Keuruun perusturvalautakunta S VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keuruun perusturvalautakunta 1 6.12.201 4 S VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET"

Transkriptio

1 Keuruun perusturvalautakunta S VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2015

2 2 Sisdllysluettelo Sivu Yleista Palvelut ja tukitoimet 3 4 Vaikeavammaisten henkil6iden asunnon muutostyot seka asuntoon kuuluvat vilineet, koneet ja laifteet 5 Vaikeavammaisten henkil6iden kulietuspalvelu ja saattajapalvelu 7 Vaikeavammaisten henki<)iden palveluasuminen 10 Henkil6kohtainen apu 11 Vaikeavammaisten henkiloiden paivatoiminta 13 Paivittaisista toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat valineet, koneet ja laitteet Ylimaaraiset erityisravintokustannukset Ylimaaraiset vaatetuskustannukset Sopeutumisvalmennus Palvelutarpeen arviointi ja padt6ksenteko Asiakasmaksut ja korvausten perinta 't

3 3 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA YLEISTA VPLlS VPL2S Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistaa vammaisen henkilcin edellytyksiii elaai ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jasenena seka ehkaista ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteita. Vammaispalvelulain tarkoittamana vammaisena pidetaan henkiloa, jolla on vamman tai sairauden vuoksi pitkaaikaisesti erityisia vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elaman toiminnoista. Vammaispalvelulain 2 S tarkoittama vaikeavammaisuus maaritelliiiin yksildllisesti lain aseftamien velvoitteiden pitkdaikaisuus, henki16n erityiset suoriutumisvaikeudet, tavanomaiset elamantoiminnot ja valttamaton tarve maareiden kautta. vpai S VPL4S Vammaisten henkiloiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet jarjestetaan siten, etta ne tukevat heidan omatoimista suoriutumistaan. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia jarjestetilin silloin, kun vammainen henkilo ei saa hdnelle riittavia ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 S:ssa tarkoitetulle henki16lle jarjestetaan kuitenkin hanen vammaisuutensa edellyfttimiii palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti taman lain nojalla silta osin kuin ne ovat hanen palvelutarpeeseensa nahden riittavia ja sopivia ja muutoinkin hanen etunsa mukaisesti. Palvelusuunnitelma VPA 2 S VPL 3 as Hakijalle laaditaan palvelujen koordinoimiseksi yksilollinen palvelusuunnitelma yhteistyossa asiakkaan, tarvittaessa henen huoltajansa tai laheistensa ja muiden palvelujen jtirjestti-.iien kanssa. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilon palvelun tarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia tai palvelusuunnitelmaan merkityn aikataulun mukaan. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan todelliset tarpeet.

4 4 Palvelusuunnitelma ei kuitenkaan ole sellainen viranomaista velvoittava asiakirja, jonka perusteella asiakkaalle syntyisi suoraan oikeuksia palveluien ja tukitoimien saamiseksi. Asiakkaan hakemuksen perusteella tehdaan erikseen yksilopaat0kset. PALVELUT JA TUKITOIMET VPL 8 S JA I S Laissa mainitaan erikseen vaikeavammaisille henkiloille tarkoitetut palvelut.la tukitoimet, joiden jarjestemiseen kunnalla on erityinen velvollisuus. Osa palveluista ja tukitoimista on kunnan maararahoihin sidottuja. Harkinnanvaraisia vammaispalveluja jarjestetaan kullekin vuodelle varattujen maararahojen puitteissa noudattaen vammaispalvelulain ja -asetuksen maarayksia. Kunnan on jarjestetteve (erityinen jarjestamisvelvollisuus / asiakkaan subjektiivinen oikeus) ja korvattava vaikeavammaisen henkiliin:. kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. palveluasuminen ja. valttamattomien asunnon muutostoiden ja asuntoon kuuluvien vdlineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. paivatoiminta. henkilokohtainen apu Harkinnanvaraisia vammaispalveluja ovat: kuntoutusohjaus ja palveluohjaus sopeutumisvalmennus. paivittaisista toiminnoista suoriutumisessa tarvittavatvalineet, koneet ja laitteet ylimaaraiset vaatekustannukset. ylimaaraiseterityisravintokustannukset

5 Mdiirirahoja varattaessa on huolehdittava vammaispalvelulaissa saadetyn (VpL 3 S) kunnan yleisen jarjestamisvelvollisuuden teyttamisesta. Tama voi merkita mm. sita, etta.ios tarkoitukseen varatut maararahat loppuvat kesken talousarviovuoden, voidaan yksi16llisen tarveharkinnan jalkeen uusi hakemus hylata, tai jopa lakkauttaa jo myonnetyn palvelun tai tukitoimen jarjestaminen. Vaikka henkil6lla sinansa voidaan todeta tarve palveluihin ja maererahoja on viela kayttamata, ei kunnalla ole ehdotonta velvollisuutta mydntaa palvelua, jos se voi ennakoida, ettd varatut maararahat eivat riita kaikille hakijoille. Kunta voi tallaisissa tilantelssa kohdentaa maararahat kaikkein vaikeimmassa tilanteessa oleville hakijoille. vpl 1s S Vakuutuslaitokselta peritaan vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien kustannuksia silloin, kun palveluja.la tukitoimia on annettu samaan tarkoitukseen ja samaan aikaan kuin vakuutuslaitos on korvausvelvollinen. Palvelujen ja tukitoimien yhteensovittamisessa huomioidaan asiakkaan tarpeet viivytyksette. VAIKEAVAMMAISTEN HENKILOIDEN ASUNNON MUUTOSTYOT SEKA ASUNTOON KUULUVAT VALINEET, KONEET JA LAITTEET VPA 12 ja 13 $ MyOnnettaessa vaikeavammaiselle henkil6lle asunnon muutostoita ja asuntoon kuuluvia koneita, valineita ja laifteita pitaydytaan vamman tai sairauden vuoksi valttamatta tarvittavissa muutostoissa ja laitteissa seka kohtuullisissa kustannuksissa. Jos vamman kannalta valttemaftomia asunnon muutostoita ei ole mahdollista toteuttaa kohtuuhintaisilla asunnon muutostoilla, ne voidaan toteuttaa korvaamalla uudisrakentamisen kohtuulliset ja velttamattomat kustannukset, kuten normaalista poikkeavat materiaalit ja muutostyohon liit. tyvat suunnittelukustannukset. Muutostoita my6nnetaan vain tarkoituksenmukaiseen asumiseen henkilon saennollisessa ja pitkaaikaisessa kaytossa olevaan asuntoon ja valittdmean asuinymperistoon.

6 OikeuskaytannOssa riittavana asunnon valit6maan liiheisyyteen tehtavaksi muutostyoksi on katsottu asiakkaan asuntoon sisalle ja ulos siirtymisen turvaaminen. Ratkaistaessa, mitka asunnon muutostyot ja laitteet ovat vamman tai sairauden vuoksi valttamattomia, kaytetaan apuna sosiaali- ja terveysalan seka rakennusalan asiantuntijoita. Korvaftavia asunnonmuutostoita ovat ovien leventaminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, wc:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen seka vastaavat muut henkilon vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennusty6t. Avustukset my6nnetaan vain luonnollisille henkil0ille yksiliilliseen tarveharkintaan perustuen. Asunnon muutostoihin on haettava korvausta ensisijaisesti tapaturma-, liikenne- tai muusta vakuutuksesta maksettavana korvauksena. Vammaispalvelulain perusteella korvataan hakijalle ne vaikeavammaisuuden perusteella myonnetyt, valttamaft6mat muutostoiden kustannukset, joita han ei ole saanut ensisijaisista avustuslahteista. Lisaksi selvitetaan asiakkaan mahdollisuus saada valtion korjausavustusta. Harkittaessa asuntoon kuuluvien valineiden ja laitteiden korvaamista tulee paatoksenteossa kiinnittaa huomiota seuraaviin asioihin:. hakijan vaikeavammaisuus erityisesti itsenaisen asunnossa suoriutumisen kannalta. tosiasiallinen tarve ja kayttotarkoitus; voidaanko kaytaa vaihtoehtoisia ratkaisuja, esim. asunnonmuutostyot. onko kyseessa hakijan vakinainen asunto / pitkaaikainen asuminen. voidaanko ko. laitteilla / valineilla turvata henkilon itsenainen selviytyminen asumisessa tavanomaisissa elamantoiminnoista ja onko suunniteltu laite muutoin tarkoituksenmukainen. tarvitseeko henki16todennakoisesti ldhitulevaisuudessa hoitolaitoksessa annettavaa pitkilaikaishoitoa. ovatko esitetyt kustannukset kohtuullisia. voidaanko laite myontaa vaikeavammaisen henkilon kiiytt66n

7 7 Asunnonmuutostyon kohtuullisia kustannuksia arvioitaessa voidaan kayfiaa soveltuvin osin valtion asuntolainoituksessa kaytettavaa yleiseen laatutasoon perustuvaa laskelmaa, joka tehdean rakennusvalvonnan toimesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta valita muutostyon toteuttamistapaa. On huomattava, etta kunnan korvausvelvollisuuden piiriin kuuluvat ainoastaan valttamattomat vamman tai sairauden aiheuttamasta tarpeesta johtuvat kustannukset. Paatoksen valttamattomista muutostdista ja myonnettavista kohtuullisista kustannuksista tekee viranhaltija, joka kaytea apuna terveys- ja rakennusalan asiantuntijoita. VAIKEAVAMMAISTEN HENKILOIDEN KULJETUSPALVELU JA SAATTA. JAPALVELU VPA 4,5 $ ja 6 S Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilon ty6ssa kaymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapaivaiseen elamaan kuuluvat kuljetukset. Jokapaivaiseen elamaan kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilcjn asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lahikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetuspalveluja ja niihin liittyvie saatta.iapalveluja jarjestettaessa vaikeavammaisena pidetaan henkiloa, jolla on erityisia vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi kayttaa julkisia joukkoliikennevelineita ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluja ei jarjestetii henkilolle, joka saa nditd palveluja muun lain nojalla. Ty6- ja opiskelumatkat myonnetaan hakemuksen perusteella todellisen tarpeen mukaan asuinkunnan tai naapurikuntien alueella. Opiskeluksi katsotaan peruskoulutuksen jiilkeinen opiskelu, joka tiihttid tutkintoon tai johtaa ammattipatevyyden suorittamiseen, HOJKS:iin pohjautuva useamman vuoden mittainen valmentava koulutus seka tyollistymista tukeva opiskelu.

8 Asioimis- ja virkistysmatkoja mydnnetaan:. yksildllisen tarpeen mukaan kuitenkin enintaan lain tarkoittama vahimmaismaara 18 yhdensuuntaista matkaa/kk asuinkunnan tai naapurikuntien alueella Harkittaessa vaikeavammaisen henkil0n kuljetuspalvelumatkojen maaran tarvetta otetaan huomioon omaan autoon saatu autoveronpalautus ja auton hankintakustannuksiin makseftu vammaispalvelulain mukainen korvaus. Naissa tilanteissa on asiakkaalta pyydettava selvitys kuljetuspalvelujen tarpeesta ja siita, miksi keytossa olevaa, esim. autoveropalautuksin hankittua autoa ei voida kayttaa haettuihin kuljetuspalveluihin. Vammaispalvelusta peettava viranhaltija voi tapauskohtaisesti harkiten my6ntaa vahemman matkoja myos esim. tapauksissa, jossa hakijan sairaudesta / vammasta aiheutuva haitta vaihtelee vuoden ajoista, saasta jne. riippuen. Muualla kuin Keuruulla asuvat vaikeavammaiset henkilot voivat kaytaa myonnetyista yhdensuuntaisista matkoista 12 vuodessa matkaan kotipaikkakunnalle. Kuljetuspalvelua voi kayfiea Keuruun kaupungin rajanaapurikuntien, joita ovat Petajavesi, Jamsa, Mantta-Vilppula, Virrat, Ahtari ja Multia alueilla, ellei toisin paateta. Muualla asuvat voivat kayttaii kuljetuspalvelua asuinkunnan tai naapurikuntien alueilla. Asiakasmaksuna peritean asuinkunnan.ia naapurikuntien alueella lukien:. 4,20 yhdensuuntaisesta matkasta, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on alle 30 km 1a lukien 4,70.. 7,60 yhdensuuntaisesta matkasta, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on km ja lukien 8,20. 10,40 yhdensuuntaisesta matkasta, kun yhdensuuntaisen matkan pituus 45 km tai yli ja lukien 1 1,80 Kuljetuksen hinta vastaa keskimaaraisia linja-autoliikenteen taksoja. Saattaja voi olla tarvittaessa mukana.

9 Opiskelu - ja tyomatkojen osalta peritaan asiakasmaksuna voimassa olevan bussitaksan mukainen maksu. Muualla asuvien kotimatkoista Keuruulle peritaan yhdensuuntaisesta matkasta linja-autotaksan mukainen maksu. Omavastuuosuus peritaan ennakkoon yli '16-vuotiailta. Kuntaa velvoitetaan laissa jiirjesttimaan kohtuulliset kuuetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kohtuullisena ei voida pitae menettelya, etta matkoja kaytetaan esim. lahes yksinomaan muualle kuin Keuruulle suuntautuviin virkistysmatkoihin. Kayttemafta jaavia matkoja ei voi siirtae seuraavalle kuukausille, niin etta paetoksen mukainen matkamiiiri/kk ylittyy. Pitkiiaikaisessa laitoshoidossa olevan vaikeavammaisen henki16n tulee saada kuljetuspalvelua sosiaalihuoltolain 24 g ja sosiaalihuoltoasetuksen 1 1 S: n mukaisesti, mutta mikiili ne kuljetukset eivat ole riittavia, voidaan ne harkinnan jalkeen jarjestaa VpL: n nojalla. Sairaanhoidon, terveydenhuollon tai kuntoutuksen saamiseksi tehdyt matkat korvaa kansanelakelaitos, joten naihin matkoihin vammaispalvelulain mukaista kul.ietuspalvelua ei saa kayftaa. KuljetuspalvelupaatOkset tehdean paesaant0isesti toistaiseksi voimassa oleviksi, mutta paatokset voidaan tehda myos maaraaikaisiksi. EnsisUaisesti tulee kayttaa kaupungin haja-asutusalueen asiointiliikennetta ja keskustan palveluliikennettd. Saattajapalveluna korvataan taksinkuljettajan antamasta avusta 15 min. Perusturvalautakunnan hyvaksymat kuljetussopimukset p iiittyvat ja kuljetukset kilpailutetaan uudelleen. Muiden kuin perusturvalautakunnan hyviiksymien taksien kayttda ei hyvaksyta. Muualla kuin Keuruulla asuvilla ei ole rajoituksia taksien kaytossa asuinpaikkakunnallaan. Taksinkuljettajan tulee liittaial taksiseteliin taksikuifti.

10 l0 VAIKEAVAMMAISTEN HENKILOIDEN PALVELUASUMINEN VPA 10 ja 1 1 $ Palveluasuminen jarjestetaan joko palvelutaloasumisena tai kotiin jarjestettyina riittavina tukipalveluina. Palveluasumiseen liittyvat palvelut voidaan jarjestaa ensisijaisen lainsaadannon perusteella esimerkiksi kotihoidon tai omaishoidontuen avulla tai vaihtoehtoisesti henkilokohtaisen avun turvin. Mahdollista on myos kayttaa edelli tarkoitettuja palveluja yhteen sovitettuna. Palveluasumiseen liittyvien palvelujen tulee olla maksuttomia. Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyviit palvelut kuten avustaminen liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilokohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa seka palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistamiseksi. Vammaispalveluna korvataan palvelutalon asumispalvelumaksu. Vuokran ja ruokakustannukset asiakas maksaa itse. Jarjestettaessa palveluasumista kotiin avustaminen jiirjestetaan kayttemalla vammaispalvelulain mukaisia palveluja (henki16kohtainen apu) tai sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja (kotihoito, omaishoidontuki) tai naiden yhdistelmaa. Palveluasumiseen liittyen kotihoidon ja henkildkohtaisen avun palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Palveluasumista ei jarjesteta laitoshoidon tarpeessa oleville henkiloille, jollaisina voidaan pitaa esim. kotona hoidettavia asiakkaita, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja valvontaa. Palveluasumiseen oikeutettujen henkiloiden tulee selviytye kotona tai palvelutalossa pelkan avustamisen turvin. Vanhuksille suunnatut palvelut ja tukitoimet jarjestetaan ensisijaisesti Shl:n perusteella, esim. kayfiaen vanhusten palveluasumisen jarjestelmaa. Palveluasumisen tarve tarkistetaan palvelusuunnitelman tekotilanteessa yhdessa asiakkaan, kotihoidonohjaajan ja vammaispalvelujen viranhaltijan kanssa. Kokonaisarvion palvelutarpeesta ja paatoksen palveluasumisesta tekee viranhaltija riittavien selvitysten perusteella.

11 1l HENKILOKOHTAINEN APU VpLsc$ja8dg HenkilOkohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkil6n vattamatontl avustamista kotona ja kodin ulkopuolelle: l. peivittaisissa toimissa; 2. tydssa ja opiskelussa; 3. harrastuksissa; 4. yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai 5. sosiaalisen vuorovaikutuksen yllapitamisessa. Henkilokohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkiloa toteuttamaan omia valintojaan em. toimia suorittaessaan. Henki16kohtaisen avun jarjestaminen edellyttaa, etta vaikeavammaisella henki16lle on voimavaroja maaritella avun sisalt6 ja toteutustapa. Henkil6kohtaista apua jarjestettaessa vaikeavammaisena pidetaan henkilda, joka tarvitsee pitkaaikaisen tai etenevan vamman tai sairauden johdosta valtemata ja toistuvasti toisen henki16n apua suoriutuakseen lain tarkoittamista toiminnoista. Mikiili vaikeavammaisen henki16n avuntarpeet perustuvat paaosin toisen henkildn antamaan hoivaan, huolenpitoon tai valvontaan, tulee niihin vastata muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tukitoimien avulla. Paaasiassa ikaantymiseen liittyvista sairauksista ja toimintarajoifteista johtuva avun ja tuen tarve ei edelleenkaan kuulu vammaispalvelulain nojalla jariestettavaksi. Naissa tilanteissa tarvittava tuki ja apu jarjestetaan muun sosiaali- ja terveydenhuollon yleis- ja erityislainsaadann0n noialla. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen kodin ulkopuolella on jarjestefiava henkil6kohtaista apua vahintaan 30 tuntia kuukaudessa, ellei vahaisempi maara turvaa valttametdnta avun tarvetta naissa toiminnoissa.

12 t2 Henkilaikohtaisen avun jarjestemistavat HenkilOkohtaisen avun eri jarjestamistapoja voidaan yhdistaa toisiinsa seka muihin vammaispalvelulain ja muun sosiaalihuollon lainsaadannon mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. 1. Henkildkohtainen avustajajarjestelma. vaikeavammainen henkilo toimii henkilokohtaisen avustajan tyonantajana. kyky ja halu toimia ty6nantajana ja valmiudet omaan elamanhallintaan ja paat6ksentekoon. kunta korvaa avusta.jan palkkaamisesta aiheutuvat kohtuulliset ja valfi amatomat kustannukset. ty6suhteen ehdotmaaraytyvatty6lainsaadantoon perustuvien vdhimmdisehtojen mukaan tai henkil6kohtaisia avustajia koskevaan valtakunnalliseen tydehtosopimukseen, mikali tyonantaja on henkilokohtaisten avustajien tyonantajien liifto Hetan jasen. 2. Palveluseteli avustajapalvelun hankkimista varten. soveltuu esim. pieniin viikoittaisiin avustajatuntimaariin vastaamisiin tai vakituisen avustajan sijaisten hankkimiseen. kunnan tulee hyvaksya ne palveluntuoftajat, joiden palveluihin palveluseteliti voi kiiyttiiii 3. Kunta hankkii avustajapalveluja ostopalveluna, jarjestiiii palvelun itse tai yhteistytisse muiden kuntien kanssa. kunta hankkii ostopalvelut julkiselta tai yksityiselta palvelun tuottajalta. jarjestaa palvelut osana omaa toimintaa tai palvelutuotantoa. jarjestaa sopimuksin yhteistyossa muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 4S:n mukaan henkilokohtainen apu on maksuton palvelu. Avusta voidaan kuitenkin peria maksu, jos henkil6 saa tapaturman tai liikennevahingon vuoksi vakuutuskorvausta.

13 t3 Keuruun kaupungissa henkikikohtaista apua jarjestetaan toistaiseksi kohdan 1 mukaisesti. Makseftava korvaus henkilokohtaisen avustajan palkkaamiseksi lasketaan 1 0,50 tuntipalkan mukaan ja lukien 10,54 tuntipalkan mukaan. Korvausta avustajan palkkauskustannuksiin ei makseta sairaala- ja kuntoutusjaksojen ja koulun lomien ajalta. Asiakkaalle korvataan henkilokohtaisen avustajan ty6terveyshuollon jarjestamisesta aiheutuneet kustannukset. VAIKEAVAMMAISTEN HENKILOIDEN PAVATOIMINTA vplsbs Vammaispalvelulain mukainen paivatoiminta on kunnan erityisen jiirjestiimisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu, jota on jerjestetava kunnan maararahoista riippumatta. Paivatoimintaa on jarjestettava tyoikaiselle henkil6lle, jonka toimeentulo perustuu paaosin sairauden tai tyokyvyttiimyyden perustella myonnettaviin etuuksiin. Lisaksi edellytetaan, etta henki16lla on erittain vaikea toimintarajoite, joka estaa hanta osallistumasta sosiaalihuoltolain mukaiseen tyotoimintaan. Paivatoimintaa on jarjestettava mahdollisuuksien mukaan siten, etta vaikeavammainen henkilo voi osallistua toimintaan viitena paivane viikossa tai sita harvemmin, jos vaikeavammainen henkilo kykenee osallistumaan tyotoimintaan osaaikaisesti tai siihen on muu hanesta johtuva syy. Keuruun perusturvalautakunta jarjestaa tyotoimintaa Keuruun Navikassa. Paivatoimintaa jarjestetaan Vanamokodissa, Lehtiniemen peivekeskuksessa, Metsatehdessa ja Pihlajaveden vanhustentalolla. Keski-Suomen seututerveyskeskus jarjestaa mielenterveyskuntoutujille paivatoimintaryhmia.

14 t4 Haapameen katulahetys ry ja Ystavantupa ry jarjestevat paihdeongelmaisten paivakeskustoimintaa. Keuruulla paivatoimintaa toteutetaan nykyisten toimintojen puitteissa. Muualla kuin Keuruulla asuvien osalta kaytetaan ostopalveluja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaiden toimintakyky ja palvelujen tarve arvioidaan palvelusuunnitelmaa tehtaessa. Vammaispalvelulain mukainen paivatoiminta on asiakasmaksulain mukaan asiakkaille maksutonta. Kul.ietus ja ateriat eivat sisally maksuttomiin palveluihin. PAIVITTAISISTA ToIMINNoISTA SUORIUTUMISESSA TARVITTAVAT VA- LINEET, KONEET JA LAITTEET vpa 17 S Maararaha kohdennetaan ensisijaisesti vaikeavammaisten henki16iden paivittaisissa toiminnoissa tarvitsemiin viilttiimdt tomiin vtilineisiin, koneisiin ja laitteisiin. Paivittaisissa toiminnoissa tarvittavat valineet, koneet ja laitteet myonnetaan paaasiassa omaksi, jolloin avustuksen maara on puolet kohtuullisista kustannuksista. Ennen paatdksentekoa varmistutaan mahdollisten muiden mydntejatahojen korvausvelvoitteista (esim. Kela, vakuutusyhtidt jne). Kalliit apuvalineet voidaan mycintdi myos vaikeavammaisen henkilon kayttdon ja apuvaline jaa kunnan omistukseen,.iolloin kunta paattaa korjaustoimenpiteista ja vastaa syntyvista kustannuksista, mutta ei kuitenkaan esim. tavanomaisesta sahkon / paftereiden kulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Kayttdtarpeen lakattua kayftoon annettu apuvaline toimitetaan vammaispalveluihin uudelleen myonnettavaksi. Kaupunki vastaa tuolloin laitteen purkamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Paasaantoisesti avustusta ei mydnneta tavallisimpiin kodinkoneisiin (esim. pyykinpesukone, astianpesukone, matkapuhelin, tietokone).

15 l5 Autoavustusta rnyonnetaan ensisijaisesti vaikeavammaiselle henkil6lle jokapaivaiseen liikkumiseen liittyvien tarpeiden perusteella. Avustamisen myontamisella tuetaan erityisesti henkil6n opiskelua, ty6ssa kiiyntiii tai vaikeavammaisen jokapaiveisia valttamaftomia kuljetuksia. Auton hankintakustannuksia korvattaessa maksetaan puolet kohtuuhintaisen auton kustannuksista, ohjeellisesti enintaan 6000 euroa. Kohtuuhintaista autoa maaritefieessd otelaan huomioon hakijan yksilolliset tarpeet. Korvauksen kokonaismaaraa arvioitaessa on merkitysta tarvittavilla kuljetuspalveluilla. Auton huoltokustannuksia, korjauksia ja talvi- / kesarenkaita lisavarusteina ei korvata. Vain erityisen painavista syiste avustetaan vaikeavammaisen lapsen perheta auton hankinnassa. Ensisijaisesti korvataan kokonaisuudessaan lapsen vamman ja sairauden johdosta autoon hankittavat valftamaftomat liselaitteet. Paaasiallisesti auton vaihto on perusteltua vain, mikdli hakijan vammasta tai sairaudesta johtuva tarve on oleellisesti muuttunut, tai auto on kayttokelvoton. Hakijan tulee esittaa selvitys ajetuista kilometreista ja auton kuntoisuusarvio (vakuutusyhtiot, autoliikkeet) Avustusta laskettaessa vahennetaan kohtuuhintaisen auton hinnasta autoveronpalautus ja vanhasta autosta saatu myyntihinta tai hyvitys, vakuutuskorvaukset (esim. rikkoontuneesta tai kolariautosta) ja mahdolliset alennukset ja avustukset. Autoon tehtavina muutostciind korvataan asiakkaalle hinen vammansa takia valttamattdmet apuvalineet ja muutostyot. Entiseen autoon myonnetyt laitteet tulee mahdollisuuksien mukaan siirtaa uuteen autoon. Korvauksen saamisen edellytyksena on hakijan vaikeavammaisuus, saann0llinen ja peivittainen kuljetustarve, saann0llinen apuvalineiden kaytto seka muut vammaan ja sairauteen liittyvet perustelut oman auton tarpeesta.

16 r6 Autoavustusta hakiessaan asiakkaan tulee esiftee:. laakarinlausunto (korkeintaan vuosi sitten anneftu). kirjallinen kustannusarvio ostettavaksi suunnitellusta autosta. toiminta- tai fysioterapeutin lausunto lisilaifteen tarpeesta. kustannusarvio vamman tai sairauden johdosta valttama! t6mista lisalaitteista. autoliikkeen tai muun tahon tekema arvio vanhan auton hyvityksesta. ennakkoveropaatos autoveron palautuksesta. paatokset muista auton hankintaan myonnetyista avustuksista tai korvauksista muut perustelutautoavustuksen myontamiselle. rahoitussuunnitelma. kopio ajokortista Liselaitteiden korvaamisen perusteina ovat hakijan vaikeavammaisuus, saannollinen ja paivittainen kuljetustarve, sadnnollinen apuvilineiden kaytto, seka muut vammaan, sairauteen tai sosiaaliseen elamaan liittyvat perustelut. Auton varustetasosta on kaikissa tapauksissa vaadittava tekninen erittely. Automaattivaihteiston hinnasta vahennetaan ensin siihen kohdistuva autoveron osuus. Vamman kannalta vafttamatomat muutostyot korvataan kokonaan VPA 17 $ mukaisiin apuvilineisiin ja laitteisiin. Kayttdtarpeen lakattua kaytt66n annettu apuvaline toimitetaan vammaispalveluihin uudelleen kayfioon myonnettavaksi. Kaupunki vastaa talloin apuvalineen purkamisesta ja kuljetuksista aiheutuvista kustannuksista. Viranhaltija paattaa menettelyn. Harrastusvalineita voidaan myontaa erityisperustein niita eniten tarvitseville vaikeavammaiselle henkil6lle. MyOnnettaessd avustusta harrastusvalineeseen edellytetean, efta tarve on vammasta.iohtuva ja harrastusvaline tukee henkilon kuntoutumista, tai mahdollistaa muulla tavoin henkilon selviytymistii jokapaivaisiste elamantoiminnoista. Avustus on puolet kohtuullisista hankintakustannuksista.

17 1',7 YLIMAARAISET ERITYISRAVINTOKUSTANNUKSET vpa 19 S Korvaukset ylimairdisiin erityisravintokustannuksiin kohdennetaan henkiloille, joiden erityisravintokustannukset ovat kohtuuttoman suuret esim. kliinisten ravintovalmisteiden keyton vuoksi. Vammaispalvelulain mukainen korvaus sovitetaan yhteen mahdollisten muiden samalla perusteella my6nneftyjen avustusten kanssa. Tallaisia ovat mm. sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset, Kelan myontama lapsen hoitotuki, vammaistuki ja elakkeensaajien hoitotuki, jossa on myontamisperusteena vamman tai sairauden aiheuftaman haitan ja avuntarpeen lisaksi siita johtuvat erityiskustannukset. Korvaus maksetaan hakijan toimittamien kuiftien perusteella neljannesvuosittain jalkikateen hakijan toimitettua ilmoituksen olosuhteidensa pysymisesta ennallaan tai niissa tapahtuneista muutoksista. Mikali hakija on ollut vuosineljdnneksen aikana 12 vuorokautta tai kauemmin laitoshoidossa, maksetaan korvaus vain silta ajalta, jolloin han ei ole ollut hoidossa. YLIMAARAISET VAATETUSKUSTANNUKSET vpa 18 S Korvausta voidaan mydntaa henkil6ille, joilla on vamman vuoksi kohtuuttomia ylimearaisia vaatetuskustannuksia. Korvaus ylimaaraisiin vaatetuskustannuksiin sovitetaan yhteen mahdollisten muiden samalla perusteella myonnettyjen avustusten kanssa. Tallaisia avustuksia ovat mm: Kelan my6nteme vammaistuki, lapsen hoitotuki.ia elakkeensaajien hoitotuki, joiden myontamisperusteena on vamman tai sairauden aiheuttaman haitan ja avuntarpeen lisiiksi siitii aiheutuvat erityiskustannukset. Korvausta tulee suorittaa vaatteen teettemisesta tai korjaamisesta tulleista ylimaaraisista tulleista ylimeereisista eritylskustannuksista.

18 18 SOPEUTUMISVALMENNUS vpa 15 S Sopeutumisvalmennukseen tarkoitetut maararahat kohdennetaan ensisijaisesti vaikeavammaisille henkil6iden ja heidan perheidensd yksil6lliseen ohjaamiseen esimerkiksi viittomakielen opetukseen ia liikkumistaidon ohjaukseen. Paikallista kurssitoimintaa pyritaan kehiftamaen terveydenhuollon, eri jarjestdjen ja Kelan kanssa. Tavoitteena on lisaksi sisallyttaa sopeutumisvalmennusta osaksi eri ty6ntekiiaryhmien tyota. Myos vammaispalveluiden palveluohjaukseen voi siseltya sopeutumisvalmennuksellisia elementteja. PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA PAATOKSENTEKO vpl 3aS Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittaminen on aloitettava viimeistaan seitsemantena arkipaivana sen jalkeen, kun vammainen henkilo taikka hanen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilo tai viranomainen on ottanut yhteytta sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Henkil0, jota arviointi koskee voi halutessaan kieltiiytyii arvioinnista. Vammaispalveluja ja tukitoimia koskevat paatokset on tehtava ilman aiheetonta viivytysta ja viimeistaan kolmen kuukauden kuluessa siit5, kun vammainen henkilo tai hiinen edusta.jansa on esittanyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittaminen erityisesta syysta vaadi pitempaa kiisittelyaikaa. ASIAKASMAKSUT JA KORVAUSTEN PERINTA Vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista voidaan peria maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetuissa laissa (734192) ja asetuksessa (912/92) saadetaan. Maksuttomia ovat vammaispalvelulain I S:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut, paivatoiminta (kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta), henkil6kohtainen apu seka palveluasumiseen liiftyvat erityispalvelut ja 1 1 S:ssa tarkoitetut tutkimukset.

19 l9 Palveluasumisen erityiskustannuksista seka henki16kohtaisesta avusta voidaan kuitenkin peria maksu, jos henkilo saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella jarjestettevista palveluista ja tuki toimista annetun lain nojalla. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista t734) Asiakkaan on haettava vammaispalvelulain mukaisia taloudellisia tukitoimia kuuden kuukauden kuluessa kustannusten synnysta UPA 20 S ): Vakuutusyhtiiin korvaukset Vakuutuslaitokselta peritaen VPL: n mukaisten palvelujen ja tukitoimien kustannuksia silloin, kun palveluja ja tukitoimia on annettu samaan tarkoitukseen ja samaan aikaan kuin vakuutuslaitos on korvausvelvollinen. Mikali korvaus on jo suoritettu vammaiselle henkilolle, kunnalla on oikeus peria tata korvausta vastaava maara takaisin vammaiselta henkilolta. Korvauksen takaisin perimisesta on soveltuvin osin voimassa, mita sosiaalihuoltolain 36 ja 37 $: ssa on saadetty (VPL 15 $). Palvelujen ja tukitoimien yhteensovittamisessa huomioidaan asiakkaan tarpeet viivytykseta UPL 4 S). Vakuutuslaitoksen ja Valtionkonttorin ensisijainen korvausvelvollisuus tulee aina tutkia (mm. liikennevahinko, ty6tapaturma, ammaftitauti). Vakuutuslaitoksilla on ensisijainen korvausvelvollisuus esim. kodinhoitokustannuksissa, henkilcikohtaisen avustajan ja hoitajan palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Ohjeita koskevat saaddkset: Laki vammaisuuden perusteella jdrjestettavista palveluista ja tukitoimista 1987/380 Asetus vammaisuuden perusteella jerjestetavista palveluista ja tukitoimista n 59 Kotikuntalaki Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 23,12,

Keuruun perusturvalautakunta 15.12.2015 148, liite 4 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2016

Keuruun perusturvalautakunta 15.12.2015 148, liite 4 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2016 Keuruun perusturvalautakunta 15.12.2015 148, liite 4 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2016 2 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017

VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017 VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017 Soveltamisohjeeseen on koottu vammaisten henkilöiden palveluja ja tukitoimia koskevan vammaispalvelulain 380/1987 (VpL)

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 HUITTINEN PTLTK 12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 Perusturvalautakunta HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET NURMEKSEN KAUPUNKI Vammaispalveluohje VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 7.6.2011 27 SISÄLLYSLUETTELO 1. Järjestämisvelvollisuus...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA OHJE 1.1.2012 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA OHJE 1.1.2012 ALKAEN 14.12.2011 169 Liite 3 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA 1.1.2012 ALKAEN Voimassa: 1.1.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä määrärahasidonnaisista tukitoimista

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 276 Diaarinumero 2783/3/13 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET Vammainen henkilö

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET Vammainen henkilö VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 01.01.2010 ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1. Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Henkilökohtainen apu matkoilla 29.4.2017 Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Taustaa Vammaispalvelulaki Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen 21.10.2015 VAMMAISPALVELUT Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle mielekäs ja muihin asukkaisiin

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET. Perusturvalautakunta 3.5.2016 46

AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET. Perusturvalautakunta 3.5.2016 46 AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET Perusturvalautakunta 3.5.2016 46 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Vammainen henkilö... 3 1.2 Palvelusuunnitelma... 3 1.3 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET Luonnos päivitykseksi, YLEISET SÄÄNNÖKSET

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET Luonnos päivitykseksi, YLEISET SÄÄNNÖKSET Perusturvalautakunta 13.6.2017 50 Liite 2 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET Luonnos päivitykseksi, 16.5.2017 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET Tähän soveltamisohjeeseen on koottu vammaisten henkilöiden palveluja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.10.2016 Taltionumero 4293 Diaarinumero 970/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN 1/21 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT... 3 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015

HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015 1 HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015 2 Perusturvalautakunta HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.6.2015 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET...... 1.

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Soveltamisohje

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Soveltamisohje Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä... 3 Menettely henkilökohtaista apua

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET ALKAEN 1 LOIMAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET 1.1.2009 ALKAEN YLEISTÄ Vammaispalveluja järjestettäessä noudatetaan vam maispalvelulakia

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.3.2011 Taltionumero 832 Diaarinumero 1017/3/10 1 (11) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva asia A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

1 YLEISTÄ VAMMAISPALVELULAKI JA -ASETUS...

1 YLEISTÄ VAMMAISPALVELULAKI JA -ASETUS... WIITAUNIONIN JA KINNULAN VAMMAISPALVELUN OHJE 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 2 VAMMAISPALVELULAKI JA -ASETUS... 3 2.1 SUBJEKTIIVISET JA MÄÄRÄRAHASIDONNAISET PALVELUT JA TUKITOIMET... 4 2.2 KOTIKUNTA...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ VAMMAISPALVELULAKI JA -ASETUS...

1 YLEISTÄ VAMMAISPALVELULAKI JA -ASETUS... WIITAUNIONIN JA KINNULAN VAMMAISPALVELUN OHJE 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 2 VAMMAISPALVELULAKI JA -ASETUS... 3 2.1 SUBJEKTIIVISET JA MÄÄRÄRAHASIDONNAISET PALVELUT JA TUKITOIMET... 4 2.2 KOTIKUNTA...

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2018 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan ja Suupohjan

Lisätiedot

Soveltamisohjeita vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja etuuksiin 1.7.2015 alkaen

Soveltamisohjeita vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja etuuksiin 1.7.2015 alkaen Soveltamisohjeita vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja etuuksiin 1.7.2015 alkaen 1 2 Sisällys Soveltamisohjeen käyttäjälle... 3 Vammainen henkilö... 3 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 3 Palvelujen

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.12.2013 220. KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa

Perusturvalautakunta 19.12.2013 220. KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa 1 Perusturvalautakunta 19.12.2013 220 KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa 2 SISÄLLYS 1. VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELU 1.1. Kenelle? 1.2. Myönnettävät matkat

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

KULJETUSPALVELUHAKEMUS KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut / kotihoito PL 50 36201 Kangasala Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (alleviivatkaa kutsumanimi) Hakemus

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien järjestämisen soveltamisohje

Vammaispalvelulain mukaisten määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien järjestämisen soveltamisohje Vammaispalvelulain mukaisten määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien järjestämisen soveltamisohje Perusturvalautakunta 16.12.2014 144 1 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 3 1.1. Vammainen henkilö 3 1.2. Palvelujen

Lisätiedot

Kärsämäen kunta 13.6.2016. Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa

Kärsämäen kunta 13.6.2016. Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa Kärsämäen kunta 13.6.2016 Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAMMAISPALVELUN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 1.1 VAMMAINEN HENKILÖ... 2 1.2 LAIN TOISSIJAISUUS... 2 1.3

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Henkilökohtainen apu Seinäjoki, 8.11. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtainen apu kunnan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot