SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus"

Transkriptio

1 SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus

2 Kannen suunnittelu: Vanto Design Oy Copyright: Finnfacts ISBN Redfina Oy Espoo 2011

3 Suomalaisen osaamisen kuva ulkomaisessa lehdistössä Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Meeri Moilanen, tutkija International Business Communication Syyskuu 2011

4 Esipuhe Suomi brändi kaipaa viestintää Finnfacts tekee suomalaista osaamista tunnetuksi maailmalla kansainvälisen median kautta. Kutsumme vuosittain lähes 200 ulkomaista journalistia ja bloggaajaa tutustumaan suomalaisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan, ja tarjoilemme heille juttujen juuria eri näkökulmista. Vierailutoiminnan tuloksena syntyy joka vuosi lähes parisataa lehtijuttua, artikkelia, tvohjelmaa, blogikirjoitusta, nettivideota tai radiojuttua, jotka tavalla tai toisella kertovat suomalaisesta osaamisesta. Aika ajoin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan lähietäisyydeltä sitä, minkälainen kuva Suomesta ja osaamisestamme välittyy ulkomaisille päättäjille näiden media ammattilaisten tuotosten kautta. Edellisen kerran asiaa tutkittiin laadullisen tutkimuksen ja sisällönanalyysin keinoin vuosituhannen vaihteessa, reilu kymmenen vuotta sitten. Silloin toiminnan keskiössä olivat läntisen Euroopan vientimarkkinat Saksa, Iso Britannia ja Ranska, ja teemoista pääsivät parhaiten esille televiestintä, T&K toiminta, Suomen talouden nopea kasvu sekä ensimmäinen EU puheenjohtajuus. Maailma on kymmenessä vuodessa muuttunut, niin kuin myös Finnfactsin toiminta. Painopistemainamme ovat tänään Venäjä, Kiina ja Intia, ja mediajulkisuudessa maatamme profiloivat teemat ovat niinikään vaihtuneet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa uudempi pysäytyskuva tai läpileikkaus siitä, minkälaisia viestejä tuottamamme julkisuus Suomesta nyt välittää. Tutkimuksen tulokset vahvistavat ainakin sen, että Suomessa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, jotka herättävät kiinnostusta myös toisella puolen maailmaa ja joista kannattaa viestiä. Kertomalla aktiivisesti osaamisestamme ja innovaatioistamme maailmalle, luomme osaamisellemme kysyntää ja yrityksille kasvua ja menestystä. Se on parasta Suomi brändin rakentamista. Markus Kokko Johtaja Finnfacts 2

5 Sisällys ESIPUHE...2 TIIVISTELMÄ JOHDANTO TUTKIMUSKYSYMYKSET TUTKIMUSAINEISTO TUTKIMUKSEN RAKENNE JA METODOLOGIA Finnfactsin teemojen tunnistaminen Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat Yritys ja yhteisömaininnat Kuvitus Tutkimuksen luotettavuus TULOKSET Teemat yksitellen Teema 1: Ympäristöosaaminen (Environmental Know How)...18 Teema 2: Kemianteollisuus ja alan osaaminen (Chemical Industry & Know How)...19 Teema 3: Teknologinen ja tieteellinen tutkimus (Technological & Scientific Research)...21 Teema 4: Hyvinvointi (Wellbeing)...22 Teema 5: Mobiiliteollisuus (Mobile Industry)...22 Teema 6: Koulutus (Education)...23 Teema 7: Turismi ja design (Tourism & Design)...24 Artikkelit, joissa Finnfactsin teemoja ei tunnistettu Yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat Yritys ja yhteisömaininnat Kuvitus YHTEENVETO...34 LÄHTEET...36 LIITTEET

6 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Finnfactsin vuonna 2010 järjestämien mediavierailujen tuottamaa julkisuutta laadullisen tutkimuksen kautta. Tutkimus perustui 149 artikkelin analyysiin, jonka avulla haluttiin tarkastella lähemmin julkaistujen artikkelien sisältöä ja sitä, miten Finnfactsin toiminta heijastuu niissä. Artikkelit on julkaistu yhteensä 15 eri maassa, kaikki vuoden 2010 aikana. Raportissa tutkittiin artikkeleita niissä esiintyvien teemojen, yleissävyjen, lähestymistapojen, yritys ja yhteisömainintojen sekä kuvituksen kautta. Näiden käsitteiden kautta pyrittiin luomaan kokonaiskuvaa aineistosta ja etsimään mahdollisia trendejä. Esille nousikin selkeästi tiettyjen teemojen suosio usein toistuvia teemoja olivat esim. ympäristöosaaminen, tieteellinen ja teknologinen tutkimus sekä kemian alan osaaminen. Erityisesti ympäristöosaamisen vahva suosio oli positiivista, sillä se kuului myös Finnfactsin sisäisesti määrittelemiin vuoden 2010 pääteemoihin. Toimittajat kirjoittivat valitsemistaan teemoista useimmiten positiivisesti tai erittäin positiivisesti. Yritys ja yhteisömainintoja tutkittaessa kävi esille yhteisöjen suuri suosio artikkeleissa. Viidestä eniten mainitusta yrityksestä ja yhteisöstä neljä oli muita kuin yrityksiä. Yhteisöjen suosiota heijasteli myös lähestymistapojen analysoiminen: lähestymistavaltaan kansataloudellisia, talouspoliittisia tai yhteiskunnallisia artikkeleita oli yli puolet kaikista artikkeleista. Laajemmin tarkasteltuna tämä heijasteli kiinnostusta suomalaiseen yhteiskuntaan yksittäisten yritysten ohella. Tutkimuksessa tarkasteltiin artikkeleita myös suhteessa Maabrändiraporttiin, joka julkaistiin vuoden 2010 lopulla. Yhteisöjen suosio sekä kansantaloudellisen, yhteiskunnallisen ja talouspoliittisen lähestymisen yleisyys olivat maabrändityön kannalta kannustavia tuloksia, sillä laajempi kiinnostus suomalaiseen yhteiskuntaan edistää myös Suomi brändin kehittämistyötä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös Finnfactsin fokusmaiden (Kiina, Intia, Venäjä) ja länsimaiden välisiä mahdollisia eroja ja erityispiirteitä. Eroja oli huomattavissa erityisesti kaukaisempien kohteiden (Kiina ja Intia) kohdalla; Venäjä on kulttuurisesti ja maantieteellisesti lähempänä Suomea ja muita länsimaita, jonka vuoksi erot eivät olleet kovin suuria. Kaukokohteissa oli tavallista kiinnostus Suomen luontoa ja eksotiikkaa kohtaan, mitä ei ymmärrettävistä syistä länsimaisten toimittajien teksteissä näkynyt. Tulokset osoittavat, että Finnfactsin toiminta vuonna 2010 on ollut onnistunutta. Suomalainen osaaminen nähdään ulkomailla Suomelle edullisessa valossa, edelläkävijyyttä ja vahvaa asiantuntijuutta korostavana. Finnfactsin rooli suomalaisen osaamisen esilletuonnissa korostui siinä, että toimittajien artikkelit keskittyivät useimmiten mediavierailujen teemoihin ja yrityksiin, eivätkä muut aiheet saaneet paljoa näkyvyyttä. Jatkossa onkin tärkeää tämän vuoksi jatkaa teemojen hiomista ja kohdentamista maakohtaisesti, jotta Suomi kuva pysyisi todenmukaisena ja toimittajille kiinnostavana. 4

7 1 Johdanto Finnfacts on viestintäalalla toimiva rekisteröity yhdistys, joka työskentelee suomalaisen elinkeinoelämän tunnettuuden edistämiseksi pääasiassa järjestämällä mediavierailuja ulkomaisille toimittajille. Vuonna 2010 järjestettiin 18 mediavierailua ja 4 yksittäisille toimittajille järjestettyä matkaa, joihin oli yhteensä kutsuttu 158 ulkomaista toimittajaa. Tämän lisäksi Finnfacts osallistui yhteistyökumppanina myös ulkoministeriön järjestämään Foreign Correspondents Programme koulutusohjelmaan, jonka puitteissa 21 nuorta toimittajaa tutustui kuukauden ajan Suomeen ja suomalaiseen elinkeinoelämään. Tällä hetkellä Finnfactsin pääkohdemaat ovat Kiina, Intia ja Venäjä. Näitä maita seurataan erityisellä kiinnostuksella. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa seurataan erityisen tarkasti näiden maiden tuloksia. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus perehtyä Finnfactsin vuoden 2010 teemojen esiintymiseen 149 artikkelissa, jotka ovat kirjoittaneet Finnfactsin Suomeen kutsumat toimittajat ja jotka on julkaistu 15 eri maassa. Vuonna 2010 Finnfactsin järjestämissä mediavierailuissa pääviesti oli Suomi kestävien ratkaisujen ja ympäristöosaamisen huippumaana, jonka ympärille yksittäisten vierailujen teemat pääosin rakentuivat. Tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti näiden teemojen välittymiseen ulkomaisten journalistien tuottamissa jutuissa. Tämän tutkimuksen kautta pyritään selvittämään, minkälainen kuva suomalaisella osaamisella on ulkomailla ja miten se välittyy valittujen artikkelien kautta. Sen lisäksi tutkitaan, mitkä teemat ja yksittäiset yritykset nousevat selkeimmin esille artikkeleissa. Lopuksi tarkastellaan vielä löytyykö selkeitä eroja siinä, mitkä teemat tai yritykset nousevat esille pääkohdemaissa (Venäjä, Kiina ja Intia) ja mitkä taas muissa maissa. Vuonna 2010 julkaistiin Suomen maabrändiraportti, jonka toimeenpanossa myös Finnfacts on mukana. Maabrändiraportissa pohdittiin Suomen vahvuuksia ja tapoja, joilla me voimme erottautua eduksemme. Kolmeksi pääteemaksi nousivat koulutus, luonto ja yhteiskunnan toimivuus. Näiden kolmen teeman esiintymistä artikkeleissa tutkitaan myös osana tutkimusta; kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että raportti julkaistiin vasta vuoden 2010 lopulla marraskuussa, ja tämän vuoksi sen Finnfactsin toimintaa ohjaava vaikutus jää todennäköisesti suhteellisen pieneksi tutkitussa aineistossa. 5

8 2 Tutkimuskysymykset Tutkimuskysymyksiksi on määritelty seuraavat neljä kysymystä: 1. Minkälainen kuva suomalaisesta osaamisesta välittyy aineiston perusteella? 2. Mitkä teemat ja yritykset nousevat selkeimmin esille aineistosta? 3. Onko selkeitä eroja teemojen ja yritysten esilletuonnissa länsimaiden sekä Kiinan, Intian ja Venäjän välillä? 4. Löytyykö aineistosta tiettyjä viestejä, jotka nousevat toistuvasti esiin Suomea kuvattaessa liittyen Suomen maabrändiin? Näiden kysymysten lisäksi on tarkoitus tarkastella myös artikkelien yleissävyä, otsikointia ja kuvitusta, lähestymistapoja sekä tekstilajeja. 6

9 3 Tutkimusaineisto Tutkimuksessa käytiin läpi yhteensä 149 artikkelia seuraavista maista: Britannia: 31 Saksa: 21 Venäjä: 20 Kiina: 19 Yhdysvallat: 19 Italia: 15 Intia: 12 Sveitsi: 3 Turkki: 3 Espanja: 2 Lähi itä: 2 Belgia: 1 Irlanti: 1 Kanada: 1 Korea: 1 Eri medioita oli yhteensä 76, eniten Britanniasta, Saksasta, Venäjältä, Kiinasta ja Yhdysvalloista. Artikkelit on luokiteltu Majapuron (2006) luettelemien juttutyyppien mukaisesti: uutinen, taustajuttu, feature juttu, haastattelu, reportaasi, kainalojuttu, kolumni ja pääkirjoitus. Tutkimuksen kuluessa tähän luokitteluun lisättiin uusi luokka, blogi, joka on viime aikoina kasvattanut suosiotaan journalismin muotona. Näihin luokkiin lisättiin tarpeen vaatiessa myös etuliite blogi, video tai radio, kuvailemaan artikkelin kirjoittajan edustamaa mediaa lähemmin. Luokat löytyvät kokonaisuudessaan selityksineen liitteestä 1. Tämän lisäksi tehtiin luokittelu perinteisen (paperi)median ja verkkojulkaisujen välillä. Aineistoon kuuluneista 76:stä mediasta noin puolet (35) oli paperijulkaisuja, 36 verkkojulkaisuja ja muita julkaisuja (radio, tv, uutistoimisto) 5. Jos julkaisulla oli sekä paperi että verkkoversio, luokittelu tehtiin sillä perusteella, missä Suomeen liittyvä artikkeli oli julkaistu. Tarkempi luettelo medioista on esitetty taulukossa 1. Tutkimuksessa ei tarkasteltu juttujen pituuksia, sillä tähän olisi vaadittu tarkempaa määrällistä mittaristoa, joka jäi tämän laadullisen tutkimuksen ulkopuolelle. Syynä tähän oli myös artikkelien julkaisumaiden ja määrän hajonta. Tämä hajonta oli helpompi ottaa huomioon laadullisessa tutkimuksessa kuin määrällisessä tutkimuksessa olisi ollut. 7

10 Taulukko 1. Tutkimusaineiston muodostaneet mediat. 8

11 4 Tutkimuksen rakenne ja metodologia Teemojen analysointiin käytettiin sisällönanalyysiä, jossa sisältöluokkien määritelmät perustuivat kvalitatiivisiin kriteereihin. Artikkelien lähestymistapoja tutkittaessa noudatettiin diskurssianalyysin periaatteita. Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla pyritään tekemään päätelmiä verbaalisesta tai visuaalisesta datasta analysoimalla sitä systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomio & Sarajärvi, 2004) (Kyngäs & Vanhanen, 1999). Sisältöluokkien määritelmät muokkautuivat hieman tutkimuksen edetessä, kuten laadullisessa tutkimuksessa tavallista on. Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä sopii hyvin strukturoimattoman aineiston analysointiin, mistä myös tässä tapauksessa on kyse. Sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti tutkimuksessa yritettiin muodostaa artikkelikokonaisuudesta selkeä ja tiivis kuvaus, josta tulee esille tekstien merkitys. Sisältöanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Tämän tutkimuksen kannalta sopivin vaihtoehto oli teoriaohjaava lähestyminen, jolloin käsitteistö luotiin ennen havainnointia perustuen Finnfactsin viestintäohjelmaan vuodelle Viestintäohjelmasta poimittiin avainsanoja, jotka kategorisoitiin, ja näin muodostettiin tutkimuksessa käytetty käsitteistö. Käsitteistön luomisesta kerrotaan lisää seuraavassa osassa. Analysointia varten aineistoon on valittu kaikki vuoden 2010 Finnfactsin kääntämät, toimittajien tuottamat artikkelit. Mukana olevat maat ja alueet ovat Belgia, Espanja, Intia, Irlanti, Italia, Kanada, Kiina, Lähi itä, Saksa, Sveitsi, Turkki, Iso Britannia, Yhdysvallat ja Venäjä. Käännöskustannussyistä poisjäävät kielet edustavat noin 15 % aineistosta, ja näin ollen määrällisesti otoksen voidaan katsoa olevaan tarpeeksi edustava, jotta johtopäätökset voidaan ulottaa koko aineistoon. Tutkimus jaettiin neljään osaan tutkittavien asioiden mukaan: Finnfactsin teemojen esiintyminen artikkeleissa Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Lähestymistavat artikkeleissa Yritys ja yhteisömaininnat 9

12 4.1 Finnfactsin teemojen tunnistaminen Finnfactsin mediavierailujen teemojen pohjalta tehdyn kategorisoinnin avulla tehtävä sisällönanalyysi on tutkimuksen keskeisin osa. Kategorisointi perustuu käsitteistöön, joka luotiin tutkimusta varten vuoden 2010 viestintäohjelman vierailujen teemojen pohjalta. Viestintäohjelmaan listatuista vierailuohjelmista poimittiin avainsanat, jotka parhaiten kuvasivat vierailua ja sen pääteemoja. Avainsanat ja sanayhdistelmät ryhmiteltiin teemoittain muodostamaan seitsemän ryhmää, joista muodostui tutkimuksen käsitteistö. Näitä sanayhdistelmien ilmenemiä etsittiin tekstistä ja kartoitettiin näin teemojen esiintymistä artikkeleissa. Sanat ja sanayhdistelmät oli neutralisoitu tutkimusta varten, jotta esiintymistavan variaatiot voitaisiin kaikki ottaa huomioon. Sanat ja sanayhdistelmät esiintyivät niin teksteissä kuin otsikoissakin, ja jokainen esiintymä koodattiin vain kerran artikkelia kohden. Alla listattujen vierailujen pääteemat jaettiin luokkiin 1 7, joista muodostui tutkimuksen käsitteistö (ks. s. 10). Suluissa oleva numero kertoo vierailun teemojen pääasiallisen käsitteistöluokan. Numeron puuttuessa vierailusta ei tullut suoraan teemoja käsitteistöön. Käsitteistöä muokattiin hieman tutkimuksen kuluessa, lisäten muutamia avainsanoja, joiden katsottiin olevan tärkeitä Finnfactsin viestien kannalta ja jotka esiintyivät selkeästi artikkeleissa, mutta olivat jääneet alkuperäisestä käsitteistöstä pois. Vuonna 2010 järjestetyt mediavierailut Wellbeing & Life Sciences (4) Tourism, design & Chinese New Year in Finland (7) Future School & Life long Learning (6) Environmental Protection (1) Clean Technologies in Finland (1) Helsinki Chemicals Forum (2) The Millennium Technology Prize 2010 & Millennium Technology Week (3) Capital Region as a Tourist Destination (7) Finnish Cleantech: Focus on Energy Efficiency and Renewable Energy (1) Waste Management (1) Cleantech Smart Days: Focus on Water and Energy Efficiency (1) MobileMonday 10 year anniversary summit and Peer Awards & Fin/Est Mobile Innovation (5) Green Building (1) Chinese Financial Press Delegation Finnish Financial Market Finnish Mobile Industry (5) Green Building & Energy Efficient Building Technologies (1) 10

13 Alle on listattu Finnfactsin vuoden 2010 mediavierailujen avainsanat ja niistä johdetut yleiset teemaluokat (1 7). 1. Environmental Know How environmental technology environmental innovation environmentally advanced/friendly sustainable development clean water waste management green building energy efficiency 2. Chemical Industry & Know How competitive chemical policy green chemistry Helsinki Chemicals Forum 3. Technological & Scientific Research high tech country life enhancing technological innovation Millennium Technology Prize research & development 4. Wellbeing health care biotechnology 5. Mobile Industry mobile community research and development ICT know how game innovation game development 6. Education education wellbeing in schools learning environment 7. Tourism & Design design tourism nature 11

14 4.2 Artikkelien yleissävyt ja otsikointi Artikkelin ja otsikoiden yleissävyn arvioinnissa ajatuksena oli tarkastella miten toimittaja ylipäänsä suhtautui Suomeen ja suomalaiseen osaamiseen. Oletuksena oli, että toimittajan välittämä yleissävy vaikuttaa lukijaan, vaikka hän vain selaisi lehden tai nettisivun läpi. Tällöin erityisesti otsikon sävyllä on suuri merkitys, mikä korostuu, jos otsikossa on negatiivinen sävy. Sävyjen arvioinnissa otettiin myös huomioon artikkelin lähestymistapa. Jos artikkeli oli johonkin tiettyyn yritykseen tai tuotteeseen keskittynyt (eli luokiteltu ryhmään yritys /tuotekeskeinen), se sai useimmiten positiivisen tai erittäin positiivisen yleissävyluokituksen. Taka ajatuksena tässä oli se, että neutraalistikin kirjoitettu artikkeli, jossa kuitenkin mainitaan ainoastaan suomalainen yritys tai tuote, on Finnfactsin toiminta ajatuksen kannalta erittäin positiivista. Artikkeleiden ja otsikoiden sävyjen arvioimiseksi käytettiin asteikkoa erittäin positiivinen, positiivinen, neutraali, ambivalentti, negatiivinen ja erittäin negatiivinen. Sävyjä arvioitiin suhteessa Finnfactsin teemoihin. Yksittäisiin sanavalintoihin ei kiinnitetty kovin paljon huomiota, vaan pyrittiin keskittymään yleisvaikutelmaan ja kokonaisuuteen. Erittäin positiiviseksi määriteltiin artikkeli, jossa kirjoittajalla oli selkeästi erinomainen asiantuntemus aiheesta ja hän kehui Suomea tai suomalaisia yrityksiä varauksetta. Positiiviseksi luokiteltiin artikkeli, jossa artikkeli toi selkeästi Finnfactsin teemoja esille, ja kirjoittajalla oli edelleen hyvä asiantuntemus aiheestaan. Neutraaliksi taas luokiteltiin artikkeli, jossa Finnfactsin teemat olivat heikosti näkyvissä, mutta teksti oli hyvin kirjoitettua asiatekstiä, jonka sävy ei ollut negatiivinen. Ambivalentiksi luokitellut artikkelit olivat joko artikkeleja, joissa näkyi Finnfactsin teemoja hieman negatiivisessa valossa, tai toisaalta artikkeleja, joiden yleissävy oli neutraali, mutta Finnfactsin teemoja ei ollut löydettävissä. Negatiiviset artikkelit olivat sävyltään Finnfactsin teemoille kielteisiä. Sävyltään erittäin negatiivisia artikkeleita aineistosta ei löytynyt. 12

15 4.3 Lähestymistavat Artikkelien lähestymistavan arvioinnilla pyrittiin tutkimaan sitä, miten tekstejä tuotetaan. Barnhurst (2005) on tutkinut uutisten tuotannon mekanismeja ja hänen tutkimuksessaan painotetaan toimittajien vaikutusvaltaa tiedon portinvartijoina. Sillä, mitä toimittajat valitsevat aiheikseen ja miten he näitä aiheita lähestyvät on selkeä vaikutus suuren väestönosan maailmankuvaan. Tästä syystä tässäkin tutkimuksessa haluttiin tarkastella toimittajien lähestymistä Suomen taloutta koskeviin aiheisiin ja tutkia lähestymistavan vaikutusta artikkeleissa tunnistettuihin teemoihin. Lähestymistavat luokiteltiin ensin laajasti joko mikro tai makrotaloudellisiin. Koska Finnfactsin pyrkimys on tuoda esille suomalaisen osaamisen lisäksi myös suomalaisia yksittäisiä yrityksiä, mikrotaloudellinen luokka jaettiin vielä kahteen, jotta yksittäisiin yrityksiin keskittyvät artikkelit saataisiin tunnistettua. Tästä syntyivät lähestymistapaluokat yritystaloudellinen ja yritys /tuotekeskeinen. Sitä vastoin makrotaloudellisten artikkelien osuus uskottiin olevan pienempi, jonka vuoksi kansantaloudelliset, talouspoliittiset ja yhteiskunnalliset lähestymistapaluokat liitettiin yhteen muodostaen näin yhden suuremman luokan. Tämän lisäksi lisättiin luokka talousreportaasi, joka yhdistelee sekä mikro että makrotaloudellisia lähestymistapoja ja tarkastelee Suomea ja Suomen taloutta monipuolisesti. Luokittelu oli karkea, mutta se tarjosi kuitenkin lisäulottuvuuden, jolla voitiin tarkastella artikkeleita. Artikkeleissa painotettiin erilaisia näkökulmia Suomesta ja Suomen elinkeinoelämästä kirjoitettaessa, ja artikkelit luokiteltiin seuraavalla tavalla viiteen eri lähestymistapaluokkaan: Kansantaloudellinen/talouspoliittinen/yhteiskunnallinen artikkeli kertoo pääasiassa yritysten toimintaympäristöstä, teollisuudenalasta, pääomamarkkinoista, pörssistä, suhdannevaihteluista tai EU lainsäädännöstä kansantalouden näkökulmaa korostaen Yritystaloudellinen artikkeli kertoo yritysten toimintatavoista, mahdollisuuksista sekä kilpailuympäristöstä yritystalouden näkökulmasta Yritys /tuotekeskeinen artikkeli kertoo pääasiassa yksittäisestä suomalaisesta yrityksestä, innovaatiosta, ratkaisusta, tuotteesta tai brändistä Talousreportaasi kertoo Suomen talouteen liittyvästä aiheesta yksityiskohtaisesti, yhdistellen mikro ja makrotaloudellista näkökulmaa Muu luokkaan lukeutuivat useimmiten matkailun näkökulmasta kirjoitetut artikkelit 13

16 4.4 Yritys ja yhteisömaininnat Kaikki artikkeleissa mainitut yritykset ja yhteisöt laskettiin ja taulukoitiin. Eniten mainintoja saaneista viidestä yrityksestä tutkittiin lisäksi maininnan laatu, eli oliko yritys/yhteisö artikkelissa pääosassa vai mainittiinko se vain ohimennen. 4.5 Kuvitus Artikkeleissa esiintyvät kuvat luokiteltiin karkeasti kahteen luokkaan. Toinen luokka käsitti artikkelit, joiden kuvitus liittyi selkeästi artikkelin teemoihin, toinen taas käsitti artikkelit, joiden kuvitus kuvasi jotain muuta kuin artikkelin teemoja. Tämän lisäksi eriteltiin vielä artikkelit, joissa kuvia ei esiintynyt ollenkaan. 4.6 Tutkimuksen luotettavuus Reliabiliteetti ja validiteetti ovat yleisesti tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeitä mittareita. Ne mittaavat sitä, miten luotettavaa, puolueetonta ja toistettavaa tietoa tutkimus tuottaa. Reliabiliteetti ja validiteetti ovat kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa hankalampia käsitteitä, sillä numeerista keinoa todistaa tulosten pitävyyttä ei ole olemassa. Tästä johtuen usein käytetään esimerkiksi useampaa havainnoijaa tutkimusta tehdessä sekä mahdollisimman laajaa ja monipuolista aineistoa (Golafshani, 2003). Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä tutkijaa, mutta aineistoa pyrittiin sitä vastoin käyttämään mahdollisimman laajasti ja kaikki mahdollinen materiaali käytettiin tutkimuksen teossa. Laadullisessa tutkimuksessa on erityisen tärkeää pitää mielessä tutkijan vaikutus tuloksiin. Luotuaan mahdollisimman tarkat ja pitävät mittaristot, tutkija arvioi kohdettaan mahdollisimman puolueettomasti ja johtaa tuloksista johtopäätökset. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan jälki jää kuitenkin väistämättä tuloksiin, erityisesti jos tutkijoita on vain yksi, jolloin tulosten vertailu ristiin ei ole mahdollista, kuten tässä tutkimuksessa. Tästä johtuen reliabiliteetin ja validiteetin arviointi jää pitkälti menetelmän ja parametrien arvioinniksi. Aineistoa analysoitaessa käsitteistöä muokattiin, jotta se vastaisi paremmin Finnfactsin kannalta tärkeitä teemoja ja niiden ilmenemistä. Tässä vaiheessa käsitteistöön lisättiin seuraavat termit: 1. Environmental Know How luokkaan termit renewable energy, Smart Grid ja green tech 2. Chemical Industry & Know How luokkaan termi chemicals management and regulation 3. Mobile Industry luokkaan termi mobile gaming 14

17 5 Tulokset Finnfactsin esiin nostamia teemoja pystyttiin tunnistamaan noin 82 prosentissa artikkeleista. Useimmissa artikkeleissa oli tunnistettavissa yksi tai kaksi teemaa, mutta erityisesti laajoissa talousreportaaseissa oli tunnistettavissa useampiakin teemoja. Tyypillisesti näiden artikkeleiden kirjoittajat tulivat Finnfactsin pääkohdemaista (Kiinasta, Intiasta tai Venäjältä). Tämä antaisi ymmärtää, että Finnfacts on onnistunut erityisesti painopistealueillaan tuomaan esille suomalaista osaamista ja suomalaisia yrityksiä monipuolisesti. Vaikka vertailuaineistoa ei ole saatavilla, voidaan tuloksia tarkastella maiden ja/tai alueiden välisten erojen kautta. Tässä vertailussa on kuitenkin otettava huomioon, että maakohtaisten artikkelimäärien välillä oli suuria eroja, mistä johtuen ne eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Teemojen esiintymistä havainnollistetaan myös artikkeleista otettujen esimerkkilausumien kautta. Muutamissa tapauksissa teemat saattoivat ilmetä myös läpi artikkelin kantavana ajatuksena tai ideana. Jos kantavana ajatuksena oli yksittäinen yritys, teema saattoi jäädä tunnistamatta, mutta artikkeli oli kuitenkin Finnfactsin toimintaperiaatteiden kannalta onnistunut. Tällöin artikkeli luokiteltiin useimmiten sävyltään erittäin positiiviseksi (ks. Yleissävy ja otsikointi). Artikkeleissa esiintyi kerrallaan vain muutamia teemoja johtuen siitä, että mediavierailut oli useimmiten selkeästi rakennettu yksittäisen teeman ympärille. Useamman kuin yhden teeman esiintyessä artikkelit olivat usein hieman laajempia reportaaseja tai vaihtoehtoisesti niissä esiintyvät teemat liittyivät läheisesti toisiinsa. Teemoja tunnistettaessa tuli myös esille maakohtaisia eroja, jotka selittyvät todennäköisimmin sillä, että vierailut olivat usein maakohtaisia, eli toimittajat olivat kaikki kotoisin samasta maasta. Näin oli erityisesti pääkohdemaiden kohdalla. 15

18 Taulukko 2. Finnfactsin teemojen esiintyminen artikkeleissa. Eri teemojen määrän esiintymistä kuvaavasta Taulukko 2:sta näkyy, että useimmissa artikkeleissa esiintyi yksi tai kaksi teemaa. Suurin määrä yhdestä artikkelista löydettyjä teemoja oli neljä, ja tällaisia artikkeleita oli vain kaksi. Huomattava määrä, lähes 20 prosenttia artikkeleista, ei välittänyt teemoja lainkaan. Artikkelit, joissa ei ollut tunnistettavissa teemoja lainkaan, olivat useimmiten Yhdysvalloista, Saksasta tai Iso Britanniasta. Tämä saattaa kertoa kriittisyydestä maksettuja mediavierailuja kohtaan, mikä on ehkä hieman tavallisempaa länsimaissa kuin Aasiassa. Näistä artikkeleista kuitenkin suuri osa keskittyi johonkin suomalaiseen tuotteeseen tai yritykseen, mikä teki niistä kuitenkin Finnfactsin toiminnan kannalta positiivisia. Aasian pääkohdemaissa suhtautuminen mediavierailuja kohtaan on aineiston perusteella positiivista. 16

19 Taulukko 3. Teemojen esiintymiskerrat eriteltynä. Taulukosta 3 käy ilmi eri teemojen esiintymiskerrat teemakohtaisesti. Suosituin teema oli teema 1 (ympäristöosaaminen), johtuen sekä siitä, että se oli Finnfactsin vuoden 2010 suurin yksittäinen toiminnan painopiste, mutta myös siitä syystä, että sen määritelmä oli tässä tutkimuksessa laajin. Teema 4 (hyvinvointi) puolestaan esiintyi harvimmin artikkeleissa; se voitiin löytää ainoastaan kolmesta artikkelista. Muita hyvin esille tulleita teemoja olivat teemat 2 (kemianteollisuus ja kemian alan osaaminen) ja 3 (teknologinen ja tieteellinen tutkimus). Teema 2:sta esiintyi 17 prosentissa ja teema 3:sta 24 prosentissa artikkeleita. 17

20 5.1 Teemat yksitellen Teema 1: Ympäristöosaaminen (Environmental Know How) Ympäristöosaamisen teema oli selkeimmin näkyvissä artikkeleissa kertoen yhtäältä Finnfactsin työn onnistumisesta ja toisaalta laajasti määritellystä luokasta. Laaja määrittely johtui siitä, että Finnfactsin vuoden 2010 toimintasuunnitelman mukaan mediavierailutoiminnan pääteemana on Suomi kestävien ratkaisujen ja ympäristöosaamisen huippumaana. Tämä näkyi selvästi järjestettyjen vierailujen painopisteissä ja sitä kautta myös niistä syntyneissä artikkeleissa, joista lähes 50 prosentissa esiintyi kyseinen teema. Teeman suosituimpia sanoja ja sanayhdistelmiä olivat uusiutuva energia, energiatehokkuus ja kestävä kehitys. Teeman määrittelyssä luoduista sanoista ja sanayhdistelmistä (ks. s. 10) ainoastaan yhtä (ympäristöinnovaatiot) ei löytynyt kirjaimellisessa muodossaan. Artikkeleista myös nousi esille kolme uutta sanayhdistelmää, joiden suosiota ei arvattu tutkimusta aloittaessa: uusiutuva energia, Smart Grid osaaminen sekä vihreä teknologia. Suomalainen ympäristöosaaminen sai artikkeleissa osakseen varauksetonta ihailua, ja niissä painotettiin usein myös ympäristölainsäädännön edelläkävijyyttä. Uusiutuvan energian ratkaisut olivat artikkeleissa selkeästi esillä, mikä kertoo ulkomaiden vahvasta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Toisaalta esiintyi myös lievää epäröintiä ja skeptisyyttä ympäristöosaamisen kaupallistamista kohtaan. Esimerkkejä teeman 1 esiintymisestä aineistossa: Talojen energiatehokkuuden lisääminen on ollut suurin trendi rakennusalalla Suomessa viime vuosien aikana. DP Mokeicheva, Suomea voidaan oikeutetusti kutsua kierrättäväksi yhteiskunnaksi, sillä täällä pyritään kierrättämään yksinkertaisesti kaikki ja koko ajan. Lichny Budget, Suomalaiset ovat johtava eurooppalainen uusiutuvien eläin ja kasvirasvaperäisten polttoaineiden tuottaja. Inforadio Berlin, Suomessa painotetaan ympäristöteknologian ja osaamisen kansainvälistymistä ja verkottumista... 18

21 UNI uutistoimisto, Suomella on loistavaa vihreää teknologiaa. Greentech Media, Ja yhtä tärkeää, se [Tampereen kaupunginvaltuusto] priorisoi energiatehokkuustoimenpiteitä käynnissä olevissa ja tulevissa projekteissa. The Daily Engineer, Raitiovaunut ovat osa Helsingin kaunista katukuvaa. Ne ovat myös ympäristöystävällisiä. Yangtse Evening, Mitä tulee sähköautoihin, Suomella on yksi selkeä etu verrattuna muuhun Eurooppaan: latausasemat! Greenfudge, Aurinkovoimalla toimiva, halpa, ekologinen ja taskumallinen kännykkälaturi, jonka avulla voi unohtaa sähköverkon. Il Sole 24 Ore, Lahjakkaana käyttämään hyväksi luonnon elementtejä, Suomi tarjoaa mahdollisuuksia vihreässä tietotekniikassa sekä Smart Grid:ssä. Greenprophet, Jopa ranskalainen EDF, joka omistaa maailman suurimman ydinvoimalapuiston, ei pysty toimittamaan sähköä ympäristöystävällisemmin [kuin Fortum]. Energy & Management, Valtio tukee eniten T&K työtä maailmassa, ja suomalaiset ovat loistavia Smart Grid teknologian innovaatioissa. Clean Technica, Teema 2: Kemianteollisuus ja alan osaaminen (Chemical Industry & Know How) Kemianteollisuuden ja alan osaamisen teema tuli esille selkeästi noin 20 prosentissa artikkeleita, sijoittuen näin kärkikolmikkoon esiintyneissä teemoissa. Selkeimmin teema tuli esille brittiläisten toimittajien teksteissä, mikä selittyy sillä, että Helsinki Chemicals Forumin aikaan Suomessa oli vierailulla runsaasti juuri brittitoimittajia. 19

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 Media Strategy, Lontoo Media Strategy, Lontoo 1 Viestinnän lähtökohdat Tämä toimintasuunnitelma käsittelee

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä. FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia

Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä. FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia Indikaattoritietoja halutaan paljon mutta käytetään vähemmän

Lisätiedot

thisisfinland Foreign Correspondents' Programme 2015 Osallistujat

thisisfinland Foreign Correspondents' Programme 2015 Osallistujat thisisfinland Foreign Correspondents' Programme 2015 Osallistujat 1. Mohammed Alfaraj s. 1993 Saudi-Arabia behance.net/ MohammadAlfaraj @AlfarajMohammad @MohammadAlfaraj Kuvajournalisti, dokumentaristi,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus Talousneuvosto Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Megatrendit Globalisaatio Isoin myllerrys tapahtunut myös Suomen kannalta Maailman

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta

Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta Fintrip -tulevaisuuden liikenteen tutkimus-, ennakointi- ja innovaatiotoiminta Paneelikeskustelu 7.9.2012 Mikko Niini Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi 2030 : Ennakointi 10-12/012 12/2012-3/2013 5-10

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes,

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes, 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Innovation Thursday Tekes, 29.9.2017 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Tapahtumat muuttavat maailmaa 30.9.2016 #4 Helsinki Design Week Helsinki Design Week Pohjoismaiden

Lisätiedot

Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä

Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä 13.12.2007 Seppo Ikäheimo (esittäjä) Hanna Kontu Leena Kostiander Risto Tainio Antti Uusitalo Tehtävä Miten toimitusjohtajien

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Horisontti 2020 Seinäjoki 23.4.2013 Sami Kurki Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 24.4.2013 1 Arvioinnin kulkua - Vähintään 3 asiantuntijaa

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Megatrendianalyysi Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Yleistä Megatrendianalyysi on tulevaisuudentutkimuksen menetelmä Foreseeing Extrapolation - Time series /trend-forecasting (May 1996, s.

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 1. Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Alkon myymälöiden vaikutus niiden välittömässä läheisyydessä tai vaikutuspiirissä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ongelmien varaan ei voi rakentaa, voimavarojen ja onnistumisten varaan voi Yleistä ratkaisukeskeisyydestä Lyhytterapian /psykoterapian muoto, käytetään

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hallinnalla lisäarvoa?

Ympäristöasioiden hallinnalla lisäarvoa? Ympäristöasioiden hallinnalla lisäarvoa? Prof. Olli Dahl, Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä Harjavalta, Huhtikuu 2012 School of Chemical Technology Clean Technologies group P.O. Box 16300, 00076 Aalto,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 8.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC: Programme for the International Assessment

Lisätiedot

YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA

YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA Ami Rastas FinNuclear Helsinki, 12.3.2009 FinNuclear 12.3.2009 1 Esityksessä on tarkoitus antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Paljonko ydinvoimalaitoksia on käytössä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Maksullisuuden vaikutuksia

Maksullisuuden vaikutuksia Maksullisuuden vaikutuksia Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) Professori Minna Martikainen Vararehtori (kansainvälisyys) Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja lukukausimaksut 2011-2012

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 10.1.008 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Visit Helsinki: Saara Aalto. Medianäkyvyys ajalta

Visit Helsinki: Saara Aalto. Medianäkyvyys ajalta Visit Helsinki: Saara Aalto Medianäkyvyys ajalta 1.12.-22.12.2016 Taustatiedot TAVOITTEET Kartoittaa Saara Aallon ja Helsingin näkyvyyttä kansainvälisesti niin toimituksellisessa mediassa kuin sosiaalisessa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI Pekka Stenholm TSE Entre, Turun kauppakoulu Turun yliopisto 5/9 Helsinki TAUSTAA Esityksen pohjana kansainväliseen yrittäjyysmonitoriin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot