Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010"

Transkriptio

1 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman pohjalta Haukiputaan Työpaja Haukipudas-Kiiminki työpajahanke

2 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO TYÖPAJAN PERUSTEHTÄVÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ PÄIHTEET TYÖPAJALLA Päihteiden riskikäytön tunnistaminen Toiminta päihtymystilaa epäiltäessä Varoituskäytännöt Valmennussuhde Palkkasuhde Päihteisiin liittyvät kiellot TUPAKOINTI TYÖPAJALLA TYÖTURVALLISUUS TIEDOTUS JA KOULUTUS PÄIHDETYÖN YHTEYSTIEDOT Päihdepalveluja Oulun seudulla LIITTEET Haukiputaan kunnan päihdeohjelma Perustietoa päihteistä Alkoholi Alkoholi ja terveys Alkoholin käytön riskirajat Tupakkatuotteet Lääkkeet Doping-aineet Sienet Tekniset liuottimet Huumausaineet Huumausaineet ja terveys Sekakäyttö Riippuvuus Asiakaskeskeiset ohjausmenetelmät Päihdetyöhön ja työpajatoimintaan liittyviä lakeja LÄHDELUETTELO

3 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli JOHDANTO Oulun seudulle on laadittu Seudullinen päihdepalvelusuunnitelma (SePä 2006), joka pohjautuu seudun yhteiseen vuonna 2004 hyväksyttyyn Seudun palveluvisio vuodelle 2013 strategiaan: Oulun seutu on asukkailleen turvallinen paikka asua. Kunnat tekevät tavoitteellista yhteistyötä päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi, lievittämiseksi ja hoitamiseksi. Oulun seudulla on laadukkaat ja riittävät päihdepalvelut, joissa asiakkaan tarpeet ja palvelu kohtaavat. Seudullinen päihdepalvelusuunnitelma linjaa seudulla tapahtuvan alueellisen päihdetyön toimintamallin. Sen lisäksi kukin kunta määrittelee omassa kunnassaan järjestettävän päihdehoitomallin ja kirjaa sen omaan päihdestrategiaansa. Kunnan organisaation sisällä tulisi eri toimipaikoilla olla oma päihdeohjelma, joka sisältää kirjallisen puuttumis- ja toimintaohjeen päihdeongelmien ilmenemisen varalle ja jossa määritellään työpaikan päihteiden käyttöön liittyvät pelisäännöt sekä nimetään vastuuhenkilöt. Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli on laadittu työpajan arkityön välineeksi sekä ennaltaehkäisevää päihdetyötä että mahdollisia päihteiden käyttötilanteita varten. Toimintamallin tavoitteena on parantaa ja ylläpitää turvallisuutta ja terveyttä työpajalla sekä luoda tuloksellista valmennustyötä tukeva työyhteisö ja ilmapiiri. Mallin laatimiseen on saatu ohjausta Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksesta ja sisältö on pajahenkilöstön toimesta mukautettu työpajayhdistyksen yleisestä päihdeohjelmamallista kunta- ja pajakohtaiset erityispiirteet huomioiden. Koontityön ja puhtaaksikirjoituksen on suorittanut Haukipudas-Kiiminki työpajahankkeen projektipäällikkö Tenho Jaakola. Päihdetoimintamalli on viimeistelty ja otettu käyttöön henkilöstöpalaverissa Se vahvistetaan myöhemmin työpajan/perusturvan päättävissä elimissä. Päihdetoimintamallissa huomioidaan sekä työpajassa työskentelevien valmentautujien että työsuhteessa olevien henkilöiden näkökulmat. Se on koko työpajayhteisöä koskeva päihteettömyyttä tukeva toimintamalli, jonka taustalla ovat Päihdehuoltolaki, Alkoholilaki, Huumausainelaki, Lastensuojelulaki, Nuorisolaki, Työturvallisuuslaki, Työsopimuslaki, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä sekä Raittiustyölaki. Päihdetoimintamalli antaa myös tietoa tyypillisimmistä päihteistä ja niiden vaikutuksista ihmisen elimistölle ja terveydelle. Ohjelma ei voi antaa yksityiskohtaisia menettelyohjeita kaikkiin mahdollisiin käyttö- ja pulmatilanteisiin, vaan toimii tilannekohtaisesti sovellettavana yleisohjeena. Sitoutumalla noudattamaan päihdetoimintamallia, tuetaan työpaikan työkykyä ylläpitävää toimintaa ja turvataan laadukas, tasapuolinen ja valmennuksellisia tavoitteita vastaava työpajatoiminta. 2. TYÖPAJAN PERUSTEHTÄVÄ Haukiputaan työpaja on alueen nuoria palvelevaan nuorisotyön monialaiseen verkostoon kuuluva vakinainen toimintamuoto, joka eri tahojen voimavaroja yhdistämällä tukee nuorten yksilöllistä kehitystä ja yhteisöissä elämistä. Työpajan perustehtävä on tuottaa ennaltaehkäiseviä ja varhaisia palveluja sellaisille nuorille, joilla on edellytykset siirtyä koulutukseen, työelämään tai muihin niihin johtaviin palveluihin. Työpajan tehtävä on tukea nuorten motivaatiota, arjessa selviytymistä sekä koulutukseen ja työelämään johtavan suunnitelman toteutumista. Päihdetoimintamalli tukee perustehtävän toteuttamista selkiyttämällä työpajan toimialaan kuuluvan ennaltaehkäisevän päihdetyön ja korjaavan työn välistä rajapintaa. Malli sisältää pajan sisäiset päihdeasioiden pelisäännöt sekä antaa ohjeita päihteiden käytön tunnistamiseen ja puheeksi 3

4 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 ottamiseen. Päihdetoimintamallin näkyvillä olo ja läpi käyminen on tärkeä osa työyhteisön perehdyttämismenettelyä. Päihteitä koskevat säännöt ja toimintaohjeet koskettavat yhtä lailla kaikkia työpajayhteisön jäseniä, niin henkilöstöä kuin valmentautujiakin. Sääntöjen noudattaminen ei rajoitu työpajan seinien sisälle vaan koskee kaikkia työpajan toimintaan sisältyviä työkohteita, tapahtumia ja retkiä ajankohdasta ja paikasta riippumatta. 3. ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ Päihdetyöhön kuuluu sekä ehkäisevä että korjaava työ. Niiden erottaminen tarkasti toisistaan on vaikeaa, koska mm. korjaavaan päihdetyöhön sisältyy aina myös ehkäisevää työtä. Ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvat sekä yleinen ehkäisy että riskiehkäisy. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Ehkäisevää päihdetyötä on myös perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen päihdekysymyksissä. Ehkäisevän päihdetyön keinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja. Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Päihteitä, joiden käyttöön ja haittoihin ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan ovat tupakka, alkoholi ja huumausaineet. Myös päihtymystarkoituksessa käytetyt lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi. (Seudullinen päihdepalvelusuunnitelma, Oulun seutu 2006) Ennaltaehkäisevä päihdetyö työpajalla on päihteille vaihtoehtoisen toiminnan tarjoamista, tiedottamista ja koulutusta sekä mahdollisiin käyttö- ja ongelmatilanteisiin varautumista. Parasta ennalta ehkäisevää päihdetyötä on varhainen päihteiden käyttöön puuttuminen. Hoidon ennuste on sitä parempi, mitä aikaisemmin kehittyvään päihderiippuvuuteen puututaan. Päihdetyön kolme tasoa: Päihdetyön 1. taso, primaaritaso Primaaritason päihdetyön tavoitteena on kohderyhmän elinolosuhteisiin vaikuttaminen ja positiivisten voimavarojen rakentaminen. Keinot ovat lähinnä kasvatuksellisia ja niillä pyritään edistämään yksilön elämänhallintaa tietoutta lisäämällä. Työpajan menetelmät: Perehdyttäminen ja työyhteisön säännöt Päihdekasvatus (suunnitelmallinen keskustelu ja tiedon antaminen päihteiden vaikutuksista ihmisen terveydelle ja elämälle) Ravitsemus- ja terveyskasvatus (suunnitelmallinen tiedon jakaminen ja ryhmätoiminta) Liikunta ja muut aktiviteetit Päihteettömän elämäntapamallin noudattaminen ja tukeminen Valmentaja on aikuisen roolimalli Koulutusmateriaalit Haastattelulomakkeet ja puheeksi ottaminen 4

5 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Päihdetyön 2. taso, sekundaaritaso Työpajalla kiinnitetään huomiota ongelmiin ja tilanteisiin, jotka lisäävät päihdekäyttäytymisen riskiä. Ilmenneeseen tai epäiltyyn päihdeongelmaan puututaan heti. Riskitilanteet ja puuttuminen: Puuttuminen päihdekäyttäytymiseen työpajalla/työaikana Poissaolot Työtehtävistä selviytymättömyys Heikko työssä jaksaminen Tapaturmat Sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat Päihteettömyyttä tukeva ilmapiiri Päihdetyön 3. taso, tertiääritaso Tällä tasolla toimenpiteet ovat päihteiden käytöstä jo aiheutuneiden haittojen minimointia. Tähän vaatimukseen työpaja ei pysty vastaamaan. Paja pystyy kuitenkin tarjoamaan päihteettömyyteen sitoutuneelle asiakkaalle hoidon jälkeisen kuntoutumispaikan. Kolmannen tason tunnusmerkkejä: Aktiivikäyttö (näkyy silmämääräisesti/testeissä) Vieroitushoito (katkaisuhoito) Korvaushoito Työpajan ehkäisevä päihdetyö painottuu siis päihdekäyttäytymiseltä suojaavien tekijöiden vahvistamiseen, vaihtoehtoisen toiminnan tarjoamiseen sekä riskitekijöiden vähentämiseen. Työpaja on yhteisöllisyyteen perustuva päihteetön työ- ja toimintaympäristö. Pajayhteisön päihteettömyyttä tukevat mm. valmennushenkilöstön päihdekoulutus, valmentautujiin kohdistuva työkykyä ylläpitävä tuotannollinen toiminta ja työskentelyolosuhteet, yksilövalmennus, pariohjaus, ryhmävalmennus sekä tapauskohtaisesti järjestettävät terveys- ja erityispalvelut. Työpajan valmennusjakso alkaa noin kuukauden pituisella aloitusjaksolla, jonka aikana kartoitetaan valmentautujan lähtötilanne ja laaditaan yhteisesti hyväksyttävät tavoitteet ja valmennussuunnitelma. Pajajakson käynnistymisvaiheeseen liittyy yksilöllinen perehdytys, jossa kerrotaan työpajayhteisön päihteettömyydestä sekä tutustutetaan valmentautuja työpajan sääntöihin ja päihdeohjelmaan. Aloitusjaksoon sisältyy myös alkuhaastattelu, jossa kysytään valmentautujan päihteiden käyttöä ja henkilökohtaista suhtautumista päihteisiin. Toinen työkalu on asiakasarviointi, jossa sekä valmentautuja itse että työpaja arvioivat mm. päihteiden käytön vaikutusta työssä suoriutumiseen. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on tukea yksilön päihteettömyyttä sekä rohkaista luottamukselliseen ja avoimeen keskusteluun niissä tapauksissa, joissa on tunnistettavissa päihteiden riskikäyttöä. Päihteiden käyttöä sekä päihtyneenä tai krapulaisena esiintymistä ei sallita työpaikalla eikä työaikana. Päihteiden ja niiden käyttövälineiden tuomista työpaikalle ei sallita. Myöskään puhetta ja käyttäytymistä, joka rohkaisee tai helpottaa päihteiden käyttöä ei suosita työpaikalla eikä työaikana. Työpajan henkilöstöllä on valmennuksen työkalupakin kautta käytettävissään mittava määrä päihteisiin ja niiden käyttöön liittyvää tietoutta sekä valmennuksen menetelmiä ja työkaluja. Monialaisen yhteistyöverkoston kautta on saatavissa apua sellaisiin tilanteisiin, joissa työpajan oma osaaminen ei riitä (päihde-, terveys- ja erityispalvelut). Työpajan henkilöstö kokoontuu vuosittain keskustelemaan päihdetoimintamallin toimivuudesta ja päivittämisestä. 5

6 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli PÄIHTEET TYÖPAJALLA Päihteiden käytön merkit työpajavalmentautujien keskuudessa ovat lisääntyneet luvulla, minkä seurauksena ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, puheeksi ottamiseen sekä päihdekoulutukseen on kiinnitetty huomiota. Työpajahenkilöstölle on järjestetty päihteisiin ja käytön kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Valmennuksen ja puheeksi ottamisen tueksi on kehitetty työkaluja, menetelmiä ja arviointivälineitä. Valmentautujille on Opetusministeriön myöntämän ennaltaehkäisevän päihdetyön avustuksella järjestetty koulutusta, valistusta ja päihteiden käytölle vaihtoehtoista toimintaa. Tällä päihdeohjelmalla helpotetaan ja ohjeistetaan päihteiden riskikäytön tunnistamista, toimintaa päihtymystilaa epäiltäessä sekä seuraamuskäytäntöjä niin valmennus- kuin työsuhteessa olevienkin osalta Päihteiden riskikäytön tunnistaminen Päihteiden riskikäyttö voidaan tunnistaa työpajalla seuraavista tunnusmerkeistä (TPY:n yhteisövalmennuskoulutus , ryhmätyö): 1. Päihteet ovat yksi syy olla työpajalla Sosiaaliset ongelmat o kotiongelmat o yksinäisyys o mt-ongelmat (masennus yleisin) Taloudelliset ongelmat o maksuhäiriöt Oikeustoimet o ajokortti kuivumassa o kuulustelut, oikeuskäsittelyt yms. Päihdekuntoutus meneillään o (esim. korvaushoito) 2. Näkyminen työpajalla Tapaturma-alttius kasvaa o työaikana o vapaa-aikana Työtehtävistä suoriutuminen hankaloituu o alentunut tai vaihteleva työ-/keskittymiskyky o lyhytjänteisyys o virheet o työssä jaksaminen 6

7 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Ulkoinen olemus o väsymys o epäsiisteys o mielentilan muutokset Poissaolot o selvittämättömät, epämääräiset o myöhästely, karkailu o sovittujen tapaamisten peruuntuminen o ei tavoitettavissa (esim. ei vastaa puheluihin ja viesteihin) o työpajajaksojen keskeytyminen (esim. jäädään pois ilman syytä) Tullaan päihtyneenä työpajalle o normaalista poikkeava käytös o haju, turvotus, punotus o häpeily, välttely, salaaminen Päihteiden käyttö työaikana o kiinni jääminen o päihdyttävät aineet ja käyttövälineet Näkyy työpajan ilmapiirissä o puheet päihteistä o valehtelu o käyttäytymisen muuttuminen o aggressiivinen käyttäytyminen o muutokset arvomaailmassa ja kaverisuhteissa 4.2. Toiminta päihtymystilaa epäiltäessä Kaikilla työpajayhteisön jäsenillä on oikeus puuttua työaikana tapahtuvaan päihteiden käyttöön ja päihtyneenä esiintymiseen. Työpajan henkilöstölle puuttuminen on velvollisuus. Päihtymyksestä epäilty henkilö saatetaan yksityisyyden suojaan nojautuen erilliseen tilaan, missä hänelle kerrotaan päihtymystilan epäilystä ja annetaan tilaisuus vastata epäilykseen. Suositeltavaa on, että paikalla olisi kaksi työpajan henkilöstöön kuuluvaa työntekijää. Asian ottaa hoitaakseen se työpajan valmennushenkilöstöön kuuluva, joka ensimmäisenä havaitsee tai saa tietoonsa epäilyn päihtymystilasta. Alkoholista johtuvaa päihtymystilaa epäiltäessä henkilöllä on oikeus todistaa epäily vääräksi alkometrillä tehtävän puhallustestin avulla. Vapaaehtoisesta puhalluttamisesta sekä lukeman toteamisesta ja kirjaamisesta vastaa alkometrin käyttöön perehdytyksen saanut valmentaja o sen pajayksikön toiminnasta vastaava valmentaja tai yksilövalmentaja Puhallustestitilanteessa tulisi olla läsnä kaksi työpajan työntekijää Puhallustestin tulos näytetään aina myös epäillylle itselleen. Myös alle 18-vuotiaalle tarjotaan yhtälailla mahdollisuus puhallustestiin 7

8 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Jos henkilö ei halua osallistua puhalluskokeeseen, ratkaisee tilanteesta vastuussa oleva valmentaja henkilön työpajalta poistamisen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet ulkoisten havaintojen perusteella o henkilö voidaan poistaa työpajalta vaikka puhallustesti ei näyttäisikään päihtymystilaa tai jos henkilö ei suostu testattavaksi, silloin kun valmentaja havaintoihinsa perustuen arvioi, ettei henkilö selkeästi ole työkykyinen (väsymys, krapula jne ) o asianosaisen kanssa sovitaan palaamisesta työpajalle seuraavana työpäivänä o puheeksi otto ja asian jatkokäsittely tapahtuu asianomaisen ollessa selvänä Epäily huumaavan aineen vaikutuksesta Kun työpajan valmentaja arvioi epäillyn työkykyisyyden alentuneen jonkin huumaavan aineen vaikutuksesta, kehottaa hän asianosaista menemään päihdetestiin Road 14:ään ja/tai ottamaan yhteyttä oman alueensa sosiaalityöntekijään Jos valmentautuja ei suostu päihdetestiin; o vastuuvalmentaja poistaa hänet työpajalta/työpaikalta Jos epäily päihtymystilasta vahvistuu, tulee päihtynyt henkilö välittömästi poistaa työpajalta/työpaikalta. Työpajalta poistamisen hoitaa työpajan vastuuvalmentaja tai se valmentaja, joka on ottanut tilanteen hoitaakseen Päihtyneenä työpajalta poistettua pyydetään tulemaan pajalle selvänä seuraavana työpäivänä, jolloin asia otetaan uudelleen puheeksi Pajayksikön vastuuvalmentaja ja/tai yksilövalmentaja kirjaa tapahtuman henkilön työ- ja/tai yksilövalmennuspäiväkirjaan, Starttipajalla myös ProConsona-ohjelmaan Jos päihtynyt henkilö on alle 18-vuotias, tehdään asiasta lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille o ilmoituksen tekee asiaa hoitava valmentaja Todettu päihtymystila annetaan tiedoksi myös työpajan esimiehelle Päihteiden käyttö ja työpajalta poistaminen on poliisiasia seuraavissa tapauksissa: Jos kyseessä on huumeiden välitys tai alkoholin välittäminen alaikäiselle o vaitiolovelvollisuus ei vapauta ilmoitusvastuusta Henkilön hallussa on huumausaineita tai huumeiden käyttövälineitä Päihtynyt henkilö ei suostu poistumaan työpajalta/työpaikalta Päihtynyt on aggressiivinen ja/tai aiheuttaa vaaraa tai uhkaa itselleen, muille työyhteisön jäsenille tai omaisuudelle Päihtynyt on liikkeellä ajoneuvolla Tilanteeseen liittyy epäily rikoksesta 8

9 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Päihteiden ja päihteiden käyttövälineiden tuominen työpajalle on kielletty: Jos työpajalle havaitaan tuotavan päihteitä tai päihteiden käyttövälineitä, tehdään siitä aina ilmoitus pajayksikön vastaavalle valmentajalle o kaikki työyhteisön jäsenet ovat oikeutettuja tekemään ilmoituksen o vastaava valmentaja ottaa asian puheeksi asianomaisen kanssa Päihteet voidaan takavarikoida työpäivän ajaksi o päihteet ovat toisen omaisuutta, eikä niitä saa tuhota tai hävittää o päihteet on palautettava omistajalleen työpäivän tai pajalta poistamisen päätteeksi Jos päihteiden tuoja on alaikäinen, on työpaja velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen sosiaaliviranomaisille Alkometri työpajalla Alkometrin säilyttämisestä, käyttökunnosta ja siihen liittyvästä välineistöstä vastaa pajayksikön toiminnasta vastaava valmentaja o alkometriä säilytetään sellaisessa paikassa, missä se säilyy vahingoittumattomana ja on käytettävissä vain alkoholin käyttöön liittyvän epäilyn todentamiseen Alkometrin käytöstä vastaa ensisijaisesti kunkin pajayksikön vastuuvalmentaja Työpajan testauskäytännöt Epäiltäessä alkoholiperäistä päihtymystä, on kaikissa pajayksiköissä valmius alkometrin käyttöön. Epäiltäessä huumausaineperäistä päihtymystä, kehotetaan epäiltyä menemään päihdetestiin Road 14:ään ja/tai ottamaan yhteyttä oman alueensa sosiaalityöntekijään. Sellaisten valmentautujien, joilla on haitallista ja/tai liiallista päihteiden käyttöä, tilanteen tunnistamiseksi ja tukemiseksi on työpajalla käytettävissään mm. seuraavat sähköiset testit: o Alkoholin riskikulutuksen testi (AUDIT) o Päihderiippuvuustesti (DSM IV) o Päihdekäytön muutosvalmiuskysely Mikäli em. testi osoittaa merkkejä liiallisesta päihteiden käytöstä, ei tulosta saa tulkita diagnoosiksi tai ehdottomaksi totuudeksi, vaan tilanteesta keskustellaan nuoren kanssa ja häntä neuvotaan ottamaan yhteyttä Road 14:ään tai oman alueen sosiaalityöntekijään ajan varaamiseksi. Palkka ja työmarkkinatuki päihtymystilanteessa Työsuhteisten henkilöiden työstä poissaolon ajalta, joka johtuu päihteiden väärinkäytön aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ei makseta palkkaa, vaikka työntekijä esittäisikin poissaolon ajalta lääkärintodistuksen. Työmarkkinatuella tai siihen rinnastettavalla sopimuksella olevaa valmentautujaa koskee vastaava käytäntö. Akuutti päihtymys ja päihdekierre rinnastetaan luvattomaan poissaoloon, mistä seuraa ansion menetys po. päiviltä, ellei henkilö toimita poissaolosta lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta. 9

10 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli Varoituskäytännöt Työpajalle päihtyneenä tuleminen ja päihtyneenä esiintyminen johtaa työ- tai valmennussuhteesta riippumatta kaikissa tapauksissa huomautukseen tai varoitukseen. Huomautus tai varoitus annetaan sen jälkeen kun akuutti päihtymystila tai vieroitus on ohitse ja henkilö palaa työpajalle/työpaikalle. Jatkoseuraamukset määräytyvät tapauskohtaisesti tämän päihdeohjelman ohjeistamalla tavalla. Varoitus- ja seuraamuskäytännöissä noudatetaan tasapuolisuutta ja yhtenäistä toimintalinjaa. Valmennussuhteessa ja siihen rinnastettavissa toimenpiteissä olevien kohdalla noudatetaan työpajan laatimaa omaa varoituskäytäntöä. Palkka- eli työsuhteessa olevien kohdalla puolestaan noudatetaan Haukiputaan kunnan yleiseksi toimintaohjeeksi laadittua päihdeohjelmaa. Akuutin päihtymystilan jälkeen tapahtuvassa varoituskäytäntöjen käsittelyssä pyritään avoimeen ja luottamukselliseen keskusteluun henkilön päihteiden käytöstä. Häntä tuetaan ja kannustetaan hoitoon hakeutumisessa. Tavoitteena on haittoja aiheuttavasta päihteiden käytöstä eroon pääseminen sekä sen toteuttamiseen tähtäävä konkreettinen suunnitelma Valmennussuhde Valmennussuhteessa ja siihen rinnastettavassa toimenpiteessä olevan henkilön varoituskäytäntö etenee seuraavasti: Tuotantopajojen varoituskäytäntö Ensimmäinen päihtymystila työpajalla/työaikana Suullinen huomautus o huomautuksen antaa pajayksikön toiminnasta vastaava valmentaja o valmentautujalle suositellaan hoidon tarpeen arviointia o pajayksikön vastuuvalmentaja ja/tai yksilövalmentaja kirjaa tapahtuman ja toimenpiteet henkilön työ- ja/tai yksilövalmennuspäiväkirjaan/proconsonaan o asia annetaan tiedoksi valmentautujan lähettäneelle taholle o alaikäisen kohdalla ilmoitus sosiaaliviranomaiselle (lastensuojeluilmoitus) Tilannearvio ja jatkotoimenpiteet o valmentautuja ja henkilöstö arvioivat yhdessä tilannetta ja sopivat jatkotoimenpiteistä o valmentautujalle annetaan tietoa päihteiden haitoista ja vaaroista o valmentautujalle tarjotaan tukea sekä mahdollisuus testien avulla arvioida omaa päihteiden käyttöään (Alkoholin riskikulutuksen testi AUDIT, Päihderiippuvuustesti DSM IV, Päihdekäytön muutosvalmiuskysely) o jos valmentautuja on valmis hoidon tarpeen arviointiin/hoitoon, sopivat asiaa hoitava valmentaja ja valmentautuja tapaamisesta sosiaaliviranomaisen tai Road 14:n kanssa 10

11 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Toistuva päihtymys työpajalla/työaikana Kirjallinen varoitus ja kehotus hoidon tarpeen arviointiin o pajayksikön vastuuvalmentaja antaa kirjallisen varoituksen, josta käy ilmi, että valmennussuhde katkeaa, mikäli valmentautuja ei sitoudu päihteettömyyteen työpajalla o pajayksikön vastuuvalmentaja ja/tai yksilövalmentaja kirjaa tapahtuman ja toimenpiteet henkilön työ- ja/tai yksilövalmennuspäiväkirjaan/proconsonaan Uusi tilannearvio ja kehotus hakeutua hoidon tarpeen arviointiin o pajayksikön vastuuvalmentaja ja/tai yksilövalmentaja ottaa yhteyttä valmentautujan lähettäneeseen tahoon ja sopii verkostotapaamisen lähettäjän, nuoren ja tilaajan kesken o valmentautujan siirtämisestä starttipajalle tai muusta jatkotoimenpiteistä sovitaan verkostotapaamisessa Valmennussuhteen purkaminen Jos valmentautuja jatkaa edelleen päihteiden käyttöä työpajalla/työaikana, seuraa siitä valmennussuhteen purkaminen o pajayksikön vastuuvalmentaja(t) ja yksilövalmentaja keskustelevat asiasta valmentautujan kanssa ja ilmoittavat valmennussuhteen purkamisesta o pajayksikön vastuuvalmentaja ottaa yhteyttä valmentautujan lähettäneeseen tahoon ja purkaa valmennussopimuksen o pajayksikön vastuuvalmentaja ja yksilövalmentaja kannustavat ja tukevat nuorta hoidon tarpeen arviointiin hakeutumisessa yhdessä lähettävän tahon ja muun tukiverkoston kanssa Starttipajan varoituskäytäntö Vaikka Starttipaja on tarkoitettu mm. päihdeongelmista kärsineille nuorille, on sekin päihteetön työpaja/työpaikka. Jos ryhmästarttivalmennuksessa oleva nuori myöntää päihtymystilan tai puhallustesti tai Road 14:llä antama huumetesti vahvistaa päihteen käytön o jos päihteiden käyttö toistuu, seuraa siitä kirjallinen varoitus ja määräaikainen siirto ryhmästarttivalmennuksesta ns. passiiviasiakkuuteen eli yksilöstarttivalmennukseen o jos päihteiden käyttö jatkuu edelleen, päätetään verkostotapaamisessa päihdehoidon järjestämisestä sekä asiakkuuden mahdollisesta jatkumisesta yksilöstarttivalmennuksessa Jos alentuneen työkyvyn takia puhallustestiin tai Road 14:n huumetestiin kehotettu Starttipajan valmentautuja ei suostu testattavaksi, toimitaan kuten todennetussa päihtymystilanteessa o toistuvissa tapauksissa keskustelu jatkotoimenpiteistä verkostotapaamisessa Kun nuori yksilöstarttivalmennukseen osallistumalla osoittaa riittävän pitkään kykenevänsä ja sitoutuvansa päihteettömyyteen, voi hän päästä uudelleen ryhmästarttivalmennukseen ja mahdollisesti myöhemmin tuotantopajan valmennukseen 11

12 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Päihteiden käytöstä aiheutuvat ja muut luvattomat poissaolot Luvattomissa poissaoloissa ja myöhästymisissä noudatetaan seuraavaa menettelyä: Jos valmentautuja myöntää päihteiden käytöstä aiheutuneen/aiheutuneet poissaolot, toimitaan kuten työpajalla/työaikana tapahtuneessa päihtymyksessä Jos ei ole näyttöä, että poissaolo johtuu päihteestä, toimitaan kuten luvattomissa poissaoloissa yleensä Myöhästymiseksi ja siihen rinnastettavaksi poissaoloksi luetaan alle puolen tunnin ennalta sopimaton tai ilmoittamaton poissaolo. Menettely myöhästymistapauksissa o myöhästymisestä keskustellaan nuoren kanssa ja siitä seuraa vastaavan pituinen työajan korvaaminen o toistuvista myöhästymisistä seuraa pajalta erottaminen Luvattomaksi poissaolopäiväksi katsotaan ilman pätevää syytä tapahtunut yli puolen tunnin myöhästyminen tai ennalta sopimaton poissaolo. Menettely luvattomissa poissaoloissa o yli puolen tunnin myöhästymisen jälkeen nuorta ei enää oteta työpajalle sinä päivänä ja päivä katsotaan luvattomaksi poissaoloksi o luvattomasta poissaolosta ilmoitetaan valmentautujan etuudesta päättävälle taholle, mistä seuraa päivärahan, ylläpitokorvauksen tai muun etuuden menetys kyseiseltä päivältä o kolmesta luvattomasta poissaolosta seuraa valmennussuhteen purkaminen (tuotantopajat) Palkkasuhde Henkilöstön ja työsuhteessa olevien kohdalla noudatetaan Haukiputaan kunnan yleiseksi toimintaohjeeksi laadittua päihdeohjelmaa, johon sisältyy ennaltaehkäisevä toiminta, päihdeongelmaisen hoitoon ohjausprosessi sekä työajan käyttö ja palkkaetuudet hoidon aikana. (Liite 1: Haukiputaan kunnan päihdeohjelma, sivu 20) 12

13 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli Päihteisiin liittyvät kiellot Alkoholilakiin ja huumausainelakiin sisältyvät määritteet, kiellot ja rajoitukset: Alkoholijuomaa ei saa pitää hallussa tai kuljettaa, jos se ei ole laillisesti valmistettua tai maahantuotua. Alkoholijuomaa ei myöskään saa pitää hallussa tai kuljettaa myyntitarkoituksessa, jos myyntiin ei ole alkoholilain nojalla oikeutta tai myönnettyä lupaa. Alkoholipitoisuus (% etyylialkoholia) Alkoholinimitykset Hallussapito ja kuljetus Yli 80 % Väkiviina Väkiviinaa saa pitää hallussa ja kuljettaa ainoastaan se, jolla alkoholilain mukaan on lupa tai oikeus valmistaa, maahantuoda, myydä tai käyttää väkiviinaa! % Alkoholipitoinen aine Väkevä alkoholijuoma Alkoholijuomaa ei saa pitää hallussaan eikä kuljettaa henkilö, joka ei ole täyttänyt kahtakymmentä vuotta! 2,8-22 % 1,2 2,8 % Alle 1,2 % Mieto alkoholijuoma Alkoholiton juoma Vähintään 1,2 ja enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää juomaa ei saa pitää hallussaan eikä kuljettaa henkilö, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta! Alle 1,2 % etyylialkoholia sisältävillä juomilla ei ole hallussapito- eikä kuljetusrajoituksia. Kaavio: Tenho Jaakola Alkoholivalmisteella tarkoitetaan alkoholipitoista ainetta, joka ei ole alkoholijuoma eikä väkiviina ja joka voi olla denaturoitu. Denaturoimisella tarkoitetaan alkoholipitoisen aineen käsittelyä lisäämällä siihen muita aineita siinä tarkoituksessa, että aine tulee nautittavaksi kelpaamattomaksi. Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. 13

14 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli TUPAKOINTI TYÖPAJALLA Työpajan vuosittaiseen vaikuttavuudenseurantaan liittyen kysytään alkuhaastattelun yhteydessä kaikkien työpajan palveluihin osallistuvien henkilöiden tupakointitottumuksia. Tilastot osoittavat, että tupakointi työpajavalmentautujien keskuudessa on huomattavasti keskivertokansalaista yleisempää. Seuranta osoittaa myös sen, että pajajakson aikana tupakointi useammassa tapauksessa lisääntyy kuin vähenee. Tästä syystä on perusteltua laatia työpajalle sellaiset ohjeet ja pelisäännöt, jotka tukevat tupakoinnin vähenemistä. Tupakointisäännöt Työpajassa ja työpajan työaikana on tupakointi sallittu ainoastaan virallisilla tauoilla ja tupakointiin osoitetulla paikalla. Virallisia taukoja ovat ruokatauko ja kaksi kahvitaukoa. Tupakointisäännöt koskevat sekä työpajan asiakkaita että henkilöstöä. Alle 18-vuotiailta on tupakointi kielletty kokonaan työpajalla ja työpajan työaikana. 6. TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuuslaki ( /738) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta. Lain 2 luku 8 : Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Päihteiden käyttö ja päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen aiheuttaa aina vakavan työturvallisuusriskin sekä asianosaiselle itselleen että muille ihmisille. Päihteiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö on työnjohdon tai esimiesten toimesta välittömästi poistettava työpaikalta. Työturvallisuusasioissa työpajan valmentautuja tai muussa vastaavassa toimenpiteessä oleva henkilö rinnastetaan työturvallisuuslaissa tarkoitettuun työntekijään. 7. TIEDOTUS JA KOULUTUS Työpajan päihdeohjelma käydään perehdyttämisen yhteydessä läpi jokaisen työpajalle tulevan valmentautujan ja heihin rinnastettavissa olevan henkilön kanssa. Sama menettely kohdistuu myös työpajalla aloittavaan uuteen henkilöstöön. Henkilöstön jäsenen kohdalla perehdyttämisen tulee olla erityisen perusteellista, koska hänen tehtäviinsä kuuluu myöhemmin myös valmentautujien perehdyttäminen. Työpajan päihdeohjelma on aina nähtävillä kaikissa työpajan toimintayksiköissä. Päihdeohjelman keskeisimmät kohdat on kirjattu huoneentauluiksi, jotka ovat näkyvästi esillä työpajayksiköiden ilmoitustauluilla. Sekä työpajan päihdeohjelma että Haukiputaan kunnan työsuhteista henkilöstöä koskeva päihdeohjelma sisältyvät henkilöstön käytössä olevaan sähköiseen valmennuksen työkalupakkiin. Työpajan henkilöstö osallistuu kunnan ja muiden toimijoiden järjestämiin avoimiin päihde-koulutuksiin. Työpajayhteisö järjestää tarpeen mukaan omia päihdekoulutuksia ja teemapäiviä, joihin koko henkilöstö osallistuu. Työpajan valmentautujat ovat velvollisia osallistumaan heille järjestettäviin päihteitä koskeviin koulutuksiin ja tapahtumiin. 14

15 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli PÄIHDETYÖN YHTEYSTIEDOT Työpajahenkilöstö Esa Kynkäänniemi, kehittämispäällikkö / työpajan esimies Riikka Tuovila, yksilövalmentaja Heikki Malinen, työvalmentaja / Eräpaja Pirjo Hattunen, työvalmentaja / Midinetti-paja Kari Laurila, työvalmentaja / Puhtipaja Leena Säävälä, ohjaaja, toimintaterapeutti / Starttipaja Jutta Pernu-Määttä, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja / Starttipajan ohjaaja Sosiaalityöntekijät, yli 29-vuotiaat (Keskuskuja 3, Haukipudas) Kirkonkylän alue, Kirsimarja Törmänen (08) Putaan alue, Nina Heiskanen (08) Kello-Kiviniemen alue, Jaakko Jaatinen (08) Sosiaalityöntekijät, lasten ja nuorten huolto (Keskuskuja 3, Haukipudas) Kirkonkylän alue, Merja Isoaho (08) Kellon ja Putaan alue, Ritva Kurth (08) Lastenvalvoja, Mari Tyyskä (08) Päihdetyöntekijä/ alle 30-vuotiaat (Terveyskeskus/Road 14, Simppulantie 15, Haukipudas) Poliisi Pirkko Peltolahti (08) , Haukiputaan poliisi (Lossikuja 1, Haukipudas) Yleinen hätänumero

16 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli Päihdepalveluja Oulun seudulla (http://www.selvary.fi/selva%20ry/ookko%20n%c4%c4%20oulusta%20opas.pdf ) A-klinikka ja Redi 64, yhteispäivystys (http://www.ouka.fi/sote/redi64/) - PL 8, Oulun kaupunki - (08) , Päivystysvastaanotto: Ma-Pe , Mäkelininkatu 43 o A-klinikka yli 29-vuotiaat (päihde- ja peliongelmien hoito), 3 krs. o Redi 64 alle 29-vuotiaat nuoret (päihteiden käyttäjien ja peliriippuvaisten sekä heidän omaistensa neuvonta, arviointi ja avohoito), 1 krs. Päihdeklinikka, Kiviharjun kuntoutumisklinikka (http://www.ouka.fi/sote/paihteet/laitos.htm ) - Kiviharjuntie 5, Oulun päihdeklinikka - (08) o katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoito (laitoshoito) o edellyttää lääkärin lähetteen ODL Terveys Oy (www.odl.fi ) - Albertinkatu 16, Oulu o yksityinen katkaisuhoito Mehiläinen (www.mehilainen.fi ) - Kauppurienkatu 27-29, Oulu - (08) o yksityisasiakkaiden avokatkaisuhoito Oulun seurakuntien päihdetyö (www.oulunseurakunnat.fi/paihdetyo ) - Kirkkokatu 5, Oulu , (vastaanotto ti ja to klo. 9-11) o keskusteluapu, kotikäynnit, vertaisryhmät Irti Huumeista ry (http://www.irtihuumeista.fi/aluetoiminta/alueosastot/oulun_seutu/) (www.kumppanuuskeskus.fi/toimijat/irtihuumeista ) - Kumppanuuskeskus, 2. krs. Isokatu 47, Oulu , o asiakastapaamiset, vertaistukiryhmät, tukihenkilötoiminta sekä tuki- ja neuvontapalvelut Road 14, Haukiputaan kunta (http://www.haukipudas.fi/sivu/fi/kuntapalvelut/perusturvapalvelut/sosiaalityo/%20paihdehuolto/ ) - Haukiputaan terveyskeskus, Simppulantie 15, Haukipudas - (08) tai , arkisin klo o palvelupiste alle 30-vuotiaille päihteiden ja huumeiden käyttäjille sekä heidän omaisilleen Oulun Vinkki (http://www.ouka.fi/sote/redi64/vinkki.html ) - Keskustan terveyskeskuksen laboratorio, Saaristonkatu 22, Oulu (ke klo ) , klo o suonensisäisten huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä palvelu o neulojen vaihto 16

17 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 AA-kerho (http://www.aa.fi/index.html ) - Oulun toiminta (08) , joka ilta klo o päihderiippuvaisten vertaistukiryhmä - AA-vastauspalvelu Oulun A-kilta (http://www.oulun-a-kilta.net/nettijulkaisu/ ) - Hintantie 24, Oulu tai (arkisin klo ) o vertaistukiryhmät sekä päihteille vaihtoehtoinen päiväkoti- ja harrastetoiminta Raittiuden Avain (http://www.webinfo.fi/oulu/raittiuden+avain/ ) - Mukkelintie 1 A 1, Oulu o päihdehuolto ja riippuvuushoito (Minnesota-hoito) Minnesota-hoito Lapua (www.minnesota-hoito.fi ) - Vasunmäentie 883, Lapua - (06) o alkoholistien, sekakäyttäjien ja läheisriippuvaisten hoitokeskus Nuorten Ystävät (http://www.nuorten-yst.fi/palvelut/paihdepalvelut ) - Torikatu 28, Oulu - Palvelunohjaus o päihdepalvelut käynnistyvät kunnan sosiaalitoimen yhteydenotosta Polokka Perhekuntoutus (http://www.nuorten-yst.fi/palvelut/paihdepalvelut ) - Vedentie 19, Muhos o lapsiperheiden päihde- ja perhekuntoutus Miepä-kuntoutus (http://www.nuorten-yst.fi/palvelut/paihdepalvelut/miepa_-kuntoutus ) - Puutarhakatu 24, Oulu o alle 30-vuotiaiden päihde- ja mielenterveyskuntoutus Merimajakka/Meripoli poliklinikka (http://www.merimajakka.com/sivu/fi/toimipisteet/merimajakka_meripoli/ ) - Peltolantie 12, Oulu o mielenterveys- päihde- ja lastensuojeluasiakkaiden sekä heidän läheistensä ja omaistensa avohoitopalvelut Telakka (www.merimajakka.com/sivu/fi/toimipisteet/merimajakka_telakka/ ) - Peltolantie 12, Oulu o Alle 18-vuotiaiden nuorten kuntoutusyksikkö (päihdeoireet, ahdistus ja masennus sekä sosiaaliset- ja koulunkäyntiongelmat) Terveys ry, Pohjois-Pohjanmaa (http://www.terveysry.fi/fi/yhteystiedot/aluetoimistot ) - Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Oulu o ehkäisevä päihdetyö paikallistasolla (koulutus, teemapäivät, elämystapahtumat) 17

18 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Raittiuden ystävät (http://raittiudenystavat.fi/raittiudenystavat/paikallisyhdistykset/oulun-raittiuspiiri.html ) - ks. keskusjärjestön ja paikallisyhdistysten tiedot linkistä o päihteettömyyskasvatukseen liittyvää koulutustoimintaa ja materiaalia AlfaKoti Kempele (http://www.alfaklinikat.fi/alfakoti.html ) - Ollakankuja 2, Kempele - (08) o riippuvuuksista kärsivien lasten ja nuorten (lastensuojeluasiakkaat) sijaishuolto Naisten hoitokoti Tuhkimo (www.hoitokotituhkimo.fi ) - Harpatintie 70, Eno o naisten päihdekatkaisu ja laitoskuntoutus Ventuskartano (www.ventuskartano.fi ) - Ventuksentie 84, Kokkola - (06) o päihdehoito ja perhekuntoutus Tornion Suojapirtti ry (www.suojapirtti.fi ) - Kourilehdontie 203, Tornio - (016) o päihdeongelmaisten katkaisu- ja hoitopalvelut, asumispalvelut ja päiväkeskustoiminta Kaapontupa (www.kaapontupa.fi ) - Takkurannantie 307, Kello - (08) , o ympärivuorokautinen kuntoutus mielenterveys- ja päihdehoitoa tarvitseville Palvelukoti Salo (www.palvelukotisalo.fi ) - Aleksintie 3, Kärsämäki - (08) o alkoholi- ja mielenterveysongelmaisten sekä lievästi kehitysvammaisten palvelukoti Savolan Aurorakoti (www.aurorakoti.fi ) - Tossavanlahdentie 452, Keitele o päihde- ja mielenterveysongelmaisten tehostetut asumispalvelut naisille, miehille ja pariskunnille Lapin ensi- ja turvakoti (http://www.lapinensijaturvakoti.fi/index.html ) - Lähteentie 5, Rovaniemi o lapsiperheiden ja päihdeäitien päihdekuntoutus ja ensikoti Karvoshovi (www.karvoshovi.fi ) - Yliniemenkuja 44, Karvoskylä - (08) o katkaisu- ja vieroitushoito alkoholiongelmaisille sekä lääke- ja huumeriippuvaisille 18

19 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Kenttätien palvelukeskus (http://www.ouka.fi/sote/paihteet/asumispalvelut.htm ) - Nahkatehtaankatu 7, Oulu - (08) o asunnottomien päihdeongelmaisten asumispalvelukeskus Timosenkoti (http://www.ouka.fi/sote/paihteet/asumispalvelut.htm ) - Timosenkoskentie 70, Oulu o ikääntyneiden päihteiden käytön lopettaneiden hoito, ohjaus ja kuntoutus Al-Anon (www.al-anon.fi ) o alkoholistien läheisten vertaistuki AAL (www.aal.fi ) o alkoholistien aikuisille lapsille tarkoitettu vertaistuki 19

20 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli LIITTEET 9.1. Haukiputaan kunnan päihdeohjelma HAUKIPUTAAN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Ohjelman tavoitteet Suhde päihteisiin on merkittävä yksilön työkykyyn vaikuttava tekijä. Päihteiden ongelmakäytön vuoksi työturvallisuus heikkenee, poissaolot lisääntyvät, työn tekeminen ja johtaminen vaikeutuvat ja työn tuloksellisuus vähenee. Arkana ja tunteita herättävänä asiana päihteiden väärinkäyttö kiristää työpaikan ilmapiiriä ja vaikeuttaa ihmissuhteita. Työyhteisön kannalta päihteiden väärinkäyttö voi olla oire muustakin ongelmasta, mutta samalla se voi olla myös ongelmien aiheuttaja ja ylläpitäjä. Päihteiden väärinkäytön haittoja voidaan vähentää yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvilla ennaltaehkäisevillä ja hoidollisilla toimenpiteillä. Päihdeasioiden käsittely työpaikalla on kiinteä osa johtamista ja yhteistoiminnallisesti toteutettavaa työn ja työyhteisön kehittämistä. Päihdeasioiden hallinta tulee liittää osaksi työkykyä ylläpitävää toimintaa, jonka suunnitelmallinen toteuttaminen kuuluu lakisääteisen työsuojelun toimintaohjelman sisältöön. Haukiputaan kunnan tavoitteena työnantajana on luoda henkilöstölleen päihteetön työyhteisö. Tämän päihdeohjelman tavoitteena on vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja työpaikoilla edistää työntekijöiden työkyvyn säilymistä sekä työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisätä tietoa päihteiden käytön vaaroista ja haitoista työelämässä sekä luoda valmiuksia käsitellä ja ottaa puheeksi työyhteisölle vaikeiltakin tuntuvia asioita auttaa työyhteisöjä sitoutumaan menettelytapoihin, jotka mahdollistavat varhaisen puuttumisen päihdeongelmaan luoda sellainen ilmapiiri, että päihdeongelmaiset työntekijät voivat oma-aloitteisesti hakeutua hoitoon tai tarvittaessa voidaan joustavasti käynnistää hoitoonohjaus Ensisijainen vastuu päihdeongelman ehkäisyssä ja hoidossa on työntekijällä itsellään. Ellei työntekijä itse ota vastuuta ja käynnistä ajoissa muutosta, siirtyy vastuu hoitoonohjauksesta esimiehelle ja koko työyhteisölle. Tässä päihdeohjelmassa työntekijällä tarkoitetaan sekä työsuhteista että virkasuhteista henkilöä. Ennaltaehkäisevä toiminta Työn sisällön ja työyhteisön jatkuva kehittäminen sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin lisäämiseen pyrkivä aktiivinen toiminta vähentävät päihteiden käytön työyhteisöllisiä altistustekijöitä. Päihdeasioiden käsittelyn tulee kuulua johtamiseen, perehdyttämiseen, työhön opastamiseen, työnohjaukseen sekä työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaan. 20

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Nuorten työpaja TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 3.6.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO......... 3 2. TYÖPAJATOIMINTA.. 3 3. TYÖPAJAN TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ.....

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot