TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Toimintaympäristö vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011"

Transkriptio

1 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän alkuvuodesta 2010 julkaistussa loppuraportissa, jossa esitellyillä keinoilla pyritään pidentämään suomalaisten työuria. Työryhmän ja sen jatkotyöryhmien esittämät tavoitteet tulevat linjaamaan työterveyshuollon toimintakenttää ja sisältöä tulevina vuosina. Laadukkaan työterveyshuollon kulmakiviksi on nostettu työkyvyn edistäminen ja työssä jatkamisen tukeminen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy, työterveyshuollon tehokkaat ja vaikuttavat prosessit, vaikuttavuuden mittarit sekä hyvä yhteistyö työpaikkojen kanssa. Vuoden 2011 alusta voimaan tulevaksi kaavaillulla sairausvakuutuslain muutoksella tuetaan työkyvyttömyyttä ehkäisevää toimintaa. Lakiesityksen mukaan 60 prosentin korvauksen ehtona olisi jatkossa työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä sopimat tavoitteet ja käytännöt työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamiseksi. Mallin käytäntöön juurruttaminen ja onnistunut yhteistyö asiakasyritysten kanssa on työterveyshuollon suurin haaste vuodelle Samaan aikaan Kelan korvaushakemus muuttuu sähköiseksi siten, että jo vuoden 2011 korvauksia tullaan hakemaan uusimuotoisella kaavakkeella. Työterveyshuollon profiilia yhtenä tärkeänä aikuisten terveyttä hoitavana erikoisalana tulee nostaa. Tämä tapahtuu luontevimmin sellaisissa eri erikoisalojen yhteisissä koulutuksissa, joilla luodaan yhteisiä toimintatapoja ja saumattomia hoitoketjuja. Ahtelan työryhmän raportti korostaa myös työkyvyn tukemisen toteuttamista yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman oikea-aikainen ja viiveetön hoitoon ja kuntoutukseen pääsy hoidon ja kuntoutuksen koordinaatiovastuun säilyessä kuitenkin työterveyshuollossa. Suomalaisen terveydenhuollon korvausjärjestelmän uudistamisesta käydään keskustelua. Korvausjärjestelmän uudistamiskeskusteluissa on pidettävä huolta siitä, ettei työterveyshuollon asemaa horjuteta. Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen hallitus aloitti kesällä 2010 työn yhdistyksen strategian uudistamiseksi. Tavoitteena oli huomioida entistä paremmin suomalaisen työterveyshuollon muuttuva toimintakenttä ja työterveyshuollolle yhteiskunnan taholta asetut haasteet ja tavoitteet. Keskeisiksi teemoiksi nostettiin työterveyshuollon uudistaminen ja vaikuttavuuden lisääminen, työelämän laadun parantaminen pelkän uran pidentämisen lisäksi, osatyökykyisten työssäolon edistäminen ja työelämän tuntemuksen lisääminen. Työterveyslääkärin profession kirkastaminen ja työterveyslääkärin perustyön arvostuksen nostaminen ansaitsevat myös huomiomme. Professioon liittyvät myös kysymykset pätevöittävän koulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen sisällöstä ja laadusta sekä työterveyslääkäri-nimikkeen käytöstä. Lisäksi yhdistys tulee kehittämään jäsenpalveluitaan. Yhdistyksen uudistettu strategia tulee olemaan toiminnan ohjenuorana vuonna 2011.

2 2 2. STLY rakentaa suomalaista työterveyshuoltoa Yhdistys kannustaa jäsenistöään olemaan aktiivisia työpaikoille ja asiakasyrityksiin suuntautuvassa toiminnassaan ja tehostamaan työkyvyn ylläpitoon tähtääviä toimintoja. Jotta näillä olisi todellista vaikuttavuutta, ne tulee suunnitella ja toteuttaa läheisessä yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työterveyshuollon toiminnan mittareita tulee myös kehittää ja pyrkiä entistä enemmän arvioimaan oman toiminnan ja työpaikkayhteistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sähköisiä potilasjärjestelmiä tulee kehittää niin, että ne mahdollistavat ko. seurannan. STLY tulee vuonna 2011 olemaan mukana kehittämässä näitä tärkeitä asioita. Työterveyshuollon koulutuksen tulee vastata mahdollisimman hyvin käytännön työelämän haasteisiin ja tarpeisiin. Erikoislääkärikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen riittävyys on varmistettava ja niiden sisältöön vaikuttaminen on tärkeää. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen kuuluvaa uutta johtamiskoulutusta tulee myös edelleen kehittää. Yhdistyksen hallituksen nimeämä edustaja osallistuu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän toimintaan, mitä kautta yhdistys on mukana vaikuttamassa työterveyshuollon koulutuksen kehittämiseen. Kotimainen yhteistyö Yhdistyksen hallituksen nimeämät edustajat jatkavat sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa sekä neuvottelukunnan kehittämis- ja seuranta-, koulutus- ja ammattitautijaoksissa tuoden sinne työterveyshuollon kentän näkemyksen ja tarpeet. Neuvottelukunnan ammattitautijaosto seuraa ammattitautien ja työperäisten sairauksien diagnostiikkaa, ilmaantuvuutta ja ennaltaehkäisyä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita. Yhdistyksellä on myös edustaja sosiaali- ja terveysministeriön työhyvinvointifoorumin työterveyshuolto-teemassa. Yhdistys jatkaa myös tiivistä yhteistyötä Kelan kanssa ja sillä on edustaja Kelan työterveyshuoltoneuvottelukunnassa. Yhteistyötä Työterveyslaitoksen, työmarkkinajärjestöjen, Lääkäriseura Duodecimin ja Työterveyshoitajaliiton kanssa jatketaan tiiviisti. Suomen Lääkäriliiton Työterveyslääkärit - alaosaston johtokunnassa on yhdistyksen hallituksen nimeämä jäsen ja yhteistyötä liiton valtuuskunnan ja valiokuntien työterveyslääkärijäsenten kanssa jatketaan. Tammikuussa yhdistyksen hallitus järjestää perinteisen Tammiseminaarin, jonne kutsutaan yhdistyksen paikallisosastojen puheenjohtajat, Lääkäriliiton valtuuskunnan työterveyslääkäri-jäsenet ja Työterveyslääkärit - alaosaston johtokunta. Maaliskuussa järjestetään tärkeimpien sidosryhmien kanssa Yhteistyöseminaari Peurungassa. Yhdistys tekee edelleen yhteistyötä myös muiden erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa mm. yhteisten koulutusten ja Käypä hoito -suositusten muodossa. STLY osallistuu Helsingin Lääkäripäivien ( ) ohjelmaan sessiolla Terveydenhuollon verkosto nuoren tueksi työuran alun turvaamiseksi. Kansainvälinen yhteistyö Yhdistys on mukana rakentamassa kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla Suomessa pidettäviin kansainvälisiin työterveyshuoltoa koskeviin kokouksiin. Lisäksi yhdistyksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti omissa toimintaympäristöissään kansainvälisten vieraiden vastaanottamiseen. Yhdistyksen hallituksen edustaja on mukana International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services - kokouksen järjestelytoimikunnassa. Kokous pidetään Hanasaaressa, Espoossa. Pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään jatkamalla Ruotsin,

3 Norjan ja Suomen työterveyslääkäriyhdistysten vuoden 2012 yhteisseminaarin valmistelua. Euroopan tasolla osallistutaan UEMS:n (Euroopan erikoislääkäriliittojen) työterveysjaoksen kokouksiin ja toimintaan. Suomella on jaoksessa 2 edustajaa. Euroopan tasolla seurataan myös yleislääkärijärjestön toimintaa. Kevään 2012 ICOH seminaari Mexicossa 2012 tulee tarjoamaan seuraavan näyttävän foorumin, jossa STLY:n jäsenet voivat verkostoitua kansainvälisesti ja esitellä omia tutkimuksiaan. STLY järjestää ICOH:n yhteyteen oman prekongressin ja yhdistys tukee apurahoin jäsentensä osallistumista sekä varsinaiseen kongressiin, että prekongressiin. Prekongressin tieteellinen ohjelma suunnitellaan vuonna STLY tukee työterveyslääkärin professiota Työterveyslääkärin ammatillinen identiteetti ja toiminnan periaatteet, professio, kaipaavat jatkuvaa selkiinnyttämistä jäsenmäärän jatkuvan kasvun ja monien eri intressitahojen aiheuttaman ristivedon vuoksi. STLY tukee työterveyslääkärin professiota monin tavoin. Yhdistyksen säännöt ja eettiset periaatteet ovat kotisivuilla koko ajan jäsenistön luettavissa. Vuoden 2011 aikana käydään aktiivista keskustelua työterveyslääkärin professiosta eri foorumeilla ja aihetta käsitellään mm. koulutustilaisuuksissa. Lisäksi Työterveyslääkärilehdessä julkaistaan teesejä ja artikkeleja työterveyslääkärin professiosta, minkä toivotaan herättävän avointa keskustelua aiheesta myös jäsenistön keskuudessa. Erikoislääkärikoulutuksen MOJO-osioon (moniammatillinen johtaminen) ja siinä nimenomaan työterveyslääkärin tarvitsemaan lähiesimieskoulutukseen, vaikutetaan valtakunnallisen erikoislääkärikoulutustyöryhmän kautta. Työterveyslääkärinimikkeen käyttö Työterveyslääkäri-nimikkeen käyttö on kentällä kirjavaa. STLY:n hallitus on pohtinut nimikkeen käyttöä ja osallistunut asiasta käynnistyneeseen laajempaan keskusteluun. Vuoden 2011 aikana on tavoitteena kuulla jäsenistön ja eri yhteistyötahojen sekä palveluntuottajien mielipiteet asiasta ja sen jälkeen valmistella suositus nimikkeen käytölle yhteisten käytäntöjen vakiinnuttamiseksi. Etiikka Työterveyslääkärin eettiset toimintaperiaatteet ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulta. Eettinen valiokunta seuraa ajankohtaiskeskustelua eri foorumeilla, nostaa tarvittaessa eettistä näkökulmaa esiin ja kirjoittaa 1-2 kolumnia kuhunkin Työterveyslääkäri- lehteen lehden aiheeseen tai ajankohtaiseen tilanteeseen liittyvästä eettisestä pulmasta. Eettinen koulutus nivoutuu vuonna 2011 muuhun yhdistyksen järjestämään koulutukseen. Jäsenkyselyt STLY voi tehdä toimintakauden aikana sähköisiä jäsenkyselyjä oman toimintansa kehittämiseksi ja jäsenistön mielipiteen selville saamiseksi ajankohtaisiin työterveyshuoltokysymyksiin liittyen. Hallituksen erillisellä päätöksellä sähköpostiosoitteita voidaan käyttää myös työterveyshuoltoa palveleviin tieteellisiin, tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. Työterveyshuoltoon liittyvä tutkimus STLY kannustaa jäsenistöään osallistumaan alan tutkimustoimintaan ja tutkijakoulutoimintaan.

4 4 Yhdistys tarjoaa tukeaan tutkimusten tekijöille myöntämällä apurahoja ja mahdollistamalla kyselyjen tekemisen sähköisenä yhdistyksen jäsenille. Tutkimustuloksia on mahdollista esitellä yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja Työterveyslääkärilehdessä. Työterveyslääkärin työkalujen kehittäminen Työkykyneuvottelut ovat yksi tärkeimmistä työterveyslääkärin työkaluista yksilön työkyvyn ollessa uhattuna tai epäsuhdassa työtehtäviin nähden. Työkykyneuvottelut ovat myös keskeinen yhteistyön muoto asiakasyrityksen kanssa. Onnistuakseen työkykyneuvottelut edellyttävät yhteistyöltä myös laajempaa aspektia: mm. sopimukset ja suunnitelmat sairauspoissaolojen seurannasta ja työkyvyn tukemisesta, osallistujilta hyviä vuorovaikutustaitoja jne. Toimintatapa ei kuitenkaan ole ongelmaton, kuten mm. valvontaviranomaisten tilastot osoittavat. Yhdistys järjestää vuoden 2011 aikana koulutusta työkykyneuvotteluihin liittyen. Lisäksi aiheesta kirjoitetaan Työterveyslääkärilehdessä. 4. STLY palvelee jäsenistöä Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita sekä tukea jäsenistön hyvinvointia ja työkykyä. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla jäsenistölle koulutusta, mahdollisuuksia verkostoitua ja konsultoida toisiaan ja kehittää yhdessä yhtä maailman parhaista työterveyshuolloista. Lisäksi pyritään tarjoamaan tilaisuuksia rentoutumiseen, viihtymiseen ja uusien ideoiden syntyyn. Yhdistys täyttää vuonna vuotta. Yhdistyksen toiminta Jäsenistö Työterveyslääkäriyhdistyksen jäsenmäärä on vuoden 2010 lopulla noin Uusjäsenhankinnassa ja yhteydenpidossa tärkeimpiä väyliä ovat paikallisyhdistystoiminta, koulutukset, yhdistyksen kotisivut ja sekä jäsenlehti. Sääntömääräiset kokoukset Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingissä USTLY:n järjestämän kevätseminaarin ( ) yhteydessä. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään Helsingissä 65-vuotisjuhlien ( ) yhteydessä. Hallitus Hallituksen toiminta perustuu yhdistyksen uuteen strategiaan. Lisäksi hallitustyöskentelyssä jatketaan suunnitelmallisuuden, avoimuuden ja vuorovaikutuksen kehittämistä sekä hallituksen sisällä, että jäsenistön ja hallituksen välillä. Hallitus nimeää toimintakaudelle 2011 vastuuhenkilöt ainakin seuraaville toimintoalueille: Talous, koulutus, viestintä, etiikka, apurahat, kansainvälinen toiminta, paikallisyhdistysyhteistyö, Lääkäriliiton Työterveyslääkärit -alaosasto, Vierumäki, jäsenkyselyt, verkostotyöryhmä, Tietosuoja työterveyshuollossa työryhmä, Lääkäripäivät sekä Työ-, terveys- ja turvallisuuspäivät. Lisäksi hallitus osallistuu Käypä hoito-lausuntojen laatimiseen, seuraa erikoislääkärikoulutusta sekä nimeää tarvittaessa edustajia työterveyshuollon kehittämishankkeisiin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, noin 8 kertaa vuoden aikana. Perinteisiä hallituksen kokouksia täydennetään sähköisillä kokouksilla. Valiokuntakokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Työtä sähköisten työvälineiden hyödyntämiseksi hallitustyöskentelyssä jatketaan v Yhdistyksen toimiston hoidosta vastaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry, jossa yhdistyk-

5 selle on nimetty oma vastuuhenkilö. Talous Yhdistyksen talous on ollut pitkään vakaalla pohjalla, vaikka parina viime vuonna tilinpäätös on ollutkin tappiollinen. Jäsenmaksujen jälkeen suurin tulonlähde on Työterveyslääkärilehti. Lomakemyynnin tulot alkavat olla melko pienet ja sen lopettamisen aika on lähellä. Koulutuksien tuotot vaihtelevat. Taloudenhoidossa tavoitteena on kustantaa toimiston toiminta jäsenmaksuilla, stipendit salkun tuotoilla ja erilaiset aktiviteetit lehden ja osin myös koulutusten tuotoilla. Vierumäen toiminnassa pyritään siihen, että tulot kattavat menot. Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmaksut eivät kata tavoitekustannuksia, joten paineita jäsenmaksun nostamiselle on. Paikallisyhdistysyhteistyö Hallitus koostuu paikallisyhdistysten edustajista, jotka tuovat paikallistason toiveita ja terveisiä hallituksen kuultavaksi ja välittävät tietoa STLY:ltä paikallisyhdistyksille. Paikallisyhdistysten yhteystiedot ja toimintailmoitukset päivitetään STLY:n kotisivuille. Paikallisyhdistysten kanssa toteutetaan alueellisia jäsenetu- ja muita koulutustapahtumia. Jokainen paikallisyhdistys vuorollaan järjestää STLY:n kevätkokouksen, vuonna 2011 USTLY Helsingissä. Hallituksen perinteiseen Tammiseminaariin kutsutaan paikallisyhdistysten puheenjohtajat. Tiedotustoiminta Jäsenkirjeet, yhdistyksen kotisivut ja Työterveyslääkäri-lehti muodostavat yhdistyksen tiedotuksen ja vuorovaikutuksen rungon. Tärkeänä tiedotuskanavana toimivat myös yhdistyksen järjestämät koulutukset, joissa jäsenistöllä on mahdollisuus verkostoitua yhteisten asioiden äärellä. Vuonna 2010 perustetun sähköisen jäsenrekisterin myötä jäsenkirjeet lähetetään pääsääntöisesti sähköisinä. Niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet toimistoon sähköpostiosoitettaan, lähetetään perinteinen paperikirje. Kotisivut (www.terveysportti.fi/stly) toimivat lehden ohella yhdistyksen edustuskanavana muillekin kuin jäsenille. Ajankohtaiset asiat ja yhdistyksen omat sekä tärkeiksi katsotut ulkopuoliset koulutukset esitellään kotisivujen koulutuskalenterissa ilmoittautumisohjeineen. Uutena palveluna on otettu käyttöön myös maksullinen palsta avoimille työpaikoille. Työterveyshuollon Foorumi on sähköinen, ei-kaupalliselle ELGG-pohjalle rakennettu, Facebooktyyppinen sivusto, jota STLY:n hallitus ja USTLY ovat koekäyttäneet. Foorumia ylläpitävät yliopistot ja se on avoin mm. Työterveyslääkäriyhdistyksen jäsenille, työterveyshuoltoon erikoistuville sekä heidän ohjaajilleen. Foorumi ei toistaiseksi ole oikein ottanut STLY:n toiminnassa tuulta alleen, eikä sen dokumenttien hallinta-alusta ole vielä vaikuttanut riittävän toimivalta STLY:n laajempaan käyttöön. Foorumin koekäyttöä ja kehitystyötä kuitenkin jatketaan yhteistyössä yliopistojen kanssa. Työterveyslääkäri-lehti Työterveyslääkäri-lehti on yhdistyksen jäsenlehti. Se pyrkii tuomaan esiin paitsi ajankohtaisia asioita ja käsittelemään keskeisiä ilmiöitä, joita työterveyslääkärit arjessaan kohtaavat, myös ilmiöitä oman alan rajapinnoilta. Lehti pitää myös osaltaan yhteyksiä työterveyshuollon kumppaneihin ja erilaisiin sidosryhmiin. Lehti pohtii työterveyslääkärin ammatti-identiteettiä ja osallistuu eettisten asioiden esilläpitoon. Lukijoilta tuleva palaute on tärkeää ja jäsenkuntaa kannustetaan kirjoittamaan omista arjen kokemuksistaan ja näkemyksistään. Tarjotut artikkelit muodostavat olennaisen osan lehden sisältöä. Erikoistumiseen liittyvistä teemoista kirjoitetaan edelleen, samoin työkyky- ja eläkeasioita pidetään esillä. Lehden panos yhdistyksen taloudelliseen vakavaraisuuteen on merkittävä. 5

6 6 Vuoden 2011 teemanumeroiden aiheet ovat: 1/2011 Johtaminen, 2/2011 Ravitsemus mitä neuvoksi?, 3/2011 Moniammatillisuus ja 4/2011 Koulutus, tutkimus ja soveltaminen. Jäsenistön ammatillisen osaamisen ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittäminen Koulutustoiminta Yhdistyksen hallituksen nimeämä edustaja osallistuu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän toimintaan. Erikoislääkärikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen riittävyyden varmistaminen ja niiden sisältöön vaikuttaminen on tässä keskeisellä sijalla. Tavoitteena on, että koulutus vastaa mahdollisimman hyvin käytännön työelämän haasteisiin ja tarpeisiin. Yhdistys nimeää edustajansa myös Työ-, Terveys-, ja Turvallisuuspäivien suunnitteluryhmään ja osallistuu Helsingin Lääkäripäivien ohjelmaan. Yhdistyksen oma täydennyskoulutustoiminta on laajaa ja sen tavoitteena on nostaa työterveyshuollossa tärkeitä ajankohtaisaiheita keskusteluun ja samalla huolehtia työterveyshuollon pysyvämpien peruskysymysten ja tietopohjan levittämisestä. Koulutustoiminta jakautuu jäsenetukoulutukseen, maksulliseen koulutustoimintaan sekä yhteistyökoulutukseen muiden tahojen kanssa. Marraskuussa järjestetään lisäksi juhlaseminaari, jolla yhdistys juhlistaa 65-vuotista taivaltaan. Jäsenetukoulutus perustuu yhteistyöhön erikoislääkäriyhdistysten, lääketeollisuuden tai muiden tahojen kanssa. Tämä koulutus on jäsenille ilmaista ja se toteutetaan alueellisesti. Jäsenetukoulutuksen tavoitteena on kehittää työterveyslääkäreiden valmiuksia kohdata tavallisimmat työkykyä uhkaavat sairausryhmät. Vuonna 2011 toteutetaan jäsenetukoulutuksena mm. Miehen työkyky -koulutuskiertue viidellä yliopistopaikkakunnalla. Maksullisen koulutustoiminnan tavoitteena on kehittää työterveyslääkärin ammattitaitoa työterveyshuollon ydinalueilla. Samalla yhdistys tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia keskustella ajankohtaisista asioista kollegojen kanssa. Koulutustilaisuudet suunnitellaan sisällöltään ja luonteeltaan sellaisiksi, ettei samankaltaisia tilaisuuksia ole muuten tarjolla. Koulutuksissa korostuvat käytännönläheisyys, vuorovaikutus sekä työterveyslääkärin toiminnan eettisyyden ja työterveyshuollon ydinasioiden pohdinta. Osallistumismaksut pyritään pitämään kohtuullisina toimimalla yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden 2011 maksullisia koulutuksia ovat uusille työterveyshuollon lääkäreille suunnattu Lääkärille työterveyshuollon ajokortti - koulutus ( ), perustaitoja soveltava, hieman pidempään työterveyshuollossa toimineille suunnattu Liukkaan kelin kurssi ( ) ja "Työlääketieteen kuoppaisen tien kurssi" Vuonna 2011 järjestetään myös perinteisen laivaseminaarin korvaava Naantalin Kylpylä- Kuivalaivaseminaari ( ). Vuodelle 2012 valmistellaan suomalaista presymposiumia Meksikon ICOH-kongressin yhteyteen. Apurahat Yhdistys tukee työterveyshuoltoon liittyvää tutkimusta ja työterveyslääkäreiden tutkijakoulutoimintaa jakamalla jäsenistölleen apurahoja. Lisäksi tuetaan jäsenistön osallistumista ICOHkongressiin. Apurahoja jaetaan yhdistyksen sijoitustoiminnan tuottojen sallimissa rajoissa. Jäsenistön hyvinvoinnin tukeminen Vierumäki Yhdistyksellä on Vierumäellä lomamökki, jota vuokrataan yhdistyksen jäsenille jaksoperiaatteella maanantaista perjantaihin tai perjantaista sunnuntaihin. Tavoitteena on tukea yhdistyksen jäsenten vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia. Vuokrahinnat ovat kohtuulliset ja niiden tavoit-

7 teena on kattaa mökin ylläpidosta aiheutuvat kulut. Lomamökin käytön periaatteet ja hakuajat löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Kuntoutus Työterveyslääkäreiden kuntoutukset järjestetään yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton Työterveyslääkärit -alaosaston kanssa. Alaosaston johtokunnassa on sitä varten nimetty kuntoutusvastaava. Vuodelle 2011 on anottu Työterveyslääkäreiden ASLAK-kurssia. Mikäli vuodelle 2011 haetaan kuntoremonttia, yhdistys tukee jäsentensä osallistumista siihen. 65-vuotis juhlatoimikunta Yhdistys täyttää toimintavuonna 65-vuotta. Juhlat tullaan toteuttamaan kaksipäiväisenä Helsingissä. Hallituksen nimeämä juhlatoimikunta vastaa juhlien valmistelusta. Yhdistyksen historiikki Yhdistyksen 70-v juhlan kunniaksi kirjoitettavan yhdistyksen uuden historiikin valmistelua jatketaan vuonna Helsingissä Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n hallitus

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa.

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Pääkirjoitus Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. Toimintakertomuksesta voikin lukea, että vuosi on ollut työn täyteinen ja haasteita riittää

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot