VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014"

Transkriptio

1 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS

2 VASKILUODON VOIMA OY SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet 7 I Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Käytetyt kirjan pitokirjat ja tositelajit 19 Allekirjoitukset 20

3 1 Vaskiluodon Voima Oy Hal I ituksen toimintakertom us Toimintaympäristö Vuonna 2014 Suomessa sähkön käyttö oli 83,3 TWh, mikä oli 0,8 o/o edellisvuotta vähemmän. Lämmön ja sähkön yhtéistuotannolla tuotettiin sähköä 21,7 T\ th, joka oli 6,8 % edellisvuotta vähemmän. Pääosin hiilellä tuotettua lauhdutussähköä tuotettiin 6,7 TWh, joka oli 25 % edellisvuotta vähemmän. Lauhdetuotannon pieneneminen johtui sähkön nettotuonnin lisääntymisestä. Pohjoismaisissa altaissa olevat vesivoimavarastot olivat alkuvuonna selkeästi pitkänajan keskiarvon yläpuolella. Vuoden loppupuolella vesivoimavarastot laskivat hieman keskiarvotason alapuolelle. Lisäksi tuulivoiman tuotanto on lisääntynyt merkittävästi Pohjoismaissa. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt Suomessa olivat 8,7 miljoonaa tonnia, mikä oli noin 20 % edellisvuotta vähemmän. Hiilidioksidipäästöjen lasku johtui sähkön tuonnin lisääntymisestä ja siitä seuranneesta sähkön erillistuotannon vähenemisestä. Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannossa oli 39 %, edellisvuoden vastaavan luvun ollessa 37 o/o. Vuoden 2014 aikana CO2-päästöoikeuksien markkinahinta vaihteli tasolla 6-7 euroa/eua. Vaskiluodon Voima Oy on omakustannusperiaatteella toimiva keskinäinen tuottajayhtiö, jonka molemmat voimalaitokset ovat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia. Voimalaitoksilla tuotettiin sähköenergiaa yhteensä (1 829) GWh ja lämpöenergiaa 775 (762) cwh. Energiantuotanto Vaasan voimalaitoksella Vaasan voimalaitoksen sähköenergian tuotanto 1244 (1 412) GWh oli 12 % edellisvuotta pienempi. Kaukolämpöenergiaa tuotettiin 422 (406) GWh, mikä oli 4 % edellisvuotta enemmän. Voimalaitoksen kaupallinen käytettävyys säilyi hyvänä. Voimalaitoksen vuosihuolto alkoi toukokuun lopulla ja oli kestoltaan noin viisi viikkoa. Vuosihuollossa toteutettiin voimalaitoksen normaalit tarkastukset ja kunnossapitotyöt, minkä lisäksi generaattorille tehtiin täysh uolto. Energ iantuotanto Sei näjoen voi malaitoksel la Seinäjoen voimalaitoksen sähköenergian tuotanto 390 (417) GWh oli 6 % edellisvuotta pienempija kaukolämpöenergian tuotanto 353 (357) GWh oli 1 % edellisvuotta pienempi Seinäjoen voimalaitoksen kahdentoista viikon pituinen vuosihuolto alkoi heinäkuun puolivälissä. Vuosihuollon poikkeuksellisen pitkä kesto johtui toteutetusta generaattorin

4 täyshuollosta. Lisäksi vuosihuollon yhteydessä valmisteltiin käyttöön voimalaitoksen uusittu automaatiojärjestelmä, jon ka toim itti Metso Automation. 2 Liikevaihto ja liikevoitto Tilikauden liikevaihto oli 95,5 (107,8) miljoonaa euroa, joka oli 12,3 miljoonaa euroa edellisvuotista pienempi. Liiketulos oli 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. Suunnitelmán mukaiset poistot olivat 8,6 (7,8) miljoonaa euroa ja poistoeroa purettiin 1,9 (0,4) miljoonalla eurolla. Tilikauden nettorahoituskulut olivat 3,1 (3,0) miljoonaa euroa. Vaskiluodon Voima Oy toimii omakustannusperiaatteella. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi. Rahoitus ja investoinnit Kivihiilen edellisvuotta pienemmästä kulutuksesta johtuen vaihto-omaisuusvaraston arvo nousi 22,3 (14,7) miljoonaan euroon. Lyhytaikaisten korollisten lainojen määrä oli 2g,3 (26,8) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden 2Ol4lopussa 73,4 (63,7) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset lainat lisääntyivät 9,7 miljoonaa euroa. lnvestoinnit olivat 7,9\7,8) miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli leasingvastuita 13;9 (15,5) miljoonaa euroa vuoden 2014lopussa. Korko- ja valuuttariskeiltä yhtiö on suojautunut johdannaissopimuksin. Ympäristöasiat Yhtiön omalla turvetuotannolla ja voimalaitosten energiantuotannolla on ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kuluneen tilikauden aikana Vaasan voimalaitoksella suoritettiin sisäinen auditointi. Seinäjoen voimalaitoksella tehtiin kesällä 2014 auditointi DNV:n toimesta. Vaasan ja Seinäjoen voimalaitosten ympäristölupaehtoihin ei tullut muutoksia kuluneen tilikauden aikana. Yhtiön molemmat voimalaitokset ovat le-direktiivin mukaisen kansallisen siirtymäsu unn itelman piirissä. Molempien voimalaitosten päästöt alittivat kaikilta osiltaan lupaehtojen mukaiset raja-arvot. Rikkidioksidin kokonaispäästöt olivat Vaasan voimalaitoksella 427 (4BO) tn ja Seinájoen voimalaitoksella 479 (580) tn. Typenoksidipäästöt olivat Vaasassa 2143 (1-805) tnla Seinäjoella 329 (387) tn sekä hiukkaspäästöt vastaavasti 22 (1b) tn ja at i3t tn. Yhtiöllä on rakennettuna tuhkan loppusijoituspaikat Vaasan Runsorin alueelle ja Seinäjoella Kerusnevalle. Loppusijoituspaikat on tarkoitettu varmistamaan tuhkan sijoitus iilanteissa, jolloin varsinaisia hyötykäyttökohteita ei olisi saatavilla. Loppusijoituspaikkoja käytetään myös tuhkan välivarastointiin tasaamaan hyötykäyttökohteisiin kuljetettavan tuhkan oiliea-aikaisia sijoittamista. Yhtiön voimalaitokset kuuluvat päästökauppalain piiriin. Yhtiölle myönnettiin kertomusvuonna valtion toimesta maksuttomia päästöoikeuksia (EUA) yhteensä 2O8.g7O kpl EUA.

5 vaasan voimalaitoksen osuus oli kpl EUA ja seinäjoen voimalaitoksen 72.70g kpl EUA. 3 Tutkimus ja kehitys Vuonna 2014 käynnistettiin investointiprojekti puubiomassan haketus-/murskauslaitoksen rakentamiseksivaasan voímalaitot<sen yñte een. Projektín kustannusarvio on runsas kolme miljoonaa euroa. Haketus-/murskauslaitos valmistuu túotantokäyttöön syksyllä Muita merkittäviä tutkimu.s- tai tuotekehitysprojekteja voimalaitosten tu-otantooñ, kâ toon tai polttoaineiden hankintaan liittyen ei ollui vireílla. Henkilöstö Vaskiluodon Voiman palveluksessa oli vuoden 2014 aikana keskimäärin g5 henkilöä, joista Vaasan voimalaitoksella työskenteli 51 henkilöä ja Seinäjoen voimalaitoksella 44 henkilöä. Ylempiä toimihenkiöitä oti 4, toimihenkitöitä 4s j;tyontekijoitä 46. Yhtiön henkilöstöllä ei kertomusvuonna ollut yhtään työtapaturmaa, joka olisi aiheuttanut yli kolmen vuorokauden poissaolon. Yhtiön taloushallintoon liittyvistä tehtävistä vastasi EPV Energia Oy. yhtiön taloudesta, hallinnosta ia tietyistä asìantuntijatehtävistä vastaavat sopimùspohjaisesti EpV Energiå Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n henkilökunta. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajañ lisäksi Markku Källström, Jan Lindqvist, Matti Loukoñen, iasi Salo ja Matti Tiilikka. Yhtiökokous ja osakkaat Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 15. huhtikuuta Vaasassa. yhtiön omistuksessa ei vu.oden aikana tapahtunut muutoksia ja osakeomistus jakaantui vuoden lopussa seuraavasti: EPV Energia Oy Pohjolan Voima Oy vht. 300 osaketta 300 osaketta 600 osaketta Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 yhtiökokouksen valitsemina seuraavat jäsenet: varsinaiset jäsenet toimitusjohtaja Rami Vuola, pj. johtaja Petri Hurri, varapj. johtaja OlliArola johtaja Ari Henriksson toimitusjohtaja Martti Haapamäki toimitusjohtaja Anders Renvall hen kilökohtaiset varajäsenet johtaja Frans Liski johtaja Marko Nylund toimitusjohtaja Hannu Linna päällikkö Antti Raukola toimitusjohtaja Markku Pernaa energiapäällikkö Jaakko Huhta

6 Toimitusjohtaja 4 Yhtiön toimitusjohtajana toimi EPV Energia Oy:n lämpövoimatuotannosta vastaava johtaja, diplomi-insinööri Mauri Blomberg. Tilintarkastajat Yhtiökokouksessa valittiin varsinaísiksi tilintarkastajiksi vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksitoimikaudeksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahtija KHT Tatu Huhtala sekä varatilintarkastajiksi KHT Ari Lehto ja KHT Kristian Berg. Käyn n issä olevat oikeusprosessit Yhtiöllä on käynnissä Mustasaaren bioterminaalin ympäristölupaa koskeva valitusprosessi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi yhtiöllä on muutamia turvetuotantoalueisiin liittyviä val itusprosesseja Vaasan hallinto-oikeudessa. Arvio toi m i n nan merkittävi m m istä riskeistä ja epäva rm u ustekijöistä Kivihiilen hankintaan liittyy hinta- ja saatavuusriskejä. Riskeiltä pyritään suojautumaan pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla ja ylläpitämällä riittävää vaihto-omaisuusvarastoa. Tuotantotoimintaan vaikuttavana riskinä on voimalaitoksella tapahtuva iso laitevaurio, joka voi aiheuttaa kuukausia kestävän tuotantokatkoksen. Normaalista poikkeavia tuotantoon kohdistuvia riskejä ei ole tällä hetkellä tiedossa. Omaisuusvahinkoihin liittyviltä riskeiltä on suojaud uttu omaisu usvaku utuksin. Lähiajan näkymät Vaskiluodon Voiman vuoden 2015 tuotantomäärät ovat riippuvaisia markkinahintojen kehityksestä. Taustalla vaikuttavat avaintekijät ovat polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä pohjoismaisten vesivarastojen tilanne. Pohjoismaiset vesivarastot olivat tammikuun lopulla 2015 noin 7 TWh yli pitkänajan keskiarvon. Vesivarastojen noususta johtuen on todennäköistä, että voimalaitosten tuotantomäärät arvioidaan toteutuvan edellistä tuotantovuotta pienempinä. Hiilen APlz -termiinihinta loppuvuodelle 2014 oli noin 65 USD tonnilta ja hiilidioksidipäästöoikeuksien markkinahinta loppuvuodelle 2014 noin 7,5 euroa/eua. Yhtiö saa käynnissä olevalla päästökauppajaksolla kaukolämmön tuotantoon kohdistettuja maksuttomia päästöoikeuksia vielä yhteensä noin 0,7 miljoonaa kappaletta. Molemmille voimalaitoksille on alkuvuodelle 2015 löydetty tuhkan hyötykäyttökohteita riittävästi. Uusien hyötykäyttökohteiden kartoitusta jatketaan edelleen. Vuoden 2015 osalta tu h kan väl ivarastoi ntitarve jää toden näköisesti vähäiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö teki loppuvuodesta 2014 esityksen, jonka mukaan ns. rankapuusta valmistetun hakkeen syöttötariffituki puolitettaisiin. Lausuntokierroksella energiateollisuus vastusti rankapuun tuen alentamisesitystä yksimielisesti. MikäliTEM:n tekemä esitys kaikesta huolimatta toteutuu ja rankapuusta valmistetun hakkeen tuki puolitetaan, menettää

7 5 rankapuusta tehty hake kilpailukykynsä kivihiileen ja jyrsinturpeeseen nähden. yhtiön käyttämästä metsähakkeesta puolet on valmistettu rankapuusta, minkä takia TEM:n tekemän esityksen läpi meno heikentäisi tehtyjen pu u biomassa n haketus-/m u rskauslaitos- ja kaasutuslaitosi nvestointien kan nattavu utta. le-direktiivin mukaiset savukaasujen tiukentuneet päästörajat tulevat voimaan vuonna Yhtiön molemmat voimalaitokset ovat le-direktiivin ns. kansallisen siirtymäsuunnitelman piirissä, joka mahdollistaa kattilalaitosten typenoksidipäästöjen vähentämiseen tarvittavien investointien päätösten siirtämisen vuoteen Suunniteltujen investointien arvo on hieman yli 10 miljoonaa euroa. Vaasan voimalaitoksen kaasutuslaitoksen investointituen ja syöttötariffipreemion käsittely on EU komissiossa edelleen kesken. Ottaen huomioon, että hanketta koskeva investointipáâtos on tehty vuonna 2011 keväällä, tuen käsittelyaikaa voidaan pitää kohtuuttoman pitkänã. Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi Tilikauden tulos on 0,00. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa eijaeta

8 6 TULOSLASKELMA ,12.20'13 Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,52 1 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentum iset Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , LIIKETULOS , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut , ,14 7 TULOS ENNEN TILINPÄATÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,29 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,29 TILIKAUDEN TULOS 0,

9 7 TASE VASTAAVAA Liitetieto PYSWÄT VASTAAVAT Ai neettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saam iset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 8 I VASTATTAVAA oma pääoue Osakepääoma Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos TI LI N PÄÄTÖSSI RTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , , , , , , , , , ,59

10 RAHOITUSLASKELMA I Liiketoiminta Liiketulos Oikaisut liiketu lokseen Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Saadut osingot Muut rahoituserät Li i ketoim i nnan rahavirta 1) 2) , , , , , , , , , , , , , , , ,39 lnvestoinnit I nvestoin n it aineel I isiin ja aineettom iin hyödykkeisiin Investoi ntien rahavi rta , , , ,33 Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis, (+ tai väh. (-) Rahoituksen rahavirta , ,00 0, , , ,00 Rahavarojen muutos Likvidit varat 1.1. Likvidit varat , , , ,55 1 ) Oikaisut liiketulokseen Poistot ja arvonalentu miset , ,40 2) Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) Korottomien saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis. (+ tai väh. (-) , , , , ,17 I ,28

11 9 LIITETIEDOT fl LI N PÄÄTöKS EN LAATI M ISTA KOS KEVAT PE RIAATTEET Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon suunnitelman mukaisilla poistoilla ja saaduilla avustuksilla vähennettynä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Pysyvien vastaavien pitoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto 5-30 vuotta vuotta 5-30 vuotta Turpeen tuotantoon suunniteltujen suoalueiden hankintamenoista on joutomaan ja puuston osuus kirjattu maa-alueisiin. Muilta osin suoalueiden hankintamenot on kirjattu turvevaroihin ja keskeneräisiin turvehankintoihin. Suoalueen valmistuttua siirretään luvan saaneen alueen keskeneräiset turvehankinnat turvevaroiksi, joista tehdään substanssipoistot käytön mukaan, Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu FIFO-periaatteella hankintamenoon. Jos vaihto-omaisuuden todennäköinen hankintameno on tilinpäätöspäivänä alkuperäistä hankintamenoa pienempi, erotusta ei omakustannusperiaatteesta johtuen kirjata kuluksi. Valu uttamääräiset erät Suojaamattomat valuuttamääräiset erät on arvostettu Euroopan keskuspankin noteeraamaan ti linpäätöspäivän kurssiin. Vieraan pääoman eriä on muunnettu kiinteästi euromääräisiksi koron- ja valu utanvaihtosopimuksin. Johdannaisten käsittely Vaihtuvakorkoisten lainojen korkosidonnaisuusaikaa on pidennetty koronvaihtosopimuksilla soveltaen suojauslaskennan periaatteita. Näihin sopimuksiin liittyvät korot on tilinpäätöksessä jaksotettu suoriteperusteisestija ne on esitetty nettomääräisinä rahoitustuottojen ja -kulujen pääryhmässä. Johdannaissopimusten nimellisarvot ja käyvät arvot on esitetty liitetiedoissa.

12 10 Päästöoikeudet Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat kirjanpitolautakunnan antamaan lausuntoon päästöoikeuksien kirjaamisesta. Lausunnon mukaan kirjanpitokäsittely perustuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien vertaamiseen, ns. nettomenettelyyn. Vastikkeetta saadut päästöoikeudet ovat taseen ulkopuolista varallisuutta. Päästöoikeuksien myynnit sisältyvät liikevaihtoon ja päästöoikeuskulut Materiaalit ja palvelut -kuluryhmään. Energiaverot Energiaverot ovat valmisteveroja, jotka eivät perustu välittömästi myynnin määrään. Verojen suoritukset kirjataan Materiaalit ja palvelut -kuluryhmään ja verot sisällytetään sähkön ja lämmön myyntiin. Syöttöta riffijä rieste I mä Syöttötariffijärjestelmä käsittää tuuli-, biokaasu-, metsähake- ja puupolttoainevoimalalle maksettavan sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan perusteella muuttuvan tuotantotuen eli syöttötariffin. Syöttöta riffijärjestelm än perusteel la saatu tu ki o n ki rjattu yhtiön I i ikevai htoon

13 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO Sähkön myynti Lämmön myynti , , , , ) Päästöoikeuksien myyntien ja ostojen erotus on otettu huomioon omakustannushinnassa. 2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Polttoaineiden myynti Palvelumyynti Muut tuotot , , , , , MATERIAALIT JA PALVELUT Polttoaineet Päästöoikeuksien ostot Muut aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut 4. HENKLöSrörUlUr Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut 1) , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät POTSTOT Suunnitelman mukaiset poistot M u ut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Turvevarat ,3' , , U, , , , , ,40

14 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tuotantotoiminnan vieraat palvelut Leasingmaksut Aineet ja tarvikkeet Muut kulut , , , , , , , ,29 Tilintarkastajan palkkiot Ti I i ntarkastuspa lkkiot Muut palkkiot 7. RAHOITUSTUOTOT JA.KULUT ,00 710, , ,00 Korko- ja rahoitustuotot Osinkotuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 019, , , , , , ,

15 13 TASEEN LIITETIEDOT 8. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. Lisäykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo , , ,63 0, , , , , , , , , ,29 -B , , , , ,36 AINEETTOMAT HYöDYKKEET YHTEENSA Hankintameno 1.1. Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot 1.1 Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , ,99 9. AINEELLISET HYODYKKEET Maa- ia vesialueet Hankintameno 1.1, Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Rakennukset ia rakennelmat Hankintameno 1.1. Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo , , , , ,97 0, , , , , , , , ,06 B ,71 I ,35

16 14 TASEEN LIITETIEDOT Koneet ia kalusto Hankintameno 1.1. Lisäykset Siirrot erien välillä Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvosta koneiden ja laitteiden osuus Turvevarat Hankintameno 1.1. Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot 1,1 Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ia keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno Keskeneräiset tu rvehankin nat Hankintameno 1.1. Lisäykset Hankintameno , ,16 0,00 0, , , , , , , , ,98 0, , , , , , ,24 I528759,70 I , , , I ,27 I528759, , , , , , , , , , , , ,38 I , , , , , , ,21 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,00 0, , , BB ,92 BB ,08

17 15 TASEEN LIITETIEDOT IO. AKTIVOIDUTKORKOMENOT Aktivoituja korkomenoja poistamatta Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat , , , , , , SIJOITUKSET Hankintameno 1.1. Hankintameno Kirjanpitoarvo , , , ,39 q6 755,99- Yhtiö Osuus % Kpl Kirjanpitoarvo Vaskiluodon Kalliovarasto Oy Anvia Oyj 36, , , , VAIHTO-OMAISUUS Kivihiili Muut polttoaineet Kivihiili Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus , , , _ ,53_ , , , , , PFKÄAKAISETSAAMISET Lainasaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 5 818, , , ,25

18 16 TASEEN LIITETIEDOT LYHYTAIKAISETSAAMISET Myyntisaamiset Siirtosaamiset *) Muut saamiset.) Lyhytaikaisiin siirtosaam isiin sisältyvät olennaiset erät Jaksotetut energia- ja investointituet Muut ,38 I , , ,74 I , ,69 I ,89 _ , , , ,89_ I063122, , , OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1. Tulos edellisiltä tilikausilla , , , , , , , ,59 Tilikauden tulos 0,00 0,00 OMA PAAOMA YHTEENSA Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos , ,59 0, , , TILINPÄÄTÖSSIIRTO EN KERTYMÄ Laskennallinen verovelka kertyneestä poistoerosta , , PITKAAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 I ,00

19 17 TASEEN LIITETIEDOT I8. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat.) Muut lyhytaikaiset velat.) Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olen naiset erät Jaksotetut korkokulut Jaksotetut biopolttoaine- ja päästöoikeusostot Jaksotetut henkilösivu ku lut Muut , , , , , , , B , , , , , , , , , , , , VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopim uksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä ,35 0, , , ,42 Vaasan voimalaitoksen koneita ja laitteita koskevan sopimuksen varsinainen vuokra-aika päättyy vuonna Vuokrasopimuksen jäännösarvo on maksettujen vuokrien pääomaosuuksien vähentämisen jälkeen laskettu pääoma-arvo. Muut vastuut Summaan sisältyy ympäristöasioiden hoitoa varten ympäristöluvan perusteella annetut vakuudet , , , ,00 Ti lilimiittisopim u kset Myönnetyn limiitin kokonaismäärä Käytössä , , ,00 0,00

20 18 TASEEN LIITETIEDOT 20. JOHDANNAISSOPIMUKSET Yhtiö on suojannut valuuttamääräisen hiilenhankinnan valuuttatermiinejä käyttämällä. Valuuttatermiinit Kohde-etuuden arvo Käypä arvo Kaikki yhtiön tilikauden päättyessä voimassa olleet val u uttaterm i i n it erääntyv ät al kaneen tilikauden aikana. Korkoriskin suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten pääoma-arvot olivat: Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimu kset (n imellisarvo) Käypä arvo , , , , ,78-378, , ,00 21 pääsröotkeudet Päästökauppajakso Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet Vuositasolle allokoituna Myönnetyt käytettävissä olevat maksuttomat päästöoikeudet tn GO tn GO Päästöoikeuksien käyttö Päästömäärät Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet 1.1 Päästöoikeuksien osto Alijäämä (+) / yl äämä (-) 2014 tn CO tn GO

21 19 Käytetyt ki rian pitoki rjat Päiväkirja Pääkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Tasekirja Tase-erittelyt sähköisessä muodossa il il il erikseen sidottuna il Kirianpidon tositteet Muistiot Ostoreskontra Varastokirjanpito Myyntireskontra Kassa Käyttöomaisuus Palkat Matkalaskut MU, ALV, LAMU Ja TPMU, TPW OL, OLWF, OM1O, OM2O ARTTU ML, MS1O, MS2O KA KOM PALKAT MAL paperitositteina sähköisessä muodossa paperitositteina sähköisessä muodossa paperitositteina

22 20 TOIM I NTAKERTOMU KSEN JA TI LI N PAATÖKSEN ALLEKI RJOITUKSET Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi Tilikauden tulos on 0,00. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa eijaeta Videokokous Vaasa/Helsinki 5. maaliskuuta ZZ4 RamiVuola OlliArola puheenjohtaja tlo en n Petri Hurri ( H t*/u Anders Renvall Mauri Blomberg toimitusjohtaja TtLrNPAATÖsn rrxlrurn Suoritetusta tilintarkastu ksesta on tänään an nettu kertom us. Vaasassa 10. maaliskuuta 2015 ERNST & YOUNG OY KHT-yhteisö Mikko Rytilahti KHT Æ:á.ztz Tatu Huhtala KHT

23 Pitkäkatu EY Buílding a better working world Ernst & Young Oy Puhel n Faks Vaasa Finland Tili ntarkastuskertomus Vaskiluodon Voima Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Vaskiluodon Voima Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäåitöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitëi tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissåi esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu våiärinkålytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävëit tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto ti I i npäätökseståi ja toim i ntakertom u ksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Yhtiökokouksen päätöksen perusteella annettavat lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä muun vapaan oman pääoman jakamisesta on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Vaasa' Ernst & Young Oy Mikko Rytilahti, KHT Tatu Huhtala, KHT A member firm of Ernst & Yolng Global Limited Y{unous , kotrparkka Helsinki

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2013 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...6 Yhtiörakenne...7 Organisaatiokaavio...8 Hallituksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot