Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen Seppo Björniselle keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden valitseminen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 116 Eron myöntäminen Seppo Björniselle kiinteistötoimituksen uskotun miehen tehtävästä 117 Energiatoimialan järjestelyjen selvittämien Etelä-Savossa 118 Etuosto-oikeuden käyttäminen 119 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 149 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Maarit Honkanen Pirkko Luntta Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 112 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 113 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Pylkkänen ja Pirkko Luntta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pentti Pylkkänen Pirkko Luntta

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 114 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin käsitellä lisälista

4 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN SEPPO BJÖRNISELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PU- HEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN JÄL- JELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Khall. 115 Seppo Björninen on saapuneella kirjeellään pyytänyt eroa kaikista kunnallisista luottamustehtävistään. Seppo Björninen on valittu keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valtuustokaudelle Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Seppo Björniselle eron keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja esittää uuden puheenjohtajan valitsemista hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN SEPPO BJÖRNISELLE KIINTEISTÖTOIMITUKSE N USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄSTÄ Khall. 116 Seppo Björninen on saapuneella kirjeellään pyytänyt eroa kaikista kunnallisista luottamustehtävistään. Seppo Björninen on toiminut yhtenä kunnanvaltuuston nimeämistä kiinteistötoimituksen uskotuista miehistä. Kiinteistönmuodostamislain ( /554) 6 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan nimennyt 10 kiinteistötoimituksen uskottua miestä. Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Seppo Björniselle eron kiinteistötoimituksen uskotun miehen tehtävästä. Samalla se esittää valtuustolle, ettei Björnisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ole tarpeen valita uutta henkilöä, koska uskottujen miesten määrä ylittää kiinteistönmuodostamislain vähimmäisvaatimuksen. Hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus ENERGIATOIMIALAN JÄRJESTELYJEN SELVITTÄMIEN ETELÄ-SAVOSSA Khall. 117 Etelä-Savon kunnat ovat yhteistyössä käynnistämässä yhdessä E.ON:in kanssa selvitystä Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä- Savon Energia Oy:n yhdistämisestä yhteen yhtiöön, jossa myös E.ON olisi merkittävänä omistajana. Selvitystyön pohjana olevan mallin mukaisesti uuden yhtiön omistajina olisivat maakunnan kunnat noin kahden kolmasosan osuudella ja E.ON noin 1/3. Kuntien omistusosuudesta Mikkelin kaupunki omistaisi vähintään puolet. Lopulliset omistusosuudet täsmentyvät selvityksen tai viimeistään kuntien päätöksenteon yhteydessä. Uusi yhtiö olisi asiakasmäärältään Suomen viidenneksi suurin ja kuntaenemmistöisistä yhtiöistä kolmanneksi suurin. Puuperäisten biopolttoaineiden käyttöön perustuvassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa yhtiö olisi loppuasiakasmarkkinoilla toimivista yhtiöistä suurin. Yhtiön tavoitteena olisi kehittää kilpailukykyisiä palveluita sekä edistää paikallisten biopolttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa toiminta-alueellaan. Tämä lisäisi alueen elinkeinoelämän liiketoimintamahdollisuuksia ja loisi edellytyksiä maakunnan työpaikkamäärän myönteiseen kehitykseen. Siirtoverkkoliiketoiminnan on tarkoitus säilyttää jatkossakin erillisessä tytäryhtiössä. Tämän vuoksi järjestelyllä ei olisi vaikutusta ESE-Verkko Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n siirtotoimintoihin. Myös kaukolämmön hinta pidettäisiin kilpailukykyisenä, jotta tehokkaan, paikallisiin polttoaineisiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon tarjoamat kilpailuedut saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakunnat on kutsuttu yhteiseen kokoukseen Mikkeliin, jossa aiheina ovat selvitystyön käynnistäminen julkistetun suosituksen pohjalta sekä valmistelun organisointi. Suosituksen valmistelussa ovat olleet mukana omistajakuntien edustajina Juvan, Hirvensalmen ja Mäntyharjun kunnanjohtajat sekä Mikkelin kaupungin. ja apulaiskaupunginjohtajat. Tilaisuuteen on kutsuttu kaikki Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajat. Liitteenä 1 Energiatoimintojen järjestely hankkeen kuvaus Liitteenä 2 Energialiiketoiminnan järjestely kalvosarja

7 Kunnanhallitus Kj. Kunnanhallitus päättää hyväksyä uuden maakunnallisen energiayhtiöön perustamiseen tähtäävän työryhmän esityksen selvitystyön pohjaksi. Kunta on valmis osaltaan osallistumaan uuden yhtiön perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin, osakeantiin ja olemaan osakkaana uudessa yhtiössä työryhmän julkistetussa esityksessään muotoilemalla tavalla. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet osallistua uuden energiayhtiön valmisteluun sen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi kunnanhallitus nimeään edustajansa pidettävään Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien tilaisuuteen. Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin. Suur-Savon Sähkön omistajakuntien pidettävään tilaisuuteen nimettiin Pentti Pylkkänen, Esko Kekkonen ja Jukkapekka Lempiäinen.

8 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 118 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Arvi ja Aili Pöyry/Anja, Keijo ja Heimo Pöyry 2. Marko Riittinen/Mikko ja Miia Aarnio 3. Hirvensalmen kunta/anja Brinck 4. Outi, Keijo ja Jarmo Kiesilä/Tapio Rikala Ky 5. Taisto ja Pirkko Ukkonen/Juha ja Sanna Peltomäki 6. Sari Öysti/Anders Oldenvurg. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Outi Kiesilä ilmoitti oma-aloitteisesti esteellisyytensä eikä osallistunut asian käsittelyyn. Ilmoitus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 119 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Valtiovarainministeriön peruspalveluohjelma Kansaneläkelaitoksen päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta v Tiehallinnon päätös liikennerajoituksista Noitin ja Hämeenmäen teille. 4. Mikkelin työvoimatoimiston päätös palkkatuen myöntämisestä laitossiivoojan palkkaukseen. 5. Kuntaliiton kirje musiikin esityskorvauksista Teostolle 2008 ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n 6. rakennustoimikunnan pöytäkirja 7. hallituksen pöytäkirjat ja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon TE-keskuksen kirje Työttömyys ja työllisyys Etelä-Savossa Itä-Suomen lääninhallituksen päätös taksiluvasta 12. Itä-Suomen lääninhallituksen kirje kunniamekkiesityksistä. Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus KONSERNIAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ TAMMILEHTO OY:LLE Khall. 120 Hirvensalmen kunnan kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy hallinnoi Uutelan risteysalueen maa-alueita. Yhtiöllä on kunnan takaama euron laina Kuntarahoitus Oy:ltä. Laina otettiin aikanaan teollisuustilojen rakentamista varten Kirkonkylään. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt takaamalleen yhtiön lainalle käyttökohteen muutoksen. Teollisuustilojen rakentamisen sijaan yhtiö hankki maa-alueita Uutelan risteysalueelta, jonne on tarkoitus rakentaa teollisuustilaa. Rakentaminen on kuitenkin kunnasta riippumattomista syistä viivästynyt eikä yhtiölle ole kertynyt tuloja. Yhtiöllä on edelleen Kuntarahoitus Oy:n lainaa euroa. Koska yhtiön toiminta ei ole toteutunut suunnitellusti, ei sillä ole riittävästi käteisvaroja lainan lyhennyksiin, korkoihin eikä muihin juokseviin kuluihin. Yhtiö anoo Hirvensalmen kunnalta euron konserniavustusta lainakustannusten hoitamiseen. Kj. Kunnanhallitus myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy:lle konserniavustusta euroa lainakustannusten hoitamiseen. Hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus KESKUSURHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS Sivistysltk Hirvensalmen nykyinen keskusurheilukenttä on rakennettu luvulla nykyiselle paikalle, joka on ollut osittain suota ja se osaltaan mm. routimalla on vaikeuttanut sen hoitoa ja kunnossa pysymistä. Kenttää on kolme eri kertaa kunnostettu luvuilla koskematta kuitenkaan sen rakennekerroksiin. Urheilukentän suunnittelutyöryhmä käynnisti syksyllä 2007 kentän peruskorjauksen suunnittelun ja valitsi suunnittelijaksi Insinööritoimisto Mar Oy:n Heinolasta. Kentän peruskorjausta pyydettiin suunnittelemaan aluksi laskemalla kustannusarviot neljän eri toteutusvaihtoehdon mukaan. Kaikki vaihtoehdot sisältävät koko kenttäalueen massojen vaihdon. Kallein vaihtoehto sisältää 350 metrin juoksuradan ja suorituspaikat kestopäällysteellä, nurmikentän, huoltorakennuksen, varaston ja ympäristötyöt. Halvin vaihtoehto sisältää kestopäällystetyt suorituspaikat, massapintaisen 350 m juoksuradan ja pallokentän, huoltorakennuksen, varaston ja ympäristötyöt. Kentän asemapiirros, huoltorakennuksen pohjapiirrokset, kaluston kustannusarvio ja hoitokustannukset esitellään kokouksessa. Urheilukenttätyöryhmä kokouksessaan on päätynyt esittämään peruskorjauksen toteuttamiseksi seuraavaa: 1.1. Urheilukentän kustannuslaskelmat ovat yhteensä halvimman vaihtoehdon mukaan ja kaleimman vaihtoehdon mukaan Laskelmat sisältävät urheilukentän pohjatyöt, pintamateriaalit 4. eri vaihtoehdon mukaan, kastelujärjestelmän, huoltorakennuksen, varaston ja kentän ympäristötyöt Laskelmat eivät sisällä urheiluvälineitä ja hoitokalustoa. Niistä on erillinen luettelo ja kustannuslaskelma Itä-Suomen lääniin on OPM myöntänyt avustusta vuonna liikuntapaikalle yhteensä 1,37 miljoonaa. Avustusprosentit olivat % kustannusarviosta. Itä-Suomen läänin liikuntaneuvosto myönsi vuonna 2007 avustusta kustannusarvioltaan alle hankkeile 18 kpl yhteensä Keskimääräinen avustusprosentti oli 17,5 % kustannus-arviosta. Odotettavissa oleva avustusprosentti voi olla hankkeellemme noin 20% Esitetään, että Hirvensalmen urheilukentän peruskorjaus suoritetaan jaettuna vuosille siten, että kustannusarvio jää alle :n.

12 Kunnanhallitus Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Hj. Päällystevaihtoehtovertailut Kentän ympäristötyöt Huoltorakennus ja varasto Rakennuskustannukset, vaihtoehdot 1A-2B Sivistyslautakunta keskustelee urheilukenttätyöryhmän esityksestä sekä esityksen vaikutuksista. Keskustelun aikana Markku Kivisaari Pirkko Luntan kannattamana esitti, että lautakunta kokoontuu uudelleen käsittelemään urheilukenttäasiaa ja pyytää kokoukseen mukaan Insinööritoimisto Mar Oy:n edustajan sekä käyttäjien edustajia. Lautakunta merkitsi tiedokseen urheilukenttätyöryhmän esitykset ja päätti, että asiaan palataan uudelleen seuraavassa lautakunnan kokouksessa ja kokoukseen pyydetään Insinööritoimisto Mar Oy:n edustaja ja käyttäjien edustajia. Sivistysltk Insinööritoimisto Mar Oy:n edustaja esittelee kokouksessa keskusurheilukentän peruskorjausvaihtoehtoja kustannuserittelyineen. Hj. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei keskusurheilukentän peruskorjausta toteuteta esitettyjen suunnitelmien mukaan, vaan liikuntamahdollisuuksia kehitetään vaihtoehtoisiin liikuntapaikkoihin panostamalla. On myös selvitettävä, miten nykyisestä kentästä saadaan käyttökelpoisempi. Asiasta käydyn keskustelun aikana Matti Pekurinen Varpu Järvisen kannattamana esitti, että keskusurheilukenttä laitetaan kuntoon esitettyjen suunnitelmien pohjalta tarkastellen jatkossa kuitenkin toteutuksen aikataulua ja sisältöä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja esitti asia ratkaistavaksi nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä sanovat "jaa" ja ne, jotka kannattavat Matti Pekurisen esitystä, äänestävät "ei". Selonteko asiasta ja äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä (Ville Luntta ja Pirkko Luntta), kolme (3) ei-ääntä (Matti Pekurinen, Vesa Pöyry, Varpu Järvinen) ja yksi (1) tyhjää-ääntä (Anu Raatikainen). Puheenjohtaja totesi, että Matti Pekurisen esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

13 Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän keskustelun ajan paikalla olivat myös urheiluseurojen ja seurayhteistyön edustajina Outi Kiesilä, Leena Marttinen ja Reino Björninen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Mervi Simoska ja Pirkko Luntta jättivät asiaan eriävän mielipiteensä. Khall Liitteenä 1 urheilukentän suunnitelma sekä laskelmia eri vaihtoehtojen kustannuksista. Kj. Käydään yleiskeskustelua urheilukentän suunnitelmista. Hyväksyttiin. Päätettiin lisätä pöytäkirjaan liitteeseen 1 urheilukentän peruskorjauksen vaihtoehto C kustannusarvion. Khall. 121 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että keskusurheilukenttä peruskorjataan urheilukenttätyöryhmän esityksen pohjalta. Alkuperäisen urheilukenttätyöryhmän esityksen mukaan hankkeen kustannukset vuoden 2008 tasossa ovat n euroa. Hanke sisältää urheilukentän peruskorjauksen päällysteineen, kentän ympäristön ja huoltorakennuksen rakentamisen. Hanke toteutettaisiin esityksen mukaan vuosina Lisäksi kustannuksia aiheuttavat tarvittavat kalustehankinnat n euroa, urheiluvälineet euroa sekä kentän ja muiden liikuntapaikkojen hoitamiseen välineistöä n euroa. Esityksen mukaan kentän vuosittaiset käyttökustannukset olisivat n euroa. Kunnanhallitus on alustavasti keskustellut hankkeen toteuttamisesta kokouksessaan :n 94 kohdalla. Keskustelussa todettiin, että hanke on kunnan voimavaroihin nähden liian kallis ja kentän käyttö suhteessa vuotuisiin kustannuksiin alhainen. Kj. Kunnanhallitus päättää palauttaa urheilukentän suunnittelun takaisin sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunnan on valmistelussaan huomioitava kentän käyttöasteen kehityksen, käyttäjien ja mm. koulutoimen liikuntapaikoilta edellyttämät odotukset. Lisäksi reunaehtona ovat peruskorjausinvestoinnin kohtuullinen hintataso ja käyttökustannuksiltaan kustannustehokas perusratkaisu. Hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 122 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja 1. Kertoi kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tutustumismatkasta Puumalaan. Tutustuminen kohdistui Puumalan kunnan ruokahuollon järjestelyihin. 2. Jakoi kunnanhallituksen jäsenille tiedoksi työsuojelupiirille lähettämänsä päivätyn selvityksen.

15 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: , 120 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: , 119, Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot