SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus"

Transkriptio

1 SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus

2 Kannen suunnittelu: Vanto Design Oy Copyright: Finnfacts ISBN Redfina Oy Espoo 2011

3 Suomalaisen osaamisen kuva ulkomaisessa lehdistössä Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Meeri Moilanen, tutkija International Business Communication Syyskuu 2011

4 Esipuhe Suomi brändi kaipaa viestintää Finnfacts tekee suomalaista osaamista tunnetuksi maailmalla kansainvälisen median kautta. Kutsumme vuosittain lähes 200 ulkomaista journalistia ja bloggaajaa tutustumaan suomalaisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan, ja tarjoilemme heille juttujen juuria eri näkökulmista. Vierailutoiminnan tuloksena syntyy joka vuosi lähes parisataa lehtijuttua, artikkelia, tvohjelmaa, blogikirjoitusta, nettivideota tai radiojuttua, jotka tavalla tai toisella kertovat suomalaisesta osaamisesta. Aika ajoin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan lähietäisyydeltä sitä, minkälainen kuva Suomesta ja osaamisestamme välittyy ulkomaisille päättäjille näiden media ammattilaisten tuotosten kautta. Edellisen kerran asiaa tutkittiin laadullisen tutkimuksen ja sisällönanalyysin keinoin vuosituhannen vaihteessa, reilu kymmenen vuotta sitten. Silloin toiminnan keskiössä olivat läntisen Euroopan vientimarkkinat Saksa, Iso Britannia ja Ranska, ja teemoista pääsivät parhaiten esille televiestintä, T&K toiminta, Suomen talouden nopea kasvu sekä ensimmäinen EU puheenjohtajuus. Maailma on kymmenessä vuodessa muuttunut, niin kuin myös Finnfactsin toiminta. Painopistemainamme ovat tänään Venäjä, Kiina ja Intia, ja mediajulkisuudessa maatamme profiloivat teemat ovat niinikään vaihtuneet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa uudempi pysäytyskuva tai läpileikkaus siitä, minkälaisia viestejä tuottamamme julkisuus Suomesta nyt välittää. Tutkimuksen tulokset vahvistavat ainakin sen, että Suomessa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, jotka herättävät kiinnostusta myös toisella puolen maailmaa ja joista kannattaa viestiä. Kertomalla aktiivisesti osaamisestamme ja innovaatioistamme maailmalle, luomme osaamisellemme kysyntää ja yrityksille kasvua ja menestystä. Se on parasta Suomi brändin rakentamista. Markus Kokko Johtaja Finnfacts 2

5 Sisällys ESIPUHE...2 TIIVISTELMÄ JOHDANTO TUTKIMUSKYSYMYKSET TUTKIMUSAINEISTO TUTKIMUKSEN RAKENNE JA METODOLOGIA Finnfactsin teemojen tunnistaminen Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat Yritys ja yhteisömaininnat Kuvitus Tutkimuksen luotettavuus TULOKSET Teemat yksitellen Teema 1: Ympäristöosaaminen (Environmental Know How)...18 Teema 2: Kemianteollisuus ja alan osaaminen (Chemical Industry & Know How)...19 Teema 3: Teknologinen ja tieteellinen tutkimus (Technological & Scientific Research)...21 Teema 4: Hyvinvointi (Wellbeing)...22 Teema 5: Mobiiliteollisuus (Mobile Industry)...22 Teema 6: Koulutus (Education)...23 Teema 7: Turismi ja design (Tourism & Design)...24 Artikkelit, joissa Finnfactsin teemoja ei tunnistettu Yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat Yritys ja yhteisömaininnat Kuvitus YHTEENVETO...34 LÄHTEET...36 LIITTEET

6 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Finnfactsin vuonna 2010 järjestämien mediavierailujen tuottamaa julkisuutta laadullisen tutkimuksen kautta. Tutkimus perustui 149 artikkelin analyysiin, jonka avulla haluttiin tarkastella lähemmin julkaistujen artikkelien sisältöä ja sitä, miten Finnfactsin toiminta heijastuu niissä. Artikkelit on julkaistu yhteensä 15 eri maassa, kaikki vuoden 2010 aikana. Raportissa tutkittiin artikkeleita niissä esiintyvien teemojen, yleissävyjen, lähestymistapojen, yritys ja yhteisömainintojen sekä kuvituksen kautta. Näiden käsitteiden kautta pyrittiin luomaan kokonaiskuvaa aineistosta ja etsimään mahdollisia trendejä. Esille nousikin selkeästi tiettyjen teemojen suosio usein toistuvia teemoja olivat esim. ympäristöosaaminen, tieteellinen ja teknologinen tutkimus sekä kemian alan osaaminen. Erityisesti ympäristöosaamisen vahva suosio oli positiivista, sillä se kuului myös Finnfactsin sisäisesti määrittelemiin vuoden 2010 pääteemoihin. Toimittajat kirjoittivat valitsemistaan teemoista useimmiten positiivisesti tai erittäin positiivisesti. Yritys ja yhteisömainintoja tutkittaessa kävi esille yhteisöjen suuri suosio artikkeleissa. Viidestä eniten mainitusta yrityksestä ja yhteisöstä neljä oli muita kuin yrityksiä. Yhteisöjen suosiota heijasteli myös lähestymistapojen analysoiminen: lähestymistavaltaan kansataloudellisia, talouspoliittisia tai yhteiskunnallisia artikkeleita oli yli puolet kaikista artikkeleista. Laajemmin tarkasteltuna tämä heijasteli kiinnostusta suomalaiseen yhteiskuntaan yksittäisten yritysten ohella. Tutkimuksessa tarkasteltiin artikkeleita myös suhteessa Maabrändiraporttiin, joka julkaistiin vuoden 2010 lopulla. Yhteisöjen suosio sekä kansantaloudellisen, yhteiskunnallisen ja talouspoliittisen lähestymisen yleisyys olivat maabrändityön kannalta kannustavia tuloksia, sillä laajempi kiinnostus suomalaiseen yhteiskuntaan edistää myös Suomi brändin kehittämistyötä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös Finnfactsin fokusmaiden (Kiina, Intia, Venäjä) ja länsimaiden välisiä mahdollisia eroja ja erityispiirteitä. Eroja oli huomattavissa erityisesti kaukaisempien kohteiden (Kiina ja Intia) kohdalla; Venäjä on kulttuurisesti ja maantieteellisesti lähempänä Suomea ja muita länsimaita, jonka vuoksi erot eivät olleet kovin suuria. Kaukokohteissa oli tavallista kiinnostus Suomen luontoa ja eksotiikkaa kohtaan, mitä ei ymmärrettävistä syistä länsimaisten toimittajien teksteissä näkynyt. Tulokset osoittavat, että Finnfactsin toiminta vuonna 2010 on ollut onnistunutta. Suomalainen osaaminen nähdään ulkomailla Suomelle edullisessa valossa, edelläkävijyyttä ja vahvaa asiantuntijuutta korostavana. Finnfactsin rooli suomalaisen osaamisen esilletuonnissa korostui siinä, että toimittajien artikkelit keskittyivät useimmiten mediavierailujen teemoihin ja yrityksiin, eivätkä muut aiheet saaneet paljoa näkyvyyttä. Jatkossa onkin tärkeää tämän vuoksi jatkaa teemojen hiomista ja kohdentamista maakohtaisesti, jotta Suomi kuva pysyisi todenmukaisena ja toimittajille kiinnostavana. 4

7 1 Johdanto Finnfacts on viestintäalalla toimiva rekisteröity yhdistys, joka työskentelee suomalaisen elinkeinoelämän tunnettuuden edistämiseksi pääasiassa järjestämällä mediavierailuja ulkomaisille toimittajille. Vuonna 2010 järjestettiin 18 mediavierailua ja 4 yksittäisille toimittajille järjestettyä matkaa, joihin oli yhteensä kutsuttu 158 ulkomaista toimittajaa. Tämän lisäksi Finnfacts osallistui yhteistyökumppanina myös ulkoministeriön järjestämään Foreign Correspondents Programme koulutusohjelmaan, jonka puitteissa 21 nuorta toimittajaa tutustui kuukauden ajan Suomeen ja suomalaiseen elinkeinoelämään. Tällä hetkellä Finnfactsin pääkohdemaat ovat Kiina, Intia ja Venäjä. Näitä maita seurataan erityisellä kiinnostuksella. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa seurataan erityisen tarkasti näiden maiden tuloksia. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus perehtyä Finnfactsin vuoden 2010 teemojen esiintymiseen 149 artikkelissa, jotka ovat kirjoittaneet Finnfactsin Suomeen kutsumat toimittajat ja jotka on julkaistu 15 eri maassa. Vuonna 2010 Finnfactsin järjestämissä mediavierailuissa pääviesti oli Suomi kestävien ratkaisujen ja ympäristöosaamisen huippumaana, jonka ympärille yksittäisten vierailujen teemat pääosin rakentuivat. Tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti näiden teemojen välittymiseen ulkomaisten journalistien tuottamissa jutuissa. Tämän tutkimuksen kautta pyritään selvittämään, minkälainen kuva suomalaisella osaamisella on ulkomailla ja miten se välittyy valittujen artikkelien kautta. Sen lisäksi tutkitaan, mitkä teemat ja yksittäiset yritykset nousevat selkeimmin esille artikkeleissa. Lopuksi tarkastellaan vielä löytyykö selkeitä eroja siinä, mitkä teemat tai yritykset nousevat esille pääkohdemaissa (Venäjä, Kiina ja Intia) ja mitkä taas muissa maissa. Vuonna 2010 julkaistiin Suomen maabrändiraportti, jonka toimeenpanossa myös Finnfacts on mukana. Maabrändiraportissa pohdittiin Suomen vahvuuksia ja tapoja, joilla me voimme erottautua eduksemme. Kolmeksi pääteemaksi nousivat koulutus, luonto ja yhteiskunnan toimivuus. Näiden kolmen teeman esiintymistä artikkeleissa tutkitaan myös osana tutkimusta; kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että raportti julkaistiin vasta vuoden 2010 lopulla marraskuussa, ja tämän vuoksi sen Finnfactsin toimintaa ohjaava vaikutus jää todennäköisesti suhteellisen pieneksi tutkitussa aineistossa. 5

8 2 Tutkimuskysymykset Tutkimuskysymyksiksi on määritelty seuraavat neljä kysymystä: 1. Minkälainen kuva suomalaisesta osaamisesta välittyy aineiston perusteella? 2. Mitkä teemat ja yritykset nousevat selkeimmin esille aineistosta? 3. Onko selkeitä eroja teemojen ja yritysten esilletuonnissa länsimaiden sekä Kiinan, Intian ja Venäjän välillä? 4. Löytyykö aineistosta tiettyjä viestejä, jotka nousevat toistuvasti esiin Suomea kuvattaessa liittyen Suomen maabrändiin? Näiden kysymysten lisäksi on tarkoitus tarkastella myös artikkelien yleissävyä, otsikointia ja kuvitusta, lähestymistapoja sekä tekstilajeja. 6

9 3 Tutkimusaineisto Tutkimuksessa käytiin läpi yhteensä 149 artikkelia seuraavista maista: Britannia: 31 Saksa: 21 Venäjä: 20 Kiina: 19 Yhdysvallat: 19 Italia: 15 Intia: 12 Sveitsi: 3 Turkki: 3 Espanja: 2 Lähi itä: 2 Belgia: 1 Irlanti: 1 Kanada: 1 Korea: 1 Eri medioita oli yhteensä 76, eniten Britanniasta, Saksasta, Venäjältä, Kiinasta ja Yhdysvalloista. Artikkelit on luokiteltu Majapuron (2006) luettelemien juttutyyppien mukaisesti: uutinen, taustajuttu, feature juttu, haastattelu, reportaasi, kainalojuttu, kolumni ja pääkirjoitus. Tutkimuksen kuluessa tähän luokitteluun lisättiin uusi luokka, blogi, joka on viime aikoina kasvattanut suosiotaan journalismin muotona. Näihin luokkiin lisättiin tarpeen vaatiessa myös etuliite blogi, video tai radio, kuvailemaan artikkelin kirjoittajan edustamaa mediaa lähemmin. Luokat löytyvät kokonaisuudessaan selityksineen liitteestä 1. Tämän lisäksi tehtiin luokittelu perinteisen (paperi)median ja verkkojulkaisujen välillä. Aineistoon kuuluneista 76:stä mediasta noin puolet (35) oli paperijulkaisuja, 36 verkkojulkaisuja ja muita julkaisuja (radio, tv, uutistoimisto) 5. Jos julkaisulla oli sekä paperi että verkkoversio, luokittelu tehtiin sillä perusteella, missä Suomeen liittyvä artikkeli oli julkaistu. Tarkempi luettelo medioista on esitetty taulukossa 1. Tutkimuksessa ei tarkasteltu juttujen pituuksia, sillä tähän olisi vaadittu tarkempaa määrällistä mittaristoa, joka jäi tämän laadullisen tutkimuksen ulkopuolelle. Syynä tähän oli myös artikkelien julkaisumaiden ja määrän hajonta. Tämä hajonta oli helpompi ottaa huomioon laadullisessa tutkimuksessa kuin määrällisessä tutkimuksessa olisi ollut. 7

10 Taulukko 1. Tutkimusaineiston muodostaneet mediat. 8

11 4 Tutkimuksen rakenne ja metodologia Teemojen analysointiin käytettiin sisällönanalyysiä, jossa sisältöluokkien määritelmät perustuivat kvalitatiivisiin kriteereihin. Artikkelien lähestymistapoja tutkittaessa noudatettiin diskurssianalyysin periaatteita. Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla pyritään tekemään päätelmiä verbaalisesta tai visuaalisesta datasta analysoimalla sitä systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomio & Sarajärvi, 2004) (Kyngäs & Vanhanen, 1999). Sisältöluokkien määritelmät muokkautuivat hieman tutkimuksen edetessä, kuten laadullisessa tutkimuksessa tavallista on. Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä sopii hyvin strukturoimattoman aineiston analysointiin, mistä myös tässä tapauksessa on kyse. Sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti tutkimuksessa yritettiin muodostaa artikkelikokonaisuudesta selkeä ja tiivis kuvaus, josta tulee esille tekstien merkitys. Sisältöanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Tämän tutkimuksen kannalta sopivin vaihtoehto oli teoriaohjaava lähestyminen, jolloin käsitteistö luotiin ennen havainnointia perustuen Finnfactsin viestintäohjelmaan vuodelle Viestintäohjelmasta poimittiin avainsanoja, jotka kategorisoitiin, ja näin muodostettiin tutkimuksessa käytetty käsitteistö. Käsitteistön luomisesta kerrotaan lisää seuraavassa osassa. Analysointia varten aineistoon on valittu kaikki vuoden 2010 Finnfactsin kääntämät, toimittajien tuottamat artikkelit. Mukana olevat maat ja alueet ovat Belgia, Espanja, Intia, Irlanti, Italia, Kanada, Kiina, Lähi itä, Saksa, Sveitsi, Turkki, Iso Britannia, Yhdysvallat ja Venäjä. Käännöskustannussyistä poisjäävät kielet edustavat noin 15 % aineistosta, ja näin ollen määrällisesti otoksen voidaan katsoa olevaan tarpeeksi edustava, jotta johtopäätökset voidaan ulottaa koko aineistoon. Tutkimus jaettiin neljään osaan tutkittavien asioiden mukaan: Finnfactsin teemojen esiintyminen artikkeleissa Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat artikkeleissa Yritys ja yhteisömaininnat 9

12 4.1 Finnfactsin teemojen tunnistaminen Finnfactsin mediavierailujen teemojen pohjalta tehdyn kategorisoinnin avulla tehtävä sisällönanalyysi on tutkimuksen keskeisin osa. Kategorisointi perustuu käsitteistöön, joka luotiin tutkimusta varten vuoden 2010 viestintäohjelman vierailujen teemojen pohjalta. Viestintäohjelmaan listatuista vierailuohjelmista poimittiin avainsanat, jotka parhaiten kuvasivat vierailua ja sen pääteemoja. Avainsanat ja sanayhdistelmät ryhmiteltiin teemoittain muodostamaan seitsemän ryhmää, joista muodostui tutkimuksen käsitteistö. Näitä sanayhdistelmien ilmenemiä etsittiin tekstistä ja kartoitettiin näin teemojen esiintymistä artikkeleissa. Sanat ja sanayhdistelmät oli neutralisoitu tutkimusta varten, jotta esiintymistavan variaatiot voitaisiin kaikki ottaa huomioon. Sanat ja sanayhdistelmät esiintyivät niin teksteissä kuin otsikoissakin, ja jokainen esiintymä koodattiin vain kerran artikkelia kohden. Alla listattujen vierailujen pääteemat jaettiin luokkiin 1 7, joista muodostui tutkimuksen käsitteistö (ks. s. 10). Suluissa oleva numero kertoo vierailun teemojen pääasiallisen käsitteistöluokan. Numeron puuttuessa vierailusta ei tullut suoraan teemoja käsitteistöön. Käsitteistöä muokattiin hieman tutkimuksen kuluessa, lisäten muutamia avainsanoja, joiden katsottiin olevan tärkeitä Finnfactsin viestien kannalta ja jotka esiintyivät selkeästi artikkeleissa, mutta olivat jääneet alkuperäisestä käsitteistöstä pois. Vuonna 2010 järjestetyt mediavierailut Wellbeing & Life Sciences (4) Tourism, design & Chinese New Year in Finland (7) Future School & Life long Learning (6) Environmental Protection (1) Clean Technologies in Finland (1) Helsinki Chemicals Forum (2) The Millennium Technology Prize 2010 & Millennium Technology Week (3) Capital Region as a Tourist Destination (7) Finnish Cleantech: Focus on Energy Efficiency and Renewable Energy (1) Waste Management (1) Cleantech Smart Days: Focus on Water and Energy Efficiency (1) MobileMonday 10 year anniversary summit and Peer Awards & Fin/Est Mobile Innovation (5) Green Building (1) Chinese Financial Press Delegation Finnish Financial Market Finnish Mobile Industry (5) Green Building & Energy Efficient Building Technologies (1) 10

13 Alle on listattu Finnfactsin vuoden 2010 mediavierailujen avainsanat ja niistä johdetut yleiset teemaluokat (1 7). 1. Environmental Know How environmental technology environmental innovation environmentally advanced/friendly sustainable development clean water waste management green building energy efficiency 2. Chemical Industry & Know How competitive chemical policy green chemistry Helsinki Chemicals Forum 3. Technological & Scientific Research high tech country life enhancing technological innovation Millennium Technology Prize research & development 4. Wellbeing health care biotechnology 5. Mobile Industry mobile community research and development ICT know how game innovation game development 6. Education education wellbeing in schools learning environment 7. Tourism & Design design tourism nature 11

14 4.2 Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Artikkelin ja otsikoiden yleissävyn arvioinnissa ajatuksena oli tarkastella miten toimittaja ylipäänsä suhtautui Suomeen ja suomalaiseen osaamiseen. Oletuksena oli, että toimittajan välittämä yleissävy vaikuttaa lukijaan, vaikka hän vain selaisi lehden tai nettisivun läpi. Tällöin erityisesti otsikon sävyllä on suuri merkitys, mikä korostuu, jos otsikossa on negatiivinen sävy. Sävyjen arvioinnissa otettiin myös huomioon artikkelin lähestymistapa. Jos artikkeli oli johonkin tiettyyn yritykseen tai tuotteeseen keskittynyt (eli luokiteltu ryhmään yritys /tuotekeskeinen), se sai useimmiten positiivisen tai erittäin positiivisen yleissävyluokituksen. Taka ajatuksena tässä oli se, että neutraalistikin kirjoitettu artikkeli, jossa kuitenkin mainitaan ainoastaan suomalainen yritys tai tuote, on Finnfactsin toiminta ajatuksen kannalta erittäin positiivista. Artikkeleiden ja otsikoiden sävyjen arvioimiseksi käytettiin asteikkoa erittäin positiivinen, positiivinen, neutraali, ambivalentti, negatiivinen ja erittäin negatiivinen. Sävyjä arvioitiin suhteessa Finnfactsin teemoihin. Yksittäisiin sanavalintoihin ei kiinnitetty kovin paljon huomiota, vaan pyrittiin keskittymään yleisvaikutelmaan ja kokonaisuuteen. Erittäin positiiviseksi määriteltiin artikkeli, jossa kirjoittajalla oli selkeästi erinomainen asiantuntemus aiheesta ja hän kehui Suomea tai suomalaisia yrityksiä varauksetta. Positiiviseksi luokiteltiin artikkeli, jossa artikkeli toi selkeästi Finnfactsin teemoja esille, ja kirjoittajalla oli edelleen hyvä asiantuntemus aiheestaan. Neutraaliksi taas luokiteltiin artikkeli, jossa Finnfactsin teemat olivat heikosti näkyvissä, mutta teksti oli hyvin kirjoitettua asiatekstiä, jonka sävy ei ollut negatiivinen. Ambivalentiksi luokitellut artikkelit olivat joko artikkeleja, joissa näkyi Finnfactsin teemoja hieman negatiivisessa valossa, tai toisaalta artikkeleja, joiden yleissävy oli neutraali, mutta Finnfactsin teemoja ei ollut löydettävissä. Negatiiviset artikkelit olivat sävyltään Finnfactsin teemoille kielteisiä. Sävyltään erittäin negatiivisia artikkeleita aineistosta ei löytynyt. 12

15 4.3 Lähestymistavat Artikkelien lähestymistavan arvioinnilla pyrittiin tutkimaan sitä, miten tekstejä tuotetaan. Barnhurst (2005) on tutkinut uutisten tuotannon mekanismeja ja hänen tutkimuksessaan painotetaan toimittajien vaikutusvaltaa tiedon portinvartijoina. Sillä, mitä toimittajat valitsevat aiheikseen ja miten he näitä aiheita lähestyvät on selkeä vaikutus suuren väestönosan maailmankuvaan. Tästä syystä tässäkin tutkimuksessa haluttiin tarkastella toimittajien lähestymistä Suomen taloutta koskeviin aiheisiin ja tutkia lähestymistavan vaikutusta artikkeleissa tunnistettuihin teemoihin. Lähestymistavat luokiteltiin ensin laajasti joko mikro tai makrotaloudellisiin. Koska Finnfactsin pyrkimys on tuoda esille suomalaisen osaamisen lisäksi myös suomalaisia yksittäisiä yrityksiä, mikrotaloudellinen luokka jaettiin vielä kahteen, jotta yksittäisiin yrityksiin keskittyvät artikkelit saataisiin tunnistettua. Tästä syntyivät lähestymistapaluokat yritystaloudellinen ja yritys /tuotekeskeinen. Sitä vastoin makrotaloudellisten artikkelien osuus uskottiin olevan pienempi, jonka vuoksi kansantaloudelliset, talouspoliittiset ja yhteiskunnalliset lähestymistapaluokat liitettiin yhteen muodostaen näin yhden suuremman luokan. Tämän lisäksi lisättiin luokka talousreportaasi, joka yhdistelee sekä mikro että makrotaloudellisia lähestymistapoja ja tarkastelee Suomea ja Suomen taloutta monipuolisesti. Luokittelu oli karkea, mutta se tarjosi kuitenkin lisäulottuvuuden, jolla voitiin tarkastella artikkeleita. Artikkeleissa painotettiin erilaisia näkökulmia Suomesta ja Suomen elinkeinoelämästä kirjoitettaessa, ja artikkelit luokiteltiin seuraavalla tavalla viiteen eri lähestymistapaluokkaan: Kansantaloudellinen/talouspoliittinen/yhteiskunnallinen artikkeli kertoo pääasiassa yritysten toimintaympäristöstä, teollisuudenalasta, pääomamarkkinoista, pörssistä, suhdannevaihteluista tai EU lainsäädännöstä kansantalouden näkökulmaa korostaen Yritystaloudellinen artikkeli kertoo yritysten toimintatavoista, mahdollisuuksista sekä kilpailuympäristöstä yritystalouden näkökulmasta Yritys /tuotekeskeinen artikkeli kertoo pääasiassa yksittäisestä suomalaisesta yrityksestä, innovaatiosta, ratkaisusta, tuotteesta tai brändistä Talousreportaasi kertoo Suomen talouteen liittyvästä aiheesta yksityiskohtaisesti, yhdistellen mikro ja makrotaloudellista näkökulmaa Muu luokkaan lukeutuivat useimmiten matkailun näkökulmasta kirjoitetut artikkelit 13

16 4.4 Yritys ja yhteisömaininnat Kaikki artikkeleissa mainitut yritykset ja yhteisöt laskettiin ja taulukoitiin. Eniten mainintoja saaneista viidestä yrityksestä tutkittiin lisäksi maininnan laatu, eli oliko yritys/yhteisö artikkelissa pääosassa vai mainittiinko se vain ohimennen. 4.5 Kuvitus Artikkeleissa esiintyvät kuvat luokiteltiin karkeasti kahteen luokkaan. Toinen luokka käsitti artikkelit, joiden kuvitus liittyi selkeästi artikkelin teemoihin, toinen taas käsitti artikkelit, joiden kuvitus kuvasi jotain muuta kuin artikkelin teemoja. Tämän lisäksi eriteltiin vielä artikkelit, joissa kuvia ei esiintynyt ollenkaan. 4.6 Tutkimuksen luotettavuus Reliabiliteetti ja validiteetti ovat yleisesti tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeitä mittareita. Ne mittaavat sitä, miten luotettavaa, puolueetonta ja toistettavaa tietoa tutkimus tuottaa. Reliabiliteetti ja validiteetti ovat kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa hankalampia käsitteitä, sillä numeerista keinoa todistaa tulosten pitävyyttä ei ole olemassa. Tästä johtuen usein käytetään esimerkiksi useampaa havainnoijaa tutkimusta tehdessä sekä mahdollisimman laajaa ja monipuolista aineistoa (Golafshani, 2003). Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä tutkijaa, mutta aineistoa pyrittiin sitä vastoin käyttämään mahdollisimman laajasti ja kaikki mahdollinen materiaali käytettiin tutkimuksen teossa. Laadullisessa tutkimuksessa on erityisen tärkeää pitää mielessä tutkijan vaikutus tuloksiin. Luotuaan mahdollisimman tarkat ja pitävät mittaristot, tutkija arvioi kohdettaan mahdollisimman puolueettomasti ja johtaa tuloksista johtopäätökset. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan jälki jää kuitenkin väistämättä tuloksiin, erityisesti jos tutkijoita on vain yksi, jolloin tulosten vertailu ristiin ei ole mahdollista, kuten tässä tutkimuksessa. Tästä johtuen reliabiliteetin ja validiteetin arviointi jää pitkälti menetelmän ja parametrien arvioinniksi. Aineistoa analysoitaessa käsitteistöä muokattiin, jotta se vastaisi paremmin Finnfactsin kannalta tärkeitä teemoja ja niiden ilmenemistä. Tässä vaiheessa käsitteistöön lisättiin seuraavat termit: 1. Environmental Know How luokkaan termit renewable energy, Smart Grid ja green tech 2. Chemical Industry & Know How luokkaan termi chemicals management and regulation 3. Mobile Industry luokkaan termi mobile gaming 14

17 5 Tulokset Finnfactsin esiin nostamia teemoja pystyttiin tunnistamaan noin 82 prosentissa artikkeleista. Useimmissa artikkeleissa oli tunnistettavissa yksi tai kaksi teemaa, mutta erityisesti laajoissa talousreportaaseissa oli tunnistettavissa useampiakin teemoja. Tyypillisesti näiden artikkeleiden kirjoittajat tulivat Finnfactsin pääkohdemaista (Kiinasta, Intiasta tai Venäjältä). Tämä antaisi ymmärtää, että Finnfacts on onnistunut erityisesti painopistealueillaan tuomaan esille suomalaista osaamista ja suomalaisia yrityksiä monipuolisesti. Vaikka vertailuaineistoa ei ole saatavilla, voidaan tuloksia tarkastella maiden ja/tai alueiden välisten erojen kautta. Tässä vertailussa on kuitenkin otettava huomioon, että maakohtaisten artikkelimäärien välillä oli suuria eroja, mistä johtuen ne eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Teemojen esiintymistä havainnollistetaan myös artikkeleista otettujen esimerkkilausumien kautta. Muutamissa tapauksissa teemat saattoivat ilmetä myös läpi artikkelin kantavana ajatuksena tai ideana. Jos kantavana ajatuksena oli yksittäinen yritys, teema saattoi jäädä tunnistamatta, mutta artikkeli oli kuitenkin Finnfactsin toimintaperiaatteiden kannalta onnistunut. Tällöin artikkeli luokiteltiin useimmiten sävyltään erittäin positiiviseksi (ks. Yleissävy ja otsikointi). Artikkeleissa esiintyi kerrallaan vain muutamia teemoja johtuen siitä, että mediavierailut oli useimmiten selkeästi rakennettu yksittäisen teeman ympärille. Useamman kuin yhden teeman esiintyessä artikkelit olivat usein hieman laajempia reportaaseja tai vaihtoehtoisesti niissä esiintyvät teemat liittyivät läheisesti toisiinsa. Teemoja tunnistettaessa tuli myös esille maakohtaisia eroja, jotka selittyvät todennäköisimmin sillä, että vierailut olivat usein maakohtaisia, eli toimittajat olivat kaikki kotoisin samasta maasta. Näin oli erityisesti pääkohdemaiden kohdalla. 15

18 Taulukko 2. Finnfactsin teemojen esiintyminen artikkeleissa. Eri teemojen määrän esiintymistä kuvaavasta Taulukko 2:sta näkyy, että useimmissa artikkeleissa esiintyi yksi tai kaksi teemaa. Suurin määrä yhdestä artikkelista löydettyjä teemoja oli neljä, ja tällaisia artikkeleita oli vain kaksi. Huomattava määrä, lähes 20 prosenttia artikkeleista, ei välittänyt teemoja lainkaan. Artikkelit, joissa ei ollut tunnistettavissa teemoja lainkaan, olivat useimmiten Yhdysvalloista, Saksasta tai Iso Britanniasta. Tämä saattaa kertoa kriittisyydestä maksettuja mediavierailuja kohtaan, mikä on ehkä hieman tavallisempaa länsimaissa kuin Aasiassa. Näistä artikkeleista kuitenkin suuri osa keskittyi johonkin suomalaiseen tuotteeseen tai yritykseen, mikä teki niistä kuitenkin Finnfactsin toiminnan kannalta positiivisia. Aasian pääkohdemaissa suhtautuminen mediavierailuja kohtaan on aineiston perusteella positiivista. 16

19 Taulukko 3. Teemojen esiintymiskerrat eriteltynä. Taulukosta 3 käy ilmi eri teemojen esiintymiskerrat teemakohtaisesti. Suosituin teema oli teema 1 (ympäristöosaaminen), johtuen sekä siitä, että se oli Finnfactsin vuoden 2010 suurin yksittäinen toiminnan painopiste, mutta myös siitä syystä, että sen määritelmä oli tässä tutkimuksessa laajin. Teema 4 (hyvinvointi) puolestaan esiintyi harvimmin artikkeleissa; se voitiin löytää ainoastaan kolmesta artikkelista. Muita hyvin esille tulleita teemoja olivat teemat 2 (kemianteollisuus ja kemian alan osaaminen) ja 3 (teknologinen ja tieteellinen tutkimus). Teema 2:sta esiintyi 17 prosentissa ja teema 3:sta 24 prosentissa artikkeleita. 17

20 5.1 Teemat yksitellen Teema 1: Ympäristöosaaminen (Environmental Know How) Ympäristöosaamisen teema oli selkeimmin näkyvissä artikkeleissa kertoen yhtäältä Finnfactsin työn onnistumisesta ja toisaalta laajasti määritellystä luokasta. Laaja määrittely johtui siitä, että Finnfactsin vuoden 2010 toimintasuunnitelman mukaan mediavierailutoiminnan pääteemana on Suomi kestävien ratkaisujen ja ympäristöosaamisen huippumaana. Tämä näkyi selvästi järjestettyjen vierailujen painopisteissä ja sitä kautta myös niistä syntyneissä artikkeleissa, joista lähes 50 prosentissa esiintyi kyseinen teema. Teeman suosituimpia sanoja ja sanayhdistelmiä olivat uusiutuva energia, energiatehokkuus ja kestävä kehitys. Teeman määrittelyssä luoduista sanoista ja sanayhdistelmistä (ks. s. 10) ainoastaan yhtä (ympäristöinnovaatiot) ei löytynyt kirjaimellisessa muodossaan. Artikkeleista myös nousi esille kolme uutta sanayhdistelmää, joiden suosiota ei arvattu tutkimusta aloittaessa: uusiutuva energia, Smart Grid osaaminen sekä vihreä teknologia. Suomalainen ympäristöosaaminen sai artikkeleissa osakseen varauksetonta ihailua, ja niissä painotettiin usein myös ympäristölainsäädännön edelläkävijyyttä. Uusiutuvan energian ratkaisut olivat artikkeleissa selkeästi esillä, mikä kertoo ulkomaiden vahvasta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Toisaalta esiintyi myös lievää epäröintiä ja skeptisyyttä ympäristöosaamisen kaupallistamista kohtaan. Esimerkkejä teeman 1 esiintymisestä aineistossa: Talojen energiatehokkuuden lisääminen on ollut suurin trendi rakennusalalla Suomessa viime vuosien aikana. DP Mokeicheva, Suomea voidaan oikeutetusti kutsua kierrättäväksi yhteiskunnaksi, sillä täällä pyritään kierrättämään yksinkertaisesti kaikki ja koko ajan. Lichny Budget, Suomalaiset ovat johtava eurooppalainen uusiutuvien eläin ja kasvirasvaperäisten polttoaineiden tuottaja. Inforadio Berlin, Suomessa painotetaan ympäristöteknologian ja osaamisen kansainvälistymistä ja verkottumista... 18

21 UNI uutistoimisto, Suomella on loistavaa vihreää teknologiaa. Greentech Media, Ja yhtä tärkeää, se [Tampereen kaupunginvaltuusto] priorisoi energiatehokkuustoimenpiteitä käynnissä olevissa ja tulevissa projekteissa. The Daily Engineer, Raitiovaunut ovat osa Helsingin kaunista katukuvaa. Ne ovat myös ympäristöystävällisiä. Yangtse Evening, Mitä tulee sähköautoihin, Suomella on yksi selkeä etu verrattuna muuhun Eurooppaan: latausasemat! Greenfudge, Aurinkovoimalla toimiva, halpa, ekologinen ja taskumallinen kännykkälaturi, jonka avulla voi unohtaa sähköverkon. Il Sole 24 Ore, Lahjakkaana käyttämään hyväksi luonnon elementtejä, Suomi tarjoaa mahdollisuuksia vihreässä tietotekniikassa sekä Smart Grid:ssä. Greenprophet, Jopa ranskalainen EDF, joka omistaa maailman suurimman ydinvoimalapuiston, ei pysty toimittamaan sähköä ympäristöystävällisemmin [kuin Fortum]. Energy & Management, Valtio tukee eniten T&K työtä maailmassa, ja suomalaiset ovat loistavia Smart Grid teknologian innovaatioissa. Clean Technica, Teema 2: Kemianteollisuus ja alan osaaminen (Chemical Industry & Know How) Kemianteollisuuden ja alan osaamisen teema tuli esille selkeästi noin 20 prosentissa artikkeleita, sijoittuen näin kärkikolmikkoon esiintyneissä teemoissa. Selkeimmin teema tuli esille brittiläisten toimittajien teksteissä, mikä selittyy sillä, että Helsinki Chemicals Forumin aikaan Suomessa oli vierailulla runsaasti juuri brittitoimittajia. 19

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Yritysten Mediabarometri 2012 Parhaiten ja heikoiten arvioidut yritykset

Yritysten Mediabarometri 2012 Parhaiten ja heikoiten arvioidut yritykset Yritysten Mediabarometri 2012 Parhaiten ja heikoiten arvioidut yritykset T-Media on osa Taloudellista tiedotustoimistoa ja edustaa Suomessa Reputation Institutea Mediabarometri? T-Median Yritysten Mediabarometrissa

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto MATKAILUMARKKINOINTI Helsingin matkailubrändin 9 vahvuustekijää Idän ja lännen kohtaamispaikka > Nordic

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 Media Strategy, Lontoo Media Strategy, Lontoo 1 Viestinnän lähtökohdat Tämä toimintasuunnitelma käsittelee

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 1 Agenda Hiukan Smart Energy Transition-hankkeesta Kokeilujen ja

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä. FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia

Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä. FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia Indikaattoritietoja halutaan paljon mutta käytetään vähemmän

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

thisisfinland Foreign Correspondents' Programme 2015 Osallistujat

thisisfinland Foreign Correspondents' Programme 2015 Osallistujat thisisfinland Foreign Correspondents' Programme 2015 Osallistujat 1. Mohammed Alfaraj s. 1993 Saudi-Arabia behance.net/ MohammadAlfaraj @AlfarajMohammad @MohammadAlfaraj Kuvajournalisti, dokumentaristi,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Cleantech-osaaminen Suomen kansainvälisenä vahvuustekijänä Seniorikonsultti Ulla Lainio, Finpro, 19.5.2011

Cleantech-osaaminen Suomen kansainvälisenä vahvuustekijänä Seniorikonsultti Ulla Lainio, Finpro, 19.5.2011 Cleantech-osaaminen Suomen kansainvälisenä vahvuustekijänä Seniorikonsultti Ulla Lainio, Finpro, 19.5.2011 Cleantechin määritelmä Cleantech tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita,

Lisätiedot

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta 2013 Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta Tietoja tutkimuksesta Aalund Nordic s PR-Barometer on viestintätutkimus, joka mittaa toimittajien mielipidettä erilaisista Suomessa toimivista

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS Mitä Helsingin seudun Public-Private innovaatiokentän toimijat tarjoavat? 4P Partcipa tion Network facilitation Piloting projects/ programs Market creation Start-up programs

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen. Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015

Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen. Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Riitta Juvonen 2.6.2015 1 Sisältö Prosessiala Kemianteollisuus Tilanne ja näkymät tällä hetkellä

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Talouskasvu ja ilmastonmuutos. Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Talouskasvu ja ilmastonmuutos. Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Talouskasvu ja ilmastonmuutos Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2 Yleistä Suomen talouskehitys on 2010-luvulla ollut erittäin vaatimatonta Talous vihdoin kääntymässä nousuun Olemme silti jäljessä

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Essi Vuopala, Oulun yliopisto Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Tutkimuksen tavoite Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus Tekes rohkaisee uudistumaan Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus 27.1.2015 Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 440 Finnvera

Lisätiedot

Saavutettavuuden rooli Lapin matkailun menestystarinassa

Saavutettavuuden rooli Lapin matkailun menestystarinassa Saavutettavuuden rooli Lapin matkailun menestystarinassa 17.11.2017 Sanna Kärkkäinen Toimitusjohtaja VisitRovaniemi #visitrovaniemi #rovaniemi @visitrovaniemi @SannaRovaniemi Visit Rovaniemi DMO, Destination

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia 26.4.2017 Maarit Lindström Metsäteollisuus ry Asuminen tekoäly kaupungistuminen Robotiikka Digitalisaatio Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta

Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta Paneelikeskustelu 7.9.2012 Mikko Niini Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi 2030 : Ennakointi 10-12/012 12/2012-3/2013 5-10

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot. Milka Kortet, Energiateollisuus ry

Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot. Milka Kortet, Energiateollisuus ry Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot Milka Kortet, Energiateollisuus ry Mainetalkoot -hankkeen tausta Energia-alan julkikuvatutkimus syksyllä 2007 o Julkikuvan ja maineen kehittämisessä

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA Marianne Torkko 27.9.2014 1.10.2014 1 Julkaisut Torkko M, Linna A, Katajavuori N, Juppo A.M. 2013. Quality KPIs in pharmaceutical and food industry. J Pharm Innov. 2013;

Lisätiedot

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus Talousneuvosto Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Megatrendit Globalisaatio Isoin myllerrys tapahtunut myös Suomen kannalta Maailman

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Tutkimuksen ja innovaatioiden kautta uuteen nousuun Päättäjien Metsäakatemia Majvikissa Jukka Kilpeläinen

Tutkimuksen ja innovaatioiden kautta uuteen nousuun Päättäjien Metsäakatemia Majvikissa Jukka Kilpeläinen Tutkimuksen ja innovaatioiden kautta uuteen nousuun Päättäjien Metsäakatemia Majvikissa 5.5..2010 Jukka Kilpeläinen Tavoitteena kaksinkertaistaa metsäklusterin tuotteiden ja palveluiden arvo nykyisestä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot