Säädösten kääntäminen vieraille kielille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säädösten kääntäminen vieraille kielille"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille

2

3 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2010

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille Säädöskääntämis yhteistyöryhmä Aki Hietan (puhejohtaja) Anna Grönqvist (sihteeri) Toiminta ja hallinto Sarjanumero 85/2010 OSKARI numero OM 5/016/2006 ISSN-L ISSN (nid.) ISSN (PDF) ISBN (nid.) ISBN (PDF) Asia- ja avainsanat Tiivistelmä säädökset, säädöskäännökset, kielipalvelu, sanastot Säädöst kääntämis ohjepaketti on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi käännettäessä suomalaisia säädöstekstejä muille kuin kansalliskielille. Yleist ohjeid lisäksi pakettiin kuuluu valtioneuvoston kanslian kielipalvelun opas käännöstyön teettäjille, tietoja kielhuollosta ja /termineuvonnasta, oikeusministeriön käyttämä käännössopimusmalli, mallisivu oikeusministeriön käännättämästä säädöksestä, muistio käännöst tarkastajille, suppea lakiteknist peruskäsitteid sanasto (suomi, ruotsi >glanti) sekä valtiosopimustermi sanasto (glanti-suomi) Ohjeisto on suositusluontoin kooste eri lähteistä kerättyä aineistoa. Lainsäädäntösanasto on alun perin laadittu tehtävään asetetussa termityöryhmässä. Valtiosopimussanaston valmistelusta on vastannut ulkoasiainministeriön oikeudellin osasto. Tämä julkaisu on aiemmin ilmestynyt oikeusministeriön Toiminta ja hallinto -sarjassa numerolla 28/2006.

6 Publikations titel Författare Justitieministeriets publikation Översättning av författningar till främmande språk Anvisningar för översättare och dem som beställer eller granskar översättningar Samarbetsgrupp för författningsöversättning Aki Hietan (ordförande) Anna Grönqvist (sekreterare) Verksamhet och förvaltning Seriummer 85/2010 OSKARI nummer OM 5/016/2006 ISSN-L ISSN (häft.) ISSN (PDF) ISBN (häft.) ISBN (PDF) Sak- och nyckelord Referat författningar, författningsöversättningar, språktjänst, ordlistor Anvisning för översättning av författningar till främmande språk är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel vid översättning av finska författningstexter till andra än nationalspråk. Utöver allmänna instruktioner innehåller anvisning statsrådets språktjänsts guide för dem som beställer översättningar, information om språkvårds-/termrådgivningstjänster, justitieministeriets modell för översättningsavtal, minneslista för dem som granskar översättningar, modellsida ur författning som justitieministeriet låtit översätta, kortfattad ordlista över lagtekniska grundbegrepp (finsk, sk >gelsk) samt ordlista över termer i fördragstexter (gelsk - finsk) Anvisning är av rekommdationskaraktär och innehåller samling av material ur olika källor. Författningsordlistan har ursprunglig utarbetats av termarbetsgrupp som tillsatts för detta uppdrag. Ordlistan över termer i fördragstexter har utarbetats inom rättsavdelning vid utrikesministeriet. Dna anvisning har tidigare givits ut som justitieministeriets publikation i seri Verksamhet och förvaltning nr 28/2006.

7 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille Tämä ohjepaketti on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi käännettäessä suomalaisia säädöstekstejä muille kuin kansalliskielille. Yleist ohjeid lisäksi pakettiin kuuluu valtioneuvoston kanslian kielipalvelun opas käännöstyön teettäjille sekä kooste termi- ja kielhuoltoa tarjoavista tahoista, oikeusministeriön käyttämä käännössopimusmalli, mallisivu oikeusministeriön käännättämästä säädöksestä, muistio käännöst tarkastajille, ohjeita FINLEXin säädöskäännöst tietokannan käyttäjille, valtiosopimussanasto (glanti > suomi) ja lakiteknisiä peruskäsitteitä sisältävä lainsäädäntösanasto (suomi, ruotsi > glanti). Ohjepaketti on suositusluontoin kooste eri lähteistä kerättyä aineistoa. Lainsäädäntösanasto (v. 2002) on alun perin laadittu tehtävään asetetussa termityöryhmässä ja siih sisältyvät käännöastineet perustuvat huolellise harkintaan, jossa on otettu huomioon lausuntokierroks yhteydessä saadut kommtit. Sanastoa on alettu päivittää ja laajtaa keväällä Suositelluista vastineista ei tulisi poiketa ilman pätevää syytä. Samoj vastineid käytöllä pyritään yhdmukaistamaan käännöksiä. Ohjepaketin ei ole tarkoitus korvata muita tiedonlähteitä. Lainsäädäntöä käännettäessä arvokasta tukea saa muun muassa Valtioneuvostosanastosta, Tuomioistuinsanastosta ja muista valtioneuvoston kanslian kielipalvelun julkaisemista sanastoista, jotka löytyvät valtioneuvoston Valter-termipankista, sekä Svskt lagspråk i Finland -julkaisusta, Lisäksi kukin ministeriö ja muu viranomain on oman hallinnonalansa asiantunteva tietolähde. Ohjepakettia ja sanastoa on tarkoitus päivittää tarpe mukaan. Uusin versio on saatavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osiossa Julkaisut (Toiminta ja hallinto -sarja 2006:28). Ohje korvaa oikeusministeriön vuod 2002 ohjejulkaisun. Oikeusministeriö ottaa kommtteja sekä uudistus- ja muutosehdotuksia mielellään vastaan säädöskäännöst postilaatikkoon law.translations(at)om.fi. Tämä versio on päivitetty

8

9 SISÄLLYS 1 Yleisiä ohjeita Käännöstoimeksianto Käännöks tekijänoikeuksista Käännettävä aineisto Käännöst epävirallisuus Saam kielt asemasta Suomessa Käännöks kielestä Viittaukset säädöst välillä ja säädöks sisällä Momtti numerointi Säädösmuutost merkitsemin Kuinka teetän käännöstöitä?...14 Opas virastoj käännöstöitä teettäville...14 Kielitaito ja kääntämin...14 Sopivan kääntäjän etsimin...14 Käännöks hinta...15 Käännöstyön teettäjän muistilista Aikataulu Tarkoitus ja kohderyhmä Taustatietoa Termiapua Oikoluku Kieltarkastus Toimitustapa Tekijänoikeus Käännöks arviointi ja palaute Säilytys ja saatavuus Termiapu ja kielhuolto Käännössopimusmalli Mallisivu käännöksestä Muistilista käännöst tarkastajille Säädöskäännöst FINLEX-tietokanta hakuohjeita Muid maid säädöskäännöksiä Valtiosopimust suomtamin...31 LIITE Lainsäädäntösanasto...45

10

11 11 1 YLEISIÄ OHJEITA Käännöstoimeksianto - Jokaisesta käännöstoimeksiannosta tulisi tehdä kirjallin sopimus. Näid ohjeid luvussa 4 olevasta sopimusmallista ilmevät perusasiat, jotka sopimuksessa on syytä ottaa huomioon. - Oikeusministeriön käyttämässä käännössopimusmallissa sovitaan, että toimeksiantajalla on oikeus tehdä käännökse tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia. Mallista voidaan kuitkin poiketa mainitsemalla sopimuksessa, että mahdollisista muutoksista on keskusteltava kääntäjän kanssa. - Käännös ei ole vielä valmis simmäis version valmistuttua. Se on syytä tarkastaa asiasisällön, viittaust, termi ja teknis ulkoasun osalta. Myös kääntäjän kanssa on hyvä keskustella tässä vaiheessa. Käännöks tekijänoikeuksista - Tekijänoikeuslain (404/1961) 9 :n mukaan viranomais tai muun julkis toimielim tekemiin tai teettämiin säädöskäännöksiin ei kääntäjällä ole tekijänoikeutta. Lain mukaan kääntäjällä ei ole tekijänoikeutta laki, asetust, valtiosopimust ja viranomaispäätöst käännöksiin, jos käännöks on teettänyt viranomain tai muu julkin toimielin. Muihin kuin viranomaist käännöksiin voi käännöks tekijällä olla teostasoedellytyst täyttyessä itsäin tekijänoikeus. Käännettävä aineisto - Kukin ministeriö päättää aineistosta, joka käännätetään, samoin kohdekielistä. - Säädöst johtolauseita ja allekirjoituksia ei ole tarpe kääntää. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset on syytä kääntää, elleivät ne ole ilmeis epäolnaisia. - Käännöksinä on tarkoitus julkaista vain säädöst ajan tasalla olevia versioita. Lainsäädännön muutoksia ei siis käännetä erikse, vaan muutokset sisällytetään perussäädöks käännökse. Käännöst epävirallisuus Koska Suom lainsäädäntö on virallin vain suom ja ruotsin kielillä, ovat vieraille kielille tehdyt säädöskäännökset aina epävirallisia. Jokaise käännökse on siitä syystä lisättävä merkintä epävirallisuudesta, esim. glanninkielisissä käännöksissä Unofficial translation, legally binding only in Finnish and Swedish. Saam kielt asemasta Suomessa Suom perustuslain mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (perustuslaki 17 3 mom.). Saamelaiskäräjät toteuttaa saamelaist kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa saamelaist kotiseutu-

12 12 alueella (perustuslaki mom.). Saamelaist oikeudesta käyttää omaa kieltään on säädetty saam kielilailla (1086/2003) ja laki koskee kaikkia Suomessa puhuttavia saam kieliä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Saam kielilain tavoittea on yhdessä Suom perustuslain 17 3 momtin kanssa turvata saamelaist oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja lisätä saam kiel käyttöä viranomaisissa. Saam kieli on kansainvälist sopimust tarkoittama alkuperäiskansan kieli ja Euroopan neuvoston alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan peruskirjan (SopS 23/1998) mukaan Suomessa alueellin vähemmistökieli. Saam kieli on myös Suom kotimain kieli ja sitä huolletaan Kotimaist kielt tutkimuskeskuksessa. Käännöks kielestä Kun säädöksiä käännetään vieraille kielille, olnaisinta on välittää säädöks asiasisältö ymmärrettävästi vastaanottajalle. Käännöksessä kannattaa välttää ns. vanhanaikaista lakikieltä eli vanhtuneid sanoj ja ilmaisuj käyttöä. Sisältö tulisi ilmaista mahdollisimman selkeästi kuitkaan vaarantamatta tekstin merkitystä ja muodollisuutta. Viittaukset säädöst välillä ja säädöks sisällä Viitattaessa säädöskokoelmanumeroihin merkintätapa on: säädöks numero ja s julkaisuvuosi neljällä numerolla (esim. 357/2009). Myös silloin, kun suomkielisessä lakitekstissä viitataan säädökse esim /206, tulisi säädöks numero käännöksessä merkitä muotoon 206/2009. Viitattaessa muuhun lainsäädäntöön on säädöst vieraskielist nimikkeid lähde Finlex-säädöstietopankki (www.finlex.fi) tai ministeriö, jonka hallinnonalaan kysein säädös kuuluu. Näissä viittauksissa on säädöksistä käytettävä yleisesti käytössä olevaa käännöastinetta, jos sellain on. Mikäli säädöks nimelle ei löydy yleisesti käytettyä vastinetta, käytettävästä vastineesta tulisi sopia toimivaltais ministeriön kanssa. Sovittu käännös tulisi s jälke liittää Finlexissä olevaan säädösluetteloon. Kun vakiintunutta vieraskielistä nimeä ei ole ja säädöksestä käännetään ainoastaan nimi, se kirjoitetaan piillä alkukirjaimilla muotoon xxxx act tai act on xxxx ja sulkeisiin lisätään säädöks suomkielin nimi ja numero vuosilukuine. Momtti numerointi Kotimaisesta käytännöstä poiket oikeusministeriö suosittaa, että viitattaessa momtteihin momtit numeroidaan ja numerot laitetaan sulkeisiin. Tämä mm. mahdollistaa lyhy kaavan mukaiset viittaukset: ei section 1, subsection 2, paragraph 3, vaan section 1(2)(3).

13 13 Säädösmuutost merkitsemin - On suositeltavaa, että säädöskäännöks simmäisellä sivulla (säädöks nimikke alla, säädöks numeron jälke) on myös säädöskokoelman numero, johon asti lainsäädäntöä on käännöksessä seurattu (esim. amdmts up to 1228/2009 included). - Jos muutos koskee kokonaista pykälää, merkitään viittaus muutokse pykälän numeron (ja mahdollis otsikon) jälke n pykälätekstiä. Jos muutos koskee vain yhtä momttia tai kohtaa/alakohtaa, merkitään viittaus tämän momtin tai kohdan/alakohdan tekstin jälke. - On syytä merkitä myös kohdat, joissa muutos kumoaa esim. kokonais pykälän (esim. Section 3 has be repealed).

14 14 2 KUINKA TEETÄN KÄÄNNÖSTÖITÄ? Opas virastoj käännöstöitä teettäville Koska virastoissa tuotetaan yhä emmän tekstejä muilla kuin kansalliskielillä ja koska s johdosta kääntämis- ja käännättämistarve kaaa, valtioneuvoston kanslian kielipalvelu on laatinut tämän yhtevedon asioista, joita käännöstöitä teettävän hkilön tulisi ottaa huomioon. Kielitaito ja kääntämin Kielitaito ja kääntämin ovat kaksi eri asiaa. Siispä kuka tahansa kielitaitoin hkilö ei ole kääntäjä. Kääntäjä on viestinnän ammattilain, joka viestii s kiel ja kulttuurin ehdoilla, jonka edustajille sanoma on suunnattu. Koska Suomessa ei noudateta EU:n toimielint periaatetta, että kääntäjä saisi kääntää vain omaan äidinkielesä, kääntäjän on oltava myös kohdekielsä kulttuurin asiantuntija. Myös EU:n toimielint kääntäjät joutuvat yhä emmän kääntämään omasta äidinkielestään vieraille kielille. Käännöks tarkistaa kuitkin aina kyseis kiel syntyperäin puhuja. Ylesä kääntäjä hallitsee äidinkielsä lisäksi ainakin yhd vieraan kiel ja on erikoistunut johonkin alaan. Käännättäjän kannattaa varoa viid kiel ja kymm erikoisalan osaajia. Erityisesti virallisluonteist teksti, kut säädöst, kääntämin vaatii pitkäaikaista kokemusta kyseist teksti kääntämisestä. Joitakin virallisia asiakirjoja - esim. todistuksia - käännätettäessä kääntäjän tulee olla auktorisoitu kääntäjä vaadittavassa kielessä ja käännössuunnassa. Auktorisoitu kääntäjä on saanut kääntäji tutkintolautakunnalta oikeud käyttää kyseistä nimitystä. Lautakunta myös valvoo auktorisoituj kääntäji toimintaa. Oleellista on, että heidän kääntämänsä tekstit ovat laillisesti päteviä. Kaikilla kääntäjillä on salassapitovelvollisuus, mutta auktorisoituj kääntäji salassapitovelvollisuudesta säädetään lisäksi erikse Auktorisoitu kääntäjä ei saa luvattomasti ilmaista sivulliselle eikä käyttää omaksi hyödykse, mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietoonsa (Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007, 19). Auktorisoituj kääntäji toiminnasta säädetään tarkemmin asetuksella (Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007). Sopivan kääntäjän etsimin Sopiva kääntäjä voi löytyä kyselemällä neuvoa ja suosituksia aiemmin samaa erikoisalaa tai kieltä käännättäneiltä. Kääntäjä voi löytyä myös Suom kääntäji ja tulkki liiton (SKTL) avulla. Liiton jäset ovat kääntäjiä, joilla on alan koulutus tai jotka ovat työllään osoittaneet omaavansa tarvittavan ammattitaidon. SKTL:n verkkosivuilla on jäsluettelo, josta voi etsiä kääntäjää (www.sktl.fi/ > Jäsluettelo- ja haku). Luettelossa mainitaan myös, onko kääntäjä suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. SKTL:n puhelinnumero on , ja sähköposti: sktl(at)sktl.net. Ruotsin kiele liittyvissä asioissa auttavat virastoj omat ruotsintajat ja valtioneuvoston käännöstoimisto (kaannostoimisto(at)vnk.fi), puh

15 15 Saam kielilain mukaisia käännöksiä voi tilata Saamelaiskäräji saam kiel toimistolta, puh , sähköposti: info(at)samediggi.fi (www.samediggi.fi). Käännöks hinta Käännöstöid hinnoittelu on vapaata. Kääntäjän kanssa tulee etukäte sopia sivun koosta, sivuveloituksesta ja siitä, mitkä seikat vaikuttavat hintaan: mahdollist sopimustoimittaji kanssa sovitut hinnat, työn vaikeus, kiirein aikataulu, tekstin tarkastus, tekstin oikoluku n painattamista, tekstin sisältöön tulevat mahdolliset muutokset jne. Suom kääntäji ja tulkki liiton (SKTL) sivuilla on palkkiotilastoja, jotka antavat käsityks käännöst hintatasosta. SKTL:n tilastoj mukaan jäsistön it käyttämä sivukoko on 1560 merkkipaikkaa eli 26 riviä, á 60 lyöntiä. Koska sivun koko kuitkin voi vaihdella, siitä on erikse sovittava kääntäjän kanssa toimeksiannon yhteydessä. Käännöstyön teettäjän muistilista: 1 Aikataulu Ota hyvissä ajoin yhteyttä kääntäjään ja pyydä arvio siitä, kuinka kauan tarvitsemasi käännöks tekemin kestää. Sovi kääntäjän kanssa sivun koosta. Kun kuvittelet kääntämisaikaa, muista, mit paljon aikaa itseltäsi mee omaa alaasi käsittelevän ja äidinkielelläsi kirjoittamasi tekstin muokkaamise s simmäisestä luonnoksesta lopullise versioon. Kääntäjä joutuu käymään läpi lähes samat työvaiheet. Varaa aikaa myös kääntäjän kanssa käytäviin neuvotteluihin. 2 Tarkoitus ja kohderyhmä Mieti, mihin tarkoitukse käännös tulee ja mit alkuperäistä tekstiä tulisi muuttaa tai yksinkertaistaa kohderyhmää vart. Pitäisikö joitakin kohtia selittää tarkemmin, jotta viesti välittyisi oikeana? Useimmit tekstiä pitää muokata kohderyhmän mukaan. Jotta käännetty teksti olisi tyyliltään asianmukain, kääntäjän on tiedettävä, onko kysymyksessä esite, puhe, lehtijuttu, esitelmä vai jokin muu, ja onko teksti tarkoitettu suurelle yleisölle, alan asiantuntijoille vai jollekin muulle lukija- ja kuulijakunnalle. 3 Taustatietoa Anna kääntäjälle käännettävän tekstin lisäksi aiheese liittyvää hyvälaatuista suomja kohdekielistä tausta-aineistoa. Näin helpotat kääntäjän työtä ja varmistat termi yh-

16 16 dmukaisuud. Aiheesta aikaisemmin tehdyistä käännöksistä voi myös olla suurta apua. Englanninnosta teetettäessä on myös mainittava, onko käännöks oltava britti- vai amerikanglantia. 4 Termiapua Sovi, kuka tarkastaa termit. Yksinkertainkin teksti voi sisältää yllättävän paljon erikoistermejä. Kaikki edun mukaista on, että termistö on yhdmukaista ja vakiintunutta. Oman organisaation kääntäjät ja virkamiehet ovat ylesä hyvin perillä alansa vakiintuneista käsitteistä ja niid vieraskielisistä vastineista. Anna heidän yhteystietonsa kääntäjälle. Jos alalta on olemassa esimerkiksi sanastoja tai sanalistoja, kerro niid olemassaolosta tai toimita ne kääntäjälle. Neuvo yhteys valtioneuvoston kanslian kielipalveluun (kielipalvelu(at)vnk.fi) ja mahdollisiin muihin neuvontapisteisiin. Ks. luku 3 Termiapu ja kielhuolto 5 Oikoluku Eri kielissä on erilaisia sääntöjä, jotka koskevat tavutusta, isoja piiä alkukirjaimia, lyhteitä ja asettelua. Siksi kannattaa sopia kääntäjän kanssa lopullis tekstin oikoluvusta n s painoon moa. Näin vältytään tekstin uskottavuutta heiktäviltä muotovirheiltä. 6 Kieltarkastus Kustannuksissa on otettava huomioon myös asiatarkastuks ja kieltarkastuks osuus. Painettavaksi tuleva käännösteksti kannattaa aina luettaa myös alan asiantuntijalla ja kohdekiel syntyperäisellä puhujalla. Näihin käytäntöihin liittyvistä toimintatavoista ja kustannuksista on sovittava kääntäjän kanssa. 7 Toimitustapa On sovittava, millä ohjelmalla käännös tulee tehdä ja missä muodossa se tulee toimittaa käännättäjälle. 8 Tekijänoikeus Kääntäjällä on tekijänoikeus (isyysoikeus, vaikka muut oikeudet olisikin myyty) kääntämiinsä teksteihin, jot kääntäjän nim tulee olla näkyvissä, mikäli kääntäjä niin haluaa. Näin taataan myös käännöks laatu, kun tekijä ei voi piilotella näkymättömissä. Kääntäjän luovuttamaan valmiise tekstiin ei saa tehdä muutoksia kääntäjää konsultoimatta. Kääntäjällä ei kuitkaan ole tekijänoikeutta laki, asetust, valtiosopi-

17 17 must ja viranomaispäätöst käännöksiin, jos käännöks on teettänyt viranomain tai muu julkin toimielin. Tekijänoikeuslain 9 :n muutos tuli voimaan vuod 2006 alussa. 9 Käännöks arviointi ja palaute Samasta alkuperäistekstistä voidaan laatia monta erilaista hyvää käännöstä. Käännöst paremmuus on usein makuasia. Sujuvasta ja selkeästä alkuperäistekstistä on helpompi tehdä sujuva ja selkeä käännös. Huonon tai epätarkan käännöks takana on usein epätarkka alkuteksti, jonka sanoma ei välity kirjoittajan haluamalla tavalla. Usein alkuperäistekstin hämärät kohdat paljastuvat vasta käännettäessä. Jos et ole tyytyväin käännökse, keskustele asiasta kääntäjän kanssa. Yhteistyöllä päästään parhaase lopputulokse. Anna palautetta kääntäjälle myös silloin, kun olet tyytyväin saamaasi käännökse. Toimita lopullin teksti myös kääntäjälle. 10 Säilytys ja saatavuus Jotta virastoissa ei käännettäisi samaa tekstiä useaan kertaan eri yksiköissä, olisi syytä keskittää tieto käännöksistä johonkin yhteise pisteese, josta kaikilla olisi mahdollisuus tarkistaa jo olemassa olevat käännökset. On myös huomattava, että ns. vanhtuneet tekstit eivät välttämättä ole kaikille vanhtuneita, vaan niistä voi olla esimerkiksi kääntäjälle suuri apu.

18 18 3 TERMIAPU JA KIELENHUOLTO Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu neuvoo hallinnon termeissä. Sähköposti: kielipalvelu(at)vnk.fi, puh (arkisin klo 8-12). Lisätietoa löytyy osoitteesta Valtioneuvoston termipankki Valter on maksuton verkkopalvelu osoitteessa Palveluun on sijoitettu valtioneuvoston kielipalvelun sanastoprojekteissa tuotettuja sanastoja, mm. Budjettisanasto, Eduskuntasanasto, Korkeakoulusanasto, Tuomioistuinsanasto, Työmarkkinasanasto, Valtioneuvostosanasto ja Verosanasto. Lisäksi kielipalvelussa laaditaan kääntäji työn tueksi piempiä sanastoja ajankohtaisista aiheista, termiselvityksiä sekä ohjeita ja suosituksia. Osa niistä löytyy osoitteesta Kotimaist kielt tutkimuskeskuks kotisivuilta löytyy paljon tietoa. Neuvontapuhelimet ovat suom kiel neuvonta (tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 14 sekä maanantaisin ja perjantaisin klo 9 12), EU-kielineuvonta , nimineuvonta (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9 11), ruotsin kiel neuvonta (maanantaista perjantaihin klo 9 12), virkaruotsin neuvonta ja pohjoissaam neuvonta , inarinsaam neuvonta Suom kiel tekstintarkistuks puhelin on Puhelun hinta 0207-alkuisiin numeroihin on 8,21 snt/puhelu + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 16,90 snt/min. Kotimaist kielt tutkimuskeskus ei saa tuloja puheluhinnoista. Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankki sisältää eri erikoisaloj termejä ja määritelmiä. TEPA on maksuttomassa käytössä osoitteessa Sanastokeskuks sivustolla osoitteessa julkaistaan Tietotekniikan termitalkoid ja Pankki- ja rahoitussanaston termisuosituksia. Sivustolla on julkaistu myös joitakin Sanastokeskuks sanastoja pdfmuodossa. Lisäksi sivustolla on tietoa sanastotyöstä ja Sanastokeskuks muista palveluista. Sanastokeskus TSK julkaisee myös Terminfo-lehteä, joka kertoo käytännönläheisesti sanastotyöstä ja siinä käytettävistä metelmistä. Terminfon voi tilata Stellatumin tilaajapalvelusta (www.stellatum.fi). Yksityiset käännöstoimistot neuvovat myös, mutta palvelu on tietkin maksullista.

19 19 Termineuvonta Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu Mitä on hallituks kehysneuvottelu glanniksi? p , ma-pe klo 8-12, maksuton kielipalvelu(at)vnk.fi FINLEX-säädöstietopankki Säädöskäännökset > säädöskäännökset Lainsäädäntösanasto Tuomioistuinsanasto Valtiosopimust suomtamin Suom kiel neuvonta, Kotus ergiankulutus vai ergian kulutus? p (tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 14 sekä maanantaisin ja perjantaisin klo 9 12 Nimineuvonta, Kotus p (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9 11) Säätytalolla vai Säätytalossa? EU-kielineuvonta, Kotus COREPER vai Coreper?EIB vai EIP? p Ruotsin kiel neuvonta, Kotus Hur förkortas telefon? p (maanantaista perjantaihin klo 9 12) Virkaruotsin neuvonta, Kotus p Pohjoissaam neuvonta, Kotus p Inarinsaam neuvonta, Kotus p EU:n termipankki IATE Mitä on puiteohjelma ranskaksi?

20 20 4 KÄÄNNÖSSOPIMUSMALLI OIKEUSMINISTERIÖ S O P I M U S Toimeksiantaja Kääntäjä Oikeusministeriö xxx ovat sopineet seuraavasta käännöstoimeksiannosta: Käännettävä aineisto Käännösohjeet Käännöspalkkio xxx xxx Käännöksestä maksetaan x käännetyltä sivulta (x merkkiä/sivu) (+arvonlisävero 22 %) Kääntäjä toimittaa käännöks valmistuttua erillis laskun käännöspalkkiosta. Toimitus Muutosoikeus Käännös toimitetaan toimeksiantajalle sähköpostin liitteä Word-tiedostoina viimeistään x.x. Toimeksiantajalla on oikeus tehdä käännöksiin tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. Helsingissä x.x.2010 P.N. ylijohtaja oikeusministeriö T.T. (kääntäjä)

21 21 5 MALLISIVU SÄÄDÖSKÄÄNNÖKSESTÄ Huom! Mallisivu ei ole mallikäännös. S tarkoitus on näyttää mit Unofficial translation ja numeroinnit suositellaan merkittäviksi. NB: Unofficial translation, legally binding only in Finnish and Swedish Ministry of Justice, Finland Marriage Act (234/1929; amdmts up to 1226/2001 included) Part I CONCLUSION AND DISSOLUTION OF MARRIAGE (411/1987) Chapter 1 Geral provisions (411/1987) Section 1 (411/1987) (1) A woman and a man who have agreed to marry each other shall be considered gaged. (2) Marriage shall be concluded by a marriage ceremony. (3) Before the marriage ceremony it shall be certified that there are no impedimts to the marriage. Section 2 (411/1987) (1) The spouses shall be equal. In the marriage, they shall display mutual trust and together work for the good of the family. (2) Each spouse shall, himself or herself, have the right to decide whether to gage in gainful employmt and in societal and other activities outside the family. Section 3 (411/1987) Marriage shall dissolve wh one of the spouses dies or wh the spouses are granted a divorce. Chapter 2 Impedimts to marriage (411/1987) Section 4 (411/1987) (1) A person under 18 years of age shall not marry. (2) The Ministry of Justice may, however, for special reasons grant a person under 18 years of age a dispsation to marry. Before the matter is decided, the custodian of the

22 22 applicant shall be reserved an opportunity to be heard if his or her whereabouts can be determined with reasonable measures. Section 5 has be repealed. Section 6 (1226/2001) No person shall marry if his or her prior marriage is still in force. Likewise, no person shall marry if his or her registered partnership is in force. Section 7 (411/1987) (1) No person shall marry her father, his mother, his or her grandpart or other direct ascdant, nor his or her child, grandchild or other direct descdant. (2) Siblings or half-siblings shall not intermarry.

23 23 Huom. Tämä sivu on tulostettu FINLEX-säädöstietopankista (www.finlex.fi). Avioliittolaki /234 Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään: I OSA ( /411) AVIOLIITON SOLMIMINEN JA PURKAMINEN 1 LUKU ( /411) Yleisiä säännöksiä 1 ( /411) Nain ja mies, jotka ovat sopineet mevänsä avioliittoon keskään, ovat kihlautuneet. Avioliitto solmitaan vihkimisellä. Enn vihkimistä on selvitettävä, ettei avioliitolle ole esteitä. 2 ( /411) Puolisot ovat keskään yhdvertaiset. Heidän tulee avioliitossa osoittaa keskinäistä luottamusta sekä yhteisesti toimia perhe hyväksi. Kummallakin puolisolla on oikeus itse päättää osallistumisestaan ansiotyöhön sekä yhteiskunnallise ja muuhun toimintaan perhe ulkopuolella. 3 ( /411) Avioliitto purkautuu, kun toin puoliso kuolee tai julistetaan kuolleeksi taikka kun puolisot tuomitaan avioeroon. 2 LUKU ( /411) Avioliiton esteet 4 ( /411) Avioliittoon ei saa mnä alle kahdeksantoistavuotias. Oikeusministeriö voi kuitkin erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle luvan mnä avioliittoon. Enn asian ratkaisemista luvanhakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hän olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimpitein selvittää. 5 5 on kumottu L:lla /448.

24 24 6 ( /1226) Kukaan ei saa mnä avioliittoon, jos hän aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa. Avioliittoon ei myöskään saa mnä se, jonka rekisteröity parisuhde on voimassa. 7 ( /411) Kukaan ei saa mnä avioliittoon isänsä, äitinsä, näid vanhempi tai muun suoraan takevassa polvessa olevan sukulaissa kanssa eikä lapssa, lapslapssa tai muun suoraan etevässä polvessa olevan sukulaissa kanssa. Sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mnä keskään avioliittoon.

25 25 6 MUISTILISTA KÄÄNNÖSTEN TARKASTAJILLE Ministeriöissä on pyrittävä huolehtimaan siitä, että valmiit, tarkastetut säädöskäännökset saadaan mahdollisimman pian Finlex-säädöstietopankkiin. Viraston sisällä osastoja ja yksiköitä voidaan kehottaa priorisoimaan viimeistelyä vaille olevia käännöksiä sekä paljon kysyttyjä tai muut keskeisiä säädöksiä. Asianomain lainvalmistelija tarkastaa käännöks. Huomio olisi kiinnitettävä seuraaviin asioihin: - onko säädös ajan tasalla (kaikki muutokset tehty) - säädöskokoelman numero - kaikki viittaukset ja numerot - ovatko keskeiset termit oikein - yleiskiele ei ylesä kiinnitetä huomiota. Kun käännökset on saatu Finlexiin, lainvalmistelijoilla tulee olla päivityastuu. Käytännössä valmistelijoid tulisi huolehtia siitä, että myös muutokset käännetään systemaattisesti ja Finlexissä olevat käännökset pidetään näin ajan tasalla. Lainvalmistelijoid tulisi muutoinkin seurata oman vastuualuesa säädöst kääntämistarpeita ja tehtävä niid edellyttämiä aloitteita.

26 26 7 SÄÄDÖSKÄÄNNÖKSET FINLEX-TIETOPANKISSA - HAKUOHJE Säädöskäännöst tietokanta on toteutettu osana Finlex-säädöstietopankkia Tietokanta sisältää eri ministeriöid tuottami käännöst viitetiedot sekä käännöstekstit suuresta osasta käännöksiä. Säädöskäännöksiin päästään FINLEXin aloitussivulta valitsemalla sin pääryhmä Lainsäädäntö. Säädöskäännöst tietokannan suora osoite, jonka voi merkitä esimerkiksi kirjanmerkiksi, on Säädöskäännöst tietokannassa on noin 700 säädöskäännöks viitetiedot ja noin 500 käännöstekstiä. Käännösteksti kokoelma täydtyy jatkuvasti. Suurin osa käännöksistä on glanninkielisiä. Lisäksi mukana on muutamia ranskan-, saksan-, espanjan- ja väjänkielisiä säädöskäännöksiä. Käännöks viitekortilta on linkki

27 27 käännöstekstiin (pdf-tiedosto) ja linkki ko. lain tai asetuks muutostietoihin (säädösmuutost hakemistossa). Viitekortilla pitäisi myös olla tieto käännöks valmistumisajankohdasta sekä tieto siitä, mihin säädöskokoelman numeroon asti käännöksessä on seurattu säädösmuutoksia. Tiedonhaku säädöskäännöksistä Pikahaku Pikahaku kohdistuu säädöskäännöst viitetietoihin, kut nime, numeroon ja kieliversioon. Haku nimellä esim. osakeyhtiöl*. Haku säädöks numerolla esim. 731/1999. Haku vieraskielisellä nimellä, esim. national* Haku viranomais nimellä, esim. oikeusminis* Haku kieliversiolla ja nimellä esim. saksa ja viranom*. Hakusanan katkaisumerkki nä on *. Erikse on selattavissa luettelo käännöksistä, jotka on viimeksi päivitetty. Tarknettu haku Tarknetun haun lomakkeella voi hakea tarkemmin kieliversiolla (glanti-saksaespanja-ranska-väjä) ja viitetiedoilla (säädöks nimi tai numero).

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia

Lisätiedot

24/2011. Viittomakielisten kielelliset oikeudet

24/2011. Viittomakielisten kielelliset oikeudet 24/2011 Viittomakielisten kielelliset oikeudet 24/2011 Viittomakielisten kielelliset oikeudet Oikeusministeriö, Helsinki 2011 19.4.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Viittomakielisten

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Vähemmistökielten osasto VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 40. KOKOUS 21.4.2010 Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2005 Viestintä Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA Lapin yliopisto Maisterin tutkielma Ilkka Roisko Kansainvälinen rikosoikeus Kevät 2012 Sisällys Sisällys... I Lähteet... II I Johdanto...

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Laskentatoimi, pro gradu -tutkielma Toukokuu 2005 Laatija: Antti

Lisätiedot

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-477-6 (nid.) ISBN 978-952-466-478-3

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot