LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan joka hyväksyttiin liittokokouksessa Vantaalla. Strategia päivitetään vuosittain. Toiminta-ajatus LVI-alan ammattilaiset SuLVI:n jäsenet kehittävät ja tuottavat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä sisäolosuhteita tämän päivän ja tulevien sukupolvien käyttöön, huomioiden energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden, kustannustehokkuuden ja toimivat talotekniset järjestelmät. SuLVI on LVI-alan ammattilaisten verkosto, joka muodostuu jäsenyhdistyksistä sekä yhteistoimintajäsenistä. SuLVI keskusjärjestönä tukee ja kehittää jäsenyhdistystensä toimintaa. SuLVI:n ja sen jäsenyhdistysten toiminnan sisältönä on osaamisen kehittäminen tiedon välityksen ja koulutuksen avulla, toimialan julkisesta kuvasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta huolehtiminen sekä alan kansainvälinen yhteydenpito. Tavoitetila 2014 SuLVI on arvostettu ja julkisuudessa näkyvä asiantuntijaorganisaatio erityisesti energia- ja sisäympäristökysymyksissä. SuLVI on tunnettu myös kansainvälisesti. SuLVI on nuorekas ja dynaaminen. Sen jäsenyys koetaan halutuksi ja työuraa edistäväksi. SuLVI:n tiedotus- ja koulutustoiminta tunnetaan toimialan keskeisenä tiedonlähteenä, erityisesti pätevöitymisessä ja ammattitaidon ylläpidossa. SuLVI:n jäsenistön määrä kasvaa ja mahdollistaa laajemman kehitys- ja koulutustoiminnan. SuLVI ja sen jäsenyhdistykset muodostavat kokonaisuuden, jonka jäsenet kokevat merkittävänä tukena paikalliselle toiminnalle. SuLVI:n ja jäsenyhdistysten vuorovaikutus on aktiivista. Edellä esitelty toiminta-ajatus ja tavoitetila 2014 ohjaavat toimintaa ja pyritään vuosittain viemään jokapäiväiseen toimintaan SuLVIssa. Jäsenpalvelut ja jäsenhankinta SuLVI edistää yhdistysten verkottumista ja yhteydenpitoa ja sen tukemista suoraan ja järjestötoimikunnan toimilla. Passiivisten yhdistysten toimintaa tuetaan ja autetaan verkostoitumaan alueen muiden yhdistysten kanssa. Tarvittaessa tuetaan järjestelyjä passiivisten yhdistysten toiminnan yhdistämiseksi lähellä toimivaan aktiiviseen jäsenyhdistykseen. Vuonna 2014 järjestetään puheenjohtajapäivät, johon on tavoitteena saada edustus kaikista jäsenyhdistyksistä.

2 Jäsenmäärää kasvatetaan suuntaamalla toimenpiteitä alan opiskelijoiden saamiseksi alueellisten yhdistysten jäseniksi. Kampanjoinnin ansiosta opiskelijajäseniä on jäsenyhdistyksissä yhteensä xxx (360). Oktoberfest-tilaisuus järjestetään seuraavan kerran torstaina Finnbuildmessujen yhteydessä. Panostetaan opiskelijoiden siirtymiseen varsinaiseksi jäseniksi valmistuttuaan. Järjestötoimikunta aktivoi jäsenyhdistyksiä uusien henkilöjäsenten saamiseksi jäsenyhdistyksiin, kaveria ei jätetä. OPO-toiminnalla varmistetaan nuorten hakeutuminen talotekniikka-alalle ja alalla opiskelevien liittyminen opiskelijajäseniksi. OPO-materiaali päivitetään tarpeen vaatiessa yhdessä alan järjestöjen kanssa. Päivitystyö on aloitettu yhdessä LVI-TU:n ja LVI Talotekniikkateollisuus ry:n kanssa. Kehitetään jäsenyhdistysten ja paikallisten toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä nuorten innostamiseksi opiskelemaan LVI-alaa. SuLVI toimii Studia 2014-messujen järjestelyistä vastaavana ja on mukana LVI-TU:n organisoimassa Next Step tapahtumassa. SuLVI osallistuu myös Taitaja-/Skills-tapahtumaan. Yhteistoimintajäsenhankintaa harjoitetaan aktiivisesti. Yhteistoimintajäsenjärjestelmä kehitetään siten, että toimintaan saadaan mukaan laajemmin LVI-alan yritykset. Yhteistoimintajäsenen jäsenmaksuun liitetään vuonna 2014 etuna koulutusseteli arvoltaan 500. Yhteistyötä yhteistoimintajäsenten kanssa kehitetään kyselytutkimuksen perusteella. Yhteistoimintajäsenille järjestetään vuosittain tilaisuus, jossa tiedotetaan toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista. Yhteistoimintatahot Liitto toimii aktiivisesti talotekniikka-alan muiden järjestöjen kanssa mm. lausuntoja, pätevyyden toteamista, koulutusta, tiedottamista ja julkaisuja koskevissa asioissa. SuLVI edistää talotekniikka-alan viestinnän kehittämistä ja pyrkii omassa viestinnässään yhteistyöhön rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen kanssa. Kehitetään edelleen yhteistyötä FISE Oy:n osakasjärjestöjen kanssa FISE-pätevyyden tunnetuksi tekemisessä rakennusvalvonnassa, rakennuttaja-, suunnittelija- ja urakoitsijapiireissä. Yhteydenpitoa poliittisiin päättäjiin ja ministeriöiden virkamiehiin jatketaan yhdessä muun LVI- alan kanssa. Jäsenistön ja toimialan edunvalvonta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen SuLVI huolehtii jäsenistön ja toimialan yleisestä edunvalvonnasta ja yhteiskunnallisesta arvostuksesta varmistamalla alan valtakunnallisen näkyvyyden. Lausuntopyynnöt käsitellään hallituksessa toiminnanjohtajan tai toimikuntien esityksestä. Toimialaa koskeviin merkittäviin asioihin reagoidaan kulloinkin sopivilla toimenpiteillä. Edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista toteutetaan laajalla yhteistyöllä muun järjestökentän kanssa. Poliitikkojen ja virkamiesten tapaamiset jatkuvat. Tekninen toiminta, lausunnot, aloitteet SuLVI seuraa aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä. Jäsenistön piirissä synnytetään keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä.

3 Kotimaiseen ja kansainväliseen säännös- ja ohjetyöhön otetaan kantaa tarvittavassa laajuudessa. Lausuntopyynnöt välitetään jäsenistölle tiedoksi sähköisesti. Kansainvälinen toiminta SuLVI jatkaa mm. FINVACin, REHVAn ja ASHRAEn kautta osallistumista alan kansainväliseen toimintaan. Aktiivinen kanssakäyminen jatkuu EKVYn kanssa. SuLVI asettaa edustajansa kansainvälisen opiskelijakilpailun suunnittelu- ja tuomariryhmään. Koulutus SULVI järjestää koulutusta osaamisen kartuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ammatillisen lisäpätevyyden saavuttamiseksi pätevyyskoulutuksella ja niihin liittyvillä tenteillä. Koulutusta ja koulutusmateriaalia tarjotaan jäsenille edullisemmin kuin ulkopuolisille. Jatketaan panostusta etäopiskelumahdollisuuksiin kehittämällä nettipohjaista materiaalia. SuLVI osallistuu koulutusmateriaalin, kirjallisuuden ja laskentaohjelmien kehittämiseen ja markkinointiin. Koulutustapahtumat suunnitellaan kurssikohtaisesti. Koulutus- ja projektitapahtumat toteutetaan yhdessä SuLVI:n, jäsenyhdistysten sekä muiden yhteistoimintatahojen kanssa. SuLVI vastaa aineiston tuottamisesta. Jäsenyhdistykset osallistuvat omalla alueellaan koulutustilaisuuksien markkinointiin. Jäsenyhdistyksille suoritettavasta markkinointituesta sovitaan tapauskohtaisesti. Koulutuksen pääteemoina ovat uudistuvat määräykset, energiatehokkuus, energiatodistukset, sisäilmaolosuhteiden hallinta (aurinkosuojaus) sekä pätevyyksiin liittyvät kurssit ja tentit. Koulutuksessa panostetaan myös yrityskohtaiseen koulutustarpeen kartoitukseen, jonka perusteella räätälöidään kursseja tilaajan tarpeen mukaan. Ajankohtaisista aiheista pyritään järjestämään uutisluonteisia iltapäiväkursseja. SuLVI tarjoaa koulutuspalvelujaan muiden alan järjestöjen sekä alan yritysten kanssa yhdessä järjestettävien kurssien toteuttamiseen. Jatketaan yhteistyötä muiden rakennusalan henkilöjärjestöjen koulutusorganisaatioiden kanssa yhteisten koulutustapahtumien tuottamiseksi ja hyödynnetään verkko-opetuksen tarjoamat mahdollisuudet. SuLVIn koulutustoimikunta laatii PTS koulutussuunnitelman vuoden 2014 aikana. Viestintä ja julkaisutoiminta SuLVI välittää ajankohtaista tietoa jäsenilleen alan julkaisujen ja tapahtumien avulla. Sosiaalisen median (Facebook, Linkedin...) käyttö yhdistetään tiedottamiseen ja markkinointiin. Tiedottamista ja viestintää yhdistyksille ja jäsenille hoidetaan sähköisesti mm. SuLVI- tiedotteen avulla. Viestintäyhteistyötä kehitetään muiden alan järjestöjen kanssa. SuLVI toimii Talotekniikka-julkaisut Oy:n osakkaana aktiivisena Talotekniikka-lehden kehittäjänä. Järjestösivujen sisältöä ja ulkoasua kehitetään. SuLVIn jäsenille tilataan jäsenetuna Talotekniikkalehti. Jokaisessa lehden numerossa on SuLVIn toimittamat järjestösivut. Talotekniikka-lehdessä on SuLVIn koulutuskalenteri. Talotekniikka-lehteä pyritään jakamaan koulutustilaisuuksiin ja muihin

4 jäsenyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin osallistuville. SuLVIn jäsenyhdistysten jäsenillä on mahdollisuus tilata Rakennuslehti edulliseen jäsenetuhintaan. SuLVIn kotisivut ovat tärkeä osa tiedonvälitystä ja viestintää. Kotisivujen sisältöä kehitetään kiinnostavaksi ja uudistetaan jatkuvasti ajankohtaiseksi. SuLVI:n kotisivut on uusittu vuonna Kotisivupohjaa tarjotaan edulliseen hintaan niille yhdistyksille, joiden kotisivujen päivittäminen on ajankohtaista. Ympäristöministeriön ja muiden tahojen kanssa päivitetään ja kustannetaan alan oppikirjoja. Kustantamisen rahoitusmahdollisuudet kartoitetaan ja oppikirjakohtainen budjetti laaditaan ja hyväksytään hallituksessa. Julkaisujen tuottamisessa yhteistyötä Talotekniikka-Julkaisut Oy:n kanssa kehitetään. Toimintatapa SuLVI tukee toiminnallaan jäsenyhdistysten toimintaa. Vuoropuhelua jäsenyhdistysten kanssa ja niiden välillä kehitetään. SuLVI:n henkilökunnan apuna yhteydenpidossa ovat hallituksen jäsenet ( kuvernöörit ), jotka pitävät yhteyttä oman alueensa jäsenyhdistyksiin ja esim. vierailevat alueensa yhdistyksissä. Tavoitteena on yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen jäsenyhdistysten ja SuLVI:n välillä. Kuvernöörit raportoivat hallitukselle erillisellä raportilla vierailuistaan alueensa jäsenyhdistyksissä. Raportit ja niiden yhteenveto käsitellään hallituksen kokouksissa. Jäsenyhdistysten nimeämien vuosikokousvaltuutetut hoitavat tiedonkulkua molempiin suuntiin jäsenyhdistyksen ja SuLVIn välillä. SuLVI:n toiminnan tukena on toimikuntia, jotka valmistelevat ja ohjaavat niille sovittuja toimialueita. Toimikuntien työtä pyritään aktivoimaan. Vuoden 2014 toimikunnat ovat: - Edunvalvontatoimikunta - Koulutustoimikunta - Pätetoimikunta - Tekninen toimikunta (Tekto) - Työvaliokunta - Järjestötoimikunta - Junior Board - Vaalivaliokunta (Liittokokouksessa valitut yhdistykset nimeävät jäsenet) SuLVIn hallitus vahvistaa toimikuntien kokoonpanon vuosittain. Talous ja hallinto SuLVI:lla on ammattitaitoinen henkilökunta toiminnan avaintehtäviä varten. Toimiston henkilöstö: - toiminnanjohtaja - koulutuspäällikkö - koulutussihteeri - koulutuskoordinaattori/viestintä

5 - pätevyyskoordinaattori - assistentti/jäsenasiat - toimistonhoitaja/jäsenasiat SuLVI rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla sekä koulutus- ja julkaisutoiminnalla. Erillisiin projekteihin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Tavoitteena on talouden tasapaino, jossa menot saadaan katettua budjetoiduilla tuloilla. Toimitilat ovat tehokkaassa käytössä palvellen toimiston, toimikuntien ja koulutustoiminnan tarpeita. Osa tiloista on vuokrattu ulkopuolisille. Tapahtumat FISE Päivä 2014 Ashray Winter Conference 2014 Oktoberfest 2014 Torstai Korjausrakentaminen 2014 osallistuminen Puheenjohtajapäivät FinnBuild 2014 messut Helsinki Kansallinen LVI-opiskelijakilpailu Liittokokous 2014 HäLVI Studia 2014 Hallituksen hyväksymä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SuLVIn puheenjohtajapäivät 6.-7.2.2015. 6.2.2015 tiina.strand@sulvi.fi

SuLVIn puheenjohtajapäivät 6.-7.2.2015. 6.2.2015 tiina.strand@sulvi.fi SuLVIn puheenjohtajapäivät 6.-7.2.2015 SuLVIn painopistealueet Viestintä ja yhteistyön parantaminen Nuoret mukaan toiminnan jatkuvuus Koulutus Edunvalvonta Järjestön profiilin nykyaikaistaminen SuLVI edistää

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi Puh. (09)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot