JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY NEUVONANTAJA

2 JN Abyss Oy (JN Abyss tai Myyjä) on laatinut tämän tarjousesitteen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisesti John Nurminen Oy:n (John Nurminen tai Yhtiö) vaihtovelkakirjalainan 2003 myyntitarjousta varten. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä tai Yhtiön julkistamista tiedoista. Myyjä vastaa tähän tarjousesitteen sisältyvistä tiedoista. Myyjän parhaan ymmärryksen mukaan tähän tarjousesitteeseen sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä, 18. päivänä toukokuuta 2004 Myyjä (ks. Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt) Tämä tarjousesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495), tarjousesitteestä annetun valtionvarainministeriön asetuksen ( /540) ja Rahoitustarkastuksen kannanottojen mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän tarjousesitteen (11/251/2004), mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Tämän tarjousesitteen mukaiseen John Nurminen Oy:n vaihtovelkakirjalainan 2003 myyntitarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tiettyjen maiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän tarjousesitteen luovuttamiselle. Myyjä edellyttää, että tämän tarjousesitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. 2 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

3 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO TIEDOT MYYNTITARJOUKSESTA VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 LYHYESTI VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MYYNTITARJOUS ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT TARJOUSESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT JOHN NURMINEN OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT YLEISIÄ TIETOJA JOHN NURMINEN OY:STÄ TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N HALLINNOSTA HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA MUUT ETUUDET JOHDON OMISTUS TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMASTA OSAKEPÄÄOMAA KOSKEVAT TIEDOT TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA TIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNISTA JA PÄÄTOIMIALOISTA JOHN NURMINEN -KONSERNI JOHN NURMISEN LIIKETOIMINTAYKSIKÖT OIKEUDENKÄYNNIT INVESTOINNIT TULEVAISUUDENNÄKYMÄT RISKIT JOHN NURMINEN OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA JOHN NURMINEN KONSERNI TULOSLASKELMA JOHN NURMINEN -KONSERNI TASE JOHN NURMINEN -KONSERNI RAHOITUSLASKELMA JOHN NURMINEN OY TULOSLASKELMA JOHN NURMINEN OY TASE JOHN NURMINEN OY RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNIN TUNNUSLUVUT TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI JOHN NURMINEN OY:N YHTIÖJÄRJESTYS TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 3 (52)

4 2. TIEDOT MYYNTITARJOUKSESTA 2.1. VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 LYHYESTI John Nurmisen ylimääräinen yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamisesta vaihtovelkakirjalainana. Laina suunnattiin yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. Lainaehdot ovat kokonaisuudessaan esitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalainan 2003 ehdot. Lainaan sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. LAINA-AIKA, LAINAMÄÄRÄ JA KORKO Vaihtovelkakirjalainan 2003 määrä on euroa. Laina-aika on Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että osakeyhtiölain 5 luvun mukaiset ja lainaehdoissa mainitut takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 6 %. Lainaan sovelletaan koronmaksuperustetta todelliset/360. Oikeus lainan pääomaan tai korkoon vanhenee kulloinkin voimassaolevan lain mukaan. Lainasta on annettu euron nimellisarvoista haltijavelkakirjaa. Haltijavelkakirjat ovat vapaasti luovutettavissa, ellei merkitsijän kanssa ole toisin sovittu. Lainan liikkeeseenlaskija perii lainasta maksettavasta korosta kulloinkin voimassaolevien lakien ja veroviranomaisten määräysten ja ohjeiden perusteella maksettavaksi määrätyn veron. Voimassaolevan lain mukaan korkotulosta perittävä lähdevero on 29 prosenttia, kun korko maksetaan Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle. Korkotulo, josta maksetaan lähdeveroa, ei ole veronalaista tuloa, eikä pääoma veronalaista varallisuutta. Pääomaa ja korkotuloa, josta on maksettu lähdeveroa, ei ilmoiteta veroilmoituksessa. VAIHTO-OIKEUS Velkakirjat voidaan vaihtaa enintään John Nurmisen osakkeeseen. Kukin tuhannen (1.000) euron velkakirja oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan velkakirjan neljään (4) John Nurmisen osakkeeseen, joiden nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka). Osakkeen vaihtokurssi on kaksisataaviisikymmentä (250) euroa. Velkakirjat ovat vaihdettavissa osakkeiksi Yhtiöjärjestyksen 12 :n lunastuslauseketta ei sovelleta vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja 2003 osakkeisiin. Yhtiön osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään eurolla (ei tarkka arvo) ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. Vaihtovelkakirjalainan 2003 perusteella vaihdettavien osakkeiden osuus on enintään 7,2 % Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. PÄÄOMALAINAN ERITYISPIIRTEET Laina on osakeyhtiölain mukainen pääomalaina, jonka takaisinmaksua, koronmaksua ja etuoikeusasemaa koskevat ehdot poikkeavat yleisimmin liikkeeseenlaskettujen lainojen ehdoista. Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain, jos Yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Pääomalle voidaan maksaa korkoa vuosittain ainoastaan, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon Yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Lainan pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa Yhtiön purkautuessa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella. 4 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

5 Sijoitusta harkitsevaa henkilöä pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti lainaehtojen kohtiin 4, 6, 7 ja 8. Pääomalainalle ei ole asetettu vakuutta eikä takausta. DURAATIO Lainan duraatio on 4,1 vuotta olettaen, että lainan korko maksetaan laina-aikana vuosittain lainaehtojen kohdan 7 mukaisena koronmaksupäivänä ja lainan pääoma maksetaan täysimääräisesti takaisin lainan eräpäivänä lainaehtojen kohdan 6 mukaisesti. Duraation laskentakaava on seuraava: missä D PV CF t t i y D = CF * t t n ti ( 1+ y) t= t1 PV i = duraatio = maksuerien nykyarvo = ajanhetkellä t maksettava maksuerä = maksuerien maksuajankohta ilmaistuna vuosina lainan päiväyksenä = tuotto 2.2. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MYYNTITARJOUS JN Abyss on John Nurmisen pääomistajan Juha Nurmisen määräysvaltayhtiö. JN Abyss ja Juha Nurminen omistavat John Nurmisen osakkeista ja äänistä yhteensä 67,89 %. Myyntitarjous koskee Myyjän hallussa olevia John Nurmisen vaihtovelkakirjaa 2003, joiden nimellisarvo on yhteensä euroa. John Nurminen ei saa mitään osaa Myyjän vaihtovelkakirjojen myynnillä hankkimista varoista. Yhtiö vastaa myyntitarjouksesta aiheutuvista kuluista, koska vaihtovelkakirjalainaa tarjotaan John Nurminen -konsernin avainhenkilöille osana konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää sekä Yhtiön sidosryhmille. Myyntitarjouksesta Yhtiölle aiheutuvat kulut ovat vähäiset. OSALLISTUMISOIKEUS Velkakirjat tarjotaan Myyjän päättämien John Nurmisen osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja John Nurmisen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden ostettavaksi. MYYNTIHINTA Velkakirjat tarjotaan niiden nimellisarvostaan, lisättynä lainan pääomalle siirtopäivään saakka kertyneillä koroilla. MYYNTIAIKA JA TOIMINTAOHJEET Velkakirjojen myyntiaika on Myyjä lähettää myyntitarjouksen kohderyhmään kuuluville henkilöille tarkemmat toimintaohjeet myyntiajan alkaessa. VELKAKIRJOJEN MAKSU JA TOIMITUS Velkakirjat maksetaan erikseen annettavien maksuohjeiden mukaan. Velkakirjat toimitetaan ostajille niiden maksua vastaan. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 5 (52)

6 JÄLKIMARKKINAT JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO John Nurminen on yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön arvopapereita ei voida ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. John Nurmisen taloudelliset julkaisut kuten tilinpäätökset ja vuosikertomukset sekä ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Yhtiön internet-sivuilta 6 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

7 3. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT 3.1. TARJOUSESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT MYYJÄN HALLITUS JN Abyss Oy omistaa John Nurmisen osaketta. Yhtiön toimialana on harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa arvopapereilla, kiinteistöillä, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeilla sekä muilla sijoitusinstrumenteilla, asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrausta sekä kustannus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa. Yhtiö voi myös toimia pääomasijoittajana erityisesti ympäristöteknologian ja meriliikenteen alalla toimivissa sekä näille läheisillä toimialoilla toimivissa yrityksissä. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat: Nurminen, Juha Helsinki Hallituksen puheenjohtaja Huomo, Kenneth Vihti Hallituksen jäsen Lönnqvist, Jouko Helsinki Hallituksen jäsen Saxberg, Rolf Helsinki Hallituksen jäsen Hallituksen jäsenten asema John Nurmisen hallinnossa on esitetty esitteen kohdassa Tiedot John Nurminen Oy:n hallinnosta. MYYJÄN NEUVONANTAJA Alexander Corporate Finance Oy, Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki TILINTARKASTUKSESTA VUONNA 2003 VASTUULLINEN HENKILÖ KPMG Wideri Oy KHT-yhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Lasse Holopainen, KHT Mannerheimintie 20 B HELSINKI TILINTARKASTUKSESTA VUOSINA 2002 JA 2001 VASTUULLISET HENKILÖT Lasse Holopainen KHT KPMG Wideri Oy KHT-yhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ruosteenoja,KHT Mannerheimintie 20 B HELSINKI TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 7 (52)

8 4. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT 4.1. JOHN NURMINEN OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT John Nurminen Oy:n ( yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous on , yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, päättänyt osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamista vaihtovelkakirjalainana seuraavin ehdoin: I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Vaihtovelkakirjalainan määrä on enintään kaksimiljoonaa viisisataatuhatta ( ) euroa. Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. 2. Velkakirjat Lainasta annetaan enintään kaksituhattaviisisataa (2.500) tuhannen (1.000) euron nimellisarvoista velkakirjaa. 3. Merkintäoikeus Laina tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. 4. Laina-aika Laina päivätään Laina-aika on Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on 100 %. 6. Lainan takaisinmaksu Vaihtamattomat velkakirjat maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Mikäli lainan takaisinmaksuedellytykset eivät täyty lainan eräpäivänä, maksetaan lainan pääomaa takaisin osittain siltä osin kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa on mahdollista. Muilta osin lainan takaisinmaksu siirtyy aina seuraavan vuoden vastaavaan päivään, kunnes laina on kokonaisuudessaan maksettu. Lykkääntyvälle takaisinmaksulle maksetaan lainaehtojen mukaista vuotuista korkoa. 7. Korko Lainalle maksetaan vuotuista korkoa 6 %. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen Ensimmäinen koronmaksu tapahtuu Viimeinen lainan takaisinmaksun yhteydessä. Korko maksetaan vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Mikäli korkoa ei koronmaksupäivänä voida maksaa, maksetaan lykätylle korolle 6 %:n vuotuista korkoa. Lykätty korko on korkoineen maksettava seuraavana pankkipäivänä sellaisen taseen vahvistamisesta, joka mahdollistaa koron maksun. Vaihtamisen yhteydessä ei hyvitetä kertynyttä erääntymätöntä korkoa. Vaihtajalla säilyy vaihtamisen jälkeenkin oikeus lykättyyn korkoon. 8 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

9 8. Vakuus ja etuoikeusasema Lainalle ei aseteta vakuutta. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön purkautuessa ja konkurssissa kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. 9. Lainan merkintä ja merkintöjen hyväksyminen Merkintäsitoumuksia otetaan vastaan välisenä aikana John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä mennessä. Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintätarjous myös osittain tai hylätä se. Hyväksytyistä merkinnöistä ilmoitetaan merkitsijöille viipymättä. 10. Merkintöjen maksu Velkakirjat on maksettava yhtiön osoittamalle pankkitilille erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. II VELKAKIRJOJEN VAIHTAMISEN EHDOT 1. Vaihtosuhde Kukin tuhannen (1.000) euron velkakirja oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan velkakirjan neljään (4) John Nurminen Oy:n osakkeeseen, joiden nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka). Osakkeen vaihtokurssi on kaksisataaviisikymmentä (250) euroa. John Nurminen Oy:n osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään uudella osakkeella eli enintään eurolla (ei tarkka). 2. Vaihtoaika Velkakirjat ovat vaihdettavissa osakkeiksi , jona aikana vaihdettavat velkakirjat on toimitettava jäljempänä yksilöityyn vaihtopaikkaan. 3. Vaihtopaikka Vaihto tapahtuu John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Vaihdetuista osakkeista annetaan pyydettäessä väliaikaistodistukset, ja väliaikaistodistuksia vastaan osakekirjat myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Mikäli yhtiön osakkeet ovat vaihdon tapahtuessa arvo-osuuksina, vaihdetut osakkeet merkitään vaihtajan arvoosuustilille. 4. Osakeoikeudet Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jonka kuluessa vaihto on tapahtunut. Muut osakkeeseen liittyvät oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 5. Muutokset osakepääomassa Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai päättää uusien vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta, on vaihtovelkakirjan haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla vaihtosuhdetta muuttaen. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan vaihtosuhdetta siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 9 (52)

10 6. Lainanhaltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä alentaa osakepääomaansa, muutetaan vaihtosuhdetta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Mikäli yhtiö laina-aikana asetetaan selvitystilaan, erääntyy laina maksettavaksi yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on vaihtovelkakirjalainan haltijoille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä toimenpiteitä yhtiöltä vaihtovelkakirjan haltijaa kohtaan. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain tarkoittama lunastusoikeus muiden osakkeenomistajien osakkeisiin, tulee vaihtovelkakirjan haltijalle antaa osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä vaihtovelkakirjansa lunastajalle. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, annetaan vaihtovelkakirjan haltijalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole. Mikäli osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa ennen vaihtoajan päättymistä muutetaan siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan vaihtosuhdetta siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu laskennallinen vaihtohinta säilyvät ennallaan. 7. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista vaihtovelkakirjalainaan ja osakkeiden vaihtoon liittyvistä seikoista. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää lainan siirtämisestä arvo-osuusrekisteriin. Lainaa koskevat asiakirjat ovat nähtävissä John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä. 10 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

11 5. YLEISIÄ TIETOJA JOHN NURMINEN OY:STÄ Yhtiön rekisteröity nimi on John Nurminen Oy ja kotipaikka Helsinki. Yhtiö on merkitty Suomen patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Yritys- ja yhteisötunnus on Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi, alkaen 1.1. ja päättyen John Nurmisen yhtiömuoto on yksityinen osakeyhtiö. John Nurmiseen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on tuottaa ja markkinoida kaupalle ja teollisuudelle logistiikkapalveluja, joihin liittyen yhtiö harjoittaa huolinta-, laivanselvitys-, lentokoneenselvitys-, rahtaus-, ahtaus- ja niihin liittyvää muuta toimintaa, varustamotoimintaa, ammattimaista moottoriajoneuvoliikennettä, kuljetus-, nouto-, jakelu-, välitys-, varastointi- ja terminaalitoimintaa sekä koti- että ulkomailla ja niihin liittyvää muuta toimintaa, rautatielogistiikkaa ja rautatiekuljetuksia, linjarahtausta, laivanvarustusta, haalaustoimintaa, kokonaisvaltaisten logistiikkaratkaisujen myyntiä kaupalle ja teollisuudelle, moottoriajoneuvojen maahantuontihuolto- ja korjaustoimintaa, autokaupan varaosien ja materiaalin toimituksia, valmisvaatteiden viimeistelyyn liittyvää tuotannollista toimintaa, lastinkäsittelyä ja siihen liittyviä toimintoja, yksiköiden lastaus- ja purkauskäsittelyjä, pakkausta, puutavaran mittausta ja käsittelyä, asioimistoimintaa, avustaa ammattiliikennettä tulli- ja erikoislupamuodollisuuksissa ja oheispalveluin, tax-free-shekkien lunastusta, kuljetuskaluston korjausja huoltotoimintaa sekä kuljetuskaluston osto-, myynti-, vuokraus- ja välitystoimintaa, koti- ja ulkomaista näyttelyhuolintaa, taide- ja kulttuuritoimintaa, kotimaisia ja kansainvälisiä muuttokuljetuksia, konservointia, toimisto- ja varastotilojen vuokraustoimintaa sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä olla osakkaana toimintaansa tukevissa ja täydentävissä yrityksissä. Tarjousesite on saatavilla alkaen Yhtiön pääkonttorissa. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 11 (52)

12 6. TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N HALLINNOSTA Suomen osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Alla on esitetty John Nurmisen hallituksen jäsenet ja operatiivinen johto HALLITUS PUHEENJOHTAJA Nurminen, Juha Kauppatieteiden maisteri Vanha kelkkamäki Helsinki VARSINAISET JÄSENET Lainema, Matti Kauppatieteiden tohtori Sotarovastintie Helsinki Packalén, Matti Diplomi-insinööri, ekonomi Oksasenkatu 4b A Helsinki Saxberg, Rolf Diplomiekonomi Sandelsinkatu 6 A Helsinki Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat hallitusammattilaisia ja toimivat päätehtävinään useiden eri yhtiöiden hallituksissa TOIMITUSJOHTAJA Lönnblad, Jan Kauppatieteiden maisteri Wecksellintie 2 B Helsinki 6.3. JOHTORYHMÄ Lönnblad, Jan Laine, Heikki Huomo, Kenneth Lintulaakso, Arja Sundberg, Antero Kulp, Kaj Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Liiketoimintajohtaja, Ajoneuvologistiikka Johtaja 6.4. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT John Nurmisen toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin tilikaudella 2003 palkkoja ja palkkioita luontaisetuineen yhteensä euroa. 12 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

13 6.5. KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA MUUT ETUUDET Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta John Nurmisen hallituksen jäsenille, John Nurmisen ja sen tytäryhtiöiden (John Nurminen -konserni) avainhenkilöille ja JN Abyssille. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta ja ne on tarkoitettu osaksi konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksia annettiin yhteensä kpl, joista kpl merkittiin tunnuksella 2002A ja kpl tunnuksella 2002B. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on Optiooikeuksilla 2002A merkittävien osakkeiden merkintähinta on tällä hetkellä 191,18 euroa ja optiooikeuksilla 2002B 264,18 euroa (merkintähinnat on korjattu tilinpäätöksen liitetietojen virheellisistä merkintähinnoista). John Nurmisen osakepääoma voi vuoden 2002 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. Optio-oikeuksista on käytetty osakemerkintään kpl. John Nurmisen ylimääräinen yhtiökokous päätti myyntitarjouksen kohteena olevan osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamisesta vaihtovelkakirjalainana. Laina suunnattiin Yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja Yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella Yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen Yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. Lainan määrä on euroa. Lainaehdot ovat kokonaisuudessaan esitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalainan 2003 ehdot JOHDON OMISTUS John Nurmisen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat yhteensä Yhtiön osaketta, mikä vastaa 69,34 % Yhtiön osake- ja äänimäärästä. John Nurmisen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat yhteensä Yhtiön optio-oikeutta 2002 ja vaihtovelkakirjaa 2003 (á euroa). Mikäli he merkitsevät osakkeita kaikkien edellä mainittujen optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen perusteella ja oletetaan kaikki optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjat muutoinkin käytetyiksi osakemerkintään, on heidän omistusosuus tämän jälkeen kaikista osakkeista ja äänistä enintään 67,32 %. Lasketuissa omistusosuuksissa on mukana tämän myyntitarjouksen kohteena olevat JN Abyssin omistamat vaihtovelkakirjaa Yhtiön toimitusjohtajalle on myönnetty 5.862,29 euron laina. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 13 (52)

14 7. TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMASTA 7.1. OSAKEPÄÄOMAA KOSKEVAT TIEDOT John Nurmisen kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on ,00 euroa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on kpl. Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. John Nurmisen yhtiöjärjestykseen ei sisälly osakeyhtiölaista poikkeavia äänestyssäännöksiä tai rajoituksia. John Nurmisen osakkeita koskee lunastuslauseke, jonka mukaan osakkeen siirtyessä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisin ehdoin (ks. John Nurminen Oy:n yhtiöjärjestys ). Lunastuslauseketta ei sovelleta vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja 2003 osakkeisiin. VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISPÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön vähimmäispääoma on ,85 euroa ja enimmäispääoma ,41 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka arvo). PÄÄOMALAINAT, VAIHTOVELKAKIRJALAINAT JA OPTIO-OIKEUDET John Nurminen -konsernin optio-ohjelma 2002 ja vaihtovelkakirjalaina 2003 on kuvattu tarjousesitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalaina 2003 lyhyesti ja Kannustinjärjestelmät ja muut etuudet. OSAKEPÄÄOMAN JA OSAKELAJIEN MUUTOKSET Yhtiön osakepääomaa on korotettu optio-oikeuksilla 2002 tehtyjen osakemerkintöjen perusteella 5.062,44 eurolla. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on ,00 euroa. Yhtiön A-sarjan ja K-sarjan osakkeet on varsinaisen yhtiökokouksen 2002 päätöksellä yhdistetty yhdeksi osakelajiksi. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuutuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, optio-oikeuksien antamiseen tai omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. OMAT OSAKKEET Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussa Yhtiön osakkeita TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Abyss omistavat yhteensä Yhtiön osaketta, mikä vastaa 67,89 % Yhtiön osake- ja äänimäärästä. 14 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

15 Omistajat / Osakkeita/kpl Osuus osakkeista ja äänistä % Nurminen Juha ,80 JN Abyss Oy ,10 Nurminen Jukka ,88 Nurminen Satu ,88 Nurminen Mikko ,88 Saxberg Rolf 840 0,65 Lönnblad Jan 830 0,64 Laine Heikki 250 0,19 Raunio Tapani 250 0,19 Vuorinen Hannu 225 0,17 10 suurinta yhteensä ,39 Yhtiön kannustusjärjestelmiin optio-oikeudet 2002 ja vaihtovelkakirjalaina 2003 liittyen Yhtiö on sopinut Yhtiön hallituksen jäsenten ja Konsernin avainhenkilöiden kanssa optio-oikeuksilla merkittävien tai vaihtovelkakirjoilla vaihdettavien osakkeiden luovutusrajoituksesta. Hallituksen jäsenen tai avainhenkilön on hallituksen jäsenyyden tai työ- tai toimisuhteen lakatessa tarjottava omistamansa Yhtiön osakkeet Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle taholle. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 15 (52)

16 8. TIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNISTA JA PÄÄTOIMIALOISTA 8.1. JOHN NURMINEN -KONSERNI JOHN NURMINEN OY Kotimaiset konserniyhtiöt Ulkomaiset konserniyhtiöt Atlans Oy CIS International Oy Kuljetusliike L. Pihlapuro Oy Nurminen Deepsea RW Logistics V M Tikkinen Oy OOO Huolintakeskus OOO John Nurminen John Nurminen Eesti AS OOO John Nurminen CIS Nurminen Maritime Latvia SIA Kuvassa on John Nurminen -konsernin merkittävimmät tytäryhtiöt. Konsernin kaikki tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä omistusosuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (ks. Tilinpäätöksen liitetiedot ). Yhtiö on sopinut Kiinteistö Oy Pasilankatu 2:n osakkeiden (68,75 %) myymisestä JN Abyss Oy:lle, John Nurmisen Säätiölle ja Juha Nurmiselle yhteensä 5,8 miljoonan euron kauppahintaan. Kiinteistöomaisuuden myynti vaikuttaa Yhtiön ja John Nurmisen -konsernin tulokseen positiivisesti. Kaupasta johtuva arvonkorotuksen peruuttaminen alentaa Yhtiön ja konsernin omaa pääomaa. Yhtiö tekee käytössään olevista tiloista (yhteensä 2.720,2 m²) ostajien kanssa seitsemän vuoden vuokrasopimuksen. Atlans Oy:n kanssa on allekirjoitettu sulautumissuunnitelma Atlans Oy:n sulautumisesta emoyhtiöönsä John Nurmiseen JOHN NURMISEN LIIKETOIMINTAYKSIKÖT John Nurminen on asiakaslähtöisiä logistiikkapalveluja tuottava yhtiö, jonka toiminta perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja logistiikan erikoisosaamiseen. Konsernin liikevaihto on 83 miljoonaa euroa ja henkilöstöstä työskentelee Suomessa noin 480 ja ulkomailla 110 (2003). John Nurminen on perheyritys, joka on toiminut jo 118 vuoden ajan. 16 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

17 UUSI YHTIÖRAKENNE Vuoden 2002 aikana saatiin päätökseen strategian mukainen rakennemuutos, jossa John Nurmisen toiminta keskitettiin logistiikan toimialalle. Kehittyvä ja muuttuva logistiikan ala tarjoaa runsaasti kasvumahdollisuuksia John Nurmiselle. Konsernimuotoisena toimineen John Nurmisen kotimaisista tytäryhtiöistä pääosa fuusioitiin emoyhtiöön päätöksenteon linjan yhdenmukaistamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi. Yhtiön sisäistä rakennetta muutettiin tukemaan kasvutavoitteita, asiakkuuksien hallintaa ja toiminnan laatua. Vuoden 2003 alusta pääosa toiminnasta keskitettiin yhteen yhtiöön ja yhden nimen alle. Tytäryhtiöiden sulautumisen takia Yhtiön vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen luvut eivät ole vertailukelpoisia Yhtiön vuoden 2002 tietoihin. Tilikauden 2003 aikana toteutettujen yrityskauppojen vaikutus konsernitilinpäätösten vertailtavuuteen on merkityksetön. John Nurmisen tavoitteena on saavuttaa parhaan toimijan asema omilla logistiikan palvelusektoreilla ja kaksinkertaistaa liikevaihto lähivuosien aikana. Tarkoituksena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Kasvua haetaan pääasiassa Suomesta, mutta myös Venäjältä ja Baltiasta. AJONEUVOLOGISTIIKKA Ajoneuvologistiikka-yksikkö tuottaa ajoneuvojen logistisia kokonaisratkaisuja maahantuojille. Palvelu kattaa uusien autojen maahantuonti-, tarkastus- ja huoltotoiminnot ja transitokuljetukset sekä ulkomailta tuotavien käytettyjen autojen kuljetukset. Yksikön toimipisteet sijaitsevat Turussa ja Hangossa. Lisäksi sen toimintaa vahvistavat Helsingissä ja Turussa toimiva Atlans Oy ja joulukuussa hankitut Kuljetusliike L. Pihlapuro Oy ja V M Tikkinen Oy. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa (20 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 56. Atlans Oy:n palveluksessa työskentelee 48 henkilöä ja Pihlapuron ja Tikkisen palveluksessa yhteensä 23 henkilöä. ERIKOIS- JA RASKASKULJETUKSET Erikois- ja raskaskuljetukset -yksikkö tarjoaa suurten ja raskaiden kappaleiden kuljetuspalveluja Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Kuljetukset tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitynä kokonaispalveluna. Asiakaskunta koostuu pääasiassa konepajateollisuuden yrityksistä ja huolintaliikkeistä. Yksikkö toimii Jyväskylässä, Vantaalla ja keväästä 2004 alkaen myös Baltian alueella John Nurminen Eesti AS:n tytäryhtiön Nurminen Heavy Oü:n kautta. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 6,0 miljoonaa euroa (7 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 20. LINJA-AGENTUURIT Linja-agentuurit -yksikkö tarjoaa merikuljetuksia ja projektilaivauksia vienti- ja tuontiyrityksille sekä huolintaliikkeille. Ydinosaaminen muodostuu koko maailman kattavista overseas-kuljetuksista ja Euroopan pääsatamiin suuntautuvista shortsea-merikuljetuksista. Yksikkö edustaa alan johtavia kansainvälisiä konttivarustamoja. Se palvelee kaikissa Suomen laivaussatamissa sekä Baltian merkittävimmissä satamissa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa (6 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 35. MUOTILOGISTIIKKA Muotilogistiikka-yksikkö tarjoaa asiakaslähtöisiä muotilogistiikkapalveluja vaatetusteollisuudelle, maahantuojille ja vähittäiskaupalle. Riippukuljetuksiin tarkoitetulla kalustolla tehtyjen kansainvälisten ja kotimaan kuljetusten lisäksi kokonaispalvelu käsittää tullaukset ja varastoinnin lisäarvopalvelut. Yksikkö on osa eurooppalaista Fashionet-verkostoa. Muotilogistiikka toimii Lahdessa ja lisäksi sillä on terminaali Tallinnassa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa (8 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 65. PERÄVAUNUJEN KORJAUS JA KATSASTUS Perävaunujen korjaus ja katsastus -yksikkö palvelee logistiikkayrityksiä. Kokonaispalvelu sisältää korjaus- ja katsastustoimintojen lisäksi myös tukipalvelut, kuten vauriokorjauksiin liittyvät kustannusarviot, TIR-tarkastukset ja kuntokatsastukset. Liiketoimintayksikön toimipisteet sijaitsevat Vantaan Hakkilassa ja Kotkassa sekä sopimuskorjaamot Tuusulassa, Lahdessa ja Äänekoskella. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 17 (52)

18 Lisäksi yksiköllä on omia veto- ja huoltoautoja, joilla suoritetaan pikahuoltoja ja tarjotaan rengaspalvelua. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa (3 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 18. PUULOGISTIIKKA Puulogistiikka-yksikkö palvelee Suomen metsäteollisuutta Venäjältä tuotavan raakapuun logistiikassa. Yksikkö on erikoistunut pyöreän puutavaran ja hakkeen kuljetukseen täysinä vaunukuormina ja kokojunina. Palvelut kattavat puun varastoinnin, mittauksen, laadutuksen sekä puutavaran vastaanoton ja määrä- ja laaturaportoinnin. Yksiköllä on toimipisteet Imatralla, Niiralassa, Vartiuksessa, Vainikkalassa, Nuijamaalla ja Vaalimaalla sekä puuterminaaleja Venäjällä ja rajaasemilla Suomen puolella. Puulogistiikan toimintoja Venäjällä hoitaa tytäryhtiö OOO Huolintakeskus, jolla on pääkonttori Pietarissa ja toimipiste Viipurissa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 7,1 miljoonaa euroa (9 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 38. RAUTATIELOGISTIIKKA Rautatielogistiikka-yksikkö palvelee ulkomaankaupan yrityksiä pääasiassa Suomen ja IVY-maiden välisessä rautatieliikenteessä. Muita liikennealueita ovat Baltian maat, Bulgaria, Romania, Mongolia ja Kiina. Rautatiekuljetusten sekä tullaus-, huolinta- ja terminaalipalveluiden lisäksi asiakkaalle tarjotaan ratkaisuja, jotka voivat tarvittaessa kattaa koko logistisen ketjun. Yksikön toimipisteet ovat Vainikkalassa, Luumäellä, Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Niiralassa. Rautatieterminaalit sijaitsevat Vainikkalassa, Niiralassa ja Luumäellä. Vaalimaalla on maantieliikenneterminaali. Varastot toimivat myös tullivarastoina. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa (17 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 80. TAIDE- JA NÄYTTELYLOGISTIIKKA Taide- ja näyttelylogistiikka -yksikkö on erikoistunut korkealuokkaisiin taide- ja näyttelylogistiikan palveluihin sekä konservointipalveluun. Taidelogistiikassa asiakkaita ovat taidemuseot, galleriat, näyttelyjärjestäjät ja yksityiset taiteenomistajat, näyttelylogistiikassa puolestaan suomalaiset ja ulkomaiset yritykset. Yksikkö toimii Vantaan Hakkilassa, Helsingin Messukeskuksessa ja lisäksi tiiviissä yhteistyössä John Nurmisen moskovalaisen tytäryhtiön OOO John Nurminen CIS:n kanssa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (7 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 32. TAVARANKÄSITTELY JA LISÄARVOPALVELUT Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut -yksikkö tarjoaa tavarankäsittelypalveluja ja varastointia sekä lisäarvopalveluita tuonti- ja vientiyrityksille, huolintaliikkeille ja tukkukaupoille. Toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Loviisassa, Kotkassa, Mussalossa, Haminassa ja Turussa. Loviisan satamassa sijaitseva toimipiste on erikoistunut sahatavaran käsittelyyn. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 14,0 miljoonaa euroa (17 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 61. TULLAUSPALVELUT Tullauspalvelut-yksikkö tarjoaa viennin ja tuonnin tullaus- ja terminaalipalveluita ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille, huolintaliikkeille ja laivayhtiöille. Sen palveluihin kuuluvat kaikki kuljetuksiin ja kansainväliseen kauppaan liittyvät tullauspalvelut, kuten tuonti- ja vientitullaukset, tullauksiin liittyvät dokumentoinnit, transito-dokumentoinnit ja EU:n sisäkaupan tilastointi. Tullauspalvelujen toimipisteet sijaitsevat Vantaan Hakkilassa, Kotkan Mussalossa ja Turun ja Hangon satamissa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 2,0 miljoonaa euroa (2 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 11. VARUSTAMOPALVELUT Varustamopalvelut-yksikkö tarjoaa laivanselvityspalveluja lähes kaikissa Suomen merisatamissa ja John Nurmisen palveluverkoston kattamissa Baltian satamissa. Asiakaskunta koostuu varustamoista ja ulkomaankauppaa käyvistä yrityksistä. Yksikkö toimii maailmanlaajuisen Multiport Ship Agencies Networkin Suomen edustajajäsenenä. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa (3 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

19 8.3. OIKEUDENKÄYNNIT John Nurmisella on välimiesmenettelyssä vuonna 2000 toteutettuun osakkuusyrityksensä GlobeGround Finland Oy:n osakekauppaan liittyvä riita-asia, jossa Yhtiö vaatii GlobeGround GmbH - nimiseltä yhtiöltä kyseisen osakkuusyrityksen jäljellä olevan osakekannan (34 %) lunastamista 3,4 miljoonan euron lunastushintaan. GlobeGround GmbH on kiistänyt lunastusvaatimuksen ja esittänyt Yhtiölle 5,1 miljoonan euron korvausvaatimuksen vedoten sopimusrikkomukseen. Edellä mainitun välimiesmenettelyn lisäksi John Nurminen -konsernilla ei ole sellaisia oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä, joilla olisi merkittäviä vaikutuksia konsernin taloudelliseen asemaan INVESTOINNIT John Nurmisen hallitus on hyväksynyt 2,4 miljoonan euron kemikaliovarastorakennusinvestoinnin Kotkan Mussalon satamaan. Varastorakennus valmistuu joulukuussa Yhtiö on tilannut 100 junavaunua venäläiseltä valmistajalta (arvo 3,5 miljoonaa euroa, sisältäen Venäjän 18 % alv:n). Viimeinen erä junavaunuista toimitetaan TULEVAISUUDENNÄKYMÄT John Nurminen konsernin alkuvuosi 2004 on sujunut tavoitteiden mukaisesti. John Nurminen -konsernin tulevaisuudennäkymät vuodelle 2004 on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa (ks. Hallituksen toimintakertomus ) RISKIT Yhtiön arvion mukaan merkittävin liiketoimintariski liittyy Venäjän kauppaan, joka muodostaa John Nurmisen liikevaihdosta 51 %. Yhtiön sisäisessä luokittelussa Venäjän maariski on jaettu kolmeen riskiluokkaan. Korkeimpaan riskiluokkaan lasketaan toiminnot, jotka ovat riippuvaisia Venäjän sisäisestä kulutuskysynnästä (esimerkiksi elektroniikkalaitteet). Tähän riskiluokkaan luokiteltavan liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta on 20 %. Kahteen alempaan riskiluokkaan kuuluvat toiminnot, jotka liittyvät suomalaisen teollisuuden vienti- tai tuontitoimeksiantoihin. Kyseisiin riskiluokkiin kuuluu 31 % Yhtiön liikevaihdosta. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 19 (52)

20 9. JOHN NURMINEN OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 2003 Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 83 miljoonaa euroa, mikä on 17,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Voitto ennen veroja oli tuhatta euroa. Konsernin kannattavuus parani huomattavasti ja omavaraisuusaste oli 53 %. Maksuvalmius pysyi hyvänä. Konsernin rakennemuutos toteutettiin suunnitelmien mukaan ja vuoden 2003 aikana keskityttiin toimintatapojen yhtenäistämiseen. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Maailmantalouden epävarmuus jatkui vuoden loppuun saakka, vaikka odotukset olivat jo suurelta osin toiveikkaita. Länsi-Euroopassa jatkui matalasuhdanne, sen sijaan Venäjän ja Baltian alueen talous kehittyi hyvin suotuisasti. Suomen bruttokansantuote kasvoi 1,3 %, mutta sekä tuonti että vienti supistuivat reilulla puolella prosentilla. John Nurminen pystyi hyödyntämään haasteellisen markkinatilanteen kasvattamalla toimintaansa Venäjän ja Baltian markkinoilla ja tehostamalla omia toimintatapojaan. LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS John Nurmisen tulos kehittyi vuonna 2003 myönteisesti ja oli ennen veroja 5,6 miljoonaa euroa kun se vuonna 2002 oli 2,1 miljoonaa euroa. Toimialojen keskinäinen liikevaihto- ja kannattavuuskehitys oli vaihtelevaa. Kaikkien toimialojen kannattavuus oli positiivinen. Tuloskehitys oli erityisen hyvä ajoneuvo- ja rautatielogistiikassa sekä tavarankäsittelyssä ja siihen liittyvissä lisäarvopalveluissa. KESKEISET TAPAHTUMAT Toimintavuoden näkyvin muutos oli jo edellisenä vuonna aloitettu tytäryhtiöitten fuusioiminen John Nurminen Oy:hyn ja hallinnon keskittäminen. Tytäryhtiöt fuusioituivat emoyhtiöön Vuoden aikana määriteltiin yhteiset arvot, joiden juurruttamiseksi aloitettiin määrätietoinen työ. Tarkoituksena on luoda yritykselle pelisäännöt ja toimintatavat tukemaan yhteisten päämäärien saavuttamista. Uusi rakenne ja kasvustrategia edellyttivät myös organisaation uudistamista. Vuoden 2004 alussa johtoryhmää vahvistettiin ja nuorennettiin. Tavoitteena on entistä dynaamisempi, notkeampi ja osaavampi organisaatio. Joulukuussa 2002 ostettu Atlans Oy vahvisti ajoneuvologistiikan markkina-asemaa. Loppuvuonna 2003 laajennettiin ajoneuvologistiikan palveluvalikoimaa ostamalla kaksi autojen kuljetukseen erikoistunutta yritystä, Kuljetusliike L. Pihlapuro Oy ja VM Tikkinen Oy. Lokakuussa myytiin muuttoliiketoiminta Oy Victor Ek Ab:lle. Lisäksi vuoden aikana luovuttiin Atlans Oy:n mukana tulleesta pakasteliiketoiminnasta. OMISTUS Vuonna 2002 tehty ratkaisu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka tavoitteena oli sitouttaa johto yrittäjäomaiseen toimintatapaan, osoittautui toimivaksi. Ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksessaan hallituksen esityksestä ottaa 2,5 miljoonan euron pääomalainamuotoisen vaihtovelkakirjalainan, jonka yhtiön johto ja hallitus merkitsivät. Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös ylimääräisen osingon, 10 /osake, jakamisesta. Osakaspohja laajeni myös tehtyjen osakekauppojen myötä. TAVOITTEET JA STRATEGIA John Nurmisen tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihtonsa lähivuosien aikana ja parantaa kannattavuuttaan mitattuna tuloksella ennen veroja 7 %:n ja oman pääoman tuotolla mitattuna 14 %:n tasolle. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa johtava asema kaikilla yhtiön toimialoilla. Näiden tavoitteiden 20 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot