ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA"

Transkriptio

1 ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto

2

3 Sisällys 1 JOHDANTO Tutkimuksen tavoite Tutkimusorganisaation esittely Viestinnällä tuetaan kaupungin strategian toteutumista ja toteutetaan 6 lainsäädännön velvoitteita 1.4 Kajaanin kaupungin viestintästrategia - tiedottaminen syntyy 7 käytännön työstä 2 TEORIATAUSTAT, MALLIT JA KESKEISET LÄHDETEOKSET Kuntien viestinnän kehitys 1970-luvulta 2000-luvulle Lainsäädäntö ohjaa kuntien viestintää Kunnan on hankittava kuntalaisilta oikeutus toiminnalleen Julkishallinnon viestinnän tehtävät Kuntien mietittävä keinoja viestintänsä kehittämiseen Kenneth Abrahamssonin kolmen periaatteen malli Grunigin malli tiedottamisen neljästä tasosta Ledinghamin kolme faktoria: ammatillinen, henkilökohtainen ja 12 yhteisöllinen suhde 2.9 Keskeiset muut lähteet 13 3 KUNTALAISVIESTINNÄN MÄÄRITELMÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 14 4 TUTKIMUSMENETELMÄT EMPIIRISEN AINEISTON KERUU Kyselylomake 15

4 5 TUTKIMUSTULOKSET Yleiskatsaus kyselystä Kajaanin kaupungin tiedotusta pidetään yksisuuntaisena 18 toisaalta tiedotus on luotettavaa, hyödyllistä ja kaupunkilaisille suunnattua 5.3 Kajaanin kaupungin tiedotus saa arvosanan tyydyttävä seitsemän Saatuihin palveluihin ollaan tyytyväisiä Kaupungin nettisivut ja Kajaani Info ovat käytetyimmät viestintäpalvelut Kuntalaiset toivovat kaupungin tiedottavan enemmän monista asioista Mieluiten toivotaan tiedotettavan sanomalehdissä ja 23 sivuilla 5.8 Avoimet kysymykset 27 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 29 7 YHTEENVETO 31 LÄHTEET 35 LIITTEET Liite 1: Yhteenvetoraportti tuloksista Liite 2: Kysymysten 4-6 taulukot

5 5 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tavoite Kajaanilaisten mielipiteitä Kajaanin kaupungin viestinnän sujuvuudesta ei ole koskaan ennen kysytty. Tällä tutkimuksella halutaan selvittää millaisia ovat kajaanilaisten näkemykset Kajaanin kaupungin tiedottamisesta. Mistä kanavista kajaanilaiset haluavat saada tietoa Kajaanin kaupungin toiminnasta ja mistä asioista kajaanilaiset haluavat saada tietoa. Kajaanin kaupunki haluaa kehittää tiedottamistaan ja kehittämistyön pohjaksi kartoitetaan kajaanilaisten viestintätyytyväisyyttä. Tavoitetta tukee Kajaanin kaupungin johtoryhmän täyttämä KISA-hankkeen pikatesti. KISA-järjestelmä on Kuntaliiton, Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n sekä viiden tutkimuskunnan yhteistyössä kehittämä kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Ko. järjestelmä on kehitetty auttamaan kuntia kehittämään strategista johtamista, viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä vuorovaikutusta kuntalaisten, henkilöstön, median ja sidosryhmien kanssa. Kunnat saivat yhtenäisen arviointivälineen viestinnän arviointiin. KISAhankkeen pikatesti on yksi työväline kunnan kokonaisviestinnän itsearviointiin. Pikatestin kansalaisjulkisuuden kohtaan Kuntalaisten kunnan viestintään kohdistuvista kokemuksista ja odotuksista kootaan säännöllisesti tietoja Kajaanin kaupungin johtoryhmä vastasi, että asian hoitaminen on aloitettu. Tavoitteena tulisi olla, että asia on järjestelmällinen ja arvioitu osa toimintaa. Hyvin toimivan palveluista ja toiminnasta tiedottamisen ohella Kajaanikin tavoittelee kuntalaisten kiinnostuksen lisäämistä kunnan toimintaan ja kuntalaisten aktiivista osallistumista. Kyselylomakkeessa esitetään kysymykset myös siihen, onko kajaanilaisilla halua osallistua ja vaikuttaa. Mitkä ovat mieluisimmat kanavat kaupunkilaisten mielipiteen ilmaisulle ja millainen on Kajaanin kaupungin ja kajaanilaisten suhde.1) 1) Tämä tutkimus keskittyy analysoimaan vain kyselylomakkeen kohdan I Viestintä kysymykset 1-6.

6 6 1.2 Tutkimusorganisaation esittely Kajaanin kaupunki on Kainuun maakunnan keskus ja asukkaita Kajaanissa on noin Kainuussa on yhdeksän kuntaa: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala. Kajaanin kaupunkikonsernin palveluksessa on noin työntekijää. Tämän tutkimuksen tekijä on töissä Kajaanin kaupunkikonsernissa viestintäsihteerinä. Viestintäsihteerin tehtäviin kuuluvat muun muassa vastuu sisäisen viestinnän toimivuudesta, sivujen ylläpitoon liittyvät työt, viestintästrategian kokoaminen yhdessä viestintätiimin kanssa, opastaminen viestintäasioissa, viestinnän koordinointi yms. Tässä tutkimuksessa en katso olevan erityistä haittaa siitä, että olen tutkimusorganisaation jäsen. Kyseessä on kuntalaisviestinnän tutkimus ja vastaajia ovat kuntalaiset. 1.3 Viestinnällä tuetaan kaupungin strategian toteutumista ja toteutetaan lainsäädännön velvoitteita Kajaanin kaupungin strategian visio kuuluu Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki. Arvoina ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. KISA-hankkeen mukaan kuntastrategioissa viestintään toimintona viitattiin harvakseltaan ja kuntien viestintä nähdään laaja-alaisena osana kuntien toimintaa ja päätöksentekoa. Tämän hyvänä puolena KISA-hanke näkee sen, että kuntaorganisaatio kokee kunnan viestinnän olevan kaikkien työntekijöiden, johtajien ja luottamushenkilöiden vastuulla ja osa normaalia kunnan perustoimintaa. Huonona puolena KISAhanke taas pitää sitä, että viestintä toimintona ei tämän takia ole näkyvä osa kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista ja kunnan johtamista. (KISA kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 2008, 36.)

7 7 1.4 Kajaanin kaupungin viestintästrategia - tiedottaminen syntyy käytännön työstä Viestintästrategian mukaan Kajaanin kaupungin viestinnän tulee olla vuoropuhelua kaupunkilaisten ja asiakkaiden kanssa, aktiivista ja monensuuntaista sekä kirjoitetun kielen pitää olla ymmärrettävää selkokieltä. Viestintästrategian tavoitteiden mukaisesti keväällä 2007 ja 2008 kaupunki järjesti kuntalaisten kuulemistilaisuudet eri puolilla kaupunkia. Tavoitteena oli kuunnella herkällä korvalla kuntalaisten toiveita heitä lähellä olevista asioista kuten päivähoito, koulut, kunnallistekniikan sujuminen yms. Kuntalaisten toiveet olivat yhtenä pohjana valtuuston kokoontuessa pohtimaan seminaariinsa syksyllä vuoden 2009 talousarvion perusteita. Kuntalaisten kuulemistilaisuudet eivät olleet kovin isoja menestyksiä. Kaupunginjohtaja asetti marraskuussa 2008 viestintätiimin Kajaanin kaupungin viestinnän kehittämistyöhön. Voidaankin sanoa, että Kajaanin kaupunki tavoittelee kuntalaisten kiinnostuksen lisäämistä kunnan toimintaan ja kuntalaisten aktiivista osallistumista, hyvin hoidetun toiminnasta ja palveluista tiedottamisen ohella. Kajaanilaisten mielipiteitä viestinnän sujuvuudesta ei ole koskaan ennen kysytty.

8 8 2. Taustateoriat, mallit ja keskeiset lähdeteokset 2.1 Kuntien viestinnän kehitys 1970-luvulta 2000-luvulle Suomen Kuntaliitto antaa kunnille ohjeita viestintään. Kuntaliiton vuonna 1995 antamissa kuntien tiedottamisohjeissa korostetaan kunnallishallinnon olevan avoimuuden edelläkävijä muuhun julkishallintoon ja yksityiseen sektoriin verrattuna ja, että jo vuoden 1976 kunnallislaki velvoitti tiedottamaan valmisteltavina olevista asioista. (Kuntien tiedottaminen. Uuden kuntalain tiedotusperiaatteet, 3) luvulla kunnat saivat ensimmäiset kunnon viestintäohjeet. Vuoden 2001 ohjeessaan Kuntaliitto painotti aiempaa enemmän kuntalaisten osallistumista, verkkoviestintää, henkilöstöviestintää, markkinointia ja kriisiviestintään (Kunnan viestintä 2001, 3). Seuraava ohje Kunnan viestintä valmistui vuonna Miten kuntien viestintä ja Kajaanin kaupunginkin viestintä on muuttunut viimeisten vuoden aikana? Peruslähtökohta eli kunnan asukkaiden oikeus saada tietoa, jotta he voivat osallistua kunnan toimintaan ja käyttää kunnan palveluja, ei ole muuttunut miksikään. Kuntien viestinnän kehitys onkin pitkälti tapahtunut lakien ja Kuntaliiton ohjeistusten kautta. Kuntienkin viestintään on tullut uusia kanavia sitten 1970-luvun aikojen eli internet, intranet ja sähköposti. Oikeastaan mullistavin muutos ovatkin olleet uudet sähköiset kanavat eli sähköinen viestintä on tullut vahvasti perinteisten kirjallisen ja suullisen viestinnän rinnalle.

9 9 Kunnat ovat tänä päivänä kovaa vauhtia kehittämässä omia sähköisiä palveluitaan ja sähköistä asiointia. Niin tekee myös Kajaani. Mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media eli Web 2.0 tuo mukanaan kuntien viestintään? Sosiaalisen median suosio kasvaa koko ajan. Emeritusprofessori Olavi Borg on kriittinen, että kuntien viestintää hallitsee netti jo liikaa. Professori Borg muistuttaa, että todella suuri osa iäkkäistä ihmisistä ei liiku verkossa, eikä heillä ole edes mahdollisuutta siihen ja uskoo vanhakantaiseen tiedotukseen. Olavi Borg näkee myös, että kuntien viestinnän resurssit eivät ole merkittävästi nousseet. (Kuntalehti 2/2009, Ajatus laajasta osallistumisesta jo aikansa elänyt?, 29.). Kajaaninkaan viestinnän resurssit eivät ole kasvaneet. Talousvaikeuksissa painittaessa tulevaisuudessakaan ei ole odotettavissa lisäpanostusta. 2.2 Lainsäädäntö ohjaa kuntien viestintää Kuntalain 29 :ssä määrätään kuntia tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. (Kuntien tiedottaminen 1995, 5.). Maankäyttö ja rakennuslaki vuonna 1999 toivat kunnille velvoitteita kaavoituksesta tiedottamiseen. Uuden maankäyttö ja rakennuslain henki on, että jo kaavoitusprosessin käynnistyessä kaavaa valmistellaan kuntalaisten kanssa vuorovaikutuksessa. (Maankäyttö- ja rakennuslain 6.). Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta määrittää, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa ja muussa laissa erikseen toisin säädetä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 1 ).

10 Kunnan on hankittava kuntalaisilta oikeutus toiminnalleen Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana on Kuntaliiton kunnan viestintäoppaan toteamus: Kunnan on hankittava toiminnalleen oikeutus kuntalaisilta. Tämä tapahtuu paitsi kunnallisvaalien myös avoimen vuoropuhelun kautta. Kunnan asukkailla on oikeus tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan sekä osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Asioista voidaan keskustella jo varhaisessa valmisteluvaiheessa. Asukkaiden viestejä on kuunneltava aidosti ja uskottavasti. Päätökset on perusteltava. (Kunnan viestintä 2004, 7.). 2.4 Julkishallinnon viestinnän tehtävät KISA-hanke määrittelee julkishallinnon viestinnän tehtäviksi informoinnin, neuvonnan, kansalaiskeskustelun, osallisuuden edistämisen ja markkinoinnin ja maineenhallinnan. (KISA-kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 19). Viestinnän pitää tyydyttää kuntalaisten tiedontarpeet ja viestintäodotukset, jotta kuntalaiset voivat käyttää kunnan palveluita, vaikuttaa asioihin sekä osallistua julkiseen keskusteluun. (KISAkuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 25). 2.5 Kuntien mietittävä keinoja viestintänsä kehittämiseen Kajaanikin miettii keinoja, miten saada kuntalaiset entistä paremmin mukaan osallistumaan asioiden valmisteluun ennen päätöksentekoa. Tuovatko kenties sähköiset kanavat uusia osallistumisen muotoja ja onko kuntalaisilla valmiuksia osallistumiseen, löytyykö uusia vaikuttamisen keinoja ja kanavia, mitkä ovat viestinnän kehittämisen keinot ja ovatko kajaanilaiset tyytyväisiä Kajaanin kaupungin ja asukkaan väliseen suhteeseen. Kajaanin kaupunki hakee tällä tutkimuksella eväitä viestinnän kehittämistoimenpiteiden pohjaksi.

11 Kenneth Abrahamssonin kolmen periaatteen malli Ruotsalainen Kenneth Abrahamsson puhui vuonna 1972 julkisuus-, informaatio- ja kommunikaatioperiaatteesta. Abrahamssonin mukaan julkisuusperiaate ja informaatioperiaate ovat toistensa kaltaisia eli viranomaisten toiminnasta tietoa on saatavissa. Julkisuusperiaatteen mukaan tieto pitää kuntalaisen itse etsiä, kun taas informaatioperiaatteessa viranomainen jakaa tietoa, mutta vain sitä tietoa, jota katsoo itse tarpeelliseksi antaa. Kommunikaatioperiaatteessa yleisön ja viranomaisten tiedon vaihdanta on vuoropuhelua ja monensuuntaista. Kommunikaatioperiaatteessa keskeistä on, että viranomainen ja kansalainen ikään kuin vaihtavat keskenään rooleja lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Jotta tässä onnistutaan, niin on toista osapuolta osattava kuunnella. Abrahamssonin mukaan kuntaviestinnässä on pyrittävä kommunikaatioperiaatteeseen eli millaista tietoa kuntalaiset haluavat ja millaisista kanavista kuntalaiset toivovat tietoa saavansa. Kunnan ja kuntalaisten välillä tulee siis olla todellista vuorovaikutusta. (Abrahamsson Kenneth 1972, ). Hannu Niemisen (Julkisyhteisön viestintä; Kohti kansalaisnäkökulmaa) mukaan kaikki julkisyhteisön jäsenet ovat tasavertaisia ja kaikilla on oikeus saada tietoa eikä julkisuuteen kuuluvaa tietoa ole kenelläkään oikeutta salata. Kenelläkään ei ole oikeutta myöskään rajoittaa sananvapauttamme. Yrityksessä puolestaan jäsenten oikeudet on hierarkisesti rajoitettu ja oikeudessa päästä käsiksi tietoon on eroja. Jäsenyyden kriteerinä on omistus- tai työsuhde yhteisöön. Niinpä viestinnän näkökulmasta yrityksen jäsenet ovat keskenään eriarvoisessa asemassa kun taasen julkisyhteisön jäsenet ovat tasavertaisia. (Toim. Pekka Aula & Salli Hakala. 2000, ). Kuntalaisilla on siis periaatteessa aina oikeus etsiä tietoa itse. Julkisuuslain mukaan kaikki tieto on julkista, jollei erikseen toisin säädetä. Tässä valossa Abrahamssonin malli on hyvin käyttökelpoinen julkisyhteisöissä kuten kunnassa. Kunnalla ei ole mitään syytä, miksi se ei kertoisi itse aktiivisesti asioista kuntalaisilleen, kävisi kuntalaisten kanssa vuoropuhelua ja näin hakisi kuntalaisiltaan oikeutusta toiminnalleen. Siellä missä tieto syntyy, on myös velvollisuus kertoa asiasta.

12 Grunigin malli tiedottamisen neljästä tasosta Toinen käyttökelpoinen malli on Grunigin malli. Malli perustuu tiedottamisen tavoitteiden ja menettelytapojen mukaiseen neljään tasoon, jotka ovat julkisuustoiminta (publicity), tiedottaminen (informing), epäsymmetrinen viestintä ja symmetrinen viestintä (two-way symmetrical communication). Ensimmäinen taso julkisuustoiminta tiedon kulku on yksisuuntaista ja tavoitteena on vaikuttaa yleisön mielipiteisiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen (mainonta). Toinen taso tiedottaminen toiminnan tavoite on yleisön informointi, tiedon kulku on yksisuuntaista ja sisällön määrittelee lähettäjä (viranomaiset, järjestöt ja muut julkisyhteisöt). Kolmas taso epäsymmetrinen viestintä sanoman lähettäjä luotaa vastaanottajan asenteita ja odotuksia ja pyrkii tyydyttämään vastaanottajan informaation tarpeen, mutta organisaatio kuitenkin säätelee prosessia yksipuolisesti eikä antaudu varsinaiseen keskusteluun yleisön kanssa. Neljäs taso symmetrinen viestintä kommunikaatio on dialogia yleisön kanssa, yleisö on yhteistyökumppani. (Toim. Kivikuru Ulla-Maija & Kunelius Risto 1998, , Grunig 1992, Bukart & Hömberg 1992, Zerfass 1996, 182 mukaan.). 2.8 Ledinghamin kolme faktoria: ammatillinen, henkilökohtainen ja yhteisöllinen suhde Ledingham & Bruning kehittivät viisi suhteen mittaamisen dimensiota: luottamus (trust), avoimuus (openess), osallistuminen (involvement), suhteeseen investointi (investment) ja sitoutuminen (commitment). Yrityksen on oltava avoin ja luotettava viestinnässään ja pitkäaikaisen suhteen kivijalka on luottamus. Toimivien suhteiden rakentaminen organisaation ja avainyleisöjen välille hyödyttää molempia osapuolia. (Ledingham John A. & Bruning Sephen D. 2000, ). Bruning ja Ledingham muodostivat dimensioiden pohjalta kolme faktoria: ammatillinen suhde, henkilökohtainen suhde ja yhteisöllinen suhde (Public Relations Review 27, ).1) 1) Ledinghamia & Brunigia tarkastellaan tarkemmin kyselylomakkeen osien II ja III analysoinnissa.

13 Keskeiset muut lähteet Muita lähteitä ovat Antti Laukkarisen Kuntalaisviestintä muuttuvassa kuntakentässä yhteisöviestinnän lisensiaattitutkimus, KISA kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 2008 ja Suomen Kuntaliiton kunnille antamat viestintäohjeet.

14 14 3 Kuntalaisviestinnän määritelmä ja tutkimuskysymykset Antti Laukkarinen määrittelee lisensiaattityössään kuntalaisviestinnän melko kattavasti. Laukkarisen kuntalaisviestinnän määritelmä on aika pitkä ja siinä painotetaan suunnitelmallisuuden ja lain vaatimusten tuntemisen tärkeyttä sekä viestinnän kohderyhmien ja heidän tarpeidensa tuntemusta. Laukkarisen mukaan viestinnän tulee toimia julkisen keskustelun virittäjänä, informoijana, aktivoida kuntalaisia osallistumaan ja viestinnän on perustuttava kommunikaatioperiaatteeseen. Kuntalaisviestinnän tulee luoda ja ylläpitää kunnan ja kuntalaisten välistä suhdetta, jota kuvaa luottamus, avoimuus ja molemminpuolinen sitoutuminen. Suoria ja välillisiä kanavia tulee käyttää monipuolisesti. (Antti Laukkarinen, 70.). Laukkarisen kuntalaisviestinnän määritelmässä hieman oudoksuttaa kohta tuntea viestinnän kohderyhmät ja heidän tarpeensa. Tarkoitetaanko viestinnän kohderyhmillä kuntalaisia eli kunnan vakituisia asukkaita ja heidän tarpeiden tuntemista. Tässä suhteessa käsite kaipaisi tarkennusta. KISA hankkeessa kuntalaisviestintä määritellään kuntalaisten tiedontarpeiden ja viestintäodotusten palvelijana, jotta kuntalaiset voivat käyttää palveluja. Kuntalaisten pitää voida osallistua julkiseen keskusteluun kotikuntansa asioissa ja pystyä vaikuttamaan. Kuntalaisten olennaiset tiedontarpeet ja kehittämistarpeet tulee selvittää ja huomioida ne kuntien viestinnässä. (KISA kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 25.). Kuntaliitto on määritellyt kuntalaisviestinnän seuraavasti: Viestintä ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko on läpinäkyvää ja kuntalaisten osallistuminen laajaa. Asukkaat, yritykset, luottamushenkilöt, henkilöstö ja media saavat tietoa ajoissa ja ymmärrettävästi esitettynä. Kunnan maine tukee kunnan kehittämistä ja luo seudulle vetovoimaa (Kunnan viestintä, 2004, 7.).

15 15 KISA-hankkeen määritelmässä ja Suomen Kuntaliiton Kunnan viestintä ohjeen viestinnän visiossa ei suoranaisesti mainita kunnan ja kuntalaisten välisen suhteen ylläpitoa. Tosin Kuntaliiton viestinnän visiossa puhutaan yhteisöllisyydestä. Kaikki kolme tahoa painottavat kuntalaisten osallistumisen, vaikuttamisen ja tiedonsaannin tärkeyttä. KISA-hanke pitää tärkeänä kuntalaisten tiedon- ja kehittämistarpeiden selvittämistä ja huomioimista viestinnässä. Eli kuntalaisen tulee saada haluamaansa tietoa, eikä vain sitä tietoa, mitä kunta katsoo tarpeelliseksi antaa. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymykseen: 1. Millaisia ovat kajaanilaisten näkemykset Kajaanin kaupungin tiedottamisesta. 2. Missä kanavissa kajaanilaiset haluavat tiedotettavan ja mistä asioista he haluavat saada tietoa? Lisäksi kerätään aineisto vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko kajaanilaisilla halua osallistua, vaikuttaa ja keskustella. Mitkä ovat hyvät kanavat kaupunkilaisten mielipiteen ilmaisulle? 2. Mitä mieltä kajaanilaiset ovat Kajaanin kaupungista.

16 16 4 Tutkimusmenetelmät - empiirisen aineiston keruu 4.1 Kyselylomake Empiirinen osa toteutettiin survey-tyyppisellä kysymyslomakkeella. Survey-tutkimus on kysely- tai haastattelumenetelmällä toteutettu ei-kokeellinen tutkimus, joka kohdistuu suurehkoon määrään satunnaisotannalla valittuja tutkimuskohteita. (Tilastokeskus, Tietoa tilastoista > Käsitteet ja määritelmät > Survey-tutkimus). Tutkimuksen perusjoukkona olivat kaikki Kajaanin kaupungin väestörekisterissä olevat yli 15-vuotiaat. Otos poimittiin systemaattisella otannalla väestörekisteristä. Ikää painotettiin otannassa niin, että väestö järjestettiin peräkkäin syntymävuoden mukaan. Kyselylomake lähetettiin tammikuun 2009 lopussa 700:lle kajaanilaiselle postin välityksellä. Kyselyyn voi vastata joko palauttamalla paperilomakkeen vastauskuoressa tai täyttämällä lomakkeen netissä. Ensisijaisesti pyrittiin kyselyyn vastaajia ohjaamaan nettiin. Paperilla palautetut lomakkeet syötettiin käsin Digium tutkimusohjelmaan. Vastaajia aktivoitiin vastaamaan kyselyyn tuotepalkinnon arvontaan osallistumisella. Kyselylomakkeessa oli kaikkiaan 18 kysymystä. Kysymyksissä on luokittelu- ja järjestysasteikollisia kysymyksiä ja kaksi avointa kysymystä. Järjestysasteikko on viisiportainen Likert-asteikko. Yhdessä kysymyksessä on käytetty semanttista differentiaalia.

17 17 5 Tutkimustulokset Tässä tutkimuksessa esitetään vain kyselylomakkeen kohdan I Viestintä kysymysten 1-6 ja 11 tulokset. Kyselylomakkeen kysymysten 7-10 ja 12 tuloksia ei esitetä. 5.1 Yleiskatsaus kyselystä Alussa pohdittavaa aiheutti mikä on oikea otoskoko ja otetaanko otos vai laitetaanko avoin vastausmahdollisuus esim. Koti-Kajaanin väliin ja nettiin. Kyselyn ongelmaksi koettiin matala vastausprosentti, miten vakavasti vastaajat suhtautuvat tutkimukseen ja miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat vastaajien näkökulmasta. Otoskooksi valittiin 700. Todennäköisesti 500 otoskoolla olisi saatu vastauksia yhtä paljon. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 152 kajaanilaista. Vastausprosentti oli 21,7. Netin avoimen linkin kautta vastasi 40 vastaajaa ja paperilla 112 vastaajaa. Odotin, että suurin osa vastaajista käyttäisi nettiä vastaamiseen. Runsas paperilomakkeiden saaminen siis yllätti. Suurin osa vastaajista eli 61 % oli ikäluokassa yli 46 vuotta ja suurin vastaaja ikäryhmä kaikista vastaajista olivat yli 65-vuotiaat (22 %). Selityksenä voi pitää sitä, että iäkkäät henkilöt käyttävät nettiä vähemmän. Naiset (54 %) vastasivat kyselyyn hieman miehiä (46 %) innokkaammin. Kyselyyn vastanneista alle 18-vuotiaita oli vain 7 %, vuotiaita oli 9 %, vuotiaita 10 %, vuotiaita 13 %, vuotiaita 19 %, vuotiaita 21 % ja yli 65-vuotiaita 22 %.

18 18 Vastaajista 34 % ilmoitti olevansa eläkeläinen ja seuraavana olivat yksityisen palveluksessa olevat 18 % ja työttömät 16 %. Eniten vastaajia löytyi Keskikaupungin alueelta 19 % ja seuraavaksi eniten Lehtikankaan 18 % ja muun haja-asutusalueelta 11 %. Entisen Vuolijoen kunnan alueelta tuli kuusi vastausta. Suurin osa vastaajista eli 85 % oli asunut Kajaanissa yli 10 vuotta. Perus-, keski- tai kansakoulu oli 42 %:lla, yliopisto- tai ammatillinen tutkinto (myös opistoaste) oli 46 %:lla ja korkeakoulututkinto 11 %:lla vastaajista. 5.2 Kajaanin kaupungin tiedotusta pidetään yksisuuntaisena - toisaalta tiedotus on luotettavaa, hyödyllistä ja kaupunkilaisille suunnattua Kyselylomakkeen kysymys yksi ilmaisi kuntalaisten spontaanin mielipiteen Kajaanin kaupungin tiedotuksesta. Kysymyksessä tuli valita vastakohtaparin välistä se numero, joka kertoo oman mielipiteen millaista on Kajaanin kaupungin tiedotus. Asteikko oli 1-5. Numeroa 3 voidaan pitää keskiarvokohtana eli kolmosen yläpuolella oleva keskiarvo kertoo tyytyväisyydestä ja alapuolella oleva keskiarvo tyytymättömyydestä. Kyselyyn vastanneet pitivät Kajaanin kaupungin tiedotusta hyödyllisenä (3,56), asiantuntevana (3,43), luotettavana (3,50) ja kaupunkilaisille suunnattuna (3,68). Toisaalta vastaajat pitivät tiedotusta yksisuuntaisena (2,72), jäykkänä (2,80), jälkijättöisenä (2,91), hieman pakon sanelemana (2,99) ja päätöksiä ei perustella (2,88). Alle kahden ja yli neljän keskiarvoa ei ollut yhdessäkään vastakohtaparissa. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että Kajaanin tiedotus on kohtalaista, mutta vähän hajutonta ja väritöntä. Tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 1.

19 19 Taulukko 1: Millaista on Kajaanin kaupungin tiedotus? 1 Kaikki vastaajat 5 N=152 Salailevaa 3,32 Avointa Vanhentunutta 3,34 Ajankohtaista Hidasta 3,02 Nopeaa Vähäistä 3,00 Riittävää Ristiriitaista 3,24 Yhtenäistä Pakon sanelemaa 2,99 Oma-aloitteista Yksipuolista 3,00 Monipuolista Jäykkää 2,80 Rentoa Vaikeaselkoista 3,12 Selkeää Yksisuuntaista 2,72 Vuorovaikutteista Kertoo ihmisistä 3,49 Kertoo asioista Ulkopaikkakuntalaisille suunnattua 3,68 Kaupunkilaisille suunnattua Vanhanaikaista 3,04 Modernia Vaikeasti saatavilla 3,12 Helposti saatavilla Epäluotettavaa 3,50 Luotettavaa Asiantuntematonta 3,43 Asiantuntevaa Jälkijättöistä 2,91 Ennakoivaa Hyödytöntä 3,56 Hyödyllistä Päätöksiä ei perustella 2,88 Päätökset perustellaan Yhteensä 3,17

20 Kuva 1: Millaista on Kajaanin kaupungin tiedotus? Kajaanin kaupungin tiedotus saa arvosanan tyydyttävä seitsemän Vastaajat antoivat Kajaanin kaupungin viestinnälle kouluarvosanaksi 7,29 eli tyydyttävän. Vastaajista 71,3 % antoi kouluarvosanaksi 7 tai 8. Vain yksi antoi nelosen ja kolme täyden kympin.

21 21 Taulukko 2: Kouluarvosana tiedotuksen tasosta Arvosana Lukumäärä Prosentti 4 1 0, , , , , , ,21 Yhteensä Saatuihin palveluihin ollaan tyytyväisiä Kysymyksessä kolme vastaajilta kysyttiin ovatko he olleet viimeisen vuoden aikana yhteydessä johonkin toimintayksikköön ja minkä kouluarvosanan antavat saamastaan palvelusta. Eniten oltiin oltu yhteydessä kirjastoon 94 vastaajaa, kulttuuripalveluihin 47, liikuntapalveluihin 46 ja kunnallisteknisiin palveluihin 35. Kunnan luottamushenkilöön oli ollut yhteydessä 10 vastaajaa. Saatuihin palveluihin oltiin myös tyytyväisiä ja esimerkiksi kirjasto sai palvelustaan kouluarvosanan 8,86. Huonoimmat kouluarvosanat saivat kunnallistekniset palvelut 6,86 ja hallinto 7,27. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä Kaupungin nettisivut ja Kajaani Info ovat käytetyimmät viestintäpalvelut Käytetyimmät viestintäpalvelut olivat (myöhemmin käytetään sanaa nettisivut) sivut, joita oli käyttänyt kaikista vastaajista 56 %. Seuraavaksi käytetyimmät olivat Kajaani Info 49 % ja palveluesitteet 39 %. Vieraampia viestintäpalveluita olivat lautakuntien avointen kokousten seuraaminen 1 %, tekstiviestit ja mobiilipalvelut 3 %, kuntalaiskuulemiset 5 % ja valtuuston kokousten seuraaminen 6 %.

22 22 Miehet (64 %) käyttivät nettisivuja hieman enemmän kuin naiset (51 %). Miehet (11 %) myös seurasivat naisia (3 %) enemmän valtuuston kokouksia ja naiset (13 %) puolestaan osallistuivat miehiä (6 %) innokkaammin avointen ovien päiviin. Vastaajista alle 18-vuotiaat käyttivät eniten nettisivuja (80 %). Kun yli 65-vuotiaista vain 19 % oli käyttänyt nettisivuja. Korkeakoulututkinnon suorittaneista 94 % oli käyttänyt nettisivuja ja peruskoulu-, keski- tai kansakoulun suorittaneista nettisivuja ilmoitti käyttäneensä 38 %. Kaupungissa 3-10 vuotta asuneet olivat käyttäneet eniten nettisivuja (92 %). Kaupungin/kunnan palveluksessa, muun julkisen sektorin palveluksessa, yrittäjistä, opiskelijoista ja kotiädeistä/isistä yli 80 % ilmoitti käyttäneensä nettisivuja. Vähiten nettisivuja olivat käyttäneet eläkeläiset (31 %) ja työttömät (39 %). Eniten nettisivujen käyttäjiä löytyi Purola-Puistolan (75 %) ja Lohtaja-Pikku-Kettu (73 %) alueilta. Kajaanin kaupungin viestintäpalveluista käytetyin oli siis nettisivut. Kajaanin kaupungin nettisivujen käyttäjäksi näyttäisi profiloituvan mies, vuotias, julkisen sektorin palveluksessa oleva, yrittäjä tai opiskelija, 3-10 vuotta kaupungissa asunut ja korkeakoulututkinnon suorittanut. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2

23 Kuntalaiset toivovat kaupungin tiedottavan enemmän monista asioista Kysymyksessä viisi kysyttiin, mistä asioista Kajaanin kaupungin tulisi tiedottaa enemmän. Kaikkiin annettuihin vaihtoehtoihin tuli runsaasti vastauksia. Tästä päätellen kaupunki ei tiedota riittävästi. Valmisteilla olevista asioista toivoi saavansa enemmän tietoa 63 %, Kajaanin taloudesta 55 %, päätösten vaikutuksista 51 % ja uusista palveluista 51 %. Naisten ja miesten vastausten välillä ei ollut suuria eroja. Miehet toivoivat naisia enemmän tiedotettavan Kajaanin taloudesta, hankkeista ja tapahtumista. Naiset puolestaan toivoivat miehiä enemmän tiedotettavan palvelujen hinnoista. Ikäryhmä vuotiaat kaipasivat enemmän tietoa monista asioista. Vähiten lisää tietoa kaipasivat alle 18-vuotiaat, vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Kaupungissa 3-10 vuotta asuneista vastaajista 92 % kaipasi lisää tietoa valmisteilla olevista asioista kun luku kaikkien vastaajien osalta oli 63 %. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä Mieluiten toivotaan tiedotettavan sanomalehdissä ja sivuilla Viestintäosan viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, missä kajaanilaiset toivovat kaupungin mieluiten tiedottavan toiminnastaan. Kaikista vastaajista 90 % toivoi tiedotettavan sanomalehdissä ja 56 % sivulla (myöhemmin käytetään sanaa nettisivut). Seuraavana tulivat radio 43 %, asukaslehdet 37 % ja palveluesitteet 30 %. Vähiten haluttuja tiedotuskanavia olivat kansalaisjärjestöjen ja muiden järjestöjen kautta 5 %, luottamushenkilöiltä 9 % ja televisio 11 %. Kysymyksessä kysyttiin siis mieluisinta kanavaa ja tarvittaessa voi antaa useamman vaihtoehdon.

24 24 Naisten ja miesten kohdalla ei ollut eroja. Alle 18-vuotiaista 60 % toivoi tiedotettavan nettisivuilla ja 100 % sanomalehdissä. Vastaavasti yli 65-vuotiaista toivoi tiedotettavan nettisivuilla vain 34 % ja sanomalehdissä 81 %. Sanomalehtien kannatus tiedotuskanavana oli yllättävän suurta kaikissa ikäryhmissä. Kaikkein eniten toivoivat vuotiaat (80 %) tiedotettavan nettisivuilla ja heistäkin 93 % toivoi tiedotettavan sanomalehdissä. Sanomalehdet siis näyttävät edelleenkin pitävän pintansa, jos tarkastellaan asiaa vastaajien iän perusteella. Kyselyyn vastanneista alle 18-vuotiaita oli vain 7 %. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2. Kuva 2: Mieluisimmat kanavat tiedottamiseen olivat sivut ja sanomalehdet (jakauma iän mukaan) Ikä < Kaikki vastaajat % Kunnan internet sivuilla Sanomalehdissä

25 25 Korkeakoulututkinnon suorittaneista 100 % toivoo tiedotettavan nettisivuilla ja 100 % sanomalehdissä. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2. Kuva 3: Mieluisimmat kanavat tiedottamiseen olivat sivut ja sanomalehdet (jakauma koulutuksen mukaan) Perus-, keski- tai kansakoulu Koulutus Ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto (myös opistoaste) Korkeakoulututkinto Kaikki vastaajat % Kunnan internet sivuilla Sanomalehdissä Eläkeläiset (40 %) ja työttömät (39 %) toivovat vähiten tiedotettavan nettisivuilla. Muun julkisen sektorin (83 %) ja yksityisen palveluksessa olevat (85 %) toivovat puolestaan eniten tiedotettavan juuri nettisivuilla. Kaikissa näissä ryhmissä myös sanomalehdessä tiedottaminen saa suuren kannatuksen eli yli 80 %. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2.

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot