Ennakkotietoja yliopistoista valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkotietoja yliopistoista 24.9.2014 valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten"

Transkriptio

1 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Ennakkotietoja yliopistoista valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten Aihe: Tohtorin tutkintoon kuuluvat opinnot ja niiden laajuus

2 Yliopisto Yliopistotason tiedekunnittain, Rehtorin kanslia/ Helsingin tutkinnoittain yliopisto tutkinnon tutkintoon kuuluvien opintojen Opintojen laajuus määritelty (op) Tohtorin Miten yliopistotasolla linjattu tohtorin Päivi Aronen/ Luonnos linjaus opintojen laajuu-desta (mikäli tehty) ja/tai aloittain: mitkä laajuudet ovat? kokonais-laajuus (op) ja väitöskirjan laajuus, mikäli määritelty sisältöä? Aalto - yliopisto Tekniikan ala (poislukien arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri) 40 op Aallon korkeakoulujen tutkintovaatimukset tekniikan alalla ovat yliopistotason linjausten mukaiset. Kauppatieteellinen ja taideteollinen ala sekä arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri 60 op Kokonaislaajuutta ei ole määritelty opintopisteillä. Tavoitteellinen tohtorintutkinnon suoritusaika on 4 vuotta Tekniikan alalla (poislukien arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) on yliopistotasolla linjattu, että opintojen laajuus on yhteensä 40 opintopistettä. Opinnot koostuvat: tieteen käytännöt ja periaatteet -moduuli op tutkimusalan moduuli op. Mitä muutoksia yliopistossanne on valmisteilla opintojen laajuuteen ja tohtorin tutkinnon rakennetta koskeviin linjauksiin? Miksi? ei valmisteilla muutoksia Mistä valtakunnalli sesti olisi juuri nyt hyvä keskustella? Helsingin yo Itä-Suomen yo Hammaslääketiede, eläinlääketiede ja lääketiede op ja muut alat op (Konsistori 2006) Tiedekunnat päättävät, ei ole yliopistotason linjausta HY:n tiedekuntien tutkintovaatimukset ovat yliopistotason linjausten mukaiset op riippuen tutkinnosta ja sta Ks. myös LIITE Tutkinnon kokonais-laajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan (Konsistori 2006) Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan Opintojen tulee tukea väitöskirjatyötä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tutkimusalan opintojen lisäksi tutkintoon kuuluu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä tieteellistä toimintaa sekä yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia, joita voivat olla esim. Johtaminen, yliopistopedagogiikka, opetustehtävät, tieteellinen viestintä ja projektityöskentely.(konsistori 2006) Tutkintoon kuuluu yleisiä valmiustaitoopintoja ja tieteen ja tutkimusalan opintoja. Kaikkien tutkintojen (alempi, ylempi ja tohtori) rakennetta koskevat linjaukset (v ja 2006) tulossa tarkistettavaksi Uudet tutkintorakenteet ovat astuneet voimaan 2013 uudistuksen yhteydessä. Onko yhteisiä näkemyksiä kaikkien yliopistojen kesken? Miksi yhtenäisyyttä tarvittaisiin? Missä asioissa? Jyväskylän yo Opintojen laajuudesta Humanistinen tiedekunta 30 op, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus Opintojen tulee sisältää yleisiä valmiustaitoja edistäviä kursseja ellei niitä Tutkintosääntö uudistetaan vuoden Tutkintoasetuk sessa

3 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Lapin yo päättää tiedekunta. Opinnot ovat vähintään 30 op ja enintään 60 op (Hallitus ) Yliopiston monitieteisten (tiedekuntarajat ylittäviä) tohtoriohjelmien opinnot 60 op (Kaikki tiedekuntaneuvostot vahvistaneet ) 40 op, Liikuntatieteellinen tiedekunta 45 op, Informaatioteknologian tdk 60 op, Kasvatustieteiden tdk 60 op, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 60 op (Bio- ja ympäristötieteet 30 op), Kauppakorkeakoulu 60 op Laajuus määritelty tiedekunnittain (lukuun ottamatta monitieteisiä tohtoriohjelmia). Kasvatustieteet: 80 op, Oikeustieteet 60 op, Taiteet 60 op, Yhteiskuntatieteet 60 op on 240 op. Väitöskirjan laajuus op (käytäntöä yhtenäistetty lukuvuodesta alkaen) Laajuus 240 op sekä monitieteisissä ohjelmissa että tiedekunnissa ole sisällytetty maisteriopintoihin. Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi myös työllä ansaittuja pisteitä (max 20 op). Työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (opetus, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Tieteenalakohtaiset opinnot voivat sisältää myös muissa yliopistoissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja ja valtakunnallisten tohtoriohjelmien kursseja. (Hallitus ) Monitieteisten tohtoriohjelmien tutkintorakenteet sekä temaattisten opintojen tavoitteet ja sisällöt (20 op) on vahvistettu kaikissa tiedekunnissa Lisäksi tiedekuntaneuvostot ovat vahvistaneet (2014) kaikille tohtoriohjelmille yhteisen Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot opetussuunnitelman, joka pitää sisällään yhteensä 20 op kaikille aloille yhteisiä tohtoriopintoja. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa yliopiston jatkoopiskelijoille valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tieteellisen tiedon luomisessa. Yhteinen opintokokonaisuus jakaantuu seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1) Tieteellisen ajattelun ja argumentaation taidot, 2) 2014 loppuun mennessä. Uudessa tutkintosäännössä tultaneen määräämään kuinka paljon tutkintoon voidaan sisällyttää muussa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja Jyväskylän yliopistossa hyväksiluettuja opintoja. Nykyinen tutkintosääntö ja AHOT-periaatteet mahdollistavat sen, että kaikki tutkintoon sisällytettävät opintopisteet väitöskirjaa lukuun ottamatta voivat olla muualla kuin JYssa suoritettuja. Tiedekunnat päivittävät omat jatko-opintooppaansa seuraaville vuosille Ei vielä vahvistettua tietoa onko tiedekuntien linjauksiin tulossa muutoksia laajuuksien ja rakenteiden osalta. Yliopistotasolla ei olla tekemässä muutoksia laajuuksiin tai tutkintorakenteisiin. tavoitteeksi asetettu riittävän viestintä- ja kielitaidon saavuttaminen miten se varmistetaan (valintaperuse et, osaamistavoitt eet, tutkintovaatim ukset)?

4 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yo Oulun yo 40 op Laajuudet on määritelty yliopiston Opetuksen ja opiskelun ohjeessa (rehtorin hyväksymä). Tohtorin tutkinto sisältää väitöskirjan lisäksi op pääaineesta riippuen. Opinnot: Yleis- ja valmiustaitoopinnot, Tieteenalako htaiset opinnot, Opetustehtävät Tekniikka: tutkimusalan/ pääaineen opintoja op ja tutkimusalaa tukevia opintoja op. Kauppatieteet: Tutkimusalan opinnot op, metodologian ja tieteenteorian opinnot op ja valinnaiset jatkoopinnot 0 5 op. Kaikilla aloilla tutkimusalan/ pääaineen opinnot ovat jatkoopintotasoisia opintoja. Opintovaatimukset on määritelty pääaineittain, kun tutkijakoulu perustettiin. Ks. ovaatimukset Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan opintopisteinä (aina kokonaislukuina) Kuten HY: Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista opintopisteinä; opinnot kuitenkin mitoitetaan Tieteenfilosofiset suuntaukset ja metodologiset lähtökohdat, 3) Tutkimusetiikka, 4) Tutkijantyön taidot, sekä 5) Menetelmäosaaminen. Opinnot suoritetaan tutkijakoulutusohjelmiin kuuluvina tai muina vastaavina jatkokoulutuskursseina, yliopistojen tuottamina opintojaksoina, tenttimällä alan tieteellistä kirjallisuutta tai muina tieteellisinä opintosuorituksina. Osasuorituksina jatkotutkintoa varten voidaan hyväksyä myös sellaisia opiskelijan aiemmin suorittamia yliopistotasoisia opintoja, joita ei ole sisällytetty alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Opintojen tehtävänä on syventää opiskelijan tietoa omalta alaltaan sekä lisätä hänen yleistietojaan ja taitojaan. Yleis-ja valmiustaito-opintoihin (4 8 op /pääaine) sisältyy mm. pakollinen tutkimusetiikka ja vapaaehtoisia valmiustaitokursseja. Tieteenalakohtaisiin opintoihin (12 46 op /pääaine) sisältyy pakollinen Tutkimussuunnitelma ja seminaari 4 op ja osalla pääaineista runsaasti pakollisia kursseja; osalla hyvin vapaavalintaiset. Lisäksi voi sisällyttää Opetustehtäviä 0 8 op, jos on suorittanut pedagogiikan opintoja tai suorittaa vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja. Kauppakorkeakoulu siirtyi alkaen 40 op:n laajuuteen (ennen 60 op). Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita muutoksia. Mitään suurempia linjauksia ei ole tarvetta tarkistaa, koska opintovaatimukset on uudistettu 2012 tutkijakoulun aloitettua. Hienosäätöä eri pääaineissa voidaan tehdä ja tohtoriohjelmilla voi olla halutessaan lisävaatimuksia näiden vaatimusten puitteissa. Yhteistyö opintotarjonna ssa koskien yleisiä valmiustaitoja. Tohtorin tutkinnon opintoajan rajaus. Suomen tasolla voisi samantyyppisil lä aloilla tehdä harmonisointia (mahd. myös kv. vertailua). +Väitöskirjan laajuudesta keskustelua?

5 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto op (Examenssta dga för Svenska handelshögs kolan) 60 op (Examensstadgan) Kokonaislaajuus 240 op, väitöskirja 180 op (Examensstadgan ) I de studier om 60 studiepoäng som förutsätts för forskarutbildning [...] ingår 16 studiepoäng i form av allmänmetodologiska forskarkurser eller forskarkurser i vetenskapsteori eller motsvarande metodikkurser [och] 44 studiepoäng i form av forskarkurser i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet (Examensstadgan, 18 ) Ei muutoksia valmisteilla Svenska Handelshögskolan Hakuprosesseista, laadukkaan ohjauksen periaatteista, etiikkakoulutuksesta Taideyo Linjattu akatemioittai n. Tutkimusta tukevia opintoja sisältyy tutkintoon: Teatterikorke akoulussa 60 op, Sibelius- Akatemiassa 75 op, Kuvataideak atemiassa 70 op. Opintojen laajuus on määritelty akatemioittain Sibassa, Kuvassa ja TeaKissa. Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus Sibelius- Akatemiassa (tutkijakoulutukse n/taiteilijakoulutuk sen/kehittäjäkoulu tuksen mukainen), Teatterikorkeakoul ussa ja Kuvataideakatemi assa on 240 opintopistettä. Väitöskirjan laajuus Sibelius- Akatemiassa on 165 op ja Teatterikorkeakoul ussa 180 op. Kuvataideakatemi assa tohtorin opinnäytteen laajuus on 170 op. Opintojen sisältö on määritelty akatemioittain: Sibelius-Akatemiassa tutkimustyötä tukevat opinnot voivat olla tiedollisia, taidollisia tai taiteellisia. Opintoihin tulee sisältyä 15 op tieteen- tai taiteenfilosofisia opintoja (sekä taiteilijakoulutuksessa, kehittäjäkoulutuksessa että tutkijakoulutuksessa). Teatterikorkeakoulussa suoritettavat opinnot koostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta: taiteellisen tutkimuksen menetelmät, taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, esittävien taiteiden historia ja teoria, esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet, taiteen tekniikat, tutkimusaiheen erityisopinnot. Kuvataideakatemiassa suoritettaviin opintoihin sisältyvät tutkimusseminaarit, symposium ja valinnaiset jatko-opinnot.

6 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Tampereen teknillinen yo Tay Turun yo Koko yliopistoa koskeva linjaus 40 op. (Konsistori 2013) Tiedekuntien johtokunnat hyväksyvät/ määrittävät tutkintovaatimukset (TY johtosääntö ja opintojohto sääntö Ainoastaan yliopistotason linjaus. 60 op (paitsi 40 op LT ja HLT Lääket. tdk:ssa sekä OTT Oik.tdk:ssa) Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan 4 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuus 240 op, joista teoriaopinnot 60 op, väitöskirja180 op 1 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuus 240 op, joista teoriaopinnot 40 op, väitöskirja 200 op 2 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat teoriaopinnot mitoitetaan opintopisteinä Opinnot muodostuvat pääaineesta ja tieteellisistä yleisopinnoista. Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä ja tieteellisten yleisopintojen laajuus vähintään 5 opintopistettä. Sisällölliset vaatimukset asetuksesta (TTY:llä tutkintosääntöä tullaan päivittämään asetuspäivityksen johdosta s2014) TY strategia : valmistuvilla on valmiudet kehittää itsenäisesti asiantuntemustaan ja ammattialaansa sekä työskennellä moniammatillisissa ja kansainvälistyvissä työympäristöissä, kaikkiin tutkintoihin sisältyy kansainvälistymiseen valmentava osio, jonka määrittelee tiedekunta (opiskelijavaihto, kv-harjoittelu, kieliopinnot, kulttuurienvälisen kommunikaation taidot, vieraskielinen opetus ja ulkomaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa) TY laatukäsikirja 2014: Tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä. TY tutkijakoulun linjaus 2014: opinnoissa tulee olla pakollisia opintoja, joiden laajuudesta ja sisällöstä päättää tiedekunta, edellytetään tutkimusetiikan sisällyttämistä opintoihin, suositetaan opintopisteiden saamisen edellytyksenä aktiivista suoritetta kongresseissa ja seminaareissa Ainoastaan päivityksiä asetusmuutosten vuoksi. Suuri rakennemuutos tehty 2013 Lisensiaatin tutkinnon laajuus ja vaatimukset?

7 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Vaasan yo ÅAkademi VY:n tutkijakoulun linjauksilla pyritään yhtenäisyyteen huomioiden kuitenkin eri alojen valtakunnalliset linjaukset ja erilaiset vaatimuk-set. Kauppatieteet sekä hallintotieteet 60 op, kielet ja viestintä sekä teknilliset tieteet 40 op Kaikilla VY:n koulutusaloilla tohtorintutkinnon kokonaislaajuus on 240 op. Väitöskirjan laajuus joko180 op tai 200 op. VY:n tutkijakoulu tarjoaa kaikille tohtorikoulutettaville yhteisiä opintoja, joilla tuetaan tutkimustyötä ja annetaan valmiuksia tutkijanuralle. Näitä ovat mm. tieteenfilosofian ja tutkimusetiikan opinnot sekä metodologia kurssit. Tohtoriohjelmat/tiedekunnat vastaavat tutkimusalakohtaisten opintojen järjestämisestä. Valtakunnallisilla ja kansainvälisillä tohtorikoulutusverkostoilla on opintojen tarjoamisessa merkittävä rooli. Tutkintorakenteet ja opintojen laajuudet ja opetussuunnitelmat uudistettiin lukuvuoden aikana. Uudistuksen jälkeen kaikkien alojen tohtorintutkinnoissa on yhteisiä sisältöjä, joita VY:n tutkijakoulu tarjoaa. Myös väitöskirjojen arvosteluasteikko (hyv./kiit. hyv.) yhtenäistettiin kaikille aloille sekä jatkotutkinnon kokonaislaajuus on kaikilla aloilla 240 op.

8 UEF TOHTORIOHJELMAT laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN Tämä ohje koskee Itä-Suomen yliopiston jatko-tutkinto-opiskelijoita, joille on myönnetty opintooikeus tieteelliseen jatkotutkintoon mennessä alkaen Itä-Suomen yliopiston tieteellinen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmien muodossa. Yliopistoon on perustettu 28 a, jotka kattavat kaikki yliopiston tieteenalat (liite 1). Tohtoriohjelmien tehtävänä on järjestää alansa tutkijakoulutus ja ohjaus laadukkaasti ja systemaattisesti. Yliopiston t voivat toimia myös osana kansallista tai kansainvälistä verkostoa. Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee kuulua johonkin yliopiston an. Jatkokoulutuksen uudelleen organisointi koskee ainoastaan tieteellistä jatkokoulutusta, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin tähtäävää koulutusta. Lisensiaatin tutkintoon tähtäävä ammatillinen jatkokoulutus järjestetään kuten tähänkin saakka. Nykyisten jatkotutkinto-opiskelijoiden siirtyminen n opiskelijoiksi Itä-Suomen yliopiston jatkotutkinto-opiskelijat, joille on myönnetty opinto-oikeus tieteelliseen jatkotutkintoon mennessä, siirtyvät tohtoriohjelmien opiskelijoiksi. Opiskelijat siirtyvät tohtoriohjelmiin ilmoittautumismenettelyn kautta alkaen seuraavasti: Opiskelija keskustelee ohjaajansa kanssa hänelle sopivasta sta. Opiskelija ilmoittaa opintorekisteriin, missä ssa hän tekee jatkotutkintoaan. Ilmoittautumisen voi tehdä joko asioimalla henkilökohtaisesti Opinto- ja opetuspalveluissa tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: Sähköpostissa on ilmoitettava oma nimi, opiskelijanumero/henkilötunnus sekä n nimi. Opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan tohtoriohjelmiin viimeistään seuraavan lukuvuosiilmoittautumisen yhteydessä ( mennessä). HUOM! Tohtoriohjelmiin ei voi ilmoittautua weboodin kautta. Tohtoriohjelmaan ilmoittautumisen jälkeen opiskelija päättää jatkaako hän tutkinnon tekemistä vanhojen vaatimusten mukaisesti vai siirtyykö hän opiskelemaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijoita suositellaan jatkamaan opintojaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaan. Tällöin jatko-opiskelijan on tehtävä uusi henkilökohtainen jatkoopintosuunnitelma (HJOPS) n tutkintovaatimusten mukaisesti ja toimitettava HJOPS tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset on julkaistu yliopiston jatko-opinto-oppaassa. Jatko-opiskelijalla, jolle on myönnetty opinto-oikeus ennen , on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti saakka. Tämän 1

9 jälkeen jatko-opiskelija voi suorittaa jatkotutkintonsa ainoastaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaisesti, mikä edellyttää HJOPS:n päivittämistä. Tohtoriohjelmauudistuksen yhteydessä jatko-opiskelija ei menetä opinto-oikeuttaan eikä hänen tarvitse uudestaan hakea opinto-oikeutta tiedekunnasta uudestaan. Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset koskevat tieteellistä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa. Tutkintovaatimukset vaihtelevat n, tiedekunnan ja suoritettavan tutkinnon mukaan (liite 2). Tutkintovaatimukset on julkaistu yliopiston jatko-opinto-oppaassa. Tohtorin tutkinnon vaatimuksia on tarkennettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa jos opiskelija opiskelee kokopäivätoimisesti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan (794/2004) tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee: 1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot 2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä 3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti Jatkotutkintoon vaadittavien opintojen laajuus Itä-Suomen yliopistossa on op sta ja suoritettavasta tutkinnosta riippuen. Lisensiaatin tutkintoa varten vaaditaan vastaavat opinnot ja laaditaan lisensiaatintutkielma. Väitöskirjalle asetetut vaatimukset on määritelty tiedekuntakohtaisesti. Väitöskirjojen vaatimukset on kuvattu jatko-opinto-oppaassa. Tohtoriohjelmien toiminnan kautta pyritään parantamaan tohtorikoulutuksen laatua, ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä opiskelijalle. Lisätietoja: Tohtorikoulun opinto-opas: Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen Filosofinen tiedekunta: Merja Sagulin Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: Kaisa Laitinen Terveystieteiden tiedekunta: Riikka Pellinen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: Annikki Honkanen 2

10 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIOHJELMAT ALKAEN LIITE 1 Tiedekuntien yhteisten tohtoriohjelmien perään on merkitty sulkuihin ohjelmaan osallistuvat tiedekunnat (ohjelmaa koordinoivan tiedekunnan nimi on lihavoitu). FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Elämänkulku kontekstissa - (FT, Yhka, TT) Kasvatusalan tieteidenvälinen (FT, Lumet, TT) Kielentutkimuksen Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten (FT, Yhka) Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Venäjä- ja rajatutkimuksen, (Yhka, FT) Teologian LUONNONTIETIEDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Aerosolitutkimuksen Fotoniikan Itä-Suomen tietotekniikan Kasvatusalan tieteidenvälinen (FT, Lumet, TT) Kemian Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan (Lumet, TT) Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan Metsätieteiden Ympäristönmuutoksen biologian Ympäristöterveyden, (Lumet, TT) TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Elämänkulku kontekstissa (FT, Yhka, TT) Hoitotieteen Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen (Yhka, TT) Kansanterveystieteen ml. ergonomia ja liikuntalääketiede Kasvatusalan tieteidenvälinen I (FT, Lumet, TT) Kliininen ml. hammaslääketiede Lääketutkimuksen Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan (Lumet, TT) Ympäristöterveyden, (Lumet, TT) Molekulaarisen lääketieteen Ravitsemustieteen YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen (Yhka, TT) Kauppatieteiden Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten (FT, Yhka) Elämänkulku kontekstissa (FT, Yhka, TT) Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Oikeustieteiden Sosiaali- ja terveysjohtamisen Venäjä- ja rajatutkimuksen, (Yhka, FT) Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden 3

11 LIITE 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIOHJELMIEN TUTKINTORAKENTEET Tohtoriohjelma Tutkinto ja opintojen laajuus yhteensä, op Yleiset valmiustaitoopinnot, op Aerosolitutkimuksen Tieteen- ja tutkimusalan opinnot, op Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa Elämänkulku kontekstissa 50 paitsi LT: Fotoniikan Hoitotieteen Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen Itä-Suomen tietotekniikan Kansanterveystieteen ml. ergonomia ja liikuntalääketiede Kasvatusalan tieteidenvälinen FT, TtT: 40 LT, HLT: 30 Filosofinen tdk: 50 FT (luonnont.): 30 FaT: Kauppatieteiden Kemian Kielentutkimuksen Kliininen LT, HLT: 30 FT, TtT: 40 Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan MMT, FT (Lumet): 40 Yhka ja Filosof: 50 Lääketutkimuksen FaT, FT: 40 LT, HLT: 30 Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan Metsätieteiden Molekulaarisen lääketieteen FT, FaT, TtT: 40 LT, HLT:

12 Oikeustieteiden Ravitsemustieteen FT: 40 LT, HLT: 30 Sosiaali- ja terveysjohtamisen Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden Teologian Venäjä- ja rajatutkimuksen HTT, OTT: 50 FT, YTT: 50 TtT: Ympäristönmuutoksen biologia Ympäristöterveyden FT = filosofian tohtori FaT = farmasian tohtori HLT = hammaslääketieteen tohtori HTT = hallintotieteen tohtori LT = lääketieteen tohtori MMT = maa- ja metsätaloustieteen tohtori OTT = oikeustieteen tohtori TtT = terveystieteiden tohtori YTT = yhteiskuntatieteiden tohtori 5

UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN

UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN 18.12.2013 UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN Tämä ohje koskee Itä-Suomen yliopiston jatko-tutkinto-opiskelijoita,

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen Jatkokoulutuksen tavoitteena on,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija:

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija: TOHTORIOHJELMAT JA NIIDEN JOHTAJAT 2013 ja TUTKINTOVAATIMUKSET 2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija:

Lisätiedot

Kaisu Kortelainen

Kaisu Kortelainen 1 Hakeminen 1.1 Jatkokoulutus Itä-Suomen yliopistossa Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu ja siihen kuuluvat t järjestävät yliopiston tieteellisen jatkokoulutuksen. Jatko-opiskelijat tekevät lisensiaatin

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tohtoriohjelman kuvaus http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/programmes/technical_sciences/ Opiskelijavalinta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO 3.4.2013 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 4/2013 Aika Maanantai 8.4.2013 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2012. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 28 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 email: juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Lääketieteen tohtorin

Lääketieteen tohtorin Yhteiskuntatieteiden tiedekunta HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

OPINTO-OPAS JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA

OPINTO-OPAS JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA OPINTO-OPAS 2015 2016 JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA UEF// 3 K Kampusta J O ENS U U UOPIO S A V ONLINNA 4 J O ENS U U S A V O NLINNA Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä. 1 Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuodeksi 2017 2018 (Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.2.2017; täydennetty dekaanin päätöksellä 15.3.2017; korjattu 10.8.2017) TIEDEKUNNAN MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Koulutuksen kehittämistyöryhmän tilaisuus 3.6.2013 Marjo Immonen

Lisätiedot

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet.

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet. 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 365 3234 email: juhani.katainen@cc.tut.fi Osaston

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Lukuvuosi

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Lukuvuosi Itä-Suomen yliopisto Jatko-opinto-opas Lukuvuosi 2014-2015 JATKO-OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014-2015 Tieteellinen jatkokoulutus Itä-Suomen yliopisto 2014 Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Opetussuunnitelma Luonnos 22.1.2014 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Yliopistotutkinnoista

Lisätiedot

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne KÄYTT 20.3.2012/liite 1 22 Tiedekunnassa on keskusteltu laajasti tohtoritutkintojen rakenteesta. Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Kevätlukukausi 2013

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Kevätlukukausi 2013 Itä-Suomen yliopisto Jatko-opinto-opas Kevätlukukausi 2013 JATKO-OPINTO-OPAS Kevätlukukausi 2013 Tieteellinen jatkokoulutus Itä-Suomen yliopisto 2013 Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus

Lisätiedot

Jatkokoulutusprosessi ja terveystieteiden tiedekunnan yhteiset menettelytavat jatkokoulutusasioissa (päivitetty )

Jatkokoulutusprosessi ja terveystieteiden tiedekunnan yhteiset menettelytavat jatkokoulutusasioissa (päivitetty ) Jatkokoulutusprosessi ja terveystieteiden tiedekunnan yhteiset menettelytavat jatkokoulutusasioissa (päivitetty 30.1.2013) Itä-Suomen yliopiston (UEF) tohtorikoulu muodostuu tieteenalakohtaisista, koulutusalakohtaisista

Lisätiedot

Tohtoriuraseurannan tuloksia -vuosina Itä-Suomen yliopistosta tohtoroituneet. UEF // University of Eastern Finland

Tohtoriuraseurannan tuloksia -vuosina Itä-Suomen yliopistosta tohtoroituneet. UEF // University of Eastern Finland Tohtoriuraseurannan tuloksia -vuosina 212-213 Itä-Suomen yliopistosta tohtoroituneet Taustatietoja vastaajista Vastaajia oli yhteensä 9 (valmistuneita em. vuosina 36) osoitetieto löytyi 23:lle valmistuneelle

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Itä-Suomen yliopisto - tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004)

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetusyliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma Oikeustieteiden tohtoriohjelma 2017 2018 Oikeustieteiden laitoksella voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) sekä filosofian lisensiaatin (FL) ja

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Tohtorikoulutettaville suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot Sukupuoli o nainen

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Päätösesitys: Johtoryhmä toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys: Johtoryhmä toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 1 JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika kello 14.15 17.05 Paikka Opiskelijakeskuksen neuvotteluhuone, KE1143-2 n jäsenet: Varsinaiset jäsenet: Professori Markku Juntti, pj Professori Kaisa Tasanen-Määttä Professori

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot