Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

2 2

3 Sisällys 1. Yleistä Vuosi Kansainvälisyys Yhteistyö Koulutus ja tiedotustoiminta Hallitus ja työryhmät Lausunnot, kuulemistilaisuudet, kannanotot, tapaamiset ym

4 1. Yleistä TESO ry Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Tavoitteemme on edistää korkealaatuista yrittäjyyttä sosiaali- ja terveysalalla sekä lisätä yhteiskunnan, viranomaisten ja päättäjien tietämystä alan yrittäjien asemasta. Jäsenyrityksemme edustavat suomalaisia pk- ja mikroyrityksiä toimien niin vanhusten, vammaisten, lasten ja nuorten kuin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien parissa. Vuonna 1995 perustettu järjestö on yksi Suomen Yrittäjien toimialajärjestöistä. Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry omistaa Suomen Hoivayrittäjät Oy:n sataprosenttisesti (100 %). Yhtiö tuottaa koulutus-, seminaari-, matka - sekä asiantuntijapalveluita. Suomen Hoivayrittäjät Oy omistaa / sivustot. Valtakunnallisen toiminnan lisäksi TESO ry:llä on 12 itsenäistä alueyhdistystä, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, Etelä-Savossa, Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois- Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät- Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa sekä Varsinais-Suomessa. Alueyhdistysten toiminnan tavoitteita ovat alueelliseen ja paikalliseen elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen, yritysten toimintaympäristön parantaminen, kunnalliseen päätöksen tekoon osallistuminen ja vaikuttaminen sekä toimialan yrittäjien verkostojen luominen. Alueyhdistyksillä on paikallisia yhteistyöorganisaatioita ja kumppaneita. 2. Vuosi 2013 Yhdistyksen toiminnan painopiste oli edellisten vuosien tapaan yritysten toimintaedellytysten sekä yritystoimintakentän kehittämisessä. Lukuisten lausuntojen ja epäkohtiin puuttumisten myötä yhdistys pyrki turvaamaan yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet toimia, kasvaa ja kehittyä. Edunvalvonta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkitys TESO ry:n toiminnassa on korostunut huomattavasti viime vuosina. TESO ry:n jäsenet toimivat monissa eri yhteyksissä vieden alan yrittäjien arkipäivän ongelmineen tiedoksi uudistuksia tehtäessä. Viranomaisvalvonta Olemme saaneet yrittäjiltä yhä enenevässä määrin yhteydenottoja liittyen epäyhtenäisiin viranomaiskäytäntöihin ja muihin yrittäjien kokemiin epäkohtiin valvonnan suhteen. Asian noustessa toistuvasti esiin päätimme kutsua asianosaiset koolle keskustelemaan tilanteesta. Järjestimme tapaamisen, johon osallistuivat edustajat aluehallintovirastosta (AVI), sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sekä Suo- 4

5 men Yrittäjistä. Tapaamisen tavoitteena oli keskusteluyhteyden avaaminen ja yhteistyön tiivistäminen lupa- ja valvonta-asioihin liittyen. Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyön tiivistämiselle on tarvetta ja seuraava tapaaminen järjestettiinkin elokuussa, tällä kertaa mukana olivat edustajat myös Sosiaalialan Työnantajaliitosta ja Terveyspalvelualan liitosta. Tapaamisessa keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa myös vastaavia alueellisia ryhmiä, joihin otettaisiin mukaan myös toimialan yrittäjiä ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekikin aloitteen alueellisen ryhmän kokoamiseksi. Yhteistyö jatkuu edelleen. Kuntien toiminnan kehittäminen TESO ry oli mukana laatimassa Suomen Yrittäjien Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta Kymmenen esitystä kuntien tuottavuuden ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi toimenpide-ehdotusta. Ehdotuksessa tuotiin esiin yrittäjien näkemyksiä kuntien vastuulla olevien palveluiden tuottavuuden lisäämisestä. Lisäksi ehdotuksessa esitettiin kuntien velvoitteiden vähentämistä sekä yksityisen sektorin toimintaedellytysten vahvistamista. Asumisen tukijärjestelmä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) jakamat avustukset erityisasumiseen ovat vääristäneet kilpailua hyvinvointipalveluissa. Kaikki yritykset eivät voi hakea ARA: n myöntämää tukea ja toisaalta onko palveluntuottajalla suuria intressejä lähteäkään kiinteistöbisnekseen. Avustuksilla, jotka lähes poikkeuksetta kohdistuvat samoille yrityksille, on suuri vaikutus paikallisten pienyrittäjien olemassaolon ja kasvun edellytyksiin. ARA:n rooli (valtion tuki) kasvoi asumispalveluissa entisestään vuoden 2012 aikana ja TESO ry teki Euroopan komissiolle kantelun valtion myöntämän avustuksen kilpailua vääristävistä tekijöistä. Vuoden 2013 maaliskuussa toimitimme lisäselvityksen ensimmäiseen komissiolta saamaamme vastaukseen. Maaliskuun lopussa saimme Euroopan komissiolta lopullisen vastauksen, jonka mukaan Suomen viranomaisten toimenpiteet ovat ratkaisseet valituksen taustalla olleet rakenteelliset ongelmat eikä niitä tulisi enää jatkossa esiintyä. Suomen viranomaisten toimenpiteillä viitattiin silloisen asunto- ja viestintäministerin Krista Kiurun aloittamaan selvitystyöhön, jonka tuloksina valmistuivat ympäristöministeriön raportit 18/2012: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen, Olavi Syrjänen sekä 21/2012: Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta, Saila Eskola. Komissiolta saamastamme vastauksesta huolimatta olemme edelleen seuranneet ARAn tukipolitiikkaa ja olleet aktiivisesti yhteydessä suoraan ARAan, kansanedustajiin että median edustajiin asumisen tukijärjestelmän ongelmakohtiin liittyen. HYVÄ-ohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittisen kehittämisohjelma HYVÄ II neuvottelukunnan vuosille HYVÄ ohjelman tavoitteena ovat 1) asiakaslähtöiset ja tulokselliset palvelut, 2) palvelumarkkinoiden 5

6 toimivuus ja 3) hyvinvointipalvelut kasvualana. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, varapuheenjohtajana kansliapäällikkö Erkki Virtanen, pääsihteerinä kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho ja sihteerinä toimialapäällikkö Sanna Hartman, kaikki työ- ja elinkeinoministeriöstä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat laajasti eri sidosryhmiä ja neuvottelukunnan asiantuntijana toimii TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä. Vuonna 2013 HYVÄ-ohjelmassa jatkettiin aktiivista työtä vuonna 2011 käynnistetyn FinlandCare ohjelman parissa. FinlandCare toimii hoito- ja hoivapalveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi ja ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Finpro. Ohjelman tavoitteena ovat hoito- ja hoivapalvelualan yritystoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen, toimialan osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen. HYVÄ-ohjelmassa jatkettiin myös työtä hoiva-avustajakoulutukseen liittyen. Lähihoitajatutkinnon osiin perustuva työvoimakoulutus hoiva-avustajan tehtäviin käynnistyi vuonna 2011 ja tällä hetkellä koulutuksia toteutetaan lähes kaikilla ELY-keskusalueilla. Vuoden 2013 lopulla hoiva-avustajakoulutuksesta valmistui esite, jossa kerrotaan hoiva-avustajan tehtävästä, koulutuksen sisällöistä ja henkilöstömitoitusta koskevista suosituksista. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Marraskuussa 2013 Suomen hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Rakennepoliittisen ohjelman tehtävänä on korjata julkisen talouden rahoitusvaje ja siten turvata tulevat etuudet ja palvelut. Rakennepoliittinen ohjelma pitää sisällään useita toimialan yrittäjyyteen vaikuttavia asioita; oppisopimuskoulutusta uudistetaan, kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja, kelpoisuusvaatimuksia uudistetaan ja hankintalain kokonaisuudistus käynnistyy toden teolla Euroopan Unionin hankintadirektiivin valmistuessa alkuvuodesta TESO ry tulee tulevina vuosina osallistumaan mahdollisimman monilta osin rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyviin kehittämis- ja lainsäädäntöhankkeisiin. KASTE-ohjelma KASTE - sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa ( ) jatketaan KASTE II ohjelmalla vuosina KASTE II toimii kehittämisen sateenvarjo-ohjelmana tavoitteena 1) hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat, 2) sosiaalija terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti. Tavoitteita rajataan kuudella osaohjelmalla. Sähköinen tietohallinto Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta toteuttaa ja kehittää valtakunnallisiin tietojärjestelmiin liittyviä palveluja. Kolmessa vaiheessa toteutettavat päätavoitteet ovat jo laajalti käytössä oleva sähköinen lääkemääräys (E-resepti) sekä kansallinen potilastiedon arkisto ja kansallinen asiakastiedon arkisto. TESO ry:llä on varsinainen ja varajäsen neuvottelukunnassa. 6

7 Suomen Yrittäjät Suomen Yrittäjäpäivät pidettiin Lappeenrannassa Liittokokousedustajana toimi TESO ry:n puheenjohtaja Kalle Junnila. Suomen Yrittäjien toimialajärjestönä TESO ry pystyy vaikuttamaan yrittäjien edunvalvontaan oman toimialansa lisäksi myös yleisellä tasolla ja Suomen Yrittäjät kuulee TESO ry:n edustajia toimialaan liittyvissä kysymyksissä. 3. Kansainvälisyys EU:n myötä kansainvälisyys lisääntyy. TESO ry on tehnyt kuluvan vuoden aikana yhteistyötä sekä kansainvälisen European Confederation of Care-Home Organisations E.C.H.O- järjestön että The European Federation for Services to Individuals EFSI ryhmän kanssa. ECHO on EU-maiden kansalliset sosiaali- ja terveysalan yrittäjien edunvalvontajärjestöt yhteen kokoava elin, jolla on toimisto Brysselissä. ECHOn tavoitteena on vaikuttaa päätöksentekoon EU-tasolla. TESO ry:n puheenjohtaja toimii edustajana ECHO:n kokouksissa. Suomen lisäksi jäsenmaita ovat Portugali, Espanja, Italia, Englanti, Alankomaat, Kreikka, Belgia, Ranska, Puola, Saksa ja Bulgaria. EFSI on EU-maiden välinen yhteistyöryhmä, jonka jäseninä on kotihoitoyrityksiä edustavia järjestöjä. Kotihoitoon liitetään tässä yhteydessä kotityö-kotipalvelu sekä kotisairaanhoito. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on muun muassa löytää tapoja, joilla voidaan tukea vanhusten, vammaisten ja lapsiperheiden kotona asumista. TESO ry:n edustajaksi työryhmään on nimetty Merja Lovén, joka toimii kotipalveluyrittäjänä Rauman seudulla. Työryhmä kokoontuu Brysselissä muutaman kerran vuodessa työpajaluonteisesti sekä vaihtaa kuulumisia sähköisesti. 4. Yhteistyö TESO ry:n yhteistyökumppaneita ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy, FastROI Oy ja Handico Finland Oy. Yhteistyötä tehtiin paljon eri alaan vaikuttavien tahojen kanssa. Yliopistot, koulut ja kehittämiskeskukset olivat aktiivisia keskustelussa yrittäjien kanssa ja kiinnostuneita yrittäjien koulutustarpeista. Yrittäjiä toimi koulujen asiantuntijaluennoitsijoina. 7

8 TESO-AKATEMIA sivustot olivat käytössä ja niiden markkinointia tehostettiin. Sivustot on toteutettu Tampereen Aikuiskoulutuksen vetämän hankkeen avulla. Tarkoituksena on auttaa yrittäjää löytämään ns. yhdeltä luukulta tarvitsemansa koulutuksen itselleen tai työntekijöilleen. TESO-Akatemian sivut löytyvät osoitteesta 5. Koulutus ja tiedotustoiminta Suomen Hoivayrittäjät Oy:n julkaisema lehti ilmestyi vuoden aikana poikkeuksellisesti vain kerran. Lehden painosmäärä oli 6000 kappaletta. Keväällä ilmestyneessä lehdessä käsiteltiin muun muassa hoiva-avustajia ja ulkomaista työvoimaa, sukupolvenvaihdosta, lakimuutoksia sekä oikeuskäytäntöä asumispalveluiden kilpailuttamiseen liittyen. Lehti jaettiin muun muassa kaikkiin alan yrityksiin, ministeriöihin, eduskuntaan sekä aluehallintoviranomaisille. Lehteä on jaettu myös TESO ry:n koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa järjestettiin Jämsän Himoksella tapaaminen teemana aluehallintoviranomaisten toiminta yrittäjien näkökulmasta sekä oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Tapaamiseen osallistui 25 henkilöä mukaan lukien Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiamies Tuomas Telkkä järjestettiin Hoivapohjanmaa kiertue paikkakuntina Kokkola, Vaasa ja Seinäjoki. Vapaamuotoisiin keskustelutilaisuuksiin kutsuttiin kaikki alueen sosiaali- ja terveysalan yrittäjät. Mukana kiertueella olivat TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä, toimialapäällikkö Sanna Hartman työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiamies Tuomas Telkkä järjestettiin työoikeudelliset kysymykset koulutuspäivä Kuopiossa. Koulutukseen osallistui 18 henkilöä. Kouluttajana toimi lainsäädäntöasioiden päällikkö varatuomari Janne Makkula Suomen Yrittäjistä järjestettiin perinteinen kevään koulutusmatka Ranskan Nizzaan. Matkalle osallistui 26 henkilöä. Matkaan sisältyi yksi seminaaripäivä ja neljä yritysvierailua. Vierailukohteina olivat vanhainkoti Résidence la Vençoise, vanhusten asumispalvelukeskus Le Clos de Cimiez sekä vammaisjärjestön asumispalveluyksikkö ja työpaja. Seminaaripäivässä olivat mukana Ranskalaisen sisarjärjestömme Synerpan edustajat Arnaiz-Naume ja Fraysse, jotka kertoivat Ranskan hoivapalvelujärjestelmästä keskittyen vanhusten ja vammaisten hoitoon. 8

9 TERVE-SOS 2013 messutapahtuma järjestettiin Turussa TESO ry järjesti hoivayrittäjätreffit yhteistyökumppaninsa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tiloissa. Tilaisuuden avasi Tommy Degerholm Ifistä, puheenvuoron piti myös työeläkeyhtiö Varman edustaja Jussi Peltonen. Treffeillä palkittiin vuoden hoivayrittäjä 2013, Tuula Savolainen Mäntän Palvelukoti Oy:stä. Palkinnon luovutti Ulla-Maija Laiho työja elinkeinoministeriöstä järjestettiin koulutuspäivä vanhuspalvelulaista Tampereella. Koulutuspäivään osallistui 37 yrittäjää. Puhujina koulutuspäivässä olivat Hanna Ahonen ja Riitta Husso Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), Marjatta Aittolahti ja Riitta Heinonen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta sekä TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä TESO ry:n hallituksen jäsen, Mäntän Palvelukoti Oy:n yrittäjä Tuula Savolainen oli TESO ry:n edustajana SuomiAreenalla Porissa. Keskustelun aiheena olivat sotealan ammattilaisten tarve ja uusien hoitajien kouluttaminen pitäisikö hoitajia kouluttaa työpaikoilla? järjestettiin opintomatka Brysseliin. Matkalla oli mukana 20 henkilöä. Matkan aikana vierailimme vanhusten hoitokodissa Home Sebrechts, jonka johtaja Annie Schoukens esitteli meille hoitokodin toimintaa ja kertoi yleisesti Belgian sosiaalija terveyspalvelujärjestelmästä. Illallisvieraaksi saimme Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Brysselin toimiston edustajan Pasi Moision, joka kertoi meille edunvalvontatyön arjesta EU-tasolla. Matkan pääkohde oli Euroopan Parlamentti, jossa tapasimme Sirpa Pietikäisen, Hannu Takkulan, Sari Essayahin ja Nils Torvaldsin muun muassa uuteen hankintadirektiiviin liittyvän keskustelun merkeissä järjestettiin seminaariristeily M/S Viking Gracella välillä Turku- Tukholma. Matkalla oli mukana 27 henkilöä. Seminaarissa käsiteltiin viranomaisyhteistyötä ja edunvalvontaa, kilpailulainsäädäntöä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukipolitiikkaa sekä kuultiin HYVÄ-hankkeen ajankohtaiset terveiset työ- ja elinkeinoministeriön toimialapäällikkö Sanna Hartmanin kertomana. TESO toteutti valtakunnallisen yksityisten sosiaalipalveluntuottajien kyselytutkimuksen; tutkimuslomake lähetettiin kesäkuussa sähköisesti noin 3000 yrittäjälle, tulokset analysoitiin syksyn aikana ja julkaistiin syyskokouksen yhteydessä lokakuussa. Tutkimuksen vastausprosentti oli 30,8 ja tuloksia käytetään TESO ry:n toiminnan kehittämiseen. TESO ry:n yhteistyökumppaneista tutkimuksessa olivat mukana If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, FastROI Oy sekä Opteam Oy, jotka saivat tutkimustulokset käyttöönsä omaa toimialaansa koskevien kysymysten osalta. Lisäksi TESO ry:n edustajat olivat mukana Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon päivillä, järjestöpäivillä ja yrittäjäpäivillä. 9

10 Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana 4. Lisäksi jäsenistölle toimitettiin yksittäisiä tiedotteita ajankohtaisista aiheista sekä tietoa tulevista koulutuksista ja muista tapahtumista. Myös yhdistyksen Facebook-sivuja sekä jäsenistön suljettua Facebook-ryhmää hyödynnettiin viestinnässä. 6. Hallitus ja työryhmät TESO ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kuopiossa Hotelli IsoValkeisessa ja syyskokous Tampereella Hotelli Victoriassa Syyskokouksen yhteydessä julkaistiin TESO ry:n valtakunnallisen yksityisten sosiaalipalveluntuottajien kyselytutkimuksen tulokset. TESO ry:n hallitus kokoontui 6 kertaa toimintavuoden aikana. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Toukokuussa hallitus kokoontui TERVE-SOS messujen yhteydessä Turussa ja kesäkuun kokousta vietettiin perinteisen lounasristeilyn merkeissä Tampereen Pyhäjärvellä. Muut kokoukset järjestettiin TESO ry:n toimistolla Tampereella. Lisäksi hallitus vietti KIVA päivää (kilpailu ja vaikuttavuus) Tampereen Kehräsaaressa. KIVA-päivän ohjelmasisältöinä oli markkinoinnin ajankohtaisia aiheita ja hissipuheen suunnittelua, stailauskoulu sekä Tappara- Ässät ottelu ja yhteinen illanvietto. Hissipuhe- ja stailausoppeja osallistujien on mahdollista hyödyntää niin omassa työssään kuin TESO ry:n markkinoinnissa. Hallituksen jäsenet 2013: Puheenjohtaja Junnila Kalle, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Varsinaiset jäsenet: Kivi Susanne, SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy, Seinäjoki (varapuheenjohtaja) Liimatta Miika, Care Component Oy, Turku Lovén Merja, Tmi Merja Lovén, Rauma Peltonen Jussi, Hovi Group Oy, Espoo Riihimäki Pekka, Atmos Oy, Espoo Roilas Paula, Etelä-Karjalan Terveyspalvelu Oy, Lappeenranta Saarelainen Erja, Narikka Erja-Birgit Oy, Järvenpää Savolainen Tuula, Mäntän palvelukoti Oy, Mänttä Varajäsenet: Huttunen Merja, OIVA Riihi Oy, Kuopio 10

11 Höydén-Kalli Katja, Kantrai Oy, Rauma Lammi Erkki, Recare Oy, Merikarvia Närjänen Jaana, Sevinio Oy, Kangasala Pekkala Tommi, Oulun Perhehoitokoti Pekkala Ky, Oulu Salminen Sirpa, Mouhijärven Iltalakoti Oy, Sastamala Selänpää Eveliina, Mansikkapuisto Oy, Hämeenlinna Matti Vihma, Johanneskoti Oy, Varistaival Edustukset: Suomen Yrittäjät Hallitusjäsen Kalle Junnila, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Hyvinvointivaliokunta Marjo Rönkä, TESO ry Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) / Sosiaalialan työnantajaliitto Hallitusjäsen Kalle Junnila, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Yritysvaltuuskunta, Miika Liimatta, Care Component Oy, Turku Kuluttajariitalautakunta Jäsen Jouko Kärkkäinen, Maisonkoti Oy, Kerava Sosiaali- ja terveysministeriö Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta varsinainen jäsen Marjo Rönkä, TESO ry, varajäsen Jussi Peltonen, Hovi Group Oy ( ) Työ- ja elinkeinoministeriö Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen ohjelma (HYVÄ II hanke) neuvottelukunnan asiantuntija Marjo Rönkä, TESO ry Gero Center säätiö Hallitusjäsen Merja Vihma, Johanneskoti Oy, Heinävesi Valtuuskunnan jäsen Jussi Peltonen, Hovi Group Oy, Espoo Opetushallitus Sosiaalialan koulutustoimikunta ( ) Susanne Kivi, SK Lastensuojelu- ja Kuntoutus Oy, Seinäjoki, Suomen Yrittäjien varajäsenenä Kirsi-Marja Smeds Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta ( ) Helena Hentunen, Helmakodit Oy, Kalajoki Vanhustyön tutkintotoimikunta ( ) Helmi Lappalainen, Hoitokoti Eerika Oy, Kitee Psykiatrisen hoidon tutkintotoimikunta ( ) Helena Hentunen, Helmakodit Oy, Kalajoki Eläketurvakeskus 11

12 Suomen Yrittäjien varajäsenenä Yrittäjien neuvottelukunnassa Anne Kangas, Hoitokoti Päiväkumpu Oy, Helsinki. Neuvottelukunta on yrittäjäkuntaa laajasti edustava foorumi yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämistä koskevissa asioissa. 7. Lausunnot, kuulemistilaisuudet, kannanotot, tapaamiset ym. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, työryhmän väliraportti (STM 10:00/2011) Kuulemistilaisuus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira): Vanhustenhuollon valvontaohjelma (ensimmäistä kertaa palveluntuottajat mukana valvontaohjelman valmistelussa) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (STM 111:00/2012) Lausunto opetushallitukselle: Luonnos vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista Kirjallinen kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle: Vanhuspalveluiden laatusuositus yksityissektorin kommentteja Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Hallituksen esitys lastensuojelulain 29 muuttamiseksi (STM036:00/2013) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportti sekä työryhmän esitys lastensuojelun laatusuositukseksi (STM071:00/2012) Kirjallinen kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeushankkeessa valmisteltu lainsäädäntö Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Rajat ylittävä terveydenhuolto (Suomen Yrittäjien hyvinvointi- ja palvelumarkkinoiden valiokunnan jäsenten yhteinen lausunto, valiokunnan edustaja kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa) Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan jäsenten tapaaminen aiheena sääntelyn haasteet ja epäjohdonmukaisuudet. Yrityskäynti Pukkilassa ja toiminnanjohtaja Marjo Röngän puheenvuoro. 12

13 Pirkanmaan kansanedustajien tapaaminen aiheena sääntelyn haasteet ja epäjohdonmukaisuudet. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kutsumana keskustelutilaisuudessa aiheena epäyhtenäiset viranomaiskäytännöt ja ARA-tukien kilpailuneutraliteetti. Työ- ja elinkeinoministeriön kutsumana keskustelutilaisuudessa aiheena sosiaalisen asuntotuotannon kilpailuneutraliteetti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukiin ja niiden valvontaan liittyvissä kysymyksissä olemme olleet suorassa yhteydessä ARAn edustajiin. Lisäksi olemme selvittäneet Valtiokonttorista veteraanien palveluihin liittyviä kysymyksiä. TESO ry esiintyi vuoden 2013 aikana lehtiartikkeleissa ja yhdistyksen mielipidekirjoituksia julkaistiin useissa eri lehdissä. Esimerkkeinä toiminnanjohtaja Marjo Rönkää haastateltiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) sidosryhmälehti Raikussa Järjestöt eivät ole enää markkinahäirikköjä jutussa ja Outokummun Seudussa julkaistiin TE- SO ry:n mielipidekirjoitus koskien Outokummun kaupunginhallituksen päätöstä uudesta palveluasuntorakentamisesta. Muita lehtiä, joissa TESO ry oli tavalla tai toisella esillä olivat muun muassa Aamulehti, Karjalainen ja Uudenkaupungin Sanomat. 13

TESO ry. Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

TESO ry. Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry on itsenäinen, valtakunnallinen Suomen Yrittäjiin kuuluva toimialajärjestö.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut

Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut TOIMINTA-AJATUS Mäntän Palvelukoti tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista ja tuettua asumista eriikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä jatkokuntoutusta

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 Hoito- ja hoiva-alan yrittäjät luovat hyvinvointia Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo kansantaloudessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa

Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa 2.10.2013 Marjo Riitta Tervonen, Pohjois-Suomen erityisasiantuntija SOSTE Suomen sosiaali ja terveys Perustettu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella?

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusohjelma Emma & Elias 2012-2017 Kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 30.01.2017 OM 14/41/2016 Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain muutostarve Johdanto Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SOTE-alan toimintaympäristö, yritysten tilanne ja tulevaisuuden haasteet

SOTE-alan toimintaympäristö, yritysten tilanne ja tulevaisuuden haasteet SOTE-alan toimintaympäristö, yritysten tilanne ja tulevaisuuden haasteet Salmia, Jyväskylä 1.10.2012 Sanna Hartman Toimialapäällikkö, terveys- ja sosiaalipalvelut, TEM HYVÄ Toimintaympäristö - Entistä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Yleistä Sosiaalialan Yrityksiä noin 3 300 kpl 1 282 kpl vuonna 1999 2 186 kpl vuonna 2004 o Terveyspalveluyrityksiä noin 14 100 kpl

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

SOTE-toimialan näkymiä. Rovaniemi Sanna Hartman, toimialapäällikkö

SOTE-toimialan näkymiä. Rovaniemi Sanna Hartman, toimialapäällikkö SOTE-toimialan näkymiä Rovaniemi 20.3.2014 Sanna Hartman, toimialapäällikkö Sosiaalipalvelujen tuotos tuottajittain 2000, 2003, 2006, 2009 ja 2012 Lähde: Pekka Lith, Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut,

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot