FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja ohjeita folkloristiikan opiskelun käytännöistä ja periaatteista. Tutkintovaatimuksia, tutkintorakenteita, oppiainetta, laitosta ja tiedekuntaa koskevia tietoja kannattaa täydentää myös yliopiston verkkosivuilta. Lukukausittain päivitettävät tiedot löytyvät Alman kautta folkloristiikan oppiaineen kotisivujen opetustiedot-osiosta ja web-oodista. 1

2 SISÄLLYS FOLKLORISTIIKAN OPINTOJEN RAKENNE Perusopinnot Aineopinnot Syventävät opinnot Folkloristiikan opintoja korvaavia kursseja Folkloristiikan pääaineopintojen vuosilukujärjestys Folkloristiikka sivuaineena OPISKELIJAN SANASTO SUORITUSTAVAT Tenttiminen Essee Referaatti Luentopäiväkirja Harjoitustehtävät OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI 23 2

3 1. FOLKLORISTIIKAN OPINTOJEN RAKENNE Kaikkien opiskelijoiden opinnot koostuvat luentokursseista oheislukemistoineen ja näiden kertauskuulusteluista, metodiikan harjoituskursseista, kirjatenteistä, esseetehtävistä, seminaareista ja tutkielmista. Kursseille ja seminaareihin ilmoittaudutaan web-oodissa ja tiedekuntatentteihin tenttikuorilla, jotka jätetään oppiaineen käytävän postilaatikkoon viimeiseen ilmoittautumisajankohtaan mennessä. Pääaineopiskelijoille ensimmäisenä lukuvuotena suositellaan suoritettavaksi syksyllä orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma, peruskurssi, kansanuskon tai nykykulttuurin luentokurssi sekä keväällä Kalevala, Kanteletar ja kalevalainen runous - kurssi ja kenttätyökurssi. Toisena lukuvuotena suositellaan suoritettavaksi syksyllä arkistokurssi ja analyysimenetelmien kurssi sekä keväällä tutkimushistorian kurssi. Proseminaarin suositellaan aloitettavaksi kolmannen opintovuoden syksyllä. Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on tarkoitus suorittaa näin kolmessa vuodessa. Filosofian maisterin (FM) tutkintoon tähtäävien neljännen opintovuoden suositeltuun ohjelmaan kuuluvat metodologian praktikum, seminaari sekä arkistopraktikum. Viides opintovuosi varataan pro gradu -tutkielman laatimiseen. Tässä mainittujen kurssien lisäksi suoritettavat kirjallisuustenttikokonaisuudet löytyvät pääaineopintojen suoritusjärjestys -taulukosta tästä oppaasta sekä Alma-kotisivuilta. Opintojen kaikissa vaiheissa osallistutaan luentokursseihin, joiden suoritukset korvaavat osia opintojaksoista sopimuksen mukaan. Vapaaehtoisella työharjoittelulla (5 op) voi korvata syventävistä opinnoista arkistopraktikumin ja työelämäorientaation (KFO313H) tai jatko-opintoja sopimuksen mukaan. Harjoittelusta ja korvaavuuksista sovitaan oppiaineessa. Kaikkia vanhojen vaatimusten aikana suoritettuja opintojaksoja ja -viikkoja voidaan käyttää sovittavissa kohdissa. Vastaavuuksien ja korvaavuuksien kirjaamisesta sovitaan vastuuhenkilöiden kanssa. Tarkempia tietoja folkloristiikan opetuksesta, kurssien sisällöistä ja suoritustavoista löytyy vuosittain web-oodin kuvailutiedoista sekä Almasta oppiaineen kotisivuilta: 1.1 Perusopinnot Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva folkloristisen tutkimuksen kentästä ja asemasta kulttuurientutkimuksessa. Perusteiden lisäksi perehdytään kolmeen keskeiseen tutkimusalaan, Kalevalaan ja kalevalamittaiseen runouteen, kansanuskoon ja nykyperinteeseen. 3

4 Folkloristiikan peruskurssi (KFO111) Peruskurssi perehdyttää opiskelijat folkloristiikan perusteisiin sekä folkloristiikan asemaan kulttuurien tutkimuksessa. Jaksossa käsitellään perinteen ja folkloren käsitteitä, perinnelajeja ja perinteen osa-alueita sekä folkloristisen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Opintojaksosta järjestetään luennot vuosittain. Suomalainen kansankulttuuri (KFO113) Opiskelija saa yleiskuvan suomalaisesta kansankulttuurista. Jaksossa käsitellään suomalaisen henkisen ja esineellisen kansankulttuurin peruspiirteet (elinkeinot, sosiaaliset ja taloudelliset instituutiot, tapakulttuuri ja rituaalit) sekä kansankulttuurin muutos ja alueellinen jako. Kalevala ja kalevalamittainen kansanrunous (KFO150) Opiskelija perehtyy Kalevalaan, sen tutkimukseen ja vastaanottoon sekä kalevalamittaisen suullisen runouden lajeihin, kulttuurisiin käyttöihin ja merkityksiin. Jakso käsittelee kalevalamittaisen runon perinnelajeja ja kehitystä sekä runolaulukulttuuria, laulajien roolia, runojen esitystilanteita ja kulttuurisia merkityksiä. Jaksossa käsitellään myös Lönnrotin työskentelytapoja ja Kalevalan syntyprosessia, eepoksen esikuvia ja aatehistoriallista taustaa, Kanteletarta sekä kalevalaisen runon tutkimuksen päälinjoja. Opintojaksosta järjestetään luentokurssi vuosittain. Kansanusko ja mytologia (KFO160) Opiskelija perehtyy suomalais-karjalaisen kansanuskon keskeisiin uskomuskomplekseihin, uskomusolentoihin ja rituaaleihin sekä uskomusperinteen lajeihin. Jaksossa käsitellään suomalais-karjalaisen kansanuskon riittispesialisteja, maailmankuvaa, supranormaaleja olentoja, rituaaleja, sielukäsityksiä, uskomusperinteen lajeja sekä kristinuskon ja kansanuskon vuorovaikutusta. Jaksosta pyritään järjestämään luentokurssi joka toinen vuosi. Folklore ja nykykulttuuri (KFO170) Opiskelija tutustuu nykykulttuurin folkloristiseen tutkimukseen ja nykyperinteen osa-alueisiin. Jaksossa käsitellään populaarikulttuurin peruskäsitteitä ja historiaa sekä nykykulttuurin folkloristisen tutkimuksen perusteita, lastenperinnettä, nykyuskomuksia, huumoria, populaarikulttuuria, internet-kulttuuria sekä nykyperinteen muotojen historiallista jatkuvuutta. Jaksosta pyritään järjestämään luentokurssi joka toinen vuosi. 1.2 Aineopinnot Aineopinnot perehdyttävät opiskelijan folkloristiikan ja muun kulttuurintutkimuksen yleisimpiin tutkimusmenetelmiin sekä teoreettisiin näkökulmiin ja keskusteluihin. Kolmella metodikurssilla opiskelija saa valmiudet suoriutua omasta tutkimustehtävästä, kandidaatintutkielman laatimisesta. Opiskelija perehtyy lisäksi folkloristiikan tutkimushistoriaan ja nykynäkökulmiin. Kenttätyökurssi (KFO211.1) Opintojakson kurssimuodossa suorittanut on perehtynyt tutkimusaineiston hankkimiseen haastattelemalla, havainnoimalla ja kyselyin sekä aineiston saattamiseen arkistointikuntoon. Kurssin suorittanut tuntee myös folkloristista kenttätyötä käsittelevää kirjallisuutta ja ymmärtää kenttätyömetodien teoreettista ja historiallista taustaa. Opintojaksossa perehdytään haastattelun ja havainnoinnin 4

5 suunnitteluun sekä näiden tekniseen toteuttamiseen; kurssilla tutustutaan myös tutkimuseettisiin kysymyksiin ja ohjeisiin ja suoritetaan pienimuotoinen aineistonkeruuharjoitus. Arkistokurssi (KFO211.2) Kurssin suorittanut tuntee eri perinnearkistojen kokoelmia pääpiirteissään ja osaa etsiä aineistoa alan arkistosta. Kurssilla tutustutaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunous- ja kirjallisuusarkistoon, Museoviraston kokoelmiin, Svenska Litteratursällskapetin folkkultursarkivetiin sekä Työväen arkistoon. Harjoitustyönä on pienimuotoisen aineiston kokoaminen sekä luokittelu ja kirjallinen esittely. Analyysimenetelmien kurssi (KFO212) Kurssin suorittaneella on proseminaaria varten riittävät perustiedot folklorististen aineistojen analyysitavoista. Kurssilla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla tämän päivän folkloristiikassa käytettäviin laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiin, niiden taustateorioihin sekä tieteenfilosofiseen perustaan. Tutustumisen kohteena ovat mm. sisällönanalyysi, diskurssianalyysi, kulttuurianalyysi ja performanssianalyysi sekä muistitieto- ja kansanrunoaineistojen analyysimahdollisuudet. Proseminaari (KFO220P) Opiskelija harjaantuu omakohtaisen tutkimustyön tekemiseen, tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun. Proseminaarissa laaditaan tutkimussuunnitelma, kandidaatintutkielma (KFO220K; ks. alla), kommentoidaan toisen seminaarilaisen tutkimussuunnitelma ja opponoidaan tutkielma sekä osallistutaan tiedonhakuharjoituksiin. Ks. erillinen seminaari- ja tutkielmaopas folkloristiikan almakotisivuilta. Kandidaatintutkielma (KFO220K) Kandidaatintutkielma on sivun pituinen tutkimus seminaarissa sovittavasta aiheesta. Ks. Seminaari- ja tutkielmaopas. Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (KFO251) Opintojakson suoritettuaan pääaineopiskelija on selvillä siitä, kuinka paljon ja millaisia opintoja hänen vielä tulee suorittaa HuK-tutkintoaan varten. Hän on myös pohtinut omia oppimistavoitteitaan ja tulevan tutkintonsa laadullista sisältöä. Opiskelijat tarkistavat ja päivittävät perusopinnoissa laatimansa opintosuunnitelman HuK-tutkintoa varten sekä jatkavat omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa pohtimista ryhmätapaamisissa. Työelämäorientaatio (KFO252T) Opiskelija saa lisää työelämätietoja ja -taitoja sekä tutustuu folkloristin uravaihtoehtoihin ja mahdollisiin työtehtäviin. Jaksossa harjoitellaan keskeisten työnhakuun liittyvien asiakirjojen laadintaa, laaditaan ansioluettelo sekä perehdytään valmistuneiden folkloristien urapolkuihin. Tarkempi ohjelma ja suoritustapa ilmoitetaan Almassa ja ilmoitustaululla. Folkloristiikan tutkimushistoria (KFO260) Jakson suorittaneella on hyvä yleiskuva folkloristiikan alan tutkimushistoriasta ja tutkimuksellisista suuntauksista. Jaksossa käsitellään folkloristisen tutkimuksen historiaa sekä tutkimuksen aatehistoriallista taustaa. Painopiste on 1600-, ja 1900-lukujen tutkimushistoriassa yhtä lailla suomalaisen kuin kansainvälisen tutkimuksen osalta. 5

6 Folkloristinen muistitietohistoria (KFO271) Jaksossa käsitellään muistitiedon ja suullisen historian tutkimuksen keskeisiä metodologisia ja tutkimuspoliittisia kysymyksiä erityisesti folkloristiikan kannalta. Suullinen kerronta ja kertomusperinne (KFO272) Jaksossa käsitellään suullisen kerronnan eri lajeja sekä niiden tutkimusta eri näkökulmista. Kansanomainen maailmankuva ja mentaliteetit (KFO273) Jakson suorittaneella on hyvät tiedot folkloristiikan kannalta merkittävän maailmankuva- ja mentaliteettitutkimuksen alalta. Folkloristiikan klassikot (KFO280) Jaksossa sivuaineopiskelija tutustuu folkloristiikan alan vanhempaan kirjallisuuteen. Suorituksena laaditaan katsausessee. 1.3 Syventävät opinnot Syventävien opintojen tavoitteena on perus- ja aineopinnoissa saavutetun perinneaineistojen ja erikoisalojen tuntemuksen syventäminen sekä teoreettisten ja menetelmällisten valmiuksien laajentaminen siten, että opiskelija kykenee itsenäiseen ongelmanasetteluun, tutkimustyön suorittamiseen ja tieteelliseen esitykseen. Folkloristiikan syventävät opinnot on hyödyllistä suunnitella toisiaan täydentävien opintojen kokonaisuudeksi. Tämän kokonaisuuden ydin on tutkielma, jota muut opintojaksot suoraan tai epäsuorasti tukevat. Työskentelymuodot ovat suurelta osin aineopinnoista tuttuja: kirjatenttejä, luentokursseja ja pienryhmäopetusta, seminaarityöskentelyä sekä tutkielman ja esseiden laadintaa. Suorituksissa edellytetään nyt kuitenkin entistä suurempaa itsenäisyyttä ja kriittisyyttä: tietoa ei ainoastaan omaksuta, vaan arvioidaan ja sovelletaan omiin tieteellisiin tavoitteisiin. Arkistopraktikum (KFO313H) Opiskelija lisää aineiston hankintaan liittyviä valmiuksiaan sekä saa käytännön työelämäkokemusta tutustuen samalla arkistojen toimintaperiaatteisiin sekä folkloristisen aineiston tallentamiseen ja käsittelyyn. Jakso suoritetaan ohjattuna harjoitteluna Kansanrunousarkistossa (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tai Svenska Litteratursällskapet) tai muussa vastaavassa arkistossa (esim. Työväen Arkistossa, Kansan Arkistossa, Kansallisessa Audiovisuaalisessa Arkistossa. Vaihtoehtoina arkistopraktikumille ovat sopimuksen mukaan oma laaja kenttätyö, osallistuminen kenttätyöprojektiin tai tutkimusaineiston tallentamisen ja käsittelyn erityiskurssin suorittaminen. Kolmen kuukauden ohjattu työharjoittelu korvaa koko tämän opintojakson. Seminaari (KFO321) Seminaarityöskentelyssä opiskelija harjaantuu tieteelliseen työskentelyyn, metodien hallintaan, kriittiseen tieteelliseen ajatteluun, kirjoittamiseen ja keskusteluun. Seminaarityöskentelyn tarkoitus on antaa hyvä pohja pro gradu -tutkielman laatimiselle sekä avartaa ja syventää osallistujien näkemystä folkloristiikan keskeisistä kysymyksistä. Seminaarissa esitetyt työt, tutkimussuunnitelma ja seminaariesitelmä liittyvät pro gradu -tutkielman aiheeseen. Opponenttina, kommentaattorina ja seminaarin 6

7 osallistujana opiskelija perehtyy myös muiden seminaarilaisten tutkimusaiheisiin. Seminaarin puitteissa tutustutaan myös tiedonhakumenetelmiin. Ks. seminaari- ja tutkielmaopas. Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (KFO322) Opintojakson suoritettuaan opiskelija on selvillä maisterintutkintonsa rakenteesta. Hän on myös pohtinut omia oppimistavoitteitaan ja tulevan tutkintonsa laadullista sisältöä ja suhdetta työelämävalmiuksiin. Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan maisterintutkintoa varten siten, että pääpaino on oman kehityksen reflektoinnissa ja työelämäsuunnitelmissa. Opintojakso suoritetaan seminaarin yhteydessä. Metodologian praktikum (KFO351) Opiskelija paneutuu folkloristiikan ja kulttuurien tutkimuksen tämänhetkisiin menetelmällisiin ja teoreettisiin keskusteluihin ja hioo oman pro gradu -tutkimuksensa tai sivuaineen tutkielmansa metodia perehtymällä erityisesti oman tutkimusaiheensa kannalta relevantteihin tutkimusmenetelmiin ja -tekniikoihin. Luennoilla käsitellään humanistisen (erityisesti folkloristisen) tutkimuksen metodologisia ja tietoteoreettisia ongelmia. Harjoituksissa ja ryhmätöissä käsitellään opiskelijoiden pro gradu -tutkimusaiheiden erityiskysymyksiä. Lajilähtöiset näkökulmat (KFO361) Opiskelija perehtyy folkloristisen tutkimuksen eri alueisiin lajilähtöisestä näkökulmasta suorittamalla kaksi opintojaksoa seitsemästä vaihtoehdosta (runoepiikka, lyriikka ja itkuvirret, myytit ja riitit, sadut ja kaskut, sananlaskut ja arvoitukset, kansanomainen lääkintä, henkilökohtainen- ja arkikerronta) Menetelmälähtöiset näkökulmat (KFO362) Opiskelija perehtyy folkloristisen tutkimuksen eri alueisiin menetelmälähtöisestä näkökulmasta suorittamalla kaksi opintojaksoa seitsemästä vaihtoehdosta (folkloristiikan genreteoria, etnopoetiikka, suullisuus ja kirjallinen kulttuuri, performanssitutkimus, folklore ja sukupuolijärjestelmät, folklore ja nationalismi, tutkimushistoriallinen erikoistuminen). Metodologinen erikoistuminen (KFO370P) Opiskelija perehtyy menetelmällisiin ja teoreettisiin keskusteluihin tieteenalallaan ja hioo oman pro gradu -tutkimuksensa metodologista viitekehystä. Luetusta kirjallisuudesta tehdään noin 20 sivun katsausessee, minkä jälkeen esseestä käydään palautekeskustelu vastuuhenkilön kanssa. Metodologinen erikoistuminen sivuaineopiskelijoille (KFO370S) Opiskelija perehtyy menetelmällisiin ja teoreettisiin keskusteluihin ja hioo sivuaineen tutkielmansa metodologista viitekehystä. Luetusta kirjallisuudesta tehdään 15 sivun katsausessee, minkä jälkeen esseestä käydään keskustelu vastuuhenkilön kanssa. Pro gradu -tutkielma (KFO800) Pro gradu -tutkielma on sivun laajuinen itsenäinen folkloristinen tutkielma, joka perustuu joko itse kerättyihin tai muihin aineistoihin (esim. arkistoaineistoihin) tai kirjallisuuteen. Tutkielman tavoitteena on kehittää tekijänsä kykyä ajatella tieteellisesti, taitoa käyttää tutkimusmenetelmiä ja kykyä kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Tutkielmassaan opiskelija osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä aihepiiriinsä ja tuo esiin uusia tutkimustuloksia. Ks. seminaari- ja tutkielmaopas. 7

8 1.4 Folkloristiikan opintoja korvaavia kursseja Muiden oppiaineiden järjestämiä luentokursseja ja opiskelijavaihdossa suoritettuja kursseja voi käyttää korvaamaan aineopintojen ja syventävien opintojen opintojaksoja sopimuksen mukaan. Esimerkiksi pro gradu -työn tekemistä tukevia kursseja kannattaa siis etsiä muittenkin oppiaineitten opetustarjonnasta. Kurssin sopivuudesta korvaamaan tiettyä opintojakson osaa neuvotellaan aina erikseen korvattavasta opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa, samoin kuin korvaavuuksien kirjaamisesta. Muiden laitosten/oppiaineiden opetusta koskevat tiedot on aina tarkistettava kyseisen kurssin vastuulaitokselta. 8

9 1.5 Folkloristiikan pääaineopintojen vuosilukujärjestys Tähän vuosilukujärjestykseen on koottu ne HUK- ja FM-tutkintoihin kuuluvat opintojaksot, joiden vastuuyksikkö on folkloristiikan oppiaine. Lukujärjestyksen puitteisiin tulee sovittaa myös tutkintoon vaadittavat kieliopinnot, yleisopintojen TVTajokortti (YTV000) sekä sivuaineopinnot. HUK-tutkinto 1. VUOSI Periodi I Periodi II Periodi III Periodi IV Perusopinnot Orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) (KFO001) Folkloristiikan peruskurssi (KFO111) Kansanusko ja mytologia (KFO160) tai Folklore ja nykykulttuuri (KFO170) (kurssi järjestetään vuorovuosina) Kalevala ja kalevalamittainen kansanrunous (KFO150) kirjatentit Aineopinnot Yhteensä 31 op. Suomalainen kansankulttuuri (KFO113) Kansanusko ja mytologia (KFO160) tai Folklore ja nykykulttuuri (KFO170) (suoritetaan kirjatenttinä, kun kurssia ei järjestetä) Kenttätyökurssi (KFO211.1) 9

10 2. VUOSI Periodi I Periodi II Periodi III Periodi IV Aineopinnot Arkistokurssi (KFO211.2) Analyysimenetelmien kurssi (KFO212) Folkloristiikan tutkimus-historia (KFO260) Työelämäorientaatio (KFO252T) kirjatentit Yhteensä 30 op. Folkloristinen muistitietohistoria (KFO271), Suullinen kerronta ja kertomusperinne (KFO272) Kansanomainen maailmankuva ja mentaliteetit (KFO273) 3. VUOSI Periodi I Periodi II Periodi III Periodi IV Aineopinnot Proseminaari (KFO220P) HOPS (KFO251) Pääaineen TVT-opinnot (KFO008) kirjatentit tutkielmat Yhteensä 13 op. Kansanomainen maailmankuva ja mentaliteetit (KFO273) jos ei suoritettu Kandidaatintutkielma (KFO220K) 10

11 FM-tutkinto 4. VUOSI Periodi I Periodi II Periodi III Periodi IV syventävät Metodologian praktikum (KFO351) Seminaari (KFO321) HOPS (KFO322) kirjatentit Yhteensä 36 op. Arkistopraktikum (KFO313H) (perehdytys; suoritusajankohta sovitaan arkiston kanssa) Lajilähtöiset näkökulmat (KFO361), Menetelmälähtöiset näkökulmat (KFO362) Arkistopraktikum (KFO313H) (perehdytys; suoritusajankohta sovitaan arkiston kanssa) 5. VUOSI Periodi I Periodi II Periodi III Periodi IV syventävät kirjatentit Lajilähtöiset näkökulmat (KFO361) ja Menetelmälähtöiset näkökulmat (KFO362) (jos ei jo suoritettu), Metodologinen erikoistuminen (KFO370P) tutkielmat Pro gradu -tutkielma (KFO800) Yhteensä 44 op Folkloristiikka sivuaineena Sivuaineopiskelijat suorittavat samat perusopinnot kuin pääaineopiskelijatkin Orientoivat opinnot ja hops- kurssia lukuun ottamatta. Aineopinnoissa proseminaari ja kandidaatintutkielma (KFO220) ovat vapaaehtoisia. Ellei niitä suoriteta, opintopistemäärä on sivuaineopiskelijoilla 35. Mikäli sivuaineopiskelija haluaa suorittaa folkloristiikan proseminaarin, hänen on suoritettava metodiosio osallistumalla arkisto-, kenttätyö- ja analyysimenetelmien kursseille (KFO , KFO212). Muutoin sivuaineopiskelija voi suorittaa kenttätyökurssin, arkistokurssin ja analyysimenetelmien kurssin kirjatenttinä. 11

12 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (KFO800ST) Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma on n. 50 sivun laajuinen itsenäinen folkloristinen tutkielma, joka perustuu joko itse kerättyihin tai muihin aineistoihin (esim. arkistoaineistoihin) tai kirjallisuuteen. Tutkielman tavoitteena on kehittää tekijänsä kykyä ajatella tieteellisesti, taitoa käyttää tutkimusmenetelmiä ja kykyä kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Tutkielmassaan opiskelija osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä aihepiiriinsä ja tuo esiin uusia tutkimustuloksia. Sivuaineena suoritetut syventävät opinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden. 2. OPISKELIJAN SANASTO AINEJÄRJESTÖ Folkloristiikan ja kansatieteen opiskelijoilla on yhteinen ainejärjestö nimeltä NEFA-Helsinki r.y. Se on opiskelijoiden yhteinen elin sekä oppiaineiden, muiden opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen sekä yliopiston hallinnon suuntaan. Ainejärjestö julkaisee Uusi Napakaira -nimistä lehteä ja ylläpitää Nefa-info -sähköpostilistaa. Lisätietoa: ALMA ks. myös KOTISIVUT. Yliopiston sisäinen tietoverkko palvelee opiskelijoita ja henkilökuntaa. Alman kautta voit esimerkiksi käyttää sähköpostiasi ja WebOodia (Ks. Web-Oodi). Almaan kirjautuessasi tarvitset nk. Alma-tunnukset, jotka saat opiskelujen alkaessa. Folkloristiikan kotisivut: https://alma.helsinki.fi/doclink/ ARVOSTELU Helsingin yliopistossa käytetään arvosteluasteikkoa 0 5, jossa arvosanat määritellään seuraavasti: 0 (hylätty), 1 (välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä), 5 (erinomainen). Kokonaisuuksien arvosana lasketaan pyöristämällä opintojaksojen keskiarvo lähimpään kokonaislukuun. Arvostelua hylätty-hyväksytty käytetään esimerkiksi taitokursseilla. Pro gradu -tutkielmat arvostellaan 7-portaisella latinankielisellä asteikolla (ks. seminaari- ja tutkielmaopas). ATK Tarkempia tietoja löydät atk-palveluiden kotisivuilta: Erityisesti humanistista tiedekuntaa koskevaa ATK-tietoutta mm. ATK-luvista, tietotekniikkaopetuksesta ja ATK-tiloista: Tietoa keskustan tietokonetiloista: Tietotekniikkaosaston järjestämät ATK-kurssit: Mikroluokkien ja yliopiston muitten ATK-palvelujen käyttö edellyttää, että opiskelijalle on myönnetty käyttölupa ja käyttäjätunnus. Uudet opiskelijat saavat käyttäjätunnuksen automaattisesti. Käyttölupa-asioita hoidetaan laitoksen kansliassa Topeliassa. 12

13 ETAPPI muodostuu viidestä eri tarkistuspisteestä, joissa seurataan opintojen etenemistä tiedekunnan määrittelemän etenemistavoitteen (opintopistekertymä tai suoritettu tutkinto) perusteella. ETAPIN tarkistuspisteissä poimitaan opiskelijarekisteristä ne läsnä olevat opiskelijat, joilla etenemistavoite ei täyty. Tarkistuspisteet ovat: 1) ensimmäinen opiskeluvuosi vähintään 25 op 2) kolmannen vuoden kevät 120 op 3) neljän vuoden kuluttua opintojen aloituksesta HuK-tutkinto 4) kahden vuoden kuluttua FM-tutkinnon aloituksesta 80 op 5) kolmen vuoden kuluttua FM-tutkinnon aloituksesta FM-tutkinto. Etapin tarkistuspisteissä 2, 3, 4 tai 5 poimintaan jääneen tulee laatia opintosuunnitelma. Ks. lisää Almasta: https://alma.helsinki.fi/doclink/ FM Filosofian maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja siihen sisältyvät pääaineen syventävät opinnot. Lisäksi tutkintoon voi sisältyä pääaineen syventäviä opintoja tukevia opintoja, jotka voivat olla sivuaine-, kieli- tai muita opintoja. Pääaineen syventävät opinnot ovat opintopistettä, joihin sisältyy 40 opintopisteen pro gradu -tutkielma. Pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, joka on tutkielman pohjalta laadittava tiivistelmä. Katso tarkemmin kohdasta Kypsyysnäyte. Sivuaineet ja muut opinnot Maisterin tutkintoon voi halutessaan sisällyttää vapaaehtoisia sivuaineita. Sivuaineena suoritettaviin syventäviin opintoihin (vähintään 60 opintopistettä) sisältyy 20 opintopisteen laajuinen sivuaineen tutkielma. Sivuaineena suoritetut syventävät opinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden. HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on kunkin opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen etenemisestä. HOPS tehdään opintojen alussa, aineopinnoissa proseminaarivaiheessa sekä syventävien seminaarivaiheessa. HOPS:iin kirjataan opintojen ennakoitu suoritusaikataulu ja -järjestys ja sitä on tarkoitus päivittää tilanteen mukaan. HOPS päivitetään myös, jos opiskelijan opinnot eivät ole edenneet Etappi-seurannan mukaan aikataulussa. Sähköisen HOPS-työkalun käyttöön opetetaan ensimmäisenä syksynä Orientoivat opinnot ja HOPS-kurssilla. HOPS:in on tarkoitus tukea opintoja ja sen laatimiseen saa ohjausta oppiaineen opettajilta ja tiedekunnan opiskelijapalveluista. Folkloristiikan HOPS-vastuuhenkilöt löytyvät kotisivuilta. HuK Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja siihen sisältyvät pääaineen perus- ja aineopinnot, sivuaineopintoja, tiedekunnan yhteiset opinnot sekä mahdollisia muita opintoja. Vaadittavat opinnot suoritettuaan opiskelija jättää tiedekuntaan hakemuksen kandidaatin tutkinnosta. Pääaineen perusopinnot ovat 25 ja aineopinnot 45 opintopisteen laajuiset. Pääaineen aineopintoihin sisältyy proseminaari ja kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielman (6 op) pohjalta kirjoitetaan kypsyysnäyte, josta ei anneta opintopisteitä. Sivuaineopinnot Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä vähintään kaksi vähintään 25 opintopisteen laajuista sivuainekokonaisuutta, esimerkiksi kahden aineen perusopinnot tai yhden aineen perus- ja aineopinnot. Sivuaineen tulee olla oppiaineen tutkintovaatimusten mukainen kokonaisuus. Humanistisessa 13

14 tiedekunnassa suoritettavan sivuaineen perusopinnot ovat 25 opintopistettä ja aineopinnot 35 opintopistettä. Sivuaineen aineopintoihin ei sisälly kandidaatintutkielmaa. Sivuaineena voidaan käyttää myös yhtä kielikeskuksen opintokokonaisuutta, jos sen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Tiedekunnan yhteisiä opintoja kandidaatin tutkintoon sisältyy opintopistettä. Yhteiset opinnot koostuvat orientoivista opinnoista ja HOPSista, äidinkielen opinnoista, tieto- ja viestintätekniikan opinnoista, toisen kotimaisen kielen opinnoista sekä muista kieliopinnoista. Muita opintoja voi sisällyttää tutkintoon tarvittaessa, eli jos tutkintoon vaadittavat 180 opintopistettä eivät tule täyteen pääaineen perus- ja aineopintojen, sivuaineiden sekä tiedekunnan yhteisten opintojen opintopistemääristä. Muut opinnot voivat olla vapaasti valittavia yliopisto-opintoja. Lisätietoja: ILMOITTAUTUMINEN Opetustapahtumiin (kursseille, seminaareihin, praktikumeihin) ilmoittaudutaan Web-oodissa ja tiedekuntatentteihin sekä kesätentteihin tenttikuorilla. Rästitenttiin ilmoittaudutaan sähköpostitse tenttijälle. Vain ilmoittautumalla kurssille tai seminaariin takaat, että saat kurssia ja mahdollisia ohjelmanmuutoksia koskevat sähköpostiviestit. Perus-, aine- ja syventäville opinnoille on omat tiedekuntatenttipäivänsä olethan tarkkana myös viimeisen ilmoittautumispäivän suhteen. Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava jokaisena lukuvuonna joko läsnä- tai poissaolevaksi yliopistoon ks. ILMOITUSTAULUT Folkloristiikan ilmoitustaulu sijaitsee oppiaineen tiloissa Vuorikatu 3A:n kolmannessa kerroksessa. Sitä kannattaa seurata säännöllisesti. Ilmoitustaululta näkee tenttitulokset, opetuksessa tapahtuneet muutokset, vierailuluennot, apurahailmoitukset ja harjoittelupaikkatarjoukset. Päärakennuksen ruokalan vieressä on yleinen ilmoitustaulu ja Porthaniassa työpaikkojen ilmoitustaulut. Ajankohtaiset ilmoitukset ja muutokset löydät myös folkloristiikan Alma-sivuilta. JÄRJESTÖT Humanistisen tiedekunnan piirissä toimivilla ainejärjestöillä on kattojärjestö nimeltä Humanisticum, jonka toimialaa ovat tiedottaminen ja yhteydenpito ainejärjestöjen ja tiedekunnan välillä. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on puolestaan kaikkien HY:n opiskelijoiden yhteistoimintajärjestö ja kaikki opiskelijat ovat sen jäseniä. HYY:n toimintaan voi osallistua valiokunnissa, aatteellisissa ja harrastejärjestöissä sekä osakunnissa. Lisätietoja HYY:n kalenterista ja verkkosivuilta: KALENTERI Helsingin yliopiston ylioppilaskunta julkaisee vuosittain kalenterin, jossa on paljon opiskelijalle hyödyllistä ja tähdellistä tietoa tiiviissä muodossa. Kalenterin saa kun on maksanut HYY:n jäsenmaksun ja ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon. Kalenterit tulevat jakoon elokuun aikana. KOPIOKONE Kopiokoneita on eri puolilla yliopistoa. Kopiokortteja voi ostaa mm. Vuorikadulla sijaitsevasta Yliopiston kirjakaupasta ja yliopiston kirjastoista. Isommat 14

15 kopioinnit kannattaa tehdä Yliopistopainon Vuorikadun kopiokeskuksessa (Vuorikatu 3). Säästät paperia kopioimalla kaksipuolisesti! KOTISIVUT Folkloristiikan opiskelijoita palvelevat parhaiten Alman kautta avautuvat folkloristiikan kotisivut: https://alma.helsinki.fi/doclink/ Yliopiston ulkopuolista tiedotusta varten on olemassa myös niin kutsutut ulkoiset kotisivut: KYPSYYSNÄYTE Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä äidinkielen taitonsa. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa. Opiskelijan on suoritettava tutkintoon kuuluvat äidinkielen opinnot ennen ilmoittautumista kypsyysnäytteeseen (tenttitilaisuudessa suoritettava kypsyyskoe) tai ennen kuin tiivistelmämuotoinen kypsyysnäyte voidaan rekisteröidä. Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte (uusimuotoinen) on tiivistelmä kandidaatintyöstä. Tiivistelmä kirjoitetaan gradutiivistelmälomakkeelle, jonka saa Almasta. Opiskelija toimittaa tiivistelmän ensin kielentarkastajalle tenttikuoressa, joka osoitetaan "äidinkielen koordinaattorille" Suomen kielen, suomalaisugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokseen (päärakennus, 4. krs, tenttikuorilaatikko). Kielentarkastaja ilmoittaa sähköpostitse, milloin opiskelija voi hakea palautetta tiivistelmästään. Äidinkielen tarkastajan mahdollisten korjausehdotusten perusteella opiskelija parantaa tiivistelmätekstiään, minkä jälkeen hän toimittaa sekä alkuperäisen että muokatun version tenttikuoressa kandidaatintyönsä ohjaajalle, joka tarkastaa korjaukset ja kypsyysnäytteen sisällön sekä toimittaa suorituksen tiedekuntaan rekisteröitäväksi. Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte on pro gradu -tutkielman tiivistelmä. Tiivistelmälle tehdään vain sisällöntarkastus oppiaineessa. Lisätietoja: LAITOS Folkloristiikan oppiaine kuuluu Humanistisen tiedekunnan suurimpaan laitokseen, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen: LEHDET Folkloristiikan opiskelijan kannattaa seurata ainakin seuraavia lehtiä: Uusi Napakaira (julk. Nefa-Helsinki), Metateesi (julk. Humanisticum) ja Ylioppilaslehti (julk. HYY). Ylioppilaslehti kannetaan kotiin. Verkkolehdistä kannattaa seurata ainakin Elorea sekä virolaista Folklore-lehteä, jossa on myös suomalaisten tutkijoiden artikkeleita. Eloren erinomaisen linkkilistan ( Eloren kirjanmerkit ) kautta pääsee vaivatta lukemaan muitakin alan verkkojulkaisuja

16 LUENTO Luennot alkavat varttia yli tasatunnin, jollei toisin ole sovittu. Yleensä luennot pidetään ns. kaksoisluentona (1t 30 min). Vaikka useimmat luennoitsijat jakavat luentorungon tai saattavat esittämänsä power point -diat opiskelijoiden käyttöön verkossa tai paperiversioina, ovat omat muistiinpanot välttämättömiä. Itselle sopivan muistiinpanotekniikan oppii ensimmäisen vuoden aikana. Kaikkea, mitä sanotaan, ei kannata kirjoittaa ylös. Opiskelijan ja opettajan yhteinen ilo on keskustelu kysy ja kommentoi rohkeasti myös luennolla. Vaikka useimmilla luentosarjoilla ei kontrolloida luennoilla läsnäolijoita, perustuu luentokurssien idea läsnäoloon ja vuorovaikutukseen. Jos et pakottavasta syystä pääse luennolle, pyydä opiskelijatovereilta muistiinpanoja ja / tai luennoitsijalta luennolla jaettua materiaalia. Joillekin luentokursseille perustetaan työryhmäalue materiaalin ja tehtävien jakelua varten, mutta samaa tarkoitusta vastaavat kirjastossa säilytettävät kurssikansiot ja sähköpostiviestintä. Mahdollisista ohjelmanmuutoksista ja peruutuksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa web-oodissa ja sähköpostitse. LUKUJÄRJESTYS Ks. tässä oppaassa olevat vuosittaiset mallilukujärjestykset, joihin sisältyy folkloristiikan oppiaineen järjestämä pakollinen opetus. Jokainen opiskelija täydentää mallilukujärjestystä tiedekunnan yleisopintojen, kieliopintojen ja omien sivuaineiden mukaan. Vaikka lukujärjestys saattaa näyttää väljältä, luentojen lisäksi aikaa pitää varata myös kirjatentteihin valmistautumiselle, seminaaritöiden suunnittelulle ja kirjoittamiselle jne. LUKUKAUDET JA OPETUS Lukuvuosi jakautuu kahteen lukukauteen. Syyslukukausi alkaa 1.8 ja päättyy Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy Kumpikin lukukausista jakautuu kahteen periodiin, joiden aikana järjestetään opetusta. Periodien välillä on väliviikko, jonka aikana vastaanotot pidetään sopimuksen mukaan. Muutoin opettajien vastaanotot pidetään NEFA Ks. Ainejärjestö. NEFA-INFO. Ainejärjestö Nefa-Helsinki r.y.:n ylläpitämä sähköpostilista, jolla tiedotetaan niin ainejärjestön tapahtumista kuin myös opiskeluun ja työnsaantiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Listalle liittymisestä ks. OPINTO-OPPAAT Humanistisen tiedekunnan opinto-opas sisältää yleistä tietoa opiskelusta, tutkinnoista ja palveluista. Opinto-oppaat ovat nykyisin verkossa, ks. Weboodi. OPINTONEUVONTAA antavat kaikki opettajat ja amanuenssi vastaanotoillaan. Lisäksi orientaatiokurssilta ja opinto-oppaista saa hyödyllisiä tietoja. Neuvontaa saa osoitteista ja sähköpostitse: (valitse yläreunasta Opiskelu ja sieltä Opiskelijapalvelut ) 16

17 OPINTOPIIRI on oivallinen tapa syventyä johonkin aiheeseen yhdessä opiskelutovereiden kanssa. Opiskelijat voivat itse perustaa opintopiirin ja kokoontua omatoimisesti tai opintopiirille voi etsiä vetäjän. Opintopiirin vetäjän palkkioihin on mahdollista hakea opintopiirirahaa. Opintopiireistä lisää esim. (luku 2.9.) OPINTOPISTE Opintojen mitoituksessa opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin tavoitteellista opiskelua. Opiskelijan yhden lukuvuoden työmääräksi on laskettu 1600 tuntia eli 60 opintopistettä. OPISKELIJAKORTTI HYY:n Lyyra-opiskelijakortin voi tilata joko kansainvälisenä Lyyra-ISIC -korttina tai Suomessa käyvänä opiskelijakorttina. Lyyra-kortti oikeuttaa kaikkiin opiskelijaetuihin ja Lyyra-ISIC -kortti myös kansainvälisiin opiskelijaetuihin. Kortti kannattaa pitää aina mukana. Sillä saa edullista ruokaa, YTHS:n lääkäripalveluita, opiskelijalippuja (esim. pääsymaksut, elokuvat, juna-, bussi- ja lentoliput) ja alennuksia joistakin kaupoista. Katso lisätietoja: https://www.lyyra.fi/home.php OPISKELU Opiskelu ei ole vain luennoilla istumista. Myös tutkimusaineiston hankkimiselle, lukemiselle, kirjoittamiselle, tiedekuntatenteille, ATK-kursseille, sivuaine- ja kieliopinnoille täytyy varata riittävästi aikaa. Työsuunnitelma ja tavoitteet on hyvä merkitä kalenteriin. Tehtävät kannattaa suunnitella hyvin ja asettaa itselleen aikarajoja! Lisää käytännön vinkkejä mm. opiskelu- ja lukutekniikasta, luennoista, tutkimusaiheen löytymisestä ja opintopiireistä löytyy sivulta PALAUTE Opiskelijan antama palaute on opetuksen ja yliopiston kehittämisen voimavara. Palautetta kerätään systemaattisesti luentokurssien jälkeen, mutta sitä voi antaa myös muissa yhteyksissä suoraan oppiaineeseen. Myös opiskelijalla on oikeus saada palautetta suorituksistaan muunkin kuin arvosanan muodossa. Kaikkia suorituksia koskevan automaattisen henkilökohtaisen palautteen antaminen ei ole opetusresurssien niukkuuden vuoksi mahdollista. Siitä huolimatta palautetta saa, kun sitä aktiivisesti pyytää. Palautetta voi pyytää ja antaa sähköpostitse tai vastaanotolla. RÄSTITENTTI Oppiaine järjestää lukuvuodessa kaksi rästitenttiä, jossa voi tenttiä kyseisen lukuvuoden luentokuulusteluja. Näin kannattaa tehdä, jos ei ole päässyt luentokurssin päätteeksi järjestettävään kuulusteluun tai haluaa korottaa arvosanaansa. Syyslukukauden kurssien rästitentti järjestetään kevätlukukauden alussa tammikuussa ja kevätlukukauden kurssien rästitentti toukokuussa. Päivämääristä ilmoitetaan kotisivuilla ja NEFA-infossa. Rästitenttiin ilmoittaudutaan sähköpostitse suoritettavan kurssin vastuuhenkilölle. Rästitentit järjestetään oppiaineen seminaarihuoneessa, ja niiden kesto on kaksi tuntia. TERVEYS JA HYVINVOINTI Opiskelijat pääsevät edullisesti terveydenhoitajan vastaanotolle, lääkäriin, hammaslääkäriin ym. YTHS:llä eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön. Opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään kaikkia YTHS:n 17

18 tarjoamia palveluja maksettuaan ylioppilaskuntansa vuosittaisen jäsenmaksun. Nyyti ry tarjoaa opiskelijoille keskusteluryhmiä sekä erilaisia kursseja, esim. luovuuteen, gradun tekoon ja parisuhteeseen liittyviä. Lisätietoja YTHS:n palveluista ja Nyytistä: TIEDEKUNTATENTIT Joitain tutkintovaatimusten osioita voi suorittaa vain kirjatentillä. Näitä tenttejä suoritetaan tiedekuntatenttipäivinä, jollaisia on perus- aine- ja syventäville opinnoille. Tenttipäivät ovat nähtävillä tiedekunnan kotisivuilla ja oppiaineen ilmoitustaululla. Tenttikuori jätetään täytettynä sille laitokselle, jolle tentitään (folkloristiikan tenttikuorilaatikko sijaitsee oppiaineen tiloissa,vuorikatu 3, 3. krs). Tenttikuori on täytettävä huolella. Muista kirjoittaa opiskelijanumerosi ja puhelinnumerosi! Kuori jätetään viimeistään tenttipäivää (keskiviikko) edeltävän viikon maanantaina. Tenttiin ilmoittautumisen voi peruuttaa kuulustelijalle viisi vuorokautta ennen tenttiä. Tiedekuntatentin tulokset ilmoitetaan pääsääntöisesti viimeistään kaksi viikkoa tenttipäivän jälkeen oppiaineen ilmoitustaululla, jonne tulokset on järjestetty tentaattorin mukaan. Tiedekuntatenttien tulokset rekisteröidään oppiaineessa henkilökunnan toimesta. TUUTORI Tuutorit ovat oman oppiaineen kokeneempia opiskelijoita, jotka tutustuttavat ja auttavat uusia opiskelijoita sopeutumaan yliopiston maailmaan. Tuutorina toimiminen on palkitsevaa myös sosiaalisesti. Korvaukseksi tehdystä työstä tuutoreille maksetaan rahapalkkio ja tehtävästä saa myös opintopisteitä. TYÖELÄMÄ Helsingin yliopiston rekrytointipalvelut antaa henkilökohtaista neuvontaa (mm. kommentoi työhakemuksia) ja järjestää erilaisia työllistymiseen liittyviä tilaisuuksia. Rekryn nettisivut löytyvät osoitteesta ja toimisto Päärakennuksen 2. kerroksesta (Fabianinkatu 33). Rekryn asiakaspalvelun sähköpostiosoite on ja puhelinnumero Henkilökohtaista neuvontaa on räätälöity myös humanistien erityistarpeisiin. Lisätietoja humanistisen tiedekunnan toiminnasta opiskelijoiden työelämävalmiuksien kasvattamiseksi löytyy sivujen yläreunasta löytyvän Työelämä -linkin kautta. Vaikka folkloristiikan opinnot eivät valmista ammattiin, työllistyvät folkloristit laajalle alalle yhteiskunnassa ja kulttuurielämässä. Heitä toimii asiantuntijoina valtiollisissa ja kunnallisissa tehtävissä, sisällöntuottajina eri aloilla, kustannustoiminnassa ja mediassa, yrityselämässä tiedottajina, tutkimus- ja opetustehtävissä kouluissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, arkistoalalla sekä museoalalla. Folkloristiikka on yleispätevöittävä humanistinen oppiaine. Ks. työllistymisraportti TYÖHARJOITTELU Tiedekunta jakaa vuosittain laitoksille määrärahan työharjoittelun tukemiseen. Laitos ei kuitenkaan maksa harjoittelijan koko palkkaa, vaan siihen osallistuu myös työnantaja. Oppiaineen kautta tarjottavista harjoittelupaikoista 18

19 tiedotetaan alkuvuodesta. Harjoittelupaikat on tarkoitettu HuK-tutkinnon suorittaneille folkloristiikan pääaineopiskelijoille. Harjoittelun kesto on 1 3 kk. Kysy lisätietoja harjoittelupaikoista ja -käytännöistä pääaineen harjoitteluvastaavalta. Jos teet opiskelun ohella folkloristiikan pätevöitymisalueelle kuuluvaa työtä, selvitä harjoitteluvastaavalta työsi soveltuvuudesta työharjoittelu opintopisteiden saamiseen. Ks. harjoittelusta lisää myös yläreunan linkin Työelämä kautta löytyvästä Työharjoittelu -kohdasta. ULKOMAILLE? Kansainvälisestä opiskelijavaihdosta kiinnostuneen kannattaa selailla sivulle ja etsiä sitä kautta tietoa sopivista vaihto-ohjelmista ja kohdeyliopistoista. Oppiaineen kvvaihdon yhteyshenkilön yhteystiedot löytyvät oppiaineen kotisivuilta. VASTAANOTTO Henkilökunta on tavattavissa vastaanottoaikana. Vastaanottoajat löytyvät oppiaineen kotisivuilta ja ilmoitustaululta. Muista ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse, jos sellaista edellytetään! Vastaanotot on tarkoitettu erityisesti suhteellisen lyhyisiin tapaamisiin esim. opinnäytteen ohjaustapaamiset kannattaa useimmiten sopia erikseen sähköpostitse. 4. SUORITUSTAVAT Perinteisen kirjallisen kuulustelun lisäksi opintojaksoja voi suorittaa myös muilla, tutkintovaatimuksiin kirjatuilla tai vastuuhenkilön kanssa sovituilla tavoilla. Kirjalliset tehtävät kirjoitetaan koneella ja jätetään tarkistettavaksi vastuuhenkilön kanssa sovitulla tavalla tulosteina tai sähköisesti. Toimitustavasta riippumatta teksteihin pätevät seuraavat tekniset suositukset: Fonttikoko 12; riviväli 1,5. Marginaalit: Mikäli teksti arkistoidaan, sen vasempaan reunaan tulee jättää neljän sentin sidontamarginaali. Muutoin marginaaleissa kannattaa ottaa huomioon se, että tarkastaja saattaa tarvita tilaa merkinnöille. Tekstillä tulee olla selkeä otsikko. Sivut tulee numeroida. Tekstin alkuun tulee merkitä opiskelijan nimi, opiskelijanumero, suorituspäivä (päivä, jona jättää tekstin tarkistettavaksi), sekä opintojakso, johon tehtävä kuuluu. Teksti jäsennetään väliotsikoilla. Jos teksti toimitetaan sähköisenä versiona, tulee tiedoston nimestä käydä ilmi tekijän nimi, suoritustyyppi, ja opintojakson KFO-koodi (esim. Meikäläinen_essee_KFO370). 19

20 4.1 Tenttiminen Tentteihin lukeminen on olennainen osa opiskelua. Lukemisen järkiperäistäminen voi säästää aikaa ja parantaa tuloksia. Luettavan kirjan ymmärtämistä helpottaa, jos kirjan silmäilee päällisin puolin läpi ennen varsinaista lukemista: tutustuu kansiteksteihin, sisällysluetteloon, asiasanastoon ja väliotsikoihin. Näin kirjasta muodostuu kokonaiskäsitys, jonka avulla on lukiessa helpompi erottaa olennaisimmat seikat ja seurata pääteemoja. Vieraskieliset tenttikirjat Folkloristiikan opiskelija törmää yleensä jo aineopintojensa vaiheessa vieraskieliseen, etenkin englannin- ja ruotsinkieliseen tenttikirjallisuuteen. Vieraalla kielellä lukemista kannattaa pitää jatkuvasti yllä, vaikkapa seuraamalla alan kausijulkaisuja tai lukemalla kirjallisuutta. Sanasto kehittyy vain lukemalla, ei niinkään sanastoja pänttäämällä. Vieraalla kielellä tulisi pyrkiä lukemaan yhtä nopeasti kuin äidinkielelläänkin. Outoihin sanoihin ei pidä takertua, jos asia tulee ymmärretyksi muusta yhteydestä. Tärkeät avainsanat on toki syytä tarkistaa Ohjeita erityisen vaikean tekstin varalle Teksti voi tuntua erityisen vaikealta joko vieraan kielen takia tai siksi, että aihepiiri on ennestään täysin tuntematon. Apuneuvoksi kannattaa kokeilla seuraavaa viisivaiheista menettelytapaa: 1. Silmäile Pyri muodostamaan tekstistä kokonaiskäsitys silmäilemällä se pääkohdittain läpi. Takakannesta tai sivuliepeistä saattaa löytyä kirjan tekijän taustatietoja ja tekstin päämäärä. Myös sisällysluettelo antaa osviittaa siitä, mistä on kysymys ja mihin pyritään. Useat tekstit on jäsennelty niin, että lukujen ensimmäiset kappaleet ja kappaleiden ensimmäiset virkkeet kertovat tärkeimmät asiat. Viimeisistä kappaleista voi etsiä loppupäätelmiä tai tiivistelmiä. 2. Tee kysymyksiä Esitä tekstille mielessäsi kysymyksiä, joihin sen pitäisi silmäilysi perusteella antaa vastaus. Mieti myös, miten luettava teksti liittyy asioihin, jotka jo hallitset. 3. Lue Kysymysten miettiminen tekee lukemisesta päämäärätietoisempaa ja auttaa keskittymistä. Koeta hahmottaa tekstin pääajatuksia, suuria linjoja. Mikäli luettuasi näyttää siltä, ettet olekaan ymmärtänyt tekstin ydinajatuksia ja että esittämäsi kysymykset ovatkin ehkä olleet vääriä, palaa silmäilyvaiheeseen, yritä hahmottaa tekstin idea uudestaan ja esitä uusia kysymyksiä. Se on nyt helpompaa, koska olet jo lukenut tekstin kerran. Jos teksti on hyvin vaikeaa, näitä kolmea ensi vaihetta kannattaa käydä läpi useampaan kertaan. 4. Palauta mieleen Kun olet lukenut ja ymmärtänyt tekstin, on hyvä palauttaa vielä mieleen sen pääkohdat. Tämä vaihe on erityisen tärkeä tenttiin lukiessa, kun tekstin sisältämät asiat täytyy 20

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO. Nimi:

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO. Nimi: HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO Nimi: Opiskelijanumero: Päiväys: Opintojakson koodi Opintojakson nimi ja 1. lukuvuosi Kesäopinnot 1. 2. 3. 2. lukuvuosi opintopistemäärä 1. 2. 3. 4. 4. KANSATIETEEN

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävien opintojen opinnäytetyö Syventävien opintojen opinnäytetyö 17. 11.2017 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) 15 mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE 2012-2013, MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI Lukujärjestykseen on kirjattu sekä pakollisia että ensimmäiselle vuodelle suositeltuja opintojaksoja metsäekonomian ja markkinoinnin

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen 1(6) Maantieteen laitos Oulun yliopisto Kevätlukukausi/2012 Satu Kivelä & Topiantti Äikäs Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen LuK-tutkielma ja siihen liittyvä seminaarityö muodostavat

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot