TIETOTEKNIIKKAOIKEUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOTEKNIIKKAOIKEUS"

Transkriptio

1 Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus; Vaasan yliopisto professori, dosentti, OTT, VT Asko Lehtonen Luentokalvot kl TIETOTEKNIIKKAOIKEUS 1. Johdanto 1.1. Tietotekniikkaoikeuden käsite Tietotekniikkaoikeudella tarkoitetaan sitä oikeusinformatiikan osaa, jonka puitteissa tutkitaan a) tietotekniikan sekä b) sen tuotteiden ja palveluiden - kehittämiseen, - käyttöönottoon ja - käyttämiseen liittyviä oikeudellisia sääntely- ja tulkintaongelmia. Tietotekniikan käsitteen alasta ja merkityssisällöstä on esitetty erilaisia käsityksiä. Yleisimmin tietotekniikalla tarkoitetaan tiedon (informaation ja datan) a) automaattisen käsittelyn ja b) siirron välineitä ja menetelmiä sekä niiden käyttämistä.

2 Terminologia Aiemmin informaatio-oikeuden (datarätt eller informationsrätt) käsitettä käytettiin niin laajassa merkityksessä, että sillä tarkoitettiin myös tietotekniikkaoikeuteen nykyisin kuuluvaa oikeusinformatiikan osa-aluetta. - Tällöin käytettiin usein informaatio-oikeuden synonyymina termiä ATK-oikeus (ruotsiksi ADB-rätt; norjaksi ja tanskaksi EDB-ret; englanniksi computer law). Nyttemmin ovat informaatio- ja tietotekniikkaoikeus eriytyneet toisistaan. ATK-oikeuden sijasta puhutaan nykyisin tietotekniikkaoikeudesta (~ IT-oikeus; - ruotsiksi informationsteknologirätt (IT-rätt); - englanniksi information technology law (IT-Law). Nyttemmin on ryhdytty käyttämään laveampaa ilmaisua information and communication technology law (ICT Law), jolloin painotetaan myös viestinnän ja

3 3 viestintäverkkojen tuottamia oikeudellisia kysymyksiä.

4 1.3. Tietotekniikkaoikeuden yhtenäisyys 4 Tietotekniikkaoikeuden alaan kuuluville oikeudellisille kysymyksille on tyypillistä se, että niitä yleensä voitaisiin käsitellä jonkin muun oikeudenalan piirissä. Tämä asiantila on aiheuttanut erimielisyyttä tietotekniikkaoikeuden yhtenäisyydestä. Erään käsityksen mukaan tietotekniikkaan liittyvät oikeudelliset kysymykset koostuvat yhteensopimattomasta aineistosta, jolta puuttuu yhdistävä elementti. Toisen käsityksen mukaan tietotekniikkaoikeus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Tämän kannan mukaan on - sekä praktisista että teoreettisista syistä tärkeä yhdistää tietotekniikan oikeudelliset kysymykset sekä - ymmärtää niiden erityisluonne ja keskinäinen riippuvuus.

5 5 Erimielisyys koskee oikeastaan kysymys, muodostaako tietotekniikka riittävän itsenäisen intressin tai tarpeen käsitellä siihen liittyviä oikeudellisia ongelmia yhtenäisenä systemaattisena kokonaisuutena. Praktisesta ja teoreettisesta näkökulmasta ei ole esteitä hahmottaa tietotekniikkaoikeus ongelmakeskeiseksi kokonaisuudeksi samalla tavoin kuin on tehty - ympäristöoikeuden, - rakentamisoikeuden tai - maatalousoikeuden yhteydessä. Esim. ympäristöoikeutta ei ole nykyisin tapana hahmottaa säädössystematiikan perusteella vaan toiminnallisesta näkökulmasta, ts. ongelmakeskeisesti: ympäristöoikeuden alaan luetaan kaikki ympäristön tilaan vaikuttavaa toimintaa ja käyttäytymistä olennaisesti ohjaava sääntely. Vastaavalla tavalla tietotekniikkaan sekä sen tuotteisiin ja palveluihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä voidaan tarkastella ongelmakeskeisenä kokonaisuutena.

6 Tietotekniikkaoikeudella on ollut merkittäviä teoreettisia ansioita. 6 - Oikeusinformatiikka on toiminut metodologisena ja tiedollisena ympäristönä tietotekniikkaoikeudellisille tutkimuksille. Tämä tutkimus edellyttää - toisaalta oikeusinformatiikan (oikeustieteen) ja - toisaalta tietotekniikan tuntemusta. - Tietotekniikkaoikeus on osaltaan toiminut havahduttavana keskustelufoorumina. Näin on luotu uutta tietoa ja siirretty sitä perinteisille, traditionaaliseen tapaan toimiville oikeudenaloille. - Uusia oikeudellisia ongelmia koskeva keskustelu on yleensä avattu tietotekniikkaoikeuden puolella. Tietotekniikkaoikeudella on myös pysyvämpi tehtävä.

7 7 Yhteiskunnan kehittyessä ja muuttuessa syntyy yhä enemmän sellaista tietotekniikkaan liittyvää käytäntöä ja lainsäädäntöä, jonka hallinta (sisäistäminen) ja tutkiminen edellyttävät tietotekniikan perusteiden ymmärtämistä. Tietotekniikkaan liittyvien seikkojen käsittelyssä ja oikeudellisessa arvioinnissa on kyettävä käyttämään tietotekniikan termejä ja kuvaamaan tietoteknisiä asiantiloja ja tapahtumia adekvaatilla tavalla. - Tietotekniikkaoikeus ja sen alaan kuuluvat kysymykset ovat välttämätön osa informaatioyhteiskuntaa. - Tietotekniikkaoikeus muodostaa alan, jolle erikoistutaan käytännössä. Kysymyksiä ja tarpeita oikeudellisen käsitteistön ja systematiikan kehittämiseksi ovat synnyttäneet mm. a) automaattinen tietojenkäsittely, b) tuotteiden digitalisointi, c) teletoiminta ja viestintä (konvergenssi) sekä d) Internet. - Näihin vastatessaan tietotekniikkaoikeus on

8 8 muuttanut oikeudellista näkökulmaa ja tarkastelutapaa.

9 9 Metodologinen näkökulma: Kysymys on tietoteknisten faktojen ja oikeudellisen tietämyksen yhdentämisestä systemaattisella tavalla. - Asioiden kokonaisvaltainen käsittely tietotekniikkaoikeudessa vähentää epäyhtenäisten ratkaisujen riskiä perinteisten oikeudenalojen puitteissa. - Klassisina esimerkkeinä voidaan mainita - asiakirjan käsite ja tiedosto (mm. asiakirjan julkisuus ja väärennysrikos; KKO 1985 II 60; KHO 1981 II 1) tai - kirjallinen sopimus contra sähköinen sopimus. Yleisesityksiä tietotekniikkaoikeudesta: Ahlstedt, Hans: Datarättens ABC, Uppsala Andersen, Mads Bryde: Laerebog i edb-ret, Kobenhavn Andersen, Mads Bryde: IT-retten, Kobenhavn (Saatavissa: Bender, Hanne: Edb-rettigheder, Kobenhavn Blume, Holdt, Nielsen & Riis: IT-retlige emner, Kobenhavn Downing, Robbie: EC Information Technology Law, Fejø, Jens, Ruth Nielsen & Thomas Riis (ed.): Legal Aspects of Electronic Commerce, Copenhagen Kelleher, D. & K. Murray: IT Law in the European Union, London Lindberg, Agne & Daniel Westman: Praktisk IT-rätt, Stockholm Lloyd, Ian: Information Technology Law, Nielsen, Ruth: E-handelsret, Kobenhavn Reed, Chris & John Angel (ed.): Computer Law, London Seipel, Peter: Computing Law. Perspectives on a New Legal Discipline, Stockholm Seipel Peter: Juridik och IT. Stockholm Seipel, Peter (ed.). Law and Information Technology. SOU 2002:112. Tapper, Colin: Computer Law, London Wahlgren, Peter (ed.): Rättsfallssamling i IT-rätt, Stockholm 2000.

10 Tietotekniikkaoikeuden lohkot Informaatioyhteiskunnassa yhä useampi oikeudellinen ongelma saattaa sivuta moderniin tietotekniikkaan kuuluvia seikkoja. Sellaisia oikeudellisia kysymyksiä, joilla on vain vähäinen liityntä tietotekniikkaan, ei voida lukea tietotekniikkaoikeuden alaan. Praktisella tasolla oikeuskysymyksen täytyy olennaisella tavalla liittyä tietotekniikan tai siihen kuuluvien tuotteiden tahi palveluiden kehittämiseen, käyttöönottoon tai käyttämiseen. Teoreettisella tai oikeusdogmaattisella tasolla täytyy olla kysymys sellaisesta oikeudellisesta ongelmasta, jonka käsitteleminen ja ratkaiseminen edellyttää siihen liittyvien tietoteknisten perusasioiden sisäistämistä ja hyödyntämistä.

11 11 Tietotekniikkaoikeuden alan rajaaminen ei ole ollut ongelmatonta. Toisaalta voidaan erottaa tietotekniikkaoikeuden perinteiset kysymykset, - joita aluksi käsiteltiin lähes yksinomaan oikeusinformatiikan alaan kuuluvissa tutkimuksissa, - mutta joita on ryhdytty selvittämään perinteisen lainopin piirissä sen jälkeen, kun asiat ovat tulleet yleiseen tietoisuuteen. - Esimerkkinä voidaan mainita tietokoneohjelmien tekijänoikeudellinen suoja. Tämän lisäksi syntyy jatkuvasti uusia oikeudellisia ongelmia, joiden tutkimiseen osallistuvat niihin erikoistuneet henkilöt, kuten asianajat, liikejuristit ja oikeustieteen harjoittajat. Nykytilaa koskevana hyvä esimerkkinä voidaan mainita Internet-oikeus (verkko-oikeus; nätjuridik).

12 12 2. Sopimusoikeudelliset kysymykset 2.1. ATK- eli IT-sopimukset (ADB- eller IT-avtal) ATK eli IT-sopimuksilla on tarkoitettu tietotekniikan tuotteita ja palveluita koskevia sopimuksia. Aluksi oli kysymys lähinnä tietokoneita koskevista sopimuksista. Sittemmin ATK- eli IT-sopimusten alaan ovat kuuluneet myös muita tietoteknisiä tuotteita ja palveluita sekä niiden yhdistelmiä koskevat sopimukset.

13 13 Nykyisin voidaan erottaa useita sopimustyyppejä, jotka voivat koskea - atk-laitteiden kauppaa ja/tai huoltoa, - ohjelman, tietokannan ja online-palvelun käyttöoikeutta ja/tai ylläpitoa, - sovellusvuokrausta eli ASP-sopimukset (Application Service Provisionning), - palvelukeskuskäyttöä, - systeemityöhanketta, - yritysten välistä yhteistyötä ohjelmistotuotteiden tai IT-laitteiden kehittämisessä ja - konsultointia. IT-sopimuksille on ollut tyypillistä se, että niiden asianmukainen tekeminen ja tulkinta ovat edellyttäneet tietotekniikan hyvää tuntemusta. Tämä on johtunut ensinnäkin sopimuksissa käytettävästä tietoteknisestä terminologiasta, mistä klassisina esimerkkinä voidaan mainita termit lähdekoodi ja lähdeohjelma.

14 14 Erityispiirteitä on aiheutunut monista muistakin seikoista, kuten - monimutkainen dokumentointi (ohjelmat), - neuvonta- ja tukipalvelut, - käyttäjän koulutus, - tekniseen kehitykseen liittyvää riskinjako (esim. järjestelmän muuttuminen yhteensopimattomaksi), - vaaranvastuu (esim. tietoturva-aukot), jotka ovat vieraita muille sopimustyypeille. Sopimusosapuolen pitkäaikainen riippuvuussuhde on myös omaperäinen piirre monille IT-sopimuksille. IT-sopimuksissa on toisinaan otettu käyttöön a) sopimusehtoja, jotka ovat tuntemattomia muilla aloilla, tai b) menettelytapoja, joiden hyväksyttävyydestä ei vallitse yksimielisyyttä.

15 15 Tunnettuna esimerkkinä ongelmasopimuksesta voidaan mainita ns. shrink wrap -sopimukset: - ohjelmapakkaus sisältää sopimusehtoja, jotka ostajan katsotaan hyväksyneen, jos hän esim. rikkoo sinetin, jolla ohjelmapaketti on suljettu. Pohjoismaissa vallitsevan kannan mukaan niitä ei pidetä pätevinä silloin, - kun ohjelma ostetaan kaupasta teoskappaleena, josta hän maksaa kertakorvauksen, - eikä ostajalle kerrota kaupanteon yhteydessä ohjelmapaketin sisältämistä lisenssiehdoista, joilla pyritään muuttamaan teoskappaleen omistusoikeus ohjelman käyttöoikeudeksi. - Samoin Saksan korkein oikeus. - KKO 2003:87: Kysymys ohjelmistovalmistajan levittämisoikeuden raukeamisesta. Tästä kannasta huolimatta suuretkin ohjelmatalot ovat käyttäneet shrink wrap -sopimuksia.

16 16 ATK-sopimusta koskevia yleisesityksiä (esim.): Dragsted, Nicolai: IT kontrakter 1-2, København Hannula, Antti: Atk-sopimukset, Salonen, Juha: Tietojenkäsittelyjärjestelmän hankinta. Tutkimus järjestelmän oikeaa mitoitusta ja toimivuutta koskevasta sopimusvastuusta, Schmidt, Per Håkan: Licensaftaler, København Takki, Pekka: IT-sopimukset. Käytännön käsikirja, Torvund, Olav (1997). Kontraktsregulering - IT-kontrakter. Oslo: Tano.

17 Elektroninen sopimus Elektronisten sopimusten käsitettä on käytetty a) suppeassa ja b) laajassa merkityksessä. Suppeassa merkityksessä elektronisen sopimuksen tekemisellä (electronic contracting) tarkoitetaan menettelyä, - jossa tarjous ja vastaus annetaan ennalta sovitussa muodossa siten, - että sopimusilmaisut ovat tietokoneiden käsiteltävissä ja tuottavat automaattisesti sopimusoikeudellisen sitovuuden. Sopimus syntyy ilman ihmisten aktiivista puuttumista sopimusprosessiin. - Sen sijaan tietokoneet päättävät syntyneen sopimuksen mukaisista toimista ennalta ohjelmoitujen ja sovittujen mallien perusteella. Automatisoitua sopimusprosessia kutsutaan EDI-menettelyksi (EDI = electronic data interchange).

18 18 EDI-menettelystä käytetään Suomessa usein nimitystä organisaatioiden välinen tiedonsiirto (ovt). EDI-menettelyllä ymmärretään - määrämuotoisen tiedon siirtämistä - tietokoneella olevasta sovelluksesta - toiselle koneelle siellä edelleen käsiteltäväksi - käyttämällä hyväksi ennalta sovittua esitystapaa. EDI-menettelyssä - aloitteen tekevän sopijapuolen tahdonilmaisu (vakiomuotoinen viesti) aiheuttaa - automatisoidun prosessin mukaisen ilmaisun vastaanottajan puolella eli viesti on automaattisesti käsiteltävissä vastaanottajan tietojärjestelmässä. - Kysymys on tiedon sähköisestä siirtämisestä esim. tilausjärjestelmästä varastojärjestelmään. - EDI-menettelyä laajasti käyttäneet alat: - keskusliikkeet ja niiden sidosryhmät, - kuljetus- ja huolinta-ala sekä - tullilaitokset.

19 19 EDI-sopimuksella (Interchange Agreement) osapuolet luovat etukäteen perustan tuleville oikeustoimille, joita he sähköisellä tiedonsiirrolla tekevät. EDI-sopimuksen keskeisiä elementtejä ovat: Osapuolet sopivat 1) viestien yhdenmukaisesta muodosta ja tietosisällöstä, 2) siitä tekniikasta, jolla viestejä lähetetään, 3) viestien merkityksestä keskinäisissä suhteissaan ja - Kysymys on yhteisymmärryksestä siitä, että sopijapuolten välillä voi syntyä sitova sopimus sähköisten viestien perusteella. 4) sähköisten viestien välityksellä syntyviin sopimuksiin liitettävistä oikeudellisista seikoista. - Ts. määritellään vakioehdot niille yksittäisille sopimuksille, jotka tehdään sähköisten viestien avulla.

20 20 Elektroniseen sopimukseen liittyneet oikeudelliset ongelmat ovat koskeneet muun muassa 1) elektronisen tahdonilmaisun (tarjouksen ja hyväksymisen) sitovuutta ja 2) sopimuksen syntymistä (pätevyyttä), - Funktionaalinen tarkastelutapa (functional equivalency) Pohjoismaissa (mm. sopimus- ja muotovapaus) ja - UNCITRAL:in mallilaki. 3) muotovaatimusten täyttymistä - esim. MK 2:1 kiinteistön kaupassa, 4) riskinjakoa tiedonsiirron virhetilanteissa ja 5) tahdonilmaisun ja muun viestin sisältöä koskevia näyttökysymyksiä.

21 21 Elektronisten sopimusten kategoriaan luetaan laajassa merkityksessä myös kaksi muuta sopimuksenteon muotoa: 1) verkkokauppasopimukset sekä 2) sopimuksen tekeminen telefaxin ja sähköpostin välityksellä. Näissä sopimuksentekomuodoissa ihmisen toiminta on aktiivista sopimusprosessin aikana, vaikka tahdonilmaisu välitetään tietotekniikan avulla Verkkokauppasopimus Verkkokauppasopimuksessa - toinen osapuoli toimii sopimusmenettelyssä aktiivisesti tahdonilmaisunsa antamisessa ja - passiivinen vastapuoli antaa sopimuksen syntymiseen johtavat sopimusilmaisut tietokonelaitteiston ja - ohjelman välityksellä ennalta ohjelmoidulla tavalla.

22 22 Verkkokauppa eli sähköinen kaupankäynti jaetaan kahteen pääryhmään: a) suora sähköinen kaupankäynti (verkkokauppa) ja b) epäsuora sähköinen kaupankäynti (verkkokauppa). a) Suorassa sähköisessä kaupankäynnissä suoritetaan transaktio kokonaisuudessaan Internetin välityksellä. - Tuotteen tilaus ja sen toimittaminen ostajalle tapahtuu sähköisesti verkon välityksellä. Tällä tavalla voidaan toimittaa kaikki sellaiset tuotteet, jotka ovat digitaalisessa muodossa, kuten - elektronisen julkaisut, äänitteet, valokuvat, elokuvat ja tietokoneohjelmat sekä - muu palvelutoiminta, jossa palvelun tuottama tuote toimitetaan digitaalisessa muodossa, esim. kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut, arkkitehti- ja muut suunnittelupalvelut (esim. rakennuspiirustukset), konsultti- ja juristipalvelut, atk-järjestelmien suunnittelu- ja ohjelmointipalvelut sekä tietojen luovutus eli informaatiopalvelut.

23 23 b) Epäsuorassa sähköisessä kaupankäynnissä voidaan markkinointi, sopimuksen tekeminen ja maksaminen suorittaa Internetin välityksellä, mutta ostettu hyödyke toimitetaan perinteisin menetelmin, kuten postitse tai muun kuljetuspalvelun välityksellä. Verkkokauppaa koskevaa oikeustilaa on EU- ja ETAmaissa harmonisoinut - direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä (2000/31/EY). - Direktiivin täytäntöön panemiseksi on annettu laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002), joka tuli voimaan Direktiivillä ei ole vaikutuksia ETA-alueen ulkopuolella. - Tietoyhteiskunnan palveluilla tarkoitetaan sähköisiä etäpalveluja, jotka toimitetaan vastaanottajan pyynnöstä ja tavallisesti vastiketta vastaan.

24 24 - Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien on pidettävä palvelujen vastaanottajien saatavilla määrätyt tiedot itsestään ja toiminnastaan (yleinen tiedonantovelvollisuus). - Palveluntarjoajien on lisäksi a) ennen sähköisen tilauksen tekemistä annettava kuluttajille ohjeita ja tietoja mm. - sopimuksen teon teknisistä vaiheista ja - tarjottavan sopimuksen kaikki sopimusehdot sellaisessa muodossa, että vastaanottaja voi tallentaa tai toisintaa ne, sekä b) järjestettävä kuluttajien käyttöön menettelyt, joiden avulla mahdolliset syöttövirheet tilauksissa voidaan etukäteen havaita ja korjata. - Palvelun tarjoajan on viivyttelemättä ilmoitettava sähköisessä muodossa tilauksen vastaanottamisesta. - Vastaanottoilmoitusta ei tarvitse toimittaa, jos tilaus on tehty sähköpostitse tai muulla vastaavalla henkilökohtaisella viestintätavalla.

25 25 - Sopimus voidaan tehdä pätevästi myös sähköisessä muodossa, mikä täyttää tietyin edellytyksin kirjallisen muotovaatimuksen. - Sähköisessä muodossa ei voida tehdä a) kiinteistön kauppaa eikä b) perhe- ja jäämistöoikeudellisia sopimuksia. - Sopimus syntyy, kun tehtyyn tarjoukseen on saatu sitä vastaava hyväksyvä vastaus. - Tarjous ja vastaus voidaan yleensä antaa missä muodossa tai millä välineellä tahansa. - Ns. alkuperämaaperiaatteen mukaan EU- ja ETAvaltioon sijoittunut palvelun tarjoaja saa tarjota palveluaan vapaasti koko yhteisössä noudattamalla kotivaltionsa lainsäädäntöä. - Periaate ei koske kuluttajasopimusten sopimusvelvoitteita, tekijän- ja teollisoikeuksia eikä vakuutusten tarjontaa. - Poikkeuksia voidaan säätää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä kansanterveyden suojelun johdosta.

26 2.4. Sopimus telefaxilla ja sähköpostitse 26 Telefaxia ja sähköpostia koskevassa sopimuksenteon tyyppimuodossa sopimuksen syntyminen edellyttää molempien sopijapuolten aktiivista toimintaa sopimusmenettelyn aikana. Sopimus syntyy sopijapuolten laatimien ja sopimusmenettelyn aikana ihmissilmällä luettavissa olevan tarjouksen ja vastauksen perusteella, jotka välitetään sopimuskumppanille sähköisenä viestinä. Näiden sopimusten tietotekniikkaoikeudelliset ominaispiirteet ovat vähäisiä ja ne eivät poikkea niistä kysymyksistä, jotka ovat liittyneet puhelimitse, sähkeitse tai kaukokirjoittimen välityksellä tehtäviin sopimuksiin.

27 27 Yleisesityksiä: Bender, Hanne: Webaftaler, Kobenhavn Horsfeldt, Ole, Anders Kildsgaard & Jesper Langemark: Internetkontrakter. Kobenhavn Hultmark, Christina: Elektronisk handel och avtalsrätt. Stockholm Jarbekk, Eva & Morten Foss: E-handel, Internet og juss. Oslo Laine, Juha (toim.): Verkkokauppaoikeus. Helsinki Lindberg, Agne & Daniels Westman: Praktisk IT-rätt. Stockholm Nielsen, Ruth: E-handelsret, Kobenhavn Nielsen, Ruth, Søren Jacobsen & Jan Trzaskowski (ed.): EU Electronic Commerce Law, Copenhagen Nurmi, Risto: Elektroninen sopimus. Helsinki Simmons & Simmons. E-commerce Law. Doing Business Online. Lontoo Torneus, Mats: EDI-avtal - ett kommersiellt kommunikationsavtal för utväxling av elektroniska affärsmeddelanden. IRI-rapport 2001:1. Stockholm Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä (2000/31/EY). HE 194/2001 vp laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

28 3. Suojamuodot ja sanktioiden sääntely Digitaalisten tuotteiden immateriaalioikeudellinen suoja Perinteisessä tietotekniikkaoikeudessa olivat keskeisiä kysymyksiä - tietokoneohjelman (datorprogram) ja - tietokannan (databas) tekijänoikeudellinen suoja. Keskustelu alkoi 1960-luvulla siitä kysymyksestä, voiko tietokoneohjelma ylipäätään saada tekijänoikeudellista suojaa. - Lainsäädännöllisesti asia ratkaistiin lisäämällä tekijänoikeuslain 1 :n 2 momenttiin nimenomainen säännös ( /43), jonka mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös tietokoneohjelmaa. - EY:n direktiivi tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (91/250/ETY).

29 Myöhemmät ongelmat ovat koskeneet mm. 29 1) Tekijänoikeussuojan edellytyksiä (ns. teoskynnystä) 2) Tekijänoikeussuojan laajuutta A) Tekijän taloudellisia yksinoikeuksia: 1. Valmistusoikeus: Oikeutta valmistaa teoksesta kappaleita, mikä voidaan suorittaa esim. kopioimalla. - Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa ynnä myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. 2. Teoksen saattamista yleisön saataviin, joita koskevia tapoja on laissa erotettu 4 ryhmää: a) Levitysoikeus: Teoksen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen. - Ks. KKO 1999:115, jossa oli kysymys elektronisesta postilaatikosta = BBS.

30 30 b) Esittämisoikeus: Teoksen esittäminen julkisesti - esim. sävellys- ja elokuvateos - Uusi säännös: Teos esitetään julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle eli teos saatetaan yleisön nähtäväksi tai kuultavaksi joko elävänä esityksenä tai tallenteelta teknisten apuvälineiden avulla. c) Näyttämisoikeus: Teoksen näyttäminen julkisesti - kuvataiteen teokset - Aikaisemman tulkinnan mukaan näyttämistä on esim. teoksen toisintaminen tietokoneen näytölle silloin, kun fyysisen teoskappaleen ulkomuoto sellaisenaan toisinnettiin kuvaruudulle, mikä saattoi tapahtua myös Internetin välityksellä toisen tietokoneen näytölle. - Uusi säännös (näyttämisoikeuden alan supistaminen): Teos näytetään julkisesti teknistä apuvälinettä käyttämättä eli näyttämistä on teoksen fyysisen kappaleen (ulkomuodon) välitön näyttäminen.

31 31

32 32 d) Teoksen välittäminen yleisölle - Tekijänoikeuslain 2.3 :ään on lisätty EY-direktiivin edellyttämä säännös, jonka mukaan tekijän taloudellisiin yksinoikeuksiin kuuluu myös teoksen johtimitse (langallinen) ja johtimitta (langaton) välittäminen yleisölle, mikä voisi tapahtua mm. tietoverkon välityksellä. - Tämä muutos ei lisännyt tekijän oikeuksia, vaan tekijänoikeuksien kokonaisala pysyy muuttumattomana. - Yleisölle välittämiseen sisältyy yleisön mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana eli tilauspohjainen, pyynnöstä tapahtuva välittäminen ( on demand ). - Välittämistä on myös teoksen tallentaminen tietoverkkoon kytkettyyn palvelimeen siten, että se on yleisön saatavissa nähtäväksi, kuultavaksi tai muuten käytettäväksi yhtä hyvin maksua vastaan kuin maksutta. - Pelkkä Internet-yhteyden tarjoaminen ei ole yleisölle välittämistä.

33 33

34 34 B) Tekijän moraaliset oikeudet 1. Isyysoikeus (Tekijänoikeuslain 3.1 ) - Tekijän nimi on ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii, kun teoksesta valmistetaan kappale tai kun teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, esim. www-sivujen yhteydessä. - KKO 2005:43, jossa isyysoikeuden loukkauksesta tuomittiin maksettavaksi vahingonkorvaus tekijälle. 2. Respektioikeus - Ks. tarkemmin tekijänoikeuslain 3.2. Tekijä voi sitovasti luopua nimi- ja respektioikeudestaan vain mikäli kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen (tekijänoikeuslain 3.3 ).

35 35 3) Tekijänoikeussuojan rajoituksia - Esimerkiksi kopiointi yksityiseen käyttöön, jollaisena pidetään mm. omaa henkilökohtaista opiskelua: Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten (TekijänoikeusL 12 ). - Tämä tekijänoikeuden rajoitus ei koske tietokoneohjelmaa ja tietokantaa, minkä vuoksi niitä ei saa luvatta kopioida edes yksityiseen käyttöön. 4) Työsuhdetekijänoikeutta - Tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskeva tekijänoikeus siirtyy yleensä työnantajalle, jos teos on luotu työ- tai virkasuhteessa. Tietokantojen osalta oikeudelliset ongelmat ovat koskeneet a) luettelosuojan ja b) tekijänoikeussuojan edellytyksiä ja laajuutta. - Tietokantojen suojaa on vahvennettu EY:n tietokantadirektiiviin (96/9/EY) perustuvalla c) ns. sui generis -suojalla.

36 36 Suurimmat kysymykset ovat liittyneet oikeuspoliittisiin seikkoihin: - Tekijänoikeudellisen suojan on pelätty luovan tietämysmonopoleja ja kohtuuttomia etuja suurille ohjelma- ja tietokantayrityksille. - Tuotteiden digitalisointimahdollisuus on puolestaan johtanut vaatimuksiin tekijänoikeuden haltijoiden oikeusaseman parantamisesta. - Oikeudellisia ongelmia ovat erityisesti aiheuttaneet mahdollisuus levittää ja hankkia digitaalisia tuotteita maailmanlaajuisesti Internet-verkon välityksellä. Tekijänoikeussuojaa on parantanut ja selkeyttänyt EY:n tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi (2001/29/EY). - Direktiivin kansallinen voimaansaattaminen on toteutettu hallituksen lakiesityksellä HE 28/2004 vp, joka annettiin eduskunnalle Edellinen esitys HE 177/2002 vp raukesi vuonna 2003.

37 37 Tekijöiden suojaa on lisätty lailla eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä (1117/2001), joka tuli voimaan (Direktiivi 98/84/EY). - Lailla suojataan televerkon avulla tarjottavia maksullisia tietoyhteiskunnan palveluita, joita ovat televisio- ja radiolähetys sekä vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettava etäpalvelu, jos ne on suojattu erityisellä teknillisellä järjestelmällä. - Laissa kielletään suojauksen purkujärjestelmän oikeudeton hallussapito, käyttö, valmistus, maahantuonti, kaupanpito, vuokraus, levittäminen, asentaminen ja huolto. - Kiellon vastainen toiminta voi tulla rangaistavaksi a) suojauksen purkujärjestelmärikkomuksena (6 ) tai b) suojauksen purkujärjestelmärikoksena (RL 38:8a). Erillisiä uusia kriminalisointeja ovat - teknisen suojauksen kiertäminen (RL 49:3), - teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos (RL 49:4) ja - oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos (RL 49:5).

38 38 Uusimpia asioita on kysymys siitä, millä edellytyksillä ja missä laajuudessa tietokoneohjelmille on mahdollista saada patenttioikeudellista suojaa Euroopassa ns. Eurooppa-patentin muodossa. - Euroopan Patenttivirasto (EPO) myöntää patentin tietokoneohjelmalle, jos se toimiessaan saa aikaan teknistä lisätehoa (further technical effect). Tietotekniikan alalla syntyy uusia luovuudenilmenemismuotoja ja niiden tulosten käyttötapoja. Niitä edustaa integroitujen piirien piirimallit, joilla on ollut teknologian kehityksessä avainasema. Niiden suojaksi on säädetty laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (32/1991), joka pääpiirteissään vastaa tekijänoikeussuojaa. Integroidulla piirillä tarkoitetaan virtapiiriä, jossa eri komponentit ja niiden väliset liitännät on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. - Suojan kohteena on piirin osien sijoittelua kuvaava piirimalli, jonka pohjalta itse piiri voidaan valmistaa.

39 Tietotekniikkarikokset Tietotekniikkaoikeuden perinteisiin aloihin ovat kuuluneet tietotekniikkarikokset. Tietotekniikkarikos ei ole Pohjoismaissa ollut legaalikäsite toisin kuin monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, joissa on säädetty erillisiä atk-rikoslakeja. Alunperin kysymys oli kriminaalipoliittisesta ja kriminologisesta käsitteestä, kuten talousrikokset. Tästä syystä käsitteen alasta ja merkityssisällöstä sekä terminologiasta on ollut suurta erimielisyyttä. Suomessa on käytetty synonyymeinä termejä - atk-rikos ja - tietokonerikos (ruotsiksi adb-brott ja datorbrott sekä englanniksi computer crime).

40 40

41 41 Kansainvälisessä kirjallisuudessa on käytetty myös ilmaisuja - tietokoneen väärinkäyttö (ruotsiksi datormissbruk ja englanniksi computer abuse) ja - tietokoneisiin liittyvät rikokset (ruotsiksi datorrelaterade gärningar ja englanniksi computerrelated crime). Terminologia on ollut yhteydessä siihen, miten laaja merkityssisältö on käsitteelle haluttu antaa. Suomalaisessa terminologiassa on nyttemmin ryhdytty puhumaan tietotekniikkarikoksista (IT-brott, IT-crime, information technology crime). - Painoarvoa on annettu tiedonsiirtoon ja tietoon (dataan ja tietoon informaationa) kohdistuviin rikoksiin eli tieto- ja viestintärikoksiin (informations- och kommunikationsbrott). - Ne, jotka ovat halunneet painottaa televerkkoihin liittyviä rikoksia, ovat käyttäneet nimitystä informaatioja viestintäteknologiarikokset (IKT-brott; ICT-crime).

42 42 Eri maissa vallitsi aikanaan yleensä yksimielisyys siitä, että rikoslakien vanhat säännökset eivät riidattomasti kattaneet kaikkia tietotekniikkarikosten tekotapoja. Merkittävä erimielisyys koski sitä kysymystä, tuliko puutteet korjata säätämällä a) erillinen rikoslaki tietotekniikkarikoksia varten vai b) riittikö vanhan lain täydentäminen. Pohjoismaissa ja Saksassa on valittu jälkimmäinen linja (ns. tikkutäkkitekniikka). Kansainvälisessä keskustelussa on yleensä hyväksytty tietotekniikkarikosten olennaiseksi piirteeksi se seikka, että tietotekniikkaan kuuluva hyödyke muodostaa - joko rikoksen modernin tekovälineen - tai rikoksen kohteen.

43 43 Ominaispiirrettä ilmaisevana kriteerinä on toisinaan pidetty myös sitä, että rikoksen tekoympäristönä on tietojärjestelmä siihen kuuluvine laitteineen. - Tämä kriteeri ei tuo merkityksellistä lisäarvoa kohdetta ja välinettä koskeville seikoille. Tietotekniikkarikokset ovat usein perinteisten rikosten tyyppistä käyttäytymistä. Mainitut rajanvetokriteerit ovat liian yleisluonteisia. Eräänlaista keskitietä edustavan kannan mukaan tietotekniikkarikoksista on rationaalista puhua vain sillä lisäedellytyksellä, että rikoksen tekeminen edellyttää tekijältä - tietotekniikan tuntemusta tai - ainakin sen hyväksikäyttöä.

44 44 Tietotekniikkarikokset ovat vanhastaan olleet varallisuuteen kohdistuvia rikoksia (computer-related economic crimes), kuten 1) tietovarkaus, joka voi tulla rangaistavaksi a) varkautena (stöld; RL 28:1) tai kavalluksena (RL 28:4) (ks. esim. KKO 1984 II 177) taikka b) yritysvakoiluna (företagsspioneri; RL 30:4), 2) RL 28 luvun 4 :n 1 momentissa tarkoitettu ns. elektroninen kavallus eli tilisaldoista ilmenevien varojen anastamista siirtämällä varoja toisen tililtä omalle tilille, mikä suoritetaan esim. muuttamalla pankin tietojärjestelmän tilitietoja oikeudettomasti, 3) tietokoneen luvaton (etäis)käyttö taikka tietokoneen ja ohjelman tai tietojärjestelmän luvaton käyttö (RL 28:7), 4) atk-tallenteen väärentäminen (RL 33:1), esim. automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvan a) tallenteen sisältämän informaation tai datan väärentäminen tai b) väärän tallenteen valmistaminen, - KKO 2003:58: Älykorttia ei pidetty todistuskappaleena

1. Yleistä. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta.

1. Yleistä. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta. Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus Professori Asko Lehtonen Luentokalvot, kl. 2005 DOMAIN-OSOITE 1. Yleistä Domain-osoitteella tarkoitetaan yleensä Internet-verkon World Wide Web (WWW) -informaatiopalveluihin

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ KL. 2003

OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ KL. 2003 Oikeustieteellinen tiedekunta Turun yliopisto OIKEUDELLISEN TIEDONHALLINNAN KURSSI Valinnaiset opinnot Dosentti, professori Asko Lehtonen OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA JA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta LUONNOS 15.7.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä

HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä V A A S A N Y L I O P I S T O A V O I N Y L I O P I S T O HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä 1 Sanomalehtiyliopisto 2004 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Sähköinen verohallinto

Sähköinen verohallinto S A R I H A K A P Ä Ä Sähköinen verohallinto Automatisoitu arvonlisäverotusmenettely ACTA WASAENSIA NO 199 O I K E U S T I E D E 7 TA L O U S O I K E U S U N I V E R S I TA S WA S A E N S I S 2 0 0 8 Esitarkastajat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 21.6.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7 Asia Hakija Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan A -tutkimusryhmän jäsenet Annettu Helsingissä 5.5.1998 Selostus asiasta Professori

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS J ATKOTUTKINTO OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Tomi

Lisätiedot

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:11 Asia Hakija Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tieteentekijöiden liitto ry Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tieteentekijöiden liitto

Lisätiedot

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 In co-operation with X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 Articles in Finnish p. 127 Charlotta Bonsdorff: Copyright

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot