Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS"

Transkriptio

1 1/ Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä tavoitteita ovat opetuksen kehittämistyön tukeminen, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen yliopistoyhteisössä, yliopiston sisäiseen rahoitukseen vaikuttaminen ja opiskelijoiden oikeusturvasta huolehtiminen. TYY kantaa vastuuta koko yliopistoyhteisön kehityksestä sekä vaikuttaa kansallisen koulutusjärjestelmän kehittämiseen. TYY edistää edunvalvontansa tavoitteita Turun yliopiston kaikilla hallinnon tasoilla hallinnon opiskelijaedustajien kautta, sekä tekemällä yhteistyötä yliopiston johdon ja henkilökunnan sekä henkilöstön ammattijärjestöjen kanssa. TYY tukee hallinnon opiskelijaedustajien ja ainejärjestöjen edunvalvontatoimintaa tarjoamalla heille tiedotusta, koulutusta ja vertaistukea. Yliopistolain määrittelemä automaatiojäsenyys toimii opiskelijaedunvalvonnan kulmakivenä sekä pohjana laajemmalle opiskelijayhteisöllisyydelle KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Korkeakouluverkostoa on käsiteltävä kokonaisuutena. Duaalimalliin perustuvassa korkeakoulujärjestelmässä yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektoreilla tulee olla omat erilliset tehtävänsä. Yliopistojen ja koulutusalojen profilointi on tehtävä yhteistyössä yliopistojen välillä ja kuullen yliopistojen sisäisiä ryhmiä. Oppiaineiden ja tutkimuksen profiloinnissa on yliopistojen yhteistyöllä varmistettava, että opiskelijoille on tarjolla riittävän monipuolista opetusta tukemaan heidän uravalintojaan paikkakunnassa riippumatta. Korkeakoulujen laatua arvioidaan ja vertaillaan kattavin sekä monipuolisin mittarein tieteenalakohtaisesti. Korkeakoulujen asettamista yksinkertaiseen paremmuusjärjestykseen tulee välttää. Vertailun sijasta on panostettava korkeakoulujen

2 2/ kehittämiseen laadun arvioinnin perusteella, ja on huomioitava oppiaineiden erilainen profiloituminen eri yliopistoissa. Korkeakoulupolitiikkaa ei saa tehdä aluepolitiikan ehdoilla. Päällekkäistä koulutusta liian monessa korkeakouluyksikössä Suomessa tulee vähentää. Filiaaleilla ja emoyliopistolla tulee olla erilaiset profiilit ja koulutustehtävät. Korkealaatuinen ja kilpailukykyinen koulutus sekä toimivat opiskelun tukipalvelut on pystyttävä takaamaan myös pienemmissä yksiköissä. Kandidaatin- ja maisterintutkintojen välinen liikkuvuus on mahdollistettava. Kandidaatintutkinnon jälkeen on oltava mahdollista siirtyä suorittamaan ylempää tutkintoa toiseen oppiaineeseen yliopiston sisällä, yliopistojen välillä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Liikkuvuudessa tulee huomioida kansainvälisyyden suomat mahdollisuudet. Sopivia erillisvalinnan ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen keinoja on kehitettävä varmistamaan tutkintojen välinen liikkuvuus. Yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden sisäänottoa on vähennettävä maltillisesti. Vähennysten oltava suunnitelmallisia ja valtakunnallisia sekä perustuttava työvoimatarpeeseen ja koulutuksen kysyntään pitkällä aikavälillä. Perusrahoituksen tason tulee säilyä. Rahoituksen takaamisen ja sisäänoton maltillisen vähentämisen tulee näkyä parempana opiskelija-opettajasuhdelukuna. Väestön osaamis- ja sivistystasoa ei tule laskea, vaan nostaa. Tämä voidaan varmistaa parantamalla tutkintojen läpäisyä. Korkeakouluihin siirtymisen kannalta hakukohteiden vähentäminen entisestään ei ole tarkoituksenmukaista. Ylioppilastodistuksen painoarvoa tulisi maltillisesti lisätä päävalinnassa, mutta sisäänpääsy tulee kuitenkin taata myös pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeen suorittamisen erityisjärjestelyjen on oltava ala- ja yliopistokohtaisesti yhtenäisiä. Siirtymisen laaja-alaisempiin kandidaatintutkintoihin tulee olla perusteltavissa paremmalla työelämärelevanssilla tai koulutuksen sisällön kehittämisellä. Opiskelijavalinnan lähtökohdan tulee olla hakijoiden tasavertainen kohtelu ja soveltuvimpien hakijoiden valinta. Päävalinnan kiintiöt eivät saa vaarantaa hakijoiden tasavertaista kohtelua, vaan aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneilla ja opinto-oikeuden jo omaavilla hakijoilla on oltava yhtäläinen mahdollisuus korkeakoulutukseen kuin kiintiössä hakevilla. Myös erillisvalinnan kautta valittavien määrän on vastattava päävalintaan tehtyjä muutoksia. Erillisvalinnan käytäntöjen tulee olla yhtenäiset kansallisesti.

3 3/ Opinto-oikeus on myönnettävä suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Alemman korkeakoulututkinnon on annettava tieteelliset perusvalmiudet ja sen antamia työelämävalmiuksia tulee vahvistaa. Työelämään siirtymisen tutkintojen välillä ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen selkeästi alempaa tutkintoa myöhemmin tulee olla nykyistä mielekkäämpää. Yliopiston kansainvälistymistä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti ja yliopiston on huomioitava kansainvälistymisessä tarvittavat resurssit. Yliopiston henkilökunnan on koulutuksen avulla kyettävä vastaamaan yliopiston kansainvälistymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Yliopiston on varmistettava kansainvälisten opiskelijoiden tarvitsemien palveluiden kuten asumisen, terveydenhuollon, tuutoroinnin ja opinto-ohjauksen riittävät resurssit ja saavutettavuus. Palveluiden saavutettavuus tulee varmistaa hyvällä tiedotuksella. Avoimen yliopiston rooli yhteiskunnassa on tarjota yliopistotason opetusta laajalti sivistystarkoituksessa, ilman välitöntä yhteyttä tutkinto-opetukseen. Avoimen yliopiston ei tule toimia maksullisena, valintakoejärjestelmän kiertävänä väylänä tutkintoopintoihin. Avoimen yliopiston opetus ja tutkinto-opetuksen vastatessa toisiaan tulee sen olla maksutonta Turun yliopiston opiskelijoille. OPETUS Osaamisperusteisuus on välttämätön edellytys onnistuneelle korkeakouluopetukselle. Opintojaksojen, opintokokonaisuuksien, tutkintojen ja tutkinnon osien osaamistavoitteiden määrittely on perusedellytys opiskelijan osaamisen itseymmärrykselle, AHOT-menettelylle ja työelämätaitojen kartuttamiselle. Osaamistavoitteista tulee tiedottaa selkeästi. Opetusansiot on huomioitava opetuspainotteisten työsuhteiden täytöissä. Otettaessa uusia työntekijöitä opetustehtäviin heiltä tulee edellyttää yliopistopedagogisten opintojen suorittamista kolmen vuoden aikana työsuhteen alkamisesta tai opintoja vastaavan osaamisen osoittamista muilla keinoin (AHOT). Mikäli toimenkuvaan kuuluu englanninkielistä opetusta, on hakijan kielitaito opetuksen laadun takaamiseksi varmistettava. Yliopiston on järjestettävä tasokasta yliopistopedagogista koulutusta. Pedagogista koulutusta on tarjottava opetushenkilökunnalle. Opetushenkilökunnan kielitaitoa, kansainvälisiä

4 4/ valmiuksia sekä valmiuksia toimia muuttuvassa, monikulttuurisessa ympäristössä on edistettävä henkilöstö- ja kielikoulutuksen avulla. Opintoihin on sisällyttävä riittävästi kontaktiopetusta. Henkilöstöä rekrytoitaessa ja sisäänottomääriä päätettäessä on kiinnitettävä huomiota opiskelija-opettaja-suhdeluvun parantamiseen erityisesti sellaisilla aloilla, joilla kontaktiopetus ja pienryhmätyöskentely ovat keskeisessä roolissa. Englanninkielistä kontaktiopetusta on oltava riittävän monipuolisesti. Englanninkielisen opetuksen laatua on parannettava ja arvioitava samoin laatukriteerein kuin suomenkielistä opetusta. Vieraiden ja kotimaisten kielten opetusta ja tarjontaa on kehitettävä rinnakkain. Tiedekuntien vieraskielisissä koulutusohjelmissa on oltava mahdollisuus opiskella riittävästi kotimaisia kieliä ja kulttuuria osana tutkintoa työelämän tarpeet huomioiden. Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja yksilölliset oppijat on otettava huomioon opetuksen järjestämisessä ja opintojen suorittamisessa. Osa-aikainen opiskelu on oltava mahdollista äitiyspäivärahalla, kuntoutustuella, sairauspäivärahalla ja työttömyystuella oleville. Joustavat opetus- ja oppimismahdollisuudet sekä opetusteknologian laaja-alainen hyödyntäminen edistävät opintojen etenemistä. Prosessi toimii molempiin suuntiin, joten joustavuutta lisättäessä vaikutus henkilökunnan työjärjestelyihin tulee huomioida. Sähköisen tenttimisen tulee olla laajasti käytössä kaikissa tiedekunnissa ympäri vuoden. Oppimisympäristöt tulee huomioida osana opetusta ja niiden on palveltava oppimista. Oppimisympäristöissä on huomioitava saavutettavuus ja ympäristön pääasiallinen käyttö. Sekä sähköisiä että fyysisiä oppimisympäristöjä tehdessä on huomioitava erilaiset oppijat. Opiskelijoiden käyttämien tietojärjestelmien tulee olla keskenään yhteensopivia. Opiskelua ja työntekoa tukevien järjestelmien käytettävyyttä on edistettävä. Yliopiston julkisten asiakirjojen tulee olla saatavilla ilman yliopiston verkkotunnuksia. Opiskelijan on kannettava vastuu omasta oppimisestaan. Edellytyksenä on yliopistoyhteisön vastuiden ja velvollisuuksien yhteinen sopiminen ja niiden selkeä esiintuominen. Opiskelijan vastuunkanto vaatii myös opetushenkilökunnan luottamusta.

5 5/ Yliopiston on kannustettava opiskelijoita omaehtoiseen opiskeluun. Opiskelijoita on kannustettava keräämään luentopassimerkintöjä vierailuluennoille osallistumisesta. Opiskelijavetoisista opintopiireistä ja Universitas Turku -hankkeen tuella järjestetyistä kursseista saadut opintopisteet on voitava hyväksilukea tutkintoon. Yliopistotutkinnon on annettava opiskelijalle riittävät taidot työelämään siirtymiselle. Siirrettävien taitojen, kuten tietotekniikan opetustarjontaa on lisättävä, ja näiden taitojen sisällyttäminen tutkintoihin on mahdollistettava nykyistä paremmin. Alakohtaisesti keskeisten siirrettävien taitojen tunnistamisessa on käytettävä hyödyksi työelämäpalveluiden tuottamaa tutkimustietoa ja osaamista. Vapaa sivuaineoikeus on monialayliopiston vahvuus. Yliopiston sisäisen rahanjaon on mahdollistettava sivuaineopiskelijoiden liikkuvuus oppiaineiden ja yksiköiden välillä.. Oppiaineiden on tarjottava opintojaan vapaana sivuaineena kaikille yliopiston perustutkintoopiskelijoille vähintään yhtä paljon kuin niillä on pääaineopiskelijoita. Monitieteellisten sivuainekokonaisuuksien tulee palvella opiskelijan tutkinnon tarpeita. Kokonaisuuksien tulee edistää monialaisuutta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja työelämätaitoja. Kielikeskuksen tulee tarjota riittävän laaja kieli- ja kurssivalikoima vastaamaan kansainvälisen monialayliopiston tarpeita. Pakolliset kieliopinnot on tarjottava kaikille opiskelijoille niin, etteivät opinnot viivästy. Opetussuunnitelmien tulee mahdollistaa valinnaisten kielten opiskelu kaikissa tiedekunnissa. Korkeakoulujen yhteistyötä kielten opetuksessa tulee kehittää. Tiedekuntien ja kielikeskuksen järjestämän opetuksen päällekkäisyyttä vähennetetään. Kansainvälisille opiskelijoille suunnattua suomen ja ruotsin kielen opetusta on oltava riittävästi ja sen on oltava laadukasta ja alakohtaista. Kotimaisten kielten opetuksen on annettava opiskelijalle kielelliset valmiudet työskennellä oman alansa työtehtävissä Suomessa. Lukuvuosi on käytettävä tehokkaasti hyödyksi. Opetuksen tulee jakautua tasaisesti lukuvuoden, viikkojen ja päivien sisällä. Yliopiston on tarjottava tutkintoon kuuluvaa opetusta vähintään yhdeksänä kuukautena vuodessa. Samalla opetusaikataulujen päällekkäisyyttä on vähennettävä erityisesti lähioppiaineissa. Kesäopintoja on oltava tarjolla jokaiseen tutkintoon niin,

6 6/ että kesäopintotukeen vaadittavat opintopisteet voi suorittaa joustavasti ja useita suoritusmuotoja hyödyntämällä. Yliopiston maisteriohjelmien on kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen ja ohjauksen laatuun sekä tarvittavien tukipalveluiden saatavuuteen. Kaikkien maisteriohjelmien tulee olla houkuttelevia ja tarkoituksenmukaisia. Maisteriohjelmien hallinto- ja suunnitteluelimissä on oltava opiskelijaedustaja. Englanninkielisissä ohjelmissa kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen. Yliopiston tulee edistää akateemista yrittäjyyttä sekä tarjota hyvät edellytykset innovaatioiden syntymiselle ja niiden muuttamiselle liiketoiminnaksi. Yrittäjyystietoisuutta akateemisessa yhteisössä tulee nostaa erityisesti siellä, missä kosketus yrittäjyyteen jää muuten vähäiseksi. Yliopiston tulee tarjota monipuolista yrittäjyyteen valmistavaa koulutusta ja tukea yrittäjyyttä edistävien yhteisöjen syntyä ja toimintaa yliopistolla. OPISKELUN TUKI Opiskelijoilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet opintojen ohjaukseen (HOPS, opettajatuutorointi, organisoitu sivuaineohjaus, opintonäytetöiden ohjaus) opintojen kaikissa vaiheissa. Opintojen ohjauksessa hyödynnetään yliopiston määrittelemiä ohjauksen hyviä käytäntöjä. Opintojen ohjauksessa on huomioitava erityisryhmien, kuten kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden, vammaisopiskelijoiden sekä erilaisten oppijoiden, tarpeet. Tukipalveluiden tulee olla tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa. Kirjaston, kielikeskuksen, työelämäpalveluiden ja muiden tukipalveluiden on oltava eri yksiköiden sekä filiaalien saavutettavissa. Kirjastopalveluiden laatu ja saatavuus on varmistettava. Kokoelmien riittävyydestä ja palveluiden sijainnin sekä aukioloaikojen tarkoituksenmukaisuudesta tulee huolehtia. Filiaaleissa eri korkeakoulujen kirjastoyksikköjä on järkevää yhdistää. Kaikkien turkulaisten korkeakoulujen kirjastojen teoksien tulee olla löydettävissä ja varattavissa yhden yhteisen tietokannan kautta. Työelämään siirtymisen ohjauksen on oltava laadukasta ja hyvin resurssoitua. Mentorointiohjelmat ovat tärkeä osa työelämäohjausta ja niillä on erityistä merkitystä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumiselle ja työllistymiselle. Mentorointia tulee laajentaa myös vammaisopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden vertaismentorointiin.

7 7/ Yliopiston työelämäpalvelujen uraohjauksen on vastattava opiskelijoiden tarpeita ja edistettävä heidän työllistymistään. Työelämäpalvelujen tuottamaa tietoa opiskelijoiden työllistymisestä ja työelämän vaatimuksista on käytettävä hyväksi opetussuunnitelmien valmistelussa. Työelämäpalveluiden on pystyttävä tukemaan kansainvälistymistä edistämällä kansainvälistä harjoittelua ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä HALLINTO Yliopistoyhteisön sisäisten ryhmien enemmistön säilyttämistä tulee ajaa tasakolmikannan periaatteella yliopiston hallinnossa. Opiskelijoiden edustus yliopiston kollegiaalisissa päätöksentekoelimissä ja valmisteluelimissä, joissa tehdään opiskelijoita koskevia päätöksiä, on taattava myös jatkossa. Johtosääntötasolla määritettyjen hallintoelimien ja muiden ryhmien tulee kokoontua säännöllisesti ja toteuttaa niille annettua tehtävää. Opiskelijoiden osallistumista johtoryhmätyöskentelyyn on edistettävä. Tiedekunnille on annettava tarvittava tuki yliopistolta sekä taattava riittävä autonomia päättää niitä itseään koskevista asioista niiden ja keskushallinnon välistä työnjakoa kehitettäessä. Yksiköiden autonomia ei saa muodostaa ristiriitaa opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun kanssa. Yliopiston rakenteita uudistettaessa on varattava riittävästi aikaa, jotta jo tehtyjen uudistusten onnistumista voidaan arvioida. Yliopiston tulee jatkossakin rakentua nykyisen tiedekuntajaon varaan. Yliopistoyhteisön jäsenten jaksaminen on huomioitava. Koulutusjärjestelmän kehittämistyössä opiskelijoiden kannalta tärkeintä on opetuksen laadun ja opiskelun tukipalveluiden parantaminen. Erikoistumiskoulutukseen ja yhteistutkintoihin otettaville opiskelijoille on taattava vastaavat oikeudet kuin tavallisille tutkinto-opiskelijoille. Yliopiston pysyviä toimintoja ja opintokokonaisuuksia ei tule rakentaa hankerahoituksen varaan. Yliopiston hallituksen ja tiedekuntien johtokuntien vastuulla on varmistaa, että vakinaistettavat projektit vahvistavat yliopiston profiilia ja edustavat sen korkeinta laatua.

8 8/ Yliopiston rekrytointiprosesseissa tulee painottaa läpinäkyvyyttä ja työnantajan vastuuta. Kutsumismenettelyä on vältettävä ja avattavat työsuhteet on pääasiassa julistettava avoimeen hakuun. Yliopistojen on suunnitelmallisesti kasvatettava vakinaisten työsuhteiden osuutta ja luovuttava toistuvista määräaikaisista työsuhteista sekä edistettävä suunnitelmallisia urapolkuja. Edunvalvonnan tärkein voimavara ovat hallinnon opiskelijaedustajat (hallopedit). Hallopedejä tulee tukea ja mahdollistaa heidän toimintansa yliopiston hallinnossa. Myös alayhdistysten koulutuspoliittisia toimijoita on tuettava. Hallinnossa tapahtuva edunvalvonta perustuu läheisyysperiaatteelle. Tiedekuntien halloped-koordinaattorien rooli on toimia yhdyssiteenä eri toimijoiden välissä. Hallinnon opiskelijaedustajat nimitetään avoimesti ja demokraattisesti. Nimitysasioissa tulee konsultoida asianomaisia aine- ja tiedekuntajärjestöjä. Valinnoissa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti tiedekuntien ja oppiaineiden edustukseen toimielimessä sekä toissijaisesti sukupuolijakaumaan. Kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistuminen yliopiston hallintoon tehdään mahdolliseksi. Yliopiston tulee edistää hyvää hallintokulttuuria ja huolehtia omien sääntöjensä toteutumisesta. Päätösten hyvästä valmistelusta on kannettava erityistä huolta. Päätökset on tehtävä esittelystä ja valmisteltava niin, että päätöksentekijöillä on käytettävissään riittävä taustaaineisto päätöksentekoon. Opiskelijaedustajilla on oltava tasavertainen asema päätöksenteossa ja heidän on saatava tehtäväänsä koulutusta. Yliopiston toimielimen tai sen perustaman työryhmän kokouksiin osallistumisen on oltava hyväksyttävä syy poissaoloon myös pakollisesta opetuksesta. Opiskelijoiden oikeusturvasta yliopistoyhteisössä on huolehdittava. Opiskelijan oikeuksien on oltava riittävän selkeästi kaikkien opiskelijoiden saatavilla, mukaan lukien kansainväliset opiskelijat. Opintosuorituksien tulokset tulee julkistaa opiskelijan kannalta kohtuullisessa ja ennustettavassa ajassa. Tenttien arviointi ja tulosten julkistaminen on mahdollistettava ilman henkilötietoja. Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja eli niin sanottu SORA-lainsäädäntö ei saa vaarantaa yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa. SORA-lainsäädäntö on toimimaton eikä sitä tulisi soveltaa, vaan siitä tulisi luopua.

9 9/ Jatko-opiskelijoiden asemaa yliopistoyhteisössä on vahvistettava. Jatko-opiskelijoiden valinnan tulee olla tasapuolista ja oikeudenmukaista, ja valinnan vaatimuksista on tiedotettava riittävästi ja tarpeeksi ajoissa. Jatko-opiskelijoilla tulee myös olla yhtä hyvät mahdollisuudet osallistua valmisteluun ja päätöksentekoon kuin muilla yliopiston ryhmillä. Jatko-opiskelijoille on taattava vastaava oikeus opinto-ohjaukseen kuin perustutkinto-opiskelijoille. Jatko-opintoihin on voitava sisällyttää pedagogisia opintoja ja siirrettäviä taitoja. Osa-aikaisen tutkimuksen ja jatko-opiskelun tulee olla mahdollista. Laadunvarmistusjärjestelmä on tärkeä osa yliopiston kehittämistä. Yliopiston tulee tarmokkaasti kehittää laatujärjestelmäänsä auditointituloksen pohjalta. Laatujärjestelmän tulee olla näkyvä niin yliopistolaisille kuin ulkopuolisille. Systemaattisella palautejärjestelmällä, mukaan lukien yliopistojen palautejärjestelmä (YOPALA), tulee olla keskeinen rooli yliopiston laadunvarmistuksessa. Kaiken palautteen käsittelyn on oltava avointa, ja sillä on oltava aidosti vaikutusta yliopiston toimintojen kehittämisessä. Oppiaineiden on kerättävä järjestelmällisesti palautetta opetuksestaan ja toiminnastaan. Palautteeseen vastaamisen on oltava osa kurssin suoritusta. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus antaa palautetta anonyymisti ja tutustua palautteen tuloksiin. Kerätty palaute on käsiteltävä yhdessä opiskelijoiden kanssa ja tarkasteltava palautteen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä. Ainejärjestöjen ja oppiaineiden on tehtävä yhteistyötä palautejärjestelmien kehittämisessä sekä huomioitava palautejärjestelmissä myös kansainväliset opiskelijat KOULUTUKSEN MAKSUTTOMUUS Suomessa järjestettävän korkeakoulutuksen tulee olla maksutonta. Kestävästi toteutetulla koulutusviennillä vahvistetaan yliopiston rahoituspohjaa. Yliopisto voi viedä koulutustaan maailmalle, mutta se ei saa viedä resursseja muulta opetukselta tai tutkimukselta. Yliopiston liiketoiminnan tulee perustua yliopiston arvoihin. Tutkinto-opetukseen kuuluvaa opetusta ei saa siirtää pelkästään erikoistumiskoulutuksen piiriin. Yliopiston täydennyskoulutus on ensisijainen opintoja täydentävä opiskelumuoto. Siihen osallistumiseen on taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet.

10 10/ Kurssien suorittamisesta ei saa aiheutua pakollisia maksuja opiskelijalle. Lähtökohtaisesti kaiken kurssimateriaalin tulee olla maksutta opiskelijan sähköisesti saatavissa. Luentomonisteista, kurssilla tarvittavista työvälineistä tai muista materiaaleista ei tule periä maksua eikä maksun suorittaminen saa olla ehtona opintosuoritusmerkinnälle. Ylioppilaskunnan tiloja tai viestintäkanavia ei saa käyttää valmennuskurssitoimintaan HARJOITTELU JA LIIKKUVUUS Harjoittelupaikkoja ja harjoittelun määrärahoja on lisättävä niin paikallisesti kuin kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Työharjoittelusta on saatava palkkaa. Harjoittelujaksoja on tarjottava kaikille opiskelijoille kielitaidosta riippumatta ja kansainvälisiin maisteriohjelmiin on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä työharjoittelujakso. Yliopiston tulee edistää opiskelijoiden kansainvälistymistä. Harjoittelupaikoista on tiedotettava aktiivisesti myös englanniksi. Yliopiston on edistettävä opiskelijoiden kansainvälistymistä. Opintojen ohjauksen tulee kannustaa opintojen suorittamiseen ulkomailla. Kansainvälistymisjaksojen integroiminen tutkintoihin on kannatettavaa. Mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen on parannettava. Ulkomailla suoritetut opinnot on luettava hyväksi täysimääräisesti ja tiedekuntakohtaiset opintopisterajat on poistettava. Vaihtosopimuksia tehdessä on kiinnitettävä huomiota yhteistyöyliopistojen kansainväliseen tasoon ja niiden tarjoaman opetuksen laatuun. Yhteistyötä EU:n ulkopuolisten, erityisesti kehittyvien maiden yliopistojen kanssa on lisättävä. Jokaisella yliopiston opiskelijalla tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet kansainvälistymiseen ulkomailla tai kotiyliopistossa. Opiskelijoita on kannustettava kansainvälistymään opiskelualasta, iästä tai sukupuolesta riippumatta. Opiskelijavaihdon esteettömyydessä huomiota tulee kiinnittää erityisesti aikuisopiskelijoiden, perheellisten opiskelijoiden ja vammaisopiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksiin.

11 11/ SOSIAALIPOLITIIKKA JOHDANTO Sosiaalipoliittinen edunvalvonta perustuu opiskelijan täysivaltaiseen asemaan yliopistoyhteisön jäsenenä sekä yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Toiminta rakentuu opiskelijan toimeentuloon, terveyteen, hyvinvointiin ja asumiseen liittyvään edunvalvontaan eri yhteistyötahojen kanssa. Edunvalvonnassa on tärkeää, että opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä kuten opintojen ohjausta ja opiskelijoiden hyvinvointia seurataan säännöllisesti. Sosiaalipoliittisessa edunvalvonnassa kiinnitetään huomiota myös erityisryhmiin, kuten kansainvälisiin opiskelijoihin ja jatko-opiskelijoihin. Kansainvälisten opiskelijoiden toimeentuloa ei saa vaikeuttaa, sillä he ovat lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa suomalaisiin opiskelijoihin verrattuna. Eriarvoisuutta lisäävät EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden oleskelulupavaatimukset, työnsaannin haasteet ja rajoitteet sekä opintotuen puuttuminen. Valtakunnan tason edunvalvonta tapahtuu pääsääntöisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoimana ja yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Paikallisesti opiskelijoiden toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvää tietoa ja mahdollisia epäkohtia tuodaan esille ja niihin vaikutetaan yhteistyössä Turun, Rauman ja Porin kaupunkien, YTHS:n, Kelan, Turun yliopiston ja turkulaisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Jatko-opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä yhteistyötä tehdään ensisijaisesti Tieteentekijöiden liiton kanssa. TOIMEENTULO Opintotuki on opiskelijan ensisijainen toimeentulon lähde ja sen tulee mahdollistaa päätoiminen opiskelu. Opintotukijärjestelmän tulee pysyä opintorahapainotteisena ja tarveharkintaisena. Opintotukikuukausia ei tule enää nykyisestään rajata eikä opintojen edistymisen seurantaa tule kiristää. Vuosittaisen kahdenkymmenen opintopisteen suoritusvaatimuksen luomasta päällekkäissääntelystä tulee luopua. Opintotuen tulee mahdollistaa opiskelijavaihto. Opintotukijärjestelmää on yksittäisten uudistusten sijaan kehitettävä kokonaisuutena. Uudistuksissa tavoitteena on oltava opintotuen kannustavuus, joustavuus ja

12 12/ oikeudenmukaisuus. Opintotuki tulee siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön alta sosiaali- ja terveysministeriön alle muiden sosiaalietuuksien tavoin. Opiskelijoiden tulee siirtyä opintotuen asumislisästä yleisen asumistuen piiriin. Asumisen tukemisen tulee olla ympärivuotista ja sen maksamisen tulee olla riippumatonta opintojen etenemisestä. Asumistuki ei saa olla ruokakuntakohtaista. Asumisen tulorajat eivät saa olla kuukausikohtaisia ja opintotuen kanssa päällekkäisiä. Tukimuodon vaihtuessa on noudatettava riittävää siirtymäaikaa. Opiskelijoiden tulorajoihin tulee tehdä tasokorotus ja tulorajat tulee sitoa ansiotulojen nousua seuraavaan indeksiin. Opintolaina on opintotukeen kuuluva ja sitä täydentävä tukimuoto, eikä sen tule muodostaa pääosaa opiskelijan toimeentulosta. Lainan houkuttelevuudesta on huolehdittava riittävillä kannustimilla, joihin kuuluu opintolainavähennys. Nostamatonta opintolainaa ei tule lukea opiskelijan tuloksi toimeentulotukea hakiessa. Opintotukeen on tehtävä huoltajakorotus perheellisille opiskelijoille. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus hankkia lapsia opiskelun aikana ilman, että valmistuminen opiskelijasta itsestään riippumattomista syistä kohtuuttomasti viivästyy tai toimeentulo vaarantuu. Opintotuen huoltajakorotuksen on kohdistuttava suoraan opintorahaan, ei tulorajoihin tai opintolainaan. Siirtymän opintotuen ja muiden tukimuotojen välillä tulee olla yksinkertaista eikä siirtymä saa aiheuttaa kohtuuttomia katkoja tai ongelmia toimeentuloon. Oikeus opintotukeen ei saa muodostua esteeksi päästä sosiaaliturvan piiriin opiskelijan sairastuessa tai ollessa kausittaista ilman hänen tutkinnolleen olennaisia opiskelumahdollisuuksia. Osa-aikaisen opiskelun on oltava mahdollista tukimuodosta riippumatta. Valtion ateriatuki on luonnollinen osa opiskelijan päivittäistä toimeentuloa. Ateriatuen määrän on noustava samassa suhteessa hintojen kanssa niin, että aterian hinta opiskelijalle pysyy samana. Opiskelijan tulee olla yhdenvertaisessa asemassa muihin nähden toimeentulotukea hakiessaan. Toimeentulotukihakemusten käsittelyyn on kohdistettava riittävästi resursseja kohtuuttoman pitkien käsittelyaikojen välttämiseksi.

13 13/ Turun kaupungin tulee ottaa käyttöön sosiaalinen luototus vähävaraisten opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi. Sosiaalista luottoa tulee voida myöntää vähävaraisille opiskelijoille, joiden ei ole mahdollista saada kohtuuehtoista kaupallista lainaa elämisen perustarpeisiin tai velkakierteen katkaisemiseen. Mahdollisuus sosiaalisen luoton saamiseen ei saa rajoittaa opiskelijan oikeutta toimeentulotukeen. Sosiaaliturvajärjestelmä tulee uudistaa siirtymällä vaiheittain perustuloon, joka korvaa opintotuen ja muut sosiaalietuudet. Perustulon tulee olla kuukausittain maksettava, vastikkeeton etuus, joka takaa jokaiselle riittävän perusturvan ja kannustaa työntekoon. Perustulon lisäksi henkilölle tulee voida myöntää tarveharkintaisia lisätukia esimerkiksi asumisen, sairastamisen tai huoltajuuden kustannuksiin. Perustulo ei saa heikentää opiskelijan nykyistä toimeentuloa ja sen tulee olla riippumaton opintojen etenemisestä. Perustuloon on siirryttävä SYL:n Askeleet kohti perustuloa -tiekartan mukaisin askelin. HYVINVOINTI JA TERVEYS Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään parhaiten tukemalla ja vahvistamalla opiskelijoiden työkykyä eli opiskelukykyä. Opiskelukyvyn edistäminen sekä opiskeluympäristön arviointi ja kehittäminen on nähtävä yhteiskunnassa yhtä merkittävänä kuin työkyvyn ja -ympäristön arviointi ja kehittäminen. Opiskelijoilla tulee olla oikeus oikea-aikaisiin ja laadukkaisiin terveydenhuollon palveluihin. Palveluiden riittävyys erityisesti mielenterveyspalveluiden osalta on turvattava. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tulee huolehtia opiskeluterveydenhuollon palveluntuotannosta. YTHS:n ja kunnallisen terveydenhuollon yhteistyön on oltava toimivaa ja palveluketjujen sujuvia. Toimivan terveydenhuollon lisäksi on varmistettava riittävät ja opiskelijoille paremmin kohdistetut sosiaalityön resurssit. Terveydenhuollon ammattilaisilla ja yliopiston opintopsykologeilla tulee olla toimiva yhteys kaupungin sosiaalityön henkilöstön kanssa, jotta opiskelijoiden sosiaalisia ongelmia voidaan ratkaista moniammatillisessa yhteistyössä. YTHS:n tulee keskittyä tarjoamaan opiskelevan ikäluokan fyysisen ja henkisen kehityksen kannalta olennaisia terveydenhuollon palveluja. Näitä palveluja ovat yleisterveyden ja suun terveyden palvelujen lisäksi mielenterveyden ja seksuaaliterveyden palvelut

14 14/ sekä ihotautien asiantuntemus. Myös riittävät suukirurgipalvelut ovat tärkeitä. YTHS:n toiminnan painopisteen tulee säilyä ennaltaehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Hoitoon pääsyn on YTHS:n toimipiirissä oltava mahdollisimman sujuvaa. Hoitotakuun toteutumista on aktiivisesti seurattava sekä hoidontarpeen arvioinnin että hoitoon pääsyn osalta. YTHS:n on tarjottava kaikkia palveluitaan molempien kotimaisten kielten lisäksi myös englannin kielellä. YTHS:llä on oltava valmius ottaa palveluissaan huomioon erilaiset käyttäjäprofiilit, kulttuurien väliset eroavaisuudet sekä eri uskontojen mukanaan tuomat erot suhtautumisessa toiseen sukupuoleen. Kansainvälisten opiskelijoiden tietoutta heille tarjolla olevista sairaudenhoitopalveluista on lisättävä. Yliopiston on kerrottava Suomeen vaihtoon tai tutkintoa suorittamaan tulleille opiskelijoille tarkemmin siitä, millaisiin terveydenhuoltopalveluihin he ovat oikeutettuja. YTHS:n opiskelijoiden maksujen painopisteen tulee olla terveydenhoitomaksussa. YTHS:n käyntimaksut eivät saa kohota kohtuuttoman korkeiksi. Mielenterveyspalveluiden tulee pysyä maksuttomina. Säätiön on otettava käyttöönsä vuosittainen maksukatto palveluiden käyntimaksuihin. Maksukaton käyttöönotto ei saa kuitenkaan kohtuuttomasti nostaa yksittäisten käyntien maksuja. YTHS:n oikeudellinen asema ja rahoitus on turvattava valtakunnallisissa terveydenhuollon uudistamisprosesseissa. YTHS:n rahoituksen tulee olla ennakoitavissa ja perustua pitkäjänteisiin sopimuksiin. YTHS:n palvelut tulee laajentaa kaikille korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n laajentuminen ammattikorkeakouluopiskelijoille ei saa heikentää YTHS:n palveluiden laatua tai saavutettavuutta, eikä nostaa yksittäiselle opiskelijoille aiheutuvia kustannuksia. Opiskelija on yliopistoyhteisön täysivaltainen jäsen, jonka hyvinvoinnin ja yhteisöön kiinnittymisen edellytyksenä ovat hyvin resurssoidut, oikein kohdennetut ja toimivat opiskelun tuki- ja ohjauspalvelut. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota opintojen alkuvaiheen tukeen sekä opintojen siirtymävaiheiden kuten kandi- ja maisterivaiheen tuki- ja ohjauspalveluihin. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä ja konkretisoitumista tulee seurata yliopistovetoisessa hyvinvointityöryhmässä. Opetusministeriön tulosneuvotteluissa on huomioitava yliopistoyhteisön hyvinvointia tukevat tavoitteet.

15 15/ Opintopsykologien määrän on vastattava valtakunnallisia suosituksia. Opiskeluympäristöjen tulee olla viihtyisiä, turvallisia sekä sosiaalisesti ja fyysisesti saavutettavia. Erityisesti opiskelutilojen ergonomisuuteen ja sisäilman laatuun tulee kiinnittää huomiota. Ongelmien ilmaannuttua yliopiston tulee viestiä tilanteesta avoimesti ja ryhtyä viivytyksettä toimiin korvaavien tilojen löytämiseksi käyttäjille. Yliopistoyhteisön tulee kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja päihteettömyyteen. Yliopistoyhteisössä tulee olla nollatoleranssi kiusaamiselle. Jokaisen opiskelijan tulee tuntea itsensä yhteisön hyväksytyksi jäseneksi riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, iästä, vammasta tai vakaumuksesta. Opiskeluyhteisön ongelmatilanteisiin ja häiriöihin on puututtava välittömästi. Varhaisen tukemisen malli, nk. Vartumalli, on otettava käyttöön yliopiston laajuisesti niin että se koskee myös opiskelijoita. Yliopiston tulee huolehtia laadukkaan korkeakoululiikunnan järjestämisestä ja sen riittävistä resursseista. Korkeakoululiikunnan järjestämisvastuuta ei tule siirtää ylioppilaskunnalle. Korkeakoululiikunnan on ensisijaisesti keskityttävä liikunnan aloittamisen tukemiseen ja opiskelijoita laajasti palvelevan matalan kynnyksen kuntoliikuntatoiminnan järjestämiseen kaikissa Turun yliopiston yksiköissä. Yliopiston on tarjottava yhdenvertaiset liikuntapalvelut myös filiaaleissa. Opiskelijoiden liikuntamaksun tulee pysyä kohtuuhintaisena. Yliopistoliikunnan tulee aktiivisesti kartoittaa uusia liikuntatiloja opiskelijoille. Uuden palloilu- tai kampushallin rakentaminen tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti ja sen on tarjottava liikuntavuoroja kaikille Turun korkeakoulujen opiskelijoille. Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) tulee keskittyä toiminnassaan ensisijaisesti opiskelijaliikuntaan liittyvään edunvalvontaan sekä liikuntatyön valtakunnantason koordinointiin. OLL:n tulee luoda tiiviimpi yhteys kaikkiin ylioppilaskuntien alla toimiviin liikuntayhdistyksiin ja tukea niitä toiminnassaan. ASUMINEN Turussa ja filiaalipaikkakunnilla on oltava riittävästi laadukkaita, kohtuuhintaisia ja erikokoisia opiskelija-asuntoja. Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) asuntojen lisäksi opiskelupaikkakunnalla tulee olla muuta tuetun asumisen tarjontaa sekä toimivat vapaat vuokramarkkinat.

16 16/ Turun vuokra-asuntokantaa on kasvatettava ja vuokrien nousua hillittävä. Opiskelijaasumisen uudisrakentamisen turvaamiseksi asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn jakamat investointiavustukset on säilytettävä. Kaupungin yleiseen vuokratasoon vaikutetaan kaupungin tarjoamien asuntojen määrän ja hinnoittelun kautta. Kaupungin on tarjottava tontteja kampuksen läheltä TYS:n uudisrakentamista varten. Mikäli opiskelija-asuntoja rakennetaan muualle kuin kampusalueen läheisyyteen, on alueella oltava riittävästi palveluja ja hyvät kulkuyhteydet sekä keskustaan että yliopistolle. TYS:n asuntojen hintatason on uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta huolimatta säilyttävä kohtuullisena. Rakennusprojektit eivät saa rasittaa vuokranmaksajia muissa TYS:in kohteissa kohtuuttomasti. Opiskelija-asunnoissa tulee huomioida energiansäästö ja energiatehokas rakentaminen. Uusiin kohteisiin on asennettava huoneistokohtaiset vesi- ja sähkömittarit ja maksujen on perustuttava kulutukseen. Rakentamisessa on suosittava energiatehokkaita ratkaisuja. TYS:n kohteissa on oltava toimiva asukkaiden kuulemismalli. TYS:n asukasyhteistoimintamallin on edistettävä asukasdemokratiaa ja pidettävä yllä asumisen lisäpalveluja. TYYllä on lisäksi oltava kattava edustus TYS:n hallintoelimissä. TYS:n tulee tukea opiskelijatoiminnan ja kulttuurin edellytyksiä. Säätiön tulee tarjota tiloja ja olla mukana opiskelijoiden vapaa-ajan- ja harrastustilojen ylläpitämisessä. Opiskelija-asuntojen rakentamisessa otetaan huomioon esteettömyys ja saavutettavuus. Esteettömästä ja saavutettavasta rakentamisesta ei saa kuitenkin koitua kohtuuttomia kustannuksia asukkaille. Kaupungin ja korkeakoulujen tulee ottaa vastuu opiskelijoiden lyhytaikaisesta hätämajoituksesta syksyisin. Tarve hätämajoitukseen tulisi minimoida rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten opiskelija-asuntojen vaihtuvuutta lisäämällä ja asunnonvälitystä tehostamalla.

17 17/ Opiskelija-asumisen tulee olla joustavaa ja eri elämäntilanteiden muutokset huomioivaa. Vuokrasopimusten tulee noudattaa normaalia kuukauden irtisanomisaikaa asukkaan irtisanoessa sopimuksensa. Pitkistä määräaikaisista sopimuksista tulee pyrkiä eroon. TYS:n asukasvalinnan tulee olla läpinäkyvää ja valintaperusteiden tarveharkintaisia. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada selville tilanteensa asunnonhakuprosessin aikana ja asukasvalinnan tulee suosia heikommassa asemassa olevia. Kansainvälisille opiskelijoille tulee taata samat asumismahdollisuudet kuin suomalaisillekin opiskelijoille. Kansainvälisillä ja vaihto-opiskelijoilla tulee olla samat vuokraehdot kuin suomalaisilla opiskelijoilla, eikä heiltä saa periä korkeampaa vuokraa tai vuokravakuutta kuin suomalaisilta. Kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden asumiseen on löydettävä pysyvä ratkaisu. Asumisedunvalvontaa on kohdistettava kaupungin suuntaan ja etenkin Retrodormiin. TYS:n vaihto-opiskelijakiintiöt on säilytettävä, mutta kausittaisesta tyhjäkäytöstä syntyvät kustannukset eivät saa jäädä muiden asukkaiden maksettaviksi. Tyhjäkäytön ja kustannusten ongelmat on ratkaistava TYS:n ja korkeakoulujen kesken. TUUTOROINTI Laadukkaalla tuutoroinnilla on keskeinen merkitys opiskelijoiden kiinnittämisessä osaksi yliopistoyhteisöä. Tuutorivalinnoissa yksikköjen sisällä on edistettävä monipuolista ainejärjestöedustusta. Valintaperusteina on painotettava tasavertaisuutta sekä henkilön sopivuutta tehtävään henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Tuutoroinnista saatavia opintopiste-, palkkio- ja koulutuskäytäntöjä tulee yhdenmukaistaa eri yksiköissä. Opettajatuutorointia on kehitettävä laadukkaammaksi. Yliopiston ja yksiköiden on vastattava tuutoroinnin koordinoinnista. TYY ja ainejärjestöt ovat siinä läheisesti mukana, mutta tuutorointia ei tule siirtää kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan vastuulle. YHDENVERTAISUUS Kaikilla opiskelijoilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet opiskeluun, tukipalveluihin ja opiskeluelämään. Yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset otetaan laajasti

18 18/ ja järjestelmällisesti huomioon yliopistoyhteisössä. Yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä linjataan tarkemmin TYYn yhdenvertaisuusohjelmassa. Ketään ei saa syrjiä iän, sukupuolen, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Saavutettavuus huomioidaan kokonaisvaltaisesti yliopistoyhteisössä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin esteettömyyden kannalta. 3. OPISKELIJAYHTEISÖ JOHDANTO Yhteisöllisyyden tavoitteena on luoda avoin ja innostava ilmapiiri koko ylioppilaskuntaan. Opiskelijayhteisö rakentuu kaikista yliopiston opiskelijoista sekä ylioppilaskunnasta alayhdistyksineen. Akateemisilla perinteillä, rikkaalla opiskelijakulttuurilla ja monipuolisella alayhdistyskentällä on merkittävä rooli yhteisöllisyyden edistämisessä. Kansainvälisten opiskelijoiden parempi integrointi, yhtenäinen viestinnällinen ilme ja opiskelijaperinteistä huolehtiminen ovat yhteisöllisyyden pääpainopistealueita. TYYn tulee tehdä toiminnastaan jäsenilleen kiinnostavaa ja helposti lähestyttävää. Ylioppilaskunnassa toimimisen on oltava kannustavaa ja kasvattavaa. Innostava työympäristö rakentaa hyvää työyhteisöä. TYY noudattaa kaikessa toiminnassaan edustajiston hyväksymää ympäristöohjetta. Yritysyhteistyötä tehdään edustajiston hyväksymän Yritysyhteistyön linjat - dokumentin mukaisesti. ALAYHDISTYKSET Alayhdistyksiä kohdellaan yhdenvertaisesti haettavien avustusten, palkkiollisten tehtävien ja muiden palvelujen suhteen. Alayhdistyksille jaetaan avustuksia yhdenvertaisen kriteeristön mukaan tarveharkintaisesti. Palveluissa tulee ottaa huomioon erityisesti uusien ja filiaaleissa toimivien alayhdistysten tarpeet. Alayhdistyksiä, jotka eivät voi ohjesäännön perusteella hakea toiminta-avustusta, voidaan suosia muiden tukimuotojen kohdalla. Harrastus- ja

19 19/ kulttuuriyhdistysten toiminnan jatkuvuutta edistetään myös tarjoamalla esiintymismahdollisuuksia TYYn tapahtumissa. Alayhdistykset ovat ylioppilaskunnan edunvalvonnan ja yhteisöllisyyden kivijalka. Alayhdistysten toimintaedellytyksiä on tuettava monipuolisilla palveluilla sekä avustuksilla. Alayhdistysten tulee olla saumaton osa ylioppilaskuntaa. Alayhdistyksiltä edellytetään TYYn arvojen mukaista toimintaa. Kampusalueella ja muualla Turussa on oltava opiskelijajärjestöjen käyttöön soveltuvia tiloja. Tilaedunvalvonnan pitkän aikavälin tavoitteet muodostetaan yhteistyössä alayhdistysten kanssa. Ylioppilastaloilla tulee remontin jälkeen olla monipuoliseen opiskelijatoimintaan soveltuvia tiloja. Alayhdistyksiä kannustetaan viestimään toiminnastaan englanniksi ja tekemään toiminnastaan saavutettavaa kansainvälisille opiskelijoille. Kansainvälisyys otetaan huomioon toiminta-avustusten jaossa. OPISKELIJAKULTTUURI Opiskelijakulttuuri ja akateemiset perinteet ovat merkittävä osa turkulaista kaupunkikulttuuria. Opiskelijajärjestöjen, yliopistoyhteisön ja kaupungin tulee yhdessä huolehtia perinteiden ylläpitämisestä ja tukea niiden säilymistä. Samalla on tuettava uuden opiskelijakulttuurin ja uusien perinteiden syntymistä. TYYn ja alayhdistysten kulttuuritoiminta täydentävät toisiaan ja ovat osa yhteistä kulttuuriperinnettä. TYYn tärkeimmät vuosittaiset perinnetapahtumat ovat Porthaninpäivä ja vuosijuhlat, Fastlaskiainen, TYYlikäs vappu sekä Avajaiskarnevaali. Perinnetapahtumien luonteen säilymisestä tulee huolehtia mutta samalla kehittää niitä koko jäsenistölle avoimiksi ja saavutettaviksi tapahtumiksi sekä mahdollistaa uusien perinteiden luominen. Alayhdistysten kulttuuritoimintaa tulee ottaa mukaan osaksi perinnetapahtumia ja juhlaviikkoja. VIESTINTÄ TYYn viestinnän tulee olla vaikuttavaa, vuorovaikutteista ja avointa. Viestintä ymmärretään laajasti ja sen tulee tavoittaa sidosryhmät, media, alayhdistykset sekä valtaosa

20 20/ jäsenistöstä. TYYn tulee viestiä toiminnastaan suomeksi ja englanniksi. Viestinnän ilmeen on oltava yhtenäinen ja tyylikäs. TYYllä tulee olla oma viestinnällinen identiteettinsä, joka toimii viestinnän ytimenä ja rakentaa ylioppilaskunnan tunnettuutta. HALLINTOKULTTUURI TYYn toiminnan on oltava saavutettavaa ja kaikkia toimijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Kansainvälisille opiskelijoille tulee taata samat palvelut sekä osallistumismahdollisuudet ylioppilaskunnan toimintaan kuin muillekin opiskelijoille. Tärkeimpien asiakirjojen tulee olla saatavilla englanniksi ja englannin kielellä toimimisen on oltava mahdollista edustajistossa, hallituksessa, siivissä ja projektitöissä, joissa suomen kielen taito ei ole välttämätöntä. TYYn toimiston tulee olla jäsenille saavutettava sekä luottamustoimijoille ja työntekijöille hyvä työympäristö. Siipien toiminnan tulee olla avointa kaikille TYYn jäsenille. Siipien toiminnalle tulee varata riittävät resurssit. Siipiä voi soveltuvin osin osallistaa päätöksenteon valmisteluun. 4. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JOHDANTO Kunnallispoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on luoda Turku, josta löytyy työpaikkoja korkeakoulutetuille ja jossa on hyvinvoivia opiskelijoita ja viihtyisä kaupunkiympäristö. Korkeakoulujen ja opiskelijoiden tuoma potentiaali on saatava jäämään Turun seudulle. Tämän saavuttaakseen TYY tekee kunnallispoliittista edunvalvontaa ja osallistuu Ryhmä verkoston toimintaan yhdessä Åbo Akademis Studentkårin, Opiskelijakunta TUO:n ja Studenrandekåren Noviumin kanssa. Ryhmä laatii neljän vuoden välein uuden kunnallispoliittisen ohjelman, joka perustuu opiskelijoille tehtävään kyselyyn. Kunnallispoliittisessa vaikuttamisessa myös filiaalikaupungit huomioidaan. Ylioppilaskunnan kehitysyhteistyötoiminnan tavoitteena on tuottaa keskustelua ja tiedottaa opiskelijoille globaaleista vuorovaikutuskysymyksistä. Kehitysyhteistyötoiminnalla pyritään lisäämään opiskelijoiden tietoutta kehitysmaiden elämästä ja avaamaan väyliä laajemmalle kansalaisvaikuttamiselle SYL:n kautta sekä toteuttamalla ulkoasiainministeriön tuella viestintä- ja globaalikasvatushankkeen. Lisäksi toiminnassa noudatetaan 0,7 periaatetta, jonka tarkoitus on vaikuttaa esimerkinomaisesti jäsenistöön ja yhteiskuntaan.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 1/25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Hyväksytty Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 20.5.2015 Turun yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 1/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Hallituksen esitys edustajistolle TYYn poliittiseksi linjapaperiksi 7.5.2015 Turun yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sivu 1/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Hyväksytty edustajiston kokouksessa Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sisällysluettelo: 1. KOULUTUSPOLITIIKKA...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 1/25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 : Hallituksen esitys edustajiston kokoukseen 26.9.2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sivu 1/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Hallituksen esitys edustajiston kokoukseen Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sisällysluettelo: 1.

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi

Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi 25.2.2012 ohjelmassa puhutaan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) visio opiskelijan hyvinvointia,

Lisätiedot

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan.

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 1 ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 2 YKSILÖ 3 Opiskelijan toimeentulo 4 Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. 5 6 Opintotuki

Lisätiedot

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa.

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. ViNOn opiskelijapoliittinen ohjelma YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. Opintotuen saamisen ehtoja ei tule

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA. Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA. Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014. Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo on huomioitu kaikessa opiskelijoihin liittyvässä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA Sisällysluettelo METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA... 1 Korkeakoulujärjestelmä... 3 Maksuton koulutus...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA Sivu 1 / 9 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA HUMAKOn poliittinen ohjelma on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016. HUMAKOn poliittinen ohjelma on voimassa

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Poliittinen ohjelma 2013-2015

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Poliittinen ohjelma 2013-2015 Laurea-ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 2013-2015 Laurea-ammattikorkeakoulun Linjapaperi 1(8) Aktiivinen kansalaisuus... 2 Opiskelijavaikuttaminen... 2 Kunnallinen vaikuttaminen... 2 Suhteet yhteistyötahoihin...

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Projektipäällikkö Kyky-projekti, Campus Conexus II johanna.kujala@syl.fi 044 7800 229 Opiskelukykysuositukset

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLIITTINEN LINJAPAPERI

OPISKELIJAPOLIITTINEN LINJAPAPERI 23. LOKAKUUTA 2017 OPISKELIJAPOLIITTINEN LINJAPAPERI LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTO HYVÄKSYNYT KOKOUKSESSA 6/2017 Johdanto Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa (LYY) on ollut vuosina 2014-17

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry Hyväksytty SONKin liittokokouksessa Turussa 2.12.2012. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry AMMATTIKORKEAKOULUOHJELMA 2013-2014 SISÄLLYS 1 NYKYTILA 3 2 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 2.1 KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

3. Yliopistossani tulisi lakkauttaa joitakin koulutusaloja tai oppiaineita.

3. Yliopistossani tulisi lakkauttaa joitakin koulutusaloja tai oppiaineita. 1. Perustutkintokoulutuksen tulee olla kaikille opiskelijoille maksutonta. Info: Nykyään koulutus on Suomessa opiskelijalle maksutonta riippumatta opiskelijan kansallisuudesta, tutkintojen tai opinto-oikeuksien

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Kohti lapsiystävällisiä maakuntia, LAPE seminaari 24.1.2018 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Korkeakoulutus kuuluu kaikille!

Korkeakoulutus kuuluu kaikille! Korkeakoulutus kuuluu kaikille! Siltoja saavutettavuuteen -seminaari 4.4.2017, Verkatehdas, Hämeenlinna Birgitta Vuorinen opetusneuvos, yksikön päällikkö KORKEAKOULUTUS KUULUU KAIKILLE 2 Korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 opiskelijakunta

Poliittinen ohjelma. Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 opiskelijakunta Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 Poliittinen ohjelma Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 2 SISÄLLYSLUETTELO Opiskelijan sosiaaliset etuudet... 3 Toimeentulo... 3 Opintotuki...

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

Mutta vapaaehtoisen ylioppilaskuntajäsenyyden aikakauteen varaudutaan.

Mutta vapaaehtoisen ylioppilaskuntajäsenyyden aikakauteen varaudutaan. RIVI MUU- TOS/ LISÄYS/ POISTO ESITYS ESITTÄÄ KAN- NATTAA TULOS: 46 Lisäys "...toimivat toistaiseksi..." Lex Esityksen tekijä veti esityksen pois 47 Lisäys Mutta vapaaehtoisen ylioppilaskuntajäsenyyden

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014 2016

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014 2016 Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014 2016 Hyväksytty LYY:n hallituksen kokouksessa 21/2013 16.10.2013 Hyväksytty LYY:n edustajiston kokouksessa 7/2013

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN. Petri Sjöblom 3.4.2007

JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN. Petri Sjöblom 3.4.2007 JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN Petri Sjöblom 3.4.2007 "Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labour in freedom" A.Einstein BUT: Can there be

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot