Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)"

Transkriptio

1 1 1 TIETOJA TOIMIALARYHMITTÄIN Lemminkäisen liiketoimintaan kuuluu viisi pääsegmenttiä: Päällystys- ja kiviainesryhmä, Rakennusmateriaaliryhmä, Lemcon Oy, Oy Alfred A. Palmberg Ab sekä Tekmanni Oy. Pääsegmenttien ulkopuoliset toiminnot on raportoitu kohdassa Muut toiminnot. Päällystys- ja kiviainesryhmä Päällystys- ja kiviainesryhmässä tehdään asfaltointi- ja maarakennustöitä, louhitaan ja murskataan kiviaineksia sekä tuotetaan valmisbetonia. Lisäksi ryhmällä on ympäristövaikutukset huomioon ottavia maa- ja pohjarakentamisen tuotteita ja palveluita. Rakennusmateriaaliryhmä Rakennusmateriaaliryhmä valmistaa, myy ja urakoi bitumisia kateaineita, betonisia ympäristötuotteita, porraselementtejä, mosaiikkilaattoja ja urheilupäällysteitä. Lisäksi ryhmä tuo maahan toimialoihinsa liittyviä tuotteita. Suunnittelu-, urakointi- ja huoltopalvelut ovat tärkeä osa ryhmän liiketoimintaa. Oy Alfred A. Palmberg Ab Palmberg-konserni toimii talonrakennusalalla Suomessa. Lisäksi talonrakennustoimintaa on Keski-Ruotsissa. Konsernin harjoittama uudis- ja korjausrakentaminen käsittää kilpailu-urakoinnin ja asuntojen sekä liike- ja teollisuusrakennusten perustajaurakoinnin. Tekmanni Oy Tekmanni Oy:n liiketoiminta-alueet ovat talo- ja kiinteistötekniikka ja teollisuuspalvelut. Yhtiöllä on asennus-, urakointi-, huolto- ja ylläpitopalveluita 30 paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi Tekmannilla on tytäryhtiöt Pietarissa ja Tallinnassa. Lemcon Oy Lemcon Oy on kansainvälinen projektirakentaja, jonka liiketoiminnasta yli puolet on Suomen ulkopuolella. Kotimaassa yhtiö on keskittynyt vaativiin infrakohteisiin ja projektinjohtourakointiin. Yhtiö toimii Euroopan lisäksi sekä Amerikassa että Aasiassa projekti- ja televerkkorakentajana. Kohdistamattomat erät Tuloslaskelman kohdistamattomat erät sisältävät konsernin jakamattomia kuluja. Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa verosaamisia ja lainasaamisia. Segmenteille kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja ja verovelkoja. Liiketoimintasegmentit Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. Muut toiminnot euroa kiviainesryhmä materiaaliryhmä Lemcon Oy Palmberg Ab Tekmanni Oy ja eliminoinnit Yhteensä Ulkoinen myynti Toimialaryhmien välinen myynti Liikevaihto Poistot Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Varat Velat Investoinnit Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. Muut toiminnot euroa kiviainesryhmä materiaaliryhmä Lemcon Oy Palmberg Ab Tekmanni Oy ja eliminoinnit Yhteensä Ulkoinen myynti Toimialaryhmien välinen myynti Liikevaihto Poistot Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Varat Velat Investoinnit Segmenttien välinen siirtohinnoittelu tapahtuu markkinahintaan.

2 2 2 TIETOJA MARKKINA-ALUEITTAIN Maantieteelliset segmentit Aasia, Itä-Eurooppa ja Länsi- Afrikka ja euroa Suomi Pohjoismaat Baltian maat Eurooppa Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto Varat Investoinnit Aasia, Itä-Eurooppa ja Länsi- Afrikka ja euroa Suomi Pohjoismaat Baltian maat Eurooppa Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto Varat Investoinnit Segmenttien tuotot on esitetty asiakkaiden sijaintipaikan mukaan ja varat varojen maantieteellisen sijaintipaikan mukaan. 3 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Kirjatut käyvät Kirjatut käyvät Kirjanpitoarvot arvot yhdistämisen Kirjanpitoarvot arvot yhdistämisen ennen yhdistämistä jälkeen ennen yhdistämistä jälkeen euroa Varat Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset Laskennallinen verosaaminen Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Varat yhteensä Velat ja vähemmistöosuudet Vähemmistöosuus Laskennalliset verovelat Korolliset velat Muut velat Velat yhteensä Nettovarat Hankintameno yhteensä Liikearvot yhteensä Rahavirtavaikutus Rahana maksettu kauppahinta Hankitun tytäryhtiön rahavarat Rahavirtavaikutus

3 hankittiin RK-Betoniporras Oy:n koko osakekanta ja Suonenjoen Sementtituote Oy:n porrasliiketoiminnot. Kauppojen jälkeen Lemminkäisen uusi tytäryhtiö Suonenjoen Betonituote Oy, josta vähemmistö omistaa suunnatun annin jälkeen 20 %, jatkaa pääasiassa porraselementtivalmistukseen perustuvaa liiketoimintaa hankittiin 100 % Betonitec Oy:n osakekannasta. Yhtiön toimiala on valmisbetonin valmistus hankittiin 100 % KKT-Palvelut Oy:n osakekannasta. Yhtiön toimialaan kuuluu jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus hankittiin Oulun LVI-Ykkönen Oy:n osakekannasta 75 %. Yhtiön tytäryhtiöitä ovat Helsingin LVI-Ykkönen Oy, Oulun Kylmä-Ykkönen Oy ja Oulun Saneeraus-Ykkönen Oy. Yhtiöiden toimialana on LVI-tekninen suunnittelu, LVI-asennukset ja yleiset talonrakennustyöt hankittiin Närpiön Sora Oy:n koko osakekanta. Yhtiön toimialaan kuuluu soran ja hiekan otto. Hankittujen yhtiöiden vaikutus konsernin tilikauden tulokseen ei ollut olennainen. 4 PITKÄAIKAISHANKKEITA KOSKEVIA LIITETIETOJA Hankkeista valmistusasteen mukaan tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot Keskeneräisten hankkeiden toteutuneet menot ja kirjatut voitot (vähennettynä kirjatuilla tappioilla) Saadut ennakkomaksut (suorittamattomista töistä) Hankkeita koskevat bruttosaamiset asiakkailta Hankkeita koskevat bruttovelat asiakkaille Perustajaurakoinnin vaihto-omaisuus Rakenteilla oleviin yhtiöihin tehtyjen sijoitusten ja niiltä saatujen velkojen netotus Sijoitukset rakenteilla oleviin yhtiöihin Velat rakenteilla oleville yhtiöille Perustajaurakoinnin oman käytön perusteella tilitetty arvonlisävero on vähennetty liikevaihdosta. Perustajaurakoinnin oman käytön arvonlisäveron määrä tilikaudella LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot Sijoitusten myyntivoitot Vuokratuotot Myyntien ja ostojen suojaustuotot Muut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot Sijoitusten myyntitappiot Myyntien ja ostojen suojaustappiot Muut

4 4 7 POISTOT Poistot aineellisista hyödykkeistä Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Leasingkoneet ja -kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistot aineettomista hyödykkeistä ATK-ohjelmien käyttöoikeudet Muut aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstö toimialaryhmittäin Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien eläkesitoumukset Lemminkäinen Oyj:n, Oy Alfred A. Palmberg Ab:n, Lemcon Oy:n ja Tekmanni Oy:n toimitusjohtajien on mahdollista jäädä eläkkeelle 60-vuotiaina. Muiden konserniyhtiöiden toimitusjohtajien eläkeikä on lakisääteinen. 9 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Kehitysmenot aktivoidaan, jos ne täyttävät IFRS:n aktivointikriteerit.

5 5 10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut Korkokulut Johdannaisten käyvän arvon muutostappiot Valuuttakurssitappiot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot Korkotuotot Johdannaisten käyvän arvon muutosvoitot Osinkotuotot Valuuttakurssivoitot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut, netto Nettorahoituskulut liikevaihdosta, % 0,83 0,48 Nettokorkokulut liikevaihdosta, % 0,63 0,54 Myyntien kurssierot Ostojen kurssierot Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssivoittoja ja -tappioita yhteensä Rahoituserien kurssierot OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSISTA Osuus osakkuusyritysten voitoista Osuus osakkuusyritysten tappioista TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tuloverot aikaisemmilta vuosilta Laskennalliset verot Kotimaan ja ulkomaiden tuloverot Suomi Muut maat Verotappiot Konsernilla oli ulkomaisissa tytäryhtiöissä kertyneitä vahvistettuja tappioita 21,1 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa vuonna 2005). Kaikkia verotappioita ei ole kirjattu verosaamisiksi niiden mahdolliseen käytettävyyteen liittyvän epävarmuuden vuoksi.

6 6 Kirjaamattomien verotappioiden vanhentuminen Vuonna 2007 (2006) erääntyvät Vuonna 2008 (2007) erääntyvät Vuonna 2009 (2008) erääntyvät Vuonna 2010 (2009) erääntyvät 40 4 Vuonna 2011 (2010) erääntyvät 65 Vuonna 2012 (2011) ja sitä myöhemmin vanhentuvat Tuloslaskelman verojen ja kotimaan verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Verot laskettuna Suomen verokannalla edellisestä Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö Tilikauden tappiollisten tulosten verovaikutus Muut erät Edellisen tilikauden verot Verot tuloslaskelmassa yhteensä OSAKEKOHTAINEN TULOS Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimentamaton osakekohtainen tulos Tulos ennen veroja Tilikauden verot Vähemmistön osuus Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos Keskimääräinen osakemäärä (1 000 kpl) Tulos / osake, euroa 3,87 2,57 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Keskimääräinen osakemäärä (1 000 kpl) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä (1000 kpl) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 3,87 2,57 14 MAKSETUT JA EHDOTETUT OSINGOT Maksettu osinko tilikauden aikana Edelliseltä vuodelta / osake, euroa 1,00 0,60 Edelliseltä vuodelta, yhteensä Esitetty varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi Tilikaudelta / osake, euroa 1,50 1,00 Tilikaudelta yhteensä

7 7 15 AINEELLISET HYÖDYKKEET Muut Ennakkomaksut Rakennukset Koneet aineelliset ja keskeneräiset Yhteensä Yhteensä euroa Maa-alueet ja rakennelmat ja kalusto hyödykkeet hankinnat Hankintameno Muuntoero Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoero Lisäysten kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Siirrot erien välillä Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Konsernilla ei ole käyttöomaisuuteen aktivoituja korkomenoja. Rahoitusleasingsopimuksin hankittua omaisuutta sisältyy koneisiin ja kalustoon seuraavasti: Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

8 8 16 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat Muut Ennakko- Yhteensä Yhteensä euroa Liikearvot oikeudet jaksotetut menot maksut Hankintameno Muuntoero Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoero Lisäysten kertyneet poistot -20 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Liikearvon alentumistestit laaditaan vuosittain tai aina, kun ilmaantuu viitteitä liikearvon mahdollisesta arvonalennustarpeesta. Testit laaditaan käyttöarvolaskelmina liiketoimintakohtaisesti noudattaen pienimmän rahavirtaa tuottavan yksikön periaatetta. Laskelmat on laadittu yhtiön johdon arvioiman liiketoiminnan kehityksen ja tulevaisuuden näkymien mukaisesti. Johdon arviot perustuvat toimialan pitkäaikaiseen tuntemukseen sekä yleisesti saatavilla oleviin kehitysennusteisiin. Liikearvo kohdistuu seuraaville rahavirtaa tuottaville liiketoiminnoille: Itä-Eurooppa Markkina- Segmentin euroa Suomi Pohjoismaat ja Baltian maat alueet yht. yhteinen Yhteensä Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Arvonalentumistestauksissa verrataan kunkin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevien rahavirtojen diskontattua nykyarvoa kyseisen yksikön kirjanpitoarvoon. Mikäli nykyarvo on alhaisempi kuin kirjanpitoarvo, kirjataan erotus tulosvaikutteisesti meneillään olevan vuoden kuluksi. Liiketoimintayksiköiden rahavirtalaskelmat laaditaan 5-7 seuraavalle suunnitelmavuodelle riippuen yksikkökohtaisista ennustenäkymistä. Suunnitelmajakson jälkeinen rahavirtaennuste laaditaan varovaisuuden periaatetta noudattaen siten, että liiketoiminnalle ei arvioida tulevan reaalista kasvua. Diskonttaustekijänä käytetään painotettua oman ja vieraan pääoman kustannusta (WACC, Weighted Average Cost of Capital), jossa huomioidaan riskitön korkotaso, epälikvidiyspreemio, markkinoiden tuotto-odotus, toimialakohtainen beta-arvo ja vieraan pääoman korkotaso. Näitä tekijöitä painotetaan tavoitepääomarakenteen mukaan. Oman ja vieraan pääoman kustannus ennen veroja (Pre-tax WACC) määritellään testauksissa yksikkökohtaisesti.

9 9 Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset oletukset: Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. kiviainesryhmä materiaaliryhmä Palmberg Ab Tekmanni Oy Diskonttauskorko, % (ennen veroja) 9,3 10,1 10,2 13,6 Liikevaihdon keskimääräinen kasvuprosentti 2,5 4,4 2,6 3,6 Pitkän aikavälin infl aatioprosentti 1,0 1,0 1,0 1,0 Arvonalennustestien yhteydessä laaditaan herkkyysanalyysit, joissa selvitetään keskeisimpien laskentaoletusten mahdollisten muutosten vaikutusta testituloksiin. Keskeisimmät laskentaoletukset ovat liiketoiminnan laajuus ja kannattavuus sekä diskonttaustekijä. Vuoden 2006 viimeisen neljänneksen aikana tehdyt liikearvojen arvonalennustestaukset osoittivat, että rahavirtojen nykyarvot ylittävät kaikissa liiketoimintayksiköissä kirjanpitoarvon. Liikearvon alentumiskirjauksille ei siten ollut tarvetta. Herkkyysanalyysit osoittivat, että liiketoimintaan yleisesti kuuluvat, kohtuulliset ja tavanomaiset vaihtelut keskeisissä laskentaoletuksissa eivät aiheuttaisi arvonalennustarvetta. Merkittävät, pysyviksi jäävät muutokset toiminnan laajuudessa ja kannattavuudessa saattaisivat aiheuttaa arvonalennustarvetta. 17 OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset -61 Hankintameno Merkittävimmät osakkuusyritykset: Konsernin euroa omistusosuus, % Varat Velat Liikevaihto Tilikauden tulos 2006 Genvej A/S, Tanska 50, Martin Haraldstad AS, Norja 50, Nordasfalt AS, Norja 50, Ullensaker Asfalt, Norja 50, Martin Haraldstad AS, Norja 50, Nordasfalt AS, Norja 50, Ullensaker Asfalt, Norja 50, MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET Tasearvo Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä 76 3 Käyvän arvon muutos Vähennykset Siirrot erien välillä 505 Tasearvo Myytävissä olevat sijoitukset sisältää noteerattuja ja noteeraamattomia osakkeita. Noteeratut osakkeet on arvostettu käypään arvoon alkaen ja niiden käyvän arvon muutos kirjataan suoraan omaan pääoman. Taseessa ei ollut noteerattuja osakkeita (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2005). Noteeraamattomien osakkeiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää, minkä vuoksi ne esitetään hankintahintaisina mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyinä.

10 10 19 LASKENNALLISET VEROT Laskennalliset verosaamiset Käyttöomaisuuden sisäinen kate Rahoitusleasing Maisemointivaraus Vahvistetut tappiot Eläkevelvoitteet Käypään arvoon arvostaminen 469 Muut väliaikaiset erot Laskennalliset verovelat Kertyneet poistoerot Arvonkorotukset Pitkäaikaishankkeiden tuloutus Käypään arvoon arvostaminen Muut väliaikaiset erot Laskennallinen nettoverovelka Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varat on sijoitettu pysyvästi kohdemaiden toimintoihin. 20 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Tontit Keskeneräiset työt Keskeneräiset huoneistot 367 Valmiit huoneistot Valmisteet/tavarat Ennakkomaksut Alaskirjattu vaihto-omaisuus Tehdyt alaskirjaukset PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Korolliset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Korolliset Lainasaamiset

11 11 Korottomat Myyntisaamiset Projektitulosaamiset Saamiset osakkuusyrityksiltä Verosaamiset Korkosaamiset Henkilöstökulujen jaksotukset Muut siirtosaamiset ja menoennakot Saamiset rakenteilla olevilta yhtiöiltä Muut saamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset sisältävät pääasiassa saamisia Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä. Pitkä- ja lyhytaikaisten korollisten lainasaamisten tasearvot vastaavat niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisista kirjattiin tilikauden aikana luottotappioiksi 1,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2005). 22 RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit Käteinen raha ja pankkitilit OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Osakkeiden luku euroa määrä (1 000 kpl) Osakepääoma Ylikurssirahasto Yhteensä Lemminkäinen Oyj:n osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa per osake, ja konsernin enimmäisosakepääoma on 80 miljoonaa euroa. Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysmääräisesti. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Konsernin hallussa ei ole omia osakkeita. Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Muuntoerot sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Myös ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyvät voitot ja tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet euroa Edellisten tilikausien voitto Osinkovelan peruutus 9 Osingonjako Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma taseessa Tilinpäätössiirtojen osuus voittovaroissa Jakokelpoinen oma pääoma

12 12 24 ELÄKEVELVOITTEET Etuuspohjainen eläkevelka Muut eläkevelvoitteet 27 Eläkevelka taseessa Etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden täsmäytys Rahastoitujen eläkevelvoitteiden muutos tilikauden aikana Tilikauden alussa Muuntoerot -220 Kauden työsuoritukseen perustuvat menot Korkokulut Vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot Maksetut etuudet Tilikauden lopussa Järjestelyyn kuuluvien varojen nykyarvon muutokset Tilikauden alussa Muuntoerot -171 Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot 356 Työnantajan suorittamat maksut Maksetut etuudet Tilikauden lopussa Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Varojen käypä arvo Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot Kirjaamattomat takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot Muut eläke- ja muihin velvoitteisiin liittyvät erät Eläkevelka taseessa Etuuspohjaisiin eläkkeisiin liittyvät tuloslaskelman kulut Tilikauden työsuoritukseen perustuvat eläkemenot Etuuksista johtuva velvoitteen korkomeno Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot Tappiot/voitot järjestelyn supistamisesta Taseen eläkevelvoitteen muutos Velvoite tilikauden alussa Muuntoerot -20 Työnantajasuoritukset Tuloslaskelmaan merkityt nettomääräiset erät Velvoite tilikauden lopussa Eri maissa toimivien konserniyhtiöiden eläkejärjestelyt ovat pääsääntöisesti maksupohjaisia järjestelyjä. Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä suoritettavat maksut kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat. Etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi on luokiteltu konsernin ryhmäeläkkeet, joihin liittyvien velvoitteiden nykyarvo on määritetty ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvalla menetelmällä ja järjestelyyn kuuluvat varat on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Näistä eläkevelvoitteista aiheutuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyyn osallistuvien työntekijöiden keskimääräisen jäljellä olevan työajan aikana, siltä osin kuin se ylittää 10 % järjestelyn etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvosta tai tätä suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta.

13 Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset Suomi ulkomaat Suomi ulkomaat Diskonttauskorko, % 4,5 4,5 5,0 5,0 Varojen odotettu tuotto, % 5,4 5,5 5,4 6,0 Tuleva palkankorotusolettamus, % 3,0 3,0 3,0 3,0 Eläkkeiden korotusolettamus, % 2,1 2,5 2,1 2,5 Infl aatio, % 2,0 3,0 2,0 3,0 25 VARAUKSET Luottotappio- Maisemointi- Tappiolliset Muut Yhteensä Yhteensä euroa varaus Takuuvaraukset varaukset rakennusprojektit varaukset Varaukset Muuntoerot Varausten lisäykset Kuluksi kirjatut käytetyt varaukset Käyttämättömien varausten peruutukset Varaukset Varaukset Varaukset jakautuvat Pitkäaikaisiin Lyhytaikaisiin Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että vastuusta vapautuminen edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja vastuun määrä pystytään arvioimaan luotettavasti. Takuuvaraukset lasketaan takuukulujen aikaisempina tilikausina toteutuneen tason perusteella. Mikäli konserni saa hyvityksen kuluista, joihin on varauduttu, sopimuksen perusteella aliurakoitsijalta tai materiaalin toimittajalta, kirjataan tulevasta korvauksesta saaminen, kun se on käytännöllisesti katsoen varma. Maisemointivastuista varaukset kirjataan maa-aineksen käytön mukaisesti. 26 KOROLLISET VELAT euroa Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Rahoitusleasingvelat Muu pitkäaikainen korollinen velka Lyhytaikaiset Rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset Rahoitusleasingvelkojen seuraavan vuoden lyhennykset Rakenteilla olevien yhtiöiden korolliset velat Muut lyhytaikaiset lainat Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla lainoista tulevaisuudessa aiheutuvat kassavirrat korolla, jolla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä. Diskonttaukseen käytettyjen korkojen painotettu keskiarvo on 4,04 % (3,15 % vuonna 2005).

14 14 Korollisen pitkäaikaisen vieraan pääoman erääntyminen Vuonna 2007 (2006) erääntyvät Vuonna 2008 (2007) erääntyvät Vuonna 2009 (2008) erääntyvät Vuonna 2010 (2009) erääntyvät Vuonna 2011 (2010) erääntyvät Vuonna 2012 (2011) ja sitä myöhemmin erääntyvät Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset euroa velat valuutoittain velat valuutoittain velat valuutoittain velat valuutoittain EUR DKK EEK LTL 115 NOK SEK Seuraava taulukko kuvaa konsernin lainojen alttiutta korkojen muutoksille sekä korkojen määräytymisvälejä. Taulukossa korolliset velat ovat jaoteltuna lyhennyshetken tai seuraavan korontarkistushetken mukaisesti euroa Alle vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä Lainat yhteensä Koronvaihtosopimusten vaikutus Lainat yhteensä Koronvaihtosopimusten vaikutus Korollisten velkojen efektiivisten korkojen painotetut keskiarvot Rahoituslaitoslainat 3,96 3,40 Rahoitusleasingvelat 4,43 3,54 Muut lyhytaikaiset lainat 3,76 2,51 Korollinen nettovelka Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma Rahavarat Rahoitusleasingvelat Rahoitusleasingvelat ja niiden korot erääntyvät seuraavasti Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua

15 15 Vähimmäisvuokrien nykyarvo Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Rahoitusleasingveloista tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut Rahoitusleasingvelat Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat KOROTTOMAT VELAT Pitkäaikaiset Saadut ennakot yli 1v 36 Ostovelat yli 1v Muut pitkäaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Saadut ennakkomaksut Ostovelat osakkuusyrityksille 196 Ostovelat muille Projektikuluvelat Tuloverovelat Arvonlisäverovelat Korkovelat Henkilöstökulujen jaksotus Muut siirtovelat Johdannaisten käypä arvo Velat rakenteilla oleville yhtiöille Muut korottomat lyhytaikaiset velat RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Rahoitusriskit Lemminkäinen-konsernissa riskien hallinta perustuu hallituksen hyväksymiin periaatteisiin. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on pienentää epävarmuutta, jota muutokset rahamarkkinoilla mahdollisesti aiheuttaisivat konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taseen eri eriin. Konsernin rahoitustoiminto yhdessä liiketoimintayksiköiden ja tytäryhtiöiden kanssa ovat vastuussa rahoitusriskien valvonnasta. Konsernin rahoitustoiminnon tehtävänä on valvoa ja avustaa liiketoimintayksiköitä sekä tytäryhtiöitä rahoitusasioissa siten, että konsernin rahoitustarpeet tyydytetään tehokkaalla tavalla.

16 16 Korkoriski Korkotason muutoksilla ei ole tavallisuudesta poikkeavaa vaikutusta konsernin liiketoimintaan. Korkotason merkittävällä nousulla saattaa kuitenkin olla haitallista vaikutusta asuntojen kysyntään. Tuloslaskelma- ja tase-eriin korkotason muutokset vaikuttavat rahoituskulujen kautta. Konsernin tavoitteena on minimoida nettokorkokulut. Konsernin korkoriski muodostuu liiketoiminnan rahoittamiseen liittyvistä laina- ja rahoitusleasingsopimuksista sekä korkojohdannaisista. Konsernin tavoitteena on pitää pitkäaikaisten lainojen kohdalla vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten lainojen suhde noin 50 % / 50 %. Tilinpäätöshetkellä kiinteäkorkoisten pitkäaikaisten lainojen osuus kaikista pitkäaikaisista lainoista oli 33 % (42 % vuonna 2005). Konserni voi ottaa pitkäaikaista lainaa sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisena. Vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten lainojen suhdetta voidaan muuttaa korkojohdannaisilla konsernilla oli koronvaihtosopimuksia sekä korko-optioita. Konserni ei sovella suojauslaskentaa korkojohdannaisiin. Valuuttariski Konsernilla on ulkomaisia nettosijoituksia useissa eri valuutoissa. Näistä merkittävimmät ovat DKK- ja NOK-määräisiä. Ulkomaiset nettosijoitukset pyritään suojaamaan 100 % niissä valuutoissa, joissa konsernin johto katsoo olevan merkittävää riskiä suojattuna oli NOK-määräinen nettosijoitus. Konserni soveltaa suojauslaskentaa ulkomaisten nettosijoitusten suojaukseen. Konsernin rahoitustoiminto on vastuussa ulkomaisten nettosijoitusten suojaamisesta sekä suojauksen operatiivisesta toteuttamisesta. Konsernin liiketoiminnan valuuttariski ei ole merkittävä. Konsernin toiminta ulkomailla perustuu pääosin paikallisten tytäryhtiöiden toimintaan. Varsinaista transaktioriskiä muodostuu lähinnä projektitoiminnasta. Projekteissa transaktioriskin osuus koko projektin sopimusmäärästä on yleensä pieni, koska merkittävä osa projektin kuluista muodostuu sopimusvaluutassa. Tällöin varsinaiselle transaktioriskille altistuu vain projektista kotiutettava kate. Liiketoiminnan valuuttariskejä pyritään suojaamaan ensisijaisesti operatiivisin keinoin, jolloin mahdollisimman suuri osa projektin kuluista pyritään sopimaan projektin sopimusvaluutan määräisenä. Jäljelle jäävä osa transaktioriskistä suojataan käyttämällä valuuttajohdannaisia. Pääsääntönä on, että 50 % seuraavan 12 kuukauden aikana ennustetusta nettopositiosta suojataan. Merkittävimmät valuutat, joissa konsernilla oli transaktioriskiä vuonna 2006, olivat USD ja RUB. Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa transaktioriskien tunnistamisesta ja suojaamisesta. Suojauksen operatiivisen toteuttamisen liiketoimintayksiköt toteuttavat konsernin rahoitustoiminnan avustuksella. Konserni ei sovella suojauslaskentaa transaktioriskin suojaukseen. Likviditeettiriski Pääperiaatteena on käyttää ylimääräinen likviditeetti lainojen lyhentämiseen. Toiminnan luonteesta johtuvan kausiluototuksen merkitys on suuri. Kausivaihtelun vaikutusta lyhytaikaiseen likviditeettiin hallitaan käyttämällä yritystodistusohjelmaa sekä luotollisia tilejä. Konsernin yritystodistusohjelman yhteismäärä oli 250 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrä oli 60,6 miljoonaa euroa. Luottoriski Lemminkäisen luottotappiot ovat aina olleet toiminnan laajuuteen nähden vähäiset. Merkittävimmät riskit tässä suhteessa liittyvät toimintaan Venäjällä. Pääsääntönä Venäjän projekteissa on rakentaminen ainoastaan ennakkomaksuja vastaan. Mikäli luottotappioriskiä poikkeuksellisesti otetaan, se on aina ennakolta suhteutettu kyseisen hankkeen kateodotuksiin. Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa luottoriskien hallinnasta. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä, vaan myyntisaatavat jakautuvat monen eri asiakkaan kesken. Hyödykeriski Konsernin päällystystoimintaan liittyy bituminhintariski. Bitumin hinta määräytyy öljyn maailman markkinahinnan mukaisesti. Konserni seuraa bituminhintariskiä. Bituminhintariski ei ole merkittävä tilinpäätöshetkellä.

17 17 29 JOHDANNAISET euroa Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Valuuttaoptiot, ostetut Valuuttaoptiot, asetetut Korko-optiot, ostetut Korko-optiot, asetetut Koronvaihtosopimukset Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta. Valuuttatermiineistä nimellisarvoltaan ,93 euroa ( ,00 euroa vuonna 2005) on kohdistettu ulkomaisen nettosijoituksen suojaamiseen. Näiden valuuttatermiinien käypä arvo oli ,43 euroa ( ,00 vuonna 2005), joka suojauslaskennan mukaisesti on kirjattu muuntoeroihin. 30 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTOJEN OIKAISUT Poistot Pakollisten varausten muutos Eläkevelvoitteiden muutos Luottotappiot myyntisaamisista Suoriteperusteisesti kirjatut rahoitustuotot ja -kulut Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot sekä muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Vähemmistöosuuden muutos Osuus osakkuusyritysten tuloksista Muuntoerot Oikaisut yhteensä MUUT VUOKRASITOUMUKSET Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasitoumukset sisältää leasingvastuita seuraavasti Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluttua Peruuttamattomat vuokrasopimukset koskevat pääosin kiinteistöjä sekä leasingvastuita. 32 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat ja niiden vakuudeksi annetut kiinnitykset ja pantit Rahalaitoslainat Annetut kiinteistökiinnitykset Annetut yrityskiinnitykset Pantatut arvopaperit

18 18 Muut omasta puolesta annetut kiinnitykset ja pantit Annetut kiinteistökiinnitykset Annetut yrityskiinnitykset Pantatut arvopaperit Muiden puolesta annetut kiinnitykset ja pantit Pantatut arvopaperit 90 Kiinnitykset ja pantit yhteensä Annetut kiinteistökiinnitykset Annetut yrityskiinnitykset Pantatut arvopaperit Takaukset Osakkuusyritysten puolesta Muiden puolesta Investointien ostositoumukset LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Lemminkäinen-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja ylin johto. Ylin johto muodostuu hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin. Liiketoimet lähipiirin kanssa Tavaroiden ja palveluiden myynti Osakkuusyrityksille 229 Ylimmälle johdolle Tavaroiden ja palveluiden osto Osakkuusyrityksiltä Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot Myyntisaamiset Osakkuusyrityksiltä Ylimmältä johdolta Ostovelat Osakkuusyrityksille 196 Ylimmän johdon työsuhde-etuudet Palkat ja lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

19 19 Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Vuosina 2006 ja 2005 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio euroa kuukaudessa. Yhtiöllä ei ole voimassaolevia optio-ohjelmia eikä muita osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä. Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja on konsernin johdon palkitsemisjärjestelmän piirissä. Palkitsemisjärjestelmä muodostuu tulokseen perustuvasta vuosipalkkiosta ja taloudellisen lisäarvon syntymiseen perustuvasta pitkäaikaisesta sitouttamisjärjestelmästä. Lemminkäisen hallitus vahvistaa palkitsemisjärjestelmän raja-arvot vuosittain. Tulokseen perustuva vuosipalkkio voi olla enintään 30 prosenttia vuoden rahapalkasta. Sitouttamisjärjestelmän mukainen palkkio voi olla enintään kuuden kuukauden rahapalkan määräinen. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen erokorvaukseen, joka vastaa 18 kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Tällöin hänen eläkkeensä on yhtiön ottaman lisäeläkevakuutuksen johdosta 60 prosenttia TEL:n mukaisesta eläkepalkasta. Lähipiirilainat Lainat osakkuusyrityksille Tilikauden alussa Muuntoerot Lainan lisäykset 470 Lainan suoritukset Tilikauden lopussa TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Olennaisia tapahtumia ei ole.

20 Osakkeet ja osuudet 20 Konsernin Emoyhtiön omistusosuus Muiden konserniomistusosuus yritysten omistusosuus, euroa % % kpl kirjanpitoarvo kirjanpitoarvo Konserniyritysosakkeet Betonitec Oy, Forssa 100,0 484 Oy Finnasfalt Ab, Helsinki 100,0 100, Fjellhamar Asfalt AS, Norja 100,0 6 Forssan Betoni Oy, Forssa 100,0 100, UAB Kelio Linija, Liettua 100,0 100,0 3 Kvalitetsasfalt i Mellansverige Ab, Ruotsi 87,5 87, Lemcon Baumanagement GmbH, Saksa 100,0 100, Lemcon Company S.A., Luxemburg 100,0 100, Lemcon Latvija SIA, Latvia 100,0 100, Lemminkäinen Betonituote Oy, Helsinki 100,0 100, ZAO Lemminkäinen Dorstroi (Lemdorstroi), Venäjä 100,0 100, Lemminkäinen Eesti As, Viro 100,0 100, Lemminkäinen Katto Oy, Helsinki 100,0 100, UAB Lemminkainen Lietuva, Liettua 99,5 99, Lemminkäinen Norge AS, Norja 100,0 100, Lemminkäinen Svenska Ab, Ruotsi 100,0 100, DP Lemminkäinen YUG, Ukraina 99,5 8 ZAO Lemruf, Venäjä 100,0 3 LMK VEJ A/S, Tanska 100,0 100, LMK VEJservice A/S, Tanska 100, Moelv Grus AS, Norja 100,0 115 Närpiön Sora Oy, Närpiö 100,0 100, Omni-Sica Oy, Helsinki 100,0 100, As Rajar Tl, Viro 100,0 100, Oy Roofi ng Ab, Helsinki 100,0 16 Sica Oy, Helsinki 100,0 100, Suonenjoen Betonituote Oy, Suonenjoki 80,0 504 Talter AS, Viro 99,6 99, TEK Holding Oy, Helsinki 100,0 100, Lemcon Oy, Helsinki 100,0 100, OOO Dom Lemcon, Venäjä 100,0 ICM International Construction Management, Unkari 85,5 467 Lemcon Argentina S.R.L, Argentiina 70,0 5 Lemcon Bauprojekt-Management GmbH, Itävalta 70,0 28 Lemcon Bulgaria EOOD, Bulgaria 70,0 3 Lemcon Canada Ltd, Kanada 70,0 1 Lemcon Columbia Ltda, Kolumbia 70,0 3 Lemcon Construction Private Limited, Intia 100,0 9 Lemcon do Brasil Ltda, Brasilia 70,0 26 Lemcon Építöipari Kft, Unkari 70,0 28 Lemcon HR Oy, Helsinki 100,0 52 Lemcon Networks Holding Oy, Helsinki 76,0 6 Lemcon Networks Oy, Helsinki 70,0 274 Lemcon Network Services Ltd, Iso-Britannia 70,0 19 Lemcon (Philippines) Inc., Filippiinit 70,0 222 Lemcon Polska Sp.Z O.O, Puola 100,0 587 Lemcon Pte Ltd, Singapore 70,0 7 OOO Lemcon Rus, Venäjä 100,0 28 Lemcon (Thailand) Ltd, Thaimaa 70,0 51 Lemcon Ukraine, Ukraina 70,0 8 Lemcon USA Corporation, Yhdysvallat 70,0 1 Lemcon Venezuela C.A., Venezuela 70,0 8 UAB Lemcon Vilnius, Liettua 100,0 979 ZAO Lemstroi, Venäjä 100,0 18 Pasila Telecom Oy, Helsinki 70,0 8

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 1 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN Konsernin IFRS-siirtymispäivä oli 1.1.2004. Lemminkäinen-konserni siirtyi kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004 Pörssitiedote 8. huhtikuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003 KONE ottaa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Ennen IFRS-standardien

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus klo 9.00

Osavuosikatsaus klo 9.00 Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 - Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa) - Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot