CASE: THEBIGWORD Liiketoimintamallin näkökulma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CASE: THEBIGWORD Liiketoimintamallin näkökulma"

Transkriptio

1 CASE: THEBIGWORD Liiketoimintamallin näkökulma 1 JOHDANTO Thebigword toimii käännöspalveluiden alalla ja kuuluu liikevoittonsa perusteella kahdenkymmenen suurimman käännösfirman joukkoon maailmassa (Shaw & Holland 2008). Käännöspalveluiden toimialaa leimaa muutaman suuren maailmanlaajuisen ja tuhansien pienten paikallisten yritysten toiminta. Ongelmana alalla on ollut erityisesti suurten globaalien asiakkaiden palveleminen tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta (Holland, Shaw & Westwood 2005). Thebigword on kehittänyt tietotekniikan ratkaisuiden mahdollistamana liiketoimintaverkoston ja -mallin, jossa käännöspalvelut mukautetaan asiakkaan tarpeisiin ja hoidetaan kustannustehokkaasti sekä asiakkaan että Thebigwordin ja sen yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Tämän case-analyysin aluksi arvioimme, mitkä tekijät ovat johtaneet liiketoimintaverkoston syntymiseen ja sen toiminnan järjestämiseen. Pääpaino on kuitenkin verkoston yhteisen liiketoimintamallin analysoinnissa pyrkimyksenämme on tarkastella, miten verkoston liiketoimintamalli kytkeytyy verkoston strategiaan ja liiketoimintaprosesseihin, ja millaista roolia tietotekniikka verkostossa näyttelee. 2 LIIKETOIMINTAVERKOSTON RAKENNE Thebigwordin verkoston rakenne on yksinkertaistettuna kuvassa 1. Yrityksellä on asiakkaita ympäri maailman, ja suuri osa heistä on globaaleja suuria yrityksiä. Verkostoon kuuluu lisäksi iso joukko yksittäisiä kääntäjiä ja kääntäjäpalveluiden tarjoajia. Osa työskentelee Thebigwordin omissa toimipisteissä ja osa taas tekee etätyötä kotoaan. Verkoston toiminnan mahdollistajana on innovatiivinen ICT, jonka avulla käännöstyöt voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti. Thebigwordin kilpailuetuna ovat sen joustavat, asiakkaan tarpeisiin mukautettavat ratkaisut, joissa keskeisenä piirteenä on käännösmuisti sovellus, joka vertaa käännöstyötä aikaisempiin käännettyihin dokumentteihin ja helpotta/nopeuttaa työn valmistumista. Asiakkaan ja Thebigwordin välinen tietotekniikan integrointi mahdollistaa nopean tiedonkulun asiakkaalta kääntäjälle. KUVA 1. Thebigwordin verkoston rakenne

2 Thebigwordin verkostoa voisi kuvata elektroniseksi verkostoksi, jossa on aineksia sekä markkina- että hierarkiamalleista. Hollandin ja Lockettin (1997) mukaan tällaisessa sekamallissa markkinapiirteenä on joustavuus toimeksiantajia pystytään vaihtamaan, lisäämään tai vähentämään helposti tarpeiden mukaan. Hierarkiapiirteenä taas on se, että yritysten väliset suhteet voivat olla pitkäaikaisia, elektronisen hierarkian tyyppisiä yhteistyösopimuksia. Verkostoa ei voida kuitenkaan tarkastella pelkästään sen osien summana (reduktionistisesti), koska sen toimintaan vaikuttavaa useita asioita ja ilmiöitä (holistisuus). Kumar ja Van Dissel (1996) ovat tarkastelleet yritysten välistä yhteistyötä. Heidän mukaansa yritysten välisiin yhteistyöliittoumien syntyyn vaikuttavat neljä eri tekijää: 1) tietotekniikan rooli kustannusten pienentäjänä 2) yhteistyön mahdollistajana 3) ympäristön vaikutus 4) yritysten omat motiivit yhteistyölle Thebigwordin tapauksessa ICT:n rooli on kiistaton: tietotekniikka mahdollistaa yhteydenpidon ja tiedonsiirron asiakaan ja yrityksen kääntäjien välillä maailmanlaajuisesti. ICT:n avulla on minimoitu myös transaktiokustannukset, eli kun integroidut tietojärjestelmät lisäävät yrityksen välistä läpinäkyvyyttä, koordinointikustannukset pienenevät. Myös esimerkiksi sopimusten tekemiseen ja tiedonsiirtoon liittyvät transaktiokustannukset ovat alhaiset tietotekniikan ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden muodostumisen myötä. Thebigwordin maailmanlaajuisen verkoston muodostumiseen ovat vaikuttaneet myös ympäristössä tapahtuneet muutokset liiketoiminnan globalisoitumisen seurauksena maailmanlaajuisesti operoivat yritykset ovat alkaneet tarvita tehokkaita käännöspalveluita yhä useammille kielille. Esimerkiksi British Airways haluaa tarjota lokalisoitua palvelua, mutta toisaalta myös vähentää toimittajien määrää siirtymällä pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin. (Thebigword 2008; Holland ym ) Globaalit markkinat käännösalalla ovatkin tiukentaneet kilpailua käännöspalvelun tarjoajien välillä. Erottuakseen suhteellisen samanlaista tuotetta tarjoavista kilpailijoistaan ja välttääkseen hintakilpailua paikallisilla markkinoilla Thebigword on määrittänyt strategiakseen tarjota differoitua palvelua globaalissa mittakaavassa solmimalla yhteistyökumppanuuksia kääntäjien ja asiakkaiden kanssa. Yhteistyöverkoston muodostamisessa on ollut edellyksenä myös jokaisen toimijan hyötynäkökulma: Thebigwordin itsensä lisäksi sen yhteistyötahojen on täytynyt nähdä verkostoitumisen tuomat edut. (Holland ym ) Seuraavaksi tarkastelussa on edellä kuvatun liiketoimintaverkoston toiminta. 3 STRATEGIAN, LIIKETOIMINTAMALLIN JA PROSESSIEN SUHTEET Strategia ohjaa yrityksen liiketoiminnan toteutumista ja se jalkautuu käytäntöön liiketoimintamallin ja -prosessien kautta. Liiketoimintamalli kuvaa liiketoimintaa arvonluonnin kautta: kuka tarjoaa kenellekin mitäkin ja mitä odottaa vastavuoroisesti. Liiketoimintamalli tarkentuu edelleen liiketoimintaprosesseiksi, jotka kuvaavat yksityiskohtaisella tasolla, miten kaikki toteutetaan käytännössä, esimerkiksi työnkulkujen (workflow) avulla. (Heikkilä ym., 2008.) Tätä kolmitasoista strategian, liiketoimintamallin ja prosessien jalkautumista käytäntöön voidaan kuvata kolmiomallin avulla (Osterwalder ja Pigneur 2002).

3 Strategia on kolmion yläkärjessä, liiketoimintamalli keskitasolla ja liiketoimintaprosessit kolmion pohjalla. Tämä hierarkkinen sijoittelu kuvaa sitä, että strategia on liiketoiminnan lähtökohta ja ohjaaja. Liiketoimintamalli puolestaan kuvaa strategian toteuttamista arkitehtuurisella tasolla ja liiketoimintaprosessit taas ovat liiketoiminamallin ohjailemina toteuttavia käytännön tason prosesseja. Kuvassa 1 on mukaan liitetty lisäksi palveluiden taso, mikä kuvaa sitä, että liiketoimintaprosessit kytkeytyvät SOA-mallin mukaisiin WWWsovelluspalveluihin. Prosessien voidaan ajatella koostuvan osittain yhdestä tai useammasta WWW- sovelluspalvelun kutsusta (Mitra 2005). KUVA 2. Strategian, liiketoimintamallin ja -prosessien väliset suhteet KUVA 3. Strategian, liiketoimintamallin ja -prosessien väliset suhteet verkostossa ja vaaditut sovitusprosessit Liiketoiminnan verkottumisen ja sen menestymisen myötä liiketoiminnan tarkastely yhden yrityksen kautta ei enää riitä vaan strategioiden, liiketoimintamallin ja -prosessien välisiä suhteita tulisi tarkastella huomioiden kaikki verkostossa toimivat osapuolet. Verkoston liiketoimintamallin kehittäminen on kuitenkin hyvin haastellista koska kullakin osallistuvalla yrityksellä on oma strategiansa ja omat prosessinsa, joihin verkoston yhteinen strategia, liiketoimintamalli ja prosessit tulisi sovittaa (ks. kuva 3). (Heikkilä et ym ) Thebigwordin kasvua voidaan tarkastella kuvien 3 ja 4 näkökulmasta yritys on kasvanut yhdestä liiketoimintaa harjoittavasta käännnöspalveluyrityksestä suureksi globaaliksi kääntäjä-verkostoksi. Bigwordin liiketoimintaa ei voida siten suunnitella enää pelkästään emoyrityksen kautta vaan huomioon on otettava myös sen yhteistyökumppanit. Holland et al. (2005) kuvaavat Bigwordin ja sen asiakkaan välistä liiketoimintasuhdetta monitasoisena B2B-suhteena, jossa yhtyvät strategia, liiketoimintaprosessit ja webin kautta integroidut tietojärjestelmät. Bigwordin verkoston toiminnan mahdollistaja ja sen tarjoamien palveluiden differoiva tekijä ovat ICT-palvelut: Thebigwordin palvelutarjoomaan kuuluu kaiken kaikkiaan neljä eri kohderyhmille suunniteltua käännöspalveluratkaisua. Yksinkertaisin tapa on Software as a Service -malliin perustuva käännöksenhallintaohjelmisto, jota käytetään Internetin kautta selaimella. Käännöstyöpyyntö tehdään verkkosovelluksen kautta ja asiakas saa ilmoituksen valmiista työstä sähköpostitse. Asiakkaan toimintaa voidaan tarkkailla ajan kuluessa, jolloin markkinointia voidaan kohdistaa suotuisalla tavalla. (Holland

4 ym ) Kehittyneempi tapa ottaa Thebigwordin palvelut osaksi liiketoimintaprosesseja on integroida ne sisällön- ja dokumenttienhallintajärjestelmien kanssa. Integraatioihin käytetään web services -teknologiaa, tarkemmin SOAPtietoliikenneprotokollaa, jota tukevat jo valmiiksi useat eri sisällönhallintajärjestelmät. Näin ollen asiakkaiden on helppo liittää käännöspalvelu osaksi sisällönhallintaprosessiaan. Esimerkiksi verkkosivut voidaan lähettää suoraan sisällönhallintajärjestelmästä käännettäviksi. Käännöksen jälkeen sisältö voidaan lähettää takaisin asiakkaan sisällönhallintajärjestelmään hyväksymistä ja julkaisemista varten. Lisäksi Thebigwordin käännöksenhallintatyökalun voi integroida osaksi hankintajärjestelmiä, jolloin asiakasyritys voi tehdä käännöstyötilaukset ja seurata hankintoja saman järjestelmän kautta kuin muitakin hankintoja. Holladin et ym. (2005) esittelemä monitasoinen B2B suhde mallintaa yritysten välisen strategian, prosissien ja ICT:n suhdetta. Mallin avulla ei voida kuitenkaan tarkastella koko verkostoa, vaan ainoastaa kahden yrityksen välistä toimintaa. Malli ei myöskään huomioi arvon vaihdantaa, eli sitä, millaista arvoa verkostoyritykset tarjoavat ja ottavat vastaan. Koska verkoston liiketoiminnan kehittäminen edellyttää arvonäkökulman huomioista, siirrymme tarkastelemaan Thebigwordin verkostoa liiketoimintamallin kautta. 4 LIIKETOIMINTAMALLI 4.1 CSOFT ontologia Heikkilä et ym. (2008) ovat tutkineet verkoston liiketoimintamallin kehittämistä. Heidän mukaansa liiketoimintamallin rakentaminen tulisi perustaa asiakkaan näkökulmaan heidän muodostamassa CSOFT -mallissa, joka perustuu Osterwalder & Pigneurin (2002) esittelemään malliin, asiakassuhde on asetettu keskiöön (ks. kuva 4). CSOFT-mallin tarkoituksena on toimia verkoston liiketoimintamallin kehittämisen työkaluna: tarkastelemalla tuotteen/palvelun, rahoituksen, teknologian ja verkosto-organisaation rakennetta voidaan saada kattava käsitys verkoston liiketoiminnasta, mikä lopulta voidaan kiteyttää konkreettiseksi liiketoimintamalliksi. Asiakassuhde. Thebigwordin verkoston tarjoamat käännöspalvelut on suunniteltu kohderyhmien tarpeiden pohjalta. Tämä onkin elintärkeää verkoston liiketoiminnan kehittämisessä, jotta asiakassuhteessa vaihdannan kautta syntyvä arvo on merkityksellistä suhteen osapuolille. Asiakkaan kokema arvo vaikuttaa siten koko verkoston liiketoiminnan suunnitteluun palveluiden, verkostoorganisaation, rahoituksen sekä ICT:n sunnittelu riippuu siitä, millaista arvoa verkoston asiakkaat etsivät. Thebigwordin asiakkaat vaihtelevat kokonsa puolesta pienistä yrityksistä suuriin monikansallisiin toimijoihin. Lisäksi asiakassuhteiden kesto ja syvyys vaihtelevat. Tuotteen/palvelun suunnittelu. Thebigwordin peruspalveluja ovat globaali käännös- ja lokalisointipalvelu ja käännösprojektien hallinta ja organisointi. Neljä erilaista tapaa hankkia palvelu luo asiakkaalle lisäarvoa. CSOFT-ontologian mukaisesti Verkoston organisoituminen -komponentti CSOFTontologiassa määrittelee verkostoon osallistuvien toimijoiden roolit. Tehtäväjako on harvoin stabiili, vaan muuttuu palveluiden, tuotteiden ja prosessien kehittyessä ja ontologian muissa osissa tapahtuvien muutosten myötä. Thebig-

5 wordin verkoston rakenne on dynaaminen siinä mielessä, että jokaiseen käännösprojektiin projektiorganisaatio kootaan uudelleen sopivien kääntäjien joukosta. Toisaalta kääntäjien määrä ja Thebigwordin suhde kääntäjiin ovat suhteellisen stabiileja, ja suhde muistuttaakin pitkäkestoista alihankintasuhdetta. KUVA 4. Thebigwordin verkoston liiketoimintamalli Rahoitus-komponentti keskittyy kustannuksiin ja tuottojen jakamiseen. Voidaan olettaa, että Thebigwordin kustannukset ovat suurimmat, koska esimerkiksi toiminnan ja verkoston ylläpitämisen mahdollistavien tietojärjestelmien kehitys ja ylläpitäminen vaatii resursseja. Koska Thebigword toimii verkoston solmuna asiakkaisiin päin, Thebigword voi myös määritellä hinnat ja tuottojen jaon melko yksipuolisesti. Teknologia-komponentti määrittelee liiketoiminnan toteuttamisen mahdollistavat ICT- ratkaisut. Tietojärjestelmien yhteensopimattomuus verkostossa voi olla suurimpia esteitä yhteisen liiketoiminnan kehittämiselle (Heikkilä ym., 2008). Thebigword on lähestynyt ongelmaa tarjoamalla eritasoisia teknologisia ratkaisuja eri asiakasryhmille. Lisäksi ratkaisut noudattavat käytössä olevia yleisiä malleja ja standardeja, kuten Software as a Service -mallia ja SOAP-protokollaa, mikä edelleen helpottaa tietojärjestelmien yhteenliittämistä. 4.2 Verkoston arvonvaihdanta Gordijn ym. (2000) esittelevät geneerisen mallin elektronisten liiketoimintamallien käsitteistä ja niiden suhteista. Mallissa määritellään liiketoimintaan osallis-

6 tuvat aktorit, jotka ovat itsenäisiä taloudellisia tai laillisia toimijoita ja jotka tekevät erilaisia arvoa lisääviä arvotoimia (value activity). Aktorit kuvataan mallissa vain jos niiden toimet lisäävät arvoa. Gordijn ym. jakavat aktorit kahteen ryhmään: liiketoiminta-aktoreihin ja kuluttaja-aktoreihin. Liiketoiminta-aktorit tuottavat arvon hankkimalla arvo-objekteja, tekemällä siihen kohdistuvia arvoa lisääviä toimia ja myymällä tuotteet suuremmalla hinnalla eteenpäin. Kuluttajaaktorit tuottavat arvon kuluttamalla arvo-objektin niin, että siitä saatava hyöty on suurempi kuin sen hankkimiseen kuluneet ja kuluttamiseen käytetyt resurssit. Aktorit ja niiden tekemät toimet näkyvät muille aktoreille arvorajapintojen (value interface) kautta. Arvorajapinnoilla on arvottamisen tehtävä; niiden avulla muut aktorit voivat arvioida, kannattaako aktorin arvorajapintaan liittyä. Arvorajapinnoilla on aina kaksi arvoporttia (value ports), jotka tarjoavat keinot arvon vastaanottamiseen ja välittämiseen muille aktoreille. Arvo kuvataan mallissa arvo-objektina. Arvo-objektilla voi olla useita arvottamisominaisuuksia (valuation properties), jotka ilmaisevat kuluttajan arvo-objektille antamaa arvoa. Malliin kuuluu myös arvovaihdanta (value exchange), joka kuvaa arvon vaihdantaa kahden tai useamman arvoportin välillä. Useista eri arvovaihdannoista koostuu arvotarjooma (value offering), joka myös kokoaa mallin eri komponentit yhteen. (Gordijn ym., 2000). Aktoreita Thebigwordin liiketoimintamallissa ovat itse Thebigword, sen asiakkaat, yksityiset kääntäjät, käännöstoimistot ja internetpalveluiden tarjoajat. Kuvassa 5 on esitelty erilaisia arvovaihdantoja aktoreiden välillä. Thebigwordin pääasiallinen arvotoimi on projektinhallinta, joka sisältää käännöstöiden välittämisen asiakkailta kääntäjille ja takaisin erilaisia tietojärjestelmiä hyödyntäen. Projektinhallinta sisältää myös esimerkiksi käännösprojektien aikataulujen ja kustannusten hallinnan. Thebigwordin tuottama lisäarvo onkin työn välittäminen sopivalle kääntäjälle kääntäjien verkostossa, käytettävän informaatio- ja kommunikaatioteknologian hyödyt (kuten kustannustehokkuus, nopeus, helppous) ja koko käännöstyön organisointi. Kuvassa on mallinnettu myös se, kuinka Thebigword tekee arvovaihdantaa sisäisesti mm. ICT-palveluihin, laadun varmistamiseksi ja asiakastiedon hankkimiseksi. Kääntäjät ja käännöstoimistot vaihtavat käännöspalveluita Thebigwordin kanssa rahaa vastaan. Lisäksi he vaihtavat Thebigwordin ylläpitämien järjestelmien tuomia hyötyjä kumppanuutta vastaan. Tietojärjestelmien avulla kääntäjät voivat vastaanottaa ja palauttaa käännöstöitä ja hoitaa mm. käännöstöiden laskutuksen. Tietojärjestelmän käyttö toisaalta sitouttaa kääntäjiä Thebigwordiin. Kumppanuus on arvokasta Thebigwordille, koska he pystyvät tuottamaan strategiansa mukaisen globaalin käännöspalvelun ainoastaan laajan kääntäjäverkoston avulla. Lisäksi pitkäaikaiset kumppanuussuhteet tuovat säästöjä Thebigwordille. Arvorajapintoja Thebigwordin ja kääntäjien välillä ovat siis raha käännöspalvelu ja kumppanuus ICT-palvelut, jotka kertovat puolin ja toisin kannattaako kumppanuussuhde muodostaa. Gordijnin ym. mallin mukainen arvotarjooma kääntäjille on käännöstöiden tarjoaminen helposti ja kustannustehokkaasti ICT-ratkaisujen avulla. Thebigword vaihtaa asiakkaidensa kanssa neljää erilaista käännöspalvelua (ja niiden organisointia) rahaa vastaan. Käännöspalvelut sisältävät myös erilaiset ict-ratkaisut ja niiden tuomat kustannussäästöt. Gordijnin ym. mallin mukainen arvotarjooma asiakkaille on kustannustehokas ja helppo käännöspalvelu.

7 KUVA 5. Thebigwordin verkoston arvonvaihdanta Gordijnin ym. mallin avulla voidaan havainnollistaa, mitä eri aktorit liiketoimintamallissa tarjoavat toisilleen ja mitä odotetaan vastineeksi. Liiketoimintamallin kehittämisen yhteydessä mallilla voidaan esittää erilaisia skenaarioita ja testata niiden toimivuutta. Malli ei kuitenkaan tarjoa ohjeita liiketoimintamallin kehittämiseksi. Mallissa ei myöskään huomioida ympäristön vaikutusta. Eri aktorit voivat myös tulkita eri arvorajapintoja eri tavalla. Esimerkiksi Thebigwordin asiakkaat voivat arvostaa ICT:n tuomia hyötyjä eri tavalla kuin toiset asiakkaat. Jos asiakasta ajatellan Gordijnin ym. mallin mukaisena kuluttaja-aktorina, ICT:n hyödyn kuluttamisesta saatu arvo riippuu esimerkiksi siitä, kuinka paljon resursseja asiakasyritys joutuu käyttämään tietojärjestelmiensä integraatioon.

8 LÄHTEET Thebigword. (2008). Case Study No British Airways. Haettu osoitteesta Heikkilä, J., Heikkilä, M. & Tinnilä, M. (2008). The Role of Business Models in Developing Business Networks. Teoksessa Becker, S. A. (toim.) Electronic Commerce: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (s ) New York: Information Science Reference. Holland, C. P. and Lockett A.G. (1997). Mixed Mode Network Structures: The Strategic Use of Electronic Communication by Organizations, Organization Science, 8 (5), Holland C., Shaw D. & Westwood J. (2005). Marketing translation services internationally: Exploiting IT to achieve a smart network, in Vervest, P.H.M., Heck, E.v., Preiss, K. & Pau, L.-F. (Eds.) Smart Business Networks, Springer, pp Kumar, K. & van Dissel, H.G. (1996). Sustainable collaboration. Managing conflict and cooperation in inter-organizational systems, MIS-Quarterly, 1996, 20 (3), pp Mitra, T. (2005). Business-driven development. IBM DeveloperWorks. Haettu osoitteesta library/ws-bdd/index.html Shaw, D. & Holland, C. (2008). Strategy, networks and systems in the global translation services market.

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta?

Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta? Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta? 8.2.2005 Tommi Rinnemaa Market-Visio Oy www.marketvisio.fi Potentiaalisten

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA. KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori

ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA. KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori Arvot vs. Arvo Arvot Pirkko-pissis Arvo Rampe-Raudottaja Nykyinen logiikka Vaihdannan

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2013

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 8.11.2011 Kuopio Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut

Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut Aallon harjalla vai Aallon juurella? Anne Sunikka, tutkimuksen asiakkuuspäällikkö Aalto-yliopiston IT-palvelut 13.8.2013 Tutkimusprojektin elinkaari 3 Idea

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa Strateginen suunta Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa mobiili Liiketoimintaprosessien ja asioinnin digitalisoituminen on merkittävä globaali trendi Digitalisaatio luo uusia

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa. Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009

Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa. Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009 Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009 Aiheet Verkostojen rakentaminen ja ylläpito Verkoston olemassa olon tarkoitus, osallistujien

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

TIETOPALVELUJEN TUOTTEISTUS JA MARKKINOINTI

TIETOPALVELUJEN TUOTTEISTUS JA MARKKINOINTI TIETOPALVELUJEN TUOTTEISTUS JA MARKKINOINTI CASE:YRITYKSEN VERKKOTIETOISKUT TAPAHTUMA Eeva Liisa Eskola ja Laura Hämäläinen Turun AMK BMF:n syysseminaari 14.11.2007 TAUSTAA ICT kirjasto tietopalvelu alueellisena

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Etteplan sijoituskohteena. Sijoitus Invest 2015 -tapahtuma 11. 12.11.2015

Etteplan sijoituskohteena. Sijoitus Invest 2015 -tapahtuma 11. 12.11.2015 Etteplan sijoituskohteena Sijoitus Invest 2015 -tapahtuma 11. 12.11.2015 Etteplanin palvelut Erilainen insinööritoimisto Suunnittelupalvelut Tekninen dokumentointi Suunnittelupalveluilla tuetaan asiakkaan

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tiedot Kyseessä on: Ennakointi/Uusi työnantaja: Arviointi/Työnantaja, joka on työllistänyt erityistä tukea tarvitsevan henkilön: Toimiala: Työnantaja: Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa. Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information

Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa. Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information Etteplan Oyj Yksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyrityksistä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa

Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa Kääntäjienpäivä 1.10.2010 Kirsi Kemppainen Translatum Oy Translatum yrityksenä Päätoimipaikka Tampereella, toimistot myös Helsingissä ja Tallinnassa Yksi

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo!

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo! Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014 Welcome to SYMFONI IT mene rahan luo! Liiketoimintalähtöinen IT harvinaisen pitkään muodissa ollut klisee STRATEGIA Miten hyvin organisaation strategia on

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010 Kristiina Abdallah Luennon sisältö Kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssista Oma

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona 25.11.2011 Eeva Kuoppala Tutkimuskysymykset: 1) Miten MAMK:n ja Teatterin välinen

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet

Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet Vesa Salminen Spiral Business Services Oy KILPAILUKYKYÄ KUSTANNUSTEHOKKAALLA HANKINNALLA MITEN VARMISTETAAN SUOMEN PK-TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS?

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

PK konepaja digitalisaation pyörteissä

PK konepaja digitalisaation pyörteissä PK konepaja digitalisaation pyörteissä Teollisuus ja digitalisaatio -seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia. Harri Jokinen Toimitusjohtaja Nomet Oy Alihankintakonepaja, liikevaihto 8,2 M, 52 osaajaa ja

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Esityksen sisältö 2 Mitä ovat (myynnin) konfiguraattorit? Tiedonhallinta massaräätälöinnissä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun l Yrityksen kumppanien yhteydenpidon lisääminen Janne Ohtonen, Enterprise Architect, Affecto Finland Oy Yit Yrityksen kumppaniverkosto

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle?

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Susann Rännäri, puutarhatuotannon kehittämispäällikkö ProAgria SLF Puh: 0438248705, S-posti: susann.rannari@slf.fi Viime

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2012 Ohjelmistoista palveluihin Ohjelmistoista palveluihin: Voimakas

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT ÄLYKKÄÄT LIIKENNEPALVELUT Visio:» Älykäs, turvallinen ja kestävä liikkuminen vähähiilistä energiaa hyödyntäen»

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot