VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Sirpa Kellomäki Käsiteanalyysi mobiiliuutisista eri verkkoteknologioiden aikakausilla Multimediaviestinnän seminaari Vaasa 2002

2 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO Tavoite ja tutkimusmenetelmä Tutkimusaineisto 4 2. TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET Tarkoite, käsite, termi ja määritelmä Mobiiliviestinnän määritelmiä Uutinen 9 3. MUUTTUVA MOBIILIUUTINEN Kehittymisen osa-alueet Verkkoteknologiat Matkaviestimet Julkaisutekniikat PÄÄTÄNTÖ 28 LÄHDELUETTELO 30 LIITE 1 35

3 2 VAASAN YLIOPISTO Tekijä: Sirpa Kellomäki Tutkielman nimi: Mobiiliuutiset. Käsiteanalyysi mobiiliuutisista eri verkkoteknologioiden aikakausilla Tutkielman laji: Multimediaviestinnän seminaarityö Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta Laitos: Viestintätieteiden laitos Oppiaine: Viestintätieteet Työn ohjaaja: Outi Järvi Valmistumisvuosi: 2002 TIIVISTELMÄ Tutkielma käsittelee mobiiliuutisten käsitettä ja sen kehittymistä. Tavoitteena on selvittää mobiiliuutispalveluiden kehittymiseen vaikuttavia verkkoteknologioita, matkaviestimiä ja julkaisutekniikoita ja siten selventää mobiiliuutisten monimerkityksistä käsitettä. Tutkimusmenetelmänä käytetään käsiteanalyysiä. Analyysin kohteena ovat mobiiliviestinnän tarkastelunäkökulmat, mobiiliuutisten kehittymisen osaalueet, verkkoteknologiat, matkaviestimet ja julkaisutekniikat. Analyysin tuloksena tehdään yhteenveto siitä, mitä mobiiliuutiset ovat alussa olleet ja miten ne ovat kehittyneet nykyhetkeen mennessä. Lisäksi luodaan päätelmä, jonka mukaan mobiiliuutisten käsitteen ala on ajan kuluessa laajentunut. Lopuksi mobiiliuutisten käsite määritellään erilaisten verkkoteknologioiden kuten Internet- verkon ja eri matkaviestinverkkojen mahdollistamiksi palveluiksi ja samalla ajankohtaisista tosiasioista kertoviksi journalistisiksi tuotteiksi, joiden esittämisvälineitä ovat kannettavat matkaviestimet. Avainsanat: Mobiiliuutinen, mobiiliviestintä, uutinen, verkkoteknologia, matkaviestin, julkaisutekniikka

4 3 1. JOHDANTO Ihmisten elämäntyyli on muuttumassa yhä liikkuvammaksi. Postiluukusta kopsahtava, kookas sanomalehti ei sovi kulkemaan kiireisen nykyihmisen mukana yhtä kätevästi kuin käsilaukkuun mahtuva, Internet- ja puhelinominaisuudet sisältävä matkaviestin, jonka avulla tuoreimmat uutiset voi lukea miten, missä ja milloin vain. Mobiiliuutisten käsite on syntynyt. 1.1 Tavoite ja tutkimusmenetelmä Työni tavoitteena on määritellä, mitä käsitteellä mobiiliuutiset tarkoitetaan eri verkkoteknologioiden aikakausina. Työssä pyrin selvittämään niitä verkkoteknologioita, matkaviestimiä ja julkaisutekniikoita, jotka vaikuttavat siihen, minkälaisia uutisia kannettaville matkaviestimille on tarjottu ja tullaan mahdollisesti tarjoamaan. Tutkin mobiiliuutisten käsitettä käsiteanalyysin avulla. Mobiiliuutisten käsite ei ole vielä yksiselitteinen ja tästä syystä myös siihen viittaavia termejä käytetään sekavasti. Käyn läpi käsiteanalyysin teoriaa analyysien yhteydessä.

5 4 1.2 Tutkimusaineisto Tutkimusaineistona käytän pääasiassa VTT Tietotekniikan julkaisuja News content for mobile terminals (Antikainen, Kostiainen, Södergård 1998) ja Sanomalehtisisällöt mobiililaitteilla Vuoden 2001 tilanne (Antikainen, Hannele 2001) sekä Tampereen yliopiston journalismin tutkimusyksikön tutkimusta Toisen sukupolven mobiiliviestintä ja sanomalehdet (Oksman 1998). Aineiston pohjalta valitaan tarkastelunäkökulmat ja luodaan rakenne mobiiliuutisten käsitteen analysointiin.

6 5 2. TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET Tässä kappaleessa määritellään ensin tärkeimmät käytettävään tutkimusmenetelmään eli käsiteanalyysiin liittyvät käsitteet. Tämän jälkeen valitaan näkökulmat, josta mobiiliuutisia aletaan lähemmin tarkastella. 2.1 Tarkoite, käsite, termi ja määritelmä Terminologisessa tarkastelussa voidaan erottaa eri tasoja: ns. kielen ulkoisen maailman eli tarkoitteiden tasolla, käsitteiden tasolla tai kielellisellä eli termien tasolla. Tarkoite voidaan määritellä ihmisen ympäristössä olevaksi konkreettiseksi tai abstraktiksi olioksi, ominaisuudeksi tai tapahtumaksi. Ihminen luokittelee mielessään tarkoitteita ja muodostaa niistä ajatuskokonaisuuksia ja käsityksiä eli käsitteitä. Käsite on siten olemassa vain ihmisen mielessä. (Sanastotyön käsikirja 1989: 24.) Nuopponen (1994: 52) määrittelee käsitteen kognitiiviseksi kokonaisuudeksi, joka perustuu tietoihin, joita ihmisellä on tietystä ilmiöstä tai joukosta ilmiöitä. Ihminen voi käyttää käsitettä viestinnässä vain silloin, jos käsitteellä on nimi tai symboli kuten termi. Termi voidaan siis määritellä käsitteen kielelliseksi tunnukseksi. (Sanastotyön käsikirja 1989: 24, 70.) Ogden ja Richards ovat havainnollistaneet tarkoitteen, käsitteen ja termin suhdetta seuraavassa kolmiomallissa.

7 6 Kuvio 1. Ogdenin ja Richardsin kolmio (Ogden, C. K. & I. A. Richards (1985: 11) Sanastotyön käsikirjan (1989: 41) mukaan määritelmää voidaan pitää käsitteen kielellisenä kuvauksena. Määritelmän tarkoituksena on siis yksilöidä käsite niin, että se eroaa muita käsitteistä, määrittää käsitteen suhteet muihin käsitteisiin sekä luoda normit muun muassa käsitteen käyttöä varten. Haaralan mukaan (1981: 43) määritelmä voi syntyä jo ennen termiä, mikäli käsite tunnetaan ja se voidaan kuvata. Joskus käsitteen sisältö on taas määrittelemätön, mutta nimitys esiintyy silti erikoisalan kielenkäytössä. Näin samalla nimityksellä voidaan tarkoittaa jopa eri asioita eli käsitteelle syntyy kilpailevia määritelmiä. 2.2 Mobiiliviestinnän määritelmiä Mobiiliuutisen yläkäsite mobiiliviestintä voidaan määritellä hieman eri tavoin riippuen tarkastelunäkökulmasta. Järvelän, Lähteenmäen ja Raijaksen mobiilipalvelumarkkinoita ja mobiililiiketoimintaa käsittelevässä tutkimuksessa mobiiliviestintä määritellään seuraavasti:

8 7 Mobiiliviestintä on ajasta ja paikasta riippumattomatonta, mobiilin päätelaitteen välityksellä, yleisesti käytössä olevan verkon (esim. GSM) kautta tapahtuvaa viestintää. Mobiiliviestintä sisältää sekä kuluttajien välisen viestinnän (henkilökohtainen viestintä) että kuluttajien ja markkinoijien välisen viestinnän (esim. mobiilipalvelut ja mobiilimarkkinointi). (2001: 14.) Yllä olevassa määritelmässä tulee esiin mobiiliviestinnän rooli markkinointiin liittyvässä viestinnässä. Markkinoinnin tarkastelunäkökulmasta mobiiliviestintä sisältää henkilökohtaisen viestinnän lisäksi kuluttajien ja markkinoijien välisen viestinnän. Mobiiliviestintä on näin myös liiketoimintaa, jossa mobiilipalveluiden myynti tuottaa rahaa markkinoijalle. Mobiilipalvelut jaetaan markkinoinnin näkökulmasta viihde- ja hyötypalveluihin (Järvelä, Lähteenmäki & Raijas 2001: 27). Viihde- ja hyötypalvelun välisen rajan vetäminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta, sillä eri kuluttajat voivat käyttää samaa palvelua eri syistä, toinen viihtyäkseen ja toinen hyötyäkseen. Mobiilipalveluihin kuuluva mobiiliuutinenkin sijoittuu siis määrittelijästä riippuen joko viihdetai hyötypalveluihin. Kun mobiiliuutista määritellään markkinoinnin tarkastelunäkökulmasta, on mobiiliuutisen luonne rahaa tuottavana liiketoimintana syytä ottaa huomioon. Viestinnän näkökulmasta mobiiliviestinnän käsite on hyvin laaja ja vaikeasti määriteltävä. Määrittelen mobiiliviestinnän tässä yhteydessä pelkistetysti kannettavan matkaviestimen avulla tapahtuvaksi sanomien siirroksi ihmisten kesken. Myös mobiiliuutisen käsite on laaja, mutta

9 8 viestinnän näkökulmasta katsottuna mobiiliuutisessa on olennaista etenkin sen uutisjournalismin kategoriaan (vrt. Bruun, Koskimies, Tervonen 1989: 18) sijoittuva sisältö sekä välineen asettamat ehdot sen julkaisulle. Välineellä tarkoitan mobiiliuutisen julkaisemiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja. Tekniikan sanastokeskuksen julkaisemassa Matkaviestinsanastossa (2001: 33) matkaviestintä määritellään langattomaksi viestinnäksi, jossa radioyhteyttä käytetään laajalla maantieteellisellä alueella liikkuvien telepäätelaitteiden ja televerkon välillä. Käsite mobiiliviestintä mainitaan tässä yhteydessä termin matkaviestintä vierasperäiseksi synonyymiksi, joten mobiiliviestintä voidaan siis määritellä matkaviestinnän tavoin. Matkaviestinsanastossa on käsitelty myös mobiiliviestinnän eri osia kuten matkaviestinjärjestelmiä, matkaviestinpalveluita sekä matkaviestimiä (Matkaviestinsanasto 2001: 8). Mobiiliuutisen voidaan tästä tarkastelunäkökulmasta käsin ajatella sijoittuvan matkaviestinnän kentässä lähinnä matkaviestinpalveluihin. Mobiiliviestinnän tarkastelunäkökulma on Sanastokeskuksen määritelmässä mielestäni tekninen, joten määriteltäessä mobiiliuutista tästä näkökulmasta täytyy myös uutisten taustalla oleva tekninen puoli ottaa huomioon. Esiin nostetut tarkastelunäkökulmat olen koonnut satelliittimalliin. Satelliittimalli toimii käsiteanalyysin lähtökohtana, jolloin siihen merkitään aluksi yläkäsite, jota aletaan myöhemmin purkaa osiin eli

10 9 näennäissatelliitteihin. Näennäissatelliitit avaavat eri näkökulmia aiheeseen. (Nuopponen 1994: ). Kuvio 2. Mobiiliviestinnän tarkastelunäkökulmat Tarkastelen seuraavaksi mobiiliuutisia viestinnällisestä näkökulmasta, niiden sisällön tyypin perusteella eli uutisina. Myöhemmissä analyyseissä tarkastellaan lähemmin välineen ehtoja, jolloin tarkastelu ulottuu myös tekniseen näkökulmaan. 2.3 Uutinen Journalismissa uutisella tarkoitetaan tiettyä juttu- tai ohjelmatyyppiä. Uutisella on siten sellaisia erityispiirteitä, jotka erottavat sen muista journalistisista tuotteista. Ensimmäisenä uutisen tunnusmerkkinä pidetään sen vakioitunutta ilmaisutapaa, uutismuotoisuutta. Uutismuotoisuus ei ole kuitenkaan yksiselitteinen käsite sillä uutisena pidetään niin tiiviisti

11 10 tosiasioita esittäviä uutissähkeitä kuin uutisen laajempiin asiayhteyksiin kytkeviä uutistaustojakin. (Bruun, Koskimies, Tervonen 1989: 11-12, 151, 153.) Uutinen erottuu muista journalistisista tuotteista myös asiasisältönsä puolesta. Todellisuuden tapahtumia ja ilmiöitä arvioidaan uutistoiminnan kannalta joko olennaisiksi tai epäolennaisiksi tiettyjen uutiskriteereiden perusteella. Näitä uutiskriteereitä voivat olla esimerkiksi tapahtuman vaikutusten tosiasiallinen voimakkuus, vaikutusten laajuus ja se, missä määrin nämä vaikutukset koskettavat uutisen kuulijoita. Uutissisältöjen syntymiseen vaikuttaa myöskin uutistoiminnan rakenteeseen liittyvä uutiskynnys. Muun muassa erottuvuudellaan uutiskynnyksen ylittävät uutiset pääsevät lopulta julkisuuteen. (Bruun, Koskimies, Tervonen 1989: 12, ) Myös väline, jossa uutinen esitetään, asettaa uutistoiminnalle omat ehtonsa (Bruun, Koskimies, Tervonen 1989: 151). Sanomalehden, radion ja television eli perinteisten välineiden rinnalle uutisvälitykseen on tullut uusia välineitä kuten matkapuhelimet, Internetin WWW-sivut sekä jo vakiintuneemmat teksti-tv:n uutiset. Uusilla välineillä uutistietoa voidaan siirtää nopeasti ja uutisen pituuskin vaihtelee välineen mukaan. Esimerkiksi tekstiviestiuutisissa sekä teksti-tv:n uutisissa asia esitetään mahdollisimman lyhyesti ja vakiomittaisena. (Huovila 2001: 2, 78, 94.) Pidän Huovilan uutisvälinejaottelua perinteisiin ja uusiin välineisiin pidetään hieman puutteellisena ja karkeana sillä pelkästään jo uutisten esittämisen

12 11 mahdollistavia kannettavia matkaviestimiä on olemassa lukuisia erilaisia, ja jokainen näistä välineistä asettaa esitettävälle uutiselle omat ehtonsa. On totta, että uutisten pituus vaihtelee eri välineissä, mutta mobiiliuutisten ollessa kyseessä ei voida yleistää, että uutinen on aina vakiomittainen tietyssä välineessä kuten matkapuhelimessa. Tarkemmin katsottuna uutispituus riippuu myös matkapuhelimen tukemasta julkaisutekniikasta. Matkapuhelimessa käytetystä julkaisutekniikasta riippuen matkapuhelimella voidaan lukea vakiomittaisia tekstiviestiuutisia tai näitä jo pidempiä WAP-uutisia tai molempia.

13 12 3. MUUTTUVA MOBIILIUUTINEN Tässä tarkastelussa mobiiliuutisten kehitys koostuu verkkoteknologioiden, päätelaitteiden ja julkaisutekniikoiden kehityksestä. Aluksi kehityksen eri osat kootaan yhteen sekakoosteiseen käsitejärjestelmään kokonaiskuvan hahmottamiseksi. On huomattava, että verkkoteknologioiden kehitys vaikuttaa luonnollisesti myös matkaviestinten kehitykseen ja matkaviestimissä oleva tuki eri julkaisutekniikoille taas vaikuttaa lopulta siihen, minkälaisia mobiiliuutisia kullakin matkaviestimellä on mahdollista lukea. Tarkastelussa kehityskulkuja ei siis pidetä toisistaan irrallisina prosesseina, koska niistä kukin on välttämätön osa mobiiliuutisten kehitystä. Käsitteiden selventämiseksi kukin osio kuitenkin käsitellään itsenäisissä osioissaan. 3.1 Kehittymisen osa-alueet Loogiseen käsitejärjestelmään kuuluvia loogisia suhteita sekä koostumussuhteiseen käsitejärjestelmään kuuluvia koostumussuhteita voidaan yhdistää sekakoosteisessa käsitejärjestelmässä (Nuopponen 1994: 220). Looginen käsitejärjestelmä voi lähteä rakentumaan mistä tahansa käsitetyypistä, toisin kuin käsitteen kategoriasta riippuvainen koostumussuhteinen käsitejärjestelmä. Lähtökäsitteenä voi siis olla yhtä hyvin periaatetta, prosessia kuin konkreettista ulkomaailman oliotakin ilmaiseva käsite. (Nuopponen 1994: ) Loogisessa

14 13 käsitejärjestelmässä yleiskäsite eli yläkäsite jaetaan aina vain pienempiin osiin, yksilökäsitteisiin eli alakäsitteisiin. Jakoperusteena käsitteiden erottelemisessa toisistaan käytetään käsitepiirteitä eli tarkoitteissa havaittuja ominaisuuksia. Käsitteen sisältö muodostuu käsitepiirteistä kun taas käsitteen ala tarkoittaa niiden tarkoitteiden joukkoa, joilla on käsitteen sisältämät olennaiset käsitepiirteet eli ne piirteet, jotka ovat välttämättömiä, jotta tarkoite tunnistetaan tietyn käsitteen alaan kuuluvaksi. (Nuopponen 1994: 63, 84, 141.) Koostumussuhde perustuu kokonaisuuden ja sen osien väliseen suhteeseen. Alakäsite on koostumussuhteisessa käsitejärjestelmässä siis yläkäsitteen osa. Koostumussuhteisessa käsitejärjestelmässä yläkäsitettä kutsutaan kokonaisuuskäsitteeksi ja alakäsitteitä osakäsitteiksi. Kokonaisuus- ja osakäsitteet voidaan jakaa myös kanonisiin eli välttämättömiin sekä fakultatiivisiin eli valinnaisiin käsitteisiin. (Nuopponen 1994: 89, , ) Esimerkkinä kanonisista osakäsitteistä voidaan mainita sanomalehti. Sanomalehti koostuu useista eri jutuista kuten pääkirjoitus, uutiset, reportaasit sekä muut juttutyypit. Näistä jokainen osa on siinä mielessä sanomalehden kokonaisuuden kannalta välttämätön, että esimerkiksi pääkirjoitus ei voi yksinään edustaa käsitettä sanomalehti. Se on siis kanoninen suhteessa kokonaisuuskäsitteeseensä. Osakäsite on fakultatiivinen, jos se voi yksinäänkin edustaa kokonaisuuskäsitettä tai jos se on korvattavissa jollakin muulla osakäsitteellä ilman, että kokonaisuuskäsitettä tarvitsee muuttaa.

15 14 (Nuopponen 1994: 164.) Esimerkiksi jos kokonaisuuskäsitteenä on huonekalu, voi osakäsitteenä olla tuoli tai pöytä. Kumpikin niistä edustaa huonekalua yksinäänkin, muttei sulje silti toisiaan pois eli kumpikin niistä on korvattavissa muilla huonekalua edustavilla osakäsitteillä. Kuvio 3. Mobiiliuutisten kehittymisen osa-alueet (Selite: koostumussuhde=, looginen käsitesuhde= ) Edellä esitetyssä kuviossa mobiiliuutisten kehittymisen kokonaisuus on jaettu ensimmäisellä tasolla siihen kuuluviin osiin: verkkoteknologioihin, matkaviestimiin ja julkaisutekniikoihin. Jokaista näistä osista voidaan pitää kanonisessa koostumussuhteessa olevana osakäsitteenä suhteessa mobiiliuutisten kehittymiseen sillä ilman jonkin osakäsitteen olemassaoloa, mobiiliuutisten kehittyminen ei ole mahdollista. Toisella tasolla verkkoteknologiat on jaettu fakultatiivisten eli valinnaisten koostumussuhteiden perusteella Internet-verkkoon ja

16 15 matkaviestinverkkoon, kolmannella tasolla loogisten käsitesuhteiden perusteella neljään eri matkaviestinverkon sukupolveen, ja neljännellä tasolla toisen sukupolven verkkoteknologiat on jaettu vielä alalajeihin. Matkaviestimet on taas jaettu Antikaisen (2001: 12-13) luokittelua muokaten toisella tasolla luokkiin matkapuhelimet, mediapuhelimet ja kämmentietokoneet ja kolmannella tasolla vielä matkapuhelimien osalta GSM- ja WAP-puhelimiin. Julkaisutekniikat on jaettu toisella tasolla luokkiin SMS, WML, MMS ja HTML. 3.2 Verkkoteknologiat Mobiiliuutisten kehittyminen on osaltaan sidoksissa verkkoteknologioiden kehitykseen. Verkkoteknologiat voidaan jakaa kahteen luokkaan: matkaviestinverkko ja Internet-verkko. Jaon tekeminen on olennaista, koska osa mobiiliuutispalveluista on toteutettu matkaviestinverkkoon ja osa taas Internet-verkkoon kuuluvilla tekniikoilla. Tarkasteluni pääpaino on kuitenkin matkaviestinverkoissa. Matkaviestinverkkojen kehityksessä olennaista on tiedonsiirtonopeuksien kasvaminen, mikä taas vaikuttaa siihen, kuinka kätevää ja nopeaa mobiiliuutisia on käyttää. Seuraavaksi käsitellään ensin matkaviestinjärjestelmiä, jotka mahdollistavat mobiiliuutisten jakelussa tarvittavan tiedonsiirron. Käsittelystä rajataan pois lähiverkkotekniikat. Verkkoteknologioiden kehitystä tarkastellaan temporaalisina käsitesuhteina.

17 16 Temporaalinen käsitejärjestelmä rakentuu tarkoitteiden välisiin ajallisiin suhteisiin perustuvista temporaalisista käsitesuhteista kuten tapahtumat ja vaiheet. Olennaista näissä tapahtumissa ja prosesseissa on kuitenkin se, että ne ovat sidoksissa aikaan eli ne etenevät kronologisessa järjestyksessä aikajanalla. Temporaalisessa käsitesuhteessa olevat tapahtumat voivat olla konsekutiivisia eli toisiaan seuraavia, simultaanisia eli samanaikaisia, keskenään vaihtoehtoisia, vapaaehtoisia tai pakollisia. Konsekutiiviset tapahtumat esitetään graafisesti usein niin, että ne etenevät vertikaalisesti ylhäältä alas ja simultaanisuhteessa olevat horisontaalisesti vaakatasossa. On tavallista, että simultaaniset tapahtumat esitetään aikajärjestyksessä vasemmalta oikealle siten, että samanaikaiset tapahtumat kirjoitetaan allekkain. Tällöin vasemmanpuoleisinta tapahtumaa voidaan nimittää alkukäsitteeksi ja oikeanpuoleisinta loppukäsitteeksi. Väliin jäävät tapahtumat ovat välikäsitteitä. (Nuopponen 1994: 92, ) Konsekutiivinen tapahtumaketju voi olla suljettu eli sillä on selkeä alku- ja lopputapahtuma. Se voi olla myös avoin, jolloin lopputapahtumaa ei ole tai se on syklinen, jolloin lopputapahtumaa seuraa jälleen alkutapahtuma. Vapaaehtoiset tapahtumat eivät aina esiinny, mutta piirrettäessä temporaalista käsitejärjestelmää ne tulee ottaa esitykseen mukaan. Vaihtoehtoiset tapahtumat ovat kohtia, joissa prosessin kulku muuttuu. (Nuopponen 1994: ) Matkaviestinverkot voidaan jakaa eri sukupolviin. Tällä hetkellä eletään vielä toisen sukupolven verkkoteknologioiden aikakauden loppua, mutta

18 17 kehitys lähestyy jo kolmannen sukupolven verkkoteknologioita. Neljännen sukupolven verkkojen kehittelykin on jo käynnissä (Antikainen 2001:10). Matkaviestinsanastossa ensimmäisen sukupolven matkaviestinjärjestelmä määritellään analogisiin solukkojärjestelmiin perustuvaksi, toisen sukupolven matkaviestinjärjestelmä digitaaliseksi ja kapeakaistaiseksi matkaviestinjärjestelmäksi ja kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmä taas digitaaliseksi laajakaistaiseksi matkaviestinjärjestelmäksi, jossa pyritään saamaan aikaan maailmanlaajuinen peittoalue. (Matkaviestinsanasto 2001: 42.) 1990-luvulla televiestintä koki suuria muutoksia, kun ensimmäisen sukupolven matkaviestinjärjestelmiin kuuluvasta NMT-verkosta (Nordic Mobiltelefon) siirryttiin vuonna 1992 GSM-verkkoon (Global System for Mobile Communications), ja samoihin aikoihin tapahtui Internetin läpimurto. Vuosien 1982 ja 1986 välillä käyttöönotettu NMT-verkko perustui analogisiin solukkojärjestelmiin, kun taas GSM-verkko on digitaalinen. Verkon digitalisointi on ollut edistyneiden telepalveluiden perusedellytys ja se saatiin Suomessa päätökseen vuonna (Sonera 2002a 1, 2002b 2 ; Matkaviestinsanasto 2001: 42.) Tavallisen GSM-verkon siirtonopeus on 9,6 kbit/s, mutta tehokkaampaa GSM-verkon koodaustapaa hyödyntävä, vuonna 1999 markkinoille tullut HSCSD-verkkoteknologia (High Speed Circuit Switched Data) yltää 14,4 kbit/s:n tiedonsiirtonopeuteen. Mikäli tiedon siirtoon käytetään yhtä aikaa HSCSD:n mahdollistamaa neljää kanavaa, nousee siirtonopeus kuitenkin nelinkertaiseksi. GSM-verkko kuuluu toisen sukupolven 1 <URL: 2 <URL:

19 18 matkaviestinjärjestelmiin ja HSCSD:a taas 2,5 sukupolven matkaviestinjärjestelmiin. (Antikainen 2001: 6.) GPRS (General Packet Radio System) on GSM-verkkojen hyödyntämä pakettipohjainen tiedonsiirtotapa, jossa siirrettävä tieto varustetaan lähettäjän ja vastaanottajan tiedoilla, ja se pilkotaan paketeiksi lähettämistä varten. GPRS:n avulla voidaan siirtää esimerkiksi kuvatietoa sekä käyttää WAP-palveluita ja sen tiedonsiirtonopeus vaihtelee 40 kbit/s:sta 115 kbit/s:iin. GPRS kuuluu 2,5 sukupolven matkaviestinjärjestelmiin. (Antikainen 2001: 6-7.) Ensimmäinen GPRS-verkko otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2000 (Maunuksela-Malinen ). EDGE (Enhanced Data Rates in GSM Evolution) on nopea, liikkuvan kuvan siirtämisen mahdollistava verkkoteknologia, jonka siirtonopeus on enimmillään 384 kbit/s:a. Suomessa mahdollisesti käyttöönotettava EDGEverkko on toteutuessaan valtakunnallinen kattavuusalueeltaan. EDGE kuuluu 2,75 sukupolven matkaviestinjärjestelmiin. (Antikainen 2001: 7.) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) on jopa 2 Mbit/s:n tiedonsiirtonopeuteen yltävä, vain taajama-alueilla toimiva kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmiin kuuluva verkko, joka mahdollistaa liikkuvan kuvan siirtämisen. Kolmannen sukupolven UMTS-verkkojen 3 <URL:http://www.tieke.fi/verkkojulkaisut.nsf/DUID/8D9A114048DEFD2AC2256A840022CE67?Open Document>

20 19 käyttöönoton on arvioitu sijoittuvan vuosien tienoille. (Antikainen 2001: 8.) Neljännen sukupolven verkkoteknologiat tulevat olemaan langattomia verkkoja ja ne ovat jo kehityksen alla. Kehitystä motivoi eri sukupolvien tekniikoiden ja niitä käyttävien sovellusten ja päätelaitteiden yhteensopimattomuusongelmat. (Sun Microsystems Oy ) Näin neljännen sukupolven verkoista pyritään luomaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää sovelluksesta, päätelaitteesta ja verkkoratkaisusta riippumatta. Neljännen sukupolven verkkojen arvioidaan tulevat käyttöön vuoden 2008 tienoilla tai sen jälkeen. (Antikainen 2001: 10.) Kuvio 4. Verkkoteknologioiden kehitys 4 <URL:

21 20 Verkkoteknologioiden kehityksestä löydetään sekä konsekutiivisia että simultaanisia tapahtumia. Matkaviestinverkkojen kehitystä sukupolvesta toiseen voidaan pitää konsekutiivisena tapahtumaketjuna, jolla on avoin loppu eli kehitys jatkuu tulevaisuudessakin kohti neljännen sukupolven matkaviestinverkkoja. Internet- verkko on kehittynyt simultaanisesti matkatkaviestinverkkojen rinnalla 1990-luvun alkupuolelta lähtien. 3.3 Matkaviestimet Mobiilliuutisia luetaan kannettavien matkaviestimien avulla. Matkaviestimiä ovat erään jaottelun mukaan älypuhelimet, hakulaitteet, kämmenmikrot ja matkapuhelimet (Antikainen, Kostiainen, Södergård 1998: 13). Uudemman jaottelun mukaan matkaviestimiä ovat GSM- ja WAP-puhelimet, kämmentietokoneet ja sähkökirjat (Antikainen 2001: 12-13). Koska kaikkia ensimmäisessä jaottelussa mainittuja matkaviestimiä ei mainita toisessa jaottelussa ja päinvastoin, jäävät eri laitteiden väliset erot epäselväksi. Tämän vuoksi luon analyysin pohjaksi oman jaottelun, josta rajaan pois hakulaitteet ja sähkökirjan sillä en näe niitä Suomen mobiiliuutistarjonnan kannalta olennaisina. Jaotteluun otetaan mukaan ensimmäisellä tasolla matkapuhelimet, mediapuhelimet ja kämmentietokoneet. Matkapuhelimet jaetaan vielä toisella tasolla GSM- ja WAP-puhelimiin. Lopuksi esitän satelliittimallissa pelkistetysti mainitsemieni matkaviestinten suhteet eri verkkoteknologioihin.

22 21 Matkapuhelimella tarkoitetaan matkaviestintään tarkoitettua telepäätelaitetta, jota voidaan käyttää liikkeellä oltaessa tai ennalta määräämättömissä paikoissa (Matkaviestinsanasto 2001: 166). Matkapuhelimet voidaan jakaa edelleen sen mukaan, perustuvatko ne ensimmäisen, toisen vai kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmiin. Matkapuhelimiin rajaan tässä kohdassa kuitenkin vain toisen sukupolven matkapuhelimet. Käsittelen kolmannen sukupolven matkapuhelimen, mediapuhelimen omassa osiossaan sillä mielestäni se ansaitsee multimediaominaisuuksiensa perusteella jo oman kategorian. Toisen ja kolmannen sukupolven matkapuhelimissa on sisäänrakennettuna mahdollisuudet tiedonsiirtoon. Toisen sukupolven GSM-puhelimissa suosituin tiedonsiirtotapa on lyhytsanomapalvelu SMS, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa lyhytsanomia kuten tekstiviestejä. Uutissisältöjen välittämisessä GSM-matkapuhelimiin käytetään lyhytsanomapalvelua. Muita GSM-puhelinten tiedonsiirtotapoja ovat siirrettävän datan mukaan jaoteltuina data- puhe- ja faksipalvelut. (Antikainen, Kostiainen, Södergård 1998: 17; Matkaviestinsanasto 2001: 138, 142, 152.) Viimeisimmissä GSM-puhelimissa on kuitenkin ollut jo mahdollisuus lähettää matkaviestinten välillä tekstin lisäksi myös yksinkertaisia kuvaviestejä (IDC Finland Oy 2001: 43). WAP (Wireless Application Protocol) eli langattoman viestinnän sovellusyhteyskäytäntö voidaan määritellä tavaksi hyödyntää Internetiä langattomien viestimien välityksellä. WAP-puhelimella tarkoitan tässä

23 22 jaottelussa matkapuhelinta, joka on varustettu edellä mainitun GSMpuhelimen perusominaisuuksien lisäksi WAP-selaimella. WAP-selaimen avulla matkapuhelimella voidaan käyttää WML-kuvauskielellä toteutettuja, Internet-palveluiden kaltaisia palveluita. (Matkaviestinsanasto 2001: ) Mediapuhelimella tarkoitetaan puhelinta, johon on esimerkiksi sisäänrakennettu digitaalikamera ja joka tarjoaa kuvien, tekstin ja äänen lähetysmahdollisuuden. Nokia 7650 puhelin on esimerkki tällaisesta mediapuhelimesta (vrt. Nokia ). Kämmentietokoneet ovat näppäimistön tai ohjauskynän avulla ohjattavia pieniä tietokoneita. Kämmentietokoneita voidaan muun muassa käyttää kalentereina ja muistilehtiöinä. (Matkaviestinsanasto 2001: 174.) Kämmentietokoneita kutsutaan myös PDA-laitteiksi. Nykyisin kämmentietokoneisiin saadaan myös Internet- ja puhelinominaisuudet. Kämmentietokoneiden kirjo on laaja, ja raja eri kämmentietokonetyyppien kuin myös kämmentietokoneiden ja matkapuhelimien välillä on nykyään häilyvä. Yhtä oikeaa jaottelua ei voida mielestäni tehdäkään, koska kämmentietokoneiden eri käyttöjärjestelmillä on tarjolla omat profiilinsa eri tyyppisille laitteille. Eri profiileilla tarkoitan sitä, onko kämmentietokoneen ohjaus kynä- vai näppäimistöpohjainen ja onko laitteeseen sisällytetty lisäksi puhelin. Tulevissa analyyseissä tarkoitan kämmentietokoneella laitetta, jossa on HTML-selain ja johon ei ole 5 <URL:

24 23 sisällytetty puhelinominaisuuksia. Tällöin kämmentietokone tarvitsee sisäänrakennetulla modeemilla varustettua käyttävää matkapuhelinta muodostaessaan yhteyden Internet-verkkoon. Tiedonsiirtonopeuteen vaikuttaa, käytetäänkö yhteyden muodostamisessa esimerkiksi HSCSD- tai GPRS-teknologiaa tukevaa puhelinta. Kuvio 5. Matkaviestimet suhteessa verkkoteknologioihin Tekemässäni satelliitimallissa sijoitan GSM- ja WAP-matkapuhelimen toisen sukupolven ja mediapuhelimen kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmiin kuuluviksi laitteiksi. Kämmentietokoneen taas sijoitan verkkoteknologioista Internet-verkon alle painottaen näin kämmentietokoneen luonnetta taskukokoisena Internetin selailuun käytettävänä tietokoneena.

25 Julkaisutekniikat Seuraavaksi esitellään matkaviestimissä käytettyjä julkaisutekniikoita. Luettelo ei sisällä kaikkia olemassa olevia ja tulevia tekniikoita vaan käsittelyyn on rajattu tällä hetkellä mobiiliuutisten julkaisemisessa käytetyistä tekniikoista SMS, WML ja HTML sekä tulevaisuuden tekniikoista MMS. Lopuksi eri julkaisutekniikat on koottu sekakoosteiseen käsitejärjestelmään matkaviestinten kanssa. SMS (Short Message Service) on tietoliikennepalvelu lyhytsanomien lähettämistä varten Palvelua voidaan käyttää matkaviestimien lisäksi äänitaajuuspuhelimella, jolloin numerolla valitaan vakioviesti tai tietokoneella, jolloin lyhytsanoma lähetetään erityisen palvelun kautta. Tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen perustuu SMS-palveluun. (Matkaviestinsanasto 2001: 138, 144.) Ensimmäisiä tekstiviestipohjaisia sisältöpalveluita alettiin tarjota Suomessa vuonna 1995, jolloin yksityisviestintäkin yleistyi. Aluksi sisältöpalveluita ei tilattu tekstiviestillä vaan soittamalla palvelunumeroon. Soiton jälkeen tilaaja sai sovitun määrän uutisia tekstiviesteinä. (IDC Finland Oy 2001: 13, 14.) Alma Median Alexpress Oy aloitti ensimmäisenä maailmassa uutissähkeiden välityksen GSM-puhelimiin sekä teksti- että äänitiedostoina (Alma Media Oyj 1999: 35).

26 25 WML (Wireless Markup Language) on kuvauskieli, joka on suunniteltu langattomissa viestimissä käytettäviä sähköisiä aineistoja varten. WML muistuttaa HTML-kuvauskieltä, mutta on sitä suppeampi. (Matkaviestinsanasto 2001: 156.) Suomalaisista sanomalehdistä ensimmäisiä WML kuvauskielellä toteutettuja WAP-palveluita tarjosi Kauppalehti Online vuonna 1999 (Almamedia Oyj 1999: 49). Vuonna 2000 Alma Media avasi Port Alman, palvelukokonaisuuden, johon kuuluu niin tekstiviesti- kuin WAP-pohjaisia palveluita kuten uutis- ja sääpalveluita. Muista sanomalehdistä esimerkiksi Vasabladet ja Keskisuomalainen alkoivat tarjota WAP-uutisia myös vuoden 2000 aikana. (Antikainen 2001: ) SanomaWSOY:n 2ndhead-mobiiliportaali tuotiin markkinoille niinikään vuonna Matkapuhelinkäyttäjille tarjotaan portaalissa sekä WAP- että tekstiviestipohjaisia palveluita kuten uutisia, urheilutuloksia, osakekurssitietoa, soittoääniä ja logoja. (SanomaWSOY Oyj ; ; Antikainen 2001: 27.) MMS (Multimedia Messaging Service) on tietoliikennepalvelu, jonka avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa tekstiä, ääntä, kuvia ja videota sisältäviä multimediasanomia (Mobile Streams Limited 2001: 3). MMS:n käyttöönotto luo uutisvälitykseen uudet mahdollisuudet, kun langattomilla päätelaitteilla käytettävien uutispalveluiden ei tarvitse enää olla vain tekstimuotoisia. MMS-palveluiden yleistyminen on kuitenkin osaltaan riippuvainen siitä, kuinka pian mediapuhelin yleistyy koko kansan käyttöön. 6 <URL:http://www.sanomawsoy.fi/ourbusinesses/default.asp?folder_id=27> 7 <URL:

3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ

3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Liiketoiminnan teknologian laitos 3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ Tietojärjestelmätiede Pro Gradu tutkielma Pekka Hartikainen Syksy

Lisätiedot

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Päivi Valtonen Pro gradu tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2004

Lisätiedot

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO Bredbandsordlista Broadband Vocabulary Helsinki 2012 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Krista Lehtomaa MARKKINOINTIAIHEISEN MOBIILIN KUVAVIESTINNÄN TOIMIVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄTELAITTEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia

Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia Käsiteanalyysia käsiteanalyysista kohti systemaattista käsiteanalyysia Anita Nuopponen Viestintätieteiden laitos Vaasan yliopisto Begreppsanalys är det mest centrala elementet i terminologiarbetet. I detta

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2004. MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä

Luonnos 29.10.2004. MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä Luonnos 29.10.2004 MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä Loppuraporttiluonnos 29.10.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 TERMIT JA LYHENTEET... 5 1 VIITEKEHYS... 7 1.1 Työn tausta... 7 1.1.1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto DIGITAALISTEN TUOTTEIDEN MENESTYMISEN EDELLYTYKSET INTERNETISSÄ TOIMIALATARKASTELU: VALMISOHJELMISTOT JA MUSIIKKIÄÄNITTEET Markkinoinnin

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Aki Niemi VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 8.4.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Niemi, Aki Johannes

Lisätiedot

Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006

Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 2 Idean Enterprises, Inc. Esipuhe Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa

Lisätiedot

PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES.

PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES. PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES Diplomityö Tarkastajat: tutkijatohtori Jussi Okkonen, professori Mika

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Facebook

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila Semanttinen data verkkokaupoissa Kristian Mattila Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Erkki Mäkinen ja Marko Junkkari Kesäkuu 2015 ii Tampereen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108 Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ISBN 978-951-38-7169-7 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 1 iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 2 SISÄLLYS 1.0 JOHDANTO...3 2.0 YHTEYDET...4 2.1 KIINTEÄ

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot