OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI"

Transkriptio

1 OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI

2 1 Johdanto 1.1 Työryhmän työn taustaa Oulun kaupungin strategia 2015 valmistui vuonna Strategiassa nostettiin yhdeksi painopistealueeksi Oulun kaupungin kansainvälisyyden kehittäminen. Tämä tarkoittaa sekä Oulun kansainvälisten suhteiden kehittämistä Oulusta ulospäin että Oulun kehittämistä kansainvälisenä kaupunkina. Oulun kansainvälisten suhteiden kehittäminen palvelee ensisijaisesti Oulun alueella toimivien yritysten kansainvälistyvää toimintaa. Toimenpiteet voidaan jakaa kaupungin edunvalvontatoimintaan ja verkostojen kautta tapahtuvaan elinkeinoelämän edellytysten kehittämiseen ja tukemiseen. Oulun kehittäminen kansainvälisenä kaupunkina on haastava. Lähtökohtana on sekä kansainvälisten yritysten että osaajien houkuttelu alueelle. Tämä edellyttää kaupungin sekä muun julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden kehittämistä siten, että ei-suomalaisilla yrityksillä ja työntekijöillä on hyvät edellytykset elää ja tulla toimeen arjen elämässä. Oulu kilpailee näistä osaajista alati laajenevilla kansainvälisillä markkinoilla. Oulun seudun elinkeinoelämän avaintoimijat laativat yhteisen Oulu Inspiroi Innovaatiostrategian ja Oulu seudun elinkeinojen kehittämisstrategian, jotka valmistuivat vuoden 2006 aikana. Molemmissa elinkeinopoliittisissa avainstrategioissa korostetaan sekä oululaisten yritysten kansainvälistymisen tukemisen tarvetta että Oulun kansainvälistymisen merkitystä. Kansainvälisen osaamisen merkitys nähdään kriittisenä menestystekijänä. Kansainvälisen koulun rehtori on toimittanut opetuslautakunnalle syksyn 2006 aikana valmistellun esityksen koulun sisäisestä kehittämisestä. Esityksessä esitettiin: Kansainvälisen koulun kehittämissuunnitelman tavoitteena on jatkaa toimintaa lukuvuonna kaksisarjaisena yhtenäisperuskouluna niin, että tulevaisuudessa jokaisella luokka-asteella toimii englanninkielinen ja kaksikielinen englanti-suomi ryhmä. Perusteluina olivat koulun mukaan mm. voimakkaasti kasvanut maahanmuuttaja- ja oululaisoppilaiden kiinnostus kansainvälistä ja vieraskielistä opetusta kohtaan; koulun tulevaisuuden ennustettavuuden ja vakauden parantaminen oppilasmäärän lisäämisen myötä niin, että vuosittainen oppilasmäärä ei ole pelkästään riippuvainen yritysmaailman suhdanteista; henkilöstön määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen ja koulussa jo työtä tekevien ulkomaalaisen sekä sivutoimisten opettajien työn turvaaminen; koulun ulkomaalaisten oppilaiden jatkoopintomahdollisuuksien lisääminen myös suomenkielisessä toisen asteen koulutuksessa; ja oppilaspohjan kehityksen vaikea ennustettavuus ja siten opetuksen resursoinnin ennakoitavuuden vaikeus sekä koulun taloudellisesti järkevä toiminta. Esitys jätettiin pöydälle opetuslautakunnan kokouksessa Apulaiskaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti marraskuussa 2006 työryhmän selvittämään Oulun kansainvälisen koulun nykytilaa ja kehittämistarpeita. 2

3 Työryhmän tehtäväksi annettiin selvittää, miten Oulun kansainvälinen koulu toteuttaa sen perustamispäätöksen mukaisia linjauksia ja kaupungin strategioiden mukaisia tavoitteita. 1.2 Työryhmän kokoonpano Työryhmän kokoonpanoksi muodostui täydennysten jälkeen: Aaltje Bos, Oulun kaupunki, projektipäällikkö, EFA, Innovaatiot ja markkinointi Raija Johnson, Oulun kaupunki, apulaisrehtori, Kansainvälinen koulu Teuvo Laurinolli, Oulun kaupunki, rehtori, Lyseon lukio Shahnaz Mikkonen, Oulun kaupunki, toiminnanohjaaja, Toimintakeskus Toppelius Jaakko Okkonen, Oulun kauppakamari, toimitusjohtaja Raija Perttunen, Oulun kaupunki, rehtori, Kansainvälinen koulu Heikki Pudas, Oulun kaupunki, johtaja, Innovaatiot ja markkinointi, puheenjohtaja Anne Rännäli, Oulun kaupunki, yhteyspäällikkö, Innovaatiot ja markkinointi Rauni Räsänen, Oulun yliopisto, professori Raimo Salo, Oulun kaupunki, suunnittelija, Opetusvirasto, sihteeri Raija Tromstedt, Nokia, Competence Renewal Manager 1.3 Työryhmän työskentely Työryhmän tavoitteena oli työn valmistuminen mennessä. Kunkin työryhmän jäsenen toimenkuvasta johtuen yhteisten palavereiden järjestäminen osoittautui haasteelliseksi. Niinpä sovittiin, että työryhmän kokouksiin valmistellaan käsiteltävät asiat ja kokouksissa käydään tarpeelliset keskustelut ja tehdään johtopäätökset. Työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, lisäksi valmisteltua raporttia ja siihen liittyviä yksityiskohtia käsiteltiin sähköpostikierron avulla. Edellä mainitusta aikataulujen haasteellisuudesta johtuen työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri keräsivät raportin pohjana olevan tausta-aineiston ja laativat työryhmän käsittelyä varten perusversiot sekä kyselymateriaalista että loppuraportista. Tausta-aineiston ja koulun sisäisen tilan arviointia vaikeutti työryhmälle asetettu tiukka aikataulu ja keskustelu koulun keräämien tietojen oleellisuudesta selvityksen kannalta. Työryhmän tavoitteena oli myös tavata International Baccalaureaten (IB:n) konsultti, joka ei toteutunut, johtuen tiukasta aikataulusta ja konsultin toiveesta valmistella koulun autorisointia yhdessä koordinaattorin kanssa. Ryhmän kokoonpanosta ja näkemysten moninaisuudesta johtuen työryhmän kokoukset tammi-maaliskuussa 2007 käytettiin työryhmän toimeksiannon mukaisen tehtävänkuvan tulkintojen yhdenmukaistamiseen ja kyselyn sisältörajauksiin. Huhtikuun 2007 aikana toteutettiin kysely ja keskusteltiin kyselyn tulosten analyysista ja loppuraportin sisällöstä. Loppuraportti viimeisteltiin tiiviillä sähköpostikierrolla sekä kolmen viimeisen työryhmäpalaverin aikana. 2 Oulun kansainvälisen koulun taustaa Oulun kaupunginvaltuusto teki päätöksen perustaa Oulun kansainvälinen koulu. Päätöstä edelsi perusteellinen valmistelutyö, jossa perustamiseen liittyviä eri näkökulmia pohdittiin laaja-alaisesti. Valmistelutyötä toteuttamaan oli asetettu työryhmä, jossa oli edustajat opetustoimesta, IB-lukiosta, yliopistolta ja elinkeinoelämästä. 3

4 Perustamispäätöksen taustalla oli Oulun voimakas kehittyminen, seudun yritysten kansainvälistyminen ja eri kouluissa toimivien englanninkielisten luokkien oppilasmäärien kasvu. Nähtiin tarkoituksenmukaiseksi keskittää englanninkielinen opetus yhteen kouluun ja samalla nostaa perustettavan koulun statuksen kautta myös opetuksen tasoa. Kohdassa 3.1 on kaaviossa 1 esitetty päätöstä valmistelleen työryhmän raportissa esitetty arvio oppilasmäärän kehittymisestä. Perustamispäätöksen yhteydessä koulun toimintaa linjattiin mm. opetuksen toteutuksen, opetuskielen ja koulun aseman suhteen. Koska kansainvälisen koulun perustajaksi ei löytynyt yksityisiä tahoja, koulu päätettiin perustaa osana Oulun kaupungin kunnallista opetustointa, joten sen toimintaa säätelevät voimassa olevat lait, säädökset ja viranomaisohjeet. Perustamispäätöksessä päätettiin lisäksi, että koulu toteuttaa kansallista opetussuunnitelmaa ja IB:n opetusohjelmia käyttäen pääosin opetuskielenä englantia. Koulun toiminnalta edellytettiin, että se toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden koulujen tavoin ympäröivään yhteiskuntaan niin, että koulusta ei tule suljettua, tietylle yhteiskuntaryhmälle tai sosiaaliluokalle suunnattua koulua. Koulun perustamisen yhteydessä päätetty IB-lukion laajentaminen ei siten ole suoranainen seuraus kansainvälisen koulun perustamisesta eikä se takaa oppilaiden pääsyä IB-lukioon ilman pääsykokeita ja niissä selviytymistä. Kaupunginvaltuuston päätöksessä todettiin myös, että koulun opetussuunnitelmaa kehitetään IB -ohjelman mukaiseksi ja koulu liittyy IB:n jäseneksi, kuitenkin siten, että opetussuunnitelmassa otetaan riittävästi huomioon myös oppilaiden tarve saada valmiudet siirtyä peruskoulun jälkeen suomalaista opetussuunnitelmaa noudattavaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 3 Oulun kansainvälisen koulun nykytilanne Tämän työryhmän toimeksiannon mukaisesti tässä työssä ei painotettu koulun toiminnan arviointia opetuksellisten yksityiskohtien osalta. Seuraavassa on esitetty joitain arvioita siitä, miten koulun toiminta on kehittynyt perustamispäätöksen mukaisiin olettamuksiin verrattuna. 3.1 Oppilaat Koulun oppilasmäärän kehitys on tasaantunut vuodesta 2002 alkaen. Voidaan todeta, että lukuvuonna koulussa ollaan oppilasmäärän suhteen päätöksentekohetken arvioidun ennusteen vuosien tasolla. Oppilasmäärä on siis noin oppilasta pienempi kuin päätöstä tehdessä arvioitiin. Oppilasmäärä on kasvanut tasaisesti, tällä hetkellä koulussa on 240 oppilasta, mutta kasvun ennustettavuus ja yritysmaailman muuttuvat tilanteet eivät ole tiedossa. Koulun perustamisen yhteydessä vuonna 2001 tehty ennuste on jäänyt toteutumatta eri syistä. On selvää, että teknologia-teollisuuden kansainvälisten suhdanteiden vaihteluiden ja tuotantopohjaisessa teollisuudessa tapahtuneen huomattavan rakennemuutoksen myötä ulkomaalaisten työntekijöiden lukumäärä Oulun seudulla ei ole kasvanut ennusteiden mukaan. 4

5 Koulua on markkinoitu seudullisesti ja hakijoita on ollut paikallisesti, mutta kaikkia ei ole voitu ottaa, koska heidän englannintaitonsa ei ole ollut riittävä. Kaksikieliselle linjalle heidät olisi voinut ottaa, jos sellainen olisi ollut. Lisäksi oppilaana opiskelee kielellisiltä taidoiltaan erittäin heterogeenisia oppilaita samoissa opetusryhmissä. Eri luokka-asteiden tarpeet ovat erilaiset. Suurin osa tänä keväänä oppilaaksi hakeneista oppilaista on perheineen jäämässä Suomeen Kaavio 1. Oulun kansainvälisen koulun oppilasmäärän toteuma vuosittain sekä ennuste, joka on tehty vuonna v 1997 v 1998 v 1999 v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 Toteuma Ennuste 5

6 3.2 Oppilaiden kansallisuus Suomalaisten oppilaiden osuus koulun oppilasmäärästä on vakiintunut noin 90 %. Lukuvuoden kokonaisoppilasmäärä on 229, joista 207 on suomalaisia. LUKUMÄÄRÄT v 2001 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 Suomi Alankomaat Iso-Britannia Kenia Kiina Saksa Venäjä 4 3 USA Muut YHTEENSÄ Taulukko 2. Oulun kansainvälisen koulun oppilaiden kansallisuudet, lukumäärät. % OSUUDET v 2001 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 Suomi 74,2 87,89 90,64 92,75 90,39 Alankomaat 1,58 1,48 1,55 1,31 Iso-Britannia 8 1,58 1,58 2,07 1,31 Kenia 0 0,99 1,04 Kiina 1,58 0,99 0,52 0,87 Saksa 1,05 0,99 1,04 0,87 Venäjä 2,11 1, USA 7,6 0,53 0,49 0 1,75 Muut 10,2 3,68 1,36 1,03 3,5 YHTEENSÄ Taulukko 3. Oulun kansainvälisen koulun oppilaiden kansallisuudet, prosenttisouudet. 3.3 Vanhemmat Oppilaiden vanhempien kansallisuusjakauma noudattaa luonnollisesti oppilaiden jakaumaa. Suurin osa vanhemmista on suomalaisia, heitäkin voidaan jakaa useaan ryhmään: 1. Molemmat vanhemmat ovat suomalaisia, jäämässä Ouluun. 2. Molemmat vanhemmat ovat suomalaisia, palanneet ulkomailta 3. Molemmat vanhemmat ovat suomalaisia, lähdössä ulkomaille 4. Toinen vanhemmista on suomalainen toinen ulkomaalainen, väliaikaisesti Oulussa 5. Toinen vanhemmista on suomalainen, toinen ulkomaalainen, jäämässä Ouluun 6. Molemmat vanhemmat ulkomaalaisia 6

7 Koulun toiminnan alkuaikoina oppilaiden vanhempien ja koulun välinen yhteistyö oli aktiivista. Vanhemmat organisoituivat OIS- Parent-Teacher Association (PTA) yhdistykseksi, jonka kautta vanhemmilla oli halu vaikuttaa ja tukea koulun toimintaa. PTA:n toiminta organisaationa lakkautettiin keväällä Nykyisellään koulu on pyrkinyt hoitamaan yhteistyötä vanhempien kanssa luokkakohtaisten yhdyshenkilöiden kautta. Lisäksi luokanopettajat ja valvojat tapaavat oppilaiden vanhemmat kahdesti vuodessa. Tiedottaminen koteihin tapahtuu kuukausittaisen koulun lehden OIS Dynamiten, koulun verkkosivujen sekä luokilla 5-9 Helmi-järjestelmän kautta. Koululla on vuoden aikana lukuisia vanhempainiltoja, tapahtumia sekä juhlia (mm. Family Picnic, Talent Show, Open House, Oulu International Week), joihin vanhemmat on kutsuttu. 3.4 Opettajat Koulun resursointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Rehtorin; vakinaisten, ulkomaalaisten ja sivutoimisten opettajien; sekä IB-koordinaattoreiden on mm. palkkauksen osalta hyväksytty paikallinen sopimus työn haastavuuteen perustuen. Koulun opetushenkilökunnalle on ollut leimaa-antavaa sen vaihtuvuus ja määräaikaisten opettajien suuri osuus. Tämä selittyy osittain koulun oppilasmäärän kehityksellä, joka ei ole mahdollistanut pysyvien työsuhteiden kehittämistä. Toinen merkittävä syy opettajien vaihtuvuuteen on perhesyyt. Koulun perustamissuunnitelman mukaan koulu on pääosin toteuttanut tehtäväänsä tarjotessaan opetusta pääosin englanniksi. Lain mukaan koulun tehtävä on myös valmentaa jatko-opintoihin suomenkielisessä toisen asteen oppilaitoksessa. Tämän tehtävän toteutuksen suhteen eri kouluissa on erilaisia toteutustapoja ja tehtävän käytännön sisältö on Opetushallituksen mukaan tarkemmin määrittelemätön: minimivaatimus on tarpeellisen käsitteistön opettaminen esimerkiksi käsitesanaston avulla. Toinen lainsäädännöstä lähtevä velvoite on, että opetus tuottaa suomalaisille oppilaille opetussuunnitelman perusteiden mukaisen suomen kielen taidon, joka Opetushallituksen mukaan toteutetaan suomenkielisille oppilaille äidinkielen opetuksen kautta. Tukiopetus on tarkoitettu tilapäisen jälkeen jäämisen korjaamiseen. Pysyvässä työsuhteessa olevilta opettajilta vaaditaan englanninkielen taitojen osoittaminen, määräaikaisena voi toimia myös epäpätevä henkilö, niin opetuksellisesti kuin kielitaidollisesti. Lukuvuonna Oulun kansainvälisessä koulussa työskentelee päätoimisesti (vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa) seitsemän ulkomaalaista opettajaa, joista puolet työskentelee PYP ja puolet MYP opettajina. Heidän kansallisuudet ovat: Kanada, Iso-Britannia, Intia, Italia, Kenia, USA ja Iran ja kaksi kaksoiskansalaisuuden omaavaa (Suomi ja Hong Kong, Australia ja Suomi). Suomalaisia opettajia koulussa työskentelee päätoimisesti 11. Seitsemällä virassa olevalla opettajalla, joista kaksi on tällä hetkellä virkavapaalla, on lain vaatima kielitaidon tutkinto. Neljällä päätoimisella määräaikaisessa työsuhteessa olevalla opettajalla on englannin kielen opinnoista laudatur-tutkinto. Lisäksi koulussa on yhdeksän äidinkielenään englantia puhuvaa opettajana. Kuten kouluissa 7

8 yleensäkin, tärkeää on myös opettajien ammatillinen pätevyys. Opetusalan palkkaus kunnallisella sektorilla on alhainen, eikä se houkuttele kokeneita, ulkomaalaisia opettajia. Määräaikaisina opettajina toimivilta ei lain mukaan ole välttämätöntä vaatia kielitaidon tutkintoa, eikä muutakaan pätevyyttä. Opettajakunnan vaihtuvuus ja erityisesti joidenkin aineenopettajien työskentely kansallista opetusohjelmaa toteuttavassa, pääasiassa Myllytullin, koulussa vaikuttaa IB:n opetusohjelmien käytännön toteuttamiseen. Ohjelmien vaativien sisältöjen sisäistäminen ja ottaminen mukaan opetukseen edellyttää syvällistä perehtymistä. Koulun oppilasmäärän kehitys ja epävakaus estää pysyvien työsuhteiden kehittämistä niin ala- kuin yläluokilla kun käytetään opetustoimen normaalia vakinaisten työsuhteiden perustamiskriteeristöä. Lisäksi se heikentää myös IBohjelman toteutumista erityisesti yläluokilla, jossa ei ole saatu kaikissa aineissa vähäisestä oppilasmäärästä johtuen omia valinnaisaineryhmiä, vaan oppilaat on jouduttu integroimaan sekaryhmiin Myllytullin koulun kanssa. Laajempi oppilaspohja ja sen vuosittainen tasaisuus mahdollistaisi koulun omat valinnaisaineryhmät, opetustuntien riittävän määrän omille opettajille sekä kielitaidollisesti ja muodolliselta pätevyydeltään kelpoisten opettajien rekrytoinnin. 3.5 Opetustilat ja välineet Tilojen suhteen koulun kehitys on ollut huomattavaa. Koulun toiminta on laajentunut yhtenäiskouluksi, väliaikaisissa tiloissa toiminnan jälkeen toiminta on joulukuussa 2006 siirtynyt peruskorjattuihin tiloihin Kasarmintie 3 kiinteistöön. Uudenaikaiset tilat on varustettu nykyaikaisella teknologialla ja välineistöllä. Samassa kiinteistössä toimii luokkien 1-9 opetuksen lisäksi myös Oulun Lyseon IB-linja eli toisen asteen englanninkielinen lukio-opetus, osa Myllytullin koulun taito- ja taideaineiden opetuksesta ja Leinonpuiston koulu. 3.6 IB:n ohjelmien käyttöönotto ja aikataulu Koulun perustamisen yhteydessä päätettiin, että koulu lähtee kehittämään toimintaansa IB:n mukaista ohjelmaa soveltaen mahdollisuuksien mukaan tavoitteena liittyminen järjestöön. Koulun henkilökuntaa on koulutettu eri yhteyksissä IB:n ohjelmien suhteen ja koulun MYP-ohjelman opettajista kaksi on toiminut opettajina ulkomailla IB-kouluissa (PYP, MYP tai Diploma Program koulussa). Yhteistyö muiden IB-koulujen kanssa on ollut tiivistä. Tämän hetkinen tilanne on se, että Primary Years Programme (PYP) ja Middle Years Programme (MYP) ohjelmien virallistamista edeltää opetusohjelmakohtaiset vierailut. MYP-ohjelmaan liittyvä vierailu tapahtui maaliskuussa 2007 ja PYP-ohjelmaan liittyvä vierailu tapahtuu toukokuussa IB edellyttää, että vuosittain kansainvälisen koulun opettajat osallistuvat IBkoulutuksiin, joiden kustannukset sisältyvät koulun hyväksyttyyn budjettiin. 3.7 Opettajien täydennyskoulutus Oulun kansainvälisen koulun opettajat saavat vuosittain täydennyskoulutusta n EUR budjetoidun määrärahan turvin, joka on noin 6-8 kertainen vastaavankokoisen yhtenäiskouluun verrattuna johtuen ulkomailla tapahtuvista IB:n 8

9 järjestämistä koulutuksista. Lisäksi koulu järjestää vuosittain Oulussa täydennyskoulutusta, johon kutsutaan IB:n hyväksymät kouluttajat. 4 Kysely 4.1 Kyselyn sisältö Toimeksiannon mukaisesti työryhmä selvitti avaintoimijoiden näkemyksen Oulun kansainvälisen koulun toimintaan liittyvistä tarpeista ja sen asemasta Oulun seudun tulevaisuuden kehittämisessä tehtyjen strategisten valintojen mukaisesti. Kyselyn sisältö jaettiin kolmeen osioon: vastaajan taustatietoihin, strategisiin linjauksiin ja koulun toimintaan liittyviin kysymyksiin. Liitteessä 1 on esitetty työryhmän laatima kyselyn kysymysaineisto. 4.2 Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin käyttäen ZEF-työkalua, jonka ominaispiirteiden takia työryhmän laatimaa aineistoa hienosäädettiin ZEF-asiantuntijan ohjauksella. Lopullinen kysymysten sisältö ja kyselyn rakenne on esitetty liitteessä 1. Kysely kohdennettiin eri ryhmiin samansisältöisenä. Näin saatiin varmistettua laaja-alainen ja monitaustainen näkemys, kohderyhmät olivat: 1. koulun oppilaiden huoltajat 2. koulun opettajat 3. koulun oppilaat (7-9 luokat) 4. Muiden koulujen oppilaiden vanhemmat (opetusviraston valitsema otos) 5. Virkamiehet 6. Luottamusmiehet 7. Työnantaja/yritysnäkemys 8. Muut Kohderyhmien edustajat kerättiin koulun, opetusviraston, yliopiston, kauppakamarin, nuorkauppakamarin, EFA-projektin (Expatriate Family Adjustment) ja kaupungin keskushallinnon tietoista. Suora kyselykutsu lähetettiin 587 henkilölle. Lisäksi 119 henkilöä kävi vastaamassa järjestetyn kutsulinkin kautta. 4.3 Vastaukset 303 henkilöä kävi antamassa vastauksensa (38,2% kohderyhmästä), yhteenveto niistä on esitetty liitteessä 2. Vastaukset esitettiin graafisesti nelikentässä ZEF-työkalun avulla. Asiantuntijan mukaan otosta voidaan pitää hyvin edustavana. 4.4 Yhteenveto tuloksista Kyselyyn vastanneiden enemmistö oli sitä mieltä, että heidän edustamansa organisaation kansainvälisen toiminta kasvaa (91%), henkilöstöä toimii ulkomailla (76%), ulkomaisia työntekijöitä tarvitaan (87%) ja kansainvälistä koulua tarvitaan henkilöstölle (74%). Kyselyn perusteella Oulun kehittymisen edellytyksenä pidetään peruspalveluiden tuottamista vieraalla kielellä vähintään englanniksi, englanninkielistä opetusta ja kansainvälisen koulun aseman vahvistamista. Tärkeänä nähdään että kansainvälinen koulun on ilmainen yhteiskunnan tuottama palvelu, se mahdollistaa ulkomaalaisen oppilaan opiskelun Oulussa ja lisää oululaisperheiden kansainvälisyys valmiuksia. 9

10 Liitteenä olevissa nelikenttäkaavioissa vastaukset on esitetty suhteellisina. Tämä esittämistapa ei siis kerro absoluuttista totuutta, vaan esittää vastausten sijoittumisen toisiinsa nähden. Näin ollen johtopäätöksien tekeminen näistä kaavioista on tulkinnanvaraista ja kuten asiantuntija työryhmälle totesi, tarkoituksena on mahdollistaa jatkoprosessointi ja kehittää edelleen koulun vahvuuksia. Työryhmän tulkinnan mukaan koulun toiminnassa nähtiin tärkeänä, oppilaiden englanninkielen riittävän tason varmistaminen, englannin kielen käyttö opetuksessa, englanninkielen rooli lingua francana sekä monikulttuurisuuden edistäminen. Koulun vanhempien osalta kysyttiin näkemystä myös koulun toiminnan toteutumisesta. Tärkeimpinä nähtiin oppilaiden englanninkielen riittävän tason varmistaminen, englanninkielinen opetus ja materiaali, englanninkielen rooli lingua francana sekä monikulttuurisuuden edistäminen. Näistä muut nähtiin koulun vahvuutena ja onnistumisen osa-alueina, mutta englanninkielen riittävän tason varmistaminen oppimisen kannalta lisäopetuksella nähtiin kehittämiskohteeksi. Lisäksi suomen kielen riittävän tason varmistaminen oppimisen kannalta lisäopetuksella sijoittui tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Kyselyn yhteydessä olleeseen vapaaseen palautteeseen annettiin yli sata palautetta koulun kehittämiseen liittyen. Palautteista voidaan todeta seuraavat ryhmät: 1. suomenkielisen opetuksen tärkeyttä korostavat palautteet 2. englanninkielisen opetuksen tärkeyttä koskevat palautteet 3. Koulun tunnettuuden lisäämistä tukevat palautteet 4. Koulun ja yritysten sekä muun ympäröivän yhteiskunnan yhteistoiminnan kehittämistä koskevat palautteet Selvityksen ja siihen saatujen palautteiden perusteella työryhmä toteaa, että Oulun seudulla asuvilla suomalaisperheillä on monista syistä kiinnostusta valita lastensa kouluksi kansainvälinen koulu. Näillä perheillä voi olla ulkomaille suuntautuvia työ- tai opiskelusuunnitelmia tai he haluavat lastensa saavan hyvät kielelliset ja kulttuuriset globalisaatiovalmiudet. Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatus kuuluu tietysti kaikille kouluille, mutta kansainvälisellä koululla on mm. opettajakuntansa kielellisen ja kulttuurisen koostumuksen vuoksi erityiset valmiudet tällä alueella. 5 Työryhmän johtopäätökset Strategioiden linjausten mukaisesti Oulun seudun tulevaisuus perustuu siihen, miten hyvin globalisaation ja kansainvälistymisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin kyetään mukautumaan ja vastaamaan. Kansainvälistymistoimenpiteitä pitää kohdentaa paitsi ulospäin tähtääviin, myös sisäiseen kehittämiseen tähtääviin kokonaisuuksiin. Sisäisen kehittämisen tavoitteena on panostaa Oulun houkuttelevuuteen ulkomaisten rahoittajien, yritysten ja yksilöiden näkökulmasta. On tärkeää saada alueella ulkomaisia työntekijöitä sekä määräaikaisina vierailijoina, että seudulle pysyvästi jäävinä asukkaina. Merkittävänä nähdään julkisten palveluiden kehittäminen siten, että ne kyetään tarjoamaan Suomen virallisten kielten lisäksi vähintään englanniksi. Kaikkien toimijoiden tapauksessa tärkein näkökulma on perheiden näkökulma: asuminen, viihtyminen, turvallisuus, koulu, harrastukset. 10

11 Työryhmän selvitystyö vahvistaa kaupunginvaltuuston syksyllä 2001 tekemän johtopäätöksen, että Oulussa tarvitaan myös kansainvälinen peruskoulu, jossa on mahdollista saada koko perusopetuksen oppimäärän opetus englanninkielellä globaalin kommunikaation kielellä. Suositus 1: Työryhmän mielestä Oulun kansainvälisen koulun tulee varmistaa englanninkielisen opetuksen määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Työryhmä pitää Oulun kannalta tärkeänä, että kansainvälisellä koululla on riittävät resurssit edellä mainitun tehtävän toteuttamiseen erityisesti niin, että koulu kykenee palkkaamaan sekä kielellisesti että pedagogisesti päteviä päätoimisia opettajia ja erityisesti yläluokkien aineopettajia. Tämä taas edellyttää riittävän suurta oppilasmäärää, jota nykyisillä englanninkielentaitoa koskevilla oppilasvalintakriteereillä ei ole mahdollista saavuttaa. Koulun oppilasmäärän kasvattaminen on siis keino koulun toiminnan vakaan kehityksen turvaamiseen, mutta vastaa samalla olemassa olevaan legitiimiin koulutuskysyntään. Suositus 2: Voidakseen toteuttaa työryhmän ensimmäisen suosituksen työryhmä esittää, että, Oulun kansainvälinen koulu avaa englanninkielisen linjan rinnalle kaksikielisen linjan. Kaksikieliselle linjalle otettavilta oppilailta ei vaadita sujuvaa englanninkielen taitoa, joustava siirtyminen linjalta toiselle on mahdollista. Kaksikielisen linjan opetus on osin suomen-, osin englanninkielistä niin, että koulun ylimmillä luokilla painopiste on englanninkielisessä opetuksessa. Kaksikielisen linjan avaamisella helpotetaan koulun perustamispäätöksessä asetetun tehtävän toteuttaminen myös siltä osin, että koulun on varmistettava jatkoopintokelpoisuus IB-lukion ohella myös muissa toisen asteen oppilaitoksissa. Työryhmä toteaa, että koululla on riittävät toimitilat kaksikielisen linjan avaamiseen. Suositus 3: Työryhmä kannustaa kansainvälistä koulua saattamaan loppuun IB auktorisointiprosessin vuoden 2007 aikana ja pitää tärkeänä, että koululla on myös jatkossa riittävät resurssit IB-statuksen ylläpitämiseen. Jokaisen koulun tärkein voimavara on pätevä ja innostava opettajakunta. Kansainvälisessä koulussa korostuvat sujuva englanninkielen taito (muiden kielten taito lisäetuna) ja monikulttuurisuustaidot. On tärkeätä, että koulussa on riittävästi sekä äidinkielenään englantia puhuvia (erityisesti englanninkielen opetuksessa) että maailman eri kulttuureja edustavia opettajia. Yläluokilla vaaditaan myös vahvaa akateemista ja pedagogista aineenopetuksenhallintaa. Ulkomaalaisten päätoimisten opettajien rekrytointi edellyttää riittävää oppilaspohjaa, jonka vahvistamiseen edellä mainittu suositus 2 liittyy. 11

12 Yksi luonnollinen yhteistyökumppani ulkomaalaisten aineenopettajien rekrytoinnissa yläluokille on Lyseon lukion IB-linja ja tätä mahdollisuutta on pyrittävä helpottamaan yhteensopivilla työaikajärjestelyillä sekä paikallisilla työehtosopimuksilla. Suositus 4: Työryhmä pitää tärkeänä, että koulu pyrkii aktiivisesti rekrytoimaan päteviä ja koulun profiiliin sopivia, erityisesti englanninkielentaitoisia, opettajia ja saa tälle pyrkimykselleen Oulun kaupungin laaja-alaisen tuen. Aineenopettajien rekrytoinnissa on järkevää pyrkiä yhteistyöhön samassa rakennuksessa toimivan Oulun Lyseon lukion IB-linjan kanssa ja helpottaa tätä yhteistyötä tarpeellisilla työaika- ja palkkausjärjestelyillä. Koulun perustamispäätöksessä koulun toiminnalta edellytettiin, että se toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden koulujen tavoin ympäröivään yhteiskuntaan niin, että koulusta ei tule suljettua, tietylle yhteiskuntaryhmälle tai sosiaaliluokalle suunnattua koulua. Suositus 5: Työryhmä pitää tärkeänä, että kansainvälinen koulu ja Lyseon lukio kytkeytyvät kiinteästi Oulun kaupungin kansainvälisten toimijoiden verkostoon. 12

13 LIITE 1: Kyselyn kysymysaineisto Oulun kansainvälinen koulu - kartoitus 2.0 Vastauslomakkeet 3.1 Vastaajan taustatietoja / Background information of the respondee 1. Olen (Vaihtoehtokysymys) - 1. Oulun kansainvälisen koulun oppilaan huoltaja - 2. Oulun kansainvälisen koulun opettaja - 3. Oulun kansainvälisen koulun oppilas - 4. oululainen opettaja (suomenkielinen koulu) - 5. virkamies - 6. Oulun kaupungin asukas - 7. luottamusmies - 8. yrityksen edustaja - 9. Jokin muu, mikä? Vastausalueet: 1. I am (Multiple choice questions) Alternatives: - 1. A guardian of a student in the Oulu International School - 2. A teacher in the Oulu International School - 3. A student in the Oulu International School - 4. A teacher in an Oulu neighbourhood school (Finnish language) - 5. A civil servant - 6. A citizen of Oulu - 7. An elected official - 8. An entrepeneur or company representative (employer/employee) - 9. Something else; please specify Vastausalueet: 13

14 3.2 Taustatietoja / Background information 1. Oletko tietoinen Oulun kaupungin strategiasta ja sen sisällöstä? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 2. Oletko tietoinen Oulun kaupungin elinkeinopoliittisista strategioista ja sisällöstä? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 3. Oletko tietoinen, että Oulussa on kansainvälinen koulu? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 4. Oletko tietoinen, että Oulun kansainvälinen koulu tarjoaa IB ohjelman ja suomen opetussuunnitelman mukaista opetusta englannin kielellä? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 5. Oletko vieraillut koulussa tai muuten tutustunut siihen? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 6. Oletko harkinnut lapsesi laittamista kansainväliseen kouluun? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei 7. Onko todennäköistä, että yritykseenne/organisaatioonne tulee työntekijöitä, jotka voisivat tarvita lapsillensa kansainvälistä koulua? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei Vastausalueet: 14

15 1. Are you aware of the Oulu Strategy 2015 and its content? (Alternatives) - 1. Yes - 2. No 2. Are you aware of the strategies and the contents of the City of Oulu concerning the economic development policies? - 1. Yes - 2. No 3. Are you aware that there is an international school in Oulu? - 1. Yes - 2. No 4. Are you aware that the Oulu International School provides education in English and is implementing the IB programs into the Finnish curriculum? - 1. Yes - 2. No 5. Have you visited the school or otherwise got acquainted with it? - 1. Yes - 2. No 6. Have you considered applying your child to the international school? - 1. Yes - 2. No 7. Is it likely that your company/organisation will recruit employees who may need an international school for their children? - 1. Yes - 2. No Vastausalueet: 15

16 3.3 Organisaation kansainvälisen toiminnan näkymät / The international outlook of the organisation 1. Organisaatiomme kansainvälinen toiminta kasvaa (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei - 3. Mahdollisesti 2. Organisaatiomme henkilöstön osa tulee toimimaan ulkomailla (expat/repatriat) (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei - 3. Mahdollisesti 3. Organisaatiomme tarvitsee ulkomaalaisia työntekijöitä. (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä - 2. Ei - 3. Mahdollisesti Vastausalueet: 1. The international activity of our organisation will grow - 1. Yes - 2. No - 3. Likely 2. Some of the employees of our organisation will work overseas (expatriate/repatriate) - 1. Yes - 2. No - 3. Likely 3. Our organisation needs foreign employees - 1. Yes - 2. No - 3. Likely Vastausalueet: 16

17 3.4 Organisaation/yrityksen kansainvälinen toiminnan edellytyksiä. / Preconditions for the international activity of an organisation or company 1. Kaupungin kansainvälistymisen edellytys on peruspalveluiden tarjoaminen vieraalla kielellä vähintään englanniksi. 2. Organisaatiomme kannalta henkilöstön lasten kansainvälistymisvalmiuksiin tulee panostaa 3. Koulun tehtävänä on mahdollistaa lapsen/nuoren siirtyminen englanninkieliseen kouluun ulkomaille 4. Ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamisen edellytyksenä on, että kaupunki pystyy tarjoamaan kouluopetusta englannin kielellä. 5. Kansainvälisen koulun ja englanninkielisen opetuksen asemaa tulee vahvistaa ja toiminta vakiinnuttaa Oulussa. Vastausalueet: Nelikenttä 1. A precondition for the internationalisation of the City of Oulu is that the basic services are provided in foreign languages, at least in English. 2. Our organisation considers important the enhancement of the readiness to internationalisation of our employees children Organisaatiomme kannalta henkilöstön lasten kansainvälistymisvalmiuksiin tulee panostaa 3. The objective of the school is to enable a child s move into an English-language school abroad 4. A precondition for hiring foreign employees is that the city provides education in English 5. In Oulu, the status of the International School and education in English must be strengthened and the operations must be consolidated Vastausalueet: Nelikenttä 17

18 3.5 Muita koulun ja yhteiskunnan tehtäviin liittyviä näkemyksiä. / Other aspects related to roles of the school and the society Vastausalueet: 1. Koulu on ilmainen, yhteiskunnan ylläpitämä Nelikenttä peruspalvelu 2. Koulun tehtävänä on valmentaa jatko-opintoihin suomenkielisissä toisen asteen oppilaitoksissa 3. Koulun tehtävänä on valmentaa jatko-opintoihin englanninkielisissä toisen asteen oppilaitoksissa 4. Koulun tehtävänä on mahdollistaa oppilaan paluu ulkomailta (kansainvälisestä koulusta) Suomeen 5. Koulun tehtävänä on osaltaan mahdollistaa ulkomaalaisen oppilaan opiskelu Oulussa 6. Koulun tehtävänä on lisätä oululaisperheiden lasten kansainvälistymismahdollisuuksia Vastausalueet: 1. The international school is part of the free, Nelikenttä basic public services provided by the society 2. The objective of the school is to prepare the students for advanced studies in a Finnishlanguage secondary education institution 3. The objective of the school is to prepare the students for advanced studies in an Englishlanguage secondary education institution 4. The objective of the school is to enable a Finnish student to return from abroad (from an international school) 5. The objective of the school is to make it possible for a foreign student to study in Oulu 6. The objective of the school is to increase the readiness to internationalisation of the children in Oulu 18

19 3.6 Kansainvälisen koulun toiminta / Operations of the Oulu International School Tämä kysymysryhmä on tarkoitettu Oulun kansainvälisen koulun oppilaiden vanhemmille Vastausalueet: 1. Koulun ja yritysten yhteistoiminta on laajaalaista. Nelikenttä Esim. yritysten kytkentä opetukseen, yrityksissä toimivien vanhempien osallistuminen, työelämään tutustumispaikkojen tarjonta erityisesti ulkomaisille oppilaille. 2. Koulun on verkostoitunut ympäröivään yhteiskuntaan, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 3. Koulu antaa hyvät valmiudet käyttää englantia lingua francana. Lingua franca = eri kieliryhmien käyttämä yhteiskieli. 4. Koulu kehittää kommunikointitaitoja useammalla kuin yhdellä kielellä. 5. Koulu edistää oppilaiden monikulttuurisuutta ja kansainvälisyysvalmiuksia. 6. Koulun opetuksessa käytetään suomalaista materiaalia ja suomen kieltä. 7. Koulun opetuksessa käytetään englannin kieltä ja englanninkielistä materiaalia. 8. Oppilaiden suomen kielen riittävä taso oppimisen kannalta varmistetaan esim. lisäopetuksella / lisämateriaalilla. 9. Oppilaiden englanninkielen riittävä taso oppimisen kannalta varmistetaan esim. lisäopetuksella / lisämateriaalilla. 19

20 Vastausalueet: 1. There is a broad cooperation between the Nelikenttä school and the enterprises. E.g. linkage of the businesses to the teaching, active participation of the parents employed by companies, provision of the learn to know the working-life positions especially for foreign students. 2. The school is networked with the surrounding society; regionally, nationally and globally 3. The school gives good preparedness to use English as lingua franca. Lingua franca = a common language used by different language groups. 4. The school develops communication skills of the students in more than one language. 5. The school promotes multiculturalism and improves the students readiness to internationalisation. 6. In education, the school uses Finnish language and Finnish resources. 7. In education, the school uses English language and English resources. 8. Adequate level of Finnish language for the learning is ensured e.g. by providing supplementary material or tuition for the students. 9. Adequate level of English language for the learning is ensured eg. by providing supplementary material or tuition for the students. 20

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 11 Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Jouko Mehtäläinen JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen arviointisihteeristö Maritta Leinonen PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Projektiryhmän työraportti Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan toimijoiden pyrkimystä sopia yhteisistä standardeista ja

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa Mika Raunio, Sari Hammar-Suutari & Minna Säävälä Kohti tulevaisuuden kaupunkiyhteisöä? Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa Towards the future

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM:

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 2 2009 IRMA GARAM: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot