Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

2 2

3 Sisällys 1. Yleistä Vuosi Kansainvälisyys Yhteistyö Koulutus ja tiedotustoiminta Hallitus ja työryhmät Lausunnot, kuulemistilaisuudet, kannanotot, tapaamiset ym

4 1. Yleistä TESO ry Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Tavoitteemme on edistää korkealaatuista yrittäjyyttä sosiaali- ja terveysalalla sekä lisätä yhteiskunnan, viranomaisten ja päättäjien tietämystä alan yrittäjien asemasta. Jäsenyrityksemme edustavat suomalaisia pk- ja mikroyrityksiä toimien niin vanhusten, vammaisten, lasten ja nuorten kuin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien parissa. Vuonna 1995 perustettu järjestö on yksi Suomen Yrittäjien toimialajärjestöistä. Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry omistaa Suomen Hoivayrittäjät Oy:n sataprosenttisesti (100 %). Yhtiö tuottaa koulutus-, seminaari-, matka - sekä asiantuntijapalveluita. Suomen Hoivayrittäjät Oy omistaa / sivustot. Valtakunnallisen toiminnan lisäksi TESO ry:llä on 12 itsenäistä alueyhdistystä, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, Etelä-Savossa, Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois- Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät- Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa sekä Varsinais-Suomessa. Alueyhdistysten toiminnan tavoitteita ovat alueelliseen ja paikalliseen elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen, yritysten toimintaympäristön parantaminen, kunnalliseen päätöksen tekoon osallistuminen ja vaikuttaminen sekä toimialan yrittäjien verkostojen luominen. Alueyhdistyksillä on paikallisia yhteistyöorganisaatioita ja kumppaneita. 2. Vuosi 2013 Yhdistyksen toiminnan painopiste oli edellisten vuosien tapaan yritysten toimintaedellytysten sekä yritystoimintakentän kehittämisessä. Lukuisten lausuntojen ja epäkohtiin puuttumisten myötä yhdistys pyrki turvaamaan yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet toimia, kasvaa ja kehittyä. Edunvalvonta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkitys TESO ry:n toiminnassa on korostunut huomattavasti viime vuosina. TESO ry:n jäsenet toimivat monissa eri yhteyksissä vieden alan yrittäjien arkipäivän ongelmineen tiedoksi uudistuksia tehtäessä. Viranomaisvalvonta Olemme saaneet yrittäjiltä yhä enenevässä määrin yhteydenottoja liittyen epäyhtenäisiin viranomaiskäytäntöihin ja muihin yrittäjien kokemiin epäkohtiin valvonnan suhteen. Asian noustessa toistuvasti esiin päätimme kutsua asianosaiset koolle keskustelemaan tilanteesta. Järjestimme tapaamisen, johon osallistuivat edustajat aluehallintovirastosta (AVI), sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sekä Suo- 4

5 men Yrittäjistä. Tapaamisen tavoitteena oli keskusteluyhteyden avaaminen ja yhteistyön tiivistäminen lupa- ja valvonta-asioihin liittyen. Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyön tiivistämiselle on tarvetta ja seuraava tapaaminen järjestettiinkin elokuussa, tällä kertaa mukana olivat edustajat myös Sosiaalialan Työnantajaliitosta ja Terveyspalvelualan liitosta. Tapaamisessa keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa myös vastaavia alueellisia ryhmiä, joihin otettaisiin mukaan myös toimialan yrittäjiä ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekikin aloitteen alueellisen ryhmän kokoamiseksi. Yhteistyö jatkuu edelleen. Kuntien toiminnan kehittäminen TESO ry oli mukana laatimassa Suomen Yrittäjien Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta Kymmenen esitystä kuntien tuottavuuden ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi toimenpide-ehdotusta. Ehdotuksessa tuotiin esiin yrittäjien näkemyksiä kuntien vastuulla olevien palveluiden tuottavuuden lisäämisestä. Lisäksi ehdotuksessa esitettiin kuntien velvoitteiden vähentämistä sekä yksityisen sektorin toimintaedellytysten vahvistamista. Asumisen tukijärjestelmä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) jakamat avustukset erityisasumiseen ovat vääristäneet kilpailua hyvinvointipalveluissa. Kaikki yritykset eivät voi hakea ARA: n myöntämää tukea ja toisaalta onko palveluntuottajalla suuria intressejä lähteäkään kiinteistöbisnekseen. Avustuksilla, jotka lähes poikkeuksetta kohdistuvat samoille yrityksille, on suuri vaikutus paikallisten pienyrittäjien olemassaolon ja kasvun edellytyksiin. ARA:n rooli (valtion tuki) kasvoi asumispalveluissa entisestään vuoden 2012 aikana ja TESO ry teki Euroopan komissiolle kantelun valtion myöntämän avustuksen kilpailua vääristävistä tekijöistä. Vuoden 2013 maaliskuussa toimitimme lisäselvityksen ensimmäiseen komissiolta saamaamme vastaukseen. Maaliskuun lopussa saimme Euroopan komissiolta lopullisen vastauksen, jonka mukaan Suomen viranomaisten toimenpiteet ovat ratkaisseet valituksen taustalla olleet rakenteelliset ongelmat eikä niitä tulisi enää jatkossa esiintyä. Suomen viranomaisten toimenpiteillä viitattiin silloisen asunto- ja viestintäministerin Krista Kiurun aloittamaan selvitystyöhön, jonka tuloksina valmistuivat ympäristöministeriön raportit 18/2012: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen, Olavi Syrjänen sekä 21/2012: Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta, Saila Eskola. Komissiolta saamastamme vastauksesta huolimatta olemme edelleen seuranneet ARAn tukipolitiikkaa ja olleet aktiivisesti yhteydessä suoraan ARAan, kansanedustajiin että median edustajiin asumisen tukijärjestelmän ongelmakohtiin liittyen. HYVÄ-ohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittisen kehittämisohjelma HYVÄ II neuvottelukunnan vuosille HYVÄ ohjelman tavoitteena ovat 1) asiakaslähtöiset ja tulokselliset palvelut, 2) palvelumarkkinoiden 5

6 toimivuus ja 3) hyvinvointipalvelut kasvualana. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, varapuheenjohtajana kansliapäällikkö Erkki Virtanen, pääsihteerinä kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho ja sihteerinä toimialapäällikkö Sanna Hartman, kaikki työ- ja elinkeinoministeriöstä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat laajasti eri sidosryhmiä ja neuvottelukunnan asiantuntijana toimii TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä. Vuonna 2013 HYVÄ-ohjelmassa jatkettiin aktiivista työtä vuonna 2011 käynnistetyn FinlandCare ohjelman parissa. FinlandCare toimii hoito- ja hoivapalveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi ja ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Finpro. Ohjelman tavoitteena ovat hoito- ja hoivapalvelualan yritystoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen, toimialan osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen. HYVÄ-ohjelmassa jatkettiin myös työtä hoiva-avustajakoulutukseen liittyen. Lähihoitajatutkinnon osiin perustuva työvoimakoulutus hoiva-avustajan tehtäviin käynnistyi vuonna 2011 ja tällä hetkellä koulutuksia toteutetaan lähes kaikilla ELY-keskusalueilla. Vuoden 2013 lopulla hoiva-avustajakoulutuksesta valmistui esite, jossa kerrotaan hoiva-avustajan tehtävästä, koulutuksen sisällöistä ja henkilöstömitoitusta koskevista suosituksista. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Marraskuussa 2013 Suomen hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Rakennepoliittisen ohjelman tehtävänä on korjata julkisen talouden rahoitusvaje ja siten turvata tulevat etuudet ja palvelut. Rakennepoliittinen ohjelma pitää sisällään useita toimialan yrittäjyyteen vaikuttavia asioita; oppisopimuskoulutusta uudistetaan, kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja, kelpoisuusvaatimuksia uudistetaan ja hankintalain kokonaisuudistus käynnistyy toden teolla Euroopan Unionin hankintadirektiivin valmistuessa alkuvuodesta TESO ry tulee tulevina vuosina osallistumaan mahdollisimman monilta osin rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyviin kehittämis- ja lainsäädäntöhankkeisiin. KASTE-ohjelma KASTE - sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa ( ) jatketaan KASTE II ohjelmalla vuosina KASTE II toimii kehittämisen sateenvarjo-ohjelmana tavoitteena 1) hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat, 2) sosiaalija terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti. Tavoitteita rajataan kuudella osaohjelmalla. Sähköinen tietohallinto Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta toteuttaa ja kehittää valtakunnallisiin tietojärjestelmiin liittyviä palveluja. Kolmessa vaiheessa toteutettavat päätavoitteet ovat jo laajalti käytössä oleva sähköinen lääkemääräys (E-resepti) sekä kansallinen potilastiedon arkisto ja kansallinen asiakastiedon arkisto. TESO ry:llä on varsinainen ja varajäsen neuvottelukunnassa. 6

7 Suomen Yrittäjät Suomen Yrittäjäpäivät pidettiin Lappeenrannassa Liittokokousedustajana toimi TESO ry:n puheenjohtaja Kalle Junnila. Suomen Yrittäjien toimialajärjestönä TESO ry pystyy vaikuttamaan yrittäjien edunvalvontaan oman toimialansa lisäksi myös yleisellä tasolla ja Suomen Yrittäjät kuulee TESO ry:n edustajia toimialaan liittyvissä kysymyksissä. 3. Kansainvälisyys EU:n myötä kansainvälisyys lisääntyy. TESO ry on tehnyt kuluvan vuoden aikana yhteistyötä sekä kansainvälisen European Confederation of Care-Home Organisations E.C.H.O- järjestön että The European Federation for Services to Individuals EFSI ryhmän kanssa. ECHO on EU-maiden kansalliset sosiaali- ja terveysalan yrittäjien edunvalvontajärjestöt yhteen kokoava elin, jolla on toimisto Brysselissä. ECHOn tavoitteena on vaikuttaa päätöksentekoon EU-tasolla. TESO ry:n puheenjohtaja toimii edustajana ECHO:n kokouksissa. Suomen lisäksi jäsenmaita ovat Portugali, Espanja, Italia, Englanti, Alankomaat, Kreikka, Belgia, Ranska, Puola, Saksa ja Bulgaria. EFSI on EU-maiden välinen yhteistyöryhmä, jonka jäseninä on kotihoitoyrityksiä edustavia järjestöjä. Kotihoitoon liitetään tässä yhteydessä kotityö-kotipalvelu sekä kotisairaanhoito. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on muun muassa löytää tapoja, joilla voidaan tukea vanhusten, vammaisten ja lapsiperheiden kotona asumista. TESO ry:n edustajaksi työryhmään on nimetty Merja Lovén, joka toimii kotipalveluyrittäjänä Rauman seudulla. Työryhmä kokoontuu Brysselissä muutaman kerran vuodessa työpajaluonteisesti sekä vaihtaa kuulumisia sähköisesti. 4. Yhteistyö TESO ry:n yhteistyökumppaneita ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy, FastROI Oy ja Handico Finland Oy. Yhteistyötä tehtiin paljon eri alaan vaikuttavien tahojen kanssa. Yliopistot, koulut ja kehittämiskeskukset olivat aktiivisia keskustelussa yrittäjien kanssa ja kiinnostuneita yrittäjien koulutustarpeista. Yrittäjiä toimi koulujen asiantuntijaluennoitsijoina. 7

8 TESO-AKATEMIA sivustot olivat käytössä ja niiden markkinointia tehostettiin. Sivustot on toteutettu Tampereen Aikuiskoulutuksen vetämän hankkeen avulla. Tarkoituksena on auttaa yrittäjää löytämään ns. yhdeltä luukulta tarvitsemansa koulutuksen itselleen tai työntekijöilleen. TESO-Akatemian sivut löytyvät osoitteesta 5. Koulutus ja tiedotustoiminta Suomen Hoivayrittäjät Oy:n julkaisema lehti ilmestyi vuoden aikana poikkeuksellisesti vain kerran. Lehden painosmäärä oli 6000 kappaletta. Keväällä ilmestyneessä lehdessä käsiteltiin muun muassa hoiva-avustajia ja ulkomaista työvoimaa, sukupolvenvaihdosta, lakimuutoksia sekä oikeuskäytäntöä asumispalveluiden kilpailuttamiseen liittyen. Lehti jaettiin muun muassa kaikkiin alan yrityksiin, ministeriöihin, eduskuntaan sekä aluehallintoviranomaisille. Lehteä on jaettu myös TESO ry:n koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa järjestettiin Jämsän Himoksella tapaaminen teemana aluehallintoviranomaisten toiminta yrittäjien näkökulmasta sekä oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Tapaamiseen osallistui 25 henkilöä mukaan lukien Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiamies Tuomas Telkkä järjestettiin Hoivapohjanmaa kiertue paikkakuntina Kokkola, Vaasa ja Seinäjoki. Vapaamuotoisiin keskustelutilaisuuksiin kutsuttiin kaikki alueen sosiaali- ja terveysalan yrittäjät. Mukana kiertueella olivat TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä, toimialapäällikkö Sanna Hartman työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiamies Tuomas Telkkä järjestettiin työoikeudelliset kysymykset koulutuspäivä Kuopiossa. Koulutukseen osallistui 18 henkilöä. Kouluttajana toimi lainsäädäntöasioiden päällikkö varatuomari Janne Makkula Suomen Yrittäjistä järjestettiin perinteinen kevään koulutusmatka Ranskan Nizzaan. Matkalle osallistui 26 henkilöä. Matkaan sisältyi yksi seminaaripäivä ja neljä yritysvierailua. Vierailukohteina olivat vanhainkoti Résidence la Vençoise, vanhusten asumispalvelukeskus Le Clos de Cimiez sekä vammaisjärjestön asumispalveluyksikkö ja työpaja. Seminaaripäivässä olivat mukana Ranskalaisen sisarjärjestömme Synerpan edustajat Arnaiz-Naume ja Fraysse, jotka kertoivat Ranskan hoivapalvelujärjestelmästä keskittyen vanhusten ja vammaisten hoitoon. 8

9 TERVE-SOS 2013 messutapahtuma järjestettiin Turussa TESO ry järjesti hoivayrittäjätreffit yhteistyökumppaninsa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tiloissa. Tilaisuuden avasi Tommy Degerholm Ifistä, puheenvuoron piti myös työeläkeyhtiö Varman edustaja Jussi Peltonen. Treffeillä palkittiin vuoden hoivayrittäjä 2013, Tuula Savolainen Mäntän Palvelukoti Oy:stä. Palkinnon luovutti Ulla-Maija Laiho työja elinkeinoministeriöstä järjestettiin koulutuspäivä vanhuspalvelulaista Tampereella. Koulutuspäivään osallistui 37 yrittäjää. Puhujina koulutuspäivässä olivat Hanna Ahonen ja Riitta Husso Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), Marjatta Aittolahti ja Riitta Heinonen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta sekä TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä TESO ry:n hallituksen jäsen, Mäntän Palvelukoti Oy:n yrittäjä Tuula Savolainen oli TESO ry:n edustajana SuomiAreenalla Porissa. Keskustelun aiheena olivat sotealan ammattilaisten tarve ja uusien hoitajien kouluttaminen pitäisikö hoitajia kouluttaa työpaikoilla? järjestettiin opintomatka Brysseliin. Matkalla oli mukana 20 henkilöä. Matkan aikana vierailimme vanhusten hoitokodissa Home Sebrechts, jonka johtaja Annie Schoukens esitteli meille hoitokodin toimintaa ja kertoi yleisesti Belgian sosiaalija terveyspalvelujärjestelmästä. Illallisvieraaksi saimme Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Brysselin toimiston edustajan Pasi Moision, joka kertoi meille edunvalvontatyön arjesta EU-tasolla. Matkan pääkohde oli Euroopan Parlamentti, jossa tapasimme Sirpa Pietikäisen, Hannu Takkulan, Sari Essayahin ja Nils Torvaldsin muun muassa uuteen hankintadirektiiviin liittyvän keskustelun merkeissä järjestettiin seminaariristeily M/S Viking Gracella välillä Turku- Tukholma. Matkalla oli mukana 27 henkilöä. Seminaarissa käsiteltiin viranomaisyhteistyötä ja edunvalvontaa, kilpailulainsäädäntöä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukipolitiikkaa sekä kuultiin HYVÄ-hankkeen ajankohtaiset terveiset työ- ja elinkeinoministeriön toimialapäällikkö Sanna Hartmanin kertomana. TESO toteutti valtakunnallisen yksityisten sosiaalipalveluntuottajien kyselytutkimuksen; tutkimuslomake lähetettiin kesäkuussa sähköisesti noin 3000 yrittäjälle, tulokset analysoitiin syksyn aikana ja julkaistiin syyskokouksen yhteydessä lokakuussa. Tutkimuksen vastausprosentti oli 30,8 ja tuloksia käytetään TESO ry:n toiminnan kehittämiseen. TESO ry:n yhteistyökumppaneista tutkimuksessa olivat mukana If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, FastROI Oy sekä Opteam Oy, jotka saivat tutkimustulokset käyttöönsä omaa toimialaansa koskevien kysymysten osalta. Lisäksi TESO ry:n edustajat olivat mukana Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon päivillä, järjestöpäivillä ja yrittäjäpäivillä. 9

10 Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana 4. Lisäksi jäsenistölle toimitettiin yksittäisiä tiedotteita ajankohtaisista aiheista sekä tietoa tulevista koulutuksista ja muista tapahtumista. Myös yhdistyksen Facebook-sivuja sekä jäsenistön suljettua Facebook-ryhmää hyödynnettiin viestinnässä. 6. Hallitus ja työryhmät TESO ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kuopiossa Hotelli IsoValkeisessa ja syyskokous Tampereella Hotelli Victoriassa Syyskokouksen yhteydessä julkaistiin TESO ry:n valtakunnallisen yksityisten sosiaalipalveluntuottajien kyselytutkimuksen tulokset. TESO ry:n hallitus kokoontui 6 kertaa toimintavuoden aikana. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Toukokuussa hallitus kokoontui TERVE-SOS messujen yhteydessä Turussa ja kesäkuun kokousta vietettiin perinteisen lounasristeilyn merkeissä Tampereen Pyhäjärvellä. Muut kokoukset järjestettiin TESO ry:n toimistolla Tampereella. Lisäksi hallitus vietti KIVA päivää (kilpailu ja vaikuttavuus) Tampereen Kehräsaaressa. KIVA-päivän ohjelmasisältöinä oli markkinoinnin ajankohtaisia aiheita ja hissipuheen suunnittelua, stailauskoulu sekä Tappara- Ässät ottelu ja yhteinen illanvietto. Hissipuhe- ja stailausoppeja osallistujien on mahdollista hyödyntää niin omassa työssään kuin TESO ry:n markkinoinnissa. Hallituksen jäsenet 2013: Puheenjohtaja Junnila Kalle, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Varsinaiset jäsenet: Kivi Susanne, SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy, Seinäjoki (varapuheenjohtaja) Liimatta Miika, Care Component Oy, Turku Lovén Merja, Tmi Merja Lovén, Rauma Peltonen Jussi, Hovi Group Oy, Espoo Riihimäki Pekka, Atmos Oy, Espoo Roilas Paula, Etelä-Karjalan Terveyspalvelu Oy, Lappeenranta Saarelainen Erja, Narikka Erja-Birgit Oy, Järvenpää Savolainen Tuula, Mäntän palvelukoti Oy, Mänttä Varajäsenet: Huttunen Merja, OIVA Riihi Oy, Kuopio 10

11 Höydén-Kalli Katja, Kantrai Oy, Rauma Lammi Erkki, Recare Oy, Merikarvia Närjänen Jaana, Sevinio Oy, Kangasala Pekkala Tommi, Oulun Perhehoitokoti Pekkala Ky, Oulu Salminen Sirpa, Mouhijärven Iltalakoti Oy, Sastamala Selänpää Eveliina, Mansikkapuisto Oy, Hämeenlinna Matti Vihma, Johanneskoti Oy, Varistaival Edustukset: Suomen Yrittäjät Hallitusjäsen Kalle Junnila, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Hyvinvointivaliokunta Marjo Rönkä, TESO ry Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) / Sosiaalialan työnantajaliitto Hallitusjäsen Kalle Junnila, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Yritysvaltuuskunta, Miika Liimatta, Care Component Oy, Turku Kuluttajariitalautakunta Jäsen Jouko Kärkkäinen, Maisonkoti Oy, Kerava Sosiaali- ja terveysministeriö Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta varsinainen jäsen Marjo Rönkä, TESO ry, varajäsen Jussi Peltonen, Hovi Group Oy ( ) Työ- ja elinkeinoministeriö Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen ohjelma (HYVÄ II hanke) neuvottelukunnan asiantuntija Marjo Rönkä, TESO ry Gero Center säätiö Hallitusjäsen Merja Vihma, Johanneskoti Oy, Heinävesi Valtuuskunnan jäsen Jussi Peltonen, Hovi Group Oy, Espoo Opetushallitus Sosiaalialan koulutustoimikunta ( ) Susanne Kivi, SK Lastensuojelu- ja Kuntoutus Oy, Seinäjoki, Suomen Yrittäjien varajäsenenä Kirsi-Marja Smeds Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta ( ) Helena Hentunen, Helmakodit Oy, Kalajoki Vanhustyön tutkintotoimikunta ( ) Helmi Lappalainen, Hoitokoti Eerika Oy, Kitee Psykiatrisen hoidon tutkintotoimikunta ( ) Helena Hentunen, Helmakodit Oy, Kalajoki Eläketurvakeskus 11

12 Suomen Yrittäjien varajäsenenä Yrittäjien neuvottelukunnassa Anne Kangas, Hoitokoti Päiväkumpu Oy, Helsinki. Neuvottelukunta on yrittäjäkuntaa laajasti edustava foorumi yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämistä koskevissa asioissa. 7. Lausunnot, kuulemistilaisuudet, kannanotot, tapaamiset ym. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, työryhmän väliraportti (STM 10:00/2011) Kuulemistilaisuus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira): Vanhustenhuollon valvontaohjelma (ensimmäistä kertaa palveluntuottajat mukana valvontaohjelman valmistelussa) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (STM 111:00/2012) Lausunto opetushallitukselle: Luonnos vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista Kirjallinen kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle: Vanhuspalveluiden laatusuositus yksityissektorin kommentteja Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Hallituksen esitys lastensuojelulain 29 muuttamiseksi (STM036:00/2013) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportti sekä työryhmän esitys lastensuojelun laatusuositukseksi (STM071:00/2012) Kirjallinen kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeushankkeessa valmisteltu lainsäädäntö Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Rajat ylittävä terveydenhuolto (Suomen Yrittäjien hyvinvointi- ja palvelumarkkinoiden valiokunnan jäsenten yhteinen lausunto, valiokunnan edustaja kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa) Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan jäsenten tapaaminen aiheena sääntelyn haasteet ja epäjohdonmukaisuudet. Yrityskäynti Pukkilassa ja toiminnanjohtaja Marjo Röngän puheenvuoro. 12

13 Pirkanmaan kansanedustajien tapaaminen aiheena sääntelyn haasteet ja epäjohdonmukaisuudet. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kutsumana keskustelutilaisuudessa aiheena epäyhtenäiset viranomaiskäytännöt ja ARA-tukien kilpailuneutraliteetti. Työ- ja elinkeinoministeriön kutsumana keskustelutilaisuudessa aiheena sosiaalisen asuntotuotannon kilpailuneutraliteetti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukiin ja niiden valvontaan liittyvissä kysymyksissä olemme olleet suorassa yhteydessä ARAn edustajiin. Lisäksi olemme selvittäneet Valtiokonttorista veteraanien palveluihin liittyviä kysymyksiä. TESO ry esiintyi vuoden 2013 aikana lehtiartikkeleissa ja yhdistyksen mielipidekirjoituksia julkaistiin useissa eri lehdissä. Esimerkkeinä toiminnanjohtaja Marjo Rönkää haastateltiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) sidosryhmälehti Raikussa Järjestöt eivät ole enää markkinahäirikköjä jutussa ja Outokummun Seudussa julkaistiin TE- SO ry:n mielipidekirjoitus koskien Outokummun kaupunginhallituksen päätöstä uudesta palveluasuntorakentamisesta. Muita lehtiä, joissa TESO ry oli tavalla tai toisella esillä olivat muun muassa Aamulehti, Karjalainen ja Uudenkaupungin Sanomat. 13

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

SOTE-toimialan näkymiä. Rovaniemi Sanna Hartman, toimialapäällikkö

SOTE-toimialan näkymiä. Rovaniemi Sanna Hartman, toimialapäällikkö SOTE-toimialan näkymiä Rovaniemi 20.3.2014 Sanna Hartman, toimialapäällikkö Sosiaalipalvelujen tuotos tuottajittain 2000, 2003, 2006, 2009 ja 2012 Lähde: Pekka Lith, Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Yleistä Sosiaalialan Yrityksiä noin 3 300 kpl 1 282 kpl vuonna 1999 2 186 kpl vuonna 2004 o Terveyspalveluyrityksiä noin 14 100 kpl

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 VANHUS- JA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Aika Torstai 24.10.2013 klo 14.00 15.30 Paikka Läsnä sto Osallistujat

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Hämeen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Hämeen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Hämeen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot