NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Sirpa Lunki Anne Ruotonen Opinnäytetyö Luonnonvara-alan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

2 Lunki, Sirpa & Ruotonen, Anne. Navetan ilmanvaihdon toimivuuden arviointi. Oulu Oulun seudun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 63 s sivua liitteitä. TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ilmanvaihdon nykytilanne navetoissa. Työssä kiinnitimme huomiota ilmanvaihdon mittaamiseen, ilmanvaihtojärjestelmiin, huonon ilmanlaadun aiheuttamiin ongelmiin sekä suunnitteluun ja mitoittamiseen. Tavoitteena oli laatia ilmanvaihdon mittauksessa käytettävä lomake, joka toimii samalla ohjeistuksena mittausten suorittamiselle. Pyrimme myös kartoittamaan ilmanvaihdossa esiintyviä ongelmia sekä herättämään keskustelua ongelmien poistamiseksi. Työn toteutimme haastattelemalla tuottajia, ilmanvaihtolaitteiden myyjiä sekä olosuhdekartoittajia. Tuottajahaastattelut suoritimme samalla, kun tutustuimme olosuhdekartoituksien tekemiseen lypsy- ja lihakarjatiloilla. Oman ilmanvaihdon mittauslomakkeen olemme laatineet yhdistelemällä ProAgria Oulun maaseutukeskuksen, A-tuottajien sekä ProAgria Keski-Suomen maaseutukeskuksen olosuhdekartoituslomakkeita. Opinnäytetyö liittyy Maidontuotannosta huipputeknologiaa - hankkeen tekemään Navetan ilmanvaihtooppaaseen, jonka tuottamiseen osallistuimme syksyn 2003 aikana. Työn tuloksena olemme havainneet, että suurimmat ongelmat ilmenevät ilmanvaihdon suunnittelussa ja mitoittamisessa. Ongelmia aiheuttavat suositustaulukoiden antamat alhaiset mitoitusarvot. Asiasanat: navetta, ilmanvaihto, ilmanvaihtojärjestelmä, ilmanlaatu, ilmanvaihdon mittaaminen, suunnittelu, mitoitus 2

3 Lunki, Sirpa & Ruotonen, Anne. Estimation of Ventilation in Cattle Sheds. Oulu Oulu Polytechnic. Thesis. 63 pages + 15 appendices. ABSTRACT The purpose of our thesis was to get acquainted with the present situation of ventilation in cattle sheds. In our thesis we paid attention to measuring ventilation, to ventilation systems, to the problems caused by bad air quality, planning and design. Our goal was to establish a form which could be used when measuring ventilation. The form can also serve as an instruction for measurers. We also aimed at getting acquainted with the problems of ventilation and we also wanted to start general discussion to solve the problems. We carried out our thesis by interviewing farmers, ventilation system sellers and circumstance measurers. We interviewed farmers at the same time when we were doing circumstance measurings at dairy and beef farms. We built our own ventilation measuring form by combining various ventilation measuring forms from several different organizations. Thesis is a part of High Technology in Dairy Production - project. The project made a handbook of ventilation in cattle sheds. We took part in making this handbook during autumn As the result of our Thesis we realized that the biggest problems in ventilation are planning and design. The problems are caused by guide tables and the low design values that they give. Keywords: cattle sheds, ventilation, ventilation system, air quality, ventilation measuring, planning, design 3

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO NAVETTAILMAN LAATU Ilmanvaihdon merkitys Huonon ilmanvaihdon aiheuttamat haitat Vaikutukset eläimiin Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset hoitajaan Navettailman haittatekijät Kosteus Kaasut Pölyt Suositukset navettailman laadulle MITOITUSOHJEET JA SUUNNITTELU Säädökset Mitoitusohjeiden tarkastelua ja suosituksien vertailua ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT Painovoimainen ilmanvaihto Koneellinen ilmanvaihto MITTAUSMENETELMÄT JA LAITTEET Laitteet ja mittarit Lämpötilan, kosteuden ja virtausnopeuden mittaaminen Haitallisten kaasujen mittaaminen Digitaaliset kaasumittarit Melumittarit Savu virtausilmaisimet MITTAUKSET Mittaukset maaseutukeskus Mittaukset A-tuottajat ESIMERKKEJÄ KÄYTÄNNÖN TILANTEISTA Olosuhdekartoitus lypsykarjatilalla

5 7.2 Olosuhdekartoitus lihakarjatilalla Tuottajahaastattelut ILMANVAIHDON MITTAUSLOMAKKEEN LAATIMINEN Lomakkeen ulkoasu ja toiminnallisuus JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA...61 LÄHTEET

6 1 JOHDANTO Navetan ilmanlaatu on tärkeä tekijä niin eläinten kuin hoitajien kannalta. Huono ilmanlaatu johtaa eläinten sekä hoitajien terveyden heikkenemiseen, eläinten tuotoksen laskuun, mutta myös rakenteiden ennenaikaiseen rapistumiseen. Ilmanvaihdon pitää toimia siten, että navetan kaikissa tiloissa on hyvä ilmanlaatu. Toimivalla ilmanvaihdolla poistetaan navetasta liika lämpö, kosteus, pölyt sekä haitalliset kaasut. Suomessa koneellisen ilmanvaihdon haasteina ovat muun muassa eri vuodenajat, jolloin lämpötilat ja ilmankosteus vaihtelevat suuresti, sekä suurentuneet tuotantorakennukset. Työssämme tarkastelemme vain lämpöeristettyjen navetoiden ilmanvaihtoa, koska kylmäpihatoissa ilmanvaihto on pääosin painovoimainen. Tuotantorakennusteknologian kehittymisen myötä myös ilmanvaihtolaitteita sekä järjestelmiä on kehitettävä vastaamaan suurentuneita tuotoksia ja karjakokoja. Teknologinen kehitys on ollut nopeaa ja oikean suuntaista, mutta käytännön toteutukseen eli suunnitteluun ja mitoitukseen on kiinnitetty liian vähän huomioita. Osasyynä tähän on suositustaulukoiden aiheuttamat mitoitusvirheet. Asiaan on kiinnitetty huomiota maa- ja metsätalousministeriössä ja suositustaulukoihin on tulossa päivityksiä vuoden 2004 aikana (Maaseudun Tulevaisuus, , 14). Ilmanvaihtolaitteiden valmistajat sekä myyjät tietävät laitteiden toiminnasta, mutta jokapäiväisestä käytöstä vastaavat viljelijät eivät välttämättä ole saaneet riittävää ohjausta laitteen käytöstä. Heillä ei aina ole tarvittavaa tietoa ilmanvaihtolaitteiston toimintaperiaatteista eikä toimivan ilmanvaihdon merkityksestä. Siksi teknologian siirto hanke Maidon tuotannosta huipputeknologiaa (Teknotiimi) - onkin koonnut Ilmanvaihto-oppaan muun muassa maanviljelijöille, jotta uutta tietoa saadaan siirrettyä myös heille. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kartoittaa ilmanvaihdon koko ketju sekä siinä esiintyviä ongelmia. Pyrimme myös kehittämään olosuhdekartoituksessa 6

7 käytettävää lomaketta ilmanvaihdon mittausten osalta. Tavoitteena on, että jokainen olosuhdetestauksia tekevä taho voisi käyttää sitä, mutta myös muokata sitä omaan käyttöön sopivaksi. Tarkoituksena on koota lomakkeeseen asioita, jotka olisi hyvä huomioida ilmanvaihtoa mitattaessa. Olosuhdekartoittajat tekevät olosuhdetestauksen kukin omalla tavallaan, minkä vuoksi tuloksia ei voida vertailla eikä laatia yhtenäistä mittausmenetelmää. Opinnäytetyön ohella osallistuimme Teknotiimin toimintaan. Tämän pohjalta kirjoitimme Teknotiimin Navetan ilmanvaihto-oppaaseen ongelmatilanteista, ilmanvaihdon arvioinnin syistä sekä mittaustavoista eri tilanteissa. (Liite 1). Erityyppisissä ongelmatilanteissa mittaamisen laajuus ja käytettävät mittarit voivat vaihdella, riippuen mittauskohteesta ja tarpeesta. Opinnäytetyön tekijöiden tavoitteena on tuoda esille navetan ilmanvaihdon toteutuksessa esiintyviä ongelmia sekä herättää keskustelua, jotta esiintyvät ongelmat saataisiin ratkaistua koko toimintaketjussa. 7

8 2 NAVETTAILMAN LAATU 2.1 Ilmanvaihdon merkitys Eläinsuojien ilmanvaihdon ja lämmityksen päätehtävänä on aikaansaada tuotantorakennukseen olosuhteet, joissa niin eläimet kuin eläinten hoitajatkin viihtyvät ja pysyvät terveinä. Rakennuksesta on poistettava kosteutta sekä haitallisia kaasuja ja tarpeen mukaan eläintilaa on joko jäähdytettävä tai lämmitettävä. Hyvät olosuhteet ovat edellytyksenä taloudelliseen optimitulokseen pääsemiselle. (Aho ym. 2002, 52.) Lehmät ja hiehot viihtyvät selvästi kylmemmässä kuin esimerkiksi ihminen. Kuumuus on lypsylehmälle suurempi stressin aiheuttaja kuin kohtuullinen kylmyys. Jo ºC:een lämpötila aiheuttaa naudalle lämpöstressiä. Eristetyssä navetassa sopiva lämpötila on noin +12 ºC ja suhteellinen kosteus %. Naudat tuottavat aineenvaihduntansa tuloksena sitä enemmän lämpöä mitä enemmän ne painavat, kasvavat ja tuottavat, mikä heijastaa syönnin määrään. Lypsylehmä, joka tuottaa keskimäärin 20 kiloa maitoa päivässä, vapauttaa ylimääräistä lämpöenergiaa 1000 wattia eli lämpöpatterin tehon verran. Lämpöenergian poistaminen tapahtuu liikalämpöä haihduttamalla. Ihon ja hengitysteiden kautta haihtuu jopa litraa vettä päivässä. Navetan ilmastoinnin tulee toimia hyvin, jotta liika kosteus saadaan poistettua navettailmasta. Kovilla pakkasilla navetan ilmanvaihto toimii harvoin kunnolla ilman lisälämpöä. (Aho ym. 2002, 4.) Kosteus on verrannollinen lämpötilaan. Ilman suhteellinen kosteus määritellään vesihöyryn osapaineen suhteena osapaineen maksimiarvoon samassa lämpötilassa. Kun ilmaa lämmitetään ja absoluuttinen kosteus pysyy samana, ilman suhteellinen kosteus pienenee. Ilman vedensitomiskyky siis kasvaa 8

9 lämpötilan noustessa. Mollierin diagrammin perusteella voidaan määrittää ilman vesisisältö, kun tiedetään ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Mollierin diagrammia käytetään hyödyksi esimerkiksi laskettaessa ilmanvaihdon tarvetta poistettavan vesihöyryn mukaan. (Karhunen 1984, 2,13.) Talvikaudella ilmanvaihto mitoitetaan kosteuden poiston tarpeen mukaan. 2.2 Huonon ilmanvaihdon aiheuttamat haitat Vaikutukset eläimiin Naudat ovat tasalämpöisiä, mikä tarkoittaa sitä, että ne pystyvät pitämään ruumiinlämpönsä suhteellisen tasaisena ympäristön lämpötilan vaihteluista huolimatta. Lehmien normaali ruumiinlämpö on ºC. (Rajala 1990, 3.) Tuotantorakennuksen lämpötila voi vaihdella välillä ºC eikä sillä ole merkittävää vaikutusta lehmien tuotokseen. Korkeissa lämpötiloissa lehmät reagoivat voimakkaammin ilman suhteelliseen kosteuteen ja kärsivät lämpöstressistä jo asteen lämpötilassa. (Kapuinen 1988, 7.) Liian kuumassa lehmä vähentää syöntiä ja sen maidontuotanto vähenee lämpöstressin vaikutuksesta jopa 25 prosenttia. Lehmälle huono ilmanvaihto aiheuttaa myös jalkaterveyden heikkenemistä, kun parret ja kulkuväylät ovat kosteita, utaretulehduksia, solupitoisuuden nousua, hengitystieinfektioita, tuottavuuden sekä tiinehtyvyyden heikkenemistä. Näiden yksi tekijä on liiallinen kosteus, joka aiheuttaa osan taudeista (Teknotiimi 2003, 2). Mikkola ym. (2002, 58) viittaavat Rajalaan, jonka mukaan lypsylehmälle suotuisin ympäristö on viileähkö, suhteellisen kuiva ja vedoton. Kylmyys yhdessä kosteuden ja vedon kanssa on erittäin haitallinen tekijä eläimelle. Kylmyys itsessään ei niinkään aiheuta terveydellisiä ongelmia. Navettaympäristö on oleellinen altistava tekijä vasikoiden sairastumiselle. Ilmanvaihdon toimivuus erityisesti talviaikana on varmistettava, jotta navetassa ei ole liian kylmä eikä kosteaa. Vasikan lämmönsäätelykyky kehittyy hitaasti ja se on 9

10 herkkä äkillisille lämpötilan ja kosteuden vaihteluille. (Aho 2003, 71.) Vasikoiden herkkyys kylmälle johtuu erittäin suuresta ruumiin pinta-alasta suhteessa painoon, ohuesta nahasta, pienestä nahanalaisrasvakudoksen määrästä, heikosta ääreisverisuonten säätelykyvystä ja syntymän jälkeen märältä iholta haihtumalla tapahtuvista lämpötappioista. Vasikoiden suosituslämpötila onkin ºC. Muut ympäristötekijät, varsinkin veto ja kosteus, voivat heikentää karvapeitteen eristävää vaikutusta. Kun karvapeitteen luonnollinen eristys pettää, vasikan täytyy lisätä lämmöntuotantoaan tasapainottaakseen lisääntyneen lämmönmenetyksen. Rehuannokset, jotka suotuisassa ympäristössä ovat riittäviä, voivat olla liian pieniä, kun lämmönhukka ympäristöön on liian suuri. Tästä on seurauksena aliravitsemus, painon putoaminen, sairaudet, alilämpöisyys ja jopa kuolema. (Rajala 1990, 6-7.) Tämän vuoksi vasikoille tulisi olla aina erillinen osasto navetassa. Olosuhteiltaan hankalasti hallittavia ovat vasikkakarsinat suurten ovien vieressä tai lypsyasemien yhteydessä (Aho 2003, 71.) Taloudelliset vaikutukset Huonolla ilmanvaihdolla on taloudellisia vaikutuksia. Lämpötila on tärkeä säätelijä erityisesti lehmän tuotosta ajatellen. Eläinten täytyy ylläpitää tasapaino tuottamansa ja ympäristöstä saamansa ja menettämänsä lämmön välillä. Alhaisissa lämpötiloissa eläimen on lisättävä lämmöntuotantoa tai vastaavasti vähennettävä lämmönluovutusta. Jokaisella eläimellä on lämpötila-alue, jolla se voi saavuttaa optimituotannon. Termisen miellyttävyyden alueeksi kutsutaan lämpötilaaluetta, jolla eläimet eivät ainoastaan pysty saavuttamaan optimituotantoa, vaan jolla ne myös viihtyvät niin hyvin, että eivät pyri vaihtamaan paikkaa ne ovat niin sanotusti täydellisessä harmoniassa ympäristönsä kanssa. Tätä aluetta on vaikea määritellä, koska se riippuu monista seikoista, muun muassa eläimen iästä, painosta, aikaisemmista kokemuksista ja kasvatusolosuhteista. (Rajala 1990, 4.) Jos lämpötila putoaa niin alas, että eläimen täytyy kuluttaa enemmän rehua tuotosyksikköä kohti pysyäkseen lämpimänä, eläin joko tuottaa vähemmän samalla rehumäärällä tai syö enemmän pysyäkseen lämpimänä ja optimituotoksen tasolla. 10

11 Tämä vaikuttaa taloudellisesti silloin, jos karja ruokitaan kalliilla ostorehulla. Periaatteessa niin suurta taloudellista merkitystä ei ole, jos karjaa ruokitaan karkearehulla, joka on suhteellisen halpaa. Toisaalta lämpötilan noustessa liikaa eläin pyrkii vähentämään lämmöntuotantoaan yleensä vähentämällä rehunkulutusta ja tätä kautta tuottavuuttaan. Taloudellinen merkitys kasvaa myös silloin, jos eläin alkaa huonon tuotantoympäristön vuoksi sairastella. Huonontunut utareterveys, lisääntyneet jalkasairaudet sekä syömättömyys vaikuttavat tuotoksen lisäksi myös maidon laatuun heikentävästi. Toisin sanoen eläimen olosuhteita on pyrittävä pitämään niin neutraaleina, etteivät vaikutukset ulotu taloudelliselle puolelle. (Rajala 1990, 4-5) Vaikutukset hoitajaan Hoitajan terveys on tärkeä tekijä arvioitaessa ilmanvaihdon toimivuutta. Maataloustyöhön liittyy kiinteästi altistuminen erilaisille pölyille ja kaasuille. Tärkeimpiä biologisia ja orgaanisia pölyjä ovat viljanpöly, varastopunkit, homesienet, aktinomykeetit eli sädesienet sekä muut bakteerit ja eläinperäiset partikkelit. Orgaanisten pölyjen ohella eläintilassa esiintyvät ärsyttävät kaasut, kuten ammoniakki ja rikkivety, lisäävät huomattavasti viljelijöiden hengityselimiin kohdistuvaa kuormitusta. Altisteiden vaikutus riippuu altistumisen kestosta ja pitoisuudesta sekä yksilön herkkyydestä. Suurimpia altistajatekijöitä ovat lehmän harjaus sekä viljan jauhatus. Kaasuille altistuu silloin, kun navetassa on huono ilmanvaihto. Lannanpoistojärjestelmilläkin on vaikutuksensa: Kuivalantajärjestelmä on hyvä menetelmä, mutta kuivikkeiden käyttäminen ja huoneilmaan lannasta irtoavat itiöt saattavat lisätä ammattiastman todennäköisyyttä. Viljelijän työperäinen astma kehittyy yleensä vasta pitkän altistumisajan jälkeen. Ammattiastmaan sairastuva on yleensä lypsykarjanhoitaja. (Hanhela 1999, 1, ) Jos viljelijän terveys heikkenee ilmanvaihto-ongelmien seurauksena, on huomioitava myös eläinten terveys. Eläin on eläintilassa 24 tuntia vuorokaudessa, kun hoitaja keskimäärin kahdeksan tuntia. Myös eläinten on havaittu sairastavan 11

12 homepölykeuhkoa. Ilmanvaihdon toimivuuteen kiinnitetään huomiota yleensä vasta siinä vaiheessa, kun hoitajalla ilmenee allergisia oireita. 2.3 Navettailman haittatekijät Kosteus Ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla %, riippuen navetan rakennusmateriaaleista. Erityisesti puurakenteisissa navetoissa suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 80 %, koska kosteuden ollessa pitkäaikaisesti yli 80 % puurakenteiden kosteus nousee 20 %:iin, jolloin lahottajasienet alkavat kasvaa. Runsas kosteus johtaa helposti eristeiden kastumiseen, mistä seuraa entistä huonompi lämpötalous ja sitä kautta yhä suurempi kosteusongelma. (Kapuinen 1988, ) Kosteutta syntyy eläintilaan eläimistä, mutta myös käytävät, rakolattiat, kiinteälattiainen lantakäytävä, lypsyaseman lattia, ruokintapöytä ja rehu luovuttavat kosteutta. Joissakin tapauksissa myös seinät saattavat puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuen olla kosteita pintoja (Kapuinen 1989, 1). Kosteassa ilmassa lisääntyvät erilaiset pieneliöt, jolloin hengityselinsairauksien ja utaretulehdusten vaara kasvaa. Kostea ilma lahottaa puurakenteet ja ruostuttaa rautarakenteet. Liian kuivassa huoneilmassa viihtyvät taas sairautta aiheuttavat virukset sekä mikrobit ja pölyn muodostuminen lisääntyy (Karhunen 1992, 4-5). Suurimmat erot kosteuden tuotannossa ovat tuoreella ja esikuivatulla säilörehulla. Toinen eroa aiheuttava tekijä on rehun jäätyneisyys. Jos rehu on jäätynyttä, se vaatii sulattamista. Tällöin siitä vapautuu kosteutta ja se sitoo runsaasti lämpöä eläintilasta (Kapuinen 1988, 37). Kosteuden tuotanto on lypsyasemilla suurta. Eläimet ovat aktiivisia ja lypsyasema kastellaan pesun helpottamiseksi ennen lypsyä sekä pestään lypsyn jälkeen ulosteista ja muista lypsyn aikana syntyneistä jätteistä. Kosteuden aiheuttamien 12

13 haittojen vähentämiseksi tulisi lypsyasema eristää muusta eläintilasta. (Kapuinen 1988, 85, 88) Kaasut Haitalliset kaasut voivat aiheuttaa sekä akuutteja että kroonisia myrkytyksiä. Eläinten ja happea aineenvaihdunnassa käyttävien pieneliöiden hengityksen päätuotteina muodostuu vettä, hiilidioksidia ja lämpöä. Ammoniakkia (NH 3 ) syntyy nopeasti virtsan ureasta ja hitaammin lannan kuiva-aineen hajotessa. Metaania (CH 4 ) muodostuu lehmien pötsissä, mutta myös ilmattomassa tilassa elävien pieneliöiden hajottaessa lantaa ja rehunjätteitä. Hiilidioksidi (CO 2 ) ja metaani ovat hajuttomia ja myrkyttömiä, mutta tukahduttavia kaasuja, jotka aiheuttavat korkeina pitoisuuksina muun muassa heikotusta. Lantakourussa tai lantasäiliössä lannan pinnalla oleva metaanin ja ilman seos saattaa jopa räjähtää. (Karhunen 1992, 4-5.) Korkea ammoniakkipitoisuus aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja pitkäaikaisaltistuksena hengitystiesairauksiin altistavia muutoksia limakalvojen pinnalla. Korkeina pitoisuuksina ammoniakki saattaa myös tuhota henkitorven limakalvojen nukkakerrosta, jolloin erilaisten epäpuhtauksien ja mikrobien on helpompi päästä syvempään hengitystie-elimistöön. (Työtehoseuran sanasto ) Rikkivety (H 2 S) haisee voimakkaasti mädänneelle kananmunalle ja liukenee helposti veteen. Rikkivety johtaa runsaasti esiintyessään nopeasti kuolemaan ja aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina myrkytystiloja. Sen myrkytysvaikutus perustuu soluhengitystä lamaannuttavaan vaikutukseen. Ihmisellä oireina ovat silmien ja hengityselimien ärsytys, päänsärky, sekavuus ja kiihtyneisyys. Korkeahko rikkivetypitoisuus lamaannuttaa hajuaistin, jolloin ihminen ei enää havaitse kaasun hajua. Rikkivetyä muodostuu hapettomissa olosuhteissa lietelannassa. Sitä irtoaa lannasta jatkuvasti vähäisiä määriä lannan valuessa lietekanavissa olevien kynnyksien yli ja runsaasti lietteen sekoituksen aikana. Yleensä rikkivetyä ei 13

14 esiinny haitallisissa määrissä, mutta lietelantasäiliöiden ja kanavien tyhjennyksen yhteydessä rikkivetypitoisuus saattaa nousta tappavaksi. Jos navetan johonkin kohtaan tulee rikkivetyä, siinä olevat lehmät saattavat lypsää huonosti, laihtua, aristella jalkojaan ja niiden karvapeite on terveitä lehmiä kiillottomampi sekä nuhruisempi. (Karhunen 1984, 7.) Hiilimonoksidi (CO) on hiukan ilmaa kevyempi, hajuton kaasu. Se on hyvin myrkyllinen hapen vaihdunnan veressä lukitseva kaasu. Myrkytyksen oireina ovat hengenahdistus, huimaus ja päänsärky. Hiilimonoksidia esiintyy eläintilassa kuitenkin vain silloin, kun lämmittämisestä johtuvat palamiskaasut jäävät eläintilaan. (Karhunen 1984, 7.) Haitallisten kaasujen muodostumiseen vaikuttavat myös lannanpoistojärjestelmät. Hyvin toimiva lannanpoisto pitää eläimet ja niiden lähiympäristön puhtaina, säästää työtä, ei aiheuta vammoja, vähentää lantakaasumyrkytyksiä sekä estää tartuntojen kulkeutumisen eläimeltä toiselle. Kuivikkeiden runsas käyttö pitää eläimet puhtaina sekä parantaa huoneilmaa sitomalla ammoniakkia. Kuivikkeiden haittapuoli on niiden pölyävyys sekä työn ja kustannuksien määrän kasvaminen. (Kotieläinten terveys ja tuotantoympäristö ) Pölyt Pölyt ovat pääosin peräisin eläinten ihosta, rehuista, kuivikkeista sekä lannasta. Kokonaispölypitoisuus pienenee eläinten ollessa levossa ja suurenee niiden liikehtiessä esimerkiksi ruokinta-aikoina. Hienojakoista pölyä leijailee ilmassa jatkuvasti ja kiinnittyy pintoihin törmätessään niihin. Pöly toimii myös haitallisten pieneliöiden ja kaasujen kantajana, jolloin pöly altistaa infektiotaudeille toimiessaan mikrobien levittäjänä. Ihmisille ja eläimille haitallisinta on hienojakoinen pöly, koska se pystyy tunkeutumaan keuhkoihin. Pöly ärsyttää mekaanisesti ja aiheuttaa tulehduksia limakalvoilla ja lisäksi se voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Ensisijaisesti pöly tietenkin altistaa hengitystiesairauksille, mutta voi levittää myös 14

15 muita taudinaiheuttajia. Kuiva huoneilma lisää pölyn haittavaikutuksia. (Kotieläinten terveys ja tuotantoympäristö ) Pölyn muodostumiseen vaikuttaa muun muassa rehujen laatu. Esimerkiksi viljan eri säilömistavat vaikuttavat ratkaisevasti pölyn syntymiseen. Kylmäkuivattu viljajauho on huomattavasti pölyävämpää kuin esimerkiksi propionihapolla säilötty vilja. (Karhunen 1992, 15 16, 18.) Pölyn muodostumista on hankala estää, kun ilmanvaihdon lisääminen kuivattaa ilmaa niin, että pölylle syntyy otollinen elinympäristö. Ihmisen ainoa keino suojautua pölyltä on käyttää suojainta. Nykyään pölypitoisuus on kuitenkin navetoissa vähentynyt kuivan heinän käytön vähenemisen myötä. Kyösti Louhelaisen (1997, 217) tekemän tutkimuksen mukaan vanhoissa navetoissa pölymäärät ovat suuremmat kuin uusissa navetoissa, johtuen lähinnä koneellistumisesta. Ei voida kuitenkaan yleistää, että uusissa navetoissa pölyä olisi vähemmän kuin vanhoissa. Louhelaisen mukaan tärkeää olisikin panostaa uusissa navetoissa juuri ilmanvaihtoon, jotta huoneilman laatu paranisi. Mikro-organismeja ovat homeet, bakteerit ja muut pieneliöt, joita ei voi nähdä kuin mikroskoopin avulla. Navettailmaan mikrobeja tulee pääasiassa heinästä, viljasta ja oljesta. Mikrobien kasvu riippuu kasvualustan koostumuksesta, ph:sta, happipitoisuudesta, lämpötilasta ja kosteudesta. Kosteus on tärkein vaikuttava kasvutekijä. Tämän vuoksi on tärkeää, että eläintilassa ovat mahdollisimman hyvät olosuhteet, jotta tauteja levittävät mikrobit ja bakteerit eivät pääse leviämään. (Työtehoseuran sanasto ) 15

16 2.4 Suositukset navettailman laadulle Eläimen hyvinvointi muodostuu eläimen psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on parhaalla mahdollisella tavalla suojella eläimiä kärsimykseltä. Maa- ja metsätalousministeriö johtaa, ohjaa ja yleisesti valvoo eläinsuojelusäädösten noudattamista Suomessa. (Maa- ja metsätalousministeriö: Elintarvikkeet ja eläimet: Eläinten hyvinvointi - sivusto ) Eläinsuojeluasetuksessa on määritelty millaiset olosuhteet naudalle on luotava. Yleisissä vaatimuksissa todetaan, että eläimen pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Eläinten pitopaikan tulee lain mukaan myös luoda sellaiset olosuhteet, missä voidaan ylläpitää puhtautta, hyvää hygieniaa ja että eläimet voidaan tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta. Asetuksen toisessa momentissa todetaan ilmanvaihdosta näin: Eläimen pitopaikassa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta siten, etteivät haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä tai hyvinvointia. Pitopaikassa ei saa esiintyä jatkuvaa eläintä häiritsevää tai sille haittaa aiheuttavaa melua. (Eläinsuojelulaki /247.) Maa- ja metsätalousministeriöltä tulevat määräykset ja ohjeet, jotka perustuvat Suomen valtion asettamiin lakeihin. Määräyksiä on noudatettava, mutta ohjeet ovat vain suosituksia, joita on kuitenkin hyvä noudattaa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ilmanvaihdon ja lämmityksen tehtävänä on luoda eläinsuojaan huoneilmasto, jossa eläimet voivat hyvin ja niiden aineenvaihdunta toimii oikein. Huomioon on otettava myös hoitajan työskentelyolosuhteet, jotta ne ovat tarkoituksenmukaiset. Ministeriö on määritellyt suositukset naudalle koskien lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä ilmanvaihtoa. Asetetut suositukset näkyvät taulukossa 1. (Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja ohjeet: 16

17 maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto MMM-RMO C ) Taulukossa 1 näkyvät ministeriön laatimat suositusarvot lämpötilalle ja kosteudelle sekä lasketut lämmön- ja kosteuden luovutusarvot erikokoisille eläimille. Tämän mukaan on vastaavasti laskettu talvenaikainen ilmanvaihdon tarve minimin ja maksimin osalta lämpöeristetyssä kotieläinrakennuksessa. Minimi-ilmanvaihdon tarve ilmoittaa sen ilmanvaihdon suuruuden, jota ei missään olosuhteissa saa alittaa. Minimi-ilmanvaihto määräytyy joko poistettavan hiilidioksidin tai vesihöyryn mukaan. Maksimi-ilmanvaihto ilmoittaa sen tarpeen, jonka mukainen ilmamäärä on kuumimmallakin helteellä kyettävä poistamaan. Maksimi-ilmanvaihto siis perustuu poistettavan lämmön määrään. Ministeriön laatimaa suositusarvoja käyttävät niin suunnittelijat, rakentajat kuin ilmanvaihdon laitteita myyvät liikkeet. 17

18 TAULUKKO 1. Kotieläinten lämmön- ja kosteuden tuotanto sekä sille suositeltavat huoneilman talvenaikaiset arvot lämmöneristetyissä kotieläinrakennuksissa. Eläin Paino/kg Eläinten Suositus Suht. Lämmön Kosteude Ilmanvaihto ikä, Kk (vrk) - lämpötil a Kost:n max-% luovutus W/el. n luovutus g/h m 3 /h min. max. o C Lypsylehmä " " Hieho ja ummessa oleva lehmä Nuorkarja, uudistus - " " Vasikka Lihakarja " " " " Ministeriö on myös määritellyt alimmat ja ylimmät kriittiset lämpötilat (Taulukko 2). Ohjeistuksen mukaan lämmöneristetyn eläinsuojan vuorokautinen lämpötilan vaihteluväli ei saisi olla viittä astetta suurempi. Liian alhaisessa lämpötilassa 18

19 tavallista suurempi osa eläinten syömän rehun energiasta kuluu normaalin ruumiinlämmön ylläpitämiseen, mikä pienentää tuotantoa. Lämpötilaa, jonka alapuolella näin tapahtuu, nimitetään alemmaksi kriittiseksi lämpötilaksi. Alemman kriittisen lämpötilan tasoon vaikuttaa huomattavasti lattiaratkaisu ja kuivikkeen käyttö, jolloin runsaalla kuivikkeen käytöllä on alempaa kriittistä lämpötilaa laskeva vaikutus. Liian korkea lämpötila aiheuttaa eläimelle ruokahalun laskua ja sitä kautta tuotoksen alenemista. Tällöin puhutaan ylemmästä kriittisestä lämpötilasta. (Maaja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja ohjeet: maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto MMM-RMO C ) TAULUKKO 2. Eri eläinlajien alemmat ja ylemmät kriittiset sekä optimi-lämpötilat. Eläinlaji kriittiset lämpötilat C alempi ylempi Optimi Lehmä (-25...) Nuorkarja (-15...) Pikku vasikka ( 0...) Lihakarja,> 3kk (-35...) Kaasuille ministeriö on laatinut raja-arvot, joita on noudatettava. Ministeriön määräyksien mukaan lantakaasujen pääseminen eläintilaan on estettävä. Useimmiten lietelantakanavat ovat kaasujen kulkureitti, joten lietelantakanavien ja säiliön välille on sijoitettava vesilukko ja otettava vähintään minimi-ilmanvaihtoa vastaava osa poistoilmasta lietekanavan kautta. Vesilukko on merkittävä selvästi pohjapiirrokseen. Säiliön ja eläintilan välisissä suljetuissa lietelantakanavissa ei saa olla tuuletusaukkoja silloin, kun eläintilassa on alipaineilmastointi. Ministeriön mukaan lantakaasujen vähenemiseksi on suotavaa, että tuloilma johdetaan 19

20 suoraan eläinten hengitystievyöhykkeelle ruokintapöydän yläpuolelta. Taulukossa 3 näkyvät kaasuille asetetut raja-arvot, jotka eivät saa ylittyä. (Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja ohjeet: maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto MMM-RMO C ) TAULUKKO 3. Vaarallisten kaasujen suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet, ppm = miljoonasosa (=cm 3 /m 3 ) Hiilidioksidi, CO ppm Ammoniakki,NH3 10 ppm Rikkivety,H2S 0.5 ppm Häkä, CO 5 ppm Orgaaninen pöly 10 mg/m 3 20

21 3 MITOITUSOHJEET JA SUUNNITTELU Rakentamis- tai peruskorjaussuunnitelmaa laadittaessa laaditaan samanaikaisesti ilmanvaihto- ja lämpötaloussuunnitelma. Ilmanvaihto- ja lämpötaloussuunnitelmaa tarvitaan esimerkiksi rakennuksen eristystä suunniteltaessa. Ilmanvaihdon suunnittelussa on lähdettävä liikkeelle tarvelaskennasta. Ilmanvaihdon tarpeiden ollessa tiedossa on valittava ilmanvaihtojärjestelmä. Rakennuttajan tulisi yhteistyössä asiantuntijoiden, suunnittelijan ja laitevalmistajan kanssa laatia tarkat juuri tätä rakennusta ja sen tarpeita vastaavat suunnitelmat ilmanvaihdon toteutuksesta. Rakentajalle on hyödyllistä, jos hän voi hyödyntää suunnittelijan asiantuntemusta vielä rakennusvaiheessa. Valmiissa rakennuksessa ilmanvaihdon toimivuus tulisi testata. Näin sekä rakennuttaja että suunnittelija saisivat työstä parhaan hyödyn. 3.1 Säädökset Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa maatalouden rakentamista lakien ja suositusten puitteissa ja asettaa tuotantoeläinrakennuksille minimivaatimukset. Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt rakentamisohjeiden osan A Maa- ja metsätalousministeriön rakentamisohjekokoelma sisältää MMM:n määräykset ja suositukset talonrakentamiselle, johon maataloushallinnon kautta myönnetään rahoitustukea. Rakentamisohjekokoelma koskee sekä asuin- että tuotantorakennusten suunnittelua ja rakentamista. (Maa- ja metsätalousministeriö: MRO A1 Yleiset määräykset ja suositukset ) Rakentamisohjekokoelman lisäksi rankentamisessa on sovellettava rakennusteknillisen kestävyyden ja paloturvallisuuden, terveellisyyden ja ympäristöön soveltuvuuden osalta yleistä rakentamista koskevaa lainsäädäntöä, ympäristöministeriön rakentamismääräyksiä sekä paikallisia rakentamismääräyksiä. Rakennuslain mukaan alueen käyttäminen on 21

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka Opinnäytetyö 24.4.2002 Rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 22.4.2005 Mari Pikkarainen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

LAMPOLAN SUUNNITTELU

LAMPOLAN SUUNNITTELU LAMPOLAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 3.4.2007 Merja Löytönen OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310 Mustiala Työn nimi Lampolan

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden Suomalaisen broilerituotannon hyvä tuotantotapa Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden 1 2 Sisältö 1. Broilerin tuotanto Suomessa...s. 3 1.1. Tuotantotilat 2. Eläinten hyvinvointi siipikarjanlihantuotannossa...s.

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Ville Soininen ENETE-projekti Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos 19.11.2009 TIIVISTELMÄ Energiankulutuksen lisääntyminen

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Vasikoiden hoito-opas

Vasikoiden hoito-opas Vasikoiden hoito-opas 2 VASIKOIDEN HOITO-OPAS Korjattu painos 2005 3 Vasikoiden hoito-opas Kirjoittajat ELL Pirjo Aho Terveydenhuoltopäällikkö A-Tuottajat Oy Pl 147, 70101 Kuopio Puh. 017-156260, 040-5110629

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Nautojen tarttuvat taudit

Nautojen tarttuvat taudit Nautojen tarttuvat taudit Sanna Mustonen Kaisa Hartikainen Hilkka Kämäräinen Pirjo Suhonen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 V KCED) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 KIMMO KOIVISTO - KAISA

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennesuunnittelu ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Opinnäytetyö

Lisätiedot