Ennakkotietoja yliopistoista valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkotietoja yliopistoista 24.9.2014 valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten"

Transkriptio

1 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Ennakkotietoja yliopistoista valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten Aihe: Tohtorin tutkintoon kuuluvat opinnot ja niiden laajuus

2 Yliopisto Yliopistotason tiedekunnittain, Rehtorin kanslia/ Helsingin tutkinnoittain yliopisto tutkinnon tutkintoon kuuluvien opintojen Opintojen laajuus määritelty (op) Tohtorin Miten yliopistotasolla linjattu tohtorin Päivi Aronen/ Luonnos linjaus opintojen laajuu-desta (mikäli tehty) ja/tai aloittain: mitkä laajuudet ovat? kokonais-laajuus (op) ja väitöskirjan laajuus, mikäli määritelty sisältöä? Aalto - yliopisto Tekniikan ala (poislukien arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri) 40 op Aallon korkeakoulujen tutkintovaatimukset tekniikan alalla ovat yliopistotason linjausten mukaiset. Kauppatieteellinen ja taideteollinen ala sekä arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri 60 op Kokonaislaajuutta ei ole määritelty opintopisteillä. Tavoitteellinen tohtorintutkinnon suoritusaika on 4 vuotta Tekniikan alalla (poislukien arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) on yliopistotasolla linjattu, että opintojen laajuus on yhteensä 40 opintopistettä. Opinnot koostuvat: tieteen käytännöt ja periaatteet -moduuli op tutkimusalan moduuli op. Mitä muutoksia yliopistossanne on valmisteilla opintojen laajuuteen ja tohtorin tutkinnon rakennetta koskeviin linjauksiin? Miksi? ei valmisteilla muutoksia Mistä valtakunnalli sesti olisi juuri nyt hyvä keskustella? Helsingin yo Itä-Suomen yo Hammaslääketiede, eläinlääketiede ja lääketiede op ja muut alat op (Konsistori 2006) Tiedekunnat päättävät, ei ole yliopistotason linjausta HY:n tiedekuntien tutkintovaatimukset ovat yliopistotason linjausten mukaiset op riippuen tutkinnosta ja sta Ks. myös LIITE Tutkinnon kokonais-laajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan (Konsistori 2006) Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan Opintojen tulee tukea väitöskirjatyötä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tutkimusalan opintojen lisäksi tutkintoon kuuluu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä tieteellistä toimintaa sekä yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia, joita voivat olla esim. Johtaminen, yliopistopedagogiikka, opetustehtävät, tieteellinen viestintä ja projektityöskentely.(konsistori 2006) Tutkintoon kuuluu yleisiä valmiustaitoopintoja ja tieteen ja tutkimusalan opintoja. Kaikkien tutkintojen (alempi, ylempi ja tohtori) rakennetta koskevat linjaukset (v ja 2006) tulossa tarkistettavaksi Uudet tutkintorakenteet ovat astuneet voimaan 2013 uudistuksen yhteydessä. Onko yhteisiä näkemyksiä kaikkien yliopistojen kesken? Miksi yhtenäisyyttä tarvittaisiin? Missä asioissa? Jyväskylän yo Opintojen laajuudesta Humanistinen tiedekunta 30 op, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus Opintojen tulee sisältää yleisiä valmiustaitoja edistäviä kursseja ellei niitä Tutkintosääntö uudistetaan vuoden Tutkintoasetuk sessa

3 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Lapin yo päättää tiedekunta. Opinnot ovat vähintään 30 op ja enintään 60 op (Hallitus ) Yliopiston monitieteisten (tiedekuntarajat ylittäviä) tohtoriohjelmien opinnot 60 op (Kaikki tiedekuntaneuvostot vahvistaneet ) 40 op, Liikuntatieteellinen tiedekunta 45 op, Informaatioteknologian tdk 60 op, Kasvatustieteiden tdk 60 op, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 60 op (Bio- ja ympäristötieteet 30 op), Kauppakorkeakoulu 60 op Laajuus määritelty tiedekunnittain (lukuun ottamatta monitieteisiä tohtoriohjelmia). Kasvatustieteet: 80 op, Oikeustieteet 60 op, Taiteet 60 op, Yhteiskuntatieteet 60 op on 240 op. Väitöskirjan laajuus op (käytäntöä yhtenäistetty lukuvuodesta alkaen) Laajuus 240 op sekä monitieteisissä ohjelmissa että tiedekunnissa ole sisällytetty maisteriopintoihin. Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi myös työllä ansaittuja pisteitä (max 20 op). Työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (opetus, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Tieteenalakohtaiset opinnot voivat sisältää myös muissa yliopistoissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja ja valtakunnallisten tohtoriohjelmien kursseja. (Hallitus ) Monitieteisten tohtoriohjelmien tutkintorakenteet sekä temaattisten opintojen tavoitteet ja sisällöt (20 op) on vahvistettu kaikissa tiedekunnissa Lisäksi tiedekuntaneuvostot ovat vahvistaneet (2014) kaikille tohtoriohjelmille yhteisen Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot opetussuunnitelman, joka pitää sisällään yhteensä 20 op kaikille aloille yhteisiä tohtoriopintoja. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa yliopiston jatkoopiskelijoille valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tieteellisen tiedon luomisessa. Yhteinen opintokokonaisuus jakaantuu seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1) Tieteellisen ajattelun ja argumentaation taidot, 2) 2014 loppuun mennessä. Uudessa tutkintosäännössä tultaneen määräämään kuinka paljon tutkintoon voidaan sisällyttää muussa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja Jyväskylän yliopistossa hyväksiluettuja opintoja. Nykyinen tutkintosääntö ja AHOT-periaatteet mahdollistavat sen, että kaikki tutkintoon sisällytettävät opintopisteet väitöskirjaa lukuun ottamatta voivat olla muualla kuin JYssa suoritettuja. Tiedekunnat päivittävät omat jatko-opintooppaansa seuraaville vuosille Ei vielä vahvistettua tietoa onko tiedekuntien linjauksiin tulossa muutoksia laajuuksien ja rakenteiden osalta. Yliopistotasolla ei olla tekemässä muutoksia laajuuksiin tai tutkintorakenteisiin. tavoitteeksi asetettu riittävän viestintä- ja kielitaidon saavuttaminen miten se varmistetaan (valintaperuse et, osaamistavoitt eet, tutkintovaatim ukset)?

4 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yo Oulun yo 40 op Laajuudet on määritelty yliopiston Opetuksen ja opiskelun ohjeessa (rehtorin hyväksymä). Tohtorin tutkinto sisältää väitöskirjan lisäksi op pääaineesta riippuen. Opinnot: Yleis- ja valmiustaitoopinnot, Tieteenalako htaiset opinnot, Opetustehtävät Tekniikka: tutkimusalan/ pääaineen opintoja op ja tutkimusalaa tukevia opintoja op. Kauppatieteet: Tutkimusalan opinnot op, metodologian ja tieteenteorian opinnot op ja valinnaiset jatkoopinnot 0 5 op. Kaikilla aloilla tutkimusalan/ pääaineen opinnot ovat jatkoopintotasoisia opintoja. Opintovaatimukset on määritelty pääaineittain, kun tutkijakoulu perustettiin. Ks. ovaatimukset Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan opintopisteinä (aina kokonaislukuina) Kuten HY: Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista opintopisteinä; opinnot kuitenkin mitoitetaan Tieteenfilosofiset suuntaukset ja metodologiset lähtökohdat, 3) Tutkimusetiikka, 4) Tutkijantyön taidot, sekä 5) Menetelmäosaaminen. Opinnot suoritetaan tutkijakoulutusohjelmiin kuuluvina tai muina vastaavina jatkokoulutuskursseina, yliopistojen tuottamina opintojaksoina, tenttimällä alan tieteellistä kirjallisuutta tai muina tieteellisinä opintosuorituksina. Osasuorituksina jatkotutkintoa varten voidaan hyväksyä myös sellaisia opiskelijan aiemmin suorittamia yliopistotasoisia opintoja, joita ei ole sisällytetty alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Opintojen tehtävänä on syventää opiskelijan tietoa omalta alaltaan sekä lisätä hänen yleistietojaan ja taitojaan. Yleis-ja valmiustaito-opintoihin (4 8 op /pääaine) sisältyy mm. pakollinen tutkimusetiikka ja vapaaehtoisia valmiustaitokursseja. Tieteenalakohtaisiin opintoihin (12 46 op /pääaine) sisältyy pakollinen Tutkimussuunnitelma ja seminaari 4 op ja osalla pääaineista runsaasti pakollisia kursseja; osalla hyvin vapaavalintaiset. Lisäksi voi sisällyttää Opetustehtäviä 0 8 op, jos on suorittanut pedagogiikan opintoja tai suorittaa vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja. Kauppakorkeakoulu siirtyi alkaen 40 op:n laajuuteen (ennen 60 op). Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita muutoksia. Mitään suurempia linjauksia ei ole tarvetta tarkistaa, koska opintovaatimukset on uudistettu 2012 tutkijakoulun aloitettua. Hienosäätöä eri pääaineissa voidaan tehdä ja tohtoriohjelmilla voi olla halutessaan lisävaatimuksia näiden vaatimusten puitteissa. Yhteistyö opintotarjonna ssa koskien yleisiä valmiustaitoja. Tohtorin tutkinnon opintoajan rajaus. Suomen tasolla voisi samantyyppisil lä aloilla tehdä harmonisointia (mahd. myös kv. vertailua). +Väitöskirjan laajuudesta keskustelua?

5 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto op (Examenssta dga för Svenska handelshögs kolan) 60 op (Examensstadgan) Kokonaislaajuus 240 op, väitöskirja 180 op (Examensstadgan ) I de studier om 60 studiepoäng som förutsätts för forskarutbildning [...] ingår 16 studiepoäng i form av allmänmetodologiska forskarkurser eller forskarkurser i vetenskapsteori eller motsvarande metodikkurser [och] 44 studiepoäng i form av forskarkurser i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet (Examensstadgan, 18 ) Ei muutoksia valmisteilla Svenska Handelshögskolan Hakuprosesseista, laadukkaan ohjauksen periaatteista, etiikkakoulutuksesta Taideyo Linjattu akatemioittai n. Tutkimusta tukevia opintoja sisältyy tutkintoon: Teatterikorke akoulussa 60 op, Sibelius- Akatemiassa 75 op, Kuvataideak atemiassa 70 op. Opintojen laajuus on määritelty akatemioittain Sibassa, Kuvassa ja TeaKissa. Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus Sibelius- Akatemiassa (tutkijakoulutukse n/taiteilijakoulutuk sen/kehittäjäkoulu tuksen mukainen), Teatterikorkeakoul ussa ja Kuvataideakatemi assa on 240 opintopistettä. Väitöskirjan laajuus Sibelius- Akatemiassa on 165 op ja Teatterikorkeakoul ussa 180 op. Kuvataideakatemi assa tohtorin opinnäytteen laajuus on 170 op. Opintojen sisältö on määritelty akatemioittain: Sibelius-Akatemiassa tutkimustyötä tukevat opinnot voivat olla tiedollisia, taidollisia tai taiteellisia. Opintoihin tulee sisältyä 15 op tieteen- tai taiteenfilosofisia opintoja (sekä taiteilijakoulutuksessa, kehittäjäkoulutuksessa että tutkijakoulutuksessa). Teatterikorkeakoulussa suoritettavat opinnot koostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta: taiteellisen tutkimuksen menetelmät, taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, esittävien taiteiden historia ja teoria, esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet, taiteen tekniikat, tutkimusaiheen erityisopinnot. Kuvataideakatemiassa suoritettaviin opintoihin sisältyvät tutkimusseminaarit, symposium ja valinnaiset jatko-opinnot.

6 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Tampereen teknillinen yo Tay Turun yo Koko yliopistoa koskeva linjaus 40 op. (Konsistori 2013) Tiedekuntien johtokunnat hyväksyvät/ määrittävät tutkintovaatimukset (TY johtosääntö ja opintojohto sääntö Ainoastaan yliopistotason linjaus. 60 op (paitsi 40 op LT ja HLT Lääket. tdk:ssa sekä OTT Oik.tdk:ssa) Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan 4 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuus 240 op, joista teoriaopinnot 60 op, väitöskirja180 op 1 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuus 240 op, joista teoriaopinnot 40 op, väitöskirja 200 op 2 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat teoriaopinnot mitoitetaan opintopisteinä Opinnot muodostuvat pääaineesta ja tieteellisistä yleisopinnoista. Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä ja tieteellisten yleisopintojen laajuus vähintään 5 opintopistettä. Sisällölliset vaatimukset asetuksesta (TTY:llä tutkintosääntöä tullaan päivittämään asetuspäivityksen johdosta s2014) TY strategia : valmistuvilla on valmiudet kehittää itsenäisesti asiantuntemustaan ja ammattialaansa sekä työskennellä moniammatillisissa ja kansainvälistyvissä työympäristöissä, kaikkiin tutkintoihin sisältyy kansainvälistymiseen valmentava osio, jonka määrittelee tiedekunta (opiskelijavaihto, kv-harjoittelu, kieliopinnot, kulttuurienvälisen kommunikaation taidot, vieraskielinen opetus ja ulkomaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa) TY laatukäsikirja 2014: Tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä. TY tutkijakoulun linjaus 2014: opinnoissa tulee olla pakollisia opintoja, joiden laajuudesta ja sisällöstä päättää tiedekunta, edellytetään tutkimusetiikan sisällyttämistä opintoihin, suositetaan opintopisteiden saamisen edellytyksenä aktiivista suoritetta kongresseissa ja seminaareissa Ainoastaan päivityksiä asetusmuutosten vuoksi. Suuri rakennemuutos tehty 2013 Lisensiaatin tutkinnon laajuus ja vaatimukset?

7 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Vaasan yo ÅAkademi VY:n tutkijakoulun linjauksilla pyritään yhtenäisyyteen huomioiden kuitenkin eri alojen valtakunnalliset linjaukset ja erilaiset vaatimuk-set. Kauppatieteet sekä hallintotieteet 60 op, kielet ja viestintä sekä teknilliset tieteet 40 op Kaikilla VY:n koulutusaloilla tohtorintutkinnon kokonaislaajuus on 240 op. Väitöskirjan laajuus joko180 op tai 200 op. VY:n tutkijakoulu tarjoaa kaikille tohtorikoulutettaville yhteisiä opintoja, joilla tuetaan tutkimustyötä ja annetaan valmiuksia tutkijanuralle. Näitä ovat mm. tieteenfilosofian ja tutkimusetiikan opinnot sekä metodologia kurssit. Tohtoriohjelmat/tiedekunnat vastaavat tutkimusalakohtaisten opintojen järjestämisestä. Valtakunnallisilla ja kansainvälisillä tohtorikoulutusverkostoilla on opintojen tarjoamisessa merkittävä rooli. Tutkintorakenteet ja opintojen laajuudet ja opetussuunnitelmat uudistettiin lukuvuoden aikana. Uudistuksen jälkeen kaikkien alojen tohtorintutkinnoissa on yhteisiä sisältöjä, joita VY:n tutkijakoulu tarjoaa. Myös väitöskirjojen arvosteluasteikko (hyv./kiit. hyv.) yhtenäistettiin kaikille aloille sekä jatkotutkinnon kokonaislaajuus on kaikilla aloilla 240 op.

8 UEF TOHTORIOHJELMAT laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN Tämä ohje koskee Itä-Suomen yliopiston jatko-tutkinto-opiskelijoita, joille on myönnetty opintooikeus tieteelliseen jatkotutkintoon mennessä alkaen Itä-Suomen yliopiston tieteellinen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmien muodossa. Yliopistoon on perustettu 28 a, jotka kattavat kaikki yliopiston tieteenalat (liite 1). Tohtoriohjelmien tehtävänä on järjestää alansa tutkijakoulutus ja ohjaus laadukkaasti ja systemaattisesti. Yliopiston t voivat toimia myös osana kansallista tai kansainvälistä verkostoa. Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee kuulua johonkin yliopiston an. Jatkokoulutuksen uudelleen organisointi koskee ainoastaan tieteellistä jatkokoulutusta, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin tähtäävää koulutusta. Lisensiaatin tutkintoon tähtäävä ammatillinen jatkokoulutus järjestetään kuten tähänkin saakka. Nykyisten jatkotutkinto-opiskelijoiden siirtyminen n opiskelijoiksi Itä-Suomen yliopiston jatkotutkinto-opiskelijat, joille on myönnetty opinto-oikeus tieteelliseen jatkotutkintoon mennessä, siirtyvät tohtoriohjelmien opiskelijoiksi. Opiskelijat siirtyvät tohtoriohjelmiin ilmoittautumismenettelyn kautta alkaen seuraavasti: Opiskelija keskustelee ohjaajansa kanssa hänelle sopivasta sta. Opiskelija ilmoittaa opintorekisteriin, missä ssa hän tekee jatkotutkintoaan. Ilmoittautumisen voi tehdä joko asioimalla henkilökohtaisesti Opinto- ja opetuspalveluissa tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: Sähköpostissa on ilmoitettava oma nimi, opiskelijanumero/henkilötunnus sekä n nimi. Opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan tohtoriohjelmiin viimeistään seuraavan lukuvuosiilmoittautumisen yhteydessä ( mennessä). HUOM! Tohtoriohjelmiin ei voi ilmoittautua weboodin kautta. Tohtoriohjelmaan ilmoittautumisen jälkeen opiskelija päättää jatkaako hän tutkinnon tekemistä vanhojen vaatimusten mukaisesti vai siirtyykö hän opiskelemaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijoita suositellaan jatkamaan opintojaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaan. Tällöin jatko-opiskelijan on tehtävä uusi henkilökohtainen jatkoopintosuunnitelma (HJOPS) n tutkintovaatimusten mukaisesti ja toimitettava HJOPS tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset on julkaistu yliopiston jatko-opinto-oppaassa. Jatko-opiskelijalla, jolle on myönnetty opinto-oikeus ennen , on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti saakka. Tämän 1

9 jälkeen jatko-opiskelija voi suorittaa jatkotutkintonsa ainoastaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaisesti, mikä edellyttää HJOPS:n päivittämistä. Tohtoriohjelmauudistuksen yhteydessä jatko-opiskelija ei menetä opinto-oikeuttaan eikä hänen tarvitse uudestaan hakea opinto-oikeutta tiedekunnasta uudestaan. Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset koskevat tieteellistä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa. Tutkintovaatimukset vaihtelevat n, tiedekunnan ja suoritettavan tutkinnon mukaan (liite 2). Tutkintovaatimukset on julkaistu yliopiston jatko-opinto-oppaassa. Tohtorin tutkinnon vaatimuksia on tarkennettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa jos opiskelija opiskelee kokopäivätoimisesti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan (794/2004) tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee: 1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot 2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä 3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti Jatkotutkintoon vaadittavien opintojen laajuus Itä-Suomen yliopistossa on op sta ja suoritettavasta tutkinnosta riippuen. Lisensiaatin tutkintoa varten vaaditaan vastaavat opinnot ja laaditaan lisensiaatintutkielma. Väitöskirjalle asetetut vaatimukset on määritelty tiedekuntakohtaisesti. Väitöskirjojen vaatimukset on kuvattu jatko-opinto-oppaassa. Tohtoriohjelmien toiminnan kautta pyritään parantamaan tohtorikoulutuksen laatua, ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä opiskelijalle. Lisätietoja: Tohtorikoulun opinto-opas: Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen Filosofinen tiedekunta: Merja Sagulin Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: Kaisa Laitinen Terveystieteiden tiedekunta: Riikka Pellinen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: Annikki Honkanen 2

10 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIOHJELMAT ALKAEN LIITE 1 Tiedekuntien yhteisten tohtoriohjelmien perään on merkitty sulkuihin ohjelmaan osallistuvat tiedekunnat (ohjelmaa koordinoivan tiedekunnan nimi on lihavoitu). FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Elämänkulku kontekstissa - (FT, Yhka, TT) Kasvatusalan tieteidenvälinen (FT, Lumet, TT) Kielentutkimuksen Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten (FT, Yhka) Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Venäjä- ja rajatutkimuksen, (Yhka, FT) Teologian LUONNONTIETIEDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Aerosolitutkimuksen Fotoniikan Itä-Suomen tietotekniikan Kasvatusalan tieteidenvälinen (FT, Lumet, TT) Kemian Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan (Lumet, TT) Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan Metsätieteiden Ympäristönmuutoksen biologian Ympäristöterveyden, (Lumet, TT) TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Elämänkulku kontekstissa (FT, Yhka, TT) Hoitotieteen Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen (Yhka, TT) Kansanterveystieteen ml. ergonomia ja liikuntalääketiede Kasvatusalan tieteidenvälinen I (FT, Lumet, TT) Kliininen ml. hammaslääketiede Lääketutkimuksen Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan (Lumet, TT) Ympäristöterveyden, (Lumet, TT) Molekulaarisen lääketieteen Ravitsemustieteen YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen (Yhka, TT) Kauppatieteiden Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten (FT, Yhka) Elämänkulku kontekstissa (FT, Yhka, TT) Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Oikeustieteiden Sosiaali- ja terveysjohtamisen Venäjä- ja rajatutkimuksen, (Yhka, FT) Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden 3

11 LIITE 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIOHJELMIEN TUTKINTORAKENTEET Tohtoriohjelma Tutkinto ja opintojen laajuus yhteensä, op Yleiset valmiustaitoopinnot, op Aerosolitutkimuksen Tieteen- ja tutkimusalan opinnot, op Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa Elämänkulku kontekstissa 50 paitsi LT: Fotoniikan Hoitotieteen Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen Itä-Suomen tietotekniikan Kansanterveystieteen ml. ergonomia ja liikuntalääketiede Kasvatusalan tieteidenvälinen FT, TtT: 40 LT, HLT: 30 Filosofinen tdk: 50 FT (luonnont.): 30 FaT: Kauppatieteiden Kemian Kielentutkimuksen Kliininen LT, HLT: 30 FT, TtT: 40 Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan MMT, FT (Lumet): 40 Yhka ja Filosof: 50 Lääketutkimuksen FaT, FT: 40 LT, HLT: 30 Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan Metsätieteiden Molekulaarisen lääketieteen FT, FaT, TtT: 40 LT, HLT:

12 Oikeustieteiden Ravitsemustieteen FT: 40 LT, HLT: 30 Sosiaali- ja terveysjohtamisen Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden Teologian Venäjä- ja rajatutkimuksen HTT, OTT: 50 FT, YTT: 50 TtT: Ympäristönmuutoksen biologia Ympäristöterveyden FT = filosofian tohtori FaT = farmasian tohtori HLT = hammaslääketieteen tohtori HTT = hallintotieteen tohtori LT = lääketieteen tohtori MMT = maa- ja metsätaloustieteen tohtori OTT = oikeustieteen tohtori TtT = terveystieteiden tohtori YTT = yhteiskuntatieteiden tohtori 5

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot