ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013"

Transkriptio

1 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 4 Lähtökohdat... 4 Soveltamisala... 4 Valvontastrategian ydin Valvonta on vaikuttavaa Valvonta on tehokasta Valvonta on yhtenäistä Valvonta on kohdistettu riskiperusteisesti Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa Osaaminen on korkeaa tasoa Valvonnan viestintä on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa Valvonta on asiakaslähtöistä ja laadukasta Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan Hankkeet ja jatkovalmistelu

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA TAVOITTEET Valvontastrategian tavoitteena on edistää Eviran toimialaan kuuluvan valvonnan vaikuttavuutta ja tuloksellista toimintaa koko valvontaketjussa. LÄHTÖKOHDAT Strategian lähtökohtana ovat Eviran strategiassa toiminnalle asetetut tavoitteet, päämäärät ja hankkeet. SOVELTAMISALA Valvontastrategia koskee elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvontaa koko valvontaketjussa keskus-, alue- ja paikallishallinnossa. VALVONTASTRATEGIAN YDIN Eviran toimialan valvonta toimii esimerkillisesti koko valvontaketjussa. Valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja kohdistettu riskiperusteisesti. Laboratoriotoiminta ja tiedonhallinta palvelevat tehokkaasti valvontaa. Osaaminen on korkeaa tasoa ja valvonnan viestintä luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa. Toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, palvelut ovat laadukkaita ja toimintaa auditoidaan kattavasti. Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan. 4

5 Tavoite: VALVONTA ON VAIKUTTAVAA Valvonta on vaikuttavaa, kun: - toimintaympäristömuutoksiin sekä asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastataan, - elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä ennakoidaan, - valvonnan toiminta on säädösten mukaista, - tuotanto ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia, rikkomukset havaitaan ja säännöstentai määräystenvastaisuuteen puututaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, - määräysten- tai vaatimustenvastaisuudet vähenevät, - elintarvikeketjun toimijat ja kotitaloudet toimivat turvallisuus-, terveys- ja ympäristöriskejä ehkäisevään suuntaan, ja - kuluttaja voi luottaa tuotteista annettuihin tietoihin ja valvonta vaikuttaa kuluttajien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja strategista tavoitteenasettelua, lisätään suunnitelmallisuutta, määritellään valvonnalle onnistumisen kriteerit ja mittarit sekä analysoidaan tuloksia ja niiden merkittävyyttä, - kohdennetaan valvonnan toimenpiteet, tarkastukset ja resurssit riskiperusteisesti ja tarkoituksenmukaisesti, - edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaisvalvontaa, - toteutetaan valvontasuunnitelmat, viedään valvontatoimet loppuun asti ja tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa yhdessä muiden viranomaisten kanssa, - parannetaan valvonnan seurantaa, valvontatulosten analysointia ja raportointia sekä valvonnan vaikuttavuuden arviointia, - kehitetään työnjakoa ja toiminnan organisointia kokoamalla valvontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistetaan alueellisia toimintoja ja toimipisteitä, edistetään osaamiskeskittymien muodostumista valtakunnallisen ja alueellisen hyödyn 5

6 näkökulmasta sekä hyödynnetään monipuolisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien ja henkilöstön sijoitteluun, - varmistetaan valvonnan riippumattomuus, - julkistetaan valvonnan tulokset ja tiedotetaan niistä säännöllisesti sekä kehitetään tiedotteiden laatua ja ymmärrettävyyttä, - tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä muiden viranomaisten, sidosryhmien ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa yhteisten kansallisten päämäärien edistämiseksi, ja - jatketaan kriisivalmius-, erityistilanne- ja varosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. Lisäksi Evira - painottaa toiminnassaan erityisesti valvonnan johto-, suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtäviä. 6

7 Tavoite: VALVONTA ON TEHOKASTA Valvonta on tehokasta, kun - prosessit toimivat hyvin ja vastaavat toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin eikä niissä ole tarpeettomia päällekkäisyyksiä tai aukkoja, - osaaminen ja resurssit on kohdistettu oikein ja tarkoituksenmukaisesti, ja - toiminta on kustannustehokasta ja taloudellista. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - määritellään ja kuvataan valvonnan prosessit ja kehitetään niitä, - kartoitetaan erityisosaamisen tarpeet ja alueet, joilla eri tehtäväalueisiin kohdistuvaa valvontaa voidaan yhdistää tai järjestää uudelleen, - varmistetaan toiminnan organisoinnilla ja kattavalla varamiesjärjestelmällä perustehtävien hoito myös odottamattomissa valvontatilanteissa, ja - hyödynnetään tehokkaasti viranomaisyhteistyötä, kumppanuuksia ja verkostoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi Evira - kehittää kustannustietoisuutta ja toiminnan taloudellisuutta ja sen seurantaa ja arviointia johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin sekä saattaa kustannusvastaavuuden kaikilla tehtäväalueilla täysimääräiseksi. 7

8 Tavoite: VALVONTA ON YHTENÄISTÄ Valvonta on yhtenäistä, kun - lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti, - valvontatoimet ovat yhdenmukaisia, hyvin perusteltuja ja auditoituja koko valvontaketjussa, - valvonta ja sen palvelut ovat samantasoisia koko maassa, ja - toimijoita ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun siten, että lainsäädäntö on selkeää ja hyvin käytännön valvontaan sopivaa, - koordinoidaan ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua, lisätään suunnitelmien konkreettisuutta sekä tehostetaan ja yhtenäistetään ohjausta, - auditoidaan koko ketjun viranomaistoimintaa, ja - huolehditaan valvontaketjun ohjeistuksesta, tulkinnoista ja niiden saatavuudesta. 8

9 Tavoite: VALVONTA ON KOHDISTETTU RISKIPERUSTEISESTI Valvonta on kohdistettu riskiperusteisesti, kun - riskit on kartoitettu ja uusia riskejä ennakoidaan, - valvonta suunnitellaan, kohdennetaan ja toteutetaan riskinarvioinnin ja riskitekijöiden kartoituksen perusteella, ja - tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin tulokset tukevat valvontaa riskien tunnistamisessa ja kartoittamisessa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - arvioidaan ja ennakoidaan riskejä ja opetellaan tunnistamaan tulevaisuuden muutoksia ja heikkoja signaaleja, - tieteellinen riskinarviointi ja siihen liittyvä kustannus/hyöty arviointi palvelee valvonnan suunnittelua, kohdentamista ja päätöksentekoa, - kehitetään riskitekijöiden kartoituksen malli, riskiluokitus sekä järjestelmä, jolla saantilaskelmat ja tautikartoitukset hoidetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti yhteistyötahojen kanssa, - vaikutetaan lainsäädännön kehittämiseen ja valvonnan maksupolitiikkaan niin, että se tukee riskiperusteista valvontaa, ja - huomioidaan tieteellisen riskinarvioinnin tarpeet valvontatietojen keräämisessä. 9

10 Tavoite: LABORATORIOTOIMINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun - valvonnalla on käytettävissään riittävät ja laadukkaat laboratoriopalvelut, ja - laboratoriotoiminta on kustannustehokasta. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta ja toimintavarmuutta, ja - kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Evira - vahvistaa valvonnan tarvitsemien laboratoriotoimintojen ja palvelujen strategiset linjaukset, keskittyy ydintoimintoihin sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää vertailulaboratoriotoimintaa, ja - osallistuu laboratorioverkoston kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hyödyntää laboratorioiden virtuaalista osaamiskeskusta. 10

11 Tavoite: TIEDONHALLINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun - valvonnan käytössä on tehokas tiedonhallintajärjestelmä, jonka avulla valvonnan tuloksia voidaan hyödyntää myös riskinarvioinnissa, riskikartoituksessa, valvonnan suunnittelussa ja seuraamisessa sekä lainsäädännön valmistelussa, päätöksenteossa ja hallinnossa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - koordinoidaan ja kehitetään tiedonhallintaa, tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta, - kehitetään ja hyödynnetään viranomaisten ekstranet-verkkoa ja lisätään valvontaviranomaisten sähköistä interaktiivista tietojenvaihtoa, - parannetaan valvontatulosten kokoamista ja hyödyntämistä sekä varmistetaan tietojen tallennuksen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus, - varmistetaan tietoturvallisuus valvontatulosten säilyttämiseksi sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi, ja - huolehditaan julkisten tietojen saatavuudesta. 11

12 Tavoite: OSAAMINEN ON KORKEAA TASOA Valvontaosaaminen on korkeaa tasoa, kun - valvontahenkilöstö on ammattitaitoista, pätevää, motivoitunutta ja sitoutunut tarvittavan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, ja - valvontahenkilöstö on uudistumiskykyistä ja ymmärtää valvonnan merkityksen yhteiskunnalle ja asiakkaille. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - varmistetaan koulutuksella ja viestinnällä riittävän osaamisen ylläpitäminen, siirtäminen ja kehittäminen sekä kartoitetaan ja seurataan osaamista, ja - kehitetään valvontahenkilöstön tehtäviä vastaamaan muuttuvan valvonnan tarpeita. Lisäksi Evira - vaikuttaa valvontahenkilöstön koulutuksen riittävyyteen, laatuun ja sisältöön sekä perehdytykseen ja työnohjaukseen, - varmistaa rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkansa suunnitelmallisuuden, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden, - edistää henkilöstöpoliittisin keinoin henkilöstön asiantuntijuutta, osaamista, ammatissa kehittymistä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta sekä tiedon ja osaamisen jakamista, ja - luo edellytyksiä tehtäväkierrolle, tiimi- ja verkostotyöskentelylle ja työssä oppimiselle sekä hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. 12

13 Tavoite: VALVONNAN VIESTINTÄ ON LUOTETTAVAA, TEHOKASTA JA ENNAKOIVAA Valvonnan viestintä on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa, kun - viestintä on avointa, suunnitelmallista, ennakoivaa, ajantasaista ja kohdennettu oikein, - valvontaviranomaisten välinen viestintä on sujuvaa ja aktiivista, - elintarvikeketjun toimijat saavat toimintansa tueksi oleellista tietoa säädöksistä, määräyksistä sekä laatu- ja valvontavaatimuksista,. - kuluttajat ja muut asiakkaat saavat riittävästi tietoa tuotteista, tuotantoketjun toiminnasta sekä valvonnasta ja riskeistä, - kriiseihin ja muihin erityistilanteisiin on varauduttu, tiedonvälitys niissä on luotettavaa ja nopeaa ja hälytysjärjestelmät toimivat, ja - valvontaviranomaiset tunnetaan ja heihin osataan tarvittaessa ottaa yhteyttä. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - laaditaan kriisi- ja erityistilanteiden tiedotussuunnitelmia, - kehitetään Eviraattoria, Internet-sivuja, ekstranet-verkkoa ja sähköistä asiointia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa, - edistetään viestinnän keinoin vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa (Internet, mobiilipalvelut, asiakaspalvelu, avoimet forumit, asiakaskyselyt jne.) sekä osallistutaan aktiivisesti toimialan erilaisiin tapahtumiin, ja - kehitetään viestintäpalveluja, kuluttajapalvelua ja valistus- ja neuvonta-aineistoa. Lisäksi Evira - vahvistaa valvonnan viestinnän strategiset linjaukset, lisää viestinnän suunnitelmallisuutta sekä laatii tiedotusta koskevan vuosikellon, ja - laatii kaikille laajoille hankkeille viestintäsuunnitelman. 13

14 Tavoite: VALVONTA ON ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA LAADUKASTA Valvonta on asiakaslähtöistä ja laadukasta, kun - asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys ohjaavat toimintaa, - kaikessa toiminnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet, odotukset ja palaute ja niihin vastataan, - valvonta on luotettavaa, riippumatonta, tasapuolista ja oikea-aikaista ja valvonnan palvelut ovat saatavilla samantasoisina koko maassa, - valvontapalveluja tuotetaan järjestelmällisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti, ja - valvonta toimii säädösten, suositusten ja ohjeistuksen mukaisesti. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - painotetaan toiminnassa asiakaslähtöisyyttä ja palveluhenkisyyttä sekä kehitetään toimintaa ja palveluja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti, - toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla, ja - laaditaan EY:n asetuksen 882/2004 vaatimukset täyttävän valvonnan toimintakäsikirjan sekä ylläpidetään sitä. Lisäksi Evira - huolehtii henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä vahvistaa johtamisen ja valmennuksen keinoin henkilöstön palveluhenkisyyttä ja otetta sekä palveluosaamista, ja - toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn, kehittää asiakaspalautejärjestelmää sekä arvioi säännöllisesti palvelun laatua ja palveluhenkisyyttä. 14

15 Tavoite: VALVONTAAN LUOTETAAN JA SITÄ ARVOSTETAAN Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan, kun - valvonta tuottaa toimialalle lisäarvoa kaikissa toiminnoissaan, - asiakkaat hyödyntävät valvonnan palveluita aktiivisesti, - kansalaisten luottamus toimialan viranomaisvalvontaan pysyy korkealla tasolla, - valvontaa ja valvontahenkilöstöä arvostetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, - toimialan houkuttelevuus ja työnantajakilpailukyky ovat korkeaa tasoa ja pätevät henkilöt hakeutuvat toimialalle, ja - arvostus näkyy toiminnan resursoinnissa ja rahoituksessa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - varmistetaan valvonnan arvolähtöisyys, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen, ja - saavutetaan luottamus ja arvostus toteuttamalla muut edelle kirjatut valvonnan tavoitteet. HANKKEET JA JATKOVALMISTELU Hankkeet valvontastrategian toteuttamiseksi sisältyvät liitetaulukkoon. Vastuu hankkeiden suunnittelusta ja valmistelusta on Eviralla. Valmistelu toteutetaan hankkeesta riippuen yhteistyössä valvontaan osallistuvien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 15

16 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu VALVONTA ON VAIKUTTAVAA Koko valvontaketjussa: Vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja strategista tavoitteenasettelua, lisätään suunnitelmallisuutta, määritellään valvonnalle onnistumisen kriteerit ja mittarit sekä analysoidaan tuloksia ja niiden merkittävyyttä. Kohdennetaan valvonnan toimenpiteet, tarkastukset ja resurssit riskiperusteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaisvalvontaa. Toteutetaan valvontasuunnitelmat, viedään valvontatoimet loppuun asti ja tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Parannetaan valvonnan seurantaa, valvontatulosten analysointia ja raportointia sekä valvonnan vaikuttavuuden arviointia. Eviran valvontastrategian hankeluettelo Eviran toimialan valvontastrategian jalkauttaminen ja päivittäminen Elintarvikeketjun monivuotinen valvontasuunnitelma Valvontasuunnittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen, valvontasuunnitelmamallit Laaditaan riskiin perustuva elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma Omavalvontaprosessin kehittäminen ja koordinointi Valvontasuunnitelmien toteuttaminen ja siihen liittyvä valvontaketjun ohjaus Valvonnan ohjauksen, mittareiden, seurantajärjestelmän ja tulosten analysoinnin sekä raportoinnin kehittäminen koko valvontaketjussa Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus / työryhmä Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Eviran valvontaosasto / muut valvontaviranomaiset Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä vuosittain vuosittain Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Kehitetään työnjakoa ja toiminnan organisointia kokoamalla valvontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistetaan alueellisia toimintoja ja Tarkastustoimintaselvitys Eviran valvontaosasto /8

17 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu toimipisteitä, edistetään osaamiskeskittymien muodostumista valtakunnallisen ja alueellisen hyödyn näkökulmasta sekä hyödynnetään monipuolisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien ja henkilöstön sijoitteluun. Julkistetaan valvonnan tulokset ja tiedotetaan niistä säännollisesti sekä kehitetään tiedotteiden laatua ja ymmärrettävyyttä. Jatketaan kriisivalmius-, erityistilanne- ja varosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. VALVONTA ON TEHOKASTA Koko valvontaketjussa: Määritellään ja kuvataan valvonnan prosessit ja kehitetään niitä. Kartoitetaan erityisosaamisen tarpeet ja alueet, joilla eri tehtäväalueisiin kohdistuvaa valvontaa voidaan yhdistää tai järjestää uudelleen. Lisäksi Evira: Kehittää kustannustietoisuutta ja toiminnan taloudellisuutta sekä sen seurantaa ja arviointia johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin sekä saattaa kustannusvastaavuuden kaikilla tehtäväalueilla täysimääräiseksi. Alueellisen toiminnan kehittämistä koskeva suunnitelma Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehityksen ohjaaminen elintarvikevalvontaa koskevan periaatepäätöksen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisesti. Eviran valvontatulosten julkaisemista koskeva työryhmä Suunnitelmien jatkovalmistelu ja yhtenäistäminen, elintarvikeketjun kansallisen valmiussuunnitelman laatiminen Valvontaprosessien kehittäminen ja kuvaaminen Eviran valvonnan yhteistyöryhmä 2008 Eviran valvontaosasto yhdessä lääninhallitusten kanssa Eviran valvontaosasto / työryhmä 2008 Eviran kriisivalmius- ja erityistilanteiden yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja yksiköt Kartoitus ja toimenpide-ehdotukset Eviran valvontaosasto 2008 Eviran talouden johtamisen strategia Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen Eviran taloushallinnon yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja toimintakokonaisuudet Eviran taloushallinnon yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja toimintakokonaisuus Eviran valvonnan yhteistyöryhmä /8

18 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu 26 VALVONTA ON YHTENÄISTÄ 27 Koko valvontaketjussa: Vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun siten, että lainsäädäntö on selkeää ja hyvin käytännön valvontaan sopivaa. 28 Koordinoidaan ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua, lisätään suunnitelmien konkreettisuutta sekä tehostetaan ja yhtenäistetään ohjausta. 29 Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (ks. kohta 8) Eviran ja lääninhallitusten laatimien valvontasuunnitelmien mallit sekä Eviran, lääninhallitusten ja TEkeskusten välisten tulossopimusten mallit ja tulosohjausprosessin kuvaus ("vuosikello") Eviran valvontaosasto 2009 Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Auditoidaan koko ketjun viranomaistoimintaa. Elintarvikeketjun monivuotinen auditointisuunnitelma ja -ohjeistus sekä auditointikoulutuksen suunnittelu, järjestäminen ja toteutumisen seuranta Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Huolehditaan valvontaketjun ohjeistuksesta, tulkinnoista ja niiden saatavuudesta. VALVONTA ON KOHDISTETTU RISKIPERUSTEISESTI Ennakkokyselyt valvonnan auditoinnin apuvälineenä - pilottina pitopalvelut Eviran ohjekokonaisuuden kartoitus ja päivittäminen Valvonnan tarvitsemien malliasiakirjojen laatiminen ja yhtenäistäminen Eviran valvontaosasto / lääninhallitukset 2008 Eviran valvontaosasto ja lääninhallitukset Eviran valvontaosasto /8

19 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Koko valvontaketjussa: Arvioidaan ja ennakoidaan riskejä ja opetellaan tunnistamaan tulevaisuuden muutoksia ja heikkoja signaaleja. Tieteellinen riskinarviointi ja siihen liittyvä kustannus/hyötyarviointi palvelee valvonnan suunnittelua, kohdentamista ja päätöksentekoa. Riskinarviointistrategian toteuttaminen Riskinarviointistrategian toteuttaminen Kasvinterveyden riskinarvioinnin suunnittelu ja valmistelu Eviran riskinarvioinnin yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Riskinarviointiyksikkö, valvontaosasto ja sen yksiköt Kasvintuotannon toimintakokonaisuus / osastot ja riskinarviointiyksikkö Kehitetään riskitekijöiden kartoituksen malli, riskiluokitus sekä järjestelmä, jolla saantilaskelmat ja tautikartoitukset hoidetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti yhteistyötahojen kanssa. Vaikutetaan lainsäädännön kehittämiseen ja valvonnan maksupolitiikkaan niin, että se tukee riskiperusteista valvontaa. Huomioidaan tieteellisen riskinarvioinnin tarpeet valvontatietojen keräämisessä. Kohdekohtaiset riskitekijöiden kartoituksen mallit ja riskiluokituksen valmistelu koko valvontaketjua varten Saantilaskelmia koskeva järjestelmä kemiallisen riskinhallinnan tarpeisiin Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta (ks. kohta 28) Valvonnan ohjauksen, mittareiden, seurantajärjestelmän ja tulosten analysoinnin sekä raportoinnin kehittäminen koko valvontaketjussa (ks. kohta 13) Eviran toimintakokonaisuudet / osastot ja riskinarviointiyksikkö Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus / osastot ja riskinarviointiyksikkö LABORATORIOTOIMINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Koko valvontaketjussa: 4/8

20 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Selvitys alueellisten laboratoriopalvelujen toimintavarmuudesta / ehdotukset toiminnan kehittämiseksi Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus Kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Evira: Vahvistaa valvonnan tarvitsemien laboratoriotoimintojen ja palvelujen strategiset linjaukset, keskittyy ydintoimintoihin sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää vertailulaboratoriotoimintaa. Osallistuu laboratorioverkoston kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hyödyntää laboratorioiden virtuaalista osaamiskeskusta. TIEDONHALLINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Koko valvontaketjussa: Koordinoidaan ja kehitetään tiedonhallintaa, tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta. Hyväksymisjärjestelmän kartoitus ja kehittämisehdotukset Toteutetaan Eviran toimialan laboratoriotoimintastrategiaa Kilpailutusselvitys ja akkreditointiselvitys Laboratorioiden virtuaalinen osaamiskeskus Tietohallintostrategian toteuttaminen Eviran valvonnan kehittämisyksikkö 2008 Eviran diagnostiikan yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Eviran oikeudellinen yksikkö / osastot 2008 Eviran tutkimus- ja analytiikkaosasto / diagnostiikan yhteistyöryhmä Eviran tietohallinnon yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Valvonnan tietohallintohankkeet (YLVA-valmistelu, rekisterijärjestelmät) YLVA-projekti / Eviran valvontaosasto / hallintopalveluosasto Kehitetään ja hyödynnetään viranomaisten ekstranet-verkkoa ja lisätään valvontaviranomaisten sähköistä interaktiivista tietojenvaihtoa. Yhteinen viranomaisverkko ekstranet Eviran hallintopalveluosasto / valvontaosasto /8

21 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Parannetaan valvontatulosten kokoamista ja hyödyntämistä sekä varmistetaan tietojen tallennuksen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus. Valvonnan tulosten raportoinnin kehittäminen (ks. kohta 13) 57 Varmistetaan tietoturvallisuus valvontatulosten säilyttämiseksi sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi. Tietoturvallisuuden kehittäminen Eviran tietohallinnon yhteistyöryhmä / hallintopalveluosasto OSAAMINEN ON KORKEAA TASOA Koko valvontaketjussa: Varmistetaan koulutuksella ja viestinnällä riittävän osaamisen ylläpitäminen, siirtäminen ja kehittäminen sekä kartoitetaan ja seurataan osaamista. Lisäksi Evira: Luo edellytyksiä tehtäväkierrolle, tiimi- ja verkostotyöskentelylle ja työssä oppimiselle sekä hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. Vaikuttaa valvontahenkilöstön koulutuksen riittävyyteen, laatuun ja sisältöön sekä perehdytykseen ja työnohjaukseen. Varmistaa rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkansa suunnitelmallisuuden, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden. Edistää henkilöstöpoliittisin keinoin henkilöstön asiantuntijuutta, osaamista, ammatissa kehittymistä, vuorovaikutus/yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta sekä tiedon ja osaamisen jakamista. Koko valvontaketjussa: Valvontahenkilöstön kehittämis- ja valvonnan koulutussuunnitelmat sekä osaamisen seuranta Eviran strategian ja henkilöstöstrategian toteuttaminen VALVONNAN VIESTINTÄ ON LUOTETTAVAA, TEHOKASTA JA ENNAKOIVAA Eviran henkilöstön kehittämisen yhteistyöryhmä ja valvonnan kehittämisyksikkö sekä muut viranomaiset Eviran johto /8

22 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Laaditaan kriisi- ja erityistilanteiden tiedotussuunnitelmia. Kehitetään Eviraattoria, Internet-sivuja, ekstranet-verkkoa ja sähköistä asiointia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Edistetään viestinnän keinoin vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa (Internet, mobiilipalvelut, asiakaspalvelu, avoimet foorumit, asiakaskyselyt jne.) sekä osallistutaan aktiivisesti toimialan erilaisiin tapahtumiin. Vahvistetaan valvonnan viestinnän strategiset linjaukset, lisätään viestinnän suunnitelmallisuutta sekä laaditaan tiedotusta koskeva "vuosikello". Laaditaan Eviran kriisiviestintäsuunnitelma sekä siihen liittyvät toimintaohjeet sekä valmius- ja varosuunnitelmat Eviran viestintästrategian toteuttaminen Eviran osastot yhteistyössä kriisivalmius- ja erityistilanteiden yhteistyöryhmän ja viestintäyksikön kanssa Eviran viestinnän yhteistyöryhmä / viestintäyksikkö, osastot ja toimintakokonaisuudet Laaditaan asiakaspalvelustrategia Eviran asiakaspalvelujen yhteistyöryhmä / osastot Kehitetään viestintäpalveluja, kuluttajapalvelua ja valistus- ja neuvontaaineistoa VALVONTA ON ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA LAADUKASTA 74 Koko valvontaketjussa: Painotetaan toiminnassa asiakaslähtöisyyttä ja palveluhenkisyyttä sekä kehitetään toimintaa ja palveluja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Laaditaan asiakaspalvelustrategia (ks. kohta 72) 75 Toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla. Elintarvikeketjun monivuotinen auditointisuunnitelma ja -ohjeistus sekä auditointikoulutuksen suunnittelu ja toteutuksen seuranta (ks. kohta 31) Toteutus ja valvontaketjun toiminnan ohjaus Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / osastot /8

23 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Laaditaan EY:n asetuksen 882/2004 vaatimukset täyttävä valvonnan toimintakäsikirja sekä ylläpidetään sitä. Lisäksi Evira: Huolehtii henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä vahvistaa johtamisen ja valmennuksen keinoin henkilöstön palveluhenkisyyttä ja otetta sekä palveluosaamista. Toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn, kehittää asiakaspalautejärjestelmää sekä arvioi säännöllisesti palvelun laatua ja palveluhenkisyyttä. Valvonnan toimintajärjestelmän laatiminen Eviran henkilöstöstrategian toteuttaminen Eviran laatuorganisaatio ja toimintakokonaisuudet Eviran johto 2008 "Arvot arkeen" -hanke Eviran hallintopalveluosasto / osastot VALVONTAAN LUOTETAAN JA SITÄ ARVOSTETAAN 83 Koko valvontaketjussa: Varmistetaan valvonnan arvolähtöisyys, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen. 84 8/8

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

PTY:n omavalvonnan tietopankki

PTY:n omavalvonnan tietopankki PTY:n omavalvonnan tietopankki ELATI III seminaari 20.4.2010 Johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry 20.4.2010 1 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMEN ELINTARVIKEKETJUN MONIVUOTISEN KANSAL- LISEN VALVONTASUUNNITELMAN 2007-2011 TOTEUTUMISESTA VUONNA 2007

RAPORTTI SUOMEN ELINTARVIKEKETJUN MONIVUOTISEN KANSAL- LISEN VALVONTASUUNNITELMAN 2007-2011 TOTEUTUMISESTA VUONNA 2007 RAPORTTI Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2007-2011 toteutumisesta vuonna 2007 Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 19.6.2008 4736/0408/2008 RAPORTTI SUOMEN ELINTARVIKEKETJUN

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

PALAVA-projektin vertaisarviointi

PALAVA-projektin vertaisarviointi PALAVA-projektin vertaisarviointi 1. Hanketoiminnan strategiset tavoitteet ja periaatteet Esimerkkejä tietolähteistä:- Strategiat - Hanketoiminnan suunnitelma/strategia - Toimintaohjeet - Pöytäkirjat ja

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot