Säädösten kääntäminen vieraille kielille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säädösten kääntäminen vieraille kielille"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille

2

3 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2010

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille Säädöskääntämis yhteistyöryhmä Aki Hietan (puhejohtaja) Anna Grönqvist (sihteeri) Toiminta ja hallinto Sarjanumero 85/2010 OSKARI numero OM 5/016/2006 ISSN-L ISSN (nid.) ISSN (PDF) ISBN (nid.) ISBN (PDF) Asia- ja avainsanat Tiivistelmä säädökset, säädöskäännökset, kielipalvelu, sanastot Säädöst kääntämis ohjepaketti on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi käännettäessä suomalaisia säädöstekstejä muille kuin kansalliskielille. Yleist ohjeid lisäksi pakettiin kuuluu valtioneuvoston kanslian kielipalvelun opas käännöstyön teettäjille, tietoja kielhuollosta ja /termineuvonnasta, oikeusministeriön käyttämä käännössopimusmalli, mallisivu oikeusministeriön käännättämästä säädöksestä, muistio käännöst tarkastajille, suppea lakiteknist peruskäsitteid sanasto (suomi, ruotsi >glanti) sekä valtiosopimustermi sanasto (glanti-suomi) Ohjeisto on suositusluontoin kooste eri lähteistä kerättyä aineistoa. Lainsäädäntösanasto on alun perin laadittu tehtävään asetetussa termityöryhmässä. Valtiosopimussanaston valmistelusta on vastannut ulkoasiainministeriön oikeudellin osasto. Tämä julkaisu on aiemmin ilmestynyt oikeusministeriön Toiminta ja hallinto -sarjassa numerolla 28/2006.

6 Publikations titel Författare Justitieministeriets publikation Översättning av författningar till främmande språk Anvisningar för översättare och dem som beställer eller granskar översättningar Samarbetsgrupp för författningsöversättning Aki Hietan (ordförande) Anna Grönqvist (sekreterare) Verksamhet och förvaltning Seriummer 85/2010 OSKARI nummer OM 5/016/2006 ISSN-L ISSN (häft.) ISSN (PDF) ISBN (häft.) ISBN (PDF) Sak- och nyckelord Referat författningar, författningsöversättningar, språktjänst, ordlistor Anvisning för översättning av författningar till främmande språk är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel vid översättning av finska författningstexter till andra än nationalspråk. Utöver allmänna instruktioner innehåller anvisning statsrådets språktjänsts guide för dem som beställer översättningar, information om språkvårds-/termrådgivningstjänster, justitieministeriets modell för översättningsavtal, minneslista för dem som granskar översättningar, modellsida ur författning som justitieministeriet låtit översätta, kortfattad ordlista över lagtekniska grundbegrepp (finsk, sk >gelsk) samt ordlista över termer i fördragstexter (gelsk - finsk) Anvisning är av rekommdationskaraktär och innehåller samling av material ur olika källor. Författningsordlistan har ursprunglig utarbetats av termarbetsgrupp som tillsatts för detta uppdrag. Ordlistan över termer i fördragstexter har utarbetats inom rättsavdelning vid utrikesministeriet. Dna anvisning har tidigare givits ut som justitieministeriets publikation i seri Verksamhet och förvaltning nr 28/2006.

7 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille Tämä ohjepaketti on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi käännettäessä suomalaisia säädöstekstejä muille kuin kansalliskielille. Yleist ohjeid lisäksi pakettiin kuuluu valtioneuvoston kanslian kielipalvelun opas käännöstyön teettäjille sekä kooste termi- ja kielhuoltoa tarjoavista tahoista, oikeusministeriön käyttämä käännössopimusmalli, mallisivu oikeusministeriön käännättämästä säädöksestä, muistio käännöst tarkastajille, ohjeita FINLEXin säädöskäännöst tietokannan käyttäjille, valtiosopimussanasto (glanti > suomi) ja lakiteknisiä peruskäsitteitä sisältävä lainsäädäntösanasto (suomi, ruotsi > glanti). Ohjepaketti on suositusluontoin kooste eri lähteistä kerättyä aineistoa. Lainsäädäntösanasto (v. 2002) on alun perin laadittu tehtävään asetetussa termityöryhmässä ja siih sisältyvät käännöastineet perustuvat huolellise harkintaan, jossa on otettu huomioon lausuntokierroks yhteydessä saadut kommtit. Sanastoa on alettu päivittää ja laajtaa keväällä Suositelluista vastineista ei tulisi poiketa ilman pätevää syytä. Samoj vastineid käytöllä pyritään yhdmukaistamaan käännöksiä. Ohjepaketin ei ole tarkoitus korvata muita tiedonlähteitä. Lainsäädäntöä käännettäessä arvokasta tukea saa muun muassa Valtioneuvostosanastosta, Tuomioistuinsanastosta ja muista valtioneuvoston kanslian kielipalvelun julkaisemista sanastoista, jotka löytyvät valtioneuvoston Valter-termipankista, sekä Svskt lagspråk i Finland -julkaisusta, Lisäksi kukin ministeriö ja muu viranomain on oman hallinnonalansa asiantunteva tietolähde. Ohjepakettia ja sanastoa on tarkoitus päivittää tarpe mukaan. Uusin versio on saatavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osiossa Julkaisut (Toiminta ja hallinto -sarja 2006:28). Ohje korvaa oikeusministeriön vuod 2002 ohjejulkaisun. Oikeusministeriö ottaa kommtteja sekä uudistus- ja muutosehdotuksia mielellään vastaan säädöskäännöst postilaatikkoon law.translations(at)om.fi. Tämä versio on päivitetty

8

9 SISÄLLYS 1 Yleisiä ohjeita Käännöstoimeksianto Käännöks tekijänoikeuksista Käännettävä aineisto Käännöst epävirallisuus Saam kielt asemasta Suomessa Käännöks kielestä Viittaukset säädöst välillä ja säädöks sisällä Momtti numerointi Säädösmuutost merkitsemin Kuinka teetän käännöstöitä?...14 Opas virastoj käännöstöitä teettäville...14 Kielitaito ja kääntämin...14 Sopivan kääntäjän etsimin...14 Käännöks hinta...15 Käännöstyön teettäjän muistilista Aikataulu Tarkoitus ja kohderyhmä Taustatietoa Termiapua Oikoluku Kieltarkastus Toimitustapa Tekijänoikeus Käännöks arviointi ja palaute Säilytys ja saatavuus Termiapu ja kielhuolto Käännössopimusmalli Mallisivu käännöksestä Muistilista käännöst tarkastajille Säädöskäännöst FINLEX-tietokanta hakuohjeita Muid maid säädöskäännöksiä Valtiosopimust suomtamin...31 LIITE Lainsäädäntösanasto...45

10

11 11 1 YLEISIÄ OHJEITA Käännöstoimeksianto - Jokaisesta käännöstoimeksiannosta tulisi tehdä kirjallin sopimus. Näid ohjeid luvussa 4 olevasta sopimusmallista ilmevät perusasiat, jotka sopimuksessa on syytä ottaa huomioon. - Oikeusministeriön käyttämässä käännössopimusmallissa sovitaan, että toimeksiantajalla on oikeus tehdä käännökse tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia. Mallista voidaan kuitkin poiketa mainitsemalla sopimuksessa, että mahdollisista muutoksista on keskusteltava kääntäjän kanssa. - Käännös ei ole vielä valmis simmäis version valmistuttua. Se on syytä tarkastaa asiasisällön, viittaust, termi ja teknis ulkoasun osalta. Myös kääntäjän kanssa on hyvä keskustella tässä vaiheessa. Käännöks tekijänoikeuksista - Tekijänoikeuslain (404/1961) 9 :n mukaan viranomais tai muun julkis toimielim tekemiin tai teettämiin säädöskäännöksiin ei kääntäjällä ole tekijänoikeutta. Lain mukaan kääntäjällä ei ole tekijänoikeutta laki, asetust, valtiosopimust ja viranomaispäätöst käännöksiin, jos käännöks on teettänyt viranomain tai muu julkin toimielin. Muihin kuin viranomaist käännöksiin voi käännöks tekijällä olla teostasoedellytyst täyttyessä itsäin tekijänoikeus. Käännettävä aineisto - Kukin ministeriö päättää aineistosta, joka käännätetään, samoin kohdekielistä. - Säädöst johtolauseita ja allekirjoituksia ei ole tarpe kääntää. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset on syytä kääntää, elleivät ne ole ilmeis epäolnaisia. - Käännöksinä on tarkoitus julkaista vain säädöst ajan tasalla olevia versioita. Lainsäädännön muutoksia ei siis käännetä erikse, vaan muutokset sisällytetään perussäädöks käännökse. Käännöst epävirallisuus Koska Suom lainsäädäntö on virallin vain suom ja ruotsin kielillä, ovat vieraille kielille tehdyt säädöskäännökset aina epävirallisia. Jokaise käännökse on siitä syystä lisättävä merkintä epävirallisuudesta, esim. glanninkielisissä käännöksissä Unofficial translation, legally binding only in Finnish and Swedish. Saam kielt asemasta Suomessa Suom perustuslain mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (perustuslaki 17 3 mom.). Saamelaiskäräjät toteuttaa saamelaist kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa saamelaist kotiseutu-

12 12 alueella (perustuslaki mom.). Saamelaist oikeudesta käyttää omaa kieltään on säädetty saam kielilailla (1086/2003) ja laki koskee kaikkia Suomessa puhuttavia saam kieliä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Saam kielilain tavoittea on yhdessä Suom perustuslain 17 3 momtin kanssa turvata saamelaist oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja lisätä saam kiel käyttöä viranomaisissa. Saam kieli on kansainvälist sopimust tarkoittama alkuperäiskansan kieli ja Euroopan neuvoston alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan peruskirjan (SopS 23/1998) mukaan Suomessa alueellin vähemmistökieli. Saam kieli on myös Suom kotimain kieli ja sitä huolletaan Kotimaist kielt tutkimuskeskuksessa. Käännöks kielestä Kun säädöksiä käännetään vieraille kielille, olnaisinta on välittää säädöks asiasisältö ymmärrettävästi vastaanottajalle. Käännöksessä kannattaa välttää ns. vanhanaikaista lakikieltä eli vanhtuneid sanoj ja ilmaisuj käyttöä. Sisältö tulisi ilmaista mahdollisimman selkeästi kuitkaan vaarantamatta tekstin merkitystä ja muodollisuutta. Viittaukset säädöst välillä ja säädöks sisällä Viitattaessa säädöskokoelmanumeroihin merkintätapa on: säädöks numero ja s julkaisuvuosi neljällä numerolla (esim. 357/2009). Myös silloin, kun suomkielisessä lakitekstissä viitataan säädökse esim /206, tulisi säädöks numero käännöksessä merkitä muotoon 206/2009. Viitattaessa muuhun lainsäädäntöön on säädöst vieraskielist nimikkeid lähde Finlex-säädöstietopankki (www.finlex.fi) tai ministeriö, jonka hallinnonalaan kysein säädös kuuluu. Näissä viittauksissa on säädöksistä käytettävä yleisesti käytössä olevaa käännöastinetta, jos sellain on. Mikäli säädöks nimelle ei löydy yleisesti käytettyä vastinetta, käytettävästä vastineesta tulisi sopia toimivaltais ministeriön kanssa. Sovittu käännös tulisi s jälke liittää Finlexissä olevaan säädösluetteloon. Kun vakiintunutta vieraskielistä nimeä ei ole ja säädöksestä käännetään ainoastaan nimi, se kirjoitetaan piillä alkukirjaimilla muotoon xxxx act tai act on xxxx ja sulkeisiin lisätään säädöks suomkielin nimi ja numero vuosilukuine. Momtti numerointi Kotimaisesta käytännöstä poiket oikeusministeriö suosittaa, että viitattaessa momtteihin momtit numeroidaan ja numerot laitetaan sulkeisiin. Tämä mm. mahdollistaa lyhy kaavan mukaiset viittaukset: ei section 1, subsection 2, paragraph 3, vaan section 1(2)(3).

13 13 Säädösmuutost merkitsemin - On suositeltavaa, että säädöskäännöks simmäisellä sivulla (säädöks nimikke alla, säädöks numeron jälke) on myös säädöskokoelman numero, johon asti lainsäädäntöä on käännöksessä seurattu (esim. amdmts up to 1228/2009 included). - Jos muutos koskee kokonaista pykälää, merkitään viittaus muutokse pykälän numeron (ja mahdollis otsikon) jälke n pykälätekstiä. Jos muutos koskee vain yhtä momttia tai kohtaa/alakohtaa, merkitään viittaus tämän momtin tai kohdan/alakohdan tekstin jälke. - On syytä merkitä myös kohdat, joissa muutos kumoaa esim. kokonais pykälän (esim. Section 3 has be repealed).

14 14 2 KUINKA TEETÄN KÄÄNNÖSTÖITÄ? Opas virastoj käännöstöitä teettäville Koska virastoissa tuotetaan yhä emmän tekstejä muilla kuin kansalliskielillä ja koska s johdosta kääntämis- ja käännättämistarve kaaa, valtioneuvoston kanslian kielipalvelu on laatinut tämän yhtevedon asioista, joita käännöstöitä teettävän hkilön tulisi ottaa huomioon. Kielitaito ja kääntämin Kielitaito ja kääntämin ovat kaksi eri asiaa. Siispä kuka tahansa kielitaitoin hkilö ei ole kääntäjä. Kääntäjä on viestinnän ammattilain, joka viestii s kiel ja kulttuurin ehdoilla, jonka edustajille sanoma on suunnattu. Koska Suomessa ei noudateta EU:n toimielint periaatetta, että kääntäjä saisi kääntää vain omaan äidinkielesä, kääntäjän on oltava myös kohdekielsä kulttuurin asiantuntija. Myös EU:n toimielint kääntäjät joutuvat yhä emmän kääntämään omasta äidinkielestään vieraille kielille. Käännöks tarkistaa kuitkin aina kyseis kiel syntyperäin puhuja. Ylesä kääntäjä hallitsee äidinkielsä lisäksi ainakin yhd vieraan kiel ja on erikoistunut johonkin alaan. Käännättäjän kannattaa varoa viid kiel ja kymm erikoisalan osaajia. Erityisesti virallisluonteist teksti, kut säädöst, kääntämin vaatii pitkäaikaista kokemusta kyseist teksti kääntämisestä. Joitakin virallisia asiakirjoja - esim. todistuksia - käännätettäessä kääntäjän tulee olla auktorisoitu kääntäjä vaadittavassa kielessä ja käännössuunnassa. Auktorisoitu kääntäjä on saanut kääntäji tutkintolautakunnalta oikeud käyttää kyseistä nimitystä. Lautakunta myös valvoo auktorisoituj kääntäji toimintaa. Oleellista on, että heidän kääntämänsä tekstit ovat laillisesti päteviä. Kaikilla kääntäjillä on salassapitovelvollisuus, mutta auktorisoituj kääntäji salassapitovelvollisuudesta säädetään lisäksi erikse Auktorisoitu kääntäjä ei saa luvattomasti ilmaista sivulliselle eikä käyttää omaksi hyödykse, mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietoonsa (Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007, 19). Auktorisoituj kääntäji toiminnasta säädetään tarkemmin asetuksella (Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007). Sopivan kääntäjän etsimin Sopiva kääntäjä voi löytyä kyselemällä neuvoa ja suosituksia aiemmin samaa erikoisalaa tai kieltä käännättäneiltä. Kääntäjä voi löytyä myös Suom kääntäji ja tulkki liiton (SKTL) avulla. Liiton jäset ovat kääntäjiä, joilla on alan koulutus tai jotka ovat työllään osoittaneet omaavansa tarvittavan ammattitaidon. SKTL:n verkkosivuilla on jäsluettelo, josta voi etsiä kääntäjää (www.sktl.fi/ > Jäsluettelo- ja haku). Luettelossa mainitaan myös, onko kääntäjä suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. SKTL:n puhelinnumero on , ja sähköposti: sktl(at)sktl.net. Ruotsin kiele liittyvissä asioissa auttavat virastoj omat ruotsintajat ja valtioneuvoston käännöstoimisto (kaannostoimisto(at)vnk.fi), puh

15 15 Saam kielilain mukaisia käännöksiä voi tilata Saamelaiskäräji saam kiel toimistolta, puh , sähköposti: info(at)samediggi.fi (www.samediggi.fi). Käännöks hinta Käännöstöid hinnoittelu on vapaata. Kääntäjän kanssa tulee etukäte sopia sivun koosta, sivuveloituksesta ja siitä, mitkä seikat vaikuttavat hintaan: mahdollist sopimustoimittaji kanssa sovitut hinnat, työn vaikeus, kiirein aikataulu, tekstin tarkastus, tekstin oikoluku n painattamista, tekstin sisältöön tulevat mahdolliset muutokset jne. Suom kääntäji ja tulkki liiton (SKTL) sivuilla on palkkiotilastoja, jotka antavat käsityks käännöst hintatasosta. SKTL:n tilastoj mukaan jäsistön it käyttämä sivukoko on 1560 merkkipaikkaa eli 26 riviä, á 60 lyöntiä. Koska sivun koko kuitkin voi vaihdella, siitä on erikse sovittava kääntäjän kanssa toimeksiannon yhteydessä. Käännöstyön teettäjän muistilista: 1 Aikataulu Ota hyvissä ajoin yhteyttä kääntäjään ja pyydä arvio siitä, kuinka kauan tarvitsemasi käännöks tekemin kestää. Sovi kääntäjän kanssa sivun koosta. Kun kuvittelet kääntämisaikaa, muista, mit paljon aikaa itseltäsi mee omaa alaasi käsittelevän ja äidinkielelläsi kirjoittamasi tekstin muokkaamise s simmäisestä luonnoksesta lopullise versioon. Kääntäjä joutuu käymään läpi lähes samat työvaiheet. Varaa aikaa myös kääntäjän kanssa käytäviin neuvotteluihin. 2 Tarkoitus ja kohderyhmä Mieti, mihin tarkoitukse käännös tulee ja mit alkuperäistä tekstiä tulisi muuttaa tai yksinkertaistaa kohderyhmää vart. Pitäisikö joitakin kohtia selittää tarkemmin, jotta viesti välittyisi oikeana? Useimmit tekstiä pitää muokata kohderyhmän mukaan. Jotta käännetty teksti olisi tyyliltään asianmukain, kääntäjän on tiedettävä, onko kysymyksessä esite, puhe, lehtijuttu, esitelmä vai jokin muu, ja onko teksti tarkoitettu suurelle yleisölle, alan asiantuntijoille vai jollekin muulle lukija- ja kuulijakunnalle. 3 Taustatietoa Anna kääntäjälle käännettävän tekstin lisäksi aiheese liittyvää hyvälaatuista suomja kohdekielistä tausta-aineistoa. Näin helpotat kääntäjän työtä ja varmistat termi yh-

16 16 dmukaisuud. Aiheesta aikaisemmin tehdyistä käännöksistä voi myös olla suurta apua. Englanninnosta teetettäessä on myös mainittava, onko käännöks oltava britti- vai amerikanglantia. 4 Termiapua Sovi, kuka tarkastaa termit. Yksinkertainkin teksti voi sisältää yllättävän paljon erikoistermejä. Kaikki edun mukaista on, että termistö on yhdmukaista ja vakiintunutta. Oman organisaation kääntäjät ja virkamiehet ovat ylesä hyvin perillä alansa vakiintuneista käsitteistä ja niid vieraskielisistä vastineista. Anna heidän yhteystietonsa kääntäjälle. Jos alalta on olemassa esimerkiksi sanastoja tai sanalistoja, kerro niid olemassaolosta tai toimita ne kääntäjälle. Neuvo yhteys valtioneuvoston kanslian kielipalveluun (kielipalvelu(at)vnk.fi) ja mahdollisiin muihin neuvontapisteisiin. Ks. luku 3 Termiapu ja kielhuolto 5 Oikoluku Eri kielissä on erilaisia sääntöjä, jotka koskevat tavutusta, isoja piiä alkukirjaimia, lyhteitä ja asettelua. Siksi kannattaa sopia kääntäjän kanssa lopullis tekstin oikoluvusta n s painoon moa. Näin vältytään tekstin uskottavuutta heiktäviltä muotovirheiltä. 6 Kieltarkastus Kustannuksissa on otettava huomioon myös asiatarkastuks ja kieltarkastuks osuus. Painettavaksi tuleva käännösteksti kannattaa aina luettaa myös alan asiantuntijalla ja kohdekiel syntyperäisellä puhujalla. Näihin käytäntöihin liittyvistä toimintatavoista ja kustannuksista on sovittava kääntäjän kanssa. 7 Toimitustapa On sovittava, millä ohjelmalla käännös tulee tehdä ja missä muodossa se tulee toimittaa käännättäjälle. 8 Tekijänoikeus Kääntäjällä on tekijänoikeus (isyysoikeus, vaikka muut oikeudet olisikin myyty) kääntämiinsä teksteihin, jot kääntäjän nim tulee olla näkyvissä, mikäli kääntäjä niin haluaa. Näin taataan myös käännöks laatu, kun tekijä ei voi piilotella näkymättömissä. Kääntäjän luovuttamaan valmiise tekstiin ei saa tehdä muutoksia kääntäjää konsultoimatta. Kääntäjällä ei kuitkaan ole tekijänoikeutta laki, asetust, valtiosopi-

17 17 must ja viranomaispäätöst käännöksiin, jos käännöks on teettänyt viranomain tai muu julkin toimielin. Tekijänoikeuslain 9 :n muutos tuli voimaan vuod 2006 alussa. 9 Käännöks arviointi ja palaute Samasta alkuperäistekstistä voidaan laatia monta erilaista hyvää käännöstä. Käännöst paremmuus on usein makuasia. Sujuvasta ja selkeästä alkuperäistekstistä on helpompi tehdä sujuva ja selkeä käännös. Huonon tai epätarkan käännöks takana on usein epätarkka alkuteksti, jonka sanoma ei välity kirjoittajan haluamalla tavalla. Usein alkuperäistekstin hämärät kohdat paljastuvat vasta käännettäessä. Jos et ole tyytyväin käännökse, keskustele asiasta kääntäjän kanssa. Yhteistyöllä päästään parhaase lopputulokse. Anna palautetta kääntäjälle myös silloin, kun olet tyytyväin saamaasi käännökse. Toimita lopullin teksti myös kääntäjälle. 10 Säilytys ja saatavuus Jotta virastoissa ei käännettäisi samaa tekstiä useaan kertaan eri yksiköissä, olisi syytä keskittää tieto käännöksistä johonkin yhteise pisteese, josta kaikilla olisi mahdollisuus tarkistaa jo olemassa olevat käännökset. On myös huomattava, että ns. vanhtuneet tekstit eivät välttämättä ole kaikille vanhtuneita, vaan niistä voi olla esimerkiksi kääntäjälle suuri apu.

18 18 3 TERMIAPU JA KIELENHUOLTO Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu neuvoo hallinnon termeissä. Sähköposti: kielipalvelu(at)vnk.fi, puh (arkisin klo 8-12). Lisätietoa löytyy osoitteesta Valtioneuvoston termipankki Valter on maksuton verkkopalvelu osoitteessa Palveluun on sijoitettu valtioneuvoston kielipalvelun sanastoprojekteissa tuotettuja sanastoja, mm. Budjettisanasto, Eduskuntasanasto, Korkeakoulusanasto, Tuomioistuinsanasto, Työmarkkinasanasto, Valtioneuvostosanasto ja Verosanasto. Lisäksi kielipalvelussa laaditaan kääntäji työn tueksi piempiä sanastoja ajankohtaisista aiheista, termiselvityksiä sekä ohjeita ja suosituksia. Osa niistä löytyy osoitteesta Kotimaist kielt tutkimuskeskuks kotisivuilta löytyy paljon tietoa. Neuvontapuhelimet ovat suom kiel neuvonta (tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 14 sekä maanantaisin ja perjantaisin klo 9 12), EU-kielineuvonta , nimineuvonta (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9 11), ruotsin kiel neuvonta (maanantaista perjantaihin klo 9 12), virkaruotsin neuvonta ja pohjoissaam neuvonta , inarinsaam neuvonta Suom kiel tekstintarkistuks puhelin on Puhelun hinta 0207-alkuisiin numeroihin on 8,21 snt/puhelu + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 16,90 snt/min. Kotimaist kielt tutkimuskeskus ei saa tuloja puheluhinnoista. Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankki sisältää eri erikoisaloj termejä ja määritelmiä. TEPA on maksuttomassa käytössä osoitteessa Sanastokeskuks sivustolla osoitteessa julkaistaan Tietotekniikan termitalkoid ja Pankki- ja rahoitussanaston termisuosituksia. Sivustolla on julkaistu myös joitakin Sanastokeskuks sanastoja pdfmuodossa. Lisäksi sivustolla on tietoa sanastotyöstä ja Sanastokeskuks muista palveluista. Sanastokeskus TSK julkaisee myös Terminfo-lehteä, joka kertoo käytännönläheisesti sanastotyöstä ja siinä käytettävistä metelmistä. Terminfon voi tilata Stellatumin tilaajapalvelusta (www.stellatum.fi). Yksityiset käännöstoimistot neuvovat myös, mutta palvelu on tietkin maksullista.

19 19 Termineuvonta Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu Mitä on hallituks kehysneuvottelu glanniksi? p , ma-pe klo 8-12, maksuton kielipalvelu(at)vnk.fi FINLEX-säädöstietopankki Säädöskäännökset > säädöskäännökset Lainsäädäntösanasto Tuomioistuinsanasto Valtiosopimust suomtamin Suom kiel neuvonta, Kotus ergiankulutus vai ergian kulutus? p (tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 14 sekä maanantaisin ja perjantaisin klo 9 12 Nimineuvonta, Kotus p (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9 11) Säätytalolla vai Säätytalossa? EU-kielineuvonta, Kotus COREPER vai Coreper?EIB vai EIP? p Ruotsin kiel neuvonta, Kotus Hur förkortas telefon? p (maanantaista perjantaihin klo 9 12) Virkaruotsin neuvonta, Kotus p Pohjoissaam neuvonta, Kotus p Inarinsaam neuvonta, Kotus p EU:n termipankki IATE Mitä on puiteohjelma ranskaksi?

20 20 4 KÄÄNNÖSSOPIMUSMALLI OIKEUSMINISTERIÖ S O P I M U S Toimeksiantaja Kääntäjä Oikeusministeriö xxx ovat sopineet seuraavasta käännöstoimeksiannosta: Käännettävä aineisto Käännösohjeet Käännöspalkkio xxx xxx Käännöksestä maksetaan x käännetyltä sivulta (x merkkiä/sivu) (+arvonlisävero 22 %) Kääntäjä toimittaa käännöks valmistuttua erillis laskun käännöspalkkiosta. Toimitus Muutosoikeus Käännös toimitetaan toimeksiantajalle sähköpostin liitteä Word-tiedostoina viimeistään x.x. Toimeksiantajalla on oikeus tehdä käännöksiin tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. Helsingissä x.x.2010 P.N. ylijohtaja oikeusministeriö T.T. (kääntäjä)

21 21 5 MALLISIVU SÄÄDÖSKÄÄNNÖKSESTÄ Huom! Mallisivu ei ole mallikäännös. S tarkoitus on näyttää mit Unofficial translation ja numeroinnit suositellaan merkittäviksi. NB: Unofficial translation, legally binding only in Finnish and Swedish Ministry of Justice, Finland Marriage Act (234/1929; amdmts up to 1226/2001 included) Part I CONCLUSION AND DISSOLUTION OF MARRIAGE (411/1987) Chapter 1 Geral provisions (411/1987) Section 1 (411/1987) (1) A woman and a man who have agreed to marry each other shall be considered gaged. (2) Marriage shall be concluded by a marriage ceremony. (3) Before the marriage ceremony it shall be certified that there are no impedimts to the marriage. Section 2 (411/1987) (1) The spouses shall be equal. In the marriage, they shall display mutual trust and together work for the good of the family. (2) Each spouse shall, himself or herself, have the right to decide whether to gage in gainful employmt and in societal and other activities outside the family. Section 3 (411/1987) Marriage shall dissolve wh one of the spouses dies or wh the spouses are granted a divorce. Chapter 2 Impedimts to marriage (411/1987) Section 4 (411/1987) (1) A person under 18 years of age shall not marry. (2) The Ministry of Justice may, however, for special reasons grant a person under 18 years of age a dispsation to marry. Before the matter is decided, the custodian of the

22 22 applicant shall be reserved an opportunity to be heard if his or her whereabouts can be determined with reasonable measures. Section 5 has be repealed. Section 6 (1226/2001) No person shall marry if his or her prior marriage is still in force. Likewise, no person shall marry if his or her registered partnership is in force. Section 7 (411/1987) (1) No person shall marry her father, his mother, his or her grandpart or other direct ascdant, nor his or her child, grandchild or other direct descdant. (2) Siblings or half-siblings shall not intermarry.

23 23 Huom. Tämä sivu on tulostettu FINLEX-säädöstietopankista (www.finlex.fi). Avioliittolaki /234 Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään: I OSA ( /411) AVIOLIITON SOLMIMINEN JA PURKAMINEN 1 LUKU ( /411) Yleisiä säännöksiä 1 ( /411) Nain ja mies, jotka ovat sopineet mevänsä avioliittoon keskään, ovat kihlautuneet. Avioliitto solmitaan vihkimisellä. Enn vihkimistä on selvitettävä, ettei avioliitolle ole esteitä. 2 ( /411) Puolisot ovat keskään yhdvertaiset. Heidän tulee avioliitossa osoittaa keskinäistä luottamusta sekä yhteisesti toimia perhe hyväksi. Kummallakin puolisolla on oikeus itse päättää osallistumisestaan ansiotyöhön sekä yhteiskunnallise ja muuhun toimintaan perhe ulkopuolella. 3 ( /411) Avioliitto purkautuu, kun toin puoliso kuolee tai julistetaan kuolleeksi taikka kun puolisot tuomitaan avioeroon. 2 LUKU ( /411) Avioliiton esteet 4 ( /411) Avioliittoon ei saa mnä alle kahdeksantoistavuotias. Oikeusministeriö voi kuitkin erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle luvan mnä avioliittoon. Enn asian ratkaisemista luvanhakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hän olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimpitein selvittää. 5 5 on kumottu L:lla /448.

24 24 6 ( /1226) Kukaan ei saa mnä avioliittoon, jos hän aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa. Avioliittoon ei myöskään saa mnä se, jonka rekisteröity parisuhde on voimassa. 7 ( /411) Kukaan ei saa mnä avioliittoon isänsä, äitinsä, näid vanhempi tai muun suoraan takevassa polvessa olevan sukulaissa kanssa eikä lapssa, lapslapssa tai muun suoraan etevässä polvessa olevan sukulaissa kanssa. Sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mnä keskään avioliittoon.

25 25 6 MUISTILISTA KÄÄNNÖSTEN TARKASTAJILLE Ministeriöissä on pyrittävä huolehtimaan siitä, että valmiit, tarkastetut säädöskäännökset saadaan mahdollisimman pian Finlex-säädöstietopankkiin. Viraston sisällä osastoja ja yksiköitä voidaan kehottaa priorisoimaan viimeistelyä vaille olevia käännöksiä sekä paljon kysyttyjä tai muut keskeisiä säädöksiä. Asianomain lainvalmistelija tarkastaa käännöks. Huomio olisi kiinnitettävä seuraaviin asioihin: - onko säädös ajan tasalla (kaikki muutokset tehty) - säädöskokoelman numero - kaikki viittaukset ja numerot - ovatko keskeiset termit oikein - yleiskiele ei ylesä kiinnitetä huomiota. Kun käännökset on saatu Finlexiin, lainvalmistelijoilla tulee olla päivityastuu. Käytännössä valmistelijoid tulisi huolehtia siitä, että myös muutokset käännetään systemaattisesti ja Finlexissä olevat käännökset pidetään näin ajan tasalla. Lainvalmistelijoid tulisi muutoinkin seurata oman vastuualuesa säädöst kääntämistarpeita ja tehtävä niid edellyttämiä aloitteita.

26 26 7 SÄÄDÖSKÄÄNNÖKSET FINLEX-TIETOPANKISSA - HAKUOHJE Säädöskäännöst tietokanta on toteutettu osana Finlex-säädöstietopankkia Tietokanta sisältää eri ministeriöid tuottami käännöst viitetiedot sekä käännöstekstit suuresta osasta käännöksiä. Säädöskäännöksiin päästään FINLEXin aloitussivulta valitsemalla sin pääryhmä Lainsäädäntö. Säädöskäännöst tietokannan suora osoite, jonka voi merkitä esimerkiksi kirjanmerkiksi, on Säädöskäännöst tietokannassa on noin 700 säädöskäännöks viitetiedot ja noin 500 käännöstekstiä. Käännösteksti kokoelma täydtyy jatkuvasti. Suurin osa käännöksistä on glanninkielisiä. Lisäksi mukana on muutamia ranskan-, saksan-, espanjan- ja väjänkielisiä säädöskäännöksiä. Käännöks viitekortilta on linkki

27 27 käännöstekstiin (pdf-tiedosto) ja linkki ko. lain tai asetuks muutostietoihin (säädösmuutost hakemistossa). Viitekortilla pitäisi myös olla tieto käännöks valmistumisajankohdasta sekä tieto siitä, mihin säädöskokoelman numeroon asti käännöksessä on seurattu säädösmuutoksia. Tiedonhaku säädöskäännöksistä Pikahaku Pikahaku kohdistuu säädöskäännöst viitetietoihin, kut nime, numeroon ja kieliversioon. Haku nimellä esim. osakeyhtiöl*. Haku säädöks numerolla esim. 731/1999. Haku vieraskielisellä nimellä, esim. national* Haku viranomais nimellä, esim. oikeusminis* Haku kieliversiolla ja nimellä esim. saksa ja viranom*. Hakusanan katkaisumerkki nä on *. Erikse on selattavissa luettelo käännöksistä, jotka on viimeksi päivitetty. Tarknettu haku Tarknetun haun lomakkeella voi hakea tarkemmin kieliversiolla (glanti-saksaespanja-ranska-väjä) ja viitetiedoilla (säädöks nimi tai numero).

Säädösten kääntäminen vieraille kielille

Säädösten kääntäminen vieraille kielille Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 28/2006 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille Opas päivitetty 5.10.2010 28/2006 Säädöst kääntämin

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ TOIMINTA JA HALLINTO 2006:28. - Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännösten tarkastajille

OIKEUSMINISTERIÖ TOIMINTA JA HALLINTO 2006:28. - Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännösten tarkastajille OIKEUSMINISTERIÖ TOIMINTA JA HALLINTO 2006:28 Säädösten kääntäminen vieraille kielille - Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännösten tarkastajille 2 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö 06.11.2006

Lisätiedot

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Eduskunnan kirjasto Kansalaisinfo 17.3.2015 tietoasiantuntija Sari Koski Koulutuksen sisältö Perustietoja valtiosopimuksista YK:n sopimustietokanta United

Lisätiedot

Valtiosopimukset. Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo tietoasiantuntija Mirja Pakarinen

Valtiosopimukset. Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo tietoasiantuntija Mirja Pakarinen Valtiosopimukset Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo 28.3.2017 tietoasiantuntija Mirja Pakarinen Koulutuksen rakenne perustietoa valtiosopimuksista ja valtiosopimusten hyväksyminen Suomessa valtiosopimukset

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Laki. EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN I. YLEISTÄ Suositus 7.1.2013 (korvaa 14.11.2012 annetun suosituksen) Ulkoasiainministeriö/Oikeuspalvelu Valtiosopimus on yleisnimitys erityyppisille valtioiden välisille

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Finlex ja muut säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex -palvelu Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Suomenlaki.com

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002 N:o 17 SISÄLLYS N:o Sivu 17 Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 1 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta 2014 23/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Finlex ja muut kotimaiset säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto

Finlex ja muut kotimaiset säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto Finlex ja muut kotimaiset säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 7.11.2017 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Alma Talent Pro:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Kaisa Kipinoinen Eduskunnan kirjasto

Finlex ja muut säädöslähteet. Kaisa Kipinoinen Eduskunnan kirjasto Finlex ja muut säädöslähteet Kaisa Kipinoinen Eduskunnan kirjasto 14.11.2016 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Alma Talent Pro: Suomenlaki.com,

Lisätiedot

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10.

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10. Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, Monenlaista sanastotyötä Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun tehtävät Terminologisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta HE 329/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 :n ja kielilain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta /2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 85/2017) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta /2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 85/2017) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2017 10/2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 85/2017) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL)

KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL) KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL) SUOSITUS SOVELLUSALA Tämä suositus koskee käännöstoimiston ja alihankkijan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5084/12

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisellä vakautus-

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

HE 183/1998 vp. kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevaan

HE 183/1998 vp. kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevaan HE 183/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle helposti pilaautuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 18 artiklan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 21 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevan Yhdistyneiden

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 Osio 1 Säädösvalmistelu 1. Valtioneuvoston hankerekisteri www.hare.vn.fi : Hae työsopimuslain valmistelua koskevia tietoja 2. Hae kaikki sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Ammattimaista viestintää kieliammattilaisten avulla Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Dobrý den! Guten Tag! Hola! Bonjour! Hej! Hello! Shalom! Monikielinen maailmamme Maailman sanotaan pienenevän, mutta

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot