Joustavasti oppien ammattiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joustavasti oppien ammattiin"

Transkriptio

1 Työvaltainen oppiminen ja Attointegraatio Nuori Yrittäjyys Modulointi Joustavasti oppien ammattiin MUOVIALAN OPETUS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISEKSI JA KESKEYTTÄMISEN EHKÄISEMISEKSI Minna Keskinen Ammatillinen eritysopettajakoulutus 28. syyskuuta 2014

2 Tiivistelmä Joustavasti oppien ammattiin: Muovialan opetus- ja toteutussuunnitelman uudistaminen läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi Tässä artikkelissa kerrotaan kehittämistyöstä, joka on tehty Koulutuskeskus Salpauksen Muovi- ja kumitekniikan koulutusalalle osana Koulutuskeskus Salpauksen Jousto - ja Joustokaks -hankkeita. Hankkeet ovat osa Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen ohjelmaa. Kehittämistyön tavoitteena oli vähentää opintojen keskeyttämisiä ja lisätä siten läpäisyastetta opinnoissa kehittämällä opetus- ja toteutussuunnitelmia koulutuksenjärjestäjän strategian mukaisesti. Muovialan heikosta vetovoimasta johtuen alan opiskelijoiden keskeyttämisaste on yksi Koulutuskeskus Salpauksen suurimpia, mikä loi tarpeen kehittää opetusta ja uudistaa oppimisympäristöjä läpäisyn tehostamiseksi. Jousto- ja Joustokaks hankkeista haettiin konkreettisia keinoja opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Uudistuksen keskiössä olivat opintojen moduloiminen, yrittäjyys oppimismenetelmänä ja attoaineiden integrointi läpäisyn tehostamisen keinoina. Kehittämistyön tuloksena muovialan opintojen keskeyttämisten väheneminen oli selkeästi nähtävissä tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Opiskelijat ovat motivoituneempia opiskeluun ja opintojen seuraaminen on jäsentyneempää. Myös attoaineiden integroinnin haasteet tulivat tutuiksi ja sitä lähdemmekin jatkokehittämään niin muovialan koulutuksessa, kuin Koulutuskeskus Salpauksen muillakin aloilla. Kehittämistyö läpäisyn tehostamiseksi jatkuu edelleen muovialalla opetus- ja toteutussuunnitelmia sekä menetelmiä kehittämällä. Jatkossa pyrimme myös tekemään toimenpiteitä opintoalan vetovoiman kasvattamiseksi yhteystyössä yrityselämän kanssa. Avainsanat: opetussuunnitelma, joustavuus, yrittäjyys, modulointi, integrointi Keywords: curricula, flexibility, entrepreneurship, modulation, integration SIVU 1

3 JOUSTAVASTI OPPIEN AMMATTIIN Muovialan opetus- ja toteutussuunnitelman uudistaminen läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi Minna Keskinen Muovialan koulutuksen vähenevät hakijamäärät ja lisääntyvät opintojen keskeytykset aiheuttivat tarpeen uudistaa näkökulmaa opettajuuteen, opetusmenetelmiin ja oppimiseen. Osana Koulutuskeskus Salpauksen Jousto-hanketta lähdimme etsimään keinoja läpäisyn tehostamiseen niin opintojen moduloinnilla, NY-yrittäjyydellä kuin attoaineiden integroinnilla. Opetus- ja toteutussuunnitelmat haluttiin rakentaa tukemaan uusia oppimisympäristöjä ja joustavia tapoja oppia muovialan ammatti. Vetovoima hukassa Muoviala kuuluu ns. ei-vetovoimaisiin aloihin, joille opiskelijoista ei syksyisin ole tunkua. Yhteishaussa ala on opiskelijoilla usein kolmantena, neljäntenä tai vasta viidentenä vaihtoehtona, jolloin asenteellisesti alalle joudutaan, ei päästä. Ala kuuluu kemianteollisuuden aloihin, joita nuoriso ei tunnu pitävän mielenkiintoisina ja haluttavina ammattialoina, vaikka ala työllistää Suomessa hyvin. Työllistyminen ei välttämättä olekaan enää nykypäivän peruste ammatin opiskelulle nuorten keskuudessa, sillä vain kolmannes miespuolisista vastaajista pitää sitä opintoihin myönteisesti vaikuttavana tekijänä Opetushallituksen teettämän tutkimuksen mukaan (Vehviläinen & Koramo, 2013, s. 83). Toisaalta muovin julkinen imago perustuu negatiiviselle uutisoinnille, niin materiaalina, kuin työllistävänä teollisuudenalanakin. Uutisten keskiössä ovat valtamerien muovipyörteet ja YT-neuvottelut irtisanomisineen. Yritysten edustajat eivät ole innokkaita taistelemaan tuulimyllyjä vastaan mediassa, vaikka negatiivinen imago vaikuttaa negatiivisesti hyvän ja koulutetun työvoiman saamiseen. Tänä vuonna jo 4 % Suomen muovialan yrityksistä ilmoittaa tuotannon pullonkaulaksi ammattitaitoisen työvoiman puuttumisen ja luku kasvaa koko ajan (Kärhä, 2014). Kaiken kaikkiaan muovialan tunnettuus on heikko, eivätkä peruskoulua päättävien vanhemmat tai opinto-ohjaajat osaa kertoa alasta, jonka tuotteet kuuluvat kaikkien arkeen, mutta kaikki muu tieto on vähäistä. Pienenä alana jäämme helposti isompien jalkoihin myös oppilaitoksen koulutuksen markkinoinnissa ja alan koulutusta on viime vuosina vähennetty, vaikka Suomen muoviteollisuuden ja muoviosaamisen yhtenä merkittävänä uhkana nähdään koulutusmahdollisuuksien väheneminen (Muoviteollisuus Ry, 2014). Teollisuus ja erityisesti kemianteollisuus tarvitsee kiistatta tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa ja tämä tarve on kansantaloudellinen tosiasia. Kemianteollisuus kattaa noin neljänneksen Suomen viennistä, joten vaikka ala on pieni, sen merkitys bruttokansantuotteelle on huomattava (Kemianteollisuus Ry, 2014). Pienenä maana Suomi tarvitsee kipeästi vientituottoa ja työllistäville aloille koulutettua teollisuuden työvoimaa, jotta hyvinvointivaltiomme kasvavat kustannukset voidaan kattaa. Ei vetovoimaa ei motivoituneita oppijoita Ongelmaksi alan koulutuksessa on vetovoiman puuttuessa muodostunut se, että muovitekniikan perustutkinnon ryhmä koostuu pääasiassa muilta koulutusaloilta opiskelijavalinnan ulkopuolelle jääneistä, ei motivoituneista ja syrjäytymisriskissä olevista opiskelijoista. Ryhmässä on usein vain SIVU 2

4 muutama opiskelija, jotka ovat aidosta kiinnostuksesta hakeutuneet alalle opiskelemaan. Vajaata ryhmää täydennetään usein lisähaulla, minkä myötä muun koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä ryhmässä vain kasvaa, jolloin vallitsevana asenteena ryhmässä on alalle joutuminen ja negatiivinen asennoituminen opiskeluun. Opetushallituksen vuonna 2011 käynnistämässä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassa tehdyn tutkimuksen mukaan kiinnostava ala on ylivoimaisesti tärkein opintoihin myönteisesti vaikuttava asia (kuva 1). On siis luonnollista, että tämän tekijän puuttuminen vaikuttaa opiskeluasenteeseen negatiivisesti. Kuva 1. Opiskelijoiden mielipidekyselyn kooste opintoihin myönteisesti vaikuttavista asioista. (Vehviläinen & Koramo, 2013, s. 83) Muoviala ei ole opintoalana kovin helppo, vaan vaatii opiskelijoilta käsityötaitoja, koneiden käyttötaitoja, loogista päättelykykyä, kemian ja fysiikan ymmärrystä, laatutietoutta, teknistä piirustusten lukutaitoa ja monia muita taitoja. Koska alalle pääsee opiskelemaan, vaikka peruskoulun päättötodistus muodostuu pääasiassa heikoista arvosanoista, voi monet asiat tuntua opiskelijoista liian vaativilta ja siten myös keskeyttämisen riski kasvaa. Todellisuudessa ongelma ei ole niinkään opiskelijoiden osaamattomuudessa vaan ennemminkin opiskelutaitojen puutteessa. Kun heikkoihin opiskelutaitoihin yhdistetään heikko motivaatio asian oppimiseen, on vääjäämättä suurena riskinä opintojen keskeyttäminen. Tärkeänä tekijänä muovialan läpäisyn tehostamiseksi voidaankin siis nähdä sekä motivaatiotason nostaminen että joko opiskelutaitojen parantaminen tai oppimistavan ja -ympäristön muuttaminen pois perinteisestä luokkaopetuksesta. SIVU 3

5 Opintojen keskeyttäminen ongelmana Muovialalta valmistuu keskimäärin alle puolet opintonsa aloittaneista. Syyt suureen keskeyttämisten määrään ovat moninaiset, mutta pääasiallisesti keskeyttämiset johtuvat siitä, että ala ei ole alun perinkään opiskelijaa kiinnostanut, eikä opiskelijalla ole välttämättä valmiuksia alalla menestymiseen. Opiskelijan elämänhallintataidot saattavat olla hukassa ja asiat omassa elämässä niin sekaisin, ettei opiskelu onnistu. Univaikeudet, peli-, ihmissuhde-, alkoholija/tai huumausaineongelmat ovat todellisia ongelmia myös muovialan opiskelijoilla. Osalla opintoja haittaavat erilaiset oppimisvaikeudet, kuten kielelliset erityisvaikeudet sekä keskittymisen tai käyttäytymisen vaikeudet. Kun näihin vaikeuksiin lisätään heikko oppimismotivaatio, on opiskelu erityisen haastavaa, jopa mahdotonta. Poissaoloja kertyy ja niiden aiheuttama rästitöiden määrä muodostuu kohtuuttomaksi painolastiksi opiskelijalle. Keskeyttäminen on helpompaa, kuin asioiden selvittäminen ja korjaaminen. Poissaoloihin puuttuminen ja niiden syiden selvittäminen on ensisijaisen tärkeää, jotta opiskelijan opinnot etenevät. Kuitenkin monissa tapauksissa opettajat ovat melko voimattomia, kun täysi-ikäinen opiskelija on opinnoista poissa. Vaikka syyt poissaoloihin olisi selvillä, ei niihin silti pystytä vaikuttamaan oppilaitoksen taholta. Siksi jo opintojen alussa on tärkeää saada opiskelijat innostumaan alan opinnoista ja huolehtia turvallisen ryhmän muodostumisesta, jotta kouluun tuleminen on niin mukavaa, ettei opiskelija edes halua olla sieltä poissa. Mikäli poissaoloja kuitenkin syystä tai toisesta tulee, pitää niiden korvaaminen tehdä opiskelijalle mahdolliseksi ja antaa siihen riittävää ohjausta aikaisessa vaiheessa. Opintojen aikana opiskelijan mielenkiintoa alaan ja opintoihin on pidettävä yllä, sekä opiskelijaa on hyvä motivoida eteenpäin erilaisilla porkkanoilla. Myös tehokkaat tukitoimet oppimisvaikeuksien huomioimisessa ovat erityisen tärkeitä. Koulutuskeskus Salpauksen tavoitteeksi erityisopetuksessa on asetettu koko ikäluokan ammatillinen koulutus ja työelämään valmennus, sekä koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy (Koulutuskeskus Salpaus, 2012). Jousto-projektista alkuun (Kivistö, 2010) Opetushallitus käynnisti syksyllä 2011 ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on vähentää ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä tutkinnon suorittaneiden osuutta. Ohjelmaa on toteutettu koulutuksen järjestäjien koordinoimien kehittämishankkeiden kautta, joita Koulutuskeskus Salpauksessa ovat olleet Joustavuutta oppimiseen hanke vuosina , Jousto hanke vuosina ja Joustokaks hanke vuosina Muoviala lähti mukaan Jousto -hankkeeseen syksyllä 2012, koska keskeyttämislukumme olivat Salpauksen suurimpia ja tilanne vaati nopeita korjaustoimia. Hankkeen kautta löydettiinkin hyviä ajatuksia ja ideoita, joita lähdettiin vauhdilla toimeenpanemaan alan koulutuksessa. Ensimmäisenä huomattiin yrittäjyys opetusmenetelmänä, jota toteutettiin Nuori Yrittäjyys konseptilla pilottiryhmässä SIVU 4

6 Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistönhoidon perustutkinnon opinnoissa. Yrittäjyys opetusmenetelmänä -idea vaikutti aivan loistavalta muovialalle, sillä koulutammehan työntekijöitä tuottavaan teollisuuteen, joten miksei tuotteita valmistettaisi myytäviksi asti. Kiinteistönhoitoalan KIHO-konsernin pääjehu, lehtori Petri Sinisalo kävi esittelemässä meille muovialalaisille asiaa ja innostuimme ideasta niin paljon, että pyörät laitettiin heti pyörimään. Ryhdyimme suunnittelemaan koko opetussuunnitelmaamme uudelleen NY-yrittäjyyden (=Nuori Yrittäjyys) pohjalta. Samaan opetussuunnitelmauudistukseen otettiin joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseksi modulointi, eli opintojaksot ositettiin jaksojärjestelmään sopivaksi jakamalla ne 6 opintoviikon osiin, siten että joka jaksossa opiskelija suorittaa yhden kokonaisuuden. Tällä pyrittiin siihen, että opinnot koostuvat selkeistä osakokonaisuuksista, joita opiskelija pystyy suorittamaan joustavasti eri tavoin, erilaisilla aikatauluilla ja eri oppimisympäristöissä. Samalla opintojen seuranta helpottuu niin opiskelijoille, kuin opettajillekin. Tämä mahdollistaa myös opintojen aloittamisen missä vaiheessa vuotta hyvänsä, sekä muun muassa laajennetun työssäoppimisen siten, että suurimman osan moduuleista voi suorittaa työssä oppimalla. Opetushallituksen raportin mukaan opintojen keskeyttämiseen ja venymiseen liittyy eräänlainen epäselvyys omien opintojen tilanteesta (Vehviläinen & Koramo, 2013, s. 51). Tämän olemme havainneet merkittäväksi tekijäksi myös muovialalla, ja laajat opintokokonaisuudet, jotka jatkuvat koko lukuvuoden, ovat lisänneet ongelmaa. Moduulijärjestelmä helpottaa kaaosta ja selkiyttää opintojen rakennetta, helpottaen myös rästitehtävien hallintaa. Ryhmänohjaajan työ opintojen seurannan osalta helpottuu, mikä mahdollistaa myös varhaisen puuttumisen opiskelijan ongelmiin opinnoissa. Attoaineiden integrointi ammatillisiin aineisiin otettiin huomioon, kun uusimme toteutussuunnitelmaamme ja sen toteuttamista käynnistellään vaiheittain aina mahdollisuuksien mukaan. Attoaineiden integroinnin koettiin Opetushallituksen raportin mukaan lisäävän opiskelijoiden motivaatiota ja lyhentävän opiskeluaikoja, vaikka se nähtiin myös haastavana kehittämiskohteena (Vehviläinen & Koramo, 2013, s. 113). Samanlaisia kokemuksia on saatu myös Koulutuskeskus Salpauksessa mm. kone- ja metallialan koulutuksessa Orimattilassa. Opetussuunnitelmauudistus Motivaatio Työelämätaidot Modulointi Yksilölliset, joustavat opintopolut Opintojen etenemisen seuranta NYyrittäjyys ATTOintergaatio Työvaltainen oppiminen Sitominen tosielämään Kuva 2. Opetus- ja toteutus suunnitelmauudistuksen osa-alueet ja tavoitteet. SIVU 5

7 Opetus- ja toteutussuunnitelmien uudistustyö aloitettiin syksyllä 2013 ja työn lähtökohtana oli modulointi, attointegrointi ja NY-yrittäjyyden toteuttaminen. Modulointia lähdettiin pohtimaan siten, että opinnot jaettiin selkeisiin kokonaisuuksiin, jotka voitiin sitoa yhteen ja toteuttaa yhden jakson aikana. Kuvassa 3 esitetään valmis modulointi. 1. vuosi Tuotannossa toimiminen 30 ov + atot 10 ov (2 ov/jakso) Turvallinen työskentely tuotannossa 6ov Työtekniikat 6ov Tuotantotyön perusteet 6 ov Ruiskuvalun ja automaation perusteet 6ov Ekstruusiomenetelmien perusteet 6ov 2.vuosi Muovituotteiden valmistus 30 ov + atot 6ov +NY yrittäjyys 4 ov (2 ov/jakso) Mekaaninen työstö 6ov Kertamuovit ja komposiitit 6ov Lämpömuovaus 6 ov Ruiskuvalu ja robotiikka 6 ov Ekstruusimenetelmät ja jälkikäsittely 6 ov 3. vuosi Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov+ Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 8 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 2 ov+ 2 ov + 4 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 8ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 6 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 2 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 8ov Kuva 3. Muovialan modulointi uusitussa opetus-/totetutussuunnitelmassa. (Oppilaitos, NY-yritys, Työssäoppiminen). Moduloinnin tarkoituksena on mahdollistaa yksilölliset opintopolut, sekä helpottaa opintojen etenemisen seurantaa opiskelijalle ja opettajalle. Opiskelija ja opettaja näkevät opintojen tilanteen selkeästi jokaisen jakson jälkeen, jolloin voidaan kiinnittää heti huomiota siihen, jos opinnot eivät etene tai opiskelijalla on puuttuvia tehtäviä. Jos opiskelijalla on jossain jaksossa liikaa poissaoloja, eikä moduulista tule suoritusmerkintää, voi hän suorittaa moduulin toisena ajankohtana, eikä näin ollen esimerkiksi jää luokalleen. Toisaalta esimerkiksi opiskelija, jolla on aikaisempaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista voi suorittaa minkä tahansa moduulin työssäoppimalla ja vaikka kesäaikana, jolloin opinnot kertyvät joutuisammin ja valmistuminen aikaistuu. Moduuleita ei tarvitse suorittaa tietyssä järjestyksessä, joten se tuo vapautta yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun. Moduulien sisällöt eivät myöskään ole aikaan sidottuja, vaan tavoittelevat tiettyä osaamista, jolloin toinen opiskelija voi suorittaa moduulin sisällön neljässä viikossa ja toinen kuudessatoista. Toisessa moduulissa tilanne voi olla päinvastoin opiskelijoiden erilaisista vahvuuksista johtuen. Tämä ennakoi osaamispisteisiin siirtymistä opetussuunnitelmassa ja vastaa osaamisperustaisuuden ajatukseen opintojen suorittamisessa. Moduloinnin suurimpana haasteena näen opettamisen ajatusmallin muuttamisen pois perinteisestä luokka- ja tuntiopetuskulttuurista kohti projektioppimisen ja ongelmaperustaisen oppimisen malleja. Opettajalta ja opettamiselta vaaditaan joustavuutta ja täysin uudenlaista asennoitumista. Jokainen opiskelija ei enää opikaan asioita samalla peruskaavalla, vaan tapoja on lähes yhtä monta, kuin on opiskelijoitakin. Vaikka tämä on erittäin suuri mahdollisuus, se tuo myös haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii kokeneeltakin opettajalta harjoittelua ja soveltamisen taitoa sekä ennen kaikkea tahtoa uudistaa ja uudistua. Oppimistehtävät ja SIVU 6

8 opetuksen sisältö tulee miettiä uudestaan, jotta opintopolkujen yksilöllistäminen onnistuu oppilaitoksen arjessa sujuvasti. Atto-aineet on pyritty sijoittamaan modulointiin siten, että niiden integrointi ammatillisiin aineisiin olisi mahdollisimman luontevaa. Esimerkiksi kemian kurssi järjestetään ensimmäisen vuoden ensimmäisessä jaksossa, koska ammatillisissa aineissa opiskellaan muovi- ja kumiraakaaineiden kemiaa. Fysiikka taas sijoittuu toiseen jaksoon, koska sen integroiminen ammatilliseen mittaustekniikkaan on luontevaa. Muovialan koulutuksessa toteutetaan tällä hetkellä osassa attoaineita 50/50 integraatiota, jolloin puolet attoaineista opiskellaan työsalissa käytännön työtehtäviin sitoen. Kaikissa atto-aineissa integrointi ei vielä toteudu, mutta toteuttamiseen haetaan toimivia malleja ja sitä lisätään asteittain mahdollisuuksien mukaan. Atto-integroinnin onnistumisessa sujuva yhteistyö atto- ja ammatillisten opettajien välillä on merkitsevässä asemassa. Muovialalla tämän tekee haasteelliseksi se, että atto-aineiden opettajamme vaihtuvat usein, eikä pitkän tähtäimen suunnitelmat ole aina mahdollisia. Moduloinnin avulla haluttiin tukea yrittäjyys opetusmenetelmänä -ajatusta. Tavoitteena on mahdollistaa se, että kaikki muovialan opiskelijat voivat olla mukana vuosi NY-yrittäjänä ohjelmassa toisena opiskeluvuotena. Toisen vuoden syksyllä opiskelijat perustavat yritykset ja lähtevät ideoimaan tuotevalikoimaansa sekä toteuttavat markkinointia. Kun tilauksia alkaa tulla, sisällytetään tuotteiden valmistus opiskelijan opintoihin siten, että NY-yrityksen työt ovat samalla harjoitustehtäviä johonkin moduuliin. Jos opiskelija tuottaa esimerkiksi lämpömuovattuja kappaleita myyntiin, suorittaa hän samalla lämpömuovaus moduulin opintoja. Attointegroinnin tavoitteena toisena opiskeluvuotena on tukea NY-yrittäjyyttä. Esimerkiksi matematiikka 3 opintojaksolla lasketaan NY-yrityksen tuotteiden katteita ja laskujen viivästyskorkoja. Uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta lähdettiin harjoittelemaan jo elokuussa 2013, vaikka varsinainen uudistustyö oli vielä kesken. Modulointi otettiin käyttöön elokuussa 2013 sekä ensimmäisen, että toisen vuoden opintoihin ja vuosi NY-yrittäjänä opinto-ohjelma aloitettiin toisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Samalla mietittiin, mitä asioita opetussuunnitelmassa pitää muuttaa, jotta modulointi, NY-yrittäjyys ja attointegrointi saadaan toimimaan. Uudistustyössä moduulit rakennettiin kokoamalla tutkinnon perusteiden sisällöistä selkeitä erillisiä osakokonaisuuksia siten, ettei niiden suorittaminen vaadi määrättyä järjestystä, ja että niiden oppiminen onnistuu joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkinnon perusteiden rakenne salli hyvin ensimmäisen ja toisen vuoden opintojen moduloinnin jaksojärjestelmää tukevaksi, mutta kolmannen vuoden opinnoissa 10 opintoviikon kokonaisuuksien jakaminen viidelle jaksolle oli käytännössä mahdotonta toteuttaa järkevästi. Kokonaisuuden kannalta järkevintä olikin siirtää kaikki työssäoppiminen viimeiselle vuodelle. Työssäoppimisen suurin anti muovialalla on syventävä osaaminen spesifissä muovintyöstötekniikassa (kaikille valinnaiset tutkinnon osat), työelämätaitojen kehittyminen, sekä mahdollinen työllistyminen yritykseen, jossa on ollut työssäoppimassa. Nämä asiat puoltavat muovialan työssäoppimisen painottamisen viimeiselle opiskeluvuodelle. NY-yrittäjyys otettiin uudistuksessa huomioon toisen vuoden moduloinnin ja opetusmenetelmien suunnittelussa. Attoaineiden integrointia varten jokaiseen jaksoon jätettiin kaksi opintoviikkoa tilaa, eli jokaisessa jaksossa voidaan integroida kaksi opintoviikkoa attoaineita ammatilliseen kokonaisuuteen soveltuvasti. Nuori yrittäjyys motivaattorina Nuoren yrittäjyyden, eli NY-yrittäjyyden idea opetusmenetelmänä on loistava! Jo pelkästään se, että opiskelija voi tienata rahaa oppimalla, on varsin tehokas motivaattori. Mitä muuta NYyrittäjyys sitten antaa? Muovialan koulutuksessa NY-yrittäjyys on tuonut tullessaan useita SIVU 7

9 positiivisia sivuvaikutuksia. Opiskelijat oppivat ottamaan vastuun tekemisestään. Oman työn arviointi muuttuu aidoksi, asiakasta palvelevaksi ja kriittisemmäksi, jolloin työn laatu ja käden jälki paranevat. Työskentelyn aikataulutus muuttuu asiakkaan odotusten mukaiseksi, eikä koulupäivän pituus enää olekaan niin merkityksellinen. Tää on valmis, kelpaaks tää? muuttuu Miten tästä sais paremman -lauseeksi, ja Joks voidaan lähtee? kuulostaakin tältä: Voinko mä jäädä tekemään tän loppuun?. Suurin muutos tapahtuu opiskelijoiden omassa asennoitumisessaan omaan työhönsä ja työskentelyyn, kun työ tehdään opettajan sijaan oikealle asiakkaalle oikeasta tarpeesta. Työskentelyyn tulee automaattisesti mukaan laaduntarkkailu ja parantaminen, ja jopa tuotekehitys. Työskentelyn tehokkuus muuttuu ja työtä tehdään erilaisella innolla. Pakkaaminen, toimitus ja laskutus ovat osa prosessia, eikä niitä tarvitse opetella teoreettisesti tai teennäisillä harjoituksilla. Vaikka muovialan opiskelijat eivät tulevaisuudessa perustaisikaan omaa yritystä, ovat NYyrittäjyyden hyödyt selkeät. Opiskelijat oppivat ymmärtämään, mitä kaikkea yrittäjyys pitää sisällään ja ymmärtävät yrityselämän toimintaa uudesta näkökulmasta. Uskon vakaasti, että vuosi NY-yrittäjänä -kokemus tuottaa yrityksille parempia, vastuullisempia ja omaaloitteisempia työntekijöitä. Tulokset Opintonsa keskeyttäneiden määrä toisen opintovuoden aikana väheni selkeästi ensimmäisen vuosi NY-yrittäjänä ohjelman aikana. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty muovialan eroamistilastot vuonna 2011 aloittaneiden ryhmästä, sekä vuonna 2012 aloittaneiden ryhmästä. Tilastoista voidaan havaita selkeä eroamisprosentin aleneminen vuonna 2012 aloittaneen ryhmän osalta toisen opiskeluvuoden aikana, kun NY-yrittäjyyttä ja moduulijärjestelmää alettiin toteuttamaan. Ainoastaan yksi opiskelija keskeytti opintonsa muovialalla henkilökohtaisista syistä johtuen kyseisessä ryhmässä. Vuonna 2011 aloittaneiden ryhmästä yksi opiskelija keskeytti opintonsa vuonna , mutta hän hakeutui takaisin alan opintoihin vuonna 2012 aloittaneiden ryhmään ja otti myös osaa vuosi NY-yrittäjänä ohjelmaan ja sai opintoja kerrytettyä huomattavasti aiempaa enemmän. SIVU 8

10 Kuva 4. Kumi ja muovialan perustutkinnon (2011 aloittaneet) erotilasto. (Koulutuskeskus Salpaus, 2014) SIVU 9

11 Kuva 5. Kumi ja muovialan perustutkinnon (2012 aloittaneet) erotilasto. (Koulutuskeskus Salpaus, 2014) Opiskelijoiden kokemukset olivat positiivisia ja kaikki ohjelmaan osallistuneet pääsivät tienaamaan ainakin hieman taskurahaa. He kokivat opiskelumotivaationsa paremmaksi, kun tekeminen oli mielekästä ja opinnotkin etenivät aikaisempia vuosikursseja paremmin. Moduulijärjestelmä toimi hyvin ja sen myötä yksilöllisiä opintopolkuja on toteutettu onnistuneesti. Kaksi ylioppilaspohjaista ensimmäisen vuoden opiskelijaa suorittivat yhden moduulin työssäoppimisjaksolla ja yksi sähköalan perustutkinnon suorittanut opiskelija suoritti kaksi moduulia työssäoppimassa ja suoritti kesän aikanakin opintoja työssäoppien. Muutamalla opiskelijalla jäi opintoja suorittamatta poissaolojen vuoksi, mutta moduulijärjestelmän ansiosta he eivät jääneet luokalleen, vaan suorittavat puuttuvia opintoja syksyllä ennen työssäoppimisen alkamista. Eräs opiskelija oli aikeissa lopettaa opintonsa tänä syksynä suuren rästitaakan vuoksi, joten etsimme hänelle työssäoppimispaikan, jossa hän saa suoritettua opintoja eteenpäin ja saa siten motivaatiota rästien suorittamiseen. Tämä osoittautui hänen kohdallaan toimivaksi ratkaisuksi. Toki kehitettävääkin ensimmäisestä vuodesta jäi esimerkiksi attoaineiden integroitumisen osalta. Toivomme, että tulevina vuosina saamme attoaineiden opettajat innostumaan integraatiosta paremmin, jolloin esimerkiksi opintojen tiivistäminen 2-2,5 vuoteen olisi mahdollista. Nyt suunnitelmissa on esimerkiksi äidinkielen suorittaminen projektioppimisen keinoin osana ammattiin oppimista, ja siihen liittyen työssäoppimispaikan hankinta harjoitustyönä tehdyllä työhakemuksella ja ansioluettelolla. Tähän liittyisi myös työpaikkahaastattelu työssäoppimispaikalla, jossa saisi aitoa palautetta haastattelutilanteessa toimimisesta. Opetusmenetelmien ja oppimistehtävien rakentaminen järjestelmään sopivaksi jatkuvat edelleen. Kokemusten ja tulosten perusteella kehitämme opetustamme, jotta oppimistulokset saadaan paremmiksi ja keskeyttämiset vähenisivät entisestään. Kaikkia keskeytyksiä ei tietenkään voi, eikä oikeastaan pidäkään estää, sillä jokainen opiskelija kulkee oman polkunsa opintojen tiellä, eikä se voi kaikille muovinen tie, vaikka se kuinka tasaiseksi olisi tallattu. Ja toisaalta joskus on hyvä poiketa ojan puolella, jotta huomaa kuinka hyvä polku olikaan astella. Kehitystyö opetussuunnitelman parissa jatkuu tänä vuonna, kun uudet tutkinnon perusteet oppimispisteineen ja uusi jaksojärjestelmä astuvat voimaan ensi syksynä. Myös Salpauksen johtoryhmän päätös siitä, ettei muovitekniikan perustutkinnossa ole sisäänottoa syksyllä 2015 vaikuttaa tulevaisuuden suunnitelmiimme, sillä tämä tarkoittaa vuoden taukoa myös NYyritystoiminnassamme. Opetussuunnitelmauudistuksen ohessa kehitämme muovialalle myös aikuiskoulutukseen sopivia joustavia ratkaisumalleja, jotta voimme palvella jatkossa paremmin aikuisopiskelijoita ja muovialan yrityksiä. Vaikka opetussuunnitelmauudistuksemme keskittyvät joustavien, työvaltaisten opintopolkujen ja NY-yrittäjyyden kautta läpäisyn tehostamiseen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseen, lääkitsee se enemmän seurausta kuin varsinaista syytä. Syynä kun pohjimmiltaan on alan huono vetovoima, on sen parantaminen varmasti jatkossakin suurin haasteemme. Uskon kuitenkin, että opinnoissa viihtyvät, alalle työllistyvät ammattilaiset ovat merkki siitä, että asioita tehdään oikein ja myös erinomainen mainos siitä, että muovialaa kannattaa tulla opiskelemaan. SIVU 10

12 Lähdeluettelo Kemianteollisuus Ry. (28. Lokakuu 2014). Ala numeroin: Kemianteollisuus Ry. Noudettu osoitteesta Kemianteollisuus Ry:n kotisivut: Kivistö, H. (2010). Opettaja -lehti, 2010(50). Koulutuskeskus Salpaus. (2012). Erityisopetuksen suunnitelma. Koulutuskeskus Salpaus. (28. Lokakuu 2014). Supertietovarasto. Kärhä, V. (1. Lokakuu 2014). Muoviteollisuus Ry. (M. Keskinen, Haastattelija) Muoviteollisuus Ry. ( ). Muovin tulevaisuuden näkymät: Muoviteollisuus Ry. Noudettu osoitteesta Muoviteollisuus Ry:n kotisivut: Vehviläinen, J.;& Koramo, M. (2013). Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina Tampere: Opetushallitus. SIVU 11

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot