ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti

2 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT toteuttivat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimeksiannosta ELLO-hankkeeen WP3:n osaselvityksen Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät. Tutkimus jakaantuu kahteen osioon 1) kirjoituspöytätutkimukseen, jonka tulokset raportoidaan tilastokatsauksena ja 2) empiiriseen aineistonkeruuseen haastattelututkimuksen keinoin, jonka tulokset raportoidaan tässä raportissa. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CEMAT:n haastatteluaineistosta vuosilta CEMAT:n tutkijatiimi toteutti semistrukturoituja syvähaastatteluja suomalaisen kuljetus- ja logistiikka-alan asiantuntijoiden keskuudessa lokakuun 2008 ja syyskuun 2010 välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden keskuudessa. Lisäksi tausta-aineistoina käytettiin CEMAT:n vuonna 2008 toteuttaman Internet-pohjaisen Delfoi-paneelin tuloksia. Paneeliin osallistui 56 asiantuntijaa yrityksistä ja julkisen sektorin organisaatiosta. Paneelissa kartoitettiin mm. asiantuntijoiden näkemyksiä Suomen liiketoimintaympäristöstä ja sen kehitysnäkymistä. Lisäksi panelistit ottivat kantaa Suomen globaaliin kilpailukykyyn ja potentiaaliin houkutella kotimaisia ja ulkomaisia investointeja. Asiantuntijoiksi kutsuttiin yksityisen ja julkisen sektorin edustajia, sekä tutkijoita ja järjestöjen edustajia

3 Sisältö 1. Vientiteollisuuden kehitysnäkymät Metsäteollisuus Teknologiateollisuus Kemianteollisuus Logistiikka-ala Ulkomaiset investoinnit Suomeen Suomen logistiseen ympäristöön vaikuttavat tekijät Venäjä Ympäristösäädökset Konttiliikenteen kehitys Suomen logistisen ympäristön muutos Lähteet

4 1. Vientiteollisuuden kehitysnäkymät Suomen vientiteollisuus nojaa vahvasti teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuteen Globaalin taloustaantuman myötä Suomen tavaravienti supistui lähes neljänneksellä. Palvelutoimiala sen sijaan kutistui huomattavasti maltillisemmin. Metsä- ja kemianteollisuus ovat jälleen kasvussa kriisin jälkeen teknologiateollisuuden vaikeudet jatkuvat Aasia-painotus voimistuu entisestään tulevaisuudessa Kaivosteollisuuden merkitys kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa Suomen vientiteollisuutta hallitsee teknologiateollisuuden ja metsäteollisuuden ulkomaankauppa. Kolmantena teollisuuden kivijalkana toimii kemianteollisuus. Vaikka Suomen teollisuuden tuotantorakenne on 1990-luvun laman jälkeen monipuolistunut, on se kansainvälisissä vertailussa edelleen melko keskittynyttä. Tämä yhdessä ulkomaankaupan merkityksen korostumisen myötä altistavat Suomen voimakkaasti maailmatalouden heilahteluille (Suomen Pankki 2010) Globaali talouden taantuma käänsi monella mittarilla ennätysvuoden 2008 kasvukäyrät laskuun. Kansainvälisen vientikysynnän tyrehtyminen leikkasi vuonna 2009 Suomen vientiä noin kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna. Eniten väheni metallien ja metallituotteiden, sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä kulkuneuvojen vienti (Tullihallitus 2010). Maailmankaupan ennustetaan Suomen Pankin talouskatsauksessa palautuvan lamaa edeltävälle tasolleen vielä vuoden 2010 aikana. Tämä vaikuttaa positiivisesti myös Suomen viennin elpymiseen, joskaan se ei vielä alkuvuodesta 2010 yltänyt maailmankaupan kasvulukemiin. Maailmankauppa kasvoi 2010 vuoden alkupuolella pyrähdyksenomaisesti yritysten täydentäessä taantuman aikana tyhjäksi kulutettuja varastojaan. Vastaaviin kasvulukemiin ei uskota jatkossa yllettävän, vaan maailmankaupan ennustetaan jatkossa kasvavan noin 15% ja Suomen viennin noin 13% vuosivauhtia. Elpymisestä huolimatta Suomen vienti kasvaa vientimarkkinoita hitaammin, eikä tule ennustejaksolla saavuttamaan vuoden 2008 huippulukuja. Suomen tuonnin sen sijaan ennustetaan kasvavan erityisesti ennustejakson lopulla vientiä nopeammin. (Suomen Pankki 2010) Haastatteluissa nousee vahvasti esiin taloudellisen taantuman vaikutukset nykyisellään, ja toisaalta kaksoistaantuman uhka, ja siitä seuraavat kehityskulut globaalisti ja Suomen mittakaavassa. Taantuma rokotti erityisen voimakkaasti Suomen tavaravientiä, joka supistui 23 %. Palvelutoimiala sen sijaan kutistui huomattavasti maltillisemmin 8%:n vuosivauhtia. Taantuman myötä palveluiden osuus Suomen kokonaisviennistä on kasvanut 30%, minkä vuoksi taantuman nähdäänkin muuttaneen Suomen talouden rakennetta kertaheitolla, ja vaikuttaneen merkittävästi Suomen talouden rakenteisiin pitkällä aikavälillä. Palveluviennissä ilmenee Suomen osalta kuitenkin erittäin mielenkiintoisia piirteitä. Ensinnäkin palveluvienti on erittäin - 3 -

5 toimialakeskittynyttä radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet- ryhmän palveluvienti vastaa 70% koko Suomen palveluviennistä. Muilla toimialoilla palveluiden vienti on edelleen melko vähäistä. Toinen kiinnostava seikka on, että huolimatta Suomen T&K-toimintaan suunnatuista kansainvälisesti korkeista resursseista, ei T&K näy Suomen ulkomaanviennissä, vaan suuntautuu ennen kaikkea kotimaisten yritysten käyttöön Suomessa. Korkeasta koulutusasteesta huolimatta Suomi ei siis toimi laajassa mittakaavassa ulkomaisten yritysten tutkimuskeskusten sijoittautumispaikkana. (Suomen Pankki 2010) Asiantuntijat nostavat esiin merkittävimpinä huolenaiheina yritysten kilpailukyvyn säilymisen ja valtion velkaantumisen. Maailmanlaajuisen painotuksen siirtyminen Aasiaan puolestaan korostaa jatkossa Suomen roolia pitkälle jalostetun arvotavaran tuottajana. Yksinkertaisen valmistus- ja kokoonpanotyön nähdään sen sijaan siirtyvän yhä suuremmassa mittakaavassa lähelle yritysten päämarkkina-alueita lyhyiden kuljetusmatkojen ja edullisemman kustannustason tukemana. Erityisesti kuljetuksiin kohdistuvien tiukentuvien ympäristövaatimusten ja sitä myötä nousevan kustannustason uskotaan monin paikoin lisäävän yritysten kiinnostusta siirtää tuotantoaan Aasiaan. CEMAT:n haastattelemat asiantuntijat arvioivat melko epäyhtenäisellä rintamalla Suomen potentiaalisia kasvualoja tulevaisuudessa. Osa arvelee, että 1990-luvun lamasta Suomen nostaneen elektroniikkateollisuuden kaltaista talouden moottoria ei tule Suomeen enää syntymään, vaan talouden taantumasta voidaan nousta ainoastaan kaikkien toimialojen menestyksellä. Osa näkee esimerkiksi Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden merkityksen kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa, ja uskoo sen mahdollisuuksiin nousta uudeksi talouden veturiksi Suomessa. Kaivosteollisuuden liikevaihdon arvioidaan tänä vuonna nousevan 808 miljoonaan euroon. Lähivuosina liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edelleen toimintansa aloittaneiden kaivosten myötä. Vuonna 2010 käynnissä olevien kaivosinvestointien kokonaisarvo on yhteensä noin 960 miljoonaa euroa, joista osa jakautuu useammalle vuodelle. Lisäksi valmisteilla on useita suuria kaivoshankkeita, joista ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä. Nämä huomioon ottaen lähiajan kaivostoiminnan investoinnit nousevat yli 1,6 miljardiin euroon. (Kaivosteollisuuden toimialaraportti 2010) Kaivosteollisuus kuitenkin vaikuttaa ennen kaikkea Pohjois-Suomen talouteen ja alueen kuljetuskysyntään. Etelä-Suomeen kaivosteollisuuden vaikutuksen ei nähdä ulottuvan niin taloudellisesti kuin logistisestikaan. Pidemmällä tähtäimellä toimialasta riippumatta asiantuntijat ennakoivat Suomessa siirryttävän yhä voimakkaammin korkean jalostusarvon tuotantoon, mikä siten nostaa Suomen viennin euromääräistä arvoa enemmän kuin tonnimääräistä volyymia Metsäteollisuus Metsäteollisuus on vahvasti toipumassa 2000-luvun ylikapasiteetti- ja tehottomuusongelmista Taantuma supisti toimialan globaalia kysyntää, mutta vuoden 2010 loppupuolella ala on hyvää vauhtia saavuttamassa lamaa edeltäneen kapasiteetin käyttöasteen - 4 -

6 Venäjän epävarma liiketoimintaympäristö ei kannusta suomalaista metsäteollisuutta investoimaan voimakkaasti paikallisiin toimintoihin Panostukset kansainvälisille markkinoille ja korkeamman jalostusarvon tuotteisiin vähentävät todennäköisesti alan kuljetustarpeita Suomen markkinoilla Metsäteollisuuden osuus Suomen kokonaisviennin arvosta on noin 17%, ja se tuottaa arviolta kolmanneksen Suomen nettovientituloista (Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmä 2008). Toimialalla käynnistyi säästökuuri vuonna 2005, kun se globaalin ylitarjonnan vuoksi joutui sulkemaan huonosti kannattavia tehtaitaan ja rationalisoimaan toimintojaan. Toiminnan ja toimitusketjujen tehostaminen vaikuttivat positiivisesti alan arvonlisäykseen ja ennen globaalia talouden taantumaa suomalaisen metsäteollisuuden kysyntä näytti vahvasti elpymisen merkkejä. Talouden taantuma vaikutti luonnollisesti toimialan globaaliin kysyntään, mutta myös Suomessa alkuvuodesta 2010 satamat pysäyttänyt ahtaajien lakko koetteli Suomen metsäteollisuutta. Kansainvälisen kysynnän kiihtyessä metsäteollisuus joutui markkinoiden imusta huolimatta ajamaan tehdastuotantoaan alas lakon myötä, sillä tuotannon volyymeista johtuen maantiekuljetukset eivät tarjonneet järkevää vaihtoehtoa merikuljetuksille. Vuoden 2010 loppupuolella metsäteollisuus on kuitenkin saavuttanut taas liki lamaa edeltäneen kapasiteetin käyttöasteen ja tilauskannan. Tulevaisuuden kasvuodotuksia kuitenkin vähentää alalla läpikäydyt ankarat kapasiteettileikkaukset. Erityisesti paperi- ja selluteollisuudessa kapasiteettia on viime vuosina purettu nopeaa tahtia, mikä rajoittaa jatkossa merkittävää tuotannon kasvua. Metsäteollisuuden osalta raaka-aineiden hintojen nousu on heijastunut toimialan kasvulukuihin vuoden 2010 aikana. Monien paperilaatujen hinnat ovat lähteneet varovaiseen nousuun ja samoin sellun hinta on kohonnut voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. (Suomen Pankki 2010) Globaalin markkinatilanteen lisäksi myös Venäjän asettamat puun vientitullit ovat ajaneet Suomen metsäteollisuuden sopeuttamaan toimintojaan. Venäjä on asettanut vientitulleja puukuljetuksilleen kannustaakseen ulkomaista metsäteollisuutta investoimaan Venäjälle. Suuresta markkinapotentiaalista huolimatta suomalainen metsäteollisuus ei ole tähän mennessä osoittanut suurta kiinnostusta paperitehtaiden perustamiseen Venäjän puolelle. Vaikka suomalainen metsäteollisuus on perustanut maahan mm. sahoja ja levytehtaita, nähdään poliittinen epävarmuus ja infrastruktuurin heikko taso sähkön- ja vedenjakelun epävarmuus sekä kuljetusreittien huono kunto toistaiseksi liian suurina riskeinä suurille paperitehdasinvestoinneille. Jatkossa metsäteollisuuden muutokset vaikuttavat merkittävästi Suomen vientiin ja sitä kautta viennin tarvitsemiin kuljetuksiin. Asiantuntijat ennakoivat suomalaisen metsäteollisuuden hakevan jatkossa kasvua erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta, mikä takaa paremmat mahdollisuudet pitkän tähtäimen menestymiseen. Globaalin taantuman myötä metsäteollisuus leikkasi rajusti kiinteitä investointejaan ja sopeutti tulevia investointisuunnitelmiaan muuttuneeseen tilanteeseen (ks. taulukko alla). Sen sijaan tuotekehitysmenojen leikkaukset olivat huomattavasti maltillisempia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Toimialan panostaminen T&K-työhön ja tuotannon kehittämiseen, saattaa jatkossa merkitä siirtymistä yhä korkeamman jalostusarvon tuotteisiin ja - 5 -

7 palveluihin. Tämä muuntaa alan kuljetustarpeita, ja vähentää todennäköisesti alusliikenteen kysyntää toimialan ulkomaankuljetuksissa. Metsäteollisuus 2008 milj. EUR milj. EUR 2010 milj. EUR % % Kiinteät investoinnit ja investointisuunnitelmat ,4-7,9 T&K-menot - Suomessa ,3-3,5 - Ulkomailla ,1-3,5 Yhteensä ,6-6,9 Lähde: EK Investointitiedustelu kesäkuu Teknologiateollisuus Suomen teknologiateollisuus on vahvasti riippuvainen globaaleista markkinoista sekä raaka-ainetuonnin ja vientimarkkinoiden osalta Alalla nähdään merkittävää potentiaalia kansainväliselle kasvulle Suomen kasvava kaivosteollisuus vähentää jatkossa jonkin verran metalliteollisuuden riippuvuutta ulkomaisista raaka-aineista 1990-luvun veturina toiminut elektroniikka- ja sähköteollisuus kärsii edelleen taantuman myötä romahtaneesta kysynnästä Teknologiateollisuus käsittää metallien jalostuksen, kone- ja metalliteollisuuden sekä elektroniikkaja sähköteollisuuden tuotteet. Teknologiateollisuus vastaa noin 60% Suomen viennistä. Ala on Suomessa hyvin riippuvainen globaaleista markkinoista, sekä raaka-aineen saannin että lopputuotteiden markkinoiden kannalta. Erityisesti metalliteollisuus on alana erittäin riippuvainen kansainvälisistä markkinoista. Suomessa jalostettavat rautarikasteet tuodaan ulkomailta, samoin suuri osa kupari-, sinkki- ja nikkelirikasteista. Jatkossa tosin Suomessa vahvasti kasvavan kaivosteollisuuden nähdään jonkin verran vähentävän metallisteollisuuden riippuvuutta ulkomaisesta raaka-aineesta. Suomessa valmistetusta metallista puolestaan yli 70% menee vientiin. Metallit ovat maailman kierrätetyimpiä materiaaleja, ja näin olleen myös kierrätys nostaa alan kuljetustarpeita merkittävästi. Käytöstä poistettuja tuotteita käytetään yhä uudelleen uusien tuotteiden raaka-aineina. Esimerkiksi Suomessa käytöstä poistetuista terästuotteista yli 90% jalostetaan uudelleen. (Teknologiateollisuus ry 2010) Elektroniikka- ja sähköteollisuus vastaavat noin puolta koko teknologiateollisuuden viennistä. Alalla oli merkittävä rooli Suomen nostamisessa lamasta 1990-luvun alussa. Nokian johtama elektroniikkateollisuuden buumi käänsi Suomen teollisuuden massiiviseen volyymikasvuun ja houkutteli myös ulkomaisia yrityksiä investoimaan Suomeen. Sittemmin Suomen elektroniikkateollisuus on kokenut vahvasti ns. Kiina-ilmiön, kun tehtaita on siirretty lähelle

8 maailman suuria markkina-alueita, ja Suomeen on jäänyt lähinnä korkean teknologian tuotteiden valmistusta. Vuonna 2008 käynnistynyt globaali talouden taantuma rokotti erityisesti voimakkaasti Suomen elektroniikka- ja sähköteollisuutta, jonka tuotanto supistui metsäteollisuuden kanssa eniten. Toimialan tilauskanta ja tuotanto eivät ole vieläkään toipuneet vuoden 2009 alun romahduksesta. Lisäksi jo pitkään jatkunut huipputeknologian tuotteiden hintojen lasku voimistaa ennestään toimialan laskevaa trendiä. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden osuus Suomen viennistä supistuukin jatkuvasti toimialan panostaessa ennen kaikkea kansainvälisten toimintojen kasvuun. (Suomen Pankki 2010). Toimialan painopisteen siirtyessä yhä vahvemmin kansainvälisille markkinoille, Suomen rooli painottuu jatkossa korkean teknologian tietointensiivisille aloille ja palveluliiketoimintaan. Talouden taantuma pakotti teknologiateollisuuden alat vähentämään investointejaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin (ks. taulukko alla). Poikkeuksen tekee metallien jalostus-ala, jossa investoinnit kasvoivat vielä vuodenvaihteessa. Pahiten taantuman seurauksena romahtivat sähkö- ja elektroniikkateollisuuden investoinnit, jotka putosivat yli 50%. Kuten muillakin Suomen vientisektoreilla, myös teknologiateollisuudessa on havaittavissa tuotekehitysinvestointien säilyminen taantuman aikana liki ennallaan. Kotimaisten T&K-menojen vähentyessä maltillisesti, kansainvälisten toimintojen T&K-panostukset jopa kasvoivat. Teknologiateollisuus 2008 milj. EUR Kiinteät investoinnit ja investointisuunnitelmat - Metallien jalostus - Kone- ja metallituoteteollisuus - Elektroniikka- ja sähköteollisuus T&K-menot - Suomessa - Ulkomailla milj. EUR milj. EUR % % -33,6 13,8-39,8-50,7-15,9-32,5-15,5 5, ,7 1,8-0,1 0,3 Yhteensä ,5-2,2 Lähde: EK Investointitiedustelu kesäkuu 2010 Globaali raaka-aineiden hintojen kasvu on vaikuttanut kuluvan vuoden aikana voimakkaasti teknologiateollisuuden eri toimialoihin. Erityisesti Kiinan vahvan kysynnän seurauksena monien metallijalosteiden hinta on kääntynyt nousuun. Jatkossa teknologiateollisuuden ennustetaan kasvavan entisestään joskin keskittävän toimintojaan globaalisti sinne missä tuotanto on edullisinta. Suomessa teknologiateollisuuden uskotaan kokonaisuudessaan vähentävän jatkossa henkilöstöään, joskaan tuotantovolyymit eivät välttämättä putoa. Tuotannon jalostusarvo sen sijaan kasvaa kotimassaa, mikä heijastuu tiukentuvina vaatimuksina logistiikan joustavuudelle. Erityisesti älykkäiden komponenttien ja osien vienti. (Metsäranta et al. 2007) - 7 -

9 1.3. Kemianteollisuus Suomen kemianteollisuus on hyvin vahvasti riippuvainen globaaleista markkinoista, noin 75% alan tuotannosta suuntautuessa joko suoraan vientiin tai vientituotteiden panoksina kansainvälisille markkinoille Kemianteollisuuden painopiste on siirtynyt Euroopasta Aasiaan Kemianteollisuus on hyvää vauhtia toipumassa talouden taantumasta ja kapasiteetin käyttöaste hipoo jo lamaa edeltänyttä tasoa Vahva painottuminen yhä jalostetumpaan lopputuotteeseen, systeemeihin ja palveluihin pienentää alan kuljetussuoritetta tulevaisuudessa Kemianteollisuus on hyvin monipuolinen ala, johon kuuluu kemian perusteollisuus ja kemian tuoteteollisuuden eri toimialat; mm. lannoitteiden, lääkkeiden, maalien ja muovien valmistus. Tärkeitä asiakasaloja ovat metsäteollisuus, liikenne, elektroniikkateollisuus, metalliteollisuus ja rakentaminen. Kemianteollisuus edustaa Suomen teollisuuden kolmatta tukijalkaa vastaten noin 16% viennin arvosta. Kemianteollisuus on vahvasti riippuvainen sekä kansainvälisistä markkinoista että suurten asiakasalojensa menestyksestä. Arviolta kolme neljäsosaa alan tuotannosta Suomessa menee joko suoraan vientiin tai vientituotteiden panoksina kansainvälisille markkinoille. Eurooppa edusti pitkään kemianteollisuuden pääaluetta, mutta on sittemmin menettänyt asemiaan nousevalle Aasialle. Alan uusien investointien suuntautuessa voimakkaasti Aasiaan, on Euroopan osuus maailman kemikaalikaupasta tänä päivänä 29,5%, kun Aasian osuus on noussut lähes 38%:iin. (Chemind.fi 2010, Kauppalehti ) Suomalaisen kemianteollisuuden päämarkkina-alusta on kuitenkin edelleen Euroopassa. Eniten kemianteollisuuden tuotteita viedään Suomesta Ruotsiin ja Venäjälle, jotka vastaavat yhdessä reilusta 40% Suomen kemianteollisuuden viennistä (v. 2009). (Chemind.fi 2010) Talouden taantuma leikkasi rajusti kemianteollisuuden kiinteitä investointeja Ala sopeutti myös vuodelle 2010 suunniteltuja investointeja alemmalle tasolle. Alan tuotekehitysmenojen jakauma on selvästi Suomi-painotteinen ja tämä painotus näyttäisi jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myöskään taantuman aikana kemianteollisuus ei merkittävästi karsinut kotimaan T&K-menoja, vaan vähensi tuotekehitysinvestointeja ennen kaikkea ulkomaantoiminnoista. Kemianteollisuus % % milj. milj. milj. EUR EUR EUR Kiinteät investoinnit ja investointisuunnitelmat ,3-3,3 T&K-menot - Suomessa ,5 5,0 - Ulkomailla menot ,1-11,3 Yhteensä Lähde: EK Investointitiedustelu kesäkuu

10 Metsäteollisuuden tavoin myös kemianteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on pitkälti palautunut lamaa edeltäneelle tasolle. Kemianteollisuuden yritykset arvioivat myös tilauskantansa palautuneen lamaa edeltäneelle tasolleen. (Suomen Pankki 2010) Kemianteollisuuden uskotaan jatkossa kasvavan voimakkaasti, joskin kasvu perustunee kansainvälistymiseen. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kemianteollisuus osuus Suomen viennistä onkin kasvanut jatkuvasti. Kasvua haetaan ennen kaikkea Itämeren alueen markkinoilta. Alalla näkyy vahva painottuminen yhä jalostetumpaan lopputuotteeseen, systeemeihin ja palveluihin, joka pienentää alan kuljetusintensiteettiä tulevaisuudessa. Kemianteollisuuden uusimpana ydinalueena on biotekniikka, jota pidetään yhtenä lupaavimmista huipputeknologian aloista Suomessa. Globaalin kilpailukyvyn kannalta EU:n kaavailemat, yhä tiukentuvat kemikaaliturvallisuussäädökset koetaan uhkaavan kemianalaa Euroopassa, ja saattavan Euroopassa operoivat toimijat eriarvoiseen asemaan globaalissa mittakaavassa. Jatkossa kemianteollisuuden uskotaan siirtyvän yhä vahvemmin Aasiaan, lähelle kasvavia markkinoita. Tätä siirtymää puoltaa sekä toimivammat logistiikkaratkaisut että edullisempi kustannustaso Logistiikka-ala Suomen riippuvuus ulkomaankaupasta korostaa logistiikka-alan merkitystä Merikuljetukset painottuvat Suomen vientisektorilla Logistiikka-alan megatrendejä ovat palveluiden sähköistäminen ja automatisointi, sekä yritysten kuljetustoimintojen keskittäminen ja ulkoistaminen Suomen kansantalouden riippuvuus ulkomaankaupasta linkittyy vahvasti logistiikkaan ja kuljetuksiin. Vientikuljetuksissa painottuu erityisesti merikuljetusten suuri osuus, kun tonneissa mitattuna reilut 70% Suomen viennistä tapahtuu meriteitse. Seuraavaksi tärkeimmäksi kuljetusmuodoksi nousevat maantiekuljetukset. Tonneissa mitattuna lentorahdin määrä on hyvin vaatimaton, mutta viennin arvossa mitattuna, se vastaa noin 10%. Kuljetusten, varastoinnin ja tietoliikenteen osuus on kasvanut tasaisesti aina näihin päiviin asti vastaten reilusta 15 % Suomen palvelutoimialasta kokonaisuudessaan. Tavarankuljetusten määrä kasvaa suunnilleen bruttokansantuotteen tahdissa. Kasvu on painottunut Suomessa maantieliikenteeseen ja EU:n sisäisiin merikuljetuksiin. Talouden globaali taantuma heikensi myös Suomen logistiikka-alan kysyntää. Asiakasalojen leikatessa tuotantoaan, pieneni luonnollisesti myös kuljetuspalveluiden tarve. Heikentyneen kysynnän ohella liikevaihtoa on supistanut myös logistiikkapalveluiden heikko hintakehitys. Alan yritysten liikevaihto romahtikin 2008 vuoden lopulla, mutta on 2010 vuoden aikana kääntynyt jälleen kasvukäyrälle saavuttaen hiljalleen lamaa edeltänyttä tasoa. Suomen vientisektorin kuljetukset ovat vahvasti painottuneet merikuljetuksiin, jotka palvelevat tehokkaasti erityisesti raskaan teollisuuden kuljetustarpeita. Suomen päätoimialoista metsäteollisuuden kuljetussuorite on suurin. Tämä tarkoittaa, että samansuuruista arvonlisäystä kohden metsäteollisuus joutuu kuljettamaan eniten rahtia

11 Metsäteollisuus onkin merkittävin kuljetuksenantaja Suomessa. Alan osuus Suomen rautateiden kuljetussuoritteesta on 60%, maanteiden kuljetussuoritteesta 30% ja ulkomaan meriviennistä 45% (Sundberg 2009). Venäjän asettamat vientitullit raakapuulle ovat vaikuttaneet Suomen metsäteollisuuden kuljetuksiin ja raaka-ainemarkkinoihin. Ennen Venäjän asettamia vientitulleja noin viidesosa Suomen metsäteollisuuden raakapuutarpeesta tyydytettiin Venäjän-tuonnilla. Nyt metsäteollisuus on korvannut menetettyä raakapuutuontia pitkälti kotimaisella hankinnalla, joskin erityisesti koivupuuta tuodaan lähinnä muualta Euroopasta ja Yhdysvalloista. Merenkulkulaitoksen tutkimuksessa (Venäläinen, P. ja Utriainen, M 2009) arvellaan raakapuuntuonnin keskittyvän jatkossa enenevässä määrin Etelä- ja Pohjois-Amerikan kaukotuntiin, mikä tarkoittaa jatkossa suurempia aluskokoja Suomen satamissa. Kotimaan raakapuuostojen lisääntyminen on lisännyt metsäteollisuuden kotimaan kuljetustarpeita. Kun aiemmin puuta saatiin Venäjän rajan yli melko lähelle Kaakkois-Suomen tehtaita, joudutaan puuta kuljettamaan nyt Keski-Suomesta Kaakkois-Suomeen, ja Pohjois-Suomesta Keski-Suomeen. Puukuljetusten järjestäminen olisi edullisinta rautateitse, mutta samaan aikaan metsäteollisuudella on ollut hankaluuksia saada riittävää vaunukalustoa käyttöönsä, jolloin osa kuljetuksista joudutaan kapasiteetin puuttuessa kuljettamaan kumipyörillä. Metsäteollisuus käyttää hyvin kattavasti Suomen koko liikenneverkkoa. Vaikka metsäteollisuuden tiekuljetukset painottuvatkin Etelä-, Itä- ja Lounais-Suomen valtatieverkolle, raaka-aineiden tiekuljetuksia on merkittävästi myös alemmalla tieverkolla ja poikittaisilla yhteyksillä. Pidemmällä tähtäimellä metsäteollisuuden kuljetuksiin vaikuttaa myös kotimaisen raideverkoston vahvistaminen. Tämän myötä rautateitä käyttävä teollisuus voi lastata yhä suurempia kuormia junavaunuihin. Myös sisävesiliikenteen kehittäminen nostetaan asiantuntijoiden taholta esiin pienempänä alan kuljetuksiin vaikuttavana tekijänä. Saimaan kanavan vuokrasopimuksen vahvistuttua seuraavaksi 50 vuodeksi, vesiliikenteen toimijat pyrkivät kehittämään sisävesiliikennettä pitkäjänteisesti. Erityisesti Venäjän sisävesireittien avaaminen näyttäytyy mielenkiintoisena mahdollisuutena Suomen sisävesiliikenteen jatkokehittämiselle. Parhaimmillaan sisävesiliikenne on vastannut reilun parin miljoonan tonnin kuljetusvolyymeja, joskin volyymit ovat pudonneet sittemmin rajusti taantuman ja Venäjän tuontipuurajoitusten myötä. Teknologiateollisuuden kuljetusintensiteetti vaihtelee merkittävästi toimialan sisällä. Perusmetallien valmistus edellyttää huomattavasti suurempaa kuljetussuoritetta kuin esimerkiksi metallituotteiden valmistus. Suurin osa Suomen perusmetallien valmistuksesta hoidetaan merikuljetuksina tehtaiden sijaitessa rannikkoalueilla (Sundberg 2009). Vuonna 2009 raudan ja teräksen viennistä tonnimääräisesti yli 86% kulki merikuljetuksina. Lähinnä kotimaan kuljetuksia edustavat maantie- ja rautatiekuljetukset. Arvotavaran vientikuljetukset puolestaan painottuvat ennen kaikkea lentokuljetuksiin. Siirtyminen jalostetumpaan tuotantoon merkitsee toimialan logistiikan kannalta ennen kaikkea kuljetusmäärien vähenemistä. Erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotteissa pienet kuljetuserät ja toisaalta suuri kuljetusfrekvenssi näyttää siirtää arvotavarakuljetuksia yhä voimakkaammin lentorahtiin. Samaan aikaan kun maailmassa siirrytään

12 jatkuvasti yhä pienempiin varastointimääriin, on valmistajilla paineita toimittaa tavaraa hyvin nopeasti ja liki reaaliaikaisesti asiakkaille. Tällaisissa täsmäkuljetuksissa, joissa rahti on pientä ja kevyttä tavaraa lentorahti onkin usein tehokkain kuljetusmuoto. Sektorin moninaisuudesta johtuen kemianteollisuuden alatoimialoilla on hyvin erilaisia kuljetustarpeita. Kotimaassa ja Venäjän-kaupassa peruskemikaalien kuljetuksiin käytetään ennen kaikkea rautatie- ja maantiekuljetuksia. Kemianteollisuuden kuljetukset vastaavatkin noin 20% Suomen rautateiden kokonaisvolyymeista. Muut ulkomaankuljetukset tapahtuvat sen sijaan pääasiassa merikuljetuksina. Kemianteollisuuden kuljetustarpeiden ennustetaan jatkossa kehittyvän Suomen muun vientisektorin tavoin yhä vaativampaan suuntaan. Erilaisten vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuljetusten turvallisuusvaatimukset kiristyvä jatkuvasti, myös ympäristöystävällisyys ja ekologisuus kasvattavat merkitystään kemianteollisuuden kuljetuksissa. (Metsäranta et al. 2007) Yritysten logistiikkakustannukset ovat Suomessa kansainvälisesti korkealla tasolla johtuen pitkistä välimatkoista ja kuljetusreittien vähyydestä. Elinkeinoelämän pyrkimykset vähentää logistiikkakustannuksia ja tehostaa toimintoja ovat johtaneet laajamittaiseen logistiikkapalvelujen ulkoistamiseen ja keskittämiseen erityisiin logistiikkakeskuksiin. Yritysten ostaessa kuljetuspalvelunsa ulkopuolisilta toimittajilta, voivat logistiikkakeskuksissa toimivat kuljetus- ja huolintayritykset entistä tehokkaammin järjestää kuljetuksia asiakkaiden tarpeet ja kuljetustehokkuuden huomioon ottaen. Logistiikkakeskuksien uskotaan jatkossa olevan merkittävä tekijä kuljetusmuotokysymyksiä koskevissa päätöksissä. Rahdin kuljetusmuotovalinta siirtyy asiakkaalta kuljetus- tai logistiikkapalveluntarjoajalle, jolloin asiakkaalle kuljetusmuoto sinänsä on toissijainen tekijä. Vuosaaren sataman rakentamisen käynnistyminen vuonna 2003 nosti yksittäisenä tekijänä pinnalle useita uusia logistiikkakeskushankkeita Suomessa. Tähän on syynä erityisesti Vuosaaren sataman läpivirtaukseen perustuva strategia, jolloin sisämaan logistisia keskuksia tarvitaan lastien purkamiseen, pakkaamiseen, varastointiin ja edelleen lähettämiseen. Toisaalta myös Venäjän kaupan virrat ovat houkutelleet uusien keskusten perustamiseen. Suomeen on suunnitteilla lukuisia logistiikkakeskuksia ja -terminaaleja, ja monet hankkeista ovat keskenään kilpailevia. Erityisesti hankesuunnitelmia on tehty eteläisen Suomen alueella, mutta suurehkoja hankkeita on vireillä myös muualla Suomessa. Asiantuntijat kuitenkin näkevät monien logistiikkakeskushankkeiden haasteena sen, että ne on käynnistetty kunta- tai aluepolitiikan aloitteesta, eivätkä alan toimijat ole välttämättä sitoutuneet niihin (Haveri, O. 2008) Ulkomaiset investoinnit Suomeen Ruotsi, Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat suurimmat ulkomaisten investointien alkuperämaat Suomessa. Kiinalaisinvestoinnit loistavat poissaolollaan Tärkeimmät toimialat hyvinvointi- ja terveys, tieto- ja viestintäteknologia, liike-elämän palvelut sekä vähittäiskauppa Palveluinvestointien osuus yli kaksinkertainen verrattuna teollisuusinvestointeihin

13 Tulevaisuudessa kasvua odotetaan erityisesti palvelualoilta Suomen houkuttelevuutta tulisi lisätä ennen kaikkea verotuksellisin keinoin Suomeen etabloitui vuonna uutta ulkomaista yritystä. Näistä 77 etabloitui maahan yritysoston kautta ja 51 ns. greenfield-investointina. Ulkomaisten uusien yritysten määrä on supistunut Suomessa viimeisen parin vuoden ajan. Huippuvuosi koettiin vuonna 2007, jolloin Suomeen perustettiin yhteensä 100 uutta ulkomaista yritystä ja ulkomaisten toimesta tehtiin lisäksi 203 yritysostoa. Valtaosa ulkomaisista investoinneista tulee Suomeen Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Lähialueen merkitys on suuri myös kärkikolmikon ulkopuolella, investointien virratessa Suomeen pitkälti Virosta, muista Pohjoismaista ja Saksasta. Sen sijaan Suomi ei ole onnistunut houkuttelemaan merkittävissä määrin esim. kiinalaissijoituksia, joita Suomessa on tällä hetkellä vain muutamia. Yritysostot Uudet yritykset (greenfield) Lähde: Invest in Finland Hyvinvointi- ja terveysala houkutteli vuonna 2009 eniten ulkomaisia suoria investointeja. Myös ICT, liike-elämän palvelut ja kauppa olivat merkittäviä ulkomaisten sijoitusten kohdesektoreita. Ulkomaisten investointien suhde teollisuuden ja palvelusektorin välillä onkin muuttunut vahvasti palvelupainotteiseksi. Palveluinvestoinnit ohittivat teollisuuden investointikohteena 1990-luvun lopussa, ja ovat sen jälkeen kasvaneet yli nelinkertaisiksi (Suomen Pankki 2010b). Tulevaisuudessa kasvupotentiaalia nähdään erityisesti liike-elämän palveluissa, ympäristöteknologian, luovien alojen ja biotieteiden sektoreilla. Näiden sektorien osalta investoinnit levittyvät laajalti eri toimialojen välillä

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Suomen konttikuljetukset meritse

Suomen konttikuljetukset meritse Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki 2008 ISBN 978-951-49-2141-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki

Lisätiedot

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 164 2009 TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT Antti

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Meksiko. Syyskuu 2010

Meksiko. Syyskuu 2010 Meksiko Syyskuu 2010 2 (46) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2008 Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Suomalaisyritykset

Lisätiedot

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet Selvitysmiesryhmän loppuraportti Julkaisuja 6/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot