Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia"

Transkriptio

1 Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka tietoisia opiskelijat ovat avkäännösalan nykytilanteesta ja miten tiedotusta voitaisiin vielä parantaa. On ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat saavat jo opintojen aikana tietoa alan reilun pelin säännöistä ja ehdoista, joilla työtä kannattaa tehdä. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi lahjakorttia Amazon.co.uk-verkkokauppaan. Kysely toteutettiin verkkolomakkeena av-kääntäjien sivustolla. Kyselylomake julkistettiin 29.3., jolloin kyselyä alettiin mainostaa kaikkien Suomen yliopistojen kielten ja kääntämisen opiskelijoiden sähköpostilistalla sekä joissain tapauksissa myös henkilökunnan välityksellä. Muistutukset kyselystä lähetettiin 26.4., ja kyselylomake suljettiin 3.5. Vastausaikaa oli siis yhteensä reilu kuukausi. Vastauksia saatiin kaikkiaan 555 kappaletta kahdeksasta eri yliopistosta: Vaasan, Tampereen, Jyväskylän, Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistot sekä Åbo Akademi. Vastaajista kaksi ei ilmoittanut oppilaitostaan. nen muistutusta vastauksia oli tullut 447 kappaletta, ja muistutusten avulla saatiin vielä 108 vastausta lisää. Kyselyn tutkimusote oli kvantitatiivinen eli määrällinen, mutta lomakkeessa oli tilaa myös avoimelle kommentoinnille ja joidenkin vastausten perusteluille. Kohdejoukon, josta päätelmiä tehdään, muodostavat keväällä 2011 kieliä tai käännöstieteitä Suomen eri yliopistoissa opiskelleet henkilöt. Vastaajat on ryhmitelty edellä mainittujen yliopistojen mukaan ryhmiin. Kyselylomake Kyselylomakkeen kysymykset suunniteltiin kartoittamaan opiskelijoiden tietoisuutta av-kääntämisen nykytilanteesta, tiedotuksen tehokkuutta sekä vastaajien omaa aktiivisuutta tilanteen parantamiseksi. Lomakkeella oli kahdeksan monivalintakysymystä, joissa kussakin oli kolme vastausvaihtoehtoa kolmiportaisella asteikolla: kyllä, jossakin määrin ja ei. Lisäksi kyselylomakkeella oli yksi avoin kysymys kyselyn herättämiä ajatuksia ja muita kommentteja varten. Vastaajien taustatiedoista selvitettiin oppilaitos, pääaine, opintojen aloitusvuosi, työskentely jollekin avkäännöstoimistoista sekä kuuluminen alan liittoihin. Lisäksi vastaajan tuli ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, jos halusi osallistua arvontaan. Lomakkeen läheteviesteissä selvitettiin kyselyn käyttötarkoitusta ja tärkeyttä, mutta varsinaista päättymispäivämäärää ei ilmoitettu, vain arvonnan ajankohta. Arvonta suoritettiin huhtikuun lopussa, minkä jälkeen kysely oli auki vielä muutaman päivän. Kyselyn vastaajat olivat täyttäneet lomakkeet asianmukaisesti, eikä yhtään lomaketta siten täytynyt hylätä. Kaikki eivät vastanneet avoimeen kysymykseen tai perustelleet monivalintavastauksiaan, mutta kaikki olivat vastanneet jokaiseen monivalintakysymykseen. Avoimen kysymyksen vastauksen tai monivalintavastauksen perustelun puute ei ollut lomakkeen hylkäämisen perusteena. Kyselylomakkeella saatuja vastauksia on eritelty ensin sellaisenaan ja sen jälkeen vertailtu eri yliopistojen välillä.

2 Vastaajien lukumäärä 2 Vastaajien taustatiedot Kyselyyn vastasi yhteensä 555 kielten ja kääntämisen opiskelijaa eri yliopistoista. Määrällisesti eniten vastauksia saatiin Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopistoista. Oulun yliopiston kohdalla tiedotuksessa oli aluksi hieman ongelmia, mutta sieltäkin saatiin lopulta saman verran vastauksia kuin Turun yliopistosta. Vastaajamäärät eriteltyinä yliopistoittain ovat nähtävissä kuvasta 1. Oppilaitos Oppilaitokset Kuva 1: Vastaajat oppilaitoksittain Opintojen aloitusvuosi 2 % 15 % 8 % 11 % 18 % 14 % 13 % 14 % ei tietoa Kuva 2: Vastaajien opintojen aloitusvuosi Vastaajissa oli eniten vuonna 2009 opintonsa aloittaneita. Heitä oli 18 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten oli vuosina 2010, 2007 ja 2006 aloittaneita. Vastaajista kolme ei ilmoittanut opintojensa aloitusvuotta. Pääaineista yleisimmät olivat englantilainen filologia ja englannin kääntäminen, itse asiassa hieman yli puolet vastaajista (279 vastaajaa) opiskeli niistä jompaakumpaa. Seuraavaksi yleisimmät pääaineet olivat pohjoismainen ja germaaninen filologia. Kyselyvastauksia analysoitaessa pääaineita yhdisteltiin sopiviksi kokonaisuuksiksi, koska eri yliopistoissa käytännössä samalla pääaineella on eri nimiä. Siten esimerkiksi ryhmä Ruotsin kieli / pohjoismainen filologia sisältää ruotsin kielen, pohjoismaisen filologian ja modersmålet svenska -oppiaineet ja niin edelleen. Kuvissa 2 ja 3 on eritelty vastaajien opintojen aloitusvuodet ja pääaineet.

3 3 Pääaine glannin kääntäminen glannin kieli/filologia Ruotsin kääntäminen Ruotsin kieli / pohjoismainen filologia Saksan kääntäminen Saksan kieli / germaaninen filologia Venäjän kääntäminen Venäjän kieli / slaavilainen filologia Suomen kieli Ranskan kääntäminen Ranskan kieli / romaaninen filologia Espanjan kääntäminen Espanjan kieli/filologia Italian kieli Muut Ei tietoa Kuva 3: Vastaajat pääaineittain Taustatiedoissa kysyttiin myös, työskenteleekö vastaaja tällä hetkellä jollekin av-käännöstoimistoista. Vastaajista jopa 91 prosenttia eli 503 vastaajaa ilmoitti, ettei työskentele millekään toimistoista. Muutama ilmoitti, että on tehnyt aiemmin, muttei tee tällä hetkellä. Vain seitsemän vastaajaa sanoi työskentelevänsä jollekin av-käännöstoimistolle. Toimistoista mainittiin useimmin Broadcast Text International. Yksittäisiä mainintoja saivat Softitler, Mediaplant ja PrimeText International. SDI Mediaa ei maininnut kukaan vastaajista. Kaikkiaan 42 opiskelijaa jätti vastaamatta kysymykseen, mikä toisaalta voidaan kysymyksenasettelun takia tulkita myös kielteiseksi vastaukseksi. Lomakkeella oli sama vastausruutu sekä varsinaiselle vastaukselle ( kyllä, en ) että vastauksen tarkennukselle (yrityksen nimi). Oletettavasti moni vastaaja oletti, että ruutuun tulee kirjoittaa jotakin vain jos tekee töitä av-käännöstoimistolle. Opiskelijoista 75 prosenttia vastasi, ettei kuulu mihinkään liittoon. Kaikkiaan 16 prosenttia vastasi kuuluvansa johonkin liittoon, ja heistä lähes kaikki muutamaa vastaajaa lukuun ottamatta ilmoittivat kuuluvansa Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:hyn. Osa opiskelijoista vastasi, ettei kuulu vielä liittoon, mutta on aikeissa liittyä. Tässäkin kysymyksessä lomakkeen asettelun takia vastaamatta jättäminen oli poikkeuksellisen yleistä, mutta vastaus saatiin kuitenkin 510 opiskelijalta. Työskentelyä av-käännöstoimistoille ja kuulumista alan liittoihin on havainnollistettu kuvissa 4 ja 5.

4 4 Työskentely av-käännöstoimistoille 0 % 8 % 1 % 91 % Ei Ei enää / Ei tällä hetkellä Ei tietoa Liiton jäsenyys 1 % 1 % 2 % 0 % 7 % 14 % 0 % 75 %, KAJ, SKTL, KAJ ja SKTL, Journalistiliitto, jokin muu Ei Ei vielä / Aikoo liittyä Ei tietoa Kuva 4: Työskentely av-käännöstoimistoille Kuva 5: Vastaajien kuuluminen liittoihin Tulokset Lomakkeessa oli yhteensä kahdeksan monivalintakysymystä. simmäisen kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka tietoisia opiskelijat mielestään ovat av-käännösalan nykytilanteesta. Kysymyksellä viitattiin käytyihin TESneuvotteluihin, hintojen polkemiseen ja muihin alalla vallitseviin ajankohtaisiin asioihin ja ongelmiin. Vain 18 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole tietoinen tilanteesta (kuva 6). Sen sijaan 37 prosenttia vastasi olevansa tietoinen tilanteesta, ja 45 prosenttia vastasi olevansa jossakin määrin tietoinen. Kaikkiaan siis 82 prosenttia eli 452 vastaajaa ilmoitti tietävänsä edes jotakin alan tilanteesta. Oletko tietoinen av-kääntäjien nykytilanteesta? 18 % 45 % 37 % Kuva 6: Oletko tietoinen av-kääntäjien nykytilanteesta? Kun tuloksia vertailtiin vastaajien yliopistojen mukaan, huomattiin, että parhaiten tietoa alan nykytilanteesta oli Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistoissa, joissa noin puolet vastasi olevansa tietoisia av-kääntäjien nykytilanteesta (kuva 7). Sen sijaan vähäisintä tietoisuus oli Åbo Akademissa sekä Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Tulokseen varmasti vaikuttaa se, että kolmessa viimeksi mainitussa ei opeteta erikseen käännöstieteitä pääaineina, joten av-kääntäminen yhtenä kääntämisen alalajeista ei ole ehkä saanut kovin paljon huomiota opetuksessakaan. Av-käännösalalle tulee kuitenkin paljon opiskelijoita myös filologian puolelta, joten tiedotuksen lisääminen näihin yliopistoihin olisi hyvin tärkeää.

5 5 Oletko tietoinen av-kääntäjien nykytilanteesta? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vaasan yliopisto 26,4 38,9 34,7 Tampereen yliopisto 46,5 44,2 9,3 Jyväskylän yliopisto 11,3 54,7 34,0 Helsingin yliopisto 48,0 44,0 8,0 Turun yliopisto 54,1 42,6 3,3 Itä-Suomen yliopisto 41,9 51,2 7,0 Åbo Akademi 3,8 23,1 73,1 Oulun yliopisto 21,3 54,1 24,6 Kuva 7: Oletko tietoinen av-kääntäjien nykytilanteesta? Vastaukset yliopistoittain. Toisena kysymyksenä lomakkeella oli Oletko kuullut tilanteesta oppilaitoksesi kautta? Kysymystä oli tarkennettu mainitsemalla esimerkkeinä opettajat, vierailijat, opiskelijajärjestöt ja opiskelutoverit. Kysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, kuinka paljon opiskelijat saavat tietoa opintojensa aikana oppilaitoksensa kautta, ja toisaalta kuinka paljon tietoa täytyy hankkia itse. Kolmasosa vastaajista, 33 prosenttia, ilmoitti ettei ole kuullut tilanteesta lainkaan oppilaitoksensa kautta (kuva 8). Kuitenkin yhteensä kaksi kolmasosaa eli 67 prosenttia ilmoitti kuulleensa tilanteesta edes jonkin verran oman oppilaitoksensa kautta. Vastauksessa pyydettiin myös tarkentamaan, mistä tai keneltä oli kuullut alan tilanteesta. Suurin osa myöntävästi vastanneista kertoi kuullensa tilanteesta vierailuluennoilla tai erikseen järjestetyissä tilaisuuksia. Muita mainittuja lähteitä olivat ainejärjestöjen ym. sähköpostilistat, kääntämisen opettajat sekä opiskelutoverit. Vierailuista mainittiin erityisesti KAJ:n ja SKTL:n sekä av-kääntäjien vierailuja. Oletko kuullut tilanteesta oppilaitoksesi kautta? Toivoisitko opettajien kertovan enemmän työelämän realiteeteista? 1 % 23 % 33 % 44 % Jossakin määrin 18 % 81 % Kuva 8: Oletko kuullut tilanteesta oppilaitoksesi kautta? Kuva 9: Toivoisitko opettajien kertovan enemmän työelämän realiteeteista?

6 Kysyttäessä, toivoisivatko opiskelijat opettajien kertovan enemmän työelämän realiteeteista, jopa 81 prosenttia eli 448 vastaajaa vastasi kyllä (kuva 9). Kaikkiaan 555 vastaajasta vain 6 vastasi kieltävästi. Tämä on selvä merkki siitä, että opetukseen kaivattaisiin käytännönläheistä tietoa kääntäjien työoloista, palkkauksesta ja palkkioista sekä työehdoista. Edellisen kysymykseen liittyvistä avoimista vastauksista kävi ilmi, että monet kieli- ja käännöstieteiden opiskelijat saavat käytännön työelämätietoa enimmäkseen vierailijoilta tai opiskelutovereiltaan. Kun eri yliopistojen opiskelijoiden vastauksia vertailtiin keskenään, Tampereen yliopistossa suurin osa sanoi kuulleensa av-kääntäjien nykytilanteesta nimenomaan oppilaitoksensa kautta (kuva 10). Seuraaviksi sijoittuivat Itä-Suomen, Turun ja Helsingin yliopistot. Selvästi pienin myönteisesti vastanneiden joukko oli Åbo Akademissa, jossa vain 3,8 vastaajista oli kuullut tilanteesta yliopistonsa kautta. Osuus on tosin sama kuin niiden, jotka vastasivat Åbo Akademissa olevansa tietoisia tilanteesta. Käytännössä ainoa opiskelijoiden saama tieto on siis tullut oppilaitoksen kautta, mikä vain osoittaa yliopistojen tiedotuksen tärkeyden. 6 Oletko kuullut tilanteesta oppilaitoksesi kautta? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vaasan yliopisto 37,5 36,1 26,4 Tampereen yliopisto 62,8 27,9 9,3 Jyväskylän yliopisto 24,5 39,6 35,8 Helsingin yliopisto 50,0 36,0 14,0 Turun yliopisto 52,5 37,7 9,8 Itä-Suomen yliopisto 55,8 32,6 11,6 Åbo Akademi 3,8 3,8 92,3 Oulun yliopisto 26,2 34,4 39,3 Kuva 10: Oletko kuullut tilanteesta oppilaitoksesi kautta? Vastaukset yliopistoittain. Mitä tulee siihen, toivoisivatko opiskelijat opettajien kertovan enemmän työelämän realiteeteista, yliopistojen välillä ei ollut juuri eroja (kuva 11). iten opettajilta kaivattiin lisää tietoa Vaasan, Turun ja Itä- Suomen yliopistoissa, mutta jokaisessa yliopistossa myönteisesti vastanneiden osuus oli reilusti yli puolet ja kyseisissä yliopistoissa yli 80 prosenttia.

7 7 Toivoisitko opettajien kertovan enemmän työelämän realiteeteista? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vaasan yliopisto 88,9 11,10,0 Tampereen yliopisto 75,6 24,4 0,0 Jyväskylän yliopisto 81,1 17,0 1,9 Helsingin yliopisto 78,0 20,0 2,0 Turun yliopisto 88,5 9,8 1,6 Itä-Suomen yliopisto 88,4 11,6 0,0 Åbo Akademi 65,4 30,8 3,8 Oulun yliopisto 78,7 21,3 0,0 Kuva 11: Toivoisitko opettajien kertovan enemmän työelämän realiteeteista? Vastaukset yliopistoittain. Neljäntenä kysyttiin, olivatko vastaajat seuranneet neuvottelujen edistymistä esimerkiksi lehdistötiedotteiden ja uutisten, av-kaantajat.fisivuston tai Facebookin välityksellä. Tähän 55 prosenttia eli hieman yli puolet vastasi kieltävästi (kuva 12). Ainoastaan 17 prosenttia ilmoitti seuranneensa neuvottelujen edistymistä, ja 28 prosenttia ilmoitti seuranneensa jossakin määrin. Vastaajia pyydettiin samassa yhteydessä mainitsemaan mielestään tärkein tiedonvälityskanava. Suurin osa mainitsi verkkomedioita kuten av-kaantajat.fi-sivusto ja Facebook. Myös sähköpostilistoja ja uutisia ylipäänsä (televisio, sanomalehdet) pidettiin tärkeinä tiedonvälityskanavina. Muutamia mainintoja saivat lisäksi Kääntäjä- ja Kajawa-lehdet sekä oppilaitokset. Oletko seurannut neuvottelujen edistymistä? 55 % 17 % 28 % Kuva 12: Oletko seurannut neuvottelujen edistymistä esimerkiksi lehdistötiedotteiden/uutisten, av-kaantajat.fisivuston tai Facebookin välityksellä?

8 8 Oletko seurannut neuvottelujen edistymistä? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vaasan yliopisto 12,5 26,4 61,1 Tampereen yliopisto 25,6 34,9 39,5 Jyväskylän yliopisto 7,5 18,9 73,6 Helsingin yliopisto 22,0 30,0 48,0 Turun yliopisto 23,0 36,1 41,0 Itä-Suomen yliopisto 20,9 39,5 39,5 Åbo Akademi 3,8 7,7 88,5 Oulun yliopisto 4,9 18,0 77,0 Kuva 13: Oletko seurannut neuvottelujen edistymistä? Vastaukset yliopistoittain. Kun neljännen kysymyksen vastauksia vertailtiin eri yliopistojen välillä, kävi ilmi, että neuvottelujen edistymistä oli seurattu eniten Tampereen, Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa (kuva 13). Näissä kaikissa myönteisesti vastanneita oli yli 20 prosenttia, ja jossakin määrin neuvotteluja sanoi seuranneessa näissä yliopistoissa noin kolmasosa. Selvästi vähiten neuvotteluja oli seurattu Åbo Akademissa sekä Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa. Onko tilanne ja siitä tiedottaminen muuttanut omaa suhtautumistapaasi av-kääntämiseen? 22 % 41 % 37 % Ei Seuraava kysymys oli, onko tilanne ja siitä tiedottaminen muuttanut vastaajien suhtautumistapaa av-kääntämiseen. Suurin osa vastasi kyllä tai jossakin määrin, kun vain 22 prosenttia vastasi kieltävästi (kuva 14). Vastaajista jopa 78 prosenttia siis ilmoitti suhtautumistapansa muuttuneen edes jonkin verran tilanteen tiedostamisen myötä. Tämä on melko hyvä tulos, koska vastaajissa oli paljon sellaisia opiskelijoita, jotka eivät aikoneet suuntautua kääntämiseen lainkaan eivätkä olleet varsinaisesti kiinnostuneita avkääntämisen alasta muutenkaan. Kuva 14: Onko tilanne ja siitä tiedottaminen muuttanut omaa suhtautumistapaasi av-kääntämiseen?

9 9 Onko tilanne ja siitä tiedottaminen muuttanut omaa suhtautumistapaasi av-kääntämiseen? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vaasan yliopisto 29,2 34,7 36,1 Tampereen yliopisto 36,0 51,2 12,8 Jyväskylän yliopisto Helsingin yliopisto 34,0 41,3 39,6 45,3 26,4 13,3 Turun yliopisto 54,1 36,1 9,8 Ei Itä-Suomen yliopisto 44,2 37,2 18,6 Åbo Akademi 7,7 19,2 73,1 Oulun yliopisto 27,9 44,3 27,9 Kuva 15: Onko tilanne ja siitä tiedottaminen muuttanut omaa suhtautumistapaasi av-kääntämiseen? Vastaukset yliopistoittain. Eri yliopistojen välisessä vertailussa havaittiin, että Turun yliopistosta suurin osa vastaajista ilmoitti suhtautumistapansa av-kääntämiseen muuttuneen nykytilanteen ja siitä tiedottamisen myötä (kuva 15). Turun perässä tulivat seuraavina Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot. Vähiten myönteisiä vastauksia tuli Åbo Akademista. Kuudentena lomakkeen monivalintakysymyksenä oli, haluaisivatko vastaajat olla enemmän mukana vaikuttamassa olojen parantamiseen. Tarkoituksena oli kartoittaa, pitäisikö opiskelijoita yrittää rohkaista enemmän osallistumaan avkääntäjien toimintaan, tilaisuuksiin ja keskusteluihin. Hieman yli puolet, 53 prosenttia, vastasi haluavansa olla jossakin määrin enemmän mukana (kuva 16). Melkein kolmasosakin, 31 prosenttia, vastasi selvästi haluavansa olla enemmän mukana. Vain 16 prosenttia vastasi tähän kysymykseen kieltävästi. Opiskelijat ovat ehkä sisäistäneet, että he itse voivat vaikuttaa asioihin jo ennen työelämään siirtymistä ja siten parantaa omia tulevaisuuden työolojaan. Haluaisitko olla enemmän mukana vaikuttamassa olojen parantamiseen? 16 % 53 % 31 % Kuva 16: Haluaisitko olla enemmän mukana vaikuttamassa olojen parantamiseen? Ei

10 Kun vastauksia vertailtiin eri yliopistojen kesken, eniten aktiivisuutta löytyi Turun, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoista (kuva 17). Tällä kertaa Tampereen, Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen vastaukset olivat melko lähellä toisiaan, ja selkeimmin erottui Åbo Akademi, jossa vain 7,7 prosenttia ilmoitti haluavansa itse vaikuttaa työolojen parantamiseen. Vaikuttamishalukkuutta löytyi siis hieman yllättäen myös Jyväskylästä ja Oulusta, vaikka kyseisissä yliopistoissa tietämys alan tilanteesta on yleisesti vaikuttanut heikommalta kuin käännöstiedettä opettavissa yliopistoissa. 10 Haluaisitko olla enemmän mukana vaikuttamassa olojen parantamiseen? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vaasan yliopisto 23,6 59,7 16,7 Tampereen yliopisto 27,9 64,0 8,1 Jyväskylän yliopisto Helsingin yliopisto 26,4 36,0 41,5 49,3 32,1 14,7 Turun yliopisto 45,9 47,5 6,6 Itä-Suomen yliopisto 44,2 48,8 7,0 Åbo Akademi 7,7 57,7 34,6 Oulun yliopisto 24,6 54,1 21,3 Kuva 17: Haluaisitko olla enemmän mukana vaikuttamassa olojen parantamiseen? Vastaukset yliopistoittain. Seuraavilla kysymyksillä haluttiin selvittää, kuinka tuttuja av-kääntäjien sivusto (www.av-kaantajat.fi) sekä sivustolla oleva keskustelufoorumi ovat kieli- ja käännöstieteiden opiskelijoille. Lomakkeen toiseksi viimeinen eli seitsemäs monivalintakysymys oli, onko vastaaja tutustunut av-kääntäjien sivustoon. Tähän hieman yli puolet, yhteensä 59 prosenttia, vastasi kyllä tai jossakin määrin, mutta jopa 41 prosenttia vastasi kieltävästi (kuva 18). Koska tässä kysymyksessä kieltävästi vastanneita oli niin paljon, ei ole yllätys, että kun kysyttiin, ovatko vastaajat seuranneet keskustelua tai osallistuneet keskusteluun av-kääntäjien foorumilla, kieltävästi vastanneita oli jopa 72 prosenttia (kuva 19). Vain 7 prosenttia vastaajista ilmoitti seuranneensa keskustelua tai osallistuneensa keskusteluun, ja 21 prosenttia vastasi tehneensä niin jossakin määrin.

11 11 Oletko tutustunut av-kääntäjien sivustoon? Oletko seurannut keskustelua tai osallistunut keskusteluun av-kääntäjien foorumilla? 41 % 31 % 28 % Jossakin määrin 72 % 7 % 21 % Kuva 19: Oletko tutustunut av-kääntäjien sivustoon? Kuva 18: Oletko seurannut keskustelua tai osallistunut keskusteluun av-kääntäjien foorumilla? Näiden kysymysten vastauksiin pyydettiin myös tarkennusta, jos opiskelija vastasi kieltävästi. Sivustoon tutustumisen osalta selvästi suurin osa kielteisesti vastanneista perusteli vastaustaan sillä, ettei ollut tiennyt koko sivuston olemassaolosta. Jonkin verran perusteltiin myös sillä, ettei ole suuntautumassa avkääntämiseen tai ylipäänsä kääntämiseen lainkaan, joten sivusto ei ole siksi tuntunut itselle tarpeelliselta. Osalla syinä olivat myös ajanpuute ja se, ettei koe sivustoon tutustumista vielä itselleen ajankohtaiseksi. Osa mainitsi innostuneensa sivustosta nyt kyselyssä siitä kuultuaan ja menevänsä heti tutustumaan. Foorumin käytön osalta luonnollisesti suuri osa kieltävästi vastanneista perusteli vastaustaan sillä, ettei ole tiennyt koko sivuston saati foorumin olemassaolosta. Tässä joukossa oli kuitenkin paljon sellaisia, joille sivusto oli tuttu, mutta eivät olleet syystä tai toisesta vielä käyneet foorumilla. Näistä syistä yleisin oli se, ettei vastaaja vielä tehnyt av-käännöksiä, vaikka haluaisi suuntautua alalle, ja koki siksi, ettei hänellä olisi mitään annettavaa keskusteluun tai etteivät keskustelut koskisi häntä. Monet kokivat, että foorumilla on vain työelämässä olevia kääntäjiä, joiden keskustelut eivät avaudu muille ja ettei opiskelijalla olisi mitään sanottavaa sellaiseen. Osa vastasi myös, ettei vain ole saanut aikaiseksi pyytää tunnuksia foorumille tai koki rekisteröitymisen hankalaksi. Yleisiä perusteluita olivat myös ajanpuute ja se, ettei yleensäkään seuraa verkkokeskusteluja tai ei koe sitä itselleen luontevaksi. Kun sivuston tuttuutta vertailtiin eri yliopistojen kesken, eniten myönteisiä vastauksia saatiin Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista (kuva 20). Melko lähellä seurasivat myös Turun, Oulun ja Vaasan yliopistot. Foorumin käyttö puolestaan oli kaikkien yliopistojen osalta melko vähäistä kyselyajankohtana (kuva 21). iten foorumia olivat käyttäneet Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen opiskelijat, mutta niissäkin selkeiden kyllä-vastausten osuus oli vain 10 prosentin luokkaa. Kummassakin yliopistossa kuitenkin yli 20 prosenttia sanoi käyttäneensä foorumia jonkin verran. Åbo Akademista ei saatu yhtään täysin myönteistä vastausta tähän eikä edelliseen kysymykseen, mutta av-kääntäjien sivustoon oli jossakin määrin tutustunut yli kolmasosa vastaajista, ja foorumiakin oli jossakin määrin käyttänyt kymmenesosa vastaajista. Tässä vaiheessa olisi kiinnostava selvittää, onko kyselyn jälkeen opiskelijoiden määrä foorumilla kasvanut. Kyselyn saatekirjeessä oli linkki foorumille, ja itse kyselykin oli av-kääntäjien sivustolla, joten osa vastaajista saattoi tutustua sivustoon ja foorumiin vasta kyselyyn vastattuaan.

12 12 Oletko tutustunut av-kääntäjien sivustoon? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vaasan yliopisto 22,2 43,1 34,7 Tampereen yliopisto 37,2 37,2 25,6 Jyväskylän yliopisto 11,3 20,8 67,9 Helsingin yliopisto 36,7 31,3 32,0 Turun yliopisto 29,5 24,6 45,9 Itä-Suomen yliopisto 32,6 32,6 34,9 Åbo Akademi 0,0 38,5 61,5 Oulun yliopisto 24,6 21,3 54,1 Kuva 20: Oletko tutustunut av-kääntäjien sivustoon? Vastaukset yliopistoittain. Oletko seurannut keskustelua tai osallistunut keskusteluun av-kääntäjien foorumilla? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vaasan yliopisto 5,6 23,6 70,8 Tampereen yliopisto 7,0 23,3 69,8 Jyväskylän yliopisto Helsingin yliopisto 3,8 7,5 10,0 28,0 88,7 62,0 Turun yliopisto 4,9 24,6 70,5 Itä-Suomen yliopisto 11,6 23,3 65,1 Åbo Akademi 0,0 11,5 88,5 Oulun yliopisto 4,9 6,6 88,5 Kuva 21: Oletko seurannut keskustelua tai osallistunut keskusteluun av-kääntäjien foorumilla? Vastaukset yliopistoittain.

13 Kyselylomakkeella oli viimeisenä vielä avoin kysymys, johon toivottiin vastaukseksi kyselyn herättämiä ajatuksia, palautetta av-kääntäjien sivustosta ja foorumista sekä muita kommentteja. Moni vastaaja olikin kertonut hyvin kokemuksistaan opintojen suhteen, tiedottamisesta ja tiedonpuutteesta, haaveistaan ryhtyä av-kääntäjäksi tai vastaavasti haaveiden unohtamisesta. Monessa vastauksessa kiiteltiin yleisesti sitä, että kysely on tehty ja että av-kääntäjät yrittävät taistella parempien työolojen puolesta. Monet pitivät sivustoa varsin informatiivisena ja toivoivat samanlaisia muillekin kääntämisen aloille, tai esimerkiksi koottua kääntäjäportaalia, josta löytyisi samankaltaista tietoa kaikesta kääntämisestä. Tietoa palkkauksesta ja palkkioista pidettiin erityisen tärkeänä, koska opintojen aikana on vaikea saada konkreettista tietoa kääntäjien toimeentulosta. Alla otteita saaduista kommenteista ja palautteista: Koko kääntäjien ammattikunnan liian vähäinen arvostus näkyy räikeästi poljetuissa hinnoissa. On tärkeää, että näistä asioista puhutaan ja että myös suurta yleisöä valistetaan ammatin vaatimuksista sekä hinnoittelun yhteydestä käännösten laatuun. ole av-kääntäjä, mutta koko käännösalan hintojen polkua olen foorumilta seurannut. Lukisin ja kuulisin mielelläni lisää kääntäjien omia kokemuksia työelämästä. Tsemppiä pähkinäpalkkojen kaatamiseen! Läheskään kaikilla opettajilla ei ole riittävää kokemusta tai kontaktipintaa jonka avulla voisivat työmaailmasta kertoa. Vierailevat luennoijat toimivat paremmin. Eipä tässä muuta kuin, että peukalot on pystyssä tilanteen kohentumisen puolesta. Haluaisin tästä ammatin itsellleni. Oli inhottava olo, kun hyvä ystävä kysyi, että onko mulla suhteita, että hän kyllä tuntisi erään ihanan ja kiltin ihmisen Broadcastilta, että sinne vaan. Mä siihen, että taidan passata. Vähän myöhässä liikkeellä, tämä homma on pyörinyt jo niin kauan, ja tuntuu, että se vain junnaa paikallaan, eikä mitään tapahdu. On hienoa, että ainakin osa av-kääntäjistä vaikuttaa olevan riittävän ns. kyrpiintynyt palkkatilanteeseensa ja yrittää saada ääntään kuuluville. Oma opinahjoni on suhtautunut asiaan aika ristiriitaisesti: av-kääntämistä käsittelevillä luennoilla, (ja mielestäni av-kääntämistä on käsitelty TEORIATASOLLA aivan riittämiin sivuaineessani käännöstieteessä) ei ole sanallakaan mainittu työtilanteesta tai palkkauksesta, paitsi silloin kun on ollut ilo olla mukana jonkun itse ammatikseen tekstittävän henkilön pitämillä luennoilla. Silloin on kyllä turhat kuvitelmat työn hohdokkuudesta karisseet, mikä on vain hyvä asia :) Mielestäni on erittäin hyödyllistä opiskelijoiden kannalta, että alalla toimivat av-kääntäjät näkevät sen vaivan, että tulevat kertomaan alan tilanteesta opiskelijoille. Tämä lisää tietoisuutta avkäännösalasta ja opiskelijoilla ei ole koskaan liian paljon tietoa siitä, millaiselle alalle he pyrkivät ja millaiset realiteetit siellä todellisuudessa vallitsevat. Kysely herätti minut ajattelemaan, että täytyypä käydä useammin av-kääntäjien sivuilla tutkimassa uusimpia käänteitä alalla. Liian helposti av-kääntäminen unohtuu kaikkialla, vaikka käännöksista - tai varsinkin niiden virheistä - puhutaankin suht paljon. Opiskelupaikoissa voitaisiin paremmin kertoa av-kääntämisestä kuin vain vapaavalintaisen av-kääntämiskurssin yhteydessä (jossa oletan asiasta kerrottavan), jota ei aina edes järjestetä. Aktiiviset opiskelijat ovatkin melkein paras tiedonlähde tässä, heidän linkkinsä eri nettisivuille eri teksteihin. Kysymyksessä 5 kysyttiin, onko oma suhtautuminen muuttunut. se on siinä mielessä, että näen av-käännösalan sotatantereena, jolle en itse haluaisi astua juuri sen sekaisuuden ja epäreiluuden vuoksi. Kysymyksessä 6 kysyttiin, haluanko olla mukana parantamassa oloja. Ehkä haluaisin mutta en tiedä oikein miten. Av-käännösalaa on minusta helpompi muuttaa sisältä käsin eli jos itse on avkääntäjä. Tietysti kääntäjät ammattikuntana voivat luoda yleistä painostusta. Pohdimme yhdessä 13

14 erään opiskelijan kanssa, että eräs ajatus olisi tuoda käännöstieteeseen ammattikorkeakouluista tutut harjoittelujaksot. Tällöin ne, jotka ovat kiinnostuneita av-käännöksestä voisivat hankkia siitä tuntumaa ja kokemusta jo koulutuksen aikana eikä tarvitsisi oppia kaikkea kantapään kautta sitten, kun pääsevät töihin (riistofirmalle?). Sellaisia ajatuksia, että Vaasan yliopistossa ei ainakaan näytetä kovin paljon tiedotettavan kääntämiseen liittyvistä asioista. Toivoisin, että kääntäjien järjestöt olisivat aktiivisemmin mukana kertomassa toiminnastaan yliopistoissa. Asiaa kannattaisi viedä enemmän julkisuuteen esim. kyselemällä olisiko esimerkiksi toimittajilla, ajankohtaisohjelmien tai dokumenttien tekijöillä kiinnostusta tehdä aiheesta juttuja. Suuri yleisö ei välttämättä vieläkään tiedä miten vähän kääntäjiä arvostetaan. Toivoisin ehkä, että opiskelijoita yritettäisiin saada enemmän keskusteluun mukaan. Foorumi tarvitsisi näkyvyyttä ja kuuluvuutta, eikä liittymis-&keskustelukynnyksen saisi muodostua liian korkeaksi, jos siis opiskelijoita olisi tarkoitus aktivoida. Aihe on todella ajankohtainen ja tärkeä. Inhottaa, etteivät ihmiset arvosta av-kääntäjien työtä ja hommat pitäisi tehdä lähes ilmaiseksi. Vaikuttaa siltä, että pelkästään Ylellä ymmärretään työn arvo. Olen seurannut aihetta, tosin nyt on taas ollut vähän taukoa. Meinaan aina unohtaa käydä sivuilla ja foorumilla seuraamassa keskustelua. Olisi ehkä hyvä, jos voisi tilata vaikka kuukausittaisen uutiskirjeen tai jotain vastaavaa, en luota omaan muistutteluuni. Kiinnostavaa kuulla, että tällainen foorumi on olemassa. Koska Åbo Akademissa ei voi opiskella kääntäjäksi, tämä ala jää esim. opettajanalan varjoon kieltenopinnoissa. Tähän olisi hyvä saada muutosta. On hienoa, että asiasta keskustellaan, sillä muutaman vuoden kuluttua se tulee koskemaan myös minua. Opettajat ovat valitettavan varovaisia puhumaan asiasta. tiedä miksi. Pelkäävätkö he, että me opiskelijat karkaamme, jos saamme tietää totuuden? Odotan silti innolla sitä, että pääsen työelämään. On tärkeää tietää palkoista eikä pidä suostua hikipalkkaan. Lähinnä toivoisin parempaa tiedonvälitystä ja erityisesti oppilaitoksen taholta. Työelämän realiteetit tuntuvat muutenkin olevan hukassa niin opiskelijoiden tiedoissa kuin kurssisisällöissäkin. Vaikka kääntäjäopiskelijoiden on tärkeää tietää tilanteesta, minusta tiedotusta voisi suunnata yhä enemmän myös muille yleisöille, esim. käännöstoimistoja käyttäville yrityksille, tv-yhtiöille ja tuoda ilmi, mitä vaikutuksia halvalla ja kiireellä tehdyillä av-käännöksillä voi olla esim. tv-katsojien kuvaan tvkanavan yleisestä laadusta. Tärkeää olisi painottaa, että käännöksissä säästäminen ei pidemmän päälle ole kannattavaa. Jos yritykset alkavat käyttää mieluummin "kunnollisia" käännöstoimistoja, Broadcastin kaltaisten yritysten toiminta ei välttämättä pääse leviämään. Loistavaa, että av-kääntäjille on luotu oma sivusto! Erityisen hienoa on se, että sivuston kautta katsoja pääsee antamaan positiivista palautetta av-kääntäjille (kääntäjän työ kun on siitä niin "kivaa", että yleensä jos palautetta tulee niin se on negatiivista). Foorumille ja sivustolle pitää saada enemmän näkyvyyttä. Sillä tavoin voidaan paitsi tuoda esiin av-kääntämiseen liittyviä konventioita (jolloin katsoja ehkä ymmärtää paremmin sen, miksi tekstitys ei ole "suora käännös" siitä, mitä töllössä sanotaan), mutta myös muistuttaa av-käännösalan ongelmista. Toki puskaradiokin toimii, mutta avkäännösalan ongelmat tulisi pitää esillä erityisesti valtakunnan medioissa niin kauan että asioihin saadaan aikaan riittävän laaja-alaisia parannuksia. Osallistuin Tampereen yliopiston järjestämään infotilaisuuteen av-kääntämisestä viime perjantaina. Koko tilaisuutta ja kaikkia puheenvuoroja leimasi negatiivisuus ja tyytymättömyys omiin työoloihin ja palkkaukseen. Tämä ei antanut hyvää kuvaa tai innostanut ryhtymään alalle! koe av-kääntäjien 14

15 nettisivujakaan erityisen positiivisina; tässä kyselyssäkin oli kohta "hintojen polkemisesta" ja "olojen parantamisesta". koe, että kääntäjillä olisi oikeus erottua muusta työkansasta erityisen kurjasti kohedeltuina yksilöinä - vertaa esimerkiksi hoitotyötä tekevät. Vai onko tavoitteena supistaa ammattikuntaa, jotta niitä "parempipalkkaisia" töitä olisi paremmin tarjolla? Kummallista! Minun mielestäni av-kääntäjien kannattaisi olla enemmän yhteydessä eri kieltenopiskelijoiden ainejärjestöihin, joilla kontakti tulevien kääntäjien kanssa. Täten, esim. tämä sivusto saisi enemmän tunnettuutta. Av-käännösala houkuttaisi, mutta kun edes harkitsen opiskelijana sille ryhtymistä, tulee kaiken tämän palkkakeskustelun jälkeen sellainen syyllinen olo, että teenkö nyt karhunpalveluksen koko ammattikunnalle. Kuitenkin ensimmäiset työthän monella alalla ovat huonompipalkkaisia. tiedä. Taidan liittyä geelitukka-mba:iden sieluttomaan sakkiin, kun tyhmälle ilmeni vähän liian myöhään, ettei humanisteille itse asiassa ole yhteiskunnan arvostamia töitä. Tilanne tuntuu turhauttavalta, koska av-kääntäminen kiinnostaa erittäinkin paljon mutta käytännössä palkatta työskentely ylistressaantuneena ei. Oikeat vaikuttamismahdollisuudet tuntuvat vähäisiltä, joten helpoimmalta kuulostaa vain olla tekemättä niitä töitä. Tämän keskustelun siivittämänä yllätin itseni ja lähetin jopa palautetta Ylelle tekstityksestä, joka oli nautittavaa luettavaa, toivomuksena tietenkin, että sellaista laatua pidetään yllä. Olisi tärkeää, että asiasta puhuttaisiin enemmän valtion medioissa. YLE, MTV3, Nelonen sekä sanomalehdet ovat kuitenkin uutisten suhteen niitä joilla on enemmän auktoriteettiä kuin esimerkiksi Facebookin kautta tulevalla tiedolla. Näin asia saisi myös paremmin julkisuutta kansan parissa, nyt kun tuntuu, että kaikki jotka asiasta puhuvat ovat jollain lailla tekemisissä av-kääntämisen tai av-kääntäjien kanssa. On ERITTÄIN HYVÄ, että av-kääntäjien asiaa pidetään esillä! Myös taannoinen Täällä on ihminen välissä -tempaus Helsingissä oli mainio juttu. Lisäneuvot ovat paikallaan. Kuulen ulkoapäin alasta lähinnä ne pahimmat puolet [työmäärä, palkansaanti, urakan suuruus] joten olisi hyvä välillä kuulla kaduttaako av-kääntäjiä kyseinen valmitsemansa ala, ja jos ei, niin mikä alassa vetää puoleensa ja miksi sitä kannattaa jatkaa. Kannattaako hitaan urakoitsijan ottaa tätä alaa? No parempaa tiedotusta vaikka jonnekin ainejärjestöjen sähköpostilistoille Aika jännä että tämä laitettiin eteenpäin juuri meidän työelämä -päivämme esittelyn jälkeen. Mutta no, nytpä tiedän millä nimellä tätäkin alaa kutsutaan, olen kuitenkin koko ajan tiedostanut sen olemassaolon, en ole vain ajatellut sitä sen enempää. Saa nähdä tutustunko itse jatkossa alaan enemmän, vaikka tosin omat tekniset taidot eivät ehkä ole parasta mahdollista luokkaa, joten epäilen hieman. No mutta tästä nyt voi siis päätellä, että jos neljännen vuoden opiskelijana ammatista ekaa kertaa kuulin eillen niin ehkä yliopistoissa vois vähän enemmän kertoa noista alavaihtoehdoista.. Mitä kieltenlukijat sitten voi valmistumisen jälkeen tehdä, jos opettajaksi ei tahdo. Vaikka voisihan sitä aina oma-aloitteinenkin olla, ja ottaa ite selvää... Foorumi toimii ihan hyvin. Kuten sanoin, tietoa pitäisi vaan saada myös sen ulkopuolelle, ehkä sitä kautta jokin voisi joskus muuttua. Juttuja lehtiin ja yleisöosastoille hintojen polkemisesta, freelancereiden pakottamisesta toiminimellisiksi ja siitä miten käännöspuljut antavat harhaanjohtavaa tietoa toiminimellisyyden autuudesta yrittäessään painostaa työntekijänsä siihen jne jne... Koska Jyväskylässä ei voi opiskella kääntämistä, luulen, että enemmän tietoa av-kääntämisestä yleensä tarvittaisiin meidän opiskelijoillemme. 15

16 Toivoisin, että kysely ja yleinen keskustelu herättelisi muitakin kuin alalla työskentelevät ts. av-firmat ja suuri yleisö ymmärtäisivät asian tärkeyden niin yleisen ammattietiikan kuin kielen vaalimisenkin kannalta. Myös mediaa pitäisi painostaa enemmän, jotta asia tulisi noteeratuksi, mutta tv ym. viestimethän ovat osaltaan tukemassa av-alan tulostavoitteellisuutta laadun sijaan. Mielestäni on hyvä, että opiskelijat saavat tietoa työelämän ongelmatilanteista, varsinkin, kun opiskelijoita usein höynäytetään tekemään töitä vain tekemisen ilosta. On myös hyvä, että teitä kiinnostaa opiskeljoiden tieto tilanteesta. Muukin yhteydenpito ammattikääntäjien, heidän järjestöjensä ja opiskelijoiden välillä olisi todella tervetullutta. Hienoa, että kääntäjien palkkauksesta puhutaan ja sen tiedottamisesta huolehditaan. Koko yliopistourani aikana hinnoittelusta on ollut puhettava vain yhden kurssin aikana. Emmekä silloinkaan oikein saaneet selville mitä kääntäjät oikeasti tienaavat, sillä yliopisto-opettajat /lehtorit/professorit ovat vieraantuneet tai eivät edes tiedä nyky hinnoittelusta. Nyt tiedän mitä voin pyytää av-käännöksiä tehdessäni, ilman että poljen hintoja. Voi kun samanlaista apua saisi kääntäjän työhön muutenkin. Ammattikääntämisestä puhutaan ylipäätään liian vähän ja kääntäjät eivät ole tarpeeksi esillä. Minusta olisi tärkeää, että tieto av-kääntäjien olemassaolosta ja kunnioitus heitä kohtaan leviäisi myös "suuren yleisön" tietoisuuteen. Nykyäänhän av-kääntäjä pääsee usein esille vain tekemiensä virheiden vuoksi, eikä moni "tavis" varmasti edes tiedosta, että joku oikeasti tekstittää työkseen (eikö esim. harrastuksekseen tai pelkäksi huvikseen) heidän katsomiaan sarjoja saaden siitä palkkansa! Täytyypä ruveta levittämään sanaa laajemmin juuri Facebookissa ja muualla... Toivon tiedotuksen käännösalasta jatkuvan, myös niissä yliopistoissa, joissa käännöstieteet eivät ole opiskeltavissa. Yliopistolla ei ole puhuttu av-kääntäjistä mitään, ainakaan niillä kursseilla, joissa minä olen ollut. Haluaisin asialle vielä enemmän näkyvyyttä: esim. havainnollistamista tavalliselle ihmisellekin. Miksi halutaan etuja, miksi polkuhintoja käyttävät kääntäjätoimistoja valitaan kääntämään esim. Neloselle ja tämän asian seuraukset (ulkomaisissa sarjoissa on lähes kautta linjan ainakin yksi karkea käännösvirhe per jakso). Sivusto on hyvä ja informatiivinen, se todettakoon, mutta tiedotuksessa on parantamisen varaa. Olisi mukava, jos yliopistolla kävisi vierailija liiton toimistolta ja ammattikääntäjä kertomassa tilanteesta ja kääntäjän työstä. Ollaan mietitty ainejärjestön hallituksen kanssa asiaa, ja vierailua olisi tarkoitus järjestää jossakin vaiheessa ehkä ensi syksyllä. Vaikka opiskelen ruotsia, ranskaa, saksaa ja englantia niin av-kääntämisestä ei ole puhuttu mitään koko seitsemän vuoden aikana. Erikoista, koska on suuri mahdollisuus, että ala kiinnostaisi myös meitä Oulun yliopistossa, vaikka kääntäjäksi siellä ei voikaan opiskella. Ongelma on, että av-kääntämisestä ei muutenkaan tiedetä yhtään mitään yliopistolla, eivät opettajat kuin opiskelijatkaan, koska sitä ei meillä opeteta. Uskoisin, että av-kääntämisen kurssille olisi osallistujia, jos sellainen järjestettäisiin pääaineesta huolimatta. Siis kurssi, jossa voi opetella käyttämään siinä tarvittavia ohjelmia ja tehdä sitä käytännössä. Sellaisella kurssilla voisi samalla myös tiedottaa av-kääntämiseen liittyvistä asioista muutenkin. Ei riitä, että meillä käy joku satunnainen vierailijaluennoitsija, varsinkaan kun nämä luennot eivät ole pakollinen osa mitään kurssia, joten niille ei tule välttämättä sitten mentyä. Muutenkin av-kääntämistä pitäisi päästä kokeilemaan käytännössä. Eli jos haluatte av-kääntäjien tilanteen muuttuvan, opiskelijoiden täytyy saada alan koulutusta, jotta luottamus omaan osaamiseen kasvaa ja uskalletaan vaatia sen mukaista palkkaa. 16

17 17 Jatkaa tiedotusta entiseen tapaan! Vastaavia sivustoja/foorumeja olisi kiva saada myös muille kääntämisen erikoisaloille. Muista käännösaloista ei ole tiedotettu läheskään niin paljon kuin avkääntämisestä. Tein jonkin aikaa av-käännöstöitä firmalle y, kunnes minulle alkoi pikkuhiljaa valjeta, että minua kustiin silmään. Luennoilta ja foorumilta sain tietoa oikeastaan vasta sitten, kun olin oppinut hyvinpitkälti samat asiat kantapään kautta. Vaikka foorumi on äärimmäisen tärkeä ja mielenkiintoinen, se myös samalla nujertaa nuoren kääntäjänalun. Jos BT:lle ja SDI:lle ei saa solidaarisuussyistä ja ihan järkisyistäkin mennä töihin, ei niitä töitä taida koskaan sitten olla missään. Eiväthän kaikki halukkaat mahdu muutaman "reilun kaupan" työnantajan listoille. Ymmärsin nyt, että minäkin voin omilla mielipiteillä ja aloitteillani vaikuttaa jossain määrin avkääntäjien tilanteeseen alalla. Ei "pahojen" firmojen ilmoituksia sähköpostilistoille ja mielellään enemmän painostusta siihen suuntaan, ettei noita töitä pidä ottaa. Olisi hienoa, jos tilanne saataisiin esille myös "tavallisissa" uutisissa. Ainakaan itse en ole törmännyt ainoaankaan uutiseen aiheesta, vaikka poikkeuksetta aina luen kääntämiseen liittyvät uutiset. Varsinkin tässä opiskelujen alkuvaiheessa olemme saaneet mielestäni hyvin vähän realistista tietoa työllisyystilanteesta yhden opettajan uutisontia lukuun ottamatta. Toki ensimmäiseen opiskeluvuoteen ei av-kääntämisen kursseja kuulukaan. Lisäksi mielestäni asiasta voisi tiedottaa opiskelijoille esimerkiksi järjestöjen pitämien tiedotus-/ järjestöpäivien muodossa yliopistolla. Olen lukenut kirjan "Alussa oli käännös" ja siinä oli hyvin havainnollinen kappale av-kääntämisestä, tekstityksien suunnittelusta/ajastuksesta jne. - periaate luultavimmin pysynyt samana, vaikka tekniikka on kehittynyt. Jos halutaan lisätä yleistä tietoisuutta, pitäisi käännöstyöstä tehdä jonkinlainen dokumentti vaikka youtubeen/telkkariin, jolloin työn moniulotteisuus jne. hahmottuisivat. Vaikka johonkin ylen asiaohjelmaan mukaan tai mtv3:n huomenta suomeen tms., ja esitys muutamaan kertaan, jotta tavoittaisi yleisöä enemmän :-) Tuon tekniikkapuolen vuoksi hyvinkin kiinnostava kääntämisen osa-alue, jota voisin jossain vaiheessa harkita, kunhan edes aineopinnot pulkassa. Avoimet vastaukset kuvastavat hyvin tuntemuksia, joista on kuultu myös erilaisissa infotilaisuuksia ja muissa yhteyksissä. Toisaalta taistelutahtoa on, mutta toisaalta on paljon myös epätoivoa tilanteen suhteen. Jotkut taas ovat kyllästyneet kuulemaan opintojen aikana alan huonosta palkkauksesta. Yleisesti ottaen kaikenlaista alan tiedotusta kaivataan lisää, mutta varsinkin käytännön tietoja alalla toimimisesta, palkkioista ja muusta vastaavasta. Osa opiskelijoista ei rohkene osallistua keskusteluun esimerkiksi foorumilla, koska kokee olevansa vasta opiskelija. Yhteenveto Kyselyvastauksista saatiin runsaasti tietoa siitä, kuinka tietoisia käännöstieteiden ja kielten opiskelijat ovat av-käännösalan nykytilanteesta ja miten he suhtautuvat siihen. Toisaalta tietoa oli mennyt perille jo melko paljon, mutta eri yliopistojen välillä oli suuriakin eroja. Yleisesti ottaen tietoa tuntui olevan eniten niissä yliopistoissa, joissa voi opiskella käännöstieteitä pääaineena (Tampere, Helsinki, Turku, Itä-Suomi, Vaasa), mutta muista yliopistoista esimerkiksi Oulussa näytti olevan kohtalaisen paljon tietoa av-käännösalan

18 18 tilanteesta. Sen sijaan Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi erottuivat lähes joka kysymyksessä sellaisina, joissa tieto ei ollut juuri saavuttanut opiskelijoita. Selkein huomio oli, että jokaisessa yliopistossa suurin osa opiskelijoista kaipaisi opettajilta enemmän tietoa työelämän realiteeteista. Vaikka yliopistoissa on joitakin työelämäkursseja, tietoa kaivataan niin avkäännösalalta kuin muiltakin kääntämisen aloilta. Av-kääntäjien sivuston kaltaisia verkkosivuja kaivataan myös muusta kääntämisestä. Myönteinen havainto oli, että aktiivisuuttakin löytyy: moni opiskelija haluaisi olla mukana parantamassa alan työoloja. Silti esimerkiksi foorumille keskustelemaan ja lukemaan kaivattaisiin lisää opiskelijoita. Vaikka moni opiskelija saattaakin ajatella, ettei ennen työelämään siirtymistä ole mitään annettavaa keskusteluihin, nimenomaan opiskeluvaiheessa olisi tärkeä aktivoitua, sillä siten voi välttää työelämän pahimmat karikot. Elina Eskola

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista:

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Opiskelijakyselyn tulosten yhteenveto Kehitysehdotuksien puintia Vapaamuotoista keskustelua (kysymyksiä, vastauksia, neuvoja, murheita) Kiva, että olet tullut

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Jyrki Jalkanen PUUTARHA&Kauppa Millaisena meidät ehkä nähdään? Vihreän ympäristön tekijöitä Terveellisen ruoan tuottajina Kaupunkien inhimillistäjinä&puhdistajana

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Kevään 2009 valtakunnallinen 5-6 luokan FyKe koe tilanne FyKe kevät 2009

Kevään 2009 valtakunnallinen 5-6 luokan FyKe koe tilanne FyKe kevät 2009 Kevään 2009 5-6 FyKe koe Oppilasmäärä 14 12 10 8 6 4 2 0 5 6 FyKe kevät 2009 10 10 9,5 9, + 9 9 8,5 8 + 8 8 7,5 7 + 7 7 6,5 6 + 6 6 5,5 5 + 5 5 4,5 4 + 4 Arvosana 122 oppilasta, keskiarvo 7,56 Tehtäväkohtaiset

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010 Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta Toukokuu 2010 Hampaidenhoitotutkimus Tutkimuksen toteutti toukokuussa 2010 YouGov. Siihen otti osaa noin 3000 18-65 -vuotiasta miestä ja naista Suomesta,

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot