Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

2 2

3 Sisällys 1. Yleistä Vuosi Kansainvälisyys Yhteistyö Koulutus ja tiedotustoiminta Hallitus ja työryhmät Lausunnot, kuulemistilaisuudet, kannanotot, tapaamiset ym

4 1. Yleistä TESO ry Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Tavoitteemme on edistää korkealaatuista yrittäjyyttä sosiaali- ja terveysalalla sekä lisätä yhteiskunnan, viranomaisten ja päättäjien tietämystä alan yrittäjien asemasta. Jäsenyrityksemme edustavat suomalaisia pk- ja mikroyrityksiä toimien niin vanhusten, vammaisten, lasten ja nuorten kuin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien parissa. Vuonna 1995 perustettu järjestö on yksi Suomen Yrittäjien toimialajärjestöistä. Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry omistaa Suomen Hoivayrittäjät Oy:n sataprosenttisesti (100 %). Yhtiö tuottaa koulutus-, seminaari-, matka - sekä asiantuntijapalveluita. Suomen Hoivayrittäjät Oy omistaa / sivustot. Valtakunnallisen toiminnan lisäksi TESO ry:llä on 12 itsenäistä alueyhdistystä, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, Etelä-Savossa, Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois- Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät- Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa sekä Varsinais-Suomessa. Alueyhdistysten toiminnan tavoitteita ovat alueelliseen ja paikalliseen elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen, yritysten toimintaympäristön parantaminen, kunnalliseen päätöksen tekoon osallistuminen ja vaikuttaminen sekä toimialan yrittäjien verkostojen luominen. Alueyhdistyksillä on paikallisia yhteistyöorganisaatioita ja kumppaneita. 2. Vuosi 2013 Yhdistyksen toiminnan painopiste oli edellisten vuosien tapaan yritysten toimintaedellytysten sekä yritystoimintakentän kehittämisessä. Lukuisten lausuntojen ja epäkohtiin puuttumisten myötä yhdistys pyrki turvaamaan yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet toimia, kasvaa ja kehittyä. Edunvalvonta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkitys TESO ry:n toiminnassa on korostunut huomattavasti viime vuosina. TESO ry:n jäsenet toimivat monissa eri yhteyksissä vieden alan yrittäjien arkipäivän ongelmineen tiedoksi uudistuksia tehtäessä. Viranomaisvalvonta Olemme saaneet yrittäjiltä yhä enenevässä määrin yhteydenottoja liittyen epäyhtenäisiin viranomaiskäytäntöihin ja muihin yrittäjien kokemiin epäkohtiin valvonnan suhteen. Asian noustessa toistuvasti esiin päätimme kutsua asianosaiset koolle keskustelemaan tilanteesta. Järjestimme tapaamisen, johon osallistuivat edustajat aluehallintovirastosta (AVI), sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sekä Suo- 4

5 men Yrittäjistä. Tapaamisen tavoitteena oli keskusteluyhteyden avaaminen ja yhteistyön tiivistäminen lupa- ja valvonta-asioihin liittyen. Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyön tiivistämiselle on tarvetta ja seuraava tapaaminen järjestettiinkin elokuussa, tällä kertaa mukana olivat edustajat myös Sosiaalialan Työnantajaliitosta ja Terveyspalvelualan liitosta. Tapaamisessa keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa myös vastaavia alueellisia ryhmiä, joihin otettaisiin mukaan myös toimialan yrittäjiä ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekikin aloitteen alueellisen ryhmän kokoamiseksi. Yhteistyö jatkuu edelleen. Kuntien toiminnan kehittäminen TESO ry oli mukana laatimassa Suomen Yrittäjien Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta Kymmenen esitystä kuntien tuottavuuden ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi toimenpide-ehdotusta. Ehdotuksessa tuotiin esiin yrittäjien näkemyksiä kuntien vastuulla olevien palveluiden tuottavuuden lisäämisestä. Lisäksi ehdotuksessa esitettiin kuntien velvoitteiden vähentämistä sekä yksityisen sektorin toimintaedellytysten vahvistamista. Asumisen tukijärjestelmä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) jakamat avustukset erityisasumiseen ovat vääristäneet kilpailua hyvinvointipalveluissa. Kaikki yritykset eivät voi hakea ARA: n myöntämää tukea ja toisaalta onko palveluntuottajalla suuria intressejä lähteäkään kiinteistöbisnekseen. Avustuksilla, jotka lähes poikkeuksetta kohdistuvat samoille yrityksille, on suuri vaikutus paikallisten pienyrittäjien olemassaolon ja kasvun edellytyksiin. ARA:n rooli (valtion tuki) kasvoi asumispalveluissa entisestään vuoden 2012 aikana ja TESO ry teki Euroopan komissiolle kantelun valtion myöntämän avustuksen kilpailua vääristävistä tekijöistä. Vuoden 2013 maaliskuussa toimitimme lisäselvityksen ensimmäiseen komissiolta saamaamme vastaukseen. Maaliskuun lopussa saimme Euroopan komissiolta lopullisen vastauksen, jonka mukaan Suomen viranomaisten toimenpiteet ovat ratkaisseet valituksen taustalla olleet rakenteelliset ongelmat eikä niitä tulisi enää jatkossa esiintyä. Suomen viranomaisten toimenpiteillä viitattiin silloisen asunto- ja viestintäministerin Krista Kiurun aloittamaan selvitystyöhön, jonka tuloksina valmistuivat ympäristöministeriön raportit 18/2012: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen, Olavi Syrjänen sekä 21/2012: Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta, Saila Eskola. Komissiolta saamastamme vastauksesta huolimatta olemme edelleen seuranneet ARAn tukipolitiikkaa ja olleet aktiivisesti yhteydessä suoraan ARAan, kansanedustajiin että median edustajiin asumisen tukijärjestelmän ongelmakohtiin liittyen. HYVÄ-ohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittisen kehittämisohjelma HYVÄ II neuvottelukunnan vuosille HYVÄ ohjelman tavoitteena ovat 1) asiakaslähtöiset ja tulokselliset palvelut, 2) palvelumarkkinoiden 5

6 toimivuus ja 3) hyvinvointipalvelut kasvualana. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, varapuheenjohtajana kansliapäällikkö Erkki Virtanen, pääsihteerinä kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho ja sihteerinä toimialapäällikkö Sanna Hartman, kaikki työ- ja elinkeinoministeriöstä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat laajasti eri sidosryhmiä ja neuvottelukunnan asiantuntijana toimii TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä. Vuonna 2013 HYVÄ-ohjelmassa jatkettiin aktiivista työtä vuonna 2011 käynnistetyn FinlandCare ohjelman parissa. FinlandCare toimii hoito- ja hoivapalveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi ja ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Finpro. Ohjelman tavoitteena ovat hoito- ja hoivapalvelualan yritystoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen, toimialan osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen. HYVÄ-ohjelmassa jatkettiin myös työtä hoiva-avustajakoulutukseen liittyen. Lähihoitajatutkinnon osiin perustuva työvoimakoulutus hoiva-avustajan tehtäviin käynnistyi vuonna 2011 ja tällä hetkellä koulutuksia toteutetaan lähes kaikilla ELY-keskusalueilla. Vuoden 2013 lopulla hoiva-avustajakoulutuksesta valmistui esite, jossa kerrotaan hoiva-avustajan tehtävästä, koulutuksen sisällöistä ja henkilöstömitoitusta koskevista suosituksista. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Marraskuussa 2013 Suomen hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Rakennepoliittisen ohjelman tehtävänä on korjata julkisen talouden rahoitusvaje ja siten turvata tulevat etuudet ja palvelut. Rakennepoliittinen ohjelma pitää sisällään useita toimialan yrittäjyyteen vaikuttavia asioita; oppisopimuskoulutusta uudistetaan, kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja, kelpoisuusvaatimuksia uudistetaan ja hankintalain kokonaisuudistus käynnistyy toden teolla Euroopan Unionin hankintadirektiivin valmistuessa alkuvuodesta TESO ry tulee tulevina vuosina osallistumaan mahdollisimman monilta osin rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyviin kehittämis- ja lainsäädäntöhankkeisiin. KASTE-ohjelma KASTE - sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa ( ) jatketaan KASTE II ohjelmalla vuosina KASTE II toimii kehittämisen sateenvarjo-ohjelmana tavoitteena 1) hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat, 2) sosiaalija terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti. Tavoitteita rajataan kuudella osaohjelmalla. Sähköinen tietohallinto Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta toteuttaa ja kehittää valtakunnallisiin tietojärjestelmiin liittyviä palveluja. Kolmessa vaiheessa toteutettavat päätavoitteet ovat jo laajalti käytössä oleva sähköinen lääkemääräys (E-resepti) sekä kansallinen potilastiedon arkisto ja kansallinen asiakastiedon arkisto. TESO ry:llä on varsinainen ja varajäsen neuvottelukunnassa. 6

7 Suomen Yrittäjät Suomen Yrittäjäpäivät pidettiin Lappeenrannassa Liittokokousedustajana toimi TESO ry:n puheenjohtaja Kalle Junnila. Suomen Yrittäjien toimialajärjestönä TESO ry pystyy vaikuttamaan yrittäjien edunvalvontaan oman toimialansa lisäksi myös yleisellä tasolla ja Suomen Yrittäjät kuulee TESO ry:n edustajia toimialaan liittyvissä kysymyksissä. 3. Kansainvälisyys EU:n myötä kansainvälisyys lisääntyy. TESO ry on tehnyt kuluvan vuoden aikana yhteistyötä sekä kansainvälisen European Confederation of Care-Home Organisations E.C.H.O- järjestön että The European Federation for Services to Individuals EFSI ryhmän kanssa. ECHO on EU-maiden kansalliset sosiaali- ja terveysalan yrittäjien edunvalvontajärjestöt yhteen kokoava elin, jolla on toimisto Brysselissä. ECHOn tavoitteena on vaikuttaa päätöksentekoon EU-tasolla. TESO ry:n puheenjohtaja toimii edustajana ECHO:n kokouksissa. Suomen lisäksi jäsenmaita ovat Portugali, Espanja, Italia, Englanti, Alankomaat, Kreikka, Belgia, Ranska, Puola, Saksa ja Bulgaria. EFSI on EU-maiden välinen yhteistyöryhmä, jonka jäseninä on kotihoitoyrityksiä edustavia järjestöjä. Kotihoitoon liitetään tässä yhteydessä kotityö-kotipalvelu sekä kotisairaanhoito. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on muun muassa löytää tapoja, joilla voidaan tukea vanhusten, vammaisten ja lapsiperheiden kotona asumista. TESO ry:n edustajaksi työryhmään on nimetty Merja Lovén, joka toimii kotipalveluyrittäjänä Rauman seudulla. Työryhmä kokoontuu Brysselissä muutaman kerran vuodessa työpajaluonteisesti sekä vaihtaa kuulumisia sähköisesti. 4. Yhteistyö TESO ry:n yhteistyökumppaneita ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy, FastROI Oy ja Handico Finland Oy. Yhteistyötä tehtiin paljon eri alaan vaikuttavien tahojen kanssa. Yliopistot, koulut ja kehittämiskeskukset olivat aktiivisia keskustelussa yrittäjien kanssa ja kiinnostuneita yrittäjien koulutustarpeista. Yrittäjiä toimi koulujen asiantuntijaluennoitsijoina. 7

8 TESO-AKATEMIA sivustot olivat käytössä ja niiden markkinointia tehostettiin. Sivustot on toteutettu Tampereen Aikuiskoulutuksen vetämän hankkeen avulla. Tarkoituksena on auttaa yrittäjää löytämään ns. yhdeltä luukulta tarvitsemansa koulutuksen itselleen tai työntekijöilleen. TESO-Akatemian sivut löytyvät osoitteesta 5. Koulutus ja tiedotustoiminta Suomen Hoivayrittäjät Oy:n julkaisema lehti ilmestyi vuoden aikana poikkeuksellisesti vain kerran. Lehden painosmäärä oli 6000 kappaletta. Keväällä ilmestyneessä lehdessä käsiteltiin muun muassa hoiva-avustajia ja ulkomaista työvoimaa, sukupolvenvaihdosta, lakimuutoksia sekä oikeuskäytäntöä asumispalveluiden kilpailuttamiseen liittyen. Lehti jaettiin muun muassa kaikkiin alan yrityksiin, ministeriöihin, eduskuntaan sekä aluehallintoviranomaisille. Lehteä on jaettu myös TESO ry:n koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa järjestettiin Jämsän Himoksella tapaaminen teemana aluehallintoviranomaisten toiminta yrittäjien näkökulmasta sekä oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Tapaamiseen osallistui 25 henkilöä mukaan lukien Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiamies Tuomas Telkkä järjestettiin Hoivapohjanmaa kiertue paikkakuntina Kokkola, Vaasa ja Seinäjoki. Vapaamuotoisiin keskustelutilaisuuksiin kutsuttiin kaikki alueen sosiaali- ja terveysalan yrittäjät. Mukana kiertueella olivat TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä, toimialapäällikkö Sanna Hartman työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiamies Tuomas Telkkä järjestettiin työoikeudelliset kysymykset koulutuspäivä Kuopiossa. Koulutukseen osallistui 18 henkilöä. Kouluttajana toimi lainsäädäntöasioiden päällikkö varatuomari Janne Makkula Suomen Yrittäjistä järjestettiin perinteinen kevään koulutusmatka Ranskan Nizzaan. Matkalle osallistui 26 henkilöä. Matkaan sisältyi yksi seminaaripäivä ja neljä yritysvierailua. Vierailukohteina olivat vanhainkoti Résidence la Vençoise, vanhusten asumispalvelukeskus Le Clos de Cimiez sekä vammaisjärjestön asumispalveluyksikkö ja työpaja. Seminaaripäivässä olivat mukana Ranskalaisen sisarjärjestömme Synerpan edustajat Arnaiz-Naume ja Fraysse, jotka kertoivat Ranskan hoivapalvelujärjestelmästä keskittyen vanhusten ja vammaisten hoitoon. 8

9 TERVE-SOS 2013 messutapahtuma järjestettiin Turussa TESO ry järjesti hoivayrittäjätreffit yhteistyökumppaninsa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tiloissa. Tilaisuuden avasi Tommy Degerholm Ifistä, puheenvuoron piti myös työeläkeyhtiö Varman edustaja Jussi Peltonen. Treffeillä palkittiin vuoden hoivayrittäjä 2013, Tuula Savolainen Mäntän Palvelukoti Oy:stä. Palkinnon luovutti Ulla-Maija Laiho työja elinkeinoministeriöstä järjestettiin koulutuspäivä vanhuspalvelulaista Tampereella. Koulutuspäivään osallistui 37 yrittäjää. Puhujina koulutuspäivässä olivat Hanna Ahonen ja Riitta Husso Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), Marjatta Aittolahti ja Riitta Heinonen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta sekä TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä TESO ry:n hallituksen jäsen, Mäntän Palvelukoti Oy:n yrittäjä Tuula Savolainen oli TESO ry:n edustajana SuomiAreenalla Porissa. Keskustelun aiheena olivat sotealan ammattilaisten tarve ja uusien hoitajien kouluttaminen pitäisikö hoitajia kouluttaa työpaikoilla? järjestettiin opintomatka Brysseliin. Matkalla oli mukana 20 henkilöä. Matkan aikana vierailimme vanhusten hoitokodissa Home Sebrechts, jonka johtaja Annie Schoukens esitteli meille hoitokodin toimintaa ja kertoi yleisesti Belgian sosiaalija terveyspalvelujärjestelmästä. Illallisvieraaksi saimme Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Brysselin toimiston edustajan Pasi Moision, joka kertoi meille edunvalvontatyön arjesta EU-tasolla. Matkan pääkohde oli Euroopan Parlamentti, jossa tapasimme Sirpa Pietikäisen, Hannu Takkulan, Sari Essayahin ja Nils Torvaldsin muun muassa uuteen hankintadirektiiviin liittyvän keskustelun merkeissä järjestettiin seminaariristeily M/S Viking Gracella välillä Turku- Tukholma. Matkalla oli mukana 27 henkilöä. Seminaarissa käsiteltiin viranomaisyhteistyötä ja edunvalvontaa, kilpailulainsäädäntöä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukipolitiikkaa sekä kuultiin HYVÄ-hankkeen ajankohtaiset terveiset työ- ja elinkeinoministeriön toimialapäällikkö Sanna Hartmanin kertomana. TESO toteutti valtakunnallisen yksityisten sosiaalipalveluntuottajien kyselytutkimuksen; tutkimuslomake lähetettiin kesäkuussa sähköisesti noin 3000 yrittäjälle, tulokset analysoitiin syksyn aikana ja julkaistiin syyskokouksen yhteydessä lokakuussa. Tutkimuksen vastausprosentti oli 30,8 ja tuloksia käytetään TESO ry:n toiminnan kehittämiseen. TESO ry:n yhteistyökumppaneista tutkimuksessa olivat mukana If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, FastROI Oy sekä Opteam Oy, jotka saivat tutkimustulokset käyttöönsä omaa toimialaansa koskevien kysymysten osalta. Lisäksi TESO ry:n edustajat olivat mukana Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon päivillä, järjestöpäivillä ja yrittäjäpäivillä. 9

10 Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana 4. Lisäksi jäsenistölle toimitettiin yksittäisiä tiedotteita ajankohtaisista aiheista sekä tietoa tulevista koulutuksista ja muista tapahtumista. Myös yhdistyksen Facebook-sivuja sekä jäsenistön suljettua Facebook-ryhmää hyödynnettiin viestinnässä. 6. Hallitus ja työryhmät TESO ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kuopiossa Hotelli IsoValkeisessa ja syyskokous Tampereella Hotelli Victoriassa Syyskokouksen yhteydessä julkaistiin TESO ry:n valtakunnallisen yksityisten sosiaalipalveluntuottajien kyselytutkimuksen tulokset. TESO ry:n hallitus kokoontui 6 kertaa toimintavuoden aikana. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Toukokuussa hallitus kokoontui TERVE-SOS messujen yhteydessä Turussa ja kesäkuun kokousta vietettiin perinteisen lounasristeilyn merkeissä Tampereen Pyhäjärvellä. Muut kokoukset järjestettiin TESO ry:n toimistolla Tampereella. Lisäksi hallitus vietti KIVA päivää (kilpailu ja vaikuttavuus) Tampereen Kehräsaaressa. KIVA-päivän ohjelmasisältöinä oli markkinoinnin ajankohtaisia aiheita ja hissipuheen suunnittelua, stailauskoulu sekä Tappara- Ässät ottelu ja yhteinen illanvietto. Hissipuhe- ja stailausoppeja osallistujien on mahdollista hyödyntää niin omassa työssään kuin TESO ry:n markkinoinnissa. Hallituksen jäsenet 2013: Puheenjohtaja Junnila Kalle, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Varsinaiset jäsenet: Kivi Susanne, SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy, Seinäjoki (varapuheenjohtaja) Liimatta Miika, Care Component Oy, Turku Lovén Merja, Tmi Merja Lovén, Rauma Peltonen Jussi, Hovi Group Oy, Espoo Riihimäki Pekka, Atmos Oy, Espoo Roilas Paula, Etelä-Karjalan Terveyspalvelu Oy, Lappeenranta Saarelainen Erja, Narikka Erja-Birgit Oy, Järvenpää Savolainen Tuula, Mäntän palvelukoti Oy, Mänttä Varajäsenet: Huttunen Merja, OIVA Riihi Oy, Kuopio 10

11 Höydén-Kalli Katja, Kantrai Oy, Rauma Lammi Erkki, Recare Oy, Merikarvia Närjänen Jaana, Sevinio Oy, Kangasala Pekkala Tommi, Oulun Perhehoitokoti Pekkala Ky, Oulu Salminen Sirpa, Mouhijärven Iltalakoti Oy, Sastamala Selänpää Eveliina, Mansikkapuisto Oy, Hämeenlinna Matti Vihma, Johanneskoti Oy, Varistaival Edustukset: Suomen Yrittäjät Hallitusjäsen Kalle Junnila, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Hyvinvointivaliokunta Marjo Rönkä, TESO ry Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) / Sosiaalialan työnantajaliitto Hallitusjäsen Kalle Junnila, Liedon Yksityinen Hoitokoti, Lieto Yritysvaltuuskunta, Miika Liimatta, Care Component Oy, Turku Kuluttajariitalautakunta Jäsen Jouko Kärkkäinen, Maisonkoti Oy, Kerava Sosiaali- ja terveysministeriö Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta varsinainen jäsen Marjo Rönkä, TESO ry, varajäsen Jussi Peltonen, Hovi Group Oy ( ) Työ- ja elinkeinoministeriö Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen ohjelma (HYVÄ II hanke) neuvottelukunnan asiantuntija Marjo Rönkä, TESO ry Gero Center säätiö Hallitusjäsen Merja Vihma, Johanneskoti Oy, Heinävesi Valtuuskunnan jäsen Jussi Peltonen, Hovi Group Oy, Espoo Opetushallitus Sosiaalialan koulutustoimikunta ( ) Susanne Kivi, SK Lastensuojelu- ja Kuntoutus Oy, Seinäjoki, Suomen Yrittäjien varajäsenenä Kirsi-Marja Smeds Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta ( ) Helena Hentunen, Helmakodit Oy, Kalajoki Vanhustyön tutkintotoimikunta ( ) Helmi Lappalainen, Hoitokoti Eerika Oy, Kitee Psykiatrisen hoidon tutkintotoimikunta ( ) Helena Hentunen, Helmakodit Oy, Kalajoki Eläketurvakeskus 11

12 Suomen Yrittäjien varajäsenenä Yrittäjien neuvottelukunnassa Anne Kangas, Hoitokoti Päiväkumpu Oy, Helsinki. Neuvottelukunta on yrittäjäkuntaa laajasti edustava foorumi yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämistä koskevissa asioissa. 7. Lausunnot, kuulemistilaisuudet, kannanotot, tapaamiset ym. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, työryhmän väliraportti (STM 10:00/2011) Kuulemistilaisuus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira): Vanhustenhuollon valvontaohjelma (ensimmäistä kertaa palveluntuottajat mukana valvontaohjelman valmistelussa) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (STM 111:00/2012) Lausunto opetushallitukselle: Luonnos vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista Kirjallinen kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle: Vanhuspalveluiden laatusuositus yksityissektorin kommentteja Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Hallituksen esitys lastensuojelulain 29 muuttamiseksi (STM036:00/2013) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportti sekä työryhmän esitys lastensuojelun laatusuositukseksi (STM071:00/2012) Kirjallinen kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeushankkeessa valmisteltu lainsäädäntö Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Rajat ylittävä terveydenhuolto (Suomen Yrittäjien hyvinvointi- ja palvelumarkkinoiden valiokunnan jäsenten yhteinen lausunto, valiokunnan edustaja kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa) Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan jäsenten tapaaminen aiheena sääntelyn haasteet ja epäjohdonmukaisuudet. Yrityskäynti Pukkilassa ja toiminnanjohtaja Marjo Röngän puheenvuoro. 12

13 Pirkanmaan kansanedustajien tapaaminen aiheena sääntelyn haasteet ja epäjohdonmukaisuudet. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kutsumana keskustelutilaisuudessa aiheena epäyhtenäiset viranomaiskäytännöt ja ARA-tukien kilpailuneutraliteetti. Työ- ja elinkeinoministeriön kutsumana keskustelutilaisuudessa aiheena sosiaalisen asuntotuotannon kilpailuneutraliteetti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukiin ja niiden valvontaan liittyvissä kysymyksissä olemme olleet suorassa yhteydessä ARAn edustajiin. Lisäksi olemme selvittäneet Valtiokonttorista veteraanien palveluihin liittyviä kysymyksiä. TESO ry esiintyi vuoden 2013 aikana lehtiartikkeleissa ja yhdistyksen mielipidekirjoituksia julkaistiin useissa eri lehdissä. Esimerkkeinä toiminnanjohtaja Marjo Rönkää haastateltiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) sidosryhmälehti Raikussa Järjestöt eivät ole enää markkinahäirikköjä jutussa ja Outokummun Seudussa julkaistiin TE- SO ry:n mielipidekirjoitus koskien Outokummun kaupunginhallituksen päätöstä uudesta palveluasuntorakentamisesta. Muita lehtiä, joissa TESO ry oli tavalla tai toisella esillä olivat muun muassa Aamulehti, Karjalainen ja Uudenkaupungin Sanomat. 13

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Vuoden 2010 toiminta Toiminnanjohtajan katsaus 2 Edunvalvonta 3 Kansalaistoiminta 3 Koulutus 4 Malike 4 Viestintä 5 Kurssikeskus Mertiöranta 5 Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Pellervo-Seura. Reflex Blue

Pellervo-Seura. Reflex Blue Pellervo-Seura Reflex Blue 109. toimintavuosi 2008 Etuja jäsenille meille Suomessa, Pellervo-Seura ry Pellervo-Seura on osuustoiminnallisten yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

HYVÄ 2013 2015 toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet 2014 2015, aikataulutus kevät 2014 18.11.2013

HYVÄ 2013 2015 toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet 2014 2015, aikataulutus kevät 2014 18.11.2013 HYVÄ 2013 2015 toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet 2014 2015, aikataulutus kevät 2014 18.11.2013 PALVELUMARKKINOIDEN TOIMIVUUDEN KEHITTÄMINEN Tavoite ja toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyökumppanit Aikataulu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS 4 KULUTTAJAPARLAMENTTI ESITTÄYTYY 5 KULUTTAJAPARLAMENTIN TOIMINTAA KOORDINOI KULUTTAJALIITTO 11 MITÄ TARKOITTAA

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TEM001:00/2009 TEM/2812/00.03.02.01/2009. Hyvinvointialan työ ja elinkeinopoliittinen 17.2.2012 HYVÄ NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA TEM001:00/2009 TEM/2812/00.03.02.01/2009. Hyvinvointialan työ ja elinkeinopoliittinen 17.2.2012 HYVÄ NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Hyvinvointialan työ ja elinkeinopoliittinen kehittäminen HYVÄ PÖYTÄKIRJA 17.2.2012 TEM001:00/2009 TEM/2812/00.03.02.01/2009 HYVÄ NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 16.2.2012 klo 13.00 15.00 Paikka Smolna,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot