EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004"

Transkriptio

1 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

2 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004

3 ISBN (nid) ISBN X (pdf) ISSN

4 LUKIJALLE Tietoturvaohjeen alussa todetaan, että eduskunnan toiminta on pääasiassa tiedon käsittelyä ja että eduskunta on hyvin riippuvainen tiedoista ja tietotekniikasta. Tämä riippuvuus lisääntyy tulevaisuudessa ja tietotekniikka nivoutuu yhä syvemmälle eduskunnan työprosesseihin. Tietoturvallisuus liittyy jokaisen päivittäiseen työhön. Tiedot on turvattava. Tietoturvaohje antaa ohjeita tietojen, järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen suojaamiseen. Ohje sisältää periaatteellisten ja lainsäädännöllisten kysymysten lisäksi myös tietojen käsittelyyn liittyviä menettelytapaohjeita. Vastaavasti on laadittu ohje sähköpostin käyttöön. Sähköposti on tänä päivänä merkittävä viestintäväline, mutta kuitenkaan sen käytöstä ei ole annettu riittävän tarkkoja yhteisiä pelisääntöjä. Sähköpostin käyttöön liittyvän lainsäädännön lisäksi ohje sisältää päivittäiseen työhön liittyviä, hyvinkin konkreettisia neuvoja ja määräyksiä. Jokaisen eduskunnassa toimivan kannattaa jo oman etunsakin tähden tutustua näihin molempiin ohjeisiin. Tietohallintopäällikkö Olli Mustajärvi

5 SISÄLLYSLUETTELO EDUSKUNNAN TIETOTURVAOHJE...7 TIIVISTELMÄ...8 ESIPUHE...9 JOHDANTO TIETOTURVALLISUUS Tietoturvallisuuden käsite Tiedon omistaja Tietoturvallisuuden uhat TIEDON JULKISUUS JA SALASSAPITO Lainsäädäntötyö Täysistunto Valiokuntien kokousten ja niissä käsiteltävien asioiden julkisuus Asiakirjojen julkisuus ja salassapito Hallintotoiminta Julkisuuden ala Salassapito TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELY Käsittelyä koskeva normipohja Eduskunnassa sovellettava asiakirjojen käsittelyluokitus Tietoaineistoja koskevien pyyntöjen käsittely Vastuu tietoturvallisuudesta TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TURVALLISUUSKYSYMYKSET Tietotekniikan käyttöön liittyvät turvallisuuden perusasiat Internetin käyttö Etäkäyttö Eduskunnassa toimivat ulkopuoliset Seuraamukset tietoturvarikkomuksista TIETOTURVA-ASIOIDEN HOITAMINEN...28 LIITTEET Liite 1 Esimerkkejä tietojen sijoittamisesta käsittelyluokkiin...29 Liite 2 Luokituksen merkitseminen...30 Liite 3 Suullinen viestintä...30 Liite 4 Tiedon käsittely elektronisissa viestintäjärjestelmissä...31 Liite 5 Paperiasiakirjojen, piirustusten, mikrofilmien yms. käsittely...31 Liite 6 Tiedon käsittely elektronisessa muodossa...33

6 EDUSKUNNAN SÄHKÖPOSTIOHJE...35 TIIVISTELMÄ...36 ESIPUHE...37 JOHDANTO...38 Tausta...38 Lähtökohdat sähköpostin käytölle...38 Terminologia EDUSKUNNAN SISÄINEN VIESTINTÄ ULKOINEN VIESTINTÄ Virallinen asiointi ministeriöiden kanssa Kansalaisen sähköpostiasiointi eduskunnan kanssa SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYN PERIAATTEET Sähköpostiosoitteet ja niiden julkaiseminen Käyttäjätunnukset ja salasanat Virallisen sähköpostin käsittely Yksityisen sähköpostin käsittely Väärään osoitteeseen saapunut sähköposti Menettely sähköpostin käyttäjän väliaikaisen/ määräaikaisen poissaolon aikana Menettely henkilön kuoltua Sähköpostin edelleenlähetys Sähköpostilaatikkojen siivous Jakelulistojen käyttäminen Sähköpostin allekirjoitus SÄHKÖPOSTI JA TIETOTURVALLISUUS YLLÄPIDON VAATIMUKSET JA KEINOT Sähköpostiviestien ja niiden liitetiedostojen rajoittaminen Roskaposti Sähköpostin ja tietoverkon käytön valvonta Sähköpostin ja tietoverkon käytöstä muodostuvien lokitietojen kerääminen ja säilyttäminen Ylläpitohenkilökunnan vastuu LAINSÄÄDÄNTÖ INTERNETIN KÄYTÖSTAVAT ELI NETIKETTI LÄHTEET...51 LIITE...52 Sähköpostin käyttöön liittyvä lainsäädäntö...52

7 Eduskunnan tietoturvaohje EDUSKUNNAN TIETOTURVAOHJE Kansliatoimikunnan hyväksymä EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/ (59)

8 Eduskunnan tietoturvaohje TIIVISTELMÄ Hyvä tietää ja muistaa! Jokainen tiedon käyttäjä on vastuussa tietoturvallisuudesta Tietoturvallisuudella varmistetaan myös julkisen tiedon oikeellisuus, ajantasaisuus ja käytettävyys Älä luovuta käyttäjätunnustasi ja salasanaasi muiden käyttöön Älä kirjoita salasanaasi muistiin Älä käytä helposti arvattavaa salasanaa, kuten puolison tai lapsen nimeä Tallenna tärkeät tiedot kotihakemistoosi H:-asemalle Vältä tarpeettomia paperikopioita Internetissä oleva tieto ei aina ole oikeata varmistu tiedon oikeellisuudesta Internetissä oleva tieto on tekijänoikeuksilla suojattua varmistu että tietoa saa käyttää Internetiä käyttävästä jää aina tieto käytettyjen sivustojen lokitiedostoihin Sähköpostin käsittelystä on annettu oma ohje, minkä lisäksi tietoa käsiteltäessä on otettava huomioon muut mahdolliset erityisohjeet 8 (59)

9 Eduskunnan tietoturvaohje ESIPUHE Eduskunnan hallintojohtaja asetti 22 päivänä huhtikuuta 2004 työryhmän laatimaan ehdotuksen eduskunnan tietoturvallisuusohjeeksi. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin eduskunnan apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen ja jäseniksi valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, valiokuntaneuvos Risto Eerola, tietohallintopäällikkö Juha Suomalainen ja atk-päällikkö Kari T. Sipilä. Sipilä on ollut eduskunnan palveluksessa toukokuun loppuun 2003 mutta on tämän jälkeenkin osallistunut työryhmän työhön. Eerola ja Sipilä ovat toimineet työryhmän sihteereinä. Työryhmän tuli tehdä ehdotuksensa 30 päivään kesäkuuta 2004 mennessä. Toimeksiantonsa toteuttamiseksi työryhmä on tarkastellut tietoturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä lainsäädäntötyön että eduskunnan hallintotoiminnan näkökulmasta. Tässä tarkastelussa on otettu huomioon sekä tietohallinnon tarpeet että voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuvat vaatimukset. Työryhmä on työnsä aikana kiinnittänyt huomiota siihen, että julkisuuslainsäädännön soveltaminen eduskunnan kansliatoimikunnan toimintaan ei nykyisellään perustu lain nimenomaiseen säännökseen vaan on perustuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perustelumaininnan varassa. Oikeudellista tilaa ei tältä osin voi työryhmän mielestä pitää tyydyttävänä. Tämän lisäksi työryhmä esittää harkittavaksi, olisiko eduskunnan tiedotustoimintaa varten tarpeen laatia ohjeistus, joka osaltaan täydentäisi nyt annettavaksi ehdotettua ohjetta. Eduskunnan tietoturvaohjeen laatimistyöryhmä luovutti ehdotuksensa eduskunnan tietoturvaohjeeksi hallintojohtajalle 29 päivänä kesäkuuta Tämän jälkeen työryhmä on käsitellyt ehdotuksesta saamansa lausunnot ja kommentit sekä niiden perusteella tarpeellisissa kohdin muuttanut ehdotustaan. Kaikkia esitettyjä näkökohtia ei kuitenkaan ole voitu ottaa huomioon. Tämä johtuu siitä, että eduskunnan toimintojen ja asiakirjojen julkisuutta koskeva normipohja jossain määrin poikkeaa siitä, jota sovelletaan valtioneuvostoon ja sen alaiseen valtionhallintoon. Työryhmä on todennut, että eduskunnassa tulisi harkita erillisen, hyvää tiedonhallintatapaa koskevan ohjeen laatimista. Helsingissä Työryhmän puolesta Jarmo Vuorinen puheenjohtaja 9 (59)

10 Eduskunnan tietoturvaohje JOHDANTO Eduskunnan toiminta on pääasiassa tiedon käsittelyä. Eduskunta on siten hyvin riippuvainen tiedoista ja tietotekniikasta. On arvioitavissa, että tulevaisuudessa tämä riippuvuus vain lisääntyy. Tietoyhteiskunnan kehittyminen lisää käsiteltävän tiedon määrää. Tietoturvallisuuden keskeinen tavoite on varmistaa tiedon käsittelyn toimivuus ja tiedon hallinnointi sekä toiminnan jatkuminen kaikissa oloissa. Eduskunnassa käsiteltävä tieto on valtaosaltaan julkista. Myös julkinen tieto on kuitenkin turvattava. On oleellista taata tiedon oikeellisuus, ajantasaisuus ja saatavuus. Tietoturvallisuudella taataan tiedon hyvä laatu ja käytettävyys. Asioiden käsittelyn ja asiakirjojen julkisuuden osalta eduskuntaa koskee osittain eri sääntely kuin valtioneuvostoa ja sen alaista valtionhallintoa. Tämän vuoksi myöskään valtionhallintoa koskeva ohjeistus ei ole sellaisenaan sovellettavissa eduskuntaan, vaan eduskunnan toimintaa varten on ollut tarpeen laatia erillinen ohje. Tällä ohjeella, erityisesti sen 3. ja 4. jaksossa, vahvistetaan menettelytavat, joita noudatetaan tehtävien hoidon yhteydessä saatujen tietojen sekä asiakirjojen ja muiden tallenteiden käsittelyssä niiden teknisestä esittämistavasta riippumatta. Ohje koskee kansanedustajia ja heidän avustajiaan, eduskunnan virkamiehiä ja työntekijöitä sekä kaikkia muitakin eduskunnassa työskenteleviä eduskunnan tietojärjestelmiä käyttäviä henkilöitä. Ohjeeseen sisältyy kuusi liitettä. Sähköpostin käsittelystä eduskunnassa on erillinen ohje. 10 (59)

11 Eduskunnan tietoturvaohje 1 TIETOTURVALLISUUS 1.1 Tietoturvallisuuden käsite Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen suojaamista hallinnollisilla, teknisillä ja kunkin käyttäjän omilla toimenpiteillä. Tietoa turvataan tahallisesta, tuottamuksellisesta ja tuottamuksesta riippumattomasta toiminnasta aiheutuvilta uhilta. Tässä ohjeessa tiedolla tarkoitetaan eri muodoissa käsiteltävää, tallennettavaa tai siirrettävää tietoa. Tieto on tyypillisesti asiakirjan muodossa, mutta myös ääni- ja kuvatallenteet, tietokannat ja muut vastaavat kuuluvat ohjeen piiriin. Tietoturvallisuudesta on huolehdittava kaikissa tiedon käsittelyvaiheissa, joita ovat mm. tiedon luominen, käyttäminen, muuttaminen, tallentaminen, siirtäminen, jakelu, kopioiminen, arkistointi ja tuhoaminen. Tietoturvallisuus koskee sekä julkista että salaista tietoa. Tietoturvallisuuden tavoitteena on taata tiedon oikeellisuus ja käytettävyys. Eduskunnan kannalta juuri tiedon oikeellisuus ja käytettävyys ovat oleellisia asioita, koska suuri osa eduskunnassa käsiteltävästä tiedosta liittyy lainsäädäntöön. Oikeellisuuden ja käytettävyyden ohella asianmukaisen tietoturvallisuuden soveltaminen takaa myös salassapidon toteutumisen silloin, kun sitä tarvitaan. Tässä ohjeessa tietoturvallisuuden katsotaan sisältävän seuraavat perusasiat: Käytettävyys Eheys Todentaminen Kiistämättömyys Luottamuksellisuus Käytettävyys Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tieto on sitä tarvitsevan ja siihen oikeutetun käytettävissä aina, tarvittaessa myös poikkeusoloissa. Lisäksi on taattava, ettei tieto tuhoudu minkään ulkopuolisen toiminnan seurauksena. On tärkeätä, että kansalaisilla on halutessaan mahdollisuus saada julkinen tieto käyttöönsä. 11 (59)

12 Eduskunnan tietoturvaohje Eheys Eheydellä tarkoitetaan sitä, että tiedon sisältö on aina käytettäessä oikea ja ajantasainen ja että se on suojattu asiattomilta muutoksilta. Eheysvaatimus on eduskunnalle keskeinen. Todentaminen ja kiistämättömyys Todentamisella tarkoitetaan sitä, että tietoa käyttävä tai tuottava osapuoli voidaan tarvittaessa pystyä tunnistamaan. Kiistämättömyydellä tarkoitetaan sitä, että myös jälkikäteen voidaan tarvittaessa todistaa, kuka tietoa on käyttänyt tai muuttanut. Tämä koskee myös julkista tietoa. Luottamuksellisuus Luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että tiedot ovat vain tietoon oikeutettujen käytettävissä. Julkisen tiedon osalta luottamuksellisuus tarkoittaa, että tieto on tarvittaessa kaikkien käytettävissä. 1.2 Tiedon omistaja Tietoturvallisuuteen liittyy oleellisesti tiedon omistaja -käsite. Tyypillisesti tiedon tuottaja tai sen tuottanut organisaatio on tiedon omistaja. Omistajalla on vastuu tiedosta, ja hän määrää tiedon käyttämisestä. Tiedon omistaja määrittelee tiedolle käsittelyluokan. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta muuttaa määrittelyä (ks. kuit. jaksot ja 3.4). Määrittely koskee tyypillisesti tiedon luottamuksellisuutta, mutta tarvittaessa myös muita turvallisuuden perusasioita. On hyvä muistaa, että kukin henkilö on omien tietojensa omistaja ja vastaa niistä viime kädessä itse. Tietoturvallisuus ja noudatettavat menettelytavat perustuvat voimassa oleviin säädöksiin sekä tähän ohjeeseen ja muihin sisäisiin ohjeisiin. Tietoturvallisuuteen kuuluvat automaattisen tietojenkäsittelyn lisäksi myös muut tiedon käsittelytavat sekä toimitilojen turvallisuus. Toimitilojen turvallisuudella huolehditaan tilojen asianmukaisesta kunnosta sekä siitä, että ne vastaavat tietojen säilyttämisen ja käytön edellyttämiä vaatimuksia. Erityisesti tämä koskee arkistoja, tietokonesaleja ja tietoliikenneristikytkentöjä. Kaikki tietoturvallisuus nojaa viime kädessä toimitilojen turvallisuuteen. Ne tukevat toisiaan ja niiden on oltava keskenään samalla tasolla. 1.3 Tietoturvallisuuden uhat Tietoturvallisuuden keskeinen uhka on tiedon oikeudeton käyttö. Oikeudettomalla käytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa tietoon pääsee käsiksi henkilö, jolla ei ole oikeutta tietoon, tai jossa tietoon oikeutettu käyttää tietoa tavalla, johon hänellä ei ole oikeutta. 12 (59)

13 Eduskunnan tietoturvaohje Oikeudettoman käytön riskiä lisää tiedon huolimaton suojaaminen tai tiedon väärä turvallisuusluokittelu. Tiedon suojaaminen on erityisen tärkeätä, jos tietoa siirretään tai esitetään Internetissä. Internetissä on mahdollista joutua oikeudettoman käytön kohteeksi ilman, että tiedetään, kuka tietoa on väärin käyttänyt. Erityisesti tämä koskee Internet-sivustoja. Tyypillinen Internetin aiheuttama uhka on tiedon muuttaminen ilman muuttamisoikeutta. Tietovälineen (mm. tuloste, CD-rom, disketti, muistikortti) tai tietojenkäsittelylaitteen (mm. kannettava laite tai kämmentietokone, matkapuhelin) hukkaaminen aiheuttaa aina uhan niissä oleville tiedoille. Hukattu tietoväline tai laite voi joutua sellaisiin käsiin, joissa niissä olevaa tietoa käytetään väärin. Mutta on huomattava, että hukkaamiseen liittyy aina tiedon häviäminen määräajaksi tai pysyvästi. Yleensä tietovälineelle tai tietojenkäsittelylaitteeseen tallennettu tieto on merkittävästi arvokkaampaa kuin itse väline tai laite. Tietovälineen tai tietojenkäsittelylaitteen joutuminen varkauden kohteeksi aiheuttaa ison tietoriskin. Mikäli varkaus on tehty vain laitteiden arvon takia, niissä olevat tiedot menetetään erittäin todennäköisesti. Mikäli kyseessä on tietojen takia tehty varkaus, niiden väärinkäyttö on erittäin todennäköistä. Tiedon muuttuminen tai tuhoaminen voi tapahtua myös välillisesti. Erilaiset tietokonevirukset ovat tällöin keskeinen uhka. Virukset voivat tehdä tuhoa itse tai ne voivat saattaa tietojärjestelmän alttiiksi oikeudettomalle käytölle. Virustartunnan riski on suuri Internetiä käytettäessä, mutta virus voi tulla myös tietovälineen tai sähköpostin välityksellä. 13 (59)

14 Eduskunnan tietoturvaohje 2 TIEDON JULKISUUS JA SALASSAPITO 2.1 Lainsäädäntötyö Täysistunto Eduskunnan toiminnan julkisuudesta säädetään perustuslain 50 :ssä. Sen mukaan eduskunnan täysistunnot ovat julkisia, jollei eduskunta jonkin asian osalta erityisen painavasta syystä toisin päätä. Eduskunta voi tarvittaessa päättää myös suljettujen täysistuntojen asiakirjojen julkisuudesta. Eduskunnan työjärjestyksen 69 ja 70 :ssä säädetään täysistunnon pöytäkirjasta ja päätöspöytäkirjasta. Pöytäkirja on julkinen, kun eduskunnan pääsihteeri on sen allekirjoittanut ja puhemiehistö tarkistanut. Päätöspöytäkirja tulee puolestaan julkiseksi eduskunnan pääsihteerin allekirjoitettua sen. Valtiopäiväasiakirjojen julkaisemisesta säädetään eduskunnan työjärjestyksen 71 :ssä Valiokuntien kokousten ja niissä käsiteltävien asioiden julkisuus Valiokuntien kokoukset eivät pääsääntöisesti ole julkisia. Valiokunta voi kuitenkin määrätä kokouksensa julkiseksi siltä osin kuin se hankkii tietoja asian käsittelyä varten. Nämä säännökset koskevat sekä asiaa valmistelevasti käsittelevää valiokuntaa että lausunnon antavaa valiokuntaa. Asia tulee asianomaisessa valiokunnassa julkiseksi, kun se on siellä loppuun käsitelty, jollei esimerkiksi asiaa koskevasta vaiteliaisuus-päätöksestä muuta johdu. Perustuslain 50 :n 3 momentin mukaan valiokunnan jäsenten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota valiokunta katsoo välttämättömästä syystä asian erityisesti vaativan. Silloin kun valiokunnassa käsitellään Suomen kansainvälisiä suhteita tai Euroopan unionin asioita, valiokunnan jäsenten on kuitenkin noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota suuri valiokunta tai ulkoasiainvaliokunta valtioneuvostoa kuultuaan on katsonut asian laadun vaativan Asiakirjojen julkisuus ja salassapito Valiokunnan asiakirjojen julkisuudesta säädetään eduskunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnä olleet jäsenet ja kuullut asiantuntijat sekä tehdyt ehdotukset ja päätökset äänestyksineen. Valiokunnan pöytäkirja tulee julkiseksi, kun sihteeri on varmentanut sen. Asian käsittelyasiakirjat eli valiokunnan valmistamat ja asian käsittelyä varten saamat asiakirjat, kuten valiokunnalle jätetyt kirjalliset asiantuntijalausunnot, tulevat puolestaan julkisiksi, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty. Sellaisella eduskuntaryhmällä, joka ei ole 14 (59)

15 Eduskunnan tietoturvaohje edustettuna valiokunnassa tai sen jaostossa, on oikeus saada jäljennös vielä keskeneräisen asian käsittelyasiakirjoista, jos ne eivät ole salaisia. Asiakirjojen salassapidon perusteista säädetään eduskunnan työjärjestyksessä. Asiakirja on salassa pidettävä, jos: tiedon antaminen siitä aiheuttaisi merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai pääoma- ja rahoitusmarkkinoille tai asiakirja sisältää tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta taikka henkilön terveydentilasta tai hänen taloudellisesta asemastaan. Viimeksi mainittuun salassapitoperusteeseen liittyy ns. vahinkoedellytyslauseke, jonka mukaan salassapito tulee kyseeseen vain, jos tietojen antaminen asiakirjasta aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa. Tällainenkin haitta tai vahinko voi kuitenkin syrjäytyä, jos huomattava yhteiskunnallinen tarve vaatii asiakirjan julkisuutta. Valiokunta voi myös edellä mainittuihin syihin rinnastettavista välttämättömistä syistä päättää, että jokin asiakirja on salainen. Eduskuntatyön julkisen luonteen vuoksi tällainen yksittäispäätökseen perustuva salassapito voi kuitenkin olla vain toissijaista ja poikkeuksellista. Oman ryhmänsä salassa pidettäviä asiakirjoja muodostavat sellaiset asiakirjat, jotka kuuluvat perustuslain 50 :n 3 momentin nojalla päätetyn vaiteliaisuuden piiriin. Valiokunnan asiakirjojen salassapitoajan suhteen noudatetaan soveltuvin osin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki). Salassapitoaika on tällöin pääsääntöisesti 25 vuotta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Valiokunta voi kuitenkin päättää myös lyhyemmästä salassapitoajasta. Salassapitoaikaa voidaan julkisuuslain mukaan jatkaa, jos on ilmeistä, että asiakirjan tuleminen julkiseksi aiheuttaisi määräajan päätyttyäkin merkittävää haittaa niille eduille, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lainsäädäntötyöhön osallistuviin valiokuntien virkamiehiin sovelletaan valiokuntia koskevia säännöksiä asiakirjojen ja niiden sisältämien tietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä vaitiolovelvollisuudesta. Perustuslakiehdotuksen perustelujen mukaan eduskunnan muut toimielimet noudattavat toiminnassaan soveltuvin osin valiokuntia koskevia säännöksiä. Tämä koskee esimerkiksi puhemiesneuvostoa. 15 (59)

16 Eduskunnan tietoturvaohje 2.2 Hallintotoiminta Julkisuuden ala Julkisuuslain mukaan siinä tarkoitettuna viranomaisena pidetään myös eduskunnan virastoja eli eduskunnan kansliaa, valtiontilintarkastajien kansliaa, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa sekä eduskunnan yhteydessä olevaa valtiontalouden tarkastusvirastoa. Näin ollen eduskunnan hallinnossa noudatetaan soveltuvin osin samoja julkisuussäännöksiä kuin valtion hallinnossa muutoinkin. Vaikka julkisuuslaki ei ole suoraan sovellettavissa eduskunnan kansliatoimikunnan toimintaan, perustuslakiehdotuksen perusteluissa on katsottu, että sen osalta kuitenkin noudatetaan soveltuvin osin samoja julkisuutta koskevia periaatteita kuin yleensä valtion hallinnossa. Eduskunnan hallintotoimintaan sovelletaan esimerkiksi julkisuuslain yleissäännöksiä asiakirjan julkiseksi tulemisesta, oikeudesta saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta, salassapitovelvollisuudesta ja viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta samoin kuin viranomaisen velvollisuudesta edistää julkisuuslain tarkoituksen toteutumista. Julkisuuslaissa tarkoitettuna viranomaisen asiakirjana pidetään viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Julkisuuslaki kattaa myös ostopalveluiden käytön. Tämän vuoksi viranomaisen laatimana asiakirjana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten. Julkisuuslaissa tarkoitettuna viranomaisen asiakirjana ei pääsääntöisesti pidetä viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittuja asiakirjoja. Julkisuuslain piiriin nämä asiakirjat kuuluvat vain, jos ne sisältävät sellaisia tietoja, että asiakirjat on arkistolainsäädännön mukaan liitettävä arkistoon. Viranomaisen asiakirjana ei julkisuuslain mukaan pidetä myöskään sellaisia viranomaisen palveluksessa olevan tai viranomaisen toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpanoja, joita laatija ei vielä ole antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten. Julkisuuslain soveltamisalaan kuuluvasta asiakirjasta on siis kyse vasta siinä vaiheessa, kun asiakirja on virkamiehen kannalta valmis ja hän on siirtänyt sen asiasta päättävälle tai asiaa muutoin käsittelevälle taholle. Tällaista siirtämistä ei vielä tarkoita se, että asiakirja esitetään esimiehelle tai muulle taholle ohjauksen tai kommenttien saamiseksi. Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tulon ajankohdasta on yksityiskohtaiset säännökset julkisuuslain 6 :ssä. Tämä säännös on kuitenkin 16 (59)

17 Eduskunnan tietoturvaohje toissijainen suhteessa salassapitosäännöksiin eli asiakirja tulee tällöin julkiseksi vain siltä osin kuin se ei jäljempänä esitettävien säännösten mukaisesti ole salassa pidettävä. Tyypillisimpien asiakirjojen osalta julkiseksi tulohetki on seuraava: Diaariin ja muuhun luetteloon tehty merkintä on julkinen, kun se on tehty. Viranomaisen tarjous-, selvitys- ja lausuntopyyntö sekä esitys, ehdotus, aloite, ilmoitus ja hakemus liiteasiakirjoineen tulevat julkisiksi, kun ne on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; tarjouksen täydennyspyyntö samoin kuin esimerkiksi tarjousasiakirjan käsittelyä varten laaditut selvitykset tulevat kuitenkin julkisiksi vasta, kun sopimus asiassa on tehty. Viranomaisen laatima tutkimus ja tilasto taikka niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja, perusteita ja vaikutuksia kuvaava, itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys, silloinkin kun se liittyy muutoin keskeneräiseen asiaan, tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viranomaisen pöytäkirja tulee julkiseksi, kun se tarkastuksen jälkeen on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu, jollei sitä ole laadittu asian valmistelemiseksi (esim. toimikuntien pöytäkirjat) tai viranomaisen sisäistä työskentelyä varten. Viranomaisen päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut asiakirjat tulevat pääsäännön mukaan julkisiksi, kun ne on allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu. Komiteanmietintö, selvitys tai muu yleiseen jakeluun tarkoitettu asiakirja tulee edellä esitetystä poiketen julkiseksi, kun se on viranomaisen hallussa jakelua varten eli painettuna tai muutoin monistettuna. Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muutoin sen toimialaan tai tehtävään kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee pääsäännön mukaan julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaisen palveluksessa olevan lähettämät matkalaskut sekä viranomaiselle annetut viranhakuasiakirjat. Tällaiset asiakirjat voivat sisältää myös salassa pidettäviä osia. Lisäksi julkisuuslain 7 :ään sisältyy julkiseksi tuloa koskevia erityissäännöksiä esimerkiksi tarjouskilpailujen osalta Salassapito Salassapidolla on kaksi eri ulottuvuutta: velvollisuus pitää asiakirja salassa ja salassa pidettävää tietoa koskeva vaitiolovelvollisuus. 17 (59)

18 Eduskunnan tietoturvaohje Asiakirjan salassapitovelvollisuus sisältää kiellon näyttää salainen asiakirja tai antaa siitä kopio. Perusteista, joilla viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, säädetään julkisuuslain 24 :ssä. Vaitiolovelvollisuus koskee virkamiehen käyttäytymistä. Se merkitsee kieltoa ilmaista salassa pidettävää tietoa riippumatta siitä, onko tieto tallennettu vai ei. Vaitiolovelvollisuuden alainen tieto voi olla peräisin asiakirjasta tai se voi olla saatu suullisesti. Vaitiolovelvollisuus on siis asialliselta soveltamisalaltaan asiakirjan salassapitovelvollisuutta laajempi. Viranomaisen palveluksessa oleva ei julkisuuslain mukaan saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty salassapitovelvollisuus. Nimenomaisen lain säännöksen mukaan vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt. Vaitiolovelvollisuus ei siis ole sidottu palvelussuhteen kestoon. Vaitiolovelvollisuus ei rajoitu vain virkasuhteessa oleviin, vaan se koskee myös työsuhteessa olevia. Julkisuuslain mukaan vaitiolovelvollisuus koskee lisäksi myös harjoittelijoita ja muita viranomaisessa tosiasiallisesti toimivia. Myös toimeksiantosuhde, esimerkiksi ostopalvelusopimus, on sellainen peruste, joka laajentaa vaitiolovelvollisuuden viranomaisen ulkopuolisiin henkilöihin. Tällöin vaitiolovelvollisuus koskee niitä salassa pidettäviä tietoja, jotka viranomainen on toimeksisaajalle antanut. Vaitiolovelvollisuus koskee samoin perustein myös toimeksiantotehtävää hoitavan palveluksessa olevia. Salassapitovelvollisuuteen liittyy myös hyväksikäyttökielto. Hyväksikäyttökielto tarkoittaa, että vaitiolovelvollisuuden sitoma henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Hyväksikäyttökielto jatkuu palvelus- tai toimeksiantosuhteen päätyttyäkin. Julkisuuslain 25 :n mukaan asiakirjaan on aina tehtävä salassapitomerkintä, jos se annetaan asianosaiselle ja jos se on salassa pidettävä toisen asianosaisen tai yleisen edun vuoksi. Salassapitomerkintä voidaan tehdä muihinkin salassa pidettäviin asiakirjoihin. Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu. Jos salassapito perustuu säännökseen, jossa on ns. vahinkoedellytyslauseke, merkintä voidaan tehdä kuitenkin niin, että siitä ilmenee vain se säännös, johon salassapito perustuu. Salassapitomerkinnän tekemisellä ei kuitenkaan ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia, joten tietoa asiakirjasta ei voida kieltäytyä antamasta pelkästään sillä perusteella, että asiakirjaan on tehty salassapitomerkintä. Salassapito on kussakin yksittäistapauksessa ratkaistava erikseen julkisuuslakia soveltaen. 18 (59)

19 Eduskunnan tietoturvaohje Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa julkisuuslain mukaan antaa tiedon kyseisessä laissa säädetyin perustein. Jos vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos tämä on mahdollista tehdä niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta on siis poikkeus, joka edellyttää laissa olevaa perustetta. Julkisuuslain 26 :n mukaan tällaisia yleisiä poikkeusperusteita ovat nimenomainen lakitasoinen erityissäännös tai sen suostumus, jonka suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lisäksi esimerkiksi toisen taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka julkisuuslain 24 :n 1 momentin 32 kohdassa tarkoitetusta henkilön yksityiselämää koskevasta seikasta saa antaa tiedon, jos tieto on tarpeen yksityisen tai toisen viranomaisen laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi taikka tiedot antavan viranomaisen hoidettavaksi kuuluvan korvauksen tai muun vaatimuksen toteuttamiseksi. Viranomainen voi antaa salassa pidettäviä tietoja myös muun muassa sen toimeksiannosta tai muutoin sen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, jos se on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Julkisuuslaissa säädetään erikseen myös salassa pidettävien tietojen antamisesta toiselle viranomaiselle samoin kuin tällaisten tietojen antamisesta ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle. Lisäksi on huomattava, että asianosaisella, esimerkiksi hakijalla, on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin julkisuuslaissa säädetty useita poikkeuksia. 19 (59)

20 Eduskunnan tietoturvaohje 3 TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELY 3.1 Käsittelyä koskeva normipohja Tietoaineistojen käsittelyä eduskunnassa koskeva sääntely perustuu lainsäädäntötyön osalta pääasiassa eduskunnan työjärjestykseen ja hallintotoiminnan osalta julkisuuslakiin. Tämän lisäksi tietyn tyyppisten tietoaineistojen käsittelystä on voimassa erityissäännöksiä. Tällaisia säännöksiä sisältyy etenkin henkilötietolakiin (523/1999). Lain 2 luvussa on henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet ja 3 luvussa arkaluonteisen tiedon sekä henkilötunnuksen käsittelyä koskevat säännökset. Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaan sähköisen viestinnän, kuten puhelujen ja sähköpostiviestien, yhteydessä syntyvät tunnistamis- ja paikkatiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Tämän vuoksi ne kuuluvat vaitiolovelvollisuuden sekä hyväksikäyttökiellon piiriin. Tällaisten tietojen käsittelyoikeudesta säädetään erikseen mainitun lain 3 ja 4 luvussa. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki sisältää myös säännökset siitä, missä tapauksissa ja miten yhteisötilaajalla, esimerkiksi eduskunnalla, on oikeus puuttua sen viestintäverkkoa käyttävien henkilöiden viestintään tietoturvallisuuden toteuttamiseksi. Laista johtuvien käsittelysääntöjen lisäksi asiakirjojen käsittelyä voidaan säännellä tietoaineistojen käsittelyluokituksen avulla. Käsittelyluokitus liittyy hyvän tiedonhallintatavan edistämiseen, eikä käsittelyluokka voi sinänsä perustaa salassapitovelvollisuutta tai muutoin rajoittaa julkisuutta. Luokitus on kuitenkin otettava huomioon asiakirjaa käsiteltäessä, tallennettaessa ja hävitettäessä. 3.2 Eduskunnassa sovellettava asiakirjojen käsittelyluokitus Kaikki eduskunnassa käsiteltävät tiedot ja asiakirjat luokitellaan sisällön perusteella johonkin seuraavista käsittelyluokista: julkinen, sisäiseen käyttöön, salainen. Jos asiakirja ei ole julkinen, siihen on merkittävä käsittelyluokka. Julkisiin asiakirjoihin käsittelyluokkaa ei siis merkitä. Silloin kun käsitellään sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tallenteita, joiden lukumäärä on suuri ja joiden osalta luokittelukäytäntö on vakiintunut ja yleisesti tiedossa (esim. valiokuntien valmisteluasiakirjat), asiakirjaan ei tarvitse välttämättä erikseen merkitä sen käsittelyluokkaa tai jakelua. Muutoin tällaistenkin asiakirjojen käsittelyssä sovelletaan annettuja määräyksiä ja ohjeita. 20 (59)

Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu

Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu JHS 147 Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu Julkaistu: 28.11.2000 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisältö 1 TAUSTAA 1.1 Suosituksen tarkoitus 1.2 Asiakirjojen ja tietojen luokittelu

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 9. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä.

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä. 1 YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Verohallinto (toimeksiantaja) 2. Yhteyshenkilöt Hallintojohtaja Tarja Ojala, Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Toimistopäällikkö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.01.2014 23 1. YLEISTÄ Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka asiakirjana sisältää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, toimivallat,

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

6) tietojen käytettävyys, eheys ja laatu viranomaisen tehtävän hoidossa ja viranomaisten yhteistyössä;

6) tietojen käytettävyys, eheys ja laatu viranomaisen tehtävän hoidossa ja viranomaisten yhteistyössä; Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 12.11.1999/1030 Oikeusministerin esittelystä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkasopimus Virkavapaus Karenssiaika Säännökset joihin

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices Tietosuoja Esityksen sisältö Sääntely-ympäristö Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuoja Tietoturvallisuus Rikoslaki Muuta alaa koskeva sääntelyä Sääntely-ympäristö Perustuslaki Henkilötietolaki

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 30.06.2015 Dnro OKV/1873/1/2014 1/5 ASIA Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely KANTELU Kirjoituksessaan 1.11.2014 oikeuskanslerille A on kertonut pyytäneensä lapsiasiavaltuutetulle

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa 1 Tietosuoja ja hyvä tiedonhallintatapa 2 Henkilöstön palvelussuhdeasiat - viran-/toimenhakua koskevien tietojen käsittely ja säilytys Kuntarekrypäivä 9.10.2013, klo

Lisätiedot

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Tietoturvallisuus julkisessa hallinnossa Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Sisältö Tietoturva Keskeiset säädökset Tietoturva-asetus käsitteet yleiset tietoturvavaatimukset

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 http://kho.fi/paatokset/59732.htm Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88 KHO:2012:88 Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 06.09.2013 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisällysluettelo 1. Oikeus sukututkimusrekisterin perustamiseen 2. Mistä tiedot sukututkimukseen

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Yleistä hallinnollisesta tietoturvallisuudesta. Tukikoulutus joulukuu 2007 Tuija Lehtinen

Yleistä hallinnollisesta tietoturvallisuudesta. Tukikoulutus joulukuu 2007 Tuija Lehtinen Yleistä hallinnollisesta tietoturvallisuudesta Tukikoulutus joulukuu 2007 Tuija Lehtinen Tieto Tieto on suojattava kohde, jolla on tietty arvo organisaatiossa Tieto voi esiintyä monessa muodossa: painettuna

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Energiatodistusten laatijoiden keskustelu ja verkostoitumistilaisuus 10.3.2015 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö Tietojärjestelmä

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO 3.4.2015 Taustaa Lainsäädäntö edellyttää (esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa) palveluista vastuussa olevan valvomaan asiakas/potilastietojen käyttöä

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Tietojärjestelmien käyttösäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020 Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020 Sisällys Valtiontalouden tarkastusviraston tietoturvapolitiikka... 2 1 Johdanto... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Tarkastusviraston

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Lakimies Kaisa Heino Eksoten tietosuojavastaava 12.10.2011 Asiakastiedot osa

Lisätiedot