SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus"

Transkriptio

1 SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus

2 Kannen suunnittelu: Vanto Design Oy Copyright: Finnfacts ISBN Redfina Oy Espoo 2011

3 Suomalaisen osaamisen kuva ulkomaisessa lehdistössä Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Meeri Moilanen, tutkija International Business Communication Syyskuu 2011

4 Esipuhe Suomi brändi kaipaa viestintää Finnfacts tekee suomalaista osaamista tunnetuksi maailmalla kansainvälisen median kautta. Kutsumme vuosittain lähes 200 ulkomaista journalistia ja bloggaajaa tutustumaan suomalaisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan, ja tarjoilemme heille juttujen juuria eri näkökulmista. Vierailutoiminnan tuloksena syntyy joka vuosi lähes parisataa lehtijuttua, artikkelia, tvohjelmaa, blogikirjoitusta, nettivideota tai radiojuttua, jotka tavalla tai toisella kertovat suomalaisesta osaamisesta. Aika ajoin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan lähietäisyydeltä sitä, minkälainen kuva Suomesta ja osaamisestamme välittyy ulkomaisille päättäjille näiden media ammattilaisten tuotosten kautta. Edellisen kerran asiaa tutkittiin laadullisen tutkimuksen ja sisällönanalyysin keinoin vuosituhannen vaihteessa, reilu kymmenen vuotta sitten. Silloin toiminnan keskiössä olivat läntisen Euroopan vientimarkkinat Saksa, Iso Britannia ja Ranska, ja teemoista pääsivät parhaiten esille televiestintä, T&K toiminta, Suomen talouden nopea kasvu sekä ensimmäinen EU puheenjohtajuus. Maailma on kymmenessä vuodessa muuttunut, niin kuin myös Finnfactsin toiminta. Painopistemainamme ovat tänään Venäjä, Kiina ja Intia, ja mediajulkisuudessa maatamme profiloivat teemat ovat niinikään vaihtuneet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa uudempi pysäytyskuva tai läpileikkaus siitä, minkälaisia viestejä tuottamamme julkisuus Suomesta nyt välittää. Tutkimuksen tulokset vahvistavat ainakin sen, että Suomessa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, jotka herättävät kiinnostusta myös toisella puolen maailmaa ja joista kannattaa viestiä. Kertomalla aktiivisesti osaamisestamme ja innovaatioistamme maailmalle, luomme osaamisellemme kysyntää ja yrityksille kasvua ja menestystä. Se on parasta Suomi brändin rakentamista. Markus Kokko Johtaja Finnfacts 2

5 Sisällys ESIPUHE...2 TIIVISTELMÄ JOHDANTO TUTKIMUSKYSYMYKSET TUTKIMUSAINEISTO TUTKIMUKSEN RAKENNE JA METODOLOGIA Finnfactsin teemojen tunnistaminen Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat Yritys ja yhteisömaininnat Kuvitus Tutkimuksen luotettavuus TULOKSET Teemat yksitellen Teema 1: Ympäristöosaaminen (Environmental Know How)...18 Teema 2: Kemianteollisuus ja alan osaaminen (Chemical Industry & Know How)...19 Teema 3: Teknologinen ja tieteellinen tutkimus (Technological & Scientific Research)...21 Teema 4: Hyvinvointi (Wellbeing)...22 Teema 5: Mobiiliteollisuus (Mobile Industry)...22 Teema 6: Koulutus (Education)...23 Teema 7: Turismi ja design (Tourism & Design)...24 Artikkelit, joissa Finnfactsin teemoja ei tunnistettu Yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat Yritys ja yhteisömaininnat Kuvitus YHTEENVETO...34 LÄHTEET...36 LIITTEET

6 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Finnfactsin vuonna 2010 järjestämien mediavierailujen tuottamaa julkisuutta laadullisen tutkimuksen kautta. Tutkimus perustui 149 artikkelin analyysiin, jonka avulla haluttiin tarkastella lähemmin julkaistujen artikkelien sisältöä ja sitä, miten Finnfactsin toiminta heijastuu niissä. Artikkelit on julkaistu yhteensä 15 eri maassa, kaikki vuoden 2010 aikana. Raportissa tutkittiin artikkeleita niissä esiintyvien teemojen, yleissävyjen, lähestymistapojen, yritys ja yhteisömainintojen sekä kuvituksen kautta. Näiden käsitteiden kautta pyrittiin luomaan kokonaiskuvaa aineistosta ja etsimään mahdollisia trendejä. Esille nousikin selkeästi tiettyjen teemojen suosio usein toistuvia teemoja olivat esim. ympäristöosaaminen, tieteellinen ja teknologinen tutkimus sekä kemian alan osaaminen. Erityisesti ympäristöosaamisen vahva suosio oli positiivista, sillä se kuului myös Finnfactsin sisäisesti määrittelemiin vuoden 2010 pääteemoihin. Toimittajat kirjoittivat valitsemistaan teemoista useimmiten positiivisesti tai erittäin positiivisesti. Yritys ja yhteisömainintoja tutkittaessa kävi esille yhteisöjen suuri suosio artikkeleissa. Viidestä eniten mainitusta yrityksestä ja yhteisöstä neljä oli muita kuin yrityksiä. Yhteisöjen suosiota heijasteli myös lähestymistapojen analysoiminen: lähestymistavaltaan kansataloudellisia, talouspoliittisia tai yhteiskunnallisia artikkeleita oli yli puolet kaikista artikkeleista. Laajemmin tarkasteltuna tämä heijasteli kiinnostusta suomalaiseen yhteiskuntaan yksittäisten yritysten ohella. Tutkimuksessa tarkasteltiin artikkeleita myös suhteessa Maabrändiraporttiin, joka julkaistiin vuoden 2010 lopulla. Yhteisöjen suosio sekä kansantaloudellisen, yhteiskunnallisen ja talouspoliittisen lähestymisen yleisyys olivat maabrändityön kannalta kannustavia tuloksia, sillä laajempi kiinnostus suomalaiseen yhteiskuntaan edistää myös Suomi brändin kehittämistyötä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös Finnfactsin fokusmaiden (Kiina, Intia, Venäjä) ja länsimaiden välisiä mahdollisia eroja ja erityispiirteitä. Eroja oli huomattavissa erityisesti kaukaisempien kohteiden (Kiina ja Intia) kohdalla; Venäjä on kulttuurisesti ja maantieteellisesti lähempänä Suomea ja muita länsimaita, jonka vuoksi erot eivät olleet kovin suuria. Kaukokohteissa oli tavallista kiinnostus Suomen luontoa ja eksotiikkaa kohtaan, mitä ei ymmärrettävistä syistä länsimaisten toimittajien teksteissä näkynyt. Tulokset osoittavat, että Finnfactsin toiminta vuonna 2010 on ollut onnistunutta. Suomalainen osaaminen nähdään ulkomailla Suomelle edullisessa valossa, edelläkävijyyttä ja vahvaa asiantuntijuutta korostavana. Finnfactsin rooli suomalaisen osaamisen esilletuonnissa korostui siinä, että toimittajien artikkelit keskittyivät useimmiten mediavierailujen teemoihin ja yrityksiin, eivätkä muut aiheet saaneet paljoa näkyvyyttä. Jatkossa onkin tärkeää tämän vuoksi jatkaa teemojen hiomista ja kohdentamista maakohtaisesti, jotta Suomi kuva pysyisi todenmukaisena ja toimittajille kiinnostavana. 4

7 1 Johdanto Finnfacts on viestintäalalla toimiva rekisteröity yhdistys, joka työskentelee suomalaisen elinkeinoelämän tunnettuuden edistämiseksi pääasiassa järjestämällä mediavierailuja ulkomaisille toimittajille. Vuonna 2010 järjestettiin 18 mediavierailua ja 4 yksittäisille toimittajille järjestettyä matkaa, joihin oli yhteensä kutsuttu 158 ulkomaista toimittajaa. Tämän lisäksi Finnfacts osallistui yhteistyökumppanina myös ulkoministeriön järjestämään Foreign Correspondents Programme koulutusohjelmaan, jonka puitteissa 21 nuorta toimittajaa tutustui kuukauden ajan Suomeen ja suomalaiseen elinkeinoelämään. Tällä hetkellä Finnfactsin pääkohdemaat ovat Kiina, Intia ja Venäjä. Näitä maita seurataan erityisellä kiinnostuksella. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa seurataan erityisen tarkasti näiden maiden tuloksia. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus perehtyä Finnfactsin vuoden 2010 teemojen esiintymiseen 149 artikkelissa, jotka ovat kirjoittaneet Finnfactsin Suomeen kutsumat toimittajat ja jotka on julkaistu 15 eri maassa. Vuonna 2010 Finnfactsin järjestämissä mediavierailuissa pääviesti oli Suomi kestävien ratkaisujen ja ympäristöosaamisen huippumaana, jonka ympärille yksittäisten vierailujen teemat pääosin rakentuivat. Tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti näiden teemojen välittymiseen ulkomaisten journalistien tuottamissa jutuissa. Tämän tutkimuksen kautta pyritään selvittämään, minkälainen kuva suomalaisella osaamisella on ulkomailla ja miten se välittyy valittujen artikkelien kautta. Sen lisäksi tutkitaan, mitkä teemat ja yksittäiset yritykset nousevat selkeimmin esille artikkeleissa. Lopuksi tarkastellaan vielä löytyykö selkeitä eroja siinä, mitkä teemat tai yritykset nousevat esille pääkohdemaissa (Venäjä, Kiina ja Intia) ja mitkä taas muissa maissa. Vuonna 2010 julkaistiin Suomen maabrändiraportti, jonka toimeenpanossa myös Finnfacts on mukana. Maabrändiraportissa pohdittiin Suomen vahvuuksia ja tapoja, joilla me voimme erottautua eduksemme. Kolmeksi pääteemaksi nousivat koulutus, luonto ja yhteiskunnan toimivuus. Näiden kolmen teeman esiintymistä artikkeleissa tutkitaan myös osana tutkimusta; kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että raportti julkaistiin vasta vuoden 2010 lopulla marraskuussa, ja tämän vuoksi sen Finnfactsin toimintaa ohjaava vaikutus jää todennäköisesti suhteellisen pieneksi tutkitussa aineistossa. 5

8 2 Tutkimuskysymykset Tutkimuskysymyksiksi on määritelty seuraavat neljä kysymystä: 1. Minkälainen kuva suomalaisesta osaamisesta välittyy aineiston perusteella? 2. Mitkä teemat ja yritykset nousevat selkeimmin esille aineistosta? 3. Onko selkeitä eroja teemojen ja yritysten esilletuonnissa länsimaiden sekä Kiinan, Intian ja Venäjän välillä? 4. Löytyykö aineistosta tiettyjä viestejä, jotka nousevat toistuvasti esiin Suomea kuvattaessa liittyen Suomen maabrändiin? Näiden kysymysten lisäksi on tarkoitus tarkastella myös artikkelien yleissävyä, otsikointia ja kuvitusta, lähestymistapoja sekä tekstilajeja. 6

9 3 Tutkimusaineisto Tutkimuksessa käytiin läpi yhteensä 149 artikkelia seuraavista maista: Britannia: 31 Saksa: 21 Venäjä: 20 Kiina: 19 Yhdysvallat: 19 Italia: 15 Intia: 12 Sveitsi: 3 Turkki: 3 Espanja: 2 Lähi itä: 2 Belgia: 1 Irlanti: 1 Kanada: 1 Korea: 1 Eri medioita oli yhteensä 76, eniten Britanniasta, Saksasta, Venäjältä, Kiinasta ja Yhdysvalloista. Artikkelit on luokiteltu Majapuron (2006) luettelemien juttutyyppien mukaisesti: uutinen, taustajuttu, feature juttu, haastattelu, reportaasi, kainalojuttu, kolumni ja pääkirjoitus. Tutkimuksen kuluessa tähän luokitteluun lisättiin uusi luokka, blogi, joka on viime aikoina kasvattanut suosiotaan journalismin muotona. Näihin luokkiin lisättiin tarpeen vaatiessa myös etuliite blogi, video tai radio, kuvailemaan artikkelin kirjoittajan edustamaa mediaa lähemmin. Luokat löytyvät kokonaisuudessaan selityksineen liitteestä 1. Tämän lisäksi tehtiin luokittelu perinteisen (paperi)median ja verkkojulkaisujen välillä. Aineistoon kuuluneista 76:stä mediasta noin puolet (35) oli paperijulkaisuja, 36 verkkojulkaisuja ja muita julkaisuja (radio, tv, uutistoimisto) 5. Jos julkaisulla oli sekä paperi että verkkoversio, luokittelu tehtiin sillä perusteella, missä Suomeen liittyvä artikkeli oli julkaistu. Tarkempi luettelo medioista on esitetty taulukossa 1. Tutkimuksessa ei tarkasteltu juttujen pituuksia, sillä tähän olisi vaadittu tarkempaa määrällistä mittaristoa, joka jäi tämän laadullisen tutkimuksen ulkopuolelle. Syynä tähän oli myös artikkelien julkaisumaiden ja määrän hajonta. Tämä hajonta oli helpompi ottaa huomioon laadullisessa tutkimuksessa kuin määrällisessä tutkimuksessa olisi ollut. 7

10 Taulukko 1. Tutkimusaineiston muodostaneet mediat. 8

11 4 Tutkimuksen rakenne ja metodologia Teemojen analysointiin käytettiin sisällönanalyysiä, jossa sisältöluokkien määritelmät perustuivat kvalitatiivisiin kriteereihin. Artikkelien lähestymistapoja tutkittaessa noudatettiin diskurssianalyysin periaatteita. Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla pyritään tekemään päätelmiä verbaalisesta tai visuaalisesta datasta analysoimalla sitä systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomio & Sarajärvi, 2004) (Kyngäs & Vanhanen, 1999). Sisältöluokkien määritelmät muokkautuivat hieman tutkimuksen edetessä, kuten laadullisessa tutkimuksessa tavallista on. Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä sopii hyvin strukturoimattoman aineiston analysointiin, mistä myös tässä tapauksessa on kyse. Sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti tutkimuksessa yritettiin muodostaa artikkelikokonaisuudesta selkeä ja tiivis kuvaus, josta tulee esille tekstien merkitys. Sisältöanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Tämän tutkimuksen kannalta sopivin vaihtoehto oli teoriaohjaava lähestyminen, jolloin käsitteistö luotiin ennen havainnointia perustuen Finnfactsin viestintäohjelmaan vuodelle Viestintäohjelmasta poimittiin avainsanoja, jotka kategorisoitiin, ja näin muodostettiin tutkimuksessa käytetty käsitteistö. Käsitteistön luomisesta kerrotaan lisää seuraavassa osassa. Analysointia varten aineistoon on valittu kaikki vuoden 2010 Finnfactsin kääntämät, toimittajien tuottamat artikkelit. Mukana olevat maat ja alueet ovat Belgia, Espanja, Intia, Irlanti, Italia, Kanada, Kiina, Lähi itä, Saksa, Sveitsi, Turkki, Iso Britannia, Yhdysvallat ja Venäjä. Käännöskustannussyistä poisjäävät kielet edustavat noin 15 % aineistosta, ja näin ollen määrällisesti otoksen voidaan katsoa olevaan tarpeeksi edustava, jotta johtopäätökset voidaan ulottaa koko aineistoon. Tutkimus jaettiin neljään osaan tutkittavien asioiden mukaan: Finnfactsin teemojen esiintyminen artikkeleissa Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat artikkeleissa Yritys ja yhteisömaininnat 9

12 4.1 Finnfactsin teemojen tunnistaminen Finnfactsin mediavierailujen teemojen pohjalta tehdyn kategorisoinnin avulla tehtävä sisällönanalyysi on tutkimuksen keskeisin osa. Kategorisointi perustuu käsitteistöön, joka luotiin tutkimusta varten vuoden 2010 viestintäohjelman vierailujen teemojen pohjalta. Viestintäohjelmaan listatuista vierailuohjelmista poimittiin avainsanat, jotka parhaiten kuvasivat vierailua ja sen pääteemoja. Avainsanat ja sanayhdistelmät ryhmiteltiin teemoittain muodostamaan seitsemän ryhmää, joista muodostui tutkimuksen käsitteistö. Näitä sanayhdistelmien ilmenemiä etsittiin tekstistä ja kartoitettiin näin teemojen esiintymistä artikkeleissa. Sanat ja sanayhdistelmät oli neutralisoitu tutkimusta varten, jotta esiintymistavan variaatiot voitaisiin kaikki ottaa huomioon. Sanat ja sanayhdistelmät esiintyivät niin teksteissä kuin otsikoissakin, ja jokainen esiintymä koodattiin vain kerran artikkelia kohden. Alla listattujen vierailujen pääteemat jaettiin luokkiin 1 7, joista muodostui tutkimuksen käsitteistö (ks. s. 10). Suluissa oleva numero kertoo vierailun teemojen pääasiallisen käsitteistöluokan. Numeron puuttuessa vierailusta ei tullut suoraan teemoja käsitteistöön. Käsitteistöä muokattiin hieman tutkimuksen kuluessa, lisäten muutamia avainsanoja, joiden katsottiin olevan tärkeitä Finnfactsin viestien kannalta ja jotka esiintyivät selkeästi artikkeleissa, mutta olivat jääneet alkuperäisestä käsitteistöstä pois. Vuonna 2010 järjestetyt mediavierailut Wellbeing & Life Sciences (4) Tourism, design & Chinese New Year in Finland (7) Future School & Life long Learning (6) Environmental Protection (1) Clean Technologies in Finland (1) Helsinki Chemicals Forum (2) The Millennium Technology Prize 2010 & Millennium Technology Week (3) Capital Region as a Tourist Destination (7) Finnish Cleantech: Focus on Energy Efficiency and Renewable Energy (1) Waste Management (1) Cleantech Smart Days: Focus on Water and Energy Efficiency (1) MobileMonday 10 year anniversary summit and Peer Awards & Fin/Est Mobile Innovation (5) Green Building (1) Chinese Financial Press Delegation Finnish Financial Market Finnish Mobile Industry (5) Green Building & Energy Efficient Building Technologies (1) 10

13 Alle on listattu Finnfactsin vuoden 2010 mediavierailujen avainsanat ja niistä johdetut yleiset teemaluokat (1 7). 1. Environmental Know How environmental technology environmental innovation environmentally advanced/friendly sustainable development clean water waste management green building energy efficiency 2. Chemical Industry & Know How competitive chemical policy green chemistry Helsinki Chemicals Forum 3. Technological & Scientific Research high tech country life enhancing technological innovation Millennium Technology Prize research & development 4. Wellbeing health care biotechnology 5. Mobile Industry mobile community research and development ICT know how game innovation game development 6. Education education wellbeing in schools learning environment 7. Tourism & Design design tourism nature 11

14 4.2 Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Artikkelin ja otsikoiden yleissävyn arvioinnissa ajatuksena oli tarkastella miten toimittaja ylipäänsä suhtautui Suomeen ja suomalaiseen osaamiseen. Oletuksena oli, että toimittajan välittämä yleissävy vaikuttaa lukijaan, vaikka hän vain selaisi lehden tai nettisivun läpi. Tällöin erityisesti otsikon sävyllä on suuri merkitys, mikä korostuu, jos otsikossa on negatiivinen sävy. Sävyjen arvioinnissa otettiin myös huomioon artikkelin lähestymistapa. Jos artikkeli oli johonkin tiettyyn yritykseen tai tuotteeseen keskittynyt (eli luokiteltu ryhmään yritys /tuotekeskeinen), se sai useimmiten positiivisen tai erittäin positiivisen yleissävyluokituksen. Taka ajatuksena tässä oli se, että neutraalistikin kirjoitettu artikkeli, jossa kuitenkin mainitaan ainoastaan suomalainen yritys tai tuote, on Finnfactsin toiminta ajatuksen kannalta erittäin positiivista. Artikkeleiden ja otsikoiden sävyjen arvioimiseksi käytettiin asteikkoa erittäin positiivinen, positiivinen, neutraali, ambivalentti, negatiivinen ja erittäin negatiivinen. Sävyjä arvioitiin suhteessa Finnfactsin teemoihin. Yksittäisiin sanavalintoihin ei kiinnitetty kovin paljon huomiota, vaan pyrittiin keskittymään yleisvaikutelmaan ja kokonaisuuteen. Erittäin positiiviseksi määriteltiin artikkeli, jossa kirjoittajalla oli selkeästi erinomainen asiantuntemus aiheesta ja hän kehui Suomea tai suomalaisia yrityksiä varauksetta. Positiiviseksi luokiteltiin artikkeli, jossa artikkeli toi selkeästi Finnfactsin teemoja esille, ja kirjoittajalla oli edelleen hyvä asiantuntemus aiheestaan. Neutraaliksi taas luokiteltiin artikkeli, jossa Finnfactsin teemat olivat heikosti näkyvissä, mutta teksti oli hyvin kirjoitettua asiatekstiä, jonka sävy ei ollut negatiivinen. Ambivalentiksi luokitellut artikkelit olivat joko artikkeleja, joissa näkyi Finnfactsin teemoja hieman negatiivisessa valossa, tai toisaalta artikkeleja, joiden yleissävy oli neutraali, mutta Finnfactsin teemoja ei ollut löydettävissä. Negatiiviset artikkelit olivat sävyltään Finnfactsin teemoille kielteisiä. Sävyltään erittäin negatiivisia artikkeleita aineistosta ei löytynyt. 12

15 4.3 Lähestymistavat Artikkelien lähestymistavan arvioinnilla pyrittiin tutkimaan sitä, miten tekstejä tuotetaan. Barnhurst (2005) on tutkinut uutisten tuotannon mekanismeja ja hänen tutkimuksessaan painotetaan toimittajien vaikutusvaltaa tiedon portinvartijoina. Sillä, mitä toimittajat valitsevat aiheikseen ja miten he näitä aiheita lähestyvät on selkeä vaikutus suuren väestönosan maailmankuvaan. Tästä syystä tässäkin tutkimuksessa haluttiin tarkastella toimittajien lähestymistä Suomen taloutta koskeviin aiheisiin ja tutkia lähestymistavan vaikutusta artikkeleissa tunnistettuihin teemoihin. Lähestymistavat luokiteltiin ensin laajasti joko mikro tai makrotaloudellisiin. Koska Finnfactsin pyrkimys on tuoda esille suomalaisen osaamisen lisäksi myös suomalaisia yksittäisiä yrityksiä, mikrotaloudellinen luokka jaettiin vielä kahteen, jotta yksittäisiin yrityksiin keskittyvät artikkelit saataisiin tunnistettua. Tästä syntyivät lähestymistapaluokat yritystaloudellinen ja yritys /tuotekeskeinen. Sitä vastoin makrotaloudellisten artikkelien osuus uskottiin olevan pienempi, jonka vuoksi kansantaloudelliset, talouspoliittiset ja yhteiskunnalliset lähestymistapaluokat liitettiin yhteen muodostaen näin yhden suuremman luokan. Tämän lisäksi lisättiin luokka talousreportaasi, joka yhdistelee sekä mikro että makrotaloudellisia lähestymistapoja ja tarkastelee Suomea ja Suomen taloutta monipuolisesti. Luokittelu oli karkea, mutta se tarjosi kuitenkin lisäulottuvuuden, jolla voitiin tarkastella artikkeleita. Artikkeleissa painotettiin erilaisia näkökulmia Suomesta ja Suomen elinkeinoelämästä kirjoitettaessa, ja artikkelit luokiteltiin seuraavalla tavalla viiteen eri lähestymistapaluokkaan: Kansantaloudellinen/talouspoliittinen/yhteiskunnallinen artikkeli kertoo pääasiassa yritysten toimintaympäristöstä, teollisuudenalasta, pääomamarkkinoista, pörssistä, suhdannevaihteluista tai EU lainsäädännöstä kansantalouden näkökulmaa korostaen Yritystaloudellinen artikkeli kertoo yritysten toimintatavoista, mahdollisuuksista sekä kilpailuympäristöstä yritystalouden näkökulmasta Yritys /tuotekeskeinen artikkeli kertoo pääasiassa yksittäisestä suomalaisesta yrityksestä, innovaatiosta, ratkaisusta, tuotteesta tai brändistä Talousreportaasi kertoo Suomen talouteen liittyvästä aiheesta yksityiskohtaisesti, yhdistellen mikro ja makrotaloudellista näkökulmaa Muu luokkaan lukeutuivat useimmiten matkailun näkökulmasta kirjoitetut artikkelit 13

16 4.4 Yritys ja yhteisömaininnat Kaikki artikkeleissa mainitut yritykset ja yhteisöt laskettiin ja taulukoitiin. Eniten mainintoja saaneista viidestä yrityksestä tutkittiin lisäksi maininnan laatu, eli oliko yritys/yhteisö artikkelissa pääosassa vai mainittiinko se vain ohimennen. 4.5 Kuvitus Artikkeleissa esiintyvät kuvat luokiteltiin karkeasti kahteen luokkaan. Toinen luokka käsitti artikkelit, joiden kuvitus liittyi selkeästi artikkelin teemoihin, toinen taas käsitti artikkelit, joiden kuvitus kuvasi jotain muuta kuin artikkelin teemoja. Tämän lisäksi eriteltiin vielä artikkelit, joissa kuvia ei esiintynyt ollenkaan. 4.6 Tutkimuksen luotettavuus Reliabiliteetti ja validiteetti ovat yleisesti tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeitä mittareita. Ne mittaavat sitä, miten luotettavaa, puolueetonta ja toistettavaa tietoa tutkimus tuottaa. Reliabiliteetti ja validiteetti ovat kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa hankalampia käsitteitä, sillä numeerista keinoa todistaa tulosten pitävyyttä ei ole olemassa. Tästä johtuen usein käytetään esimerkiksi useampaa havainnoijaa tutkimusta tehdessä sekä mahdollisimman laajaa ja monipuolista aineistoa (Golafshani, 2003). Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä tutkijaa, mutta aineistoa pyrittiin sitä vastoin käyttämään mahdollisimman laajasti ja kaikki mahdollinen materiaali käytettiin tutkimuksen teossa. Laadullisessa tutkimuksessa on erityisen tärkeää pitää mielessä tutkijan vaikutus tuloksiin. Luotuaan mahdollisimman tarkat ja pitävät mittaristot, tutkija arvioi kohdettaan mahdollisimman puolueettomasti ja johtaa tuloksista johtopäätökset. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan jälki jää kuitenkin väistämättä tuloksiin, erityisesti jos tutkijoita on vain yksi, jolloin tulosten vertailu ristiin ei ole mahdollista, kuten tässä tutkimuksessa. Tästä johtuen reliabiliteetin ja validiteetin arviointi jää pitkälti menetelmän ja parametrien arvioinniksi. Aineistoa analysoitaessa käsitteistöä muokattiin, jotta se vastaisi paremmin Finnfactsin kannalta tärkeitä teemoja ja niiden ilmenemistä. Tässä vaiheessa käsitteistöön lisättiin seuraavat termit: 1. Environmental Know How luokkaan termit renewable energy, Smart Grid ja green tech 2. Chemical Industry & Know How luokkaan termi chemicals management and regulation 3. Mobile Industry luokkaan termi mobile gaming 14

17 5 Tulokset Finnfactsin esiin nostamia teemoja pystyttiin tunnistamaan noin 82 prosentissa artikkeleista. Useimmissa artikkeleissa oli tunnistettavissa yksi tai kaksi teemaa, mutta erityisesti laajoissa talousreportaaseissa oli tunnistettavissa useampiakin teemoja. Tyypillisesti näiden artikkeleiden kirjoittajat tulivat Finnfactsin pääkohdemaista (Kiinasta, Intiasta tai Venäjältä). Tämä antaisi ymmärtää, että Finnfacts on onnistunut erityisesti painopistealueillaan tuomaan esille suomalaista osaamista ja suomalaisia yrityksiä monipuolisesti. Vaikka vertailuaineistoa ei ole saatavilla, voidaan tuloksia tarkastella maiden ja/tai alueiden välisten erojen kautta. Tässä vertailussa on kuitenkin otettava huomioon, että maakohtaisten artikkelimäärien välillä oli suuria eroja, mistä johtuen ne eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Teemojen esiintymistä havainnollistetaan myös artikkeleista otettujen esimerkkilausumien kautta. Muutamissa tapauksissa teemat saattoivat ilmetä myös läpi artikkelin kantavana ajatuksena tai ideana. Jos kantavana ajatuksena oli yksittäinen yritys, teema saattoi jäädä tunnistamatta, mutta artikkeli oli kuitenkin Finnfactsin toimintaperiaatteiden kannalta onnistunut. Tällöin artikkeli luokiteltiin useimmiten sävyltään erittäin positiiviseksi (ks. Yleissävy ja otsikointi). Artikkeleissa esiintyi kerrallaan vain muutamia teemoja johtuen siitä, että mediavierailut oli useimmiten selkeästi rakennettu yksittäisen teeman ympärille. Useamman kuin yhden teeman esiintyessä artikkelit olivat usein hieman laajempia reportaaseja tai vaihtoehtoisesti niissä esiintyvät teemat liittyivät läheisesti toisiinsa. Teemoja tunnistettaessa tuli myös esille maakohtaisia eroja, jotka selittyvät todennäköisimmin sillä, että vierailut olivat usein maakohtaisia, eli toimittajat olivat kaikki kotoisin samasta maasta. Näin oli erityisesti pääkohdemaiden kohdalla. 15

18 Taulukko 2. Finnfactsin teemojen esiintyminen artikkeleissa. Eri teemojen määrän esiintymistä kuvaavasta Taulukko 2:sta näkyy, että useimmissa artikkeleissa esiintyi yksi tai kaksi teemaa. Suurin määrä yhdestä artikkelista löydettyjä teemoja oli neljä, ja tällaisia artikkeleita oli vain kaksi. Huomattava määrä, lähes 20 prosenttia artikkeleista, ei välittänyt teemoja lainkaan. Artikkelit, joissa ei ollut tunnistettavissa teemoja lainkaan, olivat useimmiten Yhdysvalloista, Saksasta tai Iso Britanniasta. Tämä saattaa kertoa kriittisyydestä maksettuja mediavierailuja kohtaan, mikä on ehkä hieman tavallisempaa länsimaissa kuin Aasiassa. Näistä artikkeleista kuitenkin suuri osa keskittyi johonkin suomalaiseen tuotteeseen tai yritykseen, mikä teki niistä kuitenkin Finnfactsin toiminnan kannalta positiivisia. Aasian pääkohdemaissa suhtautuminen mediavierailuja kohtaan on aineiston perusteella positiivista. 16

19 Taulukko 3. Teemojen esiintymiskerrat eriteltynä. Taulukosta 3 käy ilmi eri teemojen esiintymiskerrat teemakohtaisesti. Suosituin teema oli teema 1 (ympäristöosaaminen), johtuen sekä siitä, että se oli Finnfactsin vuoden 2010 suurin yksittäinen toiminnan painopiste, mutta myös siitä syystä, että sen määritelmä oli tässä tutkimuksessa laajin. Teema 4 (hyvinvointi) puolestaan esiintyi harvimmin artikkeleissa; se voitiin löytää ainoastaan kolmesta artikkelista. Muita hyvin esille tulleita teemoja olivat teemat 2 (kemianteollisuus ja kemian alan osaaminen) ja 3 (teknologinen ja tieteellinen tutkimus). Teema 2:sta esiintyi 17 prosentissa ja teema 3:sta 24 prosentissa artikkeleita. 17

20 5.1 Teemat yksitellen Teema 1: Ympäristöosaaminen (Environmental Know How) Ympäristöosaamisen teema oli selkeimmin näkyvissä artikkeleissa kertoen yhtäältä Finnfactsin työn onnistumisesta ja toisaalta laajasti määritellystä luokasta. Laaja määrittely johtui siitä, että Finnfactsin vuoden 2010 toimintasuunnitelman mukaan mediavierailutoiminnan pääteemana on Suomi kestävien ratkaisujen ja ympäristöosaamisen huippumaana. Tämä näkyi selvästi järjestettyjen vierailujen painopisteissä ja sitä kautta myös niistä syntyneissä artikkeleissa, joista lähes 50 prosentissa esiintyi kyseinen teema. Teeman suosituimpia sanoja ja sanayhdistelmiä olivat uusiutuva energia, energiatehokkuus ja kestävä kehitys. Teeman määrittelyssä luoduista sanoista ja sanayhdistelmistä (ks. s. 10) ainoastaan yhtä (ympäristöinnovaatiot) ei löytynyt kirjaimellisessa muodossaan. Artikkeleista myös nousi esille kolme uutta sanayhdistelmää, joiden suosiota ei arvattu tutkimusta aloittaessa: uusiutuva energia, Smart Grid osaaminen sekä vihreä teknologia. Suomalainen ympäristöosaaminen sai artikkeleissa osakseen varauksetonta ihailua, ja niissä painotettiin usein myös ympäristölainsäädännön edelläkävijyyttä. Uusiutuvan energian ratkaisut olivat artikkeleissa selkeästi esillä, mikä kertoo ulkomaiden vahvasta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Toisaalta esiintyi myös lievää epäröintiä ja skeptisyyttä ympäristöosaamisen kaupallistamista kohtaan. Esimerkkejä teeman 1 esiintymisestä aineistossa: Talojen energiatehokkuuden lisääminen on ollut suurin trendi rakennusalalla Suomessa viime vuosien aikana. DP Mokeicheva, Suomea voidaan oikeutetusti kutsua kierrättäväksi yhteiskunnaksi, sillä täällä pyritään kierrättämään yksinkertaisesti kaikki ja koko ajan. Lichny Budget, Suomalaiset ovat johtava eurooppalainen uusiutuvien eläin ja kasvirasvaperäisten polttoaineiden tuottaja. Inforadio Berlin, Suomessa painotetaan ympäristöteknologian ja osaamisen kansainvälistymistä ja verkottumista... 18

21 UNI uutistoimisto, Suomella on loistavaa vihreää teknologiaa. Greentech Media, Ja yhtä tärkeää, se [Tampereen kaupunginvaltuusto] priorisoi energiatehokkuustoimenpiteitä käynnissä olevissa ja tulevissa projekteissa. The Daily Engineer, Raitiovaunut ovat osa Helsingin kaunista katukuvaa. Ne ovat myös ympäristöystävällisiä. Yangtse Evening, Mitä tulee sähköautoihin, Suomella on yksi selkeä etu verrattuna muuhun Eurooppaan: latausasemat! Greenfudge, Aurinkovoimalla toimiva, halpa, ekologinen ja taskumallinen kännykkälaturi, jonka avulla voi unohtaa sähköverkon. Il Sole 24 Ore, Lahjakkaana käyttämään hyväksi luonnon elementtejä, Suomi tarjoaa mahdollisuuksia vihreässä tietotekniikassa sekä Smart Grid:ssä. Greenprophet, Jopa ranskalainen EDF, joka omistaa maailman suurimman ydinvoimalapuiston, ei pysty toimittamaan sähköä ympäristöystävällisemmin [kuin Fortum]. Energy & Management, Valtio tukee eniten T&K työtä maailmassa, ja suomalaiset ovat loistavia Smart Grid teknologian innovaatioissa. Clean Technica, Teema 2: Kemianteollisuus ja alan osaaminen (Chemical Industry & Know How) Kemianteollisuuden ja alan osaamisen teema tuli esille selkeästi noin 20 prosentissa artikkeleita, sijoittuen näin kärkikolmikkoon esiintyneissä teemoissa. Selkeimmin teema tuli esille brittiläisten toimittajien teksteissä, mikä selittyy sillä, että Helsinki Chemicals Forumin aikaan Suomessa oli vierailulla runsaasti juuri brittitoimittajia. 19

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2013 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tunnetta pelissä Mitä väliä minun teoillani enää on? Näitä

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

Kaveriporukasta liiketoiminnaksi

Kaveriporukasta liiketoiminnaksi Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 213 Kirsi Koistinen Kaveriporukasta liiketoiminnaksi Tuotannon häiriöt ja organisaation oppiminen nopeasti muuttuvassa yrityksessä Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 231 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Jyri Rasinmäki Elina Koivisto Joulukuu, 2011 Kirjoittajasta Jyri Rasinmäki on mediakulttuurin ja viestinnän

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)?

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)? Jouluinen kilpailu Etsi lehdestä kaikki tähdet! (tätä sivua ei lasketa) Oikein löytäneiden kesken arvotaan 1kpl Timo Lehtimäen kirjaa Ohjelmistoprojektit käytännössä: ohjeita ohjelmistoprojektien johtamiseen

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Lupauksena hyvä maine

Lupauksena hyvä maine Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus 2009 - Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot