KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/ :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ 643/07/075/2007 KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/ : "1. Tausta käräjäoikeusverkoston kehittämiselle "Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen (Työryhmämietintö 2007:12). Mietintö on luettavissa myös sähköisessä muodossa oikeusministeriön verkkosivuilla kohdassa julkaisut/työryhmämietintöjä/ 2007:12 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteella: Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto, PL 25, Valtioneuvosto, sekä, jos mahdollista, lisäksi sähköi sessä muodossa (rtf-tiedosto) osoitteella: Lisätietoja asiassa antavat hallitusneuvos Heikki Liljeroos, puh. (09) , ylitarkastaja Raimo Ahola puh (09) ja ylitarkastaja Päivi Saukonoja puh. (09) :" Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:12, Käräjäoikeusverkoston kehittäminen, tiivistelmä (Valmistelija: Raahen kaupunginlakimies Pekka Leppikangas): Käräjäoikeusverkoston kehittäminen on osa käräjäoikeuk sien rakenneuudistusta. Uudistukseen sisältyy myös kiin teistöjen kirjaamisasioiden siirtäminen pääministeri Matti Vanhasen II hallitusohjelman mukaisesti käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle. Siirtoa koskeva suunnitelma valmis tuu ja siirron ajankohdasta päätettäneen kevään 2008 aikana. Lisäksi summaaristen asioiden käsittelyä kehi tetään palvelua sähköistämällä ja mahdollisesti keskittämäl lä. Näiltä osin linjaukset tehtäneen syksyn 2007 aikana. Nykyinen suhteellisen pieniin yksiköihin perustuva alioikeus verkosto kehittyi alkuaan maatalousyhteiskunnassa, jossa asutus oli suhteellisen tasaista, kulkuyhteydet huonot ja tuo mioistuimissa käsiteltävät asiat suhteellisen yksinkertaisia. Lisäksi asianosaisten tuli hoitaa asiat useimmiten henkilö kohtaisesti. Näissä oloissa tuomioistuinverkoston tuli olla ti heä. Nykyisin toimintaympäristö on olennaisesti toisenlainen ja käräjäoikeudelle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet asioiden monimutkaistuessa. Samalla kulkuyhteydet ovat parantuneet, asutus on keskittynyt kasvukeskuksiin ja sähköinen asiointi lisääntynyt.

2 Suurempien käräjäoikeuksien muodostaminen on nähty edellytyksenä yhä useampien oikeuslaitosta koskevien ta voitteiden saavuttamiseksi. Käräjäoikeuksien yksikkökoon suurentamiselle on eri yhteyksissä esitetty useita syitä. Näistä tärkeimmät ovat suurempien käräjäoikeuksien pa remmat mahdollisuudet osaamisen ja ammattitaidon kehit tämiseen, käräjäoikeuden kilpailukyvyn parantamiseen, teh tävien tasaisempaan jakautumiseen, lainkäytön painopis teen siirtämiseen käräjäoikeuteen ja tuottavuusohjelman toteuttamiseen. Toisaalta käräjäoikeuden fyysinen sijainti ei ole enää merkit tävä palvelun saatavuuden kannalta. Henkilökohtaisen asioinnin tarvetta vähentää erityisesti kiinteistö- ja kirjaamis asioiden siirtyminen Maanmittauslaitokselle, koska se on käräjäoikeuksien suurin asiaryhmä ja koska niiden edellyttä mä neuvonta on käytännössä aiheuttanut eniten asiakas käyntejä käräjäoikeuksissa. Muutoksen jälkeen henkilökoh taista asiointia käräjäoikeudessa edellyttävät käytännössä ainoastaan istuntoasiat, joita riita-asioista on vain 4 %. Myös rikosasioiden istuntokäsittelyt ovat vähentyneet huo mattavasti, kun rikosasioiden kirjallinen käsittely tuli eräissä asioissa mahdolliseksi lukien. Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 alioikeuk sien määrä väheni 97:stä 70:een. Sen jälkeen käräjäoikeuk sien määrä on vähentynyt siten, että lokakuun 2007 alusta lukien käräjäoikeuksia on 54. Parhaillaan on vireillä kolmen käräjäoikeuden yhdistämishanke. Tuomiopiirit ovat kuitenkin edelleen keskikooltaan pieniä. Lähes 80 %:ssa nykyisistä käräjäoikeuksista on alle 10 tuomaria ja 75 %:ssa väestö määrä on alle Käräjäoikeuksien toimipaikkoina on 54 pääkansliaa, 11 sivukansliaa ja 46 istuntopaikkaa. Istun topaikkojen määrä vähenee 40:een vuonna Pyrkimys suurempiin tuomioistuimien yksikkökokoihin on meneillään myös muissa Pohjoismaissa. Tuomioistuinver koston kehittämishankkeita on toteutettu muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa. Lisäksi Suomessa muiden paikal lishallinnon organisaatioiden yhdistämishankkeita on vireillä useilla tahoilla. Esimerkiksi syyttäjälaitoksessa muutos on toteutettu lukien, jolloin 63 syyttäjän hallinnollista yksikköä yhdistettiin 15 syyttäjänvirastoksi. 2. Työryhmän ehdotus käräjäoikeuden tuomiopiireiksi ja toimipaikoiksi Työryhmä tuli toimeksiantonsa mukaisesti tehdä ehdotus käräjäoikeuksien tuomiopiireiksi siten, että käräjäoikeuden väestöpohja on vähintään asukasta ja että maa kunnassa on 1-3 käräjäoikeutta. Käräjäoikeuksien määrän tulisi olla Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotus kärä jäoikeuksien toimipaikoiksi. Työryhmä on ottanut huomioon, että kiinteistöjen kirjaamis asiat

3 siirtyvät pois käräjäoikeuden tehtävistä. Sen sijaan summaaristen asioiden osalta niiden mahdollisia muutoksia ei ole otettu huomioon, koska linjauksia niiden osalta ei ole vielä tehty. Työryhmä on tarkastellut väestömäärän lisäksi myös käräjäoikeuksien asiamääriä, joiden perusteella on ar vioitu tarvittava henkilöstömäärä ja -rakenne. Tavoitteena on ollut muodostaa käräjäoikeuksia, joissa henkilöstön mää rä on niin suuri, että käräjäoikeuksien kehittäminen ammattitaito- ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti sekä lainkäytön painopisteen siirtäminen käräjäoikeuteen olisi mahdollista. Tavoiteltavana on pidetty vähintään kymmenen tuomarin käräjäoikeuksia. Työryhmä ehdottaa, että tulevaisuudessa olisi 25 käräjäoi keutta. Tuomiopiireistä 21:ssä olisi yli asukasta ja yli 10 tuomaria. Tavoitteen alle jäisivät Ahvenanmaan, La pin, Kajaanin ja Porvoon käräjäoikeudet. Ehdotuksesta ai heutuisi muutoksia Ahvenanmaan, Espoon, Helsingin ja Vantaan käräjäoikeuksia lukuun ottamatta kaikkiin muihin käräjäoikeuksiin. Kussakin maakunnassa olisi pääosin yksi käräjäoikeus. Poikkeuksina olisivat Lapin maakunta, jossa on kaksi käräjäoikeutta ja Uusimaa, jossa on viisi käräjäoikeutta. Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeus käsittäisi Keski-Poh janmaan maakunnan ja osia Pohjois-Pohjanmaan maakun nasta. Tätä on pidetty perusteltuna, jotta Kokkolan ja Yli vieskan alueelle saataisiin riittävän iso käräjäoikeus. Lisäksi Kymenlaakson maakuntaan kuuluva Pyhtää kuuluisi maa kuntarajasta poiketen Porvoon käräjäoikeuden tuomiopiiriin, jonka muut kunnat kuuluvat Itä-Uudenmaan maakuntaan. Toimipaikkojen osalta työryhmän lähtökohtana on ollut, että tuomioistuinlaitokselle asetetut tehokkuus- ja taloudelliset vaatimukset sekä ammatillisesti kehittävän ja palkitsevan työyhteisön luominen edellyttävät toiminnan keskittämistä yhteen toimipaikkaan niin pitkälle kuin se asiakkaiden palve lujen tarve huomioon otettuna on mahdollista. Työryhmä on arvioinut asiakkaiden henkilökohtaisen asioinnin tarvetta erikseen istuntoasioiden, neuvontapalvelujen ja haastemie hen palvelujen osalta. Asiakkaiden henkilökohtaista asioin tia käräjäoikeudessa edellyttävät haastemiesten palvelujen lisäksi lähinnä ainoastaan istuntoasiat. Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuden toimipaikkoina olisivat 25 pääkansliaa, 5 sivukansliaa ja 30 istuntopaikkaa. Lohjan käräjäoikeuden sivukanslia sijaitsisi Tammisaaressa, Kouvolan käräjäoikeu den Kotkassa, Kuopion käräjäoikeuden Iisalmessa, Rova niemen käräjäoikeuden Kemissä ja Ylivieskan käräjäoikeu den sivukanslia Kokkolassa. Ehdotettavista käräjäoikeuksista 8 olisi kaksikielisiä, joista Vaasan käräjäoikeus olisi enemmistökieleltään ruotsinkieli nen ja muut suomenkielisiä. Yksikielisistä käräjäoikeuksista Ahvenanmaan käräjäoikeus olisi ruotsinkielinen ja muut suomenkielisiä. Ehdotuksella ei olisi vaikutusta saamenkie listen asemaan. Kielellisten oikeuksien toteutumisesta on kuvattu erikseen luvussa Henkilöstöä, toimitiloja ja toteuttamisaikataulua koskevat ehdotukset

4 Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti arvioinut uuden käräjäoikeusverkoston henkilöstömäärää ja rakennetta. Työryhmän arvioinnin lähtökohtana ovat henkilöä kohti ar vioidut asiamäärät tietyissä asiaryhmissä, minkä perusteella käräjäoikeuksissa tarvittavaksi henkilöstömääräksi on arvioi tu henkilötyövuotta. Näistä 27 % olisi tuomareita, 7 % notaareita, 51 % kansliahenkilöstöä ja 15 % haastemiehiä. Henkilöstön määrä vähenisi arvion mukaan yhteensä 94 henkilöllä vuoden 2006 tasosta. Tällöin vähennys tapahtuisi luonnollisen poistuman kautta usean vuoden aikana. Vä hennys pienentäisi henkilöstökustannuksia noin 3,3 miljoo naa euroa. Osalla henkilöstöä ehdotuksen toteuttaminen ai heuttaisi myös toimipaikan vaihtumisen. Henkilöstöjärjeste lyissä meneteltäisiin valtionhallinnossa hyväksyttyjen peri aatteiden mukaisesti. Tuomiopiirirajojen osalta muutos tulisi toteuttaa samanaikai sesti kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirron kanssa. Työryh mä on toimeksiantonsa mukaisesti arvioinut uudistuksesta aiheutuvia toimitilatarpeita ja on todennut, että uudistus edellyttäisi useimmissa käräjäoikeuksissa lisätilojen raken tamista. Useissa käräjäoikeuksien toimipaikoissa on kuiten kin jo nyt tarpeen toteuttaa rakennus- ja korjaushankkeita olemassa olevien tilojen puutteellisuuksien vuoksi. Jo suun nitteilla olevien hankkeiden ja verkoston kehittämisen edellyttämien toimitilamuutosten vuotuisten kokonaiskustannus ten on arvioitu olevan 3-4 miljoonaa euroa, kun kustannuk sista on vähennetty lakkautettavista toimipaikoista syntyvät säästöt. Rakennushankkeiden vuoksi työryhmän ehdotusta toimi paikkojen osalta ei voitaisi toteuttaa yhdellä kertaa. Joiden kin nykyisten sivukanslioiden osalta toimenpiteisiin voitaisiin kuitenkin ryhtyä heti. Niissä käräjäoikeuksissa, joissa tarvi taan toimitilajärjestelyjä, ehdotus toteutettaisiin tuomiopiiri muutoksen jälkeen sitä mukaa, kun toimitilat järjestyvät. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että moni lakkaava käräjäoi keus toimisi väliaikaisena sivukansliana mahdollisesti usei takin vuosia. Työryhmän ehdotuksen toteutuminen parantaisi käräjäoi keuksien toiminnan laatua ja edistäisi näin asiakkaiden oi keusturvan toteutumista. Toisaalta harveneva toimipaikka verkosto pidentäisi asiakkaiden asiointimatkoja. Työryhmä katsoo, että koska henkilökohtaisen asioinnin tarve on vä hentynyt huomattavasti, tästä ei aiheutuisi kohtuutonta hait taa asiakkaille. Käräjäoikeusverkoston harvenemisen on ar veltu vähentävän asianajopalvelujen tarjontaa nykyisillä kä räjäoikeuspaikkakunnilla. Työryhmän mielestä palvelujen saatavuus voidaan kuitenkin turvata säilyttämällä valtion oi keusaputoimistojen toimipaikkaverkosto edelleen suhteelli sen tiheänä. Hovioikeuksien osalta työryhmä toteaa, että käräjäoikeus verkoston muuttamien aiheuttaa muutoksia myös hovioi keuksien väestöpohjaan ja asiamäärään. Tästä syystä myös hovioikeuksien tuomiopiirirajoja tulisi tarkistaa.

5 Työryhmän mietintöön sisältyy kaksi eriävää mielipidettä." Työryhmän jäsenen eriävä mielipide, käräjätuomari Jukka Jaakkola: "1. Yleistä Suomen Tuomariliitto ry:n edustajana työryhmään nimetty käräjätuomari Jukka Jaakkola jättää työryhmälle eriävän mielipiteen, joka kohdistuu pysyvien sivukanslioiden perus tamiseen. 2. Perustelut Tuomioistuinlaitoksen asetetut tehokkuutta ja taloudellisuut ta koskevat vaatimukset sekä mielekkään työyhteisön luo minen edellyttävät, että toiminta kussakin käräjäoikeudessa tulisi keskittää yhteen toimipaikkaan. Käräjäoikeuden toi minnan tehokas johtaminen edellyttää toiminnan keskittä mistä yhteen toimipaikkaan. Käräjäoikeuksien aikaisemmista sivukanslioista henkilökun nalla on ollut erittäin huonoja kokemuksia. Käräjäoikeuden toiminta ja sen kehittäminen on painottunut pääkansliaan. Sama ongelma olisi uusilla pysyvillä sivukanslioilla. Johtami seen ja kehittämiseen liittyvät ongelmat ovat niin suuria, että yhdistämisellä tavoitellut hyödyt jäisivät kahdessa kanslias sa toimivissa käräjäoikeuksissa suurimmaksi osaksi saa matta. Esitänkin, että työryhmän mietinnössä pysyviksi sivukans lioiksi esitetyt Tammisaari, Kotka, Iisalmi, Kemi ja Kokkola saisivat kukin oman itsenäisen käräjäoikeutensa, joka pe rustuisi niiden entiseen alueeseen. Näiden viiden yksikön osalta itsenäisen käräjäoikeuden säi lymiselle on samat perusteet kuin niiden osalta on esitetty työryhmän mietinnössä pysyvän sivukanslian perustamisel le. Korostan Tammisaaren ja Kokkolan osalta ruotsin kielen aseman turvaamista, Kotkan osalta vilkkaan itärajan vaiku tusta asioiden määrään ja laatuun sekä Kemin osalta Lapin pitkiä etäisyyksiä. Viiden perustettavan käräjäoikeuden toimitilat ovat Kotkaa lukuunottamatta pääosin kunnossa. Pienen yksikkökoon ongelmia voisi Lapissa vähentää siten, että Rovaniemen, Kemin ja Lapin käräjäoikeuden tuomiopii reistä perustettaisiin yhteistoiminta-alue, jossa tuomarit voi sivat toimia koko alueella. Yhteistoiminta-alueen toiminnalle tarjoaa hyvän lähtökohdan Rovaniemen hovioikeuspiirin oi keuksien yhteistyöhön perustuva laatutyö." Työryhmän jäsenen eriävä mielipide, Sakari Laukkanen:

6 "Olen työryhmän enemmistön kanssa eri mieltä ehdotettu jen sivukanslioiden lukumäärästä ja sijaintipaikoista. Työryh män tehtävänä on ollut laatia ehdotus käräjäoikeuksien mahdollisista sivutoimipisteistä ja tätä tehdessään kiinnittää huomiota maantieteellisiin etäisyyksiin, liikenneyhteyksiin sekä sivutoimipisteen arvioituihin asia- ja asiakasmääriin. Työryhmä on esittänyt viiden sivukanslian perustamista, ni mittäin Iisalmeen, Kemiin, Kokkolaan, Kotkaan ja Tammi saareen. Näiden lisäksi esitän, että sivukansliat perustetaan Kuusamoon Nurmekseen Raaheen Raumalle Saloon Savonlinnaan ja Varkauteen. Perustelen esittämieni jatkuvasti miehitettyjen ja tarvittavat oikeuspalvelut tarjoavien sivukanslioiden tarvetta sillä, että Kuusamosta, Nurmeksesta ja Savonlinnasta on matkaa yli sata kilometriä käräjäoikeuden päätoimipaikkaan sekä Raa hesta ja Varkaudesta lähes sata kilometriä. Rauman ja Sa lon sivukanslioiden osalta on merkityksellistä se, että mo lempien vaikutusalueella asuu yli asukasta ja Raa hessakin lähes Miehitetyt sivukansliat ovat tärkeitä oikeusturvan kannalta, sillä ne säilyttävät ja ylläpitävät näillä paikkakunnalla muita oikeuspalveluja, kuten asianajopalveluja. Viime vuosien ti lastojen perusteella on pääteltävissä, että kuuden pienim män käräjäoikeuden asiamäärät eivät ole merkittävästi vä hentyneet alueen asukasluvun vähenemisestä huolimatta. Tämä kuvastaa toimivan oikeudellisen infrastruktuurin tär keää merkitystä laillisen yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämi sen, lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvien oikeuksien toteutumisen sekä ihmisten oikeudellisen hyvinvoinnin ja luottamuksen kannalta." Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Siikajoen kunnan lausunnoksi seuraavan lausunnon: Pyydettynä lausuntona käräjäoikeusverkoston kehittä mistä koskevasta työryh män esityksestä Raahen kau punki sekä Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kun nat esit tävät kunnioittaen seuraavaa: 1. Alueellinen rajaus Työryhmän esitys Ylivieskan kärä jäoikeuden alueelli sesta ulottuvuudesta pitää sisällään sen, että yhdistet tyyn käräjäoikeuteen tulisi kuulumaan nykyiset Yli vies kan käräjäoikeus, Raahen käräjäoikeus, Kokkolan kärä jäoikeus

7 sekä osia Oulun käräjäoikeu desta eli ns. Siika latvan kunnista Kestilä, Piippola, Pulk kila, Pyhäntä sekä Rantsila. Esitys poikkeaa perinteisestä maakuntajaon mukaises ta alueellisesta jaosta selvimmin siinä, että Kokkolan käräjäoikeuden alue on kuulunut aikojen alusta lukien eri maakuntaan. Vaikka maakuntarajat eivät sinällään voi olla järkevän kehityksen ja suunnittelun esteenä, katsomme, että työryhmän esitys siltä osin, että Kokko lan käräjäoikeuden aluetta käsiteltäisiin yhdessä mui den edellä mainittujen alueiden kanssa, ei ole perustel tu. Näin ollen Kokkolan käräjäoi keuden alue tulee käsi tellä erillään Ylivieskan/Raahen/Oulun käräjäoikeuden alueista. Raahen kaupunki yhdessä seutukunnan mui den kuntien kanssa yhty vät tältä osin työryhmän jäse nen, käräjätuomari Jukka Jaakkolan, eriävään mielipi teeseen perusteluineen. Sellaista erityistä syytä, mikä oikeuttaisi poikkeamaan maakuntajaon mukai sesta alueellisesta jaosta ei työryh män mietinnössä ole esitetty. Erikseen on huomioon otettava vielä se, että Kokkolan käräjäoikeus kuuluu eri hovioikeus piiriin, mikä sekin on vastoin yhteensopivuu teen tähtääviä aluejaotusperiaattei ta. Mikäli Kokkolan käräjäoikeuden poisjäänti suunnitellus ta uudesta alueesta merkitsisi sitä, että jäljelle jäävä alue muodostuisi vastoin käsitystämme liian pieneksi, oikea perusteltu laajennussuunta olisi tällöin Oulun kä räjäoikeuden alue, josta voitaisiin ainakin osa rannikko kuntia siirtää maakunnan ja saman hovioikeuspiirin si sältä muodostettavan uuden käräjäoikeuden toimialu eeseen. 2. Toimipaikat Edellä olevan aluemuutoksen jälkeen Raahen /Ylivies kan käräjäoikeuden alu eella kiistatta yksittäiseksi asu kasluvun perusteella suurimmaksi alueelliseksi keskitty mäksi jää Raahen kaupunki, johon käräjäoikeuden pää kanslia tulee si joittaa. Käräjäoikeuden nimeksi tulisi Raahen käräjäoikeus. Vakaa käsityksem me on, että pääkanslian tulee sijaita siellä, missä ovat ihmiset/yhtei söt, joiden asioista oikeudessa käsitellään. Työryhmän esityksen mukaisesti Raahesta lakkautettaisiin käräjäoi keuden pääkanslia ja kaupunkiin jäisi vain käräjäoikeuden istuntopaikka. Tämä ei missään tapauksessa oikeudenmukaista eikä tasa puolista oikeushallinnon ke hittämistä. Menettäisihän alueen suurin ja vanhin asu kaskeskittymä, jossa oikeutta on jaettu jo vuodesta 1651 alkaen, olennai sen osan valtiollisesta toiminnasta ja sitä myötä asialla on laajempaakin ima gollista merki tystä ihmisten ja yritysten elämässä. Tässä yhteydessä on syytä tuoda esiin erikseen vielä se, että valtion kehittä missuunnitelmat ovat kohdelleet vastoin lupauksia Raahen kaupunkia varsin epäoikeu denmukaisesti ja epätasapuolisesti jo pidemmän ajan. Raahesta on siirtynyt

8 valtion viranomaistoimintoja Yli vieskaan ja muuallekin jo niin paljon, että tasapuolisuu den, oikeudenmukaisuuden ja valtion laitosten alueellis tamis periaatteiden nimissä olisi jo Raahenkin vuoro jo tain saada. 3. Toimitilat Toimitilojen osalta toteamme, että Raahen kaupungissa on oikeuslaitosta var ten rakennettu erilli nen, uudenai kainen oikeustalo, jossa ei muita toimintoja ole ja tiloista on valtion ja omistajan välillä voimassa oleva pitkäaikai nen vuokraso pimus vuoteen 2015 saak ka. Tiedossam me on, että tilojen nykyisellä omista jalla on valmiudet laajentaa oikeuslaitoksen tarpeiden mu kaisesti oikeus taloa tavalla, jota kaupunki tukee. Suunnitelmia on myös kaupungille esitelty ja näil täkään osin esteitä pää kanslian sijoittamiselle Raaheen ei ole ole massa. 4. Yhteenveto Allekirjoittaneet Raahen seutukunnan kunnat eivät voi yhtyä työryhmän käräjä oikeusverkon kehittämisesityk siin sellaisenaan. Lopulliseen toteutettavaksi tar koitet tuun esitykseen tulee tehdä edellä esittämiämme perus teltuja muutoksia. Tämä lausunto on hyväksytty kaikissa Raahen seutu kunnan kunnissa yhden mukaisena. Kh:n päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA MUISTIO 4.12.2012 ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA Nykytila Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.1.2008 voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto 9206/75 riittävän teholdcaasti. Täytäntöönpanomenette Sakkojen täytäntöönpano ei nykyisin toimi lyä ei ole saatu kohdistumaan kaikkiin sakkoon tuomittuihin. Sakoista etsintäkuulutettu jen määrä on tuntuvasti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot