Ennakkotietoja yliopistoista valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkotietoja yliopistoista 24.9.2014 valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten"

Transkriptio

1 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Ennakkotietoja yliopistoista valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten Aihe: Tohtorin tutkintoon kuuluvat opinnot ja niiden laajuus

2 Yliopisto Yliopistotason tiedekunnittain, Rehtorin kanslia/ Helsingin tutkinnoittain yliopisto tutkinnon tutkintoon kuuluvien opintojen Opintojen laajuus määritelty (op) Tohtorin Miten yliopistotasolla linjattu tohtorin Päivi Aronen/ Luonnos linjaus opintojen laajuu-desta (mikäli tehty) ja/tai aloittain: mitkä laajuudet ovat? kokonais-laajuus (op) ja väitöskirjan laajuus, mikäli määritelty sisältöä? Aalto - yliopisto Tekniikan ala (poislukien arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri) 40 op Aallon korkeakoulujen tutkintovaatimukset tekniikan alalla ovat yliopistotason linjausten mukaiset. Kauppatieteellinen ja taideteollinen ala sekä arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri 60 op Kokonaislaajuutta ei ole määritelty opintopisteillä. Tavoitteellinen tohtorintutkinnon suoritusaika on 4 vuotta Tekniikan alalla (poislukien arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) on yliopistotasolla linjattu, että opintojen laajuus on yhteensä 40 opintopistettä. Opinnot koostuvat: tieteen käytännöt ja periaatteet -moduuli op tutkimusalan moduuli op. Mitä muutoksia yliopistossanne on valmisteilla opintojen laajuuteen ja tohtorin tutkinnon rakennetta koskeviin linjauksiin? Miksi? ei valmisteilla muutoksia Mistä valtakunnalli sesti olisi juuri nyt hyvä keskustella? Helsingin yo Itä-Suomen yo Hammaslääketiede, eläinlääketiede ja lääketiede op ja muut alat op (Konsistori 2006) Tiedekunnat päättävät, ei ole yliopistotason linjausta HY:n tiedekuntien tutkintovaatimukset ovat yliopistotason linjausten mukaiset op riippuen tutkinnosta ja sta Ks. myös LIITE Tutkinnon kokonais-laajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan (Konsistori 2006) Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan Opintojen tulee tukea väitöskirjatyötä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tutkimusalan opintojen lisäksi tutkintoon kuuluu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä tieteellistä toimintaa sekä yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia, joita voivat olla esim. Johtaminen, yliopistopedagogiikka, opetustehtävät, tieteellinen viestintä ja projektityöskentely.(konsistori 2006) Tutkintoon kuuluu yleisiä valmiustaitoopintoja ja tieteen ja tutkimusalan opintoja. Kaikkien tutkintojen (alempi, ylempi ja tohtori) rakennetta koskevat linjaukset (v ja 2006) tulossa tarkistettavaksi Uudet tutkintorakenteet ovat astuneet voimaan 2013 uudistuksen yhteydessä. Onko yhteisiä näkemyksiä kaikkien yliopistojen kesken? Miksi yhtenäisyyttä tarvittaisiin? Missä asioissa? Jyväskylän yo Opintojen laajuudesta Humanistinen tiedekunta 30 op, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus Opintojen tulee sisältää yleisiä valmiustaitoja edistäviä kursseja ellei niitä Tutkintosääntö uudistetaan vuoden Tutkintoasetuk sessa

3 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Lapin yo päättää tiedekunta. Opinnot ovat vähintään 30 op ja enintään 60 op (Hallitus ) Yliopiston monitieteisten (tiedekuntarajat ylittäviä) tohtoriohjelmien opinnot 60 op (Kaikki tiedekuntaneuvostot vahvistaneet ) 40 op, Liikuntatieteellinen tiedekunta 45 op, Informaatioteknologian tdk 60 op, Kasvatustieteiden tdk 60 op, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 60 op (Bio- ja ympäristötieteet 30 op), Kauppakorkeakoulu 60 op Laajuus määritelty tiedekunnittain (lukuun ottamatta monitieteisiä tohtoriohjelmia). Kasvatustieteet: 80 op, Oikeustieteet 60 op, Taiteet 60 op, Yhteiskuntatieteet 60 op on 240 op. Väitöskirjan laajuus op (käytäntöä yhtenäistetty lukuvuodesta alkaen) Laajuus 240 op sekä monitieteisissä ohjelmissa että tiedekunnissa ole sisällytetty maisteriopintoihin. Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi myös työllä ansaittuja pisteitä (max 20 op). Työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (opetus, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Tieteenalakohtaiset opinnot voivat sisältää myös muissa yliopistoissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja ja valtakunnallisten tohtoriohjelmien kursseja. (Hallitus ) Monitieteisten tohtoriohjelmien tutkintorakenteet sekä temaattisten opintojen tavoitteet ja sisällöt (20 op) on vahvistettu kaikissa tiedekunnissa Lisäksi tiedekuntaneuvostot ovat vahvistaneet (2014) kaikille tohtoriohjelmille yhteisen Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot opetussuunnitelman, joka pitää sisällään yhteensä 20 op kaikille aloille yhteisiä tohtoriopintoja. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa yliopiston jatkoopiskelijoille valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tieteellisen tiedon luomisessa. Yhteinen opintokokonaisuus jakaantuu seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1) Tieteellisen ajattelun ja argumentaation taidot, 2) 2014 loppuun mennessä. Uudessa tutkintosäännössä tultaneen määräämään kuinka paljon tutkintoon voidaan sisällyttää muussa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja Jyväskylän yliopistossa hyväksiluettuja opintoja. Nykyinen tutkintosääntö ja AHOT-periaatteet mahdollistavat sen, että kaikki tutkintoon sisällytettävät opintopisteet väitöskirjaa lukuun ottamatta voivat olla muualla kuin JYssa suoritettuja. Tiedekunnat päivittävät omat jatko-opintooppaansa seuraaville vuosille Ei vielä vahvistettua tietoa onko tiedekuntien linjauksiin tulossa muutoksia laajuuksien ja rakenteiden osalta. Yliopistotasolla ei olla tekemässä muutoksia laajuuksiin tai tutkintorakenteisiin. tavoitteeksi asetettu riittävän viestintä- ja kielitaidon saavuttaminen miten se varmistetaan (valintaperuse et, osaamistavoitt eet, tutkintovaatim ukset)?

4 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yo Oulun yo 40 op Laajuudet on määritelty yliopiston Opetuksen ja opiskelun ohjeessa (rehtorin hyväksymä). Tohtorin tutkinto sisältää väitöskirjan lisäksi op pääaineesta riippuen. Opinnot: Yleis- ja valmiustaitoopinnot, Tieteenalako htaiset opinnot, Opetustehtävät Tekniikka: tutkimusalan/ pääaineen opintoja op ja tutkimusalaa tukevia opintoja op. Kauppatieteet: Tutkimusalan opinnot op, metodologian ja tieteenteorian opinnot op ja valinnaiset jatkoopinnot 0 5 op. Kaikilla aloilla tutkimusalan/ pääaineen opinnot ovat jatkoopintotasoisia opintoja. Opintovaatimukset on määritelty pääaineittain, kun tutkijakoulu perustettiin. Ks. ovaatimukset Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan opintopisteinä (aina kokonaislukuina) Kuten HY: Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista opintopisteinä; opinnot kuitenkin mitoitetaan Tieteenfilosofiset suuntaukset ja metodologiset lähtökohdat, 3) Tutkimusetiikka, 4) Tutkijantyön taidot, sekä 5) Menetelmäosaaminen. Opinnot suoritetaan tutkijakoulutusohjelmiin kuuluvina tai muina vastaavina jatkokoulutuskursseina, yliopistojen tuottamina opintojaksoina, tenttimällä alan tieteellistä kirjallisuutta tai muina tieteellisinä opintosuorituksina. Osasuorituksina jatkotutkintoa varten voidaan hyväksyä myös sellaisia opiskelijan aiemmin suorittamia yliopistotasoisia opintoja, joita ei ole sisällytetty alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Opintojen tehtävänä on syventää opiskelijan tietoa omalta alaltaan sekä lisätä hänen yleistietojaan ja taitojaan. Yleis-ja valmiustaito-opintoihin (4 8 op /pääaine) sisältyy mm. pakollinen tutkimusetiikka ja vapaaehtoisia valmiustaitokursseja. Tieteenalakohtaisiin opintoihin (12 46 op /pääaine) sisältyy pakollinen Tutkimussuunnitelma ja seminaari 4 op ja osalla pääaineista runsaasti pakollisia kursseja; osalla hyvin vapaavalintaiset. Lisäksi voi sisällyttää Opetustehtäviä 0 8 op, jos on suorittanut pedagogiikan opintoja tai suorittaa vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja. Kauppakorkeakoulu siirtyi alkaen 40 op:n laajuuteen (ennen 60 op). Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita muutoksia. Mitään suurempia linjauksia ei ole tarvetta tarkistaa, koska opintovaatimukset on uudistettu 2012 tutkijakoulun aloitettua. Hienosäätöä eri pääaineissa voidaan tehdä ja tohtoriohjelmilla voi olla halutessaan lisävaatimuksia näiden vaatimusten puitteissa. Yhteistyö opintotarjonna ssa koskien yleisiä valmiustaitoja. Tohtorin tutkinnon opintoajan rajaus. Suomen tasolla voisi samantyyppisil lä aloilla tehdä harmonisointia (mahd. myös kv. vertailua). +Väitöskirjan laajuudesta keskustelua?

5 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto op (Examenssta dga för Svenska handelshögs kolan) 60 op (Examensstadgan) Kokonaislaajuus 240 op, väitöskirja 180 op (Examensstadgan ) I de studier om 60 studiepoäng som förutsätts för forskarutbildning [...] ingår 16 studiepoäng i form av allmänmetodologiska forskarkurser eller forskarkurser i vetenskapsteori eller motsvarande metodikkurser [och] 44 studiepoäng i form av forskarkurser i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet (Examensstadgan, 18 ) Ei muutoksia valmisteilla Svenska Handelshögskolan Hakuprosesseista, laadukkaan ohjauksen periaatteista, etiikkakoulutuksesta Taideyo Linjattu akatemioittai n. Tutkimusta tukevia opintoja sisältyy tutkintoon: Teatterikorke akoulussa 60 op, Sibelius- Akatemiassa 75 op, Kuvataideak atemiassa 70 op. Opintojen laajuus on määritelty akatemioittain Sibassa, Kuvassa ja TeaKissa. Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus Sibelius- Akatemiassa (tutkijakoulutukse n/taiteilijakoulutuk sen/kehittäjäkoulu tuksen mukainen), Teatterikorkeakoul ussa ja Kuvataideakatemi assa on 240 opintopistettä. Väitöskirjan laajuus Sibelius- Akatemiassa on 165 op ja Teatterikorkeakoul ussa 180 op. Kuvataideakatemi assa tohtorin opinnäytteen laajuus on 170 op. Opintojen sisältö on määritelty akatemioittain: Sibelius-Akatemiassa tutkimustyötä tukevat opinnot voivat olla tiedollisia, taidollisia tai taiteellisia. Opintoihin tulee sisältyä 15 op tieteen- tai taiteenfilosofisia opintoja (sekä taiteilijakoulutuksessa, kehittäjäkoulutuksessa että tutkijakoulutuksessa). Teatterikorkeakoulussa suoritettavat opinnot koostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta: taiteellisen tutkimuksen menetelmät, taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, esittävien taiteiden historia ja teoria, esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet, taiteen tekniikat, tutkimusaiheen erityisopinnot. Kuvataideakatemiassa suoritettaviin opintoihin sisältyvät tutkimusseminaarit, symposium ja valinnaiset jatko-opinnot.

6 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Tampereen teknillinen yo Tay Turun yo Koko yliopistoa koskeva linjaus 40 op. (Konsistori 2013) Tiedekuntien johtokunnat hyväksyvät/ määrittävät tutkintovaatimukset (TY johtosääntö ja opintojohto sääntö Ainoastaan yliopistotason linjaus. 60 op (paitsi 40 op LT ja HLT Lääket. tdk:ssa sekä OTT Oik.tdk:ssa) Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan 4 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuus 240 op, joista teoriaopinnot 60 op, väitöskirja180 op 1 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuus 240 op, joista teoriaopinnot 40 op, väitöskirja 200 op 2 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat teoriaopinnot mitoitetaan opintopisteinä Opinnot muodostuvat pääaineesta ja tieteellisistä yleisopinnoista. Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä ja tieteellisten yleisopintojen laajuus vähintään 5 opintopistettä. Sisällölliset vaatimukset asetuksesta (TTY:llä tutkintosääntöä tullaan päivittämään asetuspäivityksen johdosta s2014) TY strategia : valmistuvilla on valmiudet kehittää itsenäisesti asiantuntemustaan ja ammattialaansa sekä työskennellä moniammatillisissa ja kansainvälistyvissä työympäristöissä, kaikkiin tutkintoihin sisältyy kansainvälistymiseen valmentava osio, jonka määrittelee tiedekunta (opiskelijavaihto, kv-harjoittelu, kieliopinnot, kulttuurienvälisen kommunikaation taidot, vieraskielinen opetus ja ulkomaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa) TY laatukäsikirja 2014: Tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä. TY tutkijakoulun linjaus 2014: opinnoissa tulee olla pakollisia opintoja, joiden laajuudesta ja sisällöstä päättää tiedekunta, edellytetään tutkimusetiikan sisällyttämistä opintoihin, suositetaan opintopisteiden saamisen edellytyksenä aktiivista suoritetta kongresseissa ja seminaareissa Ainoastaan päivityksiä asetusmuutosten vuoksi. Suuri rakennemuutos tehty 2013 Lisensiaatin tutkinnon laajuus ja vaatimukset?

7 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Vaasan yo ÅAkademi VY:n tutkijakoulun linjauksilla pyritään yhtenäisyyteen huomioiden kuitenkin eri alojen valtakunnalliset linjaukset ja erilaiset vaatimuk-set. Kauppatieteet sekä hallintotieteet 60 op, kielet ja viestintä sekä teknilliset tieteet 40 op Kaikilla VY:n koulutusaloilla tohtorintutkinnon kokonaislaajuus on 240 op. Väitöskirjan laajuus joko180 op tai 200 op. VY:n tutkijakoulu tarjoaa kaikille tohtorikoulutettaville yhteisiä opintoja, joilla tuetaan tutkimustyötä ja annetaan valmiuksia tutkijanuralle. Näitä ovat mm. tieteenfilosofian ja tutkimusetiikan opinnot sekä metodologia kurssit. Tohtoriohjelmat/tiedekunnat vastaavat tutkimusalakohtaisten opintojen järjestämisestä. Valtakunnallisilla ja kansainvälisillä tohtorikoulutusverkostoilla on opintojen tarjoamisessa merkittävä rooli. Tutkintorakenteet ja opintojen laajuudet ja opetussuunnitelmat uudistettiin lukuvuoden aikana. Uudistuksen jälkeen kaikkien alojen tohtorintutkinnoissa on yhteisiä sisältöjä, joita VY:n tutkijakoulu tarjoaa. Myös väitöskirjojen arvosteluasteikko (hyv./kiit. hyv.) yhtenäistettiin kaikille aloille sekä jatkotutkinnon kokonaislaajuus on kaikilla aloilla 240 op.

8 UEF TOHTORIOHJELMAT laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN Tämä ohje koskee Itä-Suomen yliopiston jatko-tutkinto-opiskelijoita, joille on myönnetty opintooikeus tieteelliseen jatkotutkintoon mennessä alkaen Itä-Suomen yliopiston tieteellinen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmien muodossa. Yliopistoon on perustettu 28 a, jotka kattavat kaikki yliopiston tieteenalat (liite 1). Tohtoriohjelmien tehtävänä on järjestää alansa tutkijakoulutus ja ohjaus laadukkaasti ja systemaattisesti. Yliopiston t voivat toimia myös osana kansallista tai kansainvälistä verkostoa. Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee kuulua johonkin yliopiston an. Jatkokoulutuksen uudelleen organisointi koskee ainoastaan tieteellistä jatkokoulutusta, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin tähtäävää koulutusta. Lisensiaatin tutkintoon tähtäävä ammatillinen jatkokoulutus järjestetään kuten tähänkin saakka. Nykyisten jatkotutkinto-opiskelijoiden siirtyminen n opiskelijoiksi Itä-Suomen yliopiston jatkotutkinto-opiskelijat, joille on myönnetty opinto-oikeus tieteelliseen jatkotutkintoon mennessä, siirtyvät tohtoriohjelmien opiskelijoiksi. Opiskelijat siirtyvät tohtoriohjelmiin ilmoittautumismenettelyn kautta alkaen seuraavasti: Opiskelija keskustelee ohjaajansa kanssa hänelle sopivasta sta. Opiskelija ilmoittaa opintorekisteriin, missä ssa hän tekee jatkotutkintoaan. Ilmoittautumisen voi tehdä joko asioimalla henkilökohtaisesti Opinto- ja opetuspalveluissa tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: Sähköpostissa on ilmoitettava oma nimi, opiskelijanumero/henkilötunnus sekä n nimi. Opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan tohtoriohjelmiin viimeistään seuraavan lukuvuosiilmoittautumisen yhteydessä ( mennessä). HUOM! Tohtoriohjelmiin ei voi ilmoittautua weboodin kautta. Tohtoriohjelmaan ilmoittautumisen jälkeen opiskelija päättää jatkaako hän tutkinnon tekemistä vanhojen vaatimusten mukaisesti vai siirtyykö hän opiskelemaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijoita suositellaan jatkamaan opintojaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaan. Tällöin jatko-opiskelijan on tehtävä uusi henkilökohtainen jatkoopintosuunnitelma (HJOPS) n tutkintovaatimusten mukaisesti ja toimitettava HJOPS tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset on julkaistu yliopiston jatko-opinto-oppaassa. Jatko-opiskelijalla, jolle on myönnetty opinto-oikeus ennen , on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti saakka. Tämän 1

9 jälkeen jatko-opiskelija voi suorittaa jatkotutkintonsa ainoastaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaisesti, mikä edellyttää HJOPS:n päivittämistä. Tohtoriohjelmauudistuksen yhteydessä jatko-opiskelija ei menetä opinto-oikeuttaan eikä hänen tarvitse uudestaan hakea opinto-oikeutta tiedekunnasta uudestaan. Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset koskevat tieteellistä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa. Tutkintovaatimukset vaihtelevat n, tiedekunnan ja suoritettavan tutkinnon mukaan (liite 2). Tutkintovaatimukset on julkaistu yliopiston jatko-opinto-oppaassa. Tohtorin tutkinnon vaatimuksia on tarkennettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa jos opiskelija opiskelee kokopäivätoimisesti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan (794/2004) tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee: 1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot 2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä 3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti Jatkotutkintoon vaadittavien opintojen laajuus Itä-Suomen yliopistossa on op sta ja suoritettavasta tutkinnosta riippuen. Lisensiaatin tutkintoa varten vaaditaan vastaavat opinnot ja laaditaan lisensiaatintutkielma. Väitöskirjalle asetetut vaatimukset on määritelty tiedekuntakohtaisesti. Väitöskirjojen vaatimukset on kuvattu jatko-opinto-oppaassa. Tohtoriohjelmien toiminnan kautta pyritään parantamaan tohtorikoulutuksen laatua, ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä opiskelijalle. Lisätietoja: Tohtorikoulun opinto-opas: Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen Filosofinen tiedekunta: Merja Sagulin Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: Kaisa Laitinen Terveystieteiden tiedekunta: Riikka Pellinen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: Annikki Honkanen 2

10 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIOHJELMAT ALKAEN LIITE 1 Tiedekuntien yhteisten tohtoriohjelmien perään on merkitty sulkuihin ohjelmaan osallistuvat tiedekunnat (ohjelmaa koordinoivan tiedekunnan nimi on lihavoitu). FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Elämänkulku kontekstissa - (FT, Yhka, TT) Kasvatusalan tieteidenvälinen (FT, Lumet, TT) Kielentutkimuksen Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten (FT, Yhka) Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Venäjä- ja rajatutkimuksen, (Yhka, FT) Teologian LUONNONTIETIEDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Aerosolitutkimuksen Fotoniikan Itä-Suomen tietotekniikan Kasvatusalan tieteidenvälinen (FT, Lumet, TT) Kemian Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan (Lumet, TT) Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan Metsätieteiden Ympäristönmuutoksen biologian Ympäristöterveyden, (Lumet, TT) TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Elämänkulku kontekstissa (FT, Yhka, TT) Hoitotieteen Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen (Yhka, TT) Kansanterveystieteen ml. ergonomia ja liikuntalääketiede Kasvatusalan tieteidenvälinen I (FT, Lumet, TT) Kliininen ml. hammaslääketiede Lääketutkimuksen Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan (Lumet, TT) Ympäristöterveyden, (Lumet, TT) Molekulaarisen lääketieteen Ravitsemustieteen YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen (Yhka, TT) Kauppatieteiden Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten (FT, Yhka) Elämänkulku kontekstissa (FT, Yhka, TT) Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Oikeustieteiden Sosiaali- ja terveysjohtamisen Venäjä- ja rajatutkimuksen, (Yhka, FT) Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden 3

11 LIITE 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIOHJELMIEN TUTKINTORAKENTEET Tohtoriohjelma Tutkinto ja opintojen laajuus yhteensä, op Yleiset valmiustaitoopinnot, op Aerosolitutkimuksen Tieteen- ja tutkimusalan opinnot, op Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa Elämänkulku kontekstissa 50 paitsi LT: Fotoniikan Hoitotieteen Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen Itä-Suomen tietotekniikan Kansanterveystieteen ml. ergonomia ja liikuntalääketiede Kasvatusalan tieteidenvälinen FT, TtT: 40 LT, HLT: 30 Filosofinen tdk: 50 FT (luonnont.): 30 FaT: Kauppatieteiden Kemian Kielentutkimuksen Kliininen LT, HLT: 30 FT, TtT: 40 Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan MMT, FT (Lumet): 40 Yhka ja Filosof: 50 Lääketutkimuksen FaT, FT: 40 LT, HLT: 30 Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan Metsätieteiden Molekulaarisen lääketieteen FT, FaT, TtT: 40 LT, HLT:

12 Oikeustieteiden Ravitsemustieteen FT: 40 LT, HLT: 30 Sosiaali- ja terveysjohtamisen Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden Teologian Venäjä- ja rajatutkimuksen HTT, OTT: 50 FT, YTT: 50 TtT: Ympäristönmuutoksen biologia Ympäristöterveyden FT = filosofian tohtori FaT = farmasian tohtori HLT = hammaslääketieteen tohtori HTT = hallintotieteen tohtori LT = lääketieteen tohtori MMT = maa- ja metsätaloustieteen tohtori OTT = oikeustieteen tohtori TtT = terveystieteiden tohtori YTT = yhteiskuntatieteiden tohtori 5

UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN

UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN 18.12.2013 UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN Tämä ohje koskee Itä-Suomen yliopiston jatko-tutkinto-opiskelijoita,

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija:

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija: TOHTORIOHJELMAT JA NIIDEN JOHTAJAT 2013 ja TUTKINTOVAATIMUKSET 2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tohtoriohjelman kuvaus http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/programmes/technical_sciences/ Opiskelijavalinta

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA

OPINTO-OPAS JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA OPINTO-OPAS 2015 2016 JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA UEF// 3 K Kampusta J O ENS U U UOPIO S A V ONLINNA 4 J O ENS U U S A V O NLINNA Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne KÄYTT 20.3.2012/liite 1 22 Tiedekunnassa on keskusteltu laajasti tohtoritutkintojen rakenteesta. Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Lukuvuosi

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Lukuvuosi Itä-Suomen yliopisto Jatko-opinto-opas Lukuvuosi 2014-2015 JATKO-OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014-2015 Tieteellinen jatkokoulutus Itä-Suomen yliopisto 2014 Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Itä-Suomen yliopisto - tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004)

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetusyliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa

Lisätiedot

Bolognan prosessi ja kolmas sykli. Kolmannen syklin kansainvälistymistä käsittelevä työseminaari, Helsinki 10.4.2008 Riitta Pyykkö, TY

Bolognan prosessi ja kolmas sykli. Kolmannen syklin kansainvälistymistä käsittelevä työseminaari, Helsinki 10.4.2008 Riitta Pyykkö, TY Bolognan prosessi ja kolmas sykli Kolmannen syklin kansainvälistymistä käsittelevä työseminaari, Helsinki 10.4.2008 Riitta Pyykkö, TY Miksi Bolognan prosessi? Globaali kilpailu ja väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma (240 op) Tohtoriohjelman tarkoitus ja tavoitteet Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) tohtoriopinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman.

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. HAKEMUS Lääketieteen yksikkö Lääketieteen tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden tohtorin Filosofian lisensiaatin Terveystieteiden lisensiaatin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan (HOPS) kirjataan tohtorin tutkintoon sisällytettävät

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Ritva Dammert 16.6.2014 Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen 16.6.2014 1. Tervetulosanat / kehitysjohtaja Ritva Dammert 2. Yliopistojen rahoitusmallit

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA

JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA Konsistorin linjauspäätökset 8.6.2006 ja niiden perusteella tarkennettu tutkinnonuudistuksen tukiryhmän muistio Tutkinnonuudistuksen tukiryhmä

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Korkeakoulututkintojen kehittämistarve kauppatieteellisellä

Korkeakoulututkintojen kehittämistarve kauppatieteellisellä Korkeakoulututkintojen kehittämistarve kauppatieteellisellä alalla Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto, kaupallis-tekninen tiedekunta Kauppatieteellisen alan valtakunnallinen tapaaminen Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

6. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

6. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 28 6. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 email: juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset 1 Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 11 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA

KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA Elise Pinta, FT, Koordinaattori, UTUGS Mirkka Ruotsalainen, Tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija, Oikeustieteellinen

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Tohtorikoulutus (LT-, HLT-,FT- ja TtT-tutkinnot) Lisensiaattikoulutus (TtL-tutkinto) OPINTO-OPAS 2014-2016 Sisällys LUKIJALLE JOHDANTO 1 Edellytykset tohtorin

Lisätiedot

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET TEKNILLINEN KORKEAKOULU Jatkokoulutustyöryhmä/Anneli Ahvenniemi 9.11.2009 YDINPROSESSI: JATKOKOULUTUS Voimaan 1.8.2009 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot