Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskemat Liitetiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24"

Transkriptio

1 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25 Muun sähköliiketoiminnan tase Luettelo kirjanpitokirjoista...28 Allekirjoitukset...29 Tilintarkastuskertomus...30

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tilikauden olennaiset tapahtumat Tilikausi oli järjestyksessään kolmas, jolloin konsernilla oli kaksi voimalaitosta koko vuoden käytössä. Voimalaitosten kapasiteettia ei päästy hyödyntämään täysimääräisesti, koska sähkön markkinahinta oli pitkiä jaksoja niin matalalla, että lauhdesähköä ei kannattanut tehdä. Lisäksi turvepula rajoitti lauhdesähkön tuotantoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ilmatieteen laitoksen vuoteen 1847 ulottuvissa tilastoissa vuoden 2013 keskilämpötila oli kuudenneksi korkein. Lämmin sää vähensi kaukolämmön myyntimäärää noin 6 % vuoteen 2012 verrattuna, vaikka kaukolämpöön liitetyt rakennuskuutiot kasvoivat. Käyttöastetta alentaneiden ulkoisten tekijöiden lisäksi alkuvuodesta Keljonlahden voimalaitoksen tuotantoa rajoitti savukaasuekonomaiserin vuoto. Turpeen huono saatavuus kesän 2012 runsaiden sateiden takia heikensi konsernin tulosta 2013 merkittävästi. Heikoin turvetilanteen johdosta sähkön tuotantoa jouduttiin rajoittamaan ja kaukolämmön tuotannossa käytettiin runsaasti kivihiiltä, jonka verotus on lämmöntuotannossa korkea. Vuoden 2013 alussa nousi myös turpeen verotus lämmöntuotannossa, mikä sekin lisäsi kaukolämmön tuotantokustannusta. Tärkein keino taistelussa nousevia polttoaineveroja ja -kustannuksia vastaan on ollut puun osuuden kasvattaminen. Puun osuus polttoainekäytöstä nousikin konsernissa jälleen uuteen ennätykseen 44,5 %:iin koko polttoainekäytöstä. Puun osuuden odotetaan kasvavan tulevina tilikausina. Puuta ei kuitenkaan voida polttaa JE:n nykyisissä kattiloissa yksin, vaan se tarvitsee tuekseen turvetta tai kivihiiltä. Turpeen epävarman saatavuuden takia konserni investoi Keljonlahdelle kivihiilen käytön mahdollistavan laitteiston. Laitteisto otettiin käyttöön loppuvuodesta 2013, joten sen vaikutus konsernin tulokseen näkyy vasta 2014-tilikaudesta eteenpäin. Vesiliiketoiminnassa otettiin tuotantokäyttöön Janakan saneerattu vedentuotantolaitos. Vesiliiketoiminnan investointien painopistettä on asteittain siirretty vanhojen verkostojen saneerauksiin, jotta saneerausvelka ei enää kasvaisi. Jätevesiverkostoon tehty kunnossapito- ja saneeraustyö näkyi mm. Korpilahdella ja Tikkakoskella vähentyneinä vuotovesinä ja pienempänä pumppaustarpeena. Konsernin rahoitusasemaa parannettiin tilikauden aikana usealla toimenpiteellä. Näkyvin muutos toteutui, kun yksi kaupunkiomistajan myöntämistä lainoista (53,82 Me) muutettiin sijoitukseksi Jyväskylän Energia Oy:hyn sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi kaupunki myönsi takaukset Keljonlahden voimalaitoksen leasing-rahoitukselle. Tilikauden aikana nostettiin 45 Me pitkäaikaista lainaa, jonka avulla lyhytaikaisen velan määrää vähennettiin. Konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksissa tapahtui muutoksia. JE-Siirto Oy:n hallitukseen nimettiin konsernin toimivasta johdosta puheenjohtajaksi verkkojohtaja Kari Kautto, jäseneksi kehitys- ja viestintäjohtaja Satu Kuusinen sekä hallinnosta jäseneksi controller Juho Suikkanen. JE-Siirto Oy:n toimitusjohtajaksi nimettiin sähköverkkojen suunnittelupäällikkö Anmari Ala-Kolu, joka hoitaa toimitusjohtajuutta oman toimensa ohella. Jyväskylän Voima Oy:n hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Markku Aarnos. Emoyhtiö Jyväskylän Energia Oy:n hallituksessa koko tilikauden ajan olivat seuraavat henkilöt: pj. Markku Aarnos (11), vpj. Veijo Koskinen (10), Anna-Leena Sahindal (10), Heidi Nieminen (8), Vesa Kupari (11), Marja Komppa (9), henkilöstön edustaja Risto Ryymin (11) ja henkilöstön varaedustaja Katja Hannikainen (11). Lisäksi saakka hallituksessa olivat Rita Marttinen (5) ja Raimo Sopo (5) ja alkaen Pirkko Selin (6), Pasi Hakkarainen (5) ja Petri Nyberg (6). Lisäksi hallituksessa oli saakka Timo Kalliola (1). Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Edellä henkilöiden nimien perässä mainitut luvut kertovat henkilön osallistumiskertojen määrän hallituksen kokouksiin. Hallituksen sihteerinä toimi talousjohtaja Pasi Jalonen. Kaupunkiomistajan asettamana controllerina hallituksessa oli huhtikuuhun 2013 saakka apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto ja siitä eteenpäin kaupunginlakimies Tiina Mikkola. Konsernin johtoryhmä jatkoi kokoonpanolla: toimitusjohtaja Tuomo Kantola, asiakkuusjohtaja Tapo Lehtoranta, verkkojohtaja Kari Kautto, tuotantojohtaja Tero Saarno, kehitys- ja viestintäjohtaja Satu Kuusinen ja talousjohtaja Pasi Jalonen. 1

4 Strategian toteuttamisen kannalta tärkeää kehitysprojektien hallintaa parannettiin mm. yhtenäistämällä työvälineitä ja kouluttamalla projektipäälliköitä. Strategialähtöisiä asiakaspalvelun laatuun ja tehokkuuteen vaikuttavia uusia toteutuksia olivat mm. sähkön, lämmön ja veden kulutuksen raportointipalvelu ja häiriötiedottamisen laajennettu palvelu. Lisäksi puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun tavoitettavuutta parannettiin: palveluajat laajenivat iltoihin ja viikonloppuihin. Henkilöstön kannalta tärkeä saavutus oli se, että työtapaturmia sattui ennätyksellisen vähän. Ensi kertaa Nolla tapaturmaa -forumiin liittymisen jälkeen JE pääsi tavoitteeseen alle viisi työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Työhyvinvointiin panostettiin vuoden mittaisella terveysvalmennuksella, johon osallistui noin 110 työntekijää. Valmennus toi konkreettisia positiivisia tuloksia osallistuneiden terveydentilaan. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen tehtiin päätös Rauhalahden voimalaitoksen savukaasujen puhdistuksen uusinnasta, jonka avulla voimalaitos täyttää IE-direktiivin vaatimukset. Samalla laitosta remontoidaan muiltakin osin. Tavoitteena on pitää voimalaitos tuotannossa vuoteen 2030 saakka. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Puun osuuden lisääminen energiantuotannossa on edelleen yksi keskeisimmistä lähivuosien panostusalueista. Puu on tällä hetkellä edullisin polttoaine lämmöntuotannossa, mutta kivihiili on edullisin sähkön tuotannossa. Yhteistuotantolaitoksissa edullisuusjärjestys riippuu polttoaineen hinnan lisäksi mm. lämmön ja sähkön tuotannon suhteesta, polttoaineveroista, päästöoikeuksien hinnasta ja logistiikasta. Monesta muuttujasta johtuen edullisuusjärjestys voi muuttua nopeastikin, ja tavoitteena on myös säilyttää liikkumavara eri polttoainesuhteiden käytössä. Öljyn käytön väheneminen ja lisääntynyt sähkön ja lämmön yhteistuotantokapasiteetti ovat pienentäneet energiantuotannon muuttuvia kustannuksia. Kiinteiden polttoaineiden hintojen ja käytön kustannusten nousu oli kuitenkin voimakasta vuosina On oletettavissa, että nousu jatkuu edelleen pitkällä tähtäimellä, mutta ainakin tilapäisesti nousu näyttää hidastuneen. Kasvavia kustannuksia ei ole täysimääräisesti viety myyntihintoihin viime vuosina, koska kaukolämmön hintakilpailukyky halutaan turvata pitkällä aikavälillä. Katetaso onkin viime vuosina heikentynyt. Lähivuosina nykyinen katetaso pystyttäneen pitämään, mutta myyntihintojen noston varaan rakentuvaa katetason paranemista ei odoteta. Energiantuotannon kannattavuuden toinen olennainen tekijä katetason lisäksi on laitosten käyttöaste. Käyttöasteeseen vaikuttaa energian kysyntä, jonka kehitys riippuu lyhyellä aikavälillä eniten sähkön markkinahinnasta ja lämpötilasta. Sähkön markkinahintaa heiluttavat mm. päästöoikeuksien markkinahinta, pohjoismaiden vesitilanne, polttoaineiden hinnat, sähkön tuonti ja vienti sekä ydinvoimaloiden käyttötilanne. Lähivuosien sähkön hintaennusteet näyttävät varsin matalaa hintakehitystä. Pidemmällä aikavälillä laitosten käyttöasteeseen vaikuttavat mm. kaukolämpökuorman kehittyminen ja tuotantolaitoksiin tehtävät investoinnit. Kaukolämpökuorman kehittyminen riippuu kaukolämmön hintakilpailukyvystä suhteessa muihin lämmitystekniikoihin, rakennusten energiatehokkuuden noususta ja kaupungin kasvusta. Konsernin vaikutusmahdollisuuksien piirissä näistä muuttujista ovat lähinnä kaukolämmön hintakilpailukyky ja energiantuotantoon tehtävät investoinnit, joista huolehtimalla käyttöastetta pyritään jatkuvasti parantamaan. Vesiliiketoiminta ja konsernin kaikki verkkoliiketoiminnat ovat luonteeltaan vakaata, matalan tuottotason liiketoimintaa. Sähkö- ja kaukolämpöverkot ovat hyvässä kunnossa, ja niiden tuottotaso näyttää vakaalta. Sähköverkon sallitun tuottotason määrittelee Energiavirasto. JE:n omistaman sähköverkon sallittu tuottotaso on laskenut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Keskeiset syyt siihen ovat matala markkinakorkotaso ja JE:n sähköverkon arvon putoaminen Energiaviraston laskelmissa. Vesiverkkojen kuntoon sisältyy riskejä. Kunnossapito ja saneeraaminen vaativat mittavia investointeja vielä vuosia. Jäteveden käsittelyn ympäristövaatimukset tiukentuvat ja kustannukset nousevat, kun Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n pitää investoida mm. typenpoiston laitteisiin uuden ympäristöluvan mukaisesti. Vesiliiketoimintaan sisältyvät kustannusten nousut pyritään siirtämään veden myyntihintoihin. 2

5 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Voimalaitostuhkien hyötykäytön selvittämistä jatkettiin. JE:n omassa Tekes-hankkeessa tavoitteena on tuottaa tutkimuksen ja mallinnuksen kautta riittävä perustieto teollisen mittakaavan prosessin suunnittelemiseksi voimalaitosten tuhkissa havaittujen ja hyödynnettävissä olevien arvokkaiden raaka-aineiden talteen ottamiseksi ja kierrättämiseksi teollisuuden tarpeisiin. Kehitetylle talteenottoprosessille saatiin suomalainen patentti (FI ), ja kansainvälinen patenttihakemus pantiin vireille. Edelleen yrityskonsortion osana osallistuttiin kahteen yhteishankkeeseen, joissa tavoitteena on pienentää kaatopaikoille sijoitettavan tuhkan määrää, vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, kehittää uusia menetelmiä tuhkan ja kuonan käsittelyyn ja vahvistaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Konserni osallistui myös tuhkien REACH-rekisteröinnin suorittaneen seostuhkakonsortion ohjausryhmätyöskentelyyn. Jyväskylän Energia ja VTT:n Jyväskylän yksikkö yhdessä kolmen muun energiayhtiön ja kahden kattilavalmistajan kanssa toteuttivat puupolttoaineiden mahdollisimman suureen osuuteen tähtäävän tutkimushankkeen. Hankeen tuloksena saatujen tietojen valossa JE:n strateginen tavoite 70 %:n puuosuudesta polttoaineissa näyttäisi olevan saavutettavissa vuoteen 2020 mennessä. EU:n ilmasto- ja energiapaketin sekä energiapolitiikan muutosten vaikutusten analysointia konsernin liiketoimintaan jatkettiin ja syvennettiin osana konsernin strategiaprosessia ja strategian uudistamista. Energiateollisuus ry:n mandaatilla osallistuttiin Eurelectricin uusiutuviin energialähteisiin, hajautettuun energiantuotantoon ja biomassoihin liittyvään työryhmätyöskentelyyn sekä eurooppalaiseen edunvalvontaan. Yrityspartnerina osallistuttiin hankkeeseen, jonka tavoitteena on tutkia, saavutetaanko biomassan komposiittikonttikuljetuksiin perustuvalla logistiikkajärjestelmällä merkittäviä hyötyjä verrattuna nykyisiin järjestelmiin, ja kehittää järjestelmän toimivuutta käytännössä. Yhdessä 16 muun suomalaisen energiayhtiön kanssa selvitettiin edellytyksiä käynnistää valtakunnallinen sähköautojen latausoperaattoritoiminta. Selvitystyö huipentui Liikennevirta Oy:n perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen aivan vuoden 2013 lopussa. Aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksia ja sen kannattavuutta selvitettiin osana Jyväskylän Kangas -hanketta. 3 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Tilikauden aikana jatkettiin panostuksia konsernin kokonaisvaltaiseen, suunnitelmalliseen ja erityisesti ennakoitavien riskien hallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Riskipolitiikka ja sisäinen tarkastus olivat erityisen huomion ja suunnittelun kohteina, ja sähkön myynnin riskikäsikirja päivitettiin. Riskienhallinta keskittyy erityisesti konsernin kriittisiin menestystekijöihin: energian hankinnan kilpailukyvyn turvaamiseen, polttoainehankinnoissa onnistumiseen, liiketoimintaprosessien tekniseen toimintavalmiuteen, työturvallisuuteen, kyberturvallisuuteen, kustannustehokkuuteen, osaamisen varmistamiseen sekä tehokkaaseen markkinointiin ja myyntiin. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla tuotannon keskeytykset ja erilaiset onnettomuustilanteet. Konsernin merkittävimmät riskit kaukolämmön ja sähkön osalta ovat turpeen, kivihiilen ja puun hinta ja saatavuus sekä niiden poliittinen kohtelu, polttoainelogistiikka, tuotannon ennakoimattomat keskeytykset, päästöoikeuksien hintakehitys, sähkön markkinahinnan vaihtelu sekä kaukolämmön kilpailukyky. Veden suurimmat riskit ovat vesihuoltoverkoston huono kunto, vesijohtoverkoston saastumisriski, vedenjakelun keskeytyminen sekä viemäritulvat ja ylivuodot. Puupolttoaineiden hiilineutraalisuus tulee jatkossa todennäköisesti joltain osin loppumaan. EU on määrittelemässä biomassoille kestävyyskriteereitä, ja tämänhetkisen tiedon perusteella osa Suomessa energiantuotantoon käytettävästä puusta ei tulisi täyttämään kestävyyskriteereitä eikä siten olemaan päästöoikeuksista vapaata hiilineutraalia polttoainetta. Korkea velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat rahoitus- ja maksuvalmiusriskin sekä rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia ja taseen rakenteen vahvistamista. Korkotason nousuun on varauduttu konsernin rahoituksen riskikäsikirjan mukaisin toimenpitein.

6 Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Konsernin tilikauden tappio oli 11,4 Me. Tulos huononi edelliseen tilikauteen verrattuna 6,75 Me. Tappiollisen tuloksen syitä olivat mm. turpeen huono saatavuus ja kohonnut hinta, sähkön alhainen markkinahinta, konsernin taseessa olevien päästöoikeuksien arvonalennuskirjaus sekä aikaisempien vuosien aikana tehdyt päästöoikeuskaupat, joista tehtiin alaskirjauksia. Konsernin viime vuosina tekemät merkittävät investoinnit energiantuotantokapasiteettiin ovat kasvattaneet poistoja, leasingkuluja ja korkokuluja, ja nämä rasittavat konsernin tulosta vielä vuosia. Konsernin kyky tehdä tulosta on vaatimaton seuraavat vuodet. Tuloksen odotetaan yltävän positiiviseksi aikaisintaan tilikaudella Myös kassavirran odotetaan jäävän negatiiviseksi mittavien investointien myötä vielä seuraavat 2 3 tilikautta. Konsernin omavaraisuusaste on parantunut omistajan sijoittaman SVOP:n ansiosta, mutta edelleen se on heikko. Huonolla tasolla on myös vieraan pääoman korkea määrä suhteessa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Tunnuslukuja JE-konserni Liikevaihto t e Liikevoitto t e Liikevoitto % 3,2 8,0 6,4 Oman pääoman tuotto % neg neg neg Omavaraisuusaste % 8,4 1,1 3,0 Tunnuslukuja, emoyhtiö Liikevaihto t e Liikevoitto t e Liikevoitto % 2,4 7,4 6,2 Oman pääoman tuotto % neg neg neg Omavaraisuusaste % 16,2 7,4 7,8 4 Konsernin tunnuslukuja: Liikevaihto liiketoiminnoittain te Lämpö Sähkö Vesi Muut Investoinnit liiketoiminnoittain te Lämpö ja sähkö Vesi Muut Muut tunnusluvut liiketoiminnasta Energian myynti, konserni Lämpö (GWh) Sähkö (GWh) Vesiliiketoiminta Veden tuotanto m Veden talousmyynti m Veden tukkumyynti m Jäteveden laskutus m

7 Henkilöstö Keskimääräiset henkilöstömäärät Konserni Emoyhtiö Palkkasummat te Konserni Emoyhtiö Koko konsernin henkilöstö ja toimitusjohtaja ovat kannustinjärjestelmän piirissä. Kannustinjärjestelmän rakenteen ja kaikille yhteisen mittarin (konsernin käyttökate) on päättänyt hallitus. Toimintojen vetäjät asettavat toimintokohtaisesti muut kannustinjärjestelmän tavoitteet ja mittarit. Palkitsemisjärjestelmän mittarit liittyvät kannattavuuteen, tuottavuuteen ja esim. kehityshankkeissa onnistumiseen ja ne ovat erilaisia eri toiminnoille ja henkilöstöryhmille. Mittareiden toteuman hyväksyy toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan osalta hallitus. Palkitsemisjärjestelmän perusteella konsernissa ja emoyhtiössä maksettiin kannustinpalkkioita tilikaudelta Konsernissa kannustinpalkkioiden kokonaismäärä oli e, josta emoyhtiön osuus e. Ympäristötekijät 5 JE-konsernin ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat hallituksen hyväksymät periaatteet: Vähennämme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä Energian hankintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. JE-konserniin kuuluvilla yhtiöillä on kaikki energia- ja vesiliiketoimintaan liittyvät ympäristöluvat. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. Toimintavuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä poikkeamia ympäristöpolitiikan linjauksista. Konserni julkaisee erillisen yhteiskuntavastuuraportin yhtiön kotisivuilla. Osakeyhtiötä koskevat toimintakertomustiedot Yhtiön osakkeet Yhtiössä on 30 osaketta, joilla kaikilla on sama äänioikeus ja sama oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden voitto ,41 e siirretään edellisien kausien voitto- / tappiovarojen tilille.

8 TULOSLASKELMAT TULOSLASKELMA Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKEVAIHTO , , , ,95 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,92 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,45 Varastojen lisäys (-), vähennys (+) , , , ,39 Ulkopuoliset palvelut , , , ,40 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,24 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , , , ,47 Henkilösivukulut , , , ,43 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,56 Arvonalentumiset , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,99 6 LIIKEVOITTO , , , ,18 Rahoitustuotot- ja -kulut 6 Korko- ja rahoitustuotot 82917, , , ,80 Korko- ja rahoituskulut , , , ,32 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , , , ,52 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,34 Satunnaiset erät , , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , , , ,34 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) , ,82 Tuloverot -2116, ,33 Laskennallisen verovelan muutos , ,79 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , , ,48

9 TASEET Vastaavaa 1/2 Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö PYSYVÄT VASTAAVAT 8 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,17 Liikearvo , , , ,06 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,88 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,11 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,49 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,34 Verkostot , , , ,49 Koneet ja laitteet , , , ,11 Koneet ja kalusto , , , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,29 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,33 7 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,48 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,40 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,38 Sijoitukset yhteensä , , , ,26 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,39 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,39

10 TASEET Vastaavaa 2/2 Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,40 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,80 Saamiset muilta , , , ,27 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,47 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,37 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 5668, , , ,52 Muut saamiset , ,80 0, ,80 Siirtosaamiset , , , ,19 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,57 8 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,59 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,72

11 TASEET Vastattavaa Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö OMA PÄÄOMA 10 Osakepääoma , , , ,79 Ylikurssirahasto , , , ,18 SVOP-rahasto ,47 0, ,47 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,30 Tilikauden voitto/tappio , , , ,48 Oma pääoma yhteensä , , , ,75 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,00 KONSERNIRESERVI , ,20 9 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,17 VIERAS PÄÄOMA 11 Liittymismaksut , , , ,47 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat , , , ,00 Heikomman etuoikeuden omaava laina , , , ,35 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Laskennallinen verovelka , ,62 Muut velat , ,60 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,35 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Ostovelat , , , ,54 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,65 Muut velat , , , ,22 Siirtovelat , , , ,57 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,72

12 RAHOITUSLASKEMAT RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , , , ,34 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,52 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,74 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,22 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,39 Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/väh. (-) , , , ,65 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,56 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rahoituskuluista , , , ,32 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,48 Maksetut välittömät verot , ,29 0, ,29 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , ,43 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,43 10 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,72 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustulot 0, ,64 0, ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 0, ,00 0,00 Luovutustulot muista sijoituksista 0, ,00 0,00 0,00 Myönnetyt lainat , ,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 1997, , , ,95 Saadut korot investoinneista 0,00 0, , ,32 Investointien rahavirta (B) , , , ,45 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 0, ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , , ,00 Maksetut ja saadut konserniavustukset , ,73 Liittymismaksujen lisäys 1320, , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot , , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , , ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,73 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) , , , ,71 Rahavarat , , , ,71 Rahavarat , , , ,42 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

13 LIITETIEDOT Jyväskylän Energia Oy Jyväskylän Energia Oy on Jyväskylän kaupungin tytäryhtiö (100 %). Emoyhteisön tilinpäätös on saatavissa osoitteesta Jyväskylän kaupunki Talouskeskus Liikelaitos, Heikinkatu 3, JYVÄSKYLÄ. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Jyväskylän Energia Oy sekä tytäryhtiöt (100 %) JE-Infra Oy, JE-Siirto Oy ja Jyväskylän Energiantuotanto Oy sekä Jyväskylän Voima Oy (79,7%). Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n osakkeiden ostosta v syntyneestä konserniliikearvosta kohdistettiin päästöoikeuksiin ,58 euroa ja liikearvoon ,10 euroa. Päästöoikeuksia poistetaan käytön mukaan. Vuonna 2013 päästöoikeuksista kirjattiin käytön mukaan poistoa ,64 euroa sekä arvonalennusta ,00 euroa, joka on vuoden 2014 arvioitua käyttöä vastaavan markkinhinnan ylittävä osa. Konserniliikearvon poistoaika on 12 vuotta. Vuotuinen poisto on ,06 euroa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäiset katteet on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä poistoerot on jaettu omassa pääomassa esitettäväksi eräksi ja laskennalliseksi verovelaksi. Osakkuusyritykset ovat merkitty hankintamenon mukaisina taseeseen. 11 Oikaisu edellisen tilikauden tietoihin Tilikausille tehdyn verotarkastuksen seurauksena yhtiölle maksuunpantiin vuonna 2012 edellisille tilikausille kohdistuneita veroja ,29 euroa, jotka kirjattiin edellisten tilikausien voitto/tappio-tiliä rasittaen.

14 LIITETIEDOT 2/14 Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Vuotta Aineettomat oikeudet 10 Aineettomiin oikeuksiin sisältyvät päästöoikeudet käytön mukaan Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot leasingomaisuuteen kohdistuvat menot 15 leasingsopimuksen ennakkokorot 10 muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset ja rakennelmat Aluerakennelmat 40 Tuotannon ja jakelun laitteet Verkostot 25 Höyryputki 6 Siirrettävät lämpökeskukset 10 Mittauslaitteet 5 10 Kaukokäyttölaitteet 5 Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Vesiliiketoiminnan hankinnasta syntynyt liikearvo poistetaan 10 vuodessa, koska liikearvon tuloa tuottavan ajan katsotaan olevan vähintään 10 vuotta. Jyväskylän Energiantuotannon hankinnasta syntynyt konserniliikearvo poistetaan 12 vuoden aikana. Rauhalahden voimalaitoksen poistoaikaa on jatkettu vuoteen 2020 asti voimalaitoksen arvioidun taloudellisen käyttöajan perusteella ja näin ollen myös konserniliikearvon tuloa tuottava vaikutus on 12 vuotta. Jyväskylän Energia Oy hankki Jyväskylän Voima Oy:n osakkeita tilikaudella Hankinnasta syntyi konsernireserviä ,00 e. Hankinnalla saatiin suurempi osuus voimalaitoksen tuotantokapasiteetistä, joten konsernireservi tuloutetaan 10 seuraavan vuoden aikana. Jyväskylän Voima Oy:n pitkävaikutteisiin menoihin on aktivoitu voimalaitoksen valmistumisen yhteydessä vuosina 2010 ja 2011 yleiskuluja ,18 e, jotka kohdistuvat leasingomaisuuteen. Jyväskylän Voima Oy:n vuonna 2012 valmistuneen bioaseman ja vuonna 2013 valmistuneen hiililaitteiston rakennusaikaiset leasingsopimusten ennakkokorot on aktivoitu voimalaitoksen koneisiin ja laitteisiin. VAIHTO-OMAISUUS Polttoöljyvarastot on arvostettu FIFO-periaatteen mukaan. Puupolttoainevarasto on arvostettu hankintahinnalla. Kivihiilivarasto on arvostettu hankintahinnan keskihinnalla. Aine- ja tarvikevarastot on arvostettu muuttuvalla keskihinnalla. Keskeneräiset tilaustyöt on arvostettu hankintahinnalla. 12

15 LIITETIEDOT 3/14 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti , , , ,18 Sähkön siirto , ,58 0,00 0,00 Lämmön ja höyryn myynti , , , ,34 Veden myynti , , , ,67 Polttoainemyynti ,81 0, , ,38 Liittymismaksut , , , ,68 Tilauspalvelujen myynti , , , ,09 Muut myyntiin liittyvät tulot , , , ,61 Liikevaihto yhteensä , , , ,95 13 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , , , ,95 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratulot , , , ,48 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0, ,00 0, ,00 Tukipalveluiden myynti 0,00 0, , ,82 Päästöoikeuksien myynti 0, , , ,08 Avustukset / tuet ,21 0, ,64 0,00 Vakuutuskorvaus ,52 0, ,52 0,00 Muut tulot , , , ,54 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , , ,92 3 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,47 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,07 Lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,36 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , , , ,90 Aktivoidut palkat ja palkkiot , ,00 0,00 0,00 Aktivoidut henkilösivukulut 5 598, ,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,90 Toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot , , , ,36 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin

16 LIITETIEDOT 4/14 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liikearvo , , , ,02 Päästöoikeudet , ,85 0,00 0,00 Muut aineettomat oikeudet , , , ,71 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,57 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,08 Koneet ja laitteet , , , ,35 Verkostot , , , ,89 Koneet ja kalusto , , , ,94 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , , , ,56 Lisäpoisto, päästöoikeuksien arvonalentumisista , ,99 Konsernireservin tuloutus , ,80 5 MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT Vapaaehtoiset henkilöstökulut , , , ,20 Vuokrat , , , ,22 Toimitilakulut , , , ,36 Hallintokulut , , , , , , , ,97 14 Tilintarkastajan palkkio Tilintarkastuspalkkiot , , , ,23 Muut palkkiot 0, ,52 0,00 995, , , , ,25 6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muilta , , , ,29 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,07 Emoyhteisöltä 0,00 499,86 0,00 387,86 Muilta , , , ,58 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , , , ,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut Emoyhteisölle , , , ,29 Muille , , , ,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , , , ,32 Satunnaiset erät Konserniavustus , ,00 Satunnaiset tulot, liiketoimintakauppa 0, ,00

17 LIITETIEDOT 5/14 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos Aineettomat hyödykkeet -262,30 0,00 Rakennuksista , ,48 Verkot , ,23 Koneet ja laitteet , ,06 Koneet ja kalusto , ,13 Poistoeron muutos yhteensä , ,82 VÄLITTÖMÄT VEROT Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 2 116, ,00 Laskennallisen verovelan muutos , ,79 Välittömät verot yhteensä , ,79 8 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintameno , , , ,00 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,94 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,71 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,94 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,53 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,30 Arvonalennus , ,99 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,11 15 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,11 Aineettomiin oikeuksiin sisältyy konsernissa päästöoikeusvarallisuutta ,20 euroa. AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,49 Lisäykset tilikauden aikana , , ,26 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,49 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,53 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,41 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,94 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,50 Tilikauden suunntelman mukaiset poistot , , , ,10 Kirjanpitoarvo , , , ,34

18 LIITETIEDOT 6/14 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Koneet ja laitteet Hankintameno , , , ,61 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,17 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,78 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,32 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,35 Kirjanpitoarvo , , , ,11 Verkostot Hankintameno , , , ,96 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,85 Hankintamenot , , , ,81 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,92 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,40 Kirjanpitoarvo , , , ,49 16 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,67 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,18 Vähennykset ja siirrot tilikauden aikana 0, ,93 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,85 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,44 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,44 Kirjanpitoarvo , , , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , , ,64 Hankintamenot , , , ,64 Kirjanpitoarvo , , , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Hankintameno , , , ,11 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,51 Vähennykset tilikauden aikana , , , ,33 Kirjanpitoarvo , , , ,29 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ , , , ,33

19 LIITETIEDOT 7/14 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno , ,48 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,00 Kirjanpitoarvo , ,48 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,40 Kirjanpitoarvo , , , ,40 Muut osakkkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,36 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,02 Vähennykset kauden aikana 0, ,00 0, ,00 Hankintameno , , , ,38 Sijoitukset yhteensä , , , ,26 17 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,7 Osakkeet muissa yhtiöissä Osakkeiden lkm Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Konserniyritykset JE-Infra Oy , ,85 JE-Siirto Oy , ,07 Jyväskylän Energiantuotanto Oy ,56 Jyväskylän Voima Oy , ,48 Osakkuusyritykset KS Energiavälitys Oy , ,40 C-Ella Oy , , ,40 Muut osakkeet Energiameklarit Oy , ,85 Jyväskylän Kongressikeskus Oy , ,86 Suomen Hyötytuuli Oy ,39 JyväsSeed Fund Oy , ,00 Kiint. Oy Kuusamon Lampitropiikki ,28 Liikennevirta Oy , ,38 Osakkeet muissa yhtiöissä yhteensä ,26

20 LIITETIEDOT 8/14 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , , , ,39 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,39 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset , ,15 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,75 Saamiset , ,40 Saamiset, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluessa , ,40 18 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Saamiset , , , ,80 Saamiset , , , ,80 Saamiset, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , , , ,80 Saamiset muilta Myyntisaamiset pitkäaikaiset Saamiset , ,25 0, ,57 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,06 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana -141, ,57 0, ,57 Saamiset , ,74 0,00 0,00 Pääomalaina, Energiameklarit Oy , , , ,93 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , , , ,27 Saamiset muilta yhteensä , , , ,27 Pääomalainalle maksetaan korkoa 5 % / vuosi vain, jos yhtiön vapaa pääoma täyttää pääomalainan koron maksamiselle asetetut ehdot ( asti voimassa olleen OYL 5 luku). Lainan antaja voi halutessaan muuttaa lainan joko osittain tai kokonaan osakepääomaksi. Sitä osaa lainasta, mitä ei ole muutettu osakepääomaksi, maksetaan takaisin pääomalainojen suhteessa siltä osin kun yhtiön oma pääoma täyttää pääomalainan takaisinmaksun ehdot.

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Jyväskylän Energiantuotanto Oy Tilinpäätös 2013

Jyväskylän Energiantuotanto Oy Tilinpäätös 2013 Jyväskylän Energiantuotanto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Luettelo kirjanpitokirjoista...14

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 5 Taseet... 6 Rahoituslaskelmat... 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 9 Tilinpäätöksen liitetiedot... 11 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot