Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille"

Transkriptio

1 Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille 444/ /2014 Pjst Valmistelija: Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle, puh , Lapuan kaupunginvaltuusto on päättänyt osallistua Ther mo po lis Oy:n koordinoimaan EU:n Concerto-ohjelman Solutionhank kee seen. Suoraan valtuuston esityslistalla on erikseen mainittu hank keen päätoimenpiteet ja myös Poutunlehdon alueeksi nimetty asia oli esityslistalla Energiatehokkaan asutusalueen suunnittelu ja ra ken ta mi nen Pouttuun -nimikkeen takana. Tämä asia on siis läh tökoh tai ses ti kaupunginvaltuuston hyväksymä. Alkuperäisenä ta voittee na on ollut tuottaa asukkaille liittymämaksultaan edullinen ja käyttö ku luil taan kustannustehokas keskitetty lämmönkeräysjärjestelmä maa läm pö pump pu ja varten. Eli jokainen omakotitalorakentaja lämmit tää talonsa tällä alueella maalämmöllä, mutta valitsee itse ha luaman sa laitteen/merkin kotiinsa. Rakentajien ei tarvitse investoida omaan lämpökaivoonsa oheiskuluineen euroa, vaan he liitty vät keskitettyyn järjestelmään, mikä kerää lämmön tehokkaammin jo ki se di men tis tä. Keräysjärjestelmässä riittää tehoa noin 20 talolle. Li sä etu na nykyisille seitsemälle tontille on oma tonttikohtainen kas telu/ve si put ki Lapuanjoesta. Alueella on myös jakotukki mistä voi daan vetää uusia vesiputkia uusille tonteille. Poutunlehdon alueen jokisedimenttiin perustuva lämmönkeräys ja jake lu ver kos to ovat osa kaupungin Solution hanketta. Toiminnot olisi voi tu kilpailuttaa suoraan kaupungin omistukseen, mikäli maat oli sivat tulleet nopeammin kaupungille ja kaavoitus olisi muuten edennyt vä hän nykyistä nopeammin. Alueen maanhankinnan vii väs ty mi ses tä joh tuen asiassa oli pakko päästä eteenpäin ja sen johdosta al ku peräi sen maanomistajan Olavi Kontolan johdolla perustettiin Pou tunleh don Lämpö Oy, joka osti alueen urakointipalvelut alkuperäisen han ke suun ni tel man mukaisesti Rakennus Oy. Lapualta. Yhtiön omista ja ja toimitusjohtaja on Hannu Hakala. Alun perin alueelle piti tulla välittömästi noin 20 omakotitonttia. Huo limat ta useista palavereista hanketoimijan ja kaupungin välillä, vasta kaa voi tuk sen käynnissä ollessa huomattiin alueeseen liittyvät kaa valli set ja tulva-alueeseen liittyvät rajoitteet. Tämän jälkeen tonteille kaa voi tet tua aluetta oli pakko pienentää, mutta myös tontit ovat alueel la reilun kokoisia.

2 Solution-hankkeessa alun perin sovitut työt on saatu teh tyä asianmukaisesti ja maksatushakemus niistä on jätetty EU:lle, mak sa tus EU:lta on käynnistynyt. Toteutuneet hankkeen mukaiset kustannukset ovat alv 0% eli alv 24%, tämän päälle tulee erinäisiä lu pa mak su ja, kirjanpito- ja muita kuluja 1000 euron arvosta. EU-tuki on 50 % verottomasta investoinnista eli % = euroa, jolloin lopullisiksi kustannuksiksi jää eu roa + muut maksut = noin euroa. Alueella on tällä hetkellä 7 tonttia, joista 6 on kaupungin omis tuk sessa. Viereiselle lisäalueelle tullee 3-4 tonttia lisää, mikäli kaupunki ne kaavoittaa. Myöhemmin alue voi vielä kasvaa pohjoisen suun taan, mikäli tietyt rakentamisen esteet alueelta poistuvat. Mitä enem män alueelle saadaan tontteja ja käyttäjiä, sitä edullisemmaksi ko ko naisuus muodostuu. Tonttien myynnin helpottamiseksi ja sel keyt tä misek si, on järkevintä, mikäli kaupunki myy tontit pakollisella liit ty mi sellä lämpöverkostoon ja Lapuan Energia Oy hallinnoi sitten alueen läm pö ver kos toon liittymiset ja mahdolliset vuosi ja/tai kuu kau si maksut. Ostajien silmissä on paljon uskottavampaa, että kaupungin yhtiö on järjestelmän takana pienen yksityisen toimijan sijasta. Muussa tapauk ses sa myös tontit voivat jäädä kaupungilta myymättä eikä tule mi tään tuloja. Kaupungin tai kaupungin omistaman Lapuan Energian kannattaa lunas taa/os taa Poutunlehdon Lämpö Oy:ltä tämä järjestelmä tähän lopul li seen omakustannushintaan n euroa. EU-tukien nä kö kulmas ta todennäköisesti selkein vaihtoehto olisi koko Poutunlehdon Läm pö-osa ke yh tiön ostaminen, koska silloin ei mikään muutu EU:n nä kö kul mas ta. Kun kaikki hankkeen päättymisen jälkeen lopulliset ra por tit on tehty ja Solution hanke on saatu hyväksytysti pää tök seen, voidaan Poutunlehdon Lämpö Oy fuusioida Lapuan Energiaan tai pelkkä liiketoiminta siirtää, jonka jälkeen Poutunlehdon Lämpö voi taisiin lakkauttaa. Maksut ja tulovirrat Alueelta myytäisiin tonttikauppojen yhteydessä pakollisia liittymiä läm pö verk koon. Näiden hintaa ja hinnoittelua ei ole vielä missään pää tet ty, mutta hinta täytyy suhteuttaa omakotitalon oman läm pö kaivon hintaan, että myös tämä hinnoittelu vetää rakentajia puoleensa. Li säk si käyttäjiltä voidaan periä kuukausi- ja/tai vuosimaksua, minkä joh dos ta toimintaa täytyy hallinnoida tämän tyyppiseen toimintaan

3 tot tu nees ta paikasta eli esim. Lapuan Energian puolelta. Se kuinka no peas ti kaupunki saa investoinnin kuoletettua, riippuu ratkaisevasti alu eel le tulevien tonttien määrästä ja kuinka nopeasti ne saadaan myy dyk si. Kaavoituskustannukset on kaupunki saanut täy si mää räises ti Solution hankkeen kuluksi, joten kaavoituksesta ei ole ai heu tunut kohtuuttomia kustannuksia. Joka tapauksessa ta kai sin mak su aika ja euromääräiset vastuut ovat kohtuulliset ja hyöty lisääntyy, mikä li alueelle saadaan tulevaisuudessa lisää tontteja. Mikäli alueen läm mi tys rat kai suil le ei ole selkeää toimintamallia pitkälle tu le vai suuteen, on tonttien myynti alueelta käytännössä lähes mahdotonta. Lapuan Energian on vuosien varrella toivottu toteuttavan alue läm mitys koh tei ta, jotka ovat sille myös pidemmällä aikavälillä tappiollisia, vaik ka muuten kaupunki ja lämmön ostajat ovat voineet hyötyä niistä help po käyt töi syy den ja edullisen energian muodossa. Tämän tyyp pisiä alueita ovat esimerkiksi Hellanmaan ja Alanurmon alue läm pö verkot, joiden takaisinmaksuajat Lapuan Energialle ovat todella pitkiä. Kau pun gin kokonaisedun näkökulmasta investoinnit ovat hyvinkin kan nat ta via. Poutunlehdon alueella järkevin tapa toimia voisi olla, että kaupungin suoralla konserniavustuksella Lapuan Energia hankkii Pou tun leh don Lämpö Oy tai sen liiketoiminnan itselleen ja pääsee aloit ta maan toiminnan täysin velattomana. Vastaavasti heti tonttien myyn nin alusta alkaen tulevat liittymätulot ja menot hoituvat Lapuan Ener gian kautta. Tämä vaatii kaupungilta euron kon ser niavus tuk sen Lapuan Energialle ja tämän suuruinen tuki on täysin EU sää dös ten mukainen. Mahdollinen esimerkkihinnoittelu, mitä Lapuan Energia voisi jat kos sa käyttää, olisi tämän suuruinen: Liittymismaksu ja kytkentämaksu (ehdotus) 4500 euroa kertamaksuna (tai houkuttelevuutta voisi entisestään lisä tä korollisella osamaksulla) 400 euroa + alv, kytkentämaksu, mikä sisältää asiakkaan maa lämpö pum pun (pumppu on muuten jo valmiiksi taloon asennettu) liit tämi sen tähän järjestelmään, putken nesteytyksen ja ilmaamisen Käyttömaksu (ehdotus) 15 euroa / kk + alv tai 150 euroa / vuosi + alv (eli jälleen houkutellaan käyttäjiä edul li semman vuosimaksun piiriin) Sopimusmalli laaditaan niin, että liittymä siirtyy automaattisesti uudel le omistajalle, mikäli kiinteistö myydään.

4 Lähtökohtaisesti liittymä Poutunlehdon alueella maksaa vähemmän kuin oman lämpökaivon toteuttaminen oheiskuluineen maksaisi samoi hin olosuhteisiin lähelle jokea. Vastaavasti pitkällä jo ki se di mentis sä olevalla lämmönkeruuputkistolla on runsaasti kapasiteettia, mikä tuottaa reilusti lämpöä ja talokohtaiset maalämpöpumput tuot ta vat siten lämpöä hyvällä hyötysuhteella. Elinkeinotoimenjohtajan ehdotus: Puheenjohtajiston työryhmä päät tää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuustol le euron määrärahan lisäämistä vuoden 2015 budjettiin kon ser ni avus tuk se na Lapuan Energialle. Lapuan Energia hankkii kysei sel lä sum mal la Poutunlehdon Lämpö osakeyhtiön tai sen tek niikan it sel leen kauppasopimuksessa erikseen sovittavilla ehdoilla. Tämän jäl keen Lapuan Energia huolehtii ja vastaa alueen läm pö verkos tos ta ja sen liittymien myynnistä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin, kun hallituksen käsittelyyn mennessä pyy de tään myös Lapuan Energian lausunto asiasta. Lisäksi myös yri tyk sel le maksettavasta tuki asia selvitettiin, mikäli yritys siirtyy toisen jul ki sen yrityksen eli Lapuan Energian hallintaan. Solution-hanke on Euroopan Komission CONCERTO aloitteen ja FP7 puiteohjelman alainen kansainvälinen hanke. Rahoitus tässä hank kees sa on siis luonteeltaan Unionin toimielimen (tässä ta paukses sa Euroopan Kommission) hallinnoimaa rahoitusta, jota ei kat sota valtion tueksi (KOMISSION ASETUS (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta si sämark ki noil le soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mu kaises ti, kohta 26, sivu 5). Tässä yhteydessä ei ole väliä onko EU:n vas tin ra ha yksityistä vai julkista rahaa, kunhan vastinrahaa on. Perus tuu sekin lopulta siihen, ettei puiteohjelmarahaa rinnasteta valtion tu kiin. Lisätietoja: Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle, puh , Kh 6 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Puheenjohtajiston päätöksen perusteella jäi selvitettäväksi Lapuan

5 Ener gia Oy:n kanta sekä se, että onko EU:n näkökulmasta mah dollis ta Poutunlehdon Lämpö Oy:n myynti tai tämän liiketoiminnan myyn ti Lapuan Energialle. Asiassa on pyydetty selvitystä Tekesistä, miltä osin myynti on mahdol li ses ti ristiriidassa EU-säädösten kanssa. Vastauksen asiaan on an ta nut lakimies Liisa Ewart. Lakimies Ewart suosittelee, että omistuksen siirto tehdään vasta projek tin päättymisen jälkeen. Lapuan kaupunki on muuten vel voi tet tu hakemaan projektiin muutosta. Kaikkein paras olisi, jos Pou tun lehdon Lämpö Oy pysyy osallistujana ja oikeushenkilönä siihen asti, kun nes lopputilitys on maksettu ja voidaan tavallaan laittaa kirjan kan net kiinni komission suuntaan. Lopputilitys tehdään todennäköisesti vasta ensi vuoden lop pu puo lella, jonka jälkeen edellä mainittu toimenpide on mahdollista tehdä. Lapuan Energia Oy:n lausunto ei ole ollut käytettävissä pyydettyyn mää rä ai kaan mennessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee otsikkoasian tässä vaiheessa tiedoksi ja palaa asiaan, kun projekti on katsottu päättyneeksi ja loppitilitys on tehty. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh ,

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013. Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013

Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013. Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013 Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013 Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013 KRAKLK 254 Joensuun kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.2.2009 46 tonttien yleiset luovu tus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot