Toukokuu Abstrakti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toukokuu 2014. Abstrakti"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali -ja terveydenhuollon tietohallinto, jatkokoulutus KLEMOLA, LIISA: Ikääntyneiden toimintakykyarvioinnit ja tiedon hyödyntäminen asiakkaan palvelukokonaisuudessa ja toiminnan ohjaamisessa Väitöskirjatyön (monografia) tutkimussuunnitelma Ohjaajat: professori, TtT Kaija Saranto; FT Tuula Kivinen Toukokuu 2014 Abstrakti Vanhuspalvelulaki edellyttää, että ikäihmisen palvelutarpeet tulee selvittää monipuolisesti. Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa asiakkaalle laaditaan kirjallinen hoito - ja palvelusuunnitelma, joka tulee päivittää asiakkaan tarpeiden tai käytettävissä olevien voimavarojen muuttuessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka toimintakyky määritellään, kuinka Vanhuspalvelulain Ikääntyneiden toimintakykyarvioinnit ja tiedon hyödyntäminen asiakkaan palvelukokonaisuudessa ja toiminnan ohjaamisessa. Liisa Klemola Itä - Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali -ja terveydenhuollon tietohallinto, jatkokoulutus Kesäkuu 2014 edellyttämä toimintakyvyn arviointi toteutetaan, kuinka arviointitieto on hyödynnettävissä ja miten arviointituloksia hyödynnetään asiakkaan palvelukokonaisuudessa ja toiminnan ohjaamisessa. Aihetta lähestytään Choon tiedonhallinnan mallin kautta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ikäihmisten toimintakykyarviointeja tekevät ja hoito- ja palvelusuunnitelmia laativat, asiakasta hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä palvelujen ohjaamisesta vastaavat ylemmät esimiehet julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tutkimuslupa-anomus lähetetään eettisen toimikunnan lausunnon jälkeen usealle kunnallisille ja yksityisille palveluntuottajille. Tutkimus toteutetaan Survey-tutkimuksena ja aineisto on kaksiosainen: haastattelut ja kysely. Aineistot on tavoitteena kerätä syksyn 2014 aikana. Aineiston analysoinnissa käytetään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. Tulokset ja raportointi tapahtuu monografian muodossa syksyllä Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vanhuspalvelujen kehittämisessä siten, että tutkimustuloksissa tunnistetaan ne tekijät, jotka vaikuttavat tiedon hyödyntämiseen. Kun tekijät on tunnistettu, voidaan suunnitella menetelmiä, joiden avulla jatkuvasti kerättävää tietoa voidaan käyttää palvelujärjestelmän kehittämiseen entistä asiakaslähtöisemmiksi ja samalla taloudellisesti kannattavammiksi. Ikäihmisten palvelutarpeenarviointiin on Suomessa käytössä lukuisia menetelmiä ja ohjeistuksia. Eri paikkakunnilla käytetään erilaisia mittareita ja eri kriteereitä palvelutarpeen arviointiin ja toiminnan ohjaukseen. Olisi tärkeää, että suomalaiset olisivat kaikkialla tasa-arvolsessa asemassa palvelujen myöntämisen suhteen. Asiasanat: toimintakyky, arviointi, vanhuspalvelut, tiedontarve, tiedonhallinta, survey-tutkimus

2 Sisällys l. Tutkimuksen tausta l. Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät Tutkimuksen metodologiset valinnat Haastatteluteemojen laatiminen Kyselylomakkeen laatiminen Aineiston keruu Tutkimuksen aikataulu, raportointi-ja rahoitussuunnitelma...^ 6. Arvio tulosten hyödyntämismahdollisuuksista sekä yhteiskunnallisesta merkityksestä Lähdeluettelo Ikääntyneiden, yli 75 - vuotiaiden kansalaisten määrä tulee väestöennusteen mukaan yli kaksinkertaistumaan Suomessa vuoteen 2040 mennessä (Tilastokeskus, 2012). Tämä asettaa runsaasti haasteita siihen, että ikääntyneiden palvelut pystytään järjestämään vaikuttavasti ja taloudellisesti kestävästi (STM, 2008) (Castles, 2004). Palveluja järjestettäessä tavoitteena on tarjota asiakkaalle juuri hänen tarpeisiinsa vastaava palvelukokonaisuus siten, että asiakkaan voimavarat ja toimintakyky on huomioitu (Päivärinta & Haverinen, 2002). Ikäihmisiä ajatellaan usein taakkana yhteiskunnalle (Taipale, 2014), mutta henkilö voi elää alentuneesta toimintakyvystä huolimatta onnellista ja täysipainoista elämää (Kivelä, 1985). Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- Ja Taulukot Taulukko l. Aikataulusuunnitelma... 9 Liitteet Liite l. Saatekirje haastatteluun osallistujille Liite 2. Saatekirje kyselyyn osallistujille terveyspalveluista (Laki 980/2012, jatkossa Vanhuspalvelulaki) edellyttää, että ikäihmisen palvelutarpeet tulee selvittää monipuolisesti ja luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen (Finlex, Vanhuspalvelulaki, 2012). Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa asiakkaalle laaditaan yhteistyössä asiakkaan (Kivelä, 1985) ja / tai hänen omaistensa kanssa moniammatillinen kirjallinen hoito - ja palvelusuunnitelma (jatkossa HoPaSu). (Finlex, Laki 812/2000, 2000) (Päivärinta & Haverinen, 2002). Hoito - ja palvelusuunnitelmaa varten an/ioidaan fyysiset, kognitiiviset, psyykkiset sekä sosiaaliset palvelutarpeet (Finlex, Vanhuspalvelulaki, 2012). Myös ympäristötekijöiden, kuten asunnon mukavuuksien, vaikutus palvelutarpeisiin arvioidaan. (STM 2008). HoPaSu tulee päivittää asiakkaan tarpeiden tai käytettävissä olevien voimavarojen muuttuessa (Päivärinta & Haverinen, 2002). Toimintakyvyn tai hoito- ja palvelusuunnitelman tarkastamisen aikaväliin ei ole erikseen annettu tarkkaa ohjetta (Finlex, Vanhuspalvelulaki, 2012). Osa kunnista kuitenkin antaa suosituksia, kuinka usein toimintakyky tulisi arvioida. Vanhuspalvelulain mukaan tarkistus tehdään ilman aiheetonta viivytystä aina, kun henkilön toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia (Finlex, Vanhuspalvelulaki, 2012). Palvelusuunnittelun apuna voidaan käyttää luotettavaa toimintakyvyn arviointiin sekä palvelutarpeen määrittämiseen kehitettyjä mittareita, joita on käytössä useita erilaisia. (Hallila, 1998) (Päivärinta & Haverinen, 2002). Palvelujen myöntämisen tai epäämisen perusteena ei koskaan saa olla yksittäisen mittarin antama lukema (Vaivanne, 2007). Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto (TOIMIA) on tehnyt toimintakyvyn arvioinnista suosituksen, jonka tarkoituksena on varmistaa iäkkäiden ihmisten yhdenmukainen ja luotettava toimintakyvyn arviointi (Mäkelä, ym., 2013). Suomessa vanhustenhuollon toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (Valvira, 2010).

3 [Type here] [Type here] 2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät Vanhuspalvelulaki määrittelee lain kohderyhmäksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut iän myötä alkaneiden tai lisääntyneiden sairauksien johdosta. Käytännössä on vaikea erottaa, johtuuko alentunut toimintakyky korkeasta iästä vai muista tekijöistä. Lakia tulisi tulkita henkilön kannalta edullisimmalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, ettei henkilö ei jää perusteettomasti palvelujen ulkopuolelle. (STM & Kuntaliitto, Vanhuspalvelulaki, Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi, 2013). Palvelunjärjestäjien ja asiakkaiden maailmat eivät kohtaa riittävän konkreettisella tasolla ja asiakkaasta kerätyn tiedon hyödyntämistavat ovat puutteellisia. Esimerkiksi kotona selviytyminen ei perustu yksittäisen henkilön tai asiakkaan terveyteen, toimintakykyyn tai palveluun vaan asiakkaasta kerätyn tiedon käytännön hyödyntämiseen ja koko palvelukokonaisuuden toteuttamiseen (Saranummi;Topo;& Kahri, 2007). Myös Ikäkaste-hanke suosittelee tiedon systemaattista tuotantoa suunnittelun ja johtamisen tueksi (Ikä-Kaste, 2012). Palvelujärjestelmässä kerätään edelleen paljon tietoa asiakkaista, mutta tiedon hyödyntäminen ei ole vielä täysimääräistä (Niiranen & Paukku, 2011), (THL, 2014). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka ja milloin Vanhuspalvelulain (Finlex, Vanhuspalvelulaki, 2012) ja suositusten (Mäkelä, ym., 2013) mukaista toimintakykyä arvioidaan ja arviointia hyödynnetään asiakkaan hoitamisessa ja palvelujen ohjaamisessa. Lisäksi tutkitaan, mitä toimintakyky tarkoittaa kohderyhmien mielestä. Koskinen toteaa, että on tarvetta arvioida kriittisesti vanhusten palvelutarpeiden määrittämistä ja käytäntöjä sekä kehittää malleja, jotka lähtevät vanhusten näkökulmasta ja heidän aidoista palvelutarpeista (Koskinen, 1994). Tutkimuksen kohderyhmänä ovat toimintakykyarviointeja tekevät, asiakasta hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja palveluja ohjaavat ylemmät esimiehet. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, mitä toimintakyky on, millä menetelmillä ja kuinka usein toimintakykyä arvioidaan. Lisäksi tutkitaan, miten toimintakyvyn arviointitietoa hyödynnetään. Tutkimustehtävät ovat: l. Kuinka toimintakyky määritellään 2. Millä menetelmillä toimintakykyä arvioidaan? 3. Milloin toimintakykyä arvioidaan? 4. Miten toimintakykyarvioinneista saatuja tietoja hyödynnetään? 3. Tutkimuksen metodologiset valinnat Tämän tutkimuksen tieteenfilosofinen näkökulma on Habermasln kuvaama praktinen eli hermeneuttinen. Ilmiö - toimintakyky, sen arviointi ja tiedon hyödyntäminen-halutaan tehdä ymmärrettäväksi, (filosofia.fi, 2010) (Järvinen & Järvinen, 2011) Tutkimus mukailee Aristoteleen kausaalista perinnettä (von Wright, 1979). Tarkoituksena on pyrkiä pois naivista realismista ja saavuttaa tutkimuksen kohteesta totuus (Niiniluoto & Haaparanta, Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 1998). Aihetta lähestytään induktiivisesti terveydenhuollon ammattilaisien käyttämistä toimintakykymittareista ja niillä kerättyjen tietojen hyödyntämisestä. (Metsämuuronen, 2003). Tutkimuksen tiedonintressi on siis hermeneuttinen, funktio on ymmärtäminen ja päämääränä on tradition välitys ja tulkinta. Samalla tutkija haluaa vapautua väärästä tiedosta, jolloin mukana on piirteitä kriittisestä yhteiskuntatieteestä, jota Habermasin kuvaa vapauttavaksi tiedonintressiksi. (Niiniluoto, Johdatus tieteenfilosofiaan, 1980). Tässä tutkimuksessa termiä asiakas (Finlex, Laki 811/2000, ei pvm) käytetään myös silloin, kun puhutaan potilaasta tai asukkaasta. Sana henkilö viittaa ikäihmiseen, kun hän ei ole vielä palvelujärjestelmän asiakas. Iäkkäällä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yli 63-vuotiasta (Finlex, Vanhuspalvelulaki, 2012). Henkilöllä voidaan tarkoittaa myös sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaista. Käsite määräytyy aiheyhteyden perusteella. Tutkimuksessa ei katsota toimintakykyä sairauksien kautta, koska sairaudet eivät suomalaisessa tutkimuksessa ennustaneet tulevaa palvelujen käyttöä (Mäkelä;Karisto;Valve;& Fogelholm, 2008). Tutkimuksessa lähestytään toimintakykyä päivittäisistä perus-ja välinetoiminnoista selviämisen kautta (Heikkinen;Laukkanen;& Rantanen, 2013) Choon (Choo, The Knovving Organisation, 1998) tiedonhallintamallin kautta. Tutkimus sisältää myös toimintatutkimuksen elementtejä, vaikka tutkija ei kerännyt aineistoa osallistumalla toimintaan (Kuula, 2001). Tutkijalla on kokemusta hoitajana, kehittäjänä ja ikäihmisen omaisena ja läheisenä. Tutkimus toteutetaan survey-tutkimuksena (www.fsd.uta.fi, 2004). Tutkimuksessa käytetään aineistotriangulaatiota, tutkimuksen ensimmäisessä ja toisessa osassa kerätään ja käytetään eri aineistoja (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Lisäksi käytetään menetelmätriangulaatiota (Eskola & Suoranta, 1998).

4 [Type here] 3-l.Haastatteluteemojen laatiminen Haastatteluteemat muodostettiin operationalisoimalla (Alkula;Pöntinen;&Ylöstalo, 1999) kirjallisuutta. Haastattelujen tavoitteena on tutkia kuinka tutkimuksen kohderyhmät määrittelevät toimintakyvyn sekä miten ja kuinka usein toimintakykyä arvioidaan. Lisäksi tutkija haluaa tietää kuinka toimintakykyarvioinneista saatua tietoa hyödynnetään päivittäisessä toiminnassa ja toiminnan ohjaamisessa käytännössä. 3.2.Kyselylomakkeen laatiminen Alustavan kyselylomakkeen laadinnassa hyödynnettiin tiedonhallinnan teoriaa (Choo, The Knowing Organisation, 1998) sekä toimintakyvyn arviointiin ja vanhuspalvelujen myöntämiseen liittyvää kirjallisuutta. Kyselyn tavoitteena on tarkentaa haastattelujen tuloksia ja yleistettävyyttä. Kysymykset on tehty operationalisoimalla kirjallisuutta (Alkula;Pöntinen;& Ylöstalo, 1999). Kyselyä mahdollisesti täydennetään haastattelujen tuloksien pohjalta. Kyselylomake on luonnos ja se esitestataan neljällä terveydenhuollon koulutuksen omaavalla henkilöllä (Metsämuuronen, 2003), jotka ammatillisen koulutuksen perusteella kuuluivat tutkimuksen kohderyhmään. Esitestauksen ja ohjaajien ehdotusten jälkeen lomaketta ja haastattelurunkoa muokataan tarvittaessa ymmärrettävimmäksi ja yksiselltteisemmiksi (Uhari & Nieminen, 2012). 4. Aineiston keruu Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan puoltavan lausunnon saamisen jälkeen lähetetään tutkimuslupa-anomus asukasluvun perusteella 20 suurimpaan kuntaan (Kuntaliitto, 2014), joita olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Kotka, Mikkeli sekä Salo. Jos kyseinen kunta järjestää vanhuspalveluja alueellisesti tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa, kyselyyn vastaamista pyydettiin myös näiltä toimijoilta. Tutkimukseen pyydetään mukaan myös yksityisiä toimijoita, jotta saataisiin mahdollisimman laaja kuva eri toimintakyvyn arviointimenetelmistä, toteutumisesta sekä tiedon hyödyntämisestä. Tutkija on varmistanut ennakkoon kaupunkien verkkosivuilta, että kaupungeissa on käytössä eri mittareita toimintakyvyn arviointiin. Kohderyhmäksi on valittu työntekijät (Lumijärvi, 1994) (McDonagh & Coghlan, 2001) ja toiminnan ohjaamisesta vastaavia henkilöitä siksi, että he tuntevat parhaiten kuinka tutkimuksen kohteena olevat asiat toteutuvat. Tutkimukseen osallistujia informoidaan saatekirjeella (Haastattelu LIITE 3 ja Kysely LIITE 4). Saatekirjeet noudattavat tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita tutkittavan informoinnista [Type here] ja osallistuminen tulkitaan suostumukseksi tutkimukseen (Ita-Suomen yliopisto, 2014). Tutkimusluvan anomisen yhteydessä pyydetään, että tutkimukseen voisi osallistua työaikana. Samalla pyydetään tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden yhteystietoja. Haastatteluun ilmoitettujen vapaaehtoisten nimet kirjataan erilliseen tiedostoon, johon merkitään myös se edustaako hän yksityistä vai julkista palveluntuottajaa ja se, mitä toimintakykymittaria organisaatio ensisijaisesti käyttää. Tiedosto hävitetään haastattelujen toteutuksen jälkeen. Haastattelut pyritään järjestämään työyksiköihin niiden päivärytmin mukaan siten, että ne aiheuttavat toimintaan mahdollisimman vähän häiriötä. Haastattelun kestoksi on arvioitu noin yksi (l) tunti. Haastatteluihin pyritään saamaan osallistujia eri puolilta Suomea (Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomi). Tutkija haastattelee vähintään 6 henkilöä julkiselta palveluntuottajilta ja saman verran yksityisiltä palveluntuottajilta, yhteensä 12 henkilöä. Haastatteluja jatketaan kunnes haastatteluaineisto saturoituu (Mäkelä K., 1990) (Miles & Huberman, 1994) ja otos kattaa seka toimintakykyarviointien tekijät ja toiminnan ohjaamisesta vastaavat henkilöt. Myös eri toimintakykymittareiden käyttajäorganisaatioiden mukanaolo huomioidaan. Haastattelut nauhoitetaan ja niiden aikana tehdään muistiinpanoja. Kysely toteutetaan Itä-Suomen yliopiston käytössä olevalla E-lomake alustalla. E-lomakkeen soveltuvuus vastaamiseen testattiin huhtikuussa 2014 ja menetelmä sopii hyvin kyselyyn vastaamiseen. Aineisto on helppo ottaa käsiteltäväksi. Vastaajille tarjotaan saatekirjeessä mahdollisuus tilata tutkijalta paperinen kyselylomake ja valmiiksi maksettu vastauskuori postitse lähetettäväksi (Berndtson & Lounasmaa, 2004). Kyselyyn pyritään saamaan vähintään 200 vastaajaa julkiselta palveluntuottajilta ja saman verran yksityisiltä palveluntuottajilta. Jokaiselle kyselyn kohderyhmään kuuluvalle lähetetään kutsu, jossa on yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana. Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä sähköistä lomaketta koodata. E-lomake ei tallenna vastaajien sähköpostiosoitteita. Vastaajien toivotaan osallistuvan kyselyyn silloin, kun tilanne työyksikössä on rauhallinen. Kyselylomakkeen täyttämiseen kuluu noin 20 minuuttia. Tutkimuksen eettisyydestä pyydetään ennakkoarviointi Itä-Suomen yliopiston eettiseltä toimikunnalta. Ennakkoarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että tutkimussuunnitelma vastaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita (Itä-Suomen yliopisto, 2014). Hakemuksen mukaan liitetään tutkimuksesta vastaavan henkilön ja tutkijan arviointi tutkimuksen eettisyydestä seka mahdollisista haitoista osallistujalle. Tutkija ei suunnitelmavaiheessa tunnistanut erityisiä vastaajiin kohdistuvia haittoja lukuun ottamatta kyselyn vastaamiseen ja haastatteluun aikaa, joka vähentää asiakastyöhön käytettävää aikaa.

5 [Type here] Sen sijaan tutkimus saattaa lisätä osallistujien tietoisuutta toimintakyvystä ja sen arvioinnista sekä toimintakykytiedon hyödyntämisestä (Ford & Reutter, 1990). [Type here] 6. Arvio tulosten hyödyntämismahdollisuuksista sekä yhteiskunnallisesta merkityksestä Tutkija on perehtynyt Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiin periaatteisiin (2009) ja on sitoutunut noudattamaan niitä. Vastaajia ja haastateltavia kohdellaan kohteliaasti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Osallistujien sähköpostiosoitteet eivät tallennu varsinaiseen aineistoon. Tutkimustuloksia ei raportoida organisaatioiden tai yksiköiden nimillä eikä henkilöiden vastaukset tai vastaamatta jättäminen voi vaikuttaa esimerkiksi henkilön työsuhteeseen. Tutkimukseen osallistujilta ei kysytä heitä koskevia yksilöiviä tunnistetietoja. Osallistujitta kysytään taustatiedoissa ns. epäsuoria tunnisteita, esimerkiksi koulutus ja työpaikan sijaintikunta (Itä-Suomen yliopisto, 2014). Tuloksia ei kuitenkaan raportoida ammattinimikkeilla tai kuntakohtaisesti vaan ryhmitellään (koulu-, opisto- yliopistoryhmiin tai suuralueittain). 5. Tutkimuksen aikataulu, raportointi- ja rahoitussuunnitelma Tutkija on jäänyt opintovapaalle maaliskuussa 2014 ja tarkoituksena on toteuttaa tiedonkeruu syksyllä Tutkimuksen teoreettista osuutta kirjoitetaan kevään 2014 ja 2015 välisenä aikana. Aineiston analyysi toteutetaan kahdessa vaiheessa aineistojen keruun jälkeen. Tutkimus raportoidaan monografiana syksyllä Aikataulusuunnitelma esitetään taulukossa 3. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen tuloksista kirjoitetaan tieteellisiä ja ammatillisia artikkeleita. Tutkimukselle ei ole ulkopuolista rahoitusta, tutkija saa aikuisopintotukea. Ikäihmisten palvelutarpeenarviointiin on Suomessa käytössä lukuisia menetelmiä ja ohjeistuksia. Eri paikkakunnilla käytetään erilaisia mittareita ja eri kriteereitä palvelutarpeen arviointiin ja toiminnan ohjaukseen. Olisi tärkeää, että suomalaiset olisivat kaikkialla tasaarvoisessa asemassa palvelujen myöntämisen suhteen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vanhuspalvelujen kehittämisessä siten, että tutkimustuloksissa tunnistetaan ne tekijät, jotka vaikuttavat tiedon hyödyntämiseen. Kun tekijät on tunnistettu, voidaan suunnitella menetelmiä, joiden avulla jatkuvasti kerättävää tietoa voidaan käyttää palvelujärjestelmän kehittämiseen entistä asiakaslähtöisemmiksi ja samalla taloudellisesti kannattavammiksi. Nykyisten suurien kustannusten syynä on hyvin usein liian raskas ja staattinen palvelujärjestelmä. Palvelujen tulisikin suuntautua STM:n suosituksen mukaisesti koti-painotteiseksi ja elää asiakkaan toimintakyvyn ja avuntarpeen mukaan. Tutkimus kuvaa tämän hetken tilannetta ja terveydenhuollon ammattilaisten käsitystä siitä, mitä toimintakyky on, miten sitä arvioidaan ja kuinka toimintakykyarvioinneista saatua tietoa käytetään ja miten tieto vaikuttaa toimintaan, tuloksilla ei kuitenkaan ole ainaista auktoriteettiasemaa. (Niiniluoto, Johdatus tieteenfilosofiaan, 1980) Taulukko l. Aikataulusuunnitelma Vaihe Tutkimussuunnitelma laatiminen Lähdekirjallisuuteen tutustuminen ja teoreettisen osuuden kirjoittaminen Kyselylomakkeen ja haastatteluteemojen laatiminen Tutkimuslupien anominen Aineistonkeruu (haastattelut) ja analysointi Aineistonkeruu (kysely) ja analysointi Tulosten raportin kirjoittaminen Käsikirjoituksen hyväksyttäminen ohjaajilla Korjausten tekeminen Käsikirjoituksen lähettäminen esitarkastajille Tutkimustulosten julkaisu monografiana Tieteellisten ja ammatillisten artikkeleiden kirjoittaminen Ajankohta 20l3-kevät kesä 2015 kevät 2014 kesä-elokuu 2014 syys- lokakuu 2014 marraskuu tammikuu 2015 helmi-maaliskuu 2015 huhtikuu 2015 kesäkuu- heinäkuu 2015 elokuu loppu vuonna 2016 Liisa Klemola: Ikääntyneiden toimintakykyarvioinnit ja tiedon hyödyntäminen asiakkaan Liisa Klemola: Ikääntyneiden toimintakykyan/ioinnitja tiedon hyödyntäminen asiakkaan

6 11 [Type here] Lähdeluettelo Alkula, T.;Pöntinen, S.;& Ylöstalo, P. (1999). Sosiaaltutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Juva: WSOY. Berndtson, T.;& Lounasmaa, J. ( ). INTERNET tutkijan työkaluna. Haettu osoitteesta Castles, F. (2004). The Future of the Welfare State - Crisis Myths and Crisis Realities. Oxford: Oxford University Press. Choo, C. (1998). The Knowing Organlsatlon. Oxford: Oxford University Press. Choo, C. (2001). Information management for the intelligent organization. Medford: Information Today. Eskola, J.;& Suoranta, 3. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Eysenbach, G. (2000). Recent advances - Consumer health informatics. British Medical Journal, 320, filosofia.fi. ( ). Habermas, JOrgen. Haettu osoitteesta Finlex. (2000). Laki 812/2000. Haettu osoitteesta Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812: %5Bpika%5D=hoitosuunnitelma Finlex. (2012). Vanhuspalvelulaki. Haettu l osoitteesta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista: Finlex. (ei pvm). Laki 811/2000. Haettu osoitteesta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta: Ford, S.;& Reutter, L. (1990). Ethical dilemmas associated with small samples. Journal of Advanced Nursing, 15(2), Gardner Reed, M.;0verhage, M.;Steen, E.;Munger, B.;Holmes, J.;Williamson, J.;&. Detmer, D. (2009). Core Content for the Subspecialty of Clinical Informatics. JÄMIÄ, 16, ss Graf, C. (2013). Haettu osoitteesta The Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale; Graves, J.;& Corcoran, S. (1989). The study of nursing informatics. Image, 21(4), Haapakorva, M. (2004). Kotihoidon tiedonhallinta - Tapaustutkimus Siilinjärven ja Maaningan kotihoidosta. Pro gradu-tutkielma, Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopio. Hallila, L. (1998). Hoitotyönkirjallisen suunnitelman sisältö. Teoksessa L. Hallila (Toim.), Hoitotyökirjallinen suunnitelma (ss ). Tampere: Kusataanus Oy Tamara Press. Heikkinen, E.;Laukkanen, P.;& Rantanen, T. (2013). Toimintakyvyn käsitteen ja arvioinnin evoluutio ja kehittämistarpeet. Teoksessa E. Heikkinen;J. Jyrkämä;&T. Rantanen, Gerontologia (ss ). Saarijärvi: Kustannus Oy Duodecim. Ikä-Kaste. ( ). Ikäkaste. Haettu osoitteesta Itä-Suomen yliopisto. (2014). Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi. Haettu osoitteesta Järvinen, P.;& Järvinen, A. (2011). Tutkimustyön metodeista. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. Kalliovalkama, K. (2005). Asiakkaaseen liittyvä tieto palveluasumisessa ja vanhainkodissa, pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja-talouden laitos, Kuopio. Kivelä, M. (1985). Vanhustenhoidon tavoitteet. Teoksessa M. Kivelä;& S.-L. Kivelä, Aktivoiva vanhustenholto (ss ). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Koskinen, S. (1994). Gerontologinen sosiaalityö vanhuspolitiikan mikrorakenteena. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Kuntaliitto. (2014). Kunnat.net. Haettu osoitteesta Kuula, A. (2001). Toimintatutkimus - Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä (2. p.). Tampere: Vastapaino. Lumijärvi, I. (1994). Laadun arviointi sosiaali-ja terveysalan palveluyksiköissä. Vaasa: Vaasan yliopisto, tutkimuksia no 186. McDonagh, J.;& Coghlan, D. (2001). The Art of Clinical Inquiry in Information Technologyrelated Change. Teoksessa P. Reason;& H. Bradbury (Toim.), Handbook of Action Research (ss ). Sage. Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä; Gummerus Kirjapaino Oy. Miles, M.;& Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. SAGE. Mäkelä, K. (1990). Kvalitatiivisen analyysi arviointiperusteet. Teoksessa K. (. Mäkelä, Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta (ss ). Helsink: Gaudeamus. Mäkelä, M.;Autio, T.;Heinonen, H.;Holma, T.;Häkkinen, H.;Hänninen, T.;... Valkeinen, H. (19, ). Suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä. Haettu osoitteesta TOIMIA: toimintakyvyn_arvioinnista_iakkaan_vaeston_hyvinvointia_edistavien_palveluiden_yhte ydessa_ pdf Mäkelä, T.;Karisto, A.;Valve, R.;& Fogelholm, M. (2008). Kotona asumista tukevien palvelujen käyttö ikääntyneillä on ennakoitavissa. Yhteiskuntapolitiikka, 73(6), Niiniluoto, I. (1980). Johdatus tieteenfilosofiaan. Keuruu: Otava. Niiniluoto, I. (1989). Informaatio, tietoja yhteiskunta, filosofinen käsiteanalyysi. Valtion painatuskeskus. Niiniluoto,!.;& Haaparanta, L. (1998). Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsinki: Hakapaino Oy. Niiranen, P.;& Paukku, S. (2011). Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tiedonhallinnan kehittäminen Seinäjoen ikäkeskuksessa. Seinäjoki: Ikäkaste/ Etelä-Pohjanmaan Vanhustyön kehittämiskeskushanke & Ikäkeskus. Päivärinta, E.;& Haverinen, R. (2002). Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma. Opas työntekijöille Ja palveluista vastaaville. Sosiaali-ja terveysministeriö, Stakes, Suomen Kuntaliitto. Saranto, K.;& Kuusisto-Niemi, S. (2012). Tiedonhallinnan koulutusohjelma arvioitavana. FinJeHeVV, 4(2), Saranummi, N.;Topo, P.;& Kahri, P. (2007). Palveluinnovaatiotja tekniset innovaatiot kotona selviytymisen tukijoina. Teoksessa T. Marteli;& N. (. Kuosmanen, Ikääntyminen ja toimintakyky: haasteet tutkimukselle (ss. 43-7). Helsinki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 24, Shelkey, M.;& Wallace, M. (2012). Katz Index of Independence In Activitles of Da Hy Living (AOL). Haettu osoitteesta The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing; STM. (2008). Haettu 2. September 2012 osoitteesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus: STM;& Kuntaliitto. ( ). Vanhuspalvelulaki, Muistio lain toimeenpanon Ja tulkinnan tueksi. Haettu osoitteesta Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi: pdf Sydänmaalakka, P. (2001). Älykäs organisaatio. Jyväskylä: Talentum Media Oy. Taipale, V. ( ). Ikaihminen ei ole taakka, vaan yhteiskunnan voimavara. Akuutti. YLE, TV1. THL. (2014). thl.fi. Haettu l osoitteesta palvelut/kotikaynnit/seuranta /hyodynnys Tilastokeskus. (2012). 1/äestöennuste 2009 koko maa, Haettu 2. September 2012 osoitteesta Tuomi, J.;& Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. Uhari, M.;& Nieminen, P. (2012). Epidemiologia ja biostatistiikka (2 p.). Keuruu: Kustannus Oy Duodecim. Vaivanne, J. (2007). therapiafennica.fl. Haettu osoitteesta Vanhus potilaana;

7 [Type here] Valvira. ( ). Vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvontssuunnitelman toimeenpano-ohjelma vuodelle Haettu osoitteesta von Wright, G. (1979). Tieteen filosofian kaksi perinnettä. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja. ( ). Haettu osoitteesta (l. l 2014). Haettu osoitteesta palvelusisja_myontperust2014.pdf ( ). Haettu osoitteesta rte+9+kotihoidon+palvelukuvaus pdf Liite l. Saatekirje haastatteluun osallistujille Arvoisa vastaanottaja, Pyydämme Teitä osallistumaan ikäihmisten toimintakykytledon hyödyntämistä koskevaan tutkimukseen. Opinnäytetyön ohjaajina toimivat TtT, professori Kaija Saranto ja FT, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Tuula Kivinen. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville miten määrittelet toimintakyvyn, kuinka ikäihmisten toimintakykyä mitataan, mihin tarkoitukseen tietoa asiakkaiden toimintakyvystä hyödynnetään ja kuinka kattavasti tietoa käytetään. Jokaisen vastaajan näkökulma ja mielipiteet ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeitä. Tutkimuksessa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan halutaan selvittää juuri sinun näkemyksesl asioista. Ohessa tutustuttavaksi haastatteluteemat, joita käsitellään haastattelun aikana. 14 Tutkimuslupa on haettu organisaatiosi tutkimuksesta vastaavalta taholta ja tutkimuksen eettisyydestä on saatu puoltava lausunto Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Tutkimus on valtakunnallinen ja osallistumispyyntö on lähetetty usean paikkakunnan palvelutuottajille. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja ehdotus, että juuri sinä osallistuisit siihen, on tullut organisaatiosi edustajalta. Voit halutessasi myös kieltäytyä osallistumisesta tutkimukseen, eikä kieltäytymistäsi raportoida esimjehillesl. Haastattelut nauhoitetaan ja niiden aikana teen muistiinpanoja. Haastattelumateriaalia käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä henkilöltä voi tunnistaa. Tutkimuksessa ei kerätä arkaluontoisia tietoja vastaajasta tai yksikkösi asiakkaista. Lupaan käsitellä ja säilyttää aineistoa huolellisesti enkä luovuta sitä ulkopuolisille. Tutkimusaineisto hävitetään viiden vuoden kuluttua siitä, kun tutkimus on valmis ja raportoitu. Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on syksyllä Mikäli Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta ennen tai jälkeen haastattelun, voit lähettää sähköpostia tai soittaa minulle (yhteystiedot alla). Kiitos yhteistyöstä! Liisa Klemola FT-oplskelija Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto p Ihsiä

8 Liite 2. Saatekirje kyselyyn osallistujille Arvoisa vastaanottaja, Pyydämme Teitä osallistumaan ikäihmisten toimintakykytiedon hyödyntämistä koskevaan tutkimukseen. Opinnäytetyön ohjaajina toimivat TtT, professori Kaija Saranto ja FT, tutkimus- Ja kehittämispäällikkö Tuula Kivinen. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville miten määrittelet toimintakyvyn, kuinka ikäihmisten toimintakykyä mitataan, mihin tarkoitukseen tietoa asiakkaiden toimintakyvystä hyödynnetään ja kuinka kattavasti tietoa käytetään. Jokaisen vastaajan näkökulma Ja mielipiteet ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeitä. Tutkimuksessa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan halutaan selvittää juuri sinun näkemyksesi asioista. Tutkimuslupa on haettu organisaatiosi tutkimuksesta vastaavalta taholta ja tutkimuksen eettisyydestä on saatu puoltava lausunto Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Tutkimus on valtakunnallinen ja osalllstumispyyntö on lähetetty usean paikkakunnan palvelutuottajille. Sähköpostiosoitteesi olen saanut organisaatiosi edustajalta. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista Ja voit vastata kyselyyn nimettömästi. Kyselyyn ei kerätä erillistä suostumusta, vaan vastaaminen toimii suostumuksena. Vastaamiseen menee n. 20 minuuttia. Sähköinen kysely ei tallenna sähköpostiosoitetta vastukseen. Toivon, että vastaat taustatietoja koskeviin kysymyksiin, mutta ne eivät ole pakollisia. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaajia voi tunnistaa. Tutkimuksessa ei kerätä arkaluontoisia tietoja vastaajasta tai yksikkösi asiakkaista. Voit keskeyttää vastaamisen milloin vain ja jos haluat jatkaa myöhemmin, kirjoita sähköpostiosoitteeseen pyydettyyn kohtaan. Saat ohjeet vastaamisen jatkamisesta sähköpostiisi. Voit halutessasi myös kieltäytyä osallistumisesta tutkimukseen, eikä kieltäytymistäsi raportoida esimiehillesi. Lupaan käsitellä ja säilyttää aineistoa huolellisesti enkä luovuta sitä ulkopuolisille. Tutkimusaineisto hävitetään viiden vuoden kuluttua siitä, kun tutkimus on valmis ja raportoitu. Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on syksyllä Toivon, että vastaisit kyselyyn xx.x.2014 mennessä. Mikäli vastaat kyselyyn mieluummin paperlsella kyselylomakkeella, voit ottaa yhteyttä minuun. Saat paluupostissa lomakkeen ja vastauskuoren. Mikäli Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit lähettää sähköpostia tai soittaa minulle (yhteystiedot alla). Kiitos yhteistyöstä! Liisa Klemola FT-opiskelIja Sosiaali- ja terveysjohtamlsen laitos Yhteiskunta- Ja kauppatieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto p

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Askeleet sote-muutokseen

Askeleet sote-muutokseen Askeleet sote-muutokseen Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 9.9.2016 1 Perustat kuntoon Perustason palvelut vahvistuvat Rahat ja osaajat riittämään So + Te - integraatio - sujuvat palveluketjut

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää): Tutkija täyttää: Tutkimuksen nimi: Tutkimuksen tekijä /-t: Tutkimus:

Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää): Tutkija täyttää: Tutkimuksen nimi: Tutkimuksen tekijä /-t: Tutkimus: TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 2013 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUSLUPAHAKEMUS Ylemmät korkeakoulututkinnot ja (YAMK, pro gradu, lisensiaatti, väitöskirja jne.) Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää):

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: LAUSUNTOHAKEMUS tutkimuseettiselle toimikunnalle Pvm Dnro / (sihteeri täyttää tämän kohdan) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (Ksshp) tutkimuseettinen toimikunta on alueellinen lakisääteinen toimikunta,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS IKÄIHMISEN VIREÄ HUOMINEN Oulu 18.4.2013 IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto jyrki.jyrkama@yu.fi LYHYT

Lisätiedot

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Liite S2: Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

THL:n tutkimuseettinen työryhmä

THL:n tutkimuseettinen työryhmä THL:n tutkimuseettinen työryhmä Esitys TENK:in ja TUKIJA:n teemaseminaarissa Helsingissä 20.3.2012 Jussi Simpura, THL:n tutkimuseettisen työryhmän puheenjohtaja 20.03.2012 THL:n TUET 1 THL:n tutkimuseettinen

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Maakunnallinen vanhusneuvosto

Maakunnallinen vanhusneuvosto Maakunnallinen vanhusneuvosto Pirkanmaan vanhusneuvostojen tapaaminen 13.10.2016 Lempäälä Raija Moilanen Tampereen vanhusneuvosto Maakunnan vaikuttamistoimielimet ( lausunnolla oleva Maakuntalaki 26 )

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA 1 PALVELUOHJAUS - Asiakkaan etua korostava työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa

TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa Marjo Outila 24.1.2017 TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa TIEDONTUOTANNON TAVOITE JA NÄKÖKULMA Arvioida

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta?

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Naantali 26.4.2012 Jussi Mertsola Ylilääkäri Lastenklinikka, TYKS Lastenklinikka 2011 Tutkimusprojekteja 94 Tutkimushenkilöstöä 95, 312 palvelujaksoa Tutkijoita

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Henkilöstöviisari Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Mikä on Henkilöstöviisari? Pilvialustalle rakennettu organisaation inhimillisen pääoman johtamisen digitaalinen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi 1 (6) Hakemuksen saapumispäivämäärä 1 LUVAN HAKIJA TAI RYHMÄN VASTUU- HENKILÖ Sukunimi Osoite Puhelin Oppi-/tutkimuslaitos 1 Yliopisto Muu korkeakoulu Keskiasteen/ammatillinen koulu 4 Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 1 LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 Kaija Muhonen Sari Koistinen 3.5.2016 2 SISÄLLYS 1. Ravatar mittarin esittely 3 2.

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot