanjohtaja Minna Siira (0/2) asti pankkitoimihenkilö Kaisu Juvani (0/3) lähtien postimies Impi Gärding (0/5) johtaja Jouni Lähdemäki (1/5) tekninen johtaja Simo Pöllänen (1/5) maalarimestari Martti Kaisto (0/5) toimitusjohtaja Kalevi Sarsila (0/5) Lumijoen ed. toimitusjohtaja Ari Korkala (3/5) Hailuodon ed. toimitusjohtaja Jouni Marjaniemi (0/5) Hallituksen kokous Kuvassa vasemmalta Matti Mannonen, Ari Korkala, Hannu Roikola, Taavi Jarva, Risto Sarkkinen, Juha Erkkilä, Markku Komulainen ja Matti Huotari Toimintavuoden aikana pidettiin viisi hallituksen kokousta. Niissä on toiminut esittelijänä ja sihteerinä toimitusjohtaja Hannu Roikola. Lumijoen kunnan tultua yhtiön osakkaaksi, teki hallitus päätöksen kutsua Lumijoen edustajan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Samoin Hailuodon kunnan tultua yhtiön osakkaaksi, teki hallitus päätöksen kutsua Hailuodon edustajan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. 5

6 Osakassopimus ja siirtoviemäreitä koskevat sopimukset Yhtiötä perustettaessa tehtiin osakkaiden kesken sopimus, jolla sovittiin investoinneista ja niiden rahoituksesta, käyttökustannuksista ja niiden jakamisesta, hallinto- ja työntekijäjärjestelyistä, sekä viemärin rakentamis- ja käyttökustannuksista. Lumijoen kunnan kanssa tehty sopimus Lumijoen kunnan osakkuudesta yhtiössä ja Lumijoen jätevesien johtamisesta keskuspuhdistamolle, kuin myös Hailuodon kunnan kanssa tehty sopimus Hailuodon kunnan osakkuudesta yhtiössä ja Hailuodon jätevesien johtamisesta keskuspuhdistamolle, perustuvat osakassopimukseen. Lakeuden siirtoviemärit ovat kuntien ja vesiyhtiöiden omistamia. Niiltä osilta kun siirtoviemärit ovat monen kunnan käytössä, omistetaan ne yhteisesti käytön mukaisessa suhteessa. Niistä on tehty erilliset sopimukset ennen rakentamista. Hailuodon jätevedet johdetaan Oulun ja Hailuodon keskinäisen sopimuksen perusteella Oulun Veden viemäriverkossa Kempeleeseen, puhdistamolle menevään kolmen kunnan yhteiseen viemäriin. Tilintarkastajat HTM Kari Salonpää varatilintarkastaja HTM Anne Karppinen-Salonpää BDO Yhtiötarkastus Oy, päävastuullinen tilintarkastaja JHTT, HTM Simo Paakkola ja varatilintarkastaja JHTT, HTM Hilkka Ojala. Henkilökunta Puhdistamonhoitajana toimii Harri Vuolteenaho ja puhdistamon laitosmiehenä Kari Turunen. Toimintavuoden keskimääräinen henkilövahvuus oli kaksi. Yhtiön sivutoiminen toimitusjohtaja on ollut Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Hannu Roikola. Käyttöpäällikkönä toimi Kempeleen Vesihuolto Oy:n käyttöpäällikkö Janne Nikula. Vesilaitoksenhoitaja Jouni Väyrynen tekee yhtiölle puhdistamon atk-raportointia sekä huolto- ja kunnossapitojärjestelmän ylläpitotöitä. Varallaolopäivystyksen suorittaa vesiyhtiön käyttöhenkilöstö yhdessä yhtiön työntekijöiden kanssa. Vesiyhtiön työntekijöitä käytetään myös lomasijaisina ja apuna puhdistamon huolto- ja korjaustöissä. Toimistotyöt hoitaa Kempeleen Vesihuolto Oy:n henkilökunta. Toimintavuonna maksettiin palkkoja ,21 euroa ja kokous- ym. palkkioita euroa. Kempeleen Vesihuolto Oy laskutti yhtiöltä henkilökunnan palvelusten kustannukset toimistohenkilöstön ja toimitusjohtajan osalta ,05 euroa ja käyttöhenkilökunnan osalta ,91 euroa. Toimitusjohtajan osalta yhtiö maksaa Kempeleen Vesihuolto Oy:lle 12,5 % palkasta henkilöstökuluineen ja henkilökunnan osalta todelliset kustannukset ajankäytön perusteella. 6

7 2.2 Toiminnan kehitys Käsitelty jätevesimäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Viiden edellisen vuoden kasvu on ollut 5,1 %. Säiliöillä tuotavien lietteiden määrä vähentyi. Puhdistustulokset täyttivät selvästi lupaehdot, paitsi voimaan tullutta kesäkauden typenpoistovelvoitetta ei saavutettu. Viherrengas Oy on hoitanut sopimuksemme mukaisesti puhdistamon kompostikentällä lietteenkäsittelystä tulevan turvelieteseoksen kompostoinnin ja jatkojalostuksen sekä valmiin tuotteen loppusijoittamisen. Lietteenkäsittelyn tilanne on ympäristöluvan mukainen. 2.3 Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan jatkuvan vakaasti ennallaan. Puhdistamolle johdettava jätevesikuormitus lisääntyy alueemme kasvua enemmän, koska haja-asutusta liitetään viemäriverkostoihin. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antaman puhdistamon ympäristölupapäätöksen mukaan vuosina toteutettujen viiden miljoonan euron investointien ansiosta kapasiteetti riittää alueemme voimakkaallekin kasvulle, mutta isot lainat on maksettavana. Kun investoinneista rahoitettiin lainoilla 3,6 milj. euroa, on korkotasolla merkittävä vaikutus kustannuksiin. Jos korot eivät suuresti nouse, pystytään toimimaan reaaliarvoltaan nykyisillä hinnoilla lainojen suhteen. Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisilta on saatu päätös lietteenkäsittelyä koskevaan selvitykseen. Asiasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja päätöstä asiasta odotellaan. Typpiselvitys on toimitettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle vuoden 2014 kesäkuun lopulla. Alustavasti Oulun yliopiston selvitykset viittaavat, ettei puhdistamon tehostetulla typenpoistolla ole merkitystä Liminganlahden ekologiseen tilaan. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan Sen johdosta laitoksella tullaan varautumaan mahdollisiin prosessimuutoksiin 0,7 miljoonan investoinnilla. Investoinnilla varaudutaan myös nykyisen tulopumppauksen saneeraukseen ja saneerauksen aikaisiin muutoksiin Talous Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla voittoa jakamatta. Osakkaiden tarkoituksena yhtiötä perustettaessa oli, että se toimii omarahoitteisesti siten että kustannukset katetaan jäteveden käsittelystä saatavilla maksutuloilla ja osakkaat rahoittavat tarvittaessa vain suuria puhdistamo- sekä purkuviemäriinvestointeja. Ympäristölupapäätöksen mukaiset puhdistamon tehostamis- ja laajennusinvestoinnit v olivat yhteensä 4,95 milj. euroa: Niiden rahoittamiseen otettiin lainaa 1,2 milj. euroa v ja 2,4 milj. euroa v Eli 3,60 milj. euroa 15 vuoden takaisinmaksuajalla yhtiön osakaskuntien takauksella. Vuonna 2015 jäteveden arvonlisäverottomia puhdistusmaksuja nostettiin 0,58 eurosta 7

8 PÄÄOMARAKENNE Oma pääoma 49,8 % (2757), vieras pääoma 50,2 % (2778) 8

9 0,63 euroon/ m 3. Sakokaivolietteen arvonlisäveroton hinta oli 11,70 euroa/m 3 ja umpikaivolietteen 5,85 euroa/ m3. Niiden hinta pysyy samana vuonna Puhdistamolle johdettu jätevesimäärä pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta säiliöillä tuotavat vähenivät 19,1 %. Liikevaihto oli 1,09 milj. euroa väheten vuoden takaisesta euroa. Tuotantokustannukset olivat budjetoitua tasoa ja tulos budjetin mukainen. Tilivuoden investoinnit olivat euroa. Vuosina laajennusinvestointiin otettuja lainoja maksettiin tilikauden aikana euroa, minkä jälkeen niitä on euroa. Oma pääoman määrä on tilikauden lopussa 49,8 %. Suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on euroa voitolla. Verotettavaa tulosta pienennetään euron poistoeron lisäyksellä, jonka jälkeen tilikauden voitto on 254,74 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilivuoden voiton 254,74 euroa, siirtämistä edellisten tilikausien voittovaroihin. 9

10 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,15 Liiketoiminnan muut tuotot 0, ,13 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,11 Ulkopuoliset palvelut , , , ,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,21 Muut henkilösivukulut 6 843, , , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,84 Liiketoiminnan muut kulut , ,86 LIIKEVOITTO , ,28 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 2 434, ,54 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,05 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,23 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys , ,00 Tuloverot 108,31 101,19 TILIKAUDEN VOITTO 254,74 253,04 10

11 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,37 Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,87 0, ,37 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,77 Rakennukset ja rakennelmat , ,07 Koneet ja kalusto , ,77 Keskeneräiset hankinnat 3 281, , , ,12 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 732, ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,54 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,21 Muut saamiset 0,00 11,81 Siirtosaamiset 7 667, , , ,60 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,81 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,93 Muut rahastot Vararahasto , ,08 Liittymismaksurahasto , ,24 Investointirahasto , , , ,36 Edellisten tilikausien voitto , ,93 Tilivuoden voitto 254,74 253,04 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,26 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,52 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Velat omistusyrityksille 0, ,00 0, ,00 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 230,56 224,95 Ostovelat , ,48 Muut velat , ,82 Siirtovelat , , , ,03 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,03 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,81 11

12 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , ,08 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,73 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,75 Saadut korot liiketoiminnasta 1 994, ,34 Saadut osinkotulot 300,00 112,50 Maksetut välittömät verot 101,19 0,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,44 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,97 Aineellisten hyödykkeiden myynti 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 6 298, ,01 Investointien rahavirta , ,96 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos , ,48 Rahavarat tilikauden alussa , ,36 Rahavarat tilikauden lopussa , ,84 Lisäys/vähennys , ,48 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sijoitukset on kirjattu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan muuttuvaan hankintamenoon. Hankintameno on määritelty käyttäen fifo-periaatetta. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluiksi. 12

13 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti Jätevedenpuhdistamo - Rakennukset 25 vuotta - Laitoskoneistot 15 vuotta - Automaatio 10 vuotta - Erilliset maarakenteet 40 vuotta - Kompostikenttien asfalttip. 10 vuotta Kalusto 10 vuotta Arvostuserät tasapoisto 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 2134, ,04 Osinkotulo 300,00 112,50 Korkokulut , ,59 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Maa- ja vesialueet Hankintameno , ,77 Vähennys 0,00 0,00 Hankintameno , ,77 Rakennukset Sumumenojäännös , ,08 Evl menojäännös , ,08 Lisäykset ,94 0,00 Sumupoisto , ,93 Evl-poisto (7 %) , ,32 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoero ,00 0,00 Sumu-menojäännös , ,15 Elv-menojäännös , ,76 Altaat Sumu-menojäännös , ,01 Evl-menojäännös , ,98 Lisäys 0,00 0,00 Sumupoisto , ,81 Evl-poisto (25 %) , ,81 Poistoeron muutos 0, ,00 Poistoero , ,03 Sumu-menojäännös , ,20 Evl menojäännös , ,17 Laitosten koneistot Sumu menojäännös , ,10 Evl menojäännös , ,46 Lisäys 0,00 0,00 Sumupoisto , ,79 Evl-poisto (25%) , ,79 13

14 Poistoeron muutos ,00 0,00 Poistoero , ,64 Sumu-menojäännös , ,31 Evl-menojäännös , ,67 Laitosautomaatio Sumu-menojäännös , ,67 Evl-menojäännös , ,60 Lisäykset , ,70 Vähennykset 0,00 0,00 Sumupoisto , ,60 Evl-poisto , ,60 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoero , ,07 Sumu-menojäännös , ,77 Evl-menojäännös , ,70 Erill.maarakenteet Sumu-menojäännös , ,93 Evl-menojäännös , ,05 Lisäykset 0,00 0,00 Sumupoisto , ,71 Evl-poisto , ,71 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoero , ,88 Sumu-menojäännös , ,22 Evl-menojäännös , ,34 Kompostikentän asfalttipäällysteet Sumu-menojäännös , ,01 Evl-menojäännös , ,01 Lisäykset 0, ,64 Sumupoisto 9 975, ,26 Evl-poisto 9 975, ,26 Sumu-menojäännös , ,39 Evl-menojäännös , ,39 Muut koneet ja kalusto Sumu-menojäännös , ,49 Evl-menojäännös , ,79 Lisäykset 0, ,11 Sumupoisto 3 886, ,82 Elv-poisto 3 886, ,82 Poistoeron muutos 0,00 0,00 Poistoero ,00 0,00 Sumu-menojäännös , ,78 Evl-menojäännös , ,08 Aineelliset hyödykkeet yht. kp-arvo , ,12 Aineelliset hyödykkeet yht. elv-poistoarvo , ,11 14

15 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,93 Osakepääoma Vararahasto , ,93 Vararahasto , ,08 Sopimus Vararahasto , ,08 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,01 Vapaa oma pääoma Muut rahastot Liittymismaksurahasto , ,24 Sopimus Liittymismaksurahasto , ,24 Investointirahasto , ,04 Investointirahasto , ,04 Muut rahastot yhteensä , ,28 Ed. tilik. voitto 176,875, ,93 Tilikauden voitto/tappio 254,74 253,04 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,97 Oma pääoma yhteensä , ,26 Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät velat , ,00 Velat omistusyhteysyrityksille Kempeleen Vesihuolto Oy ostovelat 8171, ,45 Yhtiön maa-alueisiin Helpi 18:257 kiinnitetyt ,32 euron määräiset panttikirjat 7 kpl, ovat yhtiön hallussa Liitetiedot henkilöstöstä Henkilökunta 2 2 Henkilöstökulut Palkat hallitus 6 700, ,00 Palkat henkilökunta , ,61 Muut palkat ja palkkiot 0,00 0,00 Eläkekulut , ,76 Muut henkilösivukulut 4 535, , , ,57 15

16 KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Palkkakirjanpito Myyntireskontra Ostoreskontra Tasekirja Tase-erittelyt Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Erikseen sidottuna Erilliset luettelot Tositelajit ja säilytystapa 01 Sampo paperitositteina 10 Kirjanpidon tositteet paperitositteina 11 Sampopankki paperitositteina 12 Osuuspankki paperitositteina 13 Nordea paperitositteina 14 Osuuspankki, tuottotili paperitositteina 18 Myyntilaskut paperitositteina 20 Ostolaskut paperitositteina 30 Ostolaskujen suoritukset paperitositteina 60 Palkkatositteet paperitositteina 70 Vuokrajaksotukset paperitositteina 95 Jaksotukset paperitositteina TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 16

17 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS 17

18 3. PUHDISTAMON KÄYTTÖ JA TULOKSET 3.1 Yleistä Jätevedenpuhdistamolla käsitellään viiden Oulun eteläpuolen kunnan sekä entisen Oulunsalon kunnan jätevedet että sako- ja umpikaivolietteet. Puhdistusprosessi on aktiivilietelaitos jälkisaostuksella, jota on tehostettu etusaostuksella. Laitoskäsittelyn jälkeen vedet jälkikäsitellään kosteikkokentällä ennen vesistöön johtamista. Lupa jätevesien johtamiseen yleiseen vesistöön on myönnetty Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston pää töksellä Nro 78/07/2, Lupaehtojen mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, että laitokselta jälkikäsittelykentälle johdettavan jäteveden BOD 7 ATU-arvo on enintään 20 mg/o 2 /l, fosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l ja puhdistusteho molempien mainittujen arvojen osalta vähintään 95 %, kiintoaines enintään 35 mg/l puhdistusteho vähintään 90 % sekä COD Cr enintään 125 mg/o 2 /l puhdistusteho vähintään 75 %. Tulokset lasketaan kolmen kuukauden keskiarvona. Typen osalta jälkikäsittelykentältä vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuus enintään 20 mg/l N ja puhdistustehon vähintään 70 % kesä-heinäkuussa vuodesta 2011 lähtien. Entinen jätevesilupa Nro 29/94/2 oli Pohjois-Suomen vesioikeuden myöntämä. Kuvassa puhdistamon tulopiha 18

19 JÄTEVESIMÄÄRÄT Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä oli 1,81 milj. m 3 /a, ja se nousi 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Puhdistamolle johdettiin osakkailta seuraavat jätevesimäärät (m 3 /a): Keskimääräisenä vuorokausikeskiarvona (m 3 /d) jätevesimäärä oli osakkailta seuraava: 19

20 Laskutetun ja puhdistamolle johdetun jäteveden kehitys Käsiteltävä jätevesimäärä oli keskimäärin m 3 /vrk. Suurin tulovirtaama oli m 3 / vrk

21 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN MÄÄRÄN KEHITYS 3.2 Puhdistamon prosessi PROSESSI Karkeasti ottaen prosessi voidaan jakaa vesiprosessiin ja lieteprosessiin. Vesiprosessi käsittää veden mekaanisen, biologisen ja kemiallisen käsittelyn. Lieteprosessilla voidaan ymmärtää vesiprosessista poistetun kiintoaineen käsittelyä. Jätevesi ja -lietevirrat tunnuslukuineen vuoden 2014 aikana. 21

22 JÄTEVEDEN ESIKÄSITTELY Esikäsittelyn tarkoituksena on poistaa jätevedestä mekaanisesti erottuvia partikkeleita sekä johtaa laitokselle tuleva jätevesi puhdistusprosessiin tasaisena virtaamana läpi vuorokauden. Esikäsittelyksi voidaan lukea tulopumppaus, välppäys, hiekanerotus ja esiselkeytys. Puhdistamolle tulevan jäteveden virtaamaa ohjataan prosessiautomaatiolla tulopumppaamon pinnankorkeuden mukaan. Osakkaiden lähtöasemilla olevien tasausaltaiden tehtävänä on varmistaa siirtoviemäreiden kapasiteetin riittävyys sekä käyttövarmuus. Lisäksi niillä tasataan käsittelyprosessiin tulevaa hydraulista kuormitusta. Jäteveden suurimmat partikkelit poistetaan porrasvälpillä (2 kpl), joita ohjataan tulokanavan pinnankorkeuden mukaan. Välpille kerrytetään hyvin vettä siivilöivä jätekerros. Välpätyt epäpuhtaudet johdetaan välpepuristimelle. Välpepuristimessa välpeestä poistetaan vettä ennen lavalle johtamista. Välpe, jota kertyi 62,12 tonnia (170 kg/vrk) kuljetetaan Ruskon kaatopaikalle. Esiselkeyttämöjen tehtävänä on poistaa jätevedestä gravitaation avulla hiukkaset. Hiukkasten muodostumista ja niiden laskeutumista autetaan esisaostuskemikaalilla PIX-105. Vuonna 2014 esisaostuskemikaalia käytettiin 386,5 tonnia. BIOLOGINEN PUHDISTUS Biologinen yksikkö perustuu pieneliöiden eli mikrobien kykyyn hajottaa ja käyttää ravinnokseen jäteveden sisältämää orgaanista ainesta ja ravinteita. Toimiakseen ne vaativat oikeanlaiset olosuhteet orgaanisen aineksen, ravinteiden ja hapen osalta. Ilmastuksella saadaan myös aktiiviliete jatkuvaan liikkeeseen. Kun uutta biomassaa syntyy jatkuvasti ja lietepitoisuus halutaan pitää ilmastusaltaissa vakiona, lietettä pitää poistaa. Tämä tapahtuu väliselkeytyksessä, jossa poistettavasta lietteestä suurin osa johdetaan takaisin ilmastukseen ja viidesosa poistetaan prosessista ylijäämälietteenä. Lietekuorma kuvaa syötettävän ravinnon määrää suhteessa prosessissa olevaan biomassaan. Normaalikuormitteisessa aktiivilietelaitoksessa tämä suhde on välillä 0,05-0,2. Keskiarvo laitoksella on ollut 0,08. KEMIALLINEN JÄLKISAOSTUS Jälkisaostuksen tarkoituksena on poistaa jätevedestä jäljellä olevaa fosforia. Erillinen jälkisaostus myös varmistaa puhdistustuloksen, jos biologisessa prosessissa tapahtuu häiriö. Saostuskemikaalina käytettiin Eka WT 91 liuoskemikaalia. Kemikaalin annostelu toimii virtaaman mukaan. Liuoskemikaalien annostelu tapahtuu lähellä pikasekoitusta, josta vesi johdetaan kaksiosaiseen flokkausaltaaseen. Flokkausaltaissa on lapahämmentimet. Veden viipymä mitoitusvirtaamalla on 15 minuuttia. Kemikaalia käytettiin jälkisaostuksessa 217,46 tonnia vuonna

23 JÄLKIKÄSITTELYKENTTÄ Ennen vesistöön johtamista vesi jälkikäsitellään 17,1 hehtaarin jälkikäsittelykentällä. Kentällä kasvaa pääasiallisesti järviruokoa. Kentällä on orgaanista ainesta, fosforia ja typpeä poistava vaikutus. Jälkikäsittelykentän lähtöpää 3.3. Lietteen käsittely ja kuivaus LIETTEEN SAKEUTUS Esiselkeytyksestä sekä biologisesta että kemiallisesta prosessissa erotetut lietteet ovat vesipitoisia, joten niitä tiivistetään mekaanisesti sakeuttamoissa ennen lietteen koneellista kuivausta. Puhdistamon selkeytysaltailta poistettu liete (ylijäämäliete) kerätään selkeytinrakennuksessa olevaan ylijäämälietepumppaamoon. Sieltä liete pumpataan sakeuttamoihin. Sakeuttamoiden pohjalla olevat lietekaavarit pyörivät jatkuvasti, jotta liete tiivistyisi mutta ei kerääntyisi liian tiukasti pohjalle. Sakeutuksessa tiivistetty liete pumpataan turve/lietesekoitussäiliöön ja sakeuttamoiden rejektivedet johdetaan takaisin prosessiin. Lietteen laskeutuvuudella sekä sakeuttamoiden rejektivesien kuormituksella on suuri merkitys koko puhdistamon toimintaan. 23

24 TURPEEN JA POLYMEERIN LISÄYS Sakeutuksesta tiivistetty liete pumpataan turve/lietesekoitussäiliöihin. Sakeutettuun lietteeseen lisätään turvetta ja myöhemmässä vaiheessa polymeeriä lietteen kuivauksen tehostamiseksi. Prosessi toimii panosperiaatteella, jolloin toisen sekoitussäiliön tuote virtaa kuivaukseen ja toinen on täytöllä. Automatiikka laskee tarvittavan turpeen määrän tulevan lietteen kiintoainepitoisuuden perusteella. Turve mitataan kuljettimen nopeudesta ja turpeen määrästä kolien välissä. Lietteen kuivainyksikkö 1 KUIVAUS JA AUMAKOMPOSTOINTI Turve-lieteseos, johon on lisätty polymeeriä, johdetaan flokkulaattorista ruuvikuivaimeen, jossa seosta puristetaan vastapainelaippaa vasten. Ruuvikuivaimessa seoksesta puristuu rejektivettä ruuvia ympäröivän kiilalankasiivilän lävitse. Ruuvikuivaimelta kuivattu tuote johdetaan ruuvikuljettimelle, joka kuljettaa seoksen katettuun seossiiloon. Siihen mahtuu kuivattua turvelieteseosta noin 250 m3, eli noin kahden viikon tuotanto. Siilosta seos ajetaan pyöräkuormaajalla puhdistamon kompostikentälle, missä Viherrengas Oy lisää tukiaineita ja kompostoi tavaran mullan valmistukseen. Kompostoitavan turvelieteseoksen tuotanto oli tonnia, johon on lisätty tonnia tukiaineita. Kompostoituvaa seosta oli siis tonnia. 24

25 Asfaltoitua kompostikenttää on puhdistamolla 1,48 hehtaaria. Vuoden lopulla kompostikentällä oli kompostoituvaa seosta tonnia eli 2,5 kuukauden tuotanto. Viherrengas Järvenpää Oy kompostointikentällä Yhtiön ja Viherrengas Järvenpää Oy:n välillä on tehty sopimus jätevedenpuhdistamolla syntyvän turvelieteseoksen kompostoinnista ja hyödyntämisestä. Kompostitoimintaa on kehitetty Oulun yliopiston tutkimusten pohjalta yhteistyössä kompostointia hoitavan yrityksen kanssa. Uuden ympäristöluvan mukaisesti aumojen kompostoitavuutta ja materiaalivirtoja seurataan. Niistä pidetään erillistä päiväkirjaa. Aumojen käännössä ja turvelieteseossiilon tyhjennyksissä huomioidaan myös tuulen suunta hajuhaittojen minimoimiseksi. Laitoksella on tuulen suuntaa rekisteröivä ja visualisoiva laitteisto. Analyyttinen hajutarkkailu on otettu käyttöön kevään 2008 aikana tueksi hajuhaittojen minimoimiseksi. Tämän lisäksi viime vuonna käynnistettiin hajupaneeli Niittyrannan alueella. Paneelin jäsenet toimittavat kuukausittain tulokset, joista laaditaan raportti puolivuosittain. 3.4 Käsittelyn tunnuslukuja Tunnuslukuja vesiprosessista vuodelta 2014 vesimäärän ollessa m 3 /d 25

26 Lieteprosessin tunnuslukuja vuodelta Puhdistamon käyttötyöt ja käyttötarkkailu Puhdistamon käyttötyön hoitaa puhdistamon henkilökunta. Käyttötöitä ovat erilaiset prosessien, mittareiden, koneiden sekä kemikaalien annostuksien tarkistukset, valvonnat ja määräaikaishuollot. Suuremmissa huoltotöissä käytetään apuna Kempeleen Vesihuolto Oy:n asentajia sekä ulkopuolisia yrityksiä. Huoltosopimuksia eri yrityksiin on sähkö- ja automaatiolaitteista, pumpuista, lieteanalysaattoreista ja mikroskoopista. Prosessin tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti automaation avulla sekä manuaalisesti erilaisilla analysaattoreilla. Seurattavia ja valvottavia manuaalisia analysointeja ovat fosfaattifosforin ainepitoisuus, palautuslietteen lieteindeksi, lietteiden kuiva-ainepitoisuudet sekä palautuslietteen aktiivisuus. Kesällä hankittiin kiinteä varavoimakone, jolle rakennettiin oma rakennus. Alla on kuva rakennuksen katon laskemisesta. Varavoimakoneen teho on 118 kw ja sillä voidaan turvata laitoksen sähkönsaanti, lietteen kuivaus poissulkien, sähkökatkoksien aikana. 26

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot