Kotitalousopetuksen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalousopetuksen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Kotitalousopetuksen opetussuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

2 Sisällysluettelo JOHDANTO KOTITALOUSOPETUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN Kotitalousopetuksen tavoitteet Kotitalousopetuksen opintojen muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintomahdollisuudet KOTITALOUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Kotitalousopetusta koskeva opetussuunnitelman osa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma KOTITALOUSOPETUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI Pakolliset opinnot Asuminen ja asuinympäristössä toimiminen, 5 ov Viihtyisästä kodista huolehtiminen, 5 ov Kotiruoan valmistaminen, 5 ov Valinnaiset opinnot Hygieniaosaaminen, 1 ov Terveellisten aterioiden ja erityisruokavalioiden valmistaminen, 2 ov Vaatteen valmistaminen, 2 ov Opinnot valmistavasta koulutuksesta, 0 2 ov Opinnot ammatillisesta peruskoulutuksesta, 5 ov Muut valinnaiset opinnot, 0 2 ov Retkeily, 2 ov OPISKELIJAN ARVIOINTI KOTITALOUSOPETUKSESSA Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnista tiedottaminen Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Arvioinnista päättäminen Arviointiaineiston säilyttäminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

3 4.8 Arvioinnin oikaiseminen Todistukset Maahanmuuttaja- ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden arviointi MUUT MÄÄRÄYKSET KOTITALOUSOPETUKSESSA Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Ammatteihin tutustuminen ja työturvallisuus Erityisopetuksen toteuttaminen Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Maahanmuuttaja- ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus LIITEOSA Kotitalousopetuksen kuvaus ja arvoperusta

4 JOHDANTO Kotitalousopetus on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998, 3 :n mukaan ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä järjestettävää, ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (A 811/1998, 20 ) mukaan kotitalousopetuksen laajuus on 20 opintoviikkoa. Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muutoksen (A 1137/2009, 20 ) mukaan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle käytännön tietoja ja taitoja kotitalouden hoitamiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Stadin ammattiopiston kotitalousopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita (OPH:n määräys 20/011/2010). Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille, jotka ovat kiinnostuneita kotitalouden hoitamisesta. Koulutus valmentaa jatko-opintoihin ja sitä voidaan suunnata koulutusalakohtaisesti ja opiskelijalähtöisesti. 1 KOTITALOUSOPETUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 1.1 KOTITALOUSOPETUKSEN TAVOITTEET Kotitalousopetus antaa valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä sekä käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen. Kotitalousopetuksen suorittanut osaa suunnitella ja hoitaa kotitalouttaan arvojensa ja voimavarojensa mukaisesti taloudellisesti, ekologisesti ja eettisesti. Hän huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan sekä pyrkii vaikuttamaan kotitaloutensa terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja hyvinvoivan ympäristön muodostumiseen ja ylläpitämiseen. Kotitalousopetuksen suorittanut ottaa huomioon muut ihmiset ja toimii yhteisöllisesti ryhmissä. Hän on tutustunut suomalaiseen kulttuuriin ja muihin kulttuureihin, arvostaa erilaisia ihmisiä ja heidän tapojaan sekä osaa toimia heidän kanssaan. Opiskelija tietää toimintamahdollisuuksiaan kuluttajana ja kansalaisena. Hän tekee suunnitelman oman taloutensa hoitamisesta ja vertailuja ja valintoja erilaisten kodin tar- 3

5 vikkeiden hankinnassa. Hän hyödyntää kotitalouksille tarkoitettuja tavallisimpia yhteiskunnan tarjoamia palveluja sekä arvioi niitä kriittisesti omien tarpeittensa mukaisesti. Kotitalousopetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet omassa elämässä selviytymiseen ja hänellä on sellaiset tiedot ja taidot, että hän pystyy koulutuksen jälkeen hakeutumaan aktiivisesti jatko-opintoihin ja suoriutumaan tutkintoon johtavasta ammatillisesta koulutuksesta. Opiskelija harjaantuu tieto- ja viestintätekniikan käyttäjäksi sekä tietoiseksi kuluttajaksi yhteiskunnassa toimimista varten sekä hän saa riittävät valmiudet jatko-opiskeluun ja työelämään. Koulutuksen tulee kannustaa opiskelijaa persoonallisuuden kehittämiseen ja tukea uran ja ammatin valintaa. Kotitalousopetuksessa tavoitteisiin pyritään monipuolisten ja käytännön kokemuksia hyödyntävien opiskelumenetelmien avulla. 1.2 KOTITALOUSOPETUKSEN OPINTOJEN MUODOSTUMINEN Kotitalousopetuksen laajuus on 20 ov, joista pakollisia opintoja on 15 ov ja valinnaisia opintoja 5 ov. Valinnaiset opinnot voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 3.1 PAKOLLISET OPINNOT 15 OV Asuminen ja asuinympäristössä toimiminen 5 ov Viihtyisästä kodista huolehtiminen 5 ov Kotiruoan valmistaminen 5 ov 3.2 VALINNAISET OPINNOT 5 OV Hygieniaosaaminen 1 ov Kodin vihersisustaminen 1 ov Kodin juhlien järjestäminen 2 ov Lastenhoitaminen 2 ov Terveellisten aterioiden ja erityisruokavalioiden valmistaminen 2 ov Vaatteen valmistaminen 2 ov 4

6 3.2.7 Kieliopinnot 1-3 ov Liikunta ja vapaa-ajan toiminta 1 ov Opiskelu- ja ammatinvalintataidot 2-5 ov Opinnot valmistavasta koulutuksesta 0-2 ov Opinnot ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 ov Muut valinnaiset opinnot 0-2 ov Opiskelu- ja ammatinvalintataidot -opintoihin (2 5 ov) voidaan sisällyttää 1 4 opintoviikkoa ammatteihin ja ammatilliseen koulutukseen tutustumista. Opiskelijat saavat henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee heidän ammatillisia valintojaan. Stadin ammattiopisto tarjoaa seuraavia valinnaisia opintoja: hygieniaosaaminen 1 ov, terveellisten aterioiden ja erityisruokavalioiden valmistaminen 2 ov, vaatteen valmistaminen 2 ov, opinnot valmistavasta koulutuksesta 0 2 ov, opinnot ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 ov sekä muina valinnaisina opintoina retkeilyn 2 ov. Valinnaisten opintojen tarjontaa voidaan tarvittaessa päivittää ja muuttaa. Kotitalousopetukseen voi sisältyä valmistavan koulutuksen (Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Ammatilliseen peruskoulutukseen ja työelämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus) ja ammatillisen peruskoulutuksen opintoja. Tällöin opintojen tavoitteet ja arviointi ovat valmistavan koulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen perustutkinnon perusteiden mukaiset. Osaaminen tunnustetaan sen mukaan mitä asianomaisissa opetussuunnitelman tai perustutkinnon perusteissa määrätään. 1.3 ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Kotitalousopetuksessa painotetaan soveltuvin osin seuraavia elinikäisen oppimisen taitoja: 5

7 1. oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. terveys, turvallisuus ja toimintakyky 4. aloitekyky ja yrittäjyys 5. kestävä kehitys 6. estetiikka 7. viestintä ja mediaosaaminen 8. teknologia ja tietotekniikka 9. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 1.4. JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Kotitalousopetuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan ammatillista peruskoulutusta tai muita jatko-opintoja. Ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuva saa kotitalousopetuksen suorittamisesta kuusi lisäpistettä. (Asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa koulutuksessa 4/2013.) 2 KOTITALOUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA SISÄLTÖ Opetussuunnitelma säätelee ja ohjaa Stadin ammattiopiston toteuttamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Opiskelijan oikeusturvan takaamiseksi opetussuunnitelman tulee antaa opiskelijalle riittävät tiedot koulutukseen sisältyvistä opinnoista ja opintojen suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä. Opetussuunnitelma toimii myös sisäisen ja ulkoisen arvioinnin pohjana ja antaa mahdollisuuden arvioida koulutuksen järjestäjän toteuttaman koulutuksen vaikuttavuutta. Stadin ammattiopisto varaa koulutukseen tarvittavat voimavarat. Stadin ammattiopisto huolehtii opetussuunnitelmassa siitä, että opiskelija voi saavuttaa koulutukselle asetetut 6

8 tavoitteet, saa riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta koulutuksen järjestämistavasta riippumatta oppilaitoksen työpäivinä, myös mahdollisiin työpaikkoihin tutustumisen aikana. Stadin ammattiopiston opetussuunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja varten yhteisen osan ja tutkinto- tai koulutuskohtaisesti eriytyvät osat OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Stadin ammattiopistolla on opetussuunnitelman yhteinen osa, joka koskee myös kotitalousopetusta. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään koulutuksen yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä Stadin ammattiopiston keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa on luettavissa Stadin ammattiopiston www-sivuilla KOTITALOUSOPETUSTA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMAN OSA Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt tämän Kotitalousopetuksen opetussuunnitelman Suunnitelma sisältää ainakin seuraavat asiat: Koulutukseen kuuluvien opintojen muodostumisen Opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen lukukausittain Valinnaisten opintojen tarjonnan Suunnitelman opintojen arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Opintojen tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole opetussuunnitelman perusteissa määritelty. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa koko kotitalousopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen koulutuksen. 7

9 2.1.3 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin eli opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin (L 630/1998, 14, A 811/1998, 3, 4 ja 12 ). Kotitalousopetuksessa opiskelu ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, jotta yksilöllinen valinnaisuus toteutuu. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka tukee urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearviointiin. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opiskelijan opiskelusuunnitelman laatimista ja sen toteutumisen seurantaa ohjaavat ryhmänohjaaja ja opettajat ja tarvittaessa opinto-ohjaaja. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon opiskelijan lähtötilanne, koulutustausta ja koulutukselliset tavoitteet. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää opiskelijan yksilölliset valinnat, opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, ammatteihin tutustumisen paikat ja ajat. Suunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet, opintojen suorittaminen, suoritustavat, ajoitus sekä opintojen arviointi. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista, opintojen edistymistä ja toteuttamisen mahdollisia esteitä seurataan ja arvioidaan ja tarvittaessa opiskelijalle annetaan tukiopetusta. Ohjaus- ja arviointikeskustelut täydentävät ja tarkentavat henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, jonka muutoksista hän sopii etukäteen opettajan kanssa. Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuu opintojen etenemisestä ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisesta. 8

10 3 KOTITALOUSOPETUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 3.1 PAKOLLISET OPINNOT ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN, 5 OV Tavoitteet Opiskelija vertailee asumismuotoja tekee suunnitelman oman talouden hoitamisesta valitsee kodin kulutustavaroita ja -palveluja valmistaa käyttö- ja sisustustuotteita toimii aktiivisena ja sosiaalisena kansalaisena ja kuluttajana toimii kestävän toimintatavan mukaan. Opinnoissa korostetaan aktiivisena ja vastuuntuntoisena kansalaisena toimimista. Tämän lisäksi opinnoissa korostuvat kestävän kehityksen, estetiikan sekä viestinnän ja mediaosaamisen näkökulmat kuluttajan arjessa. Opinnot on jaettu pienempiin teemoihin opiskelijan välitavoitteiden ja opettajan palautteen helpottamiseksi. Seuraavassa taulukossa on esitetty opintojen toteuttamissuunnitelma sekä teemat. Toteuttamissuunnitelma TEEMA KULUTTAJAKASVATUS LAAJUUS OV 2 OV Asumismuodot, asunnon hankintatavat, asumiskustannukset, Kelan edut Tulot ja menot, verotus, pankkiasiat, kodin vakuutukset Kotitalousvähennykseen oikeuttavat palvelut Työhakemuksen ja CV:n laatiminen Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen (mm. äänioikeus) 9

11 Lajittelu, kierrätys, energiamuodot, kestävä kehitys. Mainonta ja tietoturva Kulttuuripalveluihin osallistuminen, esim. taidenäyttelyssä käynti ASUMINEN JA SISUSTAMINEN 1 OV Kodin sisustaminen ja viihtyisyys: sisustussuunnitelma Kodin kulutustavarat ja -palvelut Pintamateriaalit Kodinhankinnat Asumisturvallisuus Standardit, esim. huonekaluissa, Työtehoseuran suositukset KÄSITYÖT 2 OV Oman työvaatteen valmistus, esim. esiliina tai muu työasu Käyttö- ja sisustustuotteiden valmistus, esim. sisustustyynynpäällinen Yksinkertainen virkkaus- tai neuletyö, esim. patalappu, bambutiskirätti tai pipo Tekstiilien ja vaatteiden uudistus- ja korjausompelua, esim. nappien ompelu ja lahkeiden lyhennys Vaatteen valmistus neulosmateriaalista, esim. t-paita tai lastenvaate Perehtyminen erilaisiin tekstiilimateriaaleihin, niiden alkuperään sekä käyttöominaisuuksiin. Tutustumisvierailu kierrätyskeskukseen, josta mahdollisuus hankkia materiaaleja tehtäviin töihin. Vuodenajan koristeiden valmistus Kuluttajakasvatus Kuluttajakasvatus-teeman aikana opiskelija oppii vertailemaan eri asumismuotoja ja asunnon hankintatapoja. Opiskelija selvittää asumisen kustannuksia ja tekee suunnitelman oman talouden hoitamisesta. Teeman aikana opiskelija oppii toimimaan aktiivisena ja sosiaalisena kansalaisena ja kuluttajana laatiessaan työhakemuksen ja perehtyessään Kelan etuihin, kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, mainontaan, tietoturvaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Lisäksi opiskelija oppii teemassa toimi- 10

12 maan kestävän toimintatavan mukaan perehtyessään lajitteluun, kierrätykseen, eri energiamuotoihin sekä kestävään kehitykseen. Asuminen ja sisustaminen Asuminen ja sisustaminen-teeman aikana opiskelija oppii valitsemaan kodin kulutustavaroita ja -palveluita. Lisäksi opiskelija tutustuu kodin erilaisiin pintamateriaaleihin ja kodin asumisturvallisuuteen. Käsityöt Käsityö-teeman aikana opiskelija oppii valmistamaan yksinkertaisia vaatteita, käyttö- ja sisustustuotteita, virkkaus- tai neuletöitä sekä tekemään erilaisia tekstiilien ja vaatteiden korjaustöitä. Teeman aikana valmistetaan vuodenajasta riippuen ajankohtaan sopivia koristeita erilaisin tekniikoin, esimerkiksi huovuttamalla ja painamalla kangasta. Teeman aikana perehdytään myös erilaisiin tekstiilimateriaaleihin. Tehtävissä töissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja, joita opiskelija voi hankkia myös tutustumisvierailulla kierrätyskeskukseen. Lisäksi opiskelija oppii teemassa itse valmistetun ja ostotuotteen laadun, hinnan ja käyttötarkoituksen vertailua. Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opinnot toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Teemat voivat sisältää tutustumiskäyntejä lähiseudun yrityksiin, laitoksiin, näyttelyihin ym. vastaaviin kohteisiin. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelijalle selviää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimista arvioidaan suhteessa opiskelijan tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Oppimisen arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen osallistuminen työtehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä oman työn ja toiminnan itsearviointi. Opiskelija saa opettajalta palautetta oppimisestaan suullisesti. Teemat arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (s) / täydennettävä (t) merkinnällä. Jos teeman arviointi on täydennettävä, Winha-arviointijärjestelmään kirjataan tieto, miten osaamista tulee täydentää, jotta teema tulee suoritetuksi. 11

13 Opintojen tavoitteena oleva osaaminen arvioidaan, kun teemat: kuluttajakasvatus, asuminen ja sisustaminen sekä käsityöt on hyväksytysti suoritettu. Arviointi Seuraavassa taulukossa kuvataan opiskelijan osaaminen tyydyttävän, hyvän ja kiitettävän suorituksen tasolla. Keskeiset sisällöt on ilmaistu arvioinnin kohteissa. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Asumisen ja sisus- perehtyy asumisen perehtyy asumisen perehtyy asumisen tuksen suunnittelu muotoihin, kustan- muotoihin ja palvelu- muotoihin ja palvelu- nuksiin ja palvelujen jen hankintoihin jen hankintoihin hankintoihin vertailee asumisen vertailee asumisen kustannuksia kustannuksia ja tietää keinoja vaikuttaa asumisen kustannuksiin suunnittelee ohjeistet- suunnittelee ohjeen suunnittelee itsenäi- tuna kodin sisusta- mukaan kodin sisus- sesti kodin sisusta- mista ja viihtyisyyttä tamista ja viihtyisyyttä mista ja viihtyisyyttä lisääviä käyttö- ja lisääviä käyttö- ja lisääviä käyttö- ja sisustustuotteita sisustustuotteita sisustustuotteita huomioi taloudellisuuden, turvallisuuden ja tuotteen elinkaaren sekä ekologisuuden kuten kierrätyksen ja uusiokäytön 12

14 käyttää sisustuksen suunnittelussa monipuolisia esteettisen vaikuttamisen keinoja Kulutustavaroiden ja suunnittelee hankin- suunnittelee hankin- suunnittelee hankin- palveluiden valinta toja omiin tarpeisiin toja ja tekee valintoja toja huomioiden kodin ja hankinta huomioiden omat turvallisuuden ja omat tarpeet tarpeet arvioi hankintojen arvioi valintojen ja tekee hinta- ja laa- hintaa hankintojen hintaa ja tusuhdevertailuja ja laatua valintoja kodin kulutustavaroista ja palveluista huomioiden omat tarpeet ja kestävän toimintatavan Käyttö- ja sisustus- valmistaa ja viimeis- valmistaa ja viimeis- valmistaa ja viimeiste- tuotteiden valmista- telee ohjeistettuna telee ohjeen mukaan lee itsenäisesti käyt- minen käyttö- ja sisustus- käyttö- ja sisustus- tö- ja sisustustuotteita tuotteita, kuten kodin- tuotteita kuten kodin- kuten kodintekstiilejä tekstiilejä ja koriste- tekstiilejä ja koriste- ja koriste-esineitä esineitä esineitä huolehtii ohjeen mu- huolehtii työskentely- pitää itsenäisesti kaisesti työskentely- paikkansa ja -tilan työskentelypaikkansa paikkansa siisteydes- siisteydestä ja järjes- ja tilan siistinä ja tä ja järjestyksestä tyksestä järjestyksessä 13

15 Kestävän toiminta- lajittelee syntyneet lajittelee syntyneet lajittelee syntyneet tavan mukainen toi- jätteet ohjeen mu- jätteet itsenäisesti jätteet itsenäisesti ja minta kaan minimoi jätteen syntyä työskentelyssään Työskentelyaikojen noudattaa pääsään- noudattaa työskente- noudattaa työskente- ja ohjeiden mukai- töisesti työskentelyai- lyaikoja ja muita an- lyaikoja ja muita an- nen toiminta koja ja muita annettu- nettuja ohjeita nettuja ohjeita ja ohjeita. sopii tarvittaessa sopii oma-aloitteisesti poikkeamista. poikkeamista. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Työmenetelmien käyttää ohjeistettuna käyttää ohjeen mu- käyttää itsenäisesti ja käyttö erilaisia työmenetel- kaisesti erilaisia työ- soveltaen erilaisia miä käyttö- ja sisus- menetelmiä käyttö- ja työmenetelmiä käyt- tustuotteiden valmis- sisustustuotteiden tö- ja sisustustuottei- tamisessa valmistamisessa den valmistamisessa vertailee ja soveltaa erilaisten työmenetelmien käyttöä materiaalien mukaan Työvälineiden käyt- käyttää ja huoltaa käyttää ja huoltaa käyttää ja huoltaa täminen ja huoltami- ohjattuna tarvittavia ohjeen mukaan tarvit- itsenäisesti tarvittavia nen työvälineitä tavia työvälineitä työvälineitä Käyttö- ja sisustus- tunnistaa erilaisia tunnistaa erilaisia tunnistaa erilaisia tuotteiden materiaa- materiaaleja (esim. materiaaleja ja vertai- materiaaleja ja vertai- lien tunteminen tekstiilit, puu, metallit, lee niitä käyttötarkoi- lee niitä käyttötarkoi- jne.). tuksen mukaan. tuksen mukaan huo- 14

16 mioiden taloudellisuuden ja ekologisuuden. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Oman talouden hoi- tekee ohjeistettuna tekee suunnitelman tekee suunnitelman taminen suunnitelman me- menoistaan ja varois- menoistaan ja varois- noistaan ja varois- taan taan taan perehtyy ohjeistettu- hankkii tietoa erilai- hankkii tietoa erilai- na erilaisiin rahoitus- sista rahoitusvaih- sista rahoituslähteis- vaihtoehtoihin ja niis- toehdoista ja niistä tä ja vertailee niistä tä aiheutuviin kuluihin aiheutuvista kuluista aiheutuvia kuluja Kodin vakuutuksiin perehtyy kotitalouk- perehtyy kotitalouk- hankkii tietoa kotita- perehtyminen sien vakuutuksiin sien vakuutuksiin ja louksien vakuutuksis- arvioi niitä oman tar- ta sekä vertailee ja peen kannalta arvioi niitä oman tarpeen ja kotitalouden kannalta Kuluttajansuojan tun- hakee ohjeistettuna tietää kuluttajan oi- tietää kuluttajan oi- teminen tietoa kuluttajan kes- keuksia ja velvolli- keuksista ja velvolli- keisistä oikeuksista suuksia suuksista ja velvollisuuksista tietää mistä saa apua kuluttajan ja yrityksen välisessä ristiriitatilanteessa Jätehuoltomääräysten perehtyy ohjeistettu- tietää kodin jätehuol- tietää kodin jätehuol- tunteminen na kodin jätehuoltoa toa koskevat kunnal- toa koskevat kunnal- koskeviin kunnallisiin liset jätehuoltomää- liset jätehuoltomää- jätehuoltomääräyk- räykset räykset 15

17 siin Aktiivisena kansalai- osallistuu yhteisten tietää vaikuttamisen tietää vaikuttamisen sena toimiminen asioiden hoitoon keinoja ja osallistuu keinoja ja osallistuu yhteiseen toimintaan yhteiseen toimintaan ja päätöksentekoon perehtyy itselle mer- tietää yleisimpiä kan- tietää ja vertailee kityksellisiin kansa- salaisen oikeustur- erilaisia kansalaisen laisen oikeusturvaan vaan liittyviä järjes- ja kotitalouden oike- liittyviin järjestelmiin telmiä usturvaan liittyviä järjestelmiä perehtyy ohjeistettu- tietää yhteiskunnan tietää yhteiskunnan na yhteiskunnan kansalaisille asetta- kansalaisille asetta- kansalaisille asetta- mia velvoitteita ja mia velvoitteita ja miin velvoitteisiin ja tarjoamia palveluita tarjoamia palveluita palveluihin perehtyy ohjeistettu- hakee tietoa koti- tietää kotipaikkakun- na kotipaikkakuntan- paikkakuntansa tai- tansa taide- ja kult- sa tarjoamiin taide- ja de- ja kulttuuripalve- tuuripalveluista ja kulttuuripalveluihin ja luista ja tapahtumista ja suo- tapahtumiin. tapahtumista. sittelee niitä aktiivisesti toisille. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Oppiminen ja ongel- arvioi ohjeistettuna arvioi suunnitelmiaan arvioi suunnitelmiaan manratkaisu suunnitelmiaan ja ja valmistamiaan ja valmistamiaan valmistamiaan tuot- tuotteita tuotteita ja löytää teita kehittämisen kohteita työskentelyssään ottaa vastaan palau- suhtautuu palauttee- suhtautuu palauttee- tetta seen myönteisesti seen myönteisesti ja muuttaa tarvittaessa työtapojaan 16

18 ilmaisee avuntarpeen selviytyy ongelma- ja selviytyy ongelma- ja ongelmatilanteessa valintatilanteista oh- valintatilanteista jeen mukaan omatoimisesti Vuorovaikutus ja yh- toimii asiallisesti tu- työskentelee asialli- toimii ystävällisesti ja teistyö tussa ryhmässä sesti ja hyvässä vuo- aktiivisesti muut rovaikutuksessa huomioiden erilaisis- ryhmän jäsenten sa sosiaalisissa tilan- kanssa teissa osallistuu keskuste- osallistuu keskuste- osallistuu aktiivisesti luun tutun ryhmän luun erilaisissa ryh- keskusteluun ja roh- kanssa missä kaisee myös muita auttaa ja ohjaa muita oma-aloitteisesti Terveys, turvallisuus työskentelee työtur- työskentelee työtur- työskentelee työtur- ja toimintakyky vallisesti ja ergono- vallisesti ja ergono- vallisesti ja ergono- misesti misesti misesti ja huomioi muiden turvallisuuden tietää viihtyisyyden tietää viihtyisyyden ja tietää viihtyisyyden ja merkityksen ihmisen kädentaitojen merki- kädentaitojen harras- hyvinvoinnille. tyksen kohentaa ih- tamisen mahdolli- misen hyvinvointia. suudet terveyttä ja hyvinvointia edistävänä ja iloa tuottavana voimavarana. Osaamisen osoittaminen Opiskelija osoittaa osaamisensa käytännön työskentelyllä seuraavat arvioinnin kohteet työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työnperustana olevan tiedon hallinnasta jätehuoltomääräysten mukainen toiminta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. 17

19 Siltä osin kuin opintojen tavoitteena olevaa osaamista ei voida arvioida käytännön työskentelynä, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla VIIHTYISÄSTÄ KODISTA HUOLEHTIMINEN, 5 OV Tavoitteet Opiskelija suunnittelee ja tekee kodin ylläpito- ja perussiivouksia suunnittelee ja tekee kodin tekstiilihuoltoa suunnittelee ja tekee kodin pieniä korjaus- ja huoltotöitä toimii turvallisen ja vastuullisen toimintatavan mukaan. Opinnoissa korostuu asumisterveys ja -turvallisuus sekä ergonomiset työskentelytavat. Opinnot on jaettu pienempiin teemoihin opiskelijan välitavoitteiden ja opettajan palautteen helpottamiseksi. Seuraavassa taulukossa on esitetty opinnon toteuttamissuunnitelma sekä teemat. Toteuttamissuunnitelma TEEMA KODIN PUHTAUS LAAJUUS OV 2 OV Kodin ylläpito- ja perussiivoukset Siivousmenetelmät ja välineet Puhdistusaineet sekä niiden annostelu, puhdistusaineiden turva- ja ympäristömerkinnät Pintamateriaalit Kodin eri tilojen puhdistus Siivousalan yritykset TEKSTIILIHUOLTO 2 OV Kodin tekstiilihuolto 18

20 Pyykinpesu- ja tahranpoistoaineet sekä niiden annostelu Pyykinpesu ja pyykin jälkikäsittely, tahranpoisto Toimiva vaate- ja liinavaatekaappi Jalkineiden hoito Erikoistekstiilien hoito Kestävä kehitys osana tekstiilihuoltoa KODIN KORJAUSTYÖT 1 OV Kodin pienet korjaus- ja huoltotyöt: sulakkeen vaihto, lampun vaihto, korjausmaalaus Kodin työkalut ja niiden käyttö Kodin sähköturvallisuus, kodin paloturvallisuus, kodin rikosturvallisuus, pelastautumissuunnitelma Tutustuminen jonkin turvallisuusalan palvelutoimintaan Kodin puhtaus Kodin puhtaus-teeman aikana opiskelija suunnittelee ja tekee kodin ylläpito- ja perussiivouksia erilaisilla siivousmenetelmillä ja -välineillä. Opiskelija oppii puhdistamaan oikealla puhdistusaineella kodin eri tiloja ja pintamateriaaleja. Teeman aikana tutustutaan myös puhdistusaineiden turvamerkintöihin ja siivousalan yrityksiin. Tekstiilihuolto Tekstiilihuolto-teeman aikana opiskelija suunnittelee ja tekee kodin tekstiilihuoltoa. Opiskelija oppii lajittelemaan ja pesemään pyykkiä sekä valitsemaan tarkoituksenmukaisen pyykinpesuaineen/tahranpoistoaineen kullekin likapyykille sekä jälkikäsittelemään pyykin. Lisäksi teemassa opitaan jalkineiden hoitoa ja erikoistekstiilien, kuten teknisten urheiluvaatemateriaalien, hoitoa. Opiskelija oppii huomiomaan ympäristöä tekstiilihuollossa tekemillään valinnoilla, ja tutustuu myös perinteisiin luonnonmukaisiin pyykinpesu- ja tahranpoistomenetelmiin. Lisäksi opiskelija oppii huomioimaan tekstiilihuoltoa j kestävää kehitystä osana vaatteiden, tekstiilien ja jalkineiden ostopäätöksiä. Kodin korjaustyöt Kodin korjaustyöt-teeman aikana opiskelija suunnittelee ja tekee kodin pieniä korjaus- ja huoltotöitä, kuten sulakkeen ja lampun vaihtoa ja korjausmaalausta. Opiskelija oppii toimimaan turvallisen ja vastuullisen toimintatavan mukaisesti tutustuessaan kodin säh- 19

21 kö-, palo- ja rikosturvallisuuteen ja pelastautumissuunnitelmaan. Lisäksi teeman aikana tehdään mahdollinen tutustumisvierailu jonkin turvallisuusalan palvelutoimintaan. Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opinnot toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Teemat voivat sisältää tutustumiskäyntejä lähiseudun tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelijalle selviää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimista arvioidaan suhteessa opiskelijan tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Oppimisen arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen osallistuminen työtehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä oman työn ja toiminnan itsearviointi. Opiskelija saa opettajalta palautetta oppimisestaan suullisesti. Teemat arvioidaan Winha- arviointijärjestelmään suoritettu (s) / täydennettävä (t) merkinnällä. Jos teeman arviointi on täydennettävä, Winha- arviointijärjestelmään kirjataan tieto, miten osaamista tulee täydentää, jotta teema tulee suoritetuksi. Opintojen tavoitteena oleva osaaminen arvioidaan, kun teemat: kodin puhtaus, tekstiilien huolto ja kodin korjaustyöt on hyväksytysti suoritettu. Arviointi Seuraavassa taulukossa kuvataan opiskelijan osaaminen tyydyttävän, hyvän ja kiitettävän suorituksen tasolla. Keskeiset sisällöt on ilmaistu arvioinnin kohteissa. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Kodin siivouksen, suunnittelee ohjeis- suunnittelee ohjeen suunnittelee itsenäi- tekstiilihuollon ja kor- tettuna kodin ylläpito- mukaan kodin ylläpi- sesti kodin ylläpito- ja jaustöiden suunnittelu ja perussiivoustöitä to- ja perussiivoustöi- perussiivoustöitä tä huomioiden vuoden- 20

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot