Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)"

Transkriptio

1 1 1 TIETOJA TOIMIALARYHMITTÄIN Lemminkäisen liiketoimintaan kuuluu viisi pääsegmenttiä: Päällystys- ja kiviainesryhmä, Rakennusmateriaaliryhmä, Lemcon Oy, Oy Alfred A. Palmberg Ab sekä Tekmanni Oy. Pääsegmenttien ulkopuoliset toiminnot on raportoitu kohdassa Muut toiminnot. Päällystys- ja kiviainesryhmä Päällystys- ja kiviainesryhmässä tehdään asfaltointi- ja maarakennustöitä, louhitaan ja murskataan kiviaineksia sekä tuotetaan valmisbetonia. Lisäksi ryhmällä on ympäristövaikutukset huomioon ottavia maa- ja pohjarakentamisen tuotteita ja palveluita. Rakennusmateriaaliryhmä Rakennusmateriaaliryhmä valmistaa, myy ja urakoi bitumisia kateaineita, betonisia ympäristötuotteita, porraselementtejä, mosaiikkilaattoja ja urheilupäällysteitä. Lisäksi ryhmä tuo maahan toimialoihinsa liittyviä tuotteita. Suunnittelu-, urakointi- ja huoltopalvelut ovat tärkeä osa ryhmän liiketoimintaa. Oy Alfred A. Palmberg Ab Palmberg-konserni toimii talonrakennusalalla Suomessa. Lisäksi talonrakennustoimintaa on Keski-Ruotsissa. Konsernin harjoittama uudis- ja korjausrakentaminen käsittää kilpailu-urakoinnin ja asuntojen sekä liike- ja teollisuusrakennusten perustajaurakoinnin. Tekmanni Oy Tekmanni Oy:n liiketoiminta-alueet ovat talo- ja kiinteistötekniikka ja teollisuuspalvelut. Yhtiöllä on asennus-, urakointi-, huolto- ja ylläpitopalveluita 30 paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi Tekmannilla on tytäryhtiöt Pietarissa ja Tallinnassa. Lemcon Oy Lemcon Oy on kansainvälinen projektirakentaja, jonka liiketoiminnasta yli puolet on Suomen ulkopuolella. Kotimaassa yhtiö on keskittynyt vaativiin infrakohteisiin ja projektinjohtourakointiin. Yhtiö toimii Euroopan lisäksi sekä Amerikassa että Aasiassa projekti- ja televerkkorakentajana. Kohdistamattomat erät Tuloslaskelman kohdistamattomat erät sisältävät konsernin jakamattomia kuluja. Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa verosaamisia ja lainasaamisia. Segmenteille kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja ja verovelkoja. Liiketoimintasegmentit Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. Muut toiminnot euroa kiviainesryhmä materiaaliryhmä Lemcon Oy Palmberg Ab Tekmanni Oy ja eliminoinnit Yhteensä Ulkoinen myynti Toimialaryhmien välinen myynti Liikevaihto Poistot Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Varat Velat Investoinnit Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. Muut toiminnot euroa kiviainesryhmä materiaaliryhmä Lemcon Oy Palmberg Ab Tekmanni Oy ja eliminoinnit Yhteensä Ulkoinen myynti Toimialaryhmien välinen myynti Liikevaihto Poistot Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Varat Velat Investoinnit Segmenttien välinen siirtohinnoittelu tapahtuu markkinahintaan.

2 2 2 TIETOJA MARKKINA-ALUEITTAIN Maantieteelliset segmentit Aasia, Itä-Eurooppa ja Länsi- Afrikka ja euroa Suomi Pohjoismaat Baltian maat Eurooppa Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto Varat Investoinnit Aasia, Itä-Eurooppa ja Länsi- Afrikka ja euroa Suomi Pohjoismaat Baltian maat Eurooppa Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto Varat Investoinnit Segmenttien tuotot on esitetty asiakkaiden sijaintipaikan mukaan ja varat varojen maantieteellisen sijaintipaikan mukaan. 3 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Kirjatut käyvät Kirjatut käyvät Kirjanpitoarvot arvot yhdistämisen Kirjanpitoarvot arvot yhdistämisen ennen yhdistämistä jälkeen ennen yhdistämistä jälkeen euroa Varat Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset Laskennallinen verosaaminen Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Varat yhteensä Velat ja vähemmistöosuudet Vähemmistöosuus Laskennalliset verovelat Korolliset velat Muut velat Velat yhteensä Nettovarat Hankintameno yhteensä Liikearvot yhteensä Rahavirtavaikutus Rahana maksettu kauppahinta Hankitun tytäryhtiön rahavarat Rahavirtavaikutus

3 hankittiin RK-Betoniporras Oy:n koko osakekanta ja Suonenjoen Sementtituote Oy:n porrasliiketoiminnot. Kauppojen jälkeen Lemminkäisen uusi tytäryhtiö Suonenjoen Betonituote Oy, josta vähemmistö omistaa suunnatun annin jälkeen 20 %, jatkaa pääasiassa porraselementtivalmistukseen perustuvaa liiketoimintaa hankittiin 100 % Betonitec Oy:n osakekannasta. Yhtiön toimiala on valmisbetonin valmistus hankittiin 100 % KKT-Palvelut Oy:n osakekannasta. Yhtiön toimialaan kuuluu jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus hankittiin Oulun LVI-Ykkönen Oy:n osakekannasta 75 %. Yhtiön tytäryhtiöitä ovat Helsingin LVI-Ykkönen Oy, Oulun Kylmä-Ykkönen Oy ja Oulun Saneeraus-Ykkönen Oy. Yhtiöiden toimialana on LVI-tekninen suunnittelu, LVI-asennukset ja yleiset talonrakennustyöt hankittiin Närpiön Sora Oy:n koko osakekanta. Yhtiön toimialaan kuuluu soran ja hiekan otto. Hankittujen yhtiöiden vaikutus konsernin tilikauden tulokseen ei ollut olennainen. 4 PITKÄAIKAISHANKKEITA KOSKEVIA LIITETIETOJA Hankkeista valmistusasteen mukaan tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot Keskeneräisten hankkeiden toteutuneet menot ja kirjatut voitot (vähennettynä kirjatuilla tappioilla) Saadut ennakkomaksut (suorittamattomista töistä) Hankkeita koskevat bruttosaamiset asiakkailta Hankkeita koskevat bruttovelat asiakkaille Perustajaurakoinnin vaihto-omaisuus Rakenteilla oleviin yhtiöihin tehtyjen sijoitusten ja niiltä saatujen velkojen netotus Sijoitukset rakenteilla oleviin yhtiöihin Velat rakenteilla oleville yhtiöille Perustajaurakoinnin oman käytön perusteella tilitetty arvonlisävero on vähennetty liikevaihdosta. Perustajaurakoinnin oman käytön arvonlisäveron määrä tilikaudella LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot Sijoitusten myyntivoitot Vuokratuotot Myyntien ja ostojen suojaustuotot Muut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot Sijoitusten myyntitappiot Myyntien ja ostojen suojaustappiot Muut

4 4 7 POISTOT Poistot aineellisista hyödykkeistä Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Leasingkoneet ja -kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistot aineettomista hyödykkeistä ATK-ohjelmien käyttöoikeudet Muut aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstö toimialaryhmittäin Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien eläkesitoumukset Lemminkäinen Oyj:n, Oy Alfred A. Palmberg Ab:n, Lemcon Oy:n ja Tekmanni Oy:n toimitusjohtajien on mahdollista jäädä eläkkeelle 60-vuotiaina. Muiden konserniyhtiöiden toimitusjohtajien eläkeikä on lakisääteinen. 9 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Kehitysmenot aktivoidaan, jos ne täyttävät IFRS:n aktivointikriteerit.

5 5 10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut Korkokulut Johdannaisten käyvän arvon muutostappiot Valuuttakurssitappiot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot Korkotuotot Johdannaisten käyvän arvon muutosvoitot Osinkotuotot Valuuttakurssivoitot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut, netto Nettorahoituskulut liikevaihdosta, % 0,83 0,48 Nettokorkokulut liikevaihdosta, % 0,63 0,54 Myyntien kurssierot Ostojen kurssierot Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssivoittoja ja -tappioita yhteensä Rahoituserien kurssierot OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSISTA Osuus osakkuusyritysten voitoista Osuus osakkuusyritysten tappioista TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tuloverot aikaisemmilta vuosilta Laskennalliset verot Kotimaan ja ulkomaiden tuloverot Suomi Muut maat Verotappiot Konsernilla oli ulkomaisissa tytäryhtiöissä kertyneitä vahvistettuja tappioita 21,1 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa vuonna 2005). Kaikkia verotappioita ei ole kirjattu verosaamisiksi niiden mahdolliseen käytettävyyteen liittyvän epävarmuuden vuoksi.

6 6 Kirjaamattomien verotappioiden vanhentuminen Vuonna 2007 (2006) erääntyvät Vuonna 2008 (2007) erääntyvät Vuonna 2009 (2008) erääntyvät Vuonna 2010 (2009) erääntyvät 40 4 Vuonna 2011 (2010) erääntyvät 65 Vuonna 2012 (2011) ja sitä myöhemmin vanhentuvat Tuloslaskelman verojen ja kotimaan verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Verot laskettuna Suomen verokannalla edellisestä Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö Tilikauden tappiollisten tulosten verovaikutus Muut erät Edellisen tilikauden verot Verot tuloslaskelmassa yhteensä OSAKEKOHTAINEN TULOS Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimentamaton osakekohtainen tulos Tulos ennen veroja Tilikauden verot Vähemmistön osuus Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos Keskimääräinen osakemäärä (1 000 kpl) Tulos / osake, euroa 3,87 2,57 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Keskimääräinen osakemäärä (1 000 kpl) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä (1000 kpl) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 3,87 2,57 14 MAKSETUT JA EHDOTETUT OSINGOT Maksettu osinko tilikauden aikana Edelliseltä vuodelta / osake, euroa 1,00 0,60 Edelliseltä vuodelta, yhteensä Esitetty varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi Tilikaudelta / osake, euroa 1,50 1,00 Tilikaudelta yhteensä

7 7 15 AINEELLISET HYÖDYKKEET Muut Ennakkomaksut Rakennukset Koneet aineelliset ja keskeneräiset Yhteensä Yhteensä euroa Maa-alueet ja rakennelmat ja kalusto hyödykkeet hankinnat Hankintameno Muuntoero Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoero Lisäysten kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Siirrot erien välillä Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Konsernilla ei ole käyttöomaisuuteen aktivoituja korkomenoja. Rahoitusleasingsopimuksin hankittua omaisuutta sisältyy koneisiin ja kalustoon seuraavasti: Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

8 8 16 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat Muut Ennakko- Yhteensä Yhteensä euroa Liikearvot oikeudet jaksotetut menot maksut Hankintameno Muuntoero Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoero Lisäysten kertyneet poistot -20 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Liikearvon alentumistestit laaditaan vuosittain tai aina, kun ilmaantuu viitteitä liikearvon mahdollisesta arvonalennustarpeesta. Testit laaditaan käyttöarvolaskelmina liiketoimintakohtaisesti noudattaen pienimmän rahavirtaa tuottavan yksikön periaatetta. Laskelmat on laadittu yhtiön johdon arvioiman liiketoiminnan kehityksen ja tulevaisuuden näkymien mukaisesti. Johdon arviot perustuvat toimialan pitkäaikaiseen tuntemukseen sekä yleisesti saatavilla oleviin kehitysennusteisiin. Liikearvo kohdistuu seuraaville rahavirtaa tuottaville liiketoiminnoille: Itä-Eurooppa Markkina- Segmentin euroa Suomi Pohjoismaat ja Baltian maat alueet yht. yhteinen Yhteensä Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Arvonalentumistestauksissa verrataan kunkin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevien rahavirtojen diskontattua nykyarvoa kyseisen yksikön kirjanpitoarvoon. Mikäli nykyarvo on alhaisempi kuin kirjanpitoarvo, kirjataan erotus tulosvaikutteisesti meneillään olevan vuoden kuluksi. Liiketoimintayksiköiden rahavirtalaskelmat laaditaan 5-7 seuraavalle suunnitelmavuodelle riippuen yksikkökohtaisista ennustenäkymistä. Suunnitelmajakson jälkeinen rahavirtaennuste laaditaan varovaisuuden periaatetta noudattaen siten, että liiketoiminnalle ei arvioida tulevan reaalista kasvua. Diskonttaustekijänä käytetään painotettua oman ja vieraan pääoman kustannusta (WACC, Weighted Average Cost of Capital), jossa huomioidaan riskitön korkotaso, epälikvidiyspreemio, markkinoiden tuotto-odotus, toimialakohtainen beta-arvo ja vieraan pääoman korkotaso. Näitä tekijöitä painotetaan tavoitepääomarakenteen mukaan. Oman ja vieraan pääoman kustannus ennen veroja (Pre-tax WACC) määritellään testauksissa yksikkökohtaisesti.

9 9 Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset oletukset: Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. kiviainesryhmä materiaaliryhmä Palmberg Ab Tekmanni Oy Diskonttauskorko, % (ennen veroja) 9,3 10,1 10,2 13,6 Liikevaihdon keskimääräinen kasvuprosentti 2,5 4,4 2,6 3,6 Pitkän aikavälin infl aatioprosentti 1,0 1,0 1,0 1,0 Arvonalennustestien yhteydessä laaditaan herkkyysanalyysit, joissa selvitetään keskeisimpien laskentaoletusten mahdollisten muutosten vaikutusta testituloksiin. Keskeisimmät laskentaoletukset ovat liiketoiminnan laajuus ja kannattavuus sekä diskonttaustekijä. Vuoden 2006 viimeisen neljänneksen aikana tehdyt liikearvojen arvonalennustestaukset osoittivat, että rahavirtojen nykyarvot ylittävät kaikissa liiketoimintayksiköissä kirjanpitoarvon. Liikearvon alentumiskirjauksille ei siten ollut tarvetta. Herkkyysanalyysit osoittivat, että liiketoimintaan yleisesti kuuluvat, kohtuulliset ja tavanomaiset vaihtelut keskeisissä laskentaoletuksissa eivät aiheuttaisi arvonalennustarvetta. Merkittävät, pysyviksi jäävät muutokset toiminnan laajuudessa ja kannattavuudessa saattaisivat aiheuttaa arvonalennustarvetta. 17 OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset -61 Hankintameno Merkittävimmät osakkuusyritykset: Konsernin euroa omistusosuus, % Varat Velat Liikevaihto Tilikauden tulos 2006 Genvej A/S, Tanska 50, Martin Haraldstad AS, Norja 50, Nordasfalt AS, Norja 50, Ullensaker Asfalt, Norja 50, Martin Haraldstad AS, Norja 50, Nordasfalt AS, Norja 50, Ullensaker Asfalt, Norja 50, MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET Tasearvo Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä 76 3 Käyvän arvon muutos Vähennykset Siirrot erien välillä 505 Tasearvo Myytävissä olevat sijoitukset sisältää noteerattuja ja noteeraamattomia osakkeita. Noteeratut osakkeet on arvostettu käypään arvoon alkaen ja niiden käyvän arvon muutos kirjataan suoraan omaan pääoman. Taseessa ei ollut noteerattuja osakkeita (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2005). Noteeraamattomien osakkeiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää, minkä vuoksi ne esitetään hankintahintaisina mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyinä.

10 10 19 LASKENNALLISET VEROT Laskennalliset verosaamiset Käyttöomaisuuden sisäinen kate Rahoitusleasing Maisemointivaraus Vahvistetut tappiot Eläkevelvoitteet Käypään arvoon arvostaminen 469 Muut väliaikaiset erot Laskennalliset verovelat Kertyneet poistoerot Arvonkorotukset Pitkäaikaishankkeiden tuloutus Käypään arvoon arvostaminen Muut väliaikaiset erot Laskennallinen nettoverovelka Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varat on sijoitettu pysyvästi kohdemaiden toimintoihin. 20 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Tontit Keskeneräiset työt Keskeneräiset huoneistot 367 Valmiit huoneistot Valmisteet/tavarat Ennakkomaksut Alaskirjattu vaihto-omaisuus Tehdyt alaskirjaukset PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Korolliset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Korolliset Lainasaamiset

11 11 Korottomat Myyntisaamiset Projektitulosaamiset Saamiset osakkuusyrityksiltä Verosaamiset Korkosaamiset Henkilöstökulujen jaksotukset Muut siirtosaamiset ja menoennakot Saamiset rakenteilla olevilta yhtiöiltä Muut saamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset sisältävät pääasiassa saamisia Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä. Pitkä- ja lyhytaikaisten korollisten lainasaamisten tasearvot vastaavat niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisista kirjattiin tilikauden aikana luottotappioiksi 1,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2005). 22 RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit Käteinen raha ja pankkitilit OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Osakkeiden luku euroa määrä (1 000 kpl) Osakepääoma Ylikurssirahasto Yhteensä Lemminkäinen Oyj:n osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa per osake, ja konsernin enimmäisosakepääoma on 80 miljoonaa euroa. Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysmääräisesti. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Konsernin hallussa ei ole omia osakkeita. Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Muuntoerot sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Myös ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyvät voitot ja tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet euroa Edellisten tilikausien voitto Osinkovelan peruutus 9 Osingonjako Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma taseessa Tilinpäätössiirtojen osuus voittovaroissa Jakokelpoinen oma pääoma

12 12 24 ELÄKEVELVOITTEET Etuuspohjainen eläkevelka Muut eläkevelvoitteet 27 Eläkevelka taseessa Etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden täsmäytys Rahastoitujen eläkevelvoitteiden muutos tilikauden aikana Tilikauden alussa Muuntoerot -220 Kauden työsuoritukseen perustuvat menot Korkokulut Vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot Maksetut etuudet Tilikauden lopussa Järjestelyyn kuuluvien varojen nykyarvon muutokset Tilikauden alussa Muuntoerot -171 Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot 356 Työnantajan suorittamat maksut Maksetut etuudet Tilikauden lopussa Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Varojen käypä arvo Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot Kirjaamattomat takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot Muut eläke- ja muihin velvoitteisiin liittyvät erät Eläkevelka taseessa Etuuspohjaisiin eläkkeisiin liittyvät tuloslaskelman kulut Tilikauden työsuoritukseen perustuvat eläkemenot Etuuksista johtuva velvoitteen korkomeno Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot Tappiot/voitot järjestelyn supistamisesta Taseen eläkevelvoitteen muutos Velvoite tilikauden alussa Muuntoerot -20 Työnantajasuoritukset Tuloslaskelmaan merkityt nettomääräiset erät Velvoite tilikauden lopussa Eri maissa toimivien konserniyhtiöiden eläkejärjestelyt ovat pääsääntöisesti maksupohjaisia järjestelyjä. Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä suoritettavat maksut kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat. Etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi on luokiteltu konsernin ryhmäeläkkeet, joihin liittyvien velvoitteiden nykyarvo on määritetty ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvalla menetelmällä ja järjestelyyn kuuluvat varat on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Näistä eläkevelvoitteista aiheutuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyyn osallistuvien työntekijöiden keskimääräisen jäljellä olevan työajan aikana, siltä osin kuin se ylittää 10 % järjestelyn etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvosta tai tätä suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta.

13 Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset Suomi ulkomaat Suomi ulkomaat Diskonttauskorko, % 4,5 4,5 5,0 5,0 Varojen odotettu tuotto, % 5,4 5,5 5,4 6,0 Tuleva palkankorotusolettamus, % 3,0 3,0 3,0 3,0 Eläkkeiden korotusolettamus, % 2,1 2,5 2,1 2,5 Infl aatio, % 2,0 3,0 2,0 3,0 25 VARAUKSET Luottotappio- Maisemointi- Tappiolliset Muut Yhteensä Yhteensä euroa varaus Takuuvaraukset varaukset rakennusprojektit varaukset Varaukset Muuntoerot Varausten lisäykset Kuluksi kirjatut käytetyt varaukset Käyttämättömien varausten peruutukset Varaukset Varaukset Varaukset jakautuvat Pitkäaikaisiin Lyhytaikaisiin Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että vastuusta vapautuminen edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja vastuun määrä pystytään arvioimaan luotettavasti. Takuuvaraukset lasketaan takuukulujen aikaisempina tilikausina toteutuneen tason perusteella. Mikäli konserni saa hyvityksen kuluista, joihin on varauduttu, sopimuksen perusteella aliurakoitsijalta tai materiaalin toimittajalta, kirjataan tulevasta korvauksesta saaminen, kun se on käytännöllisesti katsoen varma. Maisemointivastuista varaukset kirjataan maa-aineksen käytön mukaisesti. 26 KOROLLISET VELAT euroa Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Rahoitusleasingvelat Muu pitkäaikainen korollinen velka Lyhytaikaiset Rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset Rahoitusleasingvelkojen seuraavan vuoden lyhennykset Rakenteilla olevien yhtiöiden korolliset velat Muut lyhytaikaiset lainat Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla lainoista tulevaisuudessa aiheutuvat kassavirrat korolla, jolla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä. Diskonttaukseen käytettyjen korkojen painotettu keskiarvo on 4,04 % (3,15 % vuonna 2005).

14 14 Korollisen pitkäaikaisen vieraan pääoman erääntyminen Vuonna 2007 (2006) erääntyvät Vuonna 2008 (2007) erääntyvät Vuonna 2009 (2008) erääntyvät Vuonna 2010 (2009) erääntyvät Vuonna 2011 (2010) erääntyvät Vuonna 2012 (2011) ja sitä myöhemmin erääntyvät Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset euroa velat valuutoittain velat valuutoittain velat valuutoittain velat valuutoittain EUR DKK EEK LTL 115 NOK SEK Seuraava taulukko kuvaa konsernin lainojen alttiutta korkojen muutoksille sekä korkojen määräytymisvälejä. Taulukossa korolliset velat ovat jaoteltuna lyhennyshetken tai seuraavan korontarkistushetken mukaisesti euroa Alle vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä Lainat yhteensä Koronvaihtosopimusten vaikutus Lainat yhteensä Koronvaihtosopimusten vaikutus Korollisten velkojen efektiivisten korkojen painotetut keskiarvot Rahoituslaitoslainat 3,96 3,40 Rahoitusleasingvelat 4,43 3,54 Muut lyhytaikaiset lainat 3,76 2,51 Korollinen nettovelka Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma Rahavarat Rahoitusleasingvelat Rahoitusleasingvelat ja niiden korot erääntyvät seuraavasti Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua

15 15 Vähimmäisvuokrien nykyarvo Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Rahoitusleasingveloista tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut Rahoitusleasingvelat Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat KOROTTOMAT VELAT Pitkäaikaiset Saadut ennakot yli 1v 36 Ostovelat yli 1v Muut pitkäaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Saadut ennakkomaksut Ostovelat osakkuusyrityksille 196 Ostovelat muille Projektikuluvelat Tuloverovelat Arvonlisäverovelat Korkovelat Henkilöstökulujen jaksotus Muut siirtovelat Johdannaisten käypä arvo Velat rakenteilla oleville yhtiöille Muut korottomat lyhytaikaiset velat RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Rahoitusriskit Lemminkäinen-konsernissa riskien hallinta perustuu hallituksen hyväksymiin periaatteisiin. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on pienentää epävarmuutta, jota muutokset rahamarkkinoilla mahdollisesti aiheuttaisivat konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taseen eri eriin. Konsernin rahoitustoiminto yhdessä liiketoimintayksiköiden ja tytäryhtiöiden kanssa ovat vastuussa rahoitusriskien valvonnasta. Konsernin rahoitustoiminnon tehtävänä on valvoa ja avustaa liiketoimintayksiköitä sekä tytäryhtiöitä rahoitusasioissa siten, että konsernin rahoitustarpeet tyydytetään tehokkaalla tavalla.

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007 IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

GLOBAALIT PAIKALLISIIN RATKAISUT TARPEISIIN

GLOBAALIT PAIKALLISIIN RATKAISUT TARPEISIIN GLOBAALIT RATKAISUT PAIKALLISIIN TARPEISIIN VUOSIKERTOMUS 2010 Viisivuotiskatsaus 2008 2007 2006 Liikevaihto 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190 josta Suomen ulkopuolella % 99,4 99,3 98,1 98,2 98,5 Vienti Suomesta

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Itella-konserni tuottaa viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon palveluja. Konsernilla on toimintaa yhdessätoista maassa. Itella-konsernin emoyhtiö on Itella Oyj, jonka

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 1 (59) FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vaisalan historian paras vuosi

Vaisalan historian paras vuosi Tilinpäätös 2005 Vaisalan historian paras vuosi Pekka Ketonen Toimitusjohtaja Vuosi 2005 oli Vaisalalle myönteinen. Kysyntä elpyi vuoden aikana pari vuotta kestäneen alamäen jälkeen. Tulosparannusta ovat

Lisätiedot

Aspo Tilinpäätös 2005

Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Sisällys Lyhyesti 1 Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet Tilinpäätös Sisällys Konsernin tuloslaskelma 124 Konsernin laaja tuloslaskelma 125 Konsernitase 126 Konsernin rahavirtalaskelma 127 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 128 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45 Vuosikertomus Tilinpäätös 2008 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus........................................ 45 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma..........................................

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot