Seitsemän tarinaa. ennovaatiosta. Rohkea uudistaa ennakoiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seitsemän tarinaa. ennovaatiosta. Rohkea uudistaa ennakoiden"

Transkriptio

1 Seitsemän tarinaa ennovaatiosta Rohkea uudistaa ennakoiden

2 Sisällys Käsitteet Kirjoittajat Lukijalle Johdanto 15 Innovaatioita ennakoiden Ennakoinnin merkitys innovaatiotoiminnassa Käsitteistä Työkaluista Hyödyntämisestä Innovaation lähteet Miksi innovaatiot epäonnistuvat? Aika ja uutuusaste Ennovaatiot Suomen terveyden hoidossa 43 Suomen terveydenhoito Miksi terveydenhoidon innovaatioita syntyy Suomessa niin vähän?.. 46 Ennakoiva innovaatio eli ennovaatio Muutosvastarinta tavallista Kaikella on aikansa Miksi ennovaatio? Skenaarioajattelu Pulssissa Ennovaatioita Pulssissa

3 Kemia kulkee arvoketjuissa 61 Osaamisella kohti globaaleja markkinoita Tutkimusintensiivisyydessä menestyksen avaimet Innovaatioprosessit ennakointia kemian arvoketjuissa Virallinen totuus eli ennakointia liittotasolla Yhteenveto Pakkausten arvoketju 95 Vaatimukset ovat monet Pakkausala tänään Mitä tulossa? Yhteenveto Jos metsään haluat mennä nyt 125 Metsän ennakoinnilla on pitkä historia Miksi paljosta ennakoinnista syntyy vähän innovaatioita? Seudullinen ennovaatio järjestelmä organisaatio näkökulmasta 141 Johdanto Seudullisen ennovaatiojärjestelmän elementtejä Salon seudun ennakoinnin toimintamalli Aluevaikuttavuus ja innovaatiot koulutuksen tehtäväkenttää Kehitysaskeleita Kuka leipoo ja kuka ahmii uuden mediakakun? 169 Mediankäytön muutos ja sosiaalisen median synty Mitä kannattaa ennakoida; teknologian kehitystä vai sen käyttöönottoa? Mistä innovaatiot tulevat mediaan? Kuluttaja? Mikä niitä innovaatioita synnyttää? Yhteenveto

4 Pieni suurten puristuksessa 195 Teleala pitkistä perinteistä nykyajan haasteisiin Tarve uusiutua innovaatioin Case Hetivalmis-palveluinnovaatio Case OSBE ja avoin palvelumalli Yhteenveto Ennovaatiota ohjaavat visiot ja esteet 247 Visio kasvusta talon sisällä Visio kasvusta markkinoilla Visio mahdollistajista Epilogi Lopputeesit ennakoivan innovaation onnistumiseksi Pieni ennovaatiokirjasto

5 Käsitteet Aika Aikaikkuna Aikajänne Aktori Avoin kehitysmalli Ballistinen ohjus BoP Bullwhip-ilmiö Ekspotentiaalinen kasvu Ennakointi Exploration Exploitation Hedonismi Implementointi Innovaatio Innovaatioprosessi Kannibalismi Ketjun sisäinen huijaus Kilpailija(-analyysi) Kilpailuetu Kilpailukyky Kompleksisuus Laajennettu tuote- ja palvelukonsepti Muutos Patenttianalyysi Perususkomus PESTE-analyysi Piilokartelli, piilomonopoli, piiloprotektionismi Menneisyys ja tulevaisuus kumpaankin suuntaan etenevänä Aika, joka uudistajalla on käytössään ennen kilpailijoiden tuloa Ajanjakso, jota tarkastellaan Toimija Käyttäjien ja muiden sidosryhmien hyödyntäminen kehitystyössä Ohjus, jonka rataa ei voi muuttaa liikkeellelähdön jälkeen Bottom of Pyramid, miljardien köyhien markkinat Puutteellisesta/väärästä informaatiosta johtuvat tuotannon mitoitusvirheet Sekä kasvun nopeus että nopeuden muutos ovat +-merkkisiä Tulevaisuuden vaihtoehtojen monialainen kartoittaminen ja ajoitus toimijan näkökulmasta Yrityksen kehittäminen uusille alueille Yrityksen kehittäminen olemassa olevilla alueilla Mielihyvätavoitteinen kulutus Käyttöönotto, soveltaminen Käyttöönotettu uutuus, kaupallisesti hyödynnetty/menestynyt Menettelytavat ohjeistava toimintamalli uutuuksien tuottamiselle ja toteuttamiselle Uutuus häiritsee yrityksen nykyistä myyntiä Bullwhip-ilmiö yrityksen sisällä Niiden toimijoiden tutkiminen ja arviointi, jotka voivat haastaa oman toiminnan Ylivoimatekijä, jota muilla ei ole Perusedellytykset menestyä kilpailussa Monimutkaisuus Tuote, palvelu- ja tieto-osioiden laajentaminen esim. rahoitusratkaisuilla Ero nykytilan ja tulevan tilan välillä Menetelmä patentointiaktiviteetin ja sen suuntaamisen seurantaan Asia, jota pidetään itsestään selvänä Tiedonkeruumenetelmä, joka ottaa huomioon poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset muutostekijät ja niiden vaihtoehtoiset arvot Piilossa olevat, vaikeasti havaittavat menestymisen esteet 8

6 Proaktiivinen Muutoksia ennakoiva käyttäytyminen Radikaali muutos Seurauksiltaan mittava muutos Reach-säädöstö Kemian turvallisuusnormisto Reaktiivinen Muutoksiin vastaava käyttäytyminen Riskinottohalu Tahto-/visiolähtöinen Riskinottokyky Resurssilähtöinen Serendipity Onnekas sattuma Silmuaminen Yrityksen kasvu omien starttiyhtiöiden kautta/avulla Skenaario Vaihtoehtoinen tulevaisuuden käsikirjoitus, joka on joissakin oloissa mahdollinen, vaikka ei välttämättä todennäköinen kehityskulku Skenaarioiden suodatinmalli Skenaarioiden rakentamisen menetelmä, jossa otetaan huomioon markkina-, teknologia- ja yhteiskuntanäkökulmat Skenaarioprosessi Prosessi, jonka aikana luodaan useita, tavallisimmin 2 4 vaihtoehtoista skenaariota tulevaisuuteen, tavallisimmin vuoden päähän Skenaario työskentely Tulevaisuuteen varautuminen vaihtoehtoisten tulevaisuuden kehityskulkujen avulla Strategia Määritelty tapa, jolla toimitaan tavoitteiden saavuttamiseksi Tabu Asia, jota syystä tai toisesta ei haluta keskustelun piiriin riippumatta siitä, mitä siitä tiedetään Tapahtuma-aika Ajan kulku suhteessa määriteltyihin tapahtumiin Tiedon siirtymisen Tiedon omaksumisen ja käyttöönoton viive vitkaisuus Toimialojen Tilanteet ja paikat, jotka yhdistävät eri toimialoja rajapinnat Toimintaskenaariotyöskentely Toimintaympäristö Toimintaympäristön kehämalli Trendi(analyysi) Tulevaisuuden tutkimus Virtuaalituote Visio Ydinpätevyyspuu Yritysfuturologia Vaiheistettu prosessi, jossa rakennetaan vaihtoehtoisia skenaarioita ja kytketään ne osaksi strategista päätöksentekoa Oman toiminnan tarkastelutaso laajennettuna sitä seuraavalla tasolla Tarkastelun laajentaminen lähiympäristöstä alaa sivuaviin muihin ratkaisuihin, funktioihin tai arvoihin Menneen/nykyisen jatkumo tulevaisuuteen Tieteenala, joka kartoittaa tulevaisuuden mahdollisia, todennäköisiä ja haluttavia kehityskulkuja Tuote, joka myydään asiakkaalle jo idea-asteella ja kehitetään sitten asiakkaan kustannuksella Tulevaisuuden arvoankkuroitunut tahtotila Menetelmä yrityksen tämänhetkisen kilpailukyvyn arvioimiseen Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien hyödyntäminen yritysten strategisessa johtamisessa 9

7 Kirjoittajat Sakari Alhopuro on lääkintöneuvos ja Lääkäriasema Pulssi Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Turun Yliopistosta 1973 ja väitellyt lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1978 Helsingin Yliopistossa tehtyään 11 vuotta kokeellisen kirurgian tutkimustyötä ortopedian, plastiikkakirurgian ja synnynnäisten kehityshäiriöiden alueilta Invalidisäätiön tutkimuslaboratoriossa. Vuonna 1973 hän oli perustamassa Lääkäriasema Pulssi Oy:tä ja hän toimi sen toimitusjohtajana vuosina Vuodesta 2008 alkaen hän on toiminut Pulssi-konsernin hallituksen puheenjohtajana. Lääkäriasema Pulssille myönnettiin vuonna 1991 Valtakunnallinen Yrittäjäpalkinto ja vuonna 2009 alueellinen Entrepreneur of the Year eli Vuoden kasvuyrittäjä -palkinto. Alhopurolle myönnettiin lääkintöneuvoksen arvonimi vuonna Sakari Alhopuro nimitettiin Meksikon kunniakonsuliksi vuonna Riitta Juvonen on vuonna 1984 Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut diplomi-insinööri. Hän on toiminut vuodesta 2002 Kemianteollisuus ry:n apulaisjohtajana ja Osaaminen ja koulutus -sektorin vetäjänä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi kemianteollisuuden järjestöissä monissa tehtävissä, vastuualueinaan mm. standardisointi, ympäristönsuojelu sekä Vastuu Huomisesta -ohjemaan liittyvät tehtävät. Lisäksi hän oli päätoimensa ohella vuosina Kasvinsuojeluteollisuus ry:n toimitusjohtaja. Tulevaisuuden tutkimukseen Riitta Juvonen on perehtynyt sekä täydennysopinnoissaan että useissa kemianteollisuuden ja koko elinkeinoelämän ennakointihankkeissa. Hän on vastannut viime vuosina kemianteollisuuden tulevaisuustyöskentelystä, mm. Kemianteollisuuden tulevaisuuslinjaus 2021 skenaariohankkeen koordinoinnista sekä kahdesta kemianteollisuuden koulutustarpeiden ennakointiprojektista. Täydennysopintojensa yhteydessä Riitta Juvonen valmisteli mallin kemianteollisuuden jatkuvaan ennakointiin. Eurooppalaisessa kemianteollisuuden tulevaisuustyöskentelyssä Juvonen on ollut mukana Euroopan kemianteollisuuden järjestön Ceficin työryhmissä sekä SusChem -teknologiayhteisön Education and Skills -työryhmän puheenjohtajana. Jyrki Kettunen on professori ja metsäteollisuusyhtiö M-realin pitkäaikainen, vuodesta 2002 eläkkeellä oleva tutkimusjohtaja, joka on tehnyt tulevaisuusskenaarioita erityisesti teknologian ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan parissa. Kettunen on TKK:lta valmistunut puukemian tekniikan lisensiaatti, joka sai professorin arvonimen vuonna 1988 ja vihittiin tekniikan kunniatohtoriksi vuonna Kettunen on ollut mukana isossa joukossa yritystason tulevaisuus- ja teknologialinjauksia useille liiketoiminta-alueille. Hän on ensimmäisenä soveltanut modernia biotekniikkaa kemiallisen metsäteollisuuden prosesseissa. Hän on laatinut ja arvioinut useita teknologiaohjelmia Suomessa, EU:ssa, USAssa ja Ruotsissa. Jyrki Kettunen on erikoisesti paneutunut energia- ja ympäristökysymyksiin ja toimi mm kansallisen ekovientitoimikunnan puheenjohtajana Vuonna 2007 Kettunen oli toteuttamassa kemianteollisuuden tulevaisuuslinjausta Uskalikot voittavat. Hänelle on kertynyt työkokemusta vuosikymmeniä, josta 40 vuotta keskeisellä paikalla teollisuuden teknologiavaikuttajana. Ennakointiosaamista hän on kehittänyt ja soveltanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä myöhemmin myös laajemmissa yhteyksissä eri toimialoilla. Hän laati vuonna 2008 yhdessä Christer Heinegårddin ja Knut Magnar Sandlandin kanssa arvioinnin Ruotsin kahdeksanvuotisesta puuteollisuusohjelmasta sekä julkaisi strategisesta uudistumisesta teoksen Uudistu ketterästi. Kehitä osta ja varasta. (Talentum 2008.). Anneli Manninen on diplomi-insinööri ja kasvatustieteen maisteri. Hän on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Keudan virkavapaalla oleva kehitysjohtaja, jonka vastuualueena on mm. ennakointi ja aluekehittäminen. Yksityisen sektorin lisäksi hän on työskennellyt laajasti opetushallinnon kentässä, Ammattikasvatushallituksen teknillisen opetuksen toimiston toimistopäällikkönä, Kaupunkiliiton ammatillisen koulutuksen päällikkönä, Walter Ahlströmin teknillisen oppilaitoksen rehtorina sekä opetusministeriön apulaisosastopäällikkönä. Hän toimi kymmenen vuoden ajan koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön kehittäjänä Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuusliitossa sekä 10

8 Teknologiateollisuus ry:ssä. Tällöin hän vastasi myös ennakointihankkeista sekä Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden että ICT-alalla ja oli mukana Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton TT:n Tulevaisuusluotaimen toteutuksessa ja ohjausryhmässä. Euroopan tasolla hän on toiminut EICTAn Digital Economy Policy Groupin sekä R & D Committeen jäsenenä, Skills Shortage in ICT -työryhmän puheenjohtajana sekä eskills Forumin raportoijana. Tällä hetkellä hän kehittää nuorten ohjausportaalia, jonka avulla nuoria autetaan oman koulutuspolkunsa löytämisessä. Opiskelijaksi. net on väylä Uudenmaan nuorten koulutustarjontaan sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tarja Meristö on kauppatieteiden tohtori ja yritysfuturologi. Hän on skenaariotyöskentelyn varhainen kehittäjä ja soveltaja, joka aloitti työuransa vuonna 1979 tekemällä skenaarioita Partekin strategisessa suunnittelussa. Rautaruukin strategisessa suunnittelussa hän toimi yritysfuturologina lukujen taitteessa. Väitöskirja Skenaariotyöskentely yrityksen johtamisessa valmistui vuonna Meristö on tutkinut ja konsultoinut yli 30 vuotta skenaariotyöskentely- ja strategiakysymyksissä eri toimialoilla toimivia yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita. Teknologiateollisuuden tulevaisuuden linjauksia ja osaamisen ennakointia hän on ollut toteuttamassa useita kertoja. PESTE-analyysi, toimintaskenaariotyöskentely tai skenaarioiden suodatinmalli ovat esimerkkejä hänen kehitystyöstään nousseista innovaatioista. Tarja Meristö on Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsen ja toiminut myös seuran puheenjohtajana Tarja Meristö on toiminut mm. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtajana, Corporate Foresight Group CoFin tutkimusjohtajana, Laurea Ammattikorkeakoulun yliopettajana sekä useiden eri korkeakoulujen johtamiskoulutus- ja MBA-ohjelmien skenaariokouluttajana. Margareetta Ollila on Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1977 valmistunut diplomi-insinööri. Hän työskenteli valmistumisensa jälkeen pari vuotta Englannissa ja sieltä palattuaan muoviteollisuudessa. Vuodesta 1983 lähtien Margareetta Ollila siirtyi vasta perustetun Tekesin palvelukseen ja toimi siellä pitkään pääasiassa materiaaleihin ja pakkauksiin liittyvissä tutkimus - ja kehitysaktiviteeteissa. Hän oli siellä vastuussa useista eri teknologiaohjelmista, kuten Biopolymeerit, Pro Muovi, Pakkausohjelma ja Pakkauksen tieto ja turva -teema, ja aktiivisesti mukana mm. Muovikomposiittirakenteet ja Polymeerit -ohjelmissa. Ohjelmatoiminnan myötä myös skenaariotyöskentely tuli tutuksi ja jäsenyys Tulevaisuuden tutkimuksen seurassa antaa lisäeväitä tulevaisuuden hahmottamiseen. Yritysten tulevaisuuteen ja ennakointiin tähtäävä työ jatkuu Margareetta Ollilan siirryttyä pakkausalan tutkimuksen koordinointiin keskittyvän Pakkaustutkimus PTR ry:n palvelukseen vuonna Esa Torniainen on graafisen tekniikan diplomi-insinööri, joka on koko uransa ajan kyseenalaistanut painetun median tulevaisuuden nykyisissä muodoissaan. Työskennellessään Metsä-Serlan Korporaatiotutkimuksen palveluksessa hän oli kehittämässä digitaalisiin painotekniikoihin suunnattujen papereiden liiketoimintaa, kuuntelemassa ja tulkkaamassa hiljaisia signaaleja erityisesti mediankäytön muutoksiin liittyen ja veti kuluttajan ja kuitutuotteiden suhdetta monialaisesti lähestynyttä tutkimusryhmää. Siirryttyään vuonna 2006 KCL:n palvelukseen hän on vastannut painetun median ja pakkausten arvoketjuille suunnattujen palveluiden kehittämisestä ja vastaavan tutkimusalueen johtamisesta. Esa Torniainen uskoo edelleen painetun viestinnän tulevaisuuteen, kunhan siihen liittyville innovaatioille annetaan mahdollisuus. Kari Vuorinen, CEO on avoimen palvelumallin (open access) ensimmäisiä kehittäjiä ja edistäjiä Suomessa. SSP Oy:ssä liiketoimintajohtajana toimiessaan oli kehittämässä toimijaa, jolla open access -toiminnallisuus ja -palvelumalli saadaan paikallisten verkkojen kilpailukykyä edistävästi ja asiakkaan parhaaksi Suomessa vauhtiin. Tämän työn tuloksena syntyi Gridit Oy, joka on myös kirjassa esitellyn materiaalin lopputulema. Tämä perinteisen operaattoriliiketoimintamallia muuttava toiminta on etenemässä erittäin nopeassa tahdissa. Karilla on yli 20 vuoden kokemus myynnin, markkinoinnin, tuotannon ja palvelujen työtehtävistä. Tämän lisäksi Kari Vuorinen on ollut käynnistämässä useita yrityksiä, joiden hallituksessa hän on myös toiminut ja toimii edelleen. Parhaillaan MBA-opiskelun sivutuotteena ja MBAopiskelijoiden yhteistyössä synnyttämä Kvalion Oy pyrkii myös avaamaan toisen toimialan sisäisiä liiketoimintamalleja ja lukkoja. Kari Vuorinen toimii Kvalion Oy:n hallituksen jäsenenä. 11

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 1/2007 TUTU-julkaisuja 1/2007 Tulevaisuuden painopinnat

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Arktisen meriteknologian ennakointi

Arktisen meriteknologian ennakointi RAPORTTEJA 13 2013 Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ RAPORTTEJA

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)?

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)? Jouluinen kilpailu Etsi lehdestä kaikki tähdet! (tätä sivua ei lasketa) Oikein löytäneiden kesken arvotaan 1kpl Timo Lehtimäen kirjaa Ohjelmistoprojektit käytännössä: ohjeita ohjelmistoprojektien johtamiseen

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot