RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN Iina Tuomola Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

2 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto TUOMOLA, IINA: Raakamäntyöljysakan hyödyntäminen Opinnäytetyö 30 sivua Toukokuu 2012 Työn ohjaaja: Yliopettaja, Torolf Öhman Työn tilaaja: Forchem Oy, valvojana ympäristöpäällikkö Anu Valtonen Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä raakamäntyöljyn talteenottoprosessia, raakamäntyöljyn tislausprosessia yleisesti sekä käydä läpi siitä saatavia tuotteita. Ongelma, jota työssäni ratkon, on raakamäntyöljysakka. Esittelen sen koostumusta, määrää ja syntyä. Työn tavoitteena oli löytää mahdollisimman kannattava hyödyntämis- tai hävitysvaihtoehto raakamäntyöljysakalle. Esittelen työssä neljä ratkaisuvaihtoehtoa raakamäntyöljysakalle, jotka ovat kompostointi, pölynsidonta-ainekseksi, ongelmajätteeksi ja hyödyntäminen energiana. Tällä hetkellä sakka hävitetään kompostoimalla ja tutkimuksen aikana käy ilmi, että se on edelleen järkevin hävitysmuoto. Raakamäntyöljysakan hyödyntämis- ja hävitysmahdollisuuksia voi ja kannattaa tutkia myös tulevaisuudessa. Kävi ilmi, että sakan hyödyntäminen energiana sellutehtaan soodakattilassa olisi mahdollista, mutta vaatisi prosessi- ja laitemuutoksia merkittävästi. Asiasanat: forchem oy, raakamäntyöljy, sakka

3 3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Paper, Textile and Chemical Engineering Option of Chemical Engineering TUOMOLA, IINA: Benefiting of Crude Tall Oil Bachelor's thesis 30 pages May 2012 Thesis supervisor: senior teacher, Torolf Öhman Co-operating company: Forchem Oy, Head of Quality and Environment Department Anu Valtonen The meaning of this thesis was to introduce reclaiming of crude tall oil. And I also tell about distillation process of crude tall oil and productions of process. Main issue of my thesis is crude tall oil s sediment. I tell different things about it, for example composition, amount and formation. Goal of this thesis was to find the most benefiting option for crude tall oil s sediment. I present four options and those are composting, using as a dust trap substance, toxic waste and using as a side fuel. At the moment sediment reprocess by composting. In fact, it reveals that composting is the best way of benefiting the dregs. Benefiting options of crude tall oil s sediment should keep researching in future. While my research turns out, it could be possible to reuse the dregs in soda boiler and that way get energy. However that requires large investments. Key words: forchem oy, crude tall oil, dregs

4 4 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty Forchem Oy:n mäntyöljytislaamolle. Opinnäytetyön aiheeksi sain itseäni kiinnostavan, ympäristöasioita koskevan työn, jonka minulle antoi Anu Valtonen. Olen tyytyväinen minulle annettuun aiheeseen ja sen myötä saamaani ympäristötietouden karttumiseen. Sain alkuvaiheessa pyytäessäni apua todella hyvin, koska aihe oli minulle vieras ja mahdollisista raakamäntyöljysakan hävitysmahdollisuuksista minulla ei ollut mitään käsitystä. Haluan kiittää työn valvojani Anu Valtosen lisäksi Forchemin tuotantopäällikköä ja laatupäällikköä. Lisäksi suuri kiitos kuuluu runsaasti tietoa antaneelle sekä hyvin ohjanneelle Torolf Öhmanille. Eurajoella, 2012 Iina Tuomola

5 5(30) SISÄLLYS 1 JOHDANTO YRITYSESITTELY RAAKAMÄNTYÖLJY Talteenottoprosessi yleisesti Sulfaattisellukeittoprosessi Sulfaattijäteliemen koostumus Mäntyöljyn koostumus TISLAUS Tislauksen periaate Alipainetislaus Mäntyöljyn tislaus Mäntyöljytislauksessa syntyvät tuotteet Mäntypiki Hartsi Mäntyrasvahappo Muut tuotteet RAAKAMÄNTYÖLJYSAKKA Sakan koostumus Analyysimenetelmät Tuhkapitoisuus Rikkianalyysi Lämpöarvot ICP-OES RATKAISUVAIHTOEHDOT Kompostointiin Pölynsidonta-aineeksi Ongelmajätteeksi Hyödyntäminen energiana POHDINTA LÄHDELUETTELO... 28

6 6(30) 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää raakamäntyöljy tislauksessa käytettävän mäntyöljyn säiliöiden pohjalle kertyvän sakan hyödyntämis- ja hävitysvaihtoehtoja. Vertailen eri hyödyntämis- ja hävitysvaihtoehtoja ja yritän löytää niistä parhaan ja mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun. Selvitän sakan koostumuksen sekä ympäristövaikutukset, joiden perusteella pohdin sopivia yrityksiä. Sakkaa vastaanottavan yrityksen maantieteellisyys tulee myös ottaa huomioon. Lisäksi tarkoituksena on selvittää miten raakamäntyöljy muodostuu sellutehtaalla. Kerron, miten se erotetaan mustalipeästä, ja mitä kemikaaleja käytetään. Käyn läpi raakamäntyöljytislauksen periaatteen sekä tislauksessa syntyvät muut aineet ja tuotteet. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää kustannustehokas, mutta samalla kannattava tapa sakan hyödyntämiseen tai hävitykseen. Ratkaisun tulisi olla molempia osapuolia miellyttävä ja molempien tulisi hyötyä siitä.

7 7(30) 2 YRITYSESITTELY Forchem Oy on raakamäntyöljytislaamo, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2002 keväällä.. Yhtiö tarjoaa suoran työpaikan noin 40 henkilölle, ja välillisesti noin 100 henkilölle. Yhtiö jalostaa raakamäntyöljystä mäntyhartsi- ja rasvahappoja ja sivutuotteena syntyy mäntypikeä. Laitoksen raakamäntyöljyn tislauksen kokonaiskapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Forchem Oy: markkinoi tuotteensa pääosin Euroopan maihin, joista keskeisimpinä ovat Ruotsi, Englanti, Saksa ja Benelux-maat, Viennin osuus on noin 90 %. (Forchemin materiaali. 2002).

8 8(30) 3 RAAKAMÄNTYÖLJY 3.1 Talteenottoprosessi yleisesti Mäntyöljyn talteenotto (KUVIO 1) tapahtuu sellutehtailla. Raakasuopa muodostuu rasva- ja hartsihappojen reagoidessa natriumhydroksidin kanssa. Tämä keitetään sulfaattisellukeitossa, joka sisältää natriumhydroksidia ja natriumsulfidia. (Tapaturmavakuutusten liitto, 1990). Kemikaalit liuottavat mahdollisimman paljon ligniiniä ja mahdollisimman vähän selluloosaa. Natriumhydroksidin ja natriumsulfidin seosta kutsutaan valkolipeäksi. Sulfaattikeiton keittoliuos on vahvasti emäksinen. (Isotalo, puu- ja sellukemia, 65). Kun valkolipeä liukenee keittolipeään, muodostuu mustalipeää. Sulfaattikeitto tapahtuu lämpötilassa C. (Knowpulp. 2007). KUVIO 1. Mäntyöljyn talteenotto (Riistama )

9 9(30) 3.2 Sulfaattisellukeittoprosessi Sulfaattikeiton tehtävänä on erottaa puun kuidut toisistaan liuottamalla puun ligniini, jota esiintyy suhteellisesti eniten kuitujen välissä sekä kuitujen pintakerroksissa. Kaiken ligniinin poisto on kuitenkin mahdotonta, koska liian voimakkaat olosuhteet tuhoaisivat kuituja ja heikentäisivät siten paperin ominaisuuksia sekä saantoa. Ligniinin liukenemisessa sulfaattikeitossa voidaan erottaa seuraavat kolme vaihetta: uutosvaihe, bulkkidelignifioituminen, jäännösdelignifioituminen. Ensimmäisessä vaiheessa keittoliuos lähinnä vain uuttaa pienimolekyylistä ligniinirakennetta. Tässä vaiheessa puun ligniinistä liukenee %. Bulkkivaiheessa, joka alkaa lämpötilan noustua yli 140 C, liukenee suurin osa ligniinistä. Jäännösdelignifiointivaiheessa reaktionopeus hidastuu ja suhde ligniinin ja hiilihydraattien liukenemisnopeudessa muuttuu epäedulliseksi, toisin sanoen keittosaanto vähenee. (Isotalo. Puu- ja sellukemia ). 3.3 Sulfaattijäteliemen koostumus Keiton jälkeen massasta erotettava keittolipeä sisältää keitossa liuenneita orgaanisia aineita: ligniiniä, helmiselluloosaa ja uuteaineita. Näihin aineisiin on yhdistyneenä natriumia ja rikkiä. Lisäksi siinä on keitossa reagoimatta jääneet suolat, kuten Na 2 CO 3 ja Na 2 SO 4. Puun sisältämät rasva- ja hartsihapot ovat muuttuneet keitossa natriumsuoloikseen, mistä johtuu mustalipeän kuohaamistaipumus. Osa orgaanisista aineista poistuu jo keiton kaasutusvaiheessa, kuten raakatärpätti. Tärpättiä tärkeämpi sivutuote mäntyöljy on mustassa lipeässä ja se erotetaan siitä suopana. Suovassa olevat rasva- ja hartsihapposuolat muutetaan rikkihapon avulla palstoituksessa vapaiksi hapoiksi ja näin saadaan raakaa mäntyöljyä. (Isotalo. Puu- ja sellukemia ).

10 10(30) 3.4 Mäntyöljyn koostumus Mäntyöljyn happoluku on mgkoh/g, hartsihappojen määrä prosentteina liikkuu 17 ja 31 välillä. Mäntyöljy sisältää rasvahappoja %. Vesiprosentti on alle 2 %. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Rasvahapot ovat pitkäketjuisia monokarboksyylihappoja, joita esiintyy sekä havu- että lehtipuissa. (Tall oil production and processing). Mäntyöljy sisältää pääosin palmitiinihappoa, öljyhappoa ja linolihappoa (KUVIO 2). (Riistama Kyösti, Suomen kemianteollisuus, 2003,sivu 138). Merkittävimmät hartsihappoedustajat ovat abietiinihappo, dehydroabietiinihappo, palustriinihappo, neoabietiinihappo, primaarihappo ja levoprimaarihappo (KUVIO 3). Näiden happojen keskinäiset suhteet vaihtelevat puulajin mukaan, kuitenkin yleensä abietiinhapon ollessa pääkomponenttina. (Riistama Kyösti, Suomen kemianteollisuus, 2003, 138). Mäntyöljyn neutraaliaineiden pääkomponentteja ovat sterolit, diterpeenialkoholit ja aldehydit. Raa an mäntyöljyn käyttö sellaisenaan on vähäistä. Pääosa toimitetaan mäntyöljytislaamoilla, jotka sijaitsevat Oulussa ja Raumalla. (Isotalo. Puu- ja sellukemia ). KUVIO 2. Mäntyöljyn sisältämät rasvahapot (Puun uuteaineet)

11 KUVIO 3. Mäntyöljyn sisältämät hartsihapot (Puun uuteaineet) 11(30)

12 12(30) 4 TISLAUS 4.1 Tislauksen periaate Tislauksella tarkoitetaan yksikköprosessia, jossa kahden toisiinsa liukenevan nesteen seoksesta höyrystetään helpommin haihtuva komponentti ja syntynyt höyry erotetaan lauhduttamalla. Nesteseoksen helpommin haihtuvat komponentin väkevöityvät höyryfaasiin ja vaikeammin haihtuvat komponentit väkevöityvät nestefaasiin. ( Pihkala, Prosessitekniikan yksikköprosessit ). Tislaaminen perustuu siihen, että kullakin yhdisteellä on tietty kiehumispiste ja lämpötila, jossa se höyrystyy. Aineet tislautuvat erilleen sitä helpommin mitä suurempi ero kiehumispisteiden välillä on. Kun kuumennetaan yhdisteseosta, siitä tislautuu ensin se yhdiste, jolla on alin kiehumispiste. Sen jälkeen lämpötila nousee korkeammalle kiehuvan yhdisteen kiehumispisteeseen. (Pihkala, Prosessitekniikan yksikköprosessit ). On tärkeää huomata myös, että nesteen kiehumispiste riippuu vallitsevasta paineestakin. Alentamalla painetta tislauslaitteessa, yhdiste saadaan kiehumaan alemmassa lämpötilassa. Tällaista alipainetislausta tarvitaan, kun yhdiste normaalissa paineessa tislattaessa hajoaisi kuumuuden vuoksi. (Pihkala, Prosessitekniikan yksikköprosessit ). 4.2 Alipainetislaus Alipainetislaus tarkoittaa tislausta alipaineessa, joka saadaan aikaan vesisuihku- tai kalvopumpulla. Tislauksessa aineita voidaan puhdistaa tai erottaa toisistaan. Alipaineella tislattaessa aineiden kiehumispisteet alenevat, mikä tekee tislaamisesta helpompaa ja turvallisempaa. Näin voidaan myös ehkäistä aineiden hajoaminen, koska liikutaan alemmissa lämpötiloissa. (Orgaanisen kemian laboratorio-opas. 2005).

13 13(30) Tislaus tapahtuu tislauskolonnissa. Kolonnissa erotusaskeleet saadaan aikaan välipohjilla, täytekappaleilla ja täyteaineilla. Kolonnin alaosassa sijaitsee kiehutin. Kiehuttimen ansiosta osa kolonnin pohjalla olevasta nesteestä saadaan kiehumaan, jonka jälkeen se kierrätetään takaisin kolonniin. Kolonnin yläosassa sijaitsee puolestaan lauhdutin, jossa kolonnista poistuva höyryvirta lauhdutetaan joko osittain tai kokonaan nesteeksi. Osa lauhteesta kierrätetään takaisin kolonniin, joka mahdollistaa nestevirran aikaansaamisen. Kolonnin syöttöosan yläpuolella sijaitsee väkevöinti osa, jossa haihtuvat ainesosat väkevöityvät kaasuvirtaan. Kun neste virtaa alaspäin, niin se lauhduttaa ylöspäin kulkevan kaasun vähemmän haihtuvat komponentit. Strippausosa sijaitsee syöttökohdan alapuolella. Vähemmän haihtuvat ainesosat väkevöityvät nesteeseen. Ylöspäin virtaava kaasu strippaa eli höyrystää haihtuvat ainesosat alaspäin virtaavasta nesteestä. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). 4.3 Mäntyöljyn tislaus Raakamäntyöljyn tislauksessa (KUVIO 4) ensimmäisenä vaiheena on kuivaus. Kuivauksella saadaan esiöljy erottumaan, mikä on tislauksesta saatava kevyin jae. Seuraavaksi pien erotus tapahtuu kahdessa ohutfilmihaihduttimessa. Kyseinen haihturi on ihanteellinen pien erotukseen, koska sillä on suuri haihtumisnopeus, lyhyt viipymäaika, tuotteen käsittely tapahtuu hellästi, hyvä lämmönsiirto sekä tehokas pisaranerotus. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Ensimmäisessä kolonnissa tapahtuu hartsin erotus. Hartsi erottuu, kun piettömästä mäntyöljystä poistetaan tislaamalla rasvahapot. Hartsikolonnista osa palautuu vielä edelliseen vaiheeseen eli pien erotukseen. Prosessin seuraava kolonni on esiöljykolonni. Esiöljy on kevyin jae ja sitä käytetään tehtaan omaan käyttöön polttoaineena. Kolmannessa eli viimeisessä kolonnissa tapahtuu rasvahapon erotus. Rasvahappo on tislauksessa saatavista tuotteista puhtain. Rasvahappokolonnin pohjalta otetaan talteen myös pohjaöljy. (Forchemin koulutusmateriaali, Rintekno Oy, 2002)

14 14(30) KUVIO 4. Mäntyöljyn tislaus (Riistama ) 4.4 Mäntyöljytislauksessa syntyvät tuotteet Mäntyöljytislauksen eri jalosteista voidaan jatkojalostaa monenlaisia tuotteita tai vastaavasti niitä voidaan hyödyntää erilaisten tuotteiden valmistuksessa. Tuotteita voivat olla esimerkiksi purukumi, mäntynestesaippua, öljymaali, kosmetiikkatuotteet, aikakauslehdet, terveysvaikutteiset margariinit ja erilaiset liimat. (Saviainen. Forchemin materiaali. 2002) Mäntypiki Piki on raakamäntyöljytislauksen tislaamaton jäännös. Mäntypikeä käytetään muun muassa bitumin lisäaineena, rakennusteollisuuden sideaineena, fosfaattien ja malmien

15 15(30) vaahdotusöljynä, voimapaperin paperiliimana ja sterolin raaka-aineena. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Mäntypikeä käytetään lisäksi energian tuotannossa biopolttoaineissa. energian tuotantoon se soveltuu erinomaisesti, koska se on vähärikkinen ja uusiutuva raakaaine. Tämän lisäksi pikeä käytetään myös painovärisideaineena, asfaltin valmistuksessa ja kumi- ja kaivosteollisuuden prosesseissa. Piki sisältää huomattavan määrän elintarvike- ja lääketeollisuuden tarvitsemia steroleja. (Saviainen. Forchemin materiaali, 2002) Hartsi Mäntyhartsia saadaan, kun piettömästä mäntyöljystä on poistettu rasvahapot. Mäntyhartsin rasvahappopitoisuuden tulee olla alle 5 %. (Forchemin koulutusmateriaali, Rintekno Oy, 2002). Mäntyhartsi on teollisuuden perusraaka-aine ja suurin osa siitä käytetään erilaisissa liimasovellutuksissa, kuten kuumasulaliimoissa, paperinvalmistuksen hydrofobiliimoissa ja painovärien sideaineissa. Hartseja käytetään lisäksi muun muassa kumiteollisuudessa ja purukumien valmistuksessa. Hartsin tuotanto-osuus on noin % kokonaistislauksesta. (Saviainen, Forchemin materiaali, 2002) Mäntyrasvahappo Raakamäntyöljyn tislauksesta saatava tisle, jonka rasvahappopitoisuus on yli 95 %. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Mäntyrasvahappoja käytetään maaliteollisuuden öljymaalien sideaineina, pinnoitteiden raaka-aineina, metallintyöstööljyissä, voitelu- ja hydrauliöljyissä. puhdistusaineiden valmistuksessa, malmien rikastuskemikaaleina ja polttoaineiden lisäaineina. Rasvahappojen osuus on noin %.( Saviainen. Forchemin materiaali. 2002).

16 16(30) Muut tuotteet Raakamäntyöljyn tislauksesta saadaan myös tislattua mäntyöljyä, joka on rasva- ja hartsihappojen seos. Hartsipitoisuus on yleensä %. Tislattua mäntyöljyä käytetään muun muassa raaka-aineina metallien työstönesteissä, öljyteollisuuden emulgaattoreissa, pesuaineissa, mäntysuovassa, alkyydimaaleissa ja lakoissa. (Forchemin koulutusmateriaali. Rintekno Oy. 2002). Lisäksi raakamäntyöljyn tislauksesta saatavia tuotteita ovat esiöljy ja mäntysuopa. Esiöljy on raakarasvahapon tislauksen ylite, joka sisältää keveitä neutraaliaineita ja rasvahappoja. Esiöljy myydään pikeen sekoitettuna polttoaineeksi. Osa esiöljystä käytetään laitoksen kuumaöljykattilan polttoaineena. Esiöljy sisältää vaihtelevasti kevyitä neutraaliaineita ja rasvahappoja. Mäntysuopa on tuote, joka saadaan saippuoimalla tai neutraloimalla mäntyöljy orgaanisella tai epäorgaanisella emäksellä, kuten NaOH:lla. Hartsin saippuointi tapahtuu jatkuvatoimisena prosessina, johon syötetään kuuma hartsiseos, 50 p-% NaOH-liuos ja vesi. Sekoituksen jälkeen hartsisaippuan vesiliuos jäähdytetään ja pumpataan varastosäiliöihin. (Seppälä. 2009).

17 17(30) 5 RAAKAMÄNTYÖLJYSAKKA 5.1 Sakan koostumus Raakamäntyöljysäiliöiden sakka sisältää raakamäntyöljyn lisäksi 0-kuitua, ligniiniä, glaubersuolaa ja vettä. (Valtonen. ympäristöpäällikkö. 2012). Ligniini on amorfinen polymeeri, jonka rakenne eroaa merkittävästi muista puun makromolekyyleistä. Ligniinin rakenne on epäsäännöllinen siten, että rakenteelliset alkuaineet eivät ole kiinnittyneet toisiinsa systemaattisesti. (Paulapuro ). Taulukossa 1 on esitetty raakamäntyöljysakan analyysituloksia. Sakasta on analysoitu tuhka- ja rikkipitoisuudet, lämpöarvo ja alkuainemäärät. Raakamäntyöljyn lämpöarvo vaihtelee 30 MJ/kg kummallakin puolen erästä riippuen. Lämpöarvo on hyvä verrattuna esimerkiksi puun lämpöarvoon, joka on 15 MJ/kg.(Virtuaalikoulu, talotekniikan fysiikkaa). Taulukkoa 1 tarkastelemalla selviää, että sakka sisältää useita eri alkuaineita. Kalsiumia, kaliumia, natriumia, fosforia sekä piitä on selvästi enemmän kuin muita. Niiden milligramma määrien vaihteluväli on tuhansista kymmeniin tuhansiin. Muita alkuaineita on selvästi pienemmät määrät. TAULUKKO 1. Analyysitulokset (Nablabs) Raakamäntyöljysakka Analyysi RMÖ Menetelmä Tuhkapitoisuus 625 C, % 15 mod.din 51719:1997 S, % 1,3 Leco SC-444 Lämpöarvot Kalorimetrinen toim.tila, MJ/kg 30,6 DIN Tehollinen toim.tila, MJ/kg 28,7 DIN Alkuainepitoisuudet mg/kg Al 140 Tuhkan HF-haj./ICP-OES

18 18(30) As <9 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Ca Tuhkan HF-haj./ICP-OES Cd 9,7 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Co <2 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Cr 7,3 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Cu 24 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Fe 510 Tuhkan HF-haj./ICP-OES K 1230 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Mg 430 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Mn 400 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Na Tuhkan HF-haj./ICP-OES Ni 47 Tuhkan HF-haj./ICP-OES P 1860 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Pb <9 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Sb <9 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Si 920 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Sn <9 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Ti 12 Tuhkan HF-haj./ICP-OES V 6,6 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Zn 320 Tuhkan HF-haj./ICP-OES Raakamäntyöljysakan (KUVA 1) koostumus on pääasiassa jähmeää ja liisterimäisen tahmeaa. Paikoitellen koostumus saattaa vaihdella myös kiinteämmistä osasista nestemäiseen. Sakan väri on tumman ruskeaa. Sakkaa syntyy tonnia vuodessa ja syntyneen sakan määrä ei ole missään suhteessa tuotantoon. Ennemminkin sakan syntyyn vaikuttaa varastoitavat määrät ja varasto-olosuhteet. (Valtonen. ympäristöpäällikkö. 2012).

19 19(30) KUVA 1. Raakamäntyöljysakka (Valtonen. 2012) 5.2 Analyysimenetelmät Taulukoon 1 on merkitty analyysimenetelmät ja laitteet, joilla raakamäntyöljysakan koostumusta on analysoitu. Seuraavaksi on selvitetty minkälaisilla menetelmillä tuhkapitoisuus, rikkipitoisuus, lämpöarvot ja alkuainepitoisuudet on tutkittu Tuhkapitoisuus Menetelmä perustuu DIN standardimenetelmään. Kuivaa tai tasapainokosteudessa olevaa analyysinäytettä punnitaan 0,0001 g:n tarkkuudella 1-2 g

20 20(30) hehkutettuun, vakiopainotettuun polttoupokkaaseen. Upokas asetetaan sisältöineen huoneen lämpötilassa olevaan uuniin. Uunin lämpötila nostetaan 60 minuutissa noin 500 C:n lämpötilaan. Polton jälkeen upokas sisältöineen jäähdytetään eksikaattorissa ja punnitaan. Näytteistä tehdään rinnakkaismääritykset, joiden perusteella lasketut tuhkapitoisuudet saavat erota toisistaan vain tietyn verran. (Alakangas ). Termogravimetrinen analysaattori (KUVA 2) mahdollistaa kosteuden ja tuhkan määrityksen täysautomaattisesti. (Teopal). Terminen analysaattori sisältää sekä termogravimetrin (TG) että differentiaalisen termisen analysaattorin (DTA). Termistä analysaattoria voidaan käyttää sulamis-, kiteytymis- ja polymerisoitumislämpötilan määrittämiseen sekä hapettumis- ja hajoamisilmiöiden kidemuodon muutosten ja katalyyttireaktioiden tutkimiseen. (Tampereen teknillinen yliopisto. 2011). KUVA 2. Termogravimetrinen analysaattori (Teopal)

21 21(30) Rikkianalyysi Käytettäessä LECO- laitteistoa (KUVA 3) saadaan määritettyä rikin määrä näytteessä. Näyte poltetaan happivirrassa rikkidioksidiksi, jonka määrä mitataan infrapunadetektorilla. ( Jarva. 1989). KUVA 3. LECO SC-444 (Analytik) Lämpöarvot Kiinteiden polttoaineiden kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo määritetään noudattaen standardia DIN Kalorimetrisessa lämpöarvossa eli ylemmässä lämpöarvossa on otettu huomioon palamisen yhteydessä höyrystyvän veden höyrystymisenergia. Suomessa lämpöarvo ilmoitetaan kuitenkin useimmiten tehollisena lämpöarvona eli alempana lämpöarvona, joka saadaan muunnoskaavan avulla kalorimetrisesta lämpöarvosta ottamalla huomioon vesihöyryn haihduttamiseen kuluva lämpömäärä. (Alakangas ).

22 22(30) ICP-OES Alkuainepitoisuus määritykset on suoritettu ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) analyysilaitteella (KUVA 4). Se on plasmaemissiospektrometri, jota käytetään määrittämään konsentraatioita erilaisista liuoksista. Laite sisältää neljä pääkomponenttia, jotka ovat näytteensyöttö, säteilylähde, optiikka ja detektori. (Väisänen. 2006). Näytteiden syöttö ICP-OES:iin tapahtuu autosamplerin, sumuttimen ja sumutinkammion läpi plasmaan. Näyteliuokset muunnetaan sumuttimilla aerosoleiksi ennen plasmaan syöttämistä. Plasmaan johdettaessa näytteiden tulee olla pieninä pisaroina, jotta plasmassa saadaan toistettavasti tapahtumaan näytteen höyrystyminen, atomisoituminen, ionisoituminen ja virittyminen. (Väisänen. 2006). Käyttökelpoisia aerosolin muodostajia ovat ultraääni- ja paineilmasumuttimet. Sumuttimien kehittyessä aerosolin pisarakokoa on saatu pienenemään ja samalla menetelmän toistettavuutta paranemaan. (Väisänen. 2006). KUVA 4. ICP-OES- analyysilaite (Green)

23 23(30) 6 RATKAISUVAIHTOEHDOT 6.1 Kompostointiin Tällä hetkellä raakamäntyöljysakka hävitetään kompostointilaitoksella. Kompostilaitoksen prosessitekniikkana on kaukalokompostointi, johon kuuluu kompostoitavan biojätteen esikäsittely ja seostaminen. Käsittelymenetelmä varmistaa kompostoitavan aineksen tehokkaan hygienisoitumisen. Laitoksen läpikulkuun menee materiaalilta kolme viikkoa, jonka jälkeen se siirretään jälkikypsytykseen.(envor Group). Laitos on varustettu biosuodattimella, joka minimoi prosessin aktiivivaiheessa muodostuneet hajut. Prosessin tuottama lämpöenergia kerätään talteen ja hyödynnetään laitoksen lämmityksessä. Jätevedet ja kenttäalueen suotovedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Kaikki kompostoitunut biojäte seulotaan ja sen sisältämä roska toimitetaan kaatopaikalle. Kompostin laatua analysoidaan ja tarkkaillaan säännöllisesti. (Envor Group). Raakamäntyöljysakan kompostoinnin hyötyjä ovat ongelmallisen aineksen hyödyntäminen maanparannuskäyttöön. (Nyman.2012). Tämän lisäksi kompostointi on taloudellisesti kannattava vaihtoehto verrattuna esimerkiksi ongelmajätteenä hävittämiseen. Kompostoitavan aineksen tonnihinta, nimikkeelle biojäte, on noin 80 euroa. Vastaava hinta, nimikkeelle happoa sisältävä jäte, on noin 89 euroa. Näiden hintojen lisäksi maksettavaksi tulee jokaisesta kuormasta kuormamaksu. Ongelmajätteenä hävittäminen maksaa yli nelinkertaisesti. (Lähdekorpi. 2012).

24 24(30) 6.2 Pölynsidonta-aineeksi Pölynsidonta-aineita voivat olla vesi, kalsiumkloridi ja muut epäorgaaniset suolat, bitumiemulsio ja muut öljypohjaiset tuotteet, lignosulfaatti, kaliumformiaatti sekä polymeeriemulsiot. Raakamäntyöljysakka sisältää epäorgaanisia suoloja. Suoloja käytetään pölynsidonnassa, sillä ne imevät kosteutta ilmasta ja pitävät siten tien pinnan kosteana. Pintajännitys kasvaa ja haihtuminen hidastuu. (Kaarela, Sorateiden pölynsidonta-aineiden ympäristövaikutuksia. 2003). Kalsiumkloridin kostuttama hienoaines sitoo tehokkaasti yhteen tien kulutuskerroksen eri osaset. Pölynsidonta estää kuoppien, urien ja kiharoiden muodostumista, ja täten tien pinnasta tulee pölytön ja miellyttävämpi tiellä liikkujille. Tien moitteeton kunto parantaa liikenneturvallisuutta ja samalla se vaikuttaa merkittävästi taloudellisuuteen. Pöly on ympäristö- ja terveyshaitta ja tiestä irtoava pöly vaikuttaa suuresti tienvarren asukkaiden asumisviihtyvyyteen.(tetrachemicals). Raakamäntyöljyn käyttöön pölynsidonta-aineena ei periaatteellisesti ole mitään estettä, jos se vain teknisesti onnistuu. Kyseessä on jätteen hyötykäyttö, jonka käyttöönotto edellyttää yhtiön ympäristöluvan tarkistusta tai ainakin valvontaviranomaisen hyväksyntää. Yhtiön tulee keskustella asiasta tarkemmin ympäristöluvan valvontaviranomaisen kanssa. (Hietamäki, 2011). 6.3 Ongelmajätteeksi Raakamäntyöljysakkoja on toimitettu vuosina 2005 ja 2006 ongelmajätekäsittelyyn, koska muiden käsittelyvaihtoehtojen tutkinta oli käynnissä. (Seppälä. 2009). Jätelain mukaan ongelmajätteeksi luetaan sellaiset jätteet, jotka kemiallisen tai jonkin muun ominaisuutensa vuoksi voivat olla haitaksi terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden luettelossa (1129/2011) on luokiteltu yleisimmät jätelajit, jotka on nimetty ongelmajätteiksi. Luettelo on ympäristöministerien asetuksen mukaan tehty.

25 25(30) Luettelon mukainen luokitus pohjautuu EY:n jätteiden ja vaarallisten jätteiden luetteloon. Luettelossa mainittu ongelmajäte katsotaan aina ongelmajätteeksi. Kotitalouksissa syntyvät ongelmajätteet ovat tavallisesti liuottimia, maaleja, raskasmetalliparistoja, loisteputkia, kylmälaitteita, tv- ja atk- näyttöjä sekä jäteöljyjä. (Ongelmajätteet. Valtion ympäristöhallinto. 2009). Ongelmajätteiden haitallisuus asettaa erityisiä kuljetus- ja käsittelyvaatimuksia. Maaja metsätaloudessa sekä asumisessa syntyville ongelmajätteille asianmukainen hävitysmahdollisuus ja käsittelyn järjestäminen on kuntien velvollisuus. Muussa toiminnassa, kuten teollisuudessa, syntyvien ongelmajätteiden hävitys on ensisijaisesti jätteen haltijan tehtävä. (Ongelmajätteet. Valtion ympäristöhallinto. 2009) Suomessa on useita yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet ongelmajätteiden hävitykseen ja hyödyntämiseen. Ekokem Oy Ab on merkittävin valtakunnallinen ongelmajätelaitos, joka pystyy vastaanottamaan kaikkia tavallisimpia ongelmajätelajeja. Muut vastaanottolaitokset ovat yleensä erikoistuneet vastaanottamaan ja käsittelemään vain jotain tiettyä ongelmajätettä. Teollisuudessa kuitenkin osa ongelmajätteistä hyödynnetään teollisuuden omaan käyttöön. (Ongelmajätteet. Valtion ympäristöhallinto. 2009) Ongelmajätteiden poltto suoritetaan uunissa jopa 1300 asteen lämpötilassa, jossa haitalliset ja vaaralliset aineet hajoavat, muodostaen vettä, hiilidioksidia ja erilaisia savukaasuja. Parhaalla mahdollisella nykytekniikalla puhdistetuista savukaasuista jää jäljelle loppujäte, joka sijoitetaan ongelmajätteiden kaatopaikalle.(garbage X. Ongelmajätteiden käsittely). Tonnin ongelmajätekuorma maksaa noin 340 euroa ja tämän lisäksi hintaan tulee vielä punnitusmaksu sekä rahti. (Petranen, H. Myyntipäällikkö. 2012).

26 26(30) 6.4 Hyödyntäminen energiana Mäntyöljysakan hyödyntäminen energiana tarkoittaa sitä, että se toimitetaan jollekin teollisuuden yritykselle esimerkiksi sivupolttoaineeksi. Eli sakka syötettäisiin kattilaan muun polttoaineen seassa. Sivupolttoaineeksi toimitettuna on otettava huomioon yrityksen tarpeet. Missä muodossa he voivat hyödyntää sakan, mitä toimenpiteitä se edellyttää ja mitä vaikutuksia, sekä hyödyllisiä että haitallisia, yritykselle on siitä. Ongelmakohdaksi ilmeni sakassa olevan suolan mahdollinen haittavaikutus polttokattilalle. Suolat aiheuttavat korroosiota kattilassa, jonka seurauksena ovat kalliit korjausinvestoinnit. Tämän lisäksi suolat aiheuttavat ongelmia päästöjen kanssa ja polttoprosessi vaikeutuisi. (Sunikka. 2011). Varteenotettavin hyödyntämispaikka olisi sellutehtaan soodakattilassa siten, että sakkaa syötettäisiin pieninä määrinä kattilaan mustalipeän kanssa ja poltettaisiin. Tämä vaatisi kuitenkin prosessiteknisiä muutoksia, kuten polttoon sopivan säiliön hankkimisen syöttölaitteistoineen. Näiden muutosten lisäksi polttoon menevistä sakoista täytyisi tehdä analyysit. (Saarinen. 2011).

27 27(30) 7 POHDINTA Raakamäntyöljysakan hyödyntämistutkimuksen mukaan kompostoimalla käsittely ja käyttö maanparannukseen ovat toistaiseksi kannattavin keino. Se on sekä taloudellisin että ympäristöystävällisin tapa sakan hyödyntämiselle. Ympäristöystävällisen kompostoinnista tekee erityisesti se, että biosuodatin suodattaa hajuhaittoja, prosessissa muodostunut energia hyödynnetään lämmityksessä sekä suotovedet käsitellään vedenpuhdistamolla. Raakamäntyöljyn soveltuvuus pölynsidonta- aineeksi oli kaikille uusi käsite eikä keillään haastattelemillani henkilöillä tai yrityksillä ollut kokemusta aiheesta. Sain kuitenkin tietooni, että jos ympäristöluvat ovat kunnossa, niin käytännössä sakan käyttö pölynsidonnassa voisi olla mahdollista, joten tätäkin vaihtoehtoa olisi hyvä tutkia tulevaisuudessa. Ongelmajätteenä käsittelyä ei enää kannata pitää edes vaihtoehtona, koska uusia, parempia menetelmiä on tutkittu ja niitä voidaan lähteä kehittelemään. Ja raakamäntyöljysakkaa ei ole listattu ongelmajätteeksi ongelmajäteluettelon mukaan, joten olisi täysin turhaa maksaa nelinkertainen summa ongelmajätekäsittelystä verrattuna tämän hetkiseen kompostointiin. Energiana hyödyntäminen polttokattilassa olisi käytännössä mahdollista, mutta vaatisi prosessimuutoksia ja näin ollen kustannukset nousisivat melkoisesti. Kustannuksia on vaikea etukäteen arvioida, koska se vaatisi perehtymistä prosessiin ja tiivistä kanssakäymistä ja suunnittelua sakkaa vastaanottavan yrityksen kanssa. Menetelmää olisi kuitenkin kannattava tutkia lisää, koska käytännössä se olisi mahdollista. Ja tulevaisuudessa, polttokattilassa polttaminen olisi energiatehokas ja ekologinen keino sakan hyödyntämiselle.

Kuva 1. Nykyaikainen pommikalorimetri.

Kuva 1. Nykyaikainen pommikalorimetri. DEPARTMENT OF CHEMISTRY NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN LÄMPÖARVOJEN MÄÄRITYS Matti Kuokkanen 1, Reetta Kolppanen 2 ja Toivo Kuokkanen 3 1 Oulun yliopisto, kemian laitos, PL 3000, FI-90014, Oulu, matti.kuokkanen@oulu.fi

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kurkistus soodakattilan liekkeihin

Kurkistus soodakattilan liekkeihin Kurkistus soodakattilan liekkeihin Esa K. Vakkilainen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto 1 17.8.2014 Sisältö Soodakattila mikä se on Oulusta Kymiin Mustalipeä on uusiutuva polttoaine Lipeän palaminen

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli,

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance)

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance) Energia-alan keskeisiä termejä 1. Energiatase (energy balance) Energiataseet perustuvat energian häviämättömyyden lakiin. Systeemi rajataan ja siihen meneviä ja sieltä tulevia energiavirtoja tarkastellaan.

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl

Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä Sisältö Johdanto Aine- ja energiatase Reaaliset rahavirrat, yritystaso rahatase Esimerkkejä: Kemiallisen massan eli sellun

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Hans Hartmann Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials TFZ Straubing, Saksa Markku Herranen ENAS Oy & Eija Alakangas,

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

Tiukentuneet määräykset

Tiukentuneet määräykset Tiukentuneet määräykset Tiukentuvat ympäristö ja tuoteturvallisuusmääräykset Euroopassa sekä nousevat raaka-ainekustannukset pakottavat Euroopan kemianteollisuutta hakemaan kustannus-säästöjä myös hankintaketjussaan

Lisätiedot

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD Febr uary 1 UPM 2010 SELLU - huipputuote vai bulkkia? Veikko Petäjistö Tehtaanjohtaja UPM Pietarsaari UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Seosten erotusmenetelmiä

Seosten erotusmenetelmiä Seosten erotusmenetelmiä KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Kemiassa on usein tarve erottaa niin puhtaita aineita kuin myös seoksia toisistaan. Seoksesta erotetaan sen komponentteja (eli seoksen muodostavia aineita)

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op. Aloitusluento, kurssin esittely

KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op. Aloitusluento, kurssin esittely KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op Aloitusluento, kurssin esittely Opintojakson tavoitteena on tutustua teollisiin kemiallisiin ja biokemiallisiin prosesseihin ja niihin liittyvään laskentaan ja vertailuun

Lisätiedot

Tehokasta pölynsidontaa

Tehokasta pölynsidontaa Tehokasta pölynsidontaa Pöliseekö tie? Pölyävät kadut ja soratiet puhuttavat erityisesti keväällä ja kuivana kesänä. Tutulla ilmiöllä on paljon ikäviä vaikutuksia: pöly heikentää asumisviihtyvyyttä, ärsyttää

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus HÖYRYTEKNIIKKA 1. Vettä (0 C) höyrystetään 2 bar paineessa 120 C kylläiseksi höyryksi. Laske

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

LoCap projektin tuloksia hiilidioksidin hyötykäytöstä

LoCap projektin tuloksia hiilidioksidin hyötykäytöstä LoCap projektin tuloksia hiilidioksidin hyötykäytöstä BioCO 2 -projektin workshop Hiilidioksidin hyötykäytön mahdollisuudet 7.9.2017 Tapio Tirri LoCap - Paikallisesti talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Energiatutkimuskeskuksen palvelut kiertotalouden näkökulmasta Kiertotalous seminaari 21.4.2015. Teknologia- ja ympäristöala, Varkaus Jukka Huttunen

Energiatutkimuskeskuksen palvelut kiertotalouden näkökulmasta Kiertotalous seminaari 21.4.2015. Teknologia- ja ympäristöala, Varkaus Jukka Huttunen Energiatutkimuskeskuksen palvelut kiertotalouden näkökulmasta Kiertotalous seminaari 21.4.2015 Teknologia- ja ympäristöala, Varkaus Jukka Huttunen Varkauden kampus - energiatutkimuskeskusta luomassa Energiatutkimuskeskus

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku BIOJALOSTUKSEN INNOVAATIOPÄIVÄ 30.5.2013, Lappeenranta Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku St1 Biofuels Oy Patrick Pitkänen Globaali energiahaaste

Lisätiedot

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Tutkija, FM Tiina Ritvanen Kemian ja toksikologian yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiina.ritvanen@evira.fi Esityksen runko Johdanto

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4)

Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4) 24.3.200 Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4) koskevat myös Energiaturpeen laatuohjetta 2006, NT ENVIR 009 Jaakko Lehtovaara erityisasiantuntija / polttoaineet VAPO OY

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Kemiaa tutkimaan 1. TYÖTURVALLISUUS 2 opetuskertaa S1 - Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot - Tutkimusprosessin eri vaiheet S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa

Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa Unicon ReneFlex Jätteestä energiaa KPA Uniconilla on vuosikymmenten kokemus energiahankkeista Tarjoamme vastuullisia energiaratkaisuja ja elinkaaripalveluita KPA Unicon on erikoistunut kattila- ja voimalaitosprojekteihin.

Lisätiedot

Edullinen MODHEAT-teknologia pienten materiaalivirtojen kuivaukseen ja edelleen jalostukseen. Seminaari 21.11.2014 Hanna Kontturi

Edullinen MODHEAT-teknologia pienten materiaalivirtojen kuivaukseen ja edelleen jalostukseen. Seminaari 21.11.2014 Hanna Kontturi 8.4.2014 Edullinen MODHEAT-teknologia pienten materiaalivirtojen kuivaukseen ja edelleen jalostukseen Seminaari 21.11.2014 Hanna Kontturi SFTech Oy Kehittää innovaatioita materiaalitehokkuuden tarpeisiin

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: Biojalostamo pelastaa Kaasutuksessa muhii miljardibisnes Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3. Metsäbiojalostamot Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.2009 Klaus Niemelä 1 Metsäbiojalostamoista Mistä oikein on kysymys

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Jätteestä raaka-aineeksi - Jätevesiliete fosforin lähteenä. Endev Oy

Jätteestä raaka-aineeksi - Jätevesiliete fosforin lähteenä. Endev Oy Jätteestä raaka-aineeksi - Jätevesiliete fosforin lähteenä Endev Oy 4.10.2017 MIKSI JÄTEVESILIETE ON (OLLUT) JÄTETTÄ? Yhdyskuntajätevesilietteet sisältävät mm. lääkeainejäämiä, mikromuovia, huumeainejäämiä,

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013

Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013 Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013 Resurssiviisaus-Sitra Energia Vesi Ruoka Liikenne Jäte Resurssiviisaus-Sitra Jäte Closed Loop B-to-B toimijat

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Biotalouden uudet tuotteet

Biotalouden uudet tuotteet Biotalouden uudet tuotteet Prof. Olli Dahl Aalto-yliopisto Kemiantekniikan korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos PL 16300, 00076 Aalto Vuorimiehentie 1, Espoo p. +358 40 5401070 Sisältö Puun kemiallinen

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn

HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn Perusmateriaalin käsittely Karkean materiaalin erotus Karkean materiaalin käsittely Mädätysjäännöksen käsittely Biojätekäsittelyprosessin jätevedenkäsittely Tilanne

Lisätiedot

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille 22.1.2015 Kemian tehtävät Kirjoita nimesi, luokkasi ja lukiosi tähän tehtäväpaperiin. Kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla tehtäväpaperiin vastauksille

Lisätiedot

Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta

Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta Tilaisuuden nimi MixBioPells seminaari - Peltobiomassoista pellettejä Tekijä Heikki Oravainen VTT Expert Services Oy Tavoitteet Tavoitteena oli tutkia mahdollisesti

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun

Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun P3-ansep ALU Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun KUVAUS soveltuu erityisesti alumiinipinnoille erinomaiset pesevät ominaisuudet

Lisätiedot

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1 Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 2 Näytteenotto 2 Näytteenkäsittelytekniikat y Suositus: näytekaasu suoraan kuumana

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

:TEKES-hanke. 40121/04 Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen

:TEKES-hanke. 40121/04 Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen FB-kupla :TEKES-hanke 40121/04 Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen Ryhmähankkeen osapuolet: Tampereen teknillinen yliopisto Osahanke: Biopolttoaineiden

Lisätiedot

Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan

Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan 1. Kolmiossa yksi kulma on 60 ja tämän viereisten sivujen suhde 1 : 3. Laske

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet VEROTAULUKKO Jäteryhmä >2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 02

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Nestemäiset biopolttoaineet fossiilisten korvaajana. Ville Vauhkonen, UPM Biopolttoaineet Uudistuva liikenne - seminaari

Nestemäiset biopolttoaineet fossiilisten korvaajana. Ville Vauhkonen, UPM Biopolttoaineet Uudistuva liikenne - seminaari Nestemäiset biopolttoaineet fossiilisten korvaajana Ville Vauhkonen, UPM Biopolttoaineet Uudistuva liikenne - seminaari 4.4.2017 UPM BIOPOLTTOAINEET Biopolttoainekonseptit 1. sukupolven perinteiset biopolttoaineet

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Suomi tarvitsee uutta liiketoimintaa, työpaikkoja, vientiä ja energian huoltovarmuutta Sievi Biofuels Oy Markku Koski 20.05.2014 Sievi Biofuels Oy SBF Oy:n

Lisätiedot

Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa:

Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa: Lämpötila (Celsius) Luento 9: Termodynaamisten tasapainojen graafinen esittäminen, osa 1 Tiistai 17.10. klo 8-10 Termodynaamiset tasapainopiirrokset Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään

Lisätiedot

Orgaanisten materiaalivirtojen pyrolyysistä

Orgaanisten materiaalivirtojen pyrolyysistä Orgaanisten materiaalivirtojen pyrolyysistä Kimmo Rasa, vanhempi tutkija, MMT Luonnonvarakeskus Sivuhyöty-hankkeen Seminaari 8.4.2015 Esityksen sisältö Pyrolyysi teknologiavaihtoehtona Laboratoriomittakaavan

Lisätiedot

Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro 421-433938/02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista

Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro 421-433938/02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro 421-433938/02 suomennos ruotsin kielestä. 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut

Lisätiedot