Säädösten kääntäminen vieraille kielille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säädösten kääntäminen vieraille kielille"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille

2

3 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2010

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille Säädöskääntämis yhteistyöryhmä Aki Hietan (puhejohtaja) Anna Grönqvist (sihteeri) Toiminta ja hallinto Sarjanumero 85/2010 OSKARI numero OM 5/016/2006 ISSN-L ISSN (nid.) ISSN (PDF) ISBN (nid.) ISBN (PDF) Asia- ja avainsanat Tiivistelmä säädökset, säädöskäännökset, kielipalvelu, sanastot Säädöst kääntämis ohjepaketti on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi käännettäessä suomalaisia säädöstekstejä muille kuin kansalliskielille. Yleist ohjeid lisäksi pakettiin kuuluu valtioneuvoston kanslian kielipalvelun opas käännöstyön teettäjille, tietoja kielhuollosta ja /termineuvonnasta, oikeusministeriön käyttämä käännössopimusmalli, mallisivu oikeusministeriön käännättämästä säädöksestä, muistio käännöst tarkastajille, suppea lakiteknist peruskäsitteid sanasto (suomi, ruotsi >glanti) sekä valtiosopimustermi sanasto (glanti-suomi) Ohjeisto on suositusluontoin kooste eri lähteistä kerättyä aineistoa. Lainsäädäntösanasto on alun perin laadittu tehtävään asetetussa termityöryhmässä. Valtiosopimussanaston valmistelusta on vastannut ulkoasiainministeriön oikeudellin osasto. Tämä julkaisu on aiemmin ilmestynyt oikeusministeriön Toiminta ja hallinto -sarjassa numerolla 28/2006.

6 Publikations titel Författare Justitieministeriets publikation Översättning av författningar till främmande språk Anvisningar för översättare och dem som beställer eller granskar översättningar Samarbetsgrupp för författningsöversättning Aki Hietan (ordförande) Anna Grönqvist (sekreterare) Verksamhet och förvaltning Seriummer 85/2010 OSKARI nummer OM 5/016/2006 ISSN-L ISSN (häft.) ISSN (PDF) ISBN (häft.) ISBN (PDF) Sak- och nyckelord Referat författningar, författningsöversättningar, språktjänst, ordlistor Anvisning för översättning av författningar till främmande språk är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel vid översättning av finska författningstexter till andra än nationalspråk. Utöver allmänna instruktioner innehåller anvisning statsrådets språktjänsts guide för dem som beställer översättningar, information om språkvårds-/termrådgivningstjänster, justitieministeriets modell för översättningsavtal, minneslista för dem som granskar översättningar, modellsida ur författning som justitieministeriet låtit översätta, kortfattad ordlista över lagtekniska grundbegrepp (finsk, sk >gelsk) samt ordlista över termer i fördragstexter (gelsk - finsk) Anvisning är av rekommdationskaraktär och innehåller samling av material ur olika källor. Författningsordlistan har ursprunglig utarbetats av termarbetsgrupp som tillsatts för detta uppdrag. Ordlistan över termer i fördragstexter har utarbetats inom rättsavdelning vid utrikesministeriet. Dna anvisning har tidigare givits ut som justitieministeriets publikation i seri Verksamhet och förvaltning nr 28/2006.

7 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille Tämä ohjepaketti on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi käännettäessä suomalaisia säädöstekstejä muille kuin kansalliskielille. Yleist ohjeid lisäksi pakettiin kuuluu valtioneuvoston kanslian kielipalvelun opas käännöstyön teettäjille sekä kooste termi- ja kielhuoltoa tarjoavista tahoista, oikeusministeriön käyttämä käännössopimusmalli, mallisivu oikeusministeriön käännättämästä säädöksestä, muistio käännöst tarkastajille, ohjeita FINLEXin säädöskäännöst tietokannan käyttäjille, valtiosopimussanasto (glanti > suomi) ja lakiteknisiä peruskäsitteitä sisältävä lainsäädäntösanasto (suomi, ruotsi > glanti). Ohjepaketti on suositusluontoin kooste eri lähteistä kerättyä aineistoa. Lainsäädäntösanasto (v. 2002) on alun perin laadittu tehtävään asetetussa termityöryhmässä ja siih sisältyvät käännöastineet perustuvat huolellise harkintaan, jossa on otettu huomioon lausuntokierroks yhteydessä saadut kommtit. Sanastoa on alettu päivittää ja laajtaa keväällä Suositelluista vastineista ei tulisi poiketa ilman pätevää syytä. Samoj vastineid käytöllä pyritään yhdmukaistamaan käännöksiä. Ohjepaketin ei ole tarkoitus korvata muita tiedonlähteitä. Lainsäädäntöä käännettäessä arvokasta tukea saa muun muassa Valtioneuvostosanastosta, Tuomioistuinsanastosta ja muista valtioneuvoston kanslian kielipalvelun julkaisemista sanastoista, jotka löytyvät valtioneuvoston Valter-termipankista, sekä Svskt lagspråk i Finland -julkaisusta, Lisäksi kukin ministeriö ja muu viranomain on oman hallinnonalansa asiantunteva tietolähde. Ohjepakettia ja sanastoa on tarkoitus päivittää tarpe mukaan. Uusin versio on saatavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osiossa Julkaisut (Toiminta ja hallinto -sarja 2006:28). Ohje korvaa oikeusministeriön vuod 2002 ohjejulkaisun. Oikeusministeriö ottaa kommtteja sekä uudistus- ja muutosehdotuksia mielellään vastaan säädöskäännöst postilaatikkoon law.translations(at)om.fi. Tämä versio on päivitetty

8

9 SISÄLLYS 1 Yleisiä ohjeita Käännöstoimeksianto Käännöks tekijänoikeuksista Käännettävä aineisto Käännöst epävirallisuus Saam kielt asemasta Suomessa Käännöks kielestä Viittaukset säädöst välillä ja säädöks sisällä Momtti numerointi Säädösmuutost merkitsemin Kuinka teetän käännöstöitä?...14 Opas virastoj käännöstöitä teettäville...14 Kielitaito ja kääntämin...14 Sopivan kääntäjän etsimin...14 Käännöks hinta...15 Käännöstyön teettäjän muistilista Aikataulu Tarkoitus ja kohderyhmä Taustatietoa Termiapua Oikoluku Kieltarkastus Toimitustapa Tekijänoikeus Käännöks arviointi ja palaute Säilytys ja saatavuus Termiapu ja kielhuolto Käännössopimusmalli Mallisivu käännöksestä Muistilista käännöst tarkastajille Säädöskäännöst FINLEX-tietokanta hakuohjeita Muid maid säädöskäännöksiä Valtiosopimust suomtamin...31 LIITE Lainsäädäntösanasto...45

10

11 11 1 YLEISIÄ OHJEITA Käännöstoimeksianto - Jokaisesta käännöstoimeksiannosta tulisi tehdä kirjallin sopimus. Näid ohjeid luvussa 4 olevasta sopimusmallista ilmevät perusasiat, jotka sopimuksessa on syytä ottaa huomioon. - Oikeusministeriön käyttämässä käännössopimusmallissa sovitaan, että toimeksiantajalla on oikeus tehdä käännökse tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia. Mallista voidaan kuitkin poiketa mainitsemalla sopimuksessa, että mahdollisista muutoksista on keskusteltava kääntäjän kanssa. - Käännös ei ole vielä valmis simmäis version valmistuttua. Se on syytä tarkastaa asiasisällön, viittaust, termi ja teknis ulkoasun osalta. Myös kääntäjän kanssa on hyvä keskustella tässä vaiheessa. Käännöks tekijänoikeuksista - Tekijänoikeuslain (404/1961) 9 :n mukaan viranomais tai muun julkis toimielim tekemiin tai teettämiin säädöskäännöksiin ei kääntäjällä ole tekijänoikeutta. Lain mukaan kääntäjällä ei ole tekijänoikeutta laki, asetust, valtiosopimust ja viranomaispäätöst käännöksiin, jos käännöks on teettänyt viranomain tai muu julkin toimielin. Muihin kuin viranomaist käännöksiin voi käännöks tekijällä olla teostasoedellytyst täyttyessä itsäin tekijänoikeus. Käännettävä aineisto - Kukin ministeriö päättää aineistosta, joka käännätetään, samoin kohdekielistä. - Säädöst johtolauseita ja allekirjoituksia ei ole tarpe kääntää. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset on syytä kääntää, elleivät ne ole ilmeis epäolnaisia. - Käännöksinä on tarkoitus julkaista vain säädöst ajan tasalla olevia versioita. Lainsäädännön muutoksia ei siis käännetä erikse, vaan muutokset sisällytetään perussäädöks käännökse. Käännöst epävirallisuus Koska Suom lainsäädäntö on virallin vain suom ja ruotsin kielillä, ovat vieraille kielille tehdyt säädöskäännökset aina epävirallisia. Jokaise käännökse on siitä syystä lisättävä merkintä epävirallisuudesta, esim. glanninkielisissä käännöksissä Unofficial translation, legally binding only in Finnish and Swedish. Saam kielt asemasta Suomessa Suom perustuslain mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (perustuslaki 17 3 mom.). Saamelaiskäräjät toteuttaa saamelaist kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa saamelaist kotiseutu-

12 12 alueella (perustuslaki mom.). Saamelaist oikeudesta käyttää omaa kieltään on säädetty saam kielilailla (1086/2003) ja laki koskee kaikkia Suomessa puhuttavia saam kieliä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Saam kielilain tavoittea on yhdessä Suom perustuslain 17 3 momtin kanssa turvata saamelaist oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja lisätä saam kiel käyttöä viranomaisissa. Saam kieli on kansainvälist sopimust tarkoittama alkuperäiskansan kieli ja Euroopan neuvoston alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan peruskirjan (SopS 23/1998) mukaan Suomessa alueellin vähemmistökieli. Saam kieli on myös Suom kotimain kieli ja sitä huolletaan Kotimaist kielt tutkimuskeskuksessa. Käännöks kielestä Kun säädöksiä käännetään vieraille kielille, olnaisinta on välittää säädöks asiasisältö ymmärrettävästi vastaanottajalle. Käännöksessä kannattaa välttää ns. vanhanaikaista lakikieltä eli vanhtuneid sanoj ja ilmaisuj käyttöä. Sisältö tulisi ilmaista mahdollisimman selkeästi kuitkaan vaarantamatta tekstin merkitystä ja muodollisuutta. Viittaukset säädöst välillä ja säädöks sisällä Viitattaessa säädöskokoelmanumeroihin merkintätapa on: säädöks numero ja s julkaisuvuosi neljällä numerolla (esim. 357/2009). Myös silloin, kun suomkielisessä lakitekstissä viitataan säädökse esim /206, tulisi säädöks numero käännöksessä merkitä muotoon 206/2009. Viitattaessa muuhun lainsäädäntöön on säädöst vieraskielist nimikkeid lähde Finlex-säädöstietopankki (www.finlex.fi) tai ministeriö, jonka hallinnonalaan kysein säädös kuuluu. Näissä viittauksissa on säädöksistä käytettävä yleisesti käytössä olevaa käännöastinetta, jos sellain on. Mikäli säädöks nimelle ei löydy yleisesti käytettyä vastinetta, käytettävästä vastineesta tulisi sopia toimivaltais ministeriön kanssa. Sovittu käännös tulisi s jälke liittää Finlexissä olevaan säädösluetteloon. Kun vakiintunutta vieraskielistä nimeä ei ole ja säädöksestä käännetään ainoastaan nimi, se kirjoitetaan piillä alkukirjaimilla muotoon xxxx act tai act on xxxx ja sulkeisiin lisätään säädöks suomkielin nimi ja numero vuosilukuine. Momtti numerointi Kotimaisesta käytännöstä poiket oikeusministeriö suosittaa, että viitattaessa momtteihin momtit numeroidaan ja numerot laitetaan sulkeisiin. Tämä mm. mahdollistaa lyhy kaavan mukaiset viittaukset: ei section 1, subsection 2, paragraph 3, vaan section 1(2)(3).

13 13 Säädösmuutost merkitsemin - On suositeltavaa, että säädöskäännöks simmäisellä sivulla (säädöks nimikke alla, säädöks numeron jälke) on myös säädöskokoelman numero, johon asti lainsäädäntöä on käännöksessä seurattu (esim. amdmts up to 1228/2009 included). - Jos muutos koskee kokonaista pykälää, merkitään viittaus muutokse pykälän numeron (ja mahdollis otsikon) jälke n pykälätekstiä. Jos muutos koskee vain yhtä momttia tai kohtaa/alakohtaa, merkitään viittaus tämän momtin tai kohdan/alakohdan tekstin jälke. - On syytä merkitä myös kohdat, joissa muutos kumoaa esim. kokonais pykälän (esim. Section 3 has be repealed).

14 14 2 KUINKA TEETÄN KÄÄNNÖSTÖITÄ? Opas virastoj käännöstöitä teettäville Koska virastoissa tuotetaan yhä emmän tekstejä muilla kuin kansalliskielillä ja koska s johdosta kääntämis- ja käännättämistarve kaaa, valtioneuvoston kanslian kielipalvelu on laatinut tämän yhtevedon asioista, joita käännöstöitä teettävän hkilön tulisi ottaa huomioon. Kielitaito ja kääntämin Kielitaito ja kääntämin ovat kaksi eri asiaa. Siispä kuka tahansa kielitaitoin hkilö ei ole kääntäjä. Kääntäjä on viestinnän ammattilain, joka viestii s kiel ja kulttuurin ehdoilla, jonka edustajille sanoma on suunnattu. Koska Suomessa ei noudateta EU:n toimielint periaatetta, että kääntäjä saisi kääntää vain omaan äidinkielesä, kääntäjän on oltava myös kohdekielsä kulttuurin asiantuntija. Myös EU:n toimielint kääntäjät joutuvat yhä emmän kääntämään omasta äidinkielestään vieraille kielille. Käännöks tarkistaa kuitkin aina kyseis kiel syntyperäin puhuja. Ylesä kääntäjä hallitsee äidinkielsä lisäksi ainakin yhd vieraan kiel ja on erikoistunut johonkin alaan. Käännättäjän kannattaa varoa viid kiel ja kymm erikoisalan osaajia. Erityisesti virallisluonteist teksti, kut säädöst, kääntämin vaatii pitkäaikaista kokemusta kyseist teksti kääntämisestä. Joitakin virallisia asiakirjoja - esim. todistuksia - käännätettäessä kääntäjän tulee olla auktorisoitu kääntäjä vaadittavassa kielessä ja käännössuunnassa. Auktorisoitu kääntäjä on saanut kääntäji tutkintolautakunnalta oikeud käyttää kyseistä nimitystä. Lautakunta myös valvoo auktorisoituj kääntäji toimintaa. Oleellista on, että heidän kääntämänsä tekstit ovat laillisesti päteviä. Kaikilla kääntäjillä on salassapitovelvollisuus, mutta auktorisoituj kääntäji salassapitovelvollisuudesta säädetään lisäksi erikse Auktorisoitu kääntäjä ei saa luvattomasti ilmaista sivulliselle eikä käyttää omaksi hyödykse, mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietoonsa (Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007, 19). Auktorisoituj kääntäji toiminnasta säädetään tarkemmin asetuksella (Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007). Sopivan kääntäjän etsimin Sopiva kääntäjä voi löytyä kyselemällä neuvoa ja suosituksia aiemmin samaa erikoisalaa tai kieltä käännättäneiltä. Kääntäjä voi löytyä myös Suom kääntäji ja tulkki liiton (SKTL) avulla. Liiton jäset ovat kääntäjiä, joilla on alan koulutus tai jotka ovat työllään osoittaneet omaavansa tarvittavan ammattitaidon. SKTL:n verkkosivuilla on jäsluettelo, josta voi etsiä kääntäjää (www.sktl.fi/ > Jäsluettelo- ja haku). Luettelossa mainitaan myös, onko kääntäjä suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. SKTL:n puhelinnumero on , ja sähköposti: sktl(at)sktl.net. Ruotsin kiele liittyvissä asioissa auttavat virastoj omat ruotsintajat ja valtioneuvoston käännöstoimisto (kaannostoimisto(at)vnk.fi), puh

15 15 Saam kielilain mukaisia käännöksiä voi tilata Saamelaiskäräji saam kiel toimistolta, puh , sähköposti: info(at)samediggi.fi (www.samediggi.fi). Käännöks hinta Käännöstöid hinnoittelu on vapaata. Kääntäjän kanssa tulee etukäte sopia sivun koosta, sivuveloituksesta ja siitä, mitkä seikat vaikuttavat hintaan: mahdollist sopimustoimittaji kanssa sovitut hinnat, työn vaikeus, kiirein aikataulu, tekstin tarkastus, tekstin oikoluku n painattamista, tekstin sisältöön tulevat mahdolliset muutokset jne. Suom kääntäji ja tulkki liiton (SKTL) sivuilla on palkkiotilastoja, jotka antavat käsityks käännöst hintatasosta. SKTL:n tilastoj mukaan jäsistön it käyttämä sivukoko on 1560 merkkipaikkaa eli 26 riviä, á 60 lyöntiä. Koska sivun koko kuitkin voi vaihdella, siitä on erikse sovittava kääntäjän kanssa toimeksiannon yhteydessä. Käännöstyön teettäjän muistilista: 1 Aikataulu Ota hyvissä ajoin yhteyttä kääntäjään ja pyydä arvio siitä, kuinka kauan tarvitsemasi käännöks tekemin kestää. Sovi kääntäjän kanssa sivun koosta. Kun kuvittelet kääntämisaikaa, muista, mit paljon aikaa itseltäsi mee omaa alaasi käsittelevän ja äidinkielelläsi kirjoittamasi tekstin muokkaamise s simmäisestä luonnoksesta lopullise versioon. Kääntäjä joutuu käymään läpi lähes samat työvaiheet. Varaa aikaa myös kääntäjän kanssa käytäviin neuvotteluihin. 2 Tarkoitus ja kohderyhmä Mieti, mihin tarkoitukse käännös tulee ja mit alkuperäistä tekstiä tulisi muuttaa tai yksinkertaistaa kohderyhmää vart. Pitäisikö joitakin kohtia selittää tarkemmin, jotta viesti välittyisi oikeana? Useimmit tekstiä pitää muokata kohderyhmän mukaan. Jotta käännetty teksti olisi tyyliltään asianmukain, kääntäjän on tiedettävä, onko kysymyksessä esite, puhe, lehtijuttu, esitelmä vai jokin muu, ja onko teksti tarkoitettu suurelle yleisölle, alan asiantuntijoille vai jollekin muulle lukija- ja kuulijakunnalle. 3 Taustatietoa Anna kääntäjälle käännettävän tekstin lisäksi aiheese liittyvää hyvälaatuista suomja kohdekielistä tausta-aineistoa. Näin helpotat kääntäjän työtä ja varmistat termi yh-

16 16 dmukaisuud. Aiheesta aikaisemmin tehdyistä käännöksistä voi myös olla suurta apua. Englanninnosta teetettäessä on myös mainittava, onko käännöks oltava britti- vai amerikanglantia. 4 Termiapua Sovi, kuka tarkastaa termit. Yksinkertainkin teksti voi sisältää yllättävän paljon erikoistermejä. Kaikki edun mukaista on, että termistö on yhdmukaista ja vakiintunutta. Oman organisaation kääntäjät ja virkamiehet ovat ylesä hyvin perillä alansa vakiintuneista käsitteistä ja niid vieraskielisistä vastineista. Anna heidän yhteystietonsa kääntäjälle. Jos alalta on olemassa esimerkiksi sanastoja tai sanalistoja, kerro niid olemassaolosta tai toimita ne kääntäjälle. Neuvo yhteys valtioneuvoston kanslian kielipalveluun (kielipalvelu(at)vnk.fi) ja mahdollisiin muihin neuvontapisteisiin. Ks. luku 3 Termiapu ja kielhuolto 5 Oikoluku Eri kielissä on erilaisia sääntöjä, jotka koskevat tavutusta, isoja piiä alkukirjaimia, lyhteitä ja asettelua. Siksi kannattaa sopia kääntäjän kanssa lopullis tekstin oikoluvusta n s painoon moa. Näin vältytään tekstin uskottavuutta heiktäviltä muotovirheiltä. 6 Kieltarkastus Kustannuksissa on otettava huomioon myös asiatarkastuks ja kieltarkastuks osuus. Painettavaksi tuleva käännösteksti kannattaa aina luettaa myös alan asiantuntijalla ja kohdekiel syntyperäisellä puhujalla. Näihin käytäntöihin liittyvistä toimintatavoista ja kustannuksista on sovittava kääntäjän kanssa. 7 Toimitustapa On sovittava, millä ohjelmalla käännös tulee tehdä ja missä muodossa se tulee toimittaa käännättäjälle. 8 Tekijänoikeus Kääntäjällä on tekijänoikeus (isyysoikeus, vaikka muut oikeudet olisikin myyty) kääntämiinsä teksteihin, jot kääntäjän nim tulee olla näkyvissä, mikäli kääntäjä niin haluaa. Näin taataan myös käännöks laatu, kun tekijä ei voi piilotella näkymättömissä. Kääntäjän luovuttamaan valmiise tekstiin ei saa tehdä muutoksia kääntäjää konsultoimatta. Kääntäjällä ei kuitkaan ole tekijänoikeutta laki, asetust, valtiosopi-

17 17 must ja viranomaispäätöst käännöksiin, jos käännöks on teettänyt viranomain tai muu julkin toimielin. Tekijänoikeuslain 9 :n muutos tuli voimaan vuod 2006 alussa. 9 Käännöks arviointi ja palaute Samasta alkuperäistekstistä voidaan laatia monta erilaista hyvää käännöstä. Käännöst paremmuus on usein makuasia. Sujuvasta ja selkeästä alkuperäistekstistä on helpompi tehdä sujuva ja selkeä käännös. Huonon tai epätarkan käännöks takana on usein epätarkka alkuteksti, jonka sanoma ei välity kirjoittajan haluamalla tavalla. Usein alkuperäistekstin hämärät kohdat paljastuvat vasta käännettäessä. Jos et ole tyytyväin käännökse, keskustele asiasta kääntäjän kanssa. Yhteistyöllä päästään parhaase lopputulokse. Anna palautetta kääntäjälle myös silloin, kun olet tyytyväin saamaasi käännökse. Toimita lopullin teksti myös kääntäjälle. 10 Säilytys ja saatavuus Jotta virastoissa ei käännettäisi samaa tekstiä useaan kertaan eri yksiköissä, olisi syytä keskittää tieto käännöksistä johonkin yhteise pisteese, josta kaikilla olisi mahdollisuus tarkistaa jo olemassa olevat käännökset. On myös huomattava, että ns. vanhtuneet tekstit eivät välttämättä ole kaikille vanhtuneita, vaan niistä voi olla esimerkiksi kääntäjälle suuri apu.

18 18 3 TERMIAPU JA KIELENHUOLTO Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu neuvoo hallinnon termeissä. Sähköposti: kielipalvelu(at)vnk.fi, puh (arkisin klo 8-12). Lisätietoa löytyy osoitteesta Valtioneuvoston termipankki Valter on maksuton verkkopalvelu osoitteessa Palveluun on sijoitettu valtioneuvoston kielipalvelun sanastoprojekteissa tuotettuja sanastoja, mm. Budjettisanasto, Eduskuntasanasto, Korkeakoulusanasto, Tuomioistuinsanasto, Työmarkkinasanasto, Valtioneuvostosanasto ja Verosanasto. Lisäksi kielipalvelussa laaditaan kääntäji työn tueksi piempiä sanastoja ajankohtaisista aiheista, termiselvityksiä sekä ohjeita ja suosituksia. Osa niistä löytyy osoitteesta Kotimaist kielt tutkimuskeskuks kotisivuilta löytyy paljon tietoa. Neuvontapuhelimet ovat suom kiel neuvonta (tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 14 sekä maanantaisin ja perjantaisin klo 9 12), EU-kielineuvonta , nimineuvonta (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9 11), ruotsin kiel neuvonta (maanantaista perjantaihin klo 9 12), virkaruotsin neuvonta ja pohjoissaam neuvonta , inarinsaam neuvonta Suom kiel tekstintarkistuks puhelin on Puhelun hinta 0207-alkuisiin numeroihin on 8,21 snt/puhelu + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 16,90 snt/min. Kotimaist kielt tutkimuskeskus ei saa tuloja puheluhinnoista. Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankki sisältää eri erikoisaloj termejä ja määritelmiä. TEPA on maksuttomassa käytössä osoitteessa Sanastokeskuks sivustolla osoitteessa julkaistaan Tietotekniikan termitalkoid ja Pankki- ja rahoitussanaston termisuosituksia. Sivustolla on julkaistu myös joitakin Sanastokeskuks sanastoja pdfmuodossa. Lisäksi sivustolla on tietoa sanastotyöstä ja Sanastokeskuks muista palveluista. Sanastokeskus TSK julkaisee myös Terminfo-lehteä, joka kertoo käytännönläheisesti sanastotyöstä ja siinä käytettävistä metelmistä. Terminfon voi tilata Stellatumin tilaajapalvelusta (www.stellatum.fi). Yksityiset käännöstoimistot neuvovat myös, mutta palvelu on tietkin maksullista.

19 19 Termineuvonta Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu Mitä on hallituks kehysneuvottelu glanniksi? p , ma-pe klo 8-12, maksuton kielipalvelu(at)vnk.fi FINLEX-säädöstietopankki Säädöskäännökset > säädöskäännökset Lainsäädäntösanasto Tuomioistuinsanasto Valtiosopimust suomtamin Suom kiel neuvonta, Kotus ergiankulutus vai ergian kulutus? p (tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 14 sekä maanantaisin ja perjantaisin klo 9 12 Nimineuvonta, Kotus p (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9 11) Säätytalolla vai Säätytalossa? EU-kielineuvonta, Kotus COREPER vai Coreper?EIB vai EIP? p Ruotsin kiel neuvonta, Kotus Hur förkortas telefon? p (maanantaista perjantaihin klo 9 12) Virkaruotsin neuvonta, Kotus p Pohjoissaam neuvonta, Kotus p Inarinsaam neuvonta, Kotus p EU:n termipankki IATE Mitä on puiteohjelma ranskaksi?

20 20 4 KÄÄNNÖSSOPIMUSMALLI OIKEUSMINISTERIÖ S O P I M U S Toimeksiantaja Kääntäjä Oikeusministeriö xxx ovat sopineet seuraavasta käännöstoimeksiannosta: Käännettävä aineisto Käännösohjeet Käännöspalkkio xxx xxx Käännöksestä maksetaan x käännetyltä sivulta (x merkkiä/sivu) (+arvonlisävero 22 %) Kääntäjä toimittaa käännöks valmistuttua erillis laskun käännöspalkkiosta. Toimitus Muutosoikeus Käännös toimitetaan toimeksiantajalle sähköpostin liitteä Word-tiedostoina viimeistään x.x. Toimeksiantajalla on oikeus tehdä käännöksiin tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. Helsingissä x.x.2010 P.N. ylijohtaja oikeusministeriö T.T. (kääntäjä)

21 21 5 MALLISIVU SÄÄDÖSKÄÄNNÖKSESTÄ Huom! Mallisivu ei ole mallikäännös. S tarkoitus on näyttää mit Unofficial translation ja numeroinnit suositellaan merkittäviksi. NB: Unofficial translation, legally binding only in Finnish and Swedish Ministry of Justice, Finland Marriage Act (234/1929; amdmts up to 1226/2001 included) Part I CONCLUSION AND DISSOLUTION OF MARRIAGE (411/1987) Chapter 1 Geral provisions (411/1987) Section 1 (411/1987) (1) A woman and a man who have agreed to marry each other shall be considered gaged. (2) Marriage shall be concluded by a marriage ceremony. (3) Before the marriage ceremony it shall be certified that there are no impedimts to the marriage. Section 2 (411/1987) (1) The spouses shall be equal. In the marriage, they shall display mutual trust and together work for the good of the family. (2) Each spouse shall, himself or herself, have the right to decide whether to gage in gainful employmt and in societal and other activities outside the family. Section 3 (411/1987) Marriage shall dissolve wh one of the spouses dies or wh the spouses are granted a divorce. Chapter 2 Impedimts to marriage (411/1987) Section 4 (411/1987) (1) A person under 18 years of age shall not marry. (2) The Ministry of Justice may, however, for special reasons grant a person under 18 years of age a dispsation to marry. Before the matter is decided, the custodian of the

22 22 applicant shall be reserved an opportunity to be heard if his or her whereabouts can be determined with reasonable measures. Section 5 has be repealed. Section 6 (1226/2001) No person shall marry if his or her prior marriage is still in force. Likewise, no person shall marry if his or her registered partnership is in force. Section 7 (411/1987) (1) No person shall marry her father, his mother, his or her grandpart or other direct ascdant, nor his or her child, grandchild or other direct descdant. (2) Siblings or half-siblings shall not intermarry.

23 23 Huom. Tämä sivu on tulostettu FINLEX-säädöstietopankista (www.finlex.fi). Avioliittolaki /234 Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään: I OSA ( /411) AVIOLIITON SOLMIMINEN JA PURKAMINEN 1 LUKU ( /411) Yleisiä säännöksiä 1 ( /411) Nain ja mies, jotka ovat sopineet mevänsä avioliittoon keskään, ovat kihlautuneet. Avioliitto solmitaan vihkimisellä. Enn vihkimistä on selvitettävä, ettei avioliitolle ole esteitä. 2 ( /411) Puolisot ovat keskään yhdvertaiset. Heidän tulee avioliitossa osoittaa keskinäistä luottamusta sekä yhteisesti toimia perhe hyväksi. Kummallakin puolisolla on oikeus itse päättää osallistumisestaan ansiotyöhön sekä yhteiskunnallise ja muuhun toimintaan perhe ulkopuolella. 3 ( /411) Avioliitto purkautuu, kun toin puoliso kuolee tai julistetaan kuolleeksi taikka kun puolisot tuomitaan avioeroon. 2 LUKU ( /411) Avioliiton esteet 4 ( /411) Avioliittoon ei saa mnä alle kahdeksantoistavuotias. Oikeusministeriö voi kuitkin erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle luvan mnä avioliittoon. Enn asian ratkaisemista luvanhakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hän olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimpitein selvittää. 5 5 on kumottu L:lla /448.

24 24 6 ( /1226) Kukaan ei saa mnä avioliittoon, jos hän aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa. Avioliittoon ei myöskään saa mnä se, jonka rekisteröity parisuhde on voimassa. 7 ( /411) Kukaan ei saa mnä avioliittoon isänsä, äitinsä, näid vanhempi tai muun suoraan takevassa polvessa olevan sukulaissa kanssa eikä lapssa, lapslapssa tai muun suoraan etevässä polvessa olevan sukulaissa kanssa. Sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mnä keskään avioliittoon.

25 25 6 MUISTILISTA KÄÄNNÖSTEN TARKASTAJILLE Ministeriöissä on pyrittävä huolehtimaan siitä, että valmiit, tarkastetut säädöskäännökset saadaan mahdollisimman pian Finlex-säädöstietopankkiin. Viraston sisällä osastoja ja yksiköitä voidaan kehottaa priorisoimaan viimeistelyä vaille olevia käännöksiä sekä paljon kysyttyjä tai muut keskeisiä säädöksiä. Asianomain lainvalmistelija tarkastaa käännöks. Huomio olisi kiinnitettävä seuraaviin asioihin: - onko säädös ajan tasalla (kaikki muutokset tehty) - säädöskokoelman numero - kaikki viittaukset ja numerot - ovatko keskeiset termit oikein - yleiskiele ei ylesä kiinnitetä huomiota. Kun käännökset on saatu Finlexiin, lainvalmistelijoilla tulee olla päivityastuu. Käytännössä valmistelijoid tulisi huolehtia siitä, että myös muutokset käännetään systemaattisesti ja Finlexissä olevat käännökset pidetään näin ajan tasalla. Lainvalmistelijoid tulisi muutoinkin seurata oman vastuualuesa säädöst kääntämistarpeita ja tehtävä niid edellyttämiä aloitteita.

26 26 7 SÄÄDÖSKÄÄNNÖKSET FINLEX-TIETOPANKISSA - HAKUOHJE Säädöskäännöst tietokanta on toteutettu osana Finlex-säädöstietopankkia Tietokanta sisältää eri ministeriöid tuottami käännöst viitetiedot sekä käännöstekstit suuresta osasta käännöksiä. Säädöskäännöksiin päästään FINLEXin aloitussivulta valitsemalla sin pääryhmä Lainsäädäntö. Säädöskäännöst tietokannan suora osoite, jonka voi merkitä esimerkiksi kirjanmerkiksi, on Säädöskäännöst tietokannassa on noin 700 säädöskäännöks viitetiedot ja noin 500 käännöstekstiä. Käännösteksti kokoelma täydtyy jatkuvasti. Suurin osa käännöksistä on glanninkielisiä. Lisäksi mukana on muutamia ranskan-, saksan-, espanjan- ja väjänkielisiä säädöskäännöksiä. Käännöks viitekortilta on linkki

27 27 käännöstekstiin (pdf-tiedosto) ja linkki ko. lain tai asetuks muutostietoihin (säädösmuutost hakemistossa). Viitekortilla pitäisi myös olla tieto käännöks valmistumisajankohdasta sekä tieto siitä, mihin säädöskokoelman numeroon asti käännöksessä on seurattu säädösmuutoksia. Tiedonhaku säädöskäännöksistä Pikahaku Pikahaku kohdistuu säädöskäännöst viitetietoihin, kut nime, numeroon ja kieliversioon. Haku nimellä esim. osakeyhtiöl*. Haku säädöks numerolla esim. 731/1999. Haku vieraskielisellä nimellä, esim. national* Haku viranomais nimellä, esim. oikeusminis* Haku kieliversiolla ja nimellä esim. saksa ja viranom*. Hakusanan katkaisumerkki nä on *. Erikse on selattavissa luettelo käännöksistä, jotka on viimeksi päivitetty. Tarknettu haku Tarknetun haun lomakkeella voi hakea tarkemmin kieliversiolla (glanti-saksaespanja-ranska-väjä) ja viitetiedoilla (säädöks nimi tai numero).

Säädösten kääntäminen vieraille kielille

Säädösten kääntäminen vieraille kielille Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 28/2006 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille Opas päivitetty 5.10.2010 28/2006 Säädöst kääntämin

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ TOIMINTA JA HALLINTO 2006:28. - Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännösten tarkastajille

OIKEUSMINISTERIÖ TOIMINTA JA HALLINTO 2006:28. - Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännösten tarkastajille OIKEUSMINISTERIÖ TOIMINTA JA HALLINTO 2006:28 Säädösten kääntäminen vieraille kielille - Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännösten tarkastajille 2 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö 06.11.2006

Lisätiedot

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN I. YLEISTÄ Suositus 7.1.2013 (korvaa 14.11.2012 annetun suosituksen) Ulkoasiainministeriö/Oikeuspalvelu Valtiosopimus on yleisnimitys erityyppisille valtioiden välisille

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Finlex ja muut säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex -palvelu Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Suomenlaki.com

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta HE 329/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 :n ja kielilain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10.

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10. Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, Monenlaista sanastotyötä Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun tehtävät Terminologisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL)

KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL) KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL) SUOSITUS SOVELLUSALA Tämä suositus koskee käännöstoimiston ja alihankkijan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 Osio 1 Säädösvalmistelu 1. Valtioneuvoston hankerekisteri www.hare.vn.fi : Hae työsopimuslain valmistelua koskevia tietoja 2. Hae kaikki sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 70 72 SISÄLLYS N:o Sivu 70 Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä

Lisätiedot

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 116 119 SISÄLLYS N:o Sivu 116 Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Ammattimaista viestintää kieliammattilaisten avulla Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Dobrý den! Guten Tag! Hola! Bonjour! Hej! Hello! Shalom! Monikielinen maailmamme Maailman sanotaan pienenevän, mutta

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen dokumentointi Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. M.A.710 Lentokelpoisuustarkastus Dokumenttien tarkastus

Lisätiedot

ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä

ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä Nordterm 2011 Mikä on ESKO? tehtävä tavoite jäsenet Miten ESKO toimii? Miten ESKO vaikuttaa parempaan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa

Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa Kääntäjienpäivä 1.10.2010 Kirsi Kemppainen Translatum Oy Translatum yrityksenä Päätoimipaikka Tampereella, toimistot myös Helsingissä ja Tallinnassa Yksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2003 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 32 33 SISÄLLYS N:o Sivu 32 Tasavallan presidentin asetus Kiinan Kansantasavallan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viranomaisissa ja tuomioistuimissa

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viranomaisissa ja tuomioistuimissa OIKEUSMINISTERIÖ 3/58/2005 OM 24.2.2005 Ministeriöille, oikeuskanslerinvirastolle, tuomioistuimille, oikeusministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille Kielilaki ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 25.9.2015 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeiden määräysten kanssa kevään 2018 tutkintoon saakka. Näitä määräyksiä

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. I artikla

YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. I artikla YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta I artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan sellaisten välitystuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon, jotka on annettu

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Uudet EU-asetukset EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Aloitus Mene EUR-Lex-sivustolle: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi. Valitse (tarvittaessa) vaakasuorasta valikosta "Etusivu" ja siirry

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05 Pvm Dnro 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa Kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

HE 119/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 119/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Kielenhuoltoseminaari 10.4.2015 Tukholmassa Ylitarkastaja Maria Soininen Oikeusministeriö, Helsinki 1 Kielelliset oikeudet Suomessa Suomen perustuslain 17 : Oikeus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot