Taustatietoja, lähtötilanne 2. Tarve 3. Kehitysprojekti 4. Oppaan jakelu 5. Projektin lopputulos 6. Projektin tulosten merkitys kansantaloudelle 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taustatietoja, lähtötilanne 2. Tarve 3. Kehitysprojekti 4. Oppaan jakelu 5. Projektin lopputulos 6. Projektin tulosten merkitys kansantaloudelle 7"

Transkriptio

1 Taustatietoja, lähtötilanne 2 Tarve 3 Kehitysprojekti 4 Oppaan jakelu 5 Projektin lopputulos 6 Projektin tulosten merkitys kansantaloudelle 7 Lausunnot 8

2 Taustatietoja, lähtötilanne Nivelrikko on suurimpia ja kalleimpia kansansairauksiamme: noin miljoonan suomalaisen sairaus aiheuttaa vuosittain arviolta miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. Koska ainakaan toistaiseksi ei nivelrikkoon ole löydetty parannuskeinoa, on tämän elinikäisen sairauden etenemistä syytä hidastaa kaikin voimin. Nivelten terveys ja toimintakyky ovat keskeisiä edellytyksiä myös muiden elinjärjestelmien ja koko yksilön toimintakyvylle, terveydelle ja elämänlaadulle. Yleisimpien kansansairauksien tehokas ehkäisy, kokonaishoito ja kuntoutus edellyttävät nivelsairauksien tehokasta hoitoa, kuntoutusta ja ennaltaehkäisyä. Nivelterveyden horjuessa estyy mm. kaikkien kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa oleellisimmassa asemassa oleva liikunta. Liikkumattomuus on paitsi ennenaikaisen kuoleman riskin lisääjä, niin myös muihin suuriin kansansairauksiin altistava tekijä. Sairauden hoitaminen edellyttää, että sairastavalla itsellään on riittävästi sairautensa hoitamista koskevaa tietoa. Terveydestä huolehtimisesta on suurta hyötyä sekä yksilölle että yhteiskunnalle, sillä ennaltaehkäisy on selvästi edullisinta ja tehokkainta hoitoa. Käytännön kenttätyössä on havaittu, että nivelrikkoa sairastavilla on suuri tarve saada tietoa sairaudestaan ja ennen kaikkea sen hoidosta. Tiedon tarvetta oletettavasti lisää se, että julkinen terveydenhuolto joutuu kapasiteetin puutteessa keskittymään ensisijaisesti tulipalojen sammuttamiseen, eli sairauksien ja niiden oireiden suoraan hoitoon. Kustannustehokkainta tiedon jakaminen on painettujen oppaiden ja internetin kautta. Tähän mennessä ei yksittäisiä, pieniä painoeriä lukuun ottamatta ole ollut selkeästi kansalle suunnattua, nivelrikon perustiedot sisältävää, itsehoitoon opastavaa ja kannustavaa opasta. Oppaita kysytään Suomen Nivelyhdistykseltä jatkuvasti: tarvetta on yksittäisten ihmisten lisäksi paljon sairaaloissa, terveyskeskuksissa, apteekeissa, lääkäreiden vastaanotoilla ja työterveyshuollossa. 2

3 Tarve Lisääntyneen tiedon avulla potilaalle tulee myös mahdollisuus ennaltaehkäistä paremmin sairauksia ja harjoittaa tehokkaasti sairauden etenemistä hidastavaa itsehoitoa, sekä osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Tutkimuksen (Kohdetutkimus 2/2009) mukaan vain 34 % nivelrikkoa sairastavista kokee, että julkinen terveydenhuolto ottaa heidän sairautensa tosissaan. Vastaava tutkimus vuonna 2005 antoi täysin saman tuloksen tähän kysymykseen. Nivelrikkoa itse epäilevien osalta tulos oli vielä masentavampi: vain 12 % tuntee lääkärin ottavan heidät tosissaan. Tulos heijastaa selkeästi sitä, että terveydenhuolto joutuu keskittymään "pakollisiin" hoitotoimiin, kun sairastavat itse kaipaavat myös ohjausta itsehoitoon. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajat halusivat ennen kaikkea lisätietoa nivelrikosta sairautena, miten sitä voi ennaltaehkäistä ja miten sen etenemistä voi hidastaa. Ennaltaehkäisyyn on kehotettu jankutukseksi asti, mutta kaikki varat kunnissa ovat menneet korjaavaan hoitoon. Jos emme saa tautitaakkaa pienemmäksi, emme saa ylläpidettyä tätä järjestelmää, totesi myös peruspalveluministeri Paula Risikko esitellessään toimittajille uutta terveydenhuoltolakia. Lain uutena, sairauksia ennaltaehkäisevänä sisältönä onkin neuvontapalvelujen järjestäminen iäkkäille ja työttömille. Kattava ja puolueeton toimii terveydenhuoltohenkilöstön apuna näiden lain edellyttämien neuvontapalveluiden järjestämisessä. Tähän mennessä ei yksikään taho ole toteuttanut koko kansalle jatkuvasti tarjolla olevaa nivelrikon perusopasta. Tarjolla on ajoittain ollut pieniä painoseriä lääketehtaiden kustantamia, tietyn aikaa saatavilla olleita oppaita sekä järjestöjen (esim. Nivelyhdistys, Reumaliitto) tuottamia, kertaluonteisia ja etupäässä omaan käyttöön suunnattuja oppaita. Julkisen terveydenhuollon ja apteekkien toimipisteet ottaisivat käyttöönsä mieluummin puolueettomia, neutraaleja oppaita kuin kaupallispohjaisia oppaita. Tuula Vainikaisen kirjoittama, vuonna 2010 ilmestynyt Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen käsittelee samaa aihepiiriä, mutta on laajempi alan opaskirja, eikä se sellaisenaan sovellu suuren yleisön informoimiseen mm. laajuutensa ja maksullisuutensa vuoksi. Kuten suunnitelman liitteenä olevista lausunnoista ilmenee, on siis selkeä tarve puolueettomasti, Käypä hoito -suosituksen mukaan toteutetulle nivelrikko-oppaalle, joka olisi saatavilla laajasti sekä suoraan kansalle että ennen kaikkea terveydenhuollon toimipisteiden kautta. Terveydenhuollon yksiköistä pyydetään meiltä jatkuvasti tietoa jakoon heidän asiakkailleen, joten menekki on taattu nyt ja tulevaisuudessa. Nivelrikko-oppaan tavoite on tukea pitkäaikaissairaan omaehtoista hoitoa. Tieto auttaa ymmärtämään paremmin oman sairauden syitä, tunnistamaan oireita ja toimimaan oireiden edellyttämällä tavalla. Riittävällä tiedolla tuettuna nivelrikkoa sairastavat voivat säilyttää paremmin työ- ja toimintakykynsä, mikä tuottaa suoria säästöjä yhteiskunnalle. Oppaat myös auttavat terveydenhuollon toimijoita (lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit jne.) tehtävissään tarjoamalla perustiedot helposti omaksuttavassa muodossa. Osalle potilaista saattaa jopa ensivaiheessa riittää pelkkä opas ilman käyntiä lääkärillä tai hoitajalla. Näin ammattilaiset voivat keskittyä paremmin niihin potilaisiin, jotka heidän palveluaan tarvitsevat. Vastaanotolle tulevat ovat myös oppaaseen tutustuttuaan paremmin tietoisia asioista, jolloin hoitotuloskin paranee. 3

4 Kehitysprojekti projektissa luodaan Käypä hoito -suosituksesta pohjansa ammentava, nivelrikon perustiedot ja omahoidon perusohjeet sisältävä, noin 20-sivuinen opas. Opasta painetaan kappaletta suomenkielisenä ja kappaletta ruotsinkielisenä. Opasta jaetaan veloituksetta ennen kaikkea terveydenhuollon yksiköihin ja apteekkeihin, joihin toimitetaan projektin aikana noin 90 % oppaiden painoseristä. Opasta myös jaetaan muille järjestöille (erityisesti tule-järjestöille), terveysmessuilla ja yksittäisille oppaan tarvitsijoille. Projektin loputtua Nivelyhdistys sitoutuu toimittamaan oppaita veloituksetta terveydenhuollon toimipisteille vähintään niin pitkään, kuin painettua varastoa riittää. Oppaasta tehdään myös internetversio, jota tullaan linkittämään laajasti yhteistyökumppaneiden sivustojen (esimerkiksi Suomen Tule ry ja muut tule-järjestöt) kautta ja julkisiin terveysportaaleihin (esimerkiksi TerveSuomi). Internetpalvelua voidaan kehittää projektin jälkeen interaktiivista ohjausta sisältäväksi. Valmiista oppaasta tehdään myös ruotsinkielinen versio. Sen teko on hyvin edullista, sillä samalla painokerralla kustannus on marginaalinen ja käännöskulut hyvin edulliset. Lähes samoilla kustannuksilla tehdään myös nettiversio oppaasta kaksikielisenä. Oppaan sisältöosiot ovat - nivelrikon perustiedot - hoidon peruslinjat - itsehoidon opastus ja kannustus - mahdollisesti jumppaliikkeitä yms. käytännön ohjeita - tietoa vertaistukimahdollisuuksista Oppaan toimittajaksi on lupautunut Vuoden tiedetoimittaja (2010), Käypä hoito - tiedottaja ja lääketieteen toimittaja Tuula Vainikainen, jolla on kokemusta myös Nivelkirjan kirjoittajana. Oppaan tietosisällön tarkistajaksi on lupautunut Polven ja lonkan nivelrikon Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja, dosentti Jari Arokoski. Myös muita suositustyöryhmän asiantuntijoita tulee osallistumaan oppaan tekstien kommentointiin ja tarkistamiseen. Oppaan ulkoasu teetetään ammattigraafikolla, jotta siitä saadaan helposti lähestyttävä, selkeä ja ajaton. Taiton ja kuvituksen suorittajista on tehty alustava kilpailutus, jota tullaan täsmentämään projektin alussa. Ruotsinkielisen version kääntäjäksi on lupautunut terveysaiheisiin käännöksiin syvällisesti perehtynyt, Suomen Akatemiassa työskentelevä kääntäjä Kenneth Gustafsson, joka on kääntänyt myös Niveltieto-lehteen ruotsinkielisiä artikkeleita. Oppaan painatus tehdään alustavan kilpailutuksen perusteella lehtipainossa, jonka kapasiteetti on varmasti riittävä. Myös jakelulaatikoiden valmistus on alustavasti kilpailutettu, samoin kuin internetpalvelun tuotanto. Yhteistyökumppaniksi oppaan suunnittelussa, tuotannossa ja jakelussa on lupautunut myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), erityisesti Kansantautien ehkäisyn osasto. 4

5 Oppaan tiedotus ja jakelu Oppaasta saadaan paras hyöty silloin, kun etenkin terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia siitä. Opas lanseerataan jakelun yhteydessä tehokkaasti alan keskeisissä tapahtumissa, kuten sairaanhoitajapäivillä, lääkäripäivillä ja Terve SOS -messuilla. Oppaan julkistamiseen liittyen tehdään lehdistömateriaali, joka suunnataan erityisesti terveydenhuoltohenkilöstön ammattilehdistölle, tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen julkaisuille ja kansalle leviäviin suuriin terveyslehtiin. Maksimaalisen huomion saavuttamiseksi tehdään merkittävimpiin ammattilehtiin (esimerkiksi Tehy-lehti ja Lääkärilehti) oppaasta myös maksullinen ilmoitus. Lehdistötiedotetta ja valmista artikkelipohjaa jaetaan mahdollisimman laajasti mm. Terveystoimittajat ry:n jäsenistölle ja eri medioissa toimiville terveys- sekä yleistoimittajille epressi.com-palvelun kautta. Lisäksi tiedotuksessa käytetään hyväksi omaa rekisteriämme niistä (valtakunnallisten) aikakausi- ja sanomalehtien toimittajista, jotka ovat kirjoittaneet aiemmin nivelrikkoaiheista. Koska oppaalla on käyttöä kaikissa terveydenhuollon yksiköissä (20 % th-asiakkaista on tule-sairaita, suurkäyttäjistä 25 %), sisällytetään opasprojektiin myös jakelurekisterin luominen. Rekisteri luodaan ottamalla yhteys kaikkiin maan julkisiin terveydenhuollon yksiköihin. Jokaisesta yksiköstä tarkistetaan osoitteet niihin pisteisiin, joissa nivelrikkoiset käyvät. Samalla tarkistetaan kunkin yksikön arvio siitä, kuinka paljon he tarvitsevat oppaita. Näin vältetään turhat postitukset ja taataan oppaiden jatkuva saatavuus. Rekisterin pohjana toimii THL:n Topi-rekisteri, lisäksi voidaan hyödyntää Tekonivelleikkaukseen-dvd:n ( ) luontiprojektin tuottamaa rekisteriä sekä paikallisten vertaistukiryhmiemme vapaaehtoistyöväkeä tietojen päivittäjinä ja yhteyksien luojina. Rekisterin täydentämiseen käytetään edullista opiskelija- tai harjoittelijatyövoimaa. Oppaat tulevat saataville kaikkiin maan julkisiin terveydenhuollon toimipisteisiin: sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja apteekkeihin (luvuissa huomioitu, että vain osaan toimipisteistä tulee oppaita sekä vaihtelevat määrät per toimipiste): Tyyppi Toimipisteitä Oppaita/toimipiste keskimäärin Oppaita yhteensä Terveyskeskus Sairaala Apteekki Lisäksi oppaiden tilausmahdollisuus tarjotaan fysioterapiatoimipisteille ja yksityisille terveydenhuollon toimipisteille: Tyyppi Toimipisteitä Oppaita/toimipiste keskimäärin Oppaita yhteensä Fysioterapia Lääkärin vastaanotto Työterveyshuolto Opas tulee saataville myös muille järjestöille, erityisesti tule-järjestöille. Opasta jaetaan myös omissa luentotilaisuuksissamme sekä tule-järjestöjen yhteistilaisuuksissa. 5

6 Yhteensä suomenkielistä opasta painetaan kappaletta ja ruotsinkielistä kappaletta, joilla katetaan tarve useammaksi vuodeksi. Oppaalla on jatkuvaa käyttöä, eivätkä tiedot vanhene ainakaan lähitulevaisuudessa, sillä tietosisältö on luotu syksyllä 2012 päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Niinpä oppaan ensipainoksesta kannattaa tehdä riittävän suuri. Oppaan painatuksessa lisäkappaleiden kustannus on huomattavasti pienempi kuin uusintapainoksen kappalekustannus. Oppaan tiedoille tulee ensimmäinen päivitystarve siinä vaiheessa, kun nivelrikon KH-suositusta aikanaan päivitetään, todennäköisesti aikaisintaan vuonna Oppaalle tehdään jakelua varten yksinkertainen laatikko, jonka avulla oppaat pysyvät siistimmin ja varmemmin tarjolla terveyspalvelujen käyttäjille. Oppaiden loppuessa toimipisteeltä jää laatikko muistuttamaan lisätilaustarpeesta. Laatikon pohjalle tulee tilausohjeet, jotka paljastuvat viimeisen oppaan mentyä. Postituskulut tulevat edullisimmaksi 40 kappaleen laatikoissa. Jakelulaatikkoa voidaan sellaisenaan käyttää myös postituspakkauksena, jolloin säästetään pakkaushinta ja työvaihekuluja. Oppaan pääjakelun ja varastoinnin hoitaa postitusyritys, joiden alustavaa kilpailutusta täydennetään vielä projektin alussa. 6

7 Projektin lopputulos Projektin päätyttyä on yleisesti saatavilla kattava, nivelrikon oireiden tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn perusteet sisältävä, itsehoitoon kannustava opas, joka on miljoonan nivelrikkoisen saatavilla lähes kaikissa maan terveydenhuollon toimipisteissä ja apteekeissa sekä internetversiona, joka on linkitetty merkittävimpiin terveysportaaleihin. Opas tulee olemaan veloituksessa saatavilla edellä mainittujen paikkojen lisäksi muille järjestöille, erityisesti tule-järjestöille. Oppaan jakelua varten luotu terveydenhuollon yhteystietorekisteri tulee myös muuhun yhdistyksen ja kansanterveyden tavoitteita hyödyntävään käyttöön. Opasta postitetaan myös projektin jälkeen Nivelyhdistyksen omana toimintana ja omalla kustannuksella terveydenhuollon yksiköihin. Oppaan rakenne on sellainen, että sen päivitys tulee olemaan helppoa. Päivitystarvetta tulee oletettavasti ensimmäisen kerran silloin, kun Polven ja lonkan nivelrikon Käypä hoito -suosituksesta julkistetaan uusi versio (todennäköisesti vuonna 2015). Internetversiota voidaan päivittää myös nopeammalla tahdilla joustavasti, jos tarvetta ilmenee. 7

8 Projektin tulosten merkitys kansantaloudelle Erityisesti varhaisvaiheen nivelrikossa on oleellista saada oikeaa, itsehoitoon kannustavaa materiaalia. Ajoissa aloitetulla, omatoimisuuteen perustuvalla hoidolla on saavutettavissa merkittävää etua sairastavan työ- ja toimintakyvylle. Myös yhteiskunnalle tulee merkittäviä säästöjä sekä suorissa että etenkin epäsuorissa nivelrikon aiheuttamissa kustannuksissa. Asian valaisemiseksi voidaan tehdä tämä, hyvin varovaisiin arvioihin perustuva laskelma yhden kulutyypin osalta: Varovaisesti voidaan arvioida 10 % nivelrikkoisista olevan työikäisiä. Jos painettu nivelrikko-opas ja internetsivut tavoittavat ihmistä (todellinen määrä lienee useampi sata tuhatta ihmistä), on heistä työikäistä. Jos edes yksi promille heistä pystyy ohjeiden avulla pysymään edes yhden vuoden pidempään töissä, saadaan 20 työvuotta lisää yhteiskunnalle. Yhden työvuoden merkitys kansantaloudelle on noin euroa, joten tämä varovainen arvio tuottaisi yhteiskunnalle euron säästöt. Lisääntyneiden työvuosien lisäksi saadaan säästöjä muun muassa lisääntyneestä nivelrikkoa sairastavien toimintakyvystä sekä vähentyneistä lääke- ja sairaanhoitokuluista. 8

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Sairaalaesittely. Lääkärini määräsi minulle kuukautiskipuun Ketesseä. Toimintakyvyn säilyessä voin jatkaa työpäiviäni.

Terveyspalvelut. Sairaalaesittely. Lääkärini määräsi minulle kuukautiskipuun Ketesseä. Toimintakyvyn säilyessä voin jatkaa työpäiviäni. Terveyspalvelut Terveyspalvelut nro 2 NO 1 maaliskuu 2011 Jussi Merikallio: Terveydenhuoltolaista aineksia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation syventämiseen s. 7 Sairaalaesittely

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Selviytymistä vai suorituskykyä?

Selviytymistä vai suorituskykyä? Selviytymistä vai suorituskykyä? I ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.2013 No 12 Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta Yhteenveto seminaarista

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Hankkeen tausta... 3 Keskeiset tavoitteet... 3 Resurssit... 4 Menetelmät...4 Tärkeimmät tuotokset... 5 Kyselyn kooste... 5 Nivelluennot...

Lisätiedot

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy MUUTTUVA APTEEKKIEN ROOLI SIVU 14 ETÄFARMASIA SIVU 16 PROVIISORIT MÄÄRÄÄVÄT LÄÄKKEITÄ SIVU 20 FARMAKOGENETIIKKA SIVU 22 APTEEKIN KIRJANPITO SIVU 28 SÄÄNTÖUUDISTUS SIVU 34 YHDISTYMISKYSELYN TULOKSET SIVU

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot