Mobiilit paikannus- ja karttapalvelut luontomatkailussa. Olli Rinne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobiilit paikannus- ja karttapalvelut luontomatkailussa. Olli Rinne"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Mobiilit paikannus- ja karttapalvelut luontomatkailussa Kandidaatintyö Olli Rinne Tietotekniikan laitos Espoo 2010

2 AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tekijä: Työn nimi: KANDIDAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Olli Rinne Mobiilit paikannus- ja karttapalvelut luontomatkailussa Päiväys: 2. joulukuuta 2010 Sivumäärä: Pääaine: Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta Vastuuopettaja: prof. Ilkka Niemelä Työn ohjaaja: TkL Sirpa Riihiaho Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia luontomatkailussa hyödynnettäviä mobiililaitteilla käytettäviä paikannus- ja karttapalveluita ja etsiä mahdollisia uusia luontomatkailua tukevia mobiilipalveluita tai -sovelluksia. Työ perustuu pääosin kirjallisuustutkimukseen, jota on täydennetty kahdella haastattelulla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan matkapuhelimien paikannusominaisuuksia ja sitä miten sijaintitietoa voidaan hyödyntää mobiilisovelluksissa. Luonnossaliikkujan mobiilipalveluiden kehittäminen edellyttää, että käytettävissä on kohtuullisin kustannuksin riittävän laadukasta karttaaineistoa. Tässä työssä tarkastellaan karttojen tuottamista yhteisöllisesti ja näin syntyneiden karttojen mahdollista hyödyntämistä luontomatkailua tukevien sovellusten osana. Työssä tarkastellaan sovelluksiin liittyviä käyttäjätarpeita ja todetaan, että vaikka mobiilikarttoihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä on tehty runsaasti, ei luonnossaliikkujan mobiilisovellusten käyttäjätarpeita ole tutkittu kovinkaan laajalti. Tutkimuksessa todetaan, että luontomatkailua tukevaa sähköistä paikkatietoaineistoa, kuten reittien ja taukopaikkojen sijaintitietoa, on olemassa useissa paikoissa. Vaikka matkapuhelimilla toimivia karttasovelluksia on jo saatavilla ja niiden kehitystyö on voimakasta, ei edellä mainittua aineistoa ole kuitenkaan helposti saatavissa näihin mobiilisovelluksiin. Työssä ehdotetaan jatkotutkimuksen tekemistä siitä, miten olemassa olevaa paikkatietoaineistoa voitaisiin hyödyntää luontomatkailua ja yleensä luonnossa liikkumista tukevissa verkko- ja mobiilipalveluissa. Avainsanat: luontomatkailu, mobiiliteknologia, mobiilikartta, paikannus, yhteisöllinen kartoitus Kieli: Suomi

3 Käytetyt lyhenteet 2D-viivakoodi kaksiulotteinen viivakoodi A-GPS Assisted GPS; avustettu GPS-paikannus DGPS Differential Global Positioning System; differentiaalinen GPS DMO Destination Marketing Organisation; aluemarkkinointiorganisaatio GIS Geographic Information System; paikkatietojärjestelmä GNSS Global Navigation Satellite Systems; koko maailman kattava satelliittipaikannusjärjestelmä GPS Global Positioning System; Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjestelmä GPX GPS exchange Format; reittipisteiden tallennusmuoto INS Inertial Navigation System; inertiasuunnistus LBS Location Based Service; sijaintiin perustuva palvelu LSN Location-based Social Network; paikkatietoa hyödyntävä yhteisöpalvelu NFC Near Field Communication; radiotaajuinen etätunnistetekniikka OSM OpenStreetMap; yhteisöllinen kartoitushanke SDK Software Development Kit; ohjelmistokehitysympäristö VGI Volunteered Geographic Information; yhteisöllinen kartoitus

4 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Paikannuksen ja paikkatiedon teknologia Paikannusteknologia Matkapuhelinverkkoon perustuva paikannus Satelliittipaikannus Muita paikannusteknologioita Koneluettavat tunnisteet Teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä Paikkatiedon tuottaminen Kartoitusorganisaatiot OpenStreetMap-kartoitusyhteisö Palveluiden käyttäjätarpeet Retken suunnittelu ja kohteen löytäminen Sijaintitieto ja turvallisuus Olosuhteiden seuraaminen Kokemusten tallentaminen ja jakaminen Luontomatkailussa hyödynnettäviä sovelluksia Mobiilikarttasovellukset MenoMaps OsmAnd avoimen lähdekoodin navigointisovellus

5 5.1.3 Karttaselain-mobiilikartta Hätälähettimet Paikkatiedon yhteisöllinen jakaminen Urheilusuorituksen seuranta ja jakaminen Paikkatietoa hyödyntävät yhteisöpalvelut Pohdinta ja johtopäätökset Käyttäjään liittyviä haasteita Teknologiaan ja aineistoon liittyviä haasteita Kaupallistaminen ja yhteistyökumppanit Toimenpide-ehdotuksia Lähteet 25

6 1 Johdanto Luontomatkailu on matkailua, jonka vetovoimaisuus perustuu oleellisesti luonnonympäristöön, esimerkiksi maisemaan, ja siellä toteutettavaan toimintaan (Koivula, 2010). Tässä työssä luontomatkailulla tarkoitetaan sekä opastettua että omatoimista retkeilyä, luontoliikuntaa ja luonnossa tapahtuvia aktiviteettejä. Luonto poikkeaa matkailuympäristönä rakennetusta kulttuuriympäristöstä, mikä osaltaan rajoittaa teknologiaan perustuvien sovellusten käyttökelpoisuutta luonnonympäristössä. Toisaalta uusiin teknologisiin ratkaisuihin perustuvat sovellukset voivat luoda uusia tapoja liikkua luonnossa sekä syventää luonnossakävijän kokemusta. Esimerkkinä uusista tavoista harrastaa luonnonympäristössä on geokätköily (engl. geocaching), joka perustuu suurelta osalta satelliittipaikannuslaitteiden käyttöön. Mobiilisovellus voi myös syventää luontokokemusta tarjoamalla luontoretken aikana alueen luontoon ja ympäristöön liittyvää tietoa ja tarinoita. Mobiiliteknologia voi myös osaltaan lisätä luonnossa liikkumisen turvallisuutta ennaltaehkäisemällä poikkeustilanteita, kuten eksymistä, ja toisaalta toimia apuvälineenä luonnossakulkijan hätä- tai ongelmatilanteissa. Lisääntynyt turvallisuus ja kävijän kokema subjektiivinen turvallisuudentunne voivat osaltaan laskea kynnystä lähteä luontoon. Voimakas tukeutuminen teknologisiin ratkaisuihin luonnossa liikuttaessa voi kuitenkin myös aiheuttaa uusia riskitilanteita, mikäli käyttäjä luottaa retkellään liikaa haavoittuvaan teknologiseen ratkaisuun. Toisaalta teknisesti toimivastakaan sovelluksesta ei ole hyötyä, mikäli käyttäjä ei osaa sitä käyttää joko sovelluksen huonon suunnittelun tai vajavaisen perehtymisensä takia. Suomessa merkittävä osa luontomatkailusta tapahtuu kansallispuistoissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Osoituksena lisääntyvästä kiinnostuksesta luontomatkailuun ja luonnossa liikkumiseen yleensä on Suomen kansallispuistojen kävijämäärien kasvu viime vuosikymmeneltä lähtien. Luonnossa tapahtuvien vapaa-ajan toimintojen uskotaan kasvavan edelleen myös 1

7 LUKU 1. JOHDANTO 2 tulevaisuudessa. Korkeat kävijämäärät perustuvat runsaaseen palvelutarjontaan niin kansallispuistojen sisällä kuin ympäröivillä alueillakin. (Puhakka, 2007) Uudet internet- ja mobiiliteknologiaan perustuvat sovellukset ja palvelut voivat olla oleellinen osa luontomatkailua tukevaa ja edistävää tarjontaa. Työssä painotutaan luontomatkailussa hyödynnettävissä oleviin paikannukseen ja paikkatietoihin liittyviin mobiililaitteilla käytettäviin sovelluksiin, kuten mobiilikarttoihin, sekä paikkatiedon tuottamiseen yhteisöllisin menetelmin. Nämä aihealueet on valittu, koska ensinnäkin paikannusominaisuuksilla varustetut matkapuhelimet ovat yleistymässä voimakkaasti, mikä kasvattaa samalla paikkaan perustuvien palveluiden (engl. Location Based Services, LBS) käyttäjäpotentiaalia. Yhteisöllisessä kartoituksessa (engl. Volunteered Geographic Information, VGI) käyttäjät tuottavat korvauksetta jaettavaa karttojen pohjana olevaa paikkatietoa vapaaehtoistyönä (Goodchild, 2007). Yhteisöllinen kartoitus ja siihen liittyvät avoimeen lähdekoodiin perustuvat tietojärjestelmät mahdollistavat vapaan paikkatietoaineiston tuottamisen uusien mobiilipalveluiden tueksi. Työn tavoitteena on löytää teknisiä malleja ja sovelluksia, joita voidaan käyttää tukemaan yksittäisen matkailijan luontoretkeä tai osana laajempaa luontomatkailupalvelua. Tässä työssä ei tutkita mobiililaitteilla käytettäviä opassovelluksia, joiden avulla syvennetään kävijän kokemusta antamalla hänelle tietoa tai kertomalla tarinoita esimerkiksi kohdealueen historiasta ja luonnosta. Tämän työn näkökulmasta edellä mainitut sovellukset ovat paikkasidonnaisen luontomatkailusovelluksen lisäpalveluita, joista on saatavissa runsaasti tutkimustuloksia viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Hahmontunnistukseen perustuvat eläin-, kasvi- tai sienilajien tunnistussovellukset voivat tunnistusmenetelmien kehittyessä olla myös osana luonnossakulkijan mobiilipalvelua, mutta tällä hetkellä ne eivät ole riittävän kehittyneitä liitettäväksi osaksi käytännön mobiilisovelluksia. Myöskään geokätköilyyn liittyvät sovellukset eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Toisessa luvussa käsitellään mobiiliteknologiaa, joka mahdollistaa tutkimuskohteena olevien sovellusten ja palveluiden kehittämisen. Seuraavassa luvussa tutustutaan sovellusten vaatiman paikkatiedon tuottamiseen ja siihen käytettävään ohjelmistoarkkitehtuuriin. Neljännessä luvussa käydään läpi sovelluksien perustana olevia käyttäjätarpeita. Viidennessä luvussa tarkastellaan sovelluksia joita käytetään luontomatkailussa tai joiden ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää uusissa luontomatkailua tukevissa sovelluksissa. Viimeisessä luvussa arvioidaan tutkimuksen havaintoja, tarkastellaan luontomatkailua tukevien sovellusten tarvetta ja haasteita sekä pohditaan mahdollisen jatkotutkimuksen suuntaamista.

8 2 Paikannuksen ja paikkatiedon teknologia Tässä luvussa käsitellään mobiililaitteissa, erityisesti matkapuhelimissa, olevia teknisiä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat käyttäjälähtöisten sovellusten kehittämisen erityisesti luontomatkailijan tarpeisiin. Tällaisia ominaisuuksia ovat erityisesti paikannukseen, koneluettaviin tunnisteisiin ja mobiliilaitteiden käyttöliittymään liittyvät teknologiset ratkaisut. 2.1 Paikannusteknologia Mobiililaitteen käyttäjä voi paikallistaa itsensä ulkotiloissa suhteellisen tarkasti satelliitteihin perustuvan paikannuksen avulla. Matkapuhelinverkon tukiasemiin perustuva paikannus täydennettynä alueen muista radioverkoista saatavalla paikannustiedolla mahdollistaa paikannuksen etenkin tiheämmin asutuilla alueilla Matkapuhelinverkkoon perustuva paikannus Matkapuhelinverkon operaattori voi paikantaa matkapuhelimen sen yhteyksistä matkapuhelinverkon tukiasemiin. Puhelimen summittainen sijainti saadaan selvittämällä, mihin tukiasemaan puhelin on sillä hetkellä yhteydessä. Jos puhelimesta on samanaikainen radioyhteys useisiin tukiasemiin, voidaan sijaintitiedon saamiseksi laskea mobiililaitteen etäisyys kantavuusalueella oleviin tukiasemiin. Kaupunkialueilla tukiasemaperusteisessa paikannuksessa voidaan päästä noin 50 metrin tarkkuuteen. Harvaanasutuilla alueilla, joissa verkon tukiasematiheys on pienempi, paikannuksen epätarkkuus voi olla useita kilometrejä. Tukiasemapaikannuksen etuna on se, että se ei vaadi matkapuhelimelta mitään erityisominaisuuksia, vaan sama paikannustarkkuus on saavutettavissa kaikilla matkapuhelimilla. (Kaasinen, 2003) 3

9 LUKU 2. PAIKANNUKSEN JA PAIKKATIEDON TEKNOLOGIA Satelliittipaikannus Tunnetuin ja ainoa maailmanlaajuisesti kattava satelliittipaikannusjärjestelmä (engl. Global Navigation Satellite System, GNSS) on Yhdysvaltain kehittämä ja ylläpitämä GPS-järjestelmä (engl. Global Navigation System), joka otettiin operatiiviseen käyttöön vuonna Muita GNSS-hankkeita ovat venäläinen GLONASS sekä eurooppalainen GALILEO, joista GLONASS:in kattavuus on GPS-järjestelmää rajoitetumpi ja GALILEO on vasta käyttöönottovaiheessa. (Cojocaru et al., 2009) GPS-järjestelmä perustuu 24:ään maata kiertävään radiosignaalia lähettävään satelliittiin, joista vähintään viiteen on suora yhteys avoimelta paikalta mistä tahansa kohtaa maapalloa. Laskeakseen sijaintitiedon paikannuslaitteen pitää pystyä vastaanottamaan signaalia vähintään neljästä satelliitista. Pelkästään radiosignaalin kulkunopeuksiin perustuvassa paikannuksessa on useita virhelähteitä ja sen tarkkuus vaihtelee m välillä. Paikannuksen tarkkuutta ja luotettavuutta voidaan kuitenkin parantaa useilla menetelmillä. Differentiaalinen GPS (engl. Differential Global Positioning System, DGPS) on menetelmä, jossa etenkin ilmakehän ominaisuuksien paikallisista vaihteluista aiheutunutta virhettä voidaan vähentää alueellisilta tukiasemilta saatavilla korjaustiedoilla (Bajaj et al., 2002). Avustetussa GPS-paikannuksessa (engl. Assisted GPS, A-GPS) parannetaan paikannuksen tarkkuutta ja nopeutta yhdistämällä satelliittiperustainen paikannustieto yleensä matkapuhelinverkosta saatavaan sijainti- ja korjausdataan (Bajaj et al., 2002). Matkapuhelimen kiihtyvyysantureiden ja kompassin antaman liike- ja suuntatiedon perusteella (engl. Inertial Navigation System, INS) voidaan laskea sijainnin muutos, vaikka yhteys satelliitteihin olisi hetkellisesti menetettykin rakennusten tai kasvillisuuden aiheuttaman katveen takia (Gao ja Lachapelle, 2007) Muita paikannusteknologioita Asutuilla alueilla paikannustarkkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä tietoa mobiililaitteen kantavuusalueella olevista langattomista lähiverkoista ja Bluetooth-laitteista (LaMarca et al., 2005). Luonnossa liikuttaessa näitä lyhyen kantaman radioverkkoja on kuitenkin harvoin riittävän lähellä, joten näiden merkitys paikannuksessa on tämän työn aihealueella marginaalinen.

10 LUKU 2. PAIKANNUKSEN JA PAIKKATIEDON TEKNOLOGIA Koneluettavat tunnisteet Matkailija voi hakea tiettyyn kohteeseen liittyvää tietoa hakemalla tietoa maastoon sijoitettujen tunnisteiden avulla. Tunnisteiden itsessään sisältämä tietomäärä on hyvin pieni, mutta niiden avulla haettavalla tiedolla voidaan laajentaa esimerkiksi maastossa olevien opasteiden sisältöä. Matkapuhelimella luettu tunniste voi sisältää esimerkiksi internetosoitteen, josta käyttäjä saa lisätietoa kohteesta. Geodeettisen laitoksen johtamassa MenoMaps-projektissa on tutkittu kaksiulotteisten viivakoodien (2D-viivakoodi) käyttöä. 2D-viivakoodi oli osana maastossa olevaa kohde-esitettä ja viivakoodin lukemassa käyttäjä sai näkyviinsä alueen säätiedotuksen. (Sarjakoski et al., 2010) 2D-viivakoodin tulkinta perustuu optiseen hahmontunnistukseen, jossa puhelimen kameralla kuvattu viivakoodielementti muunnetaan sähköiseksi merkkisarjaksi. Radiotaajuisessa etätunnistetekniikassa (engl. Near Field Communication, NFC) käyttäjän pitää viedä lukijalaite, yleensä matkapuhelin, hyvin lähelle tunniste-elementtiä (engl. tag). Matkapuhelimelta 2D-viivakoodin lukeminen edellyttää lukijaohjelman lisäksi kameraa, joka on ainakin Suomessa useimmissa käytössä olevissa puhelimissa (Riikonen, 2010). NFC-tunnisteen käyttö sen sijaan vaatii puhelimelta erillistä laitetukea, joka on toistaiseksi vain harvassa puhelinmallissa. Mobiilimaksuissa käytettävän NFC-ominaisuuden uskotaan tulevan laajemmin tuetuksi vuonna 2011 julkaistavissa uusissa matkapuhelinmalleissa. (Clark, S., 2010). 2.3 Teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä GPS-paikannusominaisuus on yleistynyt Suomessa myydyissä matkapuhelimissa vuodesta 2007 alkaen. Vaikka yhä suurempi osa myydyistä puhelimista kykenee satelliittiperustaiseen paikannuksen, oli näiden laitteiden osuus kaikista käytössä olevista puhelimista vuonna 2009 vain vähän yli 10 prosenttia. (Riikonen, 2010) Viime vuosina kosketusnäytöt ovat yleistyneet matkapuhelimien käyttöliittymäteknologiana. Ne sopivat hyvin sovelluksiin karttatietoa näyttäviin mobiilisovelluksiin. Useimmat sovelluksen toiminnot voidaan käynnistää suoraan näyttöä koskettamalla, joten erillisiä laitteiston näppäimiä ei tarvita, vaan laitteen koosta suurin osa voidaan varata näytölle. Toiseksi kosketusnäytöt sopivat hyvin suorien komentojen antamiseen, joten varsinaista näyttötilaa ei tarvitse varata näytöllä oleviin valikoihin tai komentonappeihin. Näin koko näytön tila voidaan varata karttatiedon näyttämiseen. (Vaittinen et al., 2008) Käytettäessä mobiililaitteen sovelluksia sähkönkulutus on suurempi kuin

11 LUKU 2. PAIKANNUKSEN JA PAIKKATIEDON TEKNOLOGIA 6 puhelimen ollessa valmiustilassa. Sovellusten aktivoimat toiminnot, kuten tiedonsiirto, GPS-paikannus, näytön ja äänen käyttö sekä laitteessa tapahtuvan laskennan vaatima prosessoriteho voivat käyttää nopeasti akussa olevan varauksen loppuun. Tämän takia tyypillinen matkapuhelin ei ilman päivittäistä akun uudelleenlatausta lisävirtalähteistä sovellu esimerkiksi monipäiväisen vaelluksen jatkuvakäyttöiseksi navigointityökaluksi. Myös ympäristön lämpötila vaikuttaa akun kykyyn antaa virtaa mobiililaitteelle. Etenkin kylmissä talviolosuhteissa käyttöaika voi olla huomattavasti lyhyempi kuin kesällä. Kaikkia kuluttajakäyttöön tarkoitettuja matkapuhelimia ei ole suunniteltu kestämään ulkoaktiviteetteihin liittyviä olosuhteita. Esimerkiksi Nokian antamissa laitteiden takuuehdoissa valmistajan antama takuu purkautuu mikäli "Tuote on altistunut kosteudelle tai äärimmäisille lämpötila- tai ympäristöolosuhteille tai näiden nopeille muutoksille..."(nokia Oyj, 2010).

12 3 Paikkatiedon tuottaminen Useat eri organisaatiot tuottavat karttojen pohjana olevaa paikkatietoaineistoa. Perinteisesti alueelliset ja kansalliset kartoituksesta vastaavat viranomaiset ovat tuottaneet paikkatietoaineistoa vastuualueeltaan. OpenStreetMap on vapaaehtoistyöhön perustuva kartoitushanke, jonka tavoitteena on tarjota koko maailman kattavaa kartta-aineistoa. Paikkatietojärjestelmän (engl. Geographic Information System, GIS) tietokannassa todellisten kohteiden (engl. object) kuvauksessa käytetään tietomallia, joka sisältää identiteetin, geometrian, ominaisuudet ja suhteet muihin kohteisiin. Paikkatiedon geometrian kuvaamiseen on erotettavissa kaksi erilaista tietorakennetta: vektori- ja rasterimuoto. Vektorimuodossa kohteet kuvataan pisteiden, viivojen ja alueiden avulla. Ominaisuustieto kuvataan usein erillisessä tietokannassa tai tiedostossa, jolloin ominaisuustieto ja sijaintitieto linkitetään yhteisten tunnusten avulla toisiinsa. Rasterimuotoisessa kuvauksessa alue kuvataan matriisin avulla, jolloin ominaisuustiedot talletetaan matriisiin.(tokola, 2002) Johtuen kartoitustyön ja karttadatan tiedonjaon kustannuksista kartta-aineistojen tuottaminen on tähän saakka ollut miltei yksinomaan julkisten maanmittausviranomaisten ja kaupallisten yritysten vastuulla. GPS-paikannukseen käytettyjen laitteiden hintojen voimakas lasku sekä käytettävyyden paraneminen ovat yhdessä internetin osallistuvien "web 2.0"palveluiden kehittymisen kanssa mahdollistaneet myös yhteisöllisten kartoituspalveluiden kehittymisen. (Amelunxen, 2010) 3.1 Kartoitusorganisaatiot Maanmittauslaitoksella on laaja paikkatietoaineisto Suomen maa- ja sisävesialueista. Laitoksen aineiston kopiointi omaan käyttöön on tällä hetkellä luvanvaraista ja viranomaiskäyttöä lukuun ottamatta maksullista. Maanmittauslaitos ylläpitää yksityiskäyttäjille tarkoitettua Kansalaisen 7

13 LUKU 3. PAIKKATIEDON TUOTTAMINEN 8 karttapaikka -internetpalvelua, jonka käyttö on ilmaista (Maanmittauslaitos, 2010a). Esimerkiksi polkujen osalta Maanmittauslaitoksen aineisto ei kuitenkaan ole suoraan soveltuvaa maastonavigointiin, koska kaikkia polkuja ei ole kuvattu vektorimuotoisessa paikkatietoaineistossa maastonavigoinnin tarpeita vastaavalla tavalla (Sarjakoski et al., 2010). Metsähallituksella on paikkatietorekisterissään muun muassa kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden rajoihin ja palvelurakenteeseen, kuten merkittyihin reitteihin ja taukopaikkoihin liittyvät tiedot. Nämä tiedot julkaistaan Metsähallituksen vuonna 2007 avaamassa käyttäjille ilmaisessa Retkikartta.fi-verkkopalvelussa, jonka pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastokartta-aineistoa. Retkikartta.fi-palvelussa ei ole mobiililaitteille optimoitua käyttöliittymää. (Mikkola, 2010) Valtion ympäristöhallinto on koonnut ympäristön tilaan ja sen käyttöön liittyviä paikkatietoaineistoja Oiva-verkkopalveluun. Palveluun on siirretty tietoa eri viranomaisten, kuten kaupunkien ja kuntien sekä Metsähallituksen järjestelmistä. Siinä on muun muassa valtion luonnonsuojelualueet, kuten kansallispuistot, sekä muita virkistysalueita, ulkoilureittejä ja virkistyspalveluita. (Valtion ympäristöhallinto, 2010) Maailmanlaajuisesti kartta-aineistoa tuottavat yritykset, kuten TeleATLAS ja NavTEQ, koostavat esimerkiksi navigointisovelluksiin ja internetkarttoihin käytettävät aineistonsa useista eri lähteistä. 3.2 OpenStreetMap-kartoitusyhteisö OpenStreetMap on tällä hetkellä todennäköisesti merkittävin yhteisöllinen kartoitushanke. Steve Coatin Isossa-Britanniassa vuonna 2004 alulle paneman projektin tavoitteena on tarjota ilmaiseksi digitaalista paikkatietoa kaikkialta maailmasta. OSM-hankkeen ympärille on perustettu monia sen paikkatietoaineistoa hyödyntäviä palveluita, kuten OpenRouteServicereitityspalvelu ja kartta-aineiston laaduntarkkailuun kehitetty OpenStreetBugs-palvelu. (Heipke, 2010) Kirjoitushetkellä, marraskuussa 2010, projektilla oli n rekisteröitynyttä kartoittajaa, joista noin 10 % arvioidaan tekevän päivityksiä kuukausittain. (OpenStreetMap-yhteisö, 2010). Tällä hetkellä suomalainen OSM-aineisto perustuu valtaosin käyttäjien maastosta keräämään aineistoon sekä vapaasti käytettävään tai hankkeelle lahjoitettuun karkearesoluutioiseen satelliitti- tai ilmakuvamateriaaliin. Koska pohja-aineisto ei ole tasoltaan yhtä korkealaatuista kuin julkisilla tai kaupallisilla kartoittajilla on käytettävissään, on kattavan kartta-aineiston

14 LUKU 3. PAIKKATIEDON TUOTTAMINEN 9 tuottaminen hidasta. Alueilla, kuten Lahden kaupungissa, joista yhteisö on saanut käyttöönsä laadukasta ilmakuvamateriaalia kartoitustyö sen sijaan on edennyt nopeasti. (OpenStreetMap-yhteisö, 2010) Tehokkaimmillaan OpenStreetMap-yhteisö pystyy tuottamaan vektorisoitua paikkatietoaineistoa kaukokartoituskuvista hyvinkin nopeasti. Tammikuussa 2010 tapahtuneen Haitin maanjäristyksen jälkeen yhteisö käynnisti kartoitushankkeen, jolla tuotettiin järistyksen jälkeen otetuista satelliittikuvista kartta-aineistoa avustustyön tueksi. Pääkaupungin Port-au-Princen yksityiskohtainen kartta, joka kattoi muun muassa alueen sillat, toimivan infrastruktuurin ja vaurioituneet rakennukset, saatiin valmiiksi muutamassa päivässä. (Heipke, 2010) OpenStreetMap-projektin tuottaman paikkatiedon laatua on selvitetty useissa tutkimuksissa etenkin Isossa-Britanniassa. Palveluun tallennetun tiedon kattavuus on parantunut huomattavasti viime vuosina, mutta siinä on merkittäviä alueellisia eroja. Tiheästi asutuilla alueilla kartoituksen tarkkuus on suurempi kuin maaseudulla. Myös alueella asuvan väestön varakkuuden on todettu korreloivan alueen kartoitustarkkuuteen positiivisesti. (Heipke, 2010)

15 4 Palveluiden käyttäjätarpeet Tässä luvussa käsitellään niitä tarpeita ja toiveita, joita käyttäjät asettavat mobiililaitteilla toimiville karttasovelluksille. Suurin osa esitetyistä tutkimustuloksista on saatu selvittämällä suomalaisten retkeilijöiden mobiilisovelluksen ominaisuuksiin liittyviä toiveita. Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimuksessa kysyttiin puistossakävijöiden kiinnostusta eräitä mahdollisia mobiilipalveluita kohtaan. Yli puolet kävijöistä ilmaisi kiinnostuksensa matkapuhelimessa toimivaa mobiilikarttaa kohtaan. Tämä ylitti selkeästi muut kyselyssä esitetyt mobiilipalveluvaihtoehdot, joiden kiinnostavuus oli enimmillään 20 prosenttia. (Markkila, 2010) Vaittinen et al. (2008) nimeävät käyttäjien kannalta tärkeimmäksi mobiilikarttasovelluksen ominaisuudeksi oman sijainnin näyttämisen. Muita aktiivisten retkeilijöiden tärkeiksi katsomia ominaisuuksia olivat kuljetun reitin tallentaminen, oman reitin suunnittelu sekä mielenkiintoisten pisteiden lisääminen karttaan. Kartan käyttöön tottuneet aktiiviretkeilijät toivoivat myös mahdollisuutta muokata mobiilikartan näkymää valitsemalla karttatasoja (engl. layer) tilanteen ja oman mielenkiintonsa mukaan. Mobiililaitteilla toimivien karttasovellusten käyttäjät kokivat tärkeänä, että sovellus on mukautettu käyttötilanteeseen. Ainakaan tutkimushetkellä ei tämänkaltaista älykkyyttä Nivalan tutkimissa sovelluksissa ollut. (Nivala, 2007) Nivala et al. Nivala et al. (2009) erittelevät käyttäjätarpeet yhdeksään osittain päällekkäiseen luokkaan: retken suunnittelu lisätiedot alueesta olen täällä -palvelut toisten retkeilijöiden sijainti muuttuvat olosuhteet 10

16 LUKU 4. PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄTARPEET 11 hätätilanteet kokemusten tallentaminen kokemusten jakaminen integroidut ja mukautuvat palvelut. Näistä tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä ovat retkeilijän omaan ja muiden sijaintiin liittyvät käyttäjätarpeet sekä retkikohteen löytäminen. Myös ennen retkeä tapahtuva reitin suunnittelu sekä retkireitin jakaminen muille retkeilijöille ovat tämän työn kannalta merkittäviä tarpeita. 4.1 Retken suunnittelu ja kohteen löytäminen Retkeä suunnitellessa kerätään tietoa useista eri lähteistä, kuten kirjoista, kartoista, lehdistä ja internetsivuilta. Joillekin retkeilijöille toisten alueella liikkuneiden retkeilijöiden aikaisemmat kokemukset ovat tärkeitä retkikohdetta ja reittiä suunnitellessa. Ulkoilualueen säätila ja sen retkeilyajalle kohdistuva sääennuste ovat myös osa suunnittelussa käytettyä tietoa. Päästäkseen maastoretken varsinaiseen aloituspaikkaan kävijät tarvitsevat tietoa julkisten kulkuneuvojen reiteistä ja aikatauluista. Yksityisautoilla kulkevat kaipaavat toisaalta tietoa ajoreiteistä, pysäköintipaikoista sekä etenkin talviaikaan teiden senhetkisestä kunnosta. Pidemmillä retkillä, joissa maastoonlähtöpaikka on eri kuin paluupaikka, tarvitaan usein tietoa myös paikallisista taksi- tai autonsiirtopalveluista. Itse maastossa tapahtuvan retken suunnittelun avuksi tutkimukseen osallistuneet toivoivat palvelua, joka voisi automaattisesti ehdottaa käyttäjän toiveiden perusteella valittua retkeilyreittiä. Reittien kulkukelpoisuudesta ja sopivuudesta erityisryhmille, esimerkiksi vammaisille tai lastenvaunujen kanssa kulkeville perheille, toivottiin tietoa jo retken suunnitteluvaiheessa. (Nivala et al., 2009) 4.2 Sijaintitieto ja turvallisuus Retkeilijän oman sijainnin tunnistaminen ja maastossa suunnistamisen tukeminen on ilmeisimpiä paikannuksen käyttötarpeita. Joissakin tapauksissa retkeilijät toivoivat saavansa tietoa myös muiden samalla alueella olevien kulkijoiden sijainnista. Enimmäkseen tätä tietoa haluttiin, jotta voitaisiin välttää ruuhkaisiksi koettuja tilanteita mökeillä, reiteillä ja pysäköintialueilla.

17 LUKU 4. PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄTARPEET 12 Toisaalta hätätilanteessa muiden retkeilijöiden sijainnin tunteminen ja mahdollisuus heiltä saatavaan apuun koettiin merkittäväksi turvallisuutta lisääväksi tekijäksi. Suuressa retkeilijäryhmässä liikuttaessa mahdollisuus paikantaa muiden, mahdollisesti pienempiin ryhmiin jakautuneiden, retkeilijöiden sijainti voisi helpottaa osaltaan ryhmän sisäistä koordinointia. (Nivala et al., 2009) Tieto siitä, että poikkeustilanteessa paikannustieto voidaan välittää pelastusviranomaisille luo käyttäjille tärkeää turvallisuuden tunnetta. Kävijätutkimuksessa ehdotettiin myös matkapuhelimessa toimivaan sovellukseen yksinkertaista hälytysnappia, jonka avulla voitaisiin tehdä hälytys ja välittää senhetkinen sijaintitieto suoraan hätäkeskukseen. Lievempien ongelmatilanteiden varalta retkeilijät kokivat tärkeänä mahdollisuuden saada helposti luettavat reittiohjeet, joiden avulla he pääsisivät yksinkertaisimmin ja nopeimmin maastosta pois. (Nivala et al., 2009) 4.3 Olosuhteiden seuraaminen Ulkoisten, lähinnä säätilaan liittyvien, olosuhteiden muutosten ennakointi on tärkeä osa retken suunnittelua ja sen kuluessa tapahtuvaa toiminnan arviointia. Myös alueen lumitilanteesta talviretkellä, auringon nousu- ja laskuajoista sekä mahdollisuuksista nähdä revontulia toivottiin tietoa retken kuluessa. (Nivala et al., 2009) Vaittisen suomalaisille retkeilijöille tekemässä käyttäjätutkimuksessa säätietojen merkitys nähtiin vähäisenä (Vaittinen et al., 2008). Ehkä maantieteellisistä olosuhteista johtuen sveitsiläisen kansallispuiston kävijät näkivät säätietojen ja muun turvallisuuteen liittyvän tiedotuksen kaikkein tärkeimpänä retkeilysovelluksen tehtävänä (Edwardes et al., 2003). 4.4 Kokemusten tallentaminen ja jakaminen Monet retkeilijät ottavat valokuvia ja videoita sekä kirjoittavat muistiinpanoja retken aikana. Lisäksi monet käyttäjät toivoivat mahdollisuutta tallentaa heitä kiinnostavaa kohdetietoa, kuten marja- ja sienipaikkojen sijainteja tai mielenkiintoisten luontohavaintojen tapahtumapaikkoja. Useissa paikannuslaitteissa oleva reittijälkien ja kohdepisteiden tallennustoiminto voisi toimia apuvälineenä tämän tiedon tallennuksessa. (Nivala et al., 2009) Nykyisin käyttäjät jakavat luontokokemuksensa ja -elämyksensä pääasiassa

18 LUKU 4. PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄTARPEET 13 valokuvien, videoiden sekä multimedia- ja tekstiviestien avulla. Näiden tapojen lisäksi käyttäjät toivoivat myös mahdollisuutta retkikokemuksen jakamiseen muun muassa blogeissa, ääniviesteinä tai sähköpostin välityksellä. Monet käyttäjät haluavat jakaa kulkemansa reitin tiedot ystäviensä ja perheenjäsentensä kanssa. Reittitietojen jakaminen palvelee muita retkeilijöitä antamalla reittivinkkejä retken suunnitteluvaiheessa. Toisaalta retkenaikaisen reitin jakaminen perheenjäsenten kanssa nähtiin turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta edistävänä tekijänä. Käyttäjät eivät kuitenkaan halunneet jakaa kaikkea tietoa kaikille kontakteilleen, vaan toivoivat mahdollisuutta rajoittaa tietojensa näkyvyyttä palvelun eri käyttäjille. (Nivala et al., 2009)

19 5 Luontomatkailussa hyödynnettäviä sovelluksia Tässä luvussa esitellään teknologiaa, sovelluksia ja palveluita, jotka liittyvät suoraan luontomatkailuun tai joita voisi soveltaa siihen. Osalla esitellyistä sovelluksista ei ole suoraa yhteyttä luontomatkailuun, mutta esikuva-analyysin (engl. benchmarking) avulla niistä voi olla löydettävissä tulevaisuuden luontomatkailusovelluksissa hyödynnettäviä ominaisuuksia. Sovellusesittelyn tavoitteena ei ole luoda kattavaa otosta miltään osa-alueelta, vaan tuoda esille esimerkinomaisesti sovellusalueen kehitystyötä. Esiteltyjen sovelluksien valinnassa on painotettu Suomessa tehtyä tutkimus- ja kehitystyötä niiltä osin kun valittavissa on ollut useita samantyyppisiä sovelluksia tai hankkeita. Tähän syynä on se, että kotimaisten projektien tieto on yhtenevien olosuhteiden takia paremmin hyödynnettävissä luontomatkailun jatkokehitystyöhän. Toisaalta kotimaisista projekteista on saatavissa tietoa muita hankkeita kattavammin. Esiteltävien mobiilikarttasovellusten valinnassa on myös huomioitu useampien laitteistoalustojen kattavuus. 5.1 Mobiilikarttasovellukset MenoMaps Vuonna 2008 alkaneessa Geodeettisen laitoksen ja Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun yhteisessä MenoMaps-projektissa on tutkittu monikanavajulkaisun hyödyntämistä vapaa-ajan liikunnan tukemisessa. Projektissa tutkittuja paikkatiedon julkaisukanavia ovat tietokoneen www-selain, mobiililaitteet, painetut ja tiettyä käyttötilannetta varten tulostettavat kartat sekä suuret monikosketusnäytöt. Projektin ensimmäisen vaiheen päätyttyä kesällä 2010 alkoi jatkoprojekti MenoMaps II, joka kestää vuoden 2012 loppuun. (Sarjakoski, 2009) (Sarjakoski et al., 2010). 14

20 LUKU 5. LUONTOMATKAILUSSA HYÖDYNNETTÄVIÄ SOVELLUKSIA15 MenoMaps-hankkeen web-pohjaiseessa käyttöliittymässä käyttäjä voi valita eri teemojen mukaiset karttanäkymät. Teemat voivat liittyä esimerkiksi harrastettavaan aktiviteettiin tai vuodenaikaan ja ne vaikuttavat kartalla kuvattaviin kohteisiin. Esimerkiksi pyöräilyteemainen kartta korosti pyöräreittejä ja niiden korkeuseroa. Talviteemaisessa kartassa kiinnostavina kohteina olivat muun muassa pilkkipaikat ja hiihtoladut, kun kesäteemaisessa kartassa näytetään näiden sijaan esimerkiksi uimapaikkoja. Projektin mobiilikarttasovellus on toteutettu Apple iphone -puhelimelle, jonka kehitysympäristön hyvin dokumentoidut ja laajat kirjastofunktiot mahdollistavat tehokkaan sovelluskehityksen (Kovanen et al., 2009). Tämän laitteistoalustan ominaisuudet, kuten monikosketusnäyttö, verkko- ja GPS-pohjainen paikannus, digitaalinen kompassi ja kiihtyvyysanturit, ovat merkittävässä asemassa nykyaikaisia kontekstisidonnaisia mobiilipalveluita kehitettäessä. Tutkimussovelluksessa taustakartat siirretään puhelimeen rasterimuotoisena ja niiden päälle piirretään vektorimuodossa siirretty aineisto reiteistä ja kiinnostavista kohteista. (Sarjakoski et al., 2010) OsmAnd avoimen lähdekoodin navigointisovellus OsmAnd on avoimeen lähdekoodiin perustuva Android-mobiilikäyttöjärjestelmäympäristössä toimiva kartta- ja navigointisovellus. Tällä hetkellä kehitysvaiheessa olevan sovelluksen pohjakarttana käytetään käyttäjän valitsemaa, esimerkiksi OSM:in tai Googlen aineiston, vektori- tai rasteripohjaista karttaa. Käyttäjä voi ennen varsinaista maastokäyttöä ladata kartta-aineiston sovelluksen välimuistiin (engl. cache), joten sovellus ei vaadi selauksessa tai yksinkertaisessa suoraan kohdepisteeseen vievässä maastonavigointitilassa jatkuvaa tiedonsiirtoyhteyttä. Käytettäessä teiden, polkujen ja muiden urien kautta reitittävää navigointia reitin laskenta ja valinta tehdään reitityspalvelimella, jonne puhelin tarvitsee internetyhteyden reititystilanteessa. Navigointiohjeet näytetään pohjakartan päällä ja tarvittaessa ne annetaan myös äänikomentoina. Näytöllä näkyvä kartta voidaan suunnata automaattisesti joko GPS-paikannukselle saadun etenemissuunnan tai mobiililaitteen kompassin avulla. Ohjelmaan voi ladata ennen retkeä GPX-muotoisia (engl. GPS exchange Format) reittipohjia, joita käytetään navigointiin maastossa retken aikana. Käyttäjä voi etsiä sovelluksella paikkoja osoitteen perusteella tai häntä kiinnostavia kohteita (engl. Point of Interest, POI). (OsmAnd kehittäjäyhteisö, 2010)

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun paikannusominaisuuksilla

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Ovi Kartat langattomille laitteille. 1. painos

Ovi Kartat langattomille laitteille. 1. painos Ovi Kartat langattomille laitteille 1. painos Sisältö Kartat-sovelluksen yleisnäkymä 3 Käveleminen kohteeseen 11 Reitin suunnitteleminen 11 Kartat-sovelluksen pikavalinnat 12 Oma sijainti 3 Sijaintisi

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Ovi Kartat langattomille laitteille. 1. painos

Ovi Kartat langattomille laitteille. 1. painos Ovi Kartat langattomille laitteille 1. painos Sisältö Käveleminen kohteeseen 11 Reitin suunnitteleminen 12 Kartat-sovelluksen yleisnäkymä 3 Oma sijainti 3 Sijaintisi ja kartan tarkasteleminen 3 Karttanäkymä

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut Access Käyttöturva Rahoitus Assistant VRSnet Paikkatieto GIS-mobiilipalvelut Mittaustiedon hallinta Trimble Access Tuo maasto ja toimisto lähemmäksi toisiaan Trimble Access Joustava tiedon jakaminen Toimistosta

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

LAMK / Outdoors Finland Etelä Retkeilyn reittisovellusten kehittäminen

LAMK / Outdoors Finland Etelä Retkeilyn reittisovellusten kehittäminen LAMK / Outdoors Finland Etelä Retkeilyn reittisovellusten kehittäminen Fokusryhmähaastattelut/ Fokusryhmä 2 23.1.2012 1. Yleistä Outdoors Finland on kansallinen hankekokonaisuus, jota koordinoi Matkailun

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä Säteilyturvakeskus Turvateknologia Tarja Ilander tarja.ilander@stuk.fi 4.11.2009 3-4.11.2009 Organisaatio Luvut kuvaavat henkilöstön määrää vuoden 2008

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA Juuso Salmu Dimenteq Oy MIKÄ IHMEEN HARAVA? Karttapohjainen kysely- ja inventaariotyökalu Tiedonhankinta kansalaisilta, sidosryhmiltä, ympäristöstä jne. Kyselyt sekä

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus

MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus Valtakunnallinen näkökulma ja käytäntöjä muissa maissa Paikkatietoverkoston seminaari 28.11.2014 KP Karlsson Sisällys Taustaksi Muutoksia

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Vihdin kunnan kävelyä ja pyöräilyä palveleva kartasto

Vihdin kunnan kävelyä ja pyöräilyä palveleva kartasto SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Tarjouspyynnön liite 1 25.6.2013 Vihdin kunnan kävelyä ja pyöräilyä palveleva kartasto TYÖOHJELMA Sisällys Vihdin kunnan kävelyä ja pyöräilyä palveleva kartasto... 1 1 Työn

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan.

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan. Mobiilit luontorastit 4. 6.lk Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: 4 6.lk Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: luonnossa

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa

Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa Sanna-Kaisa Rautio, Metsähallitus luontopalvelut 6.10.2016 Luontoliikunta kustannukset Luontoliikunta Liikkumista joko aidossa tai osittain rakennetussa

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto 27.3.2105 Maija-Liisa Honkola Sisällys Mitä on avoin data Ilmatieteen laitoksen avoin data Avoin data aineistoja Verkkopalveluun rekisteröityminen HelpDesk

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

PAIKANNUSLAITTEIDEN VAIKUTUKSET MAASTOSSA LIIKKUMISEN TURVALLISUUDELLE

PAIKANNUSLAITTEIDEN VAIKUTUKSET MAASTOSSA LIIKKUMISEN TURVALLISUUDELLE PAIKANNUSLAITTEIDEN VAIKUTUKSET MAASTOSSA LIIKKUMISEN TURVALLISUUDELLE Sauli Huusko Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Maanmittaustekniikka Insinööri (AMK) 2016 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikka ja liikenne

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

versio Laatija: Juha Jämsén, Marko Keisala Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta Aineisto ja sen käyttötarkoitus

versio Laatija: Juha Jämsén, Marko Keisala Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta Aineisto ja sen käyttötarkoitus Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta Aineisto ja sen käyttötarkoitus Aineistossa on esitetty uomat, joissa veden laskennallinen virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden. Maalajin rajanopeudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset 1 Pilottipalvelun esittely johtopäätökset Paikkatiedot palveluväylässä -loppuseminaari Paikkatietoverkoston kevätseminaari 18.5.2016 Pekka Latvala, Jari Reini Pilottipalvelu Pilottipalvelun lähtöasetelmana

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Heljä Lundgrén-Laine Kehittämisylihoitaja, VSSHP 17.10.2016 Potilasohjaus-Symposium TAUSTAA UUDISTUKSELLE Ongelmia vanhassa

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki Viksut 18.3.2015 Aamukahvit 9.15-9-30 Viestinnän ajankohtaisasiat/ Miikka Kimari 9.30-10.00 Painotyöt,Yliopistopaino / Ilpo Viitala 10.00-10.45 Tiedeviestintä ja mediayhteydet / Liisa Harjula ja Anitta

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016 Geomedia ja nuorten elämismaailma MARKUS JUNE 05, Amazing race - GoogleEarth-pohjalla seikkaillaan ympäri maailmaa Ensiksi google earth perusjuttuja. Tavallisiin karttoihin verattuna ongelmia, esim. GE

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Sosiaalinen media tietolähteenä:

Sosiaalinen media tietolähteenä: Sosiaalinen media tietolähteenä: - Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta - Paikkamuistojen joukkoistaminen Nikkilässä Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta Some-data

Lisätiedot

Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä

Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä Käytännön kokemuksia toteutuksista Cisco Expo 8.9.2009 Petteri Heino Enterprise Account Manager, Healthcare petteri.heino@hp.com Puhelin 040-5023230 2008 Hewlett-Packard

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot