ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA"

Transkriptio

1 ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto

2

3 Sisällys 1 JOHDANTO Tutkimuksen tavoite Tutkimusorganisaation esittely Viestinnällä tuetaan kaupungin strategian toteutumista ja toteutetaan 6 lainsäädännön velvoitteita 1.4 Kajaanin kaupungin viestintästrategia - tiedottaminen syntyy 7 käytännön työstä 2 TEORIATAUSTAT, MALLIT JA KESKEISET LÄHDETEOKSET Kuntien viestinnän kehitys 1970-luvulta 2000-luvulle Lainsäädäntö ohjaa kuntien viestintää Kunnan on hankittava kuntalaisilta oikeutus toiminnalleen Julkishallinnon viestinnän tehtävät Kuntien mietittävä keinoja viestintänsä kehittämiseen Kenneth Abrahamssonin kolmen periaatteen malli Grunigin malli tiedottamisen neljästä tasosta Ledinghamin kolme faktoria: ammatillinen, henkilökohtainen ja 12 yhteisöllinen suhde 2.9 Keskeiset muut lähteet 13 3 KUNTALAISVIESTINNÄN MÄÄRITELMÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 14 4 TUTKIMUSMENETELMÄT EMPIIRISEN AINEISTON KERUU Kyselylomake 15

4 5 TUTKIMUSTULOKSET Yleiskatsaus kyselystä Kajaanin kaupungin tiedotusta pidetään yksisuuntaisena 18 toisaalta tiedotus on luotettavaa, hyödyllistä ja kaupunkilaisille suunnattua 5.3 Kajaanin kaupungin tiedotus saa arvosanan tyydyttävä seitsemän Saatuihin palveluihin ollaan tyytyväisiä Kaupungin nettisivut ja Kajaani Info ovat käytetyimmät viestintäpalvelut Kuntalaiset toivovat kaupungin tiedottavan enemmän monista asioista Mieluiten toivotaan tiedotettavan sanomalehdissä ja 23 sivuilla 5.8 Avoimet kysymykset 27 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 29 7 YHTEENVETO 31 LÄHTEET 35 LIITTEET Liite 1: Yhteenvetoraportti tuloksista Liite 2: Kysymysten 4-6 taulukot

5 5 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tavoite Kajaanilaisten mielipiteitä Kajaanin kaupungin viestinnän sujuvuudesta ei ole koskaan ennen kysytty. Tällä tutkimuksella halutaan selvittää millaisia ovat kajaanilaisten näkemykset Kajaanin kaupungin tiedottamisesta. Mistä kanavista kajaanilaiset haluavat saada tietoa Kajaanin kaupungin toiminnasta ja mistä asioista kajaanilaiset haluavat saada tietoa. Kajaanin kaupunki haluaa kehittää tiedottamistaan ja kehittämistyön pohjaksi kartoitetaan kajaanilaisten viestintätyytyväisyyttä. Tavoitetta tukee Kajaanin kaupungin johtoryhmän täyttämä KISA-hankkeen pikatesti. KISA-järjestelmä on Kuntaliiton, Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n sekä viiden tutkimuskunnan yhteistyössä kehittämä kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Ko. järjestelmä on kehitetty auttamaan kuntia kehittämään strategista johtamista, viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä vuorovaikutusta kuntalaisten, henkilöstön, median ja sidosryhmien kanssa. Kunnat saivat yhtenäisen arviointivälineen viestinnän arviointiin. KISAhankkeen pikatesti on yksi työväline kunnan kokonaisviestinnän itsearviointiin. Pikatestin kansalaisjulkisuuden kohtaan Kuntalaisten kunnan viestintään kohdistuvista kokemuksista ja odotuksista kootaan säännöllisesti tietoja Kajaanin kaupungin johtoryhmä vastasi, että asian hoitaminen on aloitettu. Tavoitteena tulisi olla, että asia on järjestelmällinen ja arvioitu osa toimintaa. Hyvin toimivan palveluista ja toiminnasta tiedottamisen ohella Kajaanikin tavoittelee kuntalaisten kiinnostuksen lisäämistä kunnan toimintaan ja kuntalaisten aktiivista osallistumista. Kyselylomakkeessa esitetään kysymykset myös siihen, onko kajaanilaisilla halua osallistua ja vaikuttaa. Mitkä ovat mieluisimmat kanavat kaupunkilaisten mielipiteen ilmaisulle ja millainen on Kajaanin kaupungin ja kajaanilaisten suhde.1) 1) Tämä tutkimus keskittyy analysoimaan vain kyselylomakkeen kohdan I Viestintä kysymykset 1-6.

6 6 1.2 Tutkimusorganisaation esittely Kajaanin kaupunki on Kainuun maakunnan keskus ja asukkaita Kajaanissa on noin Kainuussa on yhdeksän kuntaa: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala. Kajaanin kaupunkikonsernin palveluksessa on noin työntekijää. Tämän tutkimuksen tekijä on töissä Kajaanin kaupunkikonsernissa viestintäsihteerinä. Viestintäsihteerin tehtäviin kuuluvat muun muassa vastuu sisäisen viestinnän toimivuudesta, sivujen ylläpitoon liittyvät työt, viestintästrategian kokoaminen yhdessä viestintätiimin kanssa, opastaminen viestintäasioissa, viestinnän koordinointi yms. Tässä tutkimuksessa en katso olevan erityistä haittaa siitä, että olen tutkimusorganisaation jäsen. Kyseessä on kuntalaisviestinnän tutkimus ja vastaajia ovat kuntalaiset. 1.3 Viestinnällä tuetaan kaupungin strategian toteutumista ja toteutetaan lainsäädännön velvoitteita Kajaanin kaupungin strategian visio kuuluu Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki. Arvoina ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. KISA-hankkeen mukaan kuntastrategioissa viestintään toimintona viitattiin harvakseltaan ja kuntien viestintä nähdään laaja-alaisena osana kuntien toimintaa ja päätöksentekoa. Tämän hyvänä puolena KISA-hanke näkee sen, että kuntaorganisaatio kokee kunnan viestinnän olevan kaikkien työntekijöiden, johtajien ja luottamushenkilöiden vastuulla ja osa normaalia kunnan perustoimintaa. Huonona puolena KISAhanke taas pitää sitä, että viestintä toimintona ei tämän takia ole näkyvä osa kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista ja kunnan johtamista. (KISA kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 2008, 36.)

7 7 1.4 Kajaanin kaupungin viestintästrategia - tiedottaminen syntyy käytännön työstä Viestintästrategian mukaan Kajaanin kaupungin viestinnän tulee olla vuoropuhelua kaupunkilaisten ja asiakkaiden kanssa, aktiivista ja monensuuntaista sekä kirjoitetun kielen pitää olla ymmärrettävää selkokieltä. Viestintästrategian tavoitteiden mukaisesti keväällä 2007 ja 2008 kaupunki järjesti kuntalaisten kuulemistilaisuudet eri puolilla kaupunkia. Tavoitteena oli kuunnella herkällä korvalla kuntalaisten toiveita heitä lähellä olevista asioista kuten päivähoito, koulut, kunnallistekniikan sujuminen yms. Kuntalaisten toiveet olivat yhtenä pohjana valtuuston kokoontuessa pohtimaan seminaariinsa syksyllä vuoden 2009 talousarvion perusteita. Kuntalaisten kuulemistilaisuudet eivät olleet kovin isoja menestyksiä. Kaupunginjohtaja asetti marraskuussa 2008 viestintätiimin Kajaanin kaupungin viestinnän kehittämistyöhön. Voidaankin sanoa, että Kajaanin kaupunki tavoittelee kuntalaisten kiinnostuksen lisäämistä kunnan toimintaan ja kuntalaisten aktiivista osallistumista, hyvin hoidetun toiminnasta ja palveluista tiedottamisen ohella. Kajaanilaisten mielipiteitä viestinnän sujuvuudesta ei ole koskaan ennen kysytty.

8 8 2. Taustateoriat, mallit ja keskeiset lähdeteokset 2.1 Kuntien viestinnän kehitys 1970-luvulta 2000-luvulle Suomen Kuntaliitto antaa kunnille ohjeita viestintään. Kuntaliiton vuonna 1995 antamissa kuntien tiedottamisohjeissa korostetaan kunnallishallinnon olevan avoimuuden edelläkävijä muuhun julkishallintoon ja yksityiseen sektoriin verrattuna ja, että jo vuoden 1976 kunnallislaki velvoitti tiedottamaan valmisteltavina olevista asioista. (Kuntien tiedottaminen. Uuden kuntalain tiedotusperiaatteet, 3) luvulla kunnat saivat ensimmäiset kunnon viestintäohjeet. Vuoden 2001 ohjeessaan Kuntaliitto painotti aiempaa enemmän kuntalaisten osallistumista, verkkoviestintää, henkilöstöviestintää, markkinointia ja kriisiviestintään (Kunnan viestintä 2001, 3). Seuraava ohje Kunnan viestintä valmistui vuonna Miten kuntien viestintä ja Kajaanin kaupunginkin viestintä on muuttunut viimeisten vuoden aikana? Peruslähtökohta eli kunnan asukkaiden oikeus saada tietoa, jotta he voivat osallistua kunnan toimintaan ja käyttää kunnan palveluja, ei ole muuttunut miksikään. Kuntien viestinnän kehitys onkin pitkälti tapahtunut lakien ja Kuntaliiton ohjeistusten kautta. Kuntienkin viestintään on tullut uusia kanavia sitten 1970-luvun aikojen eli internet, intranet ja sähköposti. Oikeastaan mullistavin muutos ovatkin olleet uudet sähköiset kanavat eli sähköinen viestintä on tullut vahvasti perinteisten kirjallisen ja suullisen viestinnän rinnalle.

9 9 Kunnat ovat tänä päivänä kovaa vauhtia kehittämässä omia sähköisiä palveluitaan ja sähköistä asiointia. Niin tekee myös Kajaani. Mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media eli Web 2.0 tuo mukanaan kuntien viestintään? Sosiaalisen median suosio kasvaa koko ajan. Emeritusprofessori Olavi Borg on kriittinen, että kuntien viestintää hallitsee netti jo liikaa. Professori Borg muistuttaa, että todella suuri osa iäkkäistä ihmisistä ei liiku verkossa, eikä heillä ole edes mahdollisuutta siihen ja uskoo vanhakantaiseen tiedotukseen. Olavi Borg näkee myös, että kuntien viestinnän resurssit eivät ole merkittävästi nousseet. (Kuntalehti 2/2009, Ajatus laajasta osallistumisesta jo aikansa elänyt?, 29.). Kajaaninkaan viestinnän resurssit eivät ole kasvaneet. Talousvaikeuksissa painittaessa tulevaisuudessakaan ei ole odotettavissa lisäpanostusta. 2.2 Lainsäädäntö ohjaa kuntien viestintää Kuntalain 29 :ssä määrätään kuntia tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. (Kuntien tiedottaminen 1995, 5.). Maankäyttö ja rakennuslaki vuonna 1999 toivat kunnille velvoitteita kaavoituksesta tiedottamiseen. Uuden maankäyttö ja rakennuslain henki on, että jo kaavoitusprosessin käynnistyessä kaavaa valmistellaan kuntalaisten kanssa vuorovaikutuksessa. (Maankäyttö- ja rakennuslain 6.). Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta määrittää, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa ja muussa laissa erikseen toisin säädetä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 1 ).

10 Kunnan on hankittava kuntalaisilta oikeutus toiminnalleen Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana on Kuntaliiton kunnan viestintäoppaan toteamus: Kunnan on hankittava toiminnalleen oikeutus kuntalaisilta. Tämä tapahtuu paitsi kunnallisvaalien myös avoimen vuoropuhelun kautta. Kunnan asukkailla on oikeus tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan sekä osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Asioista voidaan keskustella jo varhaisessa valmisteluvaiheessa. Asukkaiden viestejä on kuunneltava aidosti ja uskottavasti. Päätökset on perusteltava. (Kunnan viestintä 2004, 7.). 2.4 Julkishallinnon viestinnän tehtävät KISA-hanke määrittelee julkishallinnon viestinnän tehtäviksi informoinnin, neuvonnan, kansalaiskeskustelun, osallisuuden edistämisen ja markkinoinnin ja maineenhallinnan. (KISA-kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 19). Viestinnän pitää tyydyttää kuntalaisten tiedontarpeet ja viestintäodotukset, jotta kuntalaiset voivat käyttää kunnan palveluita, vaikuttaa asioihin sekä osallistua julkiseen keskusteluun. (KISAkuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 25). 2.5 Kuntien mietittävä keinoja viestintänsä kehittämiseen Kajaanikin miettii keinoja, miten saada kuntalaiset entistä paremmin mukaan osallistumaan asioiden valmisteluun ennen päätöksentekoa. Tuovatko kenties sähköiset kanavat uusia osallistumisen muotoja ja onko kuntalaisilla valmiuksia osallistumiseen, löytyykö uusia vaikuttamisen keinoja ja kanavia, mitkä ovat viestinnän kehittämisen keinot ja ovatko kajaanilaiset tyytyväisiä Kajaanin kaupungin ja asukkaan väliseen suhteeseen. Kajaanin kaupunki hakee tällä tutkimuksella eväitä viestinnän kehittämistoimenpiteiden pohjaksi.

11 Kenneth Abrahamssonin kolmen periaatteen malli Ruotsalainen Kenneth Abrahamsson puhui vuonna 1972 julkisuus-, informaatio- ja kommunikaatioperiaatteesta. Abrahamssonin mukaan julkisuusperiaate ja informaatioperiaate ovat toistensa kaltaisia eli viranomaisten toiminnasta tietoa on saatavissa. Julkisuusperiaatteen mukaan tieto pitää kuntalaisen itse etsiä, kun taas informaatioperiaatteessa viranomainen jakaa tietoa, mutta vain sitä tietoa, jota katsoo itse tarpeelliseksi antaa. Kommunikaatioperiaatteessa yleisön ja viranomaisten tiedon vaihdanta on vuoropuhelua ja monensuuntaista. Kommunikaatioperiaatteessa keskeistä on, että viranomainen ja kansalainen ikään kuin vaihtavat keskenään rooleja lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Jotta tässä onnistutaan, niin on toista osapuolta osattava kuunnella. Abrahamssonin mukaan kuntaviestinnässä on pyrittävä kommunikaatioperiaatteeseen eli millaista tietoa kuntalaiset haluavat ja millaisista kanavista kuntalaiset toivovat tietoa saavansa. Kunnan ja kuntalaisten välillä tulee siis olla todellista vuorovaikutusta. (Abrahamsson Kenneth 1972, ). Hannu Niemisen (Julkisyhteisön viestintä; Kohti kansalaisnäkökulmaa) mukaan kaikki julkisyhteisön jäsenet ovat tasavertaisia ja kaikilla on oikeus saada tietoa eikä julkisuuteen kuuluvaa tietoa ole kenelläkään oikeutta salata. Kenelläkään ei ole oikeutta myöskään rajoittaa sananvapauttamme. Yrityksessä puolestaan jäsenten oikeudet on hierarkisesti rajoitettu ja oikeudessa päästä käsiksi tietoon on eroja. Jäsenyyden kriteerinä on omistus- tai työsuhde yhteisöön. Niinpä viestinnän näkökulmasta yrityksen jäsenet ovat keskenään eriarvoisessa asemassa kun taasen julkisyhteisön jäsenet ovat tasavertaisia. (Toim. Pekka Aula & Salli Hakala. 2000, ). Kuntalaisilla on siis periaatteessa aina oikeus etsiä tietoa itse. Julkisuuslain mukaan kaikki tieto on julkista, jollei erikseen toisin säädetä. Tässä valossa Abrahamssonin malli on hyvin käyttökelpoinen julkisyhteisöissä kuten kunnassa. Kunnalla ei ole mitään syytä, miksi se ei kertoisi itse aktiivisesti asioista kuntalaisilleen, kävisi kuntalaisten kanssa vuoropuhelua ja näin hakisi kuntalaisiltaan oikeutusta toiminnalleen. Siellä missä tieto syntyy, on myös velvollisuus kertoa asiasta.

12 Grunigin malli tiedottamisen neljästä tasosta Toinen käyttökelpoinen malli on Grunigin malli. Malli perustuu tiedottamisen tavoitteiden ja menettelytapojen mukaiseen neljään tasoon, jotka ovat julkisuustoiminta (publicity), tiedottaminen (informing), epäsymmetrinen viestintä ja symmetrinen viestintä (two-way symmetrical communication). Ensimmäinen taso julkisuustoiminta tiedon kulku on yksisuuntaista ja tavoitteena on vaikuttaa yleisön mielipiteisiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen (mainonta). Toinen taso tiedottaminen toiminnan tavoite on yleisön informointi, tiedon kulku on yksisuuntaista ja sisällön määrittelee lähettäjä (viranomaiset, järjestöt ja muut julkisyhteisöt). Kolmas taso epäsymmetrinen viestintä sanoman lähettäjä luotaa vastaanottajan asenteita ja odotuksia ja pyrkii tyydyttämään vastaanottajan informaation tarpeen, mutta organisaatio kuitenkin säätelee prosessia yksipuolisesti eikä antaudu varsinaiseen keskusteluun yleisön kanssa. Neljäs taso symmetrinen viestintä kommunikaatio on dialogia yleisön kanssa, yleisö on yhteistyökumppani. (Toim. Kivikuru Ulla-Maija & Kunelius Risto 1998, , Grunig 1992, Bukart & Hömberg 1992, Zerfass 1996, 182 mukaan.). 2.8 Ledinghamin kolme faktoria: ammatillinen, henkilökohtainen ja yhteisöllinen suhde Ledingham & Bruning kehittivät viisi suhteen mittaamisen dimensiota: luottamus (trust), avoimuus (openess), osallistuminen (involvement), suhteeseen investointi (investment) ja sitoutuminen (commitment). Yrityksen on oltava avoin ja luotettava viestinnässään ja pitkäaikaisen suhteen kivijalka on luottamus. Toimivien suhteiden rakentaminen organisaation ja avainyleisöjen välille hyödyttää molempia osapuolia. (Ledingham John A. & Bruning Sephen D. 2000, ). Bruning ja Ledingham muodostivat dimensioiden pohjalta kolme faktoria: ammatillinen suhde, henkilökohtainen suhde ja yhteisöllinen suhde (Public Relations Review 27, ).1) 1) Ledinghamia & Brunigia tarkastellaan tarkemmin kyselylomakkeen osien II ja III analysoinnissa.

13 Keskeiset muut lähteet Muita lähteitä ovat Antti Laukkarisen Kuntalaisviestintä muuttuvassa kuntakentässä yhteisöviestinnän lisensiaattitutkimus, KISA kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 2008 ja Suomen Kuntaliiton kunnille antamat viestintäohjeet.

14 14 3 Kuntalaisviestinnän määritelmä ja tutkimuskysymykset Antti Laukkarinen määrittelee lisensiaattityössään kuntalaisviestinnän melko kattavasti. Laukkarisen kuntalaisviestinnän määritelmä on aika pitkä ja siinä painotetaan suunnitelmallisuuden ja lain vaatimusten tuntemisen tärkeyttä sekä viestinnän kohderyhmien ja heidän tarpeidensa tuntemusta. Laukkarisen mukaan viestinnän tulee toimia julkisen keskustelun virittäjänä, informoijana, aktivoida kuntalaisia osallistumaan ja viestinnän on perustuttava kommunikaatioperiaatteeseen. Kuntalaisviestinnän tulee luoda ja ylläpitää kunnan ja kuntalaisten välistä suhdetta, jota kuvaa luottamus, avoimuus ja molemminpuolinen sitoutuminen. Suoria ja välillisiä kanavia tulee käyttää monipuolisesti. (Antti Laukkarinen, 70.). Laukkarisen kuntalaisviestinnän määritelmässä hieman oudoksuttaa kohta tuntea viestinnän kohderyhmät ja heidän tarpeensa. Tarkoitetaanko viestinnän kohderyhmillä kuntalaisia eli kunnan vakituisia asukkaita ja heidän tarpeiden tuntemista. Tässä suhteessa käsite kaipaisi tarkennusta. KISA hankkeessa kuntalaisviestintä määritellään kuntalaisten tiedontarpeiden ja viestintäodotusten palvelijana, jotta kuntalaiset voivat käyttää palveluja. Kuntalaisten pitää voida osallistua julkiseen keskusteluun kotikuntansa asioissa ja pystyä vaikuttamaan. Kuntalaisten olennaiset tiedontarpeet ja kehittämistarpeet tulee selvittää ja huomioida ne kuntien viestinnässä. (KISA kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä, 25.). Kuntaliitto on määritellyt kuntalaisviestinnän seuraavasti: Viestintä ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko on läpinäkyvää ja kuntalaisten osallistuminen laajaa. Asukkaat, yritykset, luottamushenkilöt, henkilöstö ja media saavat tietoa ajoissa ja ymmärrettävästi esitettynä. Kunnan maine tukee kunnan kehittämistä ja luo seudulle vetovoimaa (Kunnan viestintä, 2004, 7.).

15 15 KISA-hankkeen määritelmässä ja Suomen Kuntaliiton Kunnan viestintä ohjeen viestinnän visiossa ei suoranaisesti mainita kunnan ja kuntalaisten välisen suhteen ylläpitoa. Tosin Kuntaliiton viestinnän visiossa puhutaan yhteisöllisyydestä. Kaikki kolme tahoa painottavat kuntalaisten osallistumisen, vaikuttamisen ja tiedonsaannin tärkeyttä. KISA-hanke pitää tärkeänä kuntalaisten tiedon- ja kehittämistarpeiden selvittämistä ja huomioimista viestinnässä. Eli kuntalaisen tulee saada haluamaansa tietoa, eikä vain sitä tietoa, mitä kunta katsoo tarpeelliseksi antaa. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymykseen: 1. Millaisia ovat kajaanilaisten näkemykset Kajaanin kaupungin tiedottamisesta. 2. Missä kanavissa kajaanilaiset haluavat tiedotettavan ja mistä asioista he haluavat saada tietoa? Lisäksi kerätään aineisto vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko kajaanilaisilla halua osallistua, vaikuttaa ja keskustella. Mitkä ovat hyvät kanavat kaupunkilaisten mielipiteen ilmaisulle? 2. Mitä mieltä kajaanilaiset ovat Kajaanin kaupungista.

16 16 4 Tutkimusmenetelmät - empiirisen aineiston keruu 4.1 Kyselylomake Empiirinen osa toteutettiin survey-tyyppisellä kysymyslomakkeella. Survey-tutkimus on kysely- tai haastattelumenetelmällä toteutettu ei-kokeellinen tutkimus, joka kohdistuu suurehkoon määrään satunnaisotannalla valittuja tutkimuskohteita. (Tilastokeskus, Tietoa tilastoista > Käsitteet ja määritelmät > Survey-tutkimus). Tutkimuksen perusjoukkona olivat kaikki Kajaanin kaupungin väestörekisterissä olevat yli 15-vuotiaat. Otos poimittiin systemaattisella otannalla väestörekisteristä. Ikää painotettiin otannassa niin, että väestö järjestettiin peräkkäin syntymävuoden mukaan. Kyselylomake lähetettiin tammikuun 2009 lopussa 700:lle kajaanilaiselle postin välityksellä. Kyselyyn voi vastata joko palauttamalla paperilomakkeen vastauskuoressa tai täyttämällä lomakkeen netissä. Ensisijaisesti pyrittiin kyselyyn vastaajia ohjaamaan nettiin. Paperilla palautetut lomakkeet syötettiin käsin Digium tutkimusohjelmaan. Vastaajia aktivoitiin vastaamaan kyselyyn tuotepalkinnon arvontaan osallistumisella. Kyselylomakkeessa oli kaikkiaan 18 kysymystä. Kysymyksissä on luokittelu- ja järjestysasteikollisia kysymyksiä ja kaksi avointa kysymystä. Järjestysasteikko on viisiportainen Likert-asteikko. Yhdessä kysymyksessä on käytetty semanttista differentiaalia.

17 17 5 Tutkimustulokset Tässä tutkimuksessa esitetään vain kyselylomakkeen kohdan I Viestintä kysymysten 1-6 ja 11 tulokset. Kyselylomakkeen kysymysten 7-10 ja 12 tuloksia ei esitetä. 5.1 Yleiskatsaus kyselystä Alussa pohdittavaa aiheutti mikä on oikea otoskoko ja otetaanko otos vai laitetaanko avoin vastausmahdollisuus esim. Koti-Kajaanin väliin ja nettiin. Kyselyn ongelmaksi koettiin matala vastausprosentti, miten vakavasti vastaajat suhtautuvat tutkimukseen ja miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat vastaajien näkökulmasta. Otoskooksi valittiin 700. Todennäköisesti 500 otoskoolla olisi saatu vastauksia yhtä paljon. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 152 kajaanilaista. Vastausprosentti oli 21,7. Netin avoimen linkin kautta vastasi 40 vastaajaa ja paperilla 112 vastaajaa. Odotin, että suurin osa vastaajista käyttäisi nettiä vastaamiseen. Runsas paperilomakkeiden saaminen siis yllätti. Suurin osa vastaajista eli 61 % oli ikäluokassa yli 46 vuotta ja suurin vastaaja ikäryhmä kaikista vastaajista olivat yli 65-vuotiaat (22 %). Selityksenä voi pitää sitä, että iäkkäät henkilöt käyttävät nettiä vähemmän. Naiset (54 %) vastasivat kyselyyn hieman miehiä (46 %) innokkaammin. Kyselyyn vastanneista alle 18-vuotiaita oli vain 7 %, vuotiaita oli 9 %, vuotiaita 10 %, vuotiaita 13 %, vuotiaita 19 %, vuotiaita 21 % ja yli 65-vuotiaita 22 %.

18 18 Vastaajista 34 % ilmoitti olevansa eläkeläinen ja seuraavana olivat yksityisen palveluksessa olevat 18 % ja työttömät 16 %. Eniten vastaajia löytyi Keskikaupungin alueelta 19 % ja seuraavaksi eniten Lehtikankaan 18 % ja muun haja-asutusalueelta 11 %. Entisen Vuolijoen kunnan alueelta tuli kuusi vastausta. Suurin osa vastaajista eli 85 % oli asunut Kajaanissa yli 10 vuotta. Perus-, keski- tai kansakoulu oli 42 %:lla, yliopisto- tai ammatillinen tutkinto (myös opistoaste) oli 46 %:lla ja korkeakoulututkinto 11 %:lla vastaajista. 5.2 Kajaanin kaupungin tiedotusta pidetään yksisuuntaisena - toisaalta tiedotus on luotettavaa, hyödyllistä ja kaupunkilaisille suunnattua Kyselylomakkeen kysymys yksi ilmaisi kuntalaisten spontaanin mielipiteen Kajaanin kaupungin tiedotuksesta. Kysymyksessä tuli valita vastakohtaparin välistä se numero, joka kertoo oman mielipiteen millaista on Kajaanin kaupungin tiedotus. Asteikko oli 1-5. Numeroa 3 voidaan pitää keskiarvokohtana eli kolmosen yläpuolella oleva keskiarvo kertoo tyytyväisyydestä ja alapuolella oleva keskiarvo tyytymättömyydestä. Kyselyyn vastanneet pitivät Kajaanin kaupungin tiedotusta hyödyllisenä (3,56), asiantuntevana (3,43), luotettavana (3,50) ja kaupunkilaisille suunnattuna (3,68). Toisaalta vastaajat pitivät tiedotusta yksisuuntaisena (2,72), jäykkänä (2,80), jälkijättöisenä (2,91), hieman pakon sanelemana (2,99) ja päätöksiä ei perustella (2,88). Alle kahden ja yli neljän keskiarvoa ei ollut yhdessäkään vastakohtaparissa. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että Kajaanin tiedotus on kohtalaista, mutta vähän hajutonta ja väritöntä. Tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 1.

19 19 Taulukko 1: Millaista on Kajaanin kaupungin tiedotus? 1 Kaikki vastaajat 5 N=152 Salailevaa 3,32 Avointa Vanhentunutta 3,34 Ajankohtaista Hidasta 3,02 Nopeaa Vähäistä 3,00 Riittävää Ristiriitaista 3,24 Yhtenäistä Pakon sanelemaa 2,99 Oma-aloitteista Yksipuolista 3,00 Monipuolista Jäykkää 2,80 Rentoa Vaikeaselkoista 3,12 Selkeää Yksisuuntaista 2,72 Vuorovaikutteista Kertoo ihmisistä 3,49 Kertoo asioista Ulkopaikkakuntalaisille suunnattua 3,68 Kaupunkilaisille suunnattua Vanhanaikaista 3,04 Modernia Vaikeasti saatavilla 3,12 Helposti saatavilla Epäluotettavaa 3,50 Luotettavaa Asiantuntematonta 3,43 Asiantuntevaa Jälkijättöistä 2,91 Ennakoivaa Hyödytöntä 3,56 Hyödyllistä Päätöksiä ei perustella 2,88 Päätökset perustellaan Yhteensä 3,17

20 Kuva 1: Millaista on Kajaanin kaupungin tiedotus? Kajaanin kaupungin tiedotus saa arvosanan tyydyttävä seitsemän Vastaajat antoivat Kajaanin kaupungin viestinnälle kouluarvosanaksi 7,29 eli tyydyttävän. Vastaajista 71,3 % antoi kouluarvosanaksi 7 tai 8. Vain yksi antoi nelosen ja kolme täyden kympin.

21 21 Taulukko 2: Kouluarvosana tiedotuksen tasosta Arvosana Lukumäärä Prosentti 4 1 0, , , , , , ,21 Yhteensä Saatuihin palveluihin ollaan tyytyväisiä Kysymyksessä kolme vastaajilta kysyttiin ovatko he olleet viimeisen vuoden aikana yhteydessä johonkin toimintayksikköön ja minkä kouluarvosanan antavat saamastaan palvelusta. Eniten oltiin oltu yhteydessä kirjastoon 94 vastaajaa, kulttuuripalveluihin 47, liikuntapalveluihin 46 ja kunnallisteknisiin palveluihin 35. Kunnan luottamushenkilöön oli ollut yhteydessä 10 vastaajaa. Saatuihin palveluihin oltiin myös tyytyväisiä ja esimerkiksi kirjasto sai palvelustaan kouluarvosanan 8,86. Huonoimmat kouluarvosanat saivat kunnallistekniset palvelut 6,86 ja hallinto 7,27. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä Kaupungin nettisivut ja Kajaani Info ovat käytetyimmät viestintäpalvelut Käytetyimmät viestintäpalvelut olivat (myöhemmin käytetään sanaa nettisivut) sivut, joita oli käyttänyt kaikista vastaajista 56 %. Seuraavaksi käytetyimmät olivat Kajaani Info 49 % ja palveluesitteet 39 %. Vieraampia viestintäpalveluita olivat lautakuntien avointen kokousten seuraaminen 1 %, tekstiviestit ja mobiilipalvelut 3 %, kuntalaiskuulemiset 5 % ja valtuuston kokousten seuraaminen 6 %.

22 22 Miehet (64 %) käyttivät nettisivuja hieman enemmän kuin naiset (51 %). Miehet (11 %) myös seurasivat naisia (3 %) enemmän valtuuston kokouksia ja naiset (13 %) puolestaan osallistuivat miehiä (6 %) innokkaammin avointen ovien päiviin. Vastaajista alle 18-vuotiaat käyttivät eniten nettisivuja (80 %). Kun yli 65-vuotiaista vain 19 % oli käyttänyt nettisivuja. Korkeakoulututkinnon suorittaneista 94 % oli käyttänyt nettisivuja ja peruskoulu-, keski- tai kansakoulun suorittaneista nettisivuja ilmoitti käyttäneensä 38 %. Kaupungissa 3-10 vuotta asuneet olivat käyttäneet eniten nettisivuja (92 %). Kaupungin/kunnan palveluksessa, muun julkisen sektorin palveluksessa, yrittäjistä, opiskelijoista ja kotiädeistä/isistä yli 80 % ilmoitti käyttäneensä nettisivuja. Vähiten nettisivuja olivat käyttäneet eläkeläiset (31 %) ja työttömät (39 %). Eniten nettisivujen käyttäjiä löytyi Purola-Puistolan (75 %) ja Lohtaja-Pikku-Kettu (73 %) alueilta. Kajaanin kaupungin viestintäpalveluista käytetyin oli siis nettisivut. Kajaanin kaupungin nettisivujen käyttäjäksi näyttäisi profiloituvan mies, vuotias, julkisen sektorin palveluksessa oleva, yrittäjä tai opiskelija, 3-10 vuotta kaupungissa asunut ja korkeakoulututkinnon suorittanut. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2

23 Kuntalaiset toivovat kaupungin tiedottavan enemmän monista asioista Kysymyksessä viisi kysyttiin, mistä asioista Kajaanin kaupungin tulisi tiedottaa enemmän. Kaikkiin annettuihin vaihtoehtoihin tuli runsaasti vastauksia. Tästä päätellen kaupunki ei tiedota riittävästi. Valmisteilla olevista asioista toivoi saavansa enemmän tietoa 63 %, Kajaanin taloudesta 55 %, päätösten vaikutuksista 51 % ja uusista palveluista 51 %. Naisten ja miesten vastausten välillä ei ollut suuria eroja. Miehet toivoivat naisia enemmän tiedotettavan Kajaanin taloudesta, hankkeista ja tapahtumista. Naiset puolestaan toivoivat miehiä enemmän tiedotettavan palvelujen hinnoista. Ikäryhmä vuotiaat kaipasivat enemmän tietoa monista asioista. Vähiten lisää tietoa kaipasivat alle 18-vuotiaat, vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Kaupungissa 3-10 vuotta asuneista vastaajista 92 % kaipasi lisää tietoa valmisteilla olevista asioista kun luku kaikkien vastaajien osalta oli 63 %. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä Mieluiten toivotaan tiedotettavan sanomalehdissä ja sivuilla Viestintäosan viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, missä kajaanilaiset toivovat kaupungin mieluiten tiedottavan toiminnastaan. Kaikista vastaajista 90 % toivoi tiedotettavan sanomalehdissä ja 56 % sivulla (myöhemmin käytetään sanaa nettisivut). Seuraavana tulivat radio 43 %, asukaslehdet 37 % ja palveluesitteet 30 %. Vähiten haluttuja tiedotuskanavia olivat kansalaisjärjestöjen ja muiden järjestöjen kautta 5 %, luottamushenkilöiltä 9 % ja televisio 11 %. Kysymyksessä kysyttiin siis mieluisinta kanavaa ja tarvittaessa voi antaa useamman vaihtoehdon.

24 24 Naisten ja miesten kohdalla ei ollut eroja. Alle 18-vuotiaista 60 % toivoi tiedotettavan nettisivuilla ja 100 % sanomalehdissä. Vastaavasti yli 65-vuotiaista toivoi tiedotettavan nettisivuilla vain 34 % ja sanomalehdissä 81 %. Sanomalehtien kannatus tiedotuskanavana oli yllättävän suurta kaikissa ikäryhmissä. Kaikkein eniten toivoivat vuotiaat (80 %) tiedotettavan nettisivuilla ja heistäkin 93 % toivoi tiedotettavan sanomalehdissä. Sanomalehdet siis näyttävät edelleenkin pitävän pintansa, jos tarkastellaan asiaa vastaajien iän perusteella. Kyselyyn vastanneista alle 18-vuotiaita oli vain 7 %. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2. Kuva 2: Mieluisimmat kanavat tiedottamiseen olivat sivut ja sanomalehdet (jakauma iän mukaan) Ikä < Kaikki vastaajat % Kunnan internet sivuilla Sanomalehdissä

25 25 Korkeakoulututkinnon suorittaneista 100 % toivoo tiedotettavan nettisivuilla ja 100 % sanomalehdissä. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2. Kuva 3: Mieluisimmat kanavat tiedottamiseen olivat sivut ja sanomalehdet (jakauma koulutuksen mukaan) Perus-, keski- tai kansakoulu Koulutus Ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto (myös opistoaste) Korkeakoulututkinto Kaikki vastaajat % Kunnan internet sivuilla Sanomalehdissä Eläkeläiset (40 %) ja työttömät (39 %) toivovat vähiten tiedotettavan nettisivuilla. Muun julkisen sektorin (83 %) ja yksityisen palveluksessa olevat (85 %) toivovat puolestaan eniten tiedotettavan juuri nettisivuilla. Kaikissa näissä ryhmissä myös sanomalehdessä tiedottaminen saa suuren kannatuksen eli yli 80 %. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä 0 FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 0 Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 0 FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 0 Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset kaupungin

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Tietoja kuntalaisaloitteiden määristä 2005-2011 Kuntalaisten suhtautuminen kuntalaisaloitteisiin Maaliskuu 2012 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille

Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille Ennakkotuloksia kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnissa nykyisellä valtuustokaudella kartoittavasta faktakyselystä 2015 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Kainuun maakuntatilaisuus

Kainuun maakuntatilaisuus Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Kainuun maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012 Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 212 Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 212 1 Henkilöstökysely Kysely lähetettiin ruotsiksi ja suomeksi yhteensä 525 Kemiönsaaren kunnan työntekijälle

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ?

HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Elinvoimainen kunta mistä syntyy? Elinvoimaisuus

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina

Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina Kunnallistieteen päivät 11.-12.11.2004 Heikki Paloheimo Politiikan tutkimuksen laitos 30014 Tampereen yliopisto heikki.paloheimo@uta.fi Edustuksellisen

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot