ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013"

Transkriptio

1 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 4 Lähtökohdat... 4 Soveltamisala... 4 Valvontastrategian ydin Valvonta on vaikuttavaa Valvonta on tehokasta Valvonta on yhtenäistä Valvonta on kohdistettu riskiperusteisesti Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa Osaaminen on korkeaa tasoa Valvonnan viestintä on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa Valvonta on asiakaslähtöistä ja laadukasta Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan Hankkeet ja jatkovalmistelu

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA TAVOITTEET Valvontastrategian tavoitteena on edistää Eviran toimialaan kuuluvan valvonnan vaikuttavuutta ja tuloksellista toimintaa koko valvontaketjussa. LÄHTÖKOHDAT Strategian lähtökohtana ovat Eviran strategiassa toiminnalle asetetut tavoitteet, päämäärät ja hankkeet. SOVELTAMISALA Valvontastrategia koskee elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvontaa koko valvontaketjussa keskus-, alue- ja paikallishallinnossa. VALVONTASTRATEGIAN YDIN Eviran toimialan valvonta toimii esimerkillisesti koko valvontaketjussa. Valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja kohdistettu riskiperusteisesti. Laboratoriotoiminta ja tiedonhallinta palvelevat tehokkaasti valvontaa. Osaaminen on korkeaa tasoa ja valvonnan viestintä luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa. Toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, palvelut ovat laadukkaita ja toimintaa auditoidaan kattavasti. Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan. 4

5 Tavoite: VALVONTA ON VAIKUTTAVAA Valvonta on vaikuttavaa, kun: - toimintaympäristömuutoksiin sekä asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastataan, - elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä ennakoidaan, - valvonnan toiminta on säädösten mukaista, - tuotanto ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia, rikkomukset havaitaan ja säännöstentai määräystenvastaisuuteen puututaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, - määräysten- tai vaatimustenvastaisuudet vähenevät, - elintarvikeketjun toimijat ja kotitaloudet toimivat turvallisuus-, terveys- ja ympäristöriskejä ehkäisevään suuntaan, ja - kuluttaja voi luottaa tuotteista annettuihin tietoihin ja valvonta vaikuttaa kuluttajien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja strategista tavoitteenasettelua, lisätään suunnitelmallisuutta, määritellään valvonnalle onnistumisen kriteerit ja mittarit sekä analysoidaan tuloksia ja niiden merkittävyyttä, - kohdennetaan valvonnan toimenpiteet, tarkastukset ja resurssit riskiperusteisesti ja tarkoituksenmukaisesti, - edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaisvalvontaa, - toteutetaan valvontasuunnitelmat, viedään valvontatoimet loppuun asti ja tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa yhdessä muiden viranomaisten kanssa, - parannetaan valvonnan seurantaa, valvontatulosten analysointia ja raportointia sekä valvonnan vaikuttavuuden arviointia, - kehitetään työnjakoa ja toiminnan organisointia kokoamalla valvontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistetaan alueellisia toimintoja ja toimipisteitä, edistetään osaamiskeskittymien muodostumista valtakunnallisen ja alueellisen hyödyn 5

6 näkökulmasta sekä hyödynnetään monipuolisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien ja henkilöstön sijoitteluun, - varmistetaan valvonnan riippumattomuus, - julkistetaan valvonnan tulokset ja tiedotetaan niistä säännöllisesti sekä kehitetään tiedotteiden laatua ja ymmärrettävyyttä, - tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä muiden viranomaisten, sidosryhmien ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa yhteisten kansallisten päämäärien edistämiseksi, ja - jatketaan kriisivalmius-, erityistilanne- ja varosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. Lisäksi Evira - painottaa toiminnassaan erityisesti valvonnan johto-, suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtäviä. 6

7 Tavoite: VALVONTA ON TEHOKASTA Valvonta on tehokasta, kun - prosessit toimivat hyvin ja vastaavat toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin eikä niissä ole tarpeettomia päällekkäisyyksiä tai aukkoja, - osaaminen ja resurssit on kohdistettu oikein ja tarkoituksenmukaisesti, ja - toiminta on kustannustehokasta ja taloudellista. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - määritellään ja kuvataan valvonnan prosessit ja kehitetään niitä, - kartoitetaan erityisosaamisen tarpeet ja alueet, joilla eri tehtäväalueisiin kohdistuvaa valvontaa voidaan yhdistää tai järjestää uudelleen, - varmistetaan toiminnan organisoinnilla ja kattavalla varamiesjärjestelmällä perustehtävien hoito myös odottamattomissa valvontatilanteissa, ja - hyödynnetään tehokkaasti viranomaisyhteistyötä, kumppanuuksia ja verkostoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi Evira - kehittää kustannustietoisuutta ja toiminnan taloudellisuutta ja sen seurantaa ja arviointia johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin sekä saattaa kustannusvastaavuuden kaikilla tehtäväalueilla täysimääräiseksi. 7

8 Tavoite: VALVONTA ON YHTENÄISTÄ Valvonta on yhtenäistä, kun - lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti, - valvontatoimet ovat yhdenmukaisia, hyvin perusteltuja ja auditoituja koko valvontaketjussa, - valvonta ja sen palvelut ovat samantasoisia koko maassa, ja - toimijoita ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun siten, että lainsäädäntö on selkeää ja hyvin käytännön valvontaan sopivaa, - koordinoidaan ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua, lisätään suunnitelmien konkreettisuutta sekä tehostetaan ja yhtenäistetään ohjausta, - auditoidaan koko ketjun viranomaistoimintaa, ja - huolehditaan valvontaketjun ohjeistuksesta, tulkinnoista ja niiden saatavuudesta. 8

9 Tavoite: VALVONTA ON KOHDISTETTU RISKIPERUSTEISESTI Valvonta on kohdistettu riskiperusteisesti, kun - riskit on kartoitettu ja uusia riskejä ennakoidaan, - valvonta suunnitellaan, kohdennetaan ja toteutetaan riskinarvioinnin ja riskitekijöiden kartoituksen perusteella, ja - tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin tulokset tukevat valvontaa riskien tunnistamisessa ja kartoittamisessa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - arvioidaan ja ennakoidaan riskejä ja opetellaan tunnistamaan tulevaisuuden muutoksia ja heikkoja signaaleja, - tieteellinen riskinarviointi ja siihen liittyvä kustannus/hyöty arviointi palvelee valvonnan suunnittelua, kohdentamista ja päätöksentekoa, - kehitetään riskitekijöiden kartoituksen malli, riskiluokitus sekä järjestelmä, jolla saantilaskelmat ja tautikartoitukset hoidetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti yhteistyötahojen kanssa, - vaikutetaan lainsäädännön kehittämiseen ja valvonnan maksupolitiikkaan niin, että se tukee riskiperusteista valvontaa, ja - huomioidaan tieteellisen riskinarvioinnin tarpeet valvontatietojen keräämisessä. 9

10 Tavoite: LABORATORIOTOIMINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun - valvonnalla on käytettävissään riittävät ja laadukkaat laboratoriopalvelut, ja - laboratoriotoiminta on kustannustehokasta. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta ja toimintavarmuutta, ja - kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Evira - vahvistaa valvonnan tarvitsemien laboratoriotoimintojen ja palvelujen strategiset linjaukset, keskittyy ydintoimintoihin sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää vertailulaboratoriotoimintaa, ja - osallistuu laboratorioverkoston kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hyödyntää laboratorioiden virtuaalista osaamiskeskusta. 10

11 Tavoite: TIEDONHALLINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun - valvonnan käytössä on tehokas tiedonhallintajärjestelmä, jonka avulla valvonnan tuloksia voidaan hyödyntää myös riskinarvioinnissa, riskikartoituksessa, valvonnan suunnittelussa ja seuraamisessa sekä lainsäädännön valmistelussa, päätöksenteossa ja hallinnossa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - koordinoidaan ja kehitetään tiedonhallintaa, tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta, - kehitetään ja hyödynnetään viranomaisten ekstranet-verkkoa ja lisätään valvontaviranomaisten sähköistä interaktiivista tietojenvaihtoa, - parannetaan valvontatulosten kokoamista ja hyödyntämistä sekä varmistetaan tietojen tallennuksen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus, - varmistetaan tietoturvallisuus valvontatulosten säilyttämiseksi sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi, ja - huolehditaan julkisten tietojen saatavuudesta. 11

12 Tavoite: OSAAMINEN ON KORKEAA TASOA Valvontaosaaminen on korkeaa tasoa, kun - valvontahenkilöstö on ammattitaitoista, pätevää, motivoitunutta ja sitoutunut tarvittavan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, ja - valvontahenkilöstö on uudistumiskykyistä ja ymmärtää valvonnan merkityksen yhteiskunnalle ja asiakkaille. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - varmistetaan koulutuksella ja viestinnällä riittävän osaamisen ylläpitäminen, siirtäminen ja kehittäminen sekä kartoitetaan ja seurataan osaamista, ja - kehitetään valvontahenkilöstön tehtäviä vastaamaan muuttuvan valvonnan tarpeita. Lisäksi Evira - vaikuttaa valvontahenkilöstön koulutuksen riittävyyteen, laatuun ja sisältöön sekä perehdytykseen ja työnohjaukseen, - varmistaa rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkansa suunnitelmallisuuden, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden, - edistää henkilöstöpoliittisin keinoin henkilöstön asiantuntijuutta, osaamista, ammatissa kehittymistä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta sekä tiedon ja osaamisen jakamista, ja - luo edellytyksiä tehtäväkierrolle, tiimi- ja verkostotyöskentelylle ja työssä oppimiselle sekä hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. 12

13 Tavoite: VALVONNAN VIESTINTÄ ON LUOTETTAVAA, TEHOKASTA JA ENNAKOIVAA Valvonnan viestintä on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa, kun - viestintä on avointa, suunnitelmallista, ennakoivaa, ajantasaista ja kohdennettu oikein, - valvontaviranomaisten välinen viestintä on sujuvaa ja aktiivista, - elintarvikeketjun toimijat saavat toimintansa tueksi oleellista tietoa säädöksistä, määräyksistä sekä laatu- ja valvontavaatimuksista,. - kuluttajat ja muut asiakkaat saavat riittävästi tietoa tuotteista, tuotantoketjun toiminnasta sekä valvonnasta ja riskeistä, - kriiseihin ja muihin erityistilanteisiin on varauduttu, tiedonvälitys niissä on luotettavaa ja nopeaa ja hälytysjärjestelmät toimivat, ja - valvontaviranomaiset tunnetaan ja heihin osataan tarvittaessa ottaa yhteyttä. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - laaditaan kriisi- ja erityistilanteiden tiedotussuunnitelmia, - kehitetään Eviraattoria, Internet-sivuja, ekstranet-verkkoa ja sähköistä asiointia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa, - edistetään viestinnän keinoin vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa (Internet, mobiilipalvelut, asiakaspalvelu, avoimet forumit, asiakaskyselyt jne.) sekä osallistutaan aktiivisesti toimialan erilaisiin tapahtumiin, ja - kehitetään viestintäpalveluja, kuluttajapalvelua ja valistus- ja neuvonta-aineistoa. Lisäksi Evira - vahvistaa valvonnan viestinnän strategiset linjaukset, lisää viestinnän suunnitelmallisuutta sekä laatii tiedotusta koskevan vuosikellon, ja - laatii kaikille laajoille hankkeille viestintäsuunnitelman. 13

14 Tavoite: VALVONTA ON ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA LAADUKASTA Valvonta on asiakaslähtöistä ja laadukasta, kun - asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys ohjaavat toimintaa, - kaikessa toiminnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet, odotukset ja palaute ja niihin vastataan, - valvonta on luotettavaa, riippumatonta, tasapuolista ja oikea-aikaista ja valvonnan palvelut ovat saatavilla samantasoisina koko maassa, - valvontapalveluja tuotetaan järjestelmällisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti, ja - valvonta toimii säädösten, suositusten ja ohjeistuksen mukaisesti. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - painotetaan toiminnassa asiakaslähtöisyyttä ja palveluhenkisyyttä sekä kehitetään toimintaa ja palveluja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti, - toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla, ja - laaditaan EY:n asetuksen 882/2004 vaatimukset täyttävän valvonnan toimintakäsikirjan sekä ylläpidetään sitä. Lisäksi Evira - huolehtii henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä vahvistaa johtamisen ja valmennuksen keinoin henkilöstön palveluhenkisyyttä ja otetta sekä palveluosaamista, ja - toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn, kehittää asiakaspalautejärjestelmää sekä arvioi säännöllisesti palvelun laatua ja palveluhenkisyyttä. 14

15 Tavoite: VALVONTAAN LUOTETAAN JA SITÄ ARVOSTETAAN Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan, kun - valvonta tuottaa toimialalle lisäarvoa kaikissa toiminnoissaan, - asiakkaat hyödyntävät valvonnan palveluita aktiivisesti, - kansalaisten luottamus toimialan viranomaisvalvontaan pysyy korkealla tasolla, - valvontaa ja valvontahenkilöstöä arvostetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, - toimialan houkuttelevuus ja työnantajakilpailukyky ovat korkeaa tasoa ja pätevät henkilöt hakeutuvat toimialalle, ja - arvostus näkyy toiminnan resursoinnissa ja rahoituksessa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - varmistetaan valvonnan arvolähtöisyys, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen, ja - saavutetaan luottamus ja arvostus toteuttamalla muut edelle kirjatut valvonnan tavoitteet. HANKKEET JA JATKOVALMISTELU Hankkeet valvontastrategian toteuttamiseksi sisältyvät liitetaulukkoon. Vastuu hankkeiden suunnittelusta ja valmistelusta on Eviralla. Valmistelu toteutetaan hankkeesta riippuen yhteistyössä valvontaan osallistuvien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 15

16 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu VALVONTA ON VAIKUTTAVAA Koko valvontaketjussa: Vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja strategista tavoitteenasettelua, lisätään suunnitelmallisuutta, määritellään valvonnalle onnistumisen kriteerit ja mittarit sekä analysoidaan tuloksia ja niiden merkittävyyttä. Kohdennetaan valvonnan toimenpiteet, tarkastukset ja resurssit riskiperusteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaisvalvontaa. Toteutetaan valvontasuunnitelmat, viedään valvontatoimet loppuun asti ja tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Parannetaan valvonnan seurantaa, valvontatulosten analysointia ja raportointia sekä valvonnan vaikuttavuuden arviointia. Eviran valvontastrategian hankeluettelo Eviran toimialan valvontastrategian jalkauttaminen ja päivittäminen Elintarvikeketjun monivuotinen valvontasuunnitelma Valvontasuunnittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen, valvontasuunnitelmamallit Laaditaan riskiin perustuva elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma Omavalvontaprosessin kehittäminen ja koordinointi Valvontasuunnitelmien toteuttaminen ja siihen liittyvä valvontaketjun ohjaus Valvonnan ohjauksen, mittareiden, seurantajärjestelmän ja tulosten analysoinnin sekä raportoinnin kehittäminen koko valvontaketjussa Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus / työryhmä Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Eviran valvontaosasto / muut valvontaviranomaiset Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä vuosittain vuosittain Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Kehitetään työnjakoa ja toiminnan organisointia kokoamalla valvontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistetaan alueellisia toimintoja ja Tarkastustoimintaselvitys Eviran valvontaosasto /8

17 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu toimipisteitä, edistetään osaamiskeskittymien muodostumista valtakunnallisen ja alueellisen hyödyn näkökulmasta sekä hyödynnetään monipuolisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien ja henkilöstön sijoitteluun. Julkistetaan valvonnan tulokset ja tiedotetaan niistä säännollisesti sekä kehitetään tiedotteiden laatua ja ymmärrettävyyttä. Jatketaan kriisivalmius-, erityistilanne- ja varosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. VALVONTA ON TEHOKASTA Koko valvontaketjussa: Määritellään ja kuvataan valvonnan prosessit ja kehitetään niitä. Kartoitetaan erityisosaamisen tarpeet ja alueet, joilla eri tehtäväalueisiin kohdistuvaa valvontaa voidaan yhdistää tai järjestää uudelleen. Lisäksi Evira: Kehittää kustannustietoisuutta ja toiminnan taloudellisuutta sekä sen seurantaa ja arviointia johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin sekä saattaa kustannusvastaavuuden kaikilla tehtäväalueilla täysimääräiseksi. Alueellisen toiminnan kehittämistä koskeva suunnitelma Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehityksen ohjaaminen elintarvikevalvontaa koskevan periaatepäätöksen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisesti. Eviran valvontatulosten julkaisemista koskeva työryhmä Suunnitelmien jatkovalmistelu ja yhtenäistäminen, elintarvikeketjun kansallisen valmiussuunnitelman laatiminen Valvontaprosessien kehittäminen ja kuvaaminen Eviran valvonnan yhteistyöryhmä 2008 Eviran valvontaosasto yhdessä lääninhallitusten kanssa Eviran valvontaosasto / työryhmä 2008 Eviran kriisivalmius- ja erityistilanteiden yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja yksiköt Kartoitus ja toimenpide-ehdotukset Eviran valvontaosasto 2008 Eviran talouden johtamisen strategia Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen Eviran taloushallinnon yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja toimintakokonaisuudet Eviran taloushallinnon yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja toimintakokonaisuus Eviran valvonnan yhteistyöryhmä /8

18 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu 26 VALVONTA ON YHTENÄISTÄ 27 Koko valvontaketjussa: Vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun siten, että lainsäädäntö on selkeää ja hyvin käytännön valvontaan sopivaa. 28 Koordinoidaan ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua, lisätään suunnitelmien konkreettisuutta sekä tehostetaan ja yhtenäistetään ohjausta. 29 Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (ks. kohta 8) Eviran ja lääninhallitusten laatimien valvontasuunnitelmien mallit sekä Eviran, lääninhallitusten ja TEkeskusten välisten tulossopimusten mallit ja tulosohjausprosessin kuvaus ("vuosikello") Eviran valvontaosasto 2009 Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Auditoidaan koko ketjun viranomaistoimintaa. Elintarvikeketjun monivuotinen auditointisuunnitelma ja -ohjeistus sekä auditointikoulutuksen suunnittelu, järjestäminen ja toteutumisen seuranta Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Huolehditaan valvontaketjun ohjeistuksesta, tulkinnoista ja niiden saatavuudesta. VALVONTA ON KOHDISTETTU RISKIPERUSTEISESTI Ennakkokyselyt valvonnan auditoinnin apuvälineenä - pilottina pitopalvelut Eviran ohjekokonaisuuden kartoitus ja päivittäminen Valvonnan tarvitsemien malliasiakirjojen laatiminen ja yhtenäistäminen Eviran valvontaosasto / lääninhallitukset 2008 Eviran valvontaosasto ja lääninhallitukset Eviran valvontaosasto /8

19 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Koko valvontaketjussa: Arvioidaan ja ennakoidaan riskejä ja opetellaan tunnistamaan tulevaisuuden muutoksia ja heikkoja signaaleja. Tieteellinen riskinarviointi ja siihen liittyvä kustannus/hyötyarviointi palvelee valvonnan suunnittelua, kohdentamista ja päätöksentekoa. Riskinarviointistrategian toteuttaminen Riskinarviointistrategian toteuttaminen Kasvinterveyden riskinarvioinnin suunnittelu ja valmistelu Eviran riskinarvioinnin yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Riskinarviointiyksikkö, valvontaosasto ja sen yksiköt Kasvintuotannon toimintakokonaisuus / osastot ja riskinarviointiyksikkö Kehitetään riskitekijöiden kartoituksen malli, riskiluokitus sekä järjestelmä, jolla saantilaskelmat ja tautikartoitukset hoidetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti yhteistyötahojen kanssa. Vaikutetaan lainsäädännön kehittämiseen ja valvonnan maksupolitiikkaan niin, että se tukee riskiperusteista valvontaa. Huomioidaan tieteellisen riskinarvioinnin tarpeet valvontatietojen keräämisessä. Kohdekohtaiset riskitekijöiden kartoituksen mallit ja riskiluokituksen valmistelu koko valvontaketjua varten Saantilaskelmia koskeva järjestelmä kemiallisen riskinhallinnan tarpeisiin Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta (ks. kohta 28) Valvonnan ohjauksen, mittareiden, seurantajärjestelmän ja tulosten analysoinnin sekä raportoinnin kehittäminen koko valvontaketjussa (ks. kohta 13) Eviran toimintakokonaisuudet / osastot ja riskinarviointiyksikkö Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus / osastot ja riskinarviointiyksikkö LABORATORIOTOIMINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Koko valvontaketjussa: 4/8

20 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Selvitys alueellisten laboratoriopalvelujen toimintavarmuudesta / ehdotukset toiminnan kehittämiseksi Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus Kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Evira: Vahvistaa valvonnan tarvitsemien laboratoriotoimintojen ja palvelujen strategiset linjaukset, keskittyy ydintoimintoihin sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää vertailulaboratoriotoimintaa. Osallistuu laboratorioverkoston kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hyödyntää laboratorioiden virtuaalista osaamiskeskusta. TIEDONHALLINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Koko valvontaketjussa: Koordinoidaan ja kehitetään tiedonhallintaa, tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta. Hyväksymisjärjestelmän kartoitus ja kehittämisehdotukset Toteutetaan Eviran toimialan laboratoriotoimintastrategiaa Kilpailutusselvitys ja akkreditointiselvitys Laboratorioiden virtuaalinen osaamiskeskus Tietohallintostrategian toteuttaminen Eviran valvonnan kehittämisyksikkö 2008 Eviran diagnostiikan yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Eviran oikeudellinen yksikkö / osastot 2008 Eviran tutkimus- ja analytiikkaosasto / diagnostiikan yhteistyöryhmä Eviran tietohallinnon yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Valvonnan tietohallintohankkeet (YLVA-valmistelu, rekisterijärjestelmät) YLVA-projekti / Eviran valvontaosasto / hallintopalveluosasto Kehitetään ja hyödynnetään viranomaisten ekstranet-verkkoa ja lisätään valvontaviranomaisten sähköistä interaktiivista tietojenvaihtoa. Yhteinen viranomaisverkko ekstranet Eviran hallintopalveluosasto / valvontaosasto /8

21 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Parannetaan valvontatulosten kokoamista ja hyödyntämistä sekä varmistetaan tietojen tallennuksen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus. Valvonnan tulosten raportoinnin kehittäminen (ks. kohta 13) 57 Varmistetaan tietoturvallisuus valvontatulosten säilyttämiseksi sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi. Tietoturvallisuuden kehittäminen Eviran tietohallinnon yhteistyöryhmä / hallintopalveluosasto OSAAMINEN ON KORKEAA TASOA Koko valvontaketjussa: Varmistetaan koulutuksella ja viestinnällä riittävän osaamisen ylläpitäminen, siirtäminen ja kehittäminen sekä kartoitetaan ja seurataan osaamista. Lisäksi Evira: Luo edellytyksiä tehtäväkierrolle, tiimi- ja verkostotyöskentelylle ja työssä oppimiselle sekä hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. Vaikuttaa valvontahenkilöstön koulutuksen riittävyyteen, laatuun ja sisältöön sekä perehdytykseen ja työnohjaukseen. Varmistaa rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkansa suunnitelmallisuuden, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden. Edistää henkilöstöpoliittisin keinoin henkilöstön asiantuntijuutta, osaamista, ammatissa kehittymistä, vuorovaikutus/yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta sekä tiedon ja osaamisen jakamista. Koko valvontaketjussa: Valvontahenkilöstön kehittämis- ja valvonnan koulutussuunnitelmat sekä osaamisen seuranta Eviran strategian ja henkilöstöstrategian toteuttaminen VALVONNAN VIESTINTÄ ON LUOTETTAVAA, TEHOKASTA JA ENNAKOIVAA Eviran henkilöstön kehittämisen yhteistyöryhmä ja valvonnan kehittämisyksikkö sekä muut viranomaiset Eviran johto /8

22 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Laaditaan kriisi- ja erityistilanteiden tiedotussuunnitelmia. Kehitetään Eviraattoria, Internet-sivuja, ekstranet-verkkoa ja sähköistä asiointia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Edistetään viestinnän keinoin vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa (Internet, mobiilipalvelut, asiakaspalvelu, avoimet foorumit, asiakaskyselyt jne.) sekä osallistutaan aktiivisesti toimialan erilaisiin tapahtumiin. Vahvistetaan valvonnan viestinnän strategiset linjaukset, lisätään viestinnän suunnitelmallisuutta sekä laaditaan tiedotusta koskeva "vuosikello". Laaditaan Eviran kriisiviestintäsuunnitelma sekä siihen liittyvät toimintaohjeet sekä valmius- ja varosuunnitelmat Eviran viestintästrategian toteuttaminen Eviran osastot yhteistyössä kriisivalmius- ja erityistilanteiden yhteistyöryhmän ja viestintäyksikön kanssa Eviran viestinnän yhteistyöryhmä / viestintäyksikkö, osastot ja toimintakokonaisuudet Laaditaan asiakaspalvelustrategia Eviran asiakaspalvelujen yhteistyöryhmä / osastot Kehitetään viestintäpalveluja, kuluttajapalvelua ja valistus- ja neuvontaaineistoa VALVONTA ON ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA LAADUKASTA 74 Koko valvontaketjussa: Painotetaan toiminnassa asiakaslähtöisyyttä ja palveluhenkisyyttä sekä kehitetään toimintaa ja palveluja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Laaditaan asiakaspalvelustrategia (ks. kohta 72) 75 Toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla. Elintarvikeketjun monivuotinen auditointisuunnitelma ja -ohjeistus sekä auditointikoulutuksen suunnittelu ja toteutuksen seuranta (ks. kohta 31) Toteutus ja valvontaketjun toiminnan ohjaus Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / osastot /8

23 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Laaditaan EY:n asetuksen 882/2004 vaatimukset täyttävä valvonnan toimintakäsikirja sekä ylläpidetään sitä. Lisäksi Evira: Huolehtii henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä vahvistaa johtamisen ja valmennuksen keinoin henkilöstön palveluhenkisyyttä ja otetta sekä palveluosaamista. Toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn, kehittää asiakaspalautejärjestelmää sekä arvioi säännöllisesti palvelun laatua ja palveluhenkisyyttä. Valvonnan toimintajärjestelmän laatiminen Eviran henkilöstöstrategian toteuttaminen Eviran laatuorganisaatio ja toimintakokonaisuudet Eviran johto 2008 "Arvot arkeen" -hanke Eviran hallintopalveluosasto / osastot VALVONTAAN LUOTETAAN JA SITÄ ARVOSTETAAN 83 Koko valvontaketjussa: Varmistetaan valvonnan arvolähtöisyys, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen. 84 8/8

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Eviran strategia 2014 2020

Eviran strategia 2014 2020 Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Toimintaympäristön analyysi ja muutokset Kansainvälisen kaupan, väestön ja ilmastonmuutosten vaikutukset Globaali kauppa ja ilmastonmuutos

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot