JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMALAINAEHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 MYYNTITARJOUS JN ABYSS OY NEUVONANTAJA

2 JN Abyss Oy (JN Abyss tai Myyjä) on laatinut tämän tarjousesitteen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisesti John Nurminen Oy:n (John Nurminen tai Yhtiö) vaihtovelkakirjalainan 2003 myyntitarjousta varten. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä tai Yhtiön julkistamista tiedoista. Myyjä vastaa tähän tarjousesitteen sisältyvistä tiedoista. Myyjän parhaan ymmärryksen mukaan tähän tarjousesitteeseen sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä, 18. päivänä toukokuuta 2004 Myyjä (ks. Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt) Tämä tarjousesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495), tarjousesitteestä annetun valtionvarainministeriön asetuksen ( /540) ja Rahoitustarkastuksen kannanottojen mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän tarjousesitteen (11/251/2004), mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Tämän tarjousesitteen mukaiseen John Nurminen Oy:n vaihtovelkakirjalainan 2003 myyntitarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tiettyjen maiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän tarjousesitteen luovuttamiselle. Myyjä edellyttää, että tämän tarjousesitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. 2 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

3 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO TIEDOT MYYNTITARJOUKSESTA VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 LYHYESTI VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MYYNTITARJOUS ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT TARJOUSESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT JOHN NURMINEN OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT YLEISIÄ TIETOJA JOHN NURMINEN OY:STÄ TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N HALLINNOSTA HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA MUUT ETUUDET JOHDON OMISTUS TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMASTA OSAKEPÄÄOMAA KOSKEVAT TIEDOT TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA TIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNISTA JA PÄÄTOIMIALOISTA JOHN NURMINEN -KONSERNI JOHN NURMISEN LIIKETOIMINTAYKSIKÖT OIKEUDENKÄYNNIT INVESTOINNIT TULEVAISUUDENNÄKYMÄT RISKIT JOHN NURMINEN OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA JOHN NURMINEN KONSERNI TULOSLASKELMA JOHN NURMINEN -KONSERNI TASE JOHN NURMINEN -KONSERNI RAHOITUSLASKELMA JOHN NURMINEN OY TULOSLASKELMA JOHN NURMINEN OY TASE JOHN NURMINEN OY RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNIN TUNNUSLUVUT TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILIKAUSI JOHN NURMINEN OY:N YHTIÖJÄRJESTYS TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 3 (52)

4 2. TIEDOT MYYNTITARJOUKSESTA 2.1. VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2003 LYHYESTI John Nurmisen ylimääräinen yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamisesta vaihtovelkakirjalainana. Laina suunnattiin yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. Lainaehdot ovat kokonaisuudessaan esitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalainan 2003 ehdot. Lainaan sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. LAINA-AIKA, LAINAMÄÄRÄ JA KORKO Vaihtovelkakirjalainan 2003 määrä on euroa. Laina-aika on Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että osakeyhtiölain 5 luvun mukaiset ja lainaehdoissa mainitut takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 6 %. Lainaan sovelletaan koronmaksuperustetta todelliset/360. Oikeus lainan pääomaan tai korkoon vanhenee kulloinkin voimassaolevan lain mukaan. Lainasta on annettu euron nimellisarvoista haltijavelkakirjaa. Haltijavelkakirjat ovat vapaasti luovutettavissa, ellei merkitsijän kanssa ole toisin sovittu. Lainan liikkeeseenlaskija perii lainasta maksettavasta korosta kulloinkin voimassaolevien lakien ja veroviranomaisten määräysten ja ohjeiden perusteella maksettavaksi määrätyn veron. Voimassaolevan lain mukaan korkotulosta perittävä lähdevero on 29 prosenttia, kun korko maksetaan Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle. Korkotulo, josta maksetaan lähdeveroa, ei ole veronalaista tuloa, eikä pääoma veronalaista varallisuutta. Pääomaa ja korkotuloa, josta on maksettu lähdeveroa, ei ilmoiteta veroilmoituksessa. VAIHTO-OIKEUS Velkakirjat voidaan vaihtaa enintään John Nurmisen osakkeeseen. Kukin tuhannen (1.000) euron velkakirja oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan velkakirjan neljään (4) John Nurmisen osakkeeseen, joiden nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka). Osakkeen vaihtokurssi on kaksisataaviisikymmentä (250) euroa. Velkakirjat ovat vaihdettavissa osakkeiksi Yhtiöjärjestyksen 12 :n lunastuslauseketta ei sovelleta vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja 2003 osakkeisiin. Yhtiön osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään eurolla (ei tarkka arvo) ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. Vaihtovelkakirjalainan 2003 perusteella vaihdettavien osakkeiden osuus on enintään 7,2 % Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. PÄÄOMALAINAN ERITYISPIIRTEET Laina on osakeyhtiölain mukainen pääomalaina, jonka takaisinmaksua, koronmaksua ja etuoikeusasemaa koskevat ehdot poikkeavat yleisimmin liikkeeseenlaskettujen lainojen ehdoista. Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain, jos Yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Pääomalle voidaan maksaa korkoa vuosittain ainoastaan, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon Yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Lainan pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa Yhtiön purkautuessa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella. 4 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

5 Sijoitusta harkitsevaa henkilöä pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti lainaehtojen kohtiin 4, 6, 7 ja 8. Pääomalainalle ei ole asetettu vakuutta eikä takausta. DURAATIO Lainan duraatio on 4,1 vuotta olettaen, että lainan korko maksetaan laina-aikana vuosittain lainaehtojen kohdan 7 mukaisena koronmaksupäivänä ja lainan pääoma maksetaan täysimääräisesti takaisin lainan eräpäivänä lainaehtojen kohdan 6 mukaisesti. Duraation laskentakaava on seuraava: missä D PV CF t t i y D = CF * t t n ti ( 1+ y) t= t1 PV i = duraatio = maksuerien nykyarvo = ajanhetkellä t maksettava maksuerä = maksuerien maksuajankohta ilmaistuna vuosina lainan päiväyksenä = tuotto 2.2. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MYYNTITARJOUS JN Abyss on John Nurmisen pääomistajan Juha Nurmisen määräysvaltayhtiö. JN Abyss ja Juha Nurminen omistavat John Nurmisen osakkeista ja äänistä yhteensä 67,89 %. Myyntitarjous koskee Myyjän hallussa olevia John Nurmisen vaihtovelkakirjaa 2003, joiden nimellisarvo on yhteensä euroa. John Nurminen ei saa mitään osaa Myyjän vaihtovelkakirjojen myynnillä hankkimista varoista. Yhtiö vastaa myyntitarjouksesta aiheutuvista kuluista, koska vaihtovelkakirjalainaa tarjotaan John Nurminen -konsernin avainhenkilöille osana konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää sekä Yhtiön sidosryhmille. Myyntitarjouksesta Yhtiölle aiheutuvat kulut ovat vähäiset. OSALLISTUMISOIKEUS Velkakirjat tarjotaan Myyjän päättämien John Nurmisen osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja John Nurmisen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden ostettavaksi. MYYNTIHINTA Velkakirjat tarjotaan niiden nimellisarvostaan, lisättynä lainan pääomalle siirtopäivään saakka kertyneillä koroilla. MYYNTIAIKA JA TOIMINTAOHJEET Velkakirjojen myyntiaika on Myyjä lähettää myyntitarjouksen kohderyhmään kuuluville henkilöille tarkemmat toimintaohjeet myyntiajan alkaessa. VELKAKIRJOJEN MAKSU JA TOIMITUS Velkakirjat maksetaan erikseen annettavien maksuohjeiden mukaan. Velkakirjat toimitetaan ostajille niiden maksua vastaan. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 5 (52)

6 JÄLKIMARKKINAT JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO John Nurminen on yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön arvopapereita ei voida ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. John Nurmisen taloudelliset julkaisut kuten tilinpäätökset ja vuosikertomukset sekä ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Yhtiön internet-sivuilta 6 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

7 3. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT 3.1. TARJOUSESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT MYYJÄN HALLITUS JN Abyss Oy omistaa John Nurmisen osaketta. Yhtiön toimialana on harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa arvopapereilla, kiinteistöillä, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeilla sekä muilla sijoitusinstrumenteilla, asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrausta sekä kustannus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa. Yhtiö voi myös toimia pääomasijoittajana erityisesti ympäristöteknologian ja meriliikenteen alalla toimivissa sekä näille läheisillä toimialoilla toimivissa yrityksissä. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat: Nurminen, Juha Helsinki Hallituksen puheenjohtaja Huomo, Kenneth Vihti Hallituksen jäsen Lönnqvist, Jouko Helsinki Hallituksen jäsen Saxberg, Rolf Helsinki Hallituksen jäsen Hallituksen jäsenten asema John Nurmisen hallinnossa on esitetty esitteen kohdassa Tiedot John Nurminen Oy:n hallinnosta. MYYJÄN NEUVONANTAJA Alexander Corporate Finance Oy, Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki TILINTARKASTUKSESTA VUONNA 2003 VASTUULLINEN HENKILÖ KPMG Wideri Oy KHT-yhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Lasse Holopainen, KHT Mannerheimintie 20 B HELSINKI TILINTARKASTUKSESTA VUOSINA 2002 JA 2001 VASTUULLISET HENKILÖT Lasse Holopainen KHT KPMG Wideri Oy KHT-yhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ruosteenoja,KHT Mannerheimintie 20 B HELSINKI TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 7 (52)

8 4. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT 4.1. JOHN NURMINEN OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2003 EHDOT John Nurminen Oy:n ( yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous on , yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, päättänyt osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamista vaihtovelkakirjalainana seuraavin ehdoin: I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Vaihtovelkakirjalainan määrä on enintään kaksimiljoonaa viisisataatuhatta ( ) euroa. Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. 2. Velkakirjat Lainasta annetaan enintään kaksituhattaviisisataa (2.500) tuhannen (1.000) euron nimellisarvoista velkakirjaa. 3. Merkintäoikeus Laina tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. 4. Laina-aika Laina päivätään Laina-aika on Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on 100 %. 6. Lainan takaisinmaksu Vaihtamattomat velkakirjat maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Mikäli lainan takaisinmaksuedellytykset eivät täyty lainan eräpäivänä, maksetaan lainan pääomaa takaisin osittain siltä osin kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa on mahdollista. Muilta osin lainan takaisinmaksu siirtyy aina seuraavan vuoden vastaavaan päivään, kunnes laina on kokonaisuudessaan maksettu. Lykkääntyvälle takaisinmaksulle maksetaan lainaehtojen mukaista vuotuista korkoa. 7. Korko Lainalle maksetaan vuotuista korkoa 6 %. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen Ensimmäinen koronmaksu tapahtuu Viimeinen lainan takaisinmaksun yhteydessä. Korko maksetaan vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Mikäli korkoa ei koronmaksupäivänä voida maksaa, maksetaan lykätylle korolle 6 %:n vuotuista korkoa. Lykätty korko on korkoineen maksettava seuraavana pankkipäivänä sellaisen taseen vahvistamisesta, joka mahdollistaa koron maksun. Vaihtamisen yhteydessä ei hyvitetä kertynyttä erääntymätöntä korkoa. Vaihtajalla säilyy vaihtamisen jälkeenkin oikeus lykättyyn korkoon. 8 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

9 8. Vakuus ja etuoikeusasema Lainalle ei aseteta vakuutta. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön purkautuessa ja konkurssissa kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. 9. Lainan merkintä ja merkintöjen hyväksyminen Merkintäsitoumuksia otetaan vastaan välisenä aikana John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä mennessä. Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintätarjous myös osittain tai hylätä se. Hyväksytyistä merkinnöistä ilmoitetaan merkitsijöille viipymättä. 10. Merkintöjen maksu Velkakirjat on maksettava yhtiön osoittamalle pankkitilille erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. II VELKAKIRJOJEN VAIHTAMISEN EHDOT 1. Vaihtosuhde Kukin tuhannen (1.000) euron velkakirja oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan velkakirjan neljään (4) John Nurminen Oy:n osakkeeseen, joiden nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka). Osakkeen vaihtokurssi on kaksisataaviisikymmentä (250) euroa. John Nurminen Oy:n osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään uudella osakkeella eli enintään eurolla (ei tarkka). 2. Vaihtoaika Velkakirjat ovat vaihdettavissa osakkeiksi , jona aikana vaihdettavat velkakirjat on toimitettava jäljempänä yksilöityyn vaihtopaikkaan. 3. Vaihtopaikka Vaihto tapahtuu John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Vaihdetuista osakkeista annetaan pyydettäessä väliaikaistodistukset, ja väliaikaistodistuksia vastaan osakekirjat myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Mikäli yhtiön osakkeet ovat vaihdon tapahtuessa arvo-osuuksina, vaihdetut osakkeet merkitään vaihtajan arvoosuustilille. 4. Osakeoikeudet Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jonka kuluessa vaihto on tapahtunut. Muut osakkeeseen liittyvät oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 5. Muutokset osakepääomassa Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai päättää uusien vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta, on vaihtovelkakirjan haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla vaihtosuhdetta muuttaen. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan vaihtosuhdetta siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 9 (52)

10 6. Lainanhaltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä alentaa osakepääomaansa, muutetaan vaihtosuhdetta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Mikäli yhtiö laina-aikana asetetaan selvitystilaan, erääntyy laina maksettavaksi yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on vaihtovelkakirjalainan haltijoille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä toimenpiteitä yhtiöltä vaihtovelkakirjan haltijaa kohtaan. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain tarkoittama lunastusoikeus muiden osakkeenomistajien osakkeisiin, tulee vaihtovelkakirjan haltijalle antaa osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä vaihtovelkakirjansa lunastajalle. Mikäli yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, annetaan vaihtovelkakirjan haltijalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole. Mikäli osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa ennen vaihtoajan päättymistä muutetaan siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan vaihtosuhdetta siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu laskennallinen vaihtohinta säilyvät ennallaan. 7. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista vaihtovelkakirjalainaan ja osakkeiden vaihtoon liittyvistä seikoista. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää lainan siirtämisestä arvo-osuusrekisteriin. Lainaa koskevat asiakirjat ovat nähtävissä John Nurminen Oy:n pääkonttorissa Helsingissä. 10 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

11 5. YLEISIÄ TIETOJA JOHN NURMINEN OY:STÄ Yhtiön rekisteröity nimi on John Nurminen Oy ja kotipaikka Helsinki. Yhtiö on merkitty Suomen patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Yritys- ja yhteisötunnus on Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi, alkaen 1.1. ja päättyen John Nurmisen yhtiömuoto on yksityinen osakeyhtiö. John Nurmiseen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on tuottaa ja markkinoida kaupalle ja teollisuudelle logistiikkapalveluja, joihin liittyen yhtiö harjoittaa huolinta-, laivanselvitys-, lentokoneenselvitys-, rahtaus-, ahtaus- ja niihin liittyvää muuta toimintaa, varustamotoimintaa, ammattimaista moottoriajoneuvoliikennettä, kuljetus-, nouto-, jakelu-, välitys-, varastointi- ja terminaalitoimintaa sekä koti- että ulkomailla ja niihin liittyvää muuta toimintaa, rautatielogistiikkaa ja rautatiekuljetuksia, linjarahtausta, laivanvarustusta, haalaustoimintaa, kokonaisvaltaisten logistiikkaratkaisujen myyntiä kaupalle ja teollisuudelle, moottoriajoneuvojen maahantuontihuolto- ja korjaustoimintaa, autokaupan varaosien ja materiaalin toimituksia, valmisvaatteiden viimeistelyyn liittyvää tuotannollista toimintaa, lastinkäsittelyä ja siihen liittyviä toimintoja, yksiköiden lastaus- ja purkauskäsittelyjä, pakkausta, puutavaran mittausta ja käsittelyä, asioimistoimintaa, avustaa ammattiliikennettä tulli- ja erikoislupamuodollisuuksissa ja oheispalveluin, tax-free-shekkien lunastusta, kuljetuskaluston korjausja huoltotoimintaa sekä kuljetuskaluston osto-, myynti-, vuokraus- ja välitystoimintaa, koti- ja ulkomaista näyttelyhuolintaa, taide- ja kulttuuritoimintaa, kotimaisia ja kansainvälisiä muuttokuljetuksia, konservointia, toimisto- ja varastotilojen vuokraustoimintaa sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä olla osakkaana toimintaansa tukevissa ja täydentävissä yrityksissä. Tarjousesite on saatavilla alkaen Yhtiön pääkonttorissa. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 11 (52)

12 6. TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N HALLINNOSTA Suomen osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Alla on esitetty John Nurmisen hallituksen jäsenet ja operatiivinen johto HALLITUS PUHEENJOHTAJA Nurminen, Juha Kauppatieteiden maisteri Vanha kelkkamäki Helsinki VARSINAISET JÄSENET Lainema, Matti Kauppatieteiden tohtori Sotarovastintie Helsinki Packalén, Matti Diplomi-insinööri, ekonomi Oksasenkatu 4b A Helsinki Saxberg, Rolf Diplomiekonomi Sandelsinkatu 6 A Helsinki Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat hallitusammattilaisia ja toimivat päätehtävinään useiden eri yhtiöiden hallituksissa TOIMITUSJOHTAJA Lönnblad, Jan Kauppatieteiden maisteri Wecksellintie 2 B Helsinki 6.3. JOHTORYHMÄ Lönnblad, Jan Laine, Heikki Huomo, Kenneth Lintulaakso, Arja Sundberg, Antero Kulp, Kaj Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Liiketoimintajohtaja, Ajoneuvologistiikka Johtaja 6.4. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT John Nurmisen toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin tilikaudella 2003 palkkoja ja palkkioita luontaisetuineen yhteensä euroa. 12 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

13 6.5. KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA MUUT ETUUDET Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta John Nurmisen hallituksen jäsenille, John Nurmisen ja sen tytäryhtiöiden (John Nurminen -konserni) avainhenkilöille ja JN Abyssille. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta ja ne on tarkoitettu osaksi konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksia annettiin yhteensä kpl, joista kpl merkittiin tunnuksella 2002A ja kpl tunnuksella 2002B. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on Optiooikeuksilla 2002A merkittävien osakkeiden merkintähinta on tällä hetkellä 191,18 euroa ja optiooikeuksilla 2002B 264,18 euroa (merkintähinnat on korjattu tilinpäätöksen liitetietojen virheellisistä merkintähinnoista). John Nurmisen osakepääoma voi vuoden 2002 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. Optio-oikeuksista on käytetty osakemerkintään kpl. John Nurmisen ylimääräinen yhtiökokous päätti myyntitarjouksen kohteena olevan osakeyhtiölain 5. luvun mukaisen pääomalainan ottamisesta vaihtovelkakirjalainana. Laina suunnattiin Yhtiön osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, avainhenkilöiden ja Yhtiön sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on pääomapohjan vahvistamisen ohella Yhtiön kannalta tärkeiden henkilöiden sitouttaminen Yhtiön pitkäjänteiseen kehitykseen. Lainan määrä on euroa. Lainaehdot ovat kokonaisuudessaan esitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalainan 2003 ehdot JOHDON OMISTUS John Nurmisen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat yhteensä Yhtiön osaketta, mikä vastaa 69,34 % Yhtiön osake- ja äänimäärästä. John Nurmisen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat yhteensä Yhtiön optio-oikeutta 2002 ja vaihtovelkakirjaa 2003 (á euroa). Mikäli he merkitsevät osakkeita kaikkien edellä mainittujen optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen perusteella ja oletetaan kaikki optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjat muutoinkin käytetyiksi osakemerkintään, on heidän omistusosuus tämän jälkeen kaikista osakkeista ja äänistä enintään 67,32 %. Lasketuissa omistusosuuksissa on mukana tämän myyntitarjouksen kohteena olevat JN Abyssin omistamat vaihtovelkakirjaa Yhtiön toimitusjohtajalle on myönnetty 5.862,29 euron laina. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 13 (52)

14 7. TIEDOT JOHN NURMINEN OY:N PÄÄOMASTA 7.1. OSAKEPÄÄOMAA KOSKEVAT TIEDOT John Nurmisen kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on ,00 euroa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on kpl. Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. John Nurmisen yhtiöjärjestykseen ei sisälly osakeyhtiölaista poikkeavia äänestyssäännöksiä tai rajoituksia. John Nurmisen osakkeita koskee lunastuslauseke, jonka mukaan osakkeen siirtyessä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisin ehdoin (ks. John Nurminen Oy:n yhtiöjärjestys ). Lunastuslauseketta ei sovelleta vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja 2003 osakkeisiin. VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISPÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön vähimmäispääoma on ,85 euroa ja enimmäispääoma ,41 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on 3,36 euroa (ei tarkka arvo). PÄÄOMALAINAT, VAIHTOVELKAKIRJALAINAT JA OPTIO-OIKEUDET John Nurminen -konsernin optio-ohjelma 2002 ja vaihtovelkakirjalaina 2003 on kuvattu tarjousesitteen kohdassa Vaihtovelkakirjalaina 2003 lyhyesti ja Kannustinjärjestelmät ja muut etuudet. OSAKEPÄÄOMAN JA OSAKELAJIEN MUUTOKSET Yhtiön osakepääomaa on korotettu optio-oikeuksilla 2002 tehtyjen osakemerkintöjen perusteella 5.062,44 eurolla. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on ,00 euroa. Yhtiön A-sarjan ja K-sarjan osakkeet on varsinaisen yhtiökokouksen 2002 päätöksellä yhdistetty yhdeksi osakelajiksi. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuutuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, optio-oikeuksien antamiseen tai omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. OMAT OSAKKEET Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussa Yhtiön osakkeita TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Abyss omistavat yhteensä Yhtiön osaketta, mikä vastaa 67,89 % Yhtiön osake- ja äänimäärästä. 14 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

15 Omistajat / Osakkeita/kpl Osuus osakkeista ja äänistä % Nurminen Juha ,80 JN Abyss Oy ,10 Nurminen Jukka ,88 Nurminen Satu ,88 Nurminen Mikko ,88 Saxberg Rolf 840 0,65 Lönnblad Jan 830 0,64 Laine Heikki 250 0,19 Raunio Tapani 250 0,19 Vuorinen Hannu 225 0,17 10 suurinta yhteensä ,39 Yhtiön kannustusjärjestelmiin optio-oikeudet 2002 ja vaihtovelkakirjalaina 2003 liittyen Yhtiö on sopinut Yhtiön hallituksen jäsenten ja Konsernin avainhenkilöiden kanssa optio-oikeuksilla merkittävien tai vaihtovelkakirjoilla vaihdettavien osakkeiden luovutusrajoituksesta. Hallituksen jäsenen tai avainhenkilön on hallituksen jäsenyyden tai työ- tai toimisuhteen lakatessa tarjottava omistamansa Yhtiön osakkeet Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle taholle. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 15 (52)

16 8. TIEDOT JOHN NURMINEN -KONSERNISTA JA PÄÄTOIMIALOISTA 8.1. JOHN NURMINEN -KONSERNI JOHN NURMINEN OY Kotimaiset konserniyhtiöt Ulkomaiset konserniyhtiöt Atlans Oy CIS International Oy Kuljetusliike L. Pihlapuro Oy Nurminen Deepsea RW Logistics V M Tikkinen Oy OOO Huolintakeskus OOO John Nurminen John Nurminen Eesti AS OOO John Nurminen CIS Nurminen Maritime Latvia SIA Kuvassa on John Nurminen -konsernin merkittävimmät tytäryhtiöt. Konsernin kaikki tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä omistusosuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (ks. Tilinpäätöksen liitetiedot ). Yhtiö on sopinut Kiinteistö Oy Pasilankatu 2:n osakkeiden (68,75 %) myymisestä JN Abyss Oy:lle, John Nurmisen Säätiölle ja Juha Nurmiselle yhteensä 5,8 miljoonan euron kauppahintaan. Kiinteistöomaisuuden myynti vaikuttaa Yhtiön ja John Nurmisen -konsernin tulokseen positiivisesti. Kaupasta johtuva arvonkorotuksen peruuttaminen alentaa Yhtiön ja konsernin omaa pääomaa. Yhtiö tekee käytössään olevista tiloista (yhteensä 2.720,2 m²) ostajien kanssa seitsemän vuoden vuokrasopimuksen. Atlans Oy:n kanssa on allekirjoitettu sulautumissuunnitelma Atlans Oy:n sulautumisesta emoyhtiöönsä John Nurmiseen JOHN NURMISEN LIIKETOIMINTAYKSIKÖT John Nurminen on asiakaslähtöisiä logistiikkapalveluja tuottava yhtiö, jonka toiminta perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja logistiikan erikoisosaamiseen. Konsernin liikevaihto on 83 miljoonaa euroa ja henkilöstöstä työskentelee Suomessa noin 480 ja ulkomailla 110 (2003). John Nurminen on perheyritys, joka on toiminut jo 118 vuoden ajan. 16 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

17 UUSI YHTIÖRAKENNE Vuoden 2002 aikana saatiin päätökseen strategian mukainen rakennemuutos, jossa John Nurmisen toiminta keskitettiin logistiikan toimialalle. Kehittyvä ja muuttuva logistiikan ala tarjoaa runsaasti kasvumahdollisuuksia John Nurmiselle. Konsernimuotoisena toimineen John Nurmisen kotimaisista tytäryhtiöistä pääosa fuusioitiin emoyhtiöön päätöksenteon linjan yhdenmukaistamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi. Yhtiön sisäistä rakennetta muutettiin tukemaan kasvutavoitteita, asiakkuuksien hallintaa ja toiminnan laatua. Vuoden 2003 alusta pääosa toiminnasta keskitettiin yhteen yhtiöön ja yhden nimen alle. Tytäryhtiöiden sulautumisen takia Yhtiön vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen luvut eivät ole vertailukelpoisia Yhtiön vuoden 2002 tietoihin. Tilikauden 2003 aikana toteutettujen yrityskauppojen vaikutus konsernitilinpäätösten vertailtavuuteen on merkityksetön. John Nurmisen tavoitteena on saavuttaa parhaan toimijan asema omilla logistiikan palvelusektoreilla ja kaksinkertaistaa liikevaihto lähivuosien aikana. Tarkoituksena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Kasvua haetaan pääasiassa Suomesta, mutta myös Venäjältä ja Baltiasta. AJONEUVOLOGISTIIKKA Ajoneuvologistiikka-yksikkö tuottaa ajoneuvojen logistisia kokonaisratkaisuja maahantuojille. Palvelu kattaa uusien autojen maahantuonti-, tarkastus- ja huoltotoiminnot ja transitokuljetukset sekä ulkomailta tuotavien käytettyjen autojen kuljetukset. Yksikön toimipisteet sijaitsevat Turussa ja Hangossa. Lisäksi sen toimintaa vahvistavat Helsingissä ja Turussa toimiva Atlans Oy ja joulukuussa hankitut Kuljetusliike L. Pihlapuro Oy ja V M Tikkinen Oy. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa (20 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 56. Atlans Oy:n palveluksessa työskentelee 48 henkilöä ja Pihlapuron ja Tikkisen palveluksessa yhteensä 23 henkilöä. ERIKOIS- JA RASKASKULJETUKSET Erikois- ja raskaskuljetukset -yksikkö tarjoaa suurten ja raskaiden kappaleiden kuljetuspalveluja Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Kuljetukset tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitynä kokonaispalveluna. Asiakaskunta koostuu pääasiassa konepajateollisuuden yrityksistä ja huolintaliikkeistä. Yksikkö toimii Jyväskylässä, Vantaalla ja keväästä 2004 alkaen myös Baltian alueella John Nurminen Eesti AS:n tytäryhtiön Nurminen Heavy Oü:n kautta. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 6,0 miljoonaa euroa (7 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 20. LINJA-AGENTUURIT Linja-agentuurit -yksikkö tarjoaa merikuljetuksia ja projektilaivauksia vienti- ja tuontiyrityksille sekä huolintaliikkeille. Ydinosaaminen muodostuu koko maailman kattavista overseas-kuljetuksista ja Euroopan pääsatamiin suuntautuvista shortsea-merikuljetuksista. Yksikkö edustaa alan johtavia kansainvälisiä konttivarustamoja. Se palvelee kaikissa Suomen laivaussatamissa sekä Baltian merkittävimmissä satamissa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa (6 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 35. MUOTILOGISTIIKKA Muotilogistiikka-yksikkö tarjoaa asiakaslähtöisiä muotilogistiikkapalveluja vaatetusteollisuudelle, maahantuojille ja vähittäiskaupalle. Riippukuljetuksiin tarkoitetulla kalustolla tehtyjen kansainvälisten ja kotimaan kuljetusten lisäksi kokonaispalvelu käsittää tullaukset ja varastoinnin lisäarvopalvelut. Yksikkö on osa eurooppalaista Fashionet-verkostoa. Muotilogistiikka toimii Lahdessa ja lisäksi sillä on terminaali Tallinnassa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa (8 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 65. PERÄVAUNUJEN KORJAUS JA KATSASTUS Perävaunujen korjaus ja katsastus -yksikkö palvelee logistiikkayrityksiä. Kokonaispalvelu sisältää korjaus- ja katsastustoimintojen lisäksi myös tukipalvelut, kuten vauriokorjauksiin liittyvät kustannusarviot, TIR-tarkastukset ja kuntokatsastukset. Liiketoimintayksikön toimipisteet sijaitsevat Vantaan Hakkilassa ja Kotkassa sekä sopimuskorjaamot Tuusulassa, Lahdessa ja Äänekoskella. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 17 (52)

18 Lisäksi yksiköllä on omia veto- ja huoltoautoja, joilla suoritetaan pikahuoltoja ja tarjotaan rengaspalvelua. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa (3 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 18. PUULOGISTIIKKA Puulogistiikka-yksikkö palvelee Suomen metsäteollisuutta Venäjältä tuotavan raakapuun logistiikassa. Yksikkö on erikoistunut pyöreän puutavaran ja hakkeen kuljetukseen täysinä vaunukuormina ja kokojunina. Palvelut kattavat puun varastoinnin, mittauksen, laadutuksen sekä puutavaran vastaanoton ja määrä- ja laaturaportoinnin. Yksiköllä on toimipisteet Imatralla, Niiralassa, Vartiuksessa, Vainikkalassa, Nuijamaalla ja Vaalimaalla sekä puuterminaaleja Venäjällä ja rajaasemilla Suomen puolella. Puulogistiikan toimintoja Venäjällä hoitaa tytäryhtiö OOO Huolintakeskus, jolla on pääkonttori Pietarissa ja toimipiste Viipurissa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 7,1 miljoonaa euroa (9 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 38. RAUTATIELOGISTIIKKA Rautatielogistiikka-yksikkö palvelee ulkomaankaupan yrityksiä pääasiassa Suomen ja IVY-maiden välisessä rautatieliikenteessä. Muita liikennealueita ovat Baltian maat, Bulgaria, Romania, Mongolia ja Kiina. Rautatiekuljetusten sekä tullaus-, huolinta- ja terminaalipalveluiden lisäksi asiakkaalle tarjotaan ratkaisuja, jotka voivat tarvittaessa kattaa koko logistisen ketjun. Yksikön toimipisteet ovat Vainikkalassa, Luumäellä, Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Niiralassa. Rautatieterminaalit sijaitsevat Vainikkalassa, Niiralassa ja Luumäellä. Vaalimaalla on maantieliikenneterminaali. Varastot toimivat myös tullivarastoina. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa (17 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 80. TAIDE- JA NÄYTTELYLOGISTIIKKA Taide- ja näyttelylogistiikka -yksikkö on erikoistunut korkealuokkaisiin taide- ja näyttelylogistiikan palveluihin sekä konservointipalveluun. Taidelogistiikassa asiakkaita ovat taidemuseot, galleriat, näyttelyjärjestäjät ja yksityiset taiteenomistajat, näyttelylogistiikassa puolestaan suomalaiset ja ulkomaiset yritykset. Yksikkö toimii Vantaan Hakkilassa, Helsingin Messukeskuksessa ja lisäksi tiiviissä yhteistyössä John Nurmisen moskovalaisen tytäryhtiön OOO John Nurminen CIS:n kanssa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (7 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 32. TAVARANKÄSITTELY JA LISÄARVOPALVELUT Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut -yksikkö tarjoaa tavarankäsittelypalveluja ja varastointia sekä lisäarvopalveluita tuonti- ja vientiyrityksille, huolintaliikkeille ja tukkukaupoille. Toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Loviisassa, Kotkassa, Mussalossa, Haminassa ja Turussa. Loviisan satamassa sijaitseva toimipiste on erikoistunut sahatavaran käsittelyyn. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 14,0 miljoonaa euroa (17 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 61. TULLAUSPALVELUT Tullauspalvelut-yksikkö tarjoaa viennin ja tuonnin tullaus- ja terminaalipalveluita ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille, huolintaliikkeille ja laivayhtiöille. Sen palveluihin kuuluvat kaikki kuljetuksiin ja kansainväliseen kauppaan liittyvät tullauspalvelut, kuten tuonti- ja vientitullaukset, tullauksiin liittyvät dokumentoinnit, transito-dokumentoinnit ja EU:n sisäkaupan tilastointi. Tullauspalvelujen toimipisteet sijaitsevat Vantaan Hakkilassa, Kotkan Mussalossa ja Turun ja Hangon satamissa. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 2,0 miljoonaa euroa (2 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä 11. VARUSTAMOPALVELUT Varustamopalvelut-yksikkö tarjoaa laivanselvityspalveluja lähes kaikissa Suomen merisatamissa ja John Nurmisen palveluverkoston kattamissa Baltian satamissa. Asiakaskunta koostuu varustamoista ja ulkomaankauppaa käyvistä yrityksistä. Yksikkö toimii maailmanlaajuisen Multiport Ship Agencies Networkin Suomen edustajajäsenenä. Vuonna 2003 yksikön liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa (3 % John Nurmisen liikevaihdosta) ja henkilöstön määrä (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

19 8.3. OIKEUDENKÄYNNIT John Nurmisella on välimiesmenettelyssä vuonna 2000 toteutettuun osakkuusyrityksensä GlobeGround Finland Oy:n osakekauppaan liittyvä riita-asia, jossa Yhtiö vaatii GlobeGround GmbH - nimiseltä yhtiöltä kyseisen osakkuusyrityksen jäljellä olevan osakekannan (34 %) lunastamista 3,4 miljoonan euron lunastushintaan. GlobeGround GmbH on kiistänyt lunastusvaatimuksen ja esittänyt Yhtiölle 5,1 miljoonan euron korvausvaatimuksen vedoten sopimusrikkomukseen. Edellä mainitun välimiesmenettelyn lisäksi John Nurminen -konsernilla ei ole sellaisia oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä, joilla olisi merkittäviä vaikutuksia konsernin taloudelliseen asemaan INVESTOINNIT John Nurmisen hallitus on hyväksynyt 2,4 miljoonan euron kemikaliovarastorakennusinvestoinnin Kotkan Mussalon satamaan. Varastorakennus valmistuu joulukuussa Yhtiö on tilannut 100 junavaunua venäläiseltä valmistajalta (arvo 3,5 miljoonaa euroa, sisältäen Venäjän 18 % alv:n). Viimeinen erä junavaunuista toimitetaan TULEVAISUUDENNÄKYMÄT John Nurminen konsernin alkuvuosi 2004 on sujunut tavoitteiden mukaisesti. John Nurminen -konsernin tulevaisuudennäkymät vuodelle 2004 on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa (ks. Hallituksen toimintakertomus ) RISKIT Yhtiön arvion mukaan merkittävin liiketoimintariski liittyy Venäjän kauppaan, joka muodostaa John Nurmisen liikevaihdosta 51 %. Yhtiön sisäisessä luokittelussa Venäjän maariski on jaettu kolmeen riskiluokkaan. Korkeimpaan riskiluokkaan lasketaan toiminnot, jotka ovat riippuvaisia Venäjän sisäisestä kulutuskysynnästä (esimerkiksi elektroniikkalaitteet). Tähän riskiluokkaan luokiteltavan liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta on 20 %. Kahteen alempaan riskiluokkaan kuuluvat toiminnot, jotka liittyvät suomalaisen teollisuuden vienti- tai tuontitoimeksiantoihin. Kyseisiin riskiluokkiin kuuluu 31 % Yhtiön liikevaihdosta. TARJOUSESITE VVK 2003 JOHN NURMINEN OY SIVU 19 (52)

20 9. JOHN NURMINEN OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 2003 Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 83 miljoonaa euroa, mikä on 17,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Voitto ennen veroja oli tuhatta euroa. Konsernin kannattavuus parani huomattavasti ja omavaraisuusaste oli 53 %. Maksuvalmius pysyi hyvänä. Konsernin rakennemuutos toteutettiin suunnitelmien mukaan ja vuoden 2003 aikana keskityttiin toimintatapojen yhtenäistämiseen. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Maailmantalouden epävarmuus jatkui vuoden loppuun saakka, vaikka odotukset olivat jo suurelta osin toiveikkaita. Länsi-Euroopassa jatkui matalasuhdanne, sen sijaan Venäjän ja Baltian alueen talous kehittyi hyvin suotuisasti. Suomen bruttokansantuote kasvoi 1,3 %, mutta sekä tuonti että vienti supistuivat reilulla puolella prosentilla. John Nurminen pystyi hyödyntämään haasteellisen markkinatilanteen kasvattamalla toimintaansa Venäjän ja Baltian markkinoilla ja tehostamalla omia toimintatapojaan. LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS John Nurmisen tulos kehittyi vuonna 2003 myönteisesti ja oli ennen veroja 5,6 miljoonaa euroa kun se vuonna 2002 oli 2,1 miljoonaa euroa. Toimialojen keskinäinen liikevaihto- ja kannattavuuskehitys oli vaihtelevaa. Kaikkien toimialojen kannattavuus oli positiivinen. Tuloskehitys oli erityisen hyvä ajoneuvo- ja rautatielogistiikassa sekä tavarankäsittelyssä ja siihen liittyvissä lisäarvopalveluissa. KESKEISET TAPAHTUMAT Toimintavuoden näkyvin muutos oli jo edellisenä vuonna aloitettu tytäryhtiöitten fuusioiminen John Nurminen Oy:hyn ja hallinnon keskittäminen. Tytäryhtiöt fuusioituivat emoyhtiöön Vuoden aikana määriteltiin yhteiset arvot, joiden juurruttamiseksi aloitettiin määrätietoinen työ. Tarkoituksena on luoda yritykselle pelisäännöt ja toimintatavat tukemaan yhteisten päämäärien saavuttamista. Uusi rakenne ja kasvustrategia edellyttivät myös organisaation uudistamista. Vuoden 2004 alussa johtoryhmää vahvistettiin ja nuorennettiin. Tavoitteena on entistä dynaamisempi, notkeampi ja osaavampi organisaatio. Joulukuussa 2002 ostettu Atlans Oy vahvisti ajoneuvologistiikan markkina-asemaa. Loppuvuonna 2003 laajennettiin ajoneuvologistiikan palveluvalikoimaa ostamalla kaksi autojen kuljetukseen erikoistunutta yritystä, Kuljetusliike L. Pihlapuro Oy ja VM Tikkinen Oy. Lokakuussa myytiin muuttoliiketoiminta Oy Victor Ek Ab:lle. Lisäksi vuoden aikana luovuttiin Atlans Oy:n mukana tulleesta pakasteliiketoiminnasta. OMISTUS Vuonna 2002 tehty ratkaisu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka tavoitteena oli sitouttaa johto yrittäjäomaiseen toimintatapaan, osoittautui toimivaksi. Ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksessaan hallituksen esityksestä ottaa 2,5 miljoonan euron pääomalainamuotoisen vaihtovelkakirjalainan, jonka yhtiön johto ja hallitus merkitsivät. Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös ylimääräisen osingon, 10 /osake, jakamisesta. Osakaspohja laajeni myös tehtyjen osakekauppojen myötä. TAVOITTEET JA STRATEGIA John Nurmisen tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihtonsa lähivuosien aikana ja parantaa kannattavuuttaan mitattuna tuloksella ennen veroja 7 %:n ja oman pääoman tuotolla mitattuna 14 %:n tasolle. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa johtava asema kaikilla yhtiön toimialoilla. Näiden tavoitteiden 20 (52) SIVU JOHN NURMINEN OY VVK 2003 TARJOUSESITE

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2002 klo 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 2001. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot