Työterveyshuollon option käyttäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuollon option käyttäminen"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1 Liite 2 Liite, 3,4 Liite 5 Pöytäkirjantarkastajien vaali Kunnanjohtajan katsaus Marjaniemen alueen osayleiskaavan laajentaminen Talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeuksia myöntävä viranomainen POSKI-projektiin osallistuminen Lausuntopyyntö rakennuslupahakemukseen/rantasumpun lomamökit Oikaisuvaatimus/vuokrauspäätös/Hautanen Vuoden 2010 tilinpäätös Lahdenperän ja Peltokuusikon osayleiskaavan käynnistäminen Marjaniemi- virkistä ja Vapaa-aikaa hankkeen kustannusmuutos Ilmoitusasiat Korjaus- ja energia-avustukset Kauppakirja/Nuorten Vammaisten Tukisäätiö/Kunta Hailuoto tourism Platform-Hailuodon matkailuelinkeinojen kehittäminenhanke Työterveyshuollon option käyttäminen Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 117 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS K.hall 71 Kunnanjohtaja antaa katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Käsiteltiin Lakeuden yhteistoimintasopimuksen valmistelutilannetta.

3 118 MARJANIEMEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAAJENTAMINEN K.hall 64 HailuodonMarjaniemen vuonna 2004 valmistunut osayleiskaava on osittain vanhentunut tavoitteiden ja aluerajauksen osalta. Päätetään käynnistää liitteen mukaisenluonnoksen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta ko. alueelle. Kunnanjohtaja teki keskustelun kuluessa esityksen asian käsittelemisestä seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 72 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Suomela jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Paavo Isola toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan Päätetään käynnistää liitteen 1 mukaisen korjatun luonnoksen mukainen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta ko. alueelle ja annetaan kaavahanke toimeen pantavaksi kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lauri Suomela, Maarit Parrila ja Kalevi Tönkyrä jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Paavo Isola toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla

4 119 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITELYVAATIMUKSISTA POIKKEUKSEN MYÖNTÄVÄN KUNNAN VIRANOMAISEN MÄÄRÄÄMINEN K.hall 73 Ympäristönsuojelulakia on muutettu voimaan tulleella lailla (196/2011). Ympäristönsuojelulain uuden 27 d :n mukaan kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää poikkeuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista. Aiemmin voimassa olleen lainsäädännön mukaan poikkeuksen myönsi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnanvaltuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muulle toimielimelle ja antaa toimielimelle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Hallinnollisen pakon käyttämistä sisältävissä asioissa toimivalta voidaan siirtää vain toimielimelle. Ympäristötoimen näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista, että aiempi käytäntö poikkeuksen myöntämisen osalta jatkuisi lainmuutoksen jälkeenkin. Valvonnan kannalta olisi perusteltua, että kaikissa ympäristötoimen toimialueen kunnissa sama viranomainen toimisi kyseisen säännöksen mukaisena toimivaltaisena virnaomaisena. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on esittänyt Oulun kaupungin ja sopimuskuntien valtuustoille, että ne määräisivät johtosäännöissään Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan ympäristönsuojelulain 27 d :n mukaiseksi kunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ja antaisivat tehtävän edelleen delegointioikeuden johtokunnalle. Esitetään, että kunnanhallitus hyväksyy ja päättää esittää kunnanvaltuustolle päätäntävallan delegointia ympäristönsuojelulain 27 d :n mukaisessa poikkeamisessa talousvesien käsittelyvaatimuksista Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitokselle ja edelleen delegointioikeuden välittämistä liikelaitoksen johtokunnalle. Delegointipäätös on voimassa toistaiseksi. Hyväksyttiin

5 120 KUNTIEN JA VESILAITOSTEN OSALLISTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN POSKI-PROJEKTIIN JA SITOUTUMINEN SEN OMARAHOITUKSEEN K.hall 74 Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa maakunnallista pohjavesivarojen ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanketta, POSKI-projektia, joka käynnistyisi vuoden 2011 aikana. Suunniteltu kolmivuotinen hanke palvelee sekä pohjavesihuoltoa sekä kiviaineshuoltoa. Hanke tuottaa alueelle yhtenäisen POSKIluokituksen maa-ainesten oton sovittamiseksi pohjavesialueisiin. Tiedot ovat välttämättömiä maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tulevia tarpeita varten. Nykyiset III-luokan pohjavesialueet tutkitaan ja määritellään joko I-II -luokan pohjavesialueiksi tai pohjaveden ottoon soveltumattomiksi, jolloin ne eivät enää sido maa-ainesten ottoa ja muuta maankäyttöä nykyiseen tapaan. Hankkeessa selvitetään pohjavesialueiden käytettävyys maa-ainesten ottoon ja kiviainesvarojen saatavuus myös pohjavesialueiden ulkopuolelta. Tällaiseen hankkeeseen liittyy paljon kenttätöitä ja kustannukset nousevat huomattaviksi, kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Tutkimustiedot ovat luonnollisesti osallisten hyödynnettävissä. Hankkeen EAKR-rahoituksen edellytyksenä on, että suunnittelualueen kunnat tai kuntien omistamat vesilaitokset osallistuvat rahoitukseen lähes viidenneksen osuudella. Kaikkien kuntien osallistuminen on perusteltua, koska vesihuolto ja kiviaineshuolto koskettavat asukkaita laajasti ja toisaalta tapahtuvat yhä enemmän yli kuntarajojen. Hailuodon osalta kyseessä olisi kiviainestutkimukset, koska kunnan pohjavesialueet on jo tutkittu. Hailuodon rahoitusosuudeksi on laskettu 500 e x 3 vuotta eli yhteensä 1500 euroa kolmen vuoden aikana. Koko maakunnan osalta hanke olisi ollut niin massiivinen ja kallis, että työ joudutaan toteuttamaan "vaiheittain", jolloin keskeisin "Oulun seutu" (ei siis seutukunta, kuten kuntalistauksesta pääteltävissä) on ensimmäisenä tarkastelussa. Siitä huolimatta kustannusarvio on noin euroa eli tutkimukset ovat todella kalliita. päättää lähteä mukaan Poski-projektiin edellä mainituin kustannuksin. Hyväksyttiin yksimielisesti Tiedoksi: Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Hailuodon Vesihuolto Oy

6 121 LAUSUNTOPYYNTÖ RAKENNUSLUPAHAKEMUSKESTA/RANTASUMPUN LOMAMÖKIT OY K.hall 75 Hailuodon kunnan rakennusvalvonta pyytää Hailuodon kunnanhallituksen lausuntoa Rantasumpun Lomamökit Oy.n rakennuslupahakemuksesta. Hankkeessa laajennettaisiin olemassa olevia loma-asuntoja laajentamalla oleskelutilaa sekä peseytymistiloja. Rakennusten terasseja laajennetaan ja niihin osoitetaan mahdollisuus terassilasituksille siten, että vähintään 30 % on avattavaa seinää. Tiedoksi: Tekninen lautakunta Esitetään, että kunnanhallitus puoltaa rakennuslupahakemusta ehdollisena seuraavin edellytyksin: - Kaikki osakkeenomistajatpitäytyvät olemassa olevan kaavan mukaisessa toiminnassa ja - Rantasumpun Lomamökit Oy ja kaikki sen osakkeenomistajat sitoutuvat rakennustenvuokraustoimintaan. Tämä varmennetaan erillisellä vuokraussitoumuksella maanomistajan ja Rantasumpun Lomamökit Oy:n kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti

7 122 OIKAISUVAATIMUS/VUOKRAUSPÄÄTÖS/HAUTANEN K.hall 76 Matti Hautanen on kirjoittanut oikaisuvaatimuksen, joka koskee kunnanhallituksen pykälän 54 asiakohtaa 8 ja siihen liittyvää viranhaltijapäätöstä (ns. Tutkimusaseman punaisten rakennusten vuokrauksen jatkaminen. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Tutkimusaseman tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen entisillä ehdoilla on Setlementille annettua tukea ja voidaan hyvällä syyllä luonnehtia lahjoituksenomaiseksi varainsiirroksi. Tämä asia on ehdottomasti käsiteltävä avoimesti luottamusmieshallinnossa, siis myös valtuustossa. Pitäisi muistaa, minkä närkästyksen kyseinen vuokrasopimus aiheutti jo keväällä Kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksestä näyttää kaikessa kiireessä jääneen hallintolain edellyttämä päätöksen perustelu pois, mutta sillä ei ole väliä, koska uskon tämän setlementin tukipaketin tulevan asianmukaiseen käsittelyyn. toteaa, että ko. päätös sisältyy kunnanjohtajan virkavelvollisuuksiin. Perusteluna todetaan, että asia on esitelty kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa. Tiedoksi: Matti Hautanen Hyväksyttiin yksimielisesti

8 123 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS K.hall 38 Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernitase, -tuloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja toteutumisvertailuun. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on antaa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lautakunnat ovat toimittaneet omat kertomuksensa suoraan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Oheisena liitteenä on ehdotus kunnan vuoden 2010 tilinpäätösasiakirjaksi. Toimintakertomukseen sisältyy kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Hailuodon kunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa vuosikate on ,49, eli asukasta kohti euroa. Varsinaisessa talousarviossa vuodelle 2010 vuosikatteen määräksi arvioitiin Poistoja kirjattiin ,07 euroa ja tilikauden tulokseksi poistojen ja satunnaisten erien jälkeen muodostui ,05 euroa. Poistoerokirjauksen (tulo ,03 euroa) ja koulukiinteistön rakentamiseen esitettäväksi tehtävän euron investointivarauksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,08 euroa Keskeisimmät syyt hyvään tulokseen ovat toimintakulujen alittuminen n. 273 euroa, toimintatulojen ylittyminen n , verotulojen ylittyminen n euroa ja valtionosuuksien ylittyminen n euroa. Lisäksi vuodelle 2010 on kirjattu vuoden alussa päättyneen pitkäaikaisen sijoituksen korkotuloista puolet eli euroa. Investoinnit vuonna 2010 olivat vähäiset (n euroa). Koulurakennuksen suunnittelu aloitettiin. Lainamäärä oli vuoden 2010 lopussa euroa (huomioiden lyhytaikaiset) eli euroa asukasta kohden. Edellisestä vuodesta lainamäärä laski noin euroa. allekirjoittaa liitteen mukaisen tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.

9 124 esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,08 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä tilille. Tilinpäätös esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen. LIITE 1. Annetaan keskustoimistolle oikeus tehdä tilinpäätösasiakirjaan teknisiä korjauksia tarvittaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja K.hall 69 Tilintarkastuksessa ilmeni, että palkkoihin tehtävää lomapalkkavelkakirjausta täytyy tarkistaa ja korjata. Lomapalkkavelan uudelleen laskenta aiheuttaa sen, että palkkoihin on kirjattu lisää menoja ,13 euroa. Samalla on tulojäämiin kirjattu ,82 euroa saatavaa Eu-rahoitusta. Lisäksi taseeseen kirjatuista sijoituksista on siirretty jaksotetut korot ,42 euroa korkotuottoja vähentävästi. Vuosikate tehtyjen kirjausten jälkeen on ,52 euroa ja tilikauden tulos poistojen, satunnaisten erien ja investointivarauksen jälkeen on 6.994,11 euroa. Kunnan sijoituksista johtuen aiheutuu mahdollisesti vielä lisäkirjauksia. hyväksyy tehdyt korjaukset ja hyväksyy vielä mahdollisesti tarvittavat korjaukset. Lopulliset laskelmat toimitetaan hallitukselle tiedoksi Hyväksyttiin. K.hall 77 Kunnan sijoituksista johtuen on korkotuottoihin kirjattu lisää tuloja runsaat euroa. Tämä muuttaa myös taseen loppusummaa. Koska alkuperäisen allekirjoituksen jälkeen on lomapalkkavarauksen ja korkokirjauksien aiheuttaneet kohtuullisen suuria muutoksia alkuperäiseen allekirjoitustilanteeseen, on tilintarkastajalta kysytty allekirjoituksen uudistamisen tarpeellisuudesta. Hän ei nähnyt uutta allekirjoittamista välttämättömänä, mutta suositteli kuitenkin allekirjoituksen uudistamista. Keskeiset tunnusluvat uudessa tilanteessa ovat seuraavat: - toimintamenojen muutos -3,6 % - vuosikate ,06 euroa - tilikauden ylijäämä ,65 euroa - taseen loppusumma ,89 euroa

10 125 allekirjoittaa liitteen 2 mukaisen tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,65 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä tilille. Tilinpäätös esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen. Annetaan keskustoimistolle oikeus tehdä tilinpäätösasiakirjaan teknisiä korjauksia tarvittaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti

11 126 LAHDENPERÄN JA PELTOKUUSIKON ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMINEN K.hall 78 Hailuodon asuin ja loma-asumisen rakentamispaikkatarjonta on tarpeeseen nähden riittämätöntä. Päätetään käynnistää toimeksiantoliitteiden mukaisen luonnoksen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta Lahdenperän ja Peltokuusikon alueilla. Lisäksi käynnistetään kyseisillä alueilla asemakaavoitus kunnan omistamiin alueisiin rajoittuen. Annetaan asian maankäyttö- ja rakennustoimikunnalle toimeen pantavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Paavo Isola, Sauli Pramila ja Oiva Tanskanen jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Maarit Parrila valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian ajaksi Oiva Tanskasen tilalle.

12 127 MARJANIEMI VIRKISTYSTÄ JA VAPAA-AIKAA HANKKEEN KUSTANNUSMUUTOS K.hall 79 Marjaniemi Virkistystä ja vapaa-aikaa hanke on loppumassa. hankkeen puitteissa on rakennettu useita Marjaniemen alueen palvelutasoa parantavia rakenteita mm. opasteita ja kulkuväyliä. Alueelle on rakennettu maasähkö ja vesiliitynnät veneilijöiden käyttöön. Hankkeen puitteissa oli tarkoitus uusia turvattomiksi ja rakenteiltaan heikenneiksi todetut vierasvenesataman laitureiden poijut ja niiden ankkuroinnit (20 kpl ). Ko. toimenpiteen kustannusarvio on hankkeen puitteissa tehdyn kilpailutuksen perusteella euroa josta hankkeen rahoituksella voidaan kattaa euroa ja loput euroa jäävät kunnan rahoitettavaksi. Esitetään, että kunnanhallitus hyväksyy hankkeen Hailuodon kunnan rahoitusosuuden lisäämisen eurolla, jotta vierasvenesataman kannalta erittäin keskeinen ja tärkeä turvallinen veneiden kiinnitys voidaan varmistaa. Hyväksyttiin yksimielisesti

13 128 ILMOITUSASIAT K.hall ) Kiinteistönluovutusilmoitukset 17 kpl 2) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Valtionavustuspäätöksen muuttaminen ) Valtiokonttori, vakuutus, sotilasvamma- ja veteraaniasiat, päätös, ) Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus: Valtionavustuspäätöksen muuttaminen ) Tapiola: Hailuodon kunnanviraston vesivahinko, päätös, ) Oulun seudun ympäristötoimi: Tarkastuspöytäkirja, Hailuodon kunnan puutarhajätteen vastaanottopaikka, tarkastuskäynti ) Viranhaltijapäätös: Ulkopuolisen yhteyden avaaminen Logica hallintaohjelmiin ) Viranhaltijapäätös: Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä , ) Viranhaltijapäätös: Marjaniemen punaisten tupien alueen vuokrasopimuksen jatkaminen, ) Viranhaltijapäätös: Kunnanviraston sulkeminen helatorstaiksi ja sen jälkeiseksi perjantaiksi, ) Kuntatyönantajat 20/2011, Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten toimeenpano 12) Kuntatyönantajat: 21/2011, Paikallinen järjestelyerä lukien 13) Sähköposti: Peruspalvelut Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vuonna 2010, Merkitään tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti

14 129 KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET K.hall 81 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on lähettänyt tiedon asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaisista määrärahoista. Kunnille nyt osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Hailuodon kunnalle on myönnetty asuntojen korjaustoimintaan vanhuksille ja vammaisille määrärahaa euroa ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönoton avustuksiin euroa. Kunnan on avustuksia myöntäessään noudatettava asuntojen korjaus-, energiaja terveyshaitta-avustuksista annettua lakia (1184/2005), valtioneuvostojen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettua antamaa asetustusta(1228/2006), mainitun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annettua asetusta(221/2006), valtionavustuslakia(688/2001) sekä valtion asuntorahaston korjausavustusten, terveyshaitta-avustusten sekä energia-avustusten haku-, myöntämis- ja maksatusmenettelystä antamia ohjeita. Kunnan tulee avustuksia myöntäessään ottaa huomioon, että vanhuksille ja vammaisille myönnettävien avustusten osalta on aina selvitetty, että hakija täyttää säännösten asettamat edellytykset. Kunnan on siksi mm. selvitettävä, mahtuuko hakijaruokakunta tulorajoihin ja onko hakijaruokakunnan varoja pidettävä siinä määrin vähäisinä, ettei hakija kykene ilman avustusta itse korjaamaan kiinteistöään tai asuntoaan(korjausavustuslain 5 ). Asuntorahaston menettelyohjeessa todetaan, että kunnan on selvitettävä hakijaruokakunnan verotettavan, realisoitavissa olevan varallisuuden arvo ja muu omaisuus eli esimerkiksi mahdolliset pankkitalletukset. Lain 15 :ssa on todettu, että valtion asuntorahasto voi jättää avustusmäärärahan kokonaan tai osittain maksamatta kunnalle ja periä kunnalta kokonaan tai osittain takaisin kunnan myöntämän avustusmäärärahan, jos kunta on avustusta myöntäessään menetellyt annettujen säännösten vastaisesti eikä virhe tai laiminlyönti ole vähäinen Hailuodon kunnalle myönnetty vanhusten ja vammaisten korjausmääräraha on kunnan jättämän kiintiöhakemuksen mukainen, mutta uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustusten määrärahaksi on myönnetty euroa vähemmän kuin kunnan kiintiöhakemuksessa on haettu. hyväksyy korjaus- ja energia-avustusten jaon liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti Tiedoksi: avustusta hakeneet, Markku Maikkola Maarit Parrila jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

15 130 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/NUORTEN VAMMAISTEN TUKISÄÄTIÖ/KUNTA K.hall 82 Hailuodon kunta ja Nuorten Vammaisten Tukisäätiö ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla jäljempänä mainittu on myynyt Hailuodon kunnalle Kullasmaa- nimisen tilan RN:o 22:32 Hailuodon kunnan Ojakylässä. Tilan pinta-ala on 21,1170 ha ja se sijaitsee kahdella palstalla Hailuodon Santosen alueella. Kauppahinta on euroa ja se maksetaan kunnanhallituksen päätöksen saatua lainvoiman. Kauppakirja liitteenä. hyväksyy kauppakirjan Hyväksyttiin yksimielisesti

16 131 HAILUOTO TOURISM PLATFORM (HTP) HAILUODON MATKAILUELINKEINON KEHITTÄ- MISHANKESUUNNITELMA K.hall 68 Hailuoto Tourism Platform (HTP) Hailuodon matkailuelinkeinon kehittämis ( ) hankesuunnitelma luonnos esitetään tämän pykälän liitteenä. Hailuodon matkailusta puuttuu kunnan hallinnassa oleva juridisen toimija, jonka toiminta olisi ensisijaisesti koordinoivaa, ammattimaista ja tuloksia tuovaa matkailun edistämistä. Toimivia esimerkkejä on Suomessa useita. Matkailualalla toimiva elinkeinoyhtiö/yhdistysmalli on yleinen toimintamalli. Erillinen toimiva yksikkö pystyy paremmin koordinoimaan ja vastaamaan koko matkailuelinkeinon kehittämisestä, matkailuneuvonnasta ja verkkosivupalveluista (www.hailuototourism.fi). Hailuodossa on toteutettu viime vuosina muutamia matkailun kehittämishankkeita, joiden luontevana jatkona toimisi uusi Hailuodon matkailuelinkeinohanke. Uusi hanke tuo lisää käytännön työkaluja matkailualan yrittäjille ja yhteisöille, joilla matkailuelinkeinoa kehitetään yhteismarkkinointimallin avulla. Uusi juridinen mahdollisesti perustettava yksikkö/toimija on avoin kaikille Hailuodossa toimiville matkailussa ja sitä sivuavissa elinkeinoissa toimiville yrityksille ja yhteisöille, jotka lähtevät mukaan toimintaan yhdessä sovittujen pelisääntöjen puitteissa esimerkiksi sopimuspohjaisesti. Tarkoitus on selvittää, arvioida ja sovittaa yhteen yritystoiminnan yleisiä toimialakohtaisia toimintaedellytyksiä ja luoda yhteistoiminnalle puitteet. hyväksyy hankesuunnitelman ja päättää toteuttaa hankeen. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 83 Rahoitussuunnitelma on tarkentunut edellisen käsittely jälkeen siten, että rahoitussuunnitelma on seuraava: EU+valtio: ELY-keskus/Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, toimintalinja 3, toimenpide 313, matkailuelinkeinojen edistäminen: Hailuodon kunta: 2000 Hailuodon Yrittäjäyhdistys ry: Hailuodon jakokunnan osakaskunta: YHTEENSÄ:

17 132 Hankeelle täytyy nimetä myös ohjausryhmä 3-5 henkilöä. Yrittäjäyhdistys ja Ely-keskus nimeävät edustajansa. - hyväksyy rahoitussuunnitelman edellä esitetyllä tavalla jätettäväksi hakemukseen. - ohjausryhmään kunnanjohtajan ja 2 kaksi jäsentä keskuudestaan Hyväksyttiin yksimielisesti Nimettiin ohjausryhmän jäseniksi Ari Nurkkala, Maarit Parrila ja Sauli Pramila

18 133 TYÖTERVEYSHUOLLON OPTION KÄYTTÖ K.hall 84 Perusturvalautakunta on päättänyt vuonna 2006 että Kempeleen kunnan Kansanterveyslain mukaisen työterveyshuollon järjestäminen toteutetaan Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän yhteiskilpailutuksen voittaneen Attendo Medone Oy:n työterveyshuollon toimesta. Sopimus on tehty viiden vuoden ajaksi ja siihen sisältyy kaksi yhden vuoden optiota. Nykyinen sopimus on voimassa saakka. on toiminut sopimusosapuolena kunnan henkilöstön työterveydenhoitoa koskien. Koska perusturvalautakunnalla ei ole lähiaikoina kokousta, on kunnanhallituksen tarkoituksenmukaista käsitellä asia Lakeuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen suunnittelun työterveyshuollon järjestämisen asiantuntijaryhmä on selvittänyt Lakeuden kuntien työterveyshuollon tilannetta. Muhoksella työterveyshuolto on omana toimintana ja muilla kunnilla se toteutetaan Attendo Medonen Oy:n toimesta. Työterveyshuollon asiantuntijaryhmän kanta on, että vuoden 2012 aikana työterveyshuoltoon ei ole mahdollisuuksia, eikä syytä tehdä muutoksia ja siten Lakeuden kunnat jatkaisivat nykyisillä työterveyshuollon järjestämistavoilla. Sopimukset Attendo Medone Oy:n kanssa ovat kuntakohtaisia ja sen takia kunkin kunnan tulee tehdä omat päätöksensä mahdollisesta option käytöstä. Attendo Medonen Oy:n kanssa on käyty toimintavuosien aikana sopimuksen mukaisia seurantakokouksia ja niissä on myös selvitetty edellytyksiä option käytölle. Attendo Medone Oy:n työterveyshuollon aluejohtaja Kimmo Keskitalo on ilmoittanut, että he ovat halukkaita jatkamaan nykyistä toimintaa sopimuksen mukaisella optiolla. toteaa, että Hailuodon kunta käyttää Kansanterveyslain mukaisen kunnan velvollisuuteen kuuluvan työterveyshuollon järjestämisen toteuttamiseksi työterveyshuollon sopimukseen sisältyvän ensimmäisen optiovuoden Attendo Medone Oy:n kanssa ja siten sopimuksen voimassaoloa jatketaan saakka. Myös kunnan työntekijöiden työterveyshuoltopalvelut hankitaan saakka Attendo Medone Oy:ltä Hyväksyttiin yksimielisesti Tiedoksi: Medone oy

19 134 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:71,73,75,77,80, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 72,74,78,79,81,82,83,84 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päätty-mistä. Pvm: Hailuodossa

20 135 Tiedoksianto asianosaiselle 1) Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot