JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY NEUVONANTAJA

2 JN Abyss Oy (JN Abyss tai Myyjä) on laatinut tämän tarjousesitteen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisesti John Nurminen Oy:n (John Nurminen tai Yhtiö) vaihtovelkakirjalainan 2003 myyntitarjousta varten. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä tai Yhtiön julkistamista tiedoista. Myyjä vastaa tähän tarjousesitteen sisältyvistä tiedoista. Myyjän parhaan ymmärryksen mukaan tähän tarjousesitteeseen sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä, 18. päivänä toukokuuta 2004 Myyjä (ks. Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt) Tämä tarjousesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495), tarjousesitteestä annetun valtionvarainministeriön asetuksen ( /540) ja Rahoitustarkastuksen kannanottojen mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän tarjousesitteen (11/251/2004), mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Tämän tarjousesitteen mukaiseen John Nurminen Oy:n vaihtovelkakirjalainan 2003 myyntitarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tiettyjen maiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän tarjousesitteen luovuttamiselle. Myyjä edellyttää, että tämän tarjousesitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. 2 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

3 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO TIEDOT MYYNTITARJOUKSESTA VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 LYHYESTI VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MYYNTITARJOUS ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT TARJOUSESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT JOHN NURMINEN OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT YLEISIÄ TIETOJA JOHN NURMINEN OY:STÄ TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N HALLINNOSTA HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA MUUT ETUUDET JOHDON OMISTUS TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMASTA OSAKEPÄÄOMAA KOSKEVAT TIEDOT TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA TIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNISTA JA PÄÄTOIMIALOISTA JOHN NURMINEN -KONSERNI JOHN NURMISEN LIIKETOIMINTAYKSIKÖT OIKEUDENKÄYNNIT INVESTOINNIT TULEVAISUUDENNÄKYMÄT RISKIT JOHN NURMINEN OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA JOHN NURMINEN KONSERNI TULOSLASKELMA JOHN NURMINEN -KONSERNI TASE JOHN NURMINEN -KONSERNI RAHOITUSLASKELMA JOHN NURMINEN OY TULOSLASKELMA JOHN NURMINEN OY TASE JOHN NURMINEN OY RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNIN TUNNUSLUVUT TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI JOHN NURMINEN OY:N YHTIÖJÄRJESTYS TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 3 (52)

4 2. TIEDOT MYYNTITARJOUKSESTA 2.1. VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 LYHYESTI John Nurmisen ylimääräinen yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamisesta vaihtovelkakirjalainana. Laina suunnattiin yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. Lainaehdot ovat kokonaisuudessaan esitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalainan 2003 ehdot. Lainaan sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. LAINA-AIKA, LAINAMÄÄRÄ JA KORKO Vaihtovelkakirjalainan 2003 määrä on euroa. Laina-aika on Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että osakeyhtiölain 5 luvun mukaiset ja lainaehdoissa mainitut takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 6 %. Lainaan sovelletaan koronmaksuperustetta todelliset/360. Oikeus lainan pääomaan tai korkoon vanhenee kulloinkin voimassaolevan lain mukaan. Lainasta on annettu euron nimellisarvoista haltijavelkakirjaa. Haltijavelkakirjat ovat vapaasti luovutettavissa, ellei merkitsijän kanssa ole toisin sovittu. Lainan liikkeeseenlaskija perii lainasta maksettavasta korosta kulloinkin voimassaolevien lakien ja veroviranomaisten määräysten ja ohjeiden perusteella maksettavaksi määrätyn veron. Voimassaolevan lain mukaan korkotulosta perittävä lähdevero on 29 prosenttia, kun korko maksetaan Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle. Korkotulo, josta maksetaan lähdeveroa, ei ole veronalaista tuloa, eikä pääoma veronalaista varallisuutta. Pääomaa ja korkotuloa, josta on maksettu lähdeveroa, ei ilmoiteta veroilmoituksessa. VAIHTO-OIKEUS Velkakirjat voidaan vaihtaa enintään John Nurmisen osakkeeseen. Kukin tuhannen (1.000) euron velkakirja oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan velkakirjan neljään (4) John Nurmisen osakkeeseen, joiden nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka). Osakkeen vaihtokurssi on kaksisataaviisikymmentä (250) euroa. Velkakirjat ovat vaihdettavissa osakkeiksi Yhtiöjärjestyksen 12 :n lunastuslauseketta ei sovelleta vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja 2003 osakkeisiin. Yhtiön osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään eurolla (ei tarkka arvo) ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. Vaihtovelkakirjalainan 2003 perusteella vaihdettavien osakkeiden osuus on enintään 7,2 % Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. PÄÄOMALAINAN ERITYISPIIRTEET Laina on osakeyhtiölain mukainen pääomalaina, jonka takaisinmaksua, koronmaksua ja etuoikeusasemaa koskevat ehdot poikkeavat yleisimmin liikkeeseenlaskettujen lainojen ehdoista. Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain, jos Yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Pääomalle voidaan maksaa korkoa vuosittain ainoastaan, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon Yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Lainan pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa Yhtiön purkautuessa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella. 4 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

5 Sijoitusta harkitsevaa henkilöä pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti lainaehtojen kohtiin 4, 6, 7 ja 8. Pääomalainalle ei ole asetettu vakuutta eikä takausta. DURAATIO Lainan duraatio on 4,1 vuotta olettaen, että lainan korko maksetaan laina-aikana vuosittain lainaehtojen kohdan 7 mukaisena koronmaksupäivänä ja lainan pääoma maksetaan täysimääräisesti takaisin lainan eräpäivänä lainaehtojen kohdan 6 mukaisesti. Duraation laskentakaava on seuraava: missä D PV CF t t i y D = CF * t t n ti ( 1+ y) t= t1 PV i = duraatio = maksuerien nykyarvo = ajanhetkellä t maksettava maksuerä = maksuerien maksuajankohta ilmaistuna vuosina lainan päiväyksenä = tuotto 2.2. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MYYNTITARJOUS JN Abyss on John Nurmisen pääomistajan Juha Nurmisen määräysvaltayhtiö. JN Abyss ja Juha Nurminen omistavat John Nurmisen osakkeista ja äänistä yhteensä 67,89 %. Myyntitarjous koskee Myyjän hallussa olevia John Nurmisen vaihtovelkakirjaa 2003, joiden nimellisarvo on yhteensä euroa. John Nurminen ei saa mitään osaa Myyjän vaihtovelkakirjojen myynnillä hankkimista varoista. Yhtiö vastaa myyntitarjouksesta aiheutuvista kuluista, koska vaihtovelkakirjalainaa tarjotaan John Nurminen -konsernin avainhenkilöille osana konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää sekä Yhtiön sidosryhmille. Myyntitarjouksesta Yhtiölle aiheutuvat kulut ovat vähäiset. OSALLISTUMISOIKEUS Velkakirjat tarjotaan Myyjän päättämien John Nurmisen osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja John Nurmisen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden ostettavaksi. MYYNTIHINTA Velkakirjat tarjotaan niiden nimellisarvostaan, lisättynä lainan pääomalle siirtopäivään saakka kertyneillä koroilla. MYYNTIAIKA JA TOIMINTAOHJEET Velkakirjojen myyntiaika on Myyjä lähettää myyntitarjouksen kohderyhmään kuuluville henkilöille tarkemmat toimintaohjeet myyntiajan alkaessa. VELKAKIRJOJEN MAKSU JA TOIMITUS Velkakirjat maksetaan erikseen annettavien maksuohjeiden mukaan. Velkakirjat toimitetaan ostajille niiden maksua vastaan. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 5 (52)

6 JÄLKIMARKKINAT JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO John Nurminen on yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön arvopapereita ei voida ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. John Nurmisen taloudelliset julkaisut kuten tilinpäätökset ja vuosikertomukset sekä ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Yhtiön internet-sivuilta 6 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

7 3. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT 3.1. TARJOUSESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT MYYJÄN HALLITUS JN Abyss Oy omistaa John Nurmisen osaketta. Yhtiön toimialana on harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa arvopapereilla, kiinteistöillä, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeilla sekä muilla sijoitusinstrumenteilla, asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrausta sekä kustannus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa. Yhtiö voi myös toimia pääomasijoittajana erityisesti ympäristöteknologian ja meriliikenteen alalla toimivissa sekä näille läheisillä toimialoilla toimivissa yrityksissä. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat: Nurminen, Juha Helsinki Hallituksen puheenjohtaja Huomo, Kenneth Vihti Hallituksen jäsen Lönnqvist, Jouko Helsinki Hallituksen jäsen Saxberg, Rolf Helsinki Hallituksen jäsen Hallituksen jäsenten asema John Nurmisen hallinnossa on esitetty esitteen kohdassa Tiedot John Nurminen Oy:n hallinnosta. MYYJÄN NEUVONANTAJA Alexander Corporate Finance Oy, Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki TILINTARKASTUKSESTA VUONNA 2003 VASTUULLINEN HENKILÖ KPMG Wideri Oy KHT-yhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Lasse Holopainen, KHT Mannerheimintie 20 B HELSINKI TILINTARKASTUKSESTA VUOSINA 2002 JA 2001 VASTUULLISET HENKILÖT Lasse Holopainen KHT KPMG Wideri Oy KHT-yhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ruosteenoja,KHT Mannerheimintie 20 B HELSINKI TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 7 (52)

8 4. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT 4.1. JOHN NURMINEN OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT John Nurminen Oy:n ( yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous on , yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, päättänyt osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamista vaihtovelkakirjalainana seuraavin ehdoin: I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Vaihtovelkakirjalainan määrä on enintään kaksimiljoonaa viisisataatuhatta ( ) euroa. Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. 2. Velkakirjat Lainasta annetaan enintään kaksituhattaviisisataa (2.500) tuhannen (1.000) euron nimellisarvoista velkakirjaa. 3. Merkintäoikeus Laina tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. 4. Laina-aika Laina päivätään Laina-aika on Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on 100 %. 6. Lainan takaisinmaksu Vaihtamattomat velkakirjat maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Mikäli lainan takaisinmaksuedellytykset eivät täyty lainan eräpäivänä, maksetaan lainan pääomaa takaisin osittain siltä osin kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa on mahdollista. Muilta osin lainan takaisinmaksu siirtyy aina seuraavan vuoden vastaavaan päivään, kunnes laina on kokonaisuudessaan maksettu. Lykkääntyvälle takaisinmaksulle maksetaan lainaehtojen mukaista vuotuista korkoa. 7. Korko Lainalle maksetaan vuotuista korkoa 6 %. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen Ensimmäinen koronmaksu tapahtuu Viimeinen lainan takaisinmaksun yhteydessä. Korko maksetaan vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Mikäli korkoa ei koronmaksupäivänä voida maksaa, maksetaan lykätylle korolle 6 %:n vuotuista korkoa. Lykätty korko on korkoineen maksettava seuraavana pankkipäivänä sellaisen taseen vahvistamisesta, joka mahdollistaa koron maksun. Vaihtamisen yhteydessä ei hyvitetä kertynyttä erääntymätöntä korkoa. Vaihtajalla säilyy vaihtamisen jälkeenkin oikeus lykättyyn korkoon. 8 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

9 8. Vakuus ja etuoikeusasema Lainalle ei aseteta vakuutta. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön purkautuessa ja konkurssissa kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. 9. Lainan merkintä ja merkintöjen hyväksyminen Merkintäsitoumuksia otetaan vastaan välisenä aikana John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä mennessä. Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintätarjous myös osittain tai hylätä se. Hyväksytyistä merkinnöistä ilmoitetaan merkitsijöille viipymättä. 10. Merkintöjen maksu Velkakirjat on maksettava yhtiön osoittamalle pankkitilille erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. II VELKAKIRJOJEN VAIHTAMISEN EHDOT 1. Vaihtosuhde Kukin tuhannen (1.000) euron velkakirja oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan velkakirjan neljään (4) John Nurminen Oy:n osakkeeseen, joiden nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka). Osakkeen vaihtokurssi on kaksisataaviisikymmentä (250) euroa. John Nurminen Oy:n osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään uudella osakkeella eli enintään eurolla (ei tarkka). 2. Vaihtoaika Velkakirjat ovat vaihdettavissa osakkeiksi , jona aikana vaihdettavat velkakirjat on toimitettava jäljempänä yksilöityyn vaihtopaikkaan. 3. Vaihtopaikka Vaihto tapahtuu John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Vaihdetuista osakkeista annetaan pyydettäessä väliaikaistodistukset, ja väliaikaistodistuksia vastaan osakekirjat myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Mikäli yhtiön osakkeet ovat vaihdon tapahtuessa arvo-osuuksina, vaihdetut osakkeet merkitään vaihtajan arvoosuustilille. 4. Osakeoikeudet Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jonka kuluessa vaihto on tapahtunut. Muut osakkeeseen liittyvät oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 5. Muutokset osakepääomassa Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai päättää uusien vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta, on vaihtovelkakirjan haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla vaihtosuhdetta muuttaen. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan vaihtosuhdetta siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 9 (52)

10 6. Lainanhaltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä alentaa osakepääomaansa, muutetaan vaihtosuhdetta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Mikäli yhtiö laina-aikana asetetaan selvitystilaan, erääntyy laina maksettavaksi yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on vaihtovelkakirjalainan haltijoille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä toimenpiteitä yhtiöltä vaihtovelkakirjan haltijaa kohtaan. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain tarkoittama lunastusoikeus muiden osakkeenomistajien osakkeisiin, tulee vaihtovelkakirjan haltijalle antaa osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä vaihtovelkakirjansa lunastajalle. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, annetaan vaihtovelkakirjan haltijalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole. Mikäli osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa ennen vaihtoajan päättymistä muutetaan siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan vaihtosuhdetta siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu laskennallinen vaihtohinta säilyvät ennallaan. 7. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista vaihtovelkakirjalainaan ja osakkeiden vaihtoon liittyvistä seikoista. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää lainan siirtämisestä arvo-osuusrekisteriin. Lainaa koskevat asiakirjat ovat nähtävissä John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä. 10 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

11 5. YLEISIÄ TIETOJA JOHN NURMINEN OY:STÄ Yhtiön rekisteröity nimi on John Nurminen Oy ja kotipaikka Helsinki. Yhtiö on merkitty Suomen patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Yritys- ja yhteisötunnus on Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi, alkaen 1.1. ja päättyen John Nurmisen yhtiömuoto on yksityinen osakeyhtiö. John Nurmiseen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on tuottaa ja markkinoida kaupalle ja teollisuudelle logistiikkapalveluja, joihin liittyen yhtiö harjoittaa huolinta-, laivanselvitys-, lentokoneenselvitys-, rahtaus-, ahtaus- ja niihin liittyvää muuta toimintaa, varustamotoimintaa, ammattimaista moottoriajoneuvoliikennettä, kuljetus-, nouto-, jakelu-, välitys-, varastointi- ja terminaalitoimintaa sekä koti- että ulkomailla ja niihin liittyvää muuta toimintaa, rautatielogistiikkaa ja rautatiekuljetuksia, linjarahtausta, laivanvarustusta, haalaustoimintaa, kokonaisvaltaisten logistiikkaratkaisujen myyntiä kaupalle ja teollisuudelle, moottoriajoneuvojen maahantuontihuolto- ja korjaustoimintaa, autokaupan varaosien ja materiaalin toimituksia, valmisvaatteiden viimeistelyyn liittyvää tuotannollista toimintaa, lastinkäsittelyä ja siihen liittyviä toimintoja, yksiköiden lastaus- ja purkauskäsittelyjä, pakkausta, puutavaran mittausta ja käsittelyä, asioimistoimintaa, avustaa ammattiliikennettä tulli- ja erikoislupamuodollisuuksissa ja oheispalveluin, tax-free-shekkien lunastusta, kuljetuskaluston korjausja huoltotoimintaa sekä kuljetuskaluston osto-, myynti-, vuokraus- ja välitystoimintaa, koti- ja ulkomaista näyttelyhuolintaa, taide- ja kulttuuritoimintaa, kotimaisia ja kansainvälisiä muuttokuljetuksia, konservointia, toimisto- ja varastotilojen vuokraustoimintaa sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä olla osakkaana toimintaansa tukevissa ja täydentävissä yrityksissä. Tarjousesite on saatavilla alkaen Yhtiön pääkonttorissa. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 11 (52)

12 6. TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N HALLINNOSTA Suomen osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Alla on esitetty John Nurmisen hallituksen jäsenet ja operatiivinen johto HALLITUS PUHEENJOHTAJA Nurminen, Juha Kauppatieteiden maisteri Vanha kelkkamäki Helsinki VARSINAISET JÄSENET Lainema, Matti Kauppatieteiden tohtori Sotarovastintie Helsinki Packalén, Matti Diplomi-insinööri, ekonomi Oksasenkatu 4b A Helsinki Saxberg, Rolf Diplomiekonomi Sandelsinkatu 6 A Helsinki Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat hallitusammattilaisia ja toimivat päätehtävinään useiden eri yhtiöiden hallituksissa TOIMITUSJOHTAJA Lönnblad, Jan Kauppatieteiden maisteri Wecksellintie 2 B Helsinki 6.3. JOHTORYHMÄ Lönnblad, Jan Laine, Heikki Huomo, Kenneth Lintulaakso, Arja Sundberg, Antero Kulp, Kaj Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Liiketoimintajohtaja, Ajoneuvologistiikka Johtaja 6.4. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT John Nurmisen toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin tilikaudella 2003 palkkoja ja palkkioita luontaisetuineen yhteensä euroa. 12 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

13 6.5. KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA MUUT ETUUDET Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta John Nurmisen hallituksen jäsenille, John Nurmisen ja sen tytäryhtiöiden (John Nurminen -konserni) avainhenkilöille ja JN Abyssille. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta ja ne on tarkoitettu osaksi konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksia annettiin yhteensä kpl, joista kpl merkittiin tunnuksella 2002A ja kpl tunnuksella 2002B. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on Optiooikeuksilla 2002A merkittävien osakkeiden merkintähinta on tällä hetkellä 191,18 euroa ja optiooikeuksilla 2002B 264,18 euroa (merkintähinnat on korjattu tilinpäätöksen liitetietojen virheellisistä merkintähinnoista). John Nurmisen osakepääoma voi vuoden 2002 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. Optio-oikeuksista on käytetty osakemerkintään kpl. John Nurmisen ylimääräinen yhtiökokous päätti myyntitarjouksen kohteena olevan osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamisesta vaihtovelkakirjalainana. Laina suunnattiin Yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja Yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella Yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen Yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. Lainan määrä on euroa. Lainaehdot ovat kokonaisuudessaan esitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalainan 2003 ehdot JOHDON OMISTUS John Nurmisen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat yhteensä Yhtiön osaketta, mikä vastaa 69,34 % Yhtiön osake- ja äänimäärästä. John Nurmisen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat yhteensä Yhtiön optio-oikeutta 2002 ja vaihtovelkakirjaa 2003 (á euroa). Mikäli he merkitsevät osakkeita kaikkien edellä mainittujen optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen perusteella ja oletetaan kaikki optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjat muutoinkin käytetyiksi osakemerkintään, on heidän omistusosuus tämän jälkeen kaikista osakkeista ja äänistä enintään 67,32 %. Lasketuissa omistusosuuksissa on mukana tämän myyntitarjouksen kohteena olevat JN Abyssin omistamat vaihtovelkakirjaa Yhtiön toimitusjohtajalle on myönnetty 5.862,29 euron laina. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 13 (52)

14 7. TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMASTA 7.1. OSAKEPÄÄOMAA KOSKEVAT TIEDOT John Nurmisen kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on ,00 euroa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on kpl. Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. John Nurmisen yhtiöjärjestykseen ei sisälly osakeyhtiölaista poikkeavia äänestyssäännöksiä tai rajoituksia. John Nurmisen osakkeita koskee lunastuslauseke, jonka mukaan osakkeen siirtyessä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisin ehdoin (ks. John Nurminen Oy:n yhtiöjärjestys ). Lunastuslauseketta ei sovelleta vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja 2003 osakkeisiin. VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISPÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön vähimmäispääoma on ,85 euroa ja enimmäispääoma ,41 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka arvo). PÄÄOMALAINAT, VAIHTOVELKAKIRJALAINAT JA OPTIO-OIKEUDET John Nurminen -konsernin optio-ohjelma 2002 ja vaihtovelkakirjalaina 2003 on kuvattu tarjousesitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalaina 2003 lyhyesti ja Kannustinjärjestelmät ja muut etuudet. OSAKEPÄÄOMAN JA OSAKELAJIEN MUUTOKSET Yhtiön osakepääomaa on korotettu optio-oikeuksilla 2002 tehtyjen osakemerkintöjen perusteella 5.062,44 eurolla. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on ,00 euroa. Yhtiön A-sarjan ja K-sarjan osakkeet on varsinaisen yhtiökokouksen 2002 päätöksellä yhdistetty yhdeksi osakelajiksi. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuutuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, optio-oikeuksien antamiseen tai omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. OMAT OSAKKEET Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussa Yhtiön osakkeita TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Abyss omistavat yhteensä Yhtiön osaketta, mikä vastaa 67,89 % Yhtiön osake- ja äänimäärästä. 14 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

15 Omistajat / Osakkeita/kpl Osuus osakkeista ja äänistä % Nurminen Juha ,80 JN Abyss Oy ,10 Nurminen Jukka ,88 Nurminen Satu ,88 Nurminen Mikko ,88 Saxberg Rolf 840 0,65 Lönnblad Jan 830 0,64 Laine Heikki 250 0,19 Raunio Tapani 250 0,19 Vuorinen Hannu 225 0,17 10 suurinta yhteensä ,39 Yhtiön kannustusjärjestelmiin optio-oikeudet 2002 ja vaihtovelkakirjalaina 2003 liittyen Yhtiö on sopinut Yhtiön hallituksen jäsenten ja Konsernin avainhenkilöiden kanssa optio-oikeuksilla merkittävien tai vaihtovelkakirjoilla vaihdettavien osakkeiden luovutusrajoituksesta. Hallituksen jäsenen tai avainhenkilön on hallituksen jäsenyyden tai työ- tai toimisuhteen lakatessa tarjottava omistamansa Yhtiön osakkeet Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle taholle. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 15 (52)

16 8. TIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNISTA JA PÄÄTOIMIALOISTA 8.1. JOHN NURMINEN -KONSERNI JOHN NURMINEN OY Kotimaiset konserniyhtiöt Ulkomaiset konserniyhtiöt Atlans Oy CIS International Oy Kuljetusliike L. Pihlapuro Oy Nurminen Deepsea RW Logistics V M Tikkinen Oy OOO Huolintakeskus OOO John Nurminen John Nurminen Eesti AS OOO John Nurminen CIS Nurminen Maritime Latvia SIA Kuvassa on John Nurminen -konsernin merkittävimmät tytäryhtiöt. Konsernin kaikki tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä omistusosuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (ks. Tilinpäätöksen liitetiedot ). Yhtiö on sopinut Kiinteistö Oy Pasilankatu 2:n osakkeiden (68,75 %) myymisestä JN Abyss Oy:lle, John Nurmisen Säätiölle ja Juha Nurmiselle yhteensä 5,8 miljoonan euron kauppahintaan. Kiinteistöomaisuuden myynti vaikuttaa Yhtiön ja John Nurmisen -konsernin tulokseen positiivisesti. Kaupasta johtuva arvonkorotuksen peruuttaminen alentaa Yhtiön ja konsernin omaa pääomaa. Yhtiö tekee käytössään olevista tiloista (yhteensä 2.720,2 m²) ostajien kanssa seitsemän vuoden vuokrasopimuksen. Atlans Oy:n kanssa on allekirjoitettu sulautumissuunnitelma Atlans Oy:n sulautumisesta emoyhtiöönsä John Nurmiseen JOHN NURMISEN LIIKETOIMINTAYKSIKÖT John Nurminen on asiakaslähtöisiä logistiikkapalveluja tuottava yhtiö, jonka toiminta perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja logistiikan erikoisosaamiseen. Konsernin liikevaihto on 83 miljoonaa euroa ja henkilöstöstä työskentelee Suomessa noin 480 ja ulkomailla 110 (2003). John Nurminen on perheyritys, joka on toiminut jo 118 vuoden ajan. 16 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

17 UUSI YHTIÖRAKENNE Vuoden 2002 aikana saatiin päätökseen strategian mukainen rakennemuutos, jossa John Nurmisen toiminta keskitettiin logistiikan toimialalle. Kehittyvä ja muuttuva logistiikan ala tarjoaa runsaasti kasvumahdollisuuksia John Nurmiselle. Konsernimuotoisena toimineen John Nurmisen kotimaisista tytäryhtiöistä pääosa fuusioitiin emoyhtiöön päätöksenteon linjan yhdenmukaistamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi. Yhtiön sisäistä rakennetta muutettiin tukemaan kasvutavoitteita, asiakkuuksien hallintaa ja toiminnan laatua. Vuoden 2003 alusta pääosa toiminnasta keskitettiin yhteen yhtiöön ja yhden nimen alle. Tytäryhtiöiden sulautumisen takia Yhtiön vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen luvut eivät ole vertailukelpoisia Yhtiön vuoden 2002 tietoihin. Tilikauden 2003 aikana toteutettujen yrityskauppojen vaikutus konsernitilinpäätösten vertailtavuuteen on merkityksetön. John Nurmisen tavoitteena on saavuttaa parhaan toimijan asema omilla logistiikan palvelusektoreilla ja kaksinkertaistaa liikevaihto lähivuosien aikana. Tarkoituksena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Kasvua haetaan pääasiassa Suomesta, mutta myös Venäjältä ja Baltiasta. AJONEUVOLOGISTIIKKA Ajoneuvologistiikka-yksikkö tuottaa ajoneuvojen logistisia kokonaisratkaisuja maahantuojille. Palvelu kattaa uusien autojen maahantuonti-, tarkastus- ja huoltotoiminnot ja transitokuljetukset sekä ulkomailta tuotavien käytettyjen autojen kuljetukset. Yksikön toimipisteet sijaitsevat Turussa ja Hangossa. Lisäksi sen toimintaa vahvistavat Helsingissä ja Turussa toimiva Atlans Oy ja joulukuussa hankitut Kuljetusliike L. Pihlapuro Oy ja V M Tikkinen Oy. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa (20 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 56. Atlans Oy:n palveluksessa työskentelee 48 henkilöä ja Pihlapuron ja Tikkisen palveluksessa yhteensä 23 henkilöä. ERIKOIS- JA RASKASKULJETUKSET Erikois- ja raskaskuljetukset -yksikkö tarjoaa suurten ja raskaiden kappaleiden kuljetuspalveluja Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Kuljetukset tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitynä kokonaispalveluna. Asiakaskunta koostuu pääasiassa konepajateollisuuden yrityksistä ja huolintaliikkeistä. Yksikkö toimii Jyväskylässä, Vantaalla ja keväästä 2004 alkaen myös Baltian alueella John Nurminen Eesti AS:n tytäryhtiön Nurminen Heavy Oü:n kautta. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 6,0 miljoonaa euroa (7 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 20. LINJA-AGENTUURIT Linja-agentuurit -yksikkö tarjoaa merikuljetuksia ja projektilaivauksia vienti- ja tuontiyrityksille sekä huolintaliikkeille. Ydinosaaminen muodostuu koko maailman kattavista overseas-kuljetuksista ja Euroopan pääsatamiin suuntautuvista shortsea-merikuljetuksista. Yksikkö edustaa alan johtavia kansainvälisiä konttivarustamoja. Se palvelee kaikissa Suomen laivaussatamissa sekä Baltian merkittävimmissä satamissa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa (6 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 35. MUOTILOGISTIIKKA Muotilogistiikka-yksikkö tarjoaa asiakaslähtöisiä muotilogistiikkapalveluja vaatetusteollisuudelle, maahantuojille ja vähittäiskaupalle. Riippukuljetuksiin tarkoitetulla kalustolla tehtyjen kansainvälisten ja kotimaan kuljetusten lisäksi kokonaispalvelu käsittää tullaukset ja varastoinnin lisäarvopalvelut. Yksikkö on osa eurooppalaista Fashionet-verkostoa. Muotilogistiikka toimii Lahdessa ja lisäksi sillä on terminaali Tallinnassa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa (8 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 65. PERÄVAUNUJEN KORJAUS JA KATSASTUS Perävaunujen korjaus ja katsastus -yksikkö palvelee logistiikkayrityksiä. Kokonaispalvelu sisältää korjaus- ja katsastustoimintojen lisäksi myös tukipalvelut, kuten vauriokorjauksiin liittyvät kustannusarviot, TIR-tarkastukset ja kuntokatsastukset. Liiketoimintayksikön toimipisteet sijaitsevat Vantaan Hakkilassa ja Kotkassa sekä sopimuskorjaamot Tuusulassa, Lahdessa ja Äänekoskella. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 17 (52)

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 VUOSIKERTOMUS 23 Sisällys Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 23... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 Liiketoimintayksiköt Ajoneuvologistiikka... 8 Erikois- ja

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 11.7.2003 liikkeeseen laskemien osakkeiden sekä Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 8.2.2002

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996 VUOSIKERTOMUS 1996 CASTRUM LYHYESTI TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1996 Tulos/osake mk -1,4 Oma pääoma/osake mk 7,94 Omavaraisuusaste % 18,9 Kiinteistöpääoma Mmk 535 Rakennukset m 2 17 56 Rakennusoikeus m 2 176

Lisätiedot

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa Tilinpäätös 2012 I sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 7 Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2007 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elecster Oyj:n hallinnointi 5

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot