ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013"

Transkriptio

1 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 4 Lähtökohdat... 4 Soveltamisala... 4 Valvontastrategian ydin Valvonta on vaikuttavaa Valvonta on tehokasta Valvonta on yhtenäistä Valvonta on kohdistettu riskiperusteisesti Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa Osaaminen on korkeaa tasoa Valvonnan viestintä on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa Valvonta on asiakaslähtöistä ja laadukasta Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan Hankkeet ja jatkovalmistelu

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA TAVOITTEET Valvontastrategian tavoitteena on edistää Eviran toimialaan kuuluvan valvonnan vaikuttavuutta ja tuloksellista toimintaa koko valvontaketjussa. LÄHTÖKOHDAT Strategian lähtökohtana ovat Eviran strategiassa toiminnalle asetetut tavoitteet, päämäärät ja hankkeet. SOVELTAMISALA Valvontastrategia koskee elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvontaa koko valvontaketjussa keskus-, alue- ja paikallishallinnossa. VALVONTASTRATEGIAN YDIN Eviran toimialan valvonta toimii esimerkillisesti koko valvontaketjussa. Valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja kohdistettu riskiperusteisesti. Laboratoriotoiminta ja tiedonhallinta palvelevat tehokkaasti valvontaa. Osaaminen on korkeaa tasoa ja valvonnan viestintä luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa. Toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, palvelut ovat laadukkaita ja toimintaa auditoidaan kattavasti. Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan. 4

5 Tavoite: VALVONTA ON VAIKUTTAVAA Valvonta on vaikuttavaa, kun: - toimintaympäristömuutoksiin sekä asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastataan, - elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä ennakoidaan, - valvonnan toiminta on säädösten mukaista, - tuotanto ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia, rikkomukset havaitaan ja säännöstentai määräystenvastaisuuteen puututaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, - määräysten- tai vaatimustenvastaisuudet vähenevät, - elintarvikeketjun toimijat ja kotitaloudet toimivat turvallisuus-, terveys- ja ympäristöriskejä ehkäisevään suuntaan, ja - kuluttaja voi luottaa tuotteista annettuihin tietoihin ja valvonta vaikuttaa kuluttajien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja strategista tavoitteenasettelua, lisätään suunnitelmallisuutta, määritellään valvonnalle onnistumisen kriteerit ja mittarit sekä analysoidaan tuloksia ja niiden merkittävyyttä, - kohdennetaan valvonnan toimenpiteet, tarkastukset ja resurssit riskiperusteisesti ja tarkoituksenmukaisesti, - edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaisvalvontaa, - toteutetaan valvontasuunnitelmat, viedään valvontatoimet loppuun asti ja tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa yhdessä muiden viranomaisten kanssa, - parannetaan valvonnan seurantaa, valvontatulosten analysointia ja raportointia sekä valvonnan vaikuttavuuden arviointia, - kehitetään työnjakoa ja toiminnan organisointia kokoamalla valvontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistetaan alueellisia toimintoja ja toimipisteitä, edistetään osaamiskeskittymien muodostumista valtakunnallisen ja alueellisen hyödyn 5

6 näkökulmasta sekä hyödynnetään monipuolisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien ja henkilöstön sijoitteluun, - varmistetaan valvonnan riippumattomuus, - julkistetaan valvonnan tulokset ja tiedotetaan niistä säännöllisesti sekä kehitetään tiedotteiden laatua ja ymmärrettävyyttä, - tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä muiden viranomaisten, sidosryhmien ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa yhteisten kansallisten päämäärien edistämiseksi, ja - jatketaan kriisivalmius-, erityistilanne- ja varosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. Lisäksi Evira - painottaa toiminnassaan erityisesti valvonnan johto-, suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtäviä. 6

7 Tavoite: VALVONTA ON TEHOKASTA Valvonta on tehokasta, kun - prosessit toimivat hyvin ja vastaavat toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin eikä niissä ole tarpeettomia päällekkäisyyksiä tai aukkoja, - osaaminen ja resurssit on kohdistettu oikein ja tarkoituksenmukaisesti, ja - toiminta on kustannustehokasta ja taloudellista. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - määritellään ja kuvataan valvonnan prosessit ja kehitetään niitä, - kartoitetaan erityisosaamisen tarpeet ja alueet, joilla eri tehtäväalueisiin kohdistuvaa valvontaa voidaan yhdistää tai järjestää uudelleen, - varmistetaan toiminnan organisoinnilla ja kattavalla varamiesjärjestelmällä perustehtävien hoito myös odottamattomissa valvontatilanteissa, ja - hyödynnetään tehokkaasti viranomaisyhteistyötä, kumppanuuksia ja verkostoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi Evira - kehittää kustannustietoisuutta ja toiminnan taloudellisuutta ja sen seurantaa ja arviointia johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin sekä saattaa kustannusvastaavuuden kaikilla tehtäväalueilla täysimääräiseksi. 7

8 Tavoite: VALVONTA ON YHTENÄISTÄ Valvonta on yhtenäistä, kun - lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti, - valvontatoimet ovat yhdenmukaisia, hyvin perusteltuja ja auditoituja koko valvontaketjussa, - valvonta ja sen palvelut ovat samantasoisia koko maassa, ja - toimijoita ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun siten, että lainsäädäntö on selkeää ja hyvin käytännön valvontaan sopivaa, - koordinoidaan ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua, lisätään suunnitelmien konkreettisuutta sekä tehostetaan ja yhtenäistetään ohjausta, - auditoidaan koko ketjun viranomaistoimintaa, ja - huolehditaan valvontaketjun ohjeistuksesta, tulkinnoista ja niiden saatavuudesta. 8

9 Tavoite: VALVONTA ON KOHDISTETTU RISKIPERUSTEISESTI Valvonta on kohdistettu riskiperusteisesti, kun - riskit on kartoitettu ja uusia riskejä ennakoidaan, - valvonta suunnitellaan, kohdennetaan ja toteutetaan riskinarvioinnin ja riskitekijöiden kartoituksen perusteella, ja - tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin tulokset tukevat valvontaa riskien tunnistamisessa ja kartoittamisessa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - arvioidaan ja ennakoidaan riskejä ja opetellaan tunnistamaan tulevaisuuden muutoksia ja heikkoja signaaleja, - tieteellinen riskinarviointi ja siihen liittyvä kustannus/hyöty arviointi palvelee valvonnan suunnittelua, kohdentamista ja päätöksentekoa, - kehitetään riskitekijöiden kartoituksen malli, riskiluokitus sekä järjestelmä, jolla saantilaskelmat ja tautikartoitukset hoidetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti yhteistyötahojen kanssa, - vaikutetaan lainsäädännön kehittämiseen ja valvonnan maksupolitiikkaan niin, että se tukee riskiperusteista valvontaa, ja - huomioidaan tieteellisen riskinarvioinnin tarpeet valvontatietojen keräämisessä. 9

10 Tavoite: LABORATORIOTOIMINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun - valvonnalla on käytettävissään riittävät ja laadukkaat laboratoriopalvelut, ja - laboratoriotoiminta on kustannustehokasta. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta ja toimintavarmuutta, ja - kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Evira - vahvistaa valvonnan tarvitsemien laboratoriotoimintojen ja palvelujen strategiset linjaukset, keskittyy ydintoimintoihin sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää vertailulaboratoriotoimintaa, ja - osallistuu laboratorioverkoston kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hyödyntää laboratorioiden virtuaalista osaamiskeskusta. 10

11 Tavoite: TIEDONHALLINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun - valvonnan käytössä on tehokas tiedonhallintajärjestelmä, jonka avulla valvonnan tuloksia voidaan hyödyntää myös riskinarvioinnissa, riskikartoituksessa, valvonnan suunnittelussa ja seuraamisessa sekä lainsäädännön valmistelussa, päätöksenteossa ja hallinnossa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - koordinoidaan ja kehitetään tiedonhallintaa, tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta, - kehitetään ja hyödynnetään viranomaisten ekstranet-verkkoa ja lisätään valvontaviranomaisten sähköistä interaktiivista tietojenvaihtoa, - parannetaan valvontatulosten kokoamista ja hyödyntämistä sekä varmistetaan tietojen tallennuksen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus, - varmistetaan tietoturvallisuus valvontatulosten säilyttämiseksi sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi, ja - huolehditaan julkisten tietojen saatavuudesta. 11

12 Tavoite: OSAAMINEN ON KORKEAA TASOA Valvontaosaaminen on korkeaa tasoa, kun - valvontahenkilöstö on ammattitaitoista, pätevää, motivoitunutta ja sitoutunut tarvittavan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, ja - valvontahenkilöstö on uudistumiskykyistä ja ymmärtää valvonnan merkityksen yhteiskunnalle ja asiakkaille. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - varmistetaan koulutuksella ja viestinnällä riittävän osaamisen ylläpitäminen, siirtäminen ja kehittäminen sekä kartoitetaan ja seurataan osaamista, ja - kehitetään valvontahenkilöstön tehtäviä vastaamaan muuttuvan valvonnan tarpeita. Lisäksi Evira - vaikuttaa valvontahenkilöstön koulutuksen riittävyyteen, laatuun ja sisältöön sekä perehdytykseen ja työnohjaukseen, - varmistaa rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkansa suunnitelmallisuuden, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden, - edistää henkilöstöpoliittisin keinoin henkilöstön asiantuntijuutta, osaamista, ammatissa kehittymistä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta sekä tiedon ja osaamisen jakamista, ja - luo edellytyksiä tehtäväkierrolle, tiimi- ja verkostotyöskentelylle ja työssä oppimiselle sekä hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. 12

13 Tavoite: VALVONNAN VIESTINTÄ ON LUOTETTAVAA, TEHOKASTA JA ENNAKOIVAA Valvonnan viestintä on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa, kun - viestintä on avointa, suunnitelmallista, ennakoivaa, ajantasaista ja kohdennettu oikein, - valvontaviranomaisten välinen viestintä on sujuvaa ja aktiivista, - elintarvikeketjun toimijat saavat toimintansa tueksi oleellista tietoa säädöksistä, määräyksistä sekä laatu- ja valvontavaatimuksista,. - kuluttajat ja muut asiakkaat saavat riittävästi tietoa tuotteista, tuotantoketjun toiminnasta sekä valvonnasta ja riskeistä, - kriiseihin ja muihin erityistilanteisiin on varauduttu, tiedonvälitys niissä on luotettavaa ja nopeaa ja hälytysjärjestelmät toimivat, ja - valvontaviranomaiset tunnetaan ja heihin osataan tarvittaessa ottaa yhteyttä. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - laaditaan kriisi- ja erityistilanteiden tiedotussuunnitelmia, - kehitetään Eviraattoria, Internet-sivuja, ekstranet-verkkoa ja sähköistä asiointia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa, - edistetään viestinnän keinoin vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa (Internet, mobiilipalvelut, asiakaspalvelu, avoimet forumit, asiakaskyselyt jne.) sekä osallistutaan aktiivisesti toimialan erilaisiin tapahtumiin, ja - kehitetään viestintäpalveluja, kuluttajapalvelua ja valistus- ja neuvonta-aineistoa. Lisäksi Evira - vahvistaa valvonnan viestinnän strategiset linjaukset, lisää viestinnän suunnitelmallisuutta sekä laatii tiedotusta koskevan vuosikellon, ja - laatii kaikille laajoille hankkeille viestintäsuunnitelman. 13

14 Tavoite: VALVONTA ON ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA LAADUKASTA Valvonta on asiakaslähtöistä ja laadukasta, kun - asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys ohjaavat toimintaa, - kaikessa toiminnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet, odotukset ja palaute ja niihin vastataan, - valvonta on luotettavaa, riippumatonta, tasapuolista ja oikea-aikaista ja valvonnan palvelut ovat saatavilla samantasoisina koko maassa, - valvontapalveluja tuotetaan järjestelmällisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti, ja - valvonta toimii säädösten, suositusten ja ohjeistuksen mukaisesti. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - painotetaan toiminnassa asiakaslähtöisyyttä ja palveluhenkisyyttä sekä kehitetään toimintaa ja palveluja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti, - toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla, ja - laaditaan EY:n asetuksen 882/2004 vaatimukset täyttävän valvonnan toimintakäsikirjan sekä ylläpidetään sitä. Lisäksi Evira - huolehtii henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä vahvistaa johtamisen ja valmennuksen keinoin henkilöstön palveluhenkisyyttä ja otetta sekä palveluosaamista, ja - toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn, kehittää asiakaspalautejärjestelmää sekä arvioi säännöllisesti palvelun laatua ja palveluhenkisyyttä. 14

15 Tavoite: VALVONTAAN LUOTETAAN JA SITÄ ARVOSTETAAN Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan, kun - valvonta tuottaa toimialalle lisäarvoa kaikissa toiminnoissaan, - asiakkaat hyödyntävät valvonnan palveluita aktiivisesti, - kansalaisten luottamus toimialan viranomaisvalvontaan pysyy korkealla tasolla, - valvontaa ja valvontahenkilöstöä arvostetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, - toimialan houkuttelevuus ja työnantajakilpailukyky ovat korkeaa tasoa ja pätevät henkilöt hakeutuvat toimialalle, ja - arvostus näkyy toiminnan resursoinnissa ja rahoituksessa. Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset: Koko valvontaketjussa - varmistetaan valvonnan arvolähtöisyys, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen, ja - saavutetaan luottamus ja arvostus toteuttamalla muut edelle kirjatut valvonnan tavoitteet. HANKKEET JA JATKOVALMISTELU Hankkeet valvontastrategian toteuttamiseksi sisältyvät liitetaulukkoon. Vastuu hankkeiden suunnittelusta ja valmistelusta on Eviralla. Valmistelu toteutetaan hankkeesta riippuen yhteistyössä valvontaan osallistuvien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 15

16 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu VALVONTA ON VAIKUTTAVAA Koko valvontaketjussa: Vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja strategista tavoitteenasettelua, lisätään suunnitelmallisuutta, määritellään valvonnalle onnistumisen kriteerit ja mittarit sekä analysoidaan tuloksia ja niiden merkittävyyttä. Kohdennetaan valvonnan toimenpiteet, tarkastukset ja resurssit riskiperusteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaisvalvontaa. Toteutetaan valvontasuunnitelmat, viedään valvontatoimet loppuun asti ja tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Parannetaan valvonnan seurantaa, valvontatulosten analysointia ja raportointia sekä valvonnan vaikuttavuuden arviointia. Eviran valvontastrategian hankeluettelo Eviran toimialan valvontastrategian jalkauttaminen ja päivittäminen Elintarvikeketjun monivuotinen valvontasuunnitelma Valvontasuunnittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen, valvontasuunnitelmamallit Laaditaan riskiin perustuva elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma Omavalvontaprosessin kehittäminen ja koordinointi Valvontasuunnitelmien toteuttaminen ja siihen liittyvä valvontaketjun ohjaus Valvonnan ohjauksen, mittareiden, seurantajärjestelmän ja tulosten analysoinnin sekä raportoinnin kehittäminen koko valvontaketjussa Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus / työryhmä Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Eviran valvontaosasto / muut valvontaviranomaiset Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä vuosittain vuosittain Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Kehitetään työnjakoa ja toiminnan organisointia kokoamalla valvontaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistetaan alueellisia toimintoja ja Tarkastustoimintaselvitys Eviran valvontaosasto /8

17 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu toimipisteitä, edistetään osaamiskeskittymien muodostumista valtakunnallisen ja alueellisen hyödyn näkökulmasta sekä hyödynnetään monipuolisesti niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehtävien ja henkilöstön sijoitteluun. Julkistetaan valvonnan tulokset ja tiedotetaan niistä säännollisesti sekä kehitetään tiedotteiden laatua ja ymmärrettävyyttä. Jatketaan kriisivalmius-, erityistilanne- ja varosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. VALVONTA ON TEHOKASTA Koko valvontaketjussa: Määritellään ja kuvataan valvonnan prosessit ja kehitetään niitä. Kartoitetaan erityisosaamisen tarpeet ja alueet, joilla eri tehtäväalueisiin kohdistuvaa valvontaa voidaan yhdistää tai järjestää uudelleen. Lisäksi Evira: Kehittää kustannustietoisuutta ja toiminnan taloudellisuutta sekä sen seurantaa ja arviointia johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin sekä saattaa kustannusvastaavuuden kaikilla tehtäväalueilla täysimääräiseksi. Alueellisen toiminnan kehittämistä koskeva suunnitelma Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehityksen ohjaaminen elintarvikevalvontaa koskevan periaatepäätöksen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisesti. Eviran valvontatulosten julkaisemista koskeva työryhmä Suunnitelmien jatkovalmistelu ja yhtenäistäminen, elintarvikeketjun kansallisen valmiussuunnitelman laatiminen Valvontaprosessien kehittäminen ja kuvaaminen Eviran valvonnan yhteistyöryhmä 2008 Eviran valvontaosasto yhdessä lääninhallitusten kanssa Eviran valvontaosasto / työryhmä 2008 Eviran kriisivalmius- ja erityistilanteiden yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja yksiköt Kartoitus ja toimenpide-ehdotukset Eviran valvontaosasto 2008 Eviran talouden johtamisen strategia Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen Eviran taloushallinnon yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja toimintakokonaisuudet Eviran taloushallinnon yhteistyöryhmä / Eviran osastot ja toimintakokonaisuus Eviran valvonnan yhteistyöryhmä /8

18 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu 26 VALVONTA ON YHTENÄISTÄ 27 Koko valvontaketjussa: Vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun siten, että lainsäädäntö on selkeää ja hyvin käytännön valvontaan sopivaa. 28 Koordinoidaan ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua, lisätään suunnitelmien konkreettisuutta sekä tehostetaan ja yhtenäistetään ohjausta. 29 Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (ks. kohta 8) Eviran ja lääninhallitusten laatimien valvontasuunnitelmien mallit sekä Eviran, lääninhallitusten ja TEkeskusten välisten tulossopimusten mallit ja tulosohjausprosessin kuvaus ("vuosikello") Eviran valvontaosasto 2009 Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Auditoidaan koko ketjun viranomaistoimintaa. Elintarvikeketjun monivuotinen auditointisuunnitelma ja -ohjeistus sekä auditointikoulutuksen suunnittelu, järjestäminen ja toteutumisen seuranta Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / Eviran valvonnan yhteistyöryhmä Huolehditaan valvontaketjun ohjeistuksesta, tulkinnoista ja niiden saatavuudesta. VALVONTA ON KOHDISTETTU RISKIPERUSTEISESTI Ennakkokyselyt valvonnan auditoinnin apuvälineenä - pilottina pitopalvelut Eviran ohjekokonaisuuden kartoitus ja päivittäminen Valvonnan tarvitsemien malliasiakirjojen laatiminen ja yhtenäistäminen Eviran valvontaosasto / lääninhallitukset 2008 Eviran valvontaosasto ja lääninhallitukset Eviran valvontaosasto /8

19 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Koko valvontaketjussa: Arvioidaan ja ennakoidaan riskejä ja opetellaan tunnistamaan tulevaisuuden muutoksia ja heikkoja signaaleja. Tieteellinen riskinarviointi ja siihen liittyvä kustannus/hyötyarviointi palvelee valvonnan suunnittelua, kohdentamista ja päätöksentekoa. Riskinarviointistrategian toteuttaminen Riskinarviointistrategian toteuttaminen Kasvinterveyden riskinarvioinnin suunnittelu ja valmistelu Eviran riskinarvioinnin yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Riskinarviointiyksikkö, valvontaosasto ja sen yksiköt Kasvintuotannon toimintakokonaisuus / osastot ja riskinarviointiyksikkö Kehitetään riskitekijöiden kartoituksen malli, riskiluokitus sekä järjestelmä, jolla saantilaskelmat ja tautikartoitukset hoidetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti yhteistyötahojen kanssa. Vaikutetaan lainsäädännön kehittämiseen ja valvonnan maksupolitiikkaan niin, että se tukee riskiperusteista valvontaa. Huomioidaan tieteellisen riskinarvioinnin tarpeet valvontatietojen keräämisessä. Kohdekohtaiset riskitekijöiden kartoituksen mallit ja riskiluokituksen valmistelu koko valvontaketjua varten Saantilaskelmia koskeva järjestelmä kemiallisen riskinhallinnan tarpeisiin Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta (ks. kohta 28) Valvonnan ohjauksen, mittareiden, seurantajärjestelmän ja tulosten analysoinnin sekä raportoinnin kehittäminen koko valvontaketjussa (ks. kohta 13) Eviran toimintakokonaisuudet / osastot ja riskinarviointiyksikkö Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus / osastot ja riskinarviointiyksikkö LABORATORIOTOIMINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Koko valvontaketjussa: 4/8

20 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Selvitys alueellisten laboratoriopalvelujen toimintavarmuudesta / ehdotukset toiminnan kehittämiseksi Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus Kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Evira: Vahvistaa valvonnan tarvitsemien laboratoriotoimintojen ja palvelujen strategiset linjaukset, keskittyy ydintoimintoihin sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää vertailulaboratoriotoimintaa. Osallistuu laboratorioverkoston kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hyödyntää laboratorioiden virtuaalista osaamiskeskusta. TIEDONHALLINTA PALVELEE TEHOKKAASTI VALVONTAA Koko valvontaketjussa: Koordinoidaan ja kehitetään tiedonhallintaa, tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta. Hyväksymisjärjestelmän kartoitus ja kehittämisehdotukset Toteutetaan Eviran toimialan laboratoriotoimintastrategiaa Kilpailutusselvitys ja akkreditointiselvitys Laboratorioiden virtuaalinen osaamiskeskus Tietohallintostrategian toteuttaminen Eviran valvonnan kehittämisyksikkö 2008 Eviran diagnostiikan yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Eviran oikeudellinen yksikkö / osastot 2008 Eviran tutkimus- ja analytiikkaosasto / diagnostiikan yhteistyöryhmä Eviran tietohallinnon yhteistyöryhmä / osastot ja toimintakokonaisuudet Valvonnan tietohallintohankkeet (YLVA-valmistelu, rekisterijärjestelmät) YLVA-projekti / Eviran valvontaosasto / hallintopalveluosasto Kehitetään ja hyödynnetään viranomaisten ekstranet-verkkoa ja lisätään valvontaviranomaisten sähköistä interaktiivista tietojenvaihtoa. Yhteinen viranomaisverkko ekstranet Eviran hallintopalveluosasto / valvontaosasto /8

21 Valvontastrategian hanketaulukko 1 A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Parannetaan valvontatulosten kokoamista ja hyödyntämistä sekä varmistetaan tietojen tallennuksen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus. Valvonnan tulosten raportoinnin kehittäminen (ks. kohta 13) 57 Varmistetaan tietoturvallisuus valvontatulosten säilyttämiseksi sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi. Tietoturvallisuuden kehittäminen Eviran tietohallinnon yhteistyöryhmä / hallintopalveluosasto OSAAMINEN ON KORKEAA TASOA Koko valvontaketjussa: Varmistetaan koulutuksella ja viestinnällä riittävän osaamisen ylläpitäminen, siirtäminen ja kehittäminen sekä kartoitetaan ja seurataan osaamista. Lisäksi Evira: Luo edellytyksiä tehtäväkierrolle, tiimi- ja verkostotyöskentelylle ja työssä oppimiselle sekä hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. Vaikuttaa valvontahenkilöstön koulutuksen riittävyyteen, laatuun ja sisältöön sekä perehdytykseen ja työnohjaukseen. Varmistaa rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkansa suunnitelmallisuuden, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden. Edistää henkilöstöpoliittisin keinoin henkilöstön asiantuntijuutta, osaamista, ammatissa kehittymistä, vuorovaikutus/yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta sekä tiedon ja osaamisen jakamista. Koko valvontaketjussa: Valvontahenkilöstön kehittämis- ja valvonnan koulutussuunnitelmat sekä osaamisen seuranta Eviran strategian ja henkilöstöstrategian toteuttaminen VALVONNAN VIESTINTÄ ON LUOTETTAVAA, TEHOKASTA JA ENNAKOIVAA Eviran henkilöstön kehittämisen yhteistyöryhmä ja valvonnan kehittämisyksikkö sekä muut viranomaiset Eviran johto /8

22 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Laaditaan kriisi- ja erityistilanteiden tiedotussuunnitelmia. Kehitetään Eviraattoria, Internet-sivuja, ekstranet-verkkoa ja sähköistä asiointia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Edistetään viestinnän keinoin vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa (Internet, mobiilipalvelut, asiakaspalvelu, avoimet foorumit, asiakaskyselyt jne.) sekä osallistutaan aktiivisesti toimialan erilaisiin tapahtumiin. Vahvistetaan valvonnan viestinnän strategiset linjaukset, lisätään viestinnän suunnitelmallisuutta sekä laaditaan tiedotusta koskeva "vuosikello". Laaditaan Eviran kriisiviestintäsuunnitelma sekä siihen liittyvät toimintaohjeet sekä valmius- ja varosuunnitelmat Eviran viestintästrategian toteuttaminen Eviran osastot yhteistyössä kriisivalmius- ja erityistilanteiden yhteistyöryhmän ja viestintäyksikön kanssa Eviran viestinnän yhteistyöryhmä / viestintäyksikkö, osastot ja toimintakokonaisuudet Laaditaan asiakaspalvelustrategia Eviran asiakaspalvelujen yhteistyöryhmä / osastot Kehitetään viestintäpalveluja, kuluttajapalvelua ja valistus- ja neuvontaaineistoa VALVONTA ON ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA LAADUKASTA 74 Koko valvontaketjussa: Painotetaan toiminnassa asiakaslähtöisyyttä ja palveluhenkisyyttä sekä kehitetään toimintaa ja palveluja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Laaditaan asiakaspalvelustrategia (ks. kohta 72) 75 Toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla. Elintarvikeketjun monivuotinen auditointisuunnitelma ja -ohjeistus sekä auditointikoulutuksen suunnittelu ja toteutuksen seuranta (ks. kohta 31) Toteutus ja valvontaketjun toiminnan ohjaus Eviran valvonnan kehittämisyksikkö / osastot /8

23 Valvontastrategian hanketaulukko A B C D Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset Hankkeet ja valmistelu Vastuutaho Aikataulu Laaditaan EY:n asetuksen 882/2004 vaatimukset täyttävä valvonnan toimintakäsikirja sekä ylläpidetään sitä. Lisäksi Evira: Huolehtii henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä vahvistaa johtamisen ja valmennuksen keinoin henkilöstön palveluhenkisyyttä ja otetta sekä palveluosaamista. Toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn, kehittää asiakaspalautejärjestelmää sekä arvioi säännöllisesti palvelun laatua ja palveluhenkisyyttä. Valvonnan toimintajärjestelmän laatiminen Eviran henkilöstöstrategian toteuttaminen Eviran laatuorganisaatio ja toimintakokonaisuudet Eviran johto 2008 "Arvot arkeen" -hanke Eviran hallintopalveluosasto / osastot VALVONTAAN LUOTETAAN JA SITÄ ARVOSTETAAN 83 Koko valvontaketjussa: Varmistetaan valvonnan arvolähtöisyys, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen. 84 8/8

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Sosiaalineuvos Hanna Ahonen Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus Valvira.fi,

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Viranomaistyöryhmän raportti Tiedotustilaisuus 10.2.2014 Ylijohtaja Tuula Varis Työryhmän tehtävistä ja toiminnasta Laaja toimeksianto, jonka ytimessä viranomaisten

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN HEDELMÄKORI

OSAAMISEN HEDELMÄKORI OSAAMISEN HEDELMÄKORI Havaintoja ja oppeja Valmiina digikiriin ja Yhteinen sävel -selvitysten tekemisestä H J F 1 7. 11. 2 0 1 T i m o L a i t i n e n Oppeja ja kokemuksia selvitysten tekemisestä 4 Digiselvitys

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Valvonnan tilanne osastonjohtaja Ove Hagerlund 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Valvontaosasto Ove Hagerlund Osastonjohtaja Valvontaosasto 020 618 6423 Senja Hakola Johtava asiantuntija Valvontaosasto

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Suvi Helanen TerPS2 2013

Tiedolla johtaminen. Suvi Helanen TerPS2 2013 Tiedolla johtaminen Suvi Helanen TerPS2 2013 Tiedolla johtaminen auttaa näkemään tulevaisuuteen Laadukkaat palvelut edellyttävät palvelutarpeiden ennakoimista ja palveluresurssien oikeaa kohdentamista.

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta Taina Kulmala, VNK Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen (POVI-hanke) TAVOITE: Parempi tietopohja

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Selvityksiä, osa 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontajärjestelmän toimivuutta on selvitetty: Valtiontalouden

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot