Planbeteckningar och bestämmelser planförslag Kaavamerkinnät ja -määräykset kaavaehdotus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Planbeteckningar och bestämmelser planförslag 11.4.2012 Kaavamerkinnät ja -määräykset kaavaehdotus"

Transkriptio

1 Förändringar till bestämmelser i planutkastet har märkts med röd färg. BILAGA 2 Muutokset asemakaavaluonnoksen määräyksiin verrattuna on merkitty punaisella. LIITE 2 Asuinkerrostalojen korttelialue. AK Kvartersområde för flervåningsbostadshus. Asuinpientalojen korttelialue. AP Kvartersområde för småhus. Asuinpientalojen korttelialue. Rakennukset voidaan liittää toisiinsa kevein rakentein. AP-1 Kvartersområde för småhus. Byggnaderna kan förenas med lätta konstruktioner. Erillispientalojen korttelialue. AO Kvartersområde för fristående småhus. Asuin- ja liikerakennusten korttelialue. AL Kvartersområde för bostads- och affärsbyggande. Asuin- ja liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa asuntojen yhteyteen sijoittuvia työ- ja ateljeetiloja. ATP Kvartersområde för bostads- och affärsbyggande. På området får placeras arbets- och ateljéutrymmen i anslutning till bostäderna. Palvelurakentamisen korttelialue. P Kvartersområde för servicebyggande. Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia asuntoja. Ruukintiehen rajautuva osa ei saa ylittää kerroslukua III. Joen puolella yhtenäisen julkisivun pituus ei saa ylittää 30 m. KL Kvartersområde för affärsbyggnader. På området får placeras bostäder som tjänar det huvudsakliga användningsändamålet. Våningstalet för delen som gränsar mot Bruksvägen får inte överstiga III. Längden på den sammanhängande fasaden på åsidan får inte överstiga 30 m. Teollisuus- ja palvelurakennusten korttelialue. Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. TPY Kvartersområde för industri- och servicebyggnader. Miljön ställer särskilda krav på arten av verksamhet. Liike- ja majoitusrakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia asuntoja. RM-1 Kvartersområde för affärs- och inkvarteringsbyggnader. På området får placeras bostäder som tjänar den huvudsakliga användningsändamålet. Ratsastustallien alue. E Område för ridstall. Ratsastustallien alue. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen ylläpitoa palvelevia asuntoja ja majoitustiloja. E-1 Område för ridstall. På området får placeras bostäder och inkvarteringsutrymmen som tjänar det huvudsakliga användningsändamålet. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Alueelle saa sijoittaa museotoimintaa palvelevia tiloja. ET-1 Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning. På området får placeras utrymmen för museibruk. 1

2 Lähivirkistysalue. Område för närrekreation. Puisto. Park. Metsätalousalue. Alueen käsittelyssä tulee ottaa huomioon kulttuurimaisemalliset arvot. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 :n mukaista maisematyölupaa. M-1 Skogsbruksområde. Vid åtgärder på området ska kulturlandskapsmässiga värden beaktas. Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd för miljöåtgärder enligt MBL 128. Avoimena säilytettävä peltoalue. MA Åkerområde som ska hållas öppet. Liikennealue. Trafikområde. Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. LPA ( ) Kvartersområde för bilplatser. Siffrorna inom parentesen anger de kvarter vilkas bilplatser får dörläggas till området. Autopaikkojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa ulkonäöltään avonaisen pysäköintialueen. Alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä rakenteita tai puuistutuksia. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. MA/LPA ( ) Kvartersområde för bilplatser. På området får byggas ett parkeringsområde av öppen karaktär. På området får inte uppföras fasta konstruktioner eller planteras träd. Siffrorna inom parentesen anger de kvarter vilkas bilplatser får förläggas till området. Suojaviheralue. Skyddsgrönområde. Vesialue. Vattenområde. 3 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanför planområdet. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns. Eri kaavamääräysten alaisten alueen osien välinen raja. Gräns mellan delar av områden för vilka olika planbestämmelser gäller. Eri kaavamääräysten alaisten alueen osien välinen raja, jonka sijainti on ohjeellinen. Riktgivande gräns mellan delar av områden för vilka olika planbestämmelser gäller. Ohjeellinen tontinraja. Riktgivande tomtgräns. Kaupunginosan numero Stadsdelens nummer. Korttelin numero Kvartersnummer. Kadun, tien nimi. Gatunamn, vägnamn. 2

3 Kvartersområden - Korttelialueet Rakennusala. Byggnadsyta. Rakennusala, jonka rajaus on ohjeellinen. Byggnadsyta, vars avgränsning är riktgivande. Rakennusalan rakennusoikeus kerrosneliömetreinä. 150 Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. e=0.25 Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens/byggnadsplatsens yta. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. IV Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader eller del därav. Korttelialueen osa, jolle saa rakentaa kellarin kahteen kerrokseen. keii Del av kvarter där källaren får byggas i två våningar. Korttelialueen osa, jolle saa rakentaa kellarikerroksen. ke Del av kvarter där källarvåning får byggas. Merkintä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. u2/3 Beteckningen visar hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan. Merkintä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 1/2k Beteckningen visar hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i källarvåningen för utrymme som inräknas i våningsytan. Tontille saa rakentaa yhden asunnon. 1 as. På tomten får uppföras en bostad. Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu. Beteckningen anger de byggnadsytor till vilka byggnadsrätter som anges med siffror hör. Harjan suunta. Linje som anger takåsens riktning. Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera. Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Maaperä ja käyttötarkoituksen muutoksen alaiset rakennukset on kunnostettava ennen alueen käyttöönottoa. saa-1 Område som ska saneras/iståndsättas. Marken och de byggnader vars användningsändamål ändras ska iståndsättas innan området tas i bruk. Alueella saattaa olla rakennushistoriallisia tai arkeologisia arvoja. Kunnostustoimenpiteiden På området kan finnas byggnadshistoriska eller arkeologiska värden. Museimyndigheterna ska 3

4 suunnittelussa on kuultava museoviranomaisia. höras med anledning av planeringen av iståndsättningsåtgärderna. Mahdollisesti puhdistettava/kunnostettava maaalue. Maaperän ja käyttötarkoituksen muutoksen alaisten rakennusten pilaantuneisuus on selvitettävä ja suoritettava tarpeelliset kunnostustoimenpiteet ennen alueen ja rakennusten käyttöönottoa. Alueella saattaa olla rakennushistoriallisia tai arkeologisia arvoja. Kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa on kuultava museoviranomaisia. saa-2 Område som eventuellt ska saneras/iståndsättas. Föroreningar i marken och i de byggnader vars användningsändamål ändras ska utredas och nödvändiga åtgärder för att iståndsätta området vidtas innan området och byggnaderna tas i bruk. På området kan finnas byggnadshistoriska eller arkeologiska värden. Museimyndigheterna ska höras med anledning av planeringen av iståndsättningsåtgärderna. Avoimena säilytettävä alueen osa. ma Del av område som ska bevaras öppet. Pysäköintiin varattu alueen osa. p Del av område som har reserverats för parkering. Alueen osa, jolle saa rakentaa kalatien. Kalatien rakentaminen ei saa heikentää ympäristön kulttuurihistoriallisia, maisemallisia tai arkeologisia arvoja. Kalatien suunnittelun ja rakentamisen on tapahduttava yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. ka Del av område på vilket en fiskväg får byggas. Byggandet av en fiskväg får inte försämra miljöns kulturhistoriska, landskapliga eller arkeologiska värden. Planeringen och byggandet av fiskvägen ska göras i samråd med museimyndigheterna. Vesialueen osa, jolle saa rakentaa laiturin. Alueen rajaus on ohjeellinen. la Del av område på vilket en brygga får byggas. Avgränsningen av området är riktgivande. Istutettava alueen osa. Alueella tulee suosia alueen kulttuurihistoriaa tukevaa lajistoa. Del av område som ska planteras. Vid valet av växter bör sådana arter gynnas som stöder områdets kulturhistoria. Alueen osa, jota on hoidettava puutarhamaisena. Alueella tulee suosia alueen kulttuurihistoriaa tukevaa lajistoa. puu Del av område som ska hållas i trädgårdsliknande skick. Vid valet av växter bör sådana arter gynnas som stöder områdets kulturhistoria. Alueen osa, jolle saa rakentaa leikkipuiston. Alueen rajaus on ohjeellinen. le Del av område på vilket en lekpark får byggas. Avgränsningen av området är riktgivande. Johtoa varten varattu alueen osa. Del av område som reserverats för ledning. Istutettava tai säilytettävä puurivi. Trädrad som bör planteras eller bevaras. Naturvärden - Luontoarvot Natura 2000-verkostoon kuuluva alue. Område som hör till nätverket Natura

5 Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n perusteella suojeltu eliölaji (lepakko). Indeksinumero viittaa alueen kuvaukseen kaavaselostuksessa. sl-n Del av område där en sådan djurart förekommer (fladdermus) som är skyddad med stöd av 49 i naturvårdslagen. Indexnumret hänvisar till områdesbeskrivningen i planbeskrivningen. Alueen osa, jolla sijaitsee vesilain 17 a :ssä tarkoitettu luonnontilainen vesiuoma. Noro on vesilain suojaama pintavesi, jota ei saa ojittaa tai muuten muuttaa siten, että sen säilyminen luonnontilaisena vaarantuisi. Indeksinumero viittaa alueen kuvaukseen kaavaselostuksessa. s-n Del av område på vilket en sådan bädd i naturtillstånd är belägen, som anses i 17 a i vattenlagen. En rännil är ett sådant mikrovattendrag som är skyddat med stöd av vattenlagen. Det får inte dikas u teller ändras på annat sätt så att dess bevarande i naturtillstånd äventyras. Indexnummer hänvisar till områdesbeskrivningen i planbeskrivningen. Alue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29 :n perusteella suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu luontotyyppi. Indeksinumero n viittaa alueen kuvaukseen kaavaselostuksessa. S-1-n Område som ligger på sådan naturtyp som är skyddad eller ska skyddas med stöd av 29 i naturvårdslagen. Indexnumret n hänvisar till områdesbeskrivningen i planbeskrivningen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jota on hoidettava säilyttäen luonnon ominaispiirteet. Indeksinumero viittaa alueen kuvaukseen kaavaselostuksessa. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 mukaista maisematyölupaa. luo-n Synnerligen viktigt område med tanke på mångfalden i naturen, vilket ska skötas så att dess särdrag bevaras. Indexnumret hänvisar till områdesbeskrivningen i planbeskrivningen. Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd för miljöåtgärder enligt MBL

6 Kulturvärden - Kulttuuriarvot Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus, jonka ympäristö säilytetään. Merkinnällä osoitetut korttelialueet muodostavat yhdessä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävän ruukkikokonaisuuden, jonka osia ovat rakennukset ja niitä ympäröivät pihat ja viherympäristö. Alueella voidaan harjoittaa suojeluarvoja vaarantamatonta toimintaa, kuten majoitusta, pienteollisuutta, liiketoimintaa ja kulttuuritoimintaa. Rakennuksissa suoritettavien korjausja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että ruukkikokonaisuuden rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa. Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 :ssä tarkoitettua lupaa. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia. /s Kulturhistoriskt värdefull områdeshelhet vars miljö bevaras. Kvartersområdena som anvisats med beteckningen bildar tillsammans en kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefull brukshelhet som består av byggnader med omgivande gårdsplaner samt grönomgivning. Inom området kan idkas verksamhet som inte äventyrar skyddsvärdena, såsom boende, småskalig industriverksamhet, affärsverksamhet och kulturverksamhet. De reparationer och ändringar av byggnader, ändringar av bruksändamål samt kompletterande byggnad och åtgärder som utförs inom området bör vara sådana att brukhelhetens byggnadshistoriskt, kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla karaktär bevaras. På området får inte genomföras åtgärder som minskar dess skyddsvärde. Byggnader får inte rivas utan tillstånd som avses i MBL 127. Museimyndigheterna ska höras med anledning av åtgärder och planer i området. Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus. Merkinnällä osoitetut korttelialueet muodostavat yhdessä /s-merkittyjen korttelien kanssa kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävän ruukkikokonaisuuden, jonka osia ovat rakennukset ja niitä ympäröivät pihat ja viherympäristö. Alueella suoritettavan täydennysrakentamisen on muodostettava yhdessä ruukkialueen historiallisten kerrostumien kanssa sopusointuinen kokonaisuus. Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 :ssä tarkoitettua lupaa. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia. /s-1 Kulturhistoriskt värdefull områdeshelhet. Kvartersområdena med denna beteckning bildar tillsammans med de /s-betecknade kvarteren en kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefull brukshelhet som består av byggnader med omgivande gårdsplaner samt grönomgivning. Kompletteringsbyggande som genomförs på området ska bilda en harmonisk helhet tillsammans med bruksområdets historiska skikt. Byggnader får inte rivas utan tillstånd som avses i MBL 127. Museimyndigheterna ska höras med anledning av åtgärder och planer i området. Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia. Indeksinumero viittaa alueen kuvaukseen kaavaselostuksessa. sm-n Del av område där det finns en fast fornlämning som är fridlyst med stöd av forminneslagen. Det är med stöd av fornminneslagen förbjudet att schakta, täcka, göra ändringar eller andra ingrepp i området. Museimyndigheterna ska höras med anledning av åtgärder eller planer i området. Indexnumret hänvisar till områdesbeskrivningen i planbeskrivningen. 6

7 Rakennustaiteellisesti, kyläkuvallisesti ja historiallisesti arvokas rakenne. Rakennetta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä eikä käyttötarkoituksen muutoksia, jotka heikentävät rakenteen kulttuurihistoriallista arvoa tai ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöiden tulee perustua rakenteen historian, alkuperäistoteutuksen, muutosvaiheiden ja säilyneisyyden tuntemukseen ja tarkoituksenmukaisiin selvityksiin. Korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää rakenteen ominaisluonne ja erityispiirteet ottaen huomioon alkuperäiset tai niitä vastaavat rakenteet, rakennusosat, yksityiskohdat, materiaalit ja väritys. Rakenneosia tulee korjata ja tarvittaessa uusia siten, että rakenteet, materiaalit ja työtavat vastaavat säilynyttä alkuperäistoteutusta tai ovat muuten rakenteen ominaispiirteisiin sopivia. Korjaus- ja muutostöissä on kuultava museoviranomaisia. sr Arkitektoniskt, historiskt värdefull struktur som också är värdefull för bybilden. Strukturen eller del av den får inte rivas och sådana reparations-, ändrings- och tillbyggnadsarbeten eller ändringar av användningsändamålet får inte utföras, vilka försämrar strukturens kulturhistoriska värde eller dess särdrag. Reparations- och ändringsarbeten ska baseras på kännedom om av strukturens historia, dess ursprungliga förverkligande, ändringsskeden och i vilken grad den bevarats samt på ändamålsenliga utredningar. Vid reparations- och ändringsarbeten ska strukturens karaktär och särdrag bevaras så att ursprungliga eller motsvarande konstruktioner, stuktursdelar, detaljer, material och färgsättning beaktas. Struktursdelar ska repareras och vid behov förnyas så att konstruktionerna, materialen och arbetssätten motsvarar det bevarade ursprungliga förverkligandet eller på annat sätt anpassas till strukturens särdrag. Museimyndigheterna ska höras vid anledning av reparations- och ändringsarbeten. Rakennustaiteellisesti, kyläkuvallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä eikä käyttötarkoituksen muutoksia, jotka heikentävät rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa tai ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöiden tulee perustua rakennuksen historian, alkuperäistoteutuksen, muutosvaiheiden ja säilyneisyyden tuntemukseen ja tarkoituksenmukaisiin selvityksiin. Korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen ominaisluonne ja erityispiirteet ottaen huomioon alkuperäiset tai niitä vastaavat rakenteet, rakennusosat, yksityiskohdat, materiaalit ja väritys. Rakennusosia tulee korjata ja tarvittaessa uusia siten, että rakenteet, materiaalit ja työtavat vastaavat säilynyttä alkuperäistoteutusta tai ovat muuten rakennuksen ominaispiirteisiin sopivia. Rakennuksessa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita sisätiloja, joiden suojeluarvot ohjaavat tilojen käyttöä. Sisätiloja koskevien toimenpiteiden yhteydessä sekä korjaus- ja muutostöissä on kuultava museoviranomaisia. sr-1 Arkitektoniskt, historiskt värdefull byggnad som också är värdefull för bybilden. Byggnaden eller del av den får inte rivas och sådana reparations-, ändrings- och tillbyggnadsarbeten eller ändringar av användningsändamålet får inte utföras, vilka försämrar byggnadens kulturhistoriska värde eller dess särdrag. Reparations- och ändringsarbeten ska baseras på kännedom om av byggnadens historia, dess ursprungliga förverkligande, ändringsskeden och i vilken grad den bevarats samt på ändamålsenliga utredningar. Vid reparations- och ändringsarbeten ska byggnadens karaktär och särdrag bevaras så att ursprungliga eller motsvarande konstruktioner, byggnadsdelar, detaljer, material och färgsättning beaktas Byggnadsdelar ska repareras och vid behov förnyas så att konstruktionerna, materialen och arbetssätten motsvarar det bevarade ursprungliga förverkligandet eller på annat sätt anpassas till byggnadens särdrag. Byggnaden har värdefulla interiörer, vilkas användning styrs av deras skyddsvärden. Museimyndigheterna ska höras vid åtgärden som gäller interiörerna samt med anledning av reparations- och ändringsarbeten. Kyläkuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Korjaus- tai muutostöiden yhteydessä on säilytettävä rakennuksen luonne. Korjaus- ja muutostöissä on kuultava museoviranomaisia. sr-2 Byggnad som är kulturhistoriskt värdefull och värdefull med hänsyn till bybilden. Vid reparations- eller ändringsarbeten ska byggnadens karaktär bevaras. Museimyndigheterna ska höras med anledning av reparations- och ändringsarbeten. 7

8 Historialliseen ympäristöön sijoittuvan uudisrakennuksen rakennusala. Rakennuksen on sopeuduttava massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan ja väritykseltään ympäristöönsä. su Byggnadsyta för nybyggnad som ligger i historisk miljö. Byggnadens dimensionering, fasadmaterial och färgsättning ska anpassas till miljön. Historialliseen ympäristöön sijoittuvan piharakennuksen rakennusala. Rakennuksen on sopeuduttava massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan ja väritykseltään ympäristöönsä. st Byggnadsyta för gårdsbyggnad som ligger i historisk miljö. Byggnadens dimensionering, fasadmaterial och färgsättning ska anpassas till miljön. Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. t Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras. 8

9 Gator, vägar och allmänna platser - Kadut, tiet ja yleiset alueet Katualue. Gatuområde. Katuaukiona kehitettävä katualue. Gatuområde som utvecklas som öppen plats. Historiallinen tie. Katuosuuden suunnittelussa ja ylläpidossa on otettava huomioon ja edistettävä sen kulttuurihistoriallisia ja taajamakuvallisia arvoja. km Historisk väg. Vid planering och underhåll av gatan ska dess kulturhistoriska värden och värden för tätortsbilden beaktas och främjas. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. pp För gång- och cykeltrafik reserverad gata. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. Tontilleajo sallittu. pp/t För gång- och cykeltrafik reserverad gata. Körning till tomten tilllåten. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu yhteys, jonka sijainti on ohjeellinen. Ratsastus sallittu. pp/he För gång- och cykeltrafik reserverad allmän förbindelse, läget är riktgivande. Ridning tillåten. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. För allmän gångtrafik reserverad del av område. Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu yhteys, jonka sijainti on ohjeellinen. För gång- och cykeltrafik reserverad allmän förbindelse, läget är riktgivande. Ajoyhteys. ajo Körförbindelse. Ajoyhteys, jonka sijainti on ohjeellinen. ajo Körförbindelse, läget är riktgivande. Ajoyhteys, joka on tarkoitettu yksinomaan hevostallin huoltoliikenteeseen. Ajo-1 Körförbindelse, som är endast för servicetrafik av häststallen. Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. Liittymien pitäminen on sallittu vain kaavassa osoitetuissa kohdissa. Ungefärligt läge för utfart. Utfarter är tillåtna endast på ställen som anvisats i planen. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden. 9

10 Allmänna bestämmelser: Området är i sin helhet en kulturmiljö av riksintresse (RKY-2009) och också en värdefull kulturmiljö på landskapsnivå. Området ingår i ett värdefullt inventerat landskapsområde av riksintresse (Svartådalens kulturlandskap). Miljön ska bevara sin ursprungliga karaktär och där byggnaderna är fritt placerade i den omgivande naturen. Gårdsplanerna ska bevaras öppna och oingärdade. Det är förbjudet att inhägna kvarteren. Gamla gårdsbyggnader med skyddsbeteckning ska bevaras och rustas upp. Växtligheten på tomterna bör i första hand bestå av träd i naturtillstånd och traditionella trädgårds- och nyttoväxter. Obyggda kvartersområden ska hållas i vårdat skick och planteras vid behov. Trädbeståndet i området ska skötas kontinuerligt så att det bevarar sin landskapsmässiga betydelse. Rutterna för gång- och cykeltrafik som reserverats i park- och friluftsområden samt körförbindelserna bör anläggas i harmoni med landskapets former. Växtligheten längs rutten ska bevaras och efter eventuella kommunaltekniska installationer återställas i sitt ursprungliga skick. En för miljön lämplig typ av parklyktstolpar bör användas för belysningen. Miljön med sina byggnader och gårdplansutrymmen ska iståndsättas, skötas och användas så att det kulturhistoriska värdet i helheten bevaras. Gårdsområdena i anslutning till de före detta industribyggnaderna representerar också betydande industrihistoriska värden. När gårdsområdena iståndsätts och förnyas ska arbetet anpassas till miljön så att områdets naturliga vegetation, rutter, ytmaterial, konstruktioner och utrustning beaktas. Åtgärderna ska baseras på god kännedom om och ändamålsenliga utredningar av de olika skedena i området och de särdrag och den karaktär som dessa avspeglar. På AO-, AP- och AL- kvartersområdena får utöver den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen byggas 50 m 2 -vy för gårdsbyggnader för var och en bostad. Byggnaderna ska i första hand placeras på st-byggnadsyta som anvisats i planen. Byggnaderna ska till dess position, utformning, fasadmaterial och färgsättning anpassas till sin miljö. Följande åtgärder ska vidtas i planeringsområdet så att riktvärdena för trafikbuller enligt statsrådets beslut 993/1992 inte överskrids: I kvarter 102 ska gårdarnas vistelseområden skyddas för trafikbuller från Landsväg 111 med en jordvall eller ett bullerstaket. Fasaderna mot landsvägen ska förses med minst 30 db ljudisolering. I kvarteren 105, 113 och 116 ska gårdarnas vistelseområden placeras i förhållande till byggnaderna så att byggnaderna dämpar trafikbullet från Landsväg 111. Fasaderna mot landsvägen ska förses med minst 25 db ljudisolering. Inom detta detaljplaneområde ska tomtindelningen vara separat. Denna detaljplanekarta med tillhörande betämmelser och beteckningar kompletteras av bestämmelserna om byggnadssättet. Krav på bilplatser: 2 bp / fristående småhus 1,5 bp / övrig bostad 1 bp / 60 m 2 -vy specialvarubutik, restauranglokal och annat affärs- och kontorsutrymme 1 bp / 100 m 2 -vy arbetsutrymme 1 bp / 200 m 2 -vy konferens- och utställningsutrymme Yleiset määräykset: Alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti (RKY-2009) ja maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alue sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaksi inventoituun maisema-alueeseen (Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat). Ympäristön tulee säilyttää alkuperäinen luonteensa, jossa rakennukset sijaitsevat vapaasti ympäröivässä luonnossa. Piha-alueet tulee säilyttää avoimina ja aitaamattomina. Korttelin rajojen aitaaminen on kielletty. Vanhat säilytettäviksi merkityt piharakennukset tulee säilyttää ja kunnostaa. Pihakasvillisuutena on suosittava luonnonvaraisia puita ja perinteisiä puutarha- sekä hyötykasveja. Rakentamattomat korttelialueet on pidettävä hoidetussa kunnossa ja tarvittaessa istutettava. Alueen puustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle puisto- ja virkistysalueilla varatut reitit ja ajoyhteydet tulee toteuttaa maaston muotoihin sovitettuina. Reittiä reunustava kasvillisuus tulee säilyttää ja mahdollisten kunnallisteknisten asennusten jälkeen palauttaa alkuperäiseen asuunsa. Valaisimena tulee käyttää miljööseen sopivaa puistovalaisintyyppiä. Ympäristöä rakennuksineen ja pihatiloineen tulee kunnostaa, hoitaa ja käyttää niin, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Entisten teollisuusrakennusten piha-alueisiin liittyy myös merkittäviä teollisuushistoriallisia arvoja. Piha-alueiden kunnostus- ja uudistustöiden tulee sopia ympäristöön ottaen huomioon alueen luonteenomainen kasvillisuus, kulkuväylät, pintamateriaalit, rakenteet, rakennelmat ja varusteet. Toimenpiteiden tulee perustua alueen käytön eri vaiheiden seurauksena syntyneiden erityispiirteiden ja ominaisluonteen hyvään tuntemukseen ja tarkoituksenmukaisiin selvityksiin. AO-, AP- ja AL- korttelialueille saadaan asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 50 k-m2 piharakennuksia kutakin asuntoa kohden. Rakennukset on ensisijaisesti sijoitettava kaavassa osoitetuille st-rakennusaloille. Rakennusten on sopeuduttava sijainniltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan ja väritykseltään ympäristöönsä. Kaava-alueella on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin, jotta valtioneuvostonpäätöksen 993/1992 mukaisia melun ohjearvoja ei ylitetä: 10

11 Korttelissa 102 pihojen oleskelualueet on suojattava Maantien 111 melultamaavallilla tai meluaidalla. Maantien puoleisten julkisivujen äänieristävyyden on oltava vähintään 30 db. Kortteleissa 105, 113 ja 116 tonttien oleskelualueet tulee sijoittaa rakennuksiin nähden siten, että rakennukset vaimentavat Maantien 111 liikennemelua. Maantien puoleisten julkisivujen ääneneristävyyden on oltava vähintään 25 db. Tällä asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen. Tätä asemakaavakarttaa ja siihen liittyviä määräyksiä ja merkintöjä täydentää rakennustapaohje. Autopaikkavaatimus: 2 ap / erillispientalo 1,5 ap / muu asunto 1 ap / 60 k-m2 erikoistavarakauppaa, ravintolatilaa ja muuta liike- ja toimistotilaa 1 ap / 100 k-m2 työtilaa 1 ap / 200 k-m2 kokous- ja näyttelytilaa 11

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader.

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader. 1 (5) KAAVAMÄÄRÄYKSET PLANEBETECKNINGAR 905 971, Yttersundom Merkintä Selitys Asuinpientalojen korttelialue. - Tontit saa rajata korkeintaan 1.2 metriä korkealla säle- tai pensasaidalla. Kvartersområde

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 :7 90 0 7 9 0 : 8 7 0 9 0 0 9 8 8 0 0: 7 0: 8 0 0 :7 0 0:9 9 : 8 09 09 0 09 09 08 07 0 0 0 0 0 9 0 0 0 : 07 9 99 0 8 8 00 0 KAAVAAN A-9 LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkintä

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

16.6.2015 VEI 1 : 4 000 M-1 KTY KTY-1 VL-2. KTY IV e=0.4 VL-1 KTY-1 KTY VL-2 VL-2 KTY VL-1. 0 50m 100m 200m. e=0.4. e=0.4. e=0.3 ju 25. I e=0.

16.6.2015 VEI 1 : 4 000 M-1 KTY KTY-1 VL-2. KTY IV e=0.4 VL-1 KTY-1 KTY VL-2 VL-2 KTY VL-1. 0 50m 100m 200m. e=0.4. e=0.4. e=0.3 ju 25. I e=0. Lassasvägen Lassintie Yht. Smf. Sabbelinmäki Sabbelsbacken Bondevägen M-1 Södermanintie Höstvedentie Talonpojantie Södermansvägen V MA TY ju 25-1 VL-2 res s-1 TY ju 25 V huom KAVNKONEENKATU huom LAAJAMETSÄNTE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

KITEE RAKENNUSKAAVA JOENSUUSSA 30 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1977 ARKKITEHTITOIMISTO ERKKI HELASVUO KY KAAVA 07 SIVU 1/6

KITEE RAKENNUSKAAVA JOENSUUSSA 30 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1977 ARKKITEHTITOIMISTO ERKKI HELASVUO KY KAAVA 07 SIVU 1/6 KAAVA 07 SIVU 1/6 KITEE RAKENNUSKAAVA Rakennuskaavan laajennuksella muodostuvat Kiteen kunnan Päätyen kylän korttelit 6001...6006 ja 6008...6035 sekä tie-, puisto-, urheilu-, liikenne-, maatalous- ja vesialueet.

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0.

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0. enttämestarintie Häkkilinnuntie 28:136 54:2 26:274 26:273 28:142 28:151 VL 224 urh_p YYU_p p_p tk_p I e=0.40 38 tä pp le 231 229 223 222 ET Teema: Ajantasakaava_1000 Mittakaava: 1:1500 50 m Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h.

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h. : -0- -0-0 -0- -0- -0- -0- - -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-0 -0-0 -0 Hallitie Urheilutori Kenttämiehentie Uimarintie Mehtimäenaukio Kisapolku Kuntopolku Rautiaisentie Siltakatu Varpusentie

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: AK AKR P-3 P-4 Y VL LT LV LP LPA EV W Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja/tai

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

Inkilänportin asemakaavaluonnos LIITE 1 Ingvalsportens detaljplaneutkast BILAGA 1 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE UPPFÖLJNINGSBLANKETT FÖR DETALJPLANEN

Inkilänportin asemakaavaluonnos LIITE 1 Ingvalsportens detaljplaneutkast BILAGA 1 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE UPPFÖLJNINGSBLANKETT FÖR DETALJPLANEN Inkilänportin asemakaavaluonnos LIITE 1 Ingvalsportens detaljplaneutkast BILAGA 1 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE UPPFÖLJNINGSBLANKETT FÖR DETALJPLANEN Inkilänportin asemakaavaluonnos LIITE 2 Ingvalsportens

Lisätiedot

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ;

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ; Piirustus n:o 4980, päivätty 1.6.1993, muutettu 19.8.1994; 9.1.1995; 12.9.1995; 10.10.19955 Espoo 20, 21, 22, 26, 40 ja 46 kaupunginosat Keskuspuisto I Osayleiskaava Mittakaava 1:4000 OSAYLEISKAAVAMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN.

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUU 13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA KORTTELIT 690-729 SEKÄ

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

SELOSTUS Teilipolun_muutos 1 LIETO KIRKONSEUTU TEILIPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Teilipolun_muutos 1 LIETO KIRKONSEUTU TEILIPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Teilipolun_muutos L:\KAAA\TEXT\KAAASEL\07\_0_Teilipolun_m.docx\PS TEILIPOLUN ASEMAKAAAN MUUTOS KAAAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAOITUS JA TEKNISET PELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09 Kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

AO AO AO AO LV-2 37:68 37:61 37:63 37:64 37:66 37:60 37:42 37:42 85:70 85:25 85: Kontiola 878:1 878:3 4 JUSSINRAITTI. e =0.25. Iu1/2. luo.

AO AO AO AO LV-2 37:68 37:61 37:63 37:64 37:66 37:60 37:42 37:42 85:70 85:25 85: Kontiola 878:1 878:3 4 JUSSINRAITTI. e =0.25. Iu1/2. luo. 73 376 5 375 4 4 3 3 93 5 70 7 93 64 6 0 60 7 9 6 55 6 9 59 65 95 99 37 58 63 5 95 9 37:4 37:60 37:66 37:64 37:63 37:6 37:68 37 85:8 878: 878:3 85:70 85:5 37:4 90 05 06 07 08 09 0 3 4 7 8 8 9 0 5 6 5 7

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Karl Nilsson; Gustaf Welander; Ragnar Pettersson; Kristian Jensèn

Karl Nilsson; Gustaf Welander; Ragnar Pettersson; Kristian Jensèn Liite 1. Suojeltavat rakennukset Kortteli 714 Kortteli 715 Tonttirakennus Rakennusvuosi Suunnittelija Perustelut 4-1 1905; 1935 (laajennus) Karl Nilsson; Gustaf Welander 1935 tehty laajennus on muuttanut

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. A S E M A K A A V A M E R K I N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : AO AL AL-8 P P-1 K VP VL LR LV LPY LPA-4 SM Erillispientalojen korttelialue. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuin-,

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++ NIITTYLAHTI Opistonportti ; 87 Niittylahdentie ΧΠΥΧΠΜϑςΘ ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ ΩΝςς ΩΩΤΜΩΛΧ Κ ΚΤςΘΜΘΩΝΩ / 88 ΩΩςΧΤϑΩΤΚΠΡΘΝΜΩ. ς ;. 8 ΧΛΘ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ #4 #. ΥΤ ΥΤ Χ Ω Ω 0ΚΚςς[ΘΡΚΥςΘ 4ϑςΘΤΚΠΜΩΛΧ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ ΧΠΥΧΠΜϑςΘ

Lisätiedot

Kvartersområde för friståendesmåhus. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av grönrum på 10 % av byggrätten

Kvartersområde för friståendesmåhus. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av grönrum på 10 % av byggrätten ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET BETECKNINGAR 0CH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN A AP Asuinrakennusten korttelialue. Kvartersområde för bostadshus. Asuinpientalojen korttelialue. Kvartersområde för småhus.

Lisätiedot

VL 24 AO-33 AO-33 AO-33

VL 24 AO-33 AO-33 AO-33 Mesipolku olku Vanha valtatie Karhunsammalpuisto Karhunkaarenpuisto Turkkipolku Taljapolku Mesikämmenentie AP VL ET 23 22 AP VL- VL 2 2 VL 9 e=.3 AP VL- e le p Tonttijaon ote Mesikämmenentie 11 1 12 13

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

9: :13 11:0 9:1 2: m

9: :13 11:0 9:1 2: m 8 6 4 6 2 2 1 4 13 7 3 2 4 6 9 18 7 2 7 7 1 4 3 6 1 2 7 7 7 2 4 19 1 7 6 2 3 8 3 8 8 2 3 9 1 8 9 8 4 19 1 2 6 3 9 4 1 7 1 2 1 7 13 7 13 9 18 6 19 2 18 2 1 2 13 7 7 18 2 1 7 3 3 2 1 2 19 3 7 19 2 18 4 7

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER.

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Kirkkonummi KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA Kyrkslätt KYLMÄLÄ DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET. DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. AO ERILLISPIENTALOJEN ASUNTOALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014

OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014 OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014 Korkeusjärjestelmä N60 ja koordinaattijärjestelmä kkj3 NASTOLAN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot