ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013"

Transkriptio

1 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 4 Lähtökohdat... 4 Soveltamisala... 4 Valvontastrategian ydin Valvonta on vaikuttavaa Valvonta on tehokasta Valvonta on yhtenäistä Valvonta on kohdistettu riskiperusteisesti Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa Osaaminen on korkeaa tasoa Valvonnan viestintä on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa Valvonta on asiakaslähtöistä ja laadukasta Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan Hankkeet ja jatkovalmistelu

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA TAVOITTEET Valvontastrategian tavoitteena on edistää Eviran toimialaan kuuluvan valvonnan vaikuttavuutta ja tuloksellista toimintaa koko valvontaketjussa. LÄHTÖKOHDAT Strategian lähtökohtana ovat Eviran strategiassa toiminnalle asetetut tavoitteet, päämäärät ja hankkeet. SOVELTAMISALA Valvontastrategia koskee elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvontaa koko valvontaketjussa keskus-, alue- ja paikallishallinnossa. VALVONTASTRATEGIAN YDIN Eviran toimialan valvonta toimii esimerkillisesti koko valvontaketjussa. Valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja kohdistettu riskiperusteisesti. Laboratoriotoiminta ja tiedonhallinta palvelevat tehokkaasti valvontaa. Osaaminen on korkeaa tasoa ja valvonnan viestintä luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa. Toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, palvelut ovat laadukkaita ja toimintaa auditoidaan kattavasti. Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan. 4

5 Tavoite: VALVONTA ON VAIKUTTAVAA Valvonta on vaikuttavaa, kun: - toimintaympäristömuutoksiin sekä asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastataan, - elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä ennakoidaan, - valvonnan toiminta on säädösten mukaista, - tuotanto ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia, rikkomukset havaitaan ja säännöstentai määräystenvastaisuuteen puututaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, - määräysten- tai vaatimustenvastaisuudet vähenevät, - elintarvikeketjun toimijat ja kotitaloudet toimivat turvallisuus-, terveys- ja ympäristöriskejä ehkäisevään suuntaan, ja - kuluttaja voi luottaa tuotteista annettuihin tietoihin ja valvonta vaikuttaa kuluttajien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja strategista tavoitteenasettelua, lisätään suunnitelmallisuutta, määritellään valvonnalle onnistumisen kriteerit ja mittarit sekä analysoidaan tuloksia ja niiden merkittävyyttä, - kohdennetaan valvonnan toimenpiteet, tarkastukset ja resurssit riskiperusteisesti ja tarkoituksenmukaisesti, - edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaisvalvontaa, - toteutetaan valvontasuunnitelmat, viedään valvontatoimet loppuun asti ja tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa yhdessä muiden viranomaisten kanssa, - parannetaan valvonnan seurantaa, valvontatulosten analysointia ja raportointia sekä valvonnan vaikuttavuuden arviointia, - kehitetään työnjakoa ja toiminnan organisointia kokoamalla valvontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistetaan alueellisia toimintoja ja toimipisteitä, edistetään osaamiskeskittymien muodostumista valtakunnallisen ja alueellisen hyödyn 5

6 näkökulmasta sekä hyödynnetään monipuolisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien ja henkilöstön sijoitteluun, - varmistetaan valvonnan riippumattomuus, - julkistetaan valvonnan tulokset ja tiedotetaan niistä säännöllisesti sekä kehitetään tiedotteiden laatua ja ymmärrettävyyttä, - tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä muiden viranomaisten, sidosryhmien ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa yhteisten kansallisten päämäärien edistämiseksi, ja - jatketaan kriisivalmius-, erityistilanne- ja varosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. Lisäksi Evira - painottaa toiminnassaan erityisesti valvonnan johto-, suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtäviä. 6

7 Tavoite: VALVONTA ON TEHOKASTA Valvonta on tehokasta, kun - prosessit toimivat hyvin ja vastaavat toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin eikä niissä ole tarpeettomia päällekkäisyyksiä tai aukkoja, - osaaminen ja resurssit on kohdistettu oikein ja tarkoituksenmukaisesti, ja - toiminta on kustannustehokasta ja taloudellista. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - määritellään ja kuvataan valvonnan prosessit ja kehitetään niitä, - kartoitetaan erityisosaamisen tarpeet ja alueet, joilla eri tehtäväalueisiin kohdistuvaa valvontaa voidaan yhdistää tai järjestää uudelleen, - varmistetaan toiminnan organisoinnilla ja kattavalla varamiesjärjestelmällä perustehtävien hoito myös odottamattomissa valvontatilanteissa, ja - hyödynnetään tehokkaasti viranomaisyhteistyötä, kumppanuuksia ja verkostoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi Evira - kehittää kustannustietoisuutta ja toiminnan taloudellisuutta ja sen seurantaa ja arviointia johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin sekä saattaa kustannusvastaavuuden kaikilla tehtäväalueilla täysimääräiseksi. 7

8 Tavoite: VALVONTA ON YHTENÄISTÄ Valvonta on yhtenäistä, kun - lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti, - valvontatoimet ovat yhdenmukaisia, hyvin perusteltuja ja auditoituja koko valvontaketjussa, - valvonta ja sen palvelut ovat samantasoisia koko maassa, ja - toimijoita ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun siten, että lainsäädäntö on selkeää ja hyvin käytännön valvontaan sopivaa, - koordinoidaan ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua, lisätään suunnitelmien konkreettisuutta sekä tehostetaan ja yhtenäistetään ohjausta, - auditoidaan koko ketjun viranomaistoimintaa, ja - huolehditaan valvontaketjun ohjeistuksesta, tulkinnoista ja niiden saatavuudesta. 8

9 Tavoite: VALVONTA ON KOHDISTETTU RISKIPERUSTEISESTI Valvonta on kohdistettu riskiperusteisesti, kun - riskit on kartoitettu ja uusia riskejä ennakoidaan, - valvonta suunnitellaan, kohdennetaan ja toteutetaan riskinarvioinnin ja riskitekijöiden kartoituksen perusteella, ja - tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin tulokset tukevat valvontaa riskien tunnistamisessa ja kartoittamisessa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - arvioidaan ja ennakoidaan riskejä ja opetellaan tunnistamaan tulevaisuuden muutoksia ja heikkoja signaaleja, - tieteellinen riskinarviointi ja siihen liittyvä kustannus/hyöty arviointi palvelee valvonnan suunnittelua, kohdentamista ja päätöksentekoa, - kehitetään riskitekijöiden kartoituksen malli, riskiluokitus sekä järjestelmä, jolla saantilaskelmat ja tautikartoitukset hoidetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti yhteistyötahojen kanssa, - vaikutetaan lainsäädännön kehittämiseen ja valvonnan maksupolitiikkaan niin, että se tukee riskiperusteista valvontaa, ja - huomioidaan tieteellisen riskinarvioinnin tarpeet valvontatietojen keräämisessä. 9

10 Tavoite: LABORATORIOTOIMINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun - valvonnalla on käytettävissään riittävät ja laadukkaat laboratoriopalvelut, ja - laboratoriotoiminta on kustannustehokasta. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta ja toimintavarmuutta, ja - kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Evira - vahvistaa valvonnan tarvitsemien laboratoriotoimintojen ja palvelujen strategiset linjaukset, keskittyy ydintoimintoihin sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää vertailulaboratoriotoimintaa, ja - osallistuu laboratorioverkoston kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hyödyntää laboratorioiden virtuaalista osaamiskeskusta. 10

11 Tavoite: TIEDONHALLINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun - valvonnan käytössä on tehokas tiedonhallintajärjestelmä, jonka avulla valvonnan tuloksia voidaan hyödyntää myös riskinarvioinnissa, riskikartoituksessa, valvonnan suunnittelussa ja seuraamisessa sekä lainsäädännön valmistelussa, päätöksenteossa ja hallinnossa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - koordinoidaan ja kehitetään tiedonhallintaa, tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta, - kehitetään ja hyödynnetään viranomaisten ekstranet-verkkoa ja lisätään valvontaviranomaisten sähköistä interaktiivista tietojenvaihtoa, - parannetaan valvontatulosten kokoamista ja hyödyntämistä sekä varmistetaan tietojen tallennuksen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus, - varmistetaan tietoturvallisuus valvontatulosten säilyttämiseksi sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi, ja - huolehditaan julkisten tietojen saatavuudesta. 11

12 Tavoite: OSAAMINEN ON KORKEAA TASOA Valvontaosaaminen on korkeaa tasoa, kun - valvontahenkilöstö on ammattitaitoista, pätevää, motivoitunutta ja sitoutunut tarvittavan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, ja - valvontahenkilöstö on uudistumiskykyistä ja ymmärtää valvonnan merkityksen yhteiskunnalle ja asiakkaille. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - varmistetaan koulutuksella ja viestinnällä riittävän osaamisen ylläpitäminen, siirtäminen ja kehittäminen sekä kartoitetaan ja seurataan osaamista, ja - kehitetään valvontahenkilöstön tehtäviä vastaamaan muuttuvan valvonnan tarpeita. Lisäksi Evira - vaikuttaa valvontahenkilöstön koulutuksen riittävyyteen, laatuun ja sisältöön sekä perehdytykseen ja työnohjaukseen, - varmistaa rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkansa suunnitelmallisuuden, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden, - edistää henkilöstöpoliittisin keinoin henkilöstön asiantuntijuutta, osaamista, ammatissa kehittymistä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta sekä tiedon ja osaamisen jakamista, ja - luo edellytyksiä tehtäväkierrolle, tiimi- ja verkostotyöskentelylle ja työssä oppimiselle sekä hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. 12

13 Tavoite: VALVONNAN VIESTINTÄ ON LUOTETTAVAA, TEHOKASTA JA ENNAKOIVAA Valvonnan viestintä on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa, kun - viestintä on avointa, suunnitelmallista, ennakoivaa, ajantasaista ja kohdennettu oikein, - valvontaviranomaisten välinen viestintä on sujuvaa ja aktiivista, - elintarvikeketjun toimijat saavat toimintansa tueksi oleellista tietoa säädöksistä, määräyksistä sekä laatu- ja valvontavaatimuksista,. - kuluttajat ja muut asiakkaat saavat riittävästi tietoa tuotteista, tuotantoketjun toiminnasta sekä valvonnasta ja riskeistä, - kriiseihin ja muihin erityistilanteisiin on varauduttu, tiedonvälitys niissä on luotettavaa ja nopeaa ja hälytysjärjestelmät toimivat, ja - valvontaviranomaiset tunnetaan ja heihin osataan tarvittaessa ottaa yhteyttä. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - laaditaan kriisi- ja erityistilanteiden tiedotussuunnitelmia, - kehitetään Eviraattoria, Internet-sivuja, ekstranet-verkkoa ja sähköistä asiointia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa, - edistetään viestinnän keinoin vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa (Internet, mobiilipalvelut, asiakaspalvelu, avoimet forumit, asiakaskyselyt jne.) sekä osallistutaan aktiivisesti toimialan erilaisiin tapahtumiin, ja - kehitetään viestintäpalveluja, kuluttajapalvelua ja valistus- ja neuvonta-aineistoa. Lisäksi Evira - vahvistaa valvonnan viestinnän strategiset linjaukset, lisää viestinnän suunnitelmallisuutta sekä laatii tiedotusta koskevan vuosikellon, ja - laatii kaikille laajoille hankkeille viestintäsuunnitelman. 13

14 Tavoite: VALVONTA ON ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA LAADUKASTA Valvonta on asiakaslähtöistä ja laadukasta, kun - asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys ohjaavat toimintaa, - kaikessa toiminnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet, odotukset ja palaute ja niihin vastataan, - valvonta on luotettavaa, riippumatonta, tasapuolista ja oikea-aikaista ja valvonnan palvelut ovat saatavilla samantasoisina koko maassa, - valvontapalveluja tuotetaan järjestelmällisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti, ja - valvonta toimii säädösten, suositusten ja ohjeistuksen mukaisesti. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - painotetaan toiminnassa asiakaslähtöisyyttä ja palveluhenkisyyttä sekä kehitetään toimintaa ja palveluja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti, - toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla, ja - laaditaan EY:n asetuksen 882/2004 vaatimukset täyttävän valvonnan toimintakäsikirjan sekä ylläpidetään sitä. Lisäksi Evira - huolehtii henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä vahvistaa johtamisen ja valmennuksen keinoin henkilöstön palveluhenkisyyttä ja otetta sekä palveluosaamista, ja - toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn, kehittää asiakaspalautejärjestelmää sekä arvioi säännöllisesti palvelun laatua ja palveluhenkisyyttä. 14

15 Tavoite: VALVONTAAN LUOTETAAN JA SITÄ ARVOSTETAAN Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan, kun - valvonta tuottaa toimialalle lisäarvoa kaikissa toiminnoissaan, - asiakkaat hyödyntävät valvonnan palveluita aktiivisesti, - kansalaisten luottamus toimialan viranomaisvalvontaan pysyy korkealla tasolla, - valvontaa ja valvontahenkilöstöä arvostetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, - toimialan houkuttelevuus ja työnantajakilpailukyky ovat korkeaa tasoa ja pätevät henkilöt hakeutuvat toimialalle, ja - arvostus näkyy toiminnan resursoinnissa ja rahoituksessa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - varmistetaan valvonnan arvolähtöisyys, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen, ja - saavutetaan luottamus ja arvostus toteuttamalla muut edelle kirjatut valvonnan tavoitteet. HANKKEET JA JATKOVALMISTELU Hankkeet valvontastrategian toteuttamiseksi sisältyvät liitetaulukkoon. Vastuu hankkeiden suunnittelusta ja valmistelusta on Eviralla. Valmistelu toteutetaan hankkeesta riippuen yhteistyössä valvontaan osallistuvien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 15

16 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu VALVONTA ON VAIKUTTAVAA Koko valvontaketjussa: Vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja strategista tavoitteenasettelua, lisätään suunnitelmallisuutta, määritellään valvonnalle onnistumisen kriteerit ja mittarit sekä analysoidaan tuloksia ja niiden merkittävyyttä. Kohdennetaan valvonnan toimenpiteet, tarkastukset ja resurssit riskiperusteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaisvalvontaa. Toteutetaan valvontasuunnitelmat, viedään valvontatoimet loppuun asti ja tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Parannetaan valvonnan seurantaa, valvontatulosten analysointia ja raportointia sekä valvonnan vaikuttavuuden arviointia. Eviran valvontastrategian hankeluettelo Eviran toimialan valvontastrategian jalkauttaminen ja päivittäminen Elintarvikeketjun monivuotinen valvontasuunnitelma Valvontasuunnittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen, valvontasuunnitelmamallit Laaditaan riskiin perustuva elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma Omavalvontaprosessin kehittäminen ja koordinointi Valvontasuunnitelmien toteuttaminen ja siihen liittyvä valvontaketjun ohjaus Valvonnan ohjauksen, mittareiden, seurantajärjestelmän ja tulosten analysoinnin sekä raportoinnin kehittäminen koko valvontaketjussa Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus / työryhmä Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Eviran valvontaosasto / muut valvontaviranomaiset Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä vuosittain vuosittain Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Kehitetään työnjakoa ja toiminnan organisointia kokoamalla valvontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistetaan alueellisia toimintoja ja Tarkastustoimintaselvitys Eviran valvontaosasto /8

17 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu toimipisteitä, edistetään osaamiskeskittymien muodostumista valtakunnallisen ja alueellisen hyödyn näkökulmasta sekä hyödynnetään monipuolisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien ja henkilöstön sijoitteluun. Julkistetaan valvonnan tulokset ja tiedotetaan niistä säännollisesti sekä kehitetään tiedotteiden laatua ja ymmärrettävyyttä. Jatketaan kriisivalmius-, erityistilanne- ja varosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. VALVONTA ON TEHOKASTA Koko valvontaketjussa: Määritellään ja kuvataan valvonnan prosessit ja kehitetään niitä. Kartoitetaan erityisosaamisen tarpeet ja alueet, joilla eri tehtäväalueisiin kohdistuvaa valvontaa voidaan yhdistää tai järjestää uudelleen. Lisäksi Evira: Kehittää kustannustietoisuutta ja toiminnan taloudellisuutta sekä sen seurantaa ja arviointia johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin sekä saattaa kustannusvastaavuuden kaikilla tehtäväalueilla täysimääräiseksi. Alueellisen toiminnan kehittämistä koskeva suunnitelma Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehityksen ohjaaminen elintarvikevalvontaa koskevan periaatepäätöksen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisesti. Eviran valvontatulosten julkaisemista koskeva työryhmä Suunnitelmien jatkovalmistelu ja yhtenäistäminen, elintarvikeketjun kansallisen valmiussuunnitelman laatiminen Valvontaprosessien kehittäminen ja kuvaaminen Eviran valvonnan yhteistyöryhmä 2008 Eviran valvontaosasto yhdessä lääninhallitusten kanssa Eviran valvontaosasto / työryhmä 2008 Eviran kriisivalmius- ja erityistilanteiden yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja yksiköt Kartoitus ja toimenpide-ehdotukset Eviran valvontaosasto 2008 Eviran talouden johtamisen strategia Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen Eviran taloushallinnon yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja toimintakokonaisuudet Eviran taloushallinnon yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja toimintakokonaisuus Eviran valvonnan yhteistyöryhmä /8

18 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu 26 VALVONTA ON YHTENÄISTÄ 27 Koko valvontaketjussa: Vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun siten, että lainsäädäntö on selkeää ja hyvin käytännön valvontaan sopivaa. 28 Koordinoidaan ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua, lisätään suunnitelmien konkreettisuutta sekä tehostetaan ja yhtenäistetään ohjausta. 29 Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (ks. kohta 8) Eviran ja lääninhallitusten laatimien valvontasuunnitelmien mallit sekä Eviran, lääninhallitusten ja TEkeskusten välisten tulossopimusten mallit ja tulosohjausprosessin kuvaus ("vuosikello") Eviran valvontaosasto 2009 Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Auditoidaan koko ketjun viranomaistoimintaa. Elintarvikeketjun monivuotinen auditointisuunnitelma ja -ohjeistus sekä auditointikoulutuksen suunnittelu, järjestäminen ja toteutumisen seuranta Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Huolehditaan valvontaketjun ohjeistuksesta, tulkinnoista ja niiden saatavuudesta. VALVONTA ON KOHDISTETTU RISKIPERUSTEISESTI Ennakkokyselyt valvonnan auditoinnin apuvälineenä - pilottina pitopalvelut Eviran ohjekokonaisuuden kartoitus ja päivittäminen Valvonnan tarvitsemien malliasiakirjojen laatiminen ja yhtenäistäminen Eviran valvontaosasto / lääninhallitukset 2008 Eviran valvontaosasto ja lääninhallitukset Eviran valvontaosasto /8

19 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Koko valvontaketjussa: Arvioidaan ja ennakoidaan riskejä ja opetellaan tunnistamaan tulevaisuuden muutoksia ja heikkoja signaaleja. Tieteellinen riskinarviointi ja siihen liittyvä kustannus/hyötyarviointi palvelee valvonnan suunnittelua, kohdentamista ja päätöksentekoa. Riskinarviointistrategian toteuttaminen Riskinarviointistrategian toteuttaminen Kasvinterveyden riskinarvioinnin suunnittelu ja valmistelu Eviran riskinarvioinnin yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Riskinarviointiyksikkö, valvontaosasto ja sen yksiköt Kasvintuotannon toimintakokonaisuus / osastot ja riskinarviointiyksikkö Kehitetään riskitekijöiden kartoituksen malli, riskiluokitus sekä järjestelmä, jolla saantilaskelmat ja tautikartoitukset hoidetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti yhteistyötahojen kanssa. Vaikutetaan lainsäädännön kehittämiseen ja valvonnan maksupolitiikkaan niin, että se tukee riskiperusteista valvontaa. Huomioidaan tieteellisen riskinarvioinnin tarpeet valvontatietojen keräämisessä. Kohdekohtaiset riskitekijöiden kartoituksen mallit ja riskiluokituksen valmistelu koko valvontaketjua varten Saantilaskelmia koskeva järjestelmä kemiallisen riskinhallinnan tarpeisiin Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta (ks. kohta 28) Valvonnan ohjauksen, mittareiden, seurantajärjestelmän ja tulosten analysoinnin sekä raportoinnin kehittäminen koko valvontaketjussa (ks. kohta 13) Eviran toimintakokonaisuudet / osastot ja riskinarviointiyksikkö Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus / osastot ja riskinarviointiyksikkö LABORATORIOTOIMINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Koko valvontaketjussa: 4/8

20 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Selvitys alueellisten laboratoriopalvelujen toimintavarmuudesta / ehdotukset toiminnan kehittämiseksi Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus Kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Evira: Vahvistaa valvonnan tarvitsemien laboratoriotoimintojen ja palvelujen strategiset linjaukset, keskittyy ydintoimintoihin sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää vertailulaboratoriotoimintaa. Osallistuu laboratorioverkoston kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hyödyntää laboratorioiden virtuaalista osaamiskeskusta. TIEDONHALLINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Koko valvontaketjussa: Koordinoidaan ja kehitetään tiedonhallintaa, tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta. Hyväksymisjärjestelmän kartoitus ja kehittämisehdotukset Toteutetaan Eviran toimialan laboratoriotoimintastrategiaa Kilpailutusselvitys ja akkreditointiselvitys Laboratorioiden virtuaalinen osaamiskeskus Tietohallintostrategian toteuttaminen Eviran valvonnan kehittämisyksikkö 2008 Eviran diagnostiikan yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Eviran oikeudellinen yksikkö / osastot 2008 Eviran tutkimus- ja analytiikkaosasto / diagnostiikan yhteistyöryhmä Eviran tietohallinnon yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Valvonnan tietohallintohankkeet (YLVA-valmistelu, rekisterijärjestelmät) YLVA-projekti / Eviran valvontaosasto / hallintopalveluosasto Kehitetään ja hyödynnetään viranomaisten ekstranet-verkkoa ja lisätään valvontaviranomaisten sähköistä interaktiivista tietojenvaihtoa. Yhteinen viranomaisverkko ekstranet Eviran hallintopalveluosasto / valvontaosasto /8

21 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Parannetaan valvontatulosten kokoamista ja hyödyntämistä sekä varmistetaan tietojen tallennuksen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus. Valvonnan tulosten raportoinnin kehittäminen (ks. kohta 13) 57 Varmistetaan tietoturvallisuus valvontatulosten säilyttämiseksi sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi. Tietoturvallisuuden kehittäminen Eviran tietohallinnon yhteistyöryhmä / hallintopalveluosasto OSAAMINEN ON KORKEAA TASOA Koko valvontaketjussa: Varmistetaan koulutuksella ja viestinnällä riittävän osaamisen ylläpitäminen, siirtäminen ja kehittäminen sekä kartoitetaan ja seurataan osaamista. Lisäksi Evira: Luo edellytyksiä tehtäväkierrolle, tiimi- ja verkostotyöskentelylle ja työssä oppimiselle sekä hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. Vaikuttaa valvontahenkilöstön koulutuksen riittävyyteen, laatuun ja sisältöön sekä perehdytykseen ja työnohjaukseen. Varmistaa rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkansa suunnitelmallisuuden, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden. Edistää henkilöstöpoliittisin keinoin henkilöstön asiantuntijuutta, osaamista, ammatissa kehittymistä, vuorovaikutus/yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta sekä tiedon ja osaamisen jakamista. Koko valvontaketjussa: Valvontahenkilöstön kehittämis- ja valvonnan koulutussuunnitelmat sekä osaamisen seuranta Eviran strategian ja henkilöstöstrategian toteuttaminen VALVONNAN VIESTINTÄ ON LUOTETTAVAA, TEHOKASTA JA ENNAKOIVAA Eviran henkilöstön kehittämisen yhteistyöryhmä ja valvonnan kehittämisyksikkö sekä muut viranomaiset Eviran johto /8

22 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Laaditaan kriisi- ja erityistilanteiden tiedotussuunnitelmia. Kehitetään Eviraattoria, Internet-sivuja, ekstranet-verkkoa ja sähköistä asiointia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Edistetään viestinnän keinoin vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa (Internet, mobiilipalvelut, asiakaspalvelu, avoimet foorumit, asiakaskyselyt jne.) sekä osallistutaan aktiivisesti toimialan erilaisiin tapahtumiin. Vahvistetaan valvonnan viestinnän strategiset linjaukset, lisätään viestinnän suunnitelmallisuutta sekä laaditaan tiedotusta koskeva "vuosikello". Laaditaan Eviran kriisiviestintäsuunnitelma sekä siihen liittyvät toimintaohjeet sekä valmius- ja varosuunnitelmat Eviran viestintästrategian toteuttaminen Eviran osastot yhteistyössä kriisivalmius- ja erityistilanteiden yhteistyöryhmän ja viestintäyksikön kanssa Eviran viestinnän yhteistyöryhmä / viestintäyksikkö, osastot ja toimintakokonaisuudet Laaditaan asiakaspalvelustrategia Eviran asiakaspalvelujen yhteistyöryhmä / osastot Kehitetään viestintäpalveluja, kuluttajapalvelua ja valistus- ja neuvontaaineistoa VALVONTA ON ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA LAADUKASTA 74 Koko valvontaketjussa: Painotetaan toiminnassa asiakaslähtöisyyttä ja palveluhenkisyyttä sekä kehitetään toimintaa ja palveluja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Laaditaan asiakaspalvelustrategia (ks. kohta 72) 75 Toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla. Elintarvikeketjun monivuotinen auditointisuunnitelma ja -ohjeistus sekä auditointikoulutuksen suunnittelu ja toteutuksen seuranta (ks. kohta 31) Toteutus ja valvontaketjun toiminnan ohjaus Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / osastot /8

23 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Laaditaan EY:n asetuksen 882/2004 vaatimukset täyttävä valvonnan toimintakäsikirja sekä ylläpidetään sitä. Lisäksi Evira: Huolehtii henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä vahvistaa johtamisen ja valmennuksen keinoin henkilöstön palveluhenkisyyttä ja otetta sekä palveluosaamista. Toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn, kehittää asiakaspalautejärjestelmää sekä arvioi säännöllisesti palvelun laatua ja palveluhenkisyyttä. Valvonnan toimintajärjestelmän laatiminen Eviran henkilöstöstrategian toteuttaminen Eviran laatuorganisaatio ja toimintakokonaisuudet Eviran johto 2008 "Arvot arkeen" -hanke Eviran hallintopalveluosasto / osastot VALVONTAAN LUOTETAAN JA SITÄ ARVOSTETAAN 83 Koko valvontaketjussa: Varmistetaan valvonnan arvolähtöisyys, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen. 84 8/8

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

PTY:n omavalvonnan tietopankki

PTY:n omavalvonnan tietopankki PTY:n omavalvonnan tietopankki ELATI III seminaari 20.4.2010 Johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry 20.4.2010 1 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Satu Viljamaa-Dirks Villi- ja vesieläinpatologia Kalaterveyspäivä 23.3.2017 Elintarviketurvallisuusvirasto Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Paikkatietostrategiaa Tampereella

Paikkatietostrategiaa Tampereella Paikkatietostrategiaa Tampereella 17.5.2013 Anna Mustajoki Paikkatietostrategia 2013-2015 OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Tampereen pormestariohjelmasta 2013 2016 ja kaupunkistrategiasta.

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN LAATUKRITEERIT LAATUTEKIJÄ PUUTTUVA LAATU ALKAVA LAATU KEHITTYVÄ LAATU EDISTYNYT LAATU 1. Järjestön koulutuksen kokonaissuunnittelu

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Tietotarpeet ja tiedon hyödyntäminen valvonnassa ja ohjauksessa

Tietotarpeet ja tiedon hyödyntäminen valvonnassa ja ohjauksessa Tietotarpeet ja tiedon hyödyntäminen valvonnassa ja ohjauksessa Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 16.2.2016 Palvelut asiakaslähtöisiksi Strategiset tavoitteet Valvira toimii ennakoivasti ja reagoi nopeasti

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet Risen strategiakartta Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle -2021 Vuoden toimenpiteet Arvot Perustehtävä Keskeiset tavoitteet Visio Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet Valmennamme rikoksettomaan

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Sosiaalineuvos Hanna Ahonen Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus Valvira.fi,

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Valvonnan tilanne osastonjohtaja Ove Hagerlund 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Valvontaosasto Ove Hagerlund Osastonjohtaja Valvontaosasto 020 618 6423 Senja Hakola Johtava asiantuntija Valvontaosasto

Lisätiedot

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto Valviran esittely Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013 Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto 1 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto TEO ja STTV yhdistettiin 1.1.2009 Toimipisteet Helsinki;

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot