sairaala Tervetuloa sairaalaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sairaala Tervetuloa sairaalaan"

Transkriptio

1 Sairaalapalvelut

2 sairaala Tervetuloa sairaalaan Vantaan kaupungin sairaalapalvelut vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Sairaalapalveluihin kuuluvat Seutulassa sijaitseva 155-paikkainen Katriinan sairaala ja HUS-Peijaksen sairaalan yhteydessä toimiva 37-paikkainen geriatrinen akuuttiyksikkö. Sairaalapalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosaluetta. Sairaalassa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan vantaalaisia. Katriinan sairaalassa on seitsemän erilaisten sairauksien hoitoon perehtynyttä osastoa, päiväsairaala, geriatrinen vastaanotto, terapiayksikkö sekä jatkohoidon järjestelyn konsultaatiotiimi Konsti. Peijaksen yhteydessä toimivaan geriatriseen akuuttiyksikköön kuuluu kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa. Sairaalaan tullaan hoitoon lääkärin lähettämänä joko toisesta sairaalasta tai suoraan kotoa, muusta asuinpaikasta tai päivystyksestä. Tavoitteena on mahdollisimman lyhyt sairaalahoito sekä kuntoutuminen ja kotiutuminen takaisin aiempaan asuinpaikkaan. Sairaalan palvelut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteistyöhön. Hoidosta vastaavalla henkilökunnalla on useiden erikoisalojen tietotaitoa. Päämääränä on edistää ja ylläpitää potilaiden toimintakykyä. Yksilöllinen hoito on sairaalassa tärkeä tavoite. Sairaalan toiminnassa kehitetään moniammatillista yhteistyötä. 1

3 Osastojen toiminta Hoitotyön periaatteita Potilaan hoidosta vastaa päivittäin moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäri, hoitajia, terapeutteja ja sosiaalihoitaja. Potilaan hoitoa ja kuntoutumista arvioidaan ja suunnitellaan viikoittain lääkärinkierrolla ja kuntoutuskokouksessa. Jokaiselle potilaalle nimetään omahoitaja, joka vastaa potilaan hoitotyöstä sairaalassaolon aikana. Sairaalassa noudatetaan toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää työtapaa, joka näkyy monissa arjen käytännöissä. Potilaat ruokailevat useimmiten yhdessä, seurustelevat päiväsalissa ja osallistuvat kuntoutumista ja kotiutumista edistävään toimintaan vointinsa mukaan. Yhdessä potilaan kanssa pyritään löytämään ja vahvistamaan hänen omia voimavarojaan, jotka mahdollistavat itsenäisen selviytymisen päivittäisissä toimissa. Kuntouttavan työskentelytavan periaatteiden mukaisesti työntekijät välttävät tekemästä sellaista, mihin potilas kykenee itse. Potilaan oma aktiivinen rooli on tärkeä. KATRIINAN SAIRAALA Osasto 1 Osasto on erikoistunut hoitamaan sekavuustiloja sairastavia potilaita. Potilaiden sairaudet ilmenevät usein erilaisina käytösoireina, minkä vuoksi potilaat voivat olla levottomia. Osastolla on 16 potilaspaikkaa. 2

4 Hoitotyön periaatteita Osasto 2A Osastolla hoidetaan erityisesti infektio- eli tulehduspotilaita. Infektioiden vuoksi osaston toiminnassa korostuu erityisesti hyvä hygienia. Osastolla on 23 potilaspaikkaa. Osasto 2B Osasto on erikoistunut hoitamaan ja kuntouttamaan erilaisia murtumapotilaita. Murtumapotilaiden hoitoon osallistuu myös ortopedi. Paikkoja on 28 potilaalle. Osasto 3 Osasto on 20-paikkainen geriatrinen tutkimus- ja kuntoutusosasto. Hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lihasvoimaharjoitteluun, tasapainon parantamiseen ja hyvään ravitsemukseen. Osasto 4A Osasto on erikoistunut hoitamaan aivoverenkierron häiriöitä. Hoitotyössä korostuu kuntoutus, jossa potilaalla itsellään on aktiivinen rooli. Sairauden luonteelle on ominaista, että kuntoutukseen osallistuvat muun muassa toiminta- ja puheterapeutit. Osastolla on 27 potilaspaikkaa. Osasto 4B Osasto on erikoistunut haavapotilaiden hoitoon. Osaston yhteydessä toimii kaksi kertaa viikossa haavapoliklinikka, jossa haavanhoidon asiantuntijasairaanhoitaja ottaa vastaan osastolta kotiutuneita potilaita. Haavapotilaiden hoidossa on kerran viikossa mukana myös plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Osastolla on 24 potilaspaikkaa. Osasto 5 Osasto on erikoistunut palliatiiviseen, oireenmukaiseen hoitoon vakavissa sairauksissa esim. syöpäsairauksissa. Sairaalapastori ja vapaaehtoistyöntekijät ovat osa hoitotiimiä. Osastolla on 17 potilaspaikkaa. Kaikilla vuodeosastoilla hoidetaan myös muista syistä kuntoutusta tai sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Päiväsairaala Päiväsairaala tarjoaa tutkimusta ja kuntoutusta useimmiten kotona asuville potilaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Hoidossa korostuvat erilaiset lääkärin tai sairaanhoitajan tekemät selvittelyt sekä terapiat, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia. Päiväsairaala antaa jatkohoitoa myös vuodeosastoilta kotiutuneille potilaille. Se on avoinna arkisin päiväaikaan. Geriatrinen vastaanotto Geriatrisella vastaanotolla selvitetään yli 75-vuotiaiden ja osittain myös nuorempien vantaalaisten muistihäiriöitä. Vastaanoton lääkärit ovat geriatrian erikoislääkäreitä tai geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Vastaanottokäynnille toivotaan mukaan aina omainen tai muu potilaan asiat hyvin tunteva henkilö. 3

5 Hoitotyön periaatteita GERIATRINEN AKUUTTIYKSIKKÖ Geriatriset arviointi- ja akuuttiosastot AKOS1 ja AKOS2 HUS-Peijaksen yhteydessä sijaitsevilla 20-paikkaisella AKOS1 -osastolla ja 17-paikkaisella AKOS2 -osastolla hoidetaan ensisijaisesti kiireellistä arviointia tai lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä potilaita, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Potilailla voi olla esimerkiksi muistisairauteen liittyvä akuutti sekavuustila tai iäkkäälle ihmiselle tyypillinen tulehdussairaus, tai heidän yleiskuntonsa on muusta syystä heikentynyt. Potilaat tulevat osastolle pääasiassa päivystyspoliklinikalta. OSASTOJEN MONIAMMATILLINEN TUKI Osastolla toimii arkisin fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja osallistuen potilaan moniammatilliseen kuntoutukseen. Terapeutit tekevät tarvittaessa potilaan toimintakyvyn arviointeja kotioloissa sekä kartoittavat apuvälinetarpeet ja kodin mahdolliset muutostyötarpeet hänen palatessaan takaisin kotiin tai muuhun aiempaan asuinpaikkaan. Sairaalapalvelujen sosiaalihoitajat ohjaavat ja neuvovat potilaita ja omaisia sosiaaliturvaan, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin, jatkohoitoon ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Sosiaalihoitajalta saa apua myös etuuksien vireillepanossa. Sairaalapastori toimii potilaiden, omaisten ja läheisten sielunhoitajana. Henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi sairaalapastori hoitaa kirkollisia toimituksia ja järjestää hengellisiä tilaisuuksia sairaalassa. Katriinan sairaalassa on myös hiljainen huone hiljentymistä ja siunaamista varten. Sairaalapalveluissa toimii kaksi HUS- Apteekin osastofarmaseuttia, jotka tukevat potilaiden lääkehoidon toteutusta. Katriinan sairaalan moninaisiin tukipalveluihin lukeutuu lisäksi mm. tekninen huolto sekä puhelinvaihde/neuvontapiste. Neuvontapisteestä on mahdollista saada vierailijaverkkotunnukset internetin käyttöä varten. Tunnukset ovat kerrallaan voimassa 1 vrk ajan. Sairaalalla on käytössä kaksi inva-autoa päiväsairaalan ja muihin potilashoitoon liittyviin kuljetuksiin. MUUT SAIRAALAPALVELUT Katriinan sairaalan ateriapalveluista ja laitoshuollosta vastaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy. AKOS-osastoilla ruokahuollosta vastaa HUS Ravioli ja laitoshuollosta HUS- Desiko. Katriinan sairaalassa on röntgen- ja laboratoriopalveluita varten HUS-Röntgenin ja HUS-Labin toimipisteet. Katriinassa toimii lisäksi hammashoitola, joka tarjoaa päivystyspalvelua myös sairaalan potilaille. Katriinan sairaalan aulassa sijaitsevassa kirjastossa on potilaskäyttöön tarkoitettu tietokone. Kirjasto kiertää osastoilla. Aulassa kahvio, kampaamo ja kukkakioski palvelevat sekä potilaita että ulkopuolisia asiakkaita. 4

6 Potilaana sairaalassa Potilaana sairaalassa Uudelle potilaalle tehdään hoidon alussa suunnitelma, jossa asetetaan tavoite hoidolle ja kuntoutumiselle. Jokaiselle sairaalan osastolle tulevalle potilaalle nimetään omahoitaja. Päivittäisestä hoidosta vastaa aina työvuorossa oleva henkilökunta, jolta voi kysyä apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Hoitohenkilökunnan avulla saa yhteyden myös muihin ammattilaisiin, kuten lääkäriin, sosiaalityöntekijään tai sairaalapastoriin. Kuntoutumisen edistymisestä keskustellaan aina potilaan ja tarvittaessa myös omaisten kanssa. Potilaan tietoja annetaan ulkopuolisille vain potilaan luvalla. Omahoitaja vastaa yhteydenpidosta omaisiin. Jos potilaan kanssa ei voida keskustella tietojen antamisesta omaisille, henkilökunta kertoo potilaan voinnista vain lähiomaisille. Myös läheisten puhelut yhdistetään potilaan voinnin niin salliessa suoraan potilaalle. Omaisilla on tärkeä rooli sairaalan toiminnassa. Henkilökunta opastaa omaisia kaikissa niissä toimissa, jotka edistävät potilaan toimintakykyä. Ulkoileminen, ruokailussa avustaminen ja lukeminen edistävät yleensä potilaiden vointia. 5

7 Osastojen toiminta Työntekijänä ja opiskelijana sairaalassa Sairaalapalveluissa työskentelee yhteensä noin 240 työntekijää. Valtaosa työntekijöistä on hoitotyössä toimivia perus- tai lähihoitajia, sairaanhoitajia ja terapeutteja. Myös laitoshuoltajat ovat iso ammattiryhmä. Sairaalatyössä on mukana myös eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä käytännön opintojaksoja. Pääosa harjoittelijoista opiskelee pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa. Opiskelijoita voidaan ottaa myös muualta Suomesta ja ulkomailta. Sairaala toimii opetussairaalana. Lääkäreillä työskentely sairaalassa on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen sairaalapalveluksi yleislääketieteen ja geriatrian erikoisaloille sekä palliatiiviseen erityispätevyyteen. Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus erillisten määräysten mukaisesti. Vakinaisen hoitohenkilöstön ja pitkäaikaisten sijaisten työhönotosta vastaavat osastonhoitajat ja ylihoitaja. Johtava ylilääkäri vastaa lääkäreiden työhönotosta. Vapaista työpaikoista ilmoitetaan muun muassa Vantaan kaupungin internetsivuilla ja työvoimahallinnon järjestelmässä Laitoshuoltajat rekrytoi Vantti Oy:n siivouspalvelujen palveluesimies. Sijaisina voivat toimia paitsi tutkinnon suorittaneet ammattilaiset myös alan opiskelijat. Opiskelijoilta vaadittavat opinnot on määritelty erikseen. Lyhytaikaisia sijaisuuksia voi kysyä Seuresta ja suoraan osastonhoitajilta tai puh

8 Työntekijänä ja opiskelijana sairaalassa Vantaan kaupunki arvostaa sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoa ja on sitoutunut kehittämään työntekijöidensä osaamista. Kaupungilla on paljon sisäistä koulutustarjontaa ja mahdollisuus ulkoiseen kouluttautumiseen. Vantaan kaupungilla on tarjolla työsuhdeasuntoja, joita voi tiedustella Vantaan kaupungin asunto- ja tilavuokrauksesta puh ma ja to klo 9 11 ja 14 16, Katriinan sairaalan alueella sijaitsee myös kaupungin päiväkoti ja koulu. Vähintään 2 kk työsuhteessa olevalla henkilöllä on mahdollisuus saada työsuhdematkalippu. Sairaalapalvelut on mielestäni monipuolinen ja mukava paikka työskennellä. Erilaisiin asiakasryhmiin erikoistuneet osastot luovat mahdollisuuksia työskentelylle, joka ei käy tylsäksi. Varahenkilöstössä jokainen päivä on uusi ja erilainen, jokaisella osastolla on erilaiset haasteet ja mahdollisuudet, kertoo lähes kaksi vuotta sairaalapalveluissa lähihoitajana työskennellyt Sonja Kulmala. Paljon erilaisia asioita näkevänä olen saanut mahdollisuuden luoda oman itsevarman tapani työskennellä, mikä luo turvaa toimiessani vaihtelevissa ja vaativissakin tilanteissa. Jokaiselta osastolta kantaa jotain opittua mukanaan. Myös potilaiden hoitoon liittyvä moniammatillinen yhteistyö tuo hoitajan työhön sujuvuutta. Pidän työssäni myös erityisesti siitä, että minulla on talo täynnä upeita työkavereita. Sonjan mukaan Katriinasta ja akuuteilta geriatrisilta osastoilta löytyy monenlaisia työyhteisöjä. Jokaisella osastolla on omaa erikoisosaamistaan ja sen näkymistä hoidossa. Työyhteisömme on värikäs ja siihen mahtuu monta erilaista raudanlujaa ammattilaista. Kysyttäessä saa aina apua ja opastusta. Mielestäni monipuolisuus on rikkautta. Lähihoitaja Sonja Kulmala, varahenkilöstö Katriinan sairaala tarjoaa toimintaterapeutille monipuolisen ja kiinnostavan työpaikan, kertoo toimintaterapeutti Nea-Maria Haapanen. Nea-Marian työssä korostuu moniammatillisuus ja tiimityöskentely. Toimin tiiviissä yhteistyössä mm. hoitohenkilökunnan, terapiahenkilöstön sekä lääkäreiden kanssa. Teemme yhteistyössä potilaan sekä häntä kuntouttavan ja hoitavan henkilökunnan kanssa arvion potilaan toimintakyvystä arjen toiminnoissa. Yhdessä laadimme jatkosuunnitelman toimintakyvyn edistämiseksi. Sairaalassa työskentelee kaksi toimintaterapeuttia, yhdessä jaamme työt sekä tuemme toisiamme ammatillisissa kysymyksissä. Vaikka työmäärä on suuri, koen työni mielekkääksi ja palkitsevaksi; erilaiset ihmiset ovat työni rikkaus! Mielestäni on tärkeää kuulua tiiviiseen ja toimivaan työyhteisöön: se antaa iloa työhöni. Toimintaterapeutti Nea-Maria Haapanen, terapiayksikkö 7

9 Sairaalan toiminta ennen ja nyt Sairaalan toiminta ennen ja nyt Katriinan sairaala on tärkeä osa Vantaan Seutulan maisemaa. Sairaala on rakennettu keskelle Seutulan kylää Katrinebergin kartanon maille vuonna Sairaala aloitti toimintansa Siltamäen kunnalliskodin sairasosastona Katriinakodin nimellä. Kymmenen vuotta myöhemmin laitos muutettiin Katriinan sairaalaksi. Kansanterveyslain myötä vuonna 1972 sairaalasta tuli Vantaan kaupungin terveyskeskussairaala. Sairaalarakennus on valmistunut kahdessa osassa. Ensimmäinen osa otettiin käyttöön vuonna Rakennus on alunperin suunniteltu pitkäaikaissairaiden hoitopaikaksi. Toiminta laajennusosassa eli ns. A-talossa käynnistyi vuonna Tuolloin sairaalahoidon painopiste siirtyi kohti lyhytaikaisempaa hoitoa. Peijaksen sairaalan yhteydessä toimii kaksi sairaalapalveluiden geriatrista akuuttiosastoa, jotka ovat aloittaneet toimintansa v ja Osastot toimivat samassa rakennuksessa erikoissairaanhoidon kanssa. Peijaksen sairaalan ensimmäinen rakennusvaihe päättyi 1980-luvun lopulla ja toinen vaihe saatiin valmiiksi v Laajennustöitä on tehty 2000-luvulla. Sairaalatoiminnan painopiste siirtyy yhä enemmän geriatrisen akuuttihoidon suuntaan. Toiminnassa kehitellään moniammatillista yhteistyötä. Hoitotyön kehittämisalueita ovat omahoitajuus ja toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä hoitotyö. Sairaalapalveluissa on käynnissä erilaisia toiminnankehittämisprojekteja. Yhtenä suurena kehitysyhteistyöprojektina voidaan mainita v aloitettu Toimiva sairaala - Living Lab, jonka puitteissa on päämääränä kehittää ja tehostaa potilaiden hoitoa, työprosessien laatua, työntekijöiden osaamista sekä lisätä sairaalapalveluiden tuottavuutta. 8

10 SAIRAALAPALVELUJEN YHTEYSTIEDOT Katriinan sairaala Katriinankuja 4, Vantaa Puhelinvaihde arkisin klo 7-20, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 11 20, p Geriatrinen akuuttiyksikkö/akos1 Sairaalakatu 1 L, Vantaa p Geriatrinen akuuttiyksikkö/akos2 ja hoitokoordinaattorit Sairaalakatu 1 E 3. krs, Vantaa p Hoitohenkilökunnan työhönotto p Laitoshuoltajien työhönotto p Bussiyhteydet, kts. Julkaisija Teksti Ulkoasu ja taitto Kuvat Sosiaali- ja terveystoimi Sairaalapalvelujen tiedotustyöryhmä ja johtoryhmä Kirsi Unhola Sakari Manninen 3/2014

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen 1/2015 Lääkäritalo Kuntoutus Vanhuspalvelut Vammaispalvelut UUSI Lääkäritalo avattu s. 4 Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 Kuntoutusta nuoria kuunnellen s. 14 Kipparissa kelpaa asua ja elää s. 12 Ystävyydellä

Lisätiedot

Y-talo toimii. Yhteistyön talo palvelee kauas tulevaisuuteen. Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät

Y-talo toimii. Yhteistyön talo palvelee kauas tulevaisuuteen. Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät Y-talo toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen terveyskeskus 6 14 16 4 Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät Y-laboratoriossa 700 asiakasta päivässä Värillä on väliä Yhteistyön talo palvelee

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

ESITE NRO. 3 Y-TALO HOIDON, KUNTOUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN TULEVAISUUS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA SEINÄJOEN KAUPUNGIN YHTEISHANKE

ESITE NRO. 3 Y-TALO HOIDON, KUNTOUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN TULEVAISUUS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA SEINÄJOEN KAUPUNGIN YHTEISHANKE HOIDON, KUNTOUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN TULEVAISUUS ESITE NRO. 3 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA SEINÄJOEN KAUPUNGIN YHTEISHANKE Y-TALO Y-talo on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTO OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu Kokkolan terveyskeskuksen harjoitteluympäristössä 1 (29) SISÄLTÖ JOHDANTO I YLEINEN

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 2 Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri Väestön paras palvelurakenneuudistuksen päämääräksi

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Palveluoppaan käyttäjälle Raision vanhusneuvoston toimesta laadittu Ikäihmisten palveluopas sisältää tietoja erityisesti ikääntyville suunnatuista kotikaupunkimme

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot