OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI"

Transkriptio

1 OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI

2 1 Johdanto 1.1 Työryhmän työn taustaa Oulun kaupungin strategia 2015 valmistui vuonna Strategiassa nostettiin yhdeksi painopistealueeksi Oulun kaupungin kansainvälisyyden kehittäminen. Tämä tarkoittaa sekä Oulun kansainvälisten suhteiden kehittämistä Oulusta ulospäin että Oulun kehittämistä kansainvälisenä kaupunkina. Oulun kansainvälisten suhteiden kehittäminen palvelee ensisijaisesti Oulun alueella toimivien yritysten kansainvälistyvää toimintaa. Toimenpiteet voidaan jakaa kaupungin edunvalvontatoimintaan ja verkostojen kautta tapahtuvaan elinkeinoelämän edellytysten kehittämiseen ja tukemiseen. Oulun kehittäminen kansainvälisenä kaupunkina on haastava. Lähtökohtana on sekä kansainvälisten yritysten että osaajien houkuttelu alueelle. Tämä edellyttää kaupungin sekä muun julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden kehittämistä siten, että ei-suomalaisilla yrityksillä ja työntekijöillä on hyvät edellytykset elää ja tulla toimeen arjen elämässä. Oulu kilpailee näistä osaajista alati laajenevilla kansainvälisillä markkinoilla. Oulun seudun elinkeinoelämän avaintoimijat laativat yhteisen Oulu Inspiroi Innovaatiostrategian ja Oulu seudun elinkeinojen kehittämisstrategian, jotka valmistuivat vuoden 2006 aikana. Molemmissa elinkeinopoliittisissa avainstrategioissa korostetaan sekä oululaisten yritysten kansainvälistymisen tukemisen tarvetta että Oulun kansainvälistymisen merkitystä. Kansainvälisen osaamisen merkitys nähdään kriittisenä menestystekijänä. Kansainvälisen koulun rehtori on toimittanut opetuslautakunnalle syksyn 2006 aikana valmistellun esityksen koulun sisäisestä kehittämisestä. Esityksessä esitettiin: Kansainvälisen koulun kehittämissuunnitelman tavoitteena on jatkaa toimintaa lukuvuonna kaksisarjaisena yhtenäisperuskouluna niin, että tulevaisuudessa jokaisella luokka-asteella toimii englanninkielinen ja kaksikielinen englanti-suomi ryhmä. Perusteluina olivat koulun mukaan mm. voimakkaasti kasvanut maahanmuuttaja- ja oululaisoppilaiden kiinnostus kansainvälistä ja vieraskielistä opetusta kohtaan; koulun tulevaisuuden ennustettavuuden ja vakauden parantaminen oppilasmäärän lisäämisen myötä niin, että vuosittainen oppilasmäärä ei ole pelkästään riippuvainen yritysmaailman suhdanteista; henkilöstön määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen ja koulussa jo työtä tekevien ulkomaalaisen sekä sivutoimisten opettajien työn turvaaminen; koulun ulkomaalaisten oppilaiden jatkoopintomahdollisuuksien lisääminen myös suomenkielisessä toisen asteen koulutuksessa; ja oppilaspohjan kehityksen vaikea ennustettavuus ja siten opetuksen resursoinnin ennakoitavuuden vaikeus sekä koulun taloudellisesti järkevä toiminta. Esitys jätettiin pöydälle opetuslautakunnan kokouksessa Apulaiskaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti marraskuussa 2006 työryhmän selvittämään Oulun kansainvälisen koulun nykytilaa ja kehittämistarpeita. 2

3 Työryhmän tehtäväksi annettiin selvittää, miten Oulun kansainvälinen koulu toteuttaa sen perustamispäätöksen mukaisia linjauksia ja kaupungin strategioiden mukaisia tavoitteita. 1.2 Työryhmän kokoonpano Työryhmän kokoonpanoksi muodostui täydennysten jälkeen: Aaltje Bos, Oulun kaupunki, projektipäällikkö, EFA, Innovaatiot ja markkinointi Raija Johnson, Oulun kaupunki, apulaisrehtori, Kansainvälinen koulu Teuvo Laurinolli, Oulun kaupunki, rehtori, Lyseon lukio Shahnaz Mikkonen, Oulun kaupunki, toiminnanohjaaja, Toimintakeskus Toppelius Jaakko Okkonen, Oulun kauppakamari, toimitusjohtaja Raija Perttunen, Oulun kaupunki, rehtori, Kansainvälinen koulu Heikki Pudas, Oulun kaupunki, johtaja, Innovaatiot ja markkinointi, puheenjohtaja Anne Rännäli, Oulun kaupunki, yhteyspäällikkö, Innovaatiot ja markkinointi Rauni Räsänen, Oulun yliopisto, professori Raimo Salo, Oulun kaupunki, suunnittelija, Opetusvirasto, sihteeri Raija Tromstedt, Nokia, Competence Renewal Manager 1.3 Työryhmän työskentely Työryhmän tavoitteena oli työn valmistuminen mennessä. Kunkin työryhmän jäsenen toimenkuvasta johtuen yhteisten palavereiden järjestäminen osoittautui haasteelliseksi. Niinpä sovittiin, että työryhmän kokouksiin valmistellaan käsiteltävät asiat ja kokouksissa käydään tarpeelliset keskustelut ja tehdään johtopäätökset. Työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, lisäksi valmisteltua raporttia ja siihen liittyviä yksityiskohtia käsiteltiin sähköpostikierron avulla. Edellä mainitusta aikataulujen haasteellisuudesta johtuen työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri keräsivät raportin pohjana olevan tausta-aineiston ja laativat työryhmän käsittelyä varten perusversiot sekä kyselymateriaalista että loppuraportista. Tausta-aineiston ja koulun sisäisen tilan arviointia vaikeutti työryhmälle asetettu tiukka aikataulu ja keskustelu koulun keräämien tietojen oleellisuudesta selvityksen kannalta. Työryhmän tavoitteena oli myös tavata International Baccalaureaten (IB:n) konsultti, joka ei toteutunut, johtuen tiukasta aikataulusta ja konsultin toiveesta valmistella koulun autorisointia yhdessä koordinaattorin kanssa. Ryhmän kokoonpanosta ja näkemysten moninaisuudesta johtuen työryhmän kokoukset tammi-maaliskuussa 2007 käytettiin työryhmän toimeksiannon mukaisen tehtävänkuvan tulkintojen yhdenmukaistamiseen ja kyselyn sisältörajauksiin. Huhtikuun 2007 aikana toteutettiin kysely ja keskusteltiin kyselyn tulosten analyysista ja loppuraportin sisällöstä. Loppuraportti viimeisteltiin tiiviillä sähköpostikierrolla sekä kolmen viimeisen työryhmäpalaverin aikana. 2 Oulun kansainvälisen koulun taustaa Oulun kaupunginvaltuusto teki päätöksen perustaa Oulun kansainvälinen koulu. Päätöstä edelsi perusteellinen valmistelutyö, jossa perustamiseen liittyviä eri näkökulmia pohdittiin laaja-alaisesti. Valmistelutyötä toteuttamaan oli asetettu työryhmä, jossa oli edustajat opetustoimesta, IB-lukiosta, yliopistolta ja elinkeinoelämästä. 3

4 Perustamispäätöksen taustalla oli Oulun voimakas kehittyminen, seudun yritysten kansainvälistyminen ja eri kouluissa toimivien englanninkielisten luokkien oppilasmäärien kasvu. Nähtiin tarkoituksenmukaiseksi keskittää englanninkielinen opetus yhteen kouluun ja samalla nostaa perustettavan koulun statuksen kautta myös opetuksen tasoa. Kohdassa 3.1 on kaaviossa 1 esitetty päätöstä valmistelleen työryhmän raportissa esitetty arvio oppilasmäärän kehittymisestä. Perustamispäätöksen yhteydessä koulun toimintaa linjattiin mm. opetuksen toteutuksen, opetuskielen ja koulun aseman suhteen. Koska kansainvälisen koulun perustajaksi ei löytynyt yksityisiä tahoja, koulu päätettiin perustaa osana Oulun kaupungin kunnallista opetustointa, joten sen toimintaa säätelevät voimassa olevat lait, säädökset ja viranomaisohjeet. Perustamispäätöksessä päätettiin lisäksi, että koulu toteuttaa kansallista opetussuunnitelmaa ja IB:n opetusohjelmia käyttäen pääosin opetuskielenä englantia. Koulun toiminnalta edellytettiin, että se toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden koulujen tavoin ympäröivään yhteiskuntaan niin, että koulusta ei tule suljettua, tietylle yhteiskuntaryhmälle tai sosiaaliluokalle suunnattua koulua. Koulun perustamisen yhteydessä päätetty IB-lukion laajentaminen ei siten ole suoranainen seuraus kansainvälisen koulun perustamisesta eikä se takaa oppilaiden pääsyä IB-lukioon ilman pääsykokeita ja niissä selviytymistä. Kaupunginvaltuuston päätöksessä todettiin myös, että koulun opetussuunnitelmaa kehitetään IB -ohjelman mukaiseksi ja koulu liittyy IB:n jäseneksi, kuitenkin siten, että opetussuunnitelmassa otetaan riittävästi huomioon myös oppilaiden tarve saada valmiudet siirtyä peruskoulun jälkeen suomalaista opetussuunnitelmaa noudattavaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 3 Oulun kansainvälisen koulun nykytilanne Tämän työryhmän toimeksiannon mukaisesti tässä työssä ei painotettu koulun toiminnan arviointia opetuksellisten yksityiskohtien osalta. Seuraavassa on esitetty joitain arvioita siitä, miten koulun toiminta on kehittynyt perustamispäätöksen mukaisiin olettamuksiin verrattuna. 3.1 Oppilaat Koulun oppilasmäärän kehitys on tasaantunut vuodesta 2002 alkaen. Voidaan todeta, että lukuvuonna koulussa ollaan oppilasmäärän suhteen päätöksentekohetken arvioidun ennusteen vuosien tasolla. Oppilasmäärä on siis noin oppilasta pienempi kuin päätöstä tehdessä arvioitiin. Oppilasmäärä on kasvanut tasaisesti, tällä hetkellä koulussa on 240 oppilasta, mutta kasvun ennustettavuus ja yritysmaailman muuttuvat tilanteet eivät ole tiedossa. Koulun perustamisen yhteydessä vuonna 2001 tehty ennuste on jäänyt toteutumatta eri syistä. On selvää, että teknologia-teollisuuden kansainvälisten suhdanteiden vaihteluiden ja tuotantopohjaisessa teollisuudessa tapahtuneen huomattavan rakennemuutoksen myötä ulkomaalaisten työntekijöiden lukumäärä Oulun seudulla ei ole kasvanut ennusteiden mukaan. 4

5 Koulua on markkinoitu seudullisesti ja hakijoita on ollut paikallisesti, mutta kaikkia ei ole voitu ottaa, koska heidän englannintaitonsa ei ole ollut riittävä. Kaksikieliselle linjalle heidät olisi voinut ottaa, jos sellainen olisi ollut. Lisäksi oppilaana opiskelee kielellisiltä taidoiltaan erittäin heterogeenisia oppilaita samoissa opetusryhmissä. Eri luokka-asteiden tarpeet ovat erilaiset. Suurin osa tänä keväänä oppilaaksi hakeneista oppilaista on perheineen jäämässä Suomeen Kaavio 1. Oulun kansainvälisen koulun oppilasmäärän toteuma vuosittain sekä ennuste, joka on tehty vuonna v 1997 v 1998 v 1999 v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 Toteuma Ennuste 5

6 3.2 Oppilaiden kansallisuus Suomalaisten oppilaiden osuus koulun oppilasmäärästä on vakiintunut noin 90 %. Lukuvuoden kokonaisoppilasmäärä on 229, joista 207 on suomalaisia. LUKUMÄÄRÄT v 2001 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 Suomi Alankomaat Iso-Britannia Kenia Kiina Saksa Venäjä 4 3 USA Muut YHTEENSÄ Taulukko 2. Oulun kansainvälisen koulun oppilaiden kansallisuudet, lukumäärät. % OSUUDET v 2001 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 Suomi 74,2 87,89 90,64 92,75 90,39 Alankomaat 1,58 1,48 1,55 1,31 Iso-Britannia 8 1,58 1,58 2,07 1,31 Kenia 0 0,99 1,04 Kiina 1,58 0,99 0,52 0,87 Saksa 1,05 0,99 1,04 0,87 Venäjä 2,11 1, USA 7,6 0,53 0,49 0 1,75 Muut 10,2 3,68 1,36 1,03 3,5 YHTEENSÄ Taulukko 3. Oulun kansainvälisen koulun oppilaiden kansallisuudet, prosenttisouudet. 3.3 Vanhemmat Oppilaiden vanhempien kansallisuusjakauma noudattaa luonnollisesti oppilaiden jakaumaa. Suurin osa vanhemmista on suomalaisia, heitäkin voidaan jakaa useaan ryhmään: 1. Molemmat vanhemmat ovat suomalaisia, jäämässä Ouluun. 2. Molemmat vanhemmat ovat suomalaisia, palanneet ulkomailta 3. Molemmat vanhemmat ovat suomalaisia, lähdössä ulkomaille 4. Toinen vanhemmista on suomalainen toinen ulkomaalainen, väliaikaisesti Oulussa 5. Toinen vanhemmista on suomalainen, toinen ulkomaalainen, jäämässä Ouluun 6. Molemmat vanhemmat ulkomaalaisia 6

7 Koulun toiminnan alkuaikoina oppilaiden vanhempien ja koulun välinen yhteistyö oli aktiivista. Vanhemmat organisoituivat OIS- Parent-Teacher Association (PTA) yhdistykseksi, jonka kautta vanhemmilla oli halu vaikuttaa ja tukea koulun toimintaa. PTA:n toiminta organisaationa lakkautettiin keväällä Nykyisellään koulu on pyrkinyt hoitamaan yhteistyötä vanhempien kanssa luokkakohtaisten yhdyshenkilöiden kautta. Lisäksi luokanopettajat ja valvojat tapaavat oppilaiden vanhemmat kahdesti vuodessa. Tiedottaminen koteihin tapahtuu kuukausittaisen koulun lehden OIS Dynamiten, koulun verkkosivujen sekä luokilla 5-9 Helmi-järjestelmän kautta. Koululla on vuoden aikana lukuisia vanhempainiltoja, tapahtumia sekä juhlia (mm. Family Picnic, Talent Show, Open House, Oulu International Week), joihin vanhemmat on kutsuttu. 3.4 Opettajat Koulun resursointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Rehtorin; vakinaisten, ulkomaalaisten ja sivutoimisten opettajien; sekä IB-koordinaattoreiden on mm. palkkauksen osalta hyväksytty paikallinen sopimus työn haastavuuteen perustuen. Koulun opetushenkilökunnalle on ollut leimaa-antavaa sen vaihtuvuus ja määräaikaisten opettajien suuri osuus. Tämä selittyy osittain koulun oppilasmäärän kehityksellä, joka ei ole mahdollistanut pysyvien työsuhteiden kehittämistä. Toinen merkittävä syy opettajien vaihtuvuuteen on perhesyyt. Koulun perustamissuunnitelman mukaan koulu on pääosin toteuttanut tehtäväänsä tarjotessaan opetusta pääosin englanniksi. Lain mukaan koulun tehtävä on myös valmentaa jatko-opintoihin suomenkielisessä toisen asteen oppilaitoksessa. Tämän tehtävän toteutuksen suhteen eri kouluissa on erilaisia toteutustapoja ja tehtävän käytännön sisältö on Opetushallituksen mukaan tarkemmin määrittelemätön: minimivaatimus on tarpeellisen käsitteistön opettaminen esimerkiksi käsitesanaston avulla. Toinen lainsäädännöstä lähtevä velvoite on, että opetus tuottaa suomalaisille oppilaille opetussuunnitelman perusteiden mukaisen suomen kielen taidon, joka Opetushallituksen mukaan toteutetaan suomenkielisille oppilaille äidinkielen opetuksen kautta. Tukiopetus on tarkoitettu tilapäisen jälkeen jäämisen korjaamiseen. Pysyvässä työsuhteessa olevilta opettajilta vaaditaan englanninkielen taitojen osoittaminen, määräaikaisena voi toimia myös epäpätevä henkilö, niin opetuksellisesti kuin kielitaidollisesti. Lukuvuonna Oulun kansainvälisessä koulussa työskentelee päätoimisesti (vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa) seitsemän ulkomaalaista opettajaa, joista puolet työskentelee PYP ja puolet MYP opettajina. Heidän kansallisuudet ovat: Kanada, Iso-Britannia, Intia, Italia, Kenia, USA ja Iran ja kaksi kaksoiskansalaisuuden omaavaa (Suomi ja Hong Kong, Australia ja Suomi). Suomalaisia opettajia koulussa työskentelee päätoimisesti 11. Seitsemällä virassa olevalla opettajalla, joista kaksi on tällä hetkellä virkavapaalla, on lain vaatima kielitaidon tutkinto. Neljällä päätoimisella määräaikaisessa työsuhteessa olevalla opettajalla on englannin kielen opinnoista laudatur-tutkinto. Lisäksi koulussa on yhdeksän äidinkielenään englantia puhuvaa opettajana. Kuten kouluissa 7

8 yleensäkin, tärkeää on myös opettajien ammatillinen pätevyys. Opetusalan palkkaus kunnallisella sektorilla on alhainen, eikä se houkuttele kokeneita, ulkomaalaisia opettajia. Määräaikaisina opettajina toimivilta ei lain mukaan ole välttämätöntä vaatia kielitaidon tutkintoa, eikä muutakaan pätevyyttä. Opettajakunnan vaihtuvuus ja erityisesti joidenkin aineenopettajien työskentely kansallista opetusohjelmaa toteuttavassa, pääasiassa Myllytullin, koulussa vaikuttaa IB:n opetusohjelmien käytännön toteuttamiseen. Ohjelmien vaativien sisältöjen sisäistäminen ja ottaminen mukaan opetukseen edellyttää syvällistä perehtymistä. Koulun oppilasmäärän kehitys ja epävakaus estää pysyvien työsuhteiden kehittämistä niin ala- kuin yläluokilla kun käytetään opetustoimen normaalia vakinaisten työsuhteiden perustamiskriteeristöä. Lisäksi se heikentää myös IBohjelman toteutumista erityisesti yläluokilla, jossa ei ole saatu kaikissa aineissa vähäisestä oppilasmäärästä johtuen omia valinnaisaineryhmiä, vaan oppilaat on jouduttu integroimaan sekaryhmiin Myllytullin koulun kanssa. Laajempi oppilaspohja ja sen vuosittainen tasaisuus mahdollistaisi koulun omat valinnaisaineryhmät, opetustuntien riittävän määrän omille opettajille sekä kielitaidollisesti ja muodolliselta pätevyydeltään kelpoisten opettajien rekrytoinnin. 3.5 Opetustilat ja välineet Tilojen suhteen koulun kehitys on ollut huomattavaa. Koulun toiminta on laajentunut yhtenäiskouluksi, väliaikaisissa tiloissa toiminnan jälkeen toiminta on joulukuussa 2006 siirtynyt peruskorjattuihin tiloihin Kasarmintie 3 kiinteistöön. Uudenaikaiset tilat on varustettu nykyaikaisella teknologialla ja välineistöllä. Samassa kiinteistössä toimii luokkien 1-9 opetuksen lisäksi myös Oulun Lyseon IB-linja eli toisen asteen englanninkielinen lukio-opetus, osa Myllytullin koulun taito- ja taideaineiden opetuksesta ja Leinonpuiston koulu. 3.6 IB:n ohjelmien käyttöönotto ja aikataulu Koulun perustamisen yhteydessä päätettiin, että koulu lähtee kehittämään toimintaansa IB:n mukaista ohjelmaa soveltaen mahdollisuuksien mukaan tavoitteena liittyminen järjestöön. Koulun henkilökuntaa on koulutettu eri yhteyksissä IB:n ohjelmien suhteen ja koulun MYP-ohjelman opettajista kaksi on toiminut opettajina ulkomailla IB-kouluissa (PYP, MYP tai Diploma Program koulussa). Yhteistyö muiden IB-koulujen kanssa on ollut tiivistä. Tämän hetkinen tilanne on se, että Primary Years Programme (PYP) ja Middle Years Programme (MYP) ohjelmien virallistamista edeltää opetusohjelmakohtaiset vierailut. MYP-ohjelmaan liittyvä vierailu tapahtui maaliskuussa 2007 ja PYP-ohjelmaan liittyvä vierailu tapahtuu toukokuussa IB edellyttää, että vuosittain kansainvälisen koulun opettajat osallistuvat IBkoulutuksiin, joiden kustannukset sisältyvät koulun hyväksyttyyn budjettiin. 3.7 Opettajien täydennyskoulutus Oulun kansainvälisen koulun opettajat saavat vuosittain täydennyskoulutusta n EUR budjetoidun määrärahan turvin, joka on noin 6-8 kertainen vastaavankokoisen yhtenäiskouluun verrattuna johtuen ulkomailla tapahtuvista IB:n 8

9 järjestämistä koulutuksista. Lisäksi koulu järjestää vuosittain Oulussa täydennyskoulutusta, johon kutsutaan IB:n hyväksymät kouluttajat. 4 Kysely 4.1 Kyselyn sisältö Toimeksiannon mukaisesti työryhmä selvitti avaintoimijoiden näkemyksen Oulun kansainvälisen koulun toimintaan liittyvistä tarpeista ja sen asemasta Oulun seudun tulevaisuuden kehittämisessä tehtyjen strategisten valintojen mukaisesti. Kyselyn sisältö jaettiin kolmeen osioon: vastaajan taustatietoihin, strategisiin linjauksiin ja koulun toimintaan liittyviin kysymyksiin. Liitteessä 1 on esitetty työryhmän laatima kyselyn kysymysaineisto. 4.2 Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin käyttäen ZEF-työkalua, jonka ominaispiirteiden takia työryhmän laatimaa aineistoa hienosäädettiin ZEF-asiantuntijan ohjauksella. Lopullinen kysymysten sisältö ja kyselyn rakenne on esitetty liitteessä 1. Kysely kohdennettiin eri ryhmiin samansisältöisenä. Näin saatiin varmistettua laaja-alainen ja monitaustainen näkemys, kohderyhmät olivat: 1. koulun oppilaiden huoltajat 2. koulun opettajat 3. koulun oppilaat (7-9 luokat) 4. Muiden koulujen oppilaiden vanhemmat (opetusviraston valitsema otos) 5. Virkamiehet 6. Luottamusmiehet 7. Työnantaja/yritysnäkemys 8. Muut Kohderyhmien edustajat kerättiin koulun, opetusviraston, yliopiston, kauppakamarin, nuorkauppakamarin, EFA-projektin (Expatriate Family Adjustment) ja kaupungin keskushallinnon tietoista. Suora kyselykutsu lähetettiin 587 henkilölle. Lisäksi 119 henkilöä kävi vastaamassa järjestetyn kutsulinkin kautta. 4.3 Vastaukset 303 henkilöä kävi antamassa vastauksensa (38,2% kohderyhmästä), yhteenveto niistä on esitetty liitteessä 2. Vastaukset esitettiin graafisesti nelikentässä ZEF-työkalun avulla. Asiantuntijan mukaan otosta voidaan pitää hyvin edustavana. 4.4 Yhteenveto tuloksista Kyselyyn vastanneiden enemmistö oli sitä mieltä, että heidän edustamansa organisaation kansainvälisen toiminta kasvaa (91%), henkilöstöä toimii ulkomailla (76%), ulkomaisia työntekijöitä tarvitaan (87%) ja kansainvälistä koulua tarvitaan henkilöstölle (74%). Kyselyn perusteella Oulun kehittymisen edellytyksenä pidetään peruspalveluiden tuottamista vieraalla kielellä vähintään englanniksi, englanninkielistä opetusta ja kansainvälisen koulun aseman vahvistamista. Tärkeänä nähdään että kansainvälinen koulun on ilmainen yhteiskunnan tuottama palvelu, se mahdollistaa ulkomaalaisen oppilaan opiskelun Oulussa ja lisää oululaisperheiden kansainvälisyys valmiuksia. 9

10 Liitteenä olevissa nelikenttäkaavioissa vastaukset on esitetty suhteellisina. Tämä esittämistapa ei siis kerro absoluuttista totuutta, vaan esittää vastausten sijoittumisen toisiinsa nähden. Näin ollen johtopäätöksien tekeminen näistä kaavioista on tulkinnanvaraista ja kuten asiantuntija työryhmälle totesi, tarkoituksena on mahdollistaa jatkoprosessointi ja kehittää edelleen koulun vahvuuksia. Työryhmän tulkinnan mukaan koulun toiminnassa nähtiin tärkeänä, oppilaiden englanninkielen riittävän tason varmistaminen, englannin kielen käyttö opetuksessa, englanninkielen rooli lingua francana sekä monikulttuurisuuden edistäminen. Koulun vanhempien osalta kysyttiin näkemystä myös koulun toiminnan toteutumisesta. Tärkeimpinä nähtiin oppilaiden englanninkielen riittävän tason varmistaminen, englanninkielinen opetus ja materiaali, englanninkielen rooli lingua francana sekä monikulttuurisuuden edistäminen. Näistä muut nähtiin koulun vahvuutena ja onnistumisen osa-alueina, mutta englanninkielen riittävän tason varmistaminen oppimisen kannalta lisäopetuksella nähtiin kehittämiskohteeksi. Lisäksi suomen kielen riittävän tason varmistaminen oppimisen kannalta lisäopetuksella sijoittui tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Kyselyn yhteydessä olleeseen vapaaseen palautteeseen annettiin yli sata palautetta koulun kehittämiseen liittyen. Palautteista voidaan todeta seuraavat ryhmät: 1. suomenkielisen opetuksen tärkeyttä korostavat palautteet 2. englanninkielisen opetuksen tärkeyttä koskevat palautteet 3. Koulun tunnettuuden lisäämistä tukevat palautteet 4. Koulun ja yritysten sekä muun ympäröivän yhteiskunnan yhteistoiminnan kehittämistä koskevat palautteet Selvityksen ja siihen saatujen palautteiden perusteella työryhmä toteaa, että Oulun seudulla asuvilla suomalaisperheillä on monista syistä kiinnostusta valita lastensa kouluksi kansainvälinen koulu. Näillä perheillä voi olla ulkomaille suuntautuvia työ- tai opiskelusuunnitelmia tai he haluavat lastensa saavan hyvät kielelliset ja kulttuuriset globalisaatiovalmiudet. Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatus kuuluu tietysti kaikille kouluille, mutta kansainvälisellä koululla on mm. opettajakuntansa kielellisen ja kulttuurisen koostumuksen vuoksi erityiset valmiudet tällä alueella. 5 Työryhmän johtopäätökset Strategioiden linjausten mukaisesti Oulun seudun tulevaisuus perustuu siihen, miten hyvin globalisaation ja kansainvälistymisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin kyetään mukautumaan ja vastaamaan. Kansainvälistymistoimenpiteitä pitää kohdentaa paitsi ulospäin tähtääviin, myös sisäiseen kehittämiseen tähtääviin kokonaisuuksiin. Sisäisen kehittämisen tavoitteena on panostaa Oulun houkuttelevuuteen ulkomaisten rahoittajien, yritysten ja yksilöiden näkökulmasta. On tärkeää saada alueella ulkomaisia työntekijöitä sekä määräaikaisina vierailijoina, että seudulle pysyvästi jäävinä asukkaina. Merkittävänä nähdään julkisten palveluiden kehittäminen siten, että ne kyetään tarjoamaan Suomen virallisten kielten lisäksi vähintään englanniksi. Kaikkien toimijoiden tapauksessa tärkein näkökulma on perheiden näkökulma: asuminen, viihtyminen, turvallisuus, koulu, harrastukset. 10

11 Työryhmän selvitystyö vahvistaa kaupunginvaltuuston syksyllä 2001 tekemän johtopäätöksen, että Oulussa tarvitaan myös kansainvälinen peruskoulu, jossa on mahdollista saada koko perusopetuksen oppimäärän opetus englanninkielellä globaalin kommunikaation kielellä. Suositus 1: Työryhmän mielestä Oulun kansainvälisen koulun tulee varmistaa englanninkielisen opetuksen määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Työryhmä pitää Oulun kannalta tärkeänä, että kansainvälisellä koululla on riittävät resurssit edellä mainitun tehtävän toteuttamiseen erityisesti niin, että koulu kykenee palkkaamaan sekä kielellisesti että pedagogisesti päteviä päätoimisia opettajia ja erityisesti yläluokkien aineopettajia. Tämä taas edellyttää riittävän suurta oppilasmäärää, jota nykyisillä englanninkielentaitoa koskevilla oppilasvalintakriteereillä ei ole mahdollista saavuttaa. Koulun oppilasmäärän kasvattaminen on siis keino koulun toiminnan vakaan kehityksen turvaamiseen, mutta vastaa samalla olemassa olevaan legitiimiin koulutuskysyntään. Suositus 2: Voidakseen toteuttaa työryhmän ensimmäisen suosituksen työryhmä esittää, että, Oulun kansainvälinen koulu avaa englanninkielisen linjan rinnalle kaksikielisen linjan. Kaksikieliselle linjalle otettavilta oppilailta ei vaadita sujuvaa englanninkielen taitoa, joustava siirtyminen linjalta toiselle on mahdollista. Kaksikielisen linjan opetus on osin suomen-, osin englanninkielistä niin, että koulun ylimmillä luokilla painopiste on englanninkielisessä opetuksessa. Kaksikielisen linjan avaamisella helpotetaan koulun perustamispäätöksessä asetetun tehtävän toteuttaminen myös siltä osin, että koulun on varmistettava jatkoopintokelpoisuus IB-lukion ohella myös muissa toisen asteen oppilaitoksissa. Työryhmä toteaa, että koululla on riittävät toimitilat kaksikielisen linjan avaamiseen. Suositus 3: Työryhmä kannustaa kansainvälistä koulua saattamaan loppuun IB auktorisointiprosessin vuoden 2007 aikana ja pitää tärkeänä, että koululla on myös jatkossa riittävät resurssit IB-statuksen ylläpitämiseen. Jokaisen koulun tärkein voimavara on pätevä ja innostava opettajakunta. Kansainvälisessä koulussa korostuvat sujuva englanninkielen taito (muiden kielten taito lisäetuna) ja monikulttuurisuustaidot. On tärkeätä, että koulussa on riittävästi sekä äidinkielenään englantia puhuvia (erityisesti englanninkielen opetuksessa) että maailman eri kulttuureja edustavia opettajia. Yläluokilla vaaditaan myös vahvaa akateemista ja pedagogista aineenopetuksenhallintaa. Ulkomaalaisten päätoimisten opettajien rekrytointi edellyttää riittävää oppilaspohjaa, jonka vahvistamiseen edellä mainittu suositus 2 liittyy. 11

12 Yksi luonnollinen yhteistyökumppani ulkomaalaisten aineenopettajien rekrytoinnissa yläluokille on Lyseon lukion IB-linja ja tätä mahdollisuutta on pyrittävä helpottamaan yhteensopivilla työaikajärjestelyillä sekä paikallisilla työehtosopimuksilla. Suositus 4: Työryhmä pitää tärkeänä, että koulu pyrkii aktiivisesti rekrytoimaan päteviä ja koulun profiiliin sopivia, erityisesti englanninkielentaitoisia, opettajia ja saa tälle pyrkimykselleen Oulun kaupungin laaja-alaisen tuen. Aineenopettajien rekrytoinnissa on järkevää pyrkiä yhteistyöhön samassa rakennuksessa toimivan Oulun Lyseon lukion IB-linjan kanssa ja helpottaa tätä yhteistyötä tarpeellisilla työaika- ja palkkausjärjestelyillä. Koulun perustamispäätöksessä koulun toiminnalta edellytettiin, että se toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden koulujen tavoin ympäröivään yhteiskuntaan niin, että koulusta ei tule suljettua, tietylle yhteiskuntaryhmälle tai sosiaaliluokalle suunnattua koulua. Suositus 5: Työryhmä pitää tärkeänä, että kansainvälinen koulu ja Lyseon lukio kytkeytyvät kiinteästi Oulun kaupungin kansainvälisten toimijoiden verkostoon. 12

13 LIITE 1: Kyselyn kysymysaineisto Oulun kansainvälinen koulu - kartoitus 2.0 Vastauslomakkeet 3.1 Vastaajan taustatietoja / Background information of the respondee 1. Olen (Vaihtoehtokysymys) - 1. Oulun kansainvälisen koulun oppilaan huoltaja - 2. Oulun kansainvälisen koulun opettaja - 3. Oulun kansainvälisen koulun oppilas - 4. oululainen opettaja (suomenkielinen koulu) - 5. virkamies - 6. Oulun kaupungin asukas - 7. luottamusmies - 8. yrityksen edustaja - 9. Jokin muu, mikä? Vastausalueet: 1. I am (Multiple choice questions) Alternatives: - 1. A guardian of a student in the Oulu International School - 2. A teacher in the Oulu International School - 3. A student in the Oulu International School - 4. A teacher in an Oulu neighbourhood school (Finnish language) - 5. A civil servant - 6. A citizen of Oulu - 7. An elected official - 8. An entrepeneur or company representative (employer/employee) - 9. Something else; please specify Vastausalueet: 13

14 3.2 Taustatietoja / Background information 1. Oletko tietoinen Oulun kaupungin strategiasta ja sen sisällöstä? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 2. Oletko tietoinen Oulun kaupungin elinkeinopoliittisista strategioista ja sisällöstä? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 3. Oletko tietoinen, että Oulussa on kansainvälinen koulu? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 4. Oletko tietoinen, että Oulun kansainvälinen koulu tarjoaa IB ohjelman ja suomen opetussuunnitelman mukaista opetusta englannin kielellä? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 5. Oletko vieraillut koulussa tai muuten tutustunut siihen? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 6. Oletko harkinnut lapsesi laittamista kansainväliseen kouluun? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 7. Onko todennäköistä, että yritykseenne/organisaatioonne tulee työntekijöitä, jotka voisivat tarvita lapsillensa kansainvälistä koulua? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei Vastausalueet: 14

15 1. Are you aware of the Oulu Strategy 2015 and its content? (Alternatives) - 1. Yes - 2. No 2. Are you aware of the strategies and the contents of the City of Oulu concerning the economic development policies? - 1. Yes - 2. No 3. Are you aware that there is an international school in Oulu? - 1. Yes - 2. No 4. Are you aware that the Oulu International School provides education in English and is implementing the IB programs into the Finnish curriculum? - 1. Yes - 2. No 5. Have you visited the school or otherwise got acquainted with it? - 1. Yes - 2. No 6. Have you considered applying your child to the international school? - 1. Yes - 2. No 7. Is it likely that your company/organisation will recruit employees who may need an international school for their children? - 1. Yes - 2. No Vastausalueet: 15

16 3.3 Organisaation kansainvälisen toiminnan näkymät / The international outlook of the organisation 1. Organisaatiomme kansainvälinen toiminta kasvaa (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei - 3. Mahdollisesti 2. Organisaatiomme henkilöstön osa tulee toimimaan ulkomailla (expat/repatriat) (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei - 3. Mahdollisesti 3. Organisaatiomme tarvitsee ulkomaalaisia työntekijöitä. (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei - 3. Mahdollisesti Vastausalueet: 1. The international activity of our organisation will grow - 1. Yes - 2. No - 3. Likely 2. Some of the employees of our organisation will work overseas (expatriate/repatriate) - 1. Yes - 2. No - 3. Likely 3. Our organisation needs foreign employees - 1. Yes - 2. No - 3. Likely Vastausalueet: 16

17 3.4 Organisaation/yrityksen kansainvälinen toiminnan edellytyksiä. / Preconditions for the international activity of an organisation or company 1. Kaupungin kansainvälistymisen edellytys on peruspalveluiden tarjoaminen vieraalla kielellä vähintään englanniksi. 2. Organisaatiomme kannalta henkilöstön lasten kansainvälistymisvalmiuksiin tulee panostaa 3. Koulun tehtävänä on mahdollistaa lapsen/nuoren siirtyminen englanninkieliseen kouluun ulkomaille 4. Ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamisen edellytyksenä on, että kaupunki pystyy tarjoamaan kouluopetusta englannin kielellä. 5. Kansainvälisen koulun ja englanninkielisen opetuksen asemaa tulee vahvistaa ja toiminta vakiinnuttaa Oulussa. Vastausalueet: Nelikenttä 1. A precondition for the internationalisation of the City of Oulu is that the basic services are provided in foreign languages, at least in English. 2. Our organisation considers important the enhancement of the readiness to internationalisation of our employees children Organisaatiomme kannalta henkilöstön lasten kansainvälistymisvalmiuksiin tulee panostaa 3. The objective of the school is to enable a child s move into an English-language school abroad 4. A precondition for hiring foreign employees is that the city provides education in English 5. In Oulu, the status of the International School and education in English must be strengthened and the operations must be consolidated Vastausalueet: Nelikenttä 17

18 3.5 Muita koulun ja yhteiskunnan tehtäviin liittyviä näkemyksiä. / Other aspects related to roles of the school and the society Vastausalueet: 1. Koulu on ilmainen, yhteiskunnan ylläpitämä Nelikenttä peruspalvelu 2. Koulun tehtävänä on valmentaa jatko-opintoihin suomenkielisissä toisen asteen oppilaitoksissa 3. Koulun tehtävänä on valmentaa jatko-opintoihin englanninkielisissä toisen asteen oppilaitoksissa 4. Koulun tehtävänä on mahdollistaa oppilaan paluu ulkomailta (kansainvälisestä koulusta) Suomeen 5. Koulun tehtävänä on osaltaan mahdollistaa ulkomaalaisen oppilaan opiskelu Oulussa 6. Koulun tehtävänä on lisätä oululaisperheiden lasten kansainvälistymismahdollisuuksia Vastausalueet: 1. The international school is part of the free, Nelikenttä basic public services provided by the society 2. The objective of the school is to prepare the students for advanced studies in a Finnishlanguage secondary education institution 3. The objective of the school is to prepare the students for advanced studies in an Englishlanguage secondary education institution 4. The objective of the school is to enable a Finnish student to return from abroad (from an international school) 5. The objective of the school is to make it possible for a foreign student to study in Oulu 6. The objective of the school is to increase the readiness to internationalisation of the children in Oulu 18

19 3.6 Kansainvälisen koulun toiminta / Operations of the Oulu International School Tämä kysymysryhmä on tarkoitettu Oulun kansainvälisen koulun oppilaiden vanhemmille Vastausalueet: 1. Koulun ja yritysten yhteistoiminta on laajaalaista. Nelikenttä Esim. yritysten kytkentä opetukseen, yrityksissä toimivien vanhempien osallistuminen, työelämään tutustumispaikkojen tarjonta erityisesti ulkomaisille oppilaille. 2. Koulun on verkostoitunut ympäröivään yhteiskuntaan, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 3. Koulu antaa hyvät valmiudet käyttää englantia lingua francana. Lingua franca = eri kieliryhmien käyttämä yhteiskieli. 4. Koulu kehittää kommunikointitaitoja useammalla kuin yhdellä kielellä. 5. Koulu edistää oppilaiden monikulttuurisuutta ja kansainvälisyysvalmiuksia. 6. Koulun opetuksessa käytetään suomalaista materiaalia ja suomen kieltä. 7. Koulun opetuksessa käytetään englannin kieltä ja englanninkielistä materiaalia. 8. Oppilaiden suomen kielen riittävä taso oppimisen kannalta varmistetaan esim. lisäopetuksella / lisämateriaalilla. 9. Oppilaiden englanninkielen riittävä taso oppimisen kannalta varmistetaan esim. lisäopetuksella / lisämateriaalilla. 19

20 Vastausalueet: 1. There is a broad cooperation between the Nelikenttä school and the enterprises. E.g. linkage of the businesses to the teaching, active participation of the parents employed by companies, provision of the learn to know the working-life positions especially for foreign students. 2. The school is networked with the surrounding society; regionally, nationally and globally 3. The school gives good preparedness to use English as lingua franca. Lingua franca = a common language used by different language groups. 4. The school develops communication skills of the students in more than one language. 5. The school promotes multiculturalism and improves the students readiness to internationalisation. 6. In education, the school uses Finnish language and Finnish resources. 7. In education, the school uses English language and English resources. 8. Adequate level of Finnish language for the learning is ensured e.g. by providing supplementary material or tuition for the students. 9. Adequate level of English language for the learning is ensured eg. by providing supplementary material or tuition for the students. 20

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

FINNISH PROGRAMME DUBAI INTERNATIONAL ACADEMY

FINNISH PROGRAMME DUBAI INTERNATIONAL ACADEMY TOIMINTASUUNNITELMA 1 (6) SISÄLTÖ 1. Yleistä... 2 1.1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka... 2 1.2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta... 2 2. Toimintakausi 2016 2017... 2 2.1 Opetustoiminta... 2 2.1.1 Opetus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen tuen keskus - 2008 Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4224/12.01.02/2015 200 Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Anne-Marie Rapo, puh. 050 343

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1263/2016 12.01.00.00 86 Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA Valtuustoaloite alueellisen kielikokeilun valmistelun aloittamiseksi - Lassi Kaleva ym. (TRE: 509/12.00.01/2016) Valtuustoaloite

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä 3.11.2010 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on turvata nykyistä useammalle oppilaalle mahdollisuus opiskella englannin

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen 8.11.2013 Päivi Puutio Hankkeen taustaa Selvitys tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Eija Ruohomäki. Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä. Oulun Opetustoimi OPPIS

Eija Ruohomäki. Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä. Oulun Opetustoimi OPPIS Eija Ruohomäki Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä Oulun Opetustoimi OPPIS Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu oppimista ja opetusta kehittävä palvelukeskus Tavoitteena tukea opetuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Työelämä muuttuu monipuolisen

Työelämä muuttuu monipuolisen Työelämä muuttuu monipuolisen kielitaidon merkitys elinkeinoelämälle kasvaa Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KIELITIVOLI-konferenssi 27..202 Esityksen sisältö Tavat tehdä töitä muuttuvat

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Svenska rum -lautakunta / /2014

Svenska rum -lautakunta / /2014 Svenska rum -lautakunta 11.6.2014 1058/12.01.00/2014 49 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksia suomenkieliselle opetuspuolelle (kh/kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Pasi Mattila Jukka Miettunen

Pasi Mattila Jukka Miettunen Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Future School Of Finland City of Oulu Sir Ken Robinson Youngsters and modern learning environments Two Learning Environments: past and present

Lisätiedot