Ennakkotietoja yliopistoista valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkotietoja yliopistoista 24.9.2014 valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten"

Transkriptio

1 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Ennakkotietoja yliopistoista valtakunnallista tutkijakouluverkoston tapaamista varten Aihe: Tohtorin tutkintoon kuuluvat opinnot ja niiden laajuus

2 Yliopisto Yliopistotason tiedekunnittain, Rehtorin kanslia/ Helsingin tutkinnoittain yliopisto tutkinnon tutkintoon kuuluvien opintojen Opintojen laajuus määritelty (op) Tohtorin Miten yliopistotasolla linjattu tohtorin Päivi Aronen/ Luonnos linjaus opintojen laajuu-desta (mikäli tehty) ja/tai aloittain: mitkä laajuudet ovat? kokonais-laajuus (op) ja väitöskirjan laajuus, mikäli määritelty sisältöä? Aalto - yliopisto Tekniikan ala (poislukien arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri) 40 op Aallon korkeakoulujen tutkintovaatimukset tekniikan alalla ovat yliopistotason linjausten mukaiset. Kauppatieteellinen ja taideteollinen ala sekä arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri 60 op Kokonaislaajuutta ei ole määritelty opintopisteillä. Tavoitteellinen tohtorintutkinnon suoritusaika on 4 vuotta Tekniikan alalla (poislukien arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) on yliopistotasolla linjattu, että opintojen laajuus on yhteensä 40 opintopistettä. Opinnot koostuvat: tieteen käytännöt ja periaatteet -moduuli op tutkimusalan moduuli op. Mitä muutoksia yliopistossanne on valmisteilla opintojen laajuuteen ja tohtorin tutkinnon rakennetta koskeviin linjauksiin? Miksi? ei valmisteilla muutoksia Mistä valtakunnalli sesti olisi juuri nyt hyvä keskustella? Helsingin yo Itä-Suomen yo Hammaslääketiede, eläinlääketiede ja lääketiede op ja muut alat op (Konsistori 2006) Tiedekunnat päättävät, ei ole yliopistotason linjausta HY:n tiedekuntien tutkintovaatimukset ovat yliopistotason linjausten mukaiset op riippuen tutkinnosta ja sta Ks. myös LIITE Tutkinnon kokonais-laajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan (Konsistori 2006) Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan Opintojen tulee tukea väitöskirjatyötä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tutkimusalan opintojen lisäksi tutkintoon kuuluu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä tieteellistä toimintaa sekä yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia, joita voivat olla esim. Johtaminen, yliopistopedagogiikka, opetustehtävät, tieteellinen viestintä ja projektityöskentely.(konsistori 2006) Tutkintoon kuuluu yleisiä valmiustaitoopintoja ja tieteen ja tutkimusalan opintoja. Kaikkien tutkintojen (alempi, ylempi ja tohtori) rakennetta koskevat linjaukset (v ja 2006) tulossa tarkistettavaksi Uudet tutkintorakenteet ovat astuneet voimaan 2013 uudistuksen yhteydessä. Onko yhteisiä näkemyksiä kaikkien yliopistojen kesken? Miksi yhtenäisyyttä tarvittaisiin? Missä asioissa? Jyväskylän yo Opintojen laajuudesta Humanistinen tiedekunta 30 op, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus Opintojen tulee sisältää yleisiä valmiustaitoja edistäviä kursseja ellei niitä Tutkintosääntö uudistetaan vuoden Tutkintoasetuk sessa

3 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Lapin yo päättää tiedekunta. Opinnot ovat vähintään 30 op ja enintään 60 op (Hallitus ) Yliopiston monitieteisten (tiedekuntarajat ylittäviä) tohtoriohjelmien opinnot 60 op (Kaikki tiedekuntaneuvostot vahvistaneet ) 40 op, Liikuntatieteellinen tiedekunta 45 op, Informaatioteknologian tdk 60 op, Kasvatustieteiden tdk 60 op, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 60 op (Bio- ja ympäristötieteet 30 op), Kauppakorkeakoulu 60 op Laajuus määritelty tiedekunnittain (lukuun ottamatta monitieteisiä tohtoriohjelmia). Kasvatustieteet: 80 op, Oikeustieteet 60 op, Taiteet 60 op, Yhteiskuntatieteet 60 op on 240 op. Väitöskirjan laajuus op (käytäntöä yhtenäistetty lukuvuodesta alkaen) Laajuus 240 op sekä monitieteisissä ohjelmissa että tiedekunnissa ole sisällytetty maisteriopintoihin. Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi myös työllä ansaittuja pisteitä (max 20 op). Työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (opetus, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Tieteenalakohtaiset opinnot voivat sisältää myös muissa yliopistoissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja ja valtakunnallisten tohtoriohjelmien kursseja. (Hallitus ) Monitieteisten tohtoriohjelmien tutkintorakenteet sekä temaattisten opintojen tavoitteet ja sisällöt (20 op) on vahvistettu kaikissa tiedekunnissa Lisäksi tiedekuntaneuvostot ovat vahvistaneet (2014) kaikille tohtoriohjelmille yhteisen Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot opetussuunnitelman, joka pitää sisällään yhteensä 20 op kaikille aloille yhteisiä tohtoriopintoja. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa yliopiston jatkoopiskelijoille valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tieteellisen tiedon luomisessa. Yhteinen opintokokonaisuus jakaantuu seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1) Tieteellisen ajattelun ja argumentaation taidot, 2) 2014 loppuun mennessä. Uudessa tutkintosäännössä tultaneen määräämään kuinka paljon tutkintoon voidaan sisällyttää muussa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja Jyväskylän yliopistossa hyväksiluettuja opintoja. Nykyinen tutkintosääntö ja AHOT-periaatteet mahdollistavat sen, että kaikki tutkintoon sisällytettävät opintopisteet väitöskirjaa lukuun ottamatta voivat olla muualla kuin JYssa suoritettuja. Tiedekunnat päivittävät omat jatko-opintooppaansa seuraaville vuosille Ei vielä vahvistettua tietoa onko tiedekuntien linjauksiin tulossa muutoksia laajuuksien ja rakenteiden osalta. Yliopistotasolla ei olla tekemässä muutoksia laajuuksiin tai tutkintorakenteisiin. tavoitteeksi asetettu riittävän viestintä- ja kielitaidon saavuttaminen miten se varmistetaan (valintaperuse et, osaamistavoitt eet, tutkintovaatim ukset)?

4 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yo Oulun yo 40 op Laajuudet on määritelty yliopiston Opetuksen ja opiskelun ohjeessa (rehtorin hyväksymä). Tohtorin tutkinto sisältää väitöskirjan lisäksi op pääaineesta riippuen. Opinnot: Yleis- ja valmiustaitoopinnot, Tieteenalako htaiset opinnot, Opetustehtävät Tekniikka: tutkimusalan/ pääaineen opintoja op ja tutkimusalaa tukevia opintoja op. Kauppatieteet: Tutkimusalan opinnot op, metodologian ja tieteenteorian opinnot op ja valinnaiset jatkoopinnot 0 5 op. Kaikilla aloilla tutkimusalan/ pääaineen opinnot ovat jatkoopintotasoisia opintoja. Opintovaatimukset on määritelty pääaineittain, kun tutkijakoulu perustettiin. Ks. ovaatimukset Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan opintopisteinä (aina kokonaislukuina) Kuten HY: Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista opintopisteinä; opinnot kuitenkin mitoitetaan Tieteenfilosofiset suuntaukset ja metodologiset lähtökohdat, 3) Tutkimusetiikka, 4) Tutkijantyön taidot, sekä 5) Menetelmäosaaminen. Opinnot suoritetaan tutkijakoulutusohjelmiin kuuluvina tai muina vastaavina jatkokoulutuskursseina, yliopistojen tuottamina opintojaksoina, tenttimällä alan tieteellistä kirjallisuutta tai muina tieteellisinä opintosuorituksina. Osasuorituksina jatkotutkintoa varten voidaan hyväksyä myös sellaisia opiskelijan aiemmin suorittamia yliopistotasoisia opintoja, joita ei ole sisällytetty alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Opintojen tehtävänä on syventää opiskelijan tietoa omalta alaltaan sekä lisätä hänen yleistietojaan ja taitojaan. Yleis-ja valmiustaito-opintoihin (4 8 op /pääaine) sisältyy mm. pakollinen tutkimusetiikka ja vapaaehtoisia valmiustaitokursseja. Tieteenalakohtaisiin opintoihin (12 46 op /pääaine) sisältyy pakollinen Tutkimussuunnitelma ja seminaari 4 op ja osalla pääaineista runsaasti pakollisia kursseja; osalla hyvin vapaavalintaiset. Lisäksi voi sisällyttää Opetustehtäviä 0 8 op, jos on suorittanut pedagogiikan opintoja tai suorittaa vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja. Kauppakorkeakoulu siirtyi alkaen 40 op:n laajuuteen (ennen 60 op). Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita muutoksia. Mitään suurempia linjauksia ei ole tarvetta tarkistaa, koska opintovaatimukset on uudistettu 2012 tutkijakoulun aloitettua. Hienosäätöä eri pääaineissa voidaan tehdä ja tohtoriohjelmilla voi olla halutessaan lisävaatimuksia näiden vaatimusten puitteissa. Yhteistyö opintotarjonna ssa koskien yleisiä valmiustaitoja. Tohtorin tutkinnon opintoajan rajaus. Suomen tasolla voisi samantyyppisil lä aloilla tehdä harmonisointia (mahd. myös kv. vertailua). +Väitöskirjan laajuudesta keskustelua?

5 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto op (Examenssta dga för Svenska handelshögs kolan) 60 op (Examensstadgan) Kokonaislaajuus 240 op, väitöskirja 180 op (Examensstadgan ) I de studier om 60 studiepoäng som förutsätts för forskarutbildning [...] ingår 16 studiepoäng i form av allmänmetodologiska forskarkurser eller forskarkurser i vetenskapsteori eller motsvarande metodikkurser [och] 44 studiepoäng i form av forskarkurser i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet (Examensstadgan, 18 ) Ei muutoksia valmisteilla Svenska Handelshögskolan Hakuprosesseista, laadukkaan ohjauksen periaatteista, etiikkakoulutuksesta Taideyo Linjattu akatemioittai n. Tutkimusta tukevia opintoja sisältyy tutkintoon: Teatterikorke akoulussa 60 op, Sibelius- Akatemiassa 75 op, Kuvataideak atemiassa 70 op. Opintojen laajuus on määritelty akatemioittain Sibassa, Kuvassa ja TeaKissa. Tohtorintutkinnon kokonaislaajuus Sibelius- Akatemiassa (tutkijakoulutukse n/taiteilijakoulutuk sen/kehittäjäkoulu tuksen mukainen), Teatterikorkeakoul ussa ja Kuvataideakatemi assa on 240 opintopistettä. Väitöskirjan laajuus Sibelius- Akatemiassa on 165 op ja Teatterikorkeakoul ussa 180 op. Kuvataideakatemi assa tohtorin opinnäytteen laajuus on 170 op. Opintojen sisältö on määritelty akatemioittain: Sibelius-Akatemiassa tutkimustyötä tukevat opinnot voivat olla tiedollisia, taidollisia tai taiteellisia. Opintoihin tulee sisältyä 15 op tieteen- tai taiteenfilosofisia opintoja (sekä taiteilijakoulutuksessa, kehittäjäkoulutuksessa että tutkijakoulutuksessa). Teatterikorkeakoulussa suoritettavat opinnot koostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta: taiteellisen tutkimuksen menetelmät, taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, esittävien taiteiden historia ja teoria, esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet, taiteen tekniikat, tutkimusaiheen erityisopinnot. Kuvataideakatemiassa suoritettaviin opintoihin sisältyvät tutkimusseminaarit, symposium ja valinnaiset jatko-opinnot.

6 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Tampereen teknillinen yo Tay Turun yo Koko yliopistoa koskeva linjaus 40 op. (Konsistori 2013) Tiedekuntien johtokunnat hyväksyvät/ määrittävät tutkintovaatimukset (TY johtosääntö ja opintojohto sääntö Ainoastaan yliopistotason linjaus. 60 op (paitsi 40 op LT ja HLT Lääket. tdk:ssa sekä OTT Oik.tdk:ssa) Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat opinnot kuitenkin mitoitetaan 4 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuus 240 op, joista teoriaopinnot 60 op, väitöskirja180 op 1 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuus 240 op, joista teoriaopinnot 40 op, väitöskirja 200 op 2 tdk: Tutkinnon kokonaislaajuutta ja väitöskirjan laajuutta ei ilmaista Tutkintoon kuuluvat teoriaopinnot mitoitetaan opintopisteinä Opinnot muodostuvat pääaineesta ja tieteellisistä yleisopinnoista. Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä ja tieteellisten yleisopintojen laajuus vähintään 5 opintopistettä. Sisällölliset vaatimukset asetuksesta (TTY:llä tutkintosääntöä tullaan päivittämään asetuspäivityksen johdosta s2014) TY strategia : valmistuvilla on valmiudet kehittää itsenäisesti asiantuntemustaan ja ammattialaansa sekä työskennellä moniammatillisissa ja kansainvälistyvissä työympäristöissä, kaikkiin tutkintoihin sisältyy kansainvälistymiseen valmentava osio, jonka määrittelee tiedekunta (opiskelijavaihto, kv-harjoittelu, kieliopinnot, kulttuurienvälisen kommunikaation taidot, vieraskielinen opetus ja ulkomaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa) TY laatukäsikirja 2014: Tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä. TY tutkijakoulun linjaus 2014: opinnoissa tulee olla pakollisia opintoja, joiden laajuudesta ja sisällöstä päättää tiedekunta, edellytetään tutkimusetiikan sisällyttämistä opintoihin, suositetaan opintopisteiden saamisen edellytyksenä aktiivista suoritetta kongresseissa ja seminaareissa Ainoastaan päivityksiä asetusmuutosten vuoksi. Suuri rakennemuutos tehty 2013 Lisensiaatin tutkinnon laajuus ja vaatimukset?

7 Päivi Aronen/ Luonnos Rehtorin kanslia/ Helsingin yliopisto Vaasan yo ÅAkademi VY:n tutkijakoulun linjauksilla pyritään yhtenäisyyteen huomioiden kuitenkin eri alojen valtakunnalliset linjaukset ja erilaiset vaatimuk-set. Kauppatieteet sekä hallintotieteet 60 op, kielet ja viestintä sekä teknilliset tieteet 40 op Kaikilla VY:n koulutusaloilla tohtorintutkinnon kokonaislaajuus on 240 op. Väitöskirjan laajuus joko180 op tai 200 op. VY:n tutkijakoulu tarjoaa kaikille tohtorikoulutettaville yhteisiä opintoja, joilla tuetaan tutkimustyötä ja annetaan valmiuksia tutkijanuralle. Näitä ovat mm. tieteenfilosofian ja tutkimusetiikan opinnot sekä metodologia kurssit. Tohtoriohjelmat/tiedekunnat vastaavat tutkimusalakohtaisten opintojen järjestämisestä. Valtakunnallisilla ja kansainvälisillä tohtorikoulutusverkostoilla on opintojen tarjoamisessa merkittävä rooli. Tutkintorakenteet ja opintojen laajuudet ja opetussuunnitelmat uudistettiin lukuvuoden aikana. Uudistuksen jälkeen kaikkien alojen tohtorintutkinnoissa on yhteisiä sisältöjä, joita VY:n tutkijakoulu tarjoaa. Myös väitöskirjojen arvosteluasteikko (hyv./kiit. hyv.) yhtenäistettiin kaikille aloille sekä jatkotutkinnon kokonaislaajuus on kaikilla aloilla 240 op.

8 UEF TOHTORIOHJELMAT laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN Tämä ohje koskee Itä-Suomen yliopiston jatko-tutkinto-opiskelijoita, joille on myönnetty opintooikeus tieteelliseen jatkotutkintoon mennessä alkaen Itä-Suomen yliopiston tieteellinen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmien muodossa. Yliopistoon on perustettu 28 a, jotka kattavat kaikki yliopiston tieteenalat (liite 1). Tohtoriohjelmien tehtävänä on järjestää alansa tutkijakoulutus ja ohjaus laadukkaasti ja systemaattisesti. Yliopiston t voivat toimia myös osana kansallista tai kansainvälistä verkostoa. Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee kuulua johonkin yliopiston an. Jatkokoulutuksen uudelleen organisointi koskee ainoastaan tieteellistä jatkokoulutusta, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin tähtäävää koulutusta. Lisensiaatin tutkintoon tähtäävä ammatillinen jatkokoulutus järjestetään kuten tähänkin saakka. Nykyisten jatkotutkinto-opiskelijoiden siirtyminen n opiskelijoiksi Itä-Suomen yliopiston jatkotutkinto-opiskelijat, joille on myönnetty opinto-oikeus tieteelliseen jatkotutkintoon mennessä, siirtyvät tohtoriohjelmien opiskelijoiksi. Opiskelijat siirtyvät tohtoriohjelmiin ilmoittautumismenettelyn kautta alkaen seuraavasti: Opiskelija keskustelee ohjaajansa kanssa hänelle sopivasta sta. Opiskelija ilmoittaa opintorekisteriin, missä ssa hän tekee jatkotutkintoaan. Ilmoittautumisen voi tehdä joko asioimalla henkilökohtaisesti Opinto- ja opetuspalveluissa tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: Sähköpostissa on ilmoitettava oma nimi, opiskelijanumero/henkilötunnus sekä n nimi. Opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan tohtoriohjelmiin viimeistään seuraavan lukuvuosiilmoittautumisen yhteydessä ( mennessä). HUOM! Tohtoriohjelmiin ei voi ilmoittautua weboodin kautta. Tohtoriohjelmaan ilmoittautumisen jälkeen opiskelija päättää jatkaako hän tutkinnon tekemistä vanhojen vaatimusten mukaisesti vai siirtyykö hän opiskelemaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijoita suositellaan jatkamaan opintojaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaan. Tällöin jatko-opiskelijan on tehtävä uusi henkilökohtainen jatkoopintosuunnitelma (HJOPS) n tutkintovaatimusten mukaisesti ja toimitettava HJOPS tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset on julkaistu yliopiston jatko-opinto-oppaassa. Jatko-opiskelijalla, jolle on myönnetty opinto-oikeus ennen , on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti saakka. Tämän 1

9 jälkeen jatko-opiskelija voi suorittaa jatkotutkintonsa ainoastaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaisesti, mikä edellyttää HJOPS:n päivittämistä. Tohtoriohjelmauudistuksen yhteydessä jatko-opiskelija ei menetä opinto-oikeuttaan eikä hänen tarvitse uudestaan hakea opinto-oikeutta tiedekunnasta uudestaan. Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset koskevat tieteellistä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa. Tutkintovaatimukset vaihtelevat n, tiedekunnan ja suoritettavan tutkinnon mukaan (liite 2). Tutkintovaatimukset on julkaistu yliopiston jatko-opinto-oppaassa. Tohtorin tutkinnon vaatimuksia on tarkennettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa jos opiskelija opiskelee kokopäivätoimisesti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan (794/2004) tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee: 1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot 2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä 3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti Jatkotutkintoon vaadittavien opintojen laajuus Itä-Suomen yliopistossa on op sta ja suoritettavasta tutkinnosta riippuen. Lisensiaatin tutkintoa varten vaaditaan vastaavat opinnot ja laaditaan lisensiaatintutkielma. Väitöskirjalle asetetut vaatimukset on määritelty tiedekuntakohtaisesti. Väitöskirjojen vaatimukset on kuvattu jatko-opinto-oppaassa. Tohtoriohjelmien toiminnan kautta pyritään parantamaan tohtorikoulutuksen laatua, ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä opiskelijalle. Lisätietoja: Tohtorikoulun opinto-opas: Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen Filosofinen tiedekunta: Merja Sagulin Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: Kaisa Laitinen Terveystieteiden tiedekunta: Riikka Pellinen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: Annikki Honkanen 2

10 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIOHJELMAT ALKAEN LIITE 1 Tiedekuntien yhteisten tohtoriohjelmien perään on merkitty sulkuihin ohjelmaan osallistuvat tiedekunnat (ohjelmaa koordinoivan tiedekunnan nimi on lihavoitu). FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Elämänkulku kontekstissa - (FT, Yhka, TT) Kasvatusalan tieteidenvälinen (FT, Lumet, TT) Kielentutkimuksen Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten (FT, Yhka) Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Venäjä- ja rajatutkimuksen, (Yhka, FT) Teologian LUONNONTIETIEDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Aerosolitutkimuksen Fotoniikan Itä-Suomen tietotekniikan Kasvatusalan tieteidenvälinen (FT, Lumet, TT) Kemian Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan (Lumet, TT) Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan Metsätieteiden Ympäristönmuutoksen biologian Ympäristöterveyden, (Lumet, TT) TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Elämänkulku kontekstissa (FT, Yhka, TT) Hoitotieteen Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen (Yhka, TT) Kansanterveystieteen ml. ergonomia ja liikuntalääketiede Kasvatusalan tieteidenvälinen I (FT, Lumet, TT) Kliininen ml. hammaslääketiede Lääketutkimuksen Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan (Lumet, TT) Ympäristöterveyden, (Lumet, TT) Molekulaarisen lääketieteen Ravitsemustieteen YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen (Yhka, TT) Kauppatieteiden Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten (FT, Yhka) Elämänkulku kontekstissa (FT, Yhka, TT) Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - (Yhka, Lumet, FT) Oikeustieteiden Sosiaali- ja terveysjohtamisen Venäjä- ja rajatutkimuksen, (Yhka, FT) Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden 3

11 LIITE 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIOHJELMIEN TUTKINTORAKENTEET Tohtoriohjelma Tutkinto ja opintojen laajuus yhteensä, op Yleiset valmiustaitoopinnot, op Aerosolitutkimuksen Tieteen- ja tutkimusalan opinnot, op Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa Elämänkulku kontekstissa 50 paitsi LT: Fotoniikan Hoitotieteen Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen Itä-Suomen tietotekniikan Kansanterveystieteen ml. ergonomia ja liikuntalääketiede Kasvatusalan tieteidenvälinen FT, TtT: 40 LT, HLT: 30 Filosofinen tdk: 50 FT (luonnont.): 30 FaT: Kauppatieteiden Kemian Kielentutkimuksen Kliininen LT, HLT: 30 FT, TtT: 40 Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan MMT, FT (Lumet): 40 Yhka ja Filosof: 50 Lääketutkimuksen FaT, FT: 40 LT, HLT: 30 Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan Metsätieteiden Molekulaarisen lääketieteen FT, FaT, TtT: 40 LT, HLT:

12 Oikeustieteiden Ravitsemustieteen FT: 40 LT, HLT: 30 Sosiaali- ja terveysjohtamisen Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden Teologian Venäjä- ja rajatutkimuksen HTT, OTT: 50 FT, YTT: 50 TtT: Ympäristönmuutoksen biologia Ympäristöterveyden FT = filosofian tohtori FaT = farmasian tohtori HLT = hammaslääketieteen tohtori HTT = hallintotieteen tohtori LT = lääketieteen tohtori MMT = maa- ja metsätaloustieteen tohtori OTT = oikeustieteen tohtori TtT = terveystieteiden tohtori YTT = yhteiskuntatieteiden tohtori 5

UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN

UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN 18.12.2013 UEF TOHTORIOHJELMAT 2013 -laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus OHJE JATKO-OPISKELIJOIDEN SIIRTYMISESTÄ UEF:N TOHTORIOHJELMIIN Tämä ohje koskee Itä-Suomen yliopiston jatko-tutkinto-opiskelijoita,

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2012. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

OPINTO-OPAS JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA

OPINTO-OPAS JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA OPINTO-OPAS 2015 2016 JATKO-OPINNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA UEF// 3 K Kampusta J O ENS U U UOPIO S A V ONLINNA 4 J O ENS U U S A V O NLINNA Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Opetussuunnitelma Luonnos 22.1.2014 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Yliopistotutkinnoista

Lisätiedot

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne KÄYTT 20.3.2012/liite 1 22 Tiedekunnassa on keskusteltu laajasti tohtoritutkintojen rakenteesta. Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Lukuvuosi

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Lukuvuosi Itä-Suomen yliopisto Jatko-opinto-opas Lukuvuosi 2014-2015 JATKO-OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014-2015 Tieteellinen jatkokoulutus Itä-Suomen yliopisto 2014 Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma (240 op) Tohtoriohjelman tarkoitus ja tavoitteet Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) tohtoriopinnot

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman.

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. HAKEMUS Lääketieteen yksikkö Lääketieteen tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden tohtorin Filosofian lisensiaatin Terveystieteiden lisensiaatin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Tohtoriuraseurannan tuloksia -vuosina Itä-Suomen yliopistosta tohtoroituneet. UEF // University of Eastern Finland

Tohtoriuraseurannan tuloksia -vuosina Itä-Suomen yliopistosta tohtoroituneet. UEF // University of Eastern Finland Tohtoriuraseurannan tuloksia -vuosina 212-213 Itä-Suomen yliopistosta tohtoroituneet Taustatietoja vastaajista Vastaajia oli yhteensä 9 (valmistuneita em. vuosina 36) osoitetieto löytyi 23:lle valmistuneelle

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Jatkokoulutusprosessi ja terveystieteiden tiedekunnan yhteiset menettelytavat jatkokoulutusasioissa (päivitetty )

Jatkokoulutusprosessi ja terveystieteiden tiedekunnan yhteiset menettelytavat jatkokoulutusasioissa (päivitetty ) Jatkokoulutusprosessi ja terveystieteiden tiedekunnan yhteiset menettelytavat jatkokoulutusasioissa (päivitetty 30.1.2013) Itä-Suomen yliopiston (UEF) tohtorikoulu muodostuu tieteenalakohtaisista, koulutusalakohtaisista

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Päätösesitys: Johtoryhmä toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys: Johtoryhmä toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 1 JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika kello 14.15 17.05 Paikka Opiskelijakeskuksen neuvotteluhuone, KE1143-2 n jäsenet: Varsinaiset jäsenet: Professori Markku Juntti, pj Professori Kaisa Tasanen-Määttä Professori

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Kevätlukukausi 2013

Itä-Suomen yliopisto. Jatko-opinto-opas. Kevätlukukausi 2013 Itä-Suomen yliopisto Jatko-opinto-opas Kevätlukukausi 2013 JATKO-OPINTO-OPAS Kevätlukukausi 2013 Tieteellinen jatkokoulutus Itä-Suomen yliopisto 2013 Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus Hyväksytty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2016 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake www.uef.fi/hammas Terveystieteiden tiedekunta n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UUSI NIMIKKEISTÖ Tutkijakoulu: Jyväskylän yliopistossa on yksi tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan (HOPS) kirjataan tohtorin tutkintoon sisällytettävät

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 1/13 Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 4.11. 2016 / HANKEN Helsingin yliopiston hakijapalvelut / Anne Hopia, markkinointisuunnittelija anne.hopia@helsinki.fi 11/11/2016 1 Ajankohtaista hakemisessa 1. Hakemisen rakenne

Lisätiedot