Toimintakertomus Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 1 Sisällysluettelo KIVITEOLLISUUS VUONNA YLEISTÄ TOIMINNASTA... 3 EDUNVALVONTA... 3 TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA... 4 KOULUTUSTOIMINTA... 5 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA... 5 KANSAINVÄLISET YHTEYDET... 6 MESSUT JA NÄYTTELYT... 6 TALOUS JA HALLINTO... 7 LUOTTAMUSTOIMET JA EDUSTUKSET VUONNA

2 2 KIVITEOLLISUUS VUONNA 2014 Vuotta 2014 leimasi lisääntyvä taloudellinen epävarmuus. Luonnonkivisten lopputuotteiden kysyntä Euroopan markkinoilla ei vieläkään elpynyt vaan supistui entisestään. Aiempina vuosina Toimintakertomus hyvin sujunut graniitin vienti 2014 Kiinaan kääntyi laskuun. Kotimarkkinoilla rakennus- ja sisustuskivien markkinat supistuivat. Yksityistalouksien päätöksentekoa horjutti jatkuvat talouden epävarmuudesta kertovat uutiset. Hautakivituotannossa ei tapahtunut erityistä muutosta edellisestä vuodesta. Ympäristökivien kysyntä säilyi kohtuullisena vaikkakin loppuvuodesta tarjouspyynnöt vähenivät. Vuoden 2014 aikana yleisen taloudellisen tilanteen kiristyminen näkyi kivialan yritysten taloudellisessa tilanteessa. Yritysten kannattavuudessa oli tosin suuria eroja; kireästä taloustilanteesta huolimatta osalla yrityksistä tuloksentekokyky säilyi kohtuullisena. Yleisesti yritysten liikevaihdot laskivat ja loppuvuodesta lomautukset lisääntyivät. Vuonna 2014 ei tehty merkittäviä uusinvestointeja. Ilomantsin Kivituote Oy käynnisti tehtaan rakentamisen. Loimaan Kivi Oy osti Suomen Kivivalmiste Oy:n. Luonnonkiviteollisuus työllisti Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan vuonna 2013 yhteensä 1488 henkilöä, joista kivituotteiden valmistuksessa 1227 ja louhinnassa 261. Vuotta aiemmin työllisiä oli 1476 henkilöä ja vuonna 2011 yhteensä Parhaimmillaan luonnonkiviteollisuus työllisti vuonna 2007 yhteensä 1910 henkilöä.työvoiman vähentyminen on ollut voimakkainta vuolukiviteollisuudessa. Suorien työpaikkojen lisäksi luonnonkiviteollisuudella on merkittävää vaikutusta välillisiin työpaikkoihin mm. asennustoiminnassa, louhinnan alihankinnoissa ja kuljetuksissa. Varovaisestikin arvioiden välilliset työvoimavaikutukset kaksinkertaistavat alan työllisyysluvut. Lisäksi on hyvä muistaa, että luonnonkiviteollisuudella on hyvinkin merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Tilastokeskuksen mukaan alalla oli yrityksiä vuonna 2013 yhteensä 281. Louhintayrityksiä oli 46 ja kivituotteita valmistavia yrityksiä 235. Kiviteollisuus on hyvin pienyritysvaltaista. Ainoa pörssiyhtiö on Tulikivi Oyj. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihto kasvoi vuodesta 2003 vuoteen 2007, jolloin koko alan liikevaihto Tilastokeskuksen toimipaikkatilaston mukaan oli 252 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 alan liikevaihto oli 229 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 167 miljoonaa euroa syntyi lopputuotteista ja 62 miljoonaa euroa kiviblokkien tuotannosta. Vuoden 2013 liikevaihto oli jokseenkin vuoden 2012 tasolla. Lopputuotteiden tuotannossa vuolukivituotteet ovat suurin tuotealue. Kiviteollisuuden viennin huippuvuosi oli 2006, jolloin viennin arvo oli 100 miljoonaa euroa. Vuosina vienti supistui voimakkaasti ja vuonna 2009 kokonaisviennin arvo oli laskenut 62 miljoonaan euroon. Sittemmin vienti kääntyi taas kasvuun. Vuonna 2012 saavutettiin graniitin viennin ennätys ja myös vuonna 2013 päästiin hyvään tulokseen. Sen sijaan lopputuotteiden vienti on supistunut. Kokonaisviennin arvo oli vuonna 2013 noin 73 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 kokonaisviennin arvo laskee noin 10 miljoonaa edellisestä vuodesta. Viennin arvosta noin 60% muodostuu graniittiblokeista ja noin 40% lopputuotteista, joista merkittävimpiä ovat vuolukivitulisijat. Viennin määrä oli vuonna 2013 yhteensä tonnia kun se vuotta aikaisemmin oli tonnia. Viennin määrästä graniittiblokkien osuus oli noin 96%. Vuonna 2014 graniitin viennin määrä supistuu noin tonniin. Lopputuotteiden viennin määrä säilyy jokseenkin vuoden 2013 tasolla. Kokonaisviennin määrä laskee noin 15% ja lasku johtuu graniitin viennin vähenemisestä. Suomen luonnonkiviteollisuuden vienti on ollut jatkuvasti merkittävästi suurempaa kuin tuonti. Viennin arvo on neli-viisinkertainen tuontiin verrattuna. Kiviala on omalta osaltaan kansantalouden nettovientitulojen tuottaja. Graniitin vientikohdemaista Kiina on ylivoimaisesti tärkein mutta myös mm. Italiaan ja Puolaan viedään graniittiblokkeja jatkojalostettavaksi. Saksa, Ranska, Belgia ja Ruotsi ovat tulisijojen tärkeitä vientimarkkinoita. Kaikkiaan vientimaita on noin 40. Tuonnin huippuvuosi oli 2008, jolloin tuonnin arvo oli 18 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 tuonnin arvo oli 14 miljoonaa ja vuonna 2014 päädytään ennakkotietojen valossa 14,7 miljoonaan euroon. Tuontimaista merkittävin on Kiina. Muita merkittäviä tuontimaita ovat Italia, Ruotsi ja Norja. Tuonnin arvosta noin 90% on lopputuotteita. Tuonnin määrä oli vuonna 2013 yhteensä tonnia ja vuonna 2014 noin tonnia. Tuonnin kasvu selittyy katukivien ja reunakivien tuonnin kasvulla. Vuonna 2012 graniittia louhittiin tonnia ja vuolukiven tuotanto oli tonnia. Vuoden 2013 ennakkotiedot viittaavat siihen, että graniitin louhintamäärä olisi laskenut noin tonniin. Vuolukiven louhintamääriä tilastoi Tukes, jonka mukaan vuolukiven louhintamäärä olisi vuonna 2013 ollut peräti tonnia eli 117% enemmän kuin Luonnonkiven viennin ja tuonnin arvo, miljoonaa euroa Luonnonkiven tuotanto, tonneja * Vuolukivi Graniitit ja liuskeet Lähteet: Pohjanmaan ELY-keskus, GTK, Tukes Vienti Tuonti *vahvistamaton Lähde: Tullitilastot Graniitin vientikysyntä supistui vuonna 2014

3 3 YLEISTÄ TOIMINNASTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Kiviteollisuusliitto on Suomen ainoa luonnonkiviteollisuuden yrityksiä edustava toimialajärjestö. Vuosi 2014 oli liiton 76. toimintavuosi. Kiviteollisuusliiton jäsenkunta muodostuu varsinaisista jäsenyrityksistä ja yhteistoimintajäsenistä. Liittoon kuului vuoden 2014 lopussa 96 yritystä tai yhteisöä, joista 70 oli luonnonkiveä louhivaa ja jalostavaa yritystä sekä 26 ns. yhteistoimintajäsentä kuten kone- ja laitevalmistajia, tutkimuslaitoksia ja oppilaitoksia. Kiviteollisuusliiton kautta kaikki sen varsinaiset jäsenyritykset olivat Rakennustuoteollisuus RTT ry:n jäseniä työmarkkinatoiminnan osalta. RTT on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenjärjestö. Kiviteollisuusliitto oli myös eurooppalaisen kivialan kattojärjestön Eurorocin jäsen. Kiviteollisuusliitto oli Suomen Yrittäjät ry:n yhteisöjäsen. Kiviteollisuusliitto ja Viher- ja ympäristörakentajat ry ovat toistensa jäseniä. EDUNVALVONTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Vuoden 2012 lopulla käynnistyi eri ministeriöiden alullepanemana ns. kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelman laatiminen. Ohjelman valmistui keväällä Kiviteollisuuslitto osallistui ohjelman valmisteluun. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti vuonna 2013 Kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelmaa varten ohjausryhmän, jossa myös Kiviteollisuusliitolla on edustus. Toimintaohjelma koostuu 35 toimenpidekokonaisuudesta. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa. Edunvalvonta on painottunut viime vuosina voimakkaasti ympäristölainsäädäntöön. Vuonna 2014 otettiin kantaa mm. maaaineslain toimivuuteen. Liitto teki jo vuonna 2013 sekä työ-ja elinkeinoministeriölle että ympäristöministeriölle aloitteen ns. Murausasetuksen louhinnan suojaetäisyyttä koskevan säännöksen muuttamiseksi. Vuonna 2014 esitys uusiittiin yhdessä EK:n ja Infra ry:n kanssa. Vuonna 2009 aloitettiin ns. Suomen vuoriklusterin työn organisointi Geologian tutkimuskeskuksen johdolla. Liitto oli yksi hankkeen alullepanijoista ja osallistui hankkeen ohjausryhmän työhön. Hankkeessa ovat mukana myös muut kaivannaisteollisuuden järjestöt sekä mm. Oulun yliopisto, Aalto yliopisto ja VTT. Vuoden 2012 aikana vuoriklusterin työ vakiintui ja yhteydet mm. työ- ja elinkeinoministeriöön ja ympäristöministeriöön tiivistyivät näiden tullessa mukaan klusterin ohjausryhmään. Vuoriklusterin tehtävänä on tehdä aloitteita kaivannaisteollisuuden kehittämiseksi. Liitto osallistui klusterin ohjausryhmän työhön myös vuonna Kertomusvuoden aikana jatkettiin yhteydenpitoa Kiviteollisuusliiton ja Geologian tutkimuskeskuksen välillä järjestämällä organisaatioiden johdon tapaamiset. Liiton edustajat tapasivat kertomusvuoden aikana maakuntaliittojen johtoa edistääkseen mm. kiven louhinnan kannalta suotaisaa kaavoituspolitiikkaa. Liitto osallistui vienninedistämiseen liittyvän ns. KV-foorumin toimintaan. Foorumi on yritysten ja viranomaisten yhteistyöelin. Vuoriklusterin viestintäryhmä aloitteesta ja GTK:n johdolla käynnistettiin kaivannaisteollisuuden nettiportaalihanke. Kiviteollisuusliitto rahoittaa hanketta omalta osaltaan. Klusterin koulutusryhmä selvitti kaivannaisteollisuuden työvoima- ja koulutustarpeita. Kivialan eurooppalainen kattojärjestö Euroroc vastasi yhteisötason edunvalvonnasta. EU-tason edunvalvonnan painopistealueet olivat tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä standardisoinnin edistäminen, koulutuskysymykset, ympäristölainsäädäntö ja siihen läheisesti liittyvä raakakivikaupan ja oman raaka-aineen saatavuuden turvaaminen sekä yleensä luonnonkiven ja kiviteollisuuden imagon ja tunnettuuden nostaminen. Euroroc sai valmiiksi eurooppalaiset kivituotteiden ympäristöselosteet (EPD).

4 4 Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Rakennusteollisuus RT ry vastasivat työmarkkinakysymyksiin liittyvästä edunvalvonnasta, tiedotuksesta ja neuvonnasta. Kiviteollisuudenkin kattava rakennustuoteteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus astui voimaan ja on voimassa saakka. Toimihenkilöitä koskeva rakennusaine- ja betoniteollisuuden työehtosopimus on voimassa Kertomusvuoden aikana jatkui julkisten hankintojen periaatteita koskeva keskustelu. Liitto käynnisti julkisia luonnonkivihankintoja koskevan ohjeistuksen suunnittelun. Eläketurvakeskukselle tehtiin esitys kivialan yritäjän työtulon määräytymisestä. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Liiton sisäinen tiedotus hoidettiin jäsentiedotteilla, joita lähetettiin 13 kappaletta. Jäsenistö sai myös Rakennusteollisuus RT ry:n, Rakennustuoteollisuus RTT ry:n ja Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n sähköiset tiedotteet. Jäsenistölle toimitettiin yhteenvetoja kivialan ulkomaankaupasta ja toimialan taloutta kuvaavista tunnusluvuista. Jäsenet saivat myös jäsenyyden osoittavan ikkunatarran. Suomalainen Kivi -lehti päätettiin uudistaa siten, että pääpaino on sähköisessä viestinnässä. Lehden sähköisen version suunnittelu aloitettiin yhdessä Omnipress Oy:n kanssa. Tämän lisäksi päätettiin julkaista yksi painettu lehti, ns. vuosikirjanumero, jonka julkaisu siirtyi alkuvuoteen Ajankohtaisista aiheista laadittiin lehdistötiedotteita. Markkinoinnin ja viestinnän tärkeänä välineenä toimi kiviportaali Portaalin keskimääräinen kuukausikävijämäärä oli >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Portaalin uudistaminen käynnistettiin kertomusvuonna. Portaalin uudistamisessa avainasemassa oli liiton strategiatoimikunta. Uudistuksen käytännön toteutuksesta vastasivat Artin net Finland Oy ja graafisen suunnittelun studio E-dsign. Uudistuksen osana portaalin suomenkielinen osoite muutettiin muotoon Kiviportaali uudistettiin vuonna 2014 Liitto osallistui yhdeksättätoista kertaa Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun palkintoraadin toimintaan. Liitto osallistui myös Vuoden Vihertaitajakilpailun tuomariston työhön. Kiviteollisuusliitolla on yksinoikeus myöntää eurooppalaisen luonnonkivimerkin käyttöoikeuksia Suomessa. Merkin oikeudet omistaa Euroroc. Lisenssin on lunastanut kuusi suomalaista yritystä. Kiviportaalissa vierailee kuukausittain lähes kävijää.

5 5 KOULUTUSTOIMINTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liiton kivitasotoimikunta osallistui keittiötasojen asentajakoulutuksen suunnitteluun. Koulutuksesta vastasi Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Kurssin suorittaneet saivat liiton myöntämän sertifikaatin. nerit ovat Espanjasta, Saksasta ja Kroatiasta. Hanke tuottaa mm. työturvallisuuskoulutukseen tarkoitettuja animaatioita. Hankkeen ohjausryhmän kokoukset pidettiin Saksassa ja Espanjassa. Hanke päättyy helmikuun 2015 lopussa. Liuskemestarit ja Ikikivi kehittivät yhdessä Viherrakentajien ja Maisemasuunnittelijoiden kanssa pihaliuskeasentajakoulutuksen. Koulutus koostuu yhden päivän materiaali- ja laatukoulutuksesta ja koulutuksen toinen osa hyväksytystä työnäytteestä. Vuonna 2014 koulutukseen osallistui 40 henkilöä, joista seitsemälle on myönnetty Kiviteollisuusliiton sertifikaatti. Liitto käynnisti louhintatoiminnan työturvallisuuskoulutukseen liittyvän ns. Safequ-hankkeen Hanketta rahoittaa EU Leonardo da Vinci ohjelmasta ja rahoituksen kanavoi CIMO, joka on Suomessa toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Hankkeessa on Suomesta mukana liiton lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulu. Muut part- Liitolla on edustus maarakennus ja kivialan tutkintotoimikunnassa. Toimikunnan toimikausi päättyy Liitto tuki taitajakilpailuiden kivityöt-sarjaa lahjoittamalla ensimmäisen palkinnon. Kilpailut pidettiin Lahdessa. Liitto teki yhdessä eräiden oppilaitosten kanssa esityksen Skills Finlandille kivitöiden ottamiseksi pysyväksi kilpailulajiksi Taitajakilpailuihin. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liitto osallistui VTT:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja GTK:n ns. Miniman-tutkimukseen. Hankkeessa selvitettiin mm. louhinnan typpipäästöjä. Vuonna 2012 käynnistyi VTT:n ns. CLASS-hanke, joka tähtää ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvavien vesivirtojen hallintaan erityisesti kaupunkioloissa. Hankkeessa selvitettiin myös luonnonkivisten tuote- ja rakenneratkaisujen kehitystä. Liitto osallistui hankkeeseen työ- ja materiaalipanostuksella. Hankkeen loppuseminaari pidettiin tammikuussa Liitto toteutti kivialan suhdanne- ja koulutusselvityksen. Kiviteollisuuden eurooppalaisen standardisoinnin seurannasta ja työhön osallistumisesta vastaa Kiviteollisuusliiton toimeksiannosta Rakennustuoteteollisuus RTT. Seurantatyötä varten on asetettu työryhmä, joka seuraa erityisesti CEN:in teknisten komiteoiden TC246 ja TC178 työtä. Vuonna 2014 uudistettiin kansallinen soveltamisstandardi SFS Standardin mukaan Suomessa vaaditaan suolalle alistuvissa kohteissa kivituotteilta jäädytys-sulatustesti suolaliuoksessa. Liitto käynnisti yhdessä Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja GTK:n kanssa kivien testaushankkeen, jossa pääpaino on jäädytys-sulatustesteissä. Hanketta tukee Rakennustuotteiden laatu säätiö. Hanke päättyy vuonna Liitto toteutti yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa EAKR-hankkeen, joka tuotti Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt julkaisun. Hanketta rahoittivat em. organisaatioiden lisäksi Kaakkois-Suomen ELYkeskus ja K.H. Renlundin säätiö. Liitto osallistui Kainuun Etu Oy:n kivi- ja kaivosalan kehittämisohjelman ohjausryhmän työhön. Liitto osallistui kaivannaisalan viestinnän kehittämishankkeen suunnitteluun ja rahoitukseen. Hanketta vetää GTK ja rahoittaa myös Lapin liitto. Hanke tuottaa kaivannaisalan portaalin

6 6 To i m i n t a k e r t o m u s KANSAINVÄLISET YHTEYDET >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liitto oli eurooppalaisen alan kattojärjestön Eurorocin jäsen. Liiton edustajat osallistuivat järjestön kokoukseen Veronassa. Liitto toimi kansainvälisten kontaktien välittäjänä jäsenistölle ja tiedon välittäjänä suomalaisista yrityksistä ulkomaisille tahoille. Kertomusvuoden tammi-helmikuun vaihteessa tehtiin markkinatutkimusmatka Etelä-Afrikkaan. Matkalle osallistui 16 henkilöä. Oppaana toimi Warthog Toursin omistaja Pauli Niemi-Jaskari. Matkalla vierailtiin kivialan yrityksissä ja tavattiin Suomen suurlähettiläs. Mandelan muistoa vaalitaan kaikkialla EteläAfrikassa. Kuva Pretoriasta. MESSUT JA NÄYTTELYT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Kertomusvuoden keväällä toteutettiin yhdessä A. Arvelin Internationalin kanssa Suomen kivialan yhteisosasto Xiamenin-messuilla. Yhteisosaston toteutukseen saatiin työ- ja elinkeinoministeriön tukea. Xiamenin Stone Fair messuilla oli 6. kerran Suomen yhteisosasto

7 7 To i m i n t a k e r t o m u s TALOUS JA HALLINTO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sääntöjen mukainen 76. liittokokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa valittiin hallituksen ksi toimitusjohtaja Ilkka Ylitalo ja varaksi toimitusjohtaja Heikki Palin. Kokous vahvisti liiton tilinpäätöksen ja hyväksyi vuoden 2014 talousarvion. Kokouksen yhteydessä valittiin Vuoden Kivimieheksi rakennusinsinööri Pauli Immonen Suomen Graniittikeskus Oy:stä. Lisäksi jaettiin kunniakirjat suomalaisen louhinnan kehittäjille. Kunniakirjan saivat Tommi Kainu, Ismo Kainu, Erkka Lehto ja postuumisti Jaakko Tielinen ja Veli-Juhani Hänninen. Liiton hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Hallituksen apuna toimivat hautakivitoimikunta, rakennuskivitoimikunta, louhintatoimikunta ja kivitasotoimikunta sekä koulutustoimikunta. Vaalitoimikunta valmisteli esitykset liittokokouksen luottamusmiesvalinnoiksi. Keromusvuoden aikana toimi myös nuoremman polven yritysjohtajista koostuva strategiatoimikunta, jonka tehtävänä on tarkastella kivialan ja liiton näkymiä ja tehdä esityksiä kehitystoimenpiteiksi. Kiviteollisuusliiton toimisto sijaitsi Rakennusteollisuus RT ry:n yhteydessä osoitteessa Unioninkatu 14. RT:ltä ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palveluyhtiöltä ostettiin monistukseen, postitukseen yms. liittyviä palveluita. Liiton toimitusjohtajana toimi DI Pekka Jauhiainen, joka oli liiton ainoa työsuhteinen henkilö. Kiviteollisuusliitto on voimakkaasti ulkoistanut toimintojaan. Kiviportaalin kehitys ja ylläpito ostettiin Artin net Finland Oy:ltä, Suomalainen Kivi-lehden kustantaminen on annettu Omnipress Oy:lle messutoiminnassa kumppanina on ollut A. Arvelin International Oy. Tutkimustoiminnassa yhteistyötä on tehty mm. VTT:n, GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi Kiviteollisuusliitto käyttää yksityisten konsulttitoimistojen palveluja. Taloushallintopalvelut ostetaan Tilitoimisto Eliko Oy:ltä. Pauli Immonen (vas.) valittiin Vuoden Kivimieheksi. Oikealla liiton Ilkka Ylitalo Työoikeuteen ja työehtosopimuksiin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut on organisoitu Rakennusteollisuus RT ry:n kautta. RT/RTT vastaa myös kivialan kansainvälisen standardisoinnin seurannasta Kiviteollisuusliiton kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. Liiton talouden pohjan muodostavat jäsenmaksutulot sekä projektitoiminnan tuotot. Kiviportaalissa mukana olevilta yrityksiltä perittiin portaalimaksua. Merkittävimmät kuluerät olivat jäsenmaksut, henkilöstökulut, kiviportaalin kulut ja projektitoiminnan kulut. Louhinnan kehittäjiä palkittiin liittokokouksessa. Kunniakirjan vastaanottivat vasemmalta lukien Veli-Juhani Hännisen poika Pasi ja puoliso Eila, Ismo Kainu, Tommi Kainu, Erkka Lehto ja Jaakko Tielisen poika Jukka Tielinen. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8 8 LUOTTAMUSTOIMET JA EDUSTUKSET VUONNA 2014 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> HALLITUS Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy Finland, Heikki Palin, Palin Granit Oy, vara Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy Jesse Berglöf, Kiviveistämö Berglöf Oy Erik Hako-Rita, OK Graniitti Oy Arttu Jokinen, Liuskemestarit & Co Oy Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj Mikko Paljakka, Loimaan Kivi Oy Jukka Tielinen, Ylämaan Graniitti Oy Unto Ahtola, TG Granit Oy HAUTAKIVITOIMIKUNTA Jesse Berglöf, Kiviveistämö Berglöf Oy, Marita Mielonen, Kaavin Kivi Oy Tarja Pesonen, Loimaan Kivi Oy Ilpo Ruuskanen, Sastaman koulutuskuntayhtymä Jari Antikainen, Suomen Kivivalmiste Oy Nina Åberg, Kiviveistämö Levander Oy Vesa Kaaja, Tilakivi Kaaja Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy RAKENNUSKIVITOIMIKUNTA Arttu Jokinen, Liuskemestarit & Co Oy, Timo Syrjä, Rudus Oy Antti Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy Tom Huhta, Ikikivi Oy Juuso Rainio, Loimaan Kivi Oy Jussi Eskelinen, Ylamaa Massive Granite Oy KIVITASOTOIMIKUNTA Jukka Tielinen, Ylämaan Graniitti Oy, Tapani Ylihärsilä, Tulikivi Oyj Pentti Leppänen, Aleksin Kivi Oy Antti Mäki, Kauhavan Kiviveistämö Oy Jukka Partonen, Louhi Kivitasot Oy LOUHINTATOIMIKUNTA Heikki Palin, Palin Granit Oy, Unto Ahtola, TG Granit Oy Jarmo Tielinen, LT Granit Oy Jarno Virmasuo, Interrock Oy Mihail Delikouras, Granicon Oy KOULUTUSTOIMIKUNTA Ilpo Ruuskanen, Vammalan ammattikoulu, Jouni Holopainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Oliver Steller, Koulutuskeskus Salpaus Olavi Selonen, Palin Granit Oy Hannu Luodes, Geologian tutkimuskeskus Pirjo Kuula, Tampereen teknillinen yliopisto Tuomo Tahvanainen, Saimaan ammattikorkeakoulu Markku Nurmesniemi, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä VAALITOIMIKUNTA Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy Jouni Okko, Ylämaa Group Heikki Palin, Palin Granit Oy Eero Pietarila, OK Graniitti Oy Jesse Berglöf, Kiviveistämö Berglöf Oy Seppo Tanskanen, TTR-Granit Oy STRATEGIATOIMIKUNTA Antti Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy, Erik Hako-Rita, OK Graniitti Oy Petra Alho, TG Granit Oy Anssi Okko, Ylämaa Group Jesse Berglöf, Kiviveistämö Berglöf Oy Arttu Jokinen, Liuskemestarit Oy KESTÄVÄN KAIVANNAISTEOLLISUUDEN OHJAUSRYHMÄ (Työ- ja elinkeinoministeriö) Pekka Jauhiainen VUORIKLUSTERI-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ (Geologian tutkimuskeskus) Heikki Palin (varalla Pekka Jauhiainen) KV-FOORUMI Pekka Jauhiainen SUOMALAINEN KIVI -LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO Pekka Jauhiainen, Mika Seppänen Matti Lummaa Pekka Mesimäki Jouko Toivanen Jukka Reinikainen RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RY Tapani Elomaa, johtokunnan ja työmarkkinavaliokunnan jäsen SUOMEN YRITTÄJÄT RY Pekka Jauhiainen, työmarkkinavaliokunnan jäsen Heikki Palin, työmarkkinavaliokunnan varajäsen Kiviteollisuusliitto ry. Unioninkatu 14, 3. kerros PL 381, Helsinki Puh Fax EUROROC, EDUSTAJAT YLEISKOKOUKSISSA Heikki Palin Pekka Jauhiainen SUOMEN KIVITUTKIMUSSÄÄTIÖ Tapani Elomaa, neuvottelukunnan jäsen STONE POLE OY Pekka Jauhiainen, hallituksen jäsen MAARAKENNUS- JA KIVIALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (Opetushallitus) Juuso Rainio, jäsen Ilpo Ruuskanen, asiantuntija KIVIALAN KANSALLINEN STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄ (RTT) Pekka Jauhiainen, Jaana Karlsson, sihteeri Pekka Vuorinen, asiantuntija Yritysten ja tutkimuslaitosten edustajia VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNEKILPAILUN PALKINTO- RAATI (RT ja Puutarhaliitto) Juuso Rainio, jäsen MINIMAN-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Olavi Selonen (varalla Pekka Jauhiainen) CLASS-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Pekka Jauhiainen (varalla Olavi Selonen) LUONNONKIVITUOTANNON PARHAAT YMPÄRISTÖ- KÄYTÄNNÖT HANKE (liiton edustajat) Heikki Palin, ohjausryhmän Olavi Selonen, vara Pekka Jauhiainen, projektipäällikkö SAFEQU-HANKE Pekka Jauhiainen, koordinaattori KAIVANNAISALAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISHANKE (KAVIKE) Pekka Jauhiainen, ohjausryhmän jäsen Olavi Selonen, ohjausryhmän varajäsen KAINUUN KIVI- JA KAIVOSALAN KEHITTÄMISOHJELMA (Kainuun Etu Oy) Pekka Jauhiainen, ohjausryhmän vara VUODEN VIHERTAITAJA KILPAILUN PALKINTORAATI (Viheraluerakentajat ry) Pekka Jauhiainen TILINTARKASTAJA Pertti Sundqvist, KHT VARATILINTARKASTAJA Pasi Olavi Puranen, KHT KUNNIAPUHEENJOHTAJAT Teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen Talousneuvos Paavo Pihlman (k) ja toimitusjohtaja Antti Elomaa (k)

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Sisällysluettelo KIVITEOLLISUUS VUONNA 2015...2 YLEISTÄ TOIMINNASTA...4 EDUNVALVONTA...4 TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA...5 KOULUTUSTOIMINTA...6 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA...6 KANSAINVÄLISET

Lisätiedot

Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat. Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat. Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) Luonnonkiviteollisuuden sivuvirrat Paavo Härmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) Suomen luonnonkiviteollisuus Kiven louhintaa ja kivituotteiden valmistusta Noin 300 aktiivista yritystä ja noin 1500 työntekijää

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Nimi Olosuhde Rata Vuoro Tulos Koivuranta Erkki H 1-9-17 9 1 246 Tapper Pasi H 1-9-17 1 8 244 Nybakka Helvi H 1-9-17 17 8 241 Lahti Jukka-Pekka H 1-9-17 17

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009

JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009 JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009 Aika: Maanantaina 1. kesäkuuta 2009 klo 18. Paikka: Läsnä: Valliranta, Metsäkouluntie 8, Oulu. 32 jäsentä 1. Kokouksen avaus Elintarvikealan opettajien jaoston

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi 22.9.2009 Miehet H21 (5.2 km) Sija Nimi Työpaikka Aika 1 Malinen Juha Tieto 38:34 2 Szanto Istvan Ericsson 42:09 3 Tanska Harri Espoon

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Vanha Kanava, Kansola

Vanha Kanava, Kansola Vanha Kanava, Kansola 5.9.2010 Miehet 60 v 1 Soini Korhonen 3724 gr 2 Jaakko Villanen 2595 gr 3 Seppo Summanen 2499 gr 4 Kalevi Lyytikäinen 1977 gr 5 Eero Lempiäinen 1512 gr 6 Reijo Siitonen 1505 gr 7

Lisätiedot

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland Taitaja9 täytti maaliskuussa 10 vuotta. Kilpailun isä, Pekka Ruokomäki sai idean kilpailusta syksyllä 2001. Espoon Matinkylässä

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2007 Kalajärvi 18.9.2007 Miehet H21 B-rata 4,8 km 1 Pekka Larmala Ericsson 41.04 2 Sakari Taskila Espoon Kunto 46.56 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.10

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010 Aika 26.11.2010 klo 18.00 Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Seppo Goman kutsuttuna Vesa-Pekka

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 17. - 11:37:39 50m Pistooli, sarja Y 1. Lars-Christian Schauman Pirkan 77 81 82 87 91 88 506 2. Joonas Knuuti Pirkan 83 85 76 80 88 93 505 3. Antti Jokinen Oulu 85 90 83 68 43 35 404 50m

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jari Sutinen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jari Sutinen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 15.3.2008 PÖYTÄKIRJA Paikka: Varparannan koulu Aika: 15.3.2008 klo 12.00 13.40 Osallistujat: Jari Sutinen, Silja Väyrynen, Toivo Juntunen, Urho Ruokolainen, Anja

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot