RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN Iina Tuomola Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

2 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto TUOMOLA, IINA: Raakamäntyöljysakan hyödyntäminen Opinnäytetyö 30 sivua Toukokuu 2012 Työn ohjaaja: Yliopettaja, Torolf Öhman Työn tilaaja: Forchem Oy, valvojana ympäristöpäällikkö Anu Valtonen Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä raakamäntyöljyn talteenottoprosessia, raakamäntyöljyn tislausprosessia yleisesti sekä käydä läpi siitä saatavia tuotteita. Ongelma, jota työssäni ratkon, on raakamäntyöljysakka. Esittelen sen koostumusta, määrää ja syntyä. Työn tavoitteena oli löytää mahdollisimman kannattava hyödyntämis- tai hävitysvaihtoehto raakamäntyöljysakalle. Esittelen työssä neljä ratkaisuvaihtoehtoa raakamäntyöljysakalle, jotka ovat kompostointi, pölynsidonta-ainekseksi, ongelmajätteeksi ja hyödyntäminen energiana. Tällä hetkellä sakka hävitetään kompostoimalla ja tutkimuksen aikana käy ilmi, että se on edelleen järkevin hävitysmuoto. Raakamäntyöljysakan hyödyntämis- ja hävitysmahdollisuuksia voi ja kannattaa tutkia myös tulevaisuudessa. Kävi ilmi, että sakan hyödyntäminen energiana sellutehtaan soodakattilassa olisi mahdollista, mutta vaatisi prosessi- ja laitemuutoksia merkittävästi. Asiasanat: forchem oy, raakamäntyöljy, sakka

3 3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Paper, Textile and Chemical Engineering Option of Chemical Engineering TUOMOLA, IINA: Benefiting of Crude Tall Oil Bachelor's thesis 30 pages May 2012 Thesis supervisor: senior teacher, Torolf Öhman Co-operating company: Forchem Oy, Head of Quality and Environment Department Anu Valtonen The meaning of this thesis was to introduce reclaiming of crude tall oil. And I also tell about distillation process of crude tall oil and productions of process. Main issue of my thesis is crude tall oil s sediment. I tell different things about it, for example composition, amount and formation. Goal of this thesis was to find the most benefiting option for crude tall oil s sediment. I present four options and those are composting, using as a dust trap substance, toxic waste and using as a side fuel. At the moment sediment reprocess by composting. In fact, it reveals that composting is the best way of benefiting the dregs. Benefiting options of crude tall oil s sediment should keep researching in future. While my research turns out, it could be possible to reuse the dregs in soda boiler and that way get energy. However that requires large investments. Key words: forchem oy, crude tall oil, dregs

4 4 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty Forchem Oy:n mäntyöljytislaamolle. Opinnäytetyön aiheeksi sain itseäni kiinnostavan, ympäristöasioita koskevan työn, jonka minulle antoi Anu Valtonen. Olen tyytyväinen minulle annettuun aiheeseen ja sen myötä saamaani ympäristötietouden karttumiseen. Sain alkuvaiheessa pyytäessäni apua todella hyvin, koska aihe oli minulle vieras ja mahdollisista raakamäntyöljysakan hävitysmahdollisuuksista minulla ei ollut mitään käsitystä. Haluan kiittää työn valvojani Anu Valtosen lisäksi Forchemin tuotantopäällikköä ja laatupäällikköä. Lisäksi suuri kiitos kuuluu runsaasti tietoa antaneelle sekä hyvin ohjanneelle Torolf Öhmanille. Eurajoella, 2012 Iina Tuomola

5 5(30) SISÄLLYS 1 JOHDANTO YRITYSESITTELY RAAKAMÄNTYÖLJY Talteenottoprosessi yleisesti Sulfaattisellukeittoprosessi Sulfaattijäteliemen koostumus Mäntyöljyn koostumus TISLAUS Tislauksen periaate Alipainetislaus Mäntyöljyn tislaus Mäntyöljytislauksessa syntyvät tuotteet Mäntypiki Hartsi Mäntyrasvahappo Muut tuotteet RAAKAMÄNTYÖLJYSAKKA Sakan koostumus Analyysimenetelmät Tuhkapitoisuus Rikkianalyysi Lämpöarvot ICP-OES RATKAISUVAIHTOEHDOT Kompostointiin Pölynsidonta-aineeksi Ongelmajätteeksi Hyödyntäminen energiana POHDINTA LÄHDELUETTELO... 28

6 6(30) 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää raakamäntyöljy tislauksessa käytettävän mäntyöljyn säiliöiden pohjalle kertyvän sakan hyödyntämis- ja hävitysvaihtoehtoja. Vertailen eri hyödyntämis- ja hävitysvaihtoehtoja ja yritän löytää niistä parhaan ja mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun. Selvitän sakan koostumuksen sekä ympäristövaikutukset, joiden perusteella pohdin sopivia yrityksiä. Sakkaa vastaanottavan yrityksen maantieteellisyys tulee myös ottaa huomioon. Lisäksi tarkoituksena on selvittää miten raakamäntyöljy muodostuu sellutehtaalla. Kerron, miten se erotetaan mustalipeästä, ja mitä kemikaaleja käytetään. Käyn läpi raakamäntyöljytislauksen periaatteen sekä tislauksessa syntyvät muut aineet ja tuotteet. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää kustannustehokas, mutta samalla kannattava tapa sakan hyödyntämiseen tai hävitykseen. Ratkaisun tulisi olla molempia osapuolia miellyttävä ja molempien tulisi hyötyä siitä.

7 7(30) 2 YRITYSESITTELY Forchem Oy on raakamäntyöljytislaamo, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2002 keväällä.. Yhtiö tarjoaa suoran työpaikan noin 40 henkilölle, ja välillisesti noin 100 henkilölle. Yhtiö jalostaa raakamäntyöljystä mäntyhartsi- ja rasvahappoja ja sivutuotteena syntyy mäntypikeä. Laitoksen raakamäntyöljyn tislauksen kokonaiskapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Forchem Oy: markkinoi tuotteensa pääosin Euroopan maihin, joista keskeisimpinä ovat Ruotsi, Englanti, Saksa ja Benelux-maat, Viennin osuus on noin 90 %. (Forchemin materiaali. 2002).

8 8(30) 3 RAAKAMÄNTYÖLJY 3.1 Talteenottoprosessi yleisesti Mäntyöljyn talteenotto (KUVIO 1) tapahtuu sellutehtailla. Raakasuopa muodostuu rasva- ja hartsihappojen reagoidessa natriumhydroksidin kanssa. Tämä keitetään sulfaattisellukeitossa, joka sisältää natriumhydroksidia ja natriumsulfidia. (Tapaturmavakuutusten liitto, 1990). Kemikaalit liuottavat mahdollisimman paljon ligniiniä ja mahdollisimman vähän selluloosaa. Natriumhydroksidin ja natriumsulfidin seosta kutsutaan valkolipeäksi. Sulfaattikeiton keittoliuos on vahvasti emäksinen. (Isotalo, puu- ja sellukemia, 65). Kun valkolipeä liukenee keittolipeään, muodostuu mustalipeää. Sulfaattikeitto tapahtuu lämpötilassa C. (Knowpulp. 2007). KUVIO 1. Mäntyöljyn talteenotto (Riistama )

9 9(30) 3.2 Sulfaattisellukeittoprosessi Sulfaattikeiton tehtävänä on erottaa puun kuidut toisistaan liuottamalla puun ligniini, jota esiintyy suhteellisesti eniten kuitujen välissä sekä kuitujen pintakerroksissa. Kaiken ligniinin poisto on kuitenkin mahdotonta, koska liian voimakkaat olosuhteet tuhoaisivat kuituja ja heikentäisivät siten paperin ominaisuuksia sekä saantoa. Ligniinin liukenemisessa sulfaattikeitossa voidaan erottaa seuraavat kolme vaihetta: uutosvaihe, bulkkidelignifioituminen, jäännösdelignifioituminen. Ensimmäisessä vaiheessa keittoliuos lähinnä vain uuttaa pienimolekyylistä ligniinirakennetta. Tässä vaiheessa puun ligniinistä liukenee %. Bulkkivaiheessa, joka alkaa lämpötilan noustua yli 140 C, liukenee suurin osa ligniinistä. Jäännösdelignifiointivaiheessa reaktionopeus hidastuu ja suhde ligniinin ja hiilihydraattien liukenemisnopeudessa muuttuu epäedulliseksi, toisin sanoen keittosaanto vähenee. (Isotalo. Puu- ja sellukemia ). 3.3 Sulfaattijäteliemen koostumus Keiton jälkeen massasta erotettava keittolipeä sisältää keitossa liuenneita orgaanisia aineita: ligniiniä, helmiselluloosaa ja uuteaineita. Näihin aineisiin on yhdistyneenä natriumia ja rikkiä. Lisäksi siinä on keitossa reagoimatta jääneet suolat, kuten Na 2 CO 3 ja Na 2 SO 4. Puun sisältämät rasva- ja hartsihapot ovat muuttuneet keitossa natriumsuoloikseen, mistä johtuu mustalipeän kuohaamistaipumus. Osa orgaanisista aineista poistuu jo keiton kaasutusvaiheessa, kuten raakatärpätti. Tärpättiä tärkeämpi sivutuote mäntyöljy on mustassa lipeässä ja se erotetaan siitä suopana. Suovassa olevat rasva- ja hartsihapposuolat muutetaan rikkihapon avulla palstoituksessa vapaiksi hapoiksi ja näin saadaan raakaa mäntyöljyä. (Isotalo. Puu- ja sellukemia ).

10 10(30) 3.4 Mäntyöljyn koostumus Mäntyöljyn happoluku on mgkoh/g, hartsihappojen määrä prosentteina liikkuu 17 ja 31 välillä. Mäntyöljy sisältää rasvahappoja %. Vesiprosentti on alle 2 %. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Rasvahapot ovat pitkäketjuisia monokarboksyylihappoja, joita esiintyy sekä havu- että lehtipuissa. (Tall oil production and processing). Mäntyöljy sisältää pääosin palmitiinihappoa, öljyhappoa ja linolihappoa (KUVIO 2). (Riistama Kyösti, Suomen kemianteollisuus, 2003,sivu 138). Merkittävimmät hartsihappoedustajat ovat abietiinihappo, dehydroabietiinihappo, palustriinihappo, neoabietiinihappo, primaarihappo ja levoprimaarihappo (KUVIO 3). Näiden happojen keskinäiset suhteet vaihtelevat puulajin mukaan, kuitenkin yleensä abietiinhapon ollessa pääkomponenttina. (Riistama Kyösti, Suomen kemianteollisuus, 2003, 138). Mäntyöljyn neutraaliaineiden pääkomponentteja ovat sterolit, diterpeenialkoholit ja aldehydit. Raa an mäntyöljyn käyttö sellaisenaan on vähäistä. Pääosa toimitetaan mäntyöljytislaamoilla, jotka sijaitsevat Oulussa ja Raumalla. (Isotalo. Puu- ja sellukemia ). KUVIO 2. Mäntyöljyn sisältämät rasvahapot (Puun uuteaineet)

11 KUVIO 3. Mäntyöljyn sisältämät hartsihapot (Puun uuteaineet) 11(30)

12 12(30) 4 TISLAUS 4.1 Tislauksen periaate Tislauksella tarkoitetaan yksikköprosessia, jossa kahden toisiinsa liukenevan nesteen seoksesta höyrystetään helpommin haihtuva komponentti ja syntynyt höyry erotetaan lauhduttamalla. Nesteseoksen helpommin haihtuvat komponentin väkevöityvät höyryfaasiin ja vaikeammin haihtuvat komponentit väkevöityvät nestefaasiin. ( Pihkala, Prosessitekniikan yksikköprosessit ). Tislaaminen perustuu siihen, että kullakin yhdisteellä on tietty kiehumispiste ja lämpötila, jossa se höyrystyy. Aineet tislautuvat erilleen sitä helpommin mitä suurempi ero kiehumispisteiden välillä on. Kun kuumennetaan yhdisteseosta, siitä tislautuu ensin se yhdiste, jolla on alin kiehumispiste. Sen jälkeen lämpötila nousee korkeammalle kiehuvan yhdisteen kiehumispisteeseen. (Pihkala, Prosessitekniikan yksikköprosessit ). On tärkeää huomata myös, että nesteen kiehumispiste riippuu vallitsevasta paineestakin. Alentamalla painetta tislauslaitteessa, yhdiste saadaan kiehumaan alemmassa lämpötilassa. Tällaista alipainetislausta tarvitaan, kun yhdiste normaalissa paineessa tislattaessa hajoaisi kuumuuden vuoksi. (Pihkala, Prosessitekniikan yksikköprosessit ). 4.2 Alipainetislaus Alipainetislaus tarkoittaa tislausta alipaineessa, joka saadaan aikaan vesisuihku- tai kalvopumpulla. Tislauksessa aineita voidaan puhdistaa tai erottaa toisistaan. Alipaineella tislattaessa aineiden kiehumispisteet alenevat, mikä tekee tislaamisesta helpompaa ja turvallisempaa. Näin voidaan myös ehkäistä aineiden hajoaminen, koska liikutaan alemmissa lämpötiloissa. (Orgaanisen kemian laboratorio-opas. 2005).

13 13(30) Tislaus tapahtuu tislauskolonnissa. Kolonnissa erotusaskeleet saadaan aikaan välipohjilla, täytekappaleilla ja täyteaineilla. Kolonnin alaosassa sijaitsee kiehutin. Kiehuttimen ansiosta osa kolonnin pohjalla olevasta nesteestä saadaan kiehumaan, jonka jälkeen se kierrätetään takaisin kolonniin. Kolonnin yläosassa sijaitsee puolestaan lauhdutin, jossa kolonnista poistuva höyryvirta lauhdutetaan joko osittain tai kokonaan nesteeksi. Osa lauhteesta kierrätetään takaisin kolonniin, joka mahdollistaa nestevirran aikaansaamisen. Kolonnin syöttöosan yläpuolella sijaitsee väkevöinti osa, jossa haihtuvat ainesosat väkevöityvät kaasuvirtaan. Kun neste virtaa alaspäin, niin se lauhduttaa ylöspäin kulkevan kaasun vähemmän haihtuvat komponentit. Strippausosa sijaitsee syöttökohdan alapuolella. Vähemmän haihtuvat ainesosat väkevöityvät nesteeseen. Ylöspäin virtaava kaasu strippaa eli höyrystää haihtuvat ainesosat alaspäin virtaavasta nesteestä. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). 4.3 Mäntyöljyn tislaus Raakamäntyöljyn tislauksessa (KUVIO 4) ensimmäisenä vaiheena on kuivaus. Kuivauksella saadaan esiöljy erottumaan, mikä on tislauksesta saatava kevyin jae. Seuraavaksi pien erotus tapahtuu kahdessa ohutfilmihaihduttimessa. Kyseinen haihturi on ihanteellinen pien erotukseen, koska sillä on suuri haihtumisnopeus, lyhyt viipymäaika, tuotteen käsittely tapahtuu hellästi, hyvä lämmönsiirto sekä tehokas pisaranerotus. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Ensimmäisessä kolonnissa tapahtuu hartsin erotus. Hartsi erottuu, kun piettömästä mäntyöljystä poistetaan tislaamalla rasvahapot. Hartsikolonnista osa palautuu vielä edelliseen vaiheeseen eli pien erotukseen. Prosessin seuraava kolonni on esiöljykolonni. Esiöljy on kevyin jae ja sitä käytetään tehtaan omaan käyttöön polttoaineena. Kolmannessa eli viimeisessä kolonnissa tapahtuu rasvahapon erotus. Rasvahappo on tislauksessa saatavista tuotteista puhtain. Rasvahappokolonnin pohjalta otetaan talteen myös pohjaöljy. (Forchemin koulutusmateriaali, Rintekno Oy, 2002)

14 14(30) KUVIO 4. Mäntyöljyn tislaus (Riistama ) 4.4 Mäntyöljytislauksessa syntyvät tuotteet Mäntyöljytislauksen eri jalosteista voidaan jatkojalostaa monenlaisia tuotteita tai vastaavasti niitä voidaan hyödyntää erilaisten tuotteiden valmistuksessa. Tuotteita voivat olla esimerkiksi purukumi, mäntynestesaippua, öljymaali, kosmetiikkatuotteet, aikakauslehdet, terveysvaikutteiset margariinit ja erilaiset liimat. (Saviainen. Forchemin materiaali. 2002) Mäntypiki Piki on raakamäntyöljytislauksen tislaamaton jäännös. Mäntypikeä käytetään muun muassa bitumin lisäaineena, rakennusteollisuuden sideaineena, fosfaattien ja malmien

15 15(30) vaahdotusöljynä, voimapaperin paperiliimana ja sterolin raaka-aineena. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Mäntypikeä käytetään lisäksi energian tuotannossa biopolttoaineissa. energian tuotantoon se soveltuu erinomaisesti, koska se on vähärikkinen ja uusiutuva raakaaine. Tämän lisäksi pikeä käytetään myös painovärisideaineena, asfaltin valmistuksessa ja kumi- ja kaivosteollisuuden prosesseissa. Piki sisältää huomattavan määrän elintarvike- ja lääketeollisuuden tarvitsemia steroleja. (Saviainen. Forchemin materiaali, 2002) Hartsi Mäntyhartsia saadaan, kun piettömästä mäntyöljystä on poistettu rasvahapot. Mäntyhartsin rasvahappopitoisuuden tulee olla alle 5 %. (Forchemin koulutusmateriaali, Rintekno Oy, 2002). Mäntyhartsi on teollisuuden perusraaka-aine ja suurin osa siitä käytetään erilaisissa liimasovellutuksissa, kuten kuumasulaliimoissa, paperinvalmistuksen hydrofobiliimoissa ja painovärien sideaineissa. Hartseja käytetään lisäksi muun muassa kumiteollisuudessa ja purukumien valmistuksessa. Hartsin tuotanto-osuus on noin % kokonaistislauksesta. (Saviainen, Forchemin materiaali, 2002) Mäntyrasvahappo Raakamäntyöljyn tislauksesta saatava tisle, jonka rasvahappopitoisuus on yli 95 %. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Mäntyrasvahappoja käytetään maaliteollisuuden öljymaalien sideaineina, pinnoitteiden raaka-aineina, metallintyöstööljyissä, voitelu- ja hydrauliöljyissä. puhdistusaineiden valmistuksessa, malmien rikastuskemikaaleina ja polttoaineiden lisäaineina. Rasvahappojen osuus on noin %.( Saviainen. Forchemin materiaali. 2002).

16 16(30) Muut tuotteet Raakamäntyöljyn tislauksesta saadaan myös tislattua mäntyöljyä, joka on rasva- ja hartsihappojen seos. Hartsipitoisuus on yleensä %. Tislattua mäntyöljyä käytetään muun muassa raaka-aineina metallien työstönesteissä, öljyteollisuuden emulgaattoreissa, pesuaineissa, mäntysuovassa, alkyydimaaleissa ja lakoissa. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Lisäksi raakamäntyöljyn tislauksesta saatavia tuotteita ovat esiöljy ja mäntysuopa. Esiöljy on raakarasvahapon tislauksen ylite, joka sisältää keveitä neutraaliaineita ja rasvahappoja. Esiöljy myydään pikeen sekoitettuna polttoaineeksi. Osa esiöljystä käytetään laitoksen kuumaöljykattilan polttoaineena. Esiöljy sisältää vaihtelevasti kevyitä neutraaliaineita ja rasvahappoja. Mäntysuopa on tuote, joka saadaan saippuoimalla tai neutraloimalla mäntyöljy orgaanisella tai epäorgaanisella emäksellä, kuten NaOH:lla. Hartsin saippuointi tapahtuu jatkuvatoimisena prosessina, johon syötetään kuuma hartsiseos, 50 p-% NaOH-liuos ja vesi. Sekoituksen jälkeen hartsisaippuan vesiliuos jäähdytetään ja pumpataan varastosäiliöihin. (Seppälä. 2009).

17 17(30) 5 RAAKAMÄNTYÖLJYSAKKA 5.1 Sakan koostumus Raakamäntyöljysäiliöiden sakka sisältää raakamäntyöljyn lisäksi 0-kuitua, ligniiniä, glaubersuolaa ja vettä. (Valtonen. ympäristöpäällikkö. 2012). Ligniini on amorfinen polymeeri, jonka rakenne eroaa merkittävästi muista puun makromolekyyleistä. Ligniinin rakenne on epäsäännöllinen siten, että rakenteelliset alkuaineet eivät ole kiinnittyneet toisiinsa systemaattisesti. (Paulapuro ). Taulukossa 1 on esitetty raakamäntyöljysakan analyysituloksia. Sakasta on analysoitu tuhka- ja rikkipitoisuudet, lämpöarvo ja alkuainemäärät. Raakamäntyöljyn lämpöarvo vaihtelee 30 MJ/kg kummallakin puolen erästä riippuen. Lämpöarvo on hyvä verrattuna esimerkiksi puun lämpöarvoon, joka on 15 MJ/kg.(Virtuaalikoulu, talotekniikan fysiikkaa). Taulukkoa 1 tarkastelemalla selviää, että sakka sisältää useita eri alkuaineita. Kalsiumia, kaliumia, natriumia, fosforia sekä piitä on selvästi enemmän kuin muita. Niiden milligramma määrien vaihteluväli on tuhansista kymmeniin tuhansiin. Muita alkuaineita on selvästi pienemmät määrät. TAULUKKO 1. Analyysitulokset (Nablabs) Raakamäntyöljysakka Analyysi RMÖ Menetelmä Tuhkapitoisuus 625 C, % 15 mod.din 51719:1997 S, % 1,3 Leco SC-444 Lämpöarvot Kalorimetrinen toim.tila, MJ/kg 30,6 DIN Tehollinen toim.tila, MJ/kg 28,7 DIN Alkuainepitoisuudet mg/kg Al 140 Tuhkan HF-haj./ICP-OES

18 18(30) As <9 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Ca Tuhkan HF-haj./ICP-OES Cd 9,7 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Co <2 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Cr 7,3 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Cu 24 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Fe 510 Tuhkan HF-haj./ICP-OES K 1230 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Mg 430 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Mn 400 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Na Tuhkan HF-haj./ICP-OES Ni 47 Tuhkan HF-haj./ICP-OES P 1860 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Pb <9 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Sb <9 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Si 920 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Sn <9 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Ti 12 Tuhkan HF-haj./ICP-OES V 6,6 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Zn 320 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Raakamäntyöljysakan (KUVA 1) koostumus on pääasiassa jähmeää ja liisterimäisen tahmeaa. Paikoitellen koostumus saattaa vaihdella myös kiinteämmistä osasista nestemäiseen. Sakan väri on tumman ruskeaa. Sakkaa syntyy tonnia vuodessa ja syntyneen sakan määrä ei ole missään suhteessa tuotantoon. Ennemminkin sakan syntyyn vaikuttaa varastoitavat määrät ja varasto-olosuhteet. (Valtonen. ympäristöpäällikkö. 2012).

19 19(30) KUVA 1. Raakamäntyöljysakka (Valtonen. 2012) 5.2 Analyysimenetelmät Taulukoon 1 on merkitty analyysimenetelmät ja laitteet, joilla raakamäntyöljysakan koostumusta on analysoitu. Seuraavaksi on selvitetty minkälaisilla menetelmillä tuhkapitoisuus, rikkipitoisuus, lämpöarvot ja alkuainepitoisuudet on tutkittu Tuhkapitoisuus Menetelmä perustuu DIN standardimenetelmään. Kuivaa tai tasapainokosteudessa olevaa analyysinäytettä punnitaan 0,0001 g:n tarkkuudella 1-2 g

20 20(30) hehkutettuun, vakiopainotettuun polttoupokkaaseen. Upokas asetetaan sisältöineen huoneen lämpötilassa olevaan uuniin. Uunin lämpötila nostetaan 60 minuutissa noin 500 C:n lämpötilaan. Polton jälkeen upokas sisältöineen jäähdytetään eksikaattorissa ja punnitaan. Näytteistä tehdään rinnakkaismääritykset, joiden perusteella lasketut tuhkapitoisuudet saavat erota toisistaan vain tietyn verran. (Alakangas ). Termogravimetrinen analysaattori (KUVA 2) mahdollistaa kosteuden ja tuhkan määrityksen täysautomaattisesti. (Teopal). Terminen analysaattori sisältää sekä termogravimetrin (TG) että differentiaalisen termisen analysaattorin (DTA). Termistä analysaattoria voidaan käyttää sulamis-, kiteytymis- ja polymerisoitumislämpötilan määrittämiseen sekä hapettumis- ja hajoamisilmiöiden kidemuodon muutosten ja katalyyttireaktioiden tutkimiseen. (Tampereen teknillinen yliopisto. 2011). KUVA 2. Termogravimetrinen analysaattori (Teopal)

21 21(30) Rikkianalyysi Käytettäessä LECO- laitteistoa (KUVA 3) saadaan määritettyä rikin määrä näytteessä. Näyte poltetaan happivirrassa rikkidioksidiksi, jonka määrä mitataan infrapunadetektorilla. ( Jarva. 1989). KUVA 3. LECO SC-444 (Analytik) Lämpöarvot Kiinteiden polttoaineiden kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo määritetään noudattaen standardia DIN Kalorimetrisessa lämpöarvossa eli ylemmässä lämpöarvossa on otettu huomioon palamisen yhteydessä höyrystyvän veden höyrystymisenergia. Suomessa lämpöarvo ilmoitetaan kuitenkin useimmiten tehollisena lämpöarvona eli alempana lämpöarvona, joka saadaan muunnoskaavan avulla kalorimetrisesta lämpöarvosta ottamalla huomioon vesihöyryn haihduttamiseen kuluva lämpömäärä. (Alakangas ).

22 22(30) ICP-OES Alkuainepitoisuus määritykset on suoritettu ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) analyysilaitteella (KUVA 4). Se on plasmaemissiospektrometri, jota käytetään määrittämään konsentraatioita erilaisista liuoksista. Laite sisältää neljä pääkomponenttia, jotka ovat näytteensyöttö, säteilylähde, optiikka ja detektori. (Väisänen. 2006). Näytteiden syöttö ICP-OES:iin tapahtuu autosamplerin, sumuttimen ja sumutinkammion läpi plasmaan. Näyteliuokset muunnetaan sumuttimilla aerosoleiksi ennen plasmaan syöttämistä. Plasmaan johdettaessa näytteiden tulee olla pieninä pisaroina, jotta plasmassa saadaan toistettavasti tapahtumaan näytteen höyrystyminen, atomisoituminen, ionisoituminen ja virittyminen. (Väisänen. 2006). Käyttökelpoisia aerosolin muodostajia ovat ultraääni- ja paineilmasumuttimet. Sumuttimien kehittyessä aerosolin pisarakokoa on saatu pienenemään ja samalla menetelmän toistettavuutta paranemaan. (Väisänen. 2006). KUVA 4. ICP-OES- analyysilaite (Green)

23 23(30) 6 RATKAISUVAIHTOEHDOT 6.1 Kompostointiin Tällä hetkellä raakamäntyöljysakka hävitetään kompostointilaitoksella. Kompostilaitoksen prosessitekniikkana on kaukalokompostointi, johon kuuluu kompostoitavan biojätteen esikäsittely ja seostaminen. Käsittelymenetelmä varmistaa kompostoitavan aineksen tehokkaan hygienisoitumisen. Laitoksen läpikulkuun menee materiaalilta kolme viikkoa, jonka jälkeen se siirretään jälkikypsytykseen.(envor Group). Laitos on varustettu biosuodattimella, joka minimoi prosessin aktiivivaiheessa muodostuneet hajut. Prosessin tuottama lämpöenergia kerätään talteen ja hyödynnetään laitoksen lämmityksessä. Jätevedet ja kenttäalueen suotovedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Kaikki kompostoitunut biojäte seulotaan ja sen sisältämä roska toimitetaan kaatopaikalle. Kompostin laatua analysoidaan ja tarkkaillaan säännöllisesti. (Envor Group). Raakamäntyöljysakan kompostoinnin hyötyjä ovat ongelmallisen aineksen hyödyntäminen maanparannuskäyttöön. (Nyman.2012). Tämän lisäksi kompostointi on taloudellisesti kannattava vaihtoehto verrattuna esimerkiksi ongelmajätteenä hävittämiseen. Kompostoitavan aineksen tonnihinta, nimikkeelle biojäte, on noin 80 euroa. Vastaava hinta, nimikkeelle happoa sisältävä jäte, on noin 89 euroa. Näiden hintojen lisäksi maksettavaksi tulee jokaisesta kuormasta kuormamaksu. Ongelmajätteenä hävittäminen maksaa yli nelinkertaisesti. (Lähdekorpi. 2012).

24 24(30) 6.2 Pölynsidonta-aineeksi Pölynsidonta-aineita voivat olla vesi, kalsiumkloridi ja muut epäorgaaniset suolat, bitumiemulsio ja muut öljypohjaiset tuotteet, lignosulfaatti, kaliumformiaatti sekä polymeeriemulsiot. Raakamäntyöljysakka sisältää epäorgaanisia suoloja. Suoloja käytetään pölynsidonnassa, sillä ne imevät kosteutta ilmasta ja pitävät siten tien pinnan kosteana. Pintajännitys kasvaa ja haihtuminen hidastuu. (Kaarela, Sorateiden pölynsidonta-aineiden ympäristövaikutuksia. 2003). Kalsiumkloridin kostuttama hienoaines sitoo tehokkaasti yhteen tien kulutuskerroksen eri osaset. Pölynsidonta estää kuoppien, urien ja kiharoiden muodostumista, ja täten tien pinnasta tulee pölytön ja miellyttävämpi tiellä liikkujille. Tien moitteeton kunto parantaa liikenneturvallisuutta ja samalla se vaikuttaa merkittävästi taloudellisuuteen. Pöly on ympäristö- ja terveyshaitta ja tiestä irtoava pöly vaikuttaa suuresti tienvarren asukkaiden asumisviihtyvyyteen.(tetrachemicals). Raakamäntyöljyn käyttöön pölynsidonta-aineena ei periaatteellisesti ole mitään estettä, jos se vain teknisesti onnistuu. Kyseessä on jätteen hyötykäyttö, jonka käyttöönotto edellyttää yhtiön ympäristöluvan tarkistusta tai ainakin valvontaviranomaisen hyväksyntää. Yhtiön tulee keskustella asiasta tarkemmin ympäristöluvan valvontaviranomaisen kanssa. (Hietamäki, 2011). 6.3 Ongelmajätteeksi Raakamäntyöljysakkoja on toimitettu vuosina 2005 ja 2006 ongelmajätekäsittelyyn, koska muiden käsittelyvaihtoehtojen tutkinta oli käynnissä. (Seppälä. 2009). Jätelain mukaan ongelmajätteeksi luetaan sellaiset jätteet, jotka kemiallisen tai jonkin muun ominaisuutensa vuoksi voivat olla haitaksi terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden luettelossa (1129/2011) on luokiteltu yleisimmät jätelajit, jotka on nimetty ongelmajätteiksi. Luettelo on ympäristöministerien asetuksen mukaan tehty.

25 25(30) Luettelon mukainen luokitus pohjautuu EY:n jätteiden ja vaarallisten jätteiden luetteloon. Luettelossa mainittu ongelmajäte katsotaan aina ongelmajätteeksi. Kotitalouksissa syntyvät ongelmajätteet ovat tavallisesti liuottimia, maaleja, raskasmetalliparistoja, loisteputkia, kylmälaitteita, tv- ja atk- näyttöjä sekä jäteöljyjä. (Ongelmajätteet. Valtion ympäristöhallinto. 2009). Ongelmajätteiden haitallisuus asettaa erityisiä kuljetus- ja käsittelyvaatimuksia. Maaja metsätaloudessa sekä asumisessa syntyville ongelmajätteille asianmukainen hävitysmahdollisuus ja käsittelyn järjestäminen on kuntien velvollisuus. Muussa toiminnassa, kuten teollisuudessa, syntyvien ongelmajätteiden hävitys on ensisijaisesti jätteen haltijan tehtävä. (Ongelmajätteet. Valtion ympäristöhallinto. 2009) Suomessa on useita yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet ongelmajätteiden hävitykseen ja hyödyntämiseen. Ekokem Oy Ab on merkittävin valtakunnallinen ongelmajätelaitos, joka pystyy vastaanottamaan kaikkia tavallisimpia ongelmajätelajeja. Muut vastaanottolaitokset ovat yleensä erikoistuneet vastaanottamaan ja käsittelemään vain jotain tiettyä ongelmajätettä. Teollisuudessa kuitenkin osa ongelmajätteistä hyödynnetään teollisuuden omaan käyttöön. (Ongelmajätteet. Valtion ympäristöhallinto. 2009) Ongelmajätteiden poltto suoritetaan uunissa jopa 1300 asteen lämpötilassa, jossa haitalliset ja vaaralliset aineet hajoavat, muodostaen vettä, hiilidioksidia ja erilaisia savukaasuja. Parhaalla mahdollisella nykytekniikalla puhdistetuista savukaasuista jää jäljelle loppujäte, joka sijoitetaan ongelmajätteiden kaatopaikalle.(garbage X. Ongelmajätteiden käsittely). Tonnin ongelmajätekuorma maksaa noin 340 euroa ja tämän lisäksi hintaan tulee vielä punnitusmaksu sekä rahti. (Petranen, H. Myyntipäällikkö. 2012).

26 26(30) 6.4 Hyödyntäminen energiana Mäntyöljysakan hyödyntäminen energiana tarkoittaa sitä, että se toimitetaan jollekin teollisuuden yritykselle esimerkiksi sivupolttoaineeksi. Eli sakka syötettäisiin kattilaan muun polttoaineen seassa. Sivupolttoaineeksi toimitettuna on otettava huomioon yrityksen tarpeet. Missä muodossa he voivat hyödyntää sakan, mitä toimenpiteitä se edellyttää ja mitä vaikutuksia, sekä hyödyllisiä että haitallisia, yritykselle on siitä. Ongelmakohdaksi ilmeni sakassa olevan suolan mahdollinen haittavaikutus polttokattilalle. Suolat aiheuttavat korroosiota kattilassa, jonka seurauksena ovat kalliit korjausinvestoinnit. Tämän lisäksi suolat aiheuttavat ongelmia päästöjen kanssa ja polttoprosessi vaikeutuisi. (Sunikka. 2011). Varteenotettavin hyödyntämispaikka olisi sellutehtaan soodakattilassa siten, että sakkaa syötettäisiin pieninä määrinä kattilaan mustalipeän kanssa ja poltettaisiin. Tämä vaatisi kuitenkin prosessiteknisiä muutoksia, kuten polttoon sopivan säiliön hankkimisen syöttölaitteistoineen. Näiden muutosten lisäksi polttoon menevistä sakoista täytyisi tehdä analyysit. (Saarinen. 2011).

27 27(30) 7 POHDINTA Raakamäntyöljysakan hyödyntämistutkimuksen mukaan kompostoimalla käsittely ja käyttö maanparannukseen ovat toistaiseksi kannattavin keino. Se on sekä taloudellisin että ympäristöystävällisin tapa sakan hyödyntämiselle. Ympäristöystävällisen kompostoinnista tekee erityisesti se, että biosuodatin suodattaa hajuhaittoja, prosessissa muodostunut energia hyödynnetään lämmityksessä sekä suotovedet käsitellään vedenpuhdistamolla. Raakamäntyöljyn soveltuvuus pölynsidonta- aineeksi oli kaikille uusi käsite eikä keillään haastattelemillani henkilöillä tai yrityksillä ollut kokemusta aiheesta. Sain kuitenkin tietooni, että jos ympäristöluvat ovat kunnossa, niin käytännössä sakan käyttö pölynsidonnassa voisi olla mahdollista, joten tätäkin vaihtoehtoa olisi hyvä tutkia tulevaisuudessa. Ongelmajätteenä käsittelyä ei enää kannata pitää edes vaihtoehtona, koska uusia, parempia menetelmiä on tutkittu ja niitä voidaan lähteä kehittelemään. Ja raakamäntyöljysakkaa ei ole listattu ongelmajätteeksi ongelmajäteluettelon mukaan, joten olisi täysin turhaa maksaa nelinkertainen summa ongelmajätekäsittelystä verrattuna tämän hetkiseen kompostointiin. Energiana hyödyntäminen polttokattilassa olisi käytännössä mahdollista, mutta vaatisi prosessimuutoksia ja näin ollen kustannukset nousisivat melkoisesti. Kustannuksia on vaikea etukäteen arvioida, koska se vaatisi perehtymistä prosessiin ja tiivistä kanssakäymistä ja suunnittelua sakkaa vastaanottavan yrityksen kanssa. Menetelmää olisi kuitenkin kannattava tutkia lisää, koska käytännössä se olisi mahdollista. Ja tulevaisuudessa, polttokattilassa polttaminen olisi energiatehokas ja ekologinen keino sakan hyödyntämiselle.

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA

TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA Yritysten asenteet ja teot tekstiilikierrätyksessä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, kevät 2013 Piritta Hakola TIIVISTELMÄ FORSSA

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Energiatekniikan laitos Matti Pellinen MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Projektin tavoitteet ja

Lisätiedot

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ Jari Lappi Pro gradu -tutkielma Biotiede Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari KREOSOOTTIÖLJY JA SEN AIHEUTTAMIEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA

TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Roponen, Anne ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA Opinnäytetyö Joulukuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

RAPATTUJEN UUNIEN PINNOITUKSET

RAPATTUJEN UUNIEN PINNOITUKSET Opinnäytetyö (AMK) Restauroinnin koulutusohjelma Rakennusrestauroinnin suuntautumisvaihtoehto 2011 Sini Montanari RAPATTUJEN UUNIEN PINNOITUKSET Korjaus ja maalaus OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun

Lisätiedot

HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS

HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS Leena Saarela HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS Case Vaskiluodon voima Tekniikka ja liikenne 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot