Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)"

Transkriptio

1 1 1 TIETOJA TOIMIALARYHMITTÄIN Lemminkäisen liiketoimintaan kuuluu viisi pääsegmenttiä: Päällystys- ja kiviainesryhmä, Rakennusmateriaaliryhmä, Lemcon Oy, Oy Alfred A. Palmberg Ab sekä Tekmanni Oy. Pääsegmenttien ulkopuoliset toiminnot on raportoitu kohdassa Muut toiminnot. Päällystys- ja kiviainesryhmä Päällystys- ja kiviainesryhmässä tehdään asfaltointi- ja maarakennustöitä, louhitaan ja murskataan kiviaineksia sekä tuotetaan valmisbetonia. Lisäksi ryhmällä on ympäristövaikutukset huomioon ottavia maa- ja pohjarakentamisen tuotteita ja palveluita. Rakennusmateriaaliryhmä Rakennusmateriaaliryhmä valmistaa, myy ja urakoi bitumisia kateaineita, betonisia ympäristötuotteita, porraselementtejä, mosaiikkilaattoja ja urheilupäällysteitä. Lisäksi ryhmä tuo maahan toimialoihinsa liittyviä tuotteita. Suunnittelu-, urakointi- ja huoltopalvelut ovat tärkeä osa ryhmän liiketoimintaa. Oy Alfred A. Palmberg Ab Palmberg-konserni toimii talonrakennusalalla Suomessa. Lisäksi talonrakennustoimintaa on Keski-Ruotsissa. Konsernin harjoittama uudis- ja korjausrakentaminen käsittää kilpailu-urakoinnin ja asuntojen sekä liike- ja teollisuusrakennusten perustajaurakoinnin. Tekmanni Oy Tekmanni Oy:n liiketoiminta-alueet ovat talo- ja kiinteistötekniikka ja teollisuuspalvelut. Yhtiöllä on asennus-, urakointi-, huolto- ja ylläpitopalveluita 30 paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi Tekmannilla on tytäryhtiöt Pietarissa ja Tallinnassa. Lemcon Oy Lemcon Oy on kansainvälinen projektirakentaja, jonka liiketoiminnasta yli puolet on Suomen ulkopuolella. Kotimaassa yhtiö on keskittynyt vaativiin infrakohteisiin ja projektinjohtourakointiin. Yhtiö toimii Euroopan lisäksi sekä Amerikassa että Aasiassa projekti- ja televerkkorakentajana. Kohdistamattomat erät Tuloslaskelman kohdistamattomat erät sisältävät konsernin jakamattomia kuluja. Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa verosaamisia ja lainasaamisia. Segmenteille kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja ja verovelkoja. Liiketoimintasegmentit Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. Muut toiminnot euroa kiviainesryhmä materiaaliryhmä Lemcon Oy Palmberg Ab Tekmanni Oy ja eliminoinnit Yhteensä Ulkoinen myynti Toimialaryhmien välinen myynti Liikevaihto Poistot Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Varat Velat Investoinnit Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. Muut toiminnot euroa kiviainesryhmä materiaaliryhmä Lemcon Oy Palmberg Ab Tekmanni Oy ja eliminoinnit Yhteensä Ulkoinen myynti Toimialaryhmien välinen myynti Liikevaihto Poistot Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Varat Velat Investoinnit Segmenttien välinen siirtohinnoittelu tapahtuu markkinahintaan.

2 2 2 TIETOJA MARKKINA-ALUEITTAIN Maantieteelliset segmentit Aasia, Itä-Eurooppa ja Länsi- Afrikka ja euroa Suomi Pohjoismaat Baltian maat Eurooppa Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto Varat Investoinnit Aasia, Itä-Eurooppa ja Länsi- Afrikka ja euroa Suomi Pohjoismaat Baltian maat Eurooppa Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto Varat Investoinnit Segmenttien tuotot on esitetty asiakkaiden sijaintipaikan mukaan ja varat varojen maantieteellisen sijaintipaikan mukaan. 3 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Kirjatut käyvät Kirjatut käyvät Kirjanpitoarvot arvot yhdistämisen Kirjanpitoarvot arvot yhdistämisen ennen yhdistämistä jälkeen ennen yhdistämistä jälkeen euroa Varat Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset Laskennallinen verosaaminen Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Varat yhteensä Velat ja vähemmistöosuudet Vähemmistöosuus Laskennalliset verovelat Korolliset velat Muut velat Velat yhteensä Nettovarat Hankintameno yhteensä Liikearvot yhteensä Rahavirtavaikutus Rahana maksettu kauppahinta Hankitun tytäryhtiön rahavarat Rahavirtavaikutus

3 hankittiin RK-Betoniporras Oy:n koko osakekanta ja Suonenjoen Sementtituote Oy:n porrasliiketoiminnot. Kauppojen jälkeen Lemminkäisen uusi tytäryhtiö Suonenjoen Betonituote Oy, josta vähemmistö omistaa suunnatun annin jälkeen 20 %, jatkaa pääasiassa porraselementtivalmistukseen perustuvaa liiketoimintaa hankittiin 100 % Betonitec Oy:n osakekannasta. Yhtiön toimiala on valmisbetonin valmistus hankittiin 100 % KKT-Palvelut Oy:n osakekannasta. Yhtiön toimialaan kuuluu jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus hankittiin Oulun LVI-Ykkönen Oy:n osakekannasta 75 %. Yhtiön tytäryhtiöitä ovat Helsingin LVI-Ykkönen Oy, Oulun Kylmä-Ykkönen Oy ja Oulun Saneeraus-Ykkönen Oy. Yhtiöiden toimialana on LVI-tekninen suunnittelu, LVI-asennukset ja yleiset talonrakennustyöt hankittiin Närpiön Sora Oy:n koko osakekanta. Yhtiön toimialaan kuuluu soran ja hiekan otto. Hankittujen yhtiöiden vaikutus konsernin tilikauden tulokseen ei ollut olennainen. 4 PITKÄAIKAISHANKKEITA KOSKEVIA LIITETIETOJA Hankkeista valmistusasteen mukaan tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot Keskeneräisten hankkeiden toteutuneet menot ja kirjatut voitot (vähennettynä kirjatuilla tappioilla) Saadut ennakkomaksut (suorittamattomista töistä) Hankkeita koskevat bruttosaamiset asiakkailta Hankkeita koskevat bruttovelat asiakkaille Perustajaurakoinnin vaihto-omaisuus Rakenteilla oleviin yhtiöihin tehtyjen sijoitusten ja niiltä saatujen velkojen netotus Sijoitukset rakenteilla oleviin yhtiöihin Velat rakenteilla oleville yhtiöille Perustajaurakoinnin oman käytön perusteella tilitetty arvonlisävero on vähennetty liikevaihdosta. Perustajaurakoinnin oman käytön arvonlisäveron määrä tilikaudella LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot Sijoitusten myyntivoitot Vuokratuotot Myyntien ja ostojen suojaustuotot Muut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot Sijoitusten myyntitappiot Myyntien ja ostojen suojaustappiot Muut

4 4 7 POISTOT Poistot aineellisista hyödykkeistä Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Leasingkoneet ja -kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistot aineettomista hyödykkeistä ATK-ohjelmien käyttöoikeudet Muut aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstö toimialaryhmittäin Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien eläkesitoumukset Lemminkäinen Oyj:n, Oy Alfred A. Palmberg Ab:n, Lemcon Oy:n ja Tekmanni Oy:n toimitusjohtajien on mahdollista jäädä eläkkeelle 60-vuotiaina. Muiden konserniyhtiöiden toimitusjohtajien eläkeikä on lakisääteinen. 9 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Kehitysmenot aktivoidaan, jos ne täyttävät IFRS:n aktivointikriteerit.

5 5 10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut Korkokulut Johdannaisten käyvän arvon muutostappiot Valuuttakurssitappiot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot Korkotuotot Johdannaisten käyvän arvon muutosvoitot Osinkotuotot Valuuttakurssivoitot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut, netto Nettorahoituskulut liikevaihdosta, % 0,83 0,48 Nettokorkokulut liikevaihdosta, % 0,63 0,54 Myyntien kurssierot Ostojen kurssierot Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssivoittoja ja -tappioita yhteensä Rahoituserien kurssierot OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSISTA Osuus osakkuusyritysten voitoista Osuus osakkuusyritysten tappioista TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tuloverot aikaisemmilta vuosilta Laskennalliset verot Kotimaan ja ulkomaiden tuloverot Suomi Muut maat Verotappiot Konsernilla oli ulkomaisissa tytäryhtiöissä kertyneitä vahvistettuja tappioita 21,1 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa vuonna 2005). Kaikkia verotappioita ei ole kirjattu verosaamisiksi niiden mahdolliseen käytettävyyteen liittyvän epävarmuuden vuoksi.

6 6 Kirjaamattomien verotappioiden vanhentuminen Vuonna 2007 (2006) erääntyvät Vuonna 2008 (2007) erääntyvät Vuonna 2009 (2008) erääntyvät Vuonna 2010 (2009) erääntyvät 40 4 Vuonna 2011 (2010) erääntyvät 65 Vuonna 2012 (2011) ja sitä myöhemmin vanhentuvat Tuloslaskelman verojen ja kotimaan verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Verot laskettuna Suomen verokannalla edellisestä Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö Tilikauden tappiollisten tulosten verovaikutus Muut erät Edellisen tilikauden verot Verot tuloslaskelmassa yhteensä OSAKEKOHTAINEN TULOS Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimentamaton osakekohtainen tulos Tulos ennen veroja Tilikauden verot Vähemmistön osuus Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos Keskimääräinen osakemäärä (1 000 kpl) Tulos / osake, euroa 3,87 2,57 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Keskimääräinen osakemäärä (1 000 kpl) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä (1000 kpl) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 3,87 2,57 14 MAKSETUT JA EHDOTETUT OSINGOT Maksettu osinko tilikauden aikana Edelliseltä vuodelta / osake, euroa 1,00 0,60 Edelliseltä vuodelta, yhteensä Esitetty varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi Tilikaudelta / osake, euroa 1,50 1,00 Tilikaudelta yhteensä

7 7 15 AINEELLISET HYÖDYKKEET Muut Ennakkomaksut Rakennukset Koneet aineelliset ja keskeneräiset Yhteensä Yhteensä euroa Maa-alueet ja rakennelmat ja kalusto hyödykkeet hankinnat Hankintameno Muuntoero Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoero Lisäysten kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Siirrot erien välillä Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Konsernilla ei ole käyttöomaisuuteen aktivoituja korkomenoja. Rahoitusleasingsopimuksin hankittua omaisuutta sisältyy koneisiin ja kalustoon seuraavasti: Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

8 8 16 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat Muut Ennakko- Yhteensä Yhteensä euroa Liikearvot oikeudet jaksotetut menot maksut Hankintameno Muuntoero Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoero Lisäysten kertyneet poistot -20 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Liikearvon alentumistestit laaditaan vuosittain tai aina, kun ilmaantuu viitteitä liikearvon mahdollisesta arvonalennustarpeesta. Testit laaditaan käyttöarvolaskelmina liiketoimintakohtaisesti noudattaen pienimmän rahavirtaa tuottavan yksikön periaatetta. Laskelmat on laadittu yhtiön johdon arvioiman liiketoiminnan kehityksen ja tulevaisuuden näkymien mukaisesti. Johdon arviot perustuvat toimialan pitkäaikaiseen tuntemukseen sekä yleisesti saatavilla oleviin kehitysennusteisiin. Liikearvo kohdistuu seuraaville rahavirtaa tuottaville liiketoiminnoille: Itä-Eurooppa Markkina- Segmentin euroa Suomi Pohjoismaat ja Baltian maat alueet yht. yhteinen Yhteensä Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Ab Tekmanni Oy Arvonalentumistestauksissa verrataan kunkin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevien rahavirtojen diskontattua nykyarvoa kyseisen yksikön kirjanpitoarvoon. Mikäli nykyarvo on alhaisempi kuin kirjanpitoarvo, kirjataan erotus tulosvaikutteisesti meneillään olevan vuoden kuluksi. Liiketoimintayksiköiden rahavirtalaskelmat laaditaan 5-7 seuraavalle suunnitelmavuodelle riippuen yksikkökohtaisista ennustenäkymistä. Suunnitelmajakson jälkeinen rahavirtaennuste laaditaan varovaisuuden periaatetta noudattaen siten, että liiketoiminnalle ei arvioida tulevan reaalista kasvua. Diskonttaustekijänä käytetään painotettua oman ja vieraan pääoman kustannusta (WACC, Weighted Average Cost of Capital), jossa huomioidaan riskitön korkotaso, epälikvidiyspreemio, markkinoiden tuotto-odotus, toimialakohtainen beta-arvo ja vieraan pääoman korkotaso. Näitä tekijöitä painotetaan tavoitepääomarakenteen mukaan. Oman ja vieraan pääoman kustannus ennen veroja (Pre-tax WACC) määritellään testauksissa yksikkökohtaisesti.

9 9 Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset oletukset: Päällystys- ja Rakennus- Oy Alfred A. kiviainesryhmä materiaaliryhmä Palmberg Ab Tekmanni Oy Diskonttauskorko, % (ennen veroja) 9,3 10,1 10,2 13,6 Liikevaihdon keskimääräinen kasvuprosentti 2,5 4,4 2,6 3,6 Pitkän aikavälin infl aatioprosentti 1,0 1,0 1,0 1,0 Arvonalennustestien yhteydessä laaditaan herkkyysanalyysit, joissa selvitetään keskeisimpien laskentaoletusten mahdollisten muutosten vaikutusta testituloksiin. Keskeisimmät laskentaoletukset ovat liiketoiminnan laajuus ja kannattavuus sekä diskonttaustekijä. Vuoden 2006 viimeisen neljänneksen aikana tehdyt liikearvojen arvonalennustestaukset osoittivat, että rahavirtojen nykyarvot ylittävät kaikissa liiketoimintayksiköissä kirjanpitoarvon. Liikearvon alentumiskirjauksille ei siten ollut tarvetta. Herkkyysanalyysit osoittivat, että liiketoimintaan yleisesti kuuluvat, kohtuulliset ja tavanomaiset vaihtelut keskeisissä laskentaoletuksissa eivät aiheuttaisi arvonalennustarvetta. Merkittävät, pysyviksi jäävät muutokset toiminnan laajuudessa ja kannattavuudessa saattaisivat aiheuttaa arvonalennustarvetta. 17 OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ Hankintameno Muuntoero Lisäykset Vähennykset -61 Hankintameno Merkittävimmät osakkuusyritykset: Konsernin euroa omistusosuus, % Varat Velat Liikevaihto Tilikauden tulos 2006 Genvej A/S, Tanska 50, Martin Haraldstad AS, Norja 50, Nordasfalt AS, Norja 50, Ullensaker Asfalt, Norja 50, Martin Haraldstad AS, Norja 50, Nordasfalt AS, Norja 50, Ullensaker Asfalt, Norja 50, MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET Tasearvo Lisäykset Lisäykset yritysten yhteenliittymistä 76 3 Käyvän arvon muutos Vähennykset Siirrot erien välillä 505 Tasearvo Myytävissä olevat sijoitukset sisältää noteerattuja ja noteeraamattomia osakkeita. Noteeratut osakkeet on arvostettu käypään arvoon alkaen ja niiden käyvän arvon muutos kirjataan suoraan omaan pääoman. Taseessa ei ollut noteerattuja osakkeita (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2005). Noteeraamattomien osakkeiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää, minkä vuoksi ne esitetään hankintahintaisina mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyinä.

10 10 19 LASKENNALLISET VEROT Laskennalliset verosaamiset Käyttöomaisuuden sisäinen kate Rahoitusleasing Maisemointivaraus Vahvistetut tappiot Eläkevelvoitteet Käypään arvoon arvostaminen 469 Muut väliaikaiset erot Laskennalliset verovelat Kertyneet poistoerot Arvonkorotukset Pitkäaikaishankkeiden tuloutus Käypään arvoon arvostaminen Muut väliaikaiset erot Laskennallinen nettoverovelka Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varat on sijoitettu pysyvästi kohdemaiden toimintoihin. 20 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Tontit Keskeneräiset työt Keskeneräiset huoneistot 367 Valmiit huoneistot Valmisteet/tavarat Ennakkomaksut Alaskirjattu vaihto-omaisuus Tehdyt alaskirjaukset PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Korolliset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Korolliset Lainasaamiset

11 11 Korottomat Myyntisaamiset Projektitulosaamiset Saamiset osakkuusyrityksiltä Verosaamiset Korkosaamiset Henkilöstökulujen jaksotukset Muut siirtosaamiset ja menoennakot Saamiset rakenteilla olevilta yhtiöiltä Muut saamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset sisältävät pääasiassa saamisia Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä. Pitkä- ja lyhytaikaisten korollisten lainasaamisten tasearvot vastaavat niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisista kirjattiin tilikauden aikana luottotappioiksi 1,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2005). 22 RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit Käteinen raha ja pankkitilit OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Osakkeiden luku euroa määrä (1 000 kpl) Osakepääoma Ylikurssirahasto Yhteensä Lemminkäinen Oyj:n osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa per osake, ja konsernin enimmäisosakepääoma on 80 miljoonaa euroa. Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysmääräisesti. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Konsernin hallussa ei ole omia osakkeita. Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Muuntoerot sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Myös ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyvät voitot ja tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet euroa Edellisten tilikausien voitto Osinkovelan peruutus 9 Osingonjako Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma taseessa Tilinpäätössiirtojen osuus voittovaroissa Jakokelpoinen oma pääoma

12 12 24 ELÄKEVELVOITTEET Etuuspohjainen eläkevelka Muut eläkevelvoitteet 27 Eläkevelka taseessa Etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden täsmäytys Rahastoitujen eläkevelvoitteiden muutos tilikauden aikana Tilikauden alussa Muuntoerot -220 Kauden työsuoritukseen perustuvat menot Korkokulut Vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot Maksetut etuudet Tilikauden lopussa Järjestelyyn kuuluvien varojen nykyarvon muutokset Tilikauden alussa Muuntoerot -171 Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot 356 Työnantajan suorittamat maksut Maksetut etuudet Tilikauden lopussa Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Varojen käypä arvo Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot Kirjaamattomat takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot Muut eläke- ja muihin velvoitteisiin liittyvät erät Eläkevelka taseessa Etuuspohjaisiin eläkkeisiin liittyvät tuloslaskelman kulut Tilikauden työsuoritukseen perustuvat eläkemenot Etuuksista johtuva velvoitteen korkomeno Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot Tappiot/voitot järjestelyn supistamisesta Taseen eläkevelvoitteen muutos Velvoite tilikauden alussa Muuntoerot -20 Työnantajasuoritukset Tuloslaskelmaan merkityt nettomääräiset erät Velvoite tilikauden lopussa Eri maissa toimivien konserniyhtiöiden eläkejärjestelyt ovat pääsääntöisesti maksupohjaisia järjestelyjä. Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä suoritettavat maksut kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat. Etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi on luokiteltu konsernin ryhmäeläkkeet, joihin liittyvien velvoitteiden nykyarvo on määritetty ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvalla menetelmällä ja järjestelyyn kuuluvat varat on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Näistä eläkevelvoitteista aiheutuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyyn osallistuvien työntekijöiden keskimääräisen jäljellä olevan työajan aikana, siltä osin kuin se ylittää 10 % järjestelyn etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvosta tai tätä suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta.

13 Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset Suomi ulkomaat Suomi ulkomaat Diskonttauskorko, % 4,5 4,5 5,0 5,0 Varojen odotettu tuotto, % 5,4 5,5 5,4 6,0 Tuleva palkankorotusolettamus, % 3,0 3,0 3,0 3,0 Eläkkeiden korotusolettamus, % 2,1 2,5 2,1 2,5 Infl aatio, % 2,0 3,0 2,0 3,0 25 VARAUKSET Luottotappio- Maisemointi- Tappiolliset Muut Yhteensä Yhteensä euroa varaus Takuuvaraukset varaukset rakennusprojektit varaukset Varaukset Muuntoerot Varausten lisäykset Kuluksi kirjatut käytetyt varaukset Käyttämättömien varausten peruutukset Varaukset Varaukset Varaukset jakautuvat Pitkäaikaisiin Lyhytaikaisiin Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että vastuusta vapautuminen edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja vastuun määrä pystytään arvioimaan luotettavasti. Takuuvaraukset lasketaan takuukulujen aikaisempina tilikausina toteutuneen tason perusteella. Mikäli konserni saa hyvityksen kuluista, joihin on varauduttu, sopimuksen perusteella aliurakoitsijalta tai materiaalin toimittajalta, kirjataan tulevasta korvauksesta saaminen, kun se on käytännöllisesti katsoen varma. Maisemointivastuista varaukset kirjataan maa-aineksen käytön mukaisesti. 26 KOROLLISET VELAT euroa Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Rahoitusleasingvelat Muu pitkäaikainen korollinen velka Lyhytaikaiset Rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset Rahoitusleasingvelkojen seuraavan vuoden lyhennykset Rakenteilla olevien yhtiöiden korolliset velat Muut lyhytaikaiset lainat Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla lainoista tulevaisuudessa aiheutuvat kassavirrat korolla, jolla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä. Diskonttaukseen käytettyjen korkojen painotettu keskiarvo on 4,04 % (3,15 % vuonna 2005).

14 14 Korollisen pitkäaikaisen vieraan pääoman erääntyminen Vuonna 2007 (2006) erääntyvät Vuonna 2008 (2007) erääntyvät Vuonna 2009 (2008) erääntyvät Vuonna 2010 (2009) erääntyvät Vuonna 2011 (2010) erääntyvät Vuonna 2012 (2011) ja sitä myöhemmin erääntyvät Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset euroa velat valuutoittain velat valuutoittain velat valuutoittain velat valuutoittain EUR DKK EEK LTL 115 NOK SEK Seuraava taulukko kuvaa konsernin lainojen alttiutta korkojen muutoksille sekä korkojen määräytymisvälejä. Taulukossa korolliset velat ovat jaoteltuna lyhennyshetken tai seuraavan korontarkistushetken mukaisesti euroa Alle vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä Lainat yhteensä Koronvaihtosopimusten vaikutus Lainat yhteensä Koronvaihtosopimusten vaikutus Korollisten velkojen efektiivisten korkojen painotetut keskiarvot Rahoituslaitoslainat 3,96 3,40 Rahoitusleasingvelat 4,43 3,54 Muut lyhytaikaiset lainat 3,76 2,51 Korollinen nettovelka Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma Rahavarat Rahoitusleasingvelat Rahoitusleasingvelat ja niiden korot erääntyvät seuraavasti Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua

15 15 Vähimmäisvuokrien nykyarvo Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Rahoitusleasingveloista tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut Rahoitusleasingvelat Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat KOROTTOMAT VELAT Pitkäaikaiset Saadut ennakot yli 1v 36 Ostovelat yli 1v Muut pitkäaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Saadut ennakkomaksut Ostovelat osakkuusyrityksille 196 Ostovelat muille Projektikuluvelat Tuloverovelat Arvonlisäverovelat Korkovelat Henkilöstökulujen jaksotus Muut siirtovelat Johdannaisten käypä arvo Velat rakenteilla oleville yhtiöille Muut korottomat lyhytaikaiset velat RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Rahoitusriskit Lemminkäinen-konsernissa riskien hallinta perustuu hallituksen hyväksymiin periaatteisiin. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on pienentää epävarmuutta, jota muutokset rahamarkkinoilla mahdollisesti aiheuttaisivat konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taseen eri eriin. Konsernin rahoitustoiminto yhdessä liiketoimintayksiköiden ja tytäryhtiöiden kanssa ovat vastuussa rahoitusriskien valvonnasta. Konsernin rahoitustoiminnon tehtävänä on valvoa ja avustaa liiketoimintayksiköitä sekä tytäryhtiöitä rahoitusasioissa siten, että konsernin rahoitustarpeet tyydytetään tehokkaalla tavalla.

16 16 Korkoriski Korkotason muutoksilla ei ole tavallisuudesta poikkeavaa vaikutusta konsernin liiketoimintaan. Korkotason merkittävällä nousulla saattaa kuitenkin olla haitallista vaikutusta asuntojen kysyntään. Tuloslaskelma- ja tase-eriin korkotason muutokset vaikuttavat rahoituskulujen kautta. Konsernin tavoitteena on minimoida nettokorkokulut. Konsernin korkoriski muodostuu liiketoiminnan rahoittamiseen liittyvistä laina- ja rahoitusleasingsopimuksista sekä korkojohdannaisista. Konsernin tavoitteena on pitää pitkäaikaisten lainojen kohdalla vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten lainojen suhde noin 50 % / 50 %. Tilinpäätöshetkellä kiinteäkorkoisten pitkäaikaisten lainojen osuus kaikista pitkäaikaisista lainoista oli 33 % (42 % vuonna 2005). Konserni voi ottaa pitkäaikaista lainaa sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisena. Vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten lainojen suhdetta voidaan muuttaa korkojohdannaisilla konsernilla oli koronvaihtosopimuksia sekä korko-optioita. Konserni ei sovella suojauslaskentaa korkojohdannaisiin. Valuuttariski Konsernilla on ulkomaisia nettosijoituksia useissa eri valuutoissa. Näistä merkittävimmät ovat DKK- ja NOK-määräisiä. Ulkomaiset nettosijoitukset pyritään suojaamaan 100 % niissä valuutoissa, joissa konsernin johto katsoo olevan merkittävää riskiä suojattuna oli NOK-määräinen nettosijoitus. Konserni soveltaa suojauslaskentaa ulkomaisten nettosijoitusten suojaukseen. Konsernin rahoitustoiminto on vastuussa ulkomaisten nettosijoitusten suojaamisesta sekä suojauksen operatiivisesta toteuttamisesta. Konsernin liiketoiminnan valuuttariski ei ole merkittävä. Konsernin toiminta ulkomailla perustuu pääosin paikallisten tytäryhtiöiden toimintaan. Varsinaista transaktioriskiä muodostuu lähinnä projektitoiminnasta. Projekteissa transaktioriskin osuus koko projektin sopimusmäärästä on yleensä pieni, koska merkittävä osa projektin kuluista muodostuu sopimusvaluutassa. Tällöin varsinaiselle transaktioriskille altistuu vain projektista kotiutettava kate. Liiketoiminnan valuuttariskejä pyritään suojaamaan ensisijaisesti operatiivisin keinoin, jolloin mahdollisimman suuri osa projektin kuluista pyritään sopimaan projektin sopimusvaluutan määräisenä. Jäljelle jäävä osa transaktioriskistä suojataan käyttämällä valuuttajohdannaisia. Pääsääntönä on, että 50 % seuraavan 12 kuukauden aikana ennustetusta nettopositiosta suojataan. Merkittävimmät valuutat, joissa konsernilla oli transaktioriskiä vuonna 2006, olivat USD ja RUB. Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa transaktioriskien tunnistamisesta ja suojaamisesta. Suojauksen operatiivisen toteuttamisen liiketoimintayksiköt toteuttavat konsernin rahoitustoiminnan avustuksella. Konserni ei sovella suojauslaskentaa transaktioriskin suojaukseen. Likviditeettiriski Pääperiaatteena on käyttää ylimääräinen likviditeetti lainojen lyhentämiseen. Toiminnan luonteesta johtuvan kausiluototuksen merkitys on suuri. Kausivaihtelun vaikutusta lyhytaikaiseen likviditeettiin hallitaan käyttämällä yritystodistusohjelmaa sekä luotollisia tilejä. Konsernin yritystodistusohjelman yhteismäärä oli 250 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrä oli 60,6 miljoonaa euroa. Luottoriski Lemminkäisen luottotappiot ovat aina olleet toiminnan laajuuteen nähden vähäiset. Merkittävimmät riskit tässä suhteessa liittyvät toimintaan Venäjällä. Pääsääntönä Venäjän projekteissa on rakentaminen ainoastaan ennakkomaksuja vastaan. Mikäli luottotappioriskiä poikkeuksellisesti otetaan, se on aina ennakolta suhteutettu kyseisen hankkeen kateodotuksiin. Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa luottoriskien hallinnasta. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä, vaan myyntisaatavat jakautuvat monen eri asiakkaan kesken. Hyödykeriski Konsernin päällystystoimintaan liittyy bituminhintariski. Bitumin hinta määräytyy öljyn maailman markkinahinnan mukaisesti. Konserni seuraa bituminhintariskiä. Bituminhintariski ei ole merkittävä tilinpäätöshetkellä.

17 17 29 JOHDANNAISET euroa Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Valuuttaoptiot, ostetut Valuuttaoptiot, asetetut Korko-optiot, ostetut Korko-optiot, asetetut Koronvaihtosopimukset Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta. Valuuttatermiineistä nimellisarvoltaan ,93 euroa ( ,00 euroa vuonna 2005) on kohdistettu ulkomaisen nettosijoituksen suojaamiseen. Näiden valuuttatermiinien käypä arvo oli ,43 euroa ( ,00 vuonna 2005), joka suojauslaskennan mukaisesti on kirjattu muuntoeroihin. 30 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTOJEN OIKAISUT Poistot Pakollisten varausten muutos Eläkevelvoitteiden muutos Luottotappiot myyntisaamisista Suoriteperusteisesti kirjatut rahoitustuotot ja -kulut Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot sekä muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Vähemmistöosuuden muutos Osuus osakkuusyritysten tuloksista Muuntoerot Oikaisut yhteensä MUUT VUOKRASITOUMUKSET Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasitoumukset sisältää leasingvastuita seuraavasti Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluttua Peruuttamattomat vuokrasopimukset koskevat pääosin kiinteistöjä sekä leasingvastuita. 32 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat ja niiden vakuudeksi annetut kiinnitykset ja pantit Rahalaitoslainat Annetut kiinteistökiinnitykset Annetut yrityskiinnitykset Pantatut arvopaperit

18 18 Muut omasta puolesta annetut kiinnitykset ja pantit Annetut kiinteistökiinnitykset Annetut yrityskiinnitykset Pantatut arvopaperit Muiden puolesta annetut kiinnitykset ja pantit Pantatut arvopaperit 90 Kiinnitykset ja pantit yhteensä Annetut kiinteistökiinnitykset Annetut yrityskiinnitykset Pantatut arvopaperit Takaukset Osakkuusyritysten puolesta Muiden puolesta Investointien ostositoumukset LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Lemminkäinen-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja ylin johto. Ylin johto muodostuu hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin. Liiketoimet lähipiirin kanssa Tavaroiden ja palveluiden myynti Osakkuusyrityksille 229 Ylimmälle johdolle Tavaroiden ja palveluiden osto Osakkuusyrityksiltä Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot Myyntisaamiset Osakkuusyrityksiltä Ylimmältä johdolta Ostovelat Osakkuusyrityksille 196 Ylimmän johdon työsuhde-etuudet Palkat ja lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

19 19 Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Vuosina 2006 ja 2005 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio euroa kuukaudessa. Yhtiöllä ei ole voimassaolevia optio-ohjelmia eikä muita osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä. Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja on konsernin johdon palkitsemisjärjestelmän piirissä. Palkitsemisjärjestelmä muodostuu tulokseen perustuvasta vuosipalkkiosta ja taloudellisen lisäarvon syntymiseen perustuvasta pitkäaikaisesta sitouttamisjärjestelmästä. Lemminkäisen hallitus vahvistaa palkitsemisjärjestelmän raja-arvot vuosittain. Tulokseen perustuva vuosipalkkio voi olla enintään 30 prosenttia vuoden rahapalkasta. Sitouttamisjärjestelmän mukainen palkkio voi olla enintään kuuden kuukauden rahapalkan määräinen. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen erokorvaukseen, joka vastaa 18 kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Tällöin hänen eläkkeensä on yhtiön ottaman lisäeläkevakuutuksen johdosta 60 prosenttia TEL:n mukaisesta eläkepalkasta. Lähipiirilainat Lainat osakkuusyrityksille Tilikauden alussa Muuntoerot Lainan lisäykset 470 Lainan suoritukset Tilikauden lopussa TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Olennaisia tapahtumia ei ole.

20 Osakkeet ja osuudet 20 Konsernin Emoyhtiön omistusosuus Muiden konserniomistusosuus yritysten omistusosuus, euroa % % kpl kirjanpitoarvo kirjanpitoarvo Konserniyritysosakkeet Betonitec Oy, Forssa 100,0 484 Oy Finnasfalt Ab, Helsinki 100,0 100, Fjellhamar Asfalt AS, Norja 100,0 6 Forssan Betoni Oy, Forssa 100,0 100, UAB Kelio Linija, Liettua 100,0 100,0 3 Kvalitetsasfalt i Mellansverige Ab, Ruotsi 87,5 87, Lemcon Baumanagement GmbH, Saksa 100,0 100, Lemcon Company S.A., Luxemburg 100,0 100, Lemcon Latvija SIA, Latvia 100,0 100, Lemminkäinen Betonituote Oy, Helsinki 100,0 100, ZAO Lemminkäinen Dorstroi (Lemdorstroi), Venäjä 100,0 100, Lemminkäinen Eesti As, Viro 100,0 100, Lemminkäinen Katto Oy, Helsinki 100,0 100, UAB Lemminkainen Lietuva, Liettua 99,5 99, Lemminkäinen Norge AS, Norja 100,0 100, Lemminkäinen Svenska Ab, Ruotsi 100,0 100, DP Lemminkäinen YUG, Ukraina 99,5 8 ZAO Lemruf, Venäjä 100,0 3 LMK VEJ A/S, Tanska 100,0 100, LMK VEJservice A/S, Tanska 100, Moelv Grus AS, Norja 100,0 115 Närpiön Sora Oy, Närpiö 100,0 100, Omni-Sica Oy, Helsinki 100,0 100, As Rajar Tl, Viro 100,0 100, Oy Roofi ng Ab, Helsinki 100,0 16 Sica Oy, Helsinki 100,0 100, Suonenjoen Betonituote Oy, Suonenjoki 80,0 504 Talter AS, Viro 99,6 99, TEK Holding Oy, Helsinki 100,0 100, Lemcon Oy, Helsinki 100,0 100, OOO Dom Lemcon, Venäjä 100,0 ICM International Construction Management, Unkari 85,5 467 Lemcon Argentina S.R.L, Argentiina 70,0 5 Lemcon Bauprojekt-Management GmbH, Itävalta 70,0 28 Lemcon Bulgaria EOOD, Bulgaria 70,0 3 Lemcon Canada Ltd, Kanada 70,0 1 Lemcon Columbia Ltda, Kolumbia 70,0 3 Lemcon Construction Private Limited, Intia 100,0 9 Lemcon do Brasil Ltda, Brasilia 70,0 26 Lemcon Építöipari Kft, Unkari 70,0 28 Lemcon HR Oy, Helsinki 100,0 52 Lemcon Networks Holding Oy, Helsinki 76,0 6 Lemcon Networks Oy, Helsinki 70,0 274 Lemcon Network Services Ltd, Iso-Britannia 70,0 19 Lemcon (Philippines) Inc., Filippiinit 70,0 222 Lemcon Polska Sp.Z O.O, Puola 100,0 587 Lemcon Pte Ltd, Singapore 70,0 7 OOO Lemcon Rus, Venäjä 100,0 28 Lemcon (Thailand) Ltd, Thaimaa 70,0 51 Lemcon Ukraine, Ukraina 70,0 8 Lemcon USA Corporation, Yhdysvallat 70,0 1 Lemcon Venezuela C.A., Venezuela 70,0 8 UAB Lemcon Vilnius, Liettua 100,0 979 ZAO Lemstroi, Venäjä 100,0 18 Pasila Telecom Oy, Helsinki 70,0 8

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot