Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15 Vahvistetut lait ja asetukset 18 Muutoksia elinkeinoverotukseen vuoden 2009 alusta lukien 18 Muutoksia tuloverolakiin 19 Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun osingon lähdeverovapaus 21 Autoverotukseen muutoksia 22 Peruskorko 5 prosenttia 22 Viitekorko 23 Elintarvikkeiden arvonlisävero vuonna Väliyhtiölakiin muutoksia 24 Tekijänoikeuskorvaukset osittain arvonlisäverollisiksi 24 Kehitysalueiden yritysten korotetuille poistoille jatkoaika 25 Työnantajan sosiaaliturvamaksun vapautuskokeilua jatketaan 26 Hallituksen esitykset 26 Kela-maksun poisto 26 Invertointien poisto-oikeuksiin lajennus 27 Verotili käyttöön yrityksille 27 Vuokraustoiminnan verohuojennus 28 Osakemuotoinen kiinteistörahasto 29 1

2 Verohallinnon ohjeet ja päätökset 30 Matkakustannusten korvaukset 30 Luontaisetujen verotusarvot vuodelle Verohallituksen päätös ennakkopidennyksen toimitamistavoista ja määrästä 31 Verohallituksen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2008 toimitettavaa verotusta varten 31 Vaaliavustusten ja vaalimenojen käsittely verotuksessa 32 Ulkomaisen yrityksen palkanmaksu Suomessa 32 Työntekijän verovapaa liikunta- ja kulttuuritoiminta 32 Perustajaurakointiliiketoimintaohjeeseen tarkennus 33 Henkilöstöruokailun arvonlisäverotuksesta 33 Yhteystiedot 34 2

3 Koulutus ajankohtaisista asioista Yhdistyksille ja säätiöille! Järjestämme yhdistyksen ja säätiön kirjanpidosta ja hallinnosta vastaaville henkilöille ajankohtaisia asioita käsittelevän koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa käydään läpi yhdistyslain uudistamisen nykytilanne, verotuskysymyksiä sekä yhdistysten ja säätiöiden tilinpäätökseen liittyviä kysymyksiä. AIKA PAIKKA AIKATAULU Keskiviikko klo Tuokko Tilintarkastus Oy, Munkkiniemen puistotie 25, 7. krs. Helsinki 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi Yhdistyslain uudistamisen tämän hetkinen tilanne - Mitä muuttuu - Miten varautua muutoksiin Luennoitsijana OTL Silja Vainio Yhdistyksen tilinpäätöksen sisältö ja erityiskohdat - Toimintakertomus/ vuosikertomus - Avustukset, lahjoitukset ja testamentit - Vapaat, sidotut ja omakatteiset rahastot ja rahastosiirrot - Tilinpäätöksen esittäminen käytännössä Luennoitsijana Kanslianeuvos, KHT Yrjö Tuokko Yhdistysten toimintaan liittyvät vero-ongelmat - Tuloverotus - Arvonlisäverotus - Ennakonpidätys Luennoitsijoina veroasiantuntija Alpo Ronkainen ja arvonlisäverotuksen asiantuntija Leena Juusela HINTA ILMOITTAUTUMINEN Tuokko Tilintarkastus Oy:n ja Tuokko Laskenta Oy:n asiakkaille 150 euroa + ALV Muille 200 euroa + ALV Hinta sisältää luentoaineiston ja kokoustarjoilun mennessä sähköpostilla osoitteeseen tai puhelimitse Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan laskutusosoitteen. Osallistujamäärä on rajoitettu 20 henkilöön. Toinen tilaisuus järjestetään tarvittaessa PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN TERVETULOA! 3

4 Pääkirjoitus TuokkoTaxin vuoden 2009 toisessa numerossa käsitellään ajanjakson ajankohtaisia ja tärkeimpiä verotusta koskevia oikeuden päätöksiä, hallituksen esityksiä ja verohallinnon ohjeistuksia. Korkein hallinto-oikeus ja keskusverolautakunta on julkaissut lukuisia mielenkiintoisia yritysjärjestelyitä koskevia päätöksiä. Näistä voidaan mainita esimerkkinä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu liittyen liiketoimintakokonaisuuteen osittaisjakautumisessa (Vuosikirjaratkaisu 74/2008) ja keskusverolaitakunnan päätös osakevaihdosta (KVL 49/2008). Veroasiantuntija Alpo Ronkainen on laatinut asiantuntijakirjoituksen ajankohtaisesta työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta. Tämä tulossa oleva muutos koskee asiantuntijaorganisaatioita, erityisesti lääkäreitä ja asianajajia. TuokkoTaxin tässä numerossa käsitellään myös elinkeinoverotukseen vuoden 2009 alusta tulleita muutoksia. Näitä muutoksia ovat mm. muutokset liittymismaksujen verokohteluun ja omien osakkeiden luovutuksen verokohteluun. Hallitus on myös antanut joukon merkittäviä esityksiä, kuten kelamaksun poistoa koskevan esityksen ja verotilin käyttöönottoa koskevan esityksen. Näistä jälkimmäinen esitys tuo yritysten verojen tilityksiin huomattavia muutoksia vuodesta 2010 alkaen. Tom Hoffström Vero-osaston johtaja, varatuomari 4

5 Asiantuntijakirjoituksia Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta Martti Hetemäen johtama verotuksen kehittämistyöryhmä julkaisi antamansa lausunnon yhteydessä Valtiovarainministeriön vero-osaston valmisteleman hallituksen esityksen luonnoksen työperusteisten osinkojen verotuksesta. Ehdotuksella halutaan ehkäistä lievän osinkoverotuksen hyödyntämistä säätämällä muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko koko määrältään ansiotuloksia, jos osingon perusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Ansiotulona verotettavasta osingosta olisi myös ennakkopidätysvelvollisuus ja velvollisuus maksaa sosiaaliturvamaksu, jos kyseessä on palkkaa. Osinko olisi myös vähennyskelpoista maksajan verotuksessa Luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Oletettavaa on, että lopullinen hallituksen esitys ja lainsäädäntöön tulevan muutokset eivät tule poikkeamaan olennaisesti luonnoksessa esitetyistä muutoksista. Muutokset ehdotetaan tuleva voimaan siten, että ne koskevat osinkoa joka on nostettavissa jälkeen. Muutosesityksen taustalla on julkisuudessakin paljon esillä ollut tilanne, jossa erityisesti asiantuntijayrityksissä yhtiön osakkeet ovat oikeuttaneet osakkaan työpanoksen tai yrityksen toimintayksikön tuloksen perusteella määräytyvään osinkoon. Osingon saajana on voinut olla yhtiössä työskentelevän osakkaan omistama holdingyhtiö. Yhtiöiden välisten osinkojen ollessa verovapaita, on yhtiössä työskentelevä osakas voinut kasvattamalla holdingyhtiön nettovarallisuutta nostaa osingot verovapaana osinkona tuloverolain säännösten mukaisesti. Tällöin osakkaan saamaa tuloon on kohdistunut vain yhtiön voitosta maksettu vero ansiotulosta menevän veron sijaan. Ehdotuksen mukaan tuloverolain 33 b :ään lisättäisiin uusi 3 momentti. Säännöksen mukaan osinko olisi koko määrältään tuloverolain mukaan verotettavaa ansiotuloa, jos osingon jakoperusteena on yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Osinko olisi sen henkilön ansiotuloa, jonka työpanoksesta on kysymys. Ennakkoperintälakiin lisättäisiin lisäksi uusi 13 a, jonka mukaan kyseinen ansiotulona verotettava osinko katsottaisiin palkaksi tai työkorvaukseksi. Työpanokseen perustuva osinko katsottaisiin työkorvaukseksi, jollei sitä voida pitää palkkana. Elinkeinoverolain 8 :n muutettaisiin siten, että työkorvauksena tai palkkana pidettävä osinko olisi vähennyskelpoista sen maksajan verotuksessa. Muutoksen jälkeen työpanokseen perustuvan osingon maksaminen on rinnastettavissa palkan maksuun. Osinko on saajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan ansiotuloa, maksajalla on ennakonpidätysvelvollisuuden lisäksi velvollisuus suorittaa sosiaaliturvamaksu ja osinko on vähennyskelpoista maksajan verotuksessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että työperusteisen osinko on saajan veronalaista tuloa ja maksajan vähennyskelpoista menoa, sinä vuonna kun se maksetaan työnantajayhtiöstä, vaikka kyseessä olisi edellisenä vuonna kertyneen voiton jakamisesta. Esitetyillä muutoksilla ei ole tarkoitus puuttua osinkojen verotukseen tilanteissa, jossa yhtiön voitto kertyy osakkaiden työpanoksesta, jos osingonjako ei perustu työpanoksiin. Säännösten soveltaminen 5

6 ei edellytä sinällään veronkierron tunnusmerkkien toteutumista. Se, että osinkoa jaetaan työpanoksen perusteella, on ratkaisevaa. Esitetyt muutokset eivät estä sitä, että yhtiö jakaisi samalle osingonsaajalle työpanokseen perustuvaan osinkoa ja normaalilla tavalla verotettavaa osinkoa toisille osakkeille. Yhtiön, jolla on käytössä työpanokseen perustuva voitonjako, tulisi selvittää, mikä olisi edullisin tapa jakaa yhtiön voitto osakkaille muutoksen jälkeen. Vaihtoehtoina ovat työpanokseen perustuva osingonjako tai sen korvaaminen palkalla. Perustelua on myös selvittää miten yhtiön voittoa voitaisiin jakaa mahdollisimman paljon normaalisti verotettavana osinkona. Ratkaisevaa on tällöin se, miten kunkin osakkaan omistusosuus yhtiöstä vastaa hänen työpanostaan ja mikä on yhtiön osakkeen matemaattinen arvo. Osakkeiden lukumäärän perusteeton muutos voi johtaa siihen, että osingonjako katsotaan suoritetun työpanoksen perusteella, vaikka se olisi suoritettu osakkeiden lukumäärän perusteella. Työpanokseen perustuvan osingon verottaminen ei muuta sen yhtiö- ja yksityisoikeudellista luonnetta. Osingonjaosta on tehtävä edelleen asianmukainen päätös ja osingonjako on käsiteltävä jakajan ja sen saajan kirjanpidossa. Ehdotettu muutos ei muuta ns. eläkepalkan käsitettä, eikä eläkevakuutusmaksun määräytymisperusteita. Osingon maksaminen aiheuttaa mm. ennakonpidätysvelvollisuuden yhtiölle. Tästä syystä yhtiön tilintarkastajan tulee selvittää, että onko osingon maksu perustunut työpanokseen ja onko ennakonpidätykset ja muut velvoitteet hoidettu asianmukaisesti. Alpo Ronkainen Veroasiantuntija Oikeuskäytäntö Elinkeinotulon verotus Yhdistyksen veronhuojennus Voittoa tavoittelematon yhdistys ylläpiti kahta vanhusten palvelutaloa ja vapaaehtoistyön keskusta. Yhdistyksen vanhustyöhön kuului myös muun ohessa siivous- ja kodinhoitopalveluita sotainvalideille, avohuollon ateriapalveluita, kuntouttavaa päivätoimintaa, pitopalvelutoimintaa ja vanhusten tapaamispaikan kahvilatoimintaa. Palvelutalolla oli keskeinen merkitys kunnan lakisääteisessä vanhusten huollossa. Asukkaat olivat pienituloisia ja maksoivat aravalain säännösten mukaista vuokraa. Yhdistys käytti varansa ja tulonsa palvelutalotoiminnan ylläpitämiseen. Vaikka yhdistys harjoitti toimintaansa elinkeinotoiminnan muodossa ja verotuksessa yhdistyksen toimintaa oli pidetty lähes kokonaan elinkeinotoimintana, yhdistyksen katsottiin harjoittavan eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 3 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa ja käyttävän saman lain 2 :ssä tarkoitetulla tavalla varojaan ja tulojaan yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen tarkoitukseen. Verovuodet KHO T 59 (Vuosikirjanumero 5) 6

7 Väliosinko Yhteisön tulo, jonka se oli saanut tytäryhtiön voittovaroista kesken tilikautta laaditun tilintarkastetun ja ylimääräisen yhtiökokouksen vahvistaman välitilinpäätöksen perusteella, oli tietyin edellytyksin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n 1 momentissa tarkoitettua osinkoa. Edellytyksenä oli, että tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja kirjanpitolautakunnan antaman lausunnon 1815 Osakeyhtiön varojenjaon perusteena olevasta tilinpäätöksestä mukaisesti. Ennakkoratkaisu. Verovuodet 2007 ja KHO T 2670 (vuosikirjanumero 77) Liiketoimintakokonaisuus osittaisjakautumisessa Kun A Oy, jonka toimialaksi yhtiöjärjestykseen oli merkitty puutarhaliiketoimintaan liittyvän toiminnan lisäksi arvopaperikauppa ja muu sijoitustoiminta, aikoi siirtää sijoitusvarallisuutensa perustettavalle uudelle osakeyhtiölle, ei näin toteutettavaan yritysjärjestelyyn voitu soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n osittaisjakautumista koskevaa säännöstä. Siirrettävä varallisuus käsitti pankkitalletuksia euroa, indeksilainan euroa sekä rahastosijoituksia euroa. Kysymys ei ollut liiketoimintakokonaisuuden siirtämisestä, kun sijoitustoiminta ei ollut siirtävässä yhtiössä aktiivista ja kun siirrettävä varallisuus käsitti vain yksittäisiä varallisuuseriä eli rahavaroja ja rahastosijoituksia. Ennakkoratkaisu vuodelle KHO T 2482 (vuosikirja 74) Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osittaisjakautuminen Suomalainen holdingyhtiö A Oy, joka on kansainvälisen kiinteistörahastoryhmän välillisesti omistama yhtiö, esitti ennakkoratkaisuhakemuksessa omistavansa satojen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja tavallisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita Suomessa. A Oy:n omistamat kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt ovat erilaisia paitsi sijainniltaan myös arvoltaan, käyttötarkoitukseltaan sekä tuotoiltaan. A Oy siirtää varoineen ja velkoineen kolme keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä, joiden osakkeet oikeuttavat X:n kaupungin keskustassa sijaitsevien liiketilojen hallintaan, perustettavalle uudelle yhtiölle. Uusi yhtiö hallinnoi keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita ja saa oikeuden kiinteistöjen vuokratuottoihin. Uuden yhtiön toiminta on itsenäistä ja voittoa tavoittelevaa. Katsottiin, että siirrettävät keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt muodostivat alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen vuokrauskohteen, jota voitiin pitää elinkeinoverolain 52 c :n 2 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena ja kysymyksessä olevaan osittaisjakautumiseen sovellettiin sanotun lain 52 c :n osittaisjakautumista koskevia säännöksiä. Ennakkoratkaisu KHO T 2481 (vuosikirja 73) Jakautuminen A Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö MG Oy purkautui siten, että kiinteistöjen omistus ja hallinnointi siirtyi perustettavaan uuteen yhtiöön, joka antoi vastikkeeksi omia uusia osakkeitaan, ja muu liiketoiminta siirtyi vastikkeetta A Oy:lle. 7

8 EVL 52 c :n 1 momentin mukaan jakautumisella tarkoitetaan järjestelyä, jossa: 1) osakeyhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä siten, että kaikki sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle (kokonaisjakautuminen); tai 2) osakeyhtiö selvitysmenettelyttä siirtää, ilman että se purkautuu, yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuutensa sellaisenaan yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle ja jättää vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön (osittaisjakautuminen) ja jossa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita; vastike saa olla myös rahaa, kuitenkin enintään 10 prosenttia vastikkeena annettavien osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta yhtiön maksettua osakepääomaa. Korkein hallinto-oikeus näin ollen katsoo viitaten lainvalmisteluaineistossa (HE 247/2006) esitettyyn, että EVL 52 c :n 1 momenttiin sisältyvä jakautumisvastikkeen edellytys koskee myös kokonaisjakautumista. Kysymyksessä ei siten ollut elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitetusta kokonaisjakautumisesta, johon voitiin soveltaa mainitun lain 52 c ja 52 b :iä. Ennakkoratkaisu. Verovuodet 2007 ja KHO T 2156 (vuosikirja 65) Oikeus varauksen tekemiseen A Oy omisti kaatopaikka-alueen ja yhtiön tarkoituksena oli myydä toimialueellaan jätehuoltopalveluja omakustannushintaan. A Oy oli tehnyt kirjanpidossaan euron suuruisen tilikauden tulosta rasittamaan jääneen varauksen niiden tulevien kustannusten varalta, joita kaatopaikka-alueen maisemoinnista ja muusta jälkihoidosta tuli yhtiölle aiheutumaan siinä vaiheessa, kun toiminta alueella loppuu. Kun saadun selvityksen mukaan kaatopaikka-alue oli ollut normaalisti käytössä kysymyksessä olevana verovuonna eikä jälkihoitotöitä ollut tuona aikana suoritettu, ei velvollisuutta suorittaa alueen maisemointiin liittyviä menoja katsottu tuolloin vielä syntyneen. A Oy:llä ei näin ollen ollut oikeutta vähentää elinkeinotoiminnan tulostaan maisemointivelvoitteen täyttämisestä aiheutuvia kustannuksia varten tekemäänsä varausta. Verovuosi KHO T 3442 Tasapoiston muutos verotuksessa Jos verovelvollinen jättää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuista pitkävaikutteisista menoista ja lain 37 :ssä tarkoitetuista aineettomista oikeuksista kirjanpidossaan tekemänsä tasapoistot vähentämättä verotuksessa, verovelvollisella on oikeus vähentää edellä mainitut poistot sinä verovuonna, jonka aikana lain 24 :ssä tai 37 :ssä tarkoitettu poistoaika päättyy. Jos lain 37 :ssä tarkoitettu aineeton oikeus luovutetaan tai menetetään, verotuksessa jäljellä oleva poistamaton hankintameno vähennetään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 41 :n mukaisesti sinä verovuonna, jona omaisuus on luovutettu tai menetys todettu. Ennakkoratkaisu verovuosille 2008 ja KHO T

9 Ryhmäeläkevakuutuksen vähimmäisedellytys konsernissa Konsernin emoyhtiö A Oyj oli ottanut vakuutusyhtiöstä ryhmäeläkevakuutuksen, jonka piiriin kuuluivat A Oyj:n sekä tytäryhtiöiden B Oy:n ja C Oy:n toimitusjohtajat. Kukin konserniyhtiö maksoi oman toimitusjohtajan vakuutusosuuteen kohdistuvat vakuutusmaksut. Vakuutusturva oli kaikille kolmelle toimitusjohtajalle sama. Vakuutusta pidettiin tuloverolain 96a :n 2 momentin tarkoittamana työnantajan työntekijälleen järjestämänä kollektiivisena lisäeläketurvana, jonka vakuutusmaksut eivät olleet palkkaa. Verovuodet 2005 ja KHO T 3238 Liiketoimintakokonaisuus osittaisjakautumisessa A Oy omisti B Oy:n osakekannan. A Oy harjoitti tuotannollista valmistustoimintaa kahdessa tuotantolaitoksessa. B Oy puolestaan harjoitti tästä toiminnasta erillistä kaivostoimintaa. A Oy:n oli tarkoitus tehdä osakeyhtiölain 17 :n 1 momentin 2 kohdan mukainen osittaisjakautuminen siten, että siirron kohteena oli pelkästään B Oy:n osakekanta. Siirrettävään kokonaisuuteen ei liittynyt muita varoja tai vastuita kuin tytäryhtiön osakkeet. Kun otettiin huomioon, että B Oy:n harjoittama toiminta muodosti A Oy:n muusta toiminnasta erillisen ja omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön, katsottiin B Oy:n osakekannan muodostavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n 2 momentissa tarkoitetun liiketoimintakokonaisuuden. Järjestelyyn sovellettiin mainitun lain 52 c :n säännöksiä osittaisjakautumisesta. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Äänestys 4-3. KVL N 2/2009 (ei lainvoimainen) Pääomasijoitustoiminta ja purkutappio Pääomasijoitusrahasto omisti valtaosan A Oy:n osakkeista. A Oy oli perustettu tuotannollista toimintaa harjoittavan B Oy:n osakkeiden hankkimista varten. A Oy ei itse harjoittanut aktiivista liiketoimintaa eikä sillä ollut työntekijöitä. A Oy oli ostanut B Oy:n osakkeet, minkä jälkeen B Oy oli tarkoitus purkaa. Kun otettiin huomioon A Oy:n asema konsernissa pääomasijoitusrahaston pääosin omistamana hallinnointiyhtiönä, A Oy:n oli katsottava harjoittavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua pääomasijoitustoimintaa. Sen omistamat B Oy:n osakkeet eivät siten olleet mainitun lain 6 b :n 1 momentissa tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita. Tämän vuoksi A Oy:llä oli oikeus vähentää B Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuva purkutappio elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 d :n 2 momentin estämättä. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 4-3. KVL N76/2008 (ei lainvoimainen) Asuintalovaraus liiketoimintasiirrossa Asuntosijoittamista ja rakennuttamista harjoittavaan B-konserniin kuuluvan A Oy:n toimialalana 9

10 oli asuntojen vuokraus- ja sijoitustoiminta. Yhtiöön oli keskitetty ennen aravalainoitettujen asuntojen omistus. A Oy:n oli tarkoitus siirtää perustettavalle yhtiölle ne kiinteistöt, asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt, jotka olivat vapautuneet aravarajoituslain alaisuudesta. Perustettava yhtiö jatkoi asuntojen vuokraus- ja sijoitustoimintaa. Aravarajoituslain alaisuudesta vapautuneiden vuokrauskohteiden katsottiin aravarajoituslain sääntely huomioon ottaen muodostavan A Oy:n muusta toiminnasta erillisen liiketoimintakokonaisuuden. A Oy:n elinkeinotulostaan vähentämät asuintalovaraukset siirrettiin perustettavalle yhtiölle sikäli kuin varaukset kohdistuivat siirrettävään liiketoimintakokonaisuuteen. Asuintalovarausten katsottiin kohdistuvan niihin asuinrakennuksiin, joiden perusteella kyseiset varaukset oli muodostettu. Näin toteutettuun liiketoimintasiirtoon sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d :n säännöksiä liiketoimintasiirrosta. Vastaanottavalla yhtiöllä oli oikeus käyttää sille liiketoimintasiirrossa siirtyvät asuintalovaraukset siten kuin mainitun lain 4 :ssä säädetään siitä riippumatta, että yhtiöllä ei ollut asuintalovarauksesta verotuksesta annetun lain 1 :n mukaan oikeutta muodostaa uusia asuintalovarauksia. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja KVL N80/2008 (LAINVOIMAINEN) Kuntayhtymän muutos liikelaitoskuntayhtymäksi Kuntayhtymä oli tarkoitus muuttaa sen jäsenkuntien ja kaupunkien välistä perussopimusta muuttamalla kuntalain 10a luvussa tarkoitetuksi liikelaitoskuntayhtymäksi, joka jatkaisi kuntayhtymän harjoittamaa toimintaa. Jäsenet pysyivät samoina. Kuntayhtymän katsottiin pysyvän purkautumatta samana oikeushenkilönä muuttuessaan liikelaitoskuntayhtymäksi. Näin ollen kysymys ei ollut sellaisesta toimintamuodon muutoksesta, jonka perusteella kuntayhtymän katsottaisiin purkautuvan verotuksessa. Liikelaitoskuntayhtymän tuloveroprosentti määräytyi tuloverolain 124 :n 3 momentin mukaisesti. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja KVL N62/2008 (LAINVOIMAINEN) Konserniavustus Ruotsista A Oy:n Ruotsissa kiinteänä toimipaikkana verotettava sivuliike tuli saamaan ruotsalaiselta tytär-, emo- tai muulta konserniyhtiöltä Ruotsin verolainsäädännön mukaisen konserniavustuksen. Ruotsin konserniavustusjärjestelmä ei edellytä reaalista rahasuoritusta. Hakemuksessa tarkoitettu konserniavustus aiottiin kirjata A Oy:n ja sen sivuliikkeen kirjanpidossa yhtiön omaa pääomaa lisääväksi saamiseksi. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan veronalaisen elinkeinotulon käsite on laaja. Hakemuksen olosuhteissa, kun otettiin huomioon myös mainitun erän kirjanpitokäsittely, kysymys ei ollut pääomansijoituksesta, voitonjaosta tai muullakaan perusteella verovapaasta suorituksesta. Kyseessä oli näin ollen A Oy:n verotuksessa veronalainen tulo. Sillä, että erää ei pidetä Suomen verolainsäädännön mukaisena konserniavustuksena, ei ollut merkitystä arvioitaessa sen veronalaisuutta. Ennakkoratkaisu vuodelle Äänestys 6 1. KVL N:57/2008 (ei lainvoimainen) 10

11 Rajat ylittävä osakevaihto Suomalaisen A Oy:n ja norjalaisen B AS:n oli tarkoitus suorittaa osakevaihto siten, että A Oy luovuttaa omistamansa C Oy:n osakkeet B AS:lle saaden vastikkeena B AS:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Järjestelyn seurauksena B AS tuli omistamaan kaikki C Oy:n osakkeet. Järjestely vastasi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f :n 1 momentissa ja yritysjärjestelydirektiivissä (90/434/ ETY, 2005/19/EY) tarkoitettua osakevaihtoa. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan osakevaihtoa koskevia säännöksiä voidaan soveltaa EU:n jäsenvaltioissa asuviin yhtiöihin. Vastaanottavan yhtiön kotipaikka sijaitsi ETA-alueeseen kuuluvassa Norjassa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio. Kun kuitenkin otettiin huomioon mitä sijoittautumisvapaudesta on säädetty EY:n perustamissopimuksen 43 artiklassa sekä ETA-sopimuksen 31 artiklassa, hakemuksessa tarkoitettuun osakevaihtoon sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osakevaihtoa koskevien säännösten periaatteita. Osakevaihtoa ei pidetty A Oy:n verotuksessa luovutuksena ja A Oy:n vaihdossa vastaanottamien osakkeiden hankintamenona pidettiin luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja KVL N:55/2008 (ei lainvoimainen) Osakevaihto X Oy harjoitti arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa. A ja eräät muut yksityishenkilöt omistivat 52 prosenttia X Oy:n osakkeista. Heidän tarkoituksenaan oli luovuttaa omistamansa X Oy:n osakkeet kokonaan omistamalleen Y Oy:lle osakevaihdolla. Vastikkeeksi he saivat Y Oy:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Tämän jälkeen X Oy:n oli tarkoitus jakaa lähes kaikki voitonjakokelpoiset varansa osinkona osakkeenomistajilleen. Järjestely liittyi X Oy:n harjoittaman liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn ja järjestelylle oli olemassa liiketaloudelliset syyt. Y Oy aikoi jatkaa osingonjaossa saamillaan varoilla sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa. Y Oy:n ei ollut tarkoitus luovuttaa osakevaihdossa saamiaan X Oy:n osakkeita eteenpäin. Osinkoa, jonka X Oy jakoi osakevaihdon jälkeen, ei näissä olosuhteissa pidetty vastikkeena osakevaihdossa Y Oy:lle luovutetuista X Oy:n osakkeista. A:n verotuksessa osakkeiden vaihtoon sovellettiin tuloverolain 45 :n 2 momentin ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52f :n säännöksiä osakevaihdosta. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja KVL N:49/2008 (LAINVOIMAINEN) Arvonlisäverotus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen edellytykset Nuorisoseuran, joka vuokrasi toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella osan omistamastaan nuorisoseurantalon tiloista kunnalle käytettäväksi koulun liikuntatunteihin sekä nuorisotoimen liikuntakerhoihin ja muihin kunnan järjestämiin tapahtumiin erillisen käyttötuntiselvityksen mukaisesti, oli suoritettava arvonlisäveroa näiden tilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta. Nuorisoseuralla ei ollut oikeutta hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi 11

12 kunnalle vuokraamiensa tilojen osalta. Ennakkoratkaisu ajaksi KHO T 441 (Vuosikirjanumero 23) Vakuutushakemusten käsittelyn arvonlisäverotus Henki- ja eläkevakuutustoimintaa harjoittava B Oy ulkoisti vakuutussopimushakemustensa ensivaiheen käsittelyn A Oy:lle. A Oy suoritti vakuutushakemuksiin liittyvän kirjekuorien avaamisen, hakemusten lajittelun, tietojen läpikäynnin ja oikeellisuustarkistuksen joko matemaattisesti tai vertaamalla B Oy:n toimittamaan tietokantakopioon, tietojen tallennuksen ja sopimusten skannauksen. Lisäksi A Oy asetti jokaisen asiakirjan järjestelmässä tiettyyn valmiustilaan B Oy:n ohjeiden mukaisesti. A Oy:llä oli vakuutussopimusten teknistä suorittamista varten käyttöyhteys B Oy:n järjestelmäsovelluksiin. A Oy:n myymässä palvelussa korostui vakuutussopimushakemuksissa olevan tiedon muuntaminen sähköiseen muotoon. Tällaista vakuutushakemuksiin kohdistuvaa käsittelyä ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 44 :n 2 momentissa tarkoitettuna verottomana palveluna, vaan se oli enemmänkin teknisempää vakuutushakemusten käsittelyä tukevaa ja avustavaa atk-palvelua, jota ei voimassa olevan arvonlisäverolain mukaan ole säädetty verottomaksi. Ennakkoratkaisu ajaksi KHO T 359 (Vuosikirjanumero 19) Yleishyödyllisen yhteisön liiketoiminta Harrastus- ja kilpaurheilua harjoittava yhdistys, joka oli yleishyödyllinen yhteisö, oli toimintansa tukemiseksi tehnyt vuonna 2006 kaupungin kanssa sopimuksen kaupunginteatterin naulakkopalvelujen hoitamisesta vuosina Yhdistys oli hoitanut noita tehtäviä vuodesta 2003 lähtien. Kun otettiin huomioon tuottojen määrä, toiminnan jatkuvuus, ulospäin suuntautuminen, ansiotarkoitus ja kilpailuneutraalisuuden vaatimukset, yhdistyksen katsottiin harjoittavan naulakkotoimintaa arvonlisäverolain 1 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Toiminta ei välittömästi edistänyt yhdistyksen yleishyödyllisen tarkoituksen toteutumista, joten naulakkopalvelu oli arvonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen palvelu. Yhdistys oli verovelvollinen siitä saamastaan elinkeinotulosta. Ennakkoratkaisu ajaksi KHO T 2913 (vuosikirjanumero 84) Laskennallisen veron palautus Kunnalla oli oikeus saada arvonlisäverolain 130 a :ssä tarkoitettu laskennallisen veron palautus Kansaneläkelaitoksen kautta palvelun tuottajalle maksetuista lasten yksityisen hoidon tuesta (hoitoraha ja hoitolisä) sekä kunnallisesta lisästä. Ennakkoratkaisu ajaksi KHO T 2227 (vuosikirjanumero 68) Tavaroiden luovutus liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille A Oy harjoitti kodinkoneiden ja kodin elektroniikan vähittäismyyntitoimintaa. A Oy oli tehnyt X Oy:n kanssa sopimuksen, jonka perusteella A Oy markkinoi ja välitti X Oy:n puhelin- ja laajakaista- 12

13 liittymiä asiakkaille. Liittymäsopimus tehtiin teleoperaattorin nimissä. X Oy maksoi A Oy:lle palkkion jokaisesta asiakkaan tekemästä liittymäsopimuksesta, joka oli voimassa määrätyn vähimmäisajan. Lisäksi X Oy maksoi A Oy:lle hoitopalkkion, tavoitepalkkion sekä markkinointitukea. A Oy luovutti liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille erilaisia tavaroita kuten digiboxin tai -kameran, 21- tai 14-tuumaisen väritelevision, akkuporakoneen taikka fleece- tai toppatakin, jos liittymä oli avoinna vielä 3-6 kuukauden päästä liittymän avauksesta. Tavaroiden luovuttamisesta liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille ei ollut sovittu A Oy:n ja X Oy:n välillä tehdyssä sopimuksessa. X Oy:n liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille luovutettujen tavaroiden hankinta ja niiden luovuttaminen tapahtuivat A Oy:n tarpeisiin ja liittyivät näin ollen A Oy:n verolliseen liiketoimintaan. A Oy:llä oli sen vuoksi oikeus vähentää ostamiensa tavaroiden hankintahintaan sisältyvät arvonlisäverot. Kun kysymyksessä olevien tavaroiden luovutukset eivät olleet vastiketta A Oy:n X Oy:lle myymästä välitys- ja siihen liittyvästä markkinointipalvelusta eikä tavaroiden luovutuksia voitu pitää A Oy:n omien myyntituotteiden kylkiäisinä tai muina vastaavina lisäetuina, A Oy:n oli suoritettava arvonlisäveroa tavaroiden vastikkeettomasta luovuttamisesta X Oy:n liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille tavaran omaa käyttöä koskevien säännösten mukaisesti. Ennakkoratkaisu ajaksi KHO T 2879 Arvopaperikauppa rahoituspalveluna A Oy oli vuonna 1999 tehnyt B Oy:n kanssa sopimuksen arvopaperikaupan hoitamisesta. Sopimuksen mukaan arvopaperikauppaa käytiin B Oy:n nimissä yhteiseen lukuun. Sopimuksessa oli sovittu toiminnasta aiheutuvien voittojen ja tappioiden jakamisesta osapuolten välillä. Sopimuksen mukaan A Oy sai arvopaperikaupan voitosta tietyn prosenttiosuuden B Oy:ltä ja maksoi tappiosta vastaavasti tietyn prosenttiosuuden B Oy:lle. Arvopaperitoimintaan käytettävät varat olivat B Oy:n omistuksessa ja arvopaperikauppa oli B Oy:n toimintaa, josta se oli kirjanpito- ja verovelvollinen. A Oy antoi pääomistajansa X:n välityksellä B Oy:öön sijoittamiensa varojen lisäksi pörssiosakkeilla käytävää kauppaa koskevan asiantuntemuksensa. A Oy oli B Oy:n A Oy:lle/X:lle antaman valtakirjan nojalla antanut arvopaperikauppaa koskevia osto- ja myyntimääräyksiä. Arvopaperikauppaa oli käyty pörssivälittäjien kanssa siten, että näille oli toimitettu valtakirja, jonka perusteella A Oy/X oli ollut oikeutettu antamaan B Oy:n varoja koskevia osto- ja myyntitoimeksiantoja. Arvopaperikaupan linjauksista oli keskusteltu B Oy:n hallituksessa, mutta yksityiskohtaisia toimintaohjeita ei ollut annettu. Yksittäisiä toimeksiantoja olivat voineet antaa myös B Oy:n pääosakas Y ja työntekijä Z. A Oy:n B Oy:n kanssa tekemän sopimuksen mukaisia tehtäviä pidettiin omaisuudenhoitopalveluina tai niihin rinnastettavina palveluina. Kysymys ei ollut pelkästä sijoitusneuvonnasta. A Oy:n tehtävät sijoittuivat konsultoivan ja täyden valtakirjan omaisuudenhoidon väliselle alueelle. Toisin kuin konsultoivassa omaisuudenhoidossa A Oy teki osan sopimuksen mukaisista päätöksistä itse, kun konsultoivassa omaisuudenhoidossa asiakas teki nämä päätökset. A Oy:llä ei kuitenkaan ollut yksinomaista päätösvaltaa, vaan sopimuksen toinen osapuoli B Oy osallistui myös niiden tekemiseen. Arvopaperisalkun sisällön muutoksista keskusteltiin B Oy:n hallituksen kokouksissa, joihin myös A Oy:n pääomistaja X B Oy:n hallituksen jäsenenä osallistui. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:llä/X:llä B Oy:n kanssa tekemän sopimuksen mukaises- 13

14 ti oli oikeus antaa arvopapereita koskevia osto- ja myyntimääräyksiä siten itsenäisesti, että A Oy/X päätti näistä liiketoimista arvopaperimarkkinoilla. Kun A Oy:n B Oy:n kanssa tekemään sopimukseen perustuvaa palvelua tarkasteltiin kokonaisuutena, siihen sisältyvää arvopaperikaupan hoitamista voitiin pitää luonteeltaan erillisenä sekä erityisenä ja olennaisena sellaisten liiketoimien kannalta, jotka koskevat arvopapereita. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:n arvopaperikaupan hoitamista oli pidettävä arvonlisäverolain 42 :n 1 momentin 6 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitettuna verottomana rahoituspalveluna. Tämän vuoksi A Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa B Oy:ltä saamastaan voitto-osuudesta. Palvelun verokohtelun suhteen ei ollut merkitystä sillä, että A Oy:llä ei ollut sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua lupaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen. Jälkiverotukset tilikausilta ja KHO T 2865 Palvelun myynti projektimuodossa kunnille A Oy myi projektimuodossa kunnille palveluja. A Oy:llä ja kunnilla oli erillinen ostopalvelusopimus tai projektikohtainen sopimus kulloinkin kysymyksessä olevien palveluiden luovuttamisesta kunnille. Kun projektin tilaajana oli kunta, A Oy:n katsottiin myyvän palvelua kunnille ja veloittavan näistä palveluista osapuolten sopiman vastikkeen. Kuntien maksamissa suorituksissa ei siten ollut kysymys verottomista tuista vaan verollisista vastikkeista. A Oy:n oli suoritettava arvonlisäveroa kunnilta perimistään vastikkeista. Ennakkoratkaisu ajalle KVL N66/2008 (ei lainvoimainen) Vahinkoajoneuvon myynti Vakuutusyhtiö oli lunastanut liikenteessä vaurioituneen vakuutetun ajoneuvon senhetkisestä arvostaan. Yhtiölle oli syntynyt hinaus-, varastointi- ja siirtokustannuksia. Yhtiö oli myynyt ajoneuvot edelleen. Myyntihinta oli määräytynyt vahinkotarkastajan arvion mukaan ja myyntihinta oli ollut sama kuin ostohinta. Jos yhtiö oli korjannut ajoneuvon, hintaan oli lisätty osien ja työn arvo sekä mahdollinen voittolisä. Yhtiön toiminta oli jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja tapahtui kilpailutilanteessa. Vaikka yhtiön toiminta oli huonosti tuottavaa ja jopa tappiollista, yhtiö harjoitti vahingoittuneiden ajoneuvojen myyntiä liiketoiminnan muodossa. Tavaroiden ja palvelujen myynti on lähtökohtaisesti verollista ja verottomuudet ovat poikkeuksia, joista on erikseen säädetty arvonlisäverolaissa. Vahingoittuneiden ajoneuvojen myyntiä ei ole säädetty verottomaksi. Yhtiön oli siten suoritettava veroa vahingoittuneiden ajoneuvojen myynnistä ja sillä oli oikeus vähentää tuota verollista toimintaa varten toisilta verovelvollisilta ostamistaan tavaroista ja palveluista suoritettava vero lain yleisten sääntöjen mukaan. Ennakkoratkaisu ajalle KVL N:43/2008 (ei lainvoimainen) 14

15 Henkilökohtaisen tulon verotus Luottamuksen suoja matkakustannusten korvauksia koskevassa asiassa A:n työnantajan luona suoritetussa verotarkastuksessa oli todettu, että työnantaja oli maksanut A:lle perusteettomasti verovapaita matkakustannusten korvauksia. Korkein hallinto-oikeus oli aikaisemmin katsonut, ettei työnantajalle voitu maksuunpanna työnantajasuorituksia, koska työnantaja oli toiminut tulkinnanvaraisessa asiassa vilpittömässä mielessä viranomaisen hyväksymän käytännön mukaisesti. Perusteettomasti suoritettuja matkakustannusten korvauksia ei voitu luottamuksensuoja huomioon ottaen jälkiverotuksin lukea A:n tuloksi. Verovuodet KHO T 393 (Vuosikirjanumero 20) Työsuhdeoption verotus A Oyj:n tarkoituksena oli tarjota B:lle ja yhtiön muille avainhenkilöille mahdollisuus merkitä yhtiön osakkeita. Merkittävien osakkeiden määrä määräytyisi avainhenkilölle kullekin mittausajanjaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Mittausjaksot päättyisivät , ja Osakkeita olisi mahdollisuus merkitä aina mittausjakson päätyttyä. Järjestelyssä olisi mahdollista käyttää uusien osakkeiden ohella myös jo olemassa olevia osakkeita. Mittausjaksojen päättyessä vuosina käytettävä osakkeiden merkintähinta määrättiin osakeantipäätöksessä, jonka yhtiö teki vuonna Merkintähinta oli tätä osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu keskimääräinen hinta. Kun kysymyksessä olevan järjestelyn tarkoituksena oli, että yrityksen avainhenkilöt voivat hyötyä yhtiön osakkeiden arvonnoususta merkitsemällä yhtiön osakkeita tulevaisuudessa merkintähetken käypää hintaa alempaan hintaan, järjestelyä oli pidettävä työsuhteeseen perustuvana tuloverolain 66 :n 3 momentissa tarkoitettuna työsuhdeoptiona eikä saman lainkohdan 1 momentissa tarkoitettuna oikeutena. B:n merkitessä A Oyj:n osakkeita hänelle katsottiin syntyvän veronalainen etu, jos osakkeiden käypä arvo merkintähetkellä ylittää käytetyn merkintähinnan. B:n ansiotulona verotettavaksi eduksi katsottiin osakkeen käypä arvo sillä hetkellä, kun hän merkitsee osakkeet vähennettynä hänen osakkeesta maksamallaan hinnalla. Etuus verotetaan sen verovuoden tulona, jona B merkitsee osakkeet. Etuuden verotuksellisen käsittelyn kannalta ei ole merkitystä sillä, käytetäänkö järjestelyssä uusien osakkeiden sijasta jo olemassa olevia osakkeita. Ennakkoratkaisu vuosille KHO T 163 (vuosikirjanumero 8) Vähennyskelvottomat matkakulut A oli verovuodelta 2002 antamassaan veroilmoituksessa vaatinut ansiotulostaan vähennettäväksi asunnon ja työpaikan välisinä matkakustannuksina 2 538,40 euroa vähennettynä 500 euron omavastuuosuudella. Vaatimuksen perusteena olivat A:n verovuoden aikana asunnoltaan Y Oy:n turkistarhalle päivittäin omalla autollaan tekemät matkat. A oli verovuonna ollut X Oyj:n palveluksessa. A oli palkkatyönsä ohella osallistunut turkistarhaukseen, jota oli harjoittanut Y Oy. A oli omistanut kokonaan Y Oy:n osakekannan. Y ei ollut maksanut verovuonna A:lle palkkaa. Y Oy oli maksanut A:lle osinkoa, joka oli verotettu kokonaan pääomatulona. Toimitetussa verotuksessa kysymyksessä olevat matkakus- 15

16 tannukset oli vähennetty A:n ansiotulosta, joka oli muodostunut yksinomaan X Oyj:ltä saadusta palkkatulosta. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi veroasiamiehen valituksen, kumosi hallinto-oikeuden ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset ja palautti asian verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Vähennyksen perusteena olivat A:n päivittäiset matkat asunnoltaan Y Oy:n turkistarhalle, jota A oli ilmoituksensa mukaan hoitanut. A, joka ei ollut työ- tai vastaavassa palvelusuhteessa Y Oy:öön, ei ole saanut työskentelystään yhtiön hyväksi palkkaa tai muuta vastaavaa ansiotuloa vaan ainoastaan osinkotuloa. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei näistä matkoista aiheutuneita kustannuksia voitu pitää tuloverolain 93 :n 1 momentissa tarkoitettuina ansiotulon hankkimisesta johtuneina menoina vaan osinkotulon hankkimisesta johtuneina menoina. Näistä matkoista aiheutuneita kustannuksia ei myöskään voitu vähentää A:n muualta saamasta ansiotulosta. Koska kysymys oli tuloverolain 5 luvun mukaisesti ansiotulosta tehtävästä vähennyksestä, vähennystä ei voitu tehdä A:n Y Oy:stä saamasta osinkotulosta. Verovuosi Äänestys 3-2. KHO T 2239 (vuosikirjanumero 69) Arvioverotuksen tiedoksianto Verovirasto oli ennen säännönmukaisen verotuksen toimittamista arvioverotuksin vuodelta 2002 ja ennen jälkiverotusten toimittamista vuosilta 2002 ja 2003 varannut A:lle tilaisuuden tulla kuulluksi lähettämällä tätä koskevat kirjelmät hänelle tavallisena postilähetyksenä ilman todisteellista tiedoksiantoa. Hallinto-oikeus kumosi sanotut verotukset katsoen, ettei niitä ollut voitu toimittaa ilman, että A:lle oli tätä ennen todisteellisesti varattu tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että verotustoimia edeltävään menettelyyn liittyvässä kuulemisessa ei ollut kysymys velvoittavan ja muutoksenhakukelpoisen päätöksen tiedoksiannosta eikä kuulemista koskevaa verotusmenettelystä annetun lain 26 :n 3 momentin säännöstä ollut johdonmukaista tulkita siten, että lainkohdassa tarkoitettujen verotustoimien edellytykseksi olisi ollut asetettava verovelvollisen kuuleminen todisteellista tiedoksiantotapaa noudattaen. Riittävänä oli sen sijaan pidettävä sitä, että tilaisuus kuulemisselvityksen antamiseen oli varattu kirjeitse tavallisena postilähetyksenä. Kun veroviranomainen oli asiassa näin menetellyt, korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Verovuodet 2002 ja KHO T 3319 Konserniavustusta kompensoiva osingonjako A Oy:n osakkeista omisti sen emoyhtiö B Oy 90 prosenttia ja yhtiön toimitusjohtaja C 10 prosenttia. C ei omistanut B Oy:n osakkeita. A Oy:n oli tarkoitus antaa emoyhtiölleen konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukainen konserniavustus. Koska konserniavustuksen jakaminen enemmistöosakkaalle vähentää vähemmistöosakkaan näkökulmasta yhtiön voitonjakokelpoisia varoja, A Oy aikoi kompensaationa jakaa nykyisestä yhtiöjärjestyksestä poikkeavalla tavalla osinkoa pelkästään vähemmistöosakas C:lle. Edellä mainituin tavoin yhtiöjärjestyksen osingonjakomääräyksistä poiketen suoritettavaan kompensaatioon ei sovellettu C:n verotuksessa osinkoa koskevia säännöksiä. Kyseessä ei myöskään ollut muu tuloverolain 32 :ssä tarkoitettu pääomatulo. C:n saama suoritus katsottiin hänen ansiotulokseen. 16

17 A Oy:n yhtiöjärjestystä oli tarkoitus muuttaa siten, että yhtiön osakkeet jakautuisivat kahteen osakesarjaan, joista toisen sarjan osakkeenomistajille voitaisiin suorittaa konserniavustusta. Toisen sarjan osakkeenomistajilla oli tällöin yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus osingon saamiseen. Jaettavan osingon peruste oli yhtiöjärjestyksen määräyksessä määrätty täsmällisesti siten, ettei osakkailla ollut harkintavaltaa osingonjaon kohdistumisesta osakesarjojen kesken. Mikäli konserniavustusta kompensoiva osinko jaettiin C:lle osakeyhtiölaissa säädetyssä järjestyksessä sekä muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti ja osakkaiden osakeomistusta vastaavassa suhteessa suoritettuun konserniavustukseen, osinkoon sovellettiin mitä tuloverolain 33 b :ssä säädetään muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun osingon verottamisesta. Osingonjako ei vaikuttanut konserniavustuksen käsittelyyn verotuksessa. Ennakkoratkaisu vuosille KVL N68/2008 (ei lainvoimainen) Kollektiivinen lisäeläketurva ja työntekijän maksuosuus A Oy oli ottanut työntekijöilleen kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen, jossa vakuutettuna eläkeryhmänä olivat yhtiön työntekijät. Vakuutussopimuksen ehtojen mukaan työnantajan vakuutusmaksu määräytyi vakuutettujen vuosiansioiden perusteella ja maksu oli viisi prosenttia vuosiansioista. Ehtojen mukainen eläkeikä oli 63 vuotta. Vakuutuksesta kieltäytyminen oli mahdollista vain vakuutuksen alkaessa. Vakuutuksen ehtoja oli tarkoitus muuttaa vakuutusmaksun osalta siten, että työnantajan maksaman vakuutusmaksun lisäksi kukin vakuutettu työntekijä saisi päättää omasta maksuosuudestaan tuloverolain 96a :n 1 momentissa mainituissa rajoissa. Vakuutuksen ehtoja oli tarkoitus muuttaa myös siten, että eläkeryhmään kuulumisen edellytykset myöhemmin täyttävällä henkilöllä olisi oikeus kieltäytyä vakuutuksesta. Kun työnantajan maksuosuus määräytyi muutosten jälkeenkin samoin perustein jokaisen eläkeryhmään kuuluvan työntekijän osalta, eläkevakuutusta pidettiin vakuutussopimuksen ehtojen muutoksista huolimatta tuloverolain 96 a :n 2 momentissa tarkoitettuna kollektiivisena lisäeläketurvana. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Äänestys 6-1. KVL N:63/2008 (ei lainvoimainen) 17

18 Vahvistetut lait ja asetukset Muutoksia elinkeinoverotukseen vuoden 2009 alusta lukien Lakielinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 176/2008, 1077/2008) Elinkeinoverolakiin on tullut muutoksia vuoden 2009 alusta lukien. Muutokset liittyvät pääasiassa IFRS-tilinpäätöksiä laativia yrityksiä. Seuraavassa käsitellään eräitä keskeisiä muutoksia, jotka koskevat myös muita kuin IFRS-tilinpäätöksiä laativia yrityksiä. Realisoitumattomat arvonmuutokset Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvälineiden tilinpäätökseen merkityt realisoitumattomat arvonmuutokset ovat veronalaista tuloa ja vähennyskelpoista menoa verovuodesta 2009 alkaen, jos verovelvollinen arvostaa rahoitusvälineet tilinpäätöksessään kansainvälisten tilinpäätösstandardien nojalla käypään arvoon. Liittymismaksut Aikaisemmin voimassa olleen elinkeinoverolain 6 :n 1 momentin 3. kohdan mukaan veronalaista tuloa ei ole sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoa ylläpitävän yhteisön verkkoon liittymisestä perimät maksut, jotka palautetaan suorittajalle tai joilla saadut edut suorittajalla on oikeus siirtää kolmannelle henkilölle. Liittymismaksun vähennyskelvottomuudesta on säädetty EVL 16 :ssä. Vuoden 2009 alusta lukien siirtokelpoisten, mutta palautuskelvottomat liittymismaksut ovat saajalle veronalaista tuloa ja maksajalle vähennyskelpoista menoa. Liittymämaksut ovat kuitenkin luonteeltaan kulumatonta käyttöomaisuutta, josta ei voi tehdä säännönmukaisia poistoja, vaan ainoastaan arvonalennuspoistoja sille asetettujen edellytysten mukaisesti. Ulkomaisten saamisten arvostaminen Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat arvostetaan verotuksessa tilinpäätösajankohdan kurssiin. Elinkeinotoiminnasta johtuneista saamisista ja veloista johtuvat kurssitappiot ovat sen verovuoden kulua ja kurssivoitot sen verovuoden tuottoa, jonka aikana ulkomaan rahan kurssi on muuttunut. Realisoitumattomien kurssivoittojen veronalaisuus rajataan kuitenkin siihen määrään, joka on merkitty tuloslaskelmaan tuotoksi. Kurssitappioiden vähentäminen on sidottu kirjanpitoon jo nykyisin elinkeinoverolain 54 :ssä. Realisoitumattomien kurssivoittojen ja -tappioiden jaksotus verotuksessa vastaa näin niiden kohtelua kirjanpidossa riippumatta siitä, laatiiko verovelvollinen tilinpäätöksensä kirjanpitolain vai IFRS-standardien mukaisesti. Omien osakkeiden luovutuksen verotus Omien osakkeiden luovutuksesta saatu vastike ei ole enää luovuttajayhtiölle veronalaista tuloa eikä osakkeista suoritettu määrä vähennyskelpoista menoa. Tällöin omien osakkeiden luovutuksesta ei synny 18

19 verotuksessa luovutusvoittoa eikä luovutustappiota. Muutos koskee sekä elinkeinoverolain että tuloverolain mukaan verotettavia yhtiöitä. Jos yhtiö luovuttaa omia osakkeita työsuhteeseen liittyen, niiden hankkimisesta suoritettu määrä olisi tietyin edellytyksin vähennyskelpoista. Omat osakkeet yritysjärjestelyissä Elinkeinoverolain mukaisissa yritysjärjestelyissä (sulautuminen, jakautuminen, osittaisjakautuminen, liiketoimintasiirto sekä osakevaihto) käytetään vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. Aikaisemmin voimassa olleen lain sanamuodon mukaan niiden on pitänyt olla liikkeeseen laskettuja uusia osakkeita. Vuoden 2009 alusta lukien järjestelyt voidaan toteuttaa jatkossa, kun vastikkeeksi annettavat osakkeet voivat olla myös yhtiöllä jo hallussa olevia omia osakkeita. Termiinisopimusten arvonmuutokset Elinkeinotoiminnasta johtuneen saamisen tai velan valuuttakurssilta suojaamiseen tarkoitetun termiinisopimuksen tai muun vastaavanlaisen suojausinstrumentin realisoitumaton arvonnousu on veronalaista tuloa ja arvonlasku vähennyskelpoista menoa sinä verovuonna, jolloin se on merkitty tilinpäätökseen tuotoksi tai kuluksi. Tarkoitus on, että suojaavan instrumentin arvonmuutos kohdistuu samalle verovuodelle kuin suojattavan saamisen tai velan valuuttakurssimuutos. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa eräin siirtymäsäännöksin. Lakia sovelletaan sulautumiseen, kokonaisjakautumiseen ja osittaisjakautumiseen, jonka täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen. Lakia sovelletaan liiketoimintasiirtoon ja osakevaihtoon, joka on tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen. Muutoksia tuloverolakiin Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 112/2008, 946/2008) Tuloverolakiin on tullut useita muutoksia vuoden 2009 alusta lukien. Seuraavassa käsitellään eräitä keskeisiä muutoksia. Laajennus työmatkan käsitteeseen Työmatkaa koskevia säännöksiä on pidetty erityisen ongelmallisina niissä tilanteissa, joissa työntekijät työskentelevät lyhyehköjä ajanjaksoja työnantajan asiakasyritysten tiloissa ilman, että työntekijällä olisi selvää varsinaista työpaikkaa. Näissä tilanteissa asiakasyritysten tiloissa sijaitsevat työkohteet on monesti tulkittu työntekijän varsinaisiksi työpaikoiksi, eikä verovapaita matkakustannusten korvauksia ole voitu maksaa. Tuloverolain muutoksen mukaan työmatkan käsitettä on laajennettu siten, että tilapäisyydelle säädettyjen aikarajojen puitteissa tehdyt komennukset työkohteille olisivat nykyistä useammissa tilanteissa tuloverolain tarkoittamia työmatkoja. Tuloverolain mukaan tilapäisenä pidetään enintään kahden ja eräissä tapauksissa enintään kolmen vuoden työskentelyä samalla työntekemispaikalla. 19

20 Laajennus koskisi työkomennuksia, joiden vuoksi työntekijä joutuu yöpymään tilapäismajoituksessa. Tällaisissa olosuhteissa asuvalle syntyy yleensä lisääntyneitä elantokustannuksia. Tilapäisinä majoitustiloina pidettäisiin esimerkiksi hotellimajoitusta, parakkimajoitusta, asuntovaunumajoitusta ja yhteismajoitusta. Tilapäisenä majoituksena voitaisiin pitää myös työskentelyn ajaksi työnantajan tai työntekijän itsensä järjestämää pientä vuokra-asuntoa, jos työntekijällä on varsinainen koti muualla. Komennuspaikalta vuokrattua asuntoa ei pidettäisi säännöksessä tarkoitettuna tilapäisenä majoitustilana, jos työntekijä on työkomennuksen ajaksi antanut kotinsa vuokralle. Yöpymisen lisäksi edellytettäisiin, että työntekemispaikka sijaitsee tavanomaisesti päivittäin kuljettavien matkojen etäisyyttä kauempana. Esityksessä ehdotetaan, että tällaisena etäisyysrajana pidettäisiin 100 kilometriä. Muutos laajentaisi merkittävästi yöpyvien komennusmiesten oikeutta verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin, joka ei enää riippuisi varsinaisen työpaikan olemassaolosta. Myös työkohteisiin suoraan palkatut tilapäismajoituksessa yöpyjät olisivat ehdotuksen perusteella oikeutettuja verovapaisin matkakustannusten korvauksiin. Tuloverolain muutos sisältää uuden verotuksellisen käsitteen, työnantajan toimipaikan. Käsitteen tulkinnasta muodostuisi merkittävä raja sille, voidaanko työntekijälle maksaa verovapaita korvauksia. Työnantajan toimipaikalla tarkoitettaisiin työnantajan omistamaa, vuokraamaa tai muutoin hallitsemaa muuta kuin tilapäistä tilaa. Vuokratyöntekijän työpaikka Työvoimaa vuokraavien yhtiöiden palveluksessa olevien työntekijöiden varsinainen työpaikka on yleensä käyttäjäyrityksen eli työntekijän vuokralle ottaneen työnteettäjän toimitiloissa. Vuokratyötä koskevissa tilanteissa työntekijän vuokralle ottanut työnteettäjä rinnastettaisiin säännöksiä sovellettaessa työnantajaan. Esimerkiksi A Oy:n paikkaan X vuokralle ottaman työntekijän varsinainen työpaikka on paikassa X. Jos työntekijä tekee työmatkan paikasta X esimerkiksi A Oy:n asiakasyrityksen toimitiloihin, työntekijällä on työmatkan ajalta oikeus verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin vastaavalla tavalla kuin A Oy:n omilla työntekijöillä. Jos A Oy työskentelee erityisellä alalla, työntekijä on oikeutettu verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin samoin perustein kuin A Oy:n omat työntekijät. Työntekijän liikunta- ja kulttuuritoiminnan edistäminen Tuloverolain 69 :n mukaan verovapaaksi henkilökuntaeduksi katsotaan työnantajan koko henkilökunnalle järjestämä virkistys- tai harrastustoiminta. Työnantajan kuittia vastaan maksamat palkansaajan itse valitseman harrastuksen maksut ovat aina veronalaista tuloa. Työnantajan järjestämän virkistys- ja harrastustoiminnan lisäksi työnantaja voi tukea työntekijän omaehtoista liikunta- tai kulttuuritoimintaa. Tämän omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiselle on määritelty vuoden 2009 alusta lukien 400 euron enimmäismäärä työntekijää kohti vuodessa. Liikunnan tukeminen on ollut ennenkin mahdollista. Vuoden 2009 alusta lukien myös kulttuuritoiminnan tukeminen on mahdollista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä tai muussa vastaavassa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa. Kulttuuritoimintana pidetään myös käyntiä tiedekeskuksessa ja urheilutapahtumassa sekä osallistumista ohjatulle toiminnalliselle taidekurssille. Edellytyksenä on, 20

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1. Apulaisprof. Tomi Viitala

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1. Apulaisprof. Tomi Viitala Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1 Apulaisprof. Tomi Viitala Konsernit verotuksessa Kansainväliset suuryritykset toimivat aina useaportaisissa konsernimuodoissa Myös pk-yritykset toimivat usein konsernimuodossa

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot