TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2"

Transkriptio

1 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

2 Perusturvalautakunta Liite 1

3 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN JOHDANTO Tämä raportti täydentää Perusturvalautakunnassa käsiteltyä raportin ensimmäistä osaa. Työryhmä kokoontui vuonna 2013 yhteensä kolme kertaa ja vuonna 2014 kaksi kertaa. Samaan aikaan tapahtui merkittäviä muutoksia maakunnallisella ja valtakunnan tasolla, jotka vaikuttavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Maakunnallisella tasolla päätettiin Uuden sairaalan rakentamisesta ja valtakunnallisella tasolla tehtiin päätös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä alusta lukien. Samaan aikaan on myös tehty tai on vireillä lukuisia lakimuutoksia, jotka vaikuttavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Uusi sairaala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tehnyt päätöksen uuden sairaalan rakentamisesta. Uuden sairaalan hankesuunnittelu aloitettiin syksyllä 2012 ja arvioitu valmistumisaika on vuosi Uuden sairaalan suunnittelun lähtökohtana ovat potilaan tutkimus, hoito ja kuntoutus, jotka ovat toiminnan keskiössä. Suunnittelu tapahtuu potilas- ja toimintalähtöisesti. Toiminnassa painotetaan avohoitoa, päivä- ja kotisairaalatoimintaa. Hoidossa toteutetaan standardoituja prosesseja. Tämä mahdollistaa tilojen vähentämisen noin 30 % pienemmäksi nykyiseen verrattuna, mikä vähentää samalla sairaansijojen määrää ja henkilökuntaa. Henkilökuntavähennyksen mahdollistaa myös palveluprosessien uudistaminen ja niiden sujuvuuden lisääminen sekä nykyaikaisen tekniikan käyttöönotto. Henkilöstön työpanos keskitetään ydintehtävän hoitamiseen ja edistetään moniosaajuutta. Muita uuden sairaalan rakentamisessa huomioitavia asioita ovat: talotekniikassa parempi energiatehokkuus, uudenlainen logistiikka kaikissa palveluissa, tietojärjestelmien kehittäminen sekä standardoidut valikoimat materiaaleissa ja aineissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen Suomessa on menossa tämän vuosisadan merkittävin uudistus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut. Kansallisella ohjauksella varmistetaan, että uudistuksella myös supistetaan kestävyysvajetta. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta aloitetaan Uudessa mallissa erotetaan toisistaan palvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen. Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali- ja terveysalueella. Sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymä vastaa siitä, että alueella asukkaat ja muut palveluihin oikeutetut saavat tarvitsemansa palvelut. Lähtökohtana on lähipalvelujen turvaaminen. Uuden järjestämislain linjausten mukaisesti palveluja voidaan keskittää vain,

4 3 mikäli palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät keskittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisalueet perustetaan nykyisten erva -alueiden pohjalle ns. sote -alueet. Sote -alueen hallintomalli on kuntayhtymä. Jokainen kunta kuuluu yhteen viidestä sote -alueesta. Kunnilla on edustus sote -alueen ylimmässä toimielimessä (yhtymäkokous tai yhtymävaltuusto). Eri ryhmien edustus toimielimessä turvataan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Palvelujen tuottamisvastuu on tuottajakuntayhtymillä. Tuottamisvastuu voi olla myös vastuukunnalla, jos alueen kunnat niin yksimielisesti sopivat. Tuottajalla tulee olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sosiaali- ja terveyspalveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Nämä tehtävät edellyttävät omaa henkilöstöä ja muita voimavaroja. Järjestämisalue tekee päätöksen siitä, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat tuottamisvastuussa. Ne voivat järjestämispäätöksen mukaisesti edelleen tuottaa palveluja itse tai hankkia palveluja myös muutoin, kuten järjestöiltä, yrityksiltä tai palveluseteliä käyttämällä. Järjestämisalueella voi olla tuottamisvastuu tukipalveluista ja vain poikkeustapauksessa joistakin muista palveluista. Myös valtion ohjausta tullaan vahvistamaan. Sosiaali- ja terveysministeriöön perustetaan sote -neuvottelukunta ja ohjausyksikkö. Ministeriön ja sote -alueen välille luodaan neuvottelumenettely, jossa sovitaan palvelujen toteutuksesta ja seurannasta. Ministeriö vahvistaa neuvottelumenettelyn yhteydessä sote -alueen järjestämispäätöksen. Tulosohjausneuvottelu käydään vuosittain sote -alueen ja tuottamiskuntayhtymän välillä. Kuntien tehtäväksi jää sote -alueiden rahoittaminen toiminnan asukaslukuun perustuvalla maksulla, jossa otetaan huomioon tarvetekijät, kuten ikärakenne ja sairastavuus. Lisäksi sote -alueella voidaan tehdä päätös, että myös muita mahdollisia valtionosuustekijöitä otetaan huomioon. Lisäksi kuntien tehtäväksi jää kuntalaisten terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin lisääminen. Sote -alueet puolestaan rahoittavat palvelujen tuottamisen. Rahoituksen periaatteista neuvotellaan tuottamisvastuussa olevien kuntayhtyminen kanssa, mutta rahoituksessa tulee huomioida palvelujen tarve, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Lopullinen määrittely tehdään järjestämispäätöksessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Uudistuksen keskeisenä keinona nähdään sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisimman laaja integraatio, jossa perus- ja erikoispalvelu muodostavat ehjän palvelukokonaisuuden. Näin ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena ja heidän lähipalvelunsa varmistetaan koko maassa. Nykyiseen tuottajaverkkoon tulee muutoksia ja Keski-Suomessa suunnitellaan maakunnan laajuista tuottajakuntayhtymää. Uudella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajalla tulee olla riittävät voimavarat tuottaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Uusi tuottaja voi toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut joko itse tai ostamalla ne yksityiseltä tai järjestöltä.

5 4 Liite 1 kaavio sote järjestämislaista s. 6 TYÖRYHMÄN TEKEMÄT LINJAUKSET Työryhmä käsitteli aikaisemmin raportissa 1 määriteltyä visiota tulevaisuuden terveyspalveluihin liittyen joka kokouksessa ja se pysyi samanlaisena, mitä se on julkaistu ensimmäisessä raportissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Joutsassa Kuntalaisella on vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Kuntalaista tuetaan ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisen puuttumisen avulla. Kunnassa on sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, jossa järjestetään sovitut sosiaali- ja terveydenhuollon ml. erikoissairaanhoidon lähipalvelut. Palvelut toteutetaan moniammatillisena verkostotyönä perhekeskeisellä ja ennaltaehkäisevällä työotteella. Osa sosiaali- ja terveyspalveluista toteutetaan liikkuvina (mobiilipalvelut) palveluina sekä hoiva- ja hoitoteknologiaa hyväksikäyttäen. Erityispalvelut haetaan maakuntakeskuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukeskus voi toimia palvelukampuksen periaatteella. Tällöin alueella tarjotaan sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntalaiskeskeisyys näyttäytyy hyvinvointina kaikille kuntalaisille. Työryhmän mielestä tulevaisuudessa tavoiteltavaa on asiakaskeskeinen, uutta teknologiaa hyödyntävä ja tukipalvelujen kustannustehokasta käyttöä ohjaava toimintamalli, joka huomioi prosessien sujuvuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden. Ikääntyvä väestörakenne, terveydenhuollon ammattihenkilöstön saanti ja sairaanhoitopiirin toteuttama nopea kotouttaminen omiin kuntiin, lisäävät toimialueen haasteellisuutta ja ohjaavat toimintojen kehittämiseen. Tulevaisuudessa usein käytettävät sosiaali- ja terveyspalvelut nousevat keskiöön ja siksi ne tulee tarjota lähipalveluna. Palvelujen hoitoketjujen tulee olla nykyistä joustavampia. Lähipalveluja voidaan toteuttaa fyysisesti lähellä palvelun tarvitsijaa tai mobiilipalveluna tai sähköisenä palveluna. Kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee sisältää sosiaalis-fyysisen kuntoutuksen. Lääkäreiden nykyistä nopeampi konsultointi nopeuttaa asiakkaan oikea-aikaista palvelua. Hoitajavastaanottoa voidaan myös kehittää siten, että lisätään hoitajien tehtävien laajentamista mm. sairaanhoitajien reseptinkirjoitusoikeudella, INR- pikamittareiden käyttöönotolla ja välittömästi Marevan annoksen määrittämistä potilaan läsnä ollessa. Hoitajavastaanotolle tulisi mahdollistaa pidempiaikainen, jopa puoli vuotta, ajanvarauksen varaus mahdollisuus. Nyt käytössä on omalääkärijärjestelmä. Lääkärityövoiman vähyyden vuoksi omalääkärijärjestelmä ei toimi tasapuolisesti kunnan eri osissa, joten omalääkärijärjestelmä vaatii uudelleen arviointia. Mielekkäämpää olisi muodostaa oma hoitajajärjestelmä

6 5 kunnan eri osien mukaan. Moniammatillista vastaanottoa tukee käynnissä oleva fysioterapian suoravastaanotto. Tulevaisuudessa erityisesti kotihoidon palvelujen käyttö ja oikea-aikaisuus ovat keskeisenä kehittämisen kohteena. Tavoitteena on kotihoidon lääkärin työpanoksen lisääminen, omaishoidon tukeminen sekä asioiden hoitaminen virka-aikana. Asumispalveluiden tarpeen ennustetaan lisääntyvän väestön ikääntyessä ja erityisesti se näkyy tehostetun asumispalvelun tarpeen lisääntymisenä. Samanaikaisesti tulee kehittää muita kevyempiä asumismuotoja kuten perhehoito tai yhteisöasuminen. Synergiaetua tavoitellaan elämänkaariajatteluna sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiolla. Keski-Suomen keskussairaala on edennyt pitkälle uuden sairaalan suunnittelussa ja se tulee olemaan eräs perusratkaisu tulevaisuuden sairaalapalveluiden käytölle. Nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi on laadittu valtuustokaudelle hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen sisältämä hyvinvointitieto on työväline johtamisen ja päätöksenteon tukemisessa. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tämän lisäksi kunnan terveys- ja sosiaalipalveluista on luotu kaavio kokonaiskuvan muodostamiseksi palveluiden tarjonnasta. Liite 2. Kaavio terveydenhuollon nykypalveluista s. 7 Liite 3. Sosiaalipalvelut nykytila s. 8 3 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Joutsassa Ennen edessä olevaa Sote -järjestämislain voimaantuloa kunnan julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat valmistautumista siirtymiselle sote -alueelle. Talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa vuonna 2015 kehittämisen kohteena ovat sekä terveydenhuolto että ikäihmisten hoiva ja hoito. Myös henkilökunnan osaamisen vahvistaminen nousee vahvasti esille. Työryhmä ehdottaa luomaan asiakaskeskeisen ja uutta teknologiaa hyödyntävän sekä tukipalvelujen kustannustehokasta käyttöä ohjaavan toimintamallin. Palvelumallissa tulee huomioida prosessien sujuvuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Tavoitteena tulee olla sellaisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen, joiden toiminta limittyy yhteen sote -integraation hengessä. Palvelukokonaisuudet voidaan erottaa julkisesti ja yksityisesti tarjottaviin palveluihin. Liite 4. Kaavio tulevaisuuden terveyspalveluista s. 9

7 6

8 7 Tulevan kehittämistyön pohjaksi työryhmä linjasi kotisairaalatoiminnan aloittamisen yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Lisäksi ikäihmisten asumispalveluiden järkiperäistäminen niin, että se vastaa hoitohenkilöstön tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja kustannusten hallintaan. Tavoitteen saavuttamiseen vastaa Huuponhovin palvelukeskuksen toiminnan siirtäminen seututerveyskeskussairaalan kanssa samoihin tiloihin. Työryhmä näki myös edessä olevia haasteita, joiden huomioon ottaminen on edellytys palveluiden toimivuudelle 1. Ikääntyvä väestörakenne ja sen mukanaan tuomat haasteet. 2. Ammattitaitoa omaavan henkilöstön saanti eri yksiköihin. 3. Selkeiden toimintamallien muodostaminen eri palveluketjun osiin ja kokonaisuuden hallintaan. 4. Fyysisten tilojen uudelleen järjestäminen uuden toimintamallin käynnistämisen onnistumiseksi. 5. Kustannusten hallinta. Työryhmän työn päättäminen Työryhmä totesi yksimielisesti, että yhteiskunnassa tapahtuvat isot muutokset ohjaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaa palvelurakennetta ja siksi tässä vaiheessa tämän työryhmän työ voidaan päättää. Tuleva kehittämistyö jatkuu Keski-Suomen Sote hankkeen osaprojektien kautta niin, että palveluista vastaavia henkilöitä osallistuu eri projektiosuuksiin, joita ovat tuotannon organisointi, vanhuspalvelut ja johtaminen. Työryhmän jäsenet (kunnanhallitus ): Kalle Aaltonen, perusturvalautakunnan jäsen Päivi Hakulinen, peruspalvelujohtaja Harri Nissinen, kunnanjohtaja Sari Järvinen, Keski-Suomen seututerveyskeskus, terveyskeskussairaalan osastonhoitaja Irmeli Räsänen, Keski-Suomen seututerveyskeskus, apulaisylilääkäri Maija Salonen, perusturvalautakunnan jäsen Merja Sivanne, Keski-Suomen seututerveyskeskus, avohoidon osastonhoitaja

9 8 Liite 1 kaavio sote -järjestämislaista SOTE järjestämislaki v Liite 2. Päivi Kaavio Hakulinen kaikki terveydenhuollon sote palvelutnykypalveluista pois lukien ympäristöterveydenhuolto pois lukien Ahvenanmaa Valtioneuvosto (VN) Joka 4. vuosi selonteko eduskunnalle pitkän aikavälin tavoitteista uvotellen Voimaanpanolaki Ajanvarauspoliklinikka: muita lakiuudistuksia Joutsan terveyskeskus Sairaala 30 ss: Ayl, lääkäri (hoitaa Sosiaali- myös Jousen, ja terveysministeriö tarvittaessa) STM Oh, Oh, laitoshuoltaja, neuvottelu tk.avustaja vuosittain (=osastosihteeri) sh 4, 11 sh, tk.avustaja 4, joista kahdella ph:n tutkinto (myydään 1 päivä 8 ph, Järjestämispäätöksen Luhankaan SOTE ALUE 1x/vko), (5) kuntayhtymä (KY) hallintomalli vuosilomavarahenkilö 2, tk.lääkäri järjestämisvastuu 3: alkaen äkkilähtijä sh ½, järjestämispäätös lastennla/ ps-ä.nla yht. 2 pv/vko äkkilähtijä ph ½, tulossopimus kotihoito alue 2 ja 3 ½ pv./vko / alue, laitoshuoltaja 5 Leivonm. ½ pv. /2 vko Geriatrin lääkäripalvelut (palveluja myös avo asiakkaille) tukipalvelujen tuottaminen koulu. 1 pv. / vko Toimistosihteeri (myydään myös muihin STK:n kuntiin) välinehuoltaja, perustettava viimeistään 5/2015 äkkilähtijä sh ½ ylin toimielin Hammashuolto: äkkilähtijä ph ½ yhtymävaltuusto/yhtymäkokous hammashoitaja 3, lääkäriajanvaraus 1 ed. / 1000 as., max 5 laitoshuoltaja 1, hoitajavastaanotto suuhygienisti jäsenkunnan valtuutettuja päivystys lääkäri 3 KUNTA Rahoitusvastuu Terveysneuvonta: Tukipalvelut, jotka ostetaan edustus shp:ltä: KY:ssä laitoshuoltaja, Lab (Tre) terveydenhoitaja 5 (myydään Luhankaan kouluth:n työtä ja terveyden edistäminen Rtg, aikuisnla:t Luhanka, Tammijärvi) kaikki hallinnonalat TUOTTAJA (KY) Pesula (Sakupe) vuosilomavarahenkilö Apteekki kunta aikuisneuvola tai kuntayhtymä Erikoishammashoito tilat ilmoittauduttava äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola viimeistään vuokraa tuottajalle omaa lastenneuvola toimintaa Palveluja Joutsassa, mutta tarvitaan lähete: yksityisiltä, kouluterveydenhuolto järjestöiltä, palvelusetelillä fysiatri joka toinen kk, virkalääkärit, muistihoitaja sosiaalityöntekijä = julkinen valta radiologi 3 viikon välein( shp), alijäämän kattaminen Fysioterapia teemalliset ky:t Palvelut, jotka ostetaan muualta: fysioterapeutit 3 (joista yksi on käytännössä 60% os:lla, ja yksi kiinteistöhuolto (Kunta) on 30% Toivakassa, Luhanka päivä/ kk ) Turvapalvelut (Jokita) Työterveyshuolto (Aalto) Erikoisammattimies (myydään muihinkin STK:n kuntiin) kuvantamistutkmuksia (Terveystalo) rasituskoe,echo,enmg (Terveystalo) Gynekologi 1pv/kk Lähipalvelut (yksityinen) Kattava päivystys Ensihoito (Pela) usein tarvittavat sosiaali kotiin annettavat perusterveydenhuolto sähköiset erikoissairaanhoito liikkuvat palvelut 24/7 päivystys kotipalvelu ensihoito kotisairaanhoito Nykyiset shp:t (ja erikoissairaanhoito) kotikuntoutus purkautuvat ja jäävät suunterveydenhoito tilat, laitteet, välineet neuvola vuokraa tuottajalle TIEDOTTAMINEN

10 9 Liite 3. Sosiaalipalvelut nykytila NYKYISET SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITYÖ VANHUSPALVELUT KEHITYSVAMMAHUOLTO Lapsiperheiden palvelut Ikäihmisten virkistystoiminta Työ- ja päivätoiminta kuraattoripalvelu seniorikeskustoiminta toimintakeskustoiminta perhetyö lastenvalvojan palvelut kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö Asumispalvelut lastensuojelu sosiaalipäivystys Aikuissosiaalityö yhdennetty sosiaalityö/ toimeentulotuki vammaispalvelut mielenterveys- ja päihdetyö Asumispalvelut kotihoito tuettu asuminen yhteisöasuminen/ perhehoito tehostettu asuminen laitoshoito tuettu asuminen tehostettu asumispalvelu asumisen ostopalvelut työllisyydenhoito Tukipalvelut sosiaalipäivystys kuljetuspalvelu ateriapalvelu Tukipalvelut turvapalvelu

11 Liite 4. Kaavio tulevaisuuden terveyspalveluista 10

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot