PL 4, Nokia Yhteyshenkilö: Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Satumaija Mäki, puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 4, 37101 Nokia Yhteyshenkilö: Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Satumaija Mäki, puh. 040 752 8537"

Transkriptio

1 Nanso Group Oy Yhteystiedot: PL 4, Nokia Yhteyshenkilö: Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Satumaija Mäki, puh Mistä riskimaista omien merkkienne tuotteet tulevat (huom. monet Itä-Euroopan maat luokitellaan riskimaiksi) ja kuinka suuret ovat kunkin valmistusmaan osuudet? Nanso Group on suomalainen vaatetusteollisuusyritys, jonka brändiperheeseen kuuluvat trikoobrändit Nanso, Finnwear, Black Horse ja sukkamerkit Norlyn, Vogue ja Amar. Noin 60 % kaikista yhtiön myymistä tuotteista valmistetaan Nanso Groupin omilla tehtailla Suomessa ja Virossa. Tuotteista noin 10 % ostetaan ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta EU-alueelta ja noin 30 % EU:n ulkopuolelta ns. riskimaista. Nanso Groupilla on tällä hetkellä tuotetoimittajia riskimaista Kiinassa (55 % koko tuonnista), Turkissa (22 % koko tuonnista) ja Intiassa (2 % koko tuonnista). Valmistusmaa vaihtelee kuitenkin merkittävästi brändeittäin, sillä esimerkiksi Nanso-brändin tuotteista noin 95 % valmistetaan Suomessa. 2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin? Ei. Nanso Group on ollut BSCI-jäsen vuodesta 2008 lähtien ja järjestelmä on katsottu toimivaksi maissa, joista hankintaa tällä hetkellä tehdään. 3. Onko teillä omaa eettistä ohjeistusta (Code of Conduct)? Ystävällisesti liittäkää eettinen ohjeistuksenne (jos eri kuin BSCI) vastauksenne mukana? Nanso Groupilla on omat eettiset periaatteet, joita jokainen yhtiön työntekijä sitoutuu noudattamaan omassa työssään. Kaikki yhteistyökumppanit sitoutuvat BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamiseen, joilla työolosuhteita pyritään kehittämään jatkuvasti koko valmistusketjussa. Nanso Groupin omat eettiset periaatteet löytyvät: Järjestäytymis- ja kollektiivinen neuvotteluoikeus 4. Edellytättekö tavarantoimittajiltanne, että ne sallivat tehtaissaan työntekijöiden järjestäytymisen ammattiliittoon (esimerkiksi työntekijöille annettavalla Freedom of association guarantee -dokumentilla) ja että työntekijöiden valitsemalla ammattiliitolla on tarvittaessa pääsy tehtaalle (esimerkiksi ammattiliiton kanssa solmittavan Access to workplace guarantee -dokumentilla)? Nanso Group edellyttää yhteistyökumppaneitaan noudattamaan BSCI:n toimintaohjeiden järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta koskevaa periaatetta, jonka mukaan yhteistyökumppaneiden tulee kunnioittaa työntekijöiden vapaata järjestäytymisoikeutta, olla syrjimättä työntekijöitä ammattiliiton jäsenyyden johdosta ja kunnioittaa työntekijöiden neuvotteluoikeutta. Niissä maissa, joissa ammattiyhdistystoiminta on laitonta, on yhteistyökumppaneiden kunnioitettava periaatetta sallimalla työntekijöiden vapaasti valita itselleen omat edustajansa, joiden kanssa työpaikan asioista voidaan keskustella. b) Miten varmistatte, että tuotteitanne valmistavat työntekijät ovat tietoisia järjestäytymis- ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudestaan ja että nämä oikeudet toteutuvat myös käytännössä

2 ilman, että työntekijöitä uhkaillaan tai painostetaan järjestäytymisen johdosta? Koulutatteko työntekijöitä/ esimiehiä tehtailla järjestäytymis- ja kollektiivisesta neuvotteluoikeuksista? Haasteet EU:n ulkopuolisten maiden työolosuhteissa liittyvät usein toimintamaan kulttuuriin, sillä lainsäädäntö ei kaikissa maissa ole samalla tasolla. BSCI pyrkii puuttumaan lainsäädännön epäkohtiin käymällä rakentavaa keskustelua riskimaiden viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa sekä järjestämällä paikallisia koulutustilaisuuksia. Nanso Group ei toistaiseksi ole järjestänyt työntekijöiden kouluttamista yhteistyökumppaneidensa tehtailla, mutta tiedottaa yhteistyökumppaneitaan BSCI:n järjestämistä paikallisista koulutustilaisuuksista. Lisäksi BSCI:n toimintaperiaatteet ovat kaikilla tehtailla helposti työntekijöiden nähtävissä ja luettavissa paikallisella kielellä. 5. Edellyttekö tavaratoimittajiltanne, että a) kullakin tehtaalla on ammattiliiton kanssa neuvoteltu työehtosopimus b) kullakin työntekijällä on henkilökohtaisesti allekirjoitettu työsopimus? Nanso Group ei edellytä, että tavarantoimittajilla on ammattiliiton kanssa neuvoteltu työehtosopimus, mutta tavarantoimittajien on sallittava työntekijöiden vapaasti valita itselleen edustajansa, joiden kanssa työpaikan asioista voidaan keskustella. Jokaisella työntekijällä on kuitenkin oltava henkilökohtaisesti allekirjoitettu työsopimus, jossa tulee olla kirjattuna työntekijän oikeudet, työajoista, palkasta ja sen maksuehdoista. BSCI-järjestelmä Yrityksenne on BSCI:n jäsen. BSCI-järjestelmän ei kuitenkaan ota huomioon eräitä keskeisiä kriteereitä, jotka varmistaisivat ihmisoikeuksien toteutumisen tuotannossa. Elämiseen riittävä palkka on keskeinen ihmisoikeus, joka on tunnustettu monissa ihmisoikeussopimuksissa. Riskimaissa valtion asettama minimipalkka ei (lähes koskaan) kata elämiseen tarvittavia kustannuksia. BSCI -järjestelmä taas ei vaadi elämiseen riittävää palkkaa. 6. Onko yrityksenne sitoutunut maksamaan elämiseen riittävää palkkaa tuotteitanne tekeville työntekijöille? Miten varmistatte, että tuotteitanne tekevät työntekijät saavat elämiseen riittävää palkkaa? Nanso Group edellyttää yhteistyökumppaneidensa maksavan työntekijöilleen oikeudenmukaista korvausta BSCI:n toimintaperiaatteiden mukaisesti. Oikeudenmukaisella korvauksella tarkoitetaan vähintään laissa määrättyä minimipalkkaa tai alan työehtosopimuksessa määrättyä palkkaa sen mukaan, kumpi kyseisessä tapauksessa on korkeampi. Lisäksi yhteistyökumppaneiden tulee varmistaa työntekijöiden saavan lainmukaiset sosiaalietuudet. Nanso Group on panostanut hankinnassaan pitkäaikaisiin yhteistyökumppanuuksiin, jolloin yhteistyökumppani pystyy takaamaan työntekijöilleen työpaikan pysyvyyden sekä maksamaan säännöllisesti vähintään lainmukaista minimipalkkaa. Ihmisoikeusvaikutusten kattava arviointi BSCI vaatii jäseniään tekemään kartoituksen/itsearvioinnin tuotantonsa vaikutuksista BSCI:n eettiseen ohjeistoon (Code of Conduct) nähden. BSCI:n eettinen ohjeisto ei kuitenkaan kata eräitä keskeisiä ihmisoikeusriskejä (kuten yllämainittu elämiseen riittävä palkka). Ruggien periaatteissa keskeinen idea on, että yritysten tulee suorittaa ihmisoikeusvaikutusten kattava arviointi eli due diligence -prosessi.

3 7. Tekeekö yrityksenne kattavaa tuotantonne ihmisoikeusvaikutusten arviointia (laajemmin kuin mitä BSCI- velvoittaa)? Entä jos huomaatte merkittäviä ihmisoikeusriskejä tuotannossanne, teettekö toimeenpanosuunnitelmaa siitä, miten näitä voisi välttää? Nanso Group kerää ja arvioi valmistuksensa ihmisoikeusvaikutuksia tällä hetkellä tunnistamalla toimialansa ja toimintamaidensa ihmisoikeuksien toteutumiseen vaikeuttavat merkittävimmät syyt BSCI:n edellyttämällä tavalla. Vuoden 2014 alussa päivitettyjen BSCI:n uusien toimintaperiaatteiden mukaan yhteistyökumppanit myös velvoitetaan seuraamaan ja säilyttämään luotettavaa tietoa oman toimintansa vastuullisuudesta sekä raportoimaan mahdollisista poikkeamista ja niiden korjaamiseksi toteutettavista tarvittavista toimenpiteistä välittömästi Nanso Groupille. Nanso Groupin yhteistyökumppanit ovat myös sitoutuneet ilmoittamaan kaikista omien alihankkijoidensa toiminnassa havaitsemistaan väärinkäytöksistä, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa. Mikäli toimitusketjussa havaitaan ihmisoikeusriskejä, keskustellaan niistä tapauskohtaisesti tavarantoimittajien kanssa. Tällaisia ei kuitenkaan Nanso Groupin toimitusketjussa ole toistaiseksi havaittu, vaan puutteet yhteistyökumppaneiden tehtailla ovat koskeneet pääasiassa työturvallisuuskäytäntöjä tai dokumentointia. Ruggien periaatteiden keskeinen viesti on, että yritysten pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia, vaikka valtiot, joissa ne toimivat, eivät niin tekisikään. Vastuu ihmisoikeusloukkauksista ja niihin puuttumisesta on tällöin myös yrityksillä, ei vain valtioilla. Useiden valtioiden, varsinkin kehitysmaiden, lainsäädäntö on ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta liian löyhää tai sitä ei valvota riittävästi. On siis tärkeää, että yrityksillä on omaa toimintaohjeistusta ihmisoikeusloukkauksien varalle, eivätkä ne luota liikaa valtion toimenpiteisiin. 8.a) Miten toimitte, jos huomaatte, että ihmisoikeusloukkauksia (kuten orjatyötä, lapsityötä) tapahtuu tuotantoketjunne varrella? Onko teillä omaa toimintaohjeistoa tällaisten tapausten varalle? Nanso Groupissa on tunnistettu toimialan haasteet ja tuotteiden valmistusketjun pirstaloitumisen tuomat riskit. Yhtiön omalla toiminnalla ja yhteistyökumppaneiden valinnalla Nanso Group pyrkii ennaltaehkäisemään epäkohtia. Mikäli tuotetoimittajan kuitenkin havaittaisiin rikkovan Nanso Groupin edellyttämiä toimintaperiaatteita, tutkitaan tapaus tilanteen edellyttämällä tavalla, tarvittaessa ulkopuolista apua tarvittaessa käyttäen. Toimintaperiaatteiden rikkominen ei automaattisesti tarkoita yhteistyön päättymistä, vaan Nanso Group antaa tehtaille aikaa suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Mikäli tuotetoimittaja ei olisi valmis kantamaan vastuuta ja suorittamaan korjaavia toimenpiteitä tai rikkomukset ovat toistuvia, voi seuraamus olla myös yhteistyön päättyminen. Toistaiseksi Nanso Group on välttynyt ihmisoikeusrikkomuksilta, eikä yhtään yhteistyötä ole jouduttu päättämään toimintaperiaatteiden rikkomisen vuoksi. Erillistä toimintaohjeistoa tämän tyyppisten tapausten varalle ei ole tehty, vaan mahdolliset tapaukset tutkitaan tapauskohtaisesti. b) Onko yrityksenne sitoutunut hyvittämään tuotantonne mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset uhreille? Onko teillä toimintaohjeistossanne mainintaa siitä, miten pyritte hyvittämään ihmisoikeusloukkaukset uhreille? Nanso Group on toistaiseksi välttynyt ihmisoikeusrikkomuksilta, mutta mikäli tällaisia rikkomuksia havaitaan, tutkitaan tapaukset tilanteen edellyttämällä tavalla tapauskohtaisesti. Nanso Groupilla ei ole toimintaperiaatteissaan mainintaa siitä, miten mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset hyvitetään uhreille. BSCI:n toimintaperiaatteiden mukaisesti yhteistyökumppanin vaaditaan kuitenkin noudattavan erityistä varovaisuutta esimerkiksi lasten irtisanomistilanteissa toimimalla aloitteellisesti ja tunnistamalla keinot, joilla varmistetaan lasten turvallisuus. Tarpeen mukaan yhteistyökumppaneiden on tutkittava mahdollisuutta tarjota näiden lasten perheiden aikuisjäsenille kunnon työtä.

4 Auditoinnit 9. Miten suuri osa kaikista tehtaista, joista omien merkkienne tuotteet tulevat, on auditoitu? Nanso Groupin tuotteista noin 30 prosenttia ostetaan ns. riskimaista. Näistä maista tulevista tuotteista 80 prosenttia tulee BSCI-auditoinnin hyväksytysti läpäisseiltä tehtailta. 10. Auditoitteko itse omia tavarantoimittajienne tehtaita? Jos, niin miten suuren osan auditoitte itse? Millainen toimintaohjeisto teillä on käytössä omilla tarkastuksillanne? Millaisia tuloksia olette saaneet omista auditoinneistanne? Nanso Group ei suorita tehdasauditointeja itse, mutta ostajat vierailevat yhteistyökumppaneiden luona säännöllisesti ja käyvät vierailuillaan aina myös tuotantotiloissa. Omilla tehdasvierailuilla ostajilla on oma check list, jonka avulla he kiinnittävät huomiota mm. tuotantotilojen yleiseen turvallisuuteen ja ympäristönsuojelua koskeviin näkökohtiin. 11. Miten suuri osa tavarantoimittajienne käyttämistä tehtaista on auditoitu BSCI -järjestelmän puitteissa? Miten suuri osa näistä tehtaista on saanut BSCI-tarkastuksessa arvosanan a) Good, b) Improvement needed tai c) Non-compliant? Mitä teette jos tehdas ei läpäise BSCI-auditointia (eli saa arvosanan non-compliant) Nanso Groupin riskimaahankinnoista 80 prosenttia tuli BSCI-auditoinnin hyväksytysti läpäisseiltä tehtailta. Lisäksi noin 10 prosenttia tuotteista tulee toimittajilta, joilla auditointiprosessi on kesken. Näistä yhden tehtaan ensimmäinen auditointitulos oli non-compliant, mutta korvaavia toimenpiteitä on ryhdytty suorittamaan, kuten aina tapauksissa, joissa tehtaalla todetaan olevan puutteita. Uudelleenauditointi tehtaalle on sovittu syksylle. Nanso Groupin tavarantoimittajat hyväksyvät yhteistyösopimusta solmiessaan, että BSCI:n toimintaperiaatteiden laiminlyöminen on riittävä peruste yhteistyökumppanuuden päättämiseen, mutta tähän mennessä Nanso Groupilla ei ole tullut vastaan yhtään tapausta, jossa yhteistyökumppani ei olisi lähtenyt tekemään korvaavia toimenpiteitä läpäistääkseen BSCI:n uudelleenauditoinnin. SA8000 -sertifikaatti on BSCI:stä erillään oleva itsenäinen sertifikaatti, jota BSCI -verkosto suosittelee parhaana käytäntönä. SA8000-sertifikaatissa on mm. vaatimus elämiseen riittävästä palkasta. 12. Vaaditteko tavarantoimittajiltanne BSCI:n auditointeja tiukemman version, SA8000- standardin läpäisyä? Miten monilla tavarantoimittajistanne on voimassa oleva SA8000- sertifikaatti? Nanso Group ei vaadi yhteistyökumppaneiltaan SA8000-standardia. Yritys kannustaa BSCIauditoinnin läpäisseitä yhteistyökumppaneita kehittämään toimintaansa edelleen kohti SA8000- standardia, mutta tällä hetkellä vain yhdellä riskimaiden tuotetoimittajista on SA8000-sertifikaatti. Ihmisoikeusloukkauksiin tehtailla on usein monia syitä. Keskeinen vaikuttava tekijä on aikataulu- ja hintapaineet, jotka asettavat tehtaat usein tukalaan asemaan. 13. Tarkistatteko omien ostokäytäntöjänne, kuten hinta- ja aikatbulupaineiden, vaikutuksia kun havaitsette ihmisoikeusloukkauksia? Entä silloin kun tehdas ei läpäise omaa/bsciauditointia? Olisitteko valmiita muuttamaan ostokäytäntöjänne, jos havaitsette niiden vaikuttavan negatiivisesti tehtaiden työoloihin?

5 Uskomme, että yhteistyökumppaneiden valinnalla ja omilla ostokäytännöillä pystytään merkittävästi vaikuttamaan toimialalla tyypillisiin hinta- ja aikataulupaineiden aiheuttamiin riskeihin. Näihin on pyritty vaikuttamaan kehittämällä omaa toimintamallia siten, että tuotteet jakautuisivat tasaisesti kauden toimitusviikoille ja ne pystytään ennakoimaan ajoissa. Lisäksi säännöllisellä yhteistyökumppaneiden tapaamisella toimintaa pyritään kehittämään molempien osapuolien näkökulmasta. Omaa toimintamalliakin tarkastellaan jatkuvasti kriittisesti ja pyritään kehittämään siten, että niin oman tuotannon kuin yhteistyökumppaneiden on mahdollista täyttää heille asetetut toimintaperiaatteet ja sosiaalisen vastuun vaatimukset myös ruuhkahuippujen aikaan. Hinta ja vastuullisuus saattavat usein olla ristiriidassa keskenään alihankkijoita valittaessa. 14. Miten pyritte välttämään tätä ristiriitaa? Onko teillä ostopoliittista vastuullisuusohjeistusta? Miten valitsette alihankkijanne? Paljonko alihankkijoiden valinnassa painaa heidän vastuullisuutensa (sesimerkiksi se, maksavatko he elämiseen riittävää palkkaa)? Entä paljonko hinta, laatu, toimitusvarmuus ja vastaavat tekijät? Kannattava liiketoiminta ja vastuullisuus eivät ole toistensa vastakohtia tai toisiaan poissulkevia, päinvastoin. Nanso Group kehittää aktiivisesti vastuullisia toimintatapoja hallitakseen valmistusketjuun liittyviä riskejä sekä auttamalla yhteistyökumppaneitaan kohdentamaan resurssinsa parempaan käyttöön toimintatapoja kehittämällä. Esimerkiksi ensin työläiltä vaikuttaneet dokumentointiin liittyvät vaatimukset ovat useissa tapauksissa saaneet aikaan konkreettisia kustannussäästöjä, kun asioita on aloitettu seuraamaan. Vastuullisuuden avulla voidaan myös säästää kustannuksia kun ymmärretään esimerkiksi tuotteen laadun parantumisen ja hyvien työolosuhteiden yhteys. Alihankkijoiden valintaan vaikuttaa monet tekijät, kuten yllämainittujen lisäksi myös esimerkiksi tekniset mahdollisuudet, tuoteturvallisuus, tehtaan sijainti sekä halukkuus vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Kaikki Nanso Groupin tavarantoimittajat sitoutuvat BSCI:n toimintaperiaatteisiin solmiessaan yhteistyökumppanuuden. Lisäksi samaan aikaan sovitaan suunnitelmasta, millä aikavälillä yhteistyökumppani lähtee mukaan BSCI:n auditointiprosessiin. Pyrimme kartoittamaan hyviä käytäntöjä siitä, miten yritykset voivat ottaa ihmisoikeudet huomioon tuotannossaan. Olemme kiinnostuneita vastuullisuudestanne erityisesti ihmisoikeuksien osalta. 15. Mikä vastuullisuustyössänne on erityisen onnistunutta? Nanso Groupin toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun mittareilla mitattuna. Yhtiön toiminta on perustunut laadukkaisiin ja kestäviin tuotteisiin yhtiön alkuajoista lähtien. Suomalaisen perheyhtiön omistajilla on edelleen vahva halu säilyttää tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotantoa kotimaassa, mikä on myös yksi Nanso Groupin merkittävimmistä vastuullisuusteoista, sillä yhtiö on yksi alan merkittävimmistä työnantajista Suomessa. Siihen liittyen Nanso Group on myös aloittanut oman kisälliohjelman, jolla pyritään varmistamaan osaavan henkilöstön saaminen tulevaisuudessa, sillä osa yhtiön tämänhetkisistä työntekijöistä on eläköitymässä lähivuosina, eikä Suomessa enää muuten kouluteta työntekijöitä tekstiiliteollisuuden työtehtäviin. Kisälliohjelmasta luettavissa lisää täältä: Mikä on vastuullisin tuotteenne ja miksi? Nanso Groupin toiminta perustuu vastuullisuuteen. Kaikkien tuotteiden on täytettävä tuotteen laatua ja turvallisuutta koskevat kriteerit sekä sosiaalisen vastuun toteutuminen valmistuksessa riippumatta tuotteen valmistuspaikasta, joten tuotteita ei ole asetettu vastuullisuusnäkökulmasta paremmuusjärjestykseen. Nanson Reilun kaupan -puuvillasta valmistettuja tuotteita voidaan

6 kuitenkin pitää tuotteina, jotka täyttävät vaativimmatkin vastuullisuusvaatimukset, sillä tuotteiden valmistusketju tunnetaan ja voidaan varmentaa vaihe vaiheelta langasta vaatteeksi. Nanson Reilun kaupan -tuotteissa käytetty puuvilla on viljelty Reilun kaupan periaatteiden mukaan Länsi-Afrikan Kamerunissa ja siitä on maksettu tuottajille oikeudenmukainen korvaus. Lanka on kehrätty Turkissa, jonka jälkeen se on neulottu, värjätty, painettu, leikattu ja ommeltu Suomessa. 17. Kuinka loppukuluttajat saavat tietoa tuotteidenne valmistusolosuhteista? Nanso Group käyttää kotimaassa valmistetuissa tuotteissaan Suomalaisen Työn Liiton myöntämää Avainlippu-merkkiä kertomaan tuotteiden kotimaisuudesta. Nanso Group on myös päättänyt parantaa tuotteiden alkuperän läpinäkyvyyttä lisäämällä trikootuotteiden pesulappuun niiden valmistusmaan. Omassa tuotannossa valmistetut tuotteet tullaan merkitsemään Avainlippu-merkillä ja oman tuotannon ulkopuoliset tullin alkuperämaasäännösten mukaisesti. Muutos päivittyy tuotteisiin juoksevasti keväästä 2015 alkaen. 18. Oletteko suunnitelleet johonkin muuhun vastuullisuusjärjestelmään (esim. Ethical Trading Initiative, Fair Wear Foundation) liittymistä? Nanso Group on ollut BSCI-jäsen vuodesta 2008 lähtien, eikä ainakaan tällä hetkellä suunnitella muihin vastuullisuusjärjestelmiin liittymistä. 19. Haluatteko kertoa jotain muuta liittyen vastuullisuustyöhönne? Lisää Nanso Groupin vastuullisuustyöstä ja sosiaalisen vastuun käytännöistä on luettavissa mm. Nanso Groupin vastuullisuusraportista, joka löytyy: Lisäki Nanso Group oli yhtenä case-yristyksenä mukana vastuullisuusverkosto FiBS:in Sustainable Finland -vuosijulkaisussa, joka on luettavissa täältä: Lisäkysymys Nanso Groupille: Teettekö tehtaiden kanssa kehitystyötä myös auditointien lisäksi? Jos, niin millaista? Vastaus 16.9: Kehitystyötä tehdään paljon tuotteisiin, raaka-aineisiin ja materiaalihävikkiin liittyen, mutta sosiaalisen vastuun kehitystyö on rakentunut pitkälti BSCI-järjestelmän ympärille. Toimittajien itsearviointien, paikallisten workshopoien ja auditointien tarkoitus ei ole vain valvoa, vaan nimenomaan myös lisätä paikallisten tietoisuutta sosiaalisen vastuun näkökohdista ja kehittää näin toimintatapoja. Useat yhteistyökumppanimme tarjoavat työntekijöilleen vapaaehtoisesti myös paljon sellaisia etuja, joihin BSCI ei velvoita. Esimerkiksi kiinalainen yhteistyökumppanimme, jolta yli puolet Kiinasta ostamistamme tuotteista tulee, maksaa työntekijöilleen myös vapaaehtoista sosiaalivakuutusmaksua ja tarjoaa heille kolme ilmaista ateriaa päivässä.

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin?

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin? SOK Yhteystiedot: Fleminginkatu 34, 00088 S-ryhmä S-kanava.fi 1. Mistä riskimaista omien merkkienne tuotteet tulevat (huom. monet Itä-Euroopan maat luokitellaan riskimaiksi) ja kuinka suuret ovat kunkin

Lisätiedot

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin?

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin? Marimekko Oyj 1. Mistä riskimaista omien merkkienne tuotteet tulevat (huom. monet Itä-Euroopan maat luokitellaan riskimaiksi) ja kuinka suuret ovat kunkin valmistusmaan osuudet? Maat, jotka on luokiteltu

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014 Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto Strategia ja analyysi G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2 3 CEO:lta G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Vastuullisuus kaupan ja tavarantoimittajan yhteistyössä Näkökulmia ja käytännön esimerkkejä. Jussi Tolvanen, Nanso Group Oy

Vastuullisuus kaupan ja tavarantoimittajan yhteistyössä Näkökulmia ja käytännön esimerkkejä. Jussi Tolvanen, Nanso Group Oy Vastuullisuus kaupan ja tavarantoimittajan yhteistyössä Näkökulmia ja käytännön esimerkkejä Jussi Tolvanen, Nanso Group Oy 19.10.2012 Nanso Group lyhyesti Esityksen sisältö Lähtökohdat vastuullisuustyölle

Lisätiedot

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi 1 Tämän julkaisun on tuottanut Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti). Eetti on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi 1 Tämän julkaisun on tuottanut Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti). Eetti on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä

Lisätiedot

VASTUULLINEN HANKINTA. Olemme sitoutuneet edistämään Työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista

VASTUULLINEN HANKINTA. Olemme sitoutuneet edistämään Työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista VASTUULLINEN HANKINTA Olemme sitoutuneet edistämään Työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista 14.10.2014 1 VASTUULLINEN HANKINTA SUORAT HANKINNAT EPÄSUORAT HANKINNAT RISKIEN TUNNISTAMINEN JA HALLINTA ALKON

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1

Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1 Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1 I. Johdanto Tämän asiakirjan yhteydessä tuottajalla tarkoitetaan BSCI:n jäsenen toimitusketjun osana toimivaa

Lisätiedot

Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari

Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari Hansel Oy 1 Sosiaalisesti vastuullinen hankinta Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintatoimia,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

BSCI:n toimintaperiaatteet 1

BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteiden (versio 1/2014) tarkoituksena on määritellä ne arvot ja periaatteet, joita BSCI:n jäsenet pyrkivät noudattamaan toimitusketjuissaan. Foreign Trade

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan kehittäminen S-ryhmässä

Vastuullisen hankinnan kehittäminen S-ryhmässä Vastuullisen hankinnan kehittäminen S-ryhmässä Aalto yliopisto 10.3.2016 Vastuullisuuspäällikkö Sanni Martikainen, SOK 10.3.2016 1 Globaalit vastuullisuuden megatrendit ja sidosryhmien odotukset S-ryhmälle

Lisätiedot

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Tuloksemme Vuoden 2013 tulos kuten aiemmin raportoitu Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto 10 544 milj. euroa 578 milj. euroa Operatiivinen ROCE 7,1 % Liiketoiminnan rahavirta

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Milttonin vastuullisuustutkimus 2017 Yhteenvetoraportti

Milttonin vastuullisuustutkimus 2017 Yhteenvetoraportti Milttonin vastuullisuustutkimus 2017 Yhteenvetoraportti 16.5.2017 Suomalaisten käsityksiä ja odotuksia yritysten vastuullisuudesta Jo kolmatta kertaa toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

RAAKA-AINEET PIILOSSA. suomalaisten kenkäyritysten tuotantoketjun läpinäkyvyys

RAAKA-AINEET PIILOSSA. suomalaisten kenkäyritysten tuotantoketjun läpinäkyvyys RAAKA-AINEET PIILOSSA suomalaisten kenkäyritysten tuotantoketjun läpinäkyvyys 1 CHANGE YOUR SHOES Change your shoes on eurooppalainen kampanja, joka edistää eettistä, kestävää ja läpinäkyvää kenkien ja

Lisätiedot

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 JHL tukee Reilua kauppaa JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 AIHEITA: - Miksi Reilua kauppaa? - Reilu kauppa kunnissa ja työpaikoilla - JHL ja Reilu kauppa - Toimintaa! MIKSI REILUA KAUPPAA? Miksi

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tiedot Kyseessä on: Ennakointi/Uusi työnantaja: Arviointi/Työnantaja, joka on työllistänyt erityistä tukea tarvitsevan henkilön: Toimiala: Työnantaja: Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Finatexin vastuullisuusprojekti

Finatexin vastuullisuusprojekti Finatexin vastuullisuusprojekti Vastuullisen johtamisen periaatteet ja käsikirja jäsenyrityksille Satu Mehtälä Finatex 6.6.2013 Alan terminologia on vielä sekavaa Kestävä kehitys Sustainable Development

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys merkki luotettavuudesta

Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys merkki luotettavuudesta Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys merkki luotettavuudesta Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys on luotettava yhteistyökumppani Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tiukkoja auktorisoinnin

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Viestinnän työkalupakki. Ekokompassi-koulutus 2015

Viestinnän työkalupakki. Ekokompassi-koulutus 2015 Viestinnän työkalupakki Ekokompassi-koulutus 2015 Sisältö Miksi ympäristötyöstä kannattaa kertoa? Mikä on tärkeää viestinnässä? Miten kerrot Ekokompassista? Ekokompassin materiaalit viestintään ja usein

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Tuloksia ja tilannekatsaus 1. Sähköisen viranomaispalvelimen käyttöönoton neuvonta- ja koulutusiltapäivät 31.1.

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienmeijeripäivät Johanna Aho, Hämeen ammatti-instituutti Sivu 2 Hyvät käytännöt toiminnassa Parantavat ja kehittävät - yrityksen tuotteiden

Lisätiedot

ALTEn toimintaohjeisto

ALTEn toimintaohjeisto ALTEn toimintaohjeisto Johdanto Vuonna 1994 ALTEn jäsenet tekivät päätöksen tarpeesta luoda virallinen toimintaohjeisto, jossa sekä määriteltäisiin ne standardit, joihin nykyiset ja tulevat jäsenet yksimielisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu ja pk-sektori raportoinnin näkökulmasta

Yhteiskuntavastuu ja pk-sektori raportoinnin näkökulmasta Yhteiskuntavastuu ja pk-sektori raportoinnin näkökulmasta Yritysten Yhteiskuntavastuu kilpailu 2015 Etelä-Savon kauppakamari Mikkeli 17.6.2015 Marja Hanski VASTUULLISUUS? Yhteiskuntavastuu tarkoittaa eri

Lisätiedot

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI Ohjeistus menettelysääntöjen noudattamisen seurannassa käytettävän kyselylomakkeen vastausten arviointiin ja vertailuun. Keskeiset lähtökohdat Kysymykset koskevat

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

Monitorointi- käytännön työkalu vastuulliseen hankintaan

Monitorointi- käytännön työkalu vastuulliseen hankintaan Monitorointi- käytännön työkalu vastuulliseen hankintaan 6.6.2013 Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankintaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita

Lisätiedot

Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa LUONNOS

Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa LUONNOS Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa LUONNOS 16.4.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tausta ja tavoite

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

LAATULIITE LEMMIKKIELÄINTEN RUOAT JA TARVIKKEET

LAATULIITE LEMMIKKIELÄINTEN RUOAT JA TARVIKKEET 1 / 5 Dokumenttityyppi: Hankintapuitesopimuksen liite LAATULIITE LEMMIKKIELÄINTEN RUOAT JA TARVIKKEET Osapuolet Yleiset vaatimukset 1. Yleistä Toimittajan tulee tuotannon ja tuotteiden osalta noudattaa

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa

Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa 20.8.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tausta ja tavoite Rakenne,

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015 Reetta Mentu 103 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja

Lisätiedot

Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy

Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun Paikka 12.5.2015 Ethics at Skanska Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy 1 Our values the five zeros vision 0 0 0 0 0 Zero accidents

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot