KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/ :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ 643/07/075/2007 KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/ : "1. Tausta käräjäoikeusverkoston kehittämiselle "Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen (Työryhmämietintö 2007:12). Mietintö on luettavissa myös sähköisessä muodossa oikeusministeriön verkkosivuilla kohdassa julkaisut/työryhmämietintöjä/ 2007:12 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteella: Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto, PL 25, Valtioneuvosto, sekä, jos mahdollista, lisäksi sähköi sessä muodossa (rtf-tiedosto) osoitteella: Lisätietoja asiassa antavat hallitusneuvos Heikki Liljeroos, puh. (09) , ylitarkastaja Raimo Ahola puh (09) ja ylitarkastaja Päivi Saukonoja puh. (09) :" Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:12, Käräjäoikeusverkoston kehittäminen, tiivistelmä (Valmistelija: Raahen kaupunginlakimies Pekka Leppikangas): Käräjäoikeusverkoston kehittäminen on osa käräjäoikeuk sien rakenneuudistusta. Uudistukseen sisältyy myös kiin teistöjen kirjaamisasioiden siirtäminen pääministeri Matti Vanhasen II hallitusohjelman mukaisesti käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle. Siirtoa koskeva suunnitelma valmis tuu ja siirron ajankohdasta päätettäneen kevään 2008 aikana. Lisäksi summaaristen asioiden käsittelyä kehi tetään palvelua sähköistämällä ja mahdollisesti keskittämäl lä. Näiltä osin linjaukset tehtäneen syksyn 2007 aikana. Nykyinen suhteellisen pieniin yksiköihin perustuva alioikeus verkosto kehittyi alkuaan maatalousyhteiskunnassa, jossa asutus oli suhteellisen tasaista, kulkuyhteydet huonot ja tuo mioistuimissa käsiteltävät asiat suhteellisen yksinkertaisia. Lisäksi asianosaisten tuli hoitaa asiat useimmiten henkilö kohtaisesti. Näissä oloissa tuomioistuinverkoston tuli olla ti heä. Nykyisin toimintaympäristö on olennaisesti toisenlainen ja käräjäoikeudelle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet asioiden monimutkaistuessa. Samalla kulkuyhteydet ovat parantuneet, asutus on keskittynyt kasvukeskuksiin ja sähköinen asiointi lisääntynyt.

2 Suurempien käräjäoikeuksien muodostaminen on nähty edellytyksenä yhä useampien oikeuslaitosta koskevien ta voitteiden saavuttamiseksi. Käräjäoikeuksien yksikkökoon suurentamiselle on eri yhteyksissä esitetty useita syitä. Näistä tärkeimmät ovat suurempien käräjäoikeuksien pa remmat mahdollisuudet osaamisen ja ammattitaidon kehit tämiseen, käräjäoikeuden kilpailukyvyn parantamiseen, teh tävien tasaisempaan jakautumiseen, lainkäytön painopis teen siirtämiseen käräjäoikeuteen ja tuottavuusohjelman toteuttamiseen. Toisaalta käräjäoikeuden fyysinen sijainti ei ole enää merkit tävä palvelun saatavuuden kannalta. Henkilökohtaisen asioinnin tarvetta vähentää erityisesti kiinteistö- ja kirjaamis asioiden siirtyminen Maanmittauslaitokselle, koska se on käräjäoikeuksien suurin asiaryhmä ja koska niiden edellyttä mä neuvonta on käytännössä aiheuttanut eniten asiakas käyntejä käräjäoikeuksissa. Muutoksen jälkeen henkilökoh taista asiointia käräjäoikeudessa edellyttävät käytännössä ainoastaan istuntoasiat, joita riita-asioista on vain 4 %. Myös rikosasioiden istuntokäsittelyt ovat vähentyneet huo mattavasti, kun rikosasioiden kirjallinen käsittely tuli eräissä asioissa mahdolliseksi lukien. Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 alioikeuk sien määrä väheni 97:stä 70:een. Sen jälkeen käräjäoikeuk sien määrä on vähentynyt siten, että lokakuun 2007 alusta lukien käräjäoikeuksia on 54. Parhaillaan on vireillä kolmen käräjäoikeuden yhdistämishanke. Tuomiopiirit ovat kuitenkin edelleen keskikooltaan pieniä. Lähes 80 %:ssa nykyisistä käräjäoikeuksista on alle 10 tuomaria ja 75 %:ssa väestö määrä on alle Käräjäoikeuksien toimipaikkoina on 54 pääkansliaa, 11 sivukansliaa ja 46 istuntopaikkaa. Istun topaikkojen määrä vähenee 40:een vuonna Pyrkimys suurempiin tuomioistuimien yksikkökokoihin on meneillään myös muissa Pohjoismaissa. Tuomioistuinver koston kehittämishankkeita on toteutettu muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa. Lisäksi Suomessa muiden paikal lishallinnon organisaatioiden yhdistämishankkeita on vireillä useilla tahoilla. Esimerkiksi syyttäjälaitoksessa muutos on toteutettu lukien, jolloin 63 syyttäjän hallinnollista yksikköä yhdistettiin 15 syyttäjänvirastoksi. 2. Työryhmän ehdotus käräjäoikeuden tuomiopiireiksi ja toimipaikoiksi Työryhmä tuli toimeksiantonsa mukaisesti tehdä ehdotus käräjäoikeuksien tuomiopiireiksi siten, että käräjäoikeuden väestöpohja on vähintään asukasta ja että maa kunnassa on 1-3 käräjäoikeutta. Käräjäoikeuksien määrän tulisi olla Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotus kärä jäoikeuksien toimipaikoiksi. Työryhmä on ottanut huomioon, että kiinteistöjen kirjaamis asiat

3 siirtyvät pois käräjäoikeuden tehtävistä. Sen sijaan summaaristen asioiden osalta niiden mahdollisia muutoksia ei ole otettu huomioon, koska linjauksia niiden osalta ei ole vielä tehty. Työryhmä on tarkastellut väestömäärän lisäksi myös käräjäoikeuksien asiamääriä, joiden perusteella on ar vioitu tarvittava henkilöstömäärä ja -rakenne. Tavoitteena on ollut muodostaa käräjäoikeuksia, joissa henkilöstön mää rä on niin suuri, että käräjäoikeuksien kehittäminen ammattitaito- ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti sekä lainkäytön painopisteen siirtäminen käräjäoikeuteen olisi mahdollista. Tavoiteltavana on pidetty vähintään kymmenen tuomarin käräjäoikeuksia. Työryhmä ehdottaa, että tulevaisuudessa olisi 25 käräjäoi keutta. Tuomiopiireistä 21:ssä olisi yli asukasta ja yli 10 tuomaria. Tavoitteen alle jäisivät Ahvenanmaan, La pin, Kajaanin ja Porvoon käräjäoikeudet. Ehdotuksesta ai heutuisi muutoksia Ahvenanmaan, Espoon, Helsingin ja Vantaan käräjäoikeuksia lukuun ottamatta kaikkiin muihin käräjäoikeuksiin. Kussakin maakunnassa olisi pääosin yksi käräjäoikeus. Poikkeuksina olisivat Lapin maakunta, jossa on kaksi käräjäoikeutta ja Uusimaa, jossa on viisi käräjäoikeutta. Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeus käsittäisi Keski-Poh janmaan maakunnan ja osia Pohjois-Pohjanmaan maakun nasta. Tätä on pidetty perusteltuna, jotta Kokkolan ja Yli vieskan alueelle saataisiin riittävän iso käräjäoikeus. Lisäksi Kymenlaakson maakuntaan kuuluva Pyhtää kuuluisi maa kuntarajasta poiketen Porvoon käräjäoikeuden tuomiopiiriin, jonka muut kunnat kuuluvat Itä-Uudenmaan maakuntaan. Toimipaikkojen osalta työryhmän lähtökohtana on ollut, että tuomioistuinlaitokselle asetetut tehokkuus- ja taloudelliset vaatimukset sekä ammatillisesti kehittävän ja palkitsevan työyhteisön luominen edellyttävät toiminnan keskittämistä yhteen toimipaikkaan niin pitkälle kuin se asiakkaiden palve lujen tarve huomioon otettuna on mahdollista. Työryhmä on arvioinut asiakkaiden henkilökohtaisen asioinnin tarvetta erikseen istuntoasioiden, neuvontapalvelujen ja haastemie hen palvelujen osalta. Asiakkaiden henkilökohtaista asioin tia käräjäoikeudessa edellyttävät haastemiesten palvelujen lisäksi lähinnä ainoastaan istuntoasiat. Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuden toimipaikkoina olisivat 25 pääkansliaa, 5 sivukansliaa ja 30 istuntopaikkaa. Lohjan käräjäoikeuden sivukanslia sijaitsisi Tammisaaressa, Kouvolan käräjäoikeu den Kotkassa, Kuopion käräjäoikeuden Iisalmessa, Rova niemen käräjäoikeuden Kemissä ja Ylivieskan käräjäoikeu den sivukanslia Kokkolassa. Ehdotettavista käräjäoikeuksista 8 olisi kaksikielisiä, joista Vaasan käräjäoikeus olisi enemmistökieleltään ruotsinkieli nen ja muut suomenkielisiä. Yksikielisistä käräjäoikeuksista Ahvenanmaan käräjäoikeus olisi ruotsinkielinen ja muut suomenkielisiä. Ehdotuksella ei olisi vaikutusta saamenkie listen asemaan. Kielellisten oikeuksien toteutumisesta on kuvattu erikseen luvussa Henkilöstöä, toimitiloja ja toteuttamisaikataulua koskevat ehdotukset

4 Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti arvioinut uuden käräjäoikeusverkoston henkilöstömäärää ja rakennetta. Työryhmän arvioinnin lähtökohtana ovat henkilöä kohti ar vioidut asiamäärät tietyissä asiaryhmissä, minkä perusteella käräjäoikeuksissa tarvittavaksi henkilöstömääräksi on arvioi tu henkilötyövuotta. Näistä 27 % olisi tuomareita, 7 % notaareita, 51 % kansliahenkilöstöä ja 15 % haastemiehiä. Henkilöstön määrä vähenisi arvion mukaan yhteensä 94 henkilöllä vuoden 2006 tasosta. Tällöin vähennys tapahtuisi luonnollisen poistuman kautta usean vuoden aikana. Vä hennys pienentäisi henkilöstökustannuksia noin 3,3 miljoo naa euroa. Osalla henkilöstöä ehdotuksen toteuttaminen ai heuttaisi myös toimipaikan vaihtumisen. Henkilöstöjärjeste lyissä meneteltäisiin valtionhallinnossa hyväksyttyjen peri aatteiden mukaisesti. Tuomiopiirirajojen osalta muutos tulisi toteuttaa samanaikai sesti kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirron kanssa. Työryh mä on toimeksiantonsa mukaisesti arvioinut uudistuksesta aiheutuvia toimitilatarpeita ja on todennut, että uudistus edellyttäisi useimmissa käräjäoikeuksissa lisätilojen raken tamista. Useissa käräjäoikeuksien toimipaikoissa on kuiten kin jo nyt tarpeen toteuttaa rakennus- ja korjaushankkeita olemassa olevien tilojen puutteellisuuksien vuoksi. Jo suun nitteilla olevien hankkeiden ja verkoston kehittämisen edellyttämien toimitilamuutosten vuotuisten kokonaiskustannus ten on arvioitu olevan 3-4 miljoonaa euroa, kun kustannuk sista on vähennetty lakkautettavista toimipaikoista syntyvät säästöt. Rakennushankkeiden vuoksi työryhmän ehdotusta toimi paikkojen osalta ei voitaisi toteuttaa yhdellä kertaa. Joiden kin nykyisten sivukanslioiden osalta toimenpiteisiin voitaisiin kuitenkin ryhtyä heti. Niissä käräjäoikeuksissa, joissa tarvi taan toimitilajärjestelyjä, ehdotus toteutettaisiin tuomiopiiri muutoksen jälkeen sitä mukaa, kun toimitilat järjestyvät. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että moni lakkaava käräjäoi keus toimisi väliaikaisena sivukansliana mahdollisesti usei takin vuosia. Työryhmän ehdotuksen toteutuminen parantaisi käräjäoi keuksien toiminnan laatua ja edistäisi näin asiakkaiden oi keusturvan toteutumista. Toisaalta harveneva toimipaikka verkosto pidentäisi asiakkaiden asiointimatkoja. Työryhmä katsoo, että koska henkilökohtaisen asioinnin tarve on vä hentynyt huomattavasti, tästä ei aiheutuisi kohtuutonta hait taa asiakkaille. Käräjäoikeusverkoston harvenemisen on ar veltu vähentävän asianajopalvelujen tarjontaa nykyisillä kä räjäoikeuspaikkakunnilla. Työryhmän mielestä palvelujen saatavuus voidaan kuitenkin turvata säilyttämällä valtion oi keusaputoimistojen toimipaikkaverkosto edelleen suhteelli sen tiheänä. Hovioikeuksien osalta työryhmä toteaa, että käräjäoikeus verkoston muuttamien aiheuttaa muutoksia myös hovioi keuksien väestöpohjaan ja asiamäärään. Tästä syystä myös hovioikeuksien tuomiopiirirajoja tulisi tarkistaa.

5 Työryhmän mietintöön sisältyy kaksi eriävää mielipidettä." Työryhmän jäsenen eriävä mielipide, käräjätuomari Jukka Jaakkola: "1. Yleistä Suomen Tuomariliitto ry:n edustajana työryhmään nimetty käräjätuomari Jukka Jaakkola jättää työryhmälle eriävän mielipiteen, joka kohdistuu pysyvien sivukanslioiden perus tamiseen. 2. Perustelut Tuomioistuinlaitoksen asetetut tehokkuutta ja taloudellisuut ta koskevat vaatimukset sekä mielekkään työyhteisön luo minen edellyttävät, että toiminta kussakin käräjäoikeudessa tulisi keskittää yhteen toimipaikkaan. Käräjäoikeuden toi minnan tehokas johtaminen edellyttää toiminnan keskittä mistä yhteen toimipaikkaan. Käräjäoikeuksien aikaisemmista sivukanslioista henkilökun nalla on ollut erittäin huonoja kokemuksia. Käräjäoikeuden toiminta ja sen kehittäminen on painottunut pääkansliaan. Sama ongelma olisi uusilla pysyvillä sivukanslioilla. Johtami seen ja kehittämiseen liittyvät ongelmat ovat niin suuria, että yhdistämisellä tavoitellut hyödyt jäisivät kahdessa kanslias sa toimivissa käräjäoikeuksissa suurimmaksi osaksi saa matta. Esitänkin, että työryhmän mietinnössä pysyviksi sivukans lioiksi esitetyt Tammisaari, Kotka, Iisalmi, Kemi ja Kokkola saisivat kukin oman itsenäisen käräjäoikeutensa, joka pe rustuisi niiden entiseen alueeseen. Näiden viiden yksikön osalta itsenäisen käräjäoikeuden säi lymiselle on samat perusteet kuin niiden osalta on esitetty työryhmän mietinnössä pysyvän sivukanslian perustamisel le. Korostan Tammisaaren ja Kokkolan osalta ruotsin kielen aseman turvaamista, Kotkan osalta vilkkaan itärajan vaiku tusta asioiden määrään ja laatuun sekä Kemin osalta Lapin pitkiä etäisyyksiä. Viiden perustettavan käräjäoikeuden toimitilat ovat Kotkaa lukuunottamatta pääosin kunnossa. Pienen yksikkökoon ongelmia voisi Lapissa vähentää siten, että Rovaniemen, Kemin ja Lapin käräjäoikeuden tuomiopii reistä perustettaisiin yhteistoiminta-alue, jossa tuomarit voi sivat toimia koko alueella. Yhteistoiminta-alueen toiminnalle tarjoaa hyvän lähtökohdan Rovaniemen hovioikeuspiirin oi keuksien yhteistyöhön perustuva laatutyö." Työryhmän jäsenen eriävä mielipide, Sakari Laukkanen:

6 "Olen työryhmän enemmistön kanssa eri mieltä ehdotettu jen sivukanslioiden lukumäärästä ja sijaintipaikoista. Työryh män tehtävänä on ollut laatia ehdotus käräjäoikeuksien mahdollisista sivutoimipisteistä ja tätä tehdessään kiinnittää huomiota maantieteellisiin etäisyyksiin, liikenneyhteyksiin sekä sivutoimipisteen arvioituihin asia- ja asiakasmääriin. Työryhmä on esittänyt viiden sivukanslian perustamista, ni mittäin Iisalmeen, Kemiin, Kokkolaan, Kotkaan ja Tammi saareen. Näiden lisäksi esitän, että sivukansliat perustetaan Kuusamoon Nurmekseen Raaheen Raumalle Saloon Savonlinnaan ja Varkauteen. Perustelen esittämieni jatkuvasti miehitettyjen ja tarvittavat oikeuspalvelut tarjoavien sivukanslioiden tarvetta sillä, että Kuusamosta, Nurmeksesta ja Savonlinnasta on matkaa yli sata kilometriä käräjäoikeuden päätoimipaikkaan sekä Raa hesta ja Varkaudesta lähes sata kilometriä. Rauman ja Sa lon sivukanslioiden osalta on merkityksellistä se, että mo lempien vaikutusalueella asuu yli asukasta ja Raa hessakin lähes Miehitetyt sivukansliat ovat tärkeitä oikeusturvan kannalta, sillä ne säilyttävät ja ylläpitävät näillä paikkakunnalla muita oikeuspalveluja, kuten asianajopalveluja. Viime vuosien ti lastojen perusteella on pääteltävissä, että kuuden pienim män käräjäoikeuden asiamäärät eivät ole merkittävästi vä hentyneet alueen asukasluvun vähenemisestä huolimatta. Tämä kuvastaa toimivan oikeudellisen infrastruktuurin tär keää merkitystä laillisen yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämi sen, lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvien oikeuksien toteutumisen sekä ihmisten oikeudellisen hyvinvoinnin ja luottamuksen kannalta." Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Siikajoen kunnan lausunnoksi seuraavan lausunnon: Pyydettynä lausuntona käräjäoikeusverkoston kehittä mistä koskevasta työryh män esityksestä Raahen kau punki sekä Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kun nat esit tävät kunnioittaen seuraavaa: 1. Alueellinen rajaus Työryhmän esitys Ylivieskan kärä jäoikeuden alueelli sesta ulottuvuudesta pitää sisällään sen, että yhdistet tyyn käräjäoikeuteen tulisi kuulumaan nykyiset Yli vies kan käräjäoikeus, Raahen käräjäoikeus, Kokkolan kärä jäoikeus

7 sekä osia Oulun käräjäoikeu desta eli ns. Siika latvan kunnista Kestilä, Piippola, Pulk kila, Pyhäntä sekä Rantsila. Esitys poikkeaa perinteisestä maakuntajaon mukaises ta alueellisesta jaosta selvimmin siinä, että Kokkolan käräjäoikeuden alue on kuulunut aikojen alusta lukien eri maakuntaan. Vaikka maakuntarajat eivät sinällään voi olla järkevän kehityksen ja suunnittelun esteenä, katsomme, että työryhmän esitys siltä osin, että Kokko lan käräjäoikeuden aluetta käsiteltäisiin yhdessä mui den edellä mainittujen alueiden kanssa, ei ole perustel tu. Näin ollen Kokkolan käräjäoi keuden alue tulee käsi tellä erillään Ylivieskan/Raahen/Oulun käräjäoikeuden alueista. Raahen kaupunki yhdessä seutukunnan mui den kuntien kanssa yhty vät tältä osin työryhmän jäse nen, käräjätuomari Jukka Jaakkolan, eriävään mielipi teeseen perusteluineen. Sellaista erityistä syytä, mikä oikeuttaisi poikkeamaan maakuntajaon mukai sesta alueellisesta jaosta ei työryh män mietinnössä ole esitetty. Erikseen on huomioon otettava vielä se, että Kokkolan käräjäoikeus kuuluu eri hovioikeus piiriin, mikä sekin on vastoin yhteensopivuu teen tähtääviä aluejaotusperiaattei ta. Mikäli Kokkolan käräjäoikeuden poisjäänti suunnitellus ta uudesta alueesta merkitsisi sitä, että jäljelle jäävä alue muodostuisi vastoin käsitystämme liian pieneksi, oikea perusteltu laajennussuunta olisi tällöin Oulun kä räjäoikeuden alue, josta voitaisiin ainakin osa rannikko kuntia siirtää maakunnan ja saman hovioikeuspiirin si sältä muodostettavan uuden käräjäoikeuden toimialu eeseen. 2. Toimipaikat Edellä olevan aluemuutoksen jälkeen Raahen /Ylivies kan käräjäoikeuden alu eella kiistatta yksittäiseksi asu kasluvun perusteella suurimmaksi alueelliseksi keskitty mäksi jää Raahen kaupunki, johon käräjäoikeuden pää kanslia tulee si joittaa. Käräjäoikeuden nimeksi tulisi Raahen käräjäoikeus. Vakaa käsityksem me on, että pääkanslian tulee sijaita siellä, missä ovat ihmiset/yhtei söt, joiden asioista oikeudessa käsitellään. Työryhmän esityksen mukaisesti Raahesta lakkautettaisiin käräjäoi keuden pääkanslia ja kaupunkiin jäisi vain käräjäoikeuden istuntopaikka. Tämä ei missään tapauksessa oikeudenmukaista eikä tasa puolista oikeushallinnon ke hittämistä. Menettäisihän alueen suurin ja vanhin asu kaskeskittymä, jossa oikeutta on jaettu jo vuodesta 1651 alkaen, olennai sen osan valtiollisesta toiminnasta ja sitä myötä asialla on laajempaakin ima gollista merki tystä ihmisten ja yritysten elämässä. Tässä yhteydessä on syytä tuoda esiin erikseen vielä se, että valtion kehittä missuunnitelmat ovat kohdelleet vastoin lupauksia Raahen kaupunkia varsin epäoikeu denmukaisesti ja epätasapuolisesti jo pidemmän ajan. Raahesta on siirtynyt

8 valtion viranomaistoimintoja Yli vieskaan ja muuallekin jo niin paljon, että tasapuolisuu den, oikeudenmukaisuuden ja valtion laitosten alueellis tamis periaatteiden nimissä olisi jo Raahenkin vuoro jo tain saada. 3. Toimitilat Toimitilojen osalta toteamme, että Raahen kaupungissa on oikeuslaitosta var ten rakennettu erilli nen, uudenai kainen oikeustalo, jossa ei muita toimintoja ole ja tiloista on valtion ja omistajan välillä voimassa oleva pitkäaikai nen vuokraso pimus vuoteen 2015 saak ka. Tiedossam me on, että tilojen nykyisellä omista jalla on valmiudet laajentaa oikeuslaitoksen tarpeiden mu kaisesti oikeus taloa tavalla, jota kaupunki tukee. Suunnitelmia on myös kaupungille esitelty ja näil täkään osin esteitä pää kanslian sijoittamiselle Raaheen ei ole ole massa. 4. Yhteenveto Allekirjoittaneet Raahen seutukunnan kunnat eivät voi yhtyä työryhmän käräjä oikeusverkon kehittämisesityk siin sellaisenaan. Lopulliseen toteutettavaksi tar koitet tuun esitykseen tulee tehdä edellä esittämiämme perus teltuja muutoksia. Tämä lausunto on hyväksytty kaikissa Raahen seutu kunnan kunnissa yhden mukaisena. Kh:n päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015 Kaupunginhallitus 224 18.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä 489/00.04.00/2015 KH 224 Valmistelija/lisätiedot konsernihallinnon lakimies

Lisätiedot

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö Lausunto 1 (6) Lausuntopyyntönne 8.4.2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö asetti 28.10.2014 työryhmän, jonka tehtävänä on ollut laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Käräjäoikeusverkoston uudistaminen / lausunto

Käräjäoikeusverkoston uudistaminen / lausunto Kaupunginhallitus 306 01.06.2015 Käräjäoikeusverkoston uudistaminen / lausunto 348/00/04/00/2015 KH 306 Valmistelijat: Kaupunginlakimies Ben Weizmann ja suun nit te lu joh ta ja Seppo Kässi. Oikeusministeriö

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2)

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2) LAUSUNTOPYYNTÖ 5/2017 1 (2) OULUN KÄRÄJÄOIKEUS 24.1.2017 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIOPIIRIN KUNNAT Asia Lautamiesten lukumäärä Oikeusministeriö on pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta esitystä lautamiesten lukumäärästä

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN

LAUSUNNON ANTAMINEN OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 141 18.05.2015 LAUSUNNON ANTAMINEN OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN 287/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 141 Valmistelija kaupunginlakimies Hannu

Lisätiedot

Asia: Hovioikeus- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen (17/2011)

Asia: Hovioikeus- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen (17/2011) 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS LAUSUNTO PL 132, Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 7.7.2011 Oikeusministeriö Viite: Lausuntopyyntö

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen"

Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Kaupunginhallitus 230 25.05.2015 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 5559/00.04.00/2015 KH 230 Oikeusministeriö pyytää mm. Joensuun kaupungin lausuntoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN

KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 23.1.2017 OM 3/31/2016 Hallitussihteeri Jennimari Huovinen KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlain ja eräiden

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä. Viite: OM 3/31/2016

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä. Viite: OM 3/31/2016 OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä Viite: OM 3/31/2016 Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry (jäjempänä Tuomariliitto)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat. Taustaatietoa

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat. Taustaatietoa Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat Taustaatietoa 2008 2017 Suomen kaksi- ja ruotsinkieliset kunnat 2017 Suomen kunnista 49 on kaksi- tai ruotsinkielisiä. Suomessa on yhteensä 311 kuntaa. Ruotsinkielisiä

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

PL VAASA Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO

PL VAASA Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO VAASAN HOVIOIKEUS LAUSUNTO summaarisista asioista PL 217 65101 VAASA 17.03.2017 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Oikeusministeriön lausumapyyntö 8.2.2017 työryhmän mietinnöstä Summaaristen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot