Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 472 23.11.2015 Kaupunginhallitus 484 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 122 07.12.2015"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Säätiön perustaminen Lappeenrannan lentoaseman kehittämistä varten, lentoasemakiinteistön ostaminen Finavia Oyj:ltä ja Lappeenrannan lentoasemaliiketoiminnan kauppa Finavia Oyj:n kanssa 1229/ /2013 KH 472 Valmistelija/lisätiedot: Maakuntajohtaja Matti Viialainen p Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva p Liitteet: lentokenttäkiinteistön kauppakirja lentoasemaliiketoiminnan kauppakirja säätiön perustamisasiakirjat yhtiön perustamisasiakirjat liiketoimintasuunnitelma Maakuntajohtaja Matti Viialaisen ja kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan kirje : Tausta Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi Suomen kansallisen lentoliikennestrategian vuosille Strategiassa linjataan, että yhteistyöjärjestelyjen, verkostoitumisen ja markkinoinnin avulla turvataan Suomen lentoliikenteen, matkailun, vientiteollisuuden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytykset. Yhteistyöjärjestelyille tulee osoittaa valtakunnallisella tasolla riittävät resurssit ja antaa toimivalta tehtävän toteutusta varten. Alueellisella tasolla erilaisilla innovatiivisilla yhteistyö- ja toimintamuodoilla parannetaan lentokentän kannattavuutta. Strategian mukaan Itä-Suomen lentoasemia, lentoliikenneyhteyksiä ja matkaketjuja joukkoliikenneyhteyksineen kehitetään niin, että lentoliikennepalvelut edistäisivät erityisesti Järvi-Suomen matkailun kansainvälistä kasvua ja toimintaedellytyksiä. Lappeenrannan kentästä strategiassa linjataan, että omistajaohjauksesta vastaavan liikenne- ja viestintäministeriön, Finavia Oyj:n, maakunnan ja seutukuntien kanssa sovitaan

2 Lappeenrannan lento-aseman siirtämisestä vuoden 2016 alusta alkaen Finavia Oyj:n verkoston ulkopuolelle. Etelä-Karjalan maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Lappeenrannan lentoaseman tulevaisuutta. Työryhmän tehtävänä on ollut laatia esitys, kuinka Lappeenrannan lentoaseman siirto kaupungin, maakunnan liiton ja kiinnostuneiden Saimaan alueen kuntien vastuulle ja omistukseen voitaisiin käytännössä toteuttaa. Työryhmässä oli edustajat maakuntaliitosta, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Finavia Oyj:stä ja Lappeenrannan kaupunkikonsernista. Työryhmä valmisteli yhteistoimintasopimuksen, joka allekirjoitettiin Liikenne- ja viestintäministeriön, Finavia Oyj:n, Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin välillä ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja maakuntaliiton hallituksessa Yhteistoimintasopimuksen keskeisiä kohtia olivat: Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminta ja kiinteistö siirretään perustettavalle säätiölle tai säätiön perustamalle osakeyhtiölle seuraavien edellytysten täytyttyä: Kaupungin ja liiton toimivaltaiset toimielimet ovat päättäneet säätiön perustamisesta ja säätiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. Mikäli liiketoiminnan kaupan ja operointisuhteiden uudelleenjärjestelemisen tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää, säätiön toimivaltaiset toimielimet ovat päättäneet osakeyhtiön perustamisesta ja osakeyhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Perustettava säätiö tai säätiön perustama osakeyhtiö saa toiminnoilleen Lappeenrannan lentoasemalla kaikki tarvittavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin luvat, sertifikaatit ja muut päätökset. Finavia sitoutuu myötävaikuttamaan lupaprosessiin. Kohdealueen omistuksen ja lentoasematoimintojen uudelleenjärjestelemiselle on saatu puolustusvoimien, ilmavoimien ja rajavartiolaitoksen myönteinen kanta. Perustettava säätiö tai säätiön perustama osakeyhtiö on neuvotellut ja solminut kaikki toimintaansa varten tarpeelliset sopimukset kolmansien osapuolten kanssa. Perustettavan säätiön tai säätiön perustaman osakeyhtiön ja Finavian toimivaltaiset toimielimet ovat tehneet päätökset Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminnan siirtämisestä

3 Finavialta perustettavalle säätiölle tai säätiön perustamalle osakeyhtiölle niin, että säätiö tai sen perustama osakeyhtiö voi aloittaa siirtyvän liiketoiminnan harjoittamisen Valtioneuvosto ja eduskunta ovat tehneet valtion toimintaja investointitukea koskevat määrärahapäätökset ja päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. Liiketoiminnan kaupan myötä Lappeenrannan lentoaseman lentoliikenteen matkustajapalveluiden järjestäminen, lentoaseman alueen kunnossapito, kaupallinen toiminta ja kehittäminen siirtyvät perustettavan säätiön tai säätiön perustaman osakeyhtiön vastattavaksi (lentoaseman pitäjä). Finavia sitoutuu tuottamaan lentoaseman pitäjälle Lappeenrannan lentokentän lennonvarmistuspalvelut liiketaloudellisin periaattein sekä lentoaseman pitäjän kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Liikenne- ja viestintäministeriö edistää sitä, että valtion budjettikehyksissä varaudutaan vuosina ja jo vuoden 2016 tulo- ja menoarvioon verkostoperiaatteen ulkopuolisille lentoasemille varatulle tukimomentille ottamaan mukaan Lappeenrannan kenttä EU:n valtiontukisääntelyn sallimissa rajoissa. Hyväksyessään yhteistoimintasopimuksen kaupunginhallitus ja maakuntahallitus antoivat seuraavat yhtenevät toimintaohjeet jatkovalmistelua varten: 1. Lentoaseman pitäjän tehtävän siirtämistä ryhdytään valmistelemaan yhteistoimintasopimusluonnoksen mukaisesti. 2. Maakuntahallitus ja kaupunginhallitus ehdottavat valtiolle, että se tekee omistajapoliittiset päätökset Lappeenrannan lentoaseman ja sen yhteydessä olevien maa-alueiden luovuttamiseksi Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton perustamalle säätiölle niin, että Finavia tuottaisi jatkossakin lennonvarmistuspalvelut erikseen sovittavalla tavalla ja liiketaloudellisin perustein. 3. Edelleen maakuntahallitus ja kaupunginhallitus esittävät, että kiinteistö ja lentoaseman pitäjän liiketoiminta siirtyvät perustettavalle säätiölle tai säätiön perustamalle osakeyhtiölle Ruotsin mallin mukaisesti muodollisella kauppahinnalla ja siten, että liiketoiminnan negatiivinen kauppahinta korvaa ensimmäisen vuoden lentoaseman pitämisestä aiheutuvan tappion sekä siten, että neljän seuraavan vuoden ajan valtio maksaa lentoaseman pitäjälle liiketoiminnan negatiivisen tuloksen suuruisen tuen, jolla

4 muun muassa katetaan Finavian lennonvarmistuspalveluiden ostaminen. Maakuntahallitus ja kaupunginhallitus esittävät, että valtio osallistuu lentoaseman peruskorjauskustannuksiin osoittamalla kiitotien peruskorjaukseen kolmen miljoonan euron erillismäärärahan. Samalla kaupunginhallitus ja maakuntaliiton hallitus linjasivat, että säätiön perustaminen periaatteessa ja sen mahdollistavat taloudelliset linjaukset käsitellään vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Asia saatettiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Toimeksiannon mukaiset jatkovalmistelut Kaupunginhallituksen ja maakuntaliiton hallituksen päätösten mukaisesti neuvotteluja on jatkettu LVM:n ja Finavia Oyj:n kanssa. Neuvottelujen edetessä on kuitenkin jouduttu toteamaan mm. seuraavat yhteistoimintasopimuksen lähtökohdista poikkeavat oleelliset seikat: LVM ei voi etukäteen sitoutua budjettivaroista myönnettävään tukeen Lappeenrannan lentoasemaa varten julkista tukea voidaan kuitenkin hakea, mutta julkisen tuen saaminen alkuperäisen yhteistoimintasopimuksen tarkoittamalla tavalla ei enää voi olla lentoasemaliiketoiminnan ja kiinteistön kauppojen toteuttamisen ehto liikeasematoimintakauppa ja lentokenttäaluetta koskevat kaupat tulevat tehtäväksi ennen kuin valtiontukiasiassa on päätöksiä LVM:n myöntämää tukea voidaan myöntää ei-taloudelliseen toimintaan (lennonvarmistus, vartiointi, turvatarkastukset) ilman komission hyväksyntää eli notifiointia. Taloudelliseen toimintatukeen ja käynnistys- sekä investointitukeen pitää sen sijaan hankkia komission hyväksyntä. tuen myöntäjätahon eli LVM:n tulee käynnistää notifiointimenettely Lappeenrannan osalta. Komission käsittely voi kestää arviolta 6 kuukautta. mikäli Lappeenrannan lentoasemaa varten haettu tuki todetaan EU- sääntöjen mukaiseksi, voidaan tuki siis saada maksuun aikaisintaan syksyllä 2016 valtioneuvosto esittää Finavian verkoston ulkopuolisten lentoasemien tukimomentille vuodelle 2016 yhden (1) miljoonan euron määrärahaa ja vastaavaa summaa kolmelle seuraavalle vuodelle valtiontalouden kehyksissä. Vuodelta 2015 voi lisäksi siirtyä käyttämättömiä määrärahoja. Tuen saajat päätetään hakemuksesta. lentoasemaliiketoiminnan kauppahinta voi olla tappiollisuuden johdosta muodollinen, mutta lentokenttäaluetta rakennuksineen

5 koskevan kiinteistökaupan kauppahinnan tulee olla vähintään tasearvo. osapuolet ovat todenneet, että yhteistoimintasopimusta LVM:n, Finavia Oyj:n, Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin välillä ei ole em. syistä tarpeen päivittää ja se päättyy sopimuksen mukaan Jatkossa yhteistoimintasopimuksen tarkoituksen täyttämisessä eli lentoasemakiinteistön kaupan ja lentoasemaliiketoimintakaupan osapuolina ovat Etelä-Karjalan maakuntaliiton ja Lappeenrannan kaupungin perustama säätiö ja säätiön perustama osakeyhtiö ostajana ja Finavia Oyj myyjänä. Neuvottelutulos Neuvotteluissa mukana olleet Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupunkikonsernin edustajat esittävät, että maakuntaliitto ja kaupunki perustavat Lappeenrannan Lentoasema säätiö- nimisen säätiön, joka ostaa Lappeenrannan lentoaseman kiinteistön ja säätiön perustama osakeyhtiö ostaa Lappeenrannan lentoasemaliiketoiminnan Finavia Oyj:ltä seuraavasti: Finavia Oyj myy Lappeenrannan lentoasemakiinteistön rakennuksineen maakuntaliiton ja kaupungin perustamalle säätiölle tasearvosta, joka on Finavia Oyj myy Lappeenrannan lentoasemaliiketoiminnan em. säätiön perustamalle osakeyhtiölle nimellisestä 2 euron kauppahinnasta. Liiketoimintakaupan mukana siirtyvät myyjän palveluksessa oleva liiketoimintaan liittyvä henkilöstö ns. vanhoina työntekijöinä sekä kaikki liiketoimintaan kiinteästi liittyvät omaisuuserät kauppakirjassa tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Luovutushetki on kaupat ovat sidoksissa toisiinsa ja ne allekirjoitetaan samanaikaisesti v aikana mikäli päätökset eivät saisi lainvoimaa, kaupat puretaan Toimintamalli Tarkoituksena on, että perustettava säätiö omistaa lentoasemakiinteistön ja säätiön alaisuudessa sen omistama operointiyhtiö vastaa palvelujen järjestämisestä, varsinaisesta lentoasematoiminnasta ja siihen liittyvästä asiakashankinnasta yms. Säätiö: Säätiön perustajia ovat Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan liitto muiden Etelä-Karjalan kuntien puolesta. Säätiön tarkoituksena on lentoasematoimintojen Lappeenrannassa säilymisen varmistaminen sekä näiden toimintojen kehittäminen.

6 Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö itse tai säätiön omistama osakeyhtiö ylläpitää Lappeenrannan lentoasemaa. Säätiön peruspääoma on euroa, josta kaupunki sijoittaa säätiöön 70 % ja liitto 30 %. Kuluvan vuoden talousarvioon on kirjattu, että kaupunginhallitus voi erillispäätöksellään osoittaa EU- ja elinkeinopoliittisesta määrärahasta lentoasemasäätiön perustamiseen. Liitolla on vastaava TA- päätös :n osalta. Lentoaseman operointia ja muuta sen kehittämistä palvelevaa liiketoimintaa varten säätiö voi perustaa osakeyhtiön, jolla voi olla myös muita osakkeenomistajia. Osakeyhtiö: Yhtiön toimialana on ylläpitää lentoasemaa Lappeenrannassa, harjoittaa ja kehittää lentoasematoimintoja sekä omistaa, vuokrata ja hallita mahdollisia muita kiinteistöjä. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Liiketoimintasuunnitelma Lentoaseman kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma perustuu kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: 1. Kustannusrakenteen joustavuuden lisääminen Lentoasema henkilöstön tuottavuutta voidaan erityisesti pienen liikennemäärän kausina nostaa nykyisestä. Keskeiset keinot liittyvät Lappeenrannan kaupunkikonsernin sisäisiin työjärjestelyihin, joiden kautta esimerkiksi erilaisia tukipalveluja ja erikoistumista vaativat kunnossapitopalvelut voidaan järjestää entistä tehokkaammin. Tämä heijastuu erityisesti alkuvuosina henkilöstökuluihin, kunnossapitokustannuksiin sekä tukipalveluiden kilpailukykyiseen järjestämiseen. Kulurakenteen ja koko toiminnan kannalta merkittävä erä ovat lennonvarmistuspalvelut. 2. Tulovirtojen monipuolistaminen Lappeenrannan kentän lentoyhtiöiltä perittävät liikennemaksut ovat lentoaseman varsinaisen toiminnan suurin yksittäinen tuottoerä. Liiketoiminta monipuolistuu kuitenkin siten, että liikennemaksut vastaavat tarkastelukauden päättyessä enää noin kolmanneksesta lentoaseman liikevaihdosta. Kasvava lentoliikenne ja matkailu johtavat tila- ja tonttivuokratulojen ja muiden palveluiden taloudellisen merkityksen selvään kasvuun. Lentoasemalle syntyy

7 lentoliikenteen kunnossapitokeskittymä sekä muita palveluja, jotka perustuvat lentoliikenteen ja matkailijoiden palvelemiseen. Lappeenrannan lentoasemasta tulee rakentaa monipuolinen elinkeinopoliittinen kärki, joka palvelee asiakkaitaan monipuolisesti ja osallistuu aktiivisesti aluekehitykseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan, uusien käytäntöjen pilotointiin sekä aluemarkkinointiin. 3. Matkustajavirtojen kasvattaminen Lappeenrannan lentoasema on valinnut päätuotteekseen halpalentoja charterlentotoiminnan, jolloin Lappeenranta voi palvella asiakkaitaan kilpailukykyisesti myös Helsingin ja Pietarin lentokenttien kasvun aikana. Matkailijamäärän kasvuoletukset perustuvat Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon lisäksi erityisesti Pietarin alueen väestöpohjaan. Etelä-Karjalasta on tullut kiinnostava matkailu- ja sijoituskohde myös aasialaisten yritysten ja matkailijoiden näkökulmasta. Tälläkin voi olla merkitystä matkailun kasvuun. Erityisen kiinnostava on kansainvälisille matkailijoille suunniteltava stop-over tuote, jossa matkailijat viipyvät Lappeenrannassa 1-2 yötä matkalla Eurooppaan/Venäjälle. Alueen elinkeinoelämä - merkittävämpänä nopeasti kasvanut matkailuteollisuus tarvitsee kansainvälisiä lentoliikenneyhteyksiä. Saimaan alueelle suuntautuva turismi kehittyy lentoaseman tunnettuuden ja reittivalikoimien kasvaessa. Lappeenrannan lentokentän operointimallista ei ole Suomessa vielä kokemuksia. Kokeilun onnistumiseen ja kasvun ajoitukseen liittyy merkittäviä riskejä. Alkuvaiheessa tarvitaan ulkopuolista taloudellista tukea, mutta liiketoimintasuunnitelman mukaan onnistuessaan toiminta on mahdollista saada kannattavaksi 5 vuoden tarkastelukauden aikana. Liiketoimintasuunnitelma kokonaisuudessaan on liitteenä. Neuvottelutuloksen ja toimintamallin vaikutusten arviointia Hyötyjä ja mahdollisuuksia: lentoliikenne maakunnassa jatkuu ja siihen liittyvä kaupallinen toiminta turvaa nykyisiä työpaikkoja ja luo mahdollisuudet uusiin työpaikkoihin sekä lisääntyviin matkailutuloihin. kentän kehittäminen on maakunnan omissa käsissä säätiö omistaa jatkossa lentokenttäalueen rakennuksineen (174 ha)

8 mikäli lentoliikenne kentältä loppuisi ja kenttä jouduttaisiin aivan viimeisenä vaihtoehtona ottamaan muuhun käyttöön, voisi suuntaa antavan mitoituslaskelman mukaan lentokentän alueelle sijoittaa rakentamista seuraavasti: KTY-, T- ja TY-alueita 63 ha, rakennettavaa katua m AO- ja AR- alueita 36 ha, AO-tontteja 280 kpl ja AR-tontteja 30 kpl, rakennettavaa katua m Tonteista saatava tontinmyyntitulo Maapoliittisen ohjelman 2010 hinnoittelun mukaisesti olisi n. 23,3 milj.. Katurakentamiskustannukset 10,4 milj.. Viheralueiden kustannuksia tai muita kustannuksia ei ole laskettu. Nykyisellä tonttimenekillä alueen rakentuminen kestäisi vuotta ja silloin ei muualta Lappeenrannasta tontteja jaettaisi suuressa mittakaavassa. Kun tonttien luovutus olisi järkevää tehdä paloittain, myös kunnallistekniikan kustannukset jakautuisivat samoin vuoden ajalle. lentokenttä on maakuntakaavassa lentoliikennealue (LL), mikä on huomioitava mahdollisessa käyttötarkoituksen muuttamisessa. Riskejä ja haasteita: sitoutuuko valtio omalta tarvittavalta osaltaan myötävaikuttamaan maakunnallisen kentän kehittämiseen jatkossakin? onnistutaanko liiketoimintasuunnitelman toteuttamisessa? liiketoimintakauppa tulee tehtäväksi ennen kuin valtiontuki on varmistunut. Myönnetäänkö toiminnan käynnistämiseen tukea valmistelussa esillä olleiden periaatteiden ja lentoliikennestrategian mukaisesti? liiketoimintakaupassa oikeudet ja velvoitteet mm. henkilökunta siirtyvät heti eli kulut alkavat juosta heti, vaikka lentoja ei olisi. Ympäristövastuut kentän maaperästä siirtyvät ostajalle. Tällä hetkellä tiedossa on polttoainejakelupisteen kohdalla oleva pieni pilaantunut maaerä, puhdistuskustannukset arviolta n , joka on huomioitu kauppahinnassa vähennyksenä. kiitoradan peruskunnostusinvestointi edessä noin v. 2020, jonka kustannusarvio tällä hetkellä 3,7 milj, saadaanko siihen valtiontukea? oheispalvelujen merkittävä kehittäminen edellyttää investoimista terminaaliin. kentän pyörittämiseen ja lentojen ostamiseen voidaan jatkossa joutua käyttämään nyt budjetoitua enemmän verorahoja, kunnes toiminta saadaan vakiinnutettua. Mistä matkustajat, Venäjän tilanteen kehittyminen? Saadaanko avattua uusia matkailureittejä esimerkiksi Aasiasta?

9 Jos tämä hanke ei nyt toteudu, Finavia Oyj on ilmoittanut sulkevansa kentän. Lentokenttä menetetään maakunnasta hyvin todennäköisesti pysyvästi. Johtopäätökset ja ehdotukset Viime vuonna valmistuneessa kansallisessa lentoliikennestrategiassa Lappeenrannan kentästä linjataan, että omistajaohjauksesta vastaavan liikenne- ja viestintäministeriön, Finavia Oyj:n, maakunnan ja seutukuntien kanssa sovitaan Lappeenrannan lento-aseman siirtämisestä vuoden 2016 alusta alkaen Finavia Oyj:n verkoston ulkopuolelle. Mikäli näin ei tapahtuisi, tulee Lappeenrannan kenttä sulkeutumaan. Maakuntakenttien kohtalo on murroksessa. Etelä-Karjalassa on nyt tilaisuus kääntää negatiivinen kehitys omilla toimenpiteillä uudeksi kasvumahdollisuudeksi. Kauppakirjaluonnoksessa osapuolet toteavat, että tarkoituksena on luoda malli, jolla voisi tulevaisuudessa olla laajemminkin merkitystä Suomen lentoasemaverkoston kehittämisessä kansallisen lentoliikennestrategian mukaisesti. Kysymys on valtion kannalta siis strategisesta avauksesta. Liiketoimintasuunnitelman mukaan Lappeenrannan lentoaseman asiointialueella (catchment area) asuu Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon väestön lisäksi yli seitsemän miljoonaa asukasta Luoteis-Venäjällä. Lappeenrannan lentoasema on tämän kohderyhmän saavutettavissa jopa alle kahdessa tunnissa. Aiempien tutkimusten mukaan lentomatkustaja jätti Lappeenrannan talousalueelle 121 /matkustaja (TAK Oy, Lappeenrannan lentokenttätutkimus 2010). Lentoasemaa ympäröivä elinkeinoelämä ja sitä kautta yhteiskunta hyötyy siis merkittävästi toiminnasta ja uusi konsepti palvelujen lisäämisestä antaa entistä paremmat mahdollisuudet hyötyjen kasvattamiseen. Saimaan alueen matkailu on kehittynyt merkittävästi 2010-luvulla. Lyhyessä ajassa alueelle on investoitu kansainvälisesti huomattaviin uusiin palvelu- ja matkailukohteisiin, jotka palvelevat Suomen kansainvälisintä ja kasvavaa asiakaskuntaa. Suurin yksittäinen investointi on ollut Holiday Club Saimaan yli 150 miljoonan euron kylpylä- ym. investointi Lappeenrannan Rauhaan. HC:n omistuksen vaihtuminen Intiaan luo uusia mahdollisuuksia myös Saimaan alueelle. Merkittäviä investointeja on toteutettu ja suunnitteilla myös muualle Lappeenrantaan, Imatralle ja Etelä-Savoon. Saimaan alueen matkailu voi lisääntyä merkittävästi vain, jos yhteydet alueelle ovat helpot, toimivat ja monipuoliset. Alueen matkailu- ja palvelusektorin asiakaskunnan monipuolistamiseksi ja kasvunäkymien varmistamiseksi

10 lentoliikenteen jatkuminen ja kasvu on välttämätöntä. Mikäli lentoasema maakunnasta loppuu, on matkailijoiden saaminen esimerkiksi Helsingin kautta huomattavasti työläämpää, kuin jos käytettävissä on oma lentoasema matkailukohteiden välittömässä läheisyydessä, unohtamatta lähellä olevan Pietarin alueen potentiaalia. Lentoaseman maakunnallistamiseen liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, mutta myös mahdollisuuksia. Alkuvaiheessa maakunnallinen kenttä tarvitsee valtiolta Finavian ulkopuolisille lentoasemille tarkoitettua valtiontukea, jota on nyt myönnetty Seinäjoelle ja Mikkelille. LVM:n lentoliikennestrategian mukaan yhteistyöjärjestelyille tulee osoittaa valtakunnallisella tasolla riittävät resurssit ja antaa toimivalta tehtävän toteutusta varten. Maakunnassa on voitava luottaa siihen, että valtio omalta osaltaan vastaa linjauksistaan ja Lappeenrannan lentoasema saa valtiontukea käynnistysvaiheeseen. Edellä olevan perusteella katsomme, että Lappeenrannan lentoasemakiinteistön ostaminen Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin perustamalle säätiölle ja lentoliiketoiminnan ostaminen säätiön perustamalle operointiyhtiölle on maakunnan ja Lappeenrannan kaupungin yleisen edun mukaista ja esitämme, että säätiö ja yhtiö perustetaan liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti ja kaupat Finavia Oyj:n kanssa tehdään. Liiketoimintakauppakirjan liitteet, jotka sisältävät tietoja sopimuksista kolmansien osapuolten kanssa, eivät ole julkisia, mutta ne ovat päätöksentekoon osallistuvien nähtävänä kokouksessa. (KJ) Kj Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että Lappeenrannan kaupunki perustaa yhdessä Etelä-Karjalan liiton kanssa säätiön, joka ostaa Finavia Oyj:ltä Lappeenrannan lentoasemakiinteistön ja että säätiön perustama osakeyhtiön ostaa Finavia Oyj:ltä Lappeenrannan lentoasemaliiketoiminnan liitteenä olevien kauppakirja- ym. asiakirjaluonnosten mukaisesti. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa tekemään asiakirjoihin teknisluonteisia täsmennyksiä tai korjauksia. Kaupunginhallitus osoittaa v talousarviossa olevan kirjauksen mukaisesti säätiön peruspääomaksi. Kh Asia jätettiin viikoksi pöydälle.

11 KH 484 Merkittiin, että strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen oli saapunut esittelemään asiaa. Olli Naukkarinen poistui klo Kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton kesken on tarpeen valmistella sopimus säätiön toiminnan rahoittamisen periaatteista, joka sopimus tuodaan erikseen kaupunginhallituksen ja Etelä-Karjalan liiton hallituksen päätettäväksi. Sopimuksella sovitaan käytännön tasolla molempien perustajien osallistumisesta mahdolliseen jatkorahoitukseen, mikäli sellainen tarve syntyisi. Mikäli säätiö tarvitsee kentän kehittämistoimintaansa ulkopuolista lainarahaa, joudutaan käytännössä antamaan lainalle kaupungilta joko täytetakaus tai omavelkainen takaus, jossa tapauksessa kaupungin tulee saada vastavakuudeksi lentoasemakiinteistö. Myös tämä asia tulee käsitellä em. sopimuksessa Etelä-Karjalan liiton kanssa. (JW) Kj Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että Lappeenrannan kaupunki perustaa yhdessä Etelä-Karjalan liiton kanssa säätiön, joka ostaa Finavia Oyj:ltä Lappeenrannan lentoasemakiinteistön ja että säätiön perustama osakeyhtiön ostaa Finavia Oyj:ltä Lappeenrannan lentoasemaliiketoiminnan liitteenä olevien kauppakirja- ym. asiakirjaluonnosten mukaisesti. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa tekemään asiakirjoihin teknisluonteisia täsmennyksiä tai korjauksia. Kaupunginhallitus osoittaa v talousarviossa olevan kirjauksen mukaisesti säätiön peruspääomaksi. Edellä esitetty sopimus rahoitusjärjestelyistä tuodaan kaupunginhallituksen ja Etelä-Karjalan liiton hallituksen päätettäväksi erikseen. Kh Hyväksyttiin. Merkittiin, että strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, kaupunginlakimies Eero Immonen ja konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo olivat saapuneet vastaamaan asiaa koskeviin kysymyksiin. Poistuivat klo KV 122 Liitteet: lentokenttäkiinteistön kauppakirja lentoasemaliiketoiminnan kauppakirja säätiön perustamisasiakirjat yhtiön perustamisasiakirjat

12 liiketoimintasuunnitelma (JW) Kh Kv esittää kaupunginvaltuustolle, että Lappeenrannan kaupunki perustaa yhdessä Etelä-Karjalan liiton kanssa säätiön, joka ostaa Finavia Oyj:ltä Lappeenrannan lentoasemakiinteistön ja että säätiön perustama osakeyhtiön ostaa Finavia Oyj:ltä Lappeenrannan lentoasemaliiketoiminnan liitteenä olevien kauppakirja- ym. asiakirjaluonnosten mukaisesti. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa tekemään asiakirjoihin teknisluonteisia täsmennyksiä tai korjauksia. Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuuston 1. varapuheenjohtaja Juha Turkia esitti muutosehdotuksena, että säätiön sääntöjen hallituksen kokoonpanoa koskevaan 5 :ään muutetaan jäsenten määrä kuudesta (6) seitsemäksi (7) ja että Lappeenrannan kaupunki valitsee heistä viisi varsinaista ja heille 2 varajäsentä. Valtuutetut Hanna Holopainen ja Markku Papinniemi kannattivat Turkian esitystä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosesitys ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juha Turkian Hanna Holopaisen ja Markku Papinniemen kannattamana tekemää esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 JAA-ääntä ja 19 EI-ääntä, poissa 1 (liite 2 :ään 122). Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa jo kokouksessa.

Kaupunginhallitus 422 13.10.2014 Kaupunginvaltuusto 100 27.10.2014

Kaupunginhallitus 422 13.10.2014 Kaupunginvaltuusto 100 27.10.2014 Kaupunginhallitus 422 13.10.2014 Kaupunginvaltuusto 100 27.10.2014 Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminnan kaupan ja operointisuhteiden uudelleenjärjestelyn valmistelemista koskeva yhteistoimintasopimus

Lisätiedot

Maakuntahallitus 150 30.11.2015

Maakuntahallitus 150 30.11.2015 Maakuntahallitus 150 30.11.2015 Säätiön perustaminen Lappeenrannan lentoaseman kehittämistä varten, lentoasemakiinteistön ostaminen Finavia Oyj:ltä ja Lappeenrannan lentoasemaliiketoiminnan kauppa Finavia

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto

Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto 27.10.2016 1 Lentoasemaverkosto Finavia Oyj:n ylläpitämä 22 lentoaseman verkosto

Lisätiedot

Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminnan kaupan ja operointisuhteiden uudelleenjärjestelyn valmistelemista koskeva yhteistoimintasopimus

Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminnan kaupan ja operointisuhteiden uudelleenjärjestelyn valmistelemista koskeva yhteistoimintasopimus Maakuntahallitus 139 20.10.2014 Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminnan kaupan ja operointisuhteiden uudelleenjärjestelyn valmistelemista koskeva yhteistoimintasopimus 154/00.02.01/2014 Maakuntahallitus

Lisätiedot

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ 1. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat yhteisesti sopien päättyneet ratkaisuun, jossa Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä Kaupunginhallitus 435 20.10.2014 Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä 1097/00.04.02.01/2014 KH 435 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Kaupunginhallituksen 17 20.03.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 151 27.03.2017 Kaupunginhallitus 444 11.09.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitila-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet

Lappeenrannan toimitila-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet Kaupunginhallitus 166 03.04.2017 Kaupunginhallitus 186 10.04.2017 Lappeenrannan toimitila-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet 973/00.00.01.10/2015 KH 166 Valmistelija/lisätiedot: Strategia-

Lisätiedot

Hakijoista Vesa Toikka ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa virkaan.

Hakijoista Vesa Toikka ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa virkaan. Kaupunginhallitus 201 18.04.2017 Kaupunginvaltuusto 43 24.04.2017 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan viran täyttäminen 136/01.01.01.00/2017 KH 201 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393 Kaupunginhallitus 393 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 93 13.10.2014 Kaupunginhallitus 58 23.02.2015 Kaupunginhallitus 178 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 60 15.06.2015 Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

"Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen:

Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen: Kaupunginhallitus 87 11.02.2013 Lappeenrannan kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 740/002/2012 KH 87 Strategia- ja talousyksikön kirje 8.2.2013: "Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lappeenranta ja. kansainvälisten. alueen

Lappeenranta ja. kansainvälisten. alueen Lappeenrannan lentokentän liiketoimintasuunnitelma Kaupunginhallituskäsittelyyn 23.11. 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Suunnitelman lähtökohdat... 5 2.1 Lentokenttä... 6 2.2 Kenttää tarvitaan...

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta

Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta Hallitus 37 22.02.2017 Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta 174/00.04.02.00/2017 EKSTPHAL 37 Saimaan Tukipalvelut Oy:n (Satu Oy) hallitus päätti 26.1.2017 pyytää

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Omistajaohjauksen antaminen Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitukselle tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kauppaa koskevasta aiesopimusluonnoksesta

Omistajaohjauksen antaminen Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitukselle tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kauppaa koskevasta aiesopimusluonnoksesta Kaupunginhallituksen 10 13.02.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 84 20.02.2017 Kaupunginhallitus 102 27.02.2017 Omistajaohjauksen antaminen Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitukselle tekstiilipalveluiden

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi Kaupunginhallitus 4 11.01.2016 Kaupunginvaltuusto 4 18.01.2016 Kaupunginhallitus 36 01.02.2016 Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 1294/00.04.00/2015

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi Kaupunginhallitus 377 19.09.2016 Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi 871/14.01.00.06.01/2016 KH 377 Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esitys

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille KV 131

Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille KV 131 Kaupunginvaltuusto 131 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 KV 131 Kaupunginhallitus on 15.11.2015 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvioesityksen. Talousarvioesitys 2017,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Maanktmk (Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö)

Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Maanktmk (Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö) Maankäyttötoimikunta 6 28.03.2017 Kaupunginhallitus 96 08.05.2017 Kaupunginhallitus 152 19.06.2017 Kaupunginhallitus 180 14.08.2017 Kaupunginhallitus 186 28.08.2017 Kaupunginhallitus 230 09.10.2017 Riskalankankaan

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten Lasten ja nuorten lautakunta 24 15.08.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 36 25.09.2017 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten 772/00.04.02.00/2017

Lisätiedot

ROVANIEMI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä

ROVANIEMI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä 1 KIRJAAMO: 1662 /2006 442 Määräalan myyminen tilasta Metsähirvas RN:o 165:0 rakennuksineen / Hirvaan entinen Metsäopisto Maanhankinta ja luovutus / kaupungingeodeetti 14.9.2006: Rovaniemen maalaiskunta

Lisätiedot

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa.

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa. Kaupunginhallitus 49 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 20.03.2017 Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Khall 13.03.2017 49 Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen tilanteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/6 4.6.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/6 4.6.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.05.2014 576 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen

Lisätiedot

Satu Oy:n toimitusjohtaja Jouko Partasen kirje :

Satu Oy:n toimitusjohtaja Jouko Partasen kirje : Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10 13.02.2017 Omistajaohjauksen antaminen Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitukselle tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kauppaa koskevasta aiesopimusluonnoksesta 77/00.01.01.02/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015. Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167

Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015. Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167 Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015 Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 II kaupunginsihteeri

Lisätiedot

64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen

64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 215, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 64, 15.06.2015 64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1322/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 23.3.2015 Kaupunginhallitus 123 30.3.2015 56 Määrärahan lisääminen Tapiolan taseyksikön osakkeisiin ja osuuksiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1145 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätös päätti hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 73 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan setlementtitalon peruskorjausta koskevasta lainahakemuksesta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN Konsernijaosto 18 28.09.2017 Konsernijaosto 24 18.10.2017 Kunnanhallitus 376 30.10.2017 Valtuusto 88 06.11.2017 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA 1.1.2018 ALKAEN 587/2.23.232/2014, 192/3.32.336/2015

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi Kaupunginhallitus 525 01.12.2014 Kaupunginhallitus 549 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 6 19.01.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 HEL 2017-005192 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää hyväksyä 1 159 004

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 1 (5) 556 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (5) 397 Esitys etuosto-oikeuden käyttämisestä Linnea Granqvistin sekä Ilmo Larion välisessä kiinteistökaupassa HEL 2011-001010 T 10 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014.

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014. Kaupunginhallitus 522 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 111 10.11.2014 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 KH 522 Selostus: Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) 281 Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit

Lisätiedot

Kaupan kohteina ovat seuraavat kiinteistöt:

Kaupan kohteina ovat seuraavat kiinteistöt: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (8) 628 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE SUOLISTOSYÖPÄSEULONNAN OSTAMISEKSI NS. LISÄPALVELUNA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRILTÄ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE SUOLISTOSYÖPÄSEULONNAN OSTAMISEKSI NS. LISÄPALVELUNA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRILTÄ Kaupunginhallitus 462 10.10.2011 Kaupunginvaltuusto 148 14.11.2011 KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE SUOLISTOSYÖPÄSEULONNAN OSTAMISEKSI NS. LISÄPALVELUNA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRILTÄ 471/017/2011

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Sivu 1/5 Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Liitteet Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Tapiolan Honka ry:n omistamalle Kiinteistö Oy Honkahallille Valmistelija

Lisätiedot

Pihlaport Oy:n (myöhemmin Bio Port Oy) rahoitus on suunniteltu järjestettävän seuraavasti:

Pihlaport Oy:n (myöhemmin Bio Port Oy) rahoitus on suunniteltu järjestettävän seuraavasti: Kunnanhallitus 25 11.01.2011 Kunnanvaltuusto 9 02.02.2011 Kunnanhallitus 121 24.05.2011 Kunnanvaltuusto 38 30.05.2011 BIOETANOLITEHDASHANKE / TAKAUSJÄRJESTELY KHAL 25 Suomen Bioetanoli Oy:n n. 100 miljoonan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 1. Saimaan talous ja tieto Oy (y-tunnus 2245148-6) Valto Käkelän Katu 3b, 53130 Lappeenranta jäljempänä Saita Oy 2. Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa Kaupunginhallitus 133 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 74 17.05.2017 Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa 509/10.03.02/2017 KH 08.05.2017 133 Kaupunginhallituksen asettama kouluverkkoryhmä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjaus

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjaus Hallitus 57 22.03.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden osto 382/02.07.03.04/2017 EKSTPHAL 57 Etelä-Karjalan Työkunto Oy Etelä-Karjalan Työkunto Oy (jäljempänä Työkunto Oy) on Eksoten ja Lappeenrannan

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 607/2017 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 41 13.2.2017 23 Valtuustokauden 2013-2017 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen ja valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisten

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot