CASE: THEBIGWORD Liiketoimintamallin näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CASE: THEBIGWORD Liiketoimintamallin näkökulma"

Transkriptio

1 CASE: THEBIGWORD Liiketoimintamallin näkökulma 1 JOHDANTO Thebigword toimii käännöspalveluiden alalla ja kuuluu liikevoittonsa perusteella kahdenkymmenen suurimman käännösfirman joukkoon maailmassa (Shaw & Holland 2008). Käännöspalveluiden toimialaa leimaa muutaman suuren maailmanlaajuisen ja tuhansien pienten paikallisten yritysten toiminta. Ongelmana alalla on ollut erityisesti suurten globaalien asiakkaiden palveleminen tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta (Holland, Shaw & Westwood 2005). Thebigword on kehittänyt tietotekniikan ratkaisuiden mahdollistamana liiketoimintaverkoston ja -mallin, jossa käännöspalvelut mukautetaan asiakkaan tarpeisiin ja hoidetaan kustannustehokkaasti sekä asiakkaan että Thebigwordin ja sen yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Tämän case-analyysin aluksi arvioimme, mitkä tekijät ovat johtaneet liiketoimintaverkoston syntymiseen ja sen toiminnan järjestämiseen. Pääpaino on kuitenkin verkoston yhteisen liiketoimintamallin analysoinnissa pyrkimyksenämme on tarkastella, miten verkoston liiketoimintamalli kytkeytyy verkoston strategiaan ja liiketoimintaprosesseihin, ja millaista roolia tietotekniikka verkostossa näyttelee. 2 LIIKETOIMINTAVERKOSTON RAKENNE Thebigwordin verkoston rakenne on yksinkertaistettuna kuvassa 1. Yrityksellä on asiakkaita ympäri maailman, ja suuri osa heistä on globaaleja suuria yrityksiä. Verkostoon kuuluu lisäksi iso joukko yksittäisiä kääntäjiä ja kääntäjäpalveluiden tarjoajia. Osa työskentelee Thebigwordin omissa toimipisteissä ja osa taas tekee etätyötä kotoaan. Verkoston toiminnan mahdollistajana on innovatiivinen ICT, jonka avulla käännöstyöt voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti. Thebigwordin kilpailuetuna ovat sen joustavat, asiakkaan tarpeisiin mukautettavat ratkaisut, joissa keskeisenä piirteenä on käännösmuisti sovellus, joka vertaa käännöstyötä aikaisempiin käännettyihin dokumentteihin ja helpotta/nopeuttaa työn valmistumista. Asiakkaan ja Thebigwordin välinen tietotekniikan integrointi mahdollistaa nopean tiedonkulun asiakkaalta kääntäjälle. KUVA 1. Thebigwordin verkoston rakenne

2 Thebigwordin verkostoa voisi kuvata elektroniseksi verkostoksi, jossa on aineksia sekä markkina- että hierarkiamalleista. Hollandin ja Lockettin (1997) mukaan tällaisessa sekamallissa markkinapiirteenä on joustavuus toimeksiantajia pystytään vaihtamaan, lisäämään tai vähentämään helposti tarpeiden mukaan. Hierarkiapiirteenä taas on se, että yritysten väliset suhteet voivat olla pitkäaikaisia, elektronisen hierarkian tyyppisiä yhteistyösopimuksia. Verkostoa ei voida kuitenkaan tarkastella pelkästään sen osien summana (reduktionistisesti), koska sen toimintaan vaikuttavaa useita asioita ja ilmiöitä (holistisuus). Kumar ja Van Dissel (1996) ovat tarkastelleet yritysten välistä yhteistyötä. Heidän mukaansa yritysten välisiin yhteistyöliittoumien syntyyn vaikuttavat neljä eri tekijää: 1) tietotekniikan rooli kustannusten pienentäjänä 2) yhteistyön mahdollistajana 3) ympäristön vaikutus 4) yritysten omat motiivit yhteistyölle Thebigwordin tapauksessa ICT:n rooli on kiistaton: tietotekniikka mahdollistaa yhteydenpidon ja tiedonsiirron asiakaan ja yrityksen kääntäjien välillä maailmanlaajuisesti. ICT:n avulla on minimoitu myös transaktiokustannukset, eli kun integroidut tietojärjestelmät lisäävät yrityksen välistä läpinäkyvyyttä, koordinointikustannukset pienenevät. Myös esimerkiksi sopimusten tekemiseen ja tiedonsiirtoon liittyvät transaktiokustannukset ovat alhaiset tietotekniikan ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden muodostumisen myötä. Thebigwordin maailmanlaajuisen verkoston muodostumiseen ovat vaikuttaneet myös ympäristössä tapahtuneet muutokset liiketoiminnan globalisoitumisen seurauksena maailmanlaajuisesti operoivat yritykset ovat alkaneet tarvita tehokkaita käännöspalveluita yhä useammille kielille. Esimerkiksi British Airways haluaa tarjota lokalisoitua palvelua, mutta toisaalta myös vähentää toimittajien määrää siirtymällä pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin. (Thebigword 2008; Holland ym ) Globaalit markkinat käännösalalla ovatkin tiukentaneet kilpailua käännöspalvelun tarjoajien välillä. Erottuakseen suhteellisen samanlaista tuotetta tarjoavista kilpailijoistaan ja välttääkseen hintakilpailua paikallisilla markkinoilla Thebigword on määrittänyt strategiakseen tarjota differoitua palvelua globaalissa mittakaavassa solmimalla yhteistyökumppanuuksia kääntäjien ja asiakkaiden kanssa. Yhteistyöverkoston muodostamisessa on ollut edellyksenä myös jokaisen toimijan hyötynäkökulma: Thebigwordin itsensä lisäksi sen yhteistyötahojen on täytynyt nähdä verkostoitumisen tuomat edut. (Holland ym ) Seuraavaksi tarkastelussa on edellä kuvatun liiketoimintaverkoston toiminta. 3 STRATEGIAN, LIIKETOIMINTAMALLIN JA PROSESSIEN SUHTEET Strategia ohjaa yrityksen liiketoiminnan toteutumista ja se jalkautuu käytäntöön liiketoimintamallin ja -prosessien kautta. Liiketoimintamalli kuvaa liiketoimintaa arvonluonnin kautta: kuka tarjoaa kenellekin mitäkin ja mitä odottaa vastavuoroisesti. Liiketoimintamalli tarkentuu edelleen liiketoimintaprosesseiksi, jotka kuvaavat yksityiskohtaisella tasolla, miten kaikki toteutetaan käytännössä, esimerkiksi työnkulkujen (workflow) avulla. (Heikkilä ym., 2008.) Tätä kolmitasoista strategian, liiketoimintamallin ja prosessien jalkautumista käytäntöön voidaan kuvata kolmiomallin avulla (Osterwalder ja Pigneur 2002).

3 Strategia on kolmion yläkärjessä, liiketoimintamalli keskitasolla ja liiketoimintaprosessit kolmion pohjalla. Tämä hierarkkinen sijoittelu kuvaa sitä, että strategia on liiketoiminnan lähtökohta ja ohjaaja. Liiketoimintamalli puolestaan kuvaa strategian toteuttamista arkitehtuurisella tasolla ja liiketoimintaprosessit taas ovat liiketoiminamallin ohjailemina toteuttavia käytännön tason prosesseja. Kuvassa 1 on mukaan liitetty lisäksi palveluiden taso, mikä kuvaa sitä, että liiketoimintaprosessit kytkeytyvät SOA-mallin mukaisiin WWWsovelluspalveluihin. Prosessien voidaan ajatella koostuvan osittain yhdestä tai useammasta WWW- sovelluspalvelun kutsusta (Mitra 2005). KUVA 2. Strategian, liiketoimintamallin ja -prosessien väliset suhteet KUVA 3. Strategian, liiketoimintamallin ja -prosessien väliset suhteet verkostossa ja vaaditut sovitusprosessit Liiketoiminnan verkottumisen ja sen menestymisen myötä liiketoiminnan tarkastely yhden yrityksen kautta ei enää riitä vaan strategioiden, liiketoimintamallin ja -prosessien välisiä suhteita tulisi tarkastella huomioiden kaikki verkostossa toimivat osapuolet. Verkoston liiketoimintamallin kehittäminen on kuitenkin hyvin haastellista koska kullakin osallistuvalla yrityksellä on oma strategiansa ja omat prosessinsa, joihin verkoston yhteinen strategia, liiketoimintamalli ja prosessit tulisi sovittaa (ks. kuva 3). (Heikkilä et ym ) Thebigwordin kasvua voidaan tarkastella kuvien 3 ja 4 näkökulmasta yritys on kasvanut yhdestä liiketoimintaa harjoittavasta käännnöspalveluyrityksestä suureksi globaaliksi kääntäjä-verkostoksi. Bigwordin liiketoimintaa ei voida siten suunnitella enää pelkästään emoyrityksen kautta vaan huomioon on otettava myös sen yhteistyökumppanit. Holland et al. (2005) kuvaavat Bigwordin ja sen asiakkaan välistä liiketoimintasuhdetta monitasoisena B2B-suhteena, jossa yhtyvät strategia, liiketoimintaprosessit ja webin kautta integroidut tietojärjestelmät. Bigwordin verkoston toiminnan mahdollistaja ja sen tarjoamien palveluiden differoiva tekijä ovat ICT-palvelut: Thebigwordin palvelutarjoomaan kuuluu kaiken kaikkiaan neljä eri kohderyhmille suunniteltua käännöspalveluratkaisua. Yksinkertaisin tapa on Software as a Service -malliin perustuva käännöksenhallintaohjelmisto, jota käytetään Internetin kautta selaimella. Käännöstyöpyyntö tehdään verkkosovelluksen kautta ja asiakas saa ilmoituksen valmiista työstä sähköpostitse. Asiakkaan toimintaa voidaan tarkkailla ajan kuluessa, jolloin markkinointia voidaan kohdistaa suotuisalla tavalla. (Holland

4 ym ) Kehittyneempi tapa ottaa Thebigwordin palvelut osaksi liiketoimintaprosesseja on integroida ne sisällön- ja dokumenttienhallintajärjestelmien kanssa. Integraatioihin käytetään web services -teknologiaa, tarkemmin SOAPtietoliikenneprotokollaa, jota tukevat jo valmiiksi useat eri sisällönhallintajärjestelmät. Näin ollen asiakkaiden on helppo liittää käännöspalvelu osaksi sisällönhallintaprosessiaan. Esimerkiksi verkkosivut voidaan lähettää suoraan sisällönhallintajärjestelmästä käännettäviksi. Käännöksen jälkeen sisältö voidaan lähettää takaisin asiakkaan sisällönhallintajärjestelmään hyväksymistä ja julkaisemista varten. Lisäksi Thebigwordin käännöksenhallintatyökalun voi integroida osaksi hankintajärjestelmiä, jolloin asiakasyritys voi tehdä käännöstyötilaukset ja seurata hankintoja saman järjestelmän kautta kuin muitakin hankintoja. Holladin et ym. (2005) esittelemä monitasoinen B2B suhde mallintaa yritysten välisen strategian, prosissien ja ICT:n suhdetta. Mallin avulla ei voida kuitenkaan tarkastella koko verkostoa, vaan ainoastaa kahden yrityksen välistä toimintaa. Malli ei myöskään huomioi arvon vaihdantaa, eli sitä, millaista arvoa verkostoyritykset tarjoavat ja ottavat vastaan. Koska verkoston liiketoiminnan kehittäminen edellyttää arvonäkökulman huomioista, siirrymme tarkastelemaan Thebigwordin verkostoa liiketoimintamallin kautta. 4 LIIKETOIMINTAMALLI 4.1 CSOFT ontologia Heikkilä et ym. (2008) ovat tutkineet verkoston liiketoimintamallin kehittämistä. Heidän mukaansa liiketoimintamallin rakentaminen tulisi perustaa asiakkaan näkökulmaan heidän muodostamassa CSOFT -mallissa, joka perustuu Osterwalder & Pigneurin (2002) esittelemään malliin, asiakassuhde on asetettu keskiöön (ks. kuva 4). CSOFT-mallin tarkoituksena on toimia verkoston liiketoimintamallin kehittämisen työkaluna: tarkastelemalla tuotteen/palvelun, rahoituksen, teknologian ja verkosto-organisaation rakennetta voidaan saada kattava käsitys verkoston liiketoiminnasta, mikä lopulta voidaan kiteyttää konkreettiseksi liiketoimintamalliksi. Asiakassuhde. Thebigwordin verkoston tarjoamat käännöspalvelut on suunniteltu kohderyhmien tarpeiden pohjalta. Tämä onkin elintärkeää verkoston liiketoiminnan kehittämisessä, jotta asiakassuhteessa vaihdannan kautta syntyvä arvo on merkityksellistä suhteen osapuolille. Asiakkaan kokema arvo vaikuttaa siten koko verkoston liiketoiminnan suunnitteluun palveluiden, verkostoorganisaation, rahoituksen sekä ICT:n sunnittelu riippuu siitä, millaista arvoa verkoston asiakkaat etsivät. Thebigwordin asiakkaat vaihtelevat kokonsa puolesta pienistä yrityksistä suuriin monikansallisiin toimijoihin. Lisäksi asiakassuhteiden kesto ja syvyys vaihtelevat. Tuotteen/palvelun suunnittelu. Thebigwordin peruspalveluja ovat globaali käännös- ja lokalisointipalvelu ja käännösprojektien hallinta ja organisointi. Neljä erilaista tapaa hankkia palvelu luo asiakkaalle lisäarvoa. CSOFT-ontologian mukaisesti Verkoston organisoituminen -komponentti CSOFTontologiassa määrittelee verkostoon osallistuvien toimijoiden roolit. Tehtäväjako on harvoin stabiili, vaan muuttuu palveluiden, tuotteiden ja prosessien kehittyessä ja ontologian muissa osissa tapahtuvien muutosten myötä. Thebig-

5 wordin verkoston rakenne on dynaaminen siinä mielessä, että jokaiseen käännösprojektiin projektiorganisaatio kootaan uudelleen sopivien kääntäjien joukosta. Toisaalta kääntäjien määrä ja Thebigwordin suhde kääntäjiin ovat suhteellisen stabiileja, ja suhde muistuttaakin pitkäkestoista alihankintasuhdetta. KUVA 4. Thebigwordin verkoston liiketoimintamalli Rahoitus-komponentti keskittyy kustannuksiin ja tuottojen jakamiseen. Voidaan olettaa, että Thebigwordin kustannukset ovat suurimmat, koska esimerkiksi toiminnan ja verkoston ylläpitämisen mahdollistavien tietojärjestelmien kehitys ja ylläpitäminen vaatii resursseja. Koska Thebigword toimii verkoston solmuna asiakkaisiin päin, Thebigword voi myös määritellä hinnat ja tuottojen jaon melko yksipuolisesti. Teknologia-komponentti määrittelee liiketoiminnan toteuttamisen mahdollistavat ICT- ratkaisut. Tietojärjestelmien yhteensopimattomuus verkostossa voi olla suurimpia esteitä yhteisen liiketoiminnan kehittämiselle (Heikkilä ym., 2008). Thebigword on lähestynyt ongelmaa tarjoamalla eritasoisia teknologisia ratkaisuja eri asiakasryhmille. Lisäksi ratkaisut noudattavat käytössä olevia yleisiä malleja ja standardeja, kuten Software as a Service -mallia ja SOAP-protokollaa, mikä edelleen helpottaa tietojärjestelmien yhteenliittämistä. 4.2 Verkoston arvonvaihdanta Gordijn ym. (2000) esittelevät geneerisen mallin elektronisten liiketoimintamallien käsitteistä ja niiden suhteista. Mallissa määritellään liiketoimintaan osallis-

6 tuvat aktorit, jotka ovat itsenäisiä taloudellisia tai laillisia toimijoita ja jotka tekevät erilaisia arvoa lisääviä arvotoimia (value activity). Aktorit kuvataan mallissa vain jos niiden toimet lisäävät arvoa. Gordijn ym. jakavat aktorit kahteen ryhmään: liiketoiminta-aktoreihin ja kuluttaja-aktoreihin. Liiketoiminta-aktorit tuottavat arvon hankkimalla arvo-objekteja, tekemällä siihen kohdistuvia arvoa lisääviä toimia ja myymällä tuotteet suuremmalla hinnalla eteenpäin. Kuluttajaaktorit tuottavat arvon kuluttamalla arvo-objektin niin, että siitä saatava hyöty on suurempi kuin sen hankkimiseen kuluneet ja kuluttamiseen käytetyt resurssit. Aktorit ja niiden tekemät toimet näkyvät muille aktoreille arvorajapintojen (value interface) kautta. Arvorajapinnoilla on arvottamisen tehtävä; niiden avulla muut aktorit voivat arvioida, kannattaako aktorin arvorajapintaan liittyä. Arvorajapinnoilla on aina kaksi arvoporttia (value ports), jotka tarjoavat keinot arvon vastaanottamiseen ja välittämiseen muille aktoreille. Arvo kuvataan mallissa arvo-objektina. Arvo-objektilla voi olla useita arvottamisominaisuuksia (valuation properties), jotka ilmaisevat kuluttajan arvo-objektille antamaa arvoa. Malliin kuuluu myös arvovaihdanta (value exchange), joka kuvaa arvon vaihdantaa kahden tai useamman arvoportin välillä. Useista eri arvovaihdannoista koostuu arvotarjooma (value offering), joka myös kokoaa mallin eri komponentit yhteen. (Gordijn ym., 2000). Aktoreita Thebigwordin liiketoimintamallissa ovat itse Thebigword, sen asiakkaat, yksityiset kääntäjät, käännöstoimistot ja internetpalveluiden tarjoajat. Kuvassa 5 on esitelty erilaisia arvovaihdantoja aktoreiden välillä. Thebigwordin pääasiallinen arvotoimi on projektinhallinta, joka sisältää käännöstöiden välittämisen asiakkailta kääntäjille ja takaisin erilaisia tietojärjestelmiä hyödyntäen. Projektinhallinta sisältää myös esimerkiksi käännösprojektien aikataulujen ja kustannusten hallinnan. Thebigwordin tuottama lisäarvo onkin työn välittäminen sopivalle kääntäjälle kääntäjien verkostossa, käytettävän informaatio- ja kommunikaatioteknologian hyödyt (kuten kustannustehokkuus, nopeus, helppous) ja koko käännöstyön organisointi. Kuvassa on mallinnettu myös se, kuinka Thebigword tekee arvovaihdantaa sisäisesti mm. ICT-palveluihin, laadun varmistamiseksi ja asiakastiedon hankkimiseksi. Kääntäjät ja käännöstoimistot vaihtavat käännöspalveluita Thebigwordin kanssa rahaa vastaan. Lisäksi he vaihtavat Thebigwordin ylläpitämien järjestelmien tuomia hyötyjä kumppanuutta vastaan. Tietojärjestelmien avulla kääntäjät voivat vastaanottaa ja palauttaa käännöstöitä ja hoitaa mm. käännöstöiden laskutuksen. Tietojärjestelmän käyttö toisaalta sitouttaa kääntäjiä Thebigwordiin. Kumppanuus on arvokasta Thebigwordille, koska he pystyvät tuottamaan strategiansa mukaisen globaalin käännöspalvelun ainoastaan laajan kääntäjäverkoston avulla. Lisäksi pitkäaikaiset kumppanuussuhteet tuovat säästöjä Thebigwordille. Arvorajapintoja Thebigwordin ja kääntäjien välillä ovat siis raha käännöspalvelu ja kumppanuus ICT-palvelut, jotka kertovat puolin ja toisin kannattaako kumppanuussuhde muodostaa. Gordijnin ym. mallin mukainen arvotarjooma kääntäjille on käännöstöiden tarjoaminen helposti ja kustannustehokkaasti ICT-ratkaisujen avulla. Thebigword vaihtaa asiakkaidensa kanssa neljää erilaista käännöspalvelua (ja niiden organisointia) rahaa vastaan. Käännöspalvelut sisältävät myös erilaiset ict-ratkaisut ja niiden tuomat kustannussäästöt. Gordijnin ym. mallin mukainen arvotarjooma asiakkaille on kustannustehokas ja helppo käännöspalvelu.

7 KUVA 5. Thebigwordin verkoston arvonvaihdanta Gordijnin ym. mallin avulla voidaan havainnollistaa, mitä eri aktorit liiketoimintamallissa tarjoavat toisilleen ja mitä odotetaan vastineeksi. Liiketoimintamallin kehittämisen yhteydessä mallilla voidaan esittää erilaisia skenaarioita ja testata niiden toimivuutta. Malli ei kuitenkaan tarjoa ohjeita liiketoimintamallin kehittämiseksi. Mallissa ei myöskään huomioida ympäristön vaikutusta. Eri aktorit voivat myös tulkita eri arvorajapintoja eri tavalla. Esimerkiksi Thebigwordin asiakkaat voivat arvostaa ICT:n tuomia hyötyjä eri tavalla kuin toiset asiakkaat. Jos asiakasta ajatellan Gordijnin ym. mallin mukaisena kuluttaja-aktorina, ICT:n hyödyn kuluttamisesta saatu arvo riippuu esimerkiksi siitä, kuinka paljon resursseja asiakasyritys joutuu käyttämään tietojärjestelmiensä integraatioon.

8 LÄHTEET Thebigword. (2008). Case Study No British Airways. Haettu osoitteesta Heikkilä, J., Heikkilä, M. & Tinnilä, M. (2008). The Role of Business Models in Developing Business Networks. Teoksessa Becker, S. A. (toim.) Electronic Commerce: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (s ) New York: Information Science Reference. Holland, C. P. and Lockett A.G. (1997). Mixed Mode Network Structures: The Strategic Use of Electronic Communication by Organizations, Organization Science, 8 (5), Holland C., Shaw D. & Westwood J. (2005). Marketing translation services internationally: Exploiting IT to achieve a smart network, in Vervest, P.H.M., Heck, E.v., Preiss, K. & Pau, L.-F. (Eds.) Smart Business Networks, Springer, pp Kumar, K. & van Dissel, H.G. (1996). Sustainable collaboration. Managing conflict and cooperation in inter-organizational systems, MIS-Quarterly, 1996, 20 (3), pp Mitra, T. (2005). Business-driven development. IBM DeveloperWorks. Haettu osoitteesta library/ws-bdd/index.html Shaw, D. & Holland, C. (2008). Strategy, networks and systems in the global translation services market.

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut

Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut Aallon harjalla vai Aallon juurella? Anne Sunikka, tutkimuksen asiakkuuspäällikkö Aalto-yliopiston IT-palvelut 13.8.2013 Tutkimusprojektin elinkaari 3 Idea

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Yritysverkostot ja niiden johtaminen

Yritysverkostot ja niiden johtaminen Yritysverkostot ja niiden johtaminen Tuomas Ahola Tampereen teknillinen yliopisto Kansainvälisten järjestöjen hankinnat - PKyritysten mahdollisuus menestykseen Helmikuu 17, 2016 18.2.2016 1 Tuomas Ahola

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin

XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin Hanna Pohjonen Rosaldo Oy hanna.pohjonen@rosalieco.fi Hanna Pohjonen Terveydenhuollon IT-konsultti Tehnyt konsultointia 24 eri maassa

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Jukka Sundquist, Klikkicom Oy Christopher Fernandez, Real Helsinki

Lisätiedot

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 14.11.2007 Prof. Pirjo Ståhle Kolme suurta muutosvoimaa kilpailukyvyn perustana Globalisaatio Teknologia

Lisätiedot

Jakamistalous. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja.

Jakamistalous. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja. Jakamistalouspalveluiden avulla voidaan järjestää esim. kuluttamista, liikkumista,

Lisätiedot

Metsänvuokrauksen arvoverkostoanalyysi

Metsänvuokrauksen arvoverkostoanalyysi Metsänvuokrauksen arvoverkostoanalyysi Metsätieteen päivä 2016, 19.10.2016 Helsinki Anu Laakkonen Käyttölisenssi: CC BY 4.0 Esityksen sisältö ja tavoitteet Lyhyt katsaus teoriaan Tutkimusmenetelmä Kuinka

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info Paneelitoiminta osana arviointiprosessia Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info 28.1.2014 Paneeliarviointi osana strategisten tutkimusavausehdotusten arviointiprosessia Tekes pyytää suosituksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot